P. 1
GLICERINA anhidra

GLICERINA anhidra

|Views: 406|Likes:
Published by kufner andreea

More info:

Published by: kufner andreea on Nov 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

Ed.2 /4 mai 2007 Rev.1/22 aprilie 2008 Glicerină pag.

1/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

GLICERINĂ p.a.
1.1. Identificarea substan ei Denumire: Glicerină Alte denumiri: glicerol, 1,2,3 -propantriol Formula chimică: C3H8O3 Masa moleculară: 92,1 g/mol 1.2. Utilizarea substan ei Ca reactiv pentru analiză şi în diverse scopuri industriale. 1.3. Identificarea companiei producătoare Denumirea companiei: S.C. CHEMICAL COMPANY S.A Adresă: B-dul Chimiei, nr. 14, Iasi, cod 700293 Tel/fax: 0232-214267, 0232-239170 e-mail : office@chemical.ro, www.chemical.ro 1.4. Numărul de telefon pentru urgen e: 0232-217411

1. Identificarea substan ei şi a companiei producătoare

2. Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substan ei Produs nepericulos conform specifica iei din Directiva 67/548/EEC 2.1.1 Pericole pentru om/sănătate: În caz de inhalare: irita ii uşoare ale tractului respirator şi plămâni În caz de contact cu ochii: provoacă iritarea uşoară a ochilor. În caz de contact cu pielea: poate irita uşor piele dacă vine în contact cu aceasta, În caz de ingerare: deşi nu este un produs periculos, prin înghi ire în cantită i mari provocă, dureri gastrice, dureri de cap, vomă, ame eală, diaree. 2.1.2 Pericole pentru mediu: Nu sunt preconizate probleme ecologice dacă produsul este manipulat cu grijă şi cu aten ie. 2.2 Clasificarea preparatului: nu este cazul 2.3 Efecte adverse 2.3.1 Efecte adverse ale proprietă ilor fizico-chimice şi mod de manifestare: la pct. 11 2.3.2 Efecte adverse asupra sănătă ii umane şi simptomele de manifestare: provoacă irita ii uşoare, prin înghi ire în cantită i mari provocă, dureri gastrice, dureri de cap, vomă, ame eală, diaree. 2.3.3 Efecte adverse asupra mediului: la pct. 12 2.4 Alte pericole ce nu rezultă din clasificare: nu sunt date disponibile

3. Compozi ia/ informa ii asupra componen ilor
3.1 Produsul trebuie considerat - substan ă
Nr. crt. 1 1 Denumirea componen ilor periculoşi 2 Glicerină Concentra ia 3 99 % min Număr CAS 4 56-81-5 Număr EINECS 5 200-289-5 Număr Index din ”Lista substan elor periculoase” 6 Simbol de pericol 7 Fraze de risc 8 -

1

Ed.2 /4 mai 2007 Rev.1/22 aprilie 2008 Glicerină pag.2/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)

4. Măsuri de prim ajutor
4.1 Simptome şi efecte în urma expunerii: provoacă irita ii uşoare, prin înghi ire în cantită i mari provocă, dureri gastrice, dureri de cap, vomă, ame eală, diaree. 4.2-4.3 Măsuri de prim ajutor: În caz de inhalare– se va scoate victima la aer curat. În cazul contactului cu pielea – se va spăla cu multa apă zona contaminată. Se vor îndepărta hainele contaminate. În cazul contactului cu ochii– se va spăla cu multă apă inclusiv sub pleoape. În caz de înghi ire – se va da victimei să bea multă apă. Se va apela la asisten ă medicală dacă nu se simte bine. 4.4 Asisten ă medicală calificată Se solicită în următoarele situa ii: pentru pielea înroşită sau inflamată, irita ie permanentă a ochilor, în cazul înghi irii accidentale. 4.5 Alte informa ii: nu este cazul

5. Măsuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace (medii, materiale) de stingere recomandate Se vor folosi ca materiale de stingere: apă pulverizată, spumă chimică, bioxid de carbon, spumă aeromecanică. 5.2 Mijloace (medii, materiale) de stingere nerecomandate Adaptare la materialele care sunt depozitate în imediata apropiere. 5.3 Pericole de expunere speciale Nu este un produs foarte combustibil. Vaporii sunt mai grei decât aerul şi pot forma amestecuri explozive cu acesta la temperatura ridicată. Se ine departe de surse de aprindere. În caz de incendiu se pot forma gaze de combustie şi vapori periculoşi. În caz de incendiu se pot degaja următoarele: acroleină. 5.4 Echipamentul de protec ie special pentru pompieri Nu sta iona i în zona periculoasă fără aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu pielea, păstra i o distan ă de siguran ă şi purta i îmbrăcăminte de protec ie adecvată. 5.5 Alte informa ii Reziduurile rezultate de la stingerea incendiului nu se vor deversa în canalele dc iriga ie sau în canalele de alimentare cu apă.

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale
6.1 Măsurile de precau ie pentru personal Se va anun a imediat personalul de protec ie a muncii. Personalul care asigură cură enia trebuie să fie protejat împotriva inhalării şi a contactului cu pielea. Se va izola şi se va ventila zona. Se va contacta furnizorul sau producătorul autorizat pentru recomandări detaliate. 6.2 Măsurile de precau ie pentru mediu Se va delimita zona în care s-a produs scurgerea. Se previne contaminarea apei şi a solului prin scurgeri în canalele de scurgere, şan uri sau ape curgătoare prin utilizarea de materiale absorbante, nisip uscat sau pămînt. 6.3 Metodele de cură are

2

Ed.2 /4 mai 2007 Rev.1/22 aprilie 2008 Glicerină pag.3/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) - în cazul unor cantită i mici: se absoarbe lichidul utilizând absorbant de lichide. Dacă nu există acest absorbant se poate folosi nisip uscat sau pământ. Reziduurile se pun în containere sigilate, etichetate corespunzător. - în cazul unor cantită i mari: se fac îndiguiri în scopul limitării poluării. Se absoarbe lichidul utilizând absorban i specifici. 6.4 Alte informa ii Se informează serviciile de urgen ă dacă lichidul a pătruns în canalizare sau în apă şi sol. 7.1 Manipulare (inclusiv măsurile de protec ie a mediului) Nu se va mânca, nu se va bea şi nu se va fuma niciodată în zona de lucru. Se va asigura o bună igienă personală după utilizare, înainte de masă, înainte de a bea, de a fuma, înainte de utilizarea toaletei sau de folosirea cosmeticelor. Temperatura de manipulare – temperatura ambientală. Măsuri de prevenire – nu este cazul. 7.2 Depozitare 7.2.1 Cerin e pentru depozitare Glicerina se depozitează închis etanş, în recipiente etichetate corespunzător, în spa ii bine ventilate, departe de sursele de foc, la temperaturi cuprinse între 5 şi 300C, în spa ii unde au acces numai persoanele autorizate. 7.2.2 Cerin e specifice Se vor evita şocurile mecanice. Proteja i containerele de deteriorări şi de contactul cu apa. Se vor evita scăpările la umplerea containerelor. 7.3 Utilizări specifice: reactiv pentru analiză 7.3.1 Recomandări referitoare la utilizare: se vor respecta indica iile de la punctele 7.1 şi 7.2 7.3.2 Reglementări proprii aprobate: nu sunt 7.4 Alte informa ii: nu este cazul

7. Manipulare şi depozitare

8. Controlul expunerii/ protec ia individuală
8.1 Valori limită de expunere: nu sunt reglementate de Normele Generale de Protec ie a Muncii ed. 2002. 8.1.1 Parametrii de control specifici: nu sunt reglementa i de Normele Generale de Protec ie a Muncii ed. 2002. 8.1.2 Preparate, valori limită admise în ingrediente: nu este cazul 8.1.3 Informa ii cu privire la procedurile curente de monitorizare: nu este cazul 8.2 Controlul expunerii 8.2.1 Controlul expunerii ocupa ionale Recipientele pentru depozitare trebuie să fie etanşe. Sunt necesare surse de apă pentru spălarea ochilor în zona de lucru în caz de urgen ă şi duşuri rapide de protec ie, sisteme de ventila ie locală şi generală. Se preferă ventilarea locală de evacuare deoarece previne dispersia noxelor în zona de lucru prin captarea la sursă. 8.2.1.1 Protec ia căilor respiratorii: este necesară când sunt genera i vapori/aerosoli. Se utilizează aparat respirator cu filtru pentru particule solide şi lichide de substan e nocive. 8.2.1.2 Protec ia mâinilor: este necesară la manipulare. Mănuşi de protec ie. 8.2.1.3 Protec ia ochilor: este necesară la manipulare. Ochelari de protec ie chimică. 8.2.1.4 Protec ia pielii: este necesară la manipulare. Îmbrăcăminte de protec ie la chimicale. 3

Ed.2 /4 mai 2007 Rev.1/22 aprilie 2008 Glicerină pag.4/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) 8.2.2 Controlul expunerii mediului: pentru emisii în sol sau apă se determină con inutul de contaminant 8.3 Alte informa ii: nu sunt

9.1 Informa ii generale 9.1.1 Aspectul substan ei: lichid incolor 9.1.2 Mirosul: aproape fără miros 9.2 Informa ii importante pentru sănătate, securitate şi mediu Nr. Proprietă ile fizico-chimice ale substan ei crt. 9.2.1 pH(100 g/l, H2O, 200C) 9.2.2 Punct de fierbere 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8 9.2.9 9.2.10 9.2.11 9.2.12 9.2.13 9.3

9. Proprietă i fizice şi chimice

UM
0

Valoare ~5 290 (descopunere) 400 ~ 180 0,9 < 0,001 1,26 Solubilă 18 -

C

0 Temperatura de aprindere C 0 Temperatura de inflamabilitate C Proprietă i explozive 9.2.5.1 Limita minimă de explozivitate Vol % 9.2.5.2 Limita maximă de explozivitate v/v Proprietă ile oxidante Presiunea de vapori (200C) hPa 0 Densitatea (20 C) g/cm3 Solubilitatea 9.2.9.1 În apă g/l 9.2.9.2 În grăsimi g/l Coeficientul de parti ie Vâscozitatea cSt Densitatea vaporilor Viteza de evaporare Alte proprietă i fizico-chimice 9.3.1 Miscibilitatea 9.3.2 Conductivitatea 0 9.3.3 Punctul de topire C 9.3.4 Grupa de gaze 9.3.5 Temperatura de autoaprindere 9.3.6 Granulometrie 9.3.7 Tensiune superficială 9.3.8 Constanta de disociere

10. Stabilitate şi reactivitate

10.0 Stabilitate Este stabil la temperatura camerei, în containere închise, în condi ii normale de manipulare şi depozitare. 10.1 Condi ii de evitat 10.1.1 Temperatura: a se evita încălzirea puternică 4

Ed.2 /4 mai 2007 Rev.1/22 aprilie 2008 Glicerină pag.5/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) 10.1.2 Presiunea: nu sunt date 10.1.3 Iluminatul: nu este cazul 10.1.4 Şocul: se vor evita şocurile mecanice 10.2 Materiale care trebuie evitate 10.2.1 Apa: a se feri de umezeală deoarece este puternic higroscopic. 10.2.2 Aerul: formează amestecuri explozive în amestec cu aerul 10.2.3 Acizii: incompatibil, prezintă risc de explozie la contactul cu cuplul acid azotic/acid sulfuric concentrat 10.2.4 Bazele: nu sunt informa ii disponibile 10.2.5 Agen i de oxidare: incompatibilă cu agen ii puternic oxidan i, prezintă pericol de aprindere sau formare de gaze sau vapori inflamabili cu: CrO3, permanganat de potasiu iar în contact cu compuşi peroxi prezintă risc de explozie 10.2.6 Altă substan ă specifică: halogeni, poate da reac ii exoterme cu oxizi de fosfor. 10.3 Produse de descompunere periculoase: în cazul unui incendiu se poate degaja acroleină. 10.4 Alte informa ii: nu sunt date disponibile

11. Informa ii toxicologice
11.1 Informa ii toxicologice şi alte efecte asupra sănătă ii Căi de pătrundere în organism: inhalare, ingerare 11.1.1 Efecte toxicologice prin inhalare: irita ii uşoare ale tractului respirator şi plămâni 11.1.2 Efecte toxicologice la contactul cu ochii: provoacă iritarea uşoară a ochilor. 11.1.3 Efecte toxicologice prin contactul cu pielea: poate irita uşor piele dacă vine în contact cu aceasta. 11.1.4 Efecte toxicologice prin înghi ire: deşi nu este un produs periculos, prin înghi ire în cantită i mari provocă, dureri gastrice, dureri de cap, vomă, ame eală, diaree. 11.1.5 Carcinogenitate: nu este desemnat drept cancerigen 11.1.6 Mutagenitate: nu este de aşteptat să fie mutagenic 11.1.7 Toxicitate pentru reproducere: nu este de aşteptat să fie toxic pentru reproducere

12.Informa ii ecologice
12.1 Ecotoxicitatea 12.1.1 Date de toxicitate asupra organismelor acvatice: nu există informa ii disponibile 12.1.2 Date de toxicitate (posibilă) pentru micro şi macroorganismeele din sol: nu există informa ii disponibile 12.1.3 Date de toxicitate pentru alte organisme importante pentru mediu: teste pe animale: LD50 (şobolan, oral): 12600 mg/kg LD50 (iepure, dermic): 18700 mg/kg 12.1.4 Efecte inhibitoare posibile asupra activită ii microorganismelor: nu există informa ii disponibile 12.2 Mobilitatea: apa-produsul se va amesteca cu apa; sol-produsul se infiltrează în sol. Produsul se acumulează prin absorb ie. 12.3 Persisten a şi degradabilitatea 12.3.1 Poten ialul substan ei de a se degrada: rapid biodegradabilă. 12.3.2 Timpul de înjumătă ire: nu sunt date disponibile 12.3.3 Poten ialul substan ei de a se degrada în sta iile de epurare a apelor uzate: este posibilă neutralizarea în sta iile de tratare a apelor reziduale. 5

Ed.2 /4 mai 2007 Rev.1/22 aprilie 2008 Glicerină pag.6/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH) 12.4 Poten ialul de bioacumulare: nu este de aşteptat concentrarea în organisme 12.5 Alte efecte adverse: nu sunt date disponibile

13. Considera ii referitoare la îndepărtare (evacuare, distrugere)
Precau ii: a se vedea capitolul 7 înaintea manipulării containerelor cu produse 13.1 Metodele corespunzătoare de eliminare a substan ei: deşeurile de produs se vor recupera sau recicla dacă este posibil. Deşeul recuperat se va incinera. Reziduurile organice se vor incinera, în instala ii autorizate de către autoritatea publică teritorială de mediu. 13.2 Metodele corespunzătoare de eliminare a ambalajelor contaminate: ambalajele contaminate vor fi reutilizate 13.3 Prevederi ale legisla iei locale: a se vedea capitolul 15

14. Informa ii referitoare la transport
14.1 Informa ii privind clasificarea pentru transportul rutier (ADR) - Nu constituie subiectul reglementarilor de transport. 14.1.1Numărul ONU (UN): 14.1.2 Clasificarea (clasa) produsului periculos: 14.1.3 Denumirea produsului: Glicerina 14.1.4 Grupa de ambalare: 14.1.5 Prevederi speciale: nu este cazul 14.1.6 Alte informa ii aplicabile: nu este cazul

15. Informa ii referitoare la reglementări aplicabile
15.1 Etichetarea substan ei: Număr EC 200-289-5 Etichetă EC 15.2 Prevederi specifice: nu este cazul 15.3 Informa ii relevante privind legisla ia na ională: Norme departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor; Legea 90/1996 R; Norme Generale de Protec ie a Muncii ed. 2002; Specifica ie standard SS 83/2006; Legea 451/2001 pentru aprobarea OUG 200/2000; Legea 324/2005; OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substan elor şi preparatelor chimice periculoase; HG 490/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 200/2000; HG 92/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase; Norme departamentale PSI în industria chimică şi petrochimică; Legea 426/2001 privind regimul deşeurilor, HG 856/2002 privind eviden a gestiunii deşeurilor; Substan e chimice utilizate în laboratoare – V. Şunel, G.I. Rusu, M. Rusu, I.Căplănuş; Norme specifice de protec ia muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice – 36; SR ISO 11014-1/98; Index Merck, editia 9; Material Safety Data Sheets – ChemDat

16. Alte informa ii
16.1 Lista frazelor R relevante: nu este cazul 16.2 Eviden ierea informa iilor care au fost adăugate, şterse sau modificate: se inversează capitolele 2 cu 3. 16.3 Alte informa ii: nu este cazul
Această informare se referă numai la produsele descrise mai sus şi nu poate fi aplicată atunci când aceste produse sunt în amestecuri sau combina ii cu alte substan e.

6

Ed.2 /4 mai 2007 Rev.1/22 aprilie 2008 Glicerină pag.7/7

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE Conform Regulament CE nr. 1907 din 18 decembrie 2006 (REACH)
Informa iile con inute în această fişă de securitate se bazează pe cunoştin ele noastre actuale şi date din literatura de specialitate. Utilizatorii produselor noastre au obliga ia să se asigure că produsele sunt adecvate scopului dorit şi să-şi asume răspunderea pentru respectarea legilor şi reglementărilor existente privind manipularea, transportul şi depozitarea produsului respectiv. Pentru informa ii suplimentare şi detaliate se va lua legătura cu S.C. CHEMICAL COMPANY S.A.

Editat: Serviciul tehnic

7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->