Ordinul ministrului finanţelor nr.

89 din 28 octombrie 2002

M.O. nr 151-153 din 14.11.2002

STANDARDUL NAŢIONAL DE CONTABILITATE 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” Introducere 1. Prezentul standard este elaborat în baza Standardului Internaţional de Contabilitate 30 “Informaţii prezentate în situaţiile financiare ale băncilor şi ale instituţiilor financiare similare” (revizuit în anul 1994). Obiectiv 2. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea regulilor specifice contabilităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor şi a altor instituţii care desfăşoară activitate similară, precum şi în prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale acestora. Domeniu de aplicare 3. Prezentul standard se extinde asupra asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor şi altor instituţii1 şi filiale ale acestora (în continuare - asociaţii) înregistrate în Republica Moldova, care practică activitate similară celei financiare, dar care nu cade sub incidenţa Legii instituţiilor financiare. El constituie o parte componentă a Standardelor Naţionale de Contabilitate (S.N.C.) şi se aplică în context cu acestea.
[compltat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.2 din 10.01.2006, M.O. nr.20 din 31.01.2006]

Definiţii 4. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică [modificat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.2 din 10.01.2006, M.O. nr.20 din 31.01.2006]: Activitate operaţională – activitatea asociaţiei privind atragerea sub formă de depuneri a economiilor personale ale membrilor săi şi a altor surse, precum şi acordarea acestora a împrumuturilor cu destinaţie specială. Cheltuieli ale activităţii operaţionale - cheltuieli ocazionate de operaţiile privind atragerea economiilor personale ale membrilor asociaţiei, creditelor bancare şi împrumuturilor pe termen lung şi scurt de la unele persoane juridice şi fizice, precum şi acordarea împrumuturilor acestora, constituind activitatea de bază a asociaţiei. Dobândă spre încasare – dobânda calculată (înregistrată) aferentă împrumuturilor acordate care urmează a fi încasată. Dobândă spre plată – dobânda calculată (înregistrată) aferentă economiilor membrilor personale ale asociaţiei, creditelor bancare şi împrumuturilor primite care urmează a fi plătită. Scadenţă – data calendaristică de rambursare a împrumuturilor acordate şi/sau a împrumuturilor, creditelor şi depunerilor primite prevăzută în contract. Împrumut primit – credit bancar şi/sau împrumut primit de către asociaţie în baza unui contract pe o anumită perioada cu condiţia rambursării şi achitării dobânzii aferente. Împrumut acordat – suma mijloacelor băneşti acordată în conformitate cu condiţiile contractuale, cu plata unei dobânzi, pe un termen anumit şi în mărimea stabilite în contract, la expirarea căruia aceasta urmează să fie rambursată. Împrumut acordat asigurat – împrumut acordat asigurat de către debitor cu mijloace băneşti depuse în asociaţie, bunuri depuse ca gaj, garanţii sau cauţiuni, a căror valoare sumară depăşeşte suma împrumutului acordat. Împrumut acordat neasigurat – împrumut acordat fără gaj sau alte asigurări (în afară de depunerile pentru asigurarea împrumuturilor) unui singur membru al asociaţiei, al cărui mărime este stabilită în conformitate cu legislaţia. Provizion - o formă de alocări constituite din cheltuieli pentru acoperirea pierderilor potenţiale care pot proveni din împrumuturile nerambursate la timp şi dobânzile aferente neachitate la termen de către unii membri ai asociaţiei.
1

Stabilite prin ordinul ministrului finantelor
________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 1

Ordinul ministrului finanţelor nr. 89 din 28 octombrie 2002

M.O. nr 151-153 din 14.11.2002

Provizioane generale – o formă de alocări constituite din cheltuieli pentru acoperirea pierderilor posibile în viitor, dar încă neidentificate care pot să rezulte din riscurile de împrumut acordat şi care se formează în momentul acordării împrumuturilor. Provizioane speciale – alocări constituite din cheltuieli în scopul recunoaşterii faptului că suma totală sau parţială a activului nu se aşteaptă să fie rambursată (plătită). Acest activ se contabilizează în bilanţul contabil al asociaţiei. Concentrare –concentrarea unor active, datorii şi elemente extrabilanţiere pe subiecte distincte, sectoare şi segmente ale economiei naţionale, zone geografice. Echilibrul scadenţelor –corespunderea totală a termenelor creanţelor cu termenele obligaţiilor spre plată la o anumită dată. Riscuri de împrumut – posibilitatea de nerambursare parţială şi/sau totală a împrumuturilor. Politica de contabilitate 5. La formarea politicii de contabilitate asociaţiile se vor baza pe norme concrete prevăzute de actele normative privind întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare. Pentru a permite utilizatorilor înţelegerea principiilor ce stau la baza întocmirii rapoartelor financiare conform prezentului standard, S.N.C. 1 “Politica de contabilitate” şi altor S.N.C, asociaţiile dezvăluie informaţia respectivă. 6. Asociaţiile, instituţiile şi filialele acestora prezintă informaţia în rapoartele financiare în modul următor: Raportul financiar anual include: 1. Nota informativă privind avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările cu clienţii externi la ___________ 200__ (anexa nr.1 la S.N.C. 63); 2. Bilanţul contabil (formularul nr.1A); 3. Raportul privind rezultatele financiare (formularul nr.2A); 4. Raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul nr.3A); 5. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (formularul nr.6A); 6. Anexa la Bilanţul contabil (formularul nr.4A); 7. Anexa la Raportul privind rezultatele financiare (formularul nr.5A); 8. Nota explicativă la rapoartele financiare. Raportul financiar trimestrial include: 1. Nota informativă privind avansurile, investiţiile, împrumuturile şi decontările cu clienţii externi la ________ 200__ (anexa nr.1 la S.N.C. 63); 2. Bilanţul contabil (formularul nr.1A); 3. Raportul privind rezultatele financiare (formularul nr.2A); 4. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (formularul nr.6A); 5. Anexa la Bilanţul contabil: 5.1. Compartimentul 4.1 „Date generale”; 5.2. Compartimentul 4.3 „Scadenţa activelor şi obligaţiilor sensibile la rata dobînzii şi dobînzile aferente la __________ 200__”; 5.3. Compartimentul 4.4 „Clasificarea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor la ________ 200__”.
[modificat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.2 din 10.01.2006, M.O. nr.20 din 31.01.2006]

Bilanţul contabil 7. Bilanţul contabil (formularul nr. 1 A) al asociaţiei se întocmeşte, luând în considerare caracteristica patrimonială şi financiară specifică a acesteia. Dat fiind faptul că majoritatea absolută a activelor este lichidă, iar pasivele – exigibile, sau în orice moment activele pot fi transformate în mijloace băneşti, iar pasivele – achitate, structura bilanţului contabil nu se bazează pe principiile lichidităţii şi exigibilităţii. Asociaţia prezintă în bilanţul contabil informaţia privind situaţia ei patrimonială şi financiară generală conform cerinţelor S.N.C. Informaţia prezentată în bilanţ şi în anexele la rapoartele financiare include următoarele active şi datorii, dar nu se limitează la acestea: Active : - mijloace băneşti,
________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 2

sumei şi termenului prevăzute în contract. Veniturile din dobânzile calculate la împrumuturile acordate pe termen lung asociaţia le prezintă separat de cele calculate la împrumuturile acordate pe termen scurt.împrumuturi acordate. Capitalul propriu se examinează în paragrafele 33-35. Venituri din activitatea operaţională. Veniturile din dobânzi aferente împrumuturilor acordate reprezintă veniturile din dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung şi scurt. împrumuturile acordate şi alte plasamente se dezvăluie separat.datorii privind dobânzile calculate. nr 151-153 din 14. iar veniturile . Valoarea justă reprezintă valoarea cu care un activ poate fi tranzacţionat sau o datorie poate fi stinsă în cazul unei tranzacţii între părţile independente la un preţ determinat obiectiv. . Acestea se evaluează în conformitate cu condiţiile contractuale. informaţia privind titlurile de valoare de investiţii şi cele destinate vânzării. 8.alte venituri operaţionale.venituri din decontarea provizioanelor neutilizate. Asociaţia dezvăluie valorile juste ale fiecărei clase de active şi datorii financiare. depozite bancare şi împrumuturi acordate. Aceste venituri se ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 3 .plasamente.în perioada. depunerilor pentru asigurarea împrumuturilor acordate. . 9. În categoria altor venituri operaţionale se includ veniturile din alte activităţi aferente acordării împrumuturilor (comisioane. indiferent de faptul dacă mijloacele băneşti au fost încasate sau nu. 12. titluri de valoare cu lichiditate înaltă şi alte plasamente. Veniturile din alte activităţi aferente acordării împrumuturilor (comisioane. 15. speze) cuprind veniturile provenite din serviciile de consultanţă şi comisioanele aferente. indiferent de faptul dacă mijloacele băneşti au fost plătite sau nu. . Împrumuturile acordate şi creanţele aferente dobânzilor calculate spre încasare în bilanţul contabil şi anexa la acesta se corectează cu mărimea provizioanelor constituite. 14. Venituri din activitatea neoperaţională. 89 din 28 octombrie 2002 M. Alte venituri din dobânzi includ veniturile din dobânzile aferente plasamentelor sub formă de depozite bancare.O.11. Datorii: . 13. Mărimea lor se determină în baza ratei dobânzii. . Luând în considerare particularităţile activităţii asociaţiilor. Analog se dezvăluie şi creanţele privind dobânzile calculate spre încasare aferente plasamentelor în titluri de valoare. 16. . Veniturile se subdivizează în: 1.alte venituri din dobânzi. speze etc. pentru care acestea au fost constituite.). creditelor şi împrumuturilor primite.venituri din dobânzi aferente împrumuturilor acordate. Raportul privind rezultatele financiare 10. . precum şi a dobânzilor aferente. Veniturile din decontarea provizioanelor neutilizate cuprind sumele provizioanelor neutilizate în cazul achitării creanţelor.creanţe aferente dobânzilor calculate. Venituri 11. .depuneri. conform căruia cheltuielile se recunosc în perioada. Asociaţia recunoaşte veniturile şi cheltuielile în baza principiului specializării exerciţiilor. în care au fost câştigate. 2.2002 . Veniturile din activitatea operaţională includ: .credite bancare şi împrumuturi primite.Ordinul ministrului finanţelor nr. veniturile din penalităţile aferente împrumuturilor acordate şi nerambursate la scadenţă (cu termenul expirat) şi alte venituri din activitatea de bază. mijloacele depuse sub formă de depozite la bancă. În componenţa datoriilor asociaţia reflectă separat mărimea depunerilor de economii personale. în care au fost efectuate.provizioane pentru pierderi posibile. .

20 “Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat” etc. Cheltuielile privind dobânzile aferente depunerilor sunt compuse din cheltuieli cu dobânzile calculate (plătite) la termen aferente depunerilor membrilor asociaţiei primite (acceptate) în scopul asigurării necesităţilor activităţii de bază a acesteia. Mărimea cheltuielilor specificate se determină în baza ratei dobânzilor. b) cheltuielile privind alte dobânzi. S. veniturile provenite din vânzarea unor active curente.2006]. Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale. 2. c) cheltuielile privind constituirea provizioanelor..C. 89 din 28 octombrie 2002 M. Cheltuieli ale activităţii operaţionale.2002 evaluează în mărimea tarifului stabilit şi se recunosc în cazul existenţei unei certitudini întemeiate în obţinerea acestui venit. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit. dobânzi) nu se recunosc drept cheltuială şi nu se trec la diminuarea veniturilor perioadei de gestiune la determinarea rezultatului financiar total al asociaţiei. 17 “Contabilitatea arendei (chiriei)” şi ale altor standarde. Componenţa veniturilor din activitatea neoperaţională se tratează în S.C. Cheltuielile activităţii economico-financiare ale asociaţiei pot fi divizate în: 1.N. S. Din această cauză împrumuturile acordate şi nerambursate şi creanţele neachitate sau decontate din mijloacele surselor specificate (depuneri.N. 18 “Venitul”. sumei depunerilor şi termenului stipulate în contract. 20. iar dobânzile calculate la termen pentru depunerile primite (acceptate) se plătesc în conformitate cu condiţiile contractuale. nr. Veniturile din penalităţile aferente împrumuturilor acordate şi nerambursate la scadenţă (cu termenul expirat) se recunosc în conformitate cu condiţiile contractuale. ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 4 . Cheltuielile aferente altor dobânzi cuprind cheltuielile cu dobânzile calculate spre plată pentru creditele bancare şi împrumuturile primite în scopul asigurării necesităţilor activităţii de bază a asociaţiei.01. veniturile excepţionale. nr 151-153 din 14. veniturile din activitatea financiară. 19. cote. din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente etc. din arenda curentă. iar dobânzile calculate la termen pentru creditele şi împrumuturile primite se plătesc în conformitate cu condiţiile contractuale.Ordinul ministrului finanţelor nr. e) alte cheltuieli operaţionale.2006. M. 22. Mărimea cheltuielilor specificate se determină în baza ratei dobânzii şi a sumei creditelor sau împrumuturilor.C. Depunerile. 3. 17.N. 23 “Cheltuieli privind împrumuturile”. Alte venituri cuprind creanţele decontate anterior în cazul cînd există o certitudine întemeiată că acestea vor fi achitate. 7 “Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”. Acestea reprezintă o diminuare a fiecărui element patrimonial al membrului asociaţiei. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare”.N.C.20 din 31. d) cheltuielile generale şi administrative.O. dobânzile aferente calculate şi alte elemente patrimoniale folosite la acoperirea împrumuturilor acordate şi creanţelor restante ale membrilor asociaţiei (conform contractului de împrumut sau cu acordul membrului asociaţiei) nu se recunosc drept cheltuială.N. Cheltuielile activităţii operaţionale cuprind: a) cheltuielile privind dobânzile aferente depunerilor. Veniturile din activitatea neoperaţională includ: veniturile din activitatea de investiţii. Dobânzile aferente creditelor sau împrumuturilor primite pentru crearea activelor pe termen lung (în alte scopuri decât activitatea operaţională) se capitalizează sau se recunosc drept alte cheltuieli operaţionale în conformitate cu prevederile S. în conformitate cu prevederile S. S.O. după caz.2 din 10. veniturile din despăgubiri. Rata dobânzii se stabileşte. cotele membrilor asociaţiei. Cheltuieli 18. 21.C.N. Rata dobânzii se stabileşte.C. Cheltuielile privind dobînzile calculate la sursele împrumutate pe ermen lung se prezintă de asociaţie separat de cele pe termen scurt [modificat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.01. S.11.N.C 18 “Venitul”.

În categoria altor cheltuieli operaţionale se mai includ cheltuielile (valoarea de bilanţ) privind vânzarea activelor curente. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.cheltuielile privind dobânzile calculate (depunerile.2 din 10.C. iar cele speciale se constituie pentru împrumuturile acordate şi neachitate la scadenţă. Activitatea operaţională cuprinde: .2002 23. 25.N. nr. conform S.Ordinul ministrului finanţelor nr.C. Cheltuielile generale şi administrative se determină şi se reflectă în contabilitate şi în rapoartele financiare în conformitate cu S.pierderi excepţionale. M. Rezultatul financiar pe tipuri de activităţi se determină prin compararea veniturilor şi cheltuielilor respective. alte venituri din dobânzi).N. această dobândă nu se capitalizează.profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare. precum şi veniturile şi cheltuielile excepţionale. 29.C.C. împrumuturile şi depunerile de economii primite pe termen lung şi scurt nerambursate la termen. Raportul privind rezultatele financiare (formularul nr.2006.N.cheltuieli ale activităţii de investiţii. precum şi a dobânzilor aferente. Cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit se reflectă în rapoartele financiare în conformitate cu prevederile S. de investiţii şi financiară. 26. S. 2A) cuprinde informaţia privind cheltuielile şi veniturile provenite din activităţile operaţională (care sunt prezentate separat). În anexa la acest raport (formularul nr. 25 “Contabilitatea investiţiilor”. cu excepţia penalităţilor pentru împrumuturile şi creditele primite. Cheltuielile activităţii neoperaţionale se subdivizează în: . cheltuielile aferente provizioanelor generale şi speciale constituite.C. prezentate ca sume nete (rezultate financiare).2006] 30. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare”.01. Aceste cheltuieli se reflectă în contabilitate şi rapoartele financiare în conformitate cu condiţiile prevăzute în contractele încheiate.N. sumele diminuării valorii de intrare sau de reevaluare a titlurilor de valoare etc.C. alte dobânzi).N. 23 “Cheltuieli privind împrumuturile”.O. depozite. cheltuielile privind amenzile şi penalităţile spre plată sau plătite. 89 din 28 octombrie 2002 M. Cheltuielile privind provizioanele includ cheltuielile rezultate din constituirea provizioanelor generale şi speciale pentru acoperirea pierderilor posibile provenite din neachitarea la termen a împrumuturilor acordate. La (din) acest rezultat se adună (se scade) rezultatul provenit din evenimente (operaţii) excepţionale şi se determină rezultatul contabil . precum şi pentru creanţele privind dobânzile calculate neplătite la termen. cheltuielile privind dobânzile pentru creditele şi împrumuturile primite în scopul creării unor active pe termen lung în cazul când.20 din 31.C. . 24.N. titluri de valoare. Provizioanele generale se formează în momentul acordării împrumuturilor. Alte cheltuieli operaţionale cuprind cheltuielile privind penalităţile aplicate pentru creditele. . Raportul privind rezultatele financiare se întocmeşte în baza prevederilor S. 27.C. diferenţa dintre costul efectiv şi valoarea realizabilă netă a unor materiale sau obiecte de mică valoare şi scurtă durată în conformitate cu S. 5A) asociaţia prezintă informaţia pe tipuri de activităţi. 12 “Contabilitatea impozitului pe venit”.cheltuieli ale activităţii financiare.O.N. 20 “Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat”.C. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare” şi S. nr 151-153 din 14. Suma totală a provizioanelor generale şi speciale constituite pentru împrumuturile acordate şi cele nerambursate la termen nu poate depăşi mărimea împrumuturilor spre rambursare şi a creanţelor privind dobânzile. veniturile din decontarea provizioanelor neutilizate.01.11.veniturile din dobânzi aferente împrumuturilor acordate membrilor asociaţiei (din împrumuturi acordate.N.N. 28. . ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 5 . diferenţa ce depăşeşte valoarea nominală a titlurilor de valoare pe termen scurt aferente perioadei de gestiune. 2 “Stocurile de mărfuri şi materiale”. [completat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. Componenţa cheltuielilor activităţii neoperaţionale se examinează în S. împrumuturile şi creditele primite. titlurile de valoare de discont. în conformitate cu S. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”. Aceste condiţii se referă şi la dobânzile neachitate.

Modul de întocmire şi prezentare a acestui raport este stabilit în S.C. Dacă capitalul social nu se înregistrează la organele de înregistrare respective.11. În cazul când valoarea nominală a acţiunilor nu este stabilită. Mărimea capitalului propriu reflectă valoarea activelor nete ale asociaţiei care reprezintă diferenţa dintre total active şi total obligaţii (datorii). micşorările) acestuia pe parcursul anului de gestiune în conformitate cu structura capitolului “Capital propriu” din bilanţul contabil. nr 151-153 din 14. 3A) se completează şi se prezintă de către asociaţie în conformitate cu S. 5 “Prezentarea rapoartelor financiare”. 6 A) se reflectă încasările şi plăţile mijloacelor băneşti pe activităţi. ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 6 . profitul net (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi şi al anului de gestiune curent şi profitul utilizat al anului de gestiune. precum şi cheltuielile (economiile ) privind impozitul pe venit. comisioanele. 89 din 28 octombrie 2002 M. 32. capitalul suplimentar. 1.N.plăţi băneşti salariaţilor şi contribuţiile pentru asigurările sociale şi medicale. Raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul nr. 14 “Informaţii financiare privind sectoarele”. . diferenţele din reevaluarea activelor pe termen lung. Fiecare tip de venituri şi cheltuieli se prezintă cu scopul ca utilizatorii rapoartelor financiare să poată evalua eficienţa activităţii operaţionale. Activitatea operaţională – fluxul mijloacelor băneşti condiţionat de operaţiile activităţii de bază aferente depunerilor personale. În cazul când valoarea aporturilor efectuate în contul plăţii capitalului social diferă de valoarea nominală a acestora.C. 35. corectarea rezultatelor financiare ale anilor precedenţi. Mărimea capitalului social (statutar) este determinată la suma totală a cotelor şi aporturilor declarate ale asociaţilor sau la valoarea nominală a acţiunilor plasate. luând în considerare particularităţile specifice ale activităţilor de bază (operaţională). rezervele constituite în conformitate cu statutul asociaţiei şi legislaţia în vigoare. subvenţiile etc. În Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (formularul nr. impozitele şi taxele locale. activelor nemateriale şi materiale pe termen lung. inclusiv amortizarea şi uzura. 7 “Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”. mărimea acestuia se determină în baza hotărârii adunării generale a asociaţiei.alte încasări şi plăţi. 31.încasări privind creanţele neachitate la termen casate anterior.1 Flux de numerar – generator al principalei surse a venitului: . capitalul social va fi egal cu valoarea anunţată a acţiunilor.cheltuielile generale şi administrative (pentru întreţinerea personalului. care se subdivizează în trei subgrupe: 1. Se recomandă prezentarea informaţiei privind rata dobânzii medii la sursele împrumutate şi împrumuturile acordate în perioada de gestiune. precum şi modificările (majorările. . În capitolele referitoare la activităţile de investiţii şi financiară asociaţia prezintă informaţia privind principalele elemente de venituri şi cheltuieli ale acesteia. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti 36. precum şi împrumuturilor acordate şi dobânzilor aferente. În raportul nominalizat se prezintă capitalul propriu la finele anului precedent şi anului de gestiune.O.C.2002 . În această categorie a capitalului se mai includ şi diferenţele de curs valutar aferente operaţiilor în valută străină efectuate la constituirea capitalului social.încasări din dobânzi şi plăţile dobânzilor.). de investiţii şi financiară ale asociaţiilor.N. În mod separat se dezvăluie veniturile obţinute sub formă de compensări pentru recuperarea pierderilor şi pierderile provenite din evenimente excepţionale. .N. serviciile de consultanţă etc. O astfel de informaţie este necesară pentru a determina principalele surse de venituri. Modificările absolute şi structurale ale capitalului propriu cuprind informaţia privind capitalul social (statutar). aporturile membrilor asociaţiei. capitalul retras şi nevărsat.Ordinul ministrului finanţelor nr. în conformitate cu prevederile S. Modificările absolute şi structurale ale capitalului propriu se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. suma diferenţelor constituie un element al capitalului suplimentar. creditelor şi împrumuturilor primite. 34. Raportul privind fluxul capitalului propriu 33.

. . În componenţa elementelor extrabilanţiere urmează a fi reflectate: . .2002 1. Activitatea de investiţii: .angajamentele de acordare a împrumuturilor la o dată anumită şi cu condiţii prestabilite (suma. astfel de operaţii şi tranzacţii pot genera apariţia activelor. . acţiunilor.încasări şi plăţi privind titlurile de valoare.angajamentele de emitere a cambiilor şi a altor obligaţii pe termen lung. .alte încasări şi plăţi privind obligaţiile.a. aporturilor. Asociaţia trebuie să asigure corespunderea scadenţelor şi ratelor dobânzilor aferente creanţelor şi datoriilor care constituie un element fundamental în gestiunea activităţii asociaţiei.încasări şi plăţi privind plasarea (emisia) şi răscumpărarea cotelor. . .încasări şi plăţi privind rambursarea împrumuturilor acordate si a depunerilor. nr 151-153 din 14. Încasări şi/sau plăţi excepţionale . Aceste operaţii pot fi efectuate atât în numele asociaţiei cât şi în numele membrilor săi şi urmează a fi contabilizate în componenţa elementelor extrabilanţiere în scopul evaluării influenţei acestora asupra lichidităţii şi solvabilităţii asociaţiei.evaluarea urmărilor cu caracter financiar sau anunţarea despre imposibilitatea efectuării unei astfel de evaluări.natura contingenţelor sau angajamentelor. Activitatea financiară: . Asociaţiile pot efectua operaţii şi încheia tranzacţii care nu condiţionează apariţia unui activ real. asociaţia prezintă: .plăţi privind dividendele şi/sau sporul de capital. a unei obligaţiunii sau modificarea acestora în bilanţul contabil la data efectuării sau încheierii acestora. .2 Modificarea activelor: .Ordinul ministrului finanţelor nr.factorii incerţi care vor influenţa asupra rezultatelor viitoare.angajamentele de vânzare cu răscumpărare care nu au fost reflectate în bilanţ.angajamentele legate de ratele dobânzilor şi de cursurile de schimb valutar. inclusiv tranzacţiile în numerar şi la termen. rata dobânzii ş. Pentru fiecare tip de contingenţe şi angajamente. . În ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 7 . .încasarea dividendelor şi dobânzilor investiţionale. Totuşi.încasări şi plăţi aferente depunerilor . . .alte încasări şi plăţi.alte încasări şi plăţi. .angajamentele privind procurarea sau vânzarea titlurilor de valoare în viitor.încasări şi plăţi privind vânzarea şi procurarea titlurilor de valoare investiţionale. 7 “Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”. Contingenţe şi angajamente 37.N. 38. .alte încasări şi plăţi.alte angajamente ce poartă un caracter condiţional. în conformitate cu S. .11. durata. 39. . 1. Echilibrul scadenţelor 40. incluse în componenţa elementelor extrabilanţiere.încasări din ieşirea activelor materiale şi nemateriale pe termen lung.plăţi aferente procurării activelor nemateriale şi materiale pe termen lung.prezentarea fluxului mijloacelor băneşti rezultate din evenimentele excepţionale.C.angajamentele irevocabile privind prelungirea termenului de achitare a împrumutului.3 Modificarea obligaţiilor: . .încasări şi plăţi privind împrumuturile primite. . obligaţiilor sau modificarea acestora la o dată anumită sau crează posibilitatea reală de apariţie a acestora în viitor în cazul când există anumite condiţii şi împrejurări.O. 3. 4. 89 din 28 octombrie 2002 M.) ce poartă un caracter irevocabil. 2. .plăţi privind impozitul pe venit.

În acest context conducerea va prezenta informaţii despre perioadele efective de scadenţă şi modalitatea de gestionare şi control al riscurilor. Scadenţele pot fi exprimate prin unul din următorii termeni: a) perioada rămasă până la data rambursării (plăţii). c) de la 1 an la 5 ani. deoarece acordarea şi primirea împrumuturilor pot avea o natură variată.Ordinul ministrului finanţelor nr. 43. Asociaţia poate de asemenea să prezinte scadenţele de rambursare stabilite în baza perioadei iniţiale până la data rambursării (plăţii) cu scopul de a furniza informaţii privind strategia de finanţare şi de gestiune a activităţii acesteia. 46. asociaţia poate să prezinte gruparea perioadelor de scadenţă pentru rambursare în baza perioadei rămase până la următoarea dată de modificare a ratei dobânzii cu scopul de a evidenţia riscurile ratei dobânzilor la care poate fi expusă asociaţia. depunerilor primite este eşalonată pe o anumită perioadă. luând în considerare disponibilitatea resurselor. 45. întrucât termenele contractuale reflectă riscurile de lichiditate aferente creanţelor şi datoriilor. precum şi la datoriile privind depunerile. depunerile şi împrumuturile sunt menţinute pe perioade mai lungi. iar împrumuturile acordate – rambursate la cerere. Gruparea creanţelor şi datoriilor în acest sens poate fi efectuată pe următoarele perioade: a) de la 1 lună la 3 luni. Este esenţial ca perioadele de scadenţă stabilite de către asociaţie pentru creanţe să fie aceleaşi sau mai mici decât acelea stabilite pentru datorii. c) perioada rămasă până la următoarea dată la care ar putea fi modificate ratele dobânzilor. precum şi problemele legate de diferite grafice ale termenelor de scadenţă şi ratelor dobânzii. Scadenţele creanţelor şi datoriilor precum şi capacitatea de a îndrepta creanţele aferente dobânzilor pentru acoperirea datoriilor privind dobânzile la expirarea termenului de scadenţă reprezintă factori importanţi în evaluarea lichidităţii. d) peste 5 ani.11. nr 151-153 din 14. dar concomitent fiind însoţită şi de creşterea considerabilă a riscului. asociaţia efectuează totuşi o analiză bazată pe scadenţe contractuale chiar şi în cazul când perioada de rambursare prevăzută în contract nu coincide cu perioada efectivă. 42. b) perioada iniţială până la data rambursării (plăţii). În comentariile suplimentare la rapoartele financiare conducerea asociaţiei poate să furnizeze informaţii privind influenţa modificărilor ratei dobânzilor şi modul în care asociaţia gestionează şi controlează astfel de riscuri în situaţia sa financiară. solvabilităţii şi dependenţei acestora de modificarea ratelor dobânzii şi cursurilor valutare. Lichiditatea asociaţiei este evaluată în baza informaţiei grupate pe perioade de scadenţă. precum şi a ratei dobânzilor aferente sunt incerte. Indiferent de aceasta. Analiza creanţelor şi datoriilor în funcţie de perioada rămasă până la data rambursării (plăţii) furnizează cea mai bună bază pentru evaluarea lichidităţii asociaţiei. În cazul când rambursarea împrumuturilor acordate. ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 8 . Asociaţia trebuie să fie în stare să supravegheze (să controleze) echilibrul scadenţelor creanţelor. creditelor. Perioadele de scadenţă a creanţelor şi datoriilor pot să difere între asociaţii. În afară de aceasta. de aceea data efectivă a rambursării depăşeşte data contractuală.O.2002 practică scadenţa creanţelor şi datoriilor. 89 din 28 octombrie 2002 M. creditele şi împrumuturile primite cu dobânzile calculate spre plată grupate pe termene de scadenţe pertinente. Aceasta clarifică măsura în care există o corelaţie între exigibilitatea creanţelor şi datoriilor şi gradul de dependenţă a asociaţiei de alte surse de lichiditate. Acestea se stabilesc de către asociaţie din data întocmirii bilanţului până la scadenţa negociată sau până la scadenţele contractuale. 44. Pentru a estima lichiditatea asociaţiei este necesar de a furniza utilizatorilor informaţii referitoare la creanţele privind împrumuturile acordate şi dobânzile calculate spre încasare. fiecare rambursare (plată) se referă la perioada în care plata mijloacelor sau încasarea acestora este negociată sau prevăzută în contract. datoriilor şi dobânzilor aferente. În unele cazuri depunerile pot fi retrase la cerere. b) de la 3 luni la 1 an. împrumuturilor. 41. Pentru ca utilizatorii să înţeleagă mai bine gruparea activelor şi datoriilor pe perioade de scadenţă sunt necesare informaţii suplimentare privind probabilitatea rambursării pe parcursul perioadei rămase. În practică însă. Uneori necorelarea acestora poate fi condiţionată de creşterea profitabilităţii. De aceea este dificil de obţinut o corespundere perfectă între indicatorii specificaţi.

a. Nivelul concentrării se determină prin raportul dintre suma unor concentrări şi capitalul asociaţiei. datoriilor şi elementelor extrabilanţiere poate fi rezultatul greşelilor tehnice. Pentru a preveni astfel de situaţii este necesar să se limiteze acordarea de împrumuturi unui debitor. 48. 51.) şi o expune riscului de apariţie a pierderilor.) decât cele stabilite pentru debitorii asociaţiei cu situaţie financiară similară. Existenţa unui angajament irevocabil de acordare a unui împrumut “mare” unui membru sau grup de persoane interdependentemembri ai asociaţiei. ce determină apariţia riscurilor sunt prezente în posturile bilanţiere.11. Însă. generate de calificarea joasă a conducerii asociaţiei sau de escrocherii. Concentrarea semnificativă a activelor. Existenţa concentrării semnificative a împrumuturilor acordate unui singur membru al asociaţiei sau unui grup de persoane interdependente poate duce la apariţia unor situaţii nedorite. Cu toate că majoritatea concentrărilor.a. Asociaţia trebuie să studieze minuţios nivelul de concentrare al elementelor extrabilanţiere cu scopul prezentării concentrărilor semnificative ale acestora. Practica atragerii surselor împrumutate. dacă conducerea acesteia nu va fi în stare să acopere imediat acest reflux de mijloace băneşti. îngheţuri. membrii săi sau grupul de persoane interdependente. într-o activitate anumită sau o zonă geografică poate cauza apariţia pierderilor la asociaţie. Concentrarea semnificativă a activelor. 49. 50.O. acordarea forţată a împrumuturilor suplimentare debitorilor mari (grupului de debitori) şi reînnoirea permanentă a acestora cu scopul prevenirii ruinării sau falimentării acestora (acestuia ). datoriilor sau elementelor extrabilanţiere. ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 9 . Aceste restricţii se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare. Orice tipuri de active. de aceea urmează a fi prezentată orice concentrare semnificativă a activelor. 89 din 28 octombrie 2002 M. cum ar fi: nerespectarea principiului obiectivităţii la acordarea împrumuturilor debitorilor mari cu condiţii mai avantajoase (rata dobânzii ş. investiţiile ş. nivelul căreia depăşeşte 25 % din capitalul asociaţiei. 53. datoriilor şi elementelor extrabilanţiere 47. Concentrarea semnificativă a împrumuturilor acordate şi utilizate într-o zonă geografică anumită determină dependenţa situaţiei financiare a asociaţiei de factorii naturali din regiunea respectivă (furtuni. managementului neeficient. cauzând astfel asociaţiei pierderi considerabile. 52. creditului primit sau depunerilor “mari” poate să genereze o criză de lichiditate pentru asociaţie. depozitele asociaţiei plasate în băncile comerciale.a. plasării acestora în activele asociaţiei şi crearea elementelor extrabilanţiere trebuie să se bazeze pe diversificarea acesteia cu scopul reducerii nivelului concentrării până la cel acceptabil. Prin concentrare semnificativă se înţelege concentrarea. grupului de debitori sau debitorilor. întrucât ultima poate duce la apariţia riscului de faliment la asociaţie. Conducerea asociaţiei preferă să se sprijine pe un număr mic de creditori şi deponenţi mari pentru a reduce eforturile de atragere a mijloacelor băneşti. Existenţa unei sau a mai multor concentrări semnificative poate influenţa negativ stabilitatea situaţiei financiare a asociaţiei. Asociaţiile trebuie să examineze şi să prezinte concentrările semnificative de datorii faţă de unii şi aceiaşi creditori (instituţii financiare).Ordinul ministrului finanţelor nr.2002 Concentrarea activelor. trebuie să fie examinate în funcţie de nivelul de concentrare. care se află în aceeaşi zonă geografică sau îşi desfăşoară activitatea în acelaşi sector al agriculturii. starea financiară a asociaţiei poate să depindă de riscurile. a împrumuturilor acordate unui singur membru al asociaţiei (grup interdependent de membri) utilizate într-o ramură sau un sector al agriculturii. nr 151-153 din 14. mortalitatea şeptelului în urma bolilor sau recolta redusă a unei culturi agricole în cazul condiţiilor climaterice nefavorabile pentru cultivarea ei) pot să ruineze debitorii mici. 54. Concentrarea activelor nu se limitează doar la împrumuturile acordate. Ca rezultat al existenţei concentrării semnificative a împrumuturilor acordate într-o ramură sau un sector al agriculturii. care nu sunt reflectate în bilanţul contabil. retragerea împrumutului. de exemplu. secetă ş. poate duce la apariţia a două tipuri de riscuri: a) riscul lichidităţii nebalanţate sau creşterea acestuia în cazul când asociaţia este impusă să îndeplinească obligaţia respectivă în condiţii financiare nefavorabile. alunecări de teren. de exemplu. greutăţile în una sau în unul din ele (de exemplu.

nr 151-153 din 14. dacă asociaţia a utilizat eficient resursele sale. În cazul nerambursării împrumuturilor acestea sunt decontate din provizioanele constituite pentru acoperirea pierderilor privind împrumuturile acordate. întrucât acestea devin parţial sau total neperformante (nerambursate). într-o zonă economică sau geografică a unei localităţi. asociaţia prezintă în politica sa de contabilitate modul de decontare a împrumuturilor neperformante. În acest caz asociaţia prezintă suma agregată a împrumuturilor la data întocmirii bilanţului. apare riscul de a obţine pierderi. pe un client. neadmiterea concentrării sau micşorarea gradului de concentrare a împrumuturilor acordate în conformitate cu concentrarea activelor. 59. De asemenea se indică baza utilizată la determinarea sumei de bilanţ a împrumuturilor. 61. Riscuri generale 60. inclusiv şi pierderile posibile din împrumuturi acordate. în cazul înrăutăţirii capacităţii de plată a împrumutătorului în perioada dintre îndeplinirea angajamentului şi stingerea acestuia. 56. În toate cazurile decontării suma respectivă este recunoscută ca activ extrabilanţier sub supraveghere. Mărimea provizioanelor se determină în funcţie de tipurile împrumuturilor. 58. Modificările provizioanelor.2002 b) riscul creditor. Această informaţie le permite să determine. Dacă aceştia nu rambursează împrumuturile acordate sau nu achită dobânda. În legătură cu aceasta. precum şi pentru contingenţe convenţionale. Se deosebesc pierderi identificate şi pierderi potenţiale neidentificate. în cazul când împrumutatorul n-a achitat careva dobânzi sau n-a rambursat împrumutul la o dată stabilită. provizioane speciale pentru pierderi posibile din împrumuturile nerambursate la scadenţă şi dobânzile neachitate la termen.11. Utilizatorii rapoartelor financiare trebuie să cunoască care este influenţa pierderilor din împrumuturi asupra situaţiei financiare şi rezultatelor activităţii asociaţiei. Este totuşi important ca acste evaluări să se efectueze într-o manieră consecventă de la o perioadă de gestiune la alta. Riscul de împrumut apare şi în urma concentrării împrumuturilor într-un sector al economiei. Ambele tipuri de pierderi se recunosc ca cheltuială şi se deduc din suma de bilanţ a împrumuturilor acordate ca provizion pentru pierderi din împrumuturi. datoriilor şi elementelor extrabilanţiere. asociat sau un grup interdependent al acestora. Este evident că asociaţia trebuie să întreprindă măsuri respective pentru a evita sau a micşora paguba riscului. Aceste pierderi se evaluează în conformitate cu decizia conducerii. constituirea provizioanelor pentru acoperirea riscurilor generale. În acest scop asociaţia prezintă mărimea agregată a provizioanelor pentru pierderile din împrumuturi la data întocmirii bilanţului şi modificările acestor provizioane pe parcursul perioadei de gestiune. 89 din 28 octombrie 2002 M. 57. În activitatea sa ordinară asociaţiile pot să înregistreze inevitabil pierderi din împrumuturi acordate sau alte facilităţi de împrumut. Constituirea provizioanelor se recunoaşte de către asociaţie în ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 10 . Asociaţia constituie provizioane generale pentru pierderi posibile din împrumuturile normale acordate. De exemplu. Pierderi din împrumuturi 55. dobânzilor neachitate şi contingenţelor convenţionale. Luând în considerare faptul că la asociaţii modul în care împrumuturile neperformante sunt trecute la cheltuieli diferă. Asociaţia depinde într-o mare măsură de clienţii şi asociaţii săi şi/sau de grupul interdependent al acestora. se prezintă separat. Se recomandă a prezenta recunoaşterea veniturilor din dobânzi la aceste împrumuturi şi influenţa necalculării dobânzii asupra rezultatelor financiare.Ordinul ministrului finanţelor nr.O. Pierderi identificate sunt pierderile determinate concret la momentul dat. Pierderi potenţiale neidentificate sunt pierderile prezente în portofolilul de împrumuturi. Asociaţia poate să decidă necalcularea dobânziior privind împrumutul acordat în cazul când datoriile deţinătorului aferente plăţii dobânzii sau rambursării împrumutului depăşesc termenele stabilite în contract. inclusiv recuperarea sumelor decontate anterior la cheltuieli pe parcursul perioadei. suma totală a acestora. precum şi a provizioanelor pentru acoperirea pierderilor în unele şi aceleaşi condiţii poate varia considerabil. Uneori împrumuturile acordate nu se decontează atunci când nu sunt îndeplinite procedurile juridice necesare şi nu este determinată definitiv suma pierderilor. Începând cu această dată dobânda nu se mai calculează din suma specificată. În alte cazuri împrumutul se decontează.

acţionează ca proprietar de încredere cu drepturi fiduciare. efectuând tranzacţii cu părţi nelegate. c) pentru suma cheltuielilor recunoscute în decursul perioadei de gestiune drept pierderi provenite din împrumuturi şi provizioane la data raportată. În cadrul operaţiilor (inclusiv cazurile când acestea fac parte din activitatea ordinară) efectuate cu părţile legate asociaţia prezintă separat natura relaţiilor cu ele. iar parţială – asigurarea numai a unei părţi din împrumutul acordat (de regulă. În conformitate cu prevederile S. să stabilească o rată a dobânzii mai mică pentru partea legată sau să efectueze alte operaţii cu anumite condiţii privilegiate. În acest sens operaţiile fiduciare nu cuprind funcţiile de custodie. Asociaţia.C. în cazul când acesta include datorii supraevaluate şi active subevaluate sau angajamente şi provizioane nedezvăluite. acestea trebuie să fie prezentate în rapoartele financiare.Ordinul ministrului finanţelor nr. ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 11 . 24 “Publicitatea informaţiei privind părţile legate”. ele nu se reflectă în bilanţul contabil. Totală se consideră garantarea împrumutului cu active în mărime egală sau mai mare decât suma acordată. Dacă asociaţia desfăşoară activităţi fiduciare semnificative. 62. Gajul reprezintă o formă de garantare a împrumutului acordat asigurat integral şi se foloseşte în scopul reducerii riscului care poate proveni din pierderile posibile în caz de nerambursare a împrumutului acordat. Operaţiile efectuate între părţile legate se examinează în baza prevederilor S. Utilizarea provizioanelor provoacă o micşorare a creanţelor aferente împrumuturilor sau dobânzilor neachitate sau o majorare a venitului operaţional.N. sumele totale nerambursate la începutul şi finele perioadei de gestiune. Nu se permite constituirea provizioanelor supraevaluate sau latente. indicatorii absoluţi şi ponderea acestora (%): a) pentru fiecare împrumut şi depunere. precum şi împrumuturile neperformante pe parcursul perioadei.11. deoarece acestea distorsionează mărimea rezultatului financiar şi al capitalului. 64. tipurile operaţiilor şi elementele acestora pentru a interpreta mai corect informaţia prezentată în rapoartele financiare. Gajul de asigurare a împrumuturilor acordate asociaţiile îl determină de sine stătător. aceasta se efectuează prin depunerile cu destinaţie specială de asigurare a împrumuturilor). asociaţia poate să transfere (avanseze) sume considerabile.C. asociaţia prezintă în anexele la rapoartele financiare orice provizioane constituite pentru riscuri generale. asigurând păstrarea sau plasarea activelor (mijloacelor băneşti) în numele clienţilor. natura şi valoarea de bilanţ a activelor depuse ca gaj în calitate de garanţie. Prin urmare. nr 151-153 din 14. elementele necesare care vor fi prezentate cuprind politica (regulile) de creditare (acordare a împrumuturilor) a părţilor legate. Bilanţul contabil de asemenea nu poate furniza informaţii relevante privind starea financiară a asociaţiei. aceste active nu reprezintă elemente patrimoniale ale asociaţiei şi. Activităţi fiduciare 65. Garantarea împrumuturilor 63. 24 “Publicitatea informaţiei privind părţile legate”. Tranzacţii cu părţile legate 66. prin urmare.2002 contabilitate şi se reflectă în rapoartele financiare ca o majorare concomitentă a cheltuielilor şi provizioanelor.N. În cazul în care relaţiile proprietarului de încredere (asociaţia) sunt confirmate juridic. Garantarea împrumuturilor în asociaţie poate fi totală şi/sau parţială (pentru împrumuturi neasigurate). de regulă. Asociaţia prezintă suma totală a împrumuturilor acordate garantate parţial şi total. Uneori operaţiile realizate între părţile legate (asociaţie şi filialele sale) pot să difere de cele efectuate între părţile nelegate. inclusiv pierderile viitoare şi alte riscuri imprevizibile.O. De exemplu. Raportul privind rezultatele financiare nu poate furniza informaţii relevante cu privire la performanţa asociaţiei în cazul când profitul (pierderea) exerciţiului cuprinde efecte din sume nedezvăluite pentru acoperirea riscurilor generale sau contingenţe suplimentare sau împrumuturi acordate nedezvăluite care rezultă din inversarea unor astfel de valori. Aceşti indicatori pot exercita o influenţă relevantă asupra evaluării situaţiei financiare a asociaţiei. deoarece este posibilă apariţia unor obligaţii potenţiale în cazul când asociaţia nu-şi îndeplineşte funcţiile fiduciare. 67. Este evident că asociaţia nu va stabili astfel de condiţii. 89 din 28 octombrie 2002 M. b) pentru fiecare tip de venituri şi cheltuieli aferente dobânzilor şi comisioanelor.

rezultate din Anexe la S. crt. nr 151-153 din 14. 63 “Prezentarea informaţiei în rapoartele finaciare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” RAPORTUL FINANCIAR pe _________________________200_ Coduri Unitatea (asociaţia)________________________________________conform CUIO Raionul (municipiul)____________________________________conform CUTAM Activitatea principală_____________________________________conform CAEM Organul de administrare economică_________________________conform COCM Forma de proprietate_______________________________________conform CFP Forma organizatorico-juridică_______________________________conform CFOJ Unitatea de măsură: lei________________________________________________ Cod fiscal___________________________________________conform declaraţiei Adresa ________________________________________________ Data prezentarii Data primirii Termenul de prezentare Numele. 63 Nota informativă privind avansurile. împrumuturile şi decontările cu clienţii externi la ____________200_ Nr.11.2002 d) pentru angajamentele şi contingenţele irevocabile şi angajamentele elemente extrabilanţiere.Ordinul ministrului finanţelor nr. prenumele. investiţiile. crt.C. 89 din 28 octombrie 2002 M.O.C. crt. 0 1 2 3 4 5 Denumirea ţării A Federaţia Rusă România Ucraina Cod conform Clasificatorului ţărilor 1 643 642 804 Avansuri acordate în străinătate 2 primite din străinătate 3 Cote în capitalul social primite din străinătate 4 plasate în străinătate 5 Total Titluri de valoare primite din plasate în străinătate străinătate 6 7 Dividende de primit din străinătate 8 de plătit în străinătate 9 10 Credite acordate în străinătate primite din străinătate 11 Nr. 1 2 3 4 5 Nr. Prezentul standard intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2003.N.N. Data intrării în vigoare 68. Împrumuturi Creanţe ale clienţilor din străinătate acordate în străinătate primite din străinătate aferente facturilor comerciale alte 12 13 14 15 Datorii faţă de clienţii din străinătate aferente facturilor comerciale alte 16 17 1 2 3 4 ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 12 . telefonul contabilului-şef Anexa nr.1 la S.

320) TOTAL DATORII ŞI CAPITAL PROPRIU (rd.330) Notă: ( ( ) ) ( ( ) ) 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 ( ( ) ) ( ( ) ) ( ) ( ) 2 3 Suma uzurii mijloacelor fixe şi a amortizării activelor nemateriale. 6 Datorii privind decontările cu bugetul. 5 Datorii amînate privind impozitul pe venit.180) CAPITAL PROPRIU Capital statutar (social) Cote Capital nevărsat Capital retras Rezerve stabilite de legislaţie Alte rezerve Corectarea rezultatelor anilor precedenţi Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenţi Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune Profit utilizat al anului de gestiune Capital suplimentar Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung Subvenţii Total(rd.090+rd.310+rd. ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 13 .250± rd.040+rd.1A La finele La finele perioadei de anului de gestiune gestiune curente precedent 3 4 DENUMIREA INDICATORILOR 1 ACTIVE Mijloace băneşti în numerar Conturi curente Alte mijloace băneşti Titluri de valoare Modificarea valorii titlurilor de valoare Depozite bancare Împrumuturi acordate Provizioane pentru împrumuturi Creanţe aferente dobînzilor Provizioane pentru dobînzi Active materiale şi nemateriale pe termen lung.150+rd. 89 din 28 octombrie 2002 5 M.110+rd.080+rd.120) DATORII ŞI CAPITAL PROPRIU DATORII Depuneri de economii Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor Credite bancare şi împrumuturi primite Datorii privind dobînzile 5 6 Alte datorii Total datorii (rd.300± rd.160+rd. nr 151-153 din 14.060+rd.050+rd.260± rd. Activele amînate privind impozitul pe venit.29 0± rd.2002 BILANŢUL CONTABIL la 1__________________200_ Cod rd.170+rd.030+rd.220+rd.240+rd.140+rd.010+rd.280+rd.210+rd.11.190+rd.O. net 2 3 4 Alte active TOTAL ACTIVE (rd.020+rd.070+rd.200+rd. 4 Creanţe privind decontările cu bugetul.230+rd. 2 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 Formularul nr.270± rd.Ordinul ministrului finanţelor nr. 100+rd.

040± rd.080-rd.010+rd.060+rd.-rd.100+rd.110) Capital secundar Capital suplimentar Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung Subvenţii Total c. Cod. pierdere) din activitatea operaţională (± rd.030+rd.080± rd.-rd. 3 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 Formularul nr. 3 (± rd.010+rd.120) Rezultatul excepţional: profit (pierdere) Profitul (pierderea) perioadei raportate pînă la impozitare (± rd.2002 RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE de la ____________ pînă la _____________200_ INDICATORI Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate Alte venituri din dobînzi Cheltuieli privind dobînzile aferente depunerilor Cheltuieli aferente altor dobînzi Rezultatul net din constituirea şi anularea provizioanelor Profit brut (pierdere globală) (rd. 3A INDICATORI 2 Capital Capital statutar (social) Cote Capital nevărsat Capital retras Total c.020+rd. 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 Formularul nr. ( ) ( ) 3.050) Alte venituri operaţionale Cheltuieli generale şi administrative Alte cheltuieli operaţionale Rezultatul (profit.090) Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdre) Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) (± rd.O.1 (rd.150) La finele La finele anului de Încasat Consumat perioadei gestiune (calculat) (virat) de gestiune precedent curente 4 5 6 7 ( ( ) ) ( ( ) ) 2.2 (rd.070rd.11. nr 151-153 din 14.Ordinul ministrului finanţelor nr.140) Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit PROFIT NET (PIERDERE NETĂ) (± rd.030rd.070± rd. ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 14 .140+rd.100± rd.130± rd.060+rd.130± rd.150± rd. 2 A Perioada Perioada de corespunzăto gestiune are a anului precedent RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU la _______________________200_ N r с.110± rd. 1 1.160) Cod rd.040) Rezerve şi profit net (pierdere netă) Rezerve stabilite de legislaţie Alte rezerve Corectarea rezultatelor perioadelor precedente Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune Profit utilizat al anului de gestiune Total c.020rd.090± rd. 89 din 28 octombrie 2002 M.

180+rd.alte plăţi privind activitatea de investiţii Fluxul net din activitatea investiţională (rd.alte încasări băneşti privind activitatea operaţională .240-rd.încasări ale depunerilor de economii .090+rd.270±rd.alte plăţi din activitatea financiară Fluxul net din activitatea financiară (rd.340-rd.rambursarea depunerilor de economii .230-rd.250) Fluxul net din activitatea operaţională (±rd.200-rd. 2 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 Perioada de gestiune 3 ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 15 .220-rd.O.460-rd.030+rd.440) Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune (±rd.alte plăţi băneşti privind procurarea activelor curente Total (rd.320-rd.plăţi băneşti în depozitele bancare .100+rd.080+rd.plăţi privind procurarea titlurilor de valoare investiţionale .190+rd.plăţi băneşti privind procurarea activelor materiale (nemateriale) pe termen lung .290+rd.210-rd. Activitatea de investiţii .încasări băneşti ale depozitelor bancare .încasări băneşti din rambursarea împrumuturilor acordate .170+rd.6A FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI 1 1.plata dividendelor şi/sau a sporului la capital .încasări sub formă de împrumuturi primite .020+rd.040-rd.2 Majorarea (diminuarea) activelor .110-rd.rambursarea împrumuturilor primite . Activitatea operaţională 1.plăţi privind alte obligaţii Total (rd.120+rd.160±rd.380-rd.încasări ale depunerilor pentru asigurarea împrumuturilor .Ordinul ministrului finanţelor nr.160) 170 M.încasări privind alte obligaţii .360±rd. acţiunilor şi aporturilor .400-rd.2002 RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI de la ____________ pînă la ___________200_ Formularul nr.încasări băneşti din vînzarea titlurilor de valoare investiţionale . 89 din 28 octombrie 2002 TOTAL GENERAL (rd.470) Cod rd.370+rd.încasări din depunerea cotelor.încasarea dividendelor .plăţi privind impozitul pe venit .260) 2.330-rd. nr 151-153 din 14.încasări băneşti din vînzarea titlurilor de valoare .încasări băneşti din ieşirea activelor materiale (nemateriale) pe termen lung .plăţi băneşti privind dobînzile .plăţi la răscumpărarea cotelor.450±rd.410) Fluxul net din activitatea economico-financiară pînă la articolele excepţionale (±rd.plăţi băneşti privind acordarea împrumuturilor .1 Flux de numerar .alte încasări din activitatea financiară .120-rd.060) 1.010-rd.plăţi băneşti privind procurarea titlurilor de valoare .alte încasări din activitatea de investiţii .150) 1.rambursarea depunerilor pentru asigurarea împrumuturilor .420) Încasări (plăţi) excepţionale ale mijloacelor băneşti Fluxul net total (±rd.350) 3.050+rd.11.alte încasări băneşti din ieşirea activelor curente .050-rd.140-rd. emisia acţiunulor.390-rd.generator al principalei surse a venitului .încasări băneşti privind creanţele neachitate la termen casate anterior .280+rd.070±rd. Activitatea financiară .130-rd.încasări băneşti privind dobînzile .430±rd. aporturilor .plăţi băneşti salariaţilor şi contribuţiile pentru asigurările sociale şi medicale .încasarea dobînzilor investiţionale .3 Majorarea (diminuarea) obligaţiilor .alte plăţi băneşti privind activitatea operaţională Total (rd.310+rd.

4A ANEXĂ LA BILANŢUL CONTABIL la ___________________ 1. indică licenţa în vigoare: Număr_______________. total inclusiv femei Numărul beneficiarilor de împrumut. data eliberării__________Termen de valabilitate_______________ Tipul de activitate______________Organul care a eliberat licenţa_______________________ Date generale Compartimentul 4. de măs. suma______________lei 3.11. 89 din 28 octombrie 2002 M.2002 FORMULARUL NR.1 INDICATORII Numărul mediu scriptic al personalului în perioada curentă Numărul personalului la__________________200_. total. Persoane Persoane Lei Lei Lei Lei Lei Persoane Persoane Persoane Persoane Persoane Persoane Lei Lei Lei Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcţii de utilizare la data de ______________________200_ Compartimentul 4. total inclusiv femei Numărul depunătorilor de economii. total. rd asigurate neasigurate Asigurate neasigurate asigurate Neasigurate 010 020 ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 16 . total Numărul membrilor asociaţiei.O. Capital statutar Data “_________” ______________________200_. inclusiv femei Valoarea activelor pe termen lung şi curente înregistrate în calitate de gaj: a) valoarea de gaj b) valoarea de bilanţ Valoarea activelor pe termen lung şi curente primite în calitate de gaj: a) valoarea de gaj b) valoarea de bilanţ Mijloace băneşti legate. activitatea cărora necesită licenţă. inclusiv: a) asigurat b) neasigurat Un.2 DENUMIREA INDICATORILOR Total împrumuturi acordate din care: Agriculturii/industriei alimentare Pe termen scurt Pe termen lung Total Cod. nr 151-153 din 14. Agenţii economici. total inclusiv femei Suma maximală a împrumutului acordat unui beneficiar. Certificat de înregistrare a agentului economic Număr de identificar de stat (IDNO) – codul fiscal ___________Data înregistrării________________ 2.1 “_________” ______________________200_. suma______________lei Modificări ulterioare: 2.Ordinul ministrului finanţelor nr.

Ordinul ministrului finanţelor nr.O. 89 din 28 octombrie 2002 Pentru imobil / construcţie şi dezvoltare 030 Pentru consum 040 Industriei energetice şi a combustibilului 050 Industriei / comerţului 060 Pentru construcţia drumurilor şi 070 transportare Alte scopuri 080 M.2002 ________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare” 17 .11. nr 151-153 din 14.

III. p. 89 din 28 octombrie 2002 M.rd TERMENUL DE SCADENŢĂ Dobînzi calculate la titluri de valoare şi depozite bancare la împrumuturi acordate Depuneri Obligaţii sensibile la rata dobînzii şi dobînzile afrente Credite bancare şi împrumuturi primite Dobînzi calculate la creditele bancare şi împrumuturile primite la depuneri Diferenţa netă 14=7-13 asigurate neasigurate Total Total A Pînă la 1 lună De la 1 lună pînă la 3 luni De la 3 luni pînă la 1 an De la 1 an pînă la 3 ani De la 3 ani pînă la 5 ani Peste 5 ani Total B 010 020 030 040 050 060 070 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+4++5+6 9 10 11 12 13=9+10+11+ +12 Clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor la_____________200_ CATEGORIA ÎMPRUMUTULUI/DOBÂNZII A Standarde Supravegheate Substandarde (restante) Dubioase Compromise Cod. 354 Scadenţa activelor şi obligaţiilor sensibile la rata dobînzii şi dobînzile aferente la ________________200_ compartimentul 4.3 Active sensibile la rata dobînzii şi dobînzile aferente Împrumuturi acordate Titluri de valoare bancareDepozite Cod. art.O.Ordinul MFRM nr.rd compartimentul 4.4 Suma Împrumuturi 1 Cota defalcărilor pentru constituirea provizionului (%) Dobînzi 4 X X Suma provizionului Împrumut 7=1*5 inclusiv: asigurate neasigurate 2 3 Împrumut 5 Dobînzi 6 Dobînzi 8=4*6 B 010 020 030 040 050 060 070 080 090 Total Total suma provizionului calculat Soldul provizionului la finele anului precedent Surplus (deficit) al provizioanelor X x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 18 . nr 151-153 din 14 noiembrie 2002.

89 din 28 octombrie 2002 M.. total (rd.O...154) inclusiv: Cheltuieli de constituire Licenţe Programe informatice Alte active nemateriale Amortizarea activelor nemateriale Alte active.180+..+rd.320) Materiale Obiecte de mică valoare şi scurtă durată Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată Avansuri acordate Creanţe privind decontările cu personalul Creanţe aferente facturilor comerciale Creanţe privind decontărilor cu bugetul Creanţe privind alte venituri calculate Investiţii în părţi legate Creanţe ale părţilor legate Cheltuieli anticipate Active amînate privind impozitul pe venit Altele Alte datorii. 354 compartimentul 4. nr 151-153 din 14 noiembrie 2002.460) Venituri anticipate Datorii privind facturile comerciale Avansuri primite Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii Datorii faţă de personal privind alte operaţii Datorii privind asigurările Datorii privind decontările cu bugetul Datorii preliminate Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi Datorii faţă de părţile legate Finanţări şi încasări cu destinaţie specială Datorii amînate privind impozitul pe venit Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate Datorii de arendă Altele Cod.131+..160) Mijloace fixe.050+rd. art.5 La finele perioadei de gestiune inclusiv pe Total termen lung 3 4 x x x x x x x x x x x Prezentarea unor posturi de bilanţ la_________________________200_ INDICATORI 1 Active Mijloace băneşti în numerar.134) inclusiv: clădiri mijloace de transport tehnică de calcul alte mijloace fixe Uzura mijloacelor fixe Active nemateriale. total (rd.+rd.060) inclusiv: în valută naţională în valută străină Alte mijloace băneşti.+rd.rd. III.151+.110) inclusiv: documente băneşti acreditive transferuri băneşti în expediţie alte mijloace băneşti Active materiale şi nemateriale pe termen lung net..030) inclusiv: în valută naţională în valută străină Conturi curente..320+... total (rd.Ordinul MFRM nr. p. total (rd.. total (rd.080+. rd 2 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 131 132 133 134 140 150 151 152 153 154 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 ( ) ( ) ( ) ( x x x ) ( ) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 19 . total (rd.130+…+rd.020+rd.+rd. total (rd. total (rd..

7 Codul impozitului şi taxei conform clasificaţiei bugetare Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale Denumirea impozitelor şi Cod Sold la finele Suma Suma facilităţilor Suma taxelor generale de stat şi rd. 2 010 020 030 031 032 033 034 040 041 042 043 044 045 046 047 050 Compartimentul 4. 354 Notă informativă privind valorile şi datoriile contabilizate în conturile exrabilanţiere la ____________________ 200_ Compartimentul 4.041+…+rd.O.6 INDICATORI 1 Active pe termen lung arendate Valori în mărfuri şi materiale care nu aparţin întreprinderii Titluri de valoare care nu aparţin întreprinderii.034) inclusiv: titluri de valoare destinate vînzării titluri de valoare expediate pentru înregistrare titluri de valoare primite de la registrator titluri de valoare depuse la păstrare în depozit Datorii şi plăţi convenţionale. p. 89 din 28 octombrie 2002 M. III.047) inclusiv: creanţe insolvabile trecute la pierderi garantarea datoriilor şi plăţilor primite garantarea datoriilor şi plăţilor acordate pierderi fiscale nereclamate obligaţiuni de primire/procurare obligaţiuni de acordare/realizare garanţii şi cauţiuni emise Alte mijloace şi datorii reflectate în contabilitatea extrabilanţieră Cod rd. perioadei de calculată în (înlesnirilor) achitată în locale pe tipuri. nr 151-153 din 14 noiembrie 2002. total (rd. total (rd.031+…+rd. penalităţi gestiune perioada de acordate în perioada şi amenzi calculate precedente gestiune perioada de de gestiune gestiune conform creanţe datorii legislaţiei Suma Sold la finele trecută în perioadei de cont sau gestiune restituită din buget creanţe datorii în perioada de gestiune 8 9 10 Sold la finele anului de gestiune precedent 3 Intrate înregistrate 4 Ieşite Stinse Acoperite 5 Sold la finele anului de gestiune 6=3+4-5 A 1 Total 2 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 3 4 5 6 7 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 20 . art.Ordinul MFRM nr.

051-rd.407 col.9 Suma Sold la finele trecută în perioadei de cont sau gestiune restituită din buget în creanţe datorii perioada de gestiune 8 9 10 Tipuri de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 1 Contribuţia patronului: la venitul angajaţilor din venitul angajaţilor Penalităţi (majorări de întîrziere) Amenzi Total 2 320 321 322 330 340 350 3 4 5 6 7 Anexă la Raportul privind rezultatele financiare de la 1 ianuarie pînă la__________________200_ Indicatori 1 Activitatea operaţională Venituri din dobînzi aferente împrumuturilor acordate (rd.062+rd. total (rd.3 al Dării de seamă privind calcularea. p.031+rd.043) inclusiv: pentru împrumuturile şi creditele pe termen scurt primite pentru împrumuturile şi creditele pe termen lung primite altele Rezultatul net din constituirea şi anularea provizioanelor (rd. total (rd.052) inclusiv: venituri din anularea provizioanelor Cheltuieli din constituirea provizioanelor Alte venituri operaţionale. utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (forma 4-BASS). Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală Cod Sold la finele Suma Suma facilităţilor Suma rd. 354 Tipuri de contribuţii 1 Contribuţii de bază Contribuţii individuale Penalităţi (majorări 290 de întîrziere) Amenzi 300 Total 310 * Suma dată corespunde indicatorului din rd.8 Nota informativă privind datoriile şi creanţele aferente decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale de stat Cod Sold la finele perioadei Suma Suma Suma Suma achitată Suma trecută Sold la finele perioadei rd. total (rd. perioadei de calculată în (înlesnirilor) achitată în gestiune perioada de acordate în perioada de precedente gestiune perioada de gestiune gestiune conform creanţe datorii legislaţiei Compartimentul 4. III.O.032) inclusiv: pe termen scurt pe termen lung Cheltuieli aferente altor dobînzi. art. 89 din 28 octombrie 2002 M. 5A Perioada corespunzăoar a anului precedent 4 x ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 21 .042+rd.041+rd. nr 151-153 din 14 noiembrie 2002.022+rd. 2 010 011 012 020 021 022 023 030 031 032 040 041 042 043 050 051 052 060 061 Perioada de gestiune 3 x Formularul nr.063) inclusiv: din comisioane Cod rd.011+rd.021+rd.061+rd.023) inclusiv: din plasamentele în titluri de valoare din depozitele bancare altele Cheltuieli privind dobînzile aferente depunerilor (rd.012) inclusiv: pe termen scurt pe termen lung Alte venituri din dobînzi. de gestiune precedente calculată în cheltuielilor facilităţilor în perioada de în cont sau de gestiune perioada de acceptate în (înlesnirilor) gestiune restituită din creanţe datorii creanţe datorii gestiune perioada de acordate în buget în gestiune* perioada de perioada de gestiune gestiune conform legislaţiei 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 270 280 Compartimentul 4.Ordinul MFRM nr.

+rd. nr 151-153 din 14 noiembrie 2002.144) inclusiv: pierderi din calamităţi naturale pierderi din perturbări politice pierderi din modificări în legislaţie alte pierderi Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit Cheltuieli curente (economii) privind impozitul pe venit Cheltuieli (economii) amînate privind impozitul pe venit aferent apariţiei şi inversării diferenţelor temporare Conducătorul unităţii Contabil-şef [Raportul financiar a fost modificat şi compltat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 89 din 28 octombrie 2002 M.124) inclusiv: privind răscumpărarea titlurilor de valoare proprii privind diferenţele de curs valutar privind plata redevenţelor altele Rezultat excepţional Venituri excepţionale.093+rd.O.2006] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SNC 63 Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 22 . taxe şi plăţi. total (rd.081+rd. total (rd..092+rd.111+.101+rd.2006.+rd. nr. cu excepţia impozitului pe venit comisioane plătite de deplasare servicii de consultanţă şi audit chiria altele Alte cheltuieli operaţionale.071+. total rd.115) inclusiv: din emiterea titlurilor de valoare proprii din diferenţe de curs valutar din redevenţe din subvenţii de stat..Ordinul MFRM nr. premii şi sume sponsorizate altele Cheltuieli ale activităţii financiare.082) inclusiv: sub forma de penalităţi altele Activitatea de investiţii Venituri din activitatea de investiţii. p. 354 062 063 070 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 x 090 091 092 093 094 100 101 102 103 x 110 111 112 113 114 115 120 121 122 123 124 x 130 131 132 140 141 142 143 144 x 150 160 x x x x sub formă de penalităţi Altele Cheltuieli generale şi administrative.+rd.103) inclusiv: privind ieşirea titlurilor investiţionale din ieşirea activelor pe termen lung (materiale şi nemateriale) Altele Activitatea financiară Venituri din activitatea financiară. total (rd.094) inclusiv: din vînzarea titlurilor de valoare investiţionale din dividende din ieşirea activelor pe termen lung (materiale şi nemateriale) Altele Cheltuieli ale activităţii de investiţii.121+.20 din 31. III..078) inclusiv: de întreţinere a personalului uzura şi întreţinerea activelor materiale pe termen lung pentru impozite. art. total (rd. M..132) inclusiv: compensaţii primite pentru recuperarea pierderilor din calamităţi naturale alte venituri excepţionale Pierderi excepţionale.2 din 10. total (rd.01. total (rd. prime.+rd.O..091+rd..01.131+rd.102+rd. total (rd.141+...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful