ျမန္မာႏိုငင

္ ၏
ံ အေျခအေနႏွငစ
့္ ပ္လွ်င္း၍ ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
ို႔ တပ္လန
ွ ႏ
္႔ းိႈ ေဆာ္ခ်က္
ေန႔စြဲ ။

။ ႏိ၀
ု ဘၤာလ ( ၁၄ ) ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ္

တိက
ု ပ
္ ြဲ၀င္ညေ
ီ နာင္အေပါင္းတို႔

မ်က္ေမွာက္ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ အေျခအေနသည္ အေျပာင္းအလဲသို႔ ဦတည္ေနသေရာင္

ေတြ႕ျမင္ေနရေသာလည္း ကၽြႏပ
္ု တ
္ ျို႔ ပည္သလ
ူ ထ
ူ အ
ု တြက္ မဟုတဘ
္ ဲ စစ္အပ
ု စ
္ အ
ု တြကသ
္ ာျဖစ္

ေနၿပီး ျပည္သလ
ူ ထ
ူ မ
ု ာွ ေတာ့ ယေနထက္တင
ို အ
္ ၾကတ္အတည္းအတိဒက
ု မ
ၡ ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရ
ဆဲပင္ျဖစ္သည္ ။

အဘယ္ေ
့ ၾကာင္ဆ
့ ေ
ို သာ … မဆလတျဖစ္လဲ န၀တ ၊ နအဖ ႀကံ႕ဖြတစ
္ စ္အပ
ု စ
္ သ
ု ည္

စစ္ယန
ူ ေ
ီ ဖာင္းခၽြတၿ္ ပီး အရပ္သားအစိးု ရအသြငး္ ေျပာင္းကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္ဥးီ ေဆာင္
ေသာ( NLD ) ပါတီႏင
ွ ့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဟန္ျပလြတလ
္ ပ္စာြ လႈပရ
္ ာွ းပိင
ု ခ
္ ြငျ့္ ပဳ

ထားၿပီး ႏိင
ု ္ငတ
ံ ကာမွစည္းပြါးေရးပိတဆ
္ ု႔မ
ိ မ
ႈ ်ားျပန္ရတ
ု သ
္ မ
ိ း္ ေရး(၂၀၁၄)မွာအာစီယအ
ံ လွညက
့္ ်
ဥကၠဌျဖစ္ေရး ၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ပိင
ု ဆ
္ င
ို သ
္ ည့္ ဦးပိင
ု က
္ မ
ု ဏ
ၸ ီမွ တရုပပ
္ ုင
ိ က
္ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားႏွင့္
ခ်ဳပ္ဆထ
ုိ ားေသာ စာခ်ဳပ္ပါ ရခိင
ု ေ
္ ဒသ ေရႊဂက္ပက
ုိ လ
္ င
ို း္ ကိစၥ ၊ ျမစ္ဆေ
ုံ ရကာတာကိစၥ ၊ ေၾကးနီ
ေတာင္ကစ
ိ ၥ စသည္စ
့ ီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖၚႏိင
ုိ ေ
္ ရးႏွငစ
့္ စ္အာဏာဆက္

လက္ထန
ိ း္ ခ်ဳပ္ထားႏိုငေ
္ ရး စသည့္ ၊ စသည္မ
့ ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုငင
္ ျံ ပည္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ကမာၻျပ
့ ည္
သူမ်ားကို လိမလ
္ ည္လည
ွ ဖ
့္ ်ာေနၿပီးတိင
ု း္ ျပည္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာအရပ္ရပ္ကုိ ယေန႔ထက္
တိင
ု ္ ပါးပါးနပ္နပ္ျဖင့္ ထိမး္ ခ်ဳပ္ထားဆဲေၾကာင္ပ
့ င္ျဖစ္ေပသည္ ။

လက္ရက
ွိ ၽြႏပ
္ု တ
္ ႏ
ို႔ ိုငင
္ အ
ံ တြငး္ မွာ လယ္ယာေျမအဓမၼအသိမး္ ခံရသူမ်ား၏ အေထြေထြ

မေၾကနပ္မႈ ၊ အလုပသ
္ ာၼ းမ်ား၏ အေထြေထြမေၾကနပ္မႈ ၊ သဘာ၀ေတာေတာင္ေရေျမမ်ားအား

ကာကြယလ
္ သ
ို မ
ူ ်ားအေပၚ ေအာက္ေျခအာဏာပိင
ု တ
္ ၏
ို႔ ဖိႏပ
ိွ ခ
္ ရ
ံ မႈ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအ၀င္
အျခားတိင
ု း္ ရင္းသားမ်ားေဒသတြငး္ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးလူမ်ဳိးေရး အသြင္

ေဆာင္ေနေသာ ပဋိပကမ်ားေၾကာင့္ ေန႔ဒဓူ၀ အေၾကာက္တရားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆင
ို ေ
္ နရၿပီး စားရမဲ့
ေသာက္ရမဲအ
့ တိဒက
ု မ
ၡ ်ားျဖင့္ လြနစ
္ ာြ ဆိးု ရြားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆင
ို ေ
္ နရသည့္ အုပခ
္ ်ဳပ္
ခံျပည္သမ
ူ ်ား၏ အေထြေထြအၾကတ္မ်ားသည္ အုပခ
္ ်ဳပ္သမ
ူ ်ား၏ ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ေ
္ ျဖရွငး္ မႈအားနည္း
ၿပီး တရားဥပေဒမဲလ
့ ပ
ု ရ
္ ပ္မ်ားေၾကာင္ပ
့ င္ျဖစ္သည္ ။

ထိမ
ု ေျပလည္မမ
ႈ ်ားျဖစ္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္ စစ္အာဏာရွငအ
္ ပ
ု စ
္ အ
ု ခိုင္
အမာဆက္လက္ရင
ွ သ
္ န္ရပ္တည္ႏင
ို ေ
္ ရးအတြက(္ ၂၀၀၈)ဖြဲ႕စည္းပံပ
ု ါ မတရားတဲ့ စစ္ဥပေဒမ်ား
ေၾကာင္ပ
့ င္ ျဖစ္ေပသည္ ။

ယင္းျပသနာမ်ားေျပလည္ရန္မာွ စစ္အာဏာရွင္ အကုနအ
္ စင္ပေျပာက္ၿပီး ျပည္သမ
ူ ွ

တရား၀င္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေသာ စစ္မန
ွ သ
္ ည့္ ျပည္သအ
ူ စိုးရေပၚ ေပါက္ေရးႏွင့္ ျပည္သက
ူ ုိ
အာမခံခ်က္ျပဳမည့္ ဒီမက
ုိ ေရစီကအ
ို ေျခခံေသာ ဖြ႕ဲ စည္းအုပခ
္ ်ဳပ္ပံု ေပၚေပါက္ေရးပင္ျဖစ္သည္ ။

သိျု႔ ဖစ္ပါ၍ ကၽြႏပ
္ု တ
္ ို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ရးအင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားလြတ္

ေျမာက္ေရး အင္အားစုၾကီးမွ စစ္အာဏာရွငႏ
္ င
ွ ့္ (၂၀၀၈)ဖြ႕ဲ စည္းပံတ
ု က
ုိ ဖ
္ ်က္ေရး ၊ စစ္မန
ွ သ
္ ည့္

ျပည္သအ
႔ူ စိးု ရ ေပၚေပါက္ေရးသို႔ ဦးတည္ တိက
ု ပ
္ ြဲ၀င္သာြ းမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ကၽြႏပ
္ု တ
္ ႏ
ို႔ ွင့္
အတူ အင္တက
ို အ
္ ားတိက
ု ္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ တိက
ု ပ
္ ြဲ၀င္ၾကပါရန္ တပ္လန
ွ ႏ
္႔ းႈိ ေဆာ္လက
ုိ သ
္ ည္ ။

အမ်ဳိးသားလြတေ
္ ျမာက္ေရးဆီးသို႔ …........ ဦးတည္တုက
ိ ပ
္ ၀
ြဲ င္သာြ းၾကပါစို႔
ဒီမက
ုိ ေရစီကအ
ို ေျခခံေသာ ဖြဲ႕စည္းပံေ
ု ပၚေပါက္ေရးသည္ ႏိုငင
္ သ
ံ ားတိင
ု ္းတြင္ တာ၀န္ရသ
ွိ ည္
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္

၁ ။ ကိေ
ု အာင္ျမင္ထ
့ န
ြ း္ ( ၂၆၀ ) ၂၄၉ – ၇၁၈၉ ( ဖိတ
ု႔ ၀
္ ိနး္ USA )
၂ ။ ကိခ
ု င္ေမာင္၀င္း( ၂၆၀ ) ၂၄၇ – ၀၆၅၅ ( ဖိတ
ု႔ ၀
္ န
ိ း္ USA )
၃ ။ ကိ၀
ု င္းေရႊ ( ၂၆၀ ) ၈၀၄ – ၁၄၉၅ ( ဖိတ
ု႔ ၀
္ ိနး္ USA )

၄ ။ ဦးျမင္သ
့ န
ိ း္ ( ၈၀၆ ) ၄၂၁ – ၆၂၀၇ ( ဖိတ
ု႔ ၀
္ န
ိ း္ USA )
၅ ။ ဦးဟူစန
ိ ္ ( ၂၆၀ ) ၄၄၅ – ၃၇၂၁ ( ဖိတ
ု႔ ၀
္ န
ိ း္ USA )

၆ ။ ကိသ
ု က္ႏင
ို ္( ဆရာဂ်လား ) ( ၂၆၀ ) ၄၄၇ – ၅၉၅၃ ( ဖိတ
ု႔ ၀
္ ိနး္ USA )
၇ ။ ဦးတင္ဥးီ ( ၂၆၀ ) ၃၈၇ – ၆၃၃၄ ( ဖိတ
ု႔ ၀
္ န
ိ း္ USA )

၈ ။ ဦးခင္ေဇာ္( ၂၆၀ ) ၄၀၃ – ၃၂၇၆ ( ဖိတ
ု႔ ၀
္ ိနး္ USA )

၉ ။ ယမေဓာေအာင္စန
ိ ္( ၂၆၀ ) ၂၄၆ – ၂၁၇၇ ( ဖိတ
ု႔ ၀
္ န
ိ း္ USA )
၁၀ ။ ကိျု မင္စ
့ ိုး ( ၄၄၃ ) ၈၂၀ – ၀၅၁၁ ( ၀ါရွငတ
္ န္ USA )

၁၁ ။ ကိျု မတ္သဟ
ီ ( ၃၁၆ ၁၆၀ ၃၁၇၈ ) ( နယ္သာလန္ EU )
၁၂ ။ ေမာင္ေမာင္ေမာ္ ( ဘီစီ ) ၀၀၃၁ ၆၁၆၈ ၂၆၁၄ ( နယ္သာလန္ EU )
၁၃ ။ အရွငထ
္ ာ၀ရ ( + ၄၇၄ ၅၅ ၄၇၄၃ ) ( ေနာ္ေ၀ EU )

၁၄ ။ ကိရ
ု ျဲ မင္ႏ
့ င
ို ္ ( ၀၉၄ ၁၀၃၇ ၀၁၆၀ ) ( ရန္ကန
ု ္ ျမန္မာျပည္ )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful