P. 1
dopuna, zatvorena-64.-3.a

dopuna, zatvorena-64.-3.a

|Views: 23|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2014

pdf

text

original

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

_______________________________________________________

AMANDMAN

NA

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU


_______________________________________________________

Zagreb, studeni 2012.
2

Na temelju članka 163. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 71/00,
129/00. 117/01, 6/02 – pročišćeni tekst, 41/02, 91/03, 58/04, 69/07 – Odluka USRH, 39/08,
86/08, 81/12 i 113/12) Vlada Republike Hrvatske, kao predlagatelj, podnosi sljedećiA M A N D M A N
NA
PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINUU Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekciji za 2014. i
2015. godinu, u I. Općem dijelu, iza članka 1., u A. RAČUNU PRIHODA I RASHODA, u
Prijedlog proračuna za 2013., mijenja se, kako slijedi:

Prijedlog
proračuna za
2013.
Povećanje/
smanjenje
Novi prijedlog
proračuna za
2013.
RASHODI POSLOVANJA 122.599.367.263 26.000.000 122.625.367.263
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.921.110.548 -26.000.000 1.895.110.548
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK -10.867.011.618 0 -10.867.011.618
U Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekciji za 2014. i
2015. godinu, u I. Općem dijelu, iza članka 2., u A. RAČUN PRIHODA I RASHODA,
mijenjaju se RASHODI POSLOVANJA i RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE, kako slijedi:

3

RASHODI POSLOVANJA

Prijedlog
proračuna za 2013.
Povećanje /
smanjenje
Novi prijedlog
proračuna za 2013.
Projekcija
proračuna za 2014.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za 2014.
Projekcija
proračuna za 2015.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za 2015.
3 Rashodi poslovanja 122.599.367.263 26.000.000 122.625.367.263 126.496.678.348 0 126.496.678.348 131.767.379.127 0 131.767.379.127
32 Materijalni rashodi 8.651.869.292 -14.000.000 8.637.869.292 8.074.588.651 0 8.074.588.651 8.122.259.563 0 8.122.259.563
321 Naknade troškova zaposlenima 1.205.601.258 -1.800.000 1.203.801.258
322 Rashodi za materijal i energiju 2.006.605.116 400.000 2.007.005.116
323 Rashodi za usluge 4.789.598.186 -17.800.000 4.771.798.186
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 632.000.992 5.200.000 637.200.992
34 Financijski rashodi 10.112.064.874 -35.979.000 10.076.085.874 10.598.087.018 0 10.598.087.018 10.707.931.721 0 10.707.931.721
343 Ostali financijski rashodi 625.974.657 -35.979.000 589.995.657
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
6.836.672.176 85.000.000 6.921.672.176 9.218.698.228 0 9.218.698.228 10.582.301.979 0 10.582.301.979
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.072.585.833 85.000.000 5.157.585.833
37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
64.117.348.837 -5.721.000 64.111.627.837 65.024.178.035 -1.500.000 65.022.678.035 65.865.033.944 -1.500.000 65.863.533.944
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja
50.690.000.883 -3.000.000 50.687.000.883
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
13.427.347.954 -2.721.000 13.424.626.954
38 Ostali rashodi 6.121.232.913 -3.300.000 6.117.932.913 6.583.647.250 1.500.000 6.585.147.250 8.928.054.300 1.500.000 8.929.554.300
381 Tekuće donacije 1.719.379.105 -3.300.000 1.716.079.105


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prijedlog
proračuna za 2013.
Povećanje /
smanjenje
Novi prijedlog
proračuna za 2013.
Projekcija
proračuna za 2014.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za 2014.
Projekcija
proračuna za 2015.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za 2015.
4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine) 1.921.110.548 -26.000.000 1.895.110.548 1.944.234.633 1.944.234.633 1.730.679.441 1.730.679.441
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
1.682.243.300 -26.000.000 1.656.243.300 1.615.476.946 1.615.476.946 1.422.123.614 1.422.123.614
421 Građevinski objekti 768.788.702 -13.000.000 755.788.702
422 Postrojenja i oprema 750.217.611 -13.000.000 737.217.611Iza članka 3. u II. POSEBNI DIO, mijenjaju se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, raspoređeni po korisnicima
i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:Šifra Naziv
Prijedlog
proračuna za
2013.
Povećanje /
smanjenje
Novi prijedlog
proračuna za
2013.
Projekcija
proračuna za
2014.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2014.
Projekcija
proračuna za
2015.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2015.
025 MINISTARSTVO FINANCIJA 34.362.725.365 -48.000.000 34.314.725.365 37.116.381.840 37.116.381.840 37.364.054.594 37.364.054.594
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države
32.563.100.480 -48.000.000 32.515.100.480 35.354.494.653 35.354.494.653 35.595.751.915 35.595.751.915
22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 1.894.697.444 -12.000.000 1.882.697.444 1.951.533.410 1.951.533.410 1.918.566.949 1.918.566.949
2203
UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH
FINANCIJA 209.300.000 -12.000.000 197.300.000 259.800.000 259.800.000 273.200.000 273.200.000
A539161
USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE
PODATAKA 185.000.000 -12.000.000 173.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000
32 Materijalni rashodi 185.000.000 -12.000.000 173.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000
323 Rashodi za usluge 185.000.000 -12.000.000 173.000.000 0 0
28 PRAVOSUĐE 180.300.000 -36.000.000 144.300.000 166.000.000 162.000.000
2813
NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I
ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA 180.300.000 -36.000.000 144.300.000 166.000.000 162.000.000
T544013
ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU
IMOVINU 176.300.000 -36.000.000 140.300.000 162.000.000 158.000.000
34 Financijski rashodi 176.300.000 -36.000.000 140.300.000 162.000.000 158.000.000
343 Ostali financijski rashodi 176.300.000 -36.000.000 140.300.000
032
DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN
REPUBLIKE HRVATSKE 61.261.678 0 61.261.678 61.506.260 0 61.506.260 61.757.201 0 61.757.201
03205
Državni ured za Hrvate izvan Republike
Hrvatske 56.461.678 -800.000 56.461.678 56.706.260 0 56.706.260 56.957.201 0 56.957.201
23
VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA
POMOĆ 56.461.678 -800.000 56.461.678 56.706.260 0 56.706.260 56.957.201 0 56.957.201
2306
PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE 56.461.678 -800.000 56.461.678 56.706.260 0 56.706.260 56.957.201 0 56.957.201
A862009
FINANCIRANJE UDRUGA HRVATA IZVAN
REPUBLIKE HRVATSKE KOJE DJELUJU U
REPUBLICI HRVATSKOJ 1.800.000 -800.000 1.000.000 1.600.000 1.600.000 1.400.000 1.400.000
38 Ostali rashodi 1.800.000 -800.000 1.000.000 1.600.000 1.600.000 1.400.000 1.400.000
381 Tekuće donacije 1.800.000 -800.000 1.000.000
A862015
MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA -
POMOĆI HRVATSKIM ZAJEDNICAMA
26.870.000 -26.870.000 0 27.070.000 -27.070.000 0 27.170.000 -27.170.000 0
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade 5.270.000 -5.270.000 0 5.270.000 -5.270.000 0 5.270.000 -5.270.000 0
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 5.270.000 -5.270.000 0
38 Ostali rashodi 21.600.000 -21.600.000 0 21.800.000 -21.800.000 0 21.900.000 -21.900.000 0
381 Tekuće donacije 21.600.000 -21.600.000 05

Šifra Naziv
Prijedlog
proračuna za
2013.
Povećanje /
smanjenje
Novi prijedlog
proračuna za
2013.
Projekcija
proračuna za
2014.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2014.
Projekcija
proračuna za
2015.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2015.
A862018
PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ
MANJINI U INOZEMSTVU -
MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA
0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000
38 Ostali rashodi 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000
381 Tekuće donacije 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000
A862019
STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE
PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA
IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA
SURADNJA 0 2.220.000 2.220.000 0 2.220.000 2.220.000 0 2.220.000 2.220.000
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade 0 2.220.000 2.220.000 0 2.220.000 2.220.000 0 2.220.000 2.220.000
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 0 2.220.000 2.220.000 0 2.220.000 2.220.000 0 2.220.000 2.220.000
A862020
POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU,
ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH -
MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA
0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000
38 Ostali rashodi 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000
381 Tekuće donacije 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000
A862021
PROGRAMI HRVATA IZVAN RH -
MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA
0 3.150.000 3.150.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.450.000 3.450.000
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade 0 1.550.000 1.550.000 0 1.550.000 1.550.000 0 1.550.000 1.550.000
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 0 1.550.000 1.550.000 0 1.550.000 1.550.000 0 1.550.000 1.550.000
38 Ostali rashodi 0 1.600.000 1.600.000 0 1.800.000 1.800.000 0 1.900.000 1.900.000
381 Tekuće donacije 0 1.600.000 1.600.000 0 1.800.000 1.800.000 0 1.900.000 1.900.000
03210 Hrvatska matica iseljenika 4.800.000 800.000 5.600.000 4.800.000 4.800.000
23
VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA
POMOĆ 4.800.000 800.000 5.600.000 4.800.000 4.800.000
2306
PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE
HRVATSKE 4.800.000 800.000 5.600.000 4.800.000 4.800.000
A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 4.800.000 800.000 5.600.000 4.800.000 4.800.000
32 Materijalni rashodi 1.346.446 800.000 2.146.446 1.346.446 1.346.446
321 Naknade troškova zaposlenima 148.559 200.000 348.559
322 Rashodi za materijal i energiju 211.535 400.000 611.535
323 Rashodi za usluge 955.332 200.000 1.155.3326

Šifra Naziv
Prijedlog
proračuna za
2013.
Povećanje /
smanjenje
Novi prijedlog
proračuna za
2013.
Projekcija
proračuna za
2014.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2014.
Projekcija
proračuna za
2015.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2015.
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
4.273.282.136 30.000.000 4.303.282.136 4.300.250.406 4.300.250.406 4.402.812.366 4.402.812.366
04035 Hrvatski centar za razminiranje 217.037.000 30.000.000 247.037.000 222.770.000 222.770.000 217.275.000 217.275.000
26 JAVNA SIGURNOST 217.037.000 30.000.000 247.037.000 222.770.000 222.770.000 217.275.000 217.275.000
2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE 217.037.000 30.000.000 247.037.000 222.770.000 222.770.000 217.275.000 217.275.000
A672007 RAZMINIRANJE 174.783.000 30.000.000 204.783.000 179.942.000 179.942.000 173.046.000 173.046.000
32 Materijalni rashodi 174.683.000 30.000.000 204.683.000 179.842.000 179.842.000 172.946.000 172.946.000
323 Rashodi za usluge 173.333.000 30.000.000 203.333.000 0 0
061
MINISTARSTVO REGIONALNOGA
RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
1.190.814.454 -5.000.000 1.185.814.454 1.241.594.703 1.241.594.703 1.276.930.048 1.276.930.048
06105
Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije 1.153.199.842 -5.000.000 1.148.199.842 1.203.063.253 1.203.063.253 1.237.221.802 1.237.221.802
40 SOCIJALNA SKRB 441.390.000 -5.000.000 436.390.000 441.664.300 441.664.300 443.138.062 443.138.062
4009
ZBRINJAVANJE PROGNANIKA,
POVRATNIKA I IZBJEGLICA 402.490.000 -5.000.000 397.490.000 402.764.300 402.764.300 404.238.062 404.238.062
K570492
STAMBENO ZBRINJAVANJE NA
PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
279.180.000 -5.000.000 274.180.000 319.300.000 319.300.000 337.436.000 337.436.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 120.000.000 -5.000.000 115.000.000 130.000.000 130.000.000 115.900.000 115.900.000
421 Građevinski objekti 120.000.000 -5.000.000 115.000.000 0 0
076
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I
PROSTORNOGA UREĐENJA 691.338.851 26.000.000 717.338.851 695.855.821 695.855.821 710.438.568 710.438.568
07605
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga
uređenja 155.183.243 26.000.000 181.183.243 110.595.362 110.595.362 117.648.280 117.648.280
35
PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE
STANOVANJA 153.883.243 26.000.000 179.883.243 109.295.362 109.295.362 116.348.280 116.348.280
3501
RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM
UREĐENJEM 138.041.243 26.000.000 164.041.243 92.551.862 92.551.862 99.103.280 99.103.280
A538027
PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U
JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
12.000.000 62.000.000 74.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna 12.000.000 62.000.000 74.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 12.000.000 62.000.000 74.000.000 0 0
A576060
NADZOR AKATA PROSTORNOG
UREĐENJA I GRADNJE 41.650.000 -36.000.000 5.650.000 8.761.862 8.761.862 12.963.280 12.963.280
32 Materijalni rashodi 41.650.000 -36.000.000 5.650.000 8.761.862 8.761.862 12.963.280 12.963.280
323 Rashodi za usluge 40.550.000 -36.000.000 4.550.000 0 0


7

Šifra Naziv
Prijedlog
proračuna za
2013.
Povećanje /
smanjenje
Novi prijedlog
proračuna za
2013.
Projekcija
proračuna za
2014.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2014.
Projekcija
proračuna za
2015.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2015.
080
MINISTARSTVO ZNANOSTI,
OBRAZOVANJA I SPORTA 11.297.199.543 23.000.000 11.320.199.543 11.269.207.228 11.269.207.228 11.534.657.231 11.534.657.231
08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
7.770.226.358 22.500.000 7.792.726.358 7.879.096.195 7.879.096.195 8.084.663.154 8.084.663.154
37 OBRAZOVANJE 6.948.487.015 22.500.000 6.970.987.015 6.893.050.513 6.893.050.513 7.254.120.657 7.254.120.657
3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.275.392.679 21.500.000 4.296.892.679 4.392.589.319 4.392.589.319 4.628.027.133 4.628.027.133
A557041
PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE
JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U
VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-
KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
0 23.000.000 23.000.000 0 0
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna 0 23.000.000 23.000.000 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 23.000.000 23.000.000 0 0
A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 4.201.666.757 -2.000.000 4.199.666.757 4.323.926.388 4.323.926.388 4.560.850.736 4.560.850.736
32 Materijalni rashodi 203.940.857 -2.000.000 201.940.857 106.422.214 106.422.214 124.036.345 124.036.345
321 Naknade troškova zaposlenima 203.940.857 -2.000.000 201.940.857 0 0
K579064
KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM
ŠKOLSTVU 7.640.000 -500.000 7.140.000 7.833.220 7.833.220 6.917.660 6.917.660
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 7.340.000 -500.000 6.840.000 7.545.520 7.545.520 6.628.521 6.628.521
421 Građevinski objekti 5.340.000 -500.000 4.840.000 0 0
K767036
DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ
NIKOLE ANDRIĆA VUKOVAR 0 1.000.000 1.000.000 0 0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0 1.000.000 1.000.000 0 0
421 Građevinski objekti 0 1.000.000 1.000.000 0 0
3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 2.430.897.544 1.000.000 2.431.897.544 2.280.193.546 2.280.193.546 2.400.256.169 2.400.256.169
K578037
SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE
DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK
0 1.000.000 1.000.000 0 0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0 1.000.000 1.000.000 0 0
421 Građevinski objekti 0 1.000.000 1.000.000 0 0
38 ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 644.996.540 4.000.000 648.996.540 802.608.829 802.608.829 641.427.323 641.427.323
3801
ULAGANJE U ZNANSTVENO
ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 606.541.310 4.000.000 610.541.310 726.717.000 726.717.000 581.242.652 581.242.652
A578039
INOVATIVNI PROGRAM RAZVOJA
PODUZETNIŠTVA WBIF-EDIF 0 5.221.000 5.221.000 0 0
32 Materijalni rashodi 0 5.200.000 5.200.000 0 0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 5.200.000 5.200.000 0 0

8

Šifra Naziv
Prijedlog
proračuna za
2013.
Povećanje /
smanjenje
Novi prijedlog
proračuna za
2013.
Projekcija
proračuna za
2014.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2014.
Projekcija
proračuna za
2015.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2015.
34 Financijski rashodi 0 21.000 21.000 0 0
343 Ostali financijski rashodi 0 21.000 21.000 0 0
A767035
EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I
MEĐUNARODNA SURADNJA 12.650.000 -1.221.000 11.429.000 5.808.200 5.808.200 5.872.090 5.872.090
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade 12.650.000 -1.221.000 11.429.000 5.808.200 5.808.200 5.872.090 5.872.090
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna 12.650.000 -1.221.000 11.429.000 0 0
39 KULTURA, RELIGIJA I SPORT 176.742.803 -4.000.000 172.742.803 183.436.853 183.436.853 189.115.174 189.115.174
3915 RAZVOJ SPORTA 176.742.803 -4.000.000 172.742.803 183.436.853 183.436.853 189.115.174 189.115.174
A577030
POTICANJE PROGRAMA JAVNIH
POTREBA SPORTA (HOO) 104.364.354 -4.000.000 100.364.354 109.141.650 109.141.650 113.973.473 113.973.473
38 Ostali rashodi 104.364.354 -4.000.000 100.364.354 109.141.650 109.141.650 113.973.473 113.973.473
381 Tekuće donacije 104.364.354 -4.000.000 100.364.354 0 0
08006
Sveučilišta i veleučilišta u Republici
Hrvatskoj 2.705.230.086 500.000 2.705.730.086 2.523.610.136 2.523.610.136 2.630.699.222 2.630.699.222
37 OBRAZOVANJE 2.704.830.086 500.000 2.705.330.086 2.523.226.536 2.523.226.536 2.630.313.704 2.630.313.704
3705 VISOKO OBRAZOVANJE 2.704.830.086 500.000 2.705.330.086 2.523.226.536 2.523.226.536 2.630.313.704 2.630.313.704
K407410 VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE 0 500.000 500.000 0 0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 0 500.000 500.000 0 0
421 Građevinski objekti 0 500.000 500.000 0 0
096 MINISTARSTVO ZDRAVLJA 21.594.474.104 -26.000.000 21.568.474.104 22.217.062.259 22.217.062.259 22.551.562.530 22.551.562.530
09605 Ministarstvo zdravlja 831.635.604 -26.000.000 805.635.604 818.347.759 818.347.759 813.608.030 813.608.030
36 ZAŠTITA ZDRAVLJA 831.635.604 -26.000.000 805.635.604 818.347.759 818.347.759 813.608.030 813.608.030
3601
ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE
ZDRAVLJA 123.426.901 -3.000.000 120.426.901 114.437.813 114.437.813 113.020.629 113.020.629
A795006 PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI 17.370.000 -3.000.000 14.370.000 17.920.000 17.920.000 19.760.000 19.760.000
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade 14.600.000 -3.000.000 11.600.000 17.800.000 17.800.000 19.600.000 19.600.000
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja 14.600.000 -3.000.000 11.600.000 0 0
3602
INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU
INFRASTRUKTURU 560.621.273 -23.000.000 537.621.273 555.654.596 555.654.596 551.464.041 551.464.041
K100077 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA 14.000.000 -3.000.000 11.000.000 64.334.600 64.334.600 29.484.200 29.484.200
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 14.000.000 -3.000.000 11.000.000 64.334.600 64.334.600 29.484.200 29.484.200
421 Građevinski objekti 14.000.000 -3.000.000 11.000.000 0 0
K108194 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 15.651.553 -1.000.000 14.651.553 34.999.746 34.999.746 29.999.601 29.999.6019

Šifra Naziv
Prijedlog
proračuna za
2013.
Povećanje /
smanjenje
Novi prijedlog
proračuna za
2013.
Projekcija
proračuna za
2014.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2014.
Projekcija
proračuna za
2015.
Povećanje /
smanjenje
Nova projekcija
proračuna za
2015.
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 15.651.553 -1.000.000 14.651.553 34.999.746 34.999.746 29.999.601 29.999.601
422 Postrojenja i oprema 5.641.553 -1.000.000 4.641.553 0 0
K618218
HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I
OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 74.055.120 -15.300.000 58.755.120 119.078.900 119.078.900 119.074.290 119.074.290
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 73.855.120 -15.300.000 58.555.120 119.078.900 119.078.900 119.074.290 119.074.290
421 Građevinski objekti 26.883.480 -4.000.000 22.883.480 0 0
422 Postrojenja i oprema 46.971.640 -11.300.000 35.671.640 0 0
K734222
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO 3.796.000 -700.000 3.096.000 2.540.000 2.540.000 3.730.000 3.730.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 3.796.000 -700.000 3.096.000 2.540.000 2.540.000 3.730.000 3.730.000
422 Postrojenja i oprema 2.126.000 -700.000 1.426.000 0 0
K802006 OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK
10.000.000 -3.000.000 7.000.000 12.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine 10.000.000 -3.000.000 7.000.000 12.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000
421 Građevinski objekti 10.000.000 -3.000.000 7.000.000 0 0
143.397.617.673 0 143.397.617.673 147.137.706.414 0 147.137.706.414 152.113.876.727 0 152.113.876.727 Ukupno
10


OBRAZLOŽENJE
AMANDMANA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA PRIJEDLOG DRŽAVNOG
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I
2015. GODINU

Amandmanom na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i
projekcija za 2014. i 2015. godinu predlaže se preraspodjela u svoti od 115,0 milijuna kuna
unutar financijskih planova proračunskih korisnika za 2013. godinu.

Temeljem rasprava iznesenih u saborskim odborima i zaprimljenih zahtjeva proračunskih
korisnika radi osiguranja dodatnih sredstava za pojedine aktivnosti, predlaže se povećanje
za:

Hrvatski centar za razminiranje
- za razminiranje 30.000,000 kuna,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
- za prijenos sredstava za zaposlene u JLP(R)S
temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji 62.000.000 kuna,

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
- za preuzimanje obveza za projekte javno-privatnog partnerstva
u Varaždinskoj i Koprivničko- križevačkoj županiji 23.000.000 kuna.


Nakon dodatne analize i s ciljem dalje racionalizacije proračunske potrošnje, smanjenje su
predložili:

Ministarstvo financija 48.000.000 kuna,
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 5.000.000 kuna,
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 36.000.000 kuna,
Ministarstvo zdravlja 26.000.000 kuna.Predloženim Amandmanom ne mijenja se ukupni iznos sredstava planiran u Prijedlogu
državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015.
godinu.You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->