1

SỞ GD & ĐT THANH HÓA ĐỀ KI ỂM TRA HỌC KÌ I
Trường THPT Triệu Sơn 4 NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn: Vật lí Lớp: 11.
Thời gian làm bài: 45 phút.
A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
I . Phần trắc nghiệm( 6 câu, mỗi câu 0,5 đ)
Câu 1: Biểu thức nào sau đây là biểu thức năng lượng điện trường?
A.
C
Q
W
2
= B.
C
Q
W
2
2
= C.
C
Q
W
2
2
= D.
U
Q
W
2
=
Câu 2: Tính chất nào sau đây là tính chất của đường sức điện?
A. Các đường sức điện là đường khép kín.
B. Các đường sức điện là đường không khép kín.
C. Các đường sức điện có thể cắt nhau.
D. Qua mỗi điểm trong điện trường vẽ được vô số các đường sức điện.
Câu 3: Điều kiện để có dòng điện là:
A. Phải có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn
B. Phải có các điện tích trong vật dẫn.
C. Phải có các điện tích tự do bên trong vật dẫn
D. Không cần điều kiện gì.
Câu 4: Biểu thức nào sâu đây là biểu thức của định luật Cu-Lông
A.
r
q q
k F
2 1
=
B.
2
2 1
r
q q
k F =
C.
2
2 1
r
q q
F = D.
2
2 1
r
q q
k F =
Câu 5: Tác dụng đặc trưng của dòng điện là
A. tác dụng nhiệt B. tác dụng từ
C. tác dụng sinh lí D. tác dụng hóa học
Câu 6: Chọn đáp án đúng?
A. Cường độ điện trường tại một điểm trên mặt vật dẫn vuông góc với mặt vật.
B. Cường độ điện trường tại một điểm trên mặt vật dẫn song song với mặt vật.
C. Điện thế tại mọi điểm trên mặt vật dẫn có giá trị khác nhau.
D. Bên trong vật dẫn điện trường khác không.
I I . Tự luận:
Câu 7 (4đ): Cho hai điện tích điểm q
1
=- 4.10
-7
C và q
2
=4.10
-7
C đặt tại hai điểm A và B
cách nhau 6 cm trong không khí.
a) Tính lực tương tác giữa hai điện tích trên.
b) Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C sao cho tam giác ABC là tam giác
đều.
c) Tìm vị trí của điểm M trên đường trung trực của đoạn AB sao cho cường độ điện trường
tổng hợp tại đó cực đại. Tìm giá trị cực đại đó.
Đề số 1

2


B. PHẦN RIÊNG.
I . Phần dành cho học sinh học theo chương trình cơ bản.
Câu 1A(3đ): Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó các nguồn điện
có suất điện động là E =2 V và có điện trở trong
r =0,5 O; các điện trở mạch ngoài là: ; 4 ; 2
2 1
O = O = R R
a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
b) Tính cường độ dòng điện ở mạch ngoài và hiệu điện thế
ở hai đầu các điện trở.
c) Cho R
2
thay đổi. Tìm R
2
để công suất tiêu thụ trên R
2

đạt giá trị cực đại. Tìm giá trị cực đại đó.
I I . Phần dành cho học sinh học theo chương trình nâng cao.
Câu 1B(3đ): Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện
có suất điện động là E =6 V và có điện trở trong
r =2 O; các điện trở mạch ngoài là
O = O = O = O = 5 ; 3 ; 6 ; 2
4 3 2 1
R R R R
a) Tính cường độ dòng điện ở mạch ngoài.
b) Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.
c) Nối đầu A và đầu B của mạch điện (hình 3)
vào hai điểm M và điểm N của mạch điện (hình 2),
với F C F C F C F C     5 ; 6 ; 3 ; 2
4 3 2 1
= = = = .
Tính số electron dịch chuyển qua điện kế G.
Biết R
G
=0******* Hết *******R
2
R
1
E r

(Hình 1)

R
3
R
2

R
1
E r


R
4
M
N

(Hình 2)

G
C
4
C
3
C
2
C
1
B

A

(Hình 3)


3
SỞ GD & ĐT THANH HÓA ĐÁP ÁN KI ỂM TRA HỌC KÌ I I năm học 2008 – 2009
Trường THPT Triệu Sơn 4 Môn: Vật lí
Lớp: 11.
Thời gian: 45 phút.
A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
I . Phần trắc nghiệm:
Câu (0,5đ) 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B A D B A

Câu Nội dung Điểm
Câu 7
(4đ)
7a.

7b.

7c.

Lực tương tác giữa hai điện tích:
( )
N F 4 , 0
10 . 6
10 . 4 . 10 . 4
10 . 9
2
2
7 7
9
=
÷
=
÷
÷ ÷
.
- Cường độ điện trường do điện tích q
1
gây ra tại C

( )
m V
AC
q
k E / 10
10 . 6
10 . 4
10 . 9
6
2
2
7
9
2
1
1
=
÷
= =
÷
÷

- Cường độ điện trường do điện tích q
2
gây ra tại C
( )
m V
AB
q
k E / 10
10 . 6
10 . 4
10 . 9
6
2
2
7
9
2
2
2
= = =
÷
÷

2 1 E E E + =
Ta có E
1
=E
2
và ( ) m V E E E E / 10
2
cos 2 120 ,
6
1
0
2 1
= = ¬ = =


Gọi x là khoảng cách từ M đến đoạn thẳng AB khi đó

AM
2
=AH
2
+MH
2
=3
2
+x
2
=9 +x
2

E
1
=E
2
=
2
2
2
7
9
9
10 . 36
9
10 . 4
10 . 9
x x +
=
+
÷

( )
2
3
2
2
2
1
9
21600
9
3
9
3600
2 cos 2
x
x
x
E E
+
=
+
+
= = 
( )
m V E / 10 . 8
10 . 9
216
6
2
3
4
max
= =
÷
khi x=0 cm.


1 đ0,5đ

Hình
0,5đ
0,5đ


0,5đ
-

+
C
B
q
2

A
q
1
E
2
E
E

-

+
M
B
q
2

A
q
1
E
2
E
E

4
Vậy vị trí của M là trung điểm của đoạn AB.

B. PHẦN RIÊNG
I. PhÇn dµnh cho häc sinh häc theo ch­¬ng tr×nh c¬b¶n.
C©u 1A
(3®)
1A.a.

1A.b.
1.A.c.


SuÊt ®iÖn ®éng: E
b
= 4 E = 4.2=8 V
§ iÖn trë trong: r
b
=4r =4.0,5 =2 O
C­êng ®é dßng ®iÖn m¹ch ngoµi:
A
r R R
E
I
b
1
2 4 2
8
2 1
=
+ +
=
+ +
=
HiÖu ®iÖn thÕhai ®Çu mçi ®iÖn trë:
U
1
=I.R
1
=1.2 =2 V, U
2
=I.R
2
=1.4 =4 V.
W
R
R
R
R
I R P 4
8 8
64
8
16
64
4
8
2
2
2
2
2
2
2
=
+
>
+ +
=
|
|
.
|

\
|
+
= =
DÊu “ =” khi R
2
=4 O
P
max
=4 W.


0,5 ®
0,5 ®

0,5®


0,5®


I I . Phần dành cho học sinh học theo chương trình nâng cao.
Câu 1B
(3đ)
1B.a.


1B.b.


1.B.c.


Điện trở tương đương của mạch ngoài: R

=4 O
Cường độ dòng điện trong mạch: I=1 A.

Hiệu điện thế mạch ngoài: U
N
=U
12
=U
34
=IR =4 V.
U
1
=1 V, U
2
=3V, U
3
=1,5 V, U
4
=2,5 V.

Ta có: U
MN
=U
3
– U
1
=1,5 – 1 =0,5 V.
Vì điện kế G có điện trở bằng 0 nên C
b
= F  4 ; Q
13
= C  2 Q
24

= C  2
Q
1
= C  5 , 0 ; Q
2
= C  75 , 0
Số electron dịch chuyển qua điện kế G.
11
19
1 2
10 . 6 , 15
10 . 6 , 1
=
÷
=
÷
Q Q
n
e
5

******* Hết *******MA TRẬN ĐỀ.

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng MĐNT
LVKT KQ TL KQ TL KQ TL
Tổng
A. Phần chung (7đ)
I.Trắc nghiệm(3đ)
1. Biểu thức năng
lượng điện trường
1(0,5đ)
1(0,5đ)
2. Các tính chất của
đường sức điện.
1(0,5đ)
1(0,5đ)
3. Nguồn điện. Điều
kiện để có dòng
điên.
1(0,5đ)
1(0,5đ)
4. Biểu thức của
định luật Cu-lông
1(0,5đ)
1(0,5đ)
5. Tác dụng đặc
trưng của đường
sức điện.
1(0,5đ)
1(0,5đ)
6 Vật dẫn trong
điện trường
1(0,5đ)
1(0,5đ)
II.Tự luận (4đ)
Bài toán tính lực
tương tác của hai
điện tích và cường
độ điện trường tại
1điểm.

1(4,0đ) 1(4,0đ)
B.Phần riêng ( 3đ)
I . Phần dành cho
Cơ bản


Mạch điện kín, áp
dụng định luật Ôm

1(3,0đ) 1(3,0đ)

6
cho mạch chứa điện
trở R
I I . Phần dành cho
Nâng cao


Mạch điện kín, áp
dụng định luật Ôm
cho mạch chứa điện
trở R

1(3đ) 1(3đ)
Tổng 4(2,0đ) 2(1,0đ) 4(7,0đ) 10(10,0đ)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful