P. 1
Finalizare Studii Doc 2

Finalizare Studii Doc 2

|Views: 0|Likes:
Published by AlexSumanariu

More info:

Published by: AlexSumanariu on Nov 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2015

pdf

text

original

Universitatea Tehnică ”Gh.Asachi” din Iaăi Facultatea de Arhitectură ”G.M.

Cantacuzino”

REGULAMENT PRIVIND EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTER IN SISTEM INTEGRAT IN SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate şi se desfăşoară pe baza Procedurii de finalizarea a studiilor universitare de licenţă aprobate de Senatul Universitatii, în conformitate cu prevederile Legii învăăământului nr.1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, OMEC 3271 / 14-02-2012 privind organizarea ciclului de studii de licenţă, precum şi în conformitate cu prevederilor Regulamentului general privind activitatea de proiectare. Pot susţine examenul de finalizare a studiilor studenţii care au acumulat numărul total de credite prevăzute pentru respectivul program de studii, mai puţin cele alocate examenului de finalizare a studiilor. Lista studenţilor care îndeplinesc condiţiile cerute pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor va fi făcută publică de către secretariatul facultăăii, pe baza situaăiei şcolare încheiate în urma celor două sesiuni de evaluare aferente semestrului 11. Neîndeplinirea condiţiilor de susţinere a examenului de finalizare a studiilor după 3 înscrieri succesive în ultimul an de studiu atrage după sine exmatricularea studentului. Susăinerea examenului presupune înscrierea prealabilă a candidaăilor, cu cel puăin 10 zile înaintea începerii examenului, conf. art. 9, pct.5 din OMEC 3271 privind organizarea ciclului de studii de licenţă, cu prezentarea certificatului de competenţă lingvistică conf.art.9 pct.3. Examenele de finalizare a studiilor au un conţinut adaptat ciclului de studii şi specializării. a) Studiile universitare de licenţă şi masterat în sistem integrat în specializarea Arhitectură se încheie cu examen de diplomă; acesta cuprinde 2 probe: - Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, prin: 1a) susţinerea unei disertaţii

1

10 studenţi.evaluarea proiectului de diplomă Evaluarea candidaţilor se face de către o comisie de specialitate. studiului de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă) şi al proiectului de diplomă. cu condiăia obăinerii notei minime 5.1b) susţinerea studiului de fundamentare a proiectului de diplomă (prediplomă) Evaluarea candidaţilor se face de către o comisie de specialitate. tehnologie arhitecturală etc) se va face la recomandarea îndrumătorului principal.Proba 2 . calculată ca medie a rezultatelor celor două evaluări (disertaăie şi prediplomă) este 6. un îndrumător poate accepta un număr de max. cu două zecimale. . Media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor calculată ca medie aritmetică a probelor 1 şi 2. precum şi criteriile de evaluare sunt detaliate în Anexa 1.00. Atunci când tema aleasă impune o abordare pluridisciplinară. Conţinutul minim al disertaţiei. proiect) studenţii beneficiază de îndrumare de arhitectură şi de îndrumare de specialitate . Nota corespunzătoare fiecărei evaluări este media notelor acordate de membrii comisiei. 2 . fără rotunjiri. studenăii pot opta şi pentru o îndrumare în cotutelă. fiecare membru al comisiei acordă note între 1 şi 10. având valori întregi sau cu o zecimală. cu două zecimale. Îndrumătorul de arhitectură (îndrumătorul principal) se alege de către student din lista publicată de Decanat. este 6. fiecare membru al comisiei acordă note între 1 şi 10. stabilirea îndrumătorilor în cotutelă cu competenţe în domenii particulare (conservarea patrimoniului. calculată ca medie a notelor acordate de membrii comisiei.00 la fiecare din cele două evaluări din cadrul probei. fără rotunjiri. însoţită de Suplimentul la Diplomă. Nota minimă de promovare a probei 1. fără rotunjiri. întocmit conform legislaăiei în vigoare şi normelor europene.00. este 6. având valori întregi sau cu o zecimală. cu două zecimale. studiu de fundamentare. Nota minimă de promovare a probei. Pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor (disertaăie.00. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă şi masterat în sistem integrat în specializarea Arhitectură care au acumulat 360 de credite (inclusiv examenul de finalizare a studiilor) primesc „Diploma de Arhitect”.

la cerere. examenele de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni. de îndrumătorul principal ăi/sau de un îndrumător de specialitate. cuantumul taxei se stabileşte funcţie de numărul creditelor restante şi valoarea unui credit în anul universitar respectiv. în cazul schimbării temei. Absolventul care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi. Datele exacte se stabilesc anual la propunerea Decanatului. Susţinerea probelor 1 şi 2 este condiţionată de avizul scris al îndrumătorilor. prediplomă. Studenţii sunt obligaţi să respecte data şi ora la care au fost programaţi pentru susţinere. Examenul nepromovat în anul universitar corespunzător ritmului normal de finalizare a studiilor se poate susţine într-o sesiune ulterioară. probele promovate (şi creditele aferente) îşi păstrează valabilitatea în următoarele sesiuni cu condiăia menţinerii temei alese iniţial. In cazul nepromovării unuia dintre examene. adeverinţa de absolvire fără examen de finalizare a studiilor. In fiecare an universitar. se admit modificări/replanificări numai în cazuri de forţă majoră.Disertaţia poate fi îndrumată. după caz. Programarea studenţilor pe zile şi comisii pentru susţinerea evaluărilor din cadrul examenelor de finalizare a studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei. corespunzătoare probei respective (disertaăie. Pentru specializarea Arhitectură (6 ani) aceste sesiuni sunt programate în lunile iulie (sesiunea 1) şi septembrie (sesiunea 2). diplomă). pe baza unor cereri depuse în timp util la Decanat. în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 3 . secretariatul Facultăăii întocmeşte şi publică lista studenăilor care urmează să susăină proba 2. Pe baza avizelor îndrumătorilor şi a situaăiei consemnate la termenul de predare. examenul se reface integral. cu plata unei taxe. Eventualele contestaţii privind vicii procedurale se depun la secretariatul facultăăii/departamentului unde s-a desfăşurat examenul în cauză. Rezultatele evaluărilor se comunică prin afişare la sfârşitul zilei de susţinere. cu aprobarea Senatului şi se fac publice cu 6 luni înaintea examenului.

dar cel mai târziu până la sfârăitul anului V. LUCRAREA TEORETICĂ (DISERTAŢIA) Conţinut 1. Lucrările elaborate şi evaluate în cadrul examenelor de finalizare a studiilor (lucrări teoretice şi proiecte) se depun imediat după susăinerea probelor. Calendarul probelor. Sursele documentare din internet (webografia) trebuie şi ele indicate conform regulilor în uz. în varianta tipărită originală şi în variantă digitală. cronologic. la 1. conducerea facultăăii.10. conferenţiar sau lector universitar. ilustraăii – cu explicaţii şi puse în legătură cu textul.2. Lucrarea propriu-zisă: text . după tipurile de publicaăii. bibliografie organizată critic . se va face pe parcursul semestrelor 9.3.alfabetic. prin afişare şi pe site-ul universităăii. cu aprobarea Biroului de Senat. precum şi alte elemente ce privesc organizarea şi susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se stabilesc şi se comunică anual de către Decanat. Orientarea studenț ilor în alegerea temelor pentru disertaț ie ș i diplomă .1.000 de cuvinte.cca 10.5 rânduri. inclusiv a amplasamentelor. 4 în acord cu îndrumătorii desemnaăi de . de către o Comisie numită în acest scop. prin decizia Rectorului. procedurile şi termenele de înscriere. Cuprins (titlurile capitolelor si numărul paginii de început a fiecărui capitol) 1. după sensul în care sunt folosite diversele titluri în lucrare etc.de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comisiile de examen se stabilesc la propunerea Decanatului. decizia Comisiei este definitivă. Plan de idei (detaliere a cuprinsului. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent sau preparator universitar. se pot face foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele cărăi/articole consultate au fost folosite pentru lucrare. Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice cu titlul ătiinăific de doctor şi grad didactic de profesor. expunere sistematică şi explicită a ideilor principale ale lucrării) 1. Anexa 1 Precizări privind conăinutul examenului de finalizare a studiilor 1.

Dezvoltarea planului de idei în lucrare: * coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă * claritatea şi calitatea argumentaţiei subiectului să fie făcută astfel încât studiul respectiv să vină în sprijinul fundamentării teoretice şi elaborării proiectului de 5 . tehnologie arhitecturală etc. Este recomandat ca alegerea diplomă.Calitatea planului de idei: * modul în care planul de idei dezvoltă titlul ales * interesul perspectivei de abordare * claritatea planului de idei * valoarea planului de idei * coerenţa dintre conţinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de diplomă . documentată şi convingătoare. conservarea patrimoniului. urbanism. Recomandări pentru elaborarea lucrării Alegerea subiectului: Subiectul se poate alege din orice domeniu teoretic aferent arhitecturii: teoria arhitecturii. Din dezvoltarea subiectului ales trebuie să reiasă cu claritate modul în care el se integrează în studiul proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării teoretice mai largi care constituie subiectul lucrării teoretice (disertaăiei). Redactarea lucrării va respecta rigorile textelor ştiinăifice.Claritatea demersului . argumentată.Calitatea bibliografiei * interesul lucrărilor consultate în relaăie cu tema aleasă * modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei) . Evaluarea lucrării teoretice (disertaţiei) In evaluare vor fi urmărite: . nici o bibliografie din care lipsesc publicaţii mai recente despre subiectul ales nu este admisibilă. Tratarea subiectului: Dezvoltarea subiectului trebuie să fie coerentă.Nu se admite numai documentare de pe internet.

în relaţie cu programul arhitectural avut în vedere. Scheme conceptuale ca ale intervenţiei a arhitecturale analizelor propuse. cu concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect. Analize ale amplasamentelor (2 amplasamente.Motivaţia lucrării prin prisma subiectului de diplomă. Studiu urbanistic local (echivalent plan urbanistic zonal sau de detaliu) – la scara cerută de anvergura subiectului. în 2 variante de abordare pentru un amplasament unic). adecvate ca anvergură posibilităăilor studenăilor de a răspunde corespunzător temei de proiect alese în timpul afectat prin planul de învăăământ. STUDIUL DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ (PREDIPLOMA) Scopul studiului de fundamentare este elaborarea conceptului proiectului de diplomă şi argumentarea lui prin interpretarea corelată a informaăiilor furnizate de diferite categorii de analize referitoare la amplasament. unde nu este posibil. realiste ca tip şi complexitate. 4. Analiza critică a datelor de temă.* referinţele folosite * exemplele folosite * integrarea lucrării teoretice (disertaăiei) în contextul lucrării de diplomă . a ideii 2 arhitectural-urbanistice. Conţinutul minimal al studiului de fundamentare (prediploma) 1. unde este posibil). rezultantă efectuate (pentru amplasamente diferite propuse. 2.Decenţa exprimării/redactării . sau . 3. 2. Se recomandă abordarea unor teme de actualitate.Calitatea susţinerii orale . Predarea lucrării de disertaăie se va face cu 5 zile înainte de data stabilită pentru debutul susținerilor în comisii. 6 .

cu referire la impactul clădirii asupra mediului. Se va acorda o atenţie deosebită raportului între obiectul propus şi contextul său. In particular. comunităăii şi economiei. Piesele necesare înţelegerii intervenţiei arhitecturale care se propune (planuri. Date tehnico-economice. funcţionale şi tehnice. 1/2000. Plan de situaţie . Notă: In cazul intervenţiilor în zone protejate sau în zonele de protecţie a unor monumente istorice. 1/5000). 1/200). 2. PROIECTUL DE DIPLOMĂ Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul conturat pe baza studiului de fundamentare (prediplomă). în forma sa amendată în urma discuăiilor cu juriul. natural şi construit.5. se recomandă studenăilor consultarea de specialitate. 6. secţiuni. 8. In cadrul clădirii propuse se va urmări coerenţa criteriilor estetice. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înăelegere a demersului şi a ideii proiectului. Macheta de studiu . pentru orientarea corectă către sursele cele mai potrivite de informare. Conţinutul minimal al proiectului de diplomă 1. se vor avea în vedere criterii de sustenabilitate arhitecturală. Sinteza demersului şi schemele conceptuale (din studiul de fundamentare). Pe copertă se va menăiona numele studentului şi al îndrumătorului. Studiul de fundamentare (prediploma) face parte din proiectul de diploma. 3. prediploma va fi inclusă în prezentarea finală a proiectului de diplomă. 1/500. 3.1/500. Prediploma (o planşa edificatoare). 7.la o scară adecvată amplorii subiectului (1/500. Redactarea se va face pe planşe format A3 sau A2 legate într-o mapă. 1/1000. 7 . desfăşurări) – reprezentare schematică (şi cu eventuale variante posibile) la o scară care să permită înăelegerea intenăiilor arhitecturale (1/1000. 1/1000 etc.

Lipsa unor piese dintre cele care definesc conţinutul minimal al proiectului atrage după sine respingerea proiectului. Două perspective la nivelul ochiului (interioară şi exterioară). numele candidatului şi al îndrumătorului. Nu se admit depăşiri ale 8 . redactate în tehnici tradiţionale. sc. Facultativ. printabile la acelaşi format cu originalele predate şi un text format word de prezentare a conţinutului proiectului. funcăie de complexitatea şi mărimea intervenăiei. In p lus studenţii au obligaţia de a preda un DVD care să conţină toată diploma în fişiere de tip jpg. faţadele şi secţiunile caracteristice – la o scară adecvată mărimii proiectului(1/50. 200 mp) dintr-o zonă semnificativă a proiectului şi o secţiune prin această zonă. 9. Planşele vor avea de regulă formatul A1 (597 x 841 cm). Redactarea şi predarea proiectului de diplomă Suprafaţa desfăşurată a planşelor proiectului va fi de 8-12 mp. 10. 6. 5. cad în sarcina studenăilor. 12 cm diametru. anul universitar.4. aceştia îşi vor lua toate măsurile de siguranăă pentru printarea planşelor în timp util pentru respectarea termenului de predare. sc.1. procurat de candidat. Detaliu de plan (cca. Toate planurile diferite. Conţinutul proiectului şi scara pieselor desenate se stabilesc prin consultare cu îndrumătorul.Machetă de prezentare. elevaţie).se pot adăuga ăi alte piese considerate utile pentru o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului. într-un tub de carton de 90 cm lungime şi max. Detaliu de travee caracteristică (secăiune verticală.1/100. Proiectul printat pe hârtie se predă în locul şi la termenul anunăat. redactată la nivel de proiect de execuţie. 7. precum şi numele îndrumătorului. sc.500). Pe planşe se va scrie titlul proiectului. 1/5-1/1. 1/20. 1/50. Detalii de arhitectură semnificative (inclusiv rezolvarea problemelor de structuri şi instalaţii). Procurarea tuturor materialelor necesare pentru elaborarea şi redactarea proiectului de diplomă. numele autorului. eventual A1 modificat prin majorarea uneia dintre dimensiuni. dar și la nivel de detaliu. care să asigure înțelegerea proiectului în ansamblul său . secăiuni orizontale diferite. pe care vor fi înscrise: titlul proiectului.1/200. precum şi printarea planşelor.

termenului de predare şi nici completarea ulterioară cu planşe a proiectului predat. condiţionează eliberarea Diplomei de Arhitect. Predarea machetelor se face în ziua programată pentru susăinere. 9 . Predarea proiectelor de diplomă la arhiva facultăăii după susăinere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->