P. 1
lashonhara-eleff

lashonhara-eleff

4.33

|Views: 150|Likes:
Published by hirhurim

More info:

Published by: hirhurim on Jan 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

לא באז לא באז לא באז לא באז

יאנותעה עוצקימב ערה ושל רדגב יאנותעה עוצקימב ערה ושל רדגב יאנותעה עוצקימב ערה ושל רדגב יאנותעה עוצקימב ערה ושל רדגב

ארקל רתומ א ינורחאה וקלחנ רבכ
ותעב . ייח פחה יפל ) ח יבתכ " מס ח " ב (
תונותיעב ארקל ירמגל רוסא המכ ול שיו
ותעדל תורבס . כו " כ תנ ורודבש אבח טשה
ויתולובחתו ב תא איטחהל נ " י ב ינותעה
" ירבד הב אצמנש ונינמזב דאמ וברתנש
השלו תונציל " ירבדו תקולחמו תוליכרו ר
תונימו הריפכ , יארוק יאצמנ ויה אל או
כ ילבקמו " הזל כ , תוא וסיפדה אל זא יכ ."
תופירח רתויב , חה ישממ " יא לואשל ח
ילודג ינוועב חישמה ימי תא איבהל ילוכי
תונותע יסיפדמ ידוהישכ . כו " כ " ולכוי אה
קוחשב יקסוע המהש העשה והילא ינפ לבקל
ילטב ירבדו תונצילו " ? !
1

רב , שמ יפל " ידמע בקעי יברה כ ) תלאש
בעי " ח " סקס ב " ב ( , תונותעל תובישח שי
ואצמנ כותבשכ " ישודיח יקתפ לע יעגונש
טרפל וא ללכל בורה יפ ." ירצ כו " עידוהל
ינינעמ תושגרתמ תורוקו תושדח ראה ברקב
לועב יווהה תויתלוז תוערואמ ראשו המחלמ
וי וי ." כו , שמ יעדוי לכה " רה כ ב ורב
יצנה ודוד לע ייטשפע יולה " ב ) סב ' ורב רוקמ
ד : ול ( , ב ארקל דואמ שוח ול היהש ויליג
תושדח . ש רפסמ אוה כו " הרקנ רשאכ
רחאתנש ' דיגמה ' ונמזב אבל , תבש ברעב , יה '
ול רסח ולאכ אוה שח תבשה התואב יכ רמוא
המ רבד , שיגרמש ומכ ' וזח תבשב ' ליגרה הז
תבש ברע לכב חרמל תכלל , וזח תבש ברעבו

1
ונירודב כו , ה בתכ ג ר ע " י ) ה סוי טוקליב ' זש תבש : זי (
תב בייח לארשימ שיא לכשכ " לטביהל ירוח ב התא יאו ת
ותעב ארוקו ? כו " ש ירוחסה קרש כ " ינופ הש מזב
עמ ינותעה קר אלא דיב יזחוא יא היקס וכו ' ובורש
קירו לבה אוה ." עו " ש .
הזמ יענמנ . יה כו ' רמוא , ובשחי ינותעה יכ
ה לכמ ולש תכרב וילא יאיבמכ ול לוע , לעו
הל לחייו רקוי כ ." א , לע ונטטיצש המ
יצנה תגהנה " רוכזנ אל א רסח ראשנ ב
יצנהש " ב " ינותעה לע נואתמו רעטצמ "
הליהקה ישנא לע יליכרמו יפירחמ השכ
ירחא תונותע לע גו . תאז תמועל , ברה בתכ
ש המימת הרות לעבה ייטשפע " רשא ינותעה
ירבד תא ידוד נוכ הילע הלא ו ' דיגמה '
ו ' ונבלה ,' לא שיא רבדל ילוכי ויה אל רשא
ולשל ויחא ." כל , יקסופה לכל , המכ שי
ייעל ירצו תונותעב ערה ושל תרדגהב תויעב '
תוקיפסה תא ררבלו הילע בטיה .

א אא א . .. . אתלת יפאב ארמאתימש לכ אתלת יפאב ארמאתימש לכ אתלת יפאב ארמאתימש לכ אתלת יפאב ארמאתימש לכ

הל תא סרפל רתיהה " ר ילב תונותעב
כרעב איגוסב אצמנ ללכ רוסיא י ) זט (. , " רמא
הבר רב בר אנוה : לכ אתלימ ארמאתימד יפאב
אתלת תיל הב ושמ אנשיל אשיב . מ " ט ?
רבח ארבח תיא היל , ארבחו רבחד ארבח
תיא היל " . לוא , רשפא יא יקלוח ינושארה
ל ירופיס ריתהל הבר ה " ר א השולש ינפב
קזוי וילע רפסמש ימ יידע ? תאז הלאש ללגב ,
ל יקולח ג ינושארה הז רתיה שי ימ יבג
יעמושה וא רפסמה דוע רפסלו ישמהל
ל ה " ר הז . כל , תולאשל יצורית המכ שישכ
ולא , יכיישש תועדו ינינע המכ רואל אצוי
יאנותעה הדבועל .
א אא א . .. . במרה בתכ " ) ז תועד : ה ( , " או ורמאנ
ירבד ולא ינפב ג ' רבכ עמשנ רבדה עדונו , או
רפיס רבדה דחא מ ה ג ' עפ תרחא יא וב
ושמ ל ה " ר , אוהו אלש יוכתי ריבעהל לוקה
ותולגלו רתוי " . עא " חה יפלש פ " במרה ח "
ותטישב לק רתוי , ישודיח המכ שי ותעדל
ותטישל יטועימו . במרה תעדל " שיאה
ל רפסמש ה " ר וירבח תשולשל הליחת , רפסמה
ל רוסיא לע רבוע יאדו ה " ר רמאנש אתיירואד
) טי ארקיו : זט ( , " יכר לת אל ימעב ל ." כל ,
השלשהל קר ייש אתלת יפא לש רתיהה
ושמ יעמושה " עדונו רבדה עמשנ רבכ "
ורובידל חכ יא אליממו .
במרה תטיש יפל " , יעמושהל רתיהה
ער רבד הזיא רפסל הל יב " תוליכר יב ר
כ וניא " כ אל ולא השולשהש יכירצ יכ רורב
ונווכתי " ריבעהל לוקה ותולגלו רתוי ." נמא ,
במרה " ראית ב ' תולוק . דחאה , ירחא
יערה ירבדה תא רפיס ושארה רפסמהש
גהל ' יעמוש , אליממ , יאו לכל עודי דוסה
אוהש ושמ רתוי דוע ורבחל קיזהל לוכי דוסה
איסהרפב רבכ . רב , במרה בתכ " לוק שיש
איה ינושארה יעמושה לש הנווכה אש ינש
רתוי הז לוק תולגל , ל ירסאנ תולג . צו " יא ע
דחיב ולא תולוק ינש בישחהל כתי .
ייע ' רפסב ' דמח ידש ' ) מלה תכרעמ " ללכ ד
ס " ג ( במרה תטישל רוקמה איבהש " נה " ל
מגהמ ' ירדהנסב ) אל (. בתכש , " אדימלת אוהה
יב רמתיאד אתלימ ילגד אלק הילע הילע קיפנד
בר היקפא ינש יתרתו ירשע רתב אשרדמ
לג יד רמא אשרדמ יבמ ימא איזר י ."
2
כל ,
עא " לה א הכלהלש פ ה " ר אכ שי עדונ הקזח הקזח הקזח הקזח
סרופמכ רבדהש , הלה ריבעהל ותנוכ א " ר
תואיצמב כ תושעל לוכיו , עקפוה אליממ
אתלת יפא לש הקזחה .

2
שר בתכו " י ) ד " ה ' ירשע רתב ' ( , עאש " סרופמ הז דוסש פ
ושרדמ תיבב , וחבש לועהל עמשנ וניא . כל , אוההש
ת רתוי דוסה הליג דימל , עא " יאדוש פ רפסמש והשימ שי רבכ
ינפב ולא ירבד ג ' המבב " ד , לתה תנוכשכ דוסה תולגל דימ
כ הז השעמ בישחה ימא בר ישנא דועל " הל רבד " היה ר "
אשרדמ יבמ היקפאו .
ורפסב יקסבוקרק חנמ ברה ' תדובע
למה ' ) ז תועד : ד ה " ה ' רשא ' ( ושלמ קיידמ
במרה " עאש " יפתכ לע לוקה שמנש פ
א יעמושה לוכי וניא וילע רמואש ימש ששח י
יכ רתוי קיזהל ' עדונו עמשנ רבכ ' שי יידע
יאנג תרותב רתוי הלגתנ לוקהש ששח . כו
במרה הנומ " נה " ל ' וא ופוגב ורבח קיזה
ונוממב ' ,' ול רצהל ' וא ' ודיחפהל ' יפא תרדגהב
אתלת . כל , פלש למה תדובעה קיסה " אקוד ז
ימרוג הש ושמ אוה רוסיא לכ קזיה
ורמאנ רבכ א תונג ושמ הב יאו ורבחל
ינפב ג ' הל ושמ הב יא ועדונ רבכו " ר
אשמ " הב שי ייאדוב יאנג לש ירבד רפסמ כ
הל ושמ " יברב ורמאנ א ר . כל ,
ריבח לע ער רבד הזיא ועמש יעמושהשכ
עא " ינולפ קיזהל ילוכי ניאו עדונ רבדהש פ
רתוי דוע , ג ורגל תנווכ א ליכרל וא תונ
ותוא ) במרה ראתשכ " ב הכלהב ' ( , ה " ז ל ה " ר
רומג .
3


3
ב ללכב ' סב ' ' ייח פח ' , חרט הכה ריאמ לארשי ברה
במרה תטיש ררבל הברה " . וסב בתכ לוא ) מב " ב ח : ד
ד " עאו ה " פ ( , ש " מגהמ רוקמ וש ונל יא ' לש ותלוקל
במרה " ע הזב " צ כ " כ הכלה א ע . פעאו " רבד תוחדל יא כ
ירמגל הז ." ל כ , חה " איבה ח ב ' תטיש ריהבהל תורבסה
במרה " . במרהשכ אוה דחאה " דוקש הכלהה לע רבדמ
) ד הכלה ' ( , יפא ידה ג ' הל קבא לש הרקמב קר דבוע " ר .
לבא , חה לש היארה יכ יל השק " במרה רדיסשכ ושמ ח "
הל קבא יניד תא " הל קבא לש יד דגנכ ר " ר , עמשמ שיש
היניב הקיז . במרה תרטמש הארנ לבא " ינפמ כ וניא
ה הכלהבש ,' במרהש דוק " לש ידה תא ראבל ליחתה
יפאב ג ' , ש שרפל רזוח אוה " הלה רפסמה דחא " ורבח ינפב ר
וינפב אלש וא , פמ שיא ועמנש א ימרוגש ירבד רפסמהו י
ורבחורבח קיזהל שיא " , כ נ " ל . יזא , במרהשכ " יב קיספה
ניד הל קבא י " יפאל ר ג ' הל לע דוע רבדל " בומ וניא שממ ר
במרה תנוכש " הל קבא רשקתהל " יפא ידו ר ג ' . שוריפה
ה ב ' חה לש " במרה ירבדל ח " סותה תטישל יכסה ' . ייעו '
בומ וניא הז ג לבא תטיש תא ונאבהש מקל , צו " ע . שיו
סב אצמנ רבסה דוע ' ' הנטק די ' ) ד תועד : טי ( לע במרה " .
כו " כ הל רוסיא וב יאש " הלה לע רבדל הרקמב אובי א ר " ר
יארקא רדב רופיס ותב ) הנשמ סכה תעד הזש רשפאו
במרה לע ורואבב " עו " ש .( לע יססובמ הנטק דיה ירבד
תרבס " רבח ארבח תיא היל ." ללכ רדב יכ , הרק רובידשכ
פואב " רבח ארבח תיא היל " , ריבעהלו תונגל יוכתי אל
הלה " תויב ר תוריהמ ר . כל , הנטק דיה יפלד , רפסל ירצ
ירבד רופיס ותב , ינעב ורבחורבח ע רבד ול מדזיש דעד
ב בב ב . .. . בתכ ה סות ' יכרעב ) וט : ד " ה ' לכ ' ( ,
לש ינעהש ' אתלת יפא ' קרו ללכ רתיה וניא
משל הרהזא הלמ ומצע ר " הצור דא יא יכ ר
הל רמואו ומצע תא עישרהל " ינפב ר ג ' . כו
סותב ובתכנ ' , " עמשימל אכיאד ינולפ יב ארונ
אלד אשיב אנשיל ושמ הרמא ." לבא , א
הל רבדמו כ השע " ג ינפב ר ' , וש ול יא
רתיה .
4
כו , ישוריפב אצמנש העד דוע שי
סותה ' בב " ב ) טל : ד " ה ' תיל ' ( שיש קספש רתיה רתיה רתיה רתיה
ל רפסל ה " ר ג ינפב ' " א ששוח היה אלש
ילעבה ועמשי " אמתסמ יכ וילע רבדמ אוהש
הלמ ותעקפנש וירבדל תלעות ול שי " ר . ו כ
תוטשפב , תנווכש אוה היניב הוושה דצה ב '
סותה ילעב לש תוטישה ' ולאה ריהזהל יב
ריתהל יב יעמושה לע אלו רפסמה לע
במרה שריפשכ " נה " ל .
5

ג גג ג . .. . הנוי וניבר שב תצבוקמ הטישה איבה
) ב " ב טל : ד " ה ' לכ ' ( תא שרפל יכלהמ השימח
אנוה בר רב הברד רמאמ . ריתמש וישוריפמ שי
מה תא הל רבדל רפס " קר ריתמש שיו ר
יעמושהל :
א ( שמכ ושארה שוריפה " תופסותה כ
יכרעב ) סותה תעד ג הזש כתייו ' בב " יפל ב
מה " א ( אנידלש , ג ינפב רפסל רתומ וניא ' שיו
אמלעב הרהזא קר הפ . כו " כ ה " הנוי ר , " יאדו

רתומ בגא רדב ול רפסי א זא רחא . חהל רב " שוריפה ח
קחוד הטנק דיה ) ב ללכ ' הגהב " ה ( , עו " ש .
4
דועו , שרהמה תעדל " מסהל וירואיבב ל " ג ) ט ואל ' ד " ה
' אוהו ' ( , סותה תעד יפלד ' ש , יעמושהל רתיהרתיה יא
תעדל יכ רפסמהמ ועמש הש המ לע רבדל , רב הבר ירבד
דא ושל רתיהרתיה וניא אנוה בר . חה תעד הז גו " ח
) מבב " ב ח : וט ( .
5
סותה א וקלחנ ינורחאה ' ידדהא וקלח וא ומיכסה ולאה .
שרהמה " מסהל וירואיבב ל " ג ) ט ואל ' ד " ה ' אוהו ' ( , קר טטיצ
סותה תטיש תא ' ב יפאש ורמאש תוטישה איבהשכ יכרע
רתיהרתיה אלו הרהזא קר אתלת . סב יתאצמ כו ' ' ראב ילע '
) מע ' נ " ב ( חה דגנכ בתכש " ח ) מב " ב ח : א ( ללכ היאר יאש
שרהמה ירבדמ " סותה ישוריפ ינשש ל ' ומיכסה . א , גמה " א
) ס ' נק " ו ( חה גו " סות ינש לש קספב לדבה יאש ובתכ ח '
ולא .
מ וב שיש כש לכ תונג לש רבדד אנשיל וש
איסהרפב ורמאשכ אשיב ."
ב ( ומ רבד הזיא השועש ורבח שייבל רת
ער , ו " דא לכ ינפב ותונגל הוצמ " ותוא הזבמו
הבושתב ובישהל רוביצב . שרפל ישמה כו
ינפב ורבח שייבמ אש ב ' רה ישנא " ז אנדמוא
בישהל ותנוכ יאו ותוא שייבל קר ותנוכש
הבושת תושעל ורבח . רב , ינפב השע א ג '
רה " ז ב קזחומ ל תמסרפמ לוקהש ותעד ריעה לכ
רבחו ו ו הבושת השעיו תונגה עימשי יאדו .
ג ( רבדה עמשנ א ג לש הצובק ינפב ער '
רפסמהש ירב תרותב יעדוי יעמושה ישנא
" וינזאל ירבדה ועיגיש יוכתמ ] רמואש ימל
וילע [ וישעמ קתיו ." יעמושהל רתומ יזאו
חל רוביצב לוקה לגלגל רבדמ לכהש שיאל רוז
הבושתל וילע .
6

ד ( שכ ינפב אשיב אנשיל הזיא רפסמ דא
ינש וא דחא , כ חרכומ וניא " כ לוקה עיגיש
רבדמש אוהה שיאה ינזאל גו ישנא הברהל
ושארה רפסמה תנווכ והזש וילע . לוא ,
השולשב רבדה ועמשי יעמושהשכ " לכו
רקש ירבדב רפסמ רשכ דא יאש יעודי
יברב , ודשחל יעמושל יאו ."
7

ה ( ר רב הבר תטיש רתיהל יוכתמ אנוה ב
וילע רמאנש ימל דוס יולגו תוליכר . רב ,
רבסה יכ דאמ השק הז שוריפ א רבדל רתיה לש
שמ לע ססובמ השולש ינפב אשיב אנשיל " כ
מגה ' " רבח ארבח תיא היל , ארבחו רבחד
תיא היל ."
8


6
ארבס וניצמ כו רהב וז " אגמ י " משב אבוהש ש " ש ק .
7
ריהזה לבא וניבר רוקחל יעמושה יבייח יידעש הנוי
יברב שיאה תא יחיכומש דוק בטיה רבדב .
8
כל , מגה לש הביסה יפל ' הל רבדל דאל ריתהל " ג ינפב ר '
רבד הזיא רפסמ אוה רחאש ינפמ , רבדה ולגי יעמושה
שנא המכל לגלגתי דוסהו ירחא ישנאל לוקה עיגיש דע י
וילע רמאש ימל . אוה תוליכרד ידה שרפל הצור או , אליממ
ימש המ היהי אל הליחת רביד ושארה רפסמהש דוסה
ד דד ד . .. . בשרה תטיש " ב ' אתלת יפא ' תעדל
חה " תוטיש לכמ קחוד רתוי גו לק רתוי ח
ושארה ינ . כו " בשרה כ " בב " ב ) טל : ד " ה
ייולג ( הל רפסמ דא אש " ינפב תוליכר וא ר
השולש " לועה לכ עדיש ניעב אתלימ ייולג
גל עדונד ויכו ' רבכ עדונ וליאכ ." כו , הוושה
חה " ח ) מב " ב ח : ד ו " אלולו ה ( תטיש תא
בשרה " שמל " במרה כ " נה " ל , ג תצק יכ
בשרה תעדל " אכיל וקה תולגל ווכל רתוי ל
שרהמה ירבדמ תויאר המכ איבהו " נה ל " ל
זחו " עו ל " ש . רב , מברה יאדו " בשרהו "
דוע רפסל רתיה שי ימ יבגל וקליח . תעדל
במרה " , גל רפסמה דאה ' לע רבוע יעמוש
ל ה " ר קרו " א רפיס רבדה דחא דחא דחא דחא מ מ מ מ השלשה השלשה השלשה השלשה
עפ תרחא יא וב ושמ ל ה " ר ." רב תעדל
בשרה " " גל עדונד ויכ ' וליאכ רבכ עדונ וכו '
עדי אל אמתסמ ינשב לבא ." הארנ ,
בשרהש " במרהמ לקימ רתוי " . תעדל יכ
בשרה " , ינפב ורבח לע ער רבד רפסמ דא א
השולש , אליממ , הצור קר אוהש רורב ותנוכ יכ
ל רפסל ללגב אלו יברל אתלימ יוולגל ה " ר
הל ושמ וב יא ירה " ר .
9

ה הה ה . .. . יפ שר " י ) זט יכרע . ד " ה ' ארמאתימל ' ( ,
" ג ינפב הורמא ילעבהש ' וניא התוא הלגמה
ל ה " ר ותוא הלגמ אש ותעד הלחת הליג הזש
רבחד תולגהל הפוסד עדי עדימד ששוח וניא
הלגמ הזו היל תיא ארבח לע ורבחל הזו ורבח
עדויש ." ייעו ' ב שמ " חה כ " ח ) מב " ב ח : ד ד " ה
' שיו ' ( ש רבס ד שר תנווכ " ל לע קר י ה " ר . " לבא

הל לש רוביד יכ וסב עמשי וילע רפסמש " לש רובידו ר
שמכ ירמגל ינוש תוליכר " במרה כ " ) ז תועד : ב .(
9
לוא , סב בתכ ' ' ראב ילע ' ) מע ' ס ' ( דחא הדוקנ שיש
בשרה תטישב " במרה תעדמ רומח רתויש " . בשרהלש "
אל או וילע עיפשהל וילע רפסמש ימל עיגהל לוקה ירצ
כ , קרו אתלימ ייולגל ושארה רפסמה תנוכב ורסח שי ירה
ורבח לע תונג סרפמ . במרה יפל " , לוקה עיגיש בויח יא
עדונו רבדה עמשנ רבכש ויכו ורבח לש וינזאל , רתומ
יעמושהל יטועימו יאנתה לכ ע ירחאל רפסל נכ " ל .
שפא תוליכר ינעל שר היל אריבסד ר " כ ג י
ינווג לכב רוסאד ."
10


ב בב ב . .. . והנות לא תוצמו הרותב תאש ע והנות לא תוצמו הרותב תאש ע והנות לא תוצמו הרותב תאש ע והנות לא תוצמו הרותב תאש ע

בב אתיא " מ ) טנ (. , " הירב אננח בר רמא
ידיא ברד : ביתכד יאמ ' תא שיא ונות אל
ותימע ?' והנות לא תוצמו הרותב תאש ע ."
סוי יקומנה בתכ הז רמאמ לע ) בל ד : יפדב
ירה " ( , " א אש אד אהמ רבחמה רמ הרותב ת
והנות לא תוצמבו בותכה ריהזה אלש ונדמל
יארי לע ירמאנה ירבד אלא ירבד תאנואב
ה ' . התא רתומ מצע הנוה א שרדמב רמאו
וניא הזש והנוהל תימע יורק ." לוא , מסה " ע
) ח " כר מ ח : ד ( נה דגנ קספ " תנווכש שריפו י
מגה ' " רא רדהו בושיה ינב ללכמ וניאש ."
חה " יא תא הנומ ח ירבד תאנוא רוס
ירבדב ורבח תא טינקהל רוסיא אוהש
) שר שוריפכ " הע י " הכ ארקיו ת : זי ( יואלהמ
ל לש ה " ר . כו , יניד לש תולוקהמ דחא ראבל
ל ה " ר , חה ואיבה " ח ) מ " ד ח : ז ( מגה ירבד תא '
בב " נה מ " ל . א , צ " ח ירבד לע ע " ואלה יכ ח
פמ דמלנש ירבד תאנוא לש קוס ) הכ ארקיו : זי (
" ונות אל ותימע לע שיא " , גו ה ל לש ואל ה " ר
רחא קוספמ דמלנש ) טי ארקיו : זט ( , " לת אל
ימעב ליכר " , מ ינש ה ירה וז תודרפנ תווצ
וזמ .
ו ייע ' ורפסב ' ושלה תרימש ' ) ח " פ ב ' חרק (
ללכמ ירבד תאנוא לש רוסיאהש בתכשכ
ל רוסיא ה " ר מגהמ היאר איבהו ' תומביב ) הק (.
ש דבאד השעמהמ ה יבר תא הזב לאעמשי
ול רמאשכ , " הרות דומלל וגה התא יכו
יברמ " ? ש להל בותכו " ערטצנ העש התואב

10
וירבדל היאר איבה כ ) ז ללכ ' גהב " ה ( שר קליחש הממ " י
טק דעומב ) זט . ד " ה ' היל רמא ' ( ומות יפל חישמ יב , ואלש
היתעדא השעמ תעשב היה , הל יבו " שממ ר . ייעו ' שוריפ
ייח יליבש ) ב : חכ ( איבהש ירבד תא עייסל ינושאר המכ
חה " ח .
דבא ." הרואכל , דבאשכ ה יבר תא טינקהו הזב
לאעמשי , ירבד תאנוא רוסיא לע רבע . לוא ,
שריפ " י ) ד " ה ' ערטצנ ' ( אוה תערצה " ושנוע לש
ל לל ל ה הה ה " "" " ר רר ר יעגנ " .
11

במרה בתכ " ) תושיא ט : טי ( , " ול השועה
ל חילש א ול שדק ומצעל השדיקו להו הש ה " ז
כ תושעל רוסאו חילשל תשדוקמ . השועה לכו
יכו הז רבד ו " ב ב ארקנ רכממו חקמ ירבד ראש
עשר ." ס בה רב " ש ) הא " הל ע : כ ( וניא רבחמהש
כ יכסה " כ במרה ירבד ע " ושה בתכ יכ " ע
' תואמר גהנמ ' במרהש וקמב " הלימה בתכ
' עשר ' . עו " שמ ע " ושב כ " גא ת " מ ) הא " א ע : אצ (
בה תעד יפלד " ש " אוה עשר ארקנש עמשמ
תואמר גהנממ רומח ." גאה איבה כו " ירבד מ
מסב " ע ) זלר : א ( יפש שר ' עשר ארקנ ' אוה
יבב וילע יזירכמש ה " כ תועשר השעמ השעש
וזכ . ד הארנו מ עמשמ הז ושל בה " ילש ש אכ
תואמר השעמב .
יזא , הארנ ד במרה יפל " עיצהל ירצ
בתכש ינפמ הז קוליח מגה ' ) ישודיק טנ (.
א ול שדקל חילש לש הדבועבש הש , רשפא
חלשמהל רמול חילשהל , " יכהו יכהדא רבס
הל שדקמ אנירחא שיניא אתא ." כל , עא " פ
וישעמ יזאו בוט וניא השע חילשהש יאדוש
תואמר גהנמכ יבשחנ , ותוא רידגהל יא יידע
עשרכ .
שמ יפל " גאה כ " יואר דאש ימעפ שיש מ
ל " ר ארקנ עש " דא רשאכ ולא ימעפו
רוסא לבא הכלהה דגנ וניאש ער רבד השוע
שמכ כ תושעל " במרה כ " ליעל אל יבייח

11
ו נה ירבד תאנוא לש איגוסב ייעתשכ כ " ל ) ב " חנ מ : ( ,
מגה ' לש ינעה ע ירבד תאנוא יניד תא ללוכ " ינפ יבלמ
יברב וריבח " הל רוסיא לש קלח יאודבש " ר . כל , חה " ח
יה ותמ ירבד תאנוא רוסיא תא הנומ " הל לש יואל ז " יפל ר
ורפסמ ) י רפסמ ואל " חסל ותחיתפב ג " ח .( הממ יתאצמ כו
ש משה טטיצ " רה ירבד לע ק " הנוי י ) ב " טל ב . ד " ה ' לכ
אתלימ ' ( יב המדמ אוה גש הל ירוסיא " ירבד תאנואו ר
עו " ש .
שמכ ומע ירבד תאנוא רוסיא גוהנל " מסה כ " ע
נה " הז דא לע זירכהל רתומש ל . ו י " ל ארבס
יהוז מסה " ותטישל ע . בסהל כו תושעל המ ר
רא רדב גהנ אל לבא תוצמה רמושש ימל ,
מסה " דע וטינקהלו וילע זירכהל רתומש קספ ע
הבושתב בושיש ) מכ " ושב ש " וי רזנ ינבא ת " ד
ס ' סת " א .( דועו , בושח הכלהל הזמ אצויש המ
דאמ : וקמב קר ירבד תאנוא רפסל רתיהה
תולצנתה ול יאו ללכ הבושת השע דא יאש
ללכ הבוט . רב , כ הבושת ול שי א " רבס
מ אנירחא שיניא אתא יכהו יכהדא הל שדק " וא
הזל המוד תולצנתה , ד הארנ רפסל תושר וניא
וילע ירבד תאנוא .
מרה בתכ " א ) ב ד " מ חכר : ב ( איצומ רוסיאש
ירבד תאנוא רוסיאב ללכנ ער ש . כו " כ ,
" מד הארנ ש " ר ונות אל ללכב אוה ורבח לע .
רב מסה " אוה ליכר לת אל תוצמד בתכ ג
תוליכר ללכב .". מרה ירבד לע לואשל שי " א
יצש מסה ירבד תא טט " ג ) ט ואל ' ( הטיש איבהל
ודגנכ לבא במרה ירבד תא איבה אל המל "
מסב טטצש " ט ואלב יטרפו יללכ בורב ג ?'
מרה יפלש רמול הארנ " א , תוושהל יא
במרה ירבד " ל שמ " מסה כ " ג . ייעו ' במרב "
בתכש ) ז תועד : ב ( , " דאמ דע הזמ לודג וע שי
הז ואל ללכב אוהו ) תוליכר לש ( אוהו ל ה " ר .
עא ורבח תונגב רפסמה אוהו " רמואש פ
תמא . לבא לבא לבא לבא לע ער ש איצומ ארקנ רקש רמואה
ורבח ." ודגנכ , מסה בתכ " לבא המוד ושלב ג
כ אל " קוידב כ ) ד ט ואל " ה ' שיו ' ( , " רחא וע שי
הז ואל ללכב אוהו הזמ לודג אוהש ] אוהו
ל ה " ר [ עא ורבח תונגב רפסמה אוהו " רמואש פ
תמא , כש לכו כש לכו כש לכו כש לכו רמואה מו רקש ש " ר ורבח לע ."
רמולכ , במרה יפל " מ לש רוסיאה ש " ר אוה
ש ירוסיאה לכמ דרפנש ואל " תונגב רפסמ
ורבח ." נמא , מ לש עטה ש " ר כ וניא " כ
משל ורבח לע תונג סרפלמ הרות ב ר . יזא ,
מ לע רבוע דאשכ ש " ר , קיזהלו טינקהל ותנוכ
אשמ רקש ירבדב דאה צע " הלו תוליכר כ " ר
וסיאה תנוכש תונג סרפל ולא יר ב יבר .
רב , מסהש ושמ " במרה ושל ילחה ג "
ל ' כש לכ ,' ש וירבדמ עמשמ רוסיא מ ש " ר
כ תוליכר רוסיאמ קלח . יו " זש ל ו ה י קליח המל
מסה ירבד ע השמ יכרדה " ג ירבד ע אלו
במרה " .
אצמנ ש דה יפל " מ , נב רכזנש רתיהה " י לע
נה ירבד תאנוא " ל " בותכה ריהזה אלש
תאנואב שה יארי אלא ירבד " עקפנ ג
ממ רומשל ובויח ש " ר . רבד לש וללכ : ורבחשכ
הרות רמושכ גהונ אלו ער רבד הזיא השוע
נה יפל תוצמו " מסה בתכשכ רא רדב וא י " ע ,
ריזחהלו וטינקהל אלא וניא ותוא תוזבל רתיהה
הבושתב ותוא . כו , מגה איבהשכ ' לש רוסיאה
ש איגוס ותב יברב ורבח יבלמ תאנוא ל
ירבד , ירבד תאנוא סרפל רתיההש עמשמ
בקהל ובישוהלו וטינקהל קר " ה . דועו , י " ל
לע רפכל ידכ ונילע יאבה ירוסיה לכש ינפמ
וניתונוע , הז רתיה לע ומסל טילחה דאשכ ,
רתוי וניא קזנהו שנועהש ריהזהל ירצ
ותריבעמ .

ג גג ג . .. . ל רפסל תלעות ל רפסל תלעות ל רפסל תלעות ל רפסל תלעות ה הה ה " "" " ר רר ר

רנטוה קחצי ברה תעדל ) ב תורגא יבתכו
ס ' נ " ט ( , וממ דספה ששח שי א , קפס וא קזנ
הנכס , הל ידב הז יא יכ רפסל רתומ " ללכ ר .
ש רמוא אוה כו " ראות תא קיבדמה רבדה
ה ' אוש ' ) גכ תומש : א ( הל עומשל " ושמ אוה ר
הל רובידד " תוליכר רוביד אוה ר ." פואב לבא
ה דצמ ול עגונ רבדהש ' ויבא ב היהי אל '
) וט ירבד : ד ( , " תאבה לש ששח אכ שיש
תוינעל ומצע לש העימש וז העימש יא בוש
ללכ תוליכר ." רב , רתומש וקמב וליפא
הל רפסל " ר , חה קספ " ח ) י : ב ( העבש שיש
דוק הילע בושחל רפסמה ירצש יאנת
ורבחל דוס הזיא רפסמ אוהש .
12

מפואק השמ ברה בתכ ) ל ותמדקהב ס '
' ייח ביתנ ' י ללכ ' ( ש " רתיה הנה הל לש " ר
ארקמ דמלנ אל תלעותל , הז לע ונאצמ אלו
זחב השרד " ל , תילכתש לכשש איה ארבס אלא
הרוסא תוליכר הז יא בוטל רובידה תלועפו , וא
ללכ ליכר תכילה תרוצ אכ יאש ." כל ,
ורובדב ישיממשכ , מפואק ברה בתכ " : לבא
בויח שיש וא הבורק תלעותהש יוצמה פואב
שמ רבדה זא רפסל שממ הנת , יטרפהמ הברהו
יכרצנ אל אכ ירכזה ." חה כו " בתכ ומצע ח
) מב " ח ח : זט ( רכזנ אל ולא יטרפה לכש
ירה יקספמ " ארה " במרה וא ש " .
13


ד דד ד . .. . ותעב ירמאמ תביתכ ותעב ירמאמ תביתכ ותעב ירמאמ תביתכ ותעב ירמאמ תביתכ

שי ב ' תונותעב ירמאמ יתיכ : ירמאמ
תא יטטצמו היתואיצמו תוישעמ יללוכש
ולא תוישעמל יעגונש ימ ירבד . מאמ שיו יר
קר יתואיצמו יקיטסיטאטס ללוכש תכרעמה
רבחמה לש ויתועד תא קזחל ידכ . דאמ רבדה
הכלהלש היתשל בושח , קיזחהל דאל רוסא
ירדהנסב אתיאדכ תס תקולחמב ) יק (. . ו כ ,

12
ה ולאו : א ( ומצעב הזה רבדה הארש , ע אלו " העומש י
ירחאמ , תמא רבדהש כ רחא ול ררבתנש אל א . ב ( רהזיש
וא קשועו לזגל ותעדב ינעה תא כית טילחי אלש דאמ
קיזהל הזב אצויכו , אוה א ינעה צע תא בטיה נובתי קר
קזיה וא לזג ללכב יד יפ לע . ג ( הלחתמ אטוחה תא חיכויש
ע ביטייו ול ליעוהל לכוי ילוא הכר ושלבו " ויכרד תא הז י ,
ול עמשי אל או , המ הזה שיאה תמשא תא יברל עידוי זא
והער לע דיזהש . ד ( איהש הממ רתוי הלוועה לידגי אלש . ה (
ורבחב תונ אוהש אוהה גפהמ תונהיל אלו תלעותל יוכיש ,
רבכמ וילע ול שיש האנש דצמ אלו . ו ( בבסל לוכי אוה א
תרחא הצעב אפוג תאזה תלעותה תא , תא רפסל רטצי אלש
הלה ינע " וילע ר , רפסל רוסא ינווג לכב יזא . ז ( בבותסי אלש
ע " היהש ידה יפכמ רתוי ודינהל קזיה רופיסה י וליא אצוי
בב הז רבד לע הז פואב וילע דעוה " ד .
13
רב , רה ישודיחב דסוימ ולא יאנתה לכשכ " אבוהש י
משב " נה ק " חיכוהל הוצמ שיש הרקמה לע רבדמ אוהשכ ל
כ תושעל רוצ שי א וזבמל כו יברב ורבח , ריהזל שי
חה איבהש יאנת לע דאמ " ח . ייעו ' שמ " השמ ברה כ
ב ובנרטש ס ' ' ו תובושת תוגהנה ' ) א : חנקת .(
ימש של ירמאמ בותכל יאנותעה ירצ
לכל תושדחה תא עידוהלו . דועו , ירוסיאל עגונ
לו תוליכר ה " ר , ל שי ב ' יכ ולא ירמאמ ית
סאל יליחתמ וישכעו תודחוימ תוכלה
ינושארה לש תוטיש המכ רואל איצוהלו
ל תרדגהל יכיישה ינורחאהו ה " ר הדבועב
יאנותעה .
ומיכסה הכלהה ישרפמ לכש אוה ושארה
ש ' אתלת יפא ' רומג רתיה וניא . אמגודל , א
עמשנ רבדה רבכ השולשב , יעמושהל רוסא
ורבח לע תונג רפסל יאנתמ וש וא תלעות ילב
נה " ללכ ל . הארנ , לש רתיההש ינפמ ' יפא
אתלת ' תודמה וא בותכה תריזגב שרתשנ וניא
הב תשרדנ הרותהש לש ארבסב ססובמ קרו
" רבח ארבח תיא היל " י " ל ירקמהש
לש ידכ ובשחיי יאנותע ינפב ירפוסמה ' יפא
אתלת ' תלעות הזיאב עדוי רפסמהש ושמ
ע רבדמ יאנותעה ומ . כל , שמל " שר כ " יכרעב י
נה " ל , לע השעמ וא דוס הזיא רבדמ רפסמה א
ומצע , תא סיפדהל יאנותעהל לחומ אוה ירה
ותעב וירבד . פוא לכב לבא , שריפל " י , יא
ורבח דוס לע לוחמל תושר רפסמהל .
שר תטישל ג " תרחא הדוקנ ריעהל שי י .
עא " יאנותעה ייארמהל דיגה יארמהשכ פ
רבד הזיא לע לחומ יארמה אליממו רופיס וא
ותעב סיפדהל ונושל , לכ לע לחומ וניא אוה
מ ש " כ רמאמב . נמא , ינש ימעפ הברה
רמ ו יא י ידיגמ ינ ינש הז ישיחכמש ירבד
רמה וא הז תא ו א י ה י ב ' לע תודוקנ המכ יסוה
רמה תא תושייבמש השעמה ו א י ה י א ' . כל ,
תא ייסש רחאש יאנותעהל הבוט הצעה
מ ורמא , תהש ימ לכל רמאמה תא חלשי אר י י
ע תליחמ לבקל עפ דוע " מ רמאמב בתכנש
יוסמה לכב וכותבש ידדצה .
ושב רנזור המלש ברה תעדל " ייח פחל ת
) ס ' כ " ז ( , חה יפל " לש רתיהה לע בתכש ח ' יפא
אתלת ' ) מב " ב ח : י ( , " שי המכ יחא האר
וקמ הל יא תעמכש וז אלוקמ קחרתהל
טרפב תואיצמב יטרפה לכ ופרטצי א שיש
ג " וז העדכ הכלה א ויע ירצ כ , ירחאו
וז אלוקל רוקמ וש יא יקסופ הברה תעדלש
שהמ " ס ." כלו , חה " יפידעמ רנזור ברה גו ח
סותה תטיש תא ' שריפש יכרעב ' אתלת יפא '
ל רפסמשכ אליממו רתיה אלו הרהזאכ ה " ר ינפב
ג ' הרקמ וא תלעות הזיאב ללכ לדבה יא . כל
וניינעב , ריתהל וקמ וש אצמ וניא רנזור ברה
וקממ וח " לכל סרופמ רבדהש " רבכ .
14

ורפסב מפואק השמ ברה בתכ ' ייח ערז '
) ח " א א : ח ( , " אדיבעד אתלימ אוהו ינע אצמנ
ייולגיאל , אל לקב ררבל רשפאש רבד ונייה
הזב ירקשמ , ימאהל רתומו . ותעב הרואכלו
רשפאש שי ירבד הברה או ררבל לקב " יהי כ
הז פואב ימאהל רתומ ." רב , חא " כ בתכ
זבש ה " ז ישנא הברהל תומסרופמ תושדחהשכ
לע ומסל יא " ייולגיאל אדיבעד אתלימ " יכ
אמתסמ , תושדחה תא ושיחכיש ישנא ויהי .
15

חל עגונב תומסרופמ אלש תושד , ברה
פ מפואק ריתהש ינפמש רנזור ברהכ קס
במרה " אלה רבדה רפסל אלש דבלב לבא ה
וכתי ו רתיהה ייש וניא רתוי לוקה סרפל י
' אתלת יפא ' ותעה תנוכש ויכ ללכ תונותעל
רבדה סרפל . לוא , ובתכש ינושארהמ שי

14
בשרה תעדל ג דוע הארנו " , ללכ ייש וניא אתלת יפא
וילע רפסמש ימל עיגה לוקה אמתסמ יכ תומסרופמ תושדחב
ותעב רבד וש סיפדהל תלעות וניא אליממו רבכ . רב ,
ינושארה בורשכ הארנ ) סותמ וח לכה ' שוריפו יכרעב
ה לש ושארה " הנוי ר ( תיהכ אתלת יפא וניבה הרהזאכ אלו ר ,
ונינינעל תורחא תוטיש איבהל רשפא .
15
רב , לכל עודי תושדחה אש וירבד לע יסוהל הארנ
במרה יפל הארנ רתוי תולגל רשפאד ללכ ששח יאו " ) רב
נה הנטק דיה לש רבסהה יפל אל " ל ( וליפא סיפדהל רתומש
וילע רבדמש ימל קזנ דוע ורגי תושדחה א . יאנותעה ירצ
ריהזהל יאו לכל ירורב בתוכ אוהש ירמאמהש דאמ
ייח ערזה ירבד תוחדל . נה למה תדובעה תעד יפל דועו " ל
הל יב " הלו קיזהל ר " תושדחב ורבח תנגל רוסא תונגל ר
עא " לכל סרופמ רבכ תושדחהש פ .
במרהכ אל " . אמגודל , שיש יטעומ ינמז שי
ינפב עשר אוהש ורבח לע תונג רפסל הוצמ ג '
16

ה לש ינשה שוריפ יהזו " הנוי ר .
17
כו , שי
יסוהל ע " ז שמב " ושב כ " גא ת " מ ותעדל יכ
בה ירבדב רכזנש המ יפל גו " ש , ימעפ שי
רא רד תרותב הער רבד הזיא השוע דאש
עא " ללגבו הטושפה הכלהה יפל רוסא וניאש פ
ג הרואכלו הז השעמ לע זירכהל רתומ הז
ותעב ולאכ ישעמ סיפדהל רתומ .
18

ימעפ הברה , אורמה י צור אל י ה ע רבדל
נותעה ו יא תאז וקמב רמוא ' הבוגת יא ' . צו " ע
ש בותכל לוכי יאנותעה א ייאורמה רמא ' יא
הבוגת ' אל וא ? דחא דצמ , יארוק רוביצהשכ
יאנותעה ע רבדל הצור וניא ינולפש , רשפא
ל שח תוביס שיש ב ילילש אליממו ותקיתשל
הל קבא לע רבוע יאנותעה " ר . לבא , ינש דצמ ,
לפ ירבד טימשה יאנותעה א ינו , יארוקשכ
יבושח ירבד שיש לכל האריי רמאמה תא
רמאמהמ ירסחש . כל , שכ ב ' קר ולא ידדצ
יארוקה לש תובשחמב , נותעה ירצ יא ריהזהל
הביסהש ללכ קפתסהל לוכי דא וש יאש
רמא ינולפש ' הבוגת יא ' וא דוס הזיא ריתסהל

16
קפס וקמב , הל וינפב ורמאנש ירבדה א " אל וא ר ,
י מסל יאנותעה לוכיש רמול כתי שוריפ לע ג י ' דו ' לש
ה " הנוי ר . דוע ע ירבד עמוש דא רשאכש רמוא אוה כו
ישנא ינש , הל ניא ירבדהש ימאהל רשפא " הש גו ר
יתימא תקזחב . רב , קפס וקמב ולא יריתהד , ה " הנוי ר
ירחאל רפסיש דוק וירבד לע רוקחל יעמושהל ריהזה
המודכ וא ותעב בותכל וא .
17
ימ תוהגה בתכ דועו תוינומי ) ז תועד : ג ( שוריה שב '
הל רמול רתומש " תקולחמ ילעב לע ר . ולא ינמזב כו , בתכ
סב ' ' ימינב תקלח ' ) ד : הנ ( ירבד ותעב סיפדהל הוצמ שיש
הז או הבושתב תוא ריזחהל וחכ לכב יעשרה לע תונג
י אל י ללכב כת , רפסלו לארשי תליהק תא ריהזהל ירצ
תוישעמ . רוקיפא ינעב כו חה וליפא ס " יאש יכסמ ח
ללכ ולא יאנת ירצ ) ח " ח ח : ה .(
18
כו , נה השמ יכרדה ירבדל ונלש ריבסהל " ל , רמול רשפא
שיא ותוא לע ער ש איצומ רפסל רתומש . לבא , ירצ
יזא עשר ארקנו תואמר גהנמ יב לדבה שיד רמולו רידגהל
בטיה רוקחלו ימש של ותדובע תושעל בייח יאנותעה
תה יאש ללכ תובוט תויולצנ . אליממ וישעמל תוביס שי או
לע ירבד תאנוא בותכל תושר יאו עשר תגרדמ ותוא עיקפנ
תואמר גהנמכ גהונש ימ .
ד משל השוע אוה קרו רובצה מ ער רב לע ר
ותועינצ . רב , יאנותעה יא א תושעל לוכי
כ , תכל רתיה ול יא ב , של קבא יכ ה " ר
רוסא הליחתכל .

ה הה ה . .. . תכרעמ ירמאמ תביתכ תכרעמ ירמאמ תביתכ תכרעמ ירמאמ תביתכ תכרעמ ירמאמ תביתכ ותעב ותעב ותעב ותעב

תושק רתוי ינעהש רשפא השכ הדבוע
בותכל אוה יאנותעה רעמ רמאמ תכ ושמ
ש תתל ולא ירמאמ לש תלעותה ימעפ בורב
הרקש ינע וא תויעב הזיא לע רבחמה לש תועד
ורוביצל וא אמלעב תויעב . ימעפ הברהו ,
רעמ ירמאמ לגרמ תכ י דחא דא לע תופירחב
ישנא המכ וא . תטיש לע הלעמל ראבתנש המו
שר " ב י ' אתלת יפא ' תכל רתיה קר קוידבש המ ב
ע בתכל אלו יאורמה ורמא " מ רבדמ אוהש
רביד אוהש המ תא חתנל אלו יאורב .
19

כב ל ה ב תוטיש ' אתלת יפא ' הל " הנוי ר
נה " ל , ש ורחאה ותטי ש שי תוליכר רתיה
וקמב ג ' הומת רתוי . רמול רשפא ש רה " י
במרה ושלמ קיידמ " בתכשכ ) ז תועד : ב ( , " יא
והז ליכר הז עוטש ירבד לוהו הזמ הזל
רמואו כ רמא ינולפ כ כו יתעמש לע ינולפ
עא " פ אוהש תמא רה " ז בירחמ תא לועה , שי שי שי שי
וע וע וע וע לודג לודג לודג לודג הזמ הזמ הזמ הזמ דע דאמ אוהו ללכב ואל הז אוהו
ל ה " ר , אוהו רפסמה תונגב ורבח עא " פ רמואש
תמא ." במרה " תוליכר רוסיא יב אכ קלחמ
הלו ורבח הנגמ אקווד ואלש " רוסיאה תנווכש ר
שממ ורבח תונגל .
20
עטה הזש רשפאו
במרהל " לש בתכשכ ה " ר לודג אטח תונג לש

19
הזמ רתוי , תכירעמה א רשפא והשמ לע בוט רבדמ רמאמ
סעל הל קבאב זא ק " והשימ ראת א ימעפ הברהש ושמ ר
בוט ותדובע השעש , ומכ ושע אל ירחאש עמשמ וה , וא
הרואכלו איסהרפב חבשוהשכ חבושמה יפלכ האנקל ורגיש
הל קבא רג רמאמ תכירעמה " רבודמל ר .
20
כו , מברהש למה תדובעה שב ונרמאש ומכ " קלחמ
הל יב " הלו השולש ינפב רתומו קיזהש ר " תונג רפסמש ר
ללכ רתומ וניאו , רהל ג " הזש ורבח לע תוליכר רפסמשכ י
קרו תונג רוג וניא וניא וילע קזנ רתוי ורגל רפסמהל ותנוכ
כל עודי דוסהש רחא רוסא ו ל .
קר ותנוכה תוליכר רפסמ דאשכ יכ תוליכרמ
קיזהל תוחפ הריבע הזו ותונגמ . פל " ז ,
בותכל הצור יאנותעהשכ רעמ רמאמ רבד לע תכ
תונגל לוכי ניא ויתועד אליממו עודי רבכש
דוע ורבח ושמ ש תונגה לכ ורבח לביק רבכ
ה ותדוסמ תויהל לוכיש " ז הטיש יפל רתומ
ה לש הנורחאה " ר י הנו .
כו , בתוכ יאנותעהש ימעפ הברה רמאמ
רעמ תכ עא " רבכש פ עדונ עהו תואיצמה ינינ
בתוכ אוהש ו , פעאו " רדב בתוכ רבחמה כ
דוק ולא יניינעל עגונב יבשוח ניא בורהש
הנגמו שאה לע והשמ יסוה יאנותעה אליממו
רתוי ורבחב . יזא , ירמאמ תקיסעב ריהזהל ירצ
תכרעמ קזנ רתוי ימרוג ה ימעפ הברה יכ
יללוכ הש ינפמ תס ירמאממ תונג רתויו
נ גו יתואיצמ אלו תויביטקיבוס תועיט
יטלב תויביטקיבוא ללכ יטונ . כל , עא " פ
שמכ " ה כ " ר י הנו , ירצ לע דאמ רהזיהל
תכרעמ ירמאמ לש תלעותה ימעפ הברהשכ
תונגה לע יפיסומ ה .
ו בב אתיא " ב ) הסק (. " רמא בר הדוהי רמא
בר : בור לזגב , טועימו תוירעב , לכהו לב ה " ר .
לב ה " ר אקלס תעד ? אלא , קבא ל ה " ר " . הנהו ,
במרה " ) ז תועד : ד ( ר לש תואמגוד המכ ש
הל קבא " ר . ויתואמגוד ותבו בתכ , " כו
רפסמה ל ה " ר רד תואמר אוהו רפסיש ומותל
וליאכ וניא עדוי רבדש הז רבדש ל ה " ר אוה ,
אלא יחממשכ וב רמוא יניא עדוי רבדש הז
ל ה " ר וא ולאש וישעמ לש ינולפ " . כל , ומכ
במרה בתכש " , עפ שי וא רפסמ דאש ימ
ל בתוכ ה " ר הז רבדש עדוי וניאו ורבח לע
ל רבדש ה " ר אוה . עאו " הז הביתכ וא רובידש פ
גגושב קר , פעא " כ ירה הל קבא לע רבוע " ר .
נמא , בתכשכ רעמ ירמאמ תכ , יאנותעה ירצ
ורמאמ תא וארקי ישנא תוצובק הזיא תעדל .
21


ו וו ו . .. . נח תונותע ערקל רתומ א נח תונותע ערקל רתומ א נח תונותע ערקל רתומ א נח תונותע ערקל רתומ א

נשמב אתיא ' ) ירדנ ה : ד ( , " ילע ינירה
רוסא רדונה רח ילע תא ירה רוסא רדומה רח
הינשו ירוסא הינש ילע תאו ילע ינירה
לש רבדב ירוסאו לבב ילוע לש רבדב ירתומ
ריעה התוא ." רה שריפ " ) ד " ה ' ירסואו ' ( לע
ינב לש תופתוש ידב ה ירהש ריעה התוא
ו ריעה " הש הב קלח תרחא ריע ישנאל יא
י ישנא דמעמב ריעה יבוט העבש רכמל ילכו
ריעה ." ארקנש ותע שי וניתבישיב כו
ה ' רוטיטנמוק ' ירוחבה לכל סיפדהש רוביצהו
ונתבישיל רשקתנש . נמא , עא " סכ ושש פ
לע לפנ אנידב תוירחאה לכו הבישיה מ עובנ
ותעה תכרעמ ) ח ידימלתה תצעומה תקוח '
א : ד ( , אוה ונינותעש ינפמ יידע ימשרה ותעה
הבישיה לש ) א ש : א ( תצעומ ירבחשכו
ידימלתה ע ורחבוהש " י ידימלתה לכ
הבישיה תויהל דקפנש ימ תא תוחדל ילוכי
האבה הנשל ותעה רועה ) א ש : ג ( , ירה
לכ ידיב ראשנ ותעהל תולעבה תמאב
ידימלתה . הרואכל , יד שי ונינותעל ינב לש ינב לש ינב לש ינב לש
ריעה התוא ריעה התוא ריעה התוא ריעה התוא מכו " רה ש " , ה ידימלתש הבישי
נ תכל יכרועהו יאנותעהל תושר ונת ב
תונותעה תא קלחלו תועדומ הובגלו ירמאמ
הבישיה ינב לכל . כל , ימ לכו ידימלתה לכשכ
יסינכמ וב רשקתנשו הבישיב דבועש
תחקל ילכוי לכה ותעה לע תולעבב תופתושל
תונותע המכ שמח וא עברא וליפא רקלו א

21
גו , ורבח תא חבשלו ימש של ותנוכ א וליפא , ירצ
הל קבאל וכפהיי ניא ירבדהש דאמ רהזהל " ר . הז הדובעו
זח לש ותנוכ הז ילואו דאמ השק " קבא ירבדמ לכהש ל
הל " ר . רב , כ וניא הז " כ לע ותרימש לטבל רתיה קרו הז יד
בוטהו רשיה תושעלו יניוצמ ילימ רוחבל ונימצע קזחל
ה יניעב ' ) ו ירבד : חי .(
צור הש פוא הזיאבו מז הזיאב לכל שי יכ י
וב יפתושמ הש קלחה לע תולעבה דחא .
רב , יקלחנ תונותעהשכ טושפ רבדהש הארנ
רקפה תרותב אלו תופתוש תרותב ילוע לשכ ילוע לשכ ילוע לשכ ילוע לשכ
לבב לבב לבב לבב ) שמכ " רה כ " זמ ירדנב : ד " ה ' ירתומ ' ( ,
וקלחמ רתוי ייאדוש המ תא תחקל לכל רוסא
ליבשב יוכתה וניאש הלועפ תושעל יאדוו .

ז זז ז . .. . נותע איבהל נותע איבהל נותע איבהל נותע איבהל יבל הרות ירבד כותבש תו יבל הרות ירבד כותבש תו יבל הרות ירבד כותבש תו יבל הרות ירבד כותבש תו ה הה ה " "" " ס סס ס

תוכרבב אתיא ) דכ (: , " רמא הבר רב רב
הנח רמא יבר נחוי : כב " מ רתומ רהרהל ירבדב
הרות וח תיבמ חרמה מו היב " ס ." ו פל " ז ,
במרה בתכ " ) ג עמש תאירק : ד ( , " לכ ינע
אוהש ירבדמ שדקה רוסא ורמואל תיבב
חרמה יבבו ה " ס וליפאו ורמא ושלב לוח , אלו
ורמאל דבלב אלא וליפא רהרהל ובלב ירבדב
הרות יבב ה " ס תיבבו חרמה וקמבו תפונטה
אוהו וקמה שיש וב האוצ ימו ילגר רוסא " .
פל " ז , במרה תעד " אוה כ : יב קוליח יא
תרחא ושלב וא תירבעב יבתכנש הרות ירבד
נוטמ וקמב הרות ירוהרה רוגש המ לכ יכ
שפ רבד הזו ארקל רוסא אוה ירה טו . רב ,
רתומש המ לע וקליח רבעש רודב יקסופה
איבהל הז תא ארוק דאש ששח ילב
יבל ה " ס .
הארנכ , רומג בתכ אוה סופדש ) ייעו ' טב " ז
וא " דפר ח : ב ( , אש יששוח יקסופ המכו
תויתואב וספדנש תונותע איבהל דאל וריתי
ה לש ' לא תיב ' ירבד לע רוהרהב ולשכי ירה
הרות . ב גונ ש תונותעל ע ד וסיפדה " זעלב ת , ייע '
שמ " יקסנעזדארג רזוע ייח ברה כ ) וש " ת
ג רזעיחא : ד בל " ה ' וש " ידשב ר ' ( וניאש
ד ובישחמ " ת ירבדכ לוח ושלב ובתכנש
אוה קרו ויזב ידיל מרגל רוסאש השודק
ו זעלב אלמ שה תביתכל ששוח " יה ה וכנ
הלחתכל תונשל איבהלו הלמ תרחא ומכ רעד
רעגיווע רעפעש וא על תוש ומכ גוהנש ונלצא
תושעל וק דירפמ יב תוא ג ' תואו ט ' ) תויתוא
ג ' דו ' ונינמזב ( וא לכב פוא ואצמיש הצע קתל
איצוהל ידימ ששח יררוע . ייעו ' ושב " תחנמ ת
קחצי ) א : ד חי " המו ה ( קספש עאש " מ וניאש פ
רכזומש יבתכל ויזיב רד גוהנל ייוארה ' ג ט '
יח ברה ריתהש ומכ ללכ רדב רזוע י , עא " פ
עגונש המל כ ל נותע תו " ושענד עימשהל
תושדח ראשו ירבד לוח , יתנבו ובתכ הזיא
ד " ת , יאדוב יוה ולאכ ונתה הילע הליחתמ
אלש לוחי הילע השודק ."
22
יזא , רתויש הארנ
ובתכנ הבש ותעב ידומעה תא ריסהל בוט
ד " ת יבל סנכייש דוק זעלב אלמ שה וא ה " ס ,
וכי אל א לבא כ תושעל ל , ומסל ימ שי
וילע .
23


ח חח ח . .. . ל ינינעב רסומ ירבד ל ינינעב רסומ ירבד ל ינינעב רסומ ירבד ל ינינעב רסומ ירבד ה הה ה " "" " ר רר ר תונותע יכירעמו תונותע יכירעמו תונותע יכירעמו תונותע יכירעמו

רפסב יתאצמ ' ירבדו יבתכמ סוא ' רמל
ומדאה " רטלא יכדרמ הרבא ברה רוגמ ר
לע ימעפ המכ רבדמו יבתכמ הברה בתכש
ונמזב יידוהיה ינותעה . יבתכממ המכב
וללה , ידרחה תכרעמהל קוזיח ירבד שי
יהקלו נוממבו תלפתב רזעל רוג ידיסח תול .
הנשה שארב כו תנשב צרת " רדס דוק א
רפוש תעיקת , ומדאה רמא " רוגב ר ) ס ' ע " ג ( ,
" רעכיב ינורחאה ינמזב וברתנ רשאכ

22
ולא יקספ דגנכ , ייע ' ב שמ " ושב כ " תוכלה הנשמ ת
) ז : ד גפק " רבדב ה ( עבש ראב ברה שב .
23
עטל שי שמכ " מרה כ " א ) ח " במר מ : ול ( ש " רבד רמאש ימ
הכלה רבדב יישה הידידל , א הרמא דוק השעמ יעמוש
ול או ואל , יא יעמוש ול ." כו , ייש הז ידש בתוכו לוה
רמואשכ קר ' כ יתלבק ' , רב , א אוה רמוא " רבד ארבסמ
הארמו ינפ וירבדל אוהו הארנ , יעמוש ול . לבא יא יעמוש
הידידל , אמלד ימדמ ירבד ידדהל ניאש ימוד . חס לבא
א אוה טושפ , יעמוש ול " . א ויע ירצ מרה ירבד " עגונ א
המכ יתצביק קרו רבד וש שדחמ ינניא הז רוביחבש ונל
לע ורבידש ינורחאהו ינושארה ילודג לש תומוקמ יארמ
ונינינעל יכיישש תוכלהה . הז רוביחב וקמ ושב כו
ושלב ונבתכ קרו רבד הזיא לע ונקספ ' הארנ ' . לואשל אנו
ת " יוארה ח .
עקעטאלביבו עגנוטייצ ) ונמזב תונותעה ש (
לכב גפ ישועש הפ לובינ ירבד הב שיש
ידוהי שפנ , יש דחאו דחא לכמ שקבמ כב יה '
בו ומצעב ריהז " אלשו ארקי אלש וינבו ב
ישה רוזעי הז תוכזבו תיבל חיני " יהיש ת '
בוט ." חאו " כ , תוליהק לכל קליחו וירבד בתכ .
ומדאהש תונותעה בושח המכ הארתו " רוגמ ר
רב תועיקתה רדס ינפל הילע רבדמ " ה , בתכו
וניתלהקל תונותע לש תובישחה לע הברה .
נמא , ל חכ וירבדב שי כו ירה תונב
לועה תא סורהל . תהל אנו ב ע דדו " מ אבוהש
במרה " זח שב " ל ) ז תועד : ג ( ש לש ו ש
תוריבע יערפנ מ דאה לועב הזה יאו ול
קלח לועל אבה , תדובע יבכוכ יוליגו תוירע
תוכיפשו ימד לו ה " ר דגנכ לוכ . דועו ורמא
ימכח : לכ רפסמה לב ה " ר וליאכ רפוכ
רקיעב ." כו " כ המלש ותמכחב ) א ילשמ : אל ( ,
" ו ועבשי היתצעממו כרד ירפמ ולכאי ."
האבה הנשב ונתוא רבי אוה שה תרזעבו
ל אטח לש לודגה וועו תקולחממ בוזענש ה " ר
הזב קזחתנ ונלכש תוכזבו וניתבישיב , וכזנ
ב לאוג ויצל ואבו ונב יוקיש הרהמ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->