Blackboard Ollscoil na hÉireann, Gaillimh http://blackboard.nuigalway.

ie

Foirm Iarratais ar Mhodúl Blackboard (2012-2013)
Úsáid an fhoirm iarratais ar mhodúl seo le hiarratas a dhéanamh ar rochtain a fháil ar mhodúl nó ar chúrsa atá tú a theagasc in OÉ Gaillimh. Seol an fhoirm líonta ar ríomhphost chuig blackboard@nuigalway.ie I ndiaidh don Aonad um Fheabhas sa Teagasc agus san Fhoghlaim (CELT) d'iarratas a fháil seolfaidh sé dearbhú mar aon le treoracha chugat ar ríomhphost.

An chaoi le cód do chúrsa a aimsiú:
Bíonn cód aitheantais ag gach modúl agus ag gach cúrsa. Teastaíonn an cód seo uainn chun go mbeimid in ann rochtain mar theagascóir a thabhairt duit ar an gcúrsa cuí. Mura bhfuil tú cinnte de chód an chúrsa nó an mhodúil, beidh comhordaitheoir do chúrsa nó oifig na dáimhe ábalta cabhrú leat. Nó téigh féin ar Quercus agus cuardaigh an cód cuí: https://www.mis.nuigalway.ie/regexam/cmrs_module_main_menu.asp

Do chuid sonraí:
Ainm an Chomhalta Foirne: Uimhir Aitheantais Foirne: Roinn: Seoladh Ríomhphoist: Uimhir Ghutháin:

                             

Sonraí an Mhodúil nó an Chúrsa:
Cuir isteach cód modúil nó cód cúrsa an láithreáin Blackboard atá á lorg agat (e.g. i bhformáid MD102, nó 1BC1). Tá iarratas á dhéanamh agam ar rochtain ar an modúl nó ar an gcúrsa seo a leanas:      

Teagascóirí Eile:
Liostaigh uimhreacha aitheantais foirne aon teagascóirí eile a bhfuil rochtain uathu ar an gcúrsa Blackboard seo:       Tabhair faoi deara: Is féidir leat comhghleacaithe eile leat a chlárú mar theagascóirí taobh istigh de do chúrsa Blackboard.

Tuairimí:
Luaigh aon noda agus aon treoracha ar leith a bhaineann leis an iarratas seo ar do chúrsa Blackboard anseo:      

Beartas agus Coinníollacha:
Tá na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann le rochtain a fháil, mar a leagtar amach iad ar an leathanach thall, léite agam agus tuigim iad.

Blackboard Ollscoil na hÉireann, Gaillimh http://blackboard.nuigalway.ie

Téarmaí agus Coinníollacha
Go raibh maith agat as an bhfoirm iarratais ar mhodúl seo a chur isteach. Má líonann comhaltaí foirne OÉ Gaillimh an fhoirm seo tabharfar rochtain mar theagascóirí dóibh ar na cúrsaí Blackboard a bhaineann leo. Cuirfimid dearbhú ar fáil gur ceapadh i do theagascóir thú agus cuirfimid breis eolais chugat a luaithe agus is féidir. Tabhair aird ar an eolas tábhachtach anseo thíos, le do thoil:

Beartas le Teagascóir a Cheapadh
Ní cheadaíonn riarthóirí córais go mbeadh rochtain ar láithreáin chúrsaí Blackboard ag aon duine seachas na mic léinn atá cláraithe ar an gcúrsa sin, agus ag an gcomhalta foirne a dhéanann an buniarratas ar rochtain mar theagascóir. Is é is cuspóir don riail seo srian a chur le rochtain ar aon ábhair a chuireann teagascóirí ar an gcóras.

Conas a thugann riarthóirí an chórais rochtain mar theagascóir do dhaoine?
Tabharfaidh riarthóirí an chórais rochtain don chéad chomhalta foirne a dhéanfaidh iarratas ar rochtain mar theagascóir ar mhodúl ar leith nó ar chúrsa ar leith ar Blackboard. Is é an té seo “úinéir an chúrsa” feasta. Má tharlaíonn, lá níos faide anonn, go ndéanann comhalta foirne eile iarratas ar rochtain ar an gcúrsa céanna nó ar an modúl céanna sa chóras, treoróidh na riarthóirí an té seo ar ais chuig "úinéir an chúrsa" le rochtain a fháil.

Conas is féidir le “húinéir an chúrsa" comhghleacaithe a chlárú?
Tá sé an-éasca comhghleacaithe eile a chlárú mar Theagascóirí agus mar Chúntóirí Teagaisc taobh istigh de chúrsa Blackboard. Is féidir é seo a dhéanamh trí Phainéal Rialúcháin aon chúrsa, agus tá tuilleadh eolais le fáil ar http://www.nuigalway.ie/blackboard.

Conas a chláraítear mic léinn ar chúrsa Blackboard?
Tá taifead ar gach modúl agus ar gach cúrsa in OÉ Gaillimh ar an gCóras Eolais do Mhic Léinn, Quercus. I mbunachar sonraí Quercus coinnítear na taifid ar fad a bhaineann le clárú, modúil, cúrsaí agus torthaí scrúduithe na mac léinn etc. Gineann gach cúrsa a thosaítear ar Quercus cúrsa ar Blackboard go huathoibríoch, agus cláraítear mic léinn ar na cúrsaí sin nuair a dhéantar sioncronú gach oíche idir Quercus agus Blackboard. Dá réir sin, a luaithe a bhíonn mic léinn cláraithe in OÉ Gaillimh bíonn rochtain acu ar na cúrsaí céanna sin go huathoibríoch ar Blackboard.

Ábhar a chóipeáil agus cóipeanna cúltaca a choinneáil
Is ar úinéir an chúrsa atá sé a chinneadh cén chuid d'obair an mhic léinn is gá a choinneáil agus cóipeanna cúltaca a dhéanamh go rialta den Gradebook, de na Tascanna a cuireadh isteach, nó d’aon chóipeanna leictreonacha a theastaíonn d’obair an mhic léinn. Cuireann Blackboard uirlisí ar fáil le hábhar do chúrsa a chóipeáil, a easpórtáil agus a chur i gcartlann. Féach na treoracha ar an gcaoi le hábhar a chóipeáil ó chúrsa amháin chuig cúrsa eile, nó an chaoi le sonraí mac léinn a shábháil ag: http://www.nuigalway.ie/blackboard

Ó bhliain go bliain
Ag deireadh na bliana acadúla, ginfear cúrsaí folmha nua ar chóras Blackboard, agus déanfar gach baicle nua mac léinn a chlárú go huathoibríoch ar a gcúrsa don seisiún acadúil sin. Do bhliain acadúil 2012 -2013, aithneofar na cúrsaí sin ón gcód 1213 -Cód an Chúrsa (e.g. 1213-MD120, nó 1213-1BA1). Beidh teacht ag teagascóirí ar chúrsaí na bliana roimhe sin mar áis tagartha, ach beidh mic léinn díchláraithe. Féach Blackboard help ar http://www.nuigalway.ie/blackboard chun tuilleadh eolais a fháil.

Blackboard Ollscoil na hÉireann, Gaillimh http://blackboard.nuigalway.ie

Ceangal
Má tá do mhodúlsa ceangailte le modúil eile atá á dteagasc agat, iarr rochtain ar gach cód modúil, le do thoil. Beidh ort aon acmhainní atá agat a chur ar fáil laistigh de gach cúrsa éagsúil Blackboard ó tharla nach mbeidh rochtain ag na mic léinn ach ar chóid a gcúrsaí féin. Ba cheart aon cheist atá agat faoi athruithe ar an struchtúr curaclaim (ainm an chúrsa nó cód an chúrsa ar Blackboard san áireamh), a sheoladh chuig Oifig na dTaifead Acadúil in OÉ Gaillimh atá i mbun struchtúr an churaclaim (e.g. ainm, cód na gcúrsaí) ar Quercus nó déan teagmháil le hoifig do dháimhe féin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful