( ၂၀၀၈ )ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု တိုက္ဖ်က္ေရး

တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ၁ /၂၀၁၂
ေန႔စြဲ ။

။ ႏိ၀
ု ဘၤာလ(၁၇)ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

တိုက္ပြဲ၀င္ တိုင္းရင္သား ညီေနာင္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ အေပါင္းတို႔ … ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ အေျပာင္းအလည္းသို႔ ဦးတည္ေနသေရာင္ေတြ႔ ျမင္နရေသာလည္း
လက္ရွိ အေျခအေနမွာေတာ့ စစ္အုပ္စု၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေအာက္မွ မလြတ္ေျမာက္ ႏိုင္
ေသးေပ ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ…......မဆလတျဖစ္လဲ န၀တ ၊ နအဖ ႀကံဖြံစစ္အုပ္စုသည္
စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ၿပီး ဟန္ျပ အရပ္သားအဆိုးရ အသြင္ေျပာင္းလဲကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ဦးသိန္းစိန္ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္( NLD )ပါတီႏွင့္ ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းက်လြတ္ေျမာက္လာေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံေရး ၊ လူမႈေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဟန္ျပလႈပ္ရွား
ခြင့္မ်ားျပဳထားျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ စည္းပြါးေရးပိတ္ဆ႔မ
ို ႈမ်ား ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းၿပီး ( ၂၀၁၄ )မွာ အာစီ
ယံအလွည့္က်ဥကၠဌျဖစ္ေရး ၊ တရုပ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေရႊဂက္စ္ ပိုက္
လိုင္း ၊ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ၊ ေၾကးနီေတာင္သတၳဳတူးေဖၚေရးစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္
လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရးအတြက္သာ
ဦးတည္ၾကိဳးပမ္းေနၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္ အခဲ အၾကပ္အတည္

မ်ားကိုလစ္လွ်ဴရွဴထားၿပီး မညီမွ်သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ခါ ဖမ္းဆီးျခင္းလက္နက္
အားကိုးၿပီး အႏိုိင္က်င့္ျခင္း အဓမၼမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ က်င့္သံုးေနျခင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပ
သည္ ။
ယင္းအေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဒီမိုကေရစီကို
အေျခခံေသာ စစ္မွန္သည့္ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံဥပေဒမရွိ ျခင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္ ။
လက္ရွိ စစ္အဆိုးရကိုင္စြဲက်င္သံုးေနေသာ ( ၂၀၀၈ )ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ စစ္အာဏာရွင္ ဆက္လက္
ၾသဇာအာဏာ တည္တန္႔ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးကို ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားႏိုင္ေရး ဟု
သည့္ စစ္အုပ္စု၏ (ရုပ္မတ္)လမ္းျပေျမပံု(၇)ခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖၚေနျခင္း ပင္ျဖစ္
ေပသည္ ။

သိ႔ျု ဖစ္ပါ၍ ကၽြႏ္ုပ္တ႔အ
ို မ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအင္အားစုႀကီးမွ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ား
စစ္အာဏာရွင္၏ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ရည္ရြယ္၍ မတရားတဲ့ အမိန္႔အာဏာဟူ
သမွ် တာ၀န္အရဖီဆန္ၾကဖိ႔ု နီေစရဲေစ ၊ ညီေစၿမဲေစ ဆိုသည့္အတိုင္း စစ္အာ ဏာရွင္ႏွင့္စစ္အာ
ဏာရွငအ
္ ား အသက္ဆက္မည့္ ( ၂၀၀၈ ) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား တိုက္ဖ်က္ေရး လႊတ္
ေတာ္ျပင္ပတိုက္ပြဲအား စတင္မည္ျဖစ္ပါ၍ ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ ဟန္ ခ်က္ညီညီျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္
ၾကပါရန္ဖိတ္ေခၚ တပ္လွန႔ႏ
္ ႈိးေဆာ္လိုက္သည္ ။
မွတ္ခ်က္
မိမိတ႔ို …. ေရာက္ရွိေနထိုင္ရာ ေဒသအသီးသီးတြင္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ျခင္းျဖင့္၄င္း ရႈတ္ခ်ပြဲ အခမ္း
အနားမ်ားျဖင့္၄င္း ၊ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင ့္( ၂၀၀၈ ) ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုျပင္ဆင္ဖ်က္သိမ္းေရး တိုက္ပြဲအား
အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ဆင္ႏြဲးၾကပါရန္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အက်ဳိးရည္ေမွ်ာ္၍တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္
လိုက္သည္ ။
ဆက္သြယ္ရန္
၁ ။ ေအာင္ျမင့္ထြန္း (၂၆၀)၂၄၉– ၇၁၈၉ (ဖိ႔၀
ု ိန္းusa )
၂ ။ ကို၀င္းေရႊ (၂၆၀)၈၀၄– ၁၄၉၅ (ဖိ႔၀
ု ိန္းusa )
၃ ။ ကိုခင္ေမာင္၀င္း (၂၆၀)၂၄၇– ၀၆၅၅ (ဖိ႔၀
ု ိန္းusa )
၄ ။ ဦးခင္ေဇာ္ (၂၆၀)၄၀၃– ၃၂၇၆ (ဖိ႔၀
ု ိန္းusa )
၅ ။ ဦးတင္ဦး (၂၆၀)၃၈၇– ၆၃၃၄ (ဖိ႔၀
ု ိန္းusa )
၆ ။ ယမေဓာအာင္စိန္ (၂၆၀)၂၄၆– ၂၁၇၇ (ဖို႔၀ိန္းusa )
၇ ။ ဦးျမင့္သိန္း (၈၀၆)၄၂၁– ၆၂၀၇ (ဖိ႔၀
ု ိန္းusa )
၈ ။ ဦးဟူစိန္ (၂၆၀)၄၄၅-၇၃၂၁ (ဖိ႔၀
ု ိန္းusa )
၉ ။ ဦးသက္ႏိုင္(ဆရာဂ်လား) ( ၂၆၀)၄၄၇– ၅၉၅၃ (ဖိ႔၀
ု ိန္းusa )
၁၀ ။ ကိုျမင့္စိုး (၄၄၃)၈၂၀– ၀၅၁၁ (၀ါရွင္တန္usa )
၁၁ ။ ကိုျမတ္သီဟ (၀၀၃၁၆၁၇၂၀၅၆၈၅) ( နယ္သာလန္EU )

၁၂ ။ အရွင္ထာ၀ရ ( ၄၇၄ ၅၅ ၄၇၄၃ ) ( ေနာ္ေ၀း EU )
၁၃ ။ ဦးေဂ်ာ္ဂ်ီ (

) ( ၾသစေတးရီးယား EU )

၁၄ ။ ကိုေတဇသူရ ( ၉၀၅၈ ၄၅၉ ၀၉၇၃၆ ) ( ဒိန္းမတ္ EU )
၁၅ ။ ကိုရဲျမင့္ႏိုင္

( ၀၉၄ ၁၀၃၇ ၀၁၆၀ ) (ရန္ကုန္ ျမန္မာ)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful