You are on page 1of 15

Tri Posla ns hne potomto stretnut rovno na vyuovanie mi pripadalo nenormlne krut, ale presne to Kirovov urobila.

Lissu odviedli. Pozorovala som ju, ako odchdza, a bola som rada, e vaka nmu putu budem mc aj naalej sledova jej citov rozpoloenie. Ma vlastne najprv poslali ku kolskmu poradcovi. Bol to staruk moroj, ktorho som si pamtala ete z ias pred nam nhlym odchodom. okovalo ma, e je stle tu. Ten chlapk bol nenormlne star a u dvno mal by na dchodku. Alebo mal dstojne zomrie. Cel stretnutie trvalo mono p mint. Ani len nespomenul mj nvrat do Akadmie. Akurt mi poloil zopr otzok tkajcich sa predmetov, ktor som mala v Chicagu a v Portlande. Porovnal ich s mojm starm zznamom a narchlo naarbal nov rozvrh. Namosrene som ho schmatla a pobrala som sa na svoju prv hodinu. 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina Pokroil bojov techniky pre strcov Teria pre osobnch strcov a osobn ochrana 3 Posilovanie a kondin vcvik Jazyk a literatra (pre novikov) Obedajia prestvka Sprvanie a fyziolgia zvierat Matematika

A
upirska akademia 1.indd 32

32

B
5.11.2012 10:01

7. hodina 8. hodina

Morojsk kultra 4 Slovansk umenie

Fha. plne som zabudla, ak dlh je tu na Akadmii vyuovac de, i vlastne noc. Novikovia a moroji mali doobeda oddelen vyuovanie, o znamenalo, e Lissu a do obedajej prestvky neuvidm a aj to len za predpokladu, e budeme ma nejak spolon hodiny poobede. Vinou lo o tandardn predmety pre vyie ronky, take som dfala, e je na to celkom dobr anca. Tipovala som, e slovansk umenie nie je prve najpopulrnej voliten predmet, a tak som dfala, e ju tam upli tak ako aj ma. Dimitri a Alberta ma na prv hodinu odprevadili do telocvine pre strcov, priom sa tvrili, akoby som ani neexistovala. Ako som tak za nimi krala, vimla som si, e Alberta je ostrihan a m krtky chlapensk es, take jej bolo vidie odhalen symbol zloenho subu a molnijsk znaky. Bolo to ben pre mnoh strkyne. Zatia mi na tom nejako nezlealo, kee som na krku nemala iadne tetovanie, ale vlasy som si teda nikdy nechcela da ostriha. Alberta a Dimitri ni nehovorili a len krali, ani keby to bol plne vedn de. No len o sme dorazili na miesto, reakcie mojich spoluiakov svedili o pravom opaku. Ke sme voli do telocvine, tudenti prve chystali nradie a presne tak ako v jedlni, aj tu sa vetky pohady okamite sstredili na ma. Nevedela som sa rozhodn, i sa ctim ako rokov hviezda, alebo skr ako nejak exot z cirkusu. V poriadku. Ak tu mm nejak as pobudn, nebudem sa predsa sprva, ani keby som sa ich bla. S Lissou sme mali na kole u aj predtm vybudovan repekt a teraz bol ten prav as im to vetkm pripomen. Prezerala som si novi-

A
upirska akademia 1.indd 33

33

B
5.11.2012 10:01

kov s vyplenmi oami a roztvorenmi pusami a hadala som medzi nimi nejak znmu tvr. Vinou to boli sam chalani. Pohad sa mi pri jednom z nich zastavil a ledva sa mi podarilo zamaskova svoj krn. Pouj, Mason, presta slinta a utri si ksicht. Ak si ma fakt u mus predstavova nah, venuj sa tomu aspo vo svojom vonom ase. Vetci tam stli ohren a ticho preruilo len obasn frknutie alebo zachechtanie, ktor Masona Ashforda vytrhlo z jeho uprenho zzania na ma. Potom sa na ma potmehdsky usmial. Mal hrdzav vlasy, ktor mu trali do vetkch monch strn, a tvr mal posypan pehami. Vyzeral celkom dobre, ale nie ktovieako sexi. Bol to zrove jeden z najvtipnejch chalanov, akch som poznala. Predtm sme boli celkom dobr kamoi. Hathawayov, ale toto je mj von as. Dnen hodinu toti vediem ja. o nepovie? odvetila som. V tom prpade je potom plne namieste, ak si ma predstavuje nah, vak? Predstavova si a nah je vdy namieste, dodal niekto, kto stl nablzku, a ete viac tm uvonil naptie, ktor tam panovalo. Eddie Castile. Mj al kamo. Dimitri pokrtil hlavou a odiiel. Voao si pritom mumlal po rusky, ale vemi lichotivo to neznelo. Ale o sa tka ma... bez akchkovek problmov som bola op jednm z novikov. Boli to celkom sprvne deck, ktorm bolo jedno, kto m ak snobsk pvod, tak ako to bolo v prpade morojov. Cel trieda ma obkolesila a ja som si odrazu uvedomila, e sa smejem a dvam sa na ud, na ktorch som takmer zabudla. Vetci chceli vedie, kde sme boli zjavne sme sa tu s Lissou stali legendami. Samozrejme, nemohla som im poveda, preo

A
upirska akademia 1.indd 34

34

B
5.11.2012 10:01

sme odili, a tak som ich len naahovala vetami typu tobystealechcelivedieto a plne to postailo. Naa radostn stretvka pokraovala ete niekoko mint, a km k nm nepriiel dospel strca, ktor dozeral na trning, a nevynadal Masonovi, e zanedbva svoje povinnosti. Ten mal ete stle na tvri krn, ke sa pustil na ostatnch teka svoje pokyny a vysvetova, ktormi cvikmi zaneme. Znepokojene som si uvedomila, e vinu z tch cvikov nepoznm. Pome, Hathawayov, povedal a zobral ma za ruku. Bude moja partnerka. Pozrieme sa, o si cel ten as robila. Po skonen hodiny poznal odpove. Prli si netrnovala, e? Au, zastonala som a chvku som nebola schopn normlnej rei. Natiahol ruku a pomohol mi vsta zo inenky, na ktor ma sotil asi tak pdesiatkrt. Nenvidm a, utrsila som a masrovala som si miesto na stehne, na ktorom bude zajtra poriadna modrina. Keby som sa kontroloval a neiel naplno, nenvidela by si ma ete viac. N, asi m pravdu, shlasila som, a zatia o ostatn odpratvali nradie, ja som sa ledva potcala. V podstate to dnes nebolo a tak zl. oe? Ve som prve dostala od teba riadnu nakladaku. Jasn, e som ti dobre naloil. Ve s to u dva roky. Ale ete stle stoj na vlastnch nohch, i nie? A to nie je na zaiatok najhorie. Posmene sa ukrnul. Povedala som ti u niekedy, e a nenvidm? Hodil na ma al smev, ale potom odrazu zvnel. Vie, dfam, e to nepochop zle... ale si na tom dos nafigu a absoltne nem ancu urobi na jar skky.

A
upirska akademia 1.indd 35

35

B
5.11.2012 10:01

Povedali mi, e musm chodi na extra trningy, vysvetlila som mu. Aj ke mi na tom ktovieako ani nezlealo. Mala som toti v plne dosta ns odtiato ete pred tm, ako sa tmi trningami budem musie zaobera. Budem pripraven. Extra trningy s km? S tm vysokm tpkom. S Dimitrim. Mason zastal a zahadel sa na ma. Ty bude ma navye hodiny s Belikovom? Mhm. A o je na tom? Len to, e ten chlapk je sm pn boh. Tak troku prehame? nadhodila som. Nie, fakt. Myslm to vne. Teda, vinou je ticho a vemi sa s nikm nebav, ale ke bojuje... to je fakt bomba. Ak a vetko bol teraz, garantujem ti, e po hodine s nm bude mtva. Super. alia vynikajca sprva. tuchla som doho lakom a odila som na druh hodinu. Tento predmet sa zaoberal teoretickmi zkladmi osobnej ochrany pre osobnch strcov a bol povinn pre vetkch maturantov. Bol vlastne tretm pokraovanm v srii, ktor sa zaala ete v zimnom semestri tretieho ronka. To, samozrejme, znamenalo, e aj tu som bola pozadu, ale dfala som, e ochrana Lissy v relnom ivote ma trochu vyzbrojila. Nam uiteom bol Stan Alto, ktorho sme za chrbtom volali jednoducho Stan a pri oficilnom styku Strca Alto. Bol o nieo star ako Dimitri, ale nebol ani zaleka tak vysok a vdy vyzeral, ani keby bol napajeden. Ale ke dnes voiel do triedy a zbadal ma tam, vyzeral ete nahnevanejie. Spravil si kolo po triede, a ke sa zastavil pri mojej lavici, posmene vyplil od prekvapenia oi. o to m znamena? Nikto mi neoznmil, e na dnenej hodine budeme ma hosa. Rose Hathawayov. Ak pocta! Je

A
upirska akademia 1.indd 36

36

B
5.11.2012 10:01

to od vs nesmierne vekorys, e ste si na ns nali as a prili ste sa s nami podeli o svoje vedomosti. Ctila som, ako mi horia lca, ale preukzala som obrovsk dvku sebakontroly a neposlala som ho do riti. Urite som sa vak o to postarala svojm vrazom na tvri, pretoe sa na ma vykieral ete viac. Rukou mi naznail, aby som sa postavila. Len pote, pote! Nebudete predsa sedie! Pote dopredu, aby ste mi mohli asistova pri prednke. Zaborila som sa do stoliky. To nemyslte predsa... Provokan smev mu zmizol z tvre. Hathawayov, myslm to presne tak, ako hovorm. Chote k tabuli. V triede zavldlo ticho, ktor by sa dalo krja. Stan bol obvan uite a vina iakov bola ete stle v oku, take sa ani nezasmiali na tom, ako ma ponioval. Odmietla som porku a rozhodnm krokom som sa vydala k tabuli a otoila som sa tvrou k spoluiakom. Venovala som im nebojcny pohad a vlasy som si prehodila cez ramen. Od niekokch kamartov som si vyslila zopr scitnch smevov. Potom som si vimla, e moje publikum je vie, ako som si myslela. Niekoko strcov vrtane Dimitriho sedelo v zadnej asti miestnosti. Mimo Akadmie sa strcovia sstreovali na osobn ochranu jednho chrnenca. Tu kadmu strcovi pripadla ochrana niekokch osb a navye tie museli zaa novikov. Take miesto toho, aby sledovali jednu osobu, pracovali na zmeny, poas ktorch strili cel kolu a kontrolovali vyuovanie. Take, Hathawayov, nateene sa ozval Stan a tie sa presunul za mnou k tabuli. Poute ns trochu a porozprvajte nm o svojej ochrannej technike. Mojej... technike? Ale iste. Pretoe predpokladm, e ste mali dopredu vypracovan pre ns nepochopiten pln, ke ste z Akad-

A
upirska akademia 1.indd 37

37

B
5.11.2012 10:01

mie odviedli neplnolet krovsk morojku a vystavili ste ju tak neustlemu ohrozeniu zo strany strigojov. Znelo to presne tak isto ako star znma prednka od Kirovovej, akurt e tu bolo viac svedkov. Nikdy sme na iadnych strigojov nenarazili, odvetila som stroho. Zjavne, povedal s krnom. To som si u domyslel, kee ste ete stle naive. Mala som chu naho zreva, e mono by som tch strigojov dokzala porazi, ale po nakladake, ktor som zinkasovala na predolej hodine, mi zanalo by jasn, e by som asi nepreila ani sboj s Masonom, tob nie s ozajstnm strigojom. Kee som ni nehovorila, Stan zaal pred tabuou nervzne pochodova. Tak ako ste to urobili? Ako ste sa postarali o to, aby bola v bezpe? V noci ste radej nikam nechodili? Vinou. Bola to pravda hlavne krtko po naom teku. Ale po pr mesiacoch bez toku sme sa trochu upokojili. Vinou, zopakoval vysokm hlasom a moja odpove zrazu znela neuveritene hlpo. Take potom tipujem, e cez de ste spali a v noci ste boli na pozore. Mmm... nie. Nie? Ale to je predsa jedna z taktk, o ktorej sa pe v kapitole o stren jednou osobou. Ale moment, to vy vlastne nemete vedie, kee ste tu neboli. Prehltla som v sebe alie nadvky. Ke sme niekam ili, sledovala som cel lokalitu, odvetila som, kee som ctila potrebu sa obhji. Ale? No to je zaujmav. A pouili ste Carnegieho metdu kvadrantovho sledovania alebo skr rotan prieskum? Ostala som ticho.

A
upirska akademia 1.indd 38

38

B
5.11.2012 10:01

Aha. Potom tipujem, e ste pouili Hathawayovej poobzerajsaokolosebakesinatospomenie metdu. Nie! nahnevane som skrkla. To nie je pravda. Chrnila som ju. Pokia viem, ete stle je naive, i nie? Znova ku mne podiiel a sklonil sa a k mojej tvri. Pretoe ste mali astie. Ale strigoji nehaj za kadm rohom, prela som do protitoku. Nefunguje to tak, ako sme sa to uili. Tam vonku je ovea bezpenejie, ako nm tu tvrdte. Bezpenejie? Bezpenejie? So strigojmi vedieme vojnu! vrieskal. Naklal sa ku mne tak blzko, e som mu z dychu ctila kvu. Hocktor strigoj k vm mohol pokojne pods a vykrti vm ten v peknuk krk a ani by ste si nepskli a navye by sa pri tom ani troku nezapotil. Mono ste o nieo rchlejia i silnejia ako moroji alebo obyajn udia, ale v porovnan so strigojmi ste pln nula, absoltna nula. Oni s mocn a ich toky smrten. A viete, preo s tak mocn? Nemala som v mysle dopria tomu chmuovi poteenie z toho, e sa rozplaem. Odvrtila som od neho zrak a snaila som sa svoj pohad sstredi na nieo in. Padol na Dimitriho a ostatnch strcov. S kamennm vrazom na tvri sledovali moju potupu. Vaka morojskej krvi, zaepkala som. Ako prosm? optal sa nahlas Stan. Nezachytil som to. Znovu som sa otoila tvrou k nemu. Morojsk krv! S mocn vaka morojskej krvi. Spokojne prikvol a o pr krokov odo ma ustpil. no. Je to tak. Vaka morojskej krvi s mocnej, a tak sa aie daj znii. Zabjaj a pij z ud aj z damprov, ale po niom inom netia tak vemi ako po morojskej krvi. Vyhadvaj ju. Obrtili sa na temn stranu, aby zskali nesmrtenos, a za ka-

A
upirska akademia 1.indd 39

39

B
5.11.2012 10:01

d cenu sa ju snaia udra. Zfal strigoji u dokonca napadli morojov aj na verejnosti. Skupiny strigojov zatoili na presne tak ist akadmie, ako je tto naa. Niektor strigoji chodia po svete u cel tiscroia a cel ten as sa pas na genercich morojov. Zabi ich je takmer nemon. A prve preto poet morojov neustle kles. Nie s toti dostatone siln dokonca ani so svojimi strcami , aby sa ochrnili. Niektor moroji sa u dokonca ani nesnaia pred nimi utiec a jednoducho sa sami menia na strigojov. A tak ako mizn moroji... ... mizn zrove aj dampri, dokonila som zaho vetu. Nu, povedal a jazykom si z pery oblzal vyprsknut sliny. Zd sa, e aspo nieo ste sa nauili. Uvidme, i sa dokete naui dos na to, aby ste zvldli tento predmet a kvalifikovali sa na prax v terne, ktor bude budci semester. Au. Zvyok tej hroznej hodiny som chvalabohu strvila na svojom mieste a dookola som si v mysli prehrvala tie posledn slov. Prax v maturitnom ronku bola najlepou asou celho novikovskho tdia. Pol semestra nemaj maturanti iadne vyuovanie. Namiesto toho je kadmu novikovi pridelen morojsk tudent, ktorho treba chrni a sledova. Dospel strcovia ns-maturantov pozoruj a testuj na nainscenovanch tokoch a pri alch nebezpeenstvch. spen zvldnutie praxe je takmer rovnako dleit ako vetky ostatn ronky dohromady. spech me potom preduri, ktorho moroja dostane ten-ktor strca po maturite na strenie. A ja? Ja som chcela len jedin morojku. Po alch dvoch hodinch som sa konene dokala niku v podobe obedajej prestvky. Ako som tak krala cez kolsk kampus smerom k jedlni, pripojil sa ku mne Dimitri. A tak bosk nebol ak si teda lovek odmysl to, ako bosky vyzeral.

A
upirska akademia 1.indd 40

40

B
5.11.2012 10:01

Zrejme ste videli, o sa stalo na Stanovej hodine, poznamenala som bez toho, aby som sa unvala s nejakmi titulmi. no. A nemyslte si, e to bolo nespravodliv? Mal pravdu? Naozaj ste si mysleli, e ste dostatone pripraven na to, aby ste chrnili Vasilisu? Pozrela som sa na zem. Preila to so mnou, zaomrala som si popod nos. Ako vm dnes ilo bojovanie so spoluiakmi? To bola krut otzka. Neodpovedala som, lebo som vedela, e to nie je potrebn. Po Stanovej hodine som mala al trning a bolo mi jasn, e Dimitri bol svedkom alej nakladaky, ktor som tam dostala. Ke nedokete zvldnu ani ich... no, no, viem, vyprskla som. Spomalil svoj dlh krok, aby ho zosladil s tm mojm, ubolenm. Od prrody ste siln a rchla. Len potrebujete naalej neustle trnova. Venovali ste sa nejakm portom, km ste boli pre? Samozrejme, pokrila som ramenami. Sem-tam. Vstpili ste do nejakch portovch tmov? To by u bolo privea. Keby som chcela toko trnova, mohla som zosta tu. Hodil na ma rezignovan pohad. Nikdy nebudete schopn skutone chrni princezn, pokia sa nezdokonalte. Vdy budete v nieom pozadu. Budem ju vedie chrni, prudko som odvetila. Nemte iadnu zruku, e vs k nej pridelia i u teraz na prax, alebo po maturite. Dimitriho hlas bol hlbok a pevn. Najprjemnejieho a najkamartskejieho douovatea mi teda nedali. Nikto nechce, aby vae vzjomn puto vylo nazmar

A
upirska akademia 1.indd 41

41

B
5.11.2012 10:01

ale zrove jej ani nikto nepridel neadekvtneho strcu. Ak chcete by s ou, potom pre to muste nieo aj urobi. Mte k dispozcii vyuovanie. Mte ma. Je na vs, i to vyuijete. Ke obe zmaturujete, budete pre Vasilisu idelnym strcom ak preukete, e ste toho hodn. Ja dfam, e no. Lissa, volajte ju Lissa, poopravila som ho. Nezna svoje cel meno a ovea viac sa jej pi jeho zamerikanizovan podoba. Odiiel a odrazu som sa u nectila ako nepremoiten tvraska. Od skonenia predolej hodiny som u premrhala dos vea asu. Ostatn u dvno doprintovali do jedlne, aby maximlne vyuili obedajiu prestvku a aby si pokecali s kamomi. U som bola skoro tam, ke na ma zrazu odo dver ktosi zavolal. Rose? Zahadela som sa smerom, odkia prichdzal hlas, a zbadala som Viktora Dakova. Stl pri stene, opieral sa o palicu a na prvetivej tvri mu iaril smev. Jeho dvaja strcovia stli v prslunej vzdialenosti nealeko od neho. Pn Da... vlastne... vaa vsos. Dobr de. Pristihla som sa vas, ale uvedomila som si, e som takmer zabudla poui morojsk krovsk oslovenie. Ke sme ili medzi umi, tituly sme nepouvali. Moroji si vyberali svojich vldcov z dvanstich krovskch rodn. Najstariemu lenovi rodiny patril titul princ alebo princezn. Tento titul teraz pripadol Lisse, z jej rodinnej lnie zostala naive u len ona. Ak si mala prv de? optal sa. Ete sa neskonil. Snaila som sa nadhodi nejak ahiu tmu na rozhovor. Prili ste ns na chvku navtvi? Odchdzam dnes poobede, len o sa rozlim s Natalie. Ke som sa dopoul, e sa Vasilisa a ty e ste sa vrtili, jednoducho som vs musel prs pozrie.

A
upirska akademia 1.indd 42

42

B
5.11.2012 10:01

Prikvla som, ale nevedela som presne, o by som mala poveda. Viktor Dakov bol skr Lissin priate ne mj. Chcel som ti poveda... vhavo prehovoril. Uvedomujem si zvanos toho, o si vykonala, ale myslm si, e riaditeka Kirovov by mala predsa len nieo uzna. Vasilisa bola vaka tebe cel ten as v bezpe. A to je obdivuhodn. Ale nebolo to zase a tak, e by som musela eli strigojom a tak, namietla som. Ale nieomu si iste eli musela, nie? To no. Raz na ns zo koly poslali psychopsy. To je obdivuhodn. Ani nie. Vyhn sa im nebolo a tak ak. Zasmial sa. Pr razy som s nimi pooval. Ale a tak jednoduch to zase pri ich sile a inteligencii nie je. Bola to pravda. Psychopsy patrili k ojedinelm magickm tvorom, ktor brzdili tento svet bez toho, aby o nich obyajn udia vedeli, a ak na ne niekto niekedy aj natrafil, neveril tomu. Psychopsy sa pohybuj vo svorkch a disponuj akousi schopnosou nadprirodzenej komunikcie, vaka ktorej s pre svoju koris smrtene nebezpen. A navye sa svojm vzhadom podobaj na zmutovan vlky. elila si ete nieomu inmu? Pokrila som ramenami. Len sem-tam, ale nelo o ni podstatn. Naozaj obdivuhodn, zopakoval. Myslm, e som len mala astie. Ukzalo sa toti, e o sa tka celho trningovho programu pre strcov, vo vetkom zaostvam. Ani keby som poula Stanove slov. Si ikovn dieva. Dobehne to. A navye je tu vae puto. Odvrtila som pohad. Svoju schopnos cti Lissu som drala v tajnosti u tak dlho, a mi teraz pripadalo zvltne, e o tom vie aj niekto in.

A
upirska akademia 1.indd 43

43

B
5.11.2012 10:01

Histria je pln prbehov o strcoch, ktor dokzali vycti, ke boli ich zverenci v nebezpe, pokraoval Viktor. tdium tchto prepojen, ako aj rznych starovekch zvykov sa mi stalo konkom. Poul som, e je to nesmierna vhoda. Asi hej. Pokrila som ramenami. To je ale dobre nudn konek, pomyslela som si a predstavila som si ho, ako sa prehrabva v prastarch dokumentoch v nejakej zatuchnutej kninici plnej pavun. Viktor naklonil hlavu nabok a jeho tvr prezrdzala zvedavos. Ke sme spomenuli nae prepojenie, Kirovov aj vetci ostatn mali na tvri presne ten ist vraz. Pripadala som si, ani keby sme boli nejak laboratrne potkany. Ak je to teda ak ti tto moja otzka nepreka? Je to... neviem. Akoby som v sebe neustle ctila tak jemn huanie a vnmala to, o ona. Vinou ide len o pocity. Nedokeme si posiela odkazy ani ni tak. O tom, ako sa dokem premiestni do jej mozgu, som mu nepovedala. Tomu som ani ja celkom dobre nerozumela. Ale opanm smerom to nefunguje? Ona teba necti? Pokrtila som hlavou. Tvr mu iarila od asu. Ako k tomu dolo? Neviem, odvetila som a pohad som mala ete stle upren mimo. Zaalo sa to asi pred dvoma rokmi. Zachmril sa. Pribline v tom ase, ke sa stala nehoda? Vhavo som prikvla. Rozhodne som nemala chu rozprva sa o nehode. Lissine spomienky boli dos zl aj bez toho, aby som do toho montovala svoje vlastn. Pokrten kov. Pocit horavy, potom chladu a zase horavy. Lissa sa nado mnou zohba a kri... kri, aby ma prebrala, kri, aby prebrala svojich rodiov a svojho brata. Ale nikto sa neprebral. Len ja. A aj to povaovali lekri za zzrak. Povedali, e t nehodu som nemala prei.

A
upirska akademia 1.indd 44

44

B
5.11.2012 10:01

Viktor zrejme vyctil, e mi je to neprjemn, a tak to nechal plva a vrtil sa k svojmu pvodnmu nadeniu. Ete stle tomu nemem uveri. Tak nieo sa nestalo u tak dlho. Ale keby sa nieo tak stvalo astejie... len si predstav, ak by to mohlo ma dosah na bezpenos vetkch morojov. Kieby tak nieo mohli oksi aj in. Budem to musie hlbie preskma a zisti, i by sa to nedalo nejako replikova aj na ostatnch. Mhm. Aj ke som ho mala vemi rada, zanala som by netrpezliv. Natalie vdy vea rapoce a teraz bolo jasn, po ktorom rodiovi tto vlastnos zdedila. Z obedajej prestvky mi stle ubdalo, a aj ke moroji a novikovia maj spolon poobedajie vyuovanie, vea asu na to, aby som sa porozprvala s Lissou, mi nezostane. Sn by sme mohli... Rozkaal sa. Bol to zchvat kaa, pri ktorom sa cel natriasal. Jeho choroba, takzvan Sandovskho syndrm, si vybrala za obe jeho pca a teraz ho oraz viac pribliovala k smrti. Prosebne som sa pozrela na jeho strcov, a tak jeden z nich pristpil bliie. Vaa vsos, povedal zdvorilo, u muste s dovntra. Tu vonku je prli chladno. Viktor prikvol. no, no. A Rose sa urite chce aj najes. Obrtil sa ku mne. akujem, e si sa so mnou porozprvala. Nevie si predstavi, o to pre ma znamen, e je Vasilisa v bezpe a to vaka tebe. Jej otcovi som prisbil, e ak by sa mu nieo stalo, postarm sa o u. Ke ste odili, mal som pocit, e som plne zlyhal. Zovrelo mi aldok, ke som si ho predstavila, ako sa po naom zmiznut suuje pocitom viny. Doteraz som sa vlastne nikdy nezamyslela nad tm, ak musel ma n odchod vplyv na ostatnch.

A
upirska akademia 1.indd 45

45

B
5.11.2012 10:01

Rozlili sme sa a konene som vola dnu. Okamite som vyctila, e v Lisse stpol pocit zkosti. Ignorovala som svoju boles v nohch a pridala som do kroku. A takmer som do nej vrazila. Ale ona ma nevidela. Ani t, o stli pri nej: Aaron a to dieva, o vyzeralo ako mal bbika. Zastala som a snaila som sa nava, ale zachytila som u len koniec rozhovoru. Dieva sa naklonilo k Lisse, ktor viac ne okovek in vyzerala ohromen. Mne to skr pripad, ani keby si to kpila na nejakej burze. Myslela som si, e lenovia veavenej Dragomrovskej rodiny maj trochu vyiu rove. Pri vysloven slova Dragomrovskej z nej sralo opovrhnutie. Schmatla som t bbikovsk dievinu za rameno a odsotila som ju. Bola tak ahk, e sa asi meter potcala a takmer spadla. Ona m rove, vyhlsila som, a prve preto sa tvoj rozhovor s ou skonil.

upirska akademia 1.indd 46

5.11.2012 10:01