dopuna, zatvorena-64.-3.e

29/11

2012

OBO'J

M «

a«3

i

tta^ćoao

niii.rm

nnum

MI J. ..*.-. i

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

AMANDMANI NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI JAVNIH USTANOVA

Zagreb, studeni 2012.

09.03

1-AX

3«S

1 ta-idSBJ

r in, mn.

hno i n ■ n * n J.O i nn

Na temelju članka 163. Poslovnika Hrvatskoga sabora (N arodne novine, bt. 71/00, 129/00, 117/01, 6/02 - pročiSćeni tekst, 41/02., 91/03., 58/04., 69/07 - Odluka USRH, 39/08, 86/08, 81/12 i 113/12) Vlada Republike Hrvatske, kao predlagatelj Zakona, podnosi sljedeće AMANDMANE NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKON A O SANACIJI JAVNIH USTANOVA

AMANDMANI I. N a članak 1. U članku 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: „Ovaj Zakon ne primjenjuje se na postupak sanacije javnih ustanova koji je uređen posebnim propisima," Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. OBRAZLOŽENJE Zbog specifičnosti provođenje postupka sanacije u određenim javnim ustanovam a, daje se mogućnost provođenja sanacije u navedenim javnim ustanovama na način različit od onog utvrđenog u ovom Konačnom prijedlogu. U tom slučaju, isključuje se prim jena ovoga zakona.

II.

Na članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi: „odlukom poziva" zamjenjuju se riječima: ,je obvezan odlukom pozvati", OBRAZLOŽENJE Ovim izmjenama se naglašava obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih osnivača javnih ustanova na pokretanje postupka sanacije javnih ustanova kada isti ne mogu pokriti nastale gubitke javnih ustanova čiji su osnivači ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima.

III.

Na članak 4.

U članku 4- stavku 4. riječi: „ne objavljuje u N arodnim novinama, već" zamjenjuju se riječju: „objavljuje". OBRAZLOŽENJE Predmetnim amandmanom briše se dio teksta kao suviSan. Naime, nije potrebno dodamo propisivati kako ae prilozi odlukama o sanaciji javnih ustanova koje donosi Vlada Republike Hrvatske ne objavljuju u Narodnim novinama.

29/11

2 0 1 2 0@;04

FAX

aHS

I

43^30.3

f l l n ,

I J. I I .

I1PU1M.

Mlt*l1*w

2
IV. Na članak 11.

Članak 11. briše ae, a dosadašnji članak 12. postaje Članak 11. OBRAZLOŽENJE Zbog specifičnosti provođenje postupka sanacije u studentskim centrima, u odnosu na ostale javne ustanove neprofitnog, odnosno proračunskog karaktera, i nadalje ostaje na snazi Zakon o sanaciji studentskih cautara (Narodne novine, br. 117/01).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful