REGULAMENT

privind stabilirea procedurii de încadrare şi promovare în funcţii şi grade profesionale a auditorilor publici externi din cadrul Curţii de Conturi şi a Autorităţii de Audit
Bază legală: • Lege – Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice: - Anexa nr. I, Cap. III, lit. A2 – Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi (prevederi referitoare la ierarhizarea funcţiilor şi vechimi minime în specialitate); - Prevederile art. 4 şi art. 6 din Anexa nr. I, Cap. III, lit. A1 – Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi; • Statutul Auditorului public extern – secţiunea a 4-a Promovarea auditorilor publici externi. Definiţii: 1. Vechime în specialitate: Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice, juridice şi de altă specialitate, cu studii superioare, necesară încadrării la Curtea de Conturi şi la Autoritatea de Audit. La stabilirea vechimii minime în specialitate se va lua în calcul şi jumătate din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată. 2. Vechime minimă în specialitate: a) Prin vechime minimă în specialitate necesară la încadrarea prin concurs în funcţia de auditor public extern, se înţelege vechimea minimă în specialitate prevăzută în Anexa nr. I, Cap. III, lit. A1 – Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi, astfel: 1. Auditor public extern superior – minim 12 ani; 2. Auditor public extern principal – minim 8 ani; 3. Auditor public extern – minim 5 ani; b) Prin vechime minimă în specialitate necesară la încadrarea prin concurs în funcţii de conducere, precum şi în cazul numirii temporare în funcţii de conducere, se înţelege vechimea minimă în specialitate prevăzută la art. 7 alin. (2) din Statutul auditorului public extern, astfel: 1. Director – minim 10 ani; 2. Director adjunct – minim 8 ani; 3. Şef serviciu – minim 7 ani; 4. Şef birou – minim 6 ani; c) Prin derogare de la prevederile lit. b), pentru ocuparea unei funcţii de conducere în cadrul Autorităţii de Audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minimă de 5 ani în funcţia de auditor public extern precum şi în funcţii prevăzute cu atribuţii de control/audit sau în funcţii din instituţii care gestionează fonduri comunitare / structurale.

1

Vechimea minimă în specialitate necesară la încadrarea în funcţia de auditor public extern se dovedeşte cu înregistrările din carnetul de muncă şi se constituie din perioadele în care persoana a desfăşurat efectiv activitate în funcţii economice. din care s-au scăzut perioadele în care persoana în cauză conform contractului de muncă a lucrat cu program mai mic de 8 ore (dar nu şi perioadele în care a beneficiat de reducerea programului normal de lucru). Stagiul în grad: Prin stagiu în grad se înţelege o vechime minimă efectivă în gradul avut de 1 an pentru gradele III. care s-a scurs de la data de întâi a lunii următoarea celeia în care a fost numit în funcţia actuală (din care promovează) şi din care s-au dedus perioadele menţionate mai sus la definirea vechimii în Curtea de Conturi. care s-a scurs de la data de întâi a lunii următoarea celeia în care a fost numit în gradul actual (din care promovează) şi din care s-au dedus perioadele menţionate mai sus la definirea vechimii în Curtea de Conturi. funcţiile de auditor public extern. III. A. precum şi alte perioade în care nu a desfăşurat activitate în funcţiile care constituie vechime în specialitate. Vechime în Curtea de Conturi: Prin vechime în Curtea de Conturi se înţelege vechimea dobândită pe funcţia de auditor public extern în care se recunoaşte şi vechimea pentru perioadele de detaşare / reprezentare a Curţii de Conturi a României la instituţii similare din statele membre ale Uniunii Europene. nu constituie vechime în specialitate. cu studii superioare absolvite cu diploma de licenţă. I. II şi I prevăzute în cadrul funcţiilor de auditor public extern şi auditor public extern principal şi de 2 ani pentru gradele III. 2 . Auditor public extern superior – gr. 6. Încadrarea în funcţii şi grade a auditorilor publici externi la angajarea prin concurs în cadrul Curţii de Conturi În conformitate cu prevederile din Anexa nr. I. din însărcinarea Curţii de Conturi. II şi III. Perioada în care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat. sau la entităţi internaţionale cu activitate similară instituţiilor supreme de audit şi exercitarea unei funcţii. Cap. II şi I din cadrul funcţiei de auditor public extern superior. lit. 5. A1 – Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi la Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. _________________________________ recrutarea auditorilor publici externi cu studii juridice se face exclusiv pentru Departamentul Juridic şi cu studii de „altă specialitate” pentru posturile nominalizate prin hotărâri ale Plenului Curţii de Conturi cu ocazia aprobării posturilor vacante ce urmează a fi scoase la concurs. a avut raportul de muncă / serviciu suspendat indiferent de motiv. juridice sau de altă specialitate(*. Stagiul în funcţie: Prin stagiu în funcţie se înţelege o vechime minimă efectivă de 3 ani în funcţia de auditor public extern sau auditor public extern principal. 3. la o altă autoritate publică din România. Curtea de Conturi Europeană. cu excepţia perioadei în care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională* sau pentru a desfăşura activităţi pe lângă instituţii sau organisme internaţionale. sunt următoarele: funcţii de execuţie: 1. indiferent de motiv. s-a aflat în concediu fără plată.

Promovarea în funcţii şi grade a auditorilor publici externi Promovarea auditorilor publici externi în funcţii şi grade profesionale se face. de regulă. III. I şi II. Promovarea în funcţii 1. La angajare. I şi II. I şi II. corespunzător vechimii minime în specialitate. se încadrează în funcţia de auditor public extern superior. Şef birou gr. e) să nu i se fi aplicat în ultimii 3 ani. 2. A1 – Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi la Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Auditor public extern principal – gr. • Cu o vechime în specialitate de minim 5 ani. I. III. Cap. după cum urmează: I. se acordă numai prin promovare. gradele II şi I. se încadrează în funcţiile de auditor public extern prevăzute mai sus. „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”) şi reprezintă o cuantificare a rezultatelor obţinute în activitatea profesională. a) să aibă stagiul în funcţia din care promovează îndeplinit. 3. persoanele care dobândesc calitatea de auditor public extern prin concurs sau examen. după caz. numai în cazul promovării în funcţiile de auditor public extern. Faţă de cele de mai sus. „bun”. b) să fi obţinut la evaluările din ultimii 3 ani cel puţin calificativul „ bun”. o sancţiune disciplinară. În cadrul fiecărei funcţii de auditor public extern. 4. gr. gr. c) să îndeplinească condiţia de vechime minimă în specialitate prevăzută de lege pentru funcţia în care urmează să fie promovat. 3 . se încadrează în funcţia de auditor public extern. de minim 3 ani. Director adjunct gr. III. nu şi pentru promovarea în gradele profesionale prevăzute în cadrul fiecărei funcţii. la gradul III al funcţiei în care au fost încadrate. fiind ierarhic superioare gradului III. Promovarea este cronologică şi ierarhică conform grilei aprobată prin Anexa nr. I şi II. funcţii de conducere: 1. II şi III. dar nu mai târziu de 1 Mai. după finalizarea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi comunicarea calificativelor Direcţiei resurse umane şi salarizare. Auditor public extern – gr. I. gr. lit. I. • Cu o vechime în specialitate de minim 8 ani. stabilită în ani împliniţi la data angajării. după caz. Promovarea cronologică şi ierarhică a auditorilor publici externi în funcţii. 3. se încadrează în funcţia de auditor public extern principal. se stabileşte următoarea procedură privind promovarea în funcţii şi grade profesionale a auditorilor publici externi. Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale se concretizează prin acordarea de calificative ( „foarte bun”. astfel: • Cu o vechime în specialitate de minim 12 ani. d) să se bucure de o bună reputaţie morală şi profesională. III. Şef serviciu / Şef Oficiu regional gr. B. Director gr.2. odată pe an. necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii. II şi III.

de minim un an. Promovarea în grade profesionale a persoanelor numite în funcţii de conducere de director. Auditorul public extern principal.1 – pentru funcţia de auditor public extern. b) să fi obţinut calificativul „foarte bun” la evaluarea performanţelor profesionale individuale din anul anterior. c) să se bucure de o bună reputaţie morală şi profesională. Auditorii publici externi superiori care obţin în urma evaluării performanţei profesionale individuale calificativul „foarte bun” în primul an de la numirea în această funcţie sau în primul an de la numirea în gradul II al acestei funcţii.2. de minim 2 ani. după caz. calificativul „bun”. şef de serviciu / şef Oficiu regional şi şef de birou. Bucureşti prin Şeful Departamentului VI. director adjunct. necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) să aibă o vechime de minim 3 ani în gradul I al funcţiei în care sunt numiţi. d) să nu i se fi aplicat în ultimii 2 ani. 4 . c) să se bucure de o bună reputaţie morală şi profesională. d) să nu i se fi aplicat în ultimii 3 ani o sancţiune disciplinară.2 – pentru funcţia de auditor public extern principal. fără îndeplinirea condiţiei de stagiu în grad de 2 ani. fără îndeplinirea condiţiei de stagiu în funcţie de minim 3 ani. 2. o sancţiune disciplinară. Bucureşti prin Şeful Departamentului VI. b) să fi obţinut calificativul „bun” la evaluarea performanţelor profesionale individuale din anul anterior. c) să se bucure de o bună reputaţie morală şi profesională. care obţine în urma evaluării performanţelor profesionale pentru ultimii doi ani. Promovarea în grade profesionale 1. la propunerea şefului departamentului în care sunt încadraţi. pot fi promovaţi în funcţia următoare. II. Auditorii publici externi care obţin în urma evaluării performanţei profesionale individuale calificativul „foarte bun” în primii doi ani consecutivi de la numirea în funcţia pentru care sunt evaluaţi. Promovarea în funcţie se face întotdeauna la gradul III al funcţiei următoare. b) să fi obţinut calificativul „bun” la evaluarea performanţelor profesionale individuale din anul anterior. la propunerea şefului departamentului în care sunt încadraţi.3 – pentru funcţia de auditor public extern superior. 1. Promovarea în grade profesionale a auditorilor publici externi are loc în cadrul aceleiaşi funcţii la gradul următor (gr. a) să aibă stagiul în gradul din care promovează îndeplinit. pot fi promovaţi în gradul următor. 1. d) să nu i se fi aplicat în ultimii 3 ani o sancţiune disciplinară. se promovează în gradul următor al funcţiei în care este încadrat. sau la propunerea directorilor camerelor de conturi judeţene şi a mun. a) să aibă stagiul în gradul din care promovează îndeplinit. sau la propunerea directorilor camerelor de conturi judeţene şi a mun. de minim un an. II şi I) şi necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 1. a) să aibă stagiul în gradul din care promovează îndeplinit.

va întocmi situaţia centralizată a tuturor auditorilor publici externi propuşi a fi promovaţi în funcţii şi grade profesionale care se înaintează Plenului Curţii de Conturi. Această situaţie va fi înaintată în extras până cel mai târziu data de 31 martie. C. în vederea avizării nominale a persoanelor propuse pentru promovare. fără îndeplinirea condiţiei de stagiu în funcţie şi respectiv de stagiu în grad. Camerelor de Conturi şi Autorităţii de Audit. Direcţia resurse umane şi salarizare va întocmi proiectul de ordin privind promovarea în funcţii şi grade profesionale a auditorilor publici externi care se va supune aprobării Preşedintelui Curţii de Conturi a României până cel mai târziu data de 1 Mai a anului pentru care se face promovarea. 5 . Secretariatul general prin grija Direcţiei resurse umane şi salarizare. precum şi referatele privind activitatea desfăşurată de auditori publici externi care au obţinut calificativul „foarte bun” şi pentru care se solicită promovarea în funcţie sau în grad profesional. Camerele de Conturi şi Autoritatea de Audit. d) să nu i se fi aplicat în ultimii 3 ani o sancţiune disciplinară. cu o vechime în specialitate mai mică de 5 ani. sunt încadraţii în funcţia de auditor public extern gr. Secretariatul general prin grija Direcţiei resurse umane şi salarizare va întocmi situaţia centralizată a tuturor auditorilor publici externi din structura centrală şi teritorială a Curţii de Conturi care îndeplinesc condiţiile de promovare impuse de prezentul REGULAMENT în anul pentru care se face promovarea. II şi I). III şi II. Departamentelor. de la data de întâi a lunii următoare aceleia în care îndeplineşte vechimea minimă în specialitate de 3 ani şi respectiv 5 ani. DISPOZIŢII COMUNE Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii privind promovarea în funcţii şi grade profesionale a auditorilor publici externi. vor restitui Direcţiei resurse umane şi salarizare propunerile nominale avizate cu menţiuni motivate în situaţiile de aviz negativ. DISPOZIŢII TRANZITORII Auditorii publici externi care la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.b) să fi obţinut calificativul „foarte bun” la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani. D. se promovează la gradul următor (gr. c) să se bucure de o bună reputaţie morală şi profesională. Departamentele. analizate şi prin prisma îndepliniri condiţiei privind reputaţia morală şi profesională care cade în sarcina şefilor direcţii din cadrul structurilor respective. În baza hotărâri Plenului Curţii de Conturi. Pe baza propunerilor primite.

6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful