‫הצבעה‬

‫ציון כללי‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫עסקאות גופים ציבוריים (תיקון ‪ -‬מניעת‬
‫העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫התכנון והבניה (תיקון ‪ -‬שיעור היטל השבחה)‪,‬‬
‫התשס"ט‪2009-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס` ‪( )7‬השגה‬
‫וערר על דרישה לתשלום חיוב מוגדל)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫אישור החוק ‪ -‬חוק הירושה (תיקון מס` ‪,)13‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫אישור החוק ‪ -‬הצעת חוק מס הכנסה (פטור‬
‫ממס לקופות גמל על הכנסה מדמי שכירות‬
‫בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬

‫אבי‬
‫אריה‬
‫גלעד‬
‫זאב‬
‫גילה דיכטר‬
‫בני‬
‫מיכאל אלקי אופיר‬
‫יולי‬
‫עמדת‬
‫*‬
‫ן אקוניס ארדן בגין ביבי* גמליאל‬
‫המשמר אדלשטיין איתן‬
‫‪24 -8 -7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-13‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪75‬‬
‫‪17 -1‬‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה)‬
‫(תיקון ‪ -‬החמרת ענישה על הלנה‪ ,‬העסקה‬
‫והסעה שלא כדין)‪ ,‬התשע"ב ‪2012-‬‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה)‬
‫(תיקון ‪ -‬החמרת ענישה על השכרת דירה‬
‫והלנה בתמורה לשוהים שלא כדין)‪ ,‬התשע"ב‪-‬‬
‫‪2012‬‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הפרשנות (תיקון ‪ -‬הגדרת הפליה על רקע‬
‫נטייה מינית או זהות מגדר)‪ ,‬התשע"א‪2010-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫שכר מינימום (תיקון ‪ -‬עוולה נזיקית וקובלנה)‪,‬‬
‫התש"ע‪2009-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגנת הצרכן (תיקון ‪ -‬מחיר אחיד ברשתות‬
‫שיווק)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫חובת המכרזים (תיקון‪ -‬חובת ייצוג הולם‬
‫לאנשים עם מוגבלות)‪ ,‬התש"ע‪2010-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬חוק החוזים האחידים (תיקון‬
‫מס` ‪ ,)4‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫ההוצאה לפועל (תיקון מס` ‪( )40‬מסלול‬
‫מזונות)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעניין‬
‫תאגידי מים וביוב בשנות המס ‪ 2011‬עד‬
‫‪ ,)2015‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק החברות (תיקון מס`‬
‫‪ ,)19‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫התנגדות‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬
‫התנגדות‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק החברות (תיקון מס` תמיכה‬
‫מלאה‬
‫‪ ,)18‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם‬
‫התנגדות‬
‫מוגבלות (תיקון ‪ -‬הוראות לעניין מוסד על‪-‬‬
‫מלאה‬
‫תיכוני להשכלה תורנית או דתית)‪ ,‬התשע"ב‪-‬‬
‫‪2012‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫רשות השידור (תיקון ‪ -‬קליטת שידורי קול‬
‫ישראל בכל רחבי הארץ)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫השתלת אברים (תיקון) (מתן קדימות לכל‬
‫תורם אבר מן החי)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון תמיכה‬
‫מלאה‬
‫מס` ‪ ,)15‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק תגמולים לחיילים‬
‫ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי‬
‫תפקיד) (תיקון מס` ‪ ,)2‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬

‫תמיכה‬
‫לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‬
‫מלאה‬

‫(ייצוג הולם)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכויים שאין‬
‫להתירם)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫בתי המשפט (תיקון ‪ -‬ייצוג על ידי ארגון)‪,‬‬
‫התש"ע‪2009-‬‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫עובדים זרים (תיקון ‪ -‬הפרשת כספים לפנסיה‬
‫לעובד זר בענף החקלאות)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון ‪ -‬הארכת‬
‫התקופה לקבלת הפרשי שכר או גמול אחר)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי‬
‫לישראל) (תיקון ‪ -‬פטור מאגרה בשל האטה‬
‫ממהירות הנסיעה המותרת)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫בתי המשפט (תיקון מס` ‪( )71‬פומביות הדיון‬
‫בעבירות אלימות במשפחה)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫השיפוט הצבאי (תיקון מס` ‪( )67‬פיצוי לנאשם‬
‫שזוכה)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫רשות השידור (תיקון ‪ -‬תקצוב שידורי רשת‬
‫מורשת)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון ‪-‬‬
‫שינוי המועד להגשת בקשות לפי הוראות‬
‫המעבר)‪ ,‬התשע"ב ‪2012-‬‬
‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‪-‬יסוד‪:‬‬
‫כבוד האדם וחירותו (תיקון ‪ -‬שוויון בין המינים)‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק מילווה‬
‫המדינה (תיקון ‪ -‬ביטול הנפקת אגרות חוב של‬
‫ארגון הבונדס)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגברת התחרותיות וצמצום סיכונים בפעילות‬
‫קבוצות עסקיות‪ ,‬התש"ע‪2010-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫חינוך ממלכתי (תיקון מס` ‪( )16‬ספרי לימוד‬
‫מאושרים)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגנת הצרכן (תיקון מס` ‪( )37‬החזר בשל חיוב‬
‫בסכום עודף בעסקה מתמשכת)‪,‬‬
‫התשע"ב–‪2012‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגנת הצרכן (תיקון מס` ‪( )36‬ביטול עסקה‬
‫לתקופה קצובה)‪ ,‬התשע"ב–‪2012‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫גיל הנישואין (תיקון מס` ‪( )6‬העלאת גיל‬
‫הנישואין המותר)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫למניעת אלימות כלפי עובדי רווחה‪ ,‬התשע"ב‪-‬‬
‫‪2012‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת מסי‬
‫העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס` ‪,)22‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים‬
‫ושיקום) (תיקון מס` ‪ ,)35‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק שירות הקבע בצבא‬
‫הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס`‬
‫‪,)27‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק זכויות‬
‫התלמיד (תיקון ‪ -‬איסור התניית זכות הלימוד‬
‫בתשלום)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הרשויות המקומיות (דירות מקלט)‪ ,‬התשע"ב‪-‬‬
‫‪2011‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הקמת מאגר מידע לעניין מחירי מוצרים‬
‫ברשתות שיווק‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת מסילות הברזל (ערר על חיוב‬
‫מוגדל בשל נסיעה ללא כרטיס ברכבת‬
‫מקומית)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק המקרקעין (חיזוק‬
‫בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון‬
‫מס` ‪ ,)2‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הבטחת הכנסה (תיקון ‪ -‬ביטול שלילה‬
‫רטרואקטיבית עקב יציאה לחו"ל)‪ ,‬התשע"ב‪-‬‬
‫‪2012‬‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫התנגדות‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון ‪-‬‬
‫נטילת אמצעי זיהוי ממסתננים)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫פיצוי לפגועים מלידתם‪ ,‬התש"ע ‪2010 -‬‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫פדיון הבית‪ ,‬התש"ע‪2010 -‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫תמיכה‬
‫לעידוד חיזוק בנייה מפני רעידות אדמה (תיקוני‬
‫מלאה‬
‫חקיקה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫גמול לחיילים בשירות סדיר‪ ,‬התש"ע‪2010-‬‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נמנע‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הביטוח הלאומי (תיקון ‪ -‬נכה שהגיע לגיל‬
‫פרישה)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬
‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫התכנון והבניה (תיקון ‪ -‬פטור מהיטל השבחה‬
‫בגין זכאות לסיוע ממשלתי בדיור)‪,‬התשס"ט‪-‬‬
‫‪2009‬‬
‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫התכנון והבניה (תיקון ‪ -‬תוכניות לישובים‬
‫הבדואים בנגב)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק אוויר נקי (תיקון מס`‬
‫‪ 2‬והוראת שעה)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס`‬
‫‪( )2‬רישום לנישואין של בני זוג יהודים)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫מס הכנסה (פטור ממס לקופות גמל על הכנסה‬
‫מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים‬
‫לטווח ארוך)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫איסור הלבנת הון (תיקון מס` ‪( )11‬נותני שירות‬
‫עסקי)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק הדיור המוגן‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת מס‬
‫הכנסה (מס` ‪ ,)191‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫גיל הפרישה (שינוי גיל הפרישה לעובדים‬
‫בענף הבנייה)‪ ,‬התש"ע‪2010-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק רשות מקרקעי‬
‫ישראל (תיקון מס` ‪ ,)9‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק הבנקאות (שירות‬
‫ללקוח) (תיקון מס` ‪ ,)18‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫אישור החוק ‪ -‬הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי‬
‫וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫אישור החוק ‪ -‬הצעת חוק חובת המכרזים‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)21‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים‬
‫ונכי המלחמה בנאצים (תיקוני חקיקה)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת בתי‬
‫הסוהר (מס` ‪ ,)42‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק ההגבלים העסקיים‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)13‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק השאלת ספרי לימוד‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)6‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫התנגדות‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת מס‬
‫הכנסה (מס` ‪ 190‬והוראת שעה)‪ ,‬התשע"ב‪-‬‬
‫‪2012‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון ‪ -‬זכאות‬
‫לדיור ציבורי למשפחות עולים חד‪-‬הוריות)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫נגד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון ‪ -‬ביטול‬
‫פטור ממס שבח לתושב חוץ)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫מס ערך מוסף (תיקון ‪ -‬מס בשיעור אפס על‬
‫מוצרי מזון בסיסים)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגנת הצרכן (תיקון ‪ -‬איסור התניית עסקה‬
‫בהתחייבות לתקופה קצובה)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫חובת המכרזים (תיקון ‪ -‬חובת רכישה ממפעל‬
‫מוגן)‪ ,‬התשס"ט ‪2009 -‬‬
‫העברת הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת ‪-‬‬
‫הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)‬
‫(תיקון ‪ -‬מס רכישה לתושב חוץ)‪ ,‬התשע"ב‪-‬‬
‫‪2011‬‬
‫הצבעה ‪ -‬הצעת חוק קצבאות לחיילי מילואים‬
‫ולבני משפחותיהם (תיקון מס` ‪( )5‬תשלום‬
‫מענק ליתומים)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫איסור הלבנת הון (תיקון מס` ‪ ,)7‬התשס"ז‪-‬‬
‫‪ - 2007‬החלק הנותר‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫בתי המשפט (תיקון ‪ -‬כשירות שופט בבית‬
‫המשפט העליון)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫מס ערך מוסף (תיקון ‪ -‬ביטול מס ערך מוסף על‬
‫הבלו)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה‬
‫השבועי‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון ‪ -‬שמירת זכאות‬
‫לביטוח בריאות לשוהים מחוץ לישראל)‪,‬‬
‫התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫שירות המילואים (תיקון ‪ -‬תוספת גמול לימי‬
‫מילואים נוספים)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק הגנה מפני שימוש‬
‫במכשיר טלפון נייד והגבלת פרסומת‪ ,‬התש"ע‪-‬‬
‫‪2009‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת מס‬
‫הכנסה (מס` ‪ ,)189‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק לשינוי שיטת העדכון תמיכה‬
‫מלאה‬
‫של פנסיה תקציבית‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק ההוצאה לפועל‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)38‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫שירות הביטחון (תיקון‪ -‬חובת שירות אזרחי או‬
‫שירות לאומי למי שלא משרת שירות סדיר)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק חוזה סוכנות (סוכן‬
‫מסחרי וספק)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק איסור קבלת‬
‫ביטחונות מעובד‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק פיצויי פיטורים‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)27‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק הביטוח הלאומי‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)135‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק עבודת נשים (תיקון‬
‫מס` ‪ ,)49‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת מסי‬
‫העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס` ‪,)20‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו‪,‬‬
‫התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק ליישום שינוי בסדרי‬
‫עדיפויות בתקציב המדינה לשנת הכספים‬
‫‪ 2012‬ולמימון השינוי החברתי‪-‬כלכלי (תיקוני‬
‫חקיקה) (דחיית תוספת לקצבאות ילדים)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק הביטוח הלאומי‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)136‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד בעד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬
‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬

‫תמיכה‬
‫תגמולים לנשים השוהות במקלט לנשים מוכות‬
‫מלאה‬

‫(מענק הסתגלות)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬

‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הלוואות לדיור (תיקון ‪ -‬הלוואה נוספת‬
‫והשתתפות בהחזרי הלוואה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫המכר (דירות) (תיקון ‪ -‬הגבלת רכיב ההוצאות‬
‫המשפטיות במחיר)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫קליטת חיילים משוחררים (תיקון ‪ -‬מימון קורס‬
‫הכנה למבחן פסיכומטרי)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫התכנון והבניה (תיקון ‪ -‬תסקיר עובד סוציאלי)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫התכנון והבניה (תיקון ‪ -‬תנאים לביצוע צו‬
‫הריסה)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫מטבע השקל החדש (תיקון ‪ -‬עיגול סכומים)‪,‬‬
‫תשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה תמיכה‬
‫מלאה‬
‫(השארת מרכיב הפיצויים בקופת גמל)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬

‫בעד‬

‫נגד בעד‬

‫נגד בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק איסור צריכת זנות וטיפול‬
‫בקהילה (תיקוני חקיקה)‪ ,‬התש"ע‪2010-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫שמירת הניקיון (תיקון מס` ‪( )23‬פינוי פסולת‬
‫בניין)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק המרכז לגביית‬
‫קנסות‪ ,‬אגרות והוצאות (תיקון מס` ‪,)14‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת רופאי השיניים (מס` ‪,)6‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס` ‪( )2‬החלת החוק‬
‫על חולי פוליו שלקו מחוץ לישראל וטופלו‬
‫בישראל)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת בתי הסוהר (תנאי כליאה‬
‫הולמים)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הביטוח הלאומי (תיקון ‪ -‬שינוי תקופת אכשרה‬
‫לקבלת דמי לידה לסטודנטיות)‪ ,‬התשע"א‪2010-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק התכנון והבניה (צווי‬
‫הריסה במגזר הבדואי בנגב)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫חובת מכרזים (תיקון ‪ -‬העדפת מפעל מוגן)‪,‬‬
‫התש"ע‪2009-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫חובת המכרזים (תיקון ‪-‬עידוד העסקת עובדים‬
‫עם מוגבלות)‪ ,‬תשע"א ‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫העונשין (תיקון ‪ -‬אחזקת מקום לשם זנות של‬
‫קטין)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הממשלה (תיקון ‪ -‬דיווח שר בדבר אי התקנת‬
‫תקנות במועד)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק למניעת הטרדה‬
‫מינית (תיקון מס` ‪ ,)7‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק החברות (תיקון ‪ -‬הסדר‬
‫נושים בפיקוח בית המשפט)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי‬
‫שיקום (כפר שלם)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני‬
‫תמיכה‬
‫רעידות אדמה) (תיקון ‪ -‬הקלת התנאים לאישור מלאה‬
‫תוכנית חיזוק)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק המזונות (הבטחת‬
‫תשלום) (תיקון מס` ‪ ,)8‬התשע"ב–‪2012‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` ‪)53‬‬
‫(שיחה למוקד חירום טלפוני לנפגעות ולנפגעי‬
‫תקיפה מינית)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫גיל פרישה (תיקון ‪ -‬שינוי גיל הפרישה לנשים‬
‫במקצועות שוחקים)‪ ,‬התש"ע‪2010-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הביטוח הלאומי (תיקון ‪ -‬הגדלת קצבת זקנה‬
‫ושאירים)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הרבנות הראשית לישראל (תיקון ‪ -‬שילוב‬
‫קייסים באסיפה הבוחרת)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים‬
‫ללא דורש‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫על זכויות עובדים בהתקשרויות גופים ציבוריים‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק הגנה‬

‫בעד‬

‫(תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫התכנון והבניה (תיקון ‪ -‬פיצול דירות) (הוראת‬
‫שעה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הביטוח הלאומי (תיקון מס` ‪( )136‬הארכת‬
‫התקופה לזכאות למענק עבודה מועדפת‬
‫לחיילי מילואים)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק זכויות הדייר בדיור‬
‫הציבורי (תיקון מס` ‪ ,)4‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק קליטת חיילים‬
‫משוחררים (תיקון מס` ‪ ,)14‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק שירות התעסוקה‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)20‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק הביטוח הלאומי‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)134‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק ההתייעלות‬
‫הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית‬
‫התנגדות‬
‫הכלכלית לשנים ‪ 2009‬ו‪( )2010-‬תיקון מס` ‪ ,)10‬מלאה‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫תמיכה‬
‫חלקית‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫החברות (תיקון ‪ -‬הקמת מאגר דירקטורים‬
‫חיצוניים בחברות ציבוריות)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון ‪-‬‬
‫פיקוח על מוצרי יסוד)‪ ,‬התשע"א ‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫תעריף מים מופחת בשל מצב רפואי (תיקוני‬
‫חקיקה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הקמת מקלטים לנשים מוכות‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫נגד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגנת הצרכן (תיקון ‪ -‬איסור התניית עסקה‬
‫באופן התשלום)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגנת הצרכן (תיקון ‪ -‬תווי קניה)‪ ,‬התשס"ט‪-‬‬
‫‪2009‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫אישור החוק ‪ -‬הצעת חוק למניעת הסתננות‬
‫(עבירות ושיפוט) (תיקון מס` ‪ 3‬והוראת שעה)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫הצעת ועדה ‪ -‬הצעת חוק למניעת הסתננות‬
‫(עבירות ושיפוט) (תיקון מס` ‪ 3‬והוראת שעה)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2012-‬‬
‫אישור החוק ‪ -‬הצעת חוק רשות העתיקות‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)5‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫הצבעה ‪ -‬הצעת חוק רשות העתיקות (תיקון‬
‫מס` ‪ ,)5‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫שם החוק ‪ -‬הצעת חוק רשות העתיקות (תיקון‬
‫מס` ‪ ,)5‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫אישור החוק ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת‬
‫היערות (מס` ‪ ,)5‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫הצעת ועדה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת‬
‫היערות (מס` ‪ ,)5‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫הצבעה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת היערות‬
‫(מס` ‪ ,)5‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫אישור החוק ‪ -‬הצעת חוק ההוצאה לפועל‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)36‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק הביטוח הלאומי‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)133‬התשע"ב‪2012-‬‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫התנגדות‬
‫מלאה‬
‫התנגדות‬
‫מלאה‬
‫התנגדות‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫התנגדות‬
‫מלאה‬
‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק הביטוח הלאומי‬
‫תמיכה‬
‫(תיקון מס` ‪ - 131‬הוראת שעה)‪ ,‬התשע"ב‪ 2011-‬מלאה‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫דיור סוציאלי‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫חובת המכרזים (תיקון ‪ -‬ייצוג עסקים קטנים‬
‫ובינוניים במכרז)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת התעבורה (פטור מאגרת רשיון‬
‫נהיגה ליוצא צבא ולמשרת בשירות לאומי)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק דיור בר השגה‪ ,‬התשע"ב‪-‬‬
‫‪2011‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגנת הצרכן (תיקון ‪ -‬הצגת מחירים באמצעות‬
‫צג אלקטרוני)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` ‪)52‬‬
‫(איסור תשלום והפסד הטבה בשל ביטול‬
‫הסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד)‪,‬‬
‫התשע"ב–‪2011‬‬

‫נכח‬
‫ולא‬
‫הצביע‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫הצעת ועדה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת מסי‬
‫העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (פטור למרכזי תמיכה‬
‫חלקית‬
‫יום לאנשים עם מוגבלות)‪ ,‬התשע"ב‪- 2011-‬‬

‫דיור (החלק שנותר מהפיצול)‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הביטוח הלאומי (תיקון מס` ‪( )135‬מימון‬
‫פעולות לפיתוח שירותים לילדים בסיכון)‪,‬‬
‫התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫איסור פרסום גזעני‪ ,‬הסתה לגזענות ורישום‬
‫גזעני במסמכי תאגיד‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫החברות (תיקון ‪ -‬איסור חברות בדירקטוריון‬
‫תמיכה‬
‫של בנק ושל חברה ציבוריות נוספת)‪ ,‬התשע"ב‪ -‬מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬

‫‪2011‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הביטוח הלאומי (תיקון ‪ -‬תוספת דחיית קצבה‬
‫לזכאי לקצבת זקנה)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק עבודת נשים (תיקון ‪ -‬זכות‬
‫להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של‬
‫הבעל)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫חובת נשיאת תג זיהוי והזדהות של עובד‬
‫ציבור‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫יום הזכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון ‪-‬‬
‫איסור גביה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת‬
‫העיריות (מס` ‪( )126‬הסדרת שמירה‪ ,‬אבטחה‬
‫וסדר ציבורי)‪ ,‬התשע"ב‪( 2011-‬קריאה שניה‬
‫וקריאה שלישית) ‪ -‬בכפוף להנחה על שולחן‬
‫הכנסת‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק גיל פרישה (תיקון‬
‫מס` ‪ ,)3‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת העיתונות (תיקון ‪ -‬ביטול‬
‫הפקודה)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון ‪ -‬איסור‬
‫הפליה בשל שירות צבאי)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגבלות בעניין תכנית הטבות לצרכן (תיקוני‬
‫חקיקה)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫חינוך ממלכתי (תיקון ‪ -‬פיקוח על מחיר ספרי‬
‫לימוד)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגנת הצרכן (תיקון מס` ‪( )34‬פירוט תשלומים‬
‫שנתי בעסקה מתמשכת)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק יסודות התקציב‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)41‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫ההגבלים העסקיים (תיקון מס` ‪( )14‬עיצום‬
‫כספי)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק תשלום קצבאות‬
‫לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס`‬
‫‪ ,)4‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד בעד‬

‫נגד בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫התנגדות‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון ‪ -‬תוספת שנתית‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לסל שירותי הבריאות)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫עובדים זרים (תיקון‪ -‬הגבלת גיל העובד הזר)‪,‬‬
‫התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫זכיון ים המלח (תיקון ‪ -‬קרן לשיקום ופיתוח‬
‫אזור ים המלח)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫בעד בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה‬
‫תמיכה‬
‫להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית‬
‫מלאה‬
‫לשנת הכספים ‪( )2002‬תיקון ‪ -‬מימון הגנות חוף‬
‫בים המלח)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי ממשלה‬
‫(פטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים)‪,‬‬
‫התשס"ט‪2009-‬‬

‫התנגדות‬
‫חלקית‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק הבנקאות (שירות‬
‫ללקוח) (תיקון מס` ‪ ,)17‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק חינוך ממלכתי‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)14‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫אישור החוק ‪ -‬הצעת חוק להגברת האכיפה של תמיכה‬
‫מלאה‬
‫דיני העבודה‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הסניגוריה הציבורית (תיקון ‪ -‬מימון הוצאות‬
‫בגין בדיקות מעבדה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק נציבות לא ניתן‬
‫לקבוע‬
‫זכויות הילד‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד בעד‬

‫בעד‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫האזרחים הותיקים (תיקון ‪ -‬גילו של אזרח‬
‫ותיק)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להחזיר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫מתן שירות טלפוני חינם בגופים ציבוריים‪,‬‬
‫התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫שירותי הדת היהודיים (תיקון ‪ -‬שילוב קייסים‬
‫במועצה דתית)‪ ,‬התשע"א‪2010-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הביטוח הלאומי (תיקון ‪ -‬ערעור על החלטות‬
‫לבית דין אזורי לעבודה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון‬
‫פקודת החברות (עילה לפירוק חברה)‪,‬‬
‫התשע"א‪2011-‬‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הביטוח הלאומי (תיקון ‪ -‬פטור לסטודנטים‬
‫מתשלום דמי ביטוח לאומי)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫התכנון והבניה (תיקון ‪ -‬מימון הריסת מבנה על‬
‫חשבון המדינה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק לשינוי נטל המס‬
‫(תיקוני חקיקה)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון ‪ -‬הכרה‬
‫בהוצאות לימודים ליחיד בעל עסק)‪ ,‬התשע"א‪-‬‬
‫‪2011‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫המועצה להשכלה גבוהה (תיקון ‪ -‬פטור משכר תמיכה‬
‫לימוד לסטודנטים מתחת לקו העוני)‪ ,‬התשס"ט‪ -‬מלאה‬

‫‪2009‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫חינוך ממלכתי (תיקון ‪ -‬מטרות חינוך)‪,‬‬
‫התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫קליטת חיילים משוחררים (תיקון ‪ -‬הגדלת‬
‫מענק השחרור)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק התקשורת (המשך‬
‫שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני‬
‫חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס` ‪,)4‬‬
‫התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬

‫לא ניתן‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס`‬
‫לקבוע‬

‫בעד‬

‫‪( )12‬סמכויות אכיפה)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק הביטוח הלאומי‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)130‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון ‪ -‬הפחתת‬
‫מס רכישה)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת‬
‫הכנסת ‪ -‬הצעת חוק שירות לאומי (תפקידי‬
‫הגוף המוכר)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫איסור לשון הרע (תיקון מס` ‪( )10‬הרחבת‬
‫סעדים)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫להקמת מרכז שהייה למסתננים‪ ,‬התשע"א‪-‬‬
‫‪2011‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי וניכוי בגין‬
‫הוצאות טיפול בילדים)‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫הצבעה ‪ -‬הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון ‪-‬‬
‫תמיכה‬
‫פטור ממס לשירותי מים וביוב)‪ ,‬התשע"א‪ 2011-‬חלקית‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫מעונות יום במקומות עבודה‪ ,‬התשס"ט‪2009-‬‬

‫להעביר את הנושא לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הרשויות המקומיות (פטור חיילים‪ ,‬נפגעי‬
‫מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון ‪ -‬הנחה‬
‫בארנונה להורה לחייל בשירות סדיר המתגורר‬
‫אצלו)‪ ,‬התשס``ט‪2009-‬‬
‫הצבעה ‪ -‬הצעת חוק להגדלת שיעור‬
‫ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים‬
‫חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון ‪ -‬שינוי‬
‫הגדרת "עובד")‪ ,‬התשע"א‪2010-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הביטוח הלאומי (תיקון ‪ -‬שירות מילואים‬
‫בתקופת העבודה המועדפת)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון ‪ -‬חובת מתן‬
‫לא ניתן‬
‫הודעה מוקדמת לפני ביצוע פעולה)‪ ,‬התשע"א‪ -‬לקבוע‬
‫‪2011‬‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק רשות השידור‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)25‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת‬
‫זוג) (תיקון ‪ -‬חופשת לידה לאב)‪ ,‬התשע"א‪-‬‬
‫‪2011‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫עמדות שמירה לעובדים בענף השמירה‬
‫והאבטחה‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות‬
‫בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה)‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)4‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫גיל פרישה (תיקון מס` ‪( )3‬ביטול העלאת גיל‬
‫הפרישה לאישה)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫למנהלי קרנות ולמנהלי תיקים (תיקוני חקיקה)‪,‬‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק ממשל תאגידי‬

‫התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` ‪( )41‬תעסוקת‬
‫אסירים)‪ ,‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫הגנת הצרכן (תיקון מס` ‪ ,)33‬התשע"ב‪2011-‬‬

‫להעביר את הצעת החוק לוועדה ‪ -‬הצעת חוק‬
‫רשות העתיקות (תיקון מס` ‪ ,)5‬התשע"ב ‪-‬‬
‫‪2011‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק המרכז לגביית‬
‫קנסות‪ ,‬אגרות והוצאות (תיקון מס` ‪,)13‬‬
‫התשע"ב‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק ההוצאה לפועל‬
‫(תיקון מס` ‪ ,)35‬התשע"ב‪2011-‬‬
‫קריאה שנייה ‪ -‬הצעת חוק לתיקון פקודת מס‬
‫הכנסה (מס` ‪ ,)186‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להסיר מסדר‪-‬היום ‪ -‬הצעת חוק השכירות‬
‫והשאילה (תיקון ‪ -‬הגבלה על העלאת דמי‬
‫השכירות)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להסיר מסדר‪-‬היום ‪ -‬הצעת חוק הלוואה לצרכי‬
‫דיור לחיילים משוחררים ולזכאים (תיקוני‬
‫חקיקה)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬
‫להסיר מסדר‪-‬היום ‪ -‬הצעת חוק מס ערך מוסף‬
‫(תיקון ‪ -‬פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות‬
‫צעירים)‪ ,‬התשע"א‪2011-‬‬

‫לא ניתן‬
‫לקבוע‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫התנגדות‬
‫חלקית‬

‫בעד‬

‫התנגדות‬
‫מלאה‬
‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫חלקית‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫תמיכה‬
‫מלאה‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫ראובן כרמל‬
‫לימור‬
‫ציפי‬
‫יובל‬
‫שאמ‬
‫לאה בנימין גדעון ציון איוב מירי‬
‫דן‬
‫יריב‬
‫דני חוטובל משה חיים ישראל‬
‫לבנת לוין מרידור נס נתניהו סער פיניאן קרא רגב ריבלין ה שטייניץ‬
‫כץ‬
‫יעלון כץ‬
‫י‬
‫דנון‬
‫‪-8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-9 -13 -10‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-10 -13 -12‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-13‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-17‬‬
‫‪-6‬‬
‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬
‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬
‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬
‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫יוליה‬
‫סילבן שמאלוב‬
‫שלום ברקוביץ'*‬
‫‪18‬‬
‫‪-4‬‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬
‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬
‫נגד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫נגד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫בעד‬

‫ראובן ריבלין ‪6‬‬
‫אופיר אקוניס ‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫חיים כץ‬
‫הכהן‬
‫כרמל שאמה‪3 -‬‬
‫‪0‬‬
‫יריב לוין‬
‫לימור לבנת ‪-13‬‬
‫‪-13‬‬
‫איוב קרא‬
‫‪-13‬‬
‫זאב אלקין‬
‫‪-13‬‬
‫לאה נס‬
‫ציפי חוטובלי ‪-17‬‬

‫חמשת הח"כים החברתיים יותר בליכוד‬
‫וחמשת הח"כים הלא‪-‬חברתיים ביותר בליכוד‬
‫לפי המדד החברתי‬
‫‪6‬‬

‫‪5‬‬
‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫חיים כץ‬

‫כרמל‬
‫שאמה‪-‬הכהן‬

‫‪0‬‬

‫‪-13‬‬

‫ראובן ריבלין‬

‫אופיר‬
‫אקוניס‬

‫יריב לוין‬

‫‪-13‬‬

‫לימור לבנת איוב קרא‬

‫זאב אלקין‬

‫יותר בליכוד‬
‫ם ביותר בליכוד‬

‫‪-13‬‬

‫‪-13‬‬

‫זאב אלקין‬

‫לאה נס‬

‫‪-17‬‬
‫ציפי חוטובלי‬