DOA SEMASA MENGHADAPI PEPERIKSAAN

1. Doa sebelum turun tempat tinggal

ُ ‫بِس ِْن هللاِ تَ َو َّم ْل‬
‫ت َعلَى هللا‬
2. Dalam perjalanan

‫اإل ْم َر ِام‬
ِ ‫يَا َذا ْال َجالَ ِل َو‬
3. Semasa hendak masuk pintu dewan

‫َّحيْن‬
ِ ‫َسالَ ٌم قَ ْوالً ِه ْي َربِّ الر‬
4. Duduk di atas kerusi

‫َّاك ًَ ْستَ ِعي َْي‬
َ ‫َّاك ًَ ْعبُ ُد َو إِي‬
َ ‫إِي‬
5. Semasa buka kertas

‫إِ ْه ِدًَا الصِّ َراطَ ال ُو ْستَقِي َن‬
6. Semasa hendak menjawab soalan

‫اى َعلِ ْي َوا‬
َ ‫إِ َّى هللاَ َم‬
7. Semasa susah menjawab soalan

‫ل َعلَى هللاِ يَ ِس ْيرًا‬
َ ِ‫اى َذال‬
َ ‫َو َم‬
8. Semasa semak jawapan

‫اى َعلَى ُملِّ َش ْي ٍء َعلِ ْي َوا‬
َ ‫إِ َّى هللاَ َم‬
9. Semasa serah jawapan

‫ص ْيرًا‬
ِ ًَ ِ‫َك َفى بِاهللِ َولِ ًّي َو َك َفى بِاهلل‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful