Jawab semua soalan 1. Kurikulum Baharu Sekolah Rendah bagi Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu bertujuan untuk A .

melahirkan masyarakat yang percaya kepada Tuhan, raja dan negara Malaysia. B. memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. C. membina masyarakat yang progresif, dinamik dan berketrampilan yang dapat menggunakan sains dan teknologi moden. D. membina masyarakat yang cekap menggunakan bahasa secara bersopan santun dan bersusila dalam kehidupan harian. 2. Komponen utama Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ialah I. Hasil pembelajaran II. Pengisian kurikulum III. Huraian hasil pembelajaran IV. Kemahiran bahasa V. Sistem bahasa A. I,II,III dan IV B. I,II,III dan V C. I,II,IV dan V D. II, III, IV dan V 3Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Susun peta perkembangan pembelajaran pelajar di bawah mengikut urutan yang betul. i. Menyebut bunyi huruf ii. Membentuk suku kata iii. Permulaan mengenal huruf iv. Berdikari mengeja perkataan-perkataan v. Mencantum suku kata dengan bimbingan guru A. i, ii, iii, iv dan iv B. iii, i, ii, v dan iv C. iii, ii, v dan iv D. iv,i, ii, iii dan v

4Elemen-elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum terdiri daripada A. ilmu, nilai, sistem bahasa, peribahasa dan kemahiran bernilai tambah B. ilmu, nilai, sistem bahasa, peraturan sosiobudaya dan kemahiran bernilai tambah C. ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya dan kemahiran bernilai tambah D. ilmu, nilai, peribahasa, kewarganrgaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah

:ORGANISASI DAN PENGURUSAN BILIK DARJAH
1. Di antara ciri-ciri berikut yang manakah bukan keadaan fizikal dalam bilik darjah KBSR? A. Susunan kerusi meja murid adalah disusun mengikut baris demi baris B. Terdapat ruang pembelajaran di dalam bilik darjah. C. Kerusi dan meja boleh diubahsuai semasa tajuk perbincangan. D. Terdapat sudut bacaan untuk menggalakkan minat murid untuk membaca.

2. Bilik darjah elektronik adalah selaras dengan ekspektasi masa hadapan.Berikut adalah ciri-ciri bilik darjah elektronik kecuali.. A. Bilik darjah mempunyai ciri seperti studio. B. Setiap murid mempunyai stesen masing-masing untuk penerokaan dan penyelidikan. C. Komputer notebook digunakan bagi menggantikan buku teks. D. guru sebagai fasilitator. 3.Lazimnya kemudahan dan peralatan yang terdapat di dalam bilik darjah ialah seperti berikut kecuali.. A. kerusi dan meja murid B kerusi dan meja guru C. papan tulis D. langsir 4.     Selesa Menarik Keadaan selamat Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan

Yang manakah berikut adalahlancardaripada pernyataan di atas? dengan hasil A. Bilik darjah diurus dengan baik dan sempurna B. Bilik darjah tiada ruang pembelajaran C. Bilik darjah terlalu sesak D. Bilik darjah tiada sudut bacaan 5. Sebagai seorang guru,beliau perlu memastikan masalah disiplin dapat dihindarkan.Antara langkah yang perlu diambil oleh guru tersebut ialah…. A. Mengabaikan suasana psikologikal bilik darjah B. Suasana pembelajaran yang kondusif

C. Menggalakkan persengketaan antara murid D. Mengabaikan nilai-nilai murni 6. Beberapa orang murid sedang mengikuti ajaran guru ..Apakah konsep bilik darjah sebelum kedatangan British di Tanah Melayu? A. Surau dan pondok B. Sekolah dan pondok C. Sekolah D. M asjid dan sekolah

7. Apakah perbezaan bilik darjah tradisional dan bilik darjah moden? A. Suasana perabot B. Saiz kelas C. Disiplin murid D. Pengajaran berpusatkan kepada guru

8. Suasana fizikal mempunyai hubung kait dengan keperluan asas manusia iaitu selaras dengan teori keperluan asas manusia(teori Maslow).Jelaskan teori Maslow dan hubungannya dengan suasana dan fizikal bilik darjah? A. Tahap motivasi murid akan rendah jika fizikalnya dalam keadaan selamat. B. Tahap motivasi murid akan lebih tinggi jika fizikalnya dalam keadaan selesa. C. Menimbulkan suasana kurang selamat. D. Kejayaan guru mengurus bilik darjah dapat membentuk disiplin. 9. Terdapat dua kategori motivasi ke arah mewujudkan suasana psikologikal yang baik iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.Motivasi ekstrinstik bermaksud _____________ A. Bersifat dalaman yang melibatkan faktor peribadi B. Memotivasikan murid di dalam bilik darjah C. Bersifat luaran yang boleh mewujudkan motivasi dalam diri murid D. Interaksi murid dengan murid dapat mendorong murid belajar

10.Dalam KBSR ,aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan kepada murid dan menarik. Jelaskan bentuk aktiviti yang dijalankan dalam KBSR. A. Secara kumpulan

B. Secara individu ,kumpulan dan kelas C. Secara kelas dan kumpulan D. Secara Individu

1. Apakahmatlamatkurikulumsekolahrendah? I. Tingkahlaku yang bersifatmenyeluruh yang diharapkanakandiperolehpadaakhirsuatu proses pendidikan. II. Iabersifatumumdanberfungsisebagaipanduandanpedomankepadapencapaianmetlamatpen didikansesebuah Negara. III. Pendidikanadalahkearahpembentukanmanusia yang bersifatmulia. IV. Memperkembangkanpotensimurid-muriduntukaspekpersonal,sosialdanemosi A B I,II,III I,II,IV C D I,III,IV I,II,III,IV

2. ApakahmatlamatkurikulumdalampendidikansebelumpenjajahanInggeris? A B C D Untukkesejahteraandankeharmonianhidup di duniadan di akhirat. Pendidikan formal. Pendidikan kea rah perpaduan. PendidikanberlandaskanFalsafahPendidikanKebangsaan.

3. Berikutadalahsekolah-sekolahvernacular,kecuali A B SekolahMelayu SekolahCina C D Sekolah Tamil SekolahWawasan

4. BerdasarklanPerakuan 57(a) ,LaporanJawatankuasaKabinet 1979. “ Kurikulumsekolahrendahituhendaklahdirancanguntukmembolehkanmuridmuridmendapatkemahirandalamtigabidangasasiaitubidang ___________, bidang _________________________danbidang ______________________sesuaidengankeperluan,minat,bakatdankemampuan mental sertakesediaanmurid-muiditu.”

A B C

Komunikasi ,ManusiadenganAlamSemulaJadidanPerkembanganMasyarakat. Komunikasi, ManusiadenganAlamKelilingnyadanPerkembanganDiriIndividu. Hubungan,ManusiadenganTuhandanPerkembanganDiriIndividu.

D

Hubungan, ManusiadenganTuhandanKomunikasi.

5. Apakahmatapelajaran yang terkandungdalambidangKomunikasi A B Pendidikan Moral danMuzik PendidikanSenidanBahasa C D BahasadanMatematik PendidikanJasmanidanMatematik

6. ApakahObjektif KBSR? I. MenguasaiBahasaMelayudanBahasaInggerisdengankedudukanbahasatersebutsebagaibahas akebangsaandanbahasarasmi Negara. II. Menguasaiakemahiranbelajardanberfikir. III. Membinadayakepimpinandankeyakinandiri. IV. Menjagakesihatandankecergasandiri. A B I,II,III I,II,IV C D II,III,IV I,II,III,IV

7. Kemahiranasasberbahasatermasuklah A B C D Mendengar ,bertutur,membacadanmenulis. Membaca ,menulisdanmengira. Mendengar, membacadanmenulis. Mendengar, bertutur,membaca,menulisdanmengira.

8. Kurikulum Standard SekolahRendah (KSSR) berteraskan A B C D PenyataRazakdanDasarPelajaranKebangsaan. FalsafahPendidikanKebangsaandanDasarPendidikanKebangsaan. AktaPelajaran 1961 danRukun Negara. FalsafahPendidikanKebangsaandanRukun Negara.

9. Murid yang mengikuti KSSR akanmempunyaiasas-asasberikut : I. Insan yang seimbangdarisegiintelek,rohani,emosi,jasmanidansosial. II. Warganegara yang bertanggungjawab. III. Global Player IV. Pekerjailmu

A B

I,II,III I,II,IV

C D

II,III,IV I,II,III,IV

10. KSSR menggunapakaiempattonggakpendidikanUNESCO,iaitu I. Belajaruntkmengetahui II. Belajaruntukbermain III. Belajaruntuk hidupbersama IV. Belajaruntukmembentukperibadi A B I,II,III I,III,IV C D II,III,IV I,II,III,IV