+* )

"(' & " % $ #
"!
+ '6 5 43 2 + +1 /0
. - $,
< ;0 : 29 78


 ٰ   

* 
  * 

 
 
‫    ۔۔۔‬ 
       
    

‫ (۔‬$ % &' % # ! " * 


 5 [UPLOAD]  9 
: َ . %  /   01  23!4  5 6 78 % )*+ , - *

‫< (۔‬/  

‫  (۔‬D 5 B C4 %  / #A@ 5 ?=4 > * 
 

  K 
   L 5 / M N O P   Q   πST ،V W  ، 9 H  IJ 5 FG <E  * 
 
[
‫۔‬X  / Y 5 
Z4

** ** 

 
 
 5 cd % a # b 4` < ^ _  
   ] \  
       
    
**
‫۔‬X g4hi 5 e6 cf  IJ 
 

‫۔‬X p o=  mn! ، k*l 46 cf $ % FG # b j  4` < ^ _  H ** 

[
: ubvw t  $ % bs 5 r ] \ q O cf %    
Z4   L 
 
    
    
 y

webmaster@kitabosunnat.com
www.kitabosunnat.com

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪-' 6 = +‬‬

‫> ‪@?9 ; * -‬‬

‫‪0 9 ) *D -C 3 ; BA 2 6‬‬
‫'‪G :‬‬

‫‪E‬‬

‫* ‪, *F‬‬

‫‪E‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪:'=+ 'JK= % + 5J I H -3‬‬
‫; ‪;M'5L9‬‬

‫;‬

‫‪; M @ QP = M C + O N‬‬
‫‪&1 = % 5 : B‬‬
‫‪T !+ RS'. + RI‬‬
‫‪"5‬‬
‫;‬
‫&‬
‫‪X W 'V 2 9 *F‬‬
‫‪;M@ + U ' U 6 M 2 :‬‬
‫‪[Z Y8M' W 'V %‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫!‬
‫\‬

‫]‬

‫ ‪Q 6 + E'. 3 & ; E - _a ' )` E ) _^3 L‬‬‫‪% b+‬‬

‫‪2‬‬

‫‪'J‬‬

‫)‪Q‬‬

‫? ‪Y8M' b c0S‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

U "d+' 29 O8M+ & 2, + O0 M' 29 ' ^@ )+
*F P - f B0 Oe W *= "= 1 - W a@,9 2D M 2
P Q- U B0 M / - + g M P U P ) U
*5M
- 'd+
i 29 ' h B0 Oe
2 'h + k C OgM
N + j3 : 29 'h +
*F ; =
g , 5 f ,T# l ) B h
on '8M1 m0d QC ) 29 W %
U

!
!

#

"
!

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫@^‬

‫‪)+‬‬

‫"‬
‫‪#‬‬
‫!‬

‫"‬

‫‪$‬‬
‫‪#‬‬
‫!‬
‫!‬
‫‪$‬‬

‫!‬
‫"‬
‫‪%‬‬
‫‪$‬‬
‫!‬
‫‪%‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫&'‬

‫"‬

‫&(‬
‫!‬

‫‪+ U 2=9 2 = l ) 2 3 EC 3 ,'9- U > +‬‬
‫= ‪; C Og -3 @L U 2 ;q $ C ; 9 + 29 - U ; p‬‬
‫‪;" C Q0 ( QC ) 29 Q ( f‬‬
‫‪;,' V ' $‬‬
‫‪T8MT W %‬‬
‫‪+ g‬‬
‫( ‪= M ; " A f Rg T‬‬
‫‪<r 8 :‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪;,' V‬‬
‫!‬
‫‪f‬‬

‫‪;b‬‬

‫‪; b $C‬‬

‫'‬
‫(' ‪#‬‬
‫‪;,' V‬‬
‫'‬

‫‪#‬‬

‫)‬
‫!‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪#‬‬
‫‪C # -‬‬

‫*‬
‫‪+‬‬

‫;‪s :‬‬

‫; ‪?'-‬‬

‫&'‬
‫"‬

‫&‬

‫‪" J) + g 5: =g " + ;05: U0 6- "-3 " 6‬‬
‫' ‪,1 1(+ E‬‬
‫!) ' ‪M ' )! " Q &A ) M‬‬
‫‪%W1 ; ,‬‬
‫‪@,9‬‬
‫‪2 M' M9 U g !3‬‬
‫‪G E0 5: '0 K- RI#M ; t!'M W‬‬
‫‪%‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫&‬
‫‪,‬‬
‫"‬‫'‬

‫(‬
‫'‪.‬‬
‫‪#‬‬

‫‪#‬‬

‫‪.‬‬
‫‪#‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪/‬‬
‫‪$‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21‬‬
‫&' &‬

‫‪2 K - 1 + g vu 2 % M 2 EC 3 U‬‬
‫‪Zr RI#M Q JM W‬‬
‫‪@9) U '8‬‬

‫' ‪2= ' +‬‬

‫‪h Q.J +> W + RI#M ; *D :'- w LM‬‬
‫!‬

‫‪GZ‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫"‬

‫‪%‬‬

‫‪3‬‬

‫)‬
‫‪4‬‬

‫&'‬

‫‪%‬‬

‫‪* #‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-3 1‬‬
‫! ‪6‬‬

‫)‬

‫!‬

‫‪+‬‬

‫!‬
‫‪%‬‬
‫)‬

‫)‬
‫!‬
‫‪,‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫!‬

‫‪" C O8JeIi " *F :3+‬‬
‫‪W Q.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+'.M + "5J % .M + j . M %‬‬
‫‪O‬‬
‫‪+E‬‬
‫; ‪W UT + m0 d‬‬
‫= ; = ‪W Q. % )+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪[[ g h‬‬
‫‪2‬‬
‫"‬

‫‪7‬‬
‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫)‬

‫'‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪:‬‬
‫*‬
‫;‬

‫"‬

‫‪,‬‬
‫‪' ; C :g+3‬‬
‫‪:+‬‬
‫‪@9)+‬‬
‫‪o x^93 # % M + Y 9‬‬

‫‪269 M % ('= ) +‬‬
‫‪x wV6‬‬
‫‪-C 3‬‬

‫=‪^31‬‬

‫)‬

‫‪; C Og :3 Y 9‬‬

‫"‬
‫"‬

‫"‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫"‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬
‫‪,‬‬

‫‪.‬‬
‫‪" 9 V V 1 gv 3+‬‬
‫‪W )+‬‬
‫‪"V V 6‬‬
‫"‬

‫; ‪g 3+ Q‬‬
‫‪v‬‬
‫‪[<Z g = 2 9‬‬

‫"‬
‫‪$‬‬

‫‪$‬‬
‫‪+‬‬

‫<‬

‫'‬

‫!‬

‫)‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪+‬‬
‫!‬
‫*‬
‫‪$‬‬

‫‪$‬‬

‫*‬
‫*‬

‫!‬
‫"‬
‫"‬
‫"!‬

‫‪-‬‬

‫‪,‬‬
‫‪$‬‬

‫‪.‬‬
‫!‬
‫!‬

‫"‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫' ‪". - . Q‬‬

‫=‬

‫‪/0 - 2 9‬‬

‫‪#‬‬
‫‪( S > U 6 Q ' W y NM B M‬‬
‫‪[rn E K Bv‬‬
‫‪%‬‬
‫‬‫!‬

‫!‬
‫‪/‬‬

‫!‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪,‬‬

‫‪3‬‬

‫‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

www.KitaboSunnat.com

.
( S> U 6 Q ' * y N M B M
E K Bv
1
k

R M' ; - 2 5 M9 W U > +
9 U W %+A ; ; " 9 2 C + 2 +@ L =
16 *F
) % sC0 - 2 { U % 2z % M
5J 2
X+ 25J 2
= *F
[[< | E K Bv
%$
!

-

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫&‬
‫‪2‬‬

‫=‬
‫!‬

‫'‬
‫; ‪W %+A‬‬
‫!‬

‫‪$‬‬

‫; ‪W %+ A‬‬
‫‪"%‬‬
‫&‬

‫‪' )% )% +‬‬

‫' }"‬

‫‪%‬‬

‫‪$‬‬

‫‪%‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪O0 M 9 - " = RI 5 2 g‬‬
‫‪; ; = v ^19" 29‬‬

‫= ‪+ 43 2 6gJ 2K‬‬
‫‪" N W RI d +‬‬
‫‪o ; "N9‬‬
‫‬‫"‬

‫" ‪#‬‬

‫‪3‬‬
‫"‬

‫"‬
‫‪3‬‬

‫"‬

‫"‬

‫‪.‬‬
‫‪"-‬‬

‫>‬
‫‪#‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪%‬‬
‫~~); ••‬
‫"‬
‫"‬

‫‪X+ Y K‬‬
‫‪X+ W ;eST& ^1‬‬
‫‪U‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪Q, Q 2 2:9 M‬‬
‫‪y = % 8 2C‬‬
‫‪U‬‬
‫‪or %+' J = v ' V + 2 9 ^ 5M‬‬
‫"‬
‫?‬

‫‪#‬‬

‫"‬

‫?‬
‫‪#‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪$‬‬
‫‪/‬‬
‫'‪.‬‬
‫*‬
‫‪* *P‬‬

‫‪"%‬‬
‫!‬

‫‪9‬‬
‫"‬

‫‪+ %S'6‬‬

‫‪=+€‬‬

‫*‬
‫‪%‬‬

‫‪$‬‬
‫‪2‬‬
‫‪M+ , I" M Y K ]= J aF 1 +‬‬
‫' ‪O0 : + " M O0 3+ ; • 6 5= +‬‬
‫‪+‬‬
‫‪Y0 9 ) 2 {0- M + Y0i3 + 43‬‬
‫‪9 H‬‬
‫‪on‬‬
‫?‬

‫‪'C‬‬
‫‪2‬‬
‫‪;0‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫) ‪;8 E8‬‬

‫&‬

‫‪.‬‬

‫?‬

‫!‬
‫@‬

‫‪%‬‬

‫*‬
‫‪) %‬‬

‫‪/‬‬

‫‪‚ :; v O N‬‬
‫‪(+!+‬‬
‫;‬
‫‪BA 9 M +‬‬
‫; ‪; h‬‬
‫‪ƒ'N# a@,9 -' 6 = + q d‬‬
‫‪[n‬‬

‫‪#‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪.‬‬
‫‪; " ^3+F‬‬
‫‪" ^1 ;$ # " k‬‬
‫; ‪ƒ'N# a@,9‬‬
‫=" ‪-3 "9 U +‬‬
‫; ‪r ;M1 L9‬‬
‫; ‪=+‬‬
‫‪=%‬‬
‫‪1‬‬

‫‪+‬‬

‫‪c8S‬‬

‫‪+ O8‬‬

‫‪ƒ8 R‬‬

‫‪U T ! O T ! k8‬‬

‫‪ƒ8 R‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪+‬‬

‫‪#‬‬
‫" ‪2C I‬‬

‫&‬

‫; ‪[ ; V‬‬

‫!‬
‫‪0‬‬

‫‪A‬‬

‫‪#‬‬

‫!‬
‫="‬
‫‪" c1- ƒ'N# > 30+'K- " 1‬‬
‫‪I "-3 ,A9 + O N t3+ ; " ;J9VLM 6J i+‬‬
‫‪;$ # % I Q + ƒ'N#‬‬
‫;=‬
‫"‬
‫‪;8 +1‬‬
‫‪1‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫= ‪R8 A„ O8 1‬‬
‫‪#A‬‬
‫‪4‬‬
‫‪B‬‬
‫!‬

‫‪%‬‬

‫‪%‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:'=+ 'JK= % + 5J I H -3‬‬
‫; ‪;M'5L9‬‬

‫;‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪#‬‬
‫( ‪%‬‬

‫(‬
‫" ‪x‬‬
‫‪( b‬‬
‫" ‪1‬‬
‫; ‪Q "9' %M O 5‬‬
‫‪q5M‬‬
‫‪c9 95 2‬‬
‫" ‪6f ,‬‬
‫‪" C N M 2 -C 3‬‬
‫‪2J:‬‬
‫)‬
‫‪q5M Og K‬‬‫‪= = 43 +‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫"‬

‫" ‪Q‬‬
‫‪[…G % M‬‬
‫) "‬

‫‪k 'P) ; 9 + W 1‬‬

‫"‬
‫‪C‬‬

‫‪#‬‬
‫‪5‬‬

‫"‬
‫"‬

‫"‬

‫)‬
‫‪O8‬‬

‫‪D‬‬
‫‪5‬‬

‫!(‬
‫‪D‬‬

‫!‬

‫‪2‬‬
‫!(‬
‫‪2 ' M 29 3‬‬
‫‪0‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫)‬

‫‪#‬‬
‫‪%‬‬

‫‪2J:‬‬

‫"‬
‫"‬

‫‪Q‬‬
‫)‬
‫‪%R5‬‬
‫"‬

‫‪,‬‬
‫‪+ W RId‬‬
‫‪'} + g J 25J‬‬
‫‪2 5 + ' L ; c'P‬‬
‫‪YK‬‬
‫@‪[…… % pM B0 6 C '8 #- + '8M‬‬
‫‪,‬‬

‫'‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪0‬‬
‫‪" 21‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫"‬

‫"‬
‫"‬
‫*‬
‫‪$‬‬

‫‪.‬‬

‫"‬

‫"‬
‫"‬

‫‪A‬‬
‫(‬

‫"‪E‬‬

‫) ‪43 2 ;LPM 2 : ^'9 *F % M % 2C0 %‬‬
‫= '‪T8MT W + ƒ'& 1M' M W + 1 4' %+1 M‬‬
‫‪<G 8 :‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪76‬‬
‫‪,‬‬
‫*‪1 +‬‬
‫‪1‬‬

‫*‬

‫‪F‬‬

‫‪#.-‬‬

‫‪E‬‬
‫‪,‬‬

‫‪,‬‬
‫!‬

‫‪8‬‬
‫‪,‬‬
‫‪/‬‬

‫!‬

‫‪F‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫†‪‡43 2 ;L PM 2 :‬‬
‫‪7‬‬

‫‪,‬‬
‫‪F‬‬

‫!‬

‫‪F‬‬
‫‪9‬‬
‫) ‪W ; C Y8 9‬‬
‫‪<… 8 h‬‬

‫‪5 s‬‬

‫‪/‬‬

‫&@= @ ‪E8‬‬

‫! "‬

‫‪2‬‬
‫‪2‬‬

‫‪F‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪9‬‬

‫@‬

‫‪F‬‬
‫‪1‬‬
‫@‬
‫"‬

‫‪0‬‬
‫‪W J‬‬
‫\‪= + 1‬‬

‫>‬
‫‪Z ; -@ 9‬‬
‫!‬

‫" ‪; M2 :‬‬

‫@‪;M‬‬

‫)‬
‫‪8 E‬‬
‫@‬
‫&‬

‫‪,‬‬

‫‪,‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫"‬
‫† >‬

‫> ‪" d/ c‬‬

‫>‪qd ; C %‬‬

‫" ‡‬

‫)‬
‫@‬
‫; '‪ƒg‬‬
‫‪" 'JK 5= % " 'JK 5= + " 'JK‬‬
‫; ‪W + *D 3+ W - +'J) " - >9 " W 'JKM‬‬
‫‪…r ; 65J9 B 6 ^1"M‬‬

‫‪%‬‬
‫‪1# E‬‬
‫"‬
‫‪E‬‬

‫)‬

‫‪%‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪$‬‬
‫‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪%‬‬

‫‪%‬‬
‫‪%‬‬

‫† ? ‪Q 5 * 9 M1‬‬
‫‪$‬‬
‫‪* 9 M1 ? +† x' ?1 x‡ 3g J ) + 'g ) d‬‬
‫‪‡; M1 N‬‬

‫‪x1‬‬

‫‪2 Og M3 - ^@ " - U T M‬‬
‫‪[ [ r 8 : 8 W + "-‬‬

‫‪"-‬‬

‫‪y$6= %‬‬

‫‪%%‬‬
‫‪% %‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫&'‬

‫'‬
‫‪3‬‬

‫!‬

‫‪Q6 *D-C 3 ; C O8M * UT‬‬
‫‪r ;M'h ; C‬‬

‫‪% 6 M+‬‬
‫‪2 C +'h‬‬
‫)‬

‫‪WY K‬‬

‫"‬
‫!‬

‫‪$‬‬
‫‪#‬‬
‫!‬

‫)*‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪#‬‬

‫‪X+ Y K‬‬
‫‪X+ W ;eST& ^1‬‬
‫‪U X+‬‬
‫;‬
‫‪^3AT= ;M@ U X+ 8 2 C U‬‬
‫ ‪; >g 2 C "5J 2‬‬‫‪W 'g & W " =p M‬‬
‫‪[ ; h‬‬
‫?‬
‫‪0‬‬
‫‪+3 2‬‬
‫‪#‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪G‬‬

‫‪% + 2 , ; 2 - % EC 3 U 6 *F -3 ˆ8 ^A9 +‬‬
‫) ; ‪Zo‬‬
‫‪: + s j1 +‬‬
‫‪E‬‬
‫‪H‬‬
‫(‬

‫‪.‬‬

‫‪I‬‬
‫‪'%‬‬

‫!‪.‬‬
‫‪v ]0 \ ' u Q8 *F‬‬
‫‪, ; { *F ˆ M9 U‬‬
‫‪; % = % h 2 C 8 *D‬‬‫=‪{ ; q 5‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪Z< ; "N9‬‬
‫‪%‬‬
‫‪23 4‬‬
‫&‬

‫"‬

‫@‬

‫‪$‬‬
‫!‬

‫‪$‬‬

‫)‬

‫"‬
‫‪$‬‬

‫!‬

‫‪,‬‬

‫‪$‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪9‬‬

‫‪.‬‬

‫{ ‪8 *D- 2‬‬
‫‪q % -> 2 C EC 3 U‬‬
‫‪ZG ;M'5L9 ; C ;) 2 :'=+ 2 'JK= +‬‬

‫!‬

‫)*‬
‫‪9‬‬
‫) = "‪I‬‬
‫; ‪I" : Y K RI‬‬
‫=‬
‫; ‪; 6 O % ' \ @,9 Q‬‬
‫‪+‬‬
‫‪Zn‬‬
‫"‬
‫"‬

‫"‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫"‪#‬‬

‫!‬

‫!‬
‫"‬
‫"‬

‫"‬
‫"‬
‫"‬

‫"‬

‫"‬

‫‪#‬‬
‫"! "‬

‫"‬
‫‪:.‬‬

‫!‬
‫"‬

‫"!‬
‫‪; M@ +‬‬

‫‪3 'V‬‬
‫‪54$5 # A bd‬‬

‫‪16 +‬‬

‫‪6‬‬

‫)‬

‫‪2‬‬

‫‪B 6M B M+ 1 ƒ 9‬‬

‫‪A‬‬

‫' ;‪b b x‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫‪‡% K9 b 1 ( % + x %+3 V‬‬
‫‪E‬‬

‫‪467 464‬‬
‫‪$‬‬
‫‪g9‬‬

‫‪^'9# - , '- I 3 c RI( 1 6 +‬‬
‫‚ ‪<n @0 : Q0N - RI( %‬‬
‫‪89‬‬

‫‪U‬‬

‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬

‫'‬

‫" ‪#‬‬
‫‪+‬‬

‫‪+‬‬
‫‪gv‬‬

‫"‬

‫‪-‬‬

‫!‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

M B8v

)

)' €

B8v
B8v

*)
:
:,
,
" {(+ + ,' * QV= "M1 M S3
Gr ‰0 B 29 I 3 I lL=
OgJ &
!
+

8
J
#

0
#
&

%

59

% (+
"

^'9# * = RI (+ 7+'

+
, ' - ; Y ,>
GZ ‰0 B 2 A NM
+

+
+

7:
+ g 3> "- t }+ "- R2z ig
3 c RI( +
GG Y8 V B8 M @,9 U
+
;
$
+
.

+

% M ) Q ; + * % ' "M *F
aF RI (+
W 6=
'"i ;, 2= - RXp,9 B 6M9 U c 9 C 5
G… 18 d3 Q8(3
{ 2J } 2 %+TL= +
+

1

+
!

.
<
" /87
!

$
#

8)
!

+

6

!

,

7

#

+ s0C: ;

9- 2

16
Gn 1M'

!
1

!

=
! 9
!

#

.
…r 10M1d ;0)3 29 ^+ + ƒg
"
!

-2 %
%

U
+

'K

+
. #

%+
%

0

$

7

"1

$

+
#

!
!

#

+
#
.
$
+

#

$

&
'
18:

S VM ; -C 3 Q 3 ‰ M
, J M + Q ; C y0 $ 6 -

] V ,1

% "- \ I " V *F
='
…[ Y0M'6- ] V {
+

>
&

E

&

+

#
,

%

+

#

!
&
[
!

!"
) #

%+'h

+'h +

"E
*F ) '
%

"
"'
y('M * + 43 + c 9 9 5 Y u W+
= Q0 K- -3 + * Q) =+ aF 1
?
4:7

<
I :+ I - wV6 ;5:
w6 ;
; JK9 ; *D ; ) % + % '6 @,9
! "
?

"
"
w
8 V

%

$

$
$
!'
,

%

!

%

-

"
&
"
"
%

"
"
(
&'

$"
"

% Q *D M+ - =
*D 9 !'= B8 i = M U
B0 O )'= 2 C 2-C 3 2
>9
= M
G %+'J)9 , ƒ'& - ,+ W - % pM

<
01
4
%

'
!
"
4

*D- 2 = W ; C 6gf % = = 2 :
29 W U "6f a =

*F 3 ; U
-‰ M%
<< Q8 )+ U 6

!
%

!

*
!
25 Q8 ( '8 V 'g

5J
, *F

Q -U
g ( "- 2 = M % W
#

<
!

<

! #

#
<

g (

$

L$@
!
*9

#

. - + l M 29 2J9 IM9 U + " 2 =+
… Z 8 h) " %T ;
<
+
(

<

-/

,

-/

1
+ }g': % = 2 : l M ')@= p J = W =
…o ; " ; % =

<

"
&

&.
<
"

4
8' :
/

' %

, RI( -@) 1 " H+ Q ' {q > 2 :
B6 ;
- A' M + RI # ; 2 NC
'V
[[r ; 'N
3)

0

!
@
#
M

H
@

@
EN
@

"
,
@

@

'%

)
0 0
!

"
.

@
E 0 0
!

A f + A0 + ˆ0 B
" 3 "= RI ( W
"
I - 'J)
+ ",
n Y0M' *
1=

;
M
2
C 0C

; M@ p = M
,1 - ; ; M@ +
"M1M +A' 9 C d 2J + *D 3
.

$
)

o

0 0 9 K- j'#C
L$

Q( = U

%+'#C =

'

2 5 % 29 2

=' #- U
oZ

59
oo ; $ 6 ; C ; = v sC "
+
*
"

9 '#-

"%
E
!

[ % P M % M %+' #M + R0 I : ' u c8

: +) &9
'$

$

$K )

& '&
)
%

(
'

) " C Q8e U " - RI5 " 9 P - @9 )+
-3 B0 M / - + g M P
P
'h O M1 2 aD@,9 3 - )1: S P - P
+ l$ + * C t0!'- =
g i 2 )9! I "M
[n 1g: - %' #M
'
$
"
!

!

,

,
6 +

#
!
!
!

&
'%

% 259 Q +
(

!
5 > -3 ')> + W RI#M %
Z 1gd3 @,9 ; E' 2-C 3 ;M1"M
!
!
%
)

&!

*

)

)

45
!%
O
, !%
#

"
(

!%

E
!%
#

g 5= +A A! + ;
!

O0 e ‚ 9 f "J") 2 P +
!
)
:5

7;;
! 7;<

+
,

!

"
!
43 + c 9 9 5 Y u *F P
WQ
j'#M + 2C0 + ; *D +A ; C " y + *D- ' V < 1g: *D : 2
!
"

& '&

^' ; 2 6?'= x+

5

-2 @ &p = U
G 'g 5

(

VgV

,3 f 29 1 =3 Š

! !
)

>9 U
<Z

%#
<… 'g & *D- • =
#

^' ; 2 6,'= +

5
(

#
29 ' V= l )+
"

-2 @ &p = U
G 'g 5

1 + 'g

)+ B8vu 2 % M 2 EC 3 U

' ; K-

2= '
<

'8

;

@

*

-

%

%

&

*
@

%

*

/
"

j + '8#- 2 55 M + B8vu 2 % M 2
r K1
2 C 3g
"

;

5 2 C P * , U 6 3g 3 >
[r ^1g, 3 2 1( + {0 6- " C =
)
)
)
%

&

&
@
$
,

+
,

6

)
)
[ 29 +

"

'%
"='

,1

lL= + ,@& U

'
; * Q LM " V + " : >
6 Q -U
<< 2 9 5= " ,'

)
P
#
$

" 6!

6!
A

3 P Rg ?

'

(
!

*

%
( $
&

7
.

A!
, A
9

!
%

<G 2 9

%
OgJ & *D5J 2 {(+

<… 29

lL=

"

-

!
A
A

"

6
7

A
0! !"

A
)

$

)
A

"
P

#
<
!

!
'

&

!

!

#
#

$

"-

#
!
#

,
/

&

$

!

^A9 * 316 ; % ;h g } K Y,> > % > +
; ) 2C
9
*9 X % 9 h 2
…G ; h
$
#
-

!
%

#

@

J
O8 H_ c8

!

H

%

$

K
*

!

.

!

%

!

! .

.

?
B Y8M' ^3A % + R0

29

.
=
>

> Q6
=%
[rn %+1 = 18 -

E
[[[ ;0 : 29 78 +

O8 *F

^3A % +

E

!-

[ % -@C M % ‹ & 2 C EC 3 U

/
!

; % ) B 1,1" ^3 X 2 U 6 ' $ 1 6 J =+
r ; eIK
"
,
*D - • =

-

%%
$ : U 6 10 - ' u ‚
;0 6M 0 - 0 ;
q (+

"
*
G ; -@ 9 ; ) B
!
0

N
+W

1\ 'h

U

:6
Y K 43 + c 9 9 5 2 ; M Q
<o % P M % M %+' #M

.

.

.
*

. .

.
.

.

&

&
(

(
3

B
(

(
!

(

%
(

Y ( ; { *D , - 3 + Q( 2 2.9
2 C 3g 5 2 C S P *D , U 3g 3 $
x % $V =
3 ; C ƒ0 +@( + '0 L- " C =
)
)
:<

)
!

#

/

)

)
$#

' ; E -C 3 ; C Og :3
"

'

'
1

!N 269 M % S ('= ) +
x ;M'J 9 C 'g "H ; = v
"

"

%
/=

"

"

"
)

"

0!
"
% 0

.
0!
;

4C
"'
&

2
M+ ‚ K UTC M+ O 5
aF 1 W %
^31= + @gu Y5 = > {
8 J ^31 = + B :3
Z x '8 & 8 W % c = 403 ^C - {
8J

%
%

79
%

*

!
*

'$ R 2NM 2 ^31M E -

%
0

"
$

%

(

0)
!

'%

1

%

&
,

%

"

<

<

1 -1

-

)
1

>
*

) (
! D
@
A>
! 8B

/
0

A>

1

@

? *

Q
+W1 "

QO 5 ; k

q 5M

x g M' % = O 5 Q
"

M31M
")

"
=7

; 9 V& lL=
" 7TJ A+ A 29
&A >
•$#= + sC - - : /0 - 29 . - 2 K9 x ‰ 'VC RS 29 1, +
+ .
"
,

!

*
::
# $
#

8"
#

%

&

"

+

+

,
"

"

$5 #

g 3 3 16 +
VV ; "
;C v
2= M % U0 ' % ) +
wV6 ; " +
'5&+ sC - 2. W ' RI( > W %> - O0 M 9 x% $
,
"
"

!

!

6/
/

!
.'
0

!
'

# "
+

!
$
!
!
'

$
!
.'
)(
,
,

$
"

/

%

D &C

,
,

,
,
,

)

^31= ) ' ; C :g+3
:+
@9)+
; *D- ^1" 3g * 9 ( ; 9 + % M + Y 9
x 0 6 5 ‰0 '\ 29 ^1"
+ A ; RI#
"
"
%
5:

)
"
"

"

"

%
"R #

%

,

+ #

#

%F E

%
%

0

R8IJd + ^1g?
; M@
?Q
q 9 + 2 g " ? + '8 + " > 2 %
_ ƒ1 N 5 : ƒ3
%

!
"$

10 - %0

M ; M@ +
; %+A M

,
+ 2- Q JM ^3A I + Q ' ; C g 1- ) Q
x ;8 '8M@
+ 2 2:9 M
y= % "
!

!

<

%

!

R0 - s8 j RI( %
; M@
x ; 19
29
V O0 "N- g

=
,

)

"MI M9
V=

H 4G

#
!/

"

#$ )

.
1

*

0
,

) %

/
,
+

'
1

c }' 2 K =

%

W Q: I B'C = 2
x [ 8 :3 38 Ju W +
"

"MI M9
( +!

&

6

"

"

6
'
"
. IC*

2

"

""

*
"

"

(

0
*
"

+

2

#
6

"
?

#
K &J

(
!

IC*

@

$

IC*

',

IC*

,
!

)
IC*
IC*

"
6
'
0
)

*
6
,+

9 W+

MO

=

W 4' 1
x

!

)

:

"

!
6

) !

6
6
# '%

6
'%

'%
$

3 ,
*D- c
PgM1: *D( +! / - 29 2 ' > +
/0 - ; 4' + *F . - ‹' * W a' "H +
x' L
2 U @,9 j ;
*D- ,
1
,

N

-

"

,

7
6

2
IC*
IC*
IC*

.
%
-

,

"

!

87ML

IC*

#
.

.
"
)

"

x 1g 2-C 3 *F Q NM B %+1 = Y8M' ^3A % Q
E

:5
x 1g: *D u 29 '"hM v Y K

*M1M ; - ;

5M *F U0

9

:=
3 ; 2 .9 =3 ;
x 1g\3 *DJ & ; +

:6

!
@

/ 0!

0!

.

#
.

.

)
*4

A

"=1 ( + Og q 9 3 Y 9 \ ( +
A AT M + Y 9
=+ ;M@ ;6 5 +'J) ;M@ C Og
Y9
=+ ;M@ E ='M + g M S
; M@
+4
8 ' "- 2 ; M @ U 6 + % p +
g P @"9- W A 3 >I %+'
; W Q.M @9) v
,

-C 3 A (
*
8

M + RI #M ; ^1 "M+ RI #M
x '# ^'9)> 2, +
2
@

%
.
74

#
2

+

"
9

PON
46

#
'7 )
<

"

!

$
./

!

Q
) %

',

)
5

:

)

4

2 ŒO \ Q
x 2 =+ {
%
x 2 9 a RI( %

:
29 =

{
x 2)TM *F

# A
M31M +

'%

7
$

'
x ^'9)@C *F J ')@M +
#
x 29K ;
5

9

+

TS R

AL$
x ^1V= *F

=
'&

"
$
2)TM

6

*

+

,
x 2 9 5M j RI ( ; +
/
9
x 2#9LM ,+
<

4;
,

%

x 2" = *F
0%

E #
"

S
!

,
:

%

,
bM 1 ) +
* : Y K RI ;
>9
> bM 1 ) + M ' Q J M bM b v % 6 M >
% V LM
99
%

21

$

.

%
,
'
.

"
"

,

"

)

-

,

>9

Y K RI ;

#

0!

/ "

* :

<
bM 1

) +

* : Y K RI ;
>9
%+' M ?+ ?' S ( >

"
"
4;:
+
<
T0

0

!

<

!
%

'

2

"
2 9 I . > 2C -'K Y N - ) +
;M1b# ; ) +
? &
99
(
0!

%
9<

99
c MX ; ,' u+ << >

4;: <

4;;

; C Og :3 ; 9 + MA > 2C -'K Y N - ) +
b
; C '0M@ ; C "=9 I g 3@
-C 3
Z< %+')@ M

4
2
"
"
%

"

"

"
"
+
!
,
,

!

@

@

,

,
2 b
b R
b9 ?

'=

%0' ; C b ;
? ) +' M
5
3+
; C
43
" = ; ^'N= ' b9
(+ 3g 31 C
< ;M'& g ' ?1 - ; # + "- @-

!

%
%

9 :+#

8

'

!

& $!

1
@

!

EF
W + b 'i ; "V6 43 2 =
+' M +
E 5 yM' ?+ *D
Y6C
M

94

"

)

1
$

Q
"

b %+'6 ; C b

? ) +' M
% (' M

0
74
0!
b b g

"

I M 1M

C b 6 & +'M
G[ % 9
G

-

8

8 _ B8

H

"% 5 'M +
GG ;8

8 V& ? > O0 J$ ; * 9 6 &

.

;
+ sC ' K- 43 2 +'
A8
1d ? b 9 6 & ^@ W % +'M + ƒg
1d
[o %+1 NM M9 9 - ) + ƒg b
#
.

3

!

@
#
@
9
9

U
L.

!

% 5
!
" J M + ?' . M
W %+A ; %+1 M+
- W % q C = Q W 1 •I Jd R z pz?9 % 6 M+
2 9 9 = + *F 9 43 2 + c 9 9 5 2
M
[… % )'#M
"

,

%
-

,
-

%

*
RI + z*D +A ; +@L= ;M@ + w L ; M1C W
b M W % 2J9 ! W 2 I -'C 6
?1
E8@)9 ? ; ^ bM W % % J LM * ? 2

x

3

38 J)

*
)U
')

!

)

'

29
29
29

29
29

"

.

9

29
9

B
:

;0$ ; b- W UT I

6

'

4

"

'%
W1

•IJd R z pz ?9

%

4/ !

'
VE

0
%

'

&

!

'
%

,

Ogb g -' W %+A ; +@L= ;M@ ?'V

%+' JM

>9 + b

) + b

} Q-

0
:/
.

.
I5

.

%

.
.

!
+ RI#M ; ^1"M W ; 9 + ,19 ,
{
*(+ RIK - % 6J = + 5J v '0 & ; 6 J =
x % h=
+
‹ M '0 & ; 6J = + W
%
%

&

#

3

3
/1

:6:

" !

,

K

30@

J/
K

,

9
)
4 K

$
.

K

Q + ; = ; + * 2 "(+
Q6 j (I: %
%
R; C C +E
=+ ; M@ C
'8 V- W + Žv
= % + +1 , 1 6
r A "
"
29

K

8
%

29
"
:;
8

'V

+ *D -

8
- ;q $ + ^'9#- W * ( +
x
TMT W 1 ;
+W

"-@C M + "

E M + R82d ' ;
x [ … %
"
#

@
%

*

4 :=
{
H "

"
%

"
#

/

"

.
.1
.1

"
"

(

"
"
.1

"
.

;M@ U 6M *F M+ = 2= M B M *F M+ = %+' h M Q ,
; Q" sC - -C 3 Q 3 eI( 1 Q ; a 5

Q

) ^@ ' u Q A' + I J# RI J d
x %+' JM ) " Q}+ "5J +'5& 1

)
(
**
%
)
5

!/
57
!
@

2

E
!

!
O 2 43 + c 9 9 5 s & ^@ W
*F $M 3 " Q 2#KM •' 2 ^ 9

!
-3 %
f B0 M

aD' - c0'9L5 B N + ' 6 + { # + Pg P:
x;
E3 W j' 9 = ' + s L *
! %

V

V

"

$

(
'

4
.

59
81
F #

!
S

7 /
!$

7
2

$

0

! 0

.
4 !

!
!

8
-

,

R8S

%
!

!

! '

0
,
* )'

"
9

Pg P:
*)

)

)
W RId
'} + g J 2 5J
2 5 + ' L ; c'P
YK
[…… % pM B0 6 C '8 #-+ '8M@

I Q
) +
% Rz5
"

,

'

.
0

.
.

" 21

"

"
"
*
.

$
"

"

"
A

E"

(
.

X+ )'V % $ 5M *D +A ; % 1 = ; M@ +
[nG %+'V M "5J

!

"

$

43 2 ;LPM 2 : ^'9 *F % M % 2C0 % )

T8MT W + ƒ'& 1M' M W + 1 4' %+1 M' =
x <G 8 :
T+
7
1

*

F

#"

E
,

,
!

8
,

F
;LPM 2 :
43 2
76
F

,

F
/
9
E8 @ =@& I

" !

5 s

!
W ; C Y8 9 )
<… 8 h

F
@

9

F
1
@
"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful