รวมเรื่องเล่า..

เคล้าเพลงเก่า

Yesterday Revisited
โดย..เจ้าเสือร้าย
Jao_tiger@yahoo.com

ตีพมิ พ์ใน นสพ กรุงเทพธุรกิจ.Biz week
มิถนุ ายน-กันยายน 2547

รวบรวมโดย : www.OldSongHome.com

สารบัญ
ทักทายกันก่อนด้ วย...ซําบายดีเหรอ................................................................................... 3
แม่นํ ้านิรันดร์ อดีตเพลงรักของพ่อ-แม่เจี๊ยบ(แฟนฉัน) ......................................................... 6
ฉันจนใจ...ของแมวเก้ าชีวิต ............................................................................................... 9
อารมณ์...รัก๑๐แบบ ของวงชาตรี ................................................................................... 12
ทังรั้ กทังเกลี
้ ยด…เพลงนี ้ขอมอบแด่คนถักโครเชต์.............................................................. 15
(อลัน สมิธ) อริ สมันต์ นัน่ ไง...ใจไม่ด้านพอ ...................................................................... 18
‘ หลง ’ - รักทะเล้ น ......................................................................................................... 21
ซื ้อฝั น-กับจรัลคนช่างฝั น................................................................................................. 24
พบ (รอยัลสไปรท์) กันบนดวงดาว ................................................................................... 27
ผู้หญิงที่…ความรักเพรี ยกหา .......................................................................................... 30
เมื่อใด?...ฉันไร้ รัก .......................................................................................................... 33
อีกมุมหนึง่ ของภูสมิงกับ สายลมรัก.................................................................................. 36
ข้ าเจ้ า...เป็ นสาวเจียงใหม่ ............................................................................................... 39
เธอ ?...จันทนีย์ อูนากูล ................................................................................................ 42 

ทักทายกันก่อนด้วย...ซําบายดีเหรอ
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

ขับร้ อง 1 (*) เฮ...ไอ้ เพื่อนเกลอ ไม่ได้ เจอะเจอ ซําบายดีเหรอ
ขับร้ อง 2 ซําบายดีหรอก...เพื่อน
ขับร้ อง 1 ไม่ได้ พบกันแรมเดือน ทําไมถึงมาเยือน คิดถึงเพื่อนแทบตาย
ขับร้ อง 2 มาเตร่แถวๆนี ้ มาสีสาวก้ นซอย อุตส่าห์มานัง่ คอย ตังแต่
้ เช้ าไม่เห็นเงา
ขับร้ อง 1 ไม่เป็ นไรหรอก...เพื่อนเกลอ บอกซิเธอคนไหนเล่า แถวนี ้ถิ่นของเราสบายใจ(*)
ขับร้ อง 2 อยากจะเจอะแต่สาวคนนี ้ เอ๊ ะนัน่ พอดีเธอเดินผ่านมา ช่วยหน่อยเถอะเพื่อนยา
ขับร้ อง 1 โธ่...ไอ้ บ้า นันแฟนกู

(ดนตรี )
ขับร้ อง 1 เฮ...ไอ้ เพื่อนเกลอ ไม่ได้ เจอะเจอ ซําบายดีเหรอ
ขับร้ อง 2 ไม่ซําบายแล้ วหรอกเพื่อน คงไม่พบอีกหลายเดือนแล้ วจะกลับมาเยือน ไปละเพื่อนกู๊ดบาย
ขับร้ อง 1, 2 เฮ...เฮ...เฮ
ใครยังพอจําเพลงนี ้กันได้ บ้างรึเปล่า?
ชื่อเพลง ซําบายดีเหรอ เป็ นหนึง่ ในเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ อง พ่ อม่ ายทีเด็ด หนังไทยที่สร้ าง
ขึ ้นในปี 2520 ผลงานกํากับของสักกะ จารุจินดา ซึง่ ถ้ านับไปนับมาก็ 27 ปี ผ่านมาแล้ ว
เอ...ถ้ าใครตอบว่าจําได้ นี่ก็คงอายุราวๆ (ไม่อยากนึกภาพ...ครับ) แต่อย่ากระนัน่ เลย จะหาว่า
ผู้เขียนกําลังหาพรรคพวกรุ่นราวคราวเดียวกันอยูเ่ ลยครับ
ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของ เชิด ทรงศรี ผู้กํากับหนังรุ่นใหญ่ ที่ได้ กล่าวไว้ น่าฟั งว่า ขอหยุดอายุ
ตัวเองไว้ ที่ 28 ปี และมักจะชิงเรี ยกคนอื่นว่า พี่...ก่อนเสมอ ความคิดนี่นา่ เอาอย่างดีนะ
เขาเล่ากันว่าคนที่วยั เริ่ มมากประสบการณ์ (ฟั งดูดีนะ) มักจะเป็ นคนประเภท กินของขม ชมเด็กสาว
เล่าความหลัง ถ้ าผมจะเป็ นอย่างนันหรื
้ อเปล่าก็ไม่ร้ ู
อันแรกของขมรึ อย่างชอบกินต้ มมะระใส่หมูนี่ใช่รึเปล่า?
เคยชมแต่พวก น้ องเบนซ์...เอ๊ ย พี่เบนซ์ พี่พอลล่า พี่บอลลูน ก็มีบ้าง
รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 3 

คอลัมน์ Yesterday Revisited
แต่ที่อาการหนักก็เรื่ องเล่าความหลังนี่แหละครับ
สัปดาห์ใน บทเพลง

18 มิ ถนุ ายน 2547

No.1

จากนี ้ไปผมจะมาเล่า(เขียน)ให้ ฟัง(อ่าน)กันทุก

อัลบัมเพลง

เรื่ องราวในอดีตของศิลปิ นที่นา่ สนใจควรค่าต่อการจดจําและกล่าวถึง

ตังแต่
้ หลังยุคสุนทราภรณ์มาเลย ถ้ าเกินยุคนันไปก็
้ จะไกลไปหน่อย ใช่ไหมครับ นับว่าเป็ นช่วงรอยต่อของ
เพลงประเภทนักร้ องเดีย่ วลูกกรุงกับวงสตริงต่างๆในยุคแรก

ที่ปัจจุบนั มักจะเห็นมีการจัดคอนเสิร์ตย้ อน

อดีตกันอยูเ่ นืองๆ และอาจทําให้ เกิดคําถามกับคนที่เกิดไม่ทนั ยุคนันว่
้ า บทเพลงหรื อศิลปิ นนันๆมี
้ ที่มาที่ไป
อย่างไรบ้ าง อย่างน้ อยคอลัมน์นี ้ก็อยากเสนอบันทึกจากความทรงจําบางส่วน ให้ ผ้ อู า่ นได้ มองย้ อนกลับ
ไปหารากเง้ าบางแง่บางมุมของวงการเพลงของไทยอีกส่วนหนึง่ ที่ไม่ควรมองข้ ามไปครับ
อย่างเพลง ซําบายดีเหรอ ที่ผมใช้ มาทักทายนี ้ขับร้ องโดย ไพโรจน์ สังวริบุตร พระเอกหนังวัยรุ่น
ในยุคนันซึ
้ ง่ กําลังเนื ้อหอมฟุ้งจากหนังเรื่ อง วัยอลวน(2519) คูก่ บั นางเอกคูข่ วัญ ลลนา สุลาวัลย์ สําหรับ
สมัยนันหนั
้ งที่บมู กันสุดๆจะเป็ นหนังบู๊ ที่มีพระเอกต้ องเป็ นคนแบบหล่อลํ่าบึกตัวใหญ่ กล้ ามเป็ นมัดๆ แต่
ไพโรจน์เป็ นก้ าวใหม่ของต้ นตําหรับหนังวัยรุ่นไทยที่มีภาพพจน์แบบ หนุ่มหล่อคมเข้ ม ผอมเพรี ยว ที่ทําให้
วัยรุ่นยุคนันกรี
้ ๊ ดสนัน่ กับรอยยิ ้มมีเขี ้ยวเสน่ห์ของเขาครับ
หนังเรื่ อง พ่อม่ายทีเด็ด เป็ นหนังรักกุ๊กกิ๊ก ที่ไพโรจน์ รับบทเป็ นนักจัดรายการโทรทัศน์ เป็ นพ่อม่าย
เมียตายที่มีลกู ติดจอมซนอยูส่ องคน

และมีลลนาแสดงเป็ นน้ องเมียที่พงึ่ กลับมาจากเมืองนอกและได้ มา

ช่วยเลี ้ยงเด็กทังสอง

ไปๆมาๆไพโรจน์และลลนาก็เกิดรักกัน แต่ปัญหาคือแม่ยายพยายามคอยกีดกันอยู
้ ่
ตลอดเวลา
ฉากที่นําเสนอเพลง ซําบายดีเหรอ เป็ นภาพการแสดงรี วิวประกอบเพลงในรายการโทรทัศน์ของ
พระเอก โดยมี เศรษฐา ศิระฉายา ร้ องร่วมด้ วย ซึง่ เพลงนี ้ถือว่าดังกว่าเพลงอื่นๆในหนังเรื่ องนี ้ไม่วา่ จะ
เป็ นเพลง พ่อม่ายทีเด็ด, จํ ้าจี ้มะเขือเปาะ, ข้ าวเม่า, จ๊ ะเอ๋ ,รักคืออะไร เป็ นต้ น ด้ วยการนําเสนอในแบบการ
ร้ องคูพ่ ร้ อมเต้ นรํ าประกอบอย่างสนุกด้ วยจังหวะที่นา่ รัก ทําให้ เพลงนี ้เป็ นที่จดจํากว่าเพลงใด ยิ่งเนื ้อร้ อง
ด้ วยแล้ ว บางคนอาจนึกไปถึงว่าอารมณ์ประมาณเพลง จุดใต้ ตําต่อ ในอดีตได้ เช่นกัน

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 4 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

18 มิ ถนุ ายน 2547

No.1

อีกสาเหตุหนึง่ ที่ได้ รับความนิยม เป็ นเพราะได้ เศรษฐา นักร้ องนําวงดิอิมพอสซิเบิล มาช่วยร้ องอีก
แรง เพราะลําพังเสียงของไพโรจน์นนยั
ั ้ งไม่ถือว่าใช้ ได้ ในระดับนักร้ องเสียงดีนกั แต่เขาก็ทํา(ร้ อง)ออกมา
ได้ น่าพอใจ เพราะไพโรจน์เคยแจ้ งเกิดจากฉากลิบซิงค์เพลง สุขาอยูห่ นใด ในหนังวัยอลวนเรื่ องดังของเขา
มาก่อน จึงทําให้ เขาต้ องโชว์เสียงจริ งของเขาจากหนังเรื่ องต่อๆมาที่อยูใ่ นแนวนี ้ด้ วย เช่น รักอุตลุต, ชื่นชุ
ลมน ฯลฯ (เพลงซําบายดีเหรอมีสองเวอร์ ชนั่ ร้ องโดยไพโรจน์-เศรษฐา และไพโรจน์กบั ใครไม่มีข้อมูลแจ้ งให้
ทราบ) ทุกวันนี ้ทังไพโรจน์

และเศรษฐา ก็ยงั มีผลงานปรากฏให้ เห็นทางหน้ าจอทีวี ที่สาํ คัญคือ ทังรู้ ปร่าง
หน้ าตาและนํ ้าเสียงของทังคู
้ ่ ไม่แตกต่างจากวันคืนเก่าๆเลยครับ
ว่าไปแล้ วเพลง ซําบายดีเหรอ ก็เป็ นการแสดงออกถึงเพื่อนที่ทกั ทายกันอย่างสนิทสนมด้ วยคําว่า
เฮ....ไอ้ เพื่อนเกลอ ที่ดภู าพออกมาเป็ นเพลงที่นําเสนอแบบนักร้ องคูด่ โู อคูแ่ รกๆของไทยเชียว เพราะถัดๆ
มาเราถึงจะเห็น อัสนี-วสันต์, วงคนคู,่ เบิร์ดกะฮาร์ ท, ลิฟท์กบั ออย เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั พวก เออ...พี่ๆวง
บางแก้ วเลยละ
ส่วนความหมายคําว่า เฮ...ไอ้ เพื่อนเกลอ

ก็เป็ นในทํานองแบบคูห่ เู พื่อนสนิทที่แสดงถึงความ

ใกล้ ชิดแบบสนิทชิดเชื ้อที่มีให้ กนั เพราะว่าการที่จะใช้ คาํ นี ้ได้ คงต้ องตีความไปในคําว่า เกลอ ในยุคนี ้ก็ใช้
กันน้ อยลงไปที่ผมเห็นนิยมใช้ เป็ นคําว่าเพื่อนคูห่ มู ากกว่า
สําหรับผมแล้ ว คําว่า เพื่อนเกลอหรื อเพื่อนคูห่ ู
เพียงแค่ผมเดินไปพบแผงเทปมือสองเล็กๆข้ างทางเดิน

ไม่ได้ จํากัดอยูแ่ ต่บคุ คลหรื อสิง่ มีชีวิตเสมอไป
ผมก็ต้องหยุดยืนดูเสียหน่อยว่า จะได้ พบเพื่อน

เกลอเพื่อนเก่าในร่องรอยอดีตต่างๆที่หลงลืมกันไป แต่ยงั อัดแน่นไว้ ในตลับเทปจําพวกสามม้ วนร้ อยสี่ม้วน
ร้ อยเหล่านี ้ ครับ
นับจากนีไ้ ปน้ อง เจ้ าเสือร้ าย ก็จะมาแนะนําเพื่อนเกลอในอดีต ซึ่งอาจจะตรงใจหรื อไม่
ตรงใจของใครหลายๆคนมาเล่ าขาน ให้ พ่ ๆ
ี ...(ชิงเรียกก่ อนละกัน...) ได้ ร้ ูจกั กันครับ

หมายเหตุ ฟั งเพลง”ซําบายดีเหรอ” ได้ ที่ http://music.oldsonghome.com/listen.php?song_id=2729

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 5 

แม่นํ้านิ รนั ดร์ อดีตเพลงรักของพ่อ-แม่เจี๊ยบ(แฟนฉัน)
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

แม่นํ ้านี ้ชื่อนิจนิรันดร์
จูบครัง้ แรกใต้ เงาพระจันทร์

เป็ นที่ซงึ่ เรานัดพบกัน
เสียงเธอพร่าสัน่ ฉันเห็นนํ ้าตา

แม่นํ ้านี ้ชื่อนิจนิรันดร์
ข้ ามฟากหนึง่ เธอก็ถึงฉัน

ณ ที่นี่เราจึงรักกัน
มาร่วมกันสร้ างฝั นเป็ นจริง

สร้ างเธอสร้ างฉัน

ให้ กล้ าหาญเผชิญทุกสิง่

ซื่อด้ วยรักภักดีกนั ยิง่

ข้ ามพ้ นสิง่ กีดขวางทางเรา

แม่นํ ้านี ้ชื่อนิจนิรันดร์
ร่วมเดินทางข้ ามนํ ้าพระจันทร์

ใครมีรักจะมาพบกัน
เหมือนเธอบากบัน่ ข้ ามกับฉันมา

เพลงนี ้ดังขึ ้นกลางคอนเสิร์ท The Retro Concert 2nd เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ณ อิมแพคอารีนา่
เมืองทองธานี พร้ อมกับการปรากฏตัวท่ามกลางเสียงกรี๊ ดรอบเวทีของนักร้ องตัวสูงนาม ต้ น-วงศกร รัศ
มิทตั มือกลองวงดนตรี แมคอินทอชในอดีต (2524-2529) ถ้ าเป็ นเด็กๆสมัยนี ้ก็คงคุ้นหน้ าตานักร้ องผู้นี ้ดี
จากภาพยนตร์ เรื่ อง แฟนฉัน ในบทของพ่อของพระเอกเจี๊ยบ ที่ขี่รถมอเตอร์ ไซด์ไล่ตามรถเมล์เพื่อส่งเจี๊ยบไป
โรงเรี ยนไงครับ
ที่จริ งแล้ วเพลงที่ ต้ น-วงศกร ขับร้ องในนามวงดนตรี แมคอินทอชมีอยูห่ ลายเพลงด้ วยกัน

ว่าไป

แล้ วนอกจากตําแหน่งมือกลองประจําวงแล้ ว เขายังควบตําแหน่งการขับร้ องพอๆกับนักร้ องนําของวงอย่าง
นิด-สุเมศ นาคสวัสดิ์ และอู-๋ อรรถพล ประเสริฐยิง่ เลย เพราะในทุกอัลบัมต้
้ น-วงศกร ร้ องนําถึง 3-4
เพลงจากทังหมดสิ

บเพลงทีเดียว

แถมเพลงที่เป็ นชื่อชุดก็เป็ นเสียงร้ องของเขาอีก เช่น ใจสยิว วันวานยัง

หวานอยู่ งานดังในอดีตของแมคอินทอช วงดนตรี ขวัญใจวัยรุ่นวัยโจ๋ในสมัยนัน้

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 6 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

25 มิ ถนุ ายน 2547

No.2

ในบรรดามือกลองที่สามารถร้ องเพลงไปพร้ อมกับการตีกลองแล้ ว ต้ น-วงศกรถือว่าเป็ นภาพลักษณ์
ใหม่ที่ทําให้ แฟนเพลงเริ่ มหันมามองตําแหน่งมือกลองบ้ าง

เนื่องจากส่วนใหญ่พระเอกบนเวทีแสดงสด

มักจะเป็ นนักร้ องนําและมือกีต้าร์ เสียส่วนใหญ่ ถ้ าในยุคถัดๆมามือกลองที่ทงตี
ั ้ และร้ องด้ วยก็ได้ แก่ ติก๊ -ชิโร่
มือกลองวงพลอย แต่ได้ ร้องอยูไ่ ม่กี่เพลง เช่นเดียวกับในยุคหลังอย่าง เชษฐ์ -สไมล์ บัฟ๊ ฟาโล่
สําหรับที่มาของเพลง แม่ นํา้ นิรันดร์ นี ้เป็ นเพลงที่เกิดขึ ้นช่วงหลังจากแมคอินทอชโด่งดังสุดขีดจาก
อัลบัม้ วันวานยังหวานอยู่ และ วันนี ้ยังมีเธอ ที่สมาชิกทุกคนในวงได้ ไปแสดงภาพยนตร์ (ชื่อเดียวกับอัลบัม)

ผลงานกํากับของ ศุภกั ษร ต้ นตําหรับหนังรักวัยรุ่นกระจุ๋มกระจิ๋ม โดยเพลงแม่นํ ้านิรันดร์ นี ้อยูใ่ นภาพยนตร์
เรื่ อง สยามสแควร์ (2527) ที่เป็ นเรื่ องราวรักของวัยรุ่นยุคนันที
้ ่มีฉากหลังเป็ นบริ เวณสยามสแควร์
เนื ้อเรื่ องของหนังเกี่ยวกับนางเอก กบ-อนุสรา จันทรังษี เป็ นสาวแสบย่านสยามสแควร์ ผู้หลงไหล
ในเสียงของดีเจแหบเสน่ห์อย่าง วิทยา ศุภพรโอภาส นักจัดรายการวิทยุชื่อดังจนตามไปเที่ยวถึงเชียงใหม่
แล้ วนางเอกก็เจอพระเอกตัวจริ งอยูใ่ นป่ าห้ วยนํ ้าดังอย่าง ต้ น-วงศกร นักร้ องนักดนตรี ผ้ กู ําลังมุง่ มัน่ กับการ
เตรี ยมตัวเข้ ามาร้ องเพลงประกวดในกรุงเทพฯ คงเดาตอนจบกันได้ นะครับ ว่าต้ องแฮปปี เ้ อนดิ ้งตามสูตร
ด้ วยบทบาทการแสดงของต้ น-วงศกร ก็พอไปได้ เนื่องจากเป็ นหนังรักกุ๊กกิ๊ก เช่นเดียวกับ วันวานยัง
หวานอยูแ่ ละวันนี ้ยังมีเธอ ที่ต้น-วงศกร ไม่ได้ รับบทพระเอกเต็มตัว เพราะหนังสองเรื่ องแรกเขารับบทพระ
รองคูก่ บั พระเอกอู-๋ อรรถพล โดยมีนิด-อรพรรณ พานทองเป็ นนางเอก

ส่วนบทนางเอกของสยามสแควร์

เป็ นดาราสร้ างของศุภกั ษรอีกคน กบ-อนุสรา สาวสวยแก้ มบุม๋ ที่เคยรับบทนําคูก่ บั เล็ก-ปรี ชา ชนะชัย ใน
หนังเรื่ อง หยุดหัวใจไว้ ที่รัก
ซึง่ คราวนี ้ กบ-อนุสรามาประกบคูก่ บั ต้ น-วงศกร พระเอกระดับความสูงกว่า 180 เซนติเมตรที่เคยมี
ปั ญหาในการหานางเอกคูม่ าแล้ วจากหนังเรื่ องวันวานยังหวานอยูแ่ ละวันนี ้ต้ องมีเธอ

สังเกตจากชื่อพระ-

นางแล้ วหลายคนคงคุ้นดีกบั การกลับมาของพวกเขาในภาพยนตร์ เรื่ องดังของพอศอนี ้อย่าง แฟนฉัน

นะ

ครับว่ามีที่มาที่ไปอยู่
ดังนันถ้
้ าย้ อนไปที่บทเพลง แม่นํ ้านิรันดร์ แล้ วน่าจะเป็ นเพลงแห่งความทรงจําของความรัก พระนาง คูข่ วัญ กบ-อนุสรากับต้ น-วงศกร (ผู้รับบทพ่อ-แม่ของเจี๊ยบพระเอกในแฟนฉัน) เพราะเพลงนี ้ปรากฏใน
ฉากร้ องเพลงในคอนเสิร์ต

ของต้ น-วงศกร

ที่นําเอาเรื่ องราวของการพบรักกับนางเอกขณะที่พบกันที่

เชียงใหม่ ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับรอยจูบแรกของทังสองเข้

ามาเกี่ยวข้ องในเนื ้อร้ องด้ วย

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 7 

คอลัมน์ Yesterday Revisited
เบื ้องหลังของเพลง แม่นํ ้านิรันดร์ ที่แต่งโดย นที

25 มิ ถนุ ายน 2547

No.2

สีทนั ดร หรื อแม่ช้อยนางรํ า-สันติ

เศวตวิมล

นักเขียนดังได้ เปรี ยบเทียบ ชีวิตของคนจากอดีตถึงปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับแม่นํ ้าไว้ อย่างสวยงาม โดยมีข้อสรุป
ที่วา่ ชีวิตทังหลายก็

ประดุจสายนํ ้าเกิดจากหยดนํ ้าเล็กๆมารวมกันเข้ าก็กลายเป็ นลําธาร จนถึง แม่นํ ้า นันคื
้ อ
ชีวิตกับแม่นํ ้า เป็ นสองสิง่ ที่ควบคูก่ นั เป็ น “ชีวิตนิรันดร์ ” ของ “แม่นํ ้านิรันดร์ ”
เป็ นไงบ้ างครับ กับจุดกําเนิดของเพลงนี ้ หลายคนอาจสงสัยต่อ แม่นํ ้ามาเกี่ยวอะไรกับ สยามส
แควร์ ศุภกั ษรผู้กํากับได้ ขยายความต่อไว้ ใน นิตยสารด้ วยรัก ฉบับธันวาคม 2527 เกี่ยวกับแม่นํ ้ากับชีวิต
และกับสยามสแควร์ ว่า
“ ชีวิตทังหลาย

ก็มาจากครอบครัวเล็กกลายเป็ นครอบครัวใหญ่ กลายเป็ นสังคมเล็ก และสังคม
ใหญ่ในที่สดุ และสังคมหนึง่ ในสังคมใหญ่ ก็คือ สยามสแควร์
ศูนย์รวมของหนุ่มสาว ความรัก ความสุข ความสนุกสนาน แสงสี ความทันสมัย หัวใจ ความรัก
ความสดใสของใจกลางเมืองหลวง เมืองแห่งสองฝั่ งซึง่ ยังเปี่ ยมด้ วยแม่นํ ้าสายใหญ่
เราพบกัน เรารักกัน เราจากกัน แล้ วเราก็กลับมารักกันใหม่ นัน่ คือความเป็ นนิรันดร์ ของสยาม
สแควร์ และเป็ นนิรันดร์ ของความรัก ”
คมไหมครับ ที่มาแบบนี ้ เท่านันยั
้ งไม่พอ มีฉากจบของหนังถ่ายภาพพระอาทิตย์กําลังขึ ้นยามเช้ า
ที่สยามสแควร์ พระเอกกับนางเอกมาเจอกันบนกลางสะพานลอยแถวหน้ าโรงหนังสยาม (ล่าสุดเห็นมีผ้ ู
กํากับหนัง คน-ผี-ปี ศาจ มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิว์ ีระกุล สนใจถ่ายหนังรักย่านสยามสแควร์ แต่ตดิ ที่คา่ เช่า
สถานที่สดุ โหดเลยทีเดียว) ภาพมุมกล้ องกว้ าง ฉากหลังพระอาทิตย์กําลังขึ ้นเห็นถนนด้ านล่างทังหกเลน

และสองฝั่ งของสะพานลอยเป็ นสยามเซนเตอร์ และร้ านทองดีวตั ถุโบราณ โดยรถยนต์วิ่งอยูด่ ้ านล่าง หรื อ
ว่าผมคิดมากไปครับ เหมือนแม่นํ ้าจริ งๆครับ...โอ้ หนอ...แม่นํ ้านิรันดร์
“...ข้ ามฟากหนึ่งเธอก็ถงึ ฉัน มาอยู่ร่วมกันสร้ างฝั นเป็ นจริง...”
หมายเหตุ สามารถฟั งเพลงนี ้ได้ ที่ www.oldsonghome.com
หรื อ http://www.music.oldsonghome.com/listen.php?song_id=40

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 8 

ฉันจนใจ...ของแมวเก้าชีวติ
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

ตอนสายของวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อกลางเดือนมิถนุ ายน ผมได้ ดรู ายการพบโลก ไบโอกราฟี ทาง
ทีวีช่อง 9

อสมท. เป็ นตอนที่นําเสนอประวัตชิ ีวิตความเป็ นมาของวงดนตรี ร็อคจากนิวเจอร์ ซยี ์วงดังนาม

บองโจวี ที่นําเสนอในรูปแบบเชิงสารคดี ที่มีภาพการสัมภาษณ์สมาชิกของวง เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว
ญาติพี่น้อง และอื่นๆ ตัดสลับกับภาพนิ่งและภาพแสดงคอนเสิร์ตเก่าๆของวง ที่เริ่มตังแต่
้ ก่อตังวงดนตรี

จนประสบความสําเร็จด้ านชื่อเสียงในอัลบัมชุ
้ ดแรก เมื่อปี 1984

โดยมีศนู ย์กลางการสัมภาษณ์อยูท่ ี่

หัวหน้ าวง จอห์น บองโจวี และทิ ้งท้ ายด้ วยผลงานเพลงชุดใหม่ที่กลับมาร่วมกันอีกครัง้ ของวงร็อคระดับ
ตํานานวงนี ้
เมื่อดูจบแล้ ว ผมเกิดคําถามขึ ้นในใจว่า บองโจวี มีอลั บัมเพลงชุ

ดแรกในปี 1984 รวมระยะเวลา
จนถึงปั จจุบนั ก็ 20 ปี แล้ ว ถือว่ามีประสบการณ์ทางดนตรี ที่ยาวนานสําหรับวงดนตรี ที่มีช่ือเสียงระดับโลก ก็
เหมาะสมกับการที่จะมีการทําสารคดีอยูม่ าก แต่ถ้าตัดคําว่าระดับโลกออก เป็ นคําว่าแค่ระดับประเทศไทย
แทน และมีประสบการณ์ในอาชีพการทํางานด้ านดนตรีมากกว่า บองโจวี จนเกือบสองเท่าตัวอย่าง 36 ปี ละ
น่าสนใจไหม?
แล้ วอย่าง 36 ปี นี ้มีผลงานมาตลอดละ ยังพอไหวไหม ที่จะทําเป็ นสารคดีเชิงประวัตไิ ด้ รึเปล่า?
หลายคนคงสงสัยว่าใครกัน อย่างพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ก็ยงั 18 ปี แล้ วจากผลงานชุดแรก
หาดทราย สายลม สองเรา ในปี 2529
คําตอบคือ แมวเก้ าชีวิต ไงครับ

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 9 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

2 กรกฎาคม 2547

No.3

หลายคนคงนึกถึงนักร้ องที่ผมพูดถึงคือ ดอน สอนระเบียบ เจ้ าของฉายา แมวเก้ าชีวิต เนื่องจาก
ดอนมีเพลงดังมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ไม่มีการเงียบหายไปนาน และสามารถพบเห็นได้ ยินได้ ฟังเสียงเพลง
ของเขาอยูเ่ รื่ อยๆในประเทศนี ้

ถ้ าเทียบรุ่นราวคราวเดียวกันในสไตล์เพลงที่เหมือนกัน ก็ได้ แก่ เศรษฐา

ศิระฉายา นักร้ องนําวง ดิอมิ พอสซิเบิ ้ล ที่ยงั ร้ องเพลงอยูบ่ ้ างแต่ไปทํางานด้ านอื่นเสียมากกว่า จึงทําให้ ไม่
มีผลงานเพลงที่ตอ่ เนื่องเหมือนอย่าง ดอน สอนระเบียบ
ช่วงที่โด่งดังสุดๆของดอน จะอยูใ่ นราวปลายยุค 70 สมัยที่นิยมนําเพลงสากล ญี่ปนุ่ จีน ที่มีชื่อเสียง
มาคัฟเวอร์ ใหม่ในภาคภาษาไทย หลายเพลง ผลงานที่ค้ นุ หูจนถึงทุกวันนี ้ ได้ แก่
สวรรค์ปิด-เพลงแจ้ งเกิดของดอน
นางโลม-เพลงที่ได้ รับความนิยมมาก ถือว่าเป็ นต้ นตําหรับเพลงเพื่อชีวติ แนวนี ้
เก้ าล้ านหยดนํ ้าตา-ที่ถือเป็ นเพลงฮิตประจําตัวของเขาในราวปี 2520
จีบ ไปโรงเรี ยนสาย ดา ดา ดา –ที่นําดอนและวงพีเอ็มไฟว์ครองใจวัยรุ่นในยุคเบิกบานของวงสตริง
ที่เริ่มหันมาร้ องเพลงไทยกัน
ดาวประดับใจ-ที่นําเพลงซูบารุของญี่ปนมาคั
ุ่
ฟเวอร์ รวมทังเพลงวอไอนี

่ จากจีน
ทางรักสีดํา-ในยุคที่วงสตริงเริ่มแผ่วเบาลง
จนถึงระยะหลังดอนยังออกเพลงที่เข้ ากับยุคสมัยอย่าง

เพลงเมกาแดนซ์

เรื่ อยไปจนถึงลูกทุ่ง

ซุปเปอร์ ฮิต
ในความทรงจําของผม สิง่ ทียืนยันความดังของดอน ก็คือ การที่เป็ นนักร้ องที่สามารถไปแสดงเป็ น
พระเอกหนังในสมัยปี 2520 โดยไปแสดงเป็ นนักร้ องนักดนตรี ในหนังชื่อเดียวกับเพลงดังของเขา เรื่ อง เก้ า
ล้ านหยดนํา้ ตา ซึง่ เป็ นหนังที่มีเพลงดังๆของเขาหลายเพลง ว่าไปแล้ วก็เป็ นการไปรับบทบาทเป็ นนักร้ อง
ตามที่เขาถนัดครับ ไม่ใช่เอานักร้ องไปเป็ นพระเอก นางเอก นางร้ าย มือปื น ตํารวจ ฯลฯ เหมือนอย่างที่
นิยมกันในสมัยนี ้
ด้ วยการที่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีเพลงดังติดหูอยูเ่ ป็ นระยะอย่างนี ้ทําให้ ฉายา ดอน-แมวเก้ า
ชีวิต เหมาะสมกับตัวเขาเป็ นอย่างยิง่
จากช่วงต้ นที่ผมเกริ่นนําถึงการทําสารคดีประวัตนิ กั ร้ องดัง บองโจวี ก็คงย้ อนกลับมาที่ดอน สอน
ระเบียบของบ้ านเราว่า

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 10 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

2 กรกฎาคม 2547

No.3

ด้ วยการเป็ นคนที่ใกล้ ตวั กว่าต่างชาติ ประสบการณ์ทํางานที่มากกว่าด้ วยวงการทีวี หรื อสารคดี
สนใจไหมครับ?
แล้ วนี่ไม่มีใครสนใจทําสารคดีเชิงประวัตขิ องผลงานเขาดูบ้างรึครับ?
อย่างนี ้จะออกเป็ นอาการใกล้ เกลือกินด่างหรื อเปล่า เรามีการนําเสนอคนดังต่างชาติได้ แล้ วคน
ไทยเราไม่สนใจบ้ างเลยรึครับ?
หรื อว่าคนปั จจุบนั เขาไม่สนใจประวัตศิ าสตร์ กนั แล้ ว?
ถ้ าอย่ างนีก้ ็คงทําให้ ผมเกิดอาการ-อารมณ์ แบบเดียวกับเพลง ฉันจนใจ ของดอน ที่มีคาํ
ร้ องกินใจมาก ถึงขนาดเพลงนีไ้ ด้ รับรางวัลพระราชทานเสาอากาศทองคําเลยทีเดียว (ยิ่งถ้ าฟั งต่ อ
จากเพลงนางโลม แล้ วยิ่งได้ อารมณ์ ครับ) ไม่ เชื่อก็ดเู นือ้ เพลงซิครับ ออกอาการ ฉันจนใจ
จริงๆ...ม่ ายด้ ายโม้
ฉันอุ้มเธอขึ ้นจากนรก
ทุกอย่างฉันทําด้ วยนํ ้าใจจริง
ฉันเชิดชูไว้ คชู่ ีวา
ทังโลกขอมี

เฉพาะเพียงเรา
ฉันมุง่ หมายใจ
ฉันเฝ้าเจียรนัยก็ไม่เป็ นนิล
ฉันจนใจไร้ สิ ้นปั ญญา
ฉันต้ องให้ เธอผละฉันโดยดี

จากความงันงกนรกของลูกผู้หญิง
หวังใจยิง่ จะให้ เธอทิ ้งหนทางเส้ นเก่า
ผู้คนครหา เพื่อนฝูงนินทาช่างเขา
แล้ วความเศร้ าก็กลับแผดเผาหัวใจฉันสิ ้น
ให้ เธอนัน่ ไกลจากความเป็ นดิน
ยังคงเป็ นดินเหมือนเดิมก่อนนี ้
หมดวาสนาให้ ขนของกาเปลี่ยนสี
หวลคืนที่ยงั ถิ่นราคีที่เธอเคยเปื อ้ น

หมายเหตุ แนะนําฟั งวิทยุรายการยิ ้มละไม F.M. 95 MHz ช่วงราว 10.00-13.00 น.ทุกวันอาทิตย์

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 11 

อารมณ์...รัก๑๐แบบ ของวงชาตรี
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

หน้ า A 1. เธอเปลี่ยนใจ

หน้ า B 6. ปี นี ้ผมอายุ 24

2. ลบรอยมลทิน

7. กามเทพผู้แสนดี

3. แม่พระในดวงใจ

8. เข้ าใจรัก

4. จูบ

9. อยูก่ บั พี่ดีกว่า

5. น.ส.ทองสร้ อย

10. ออเซาะรัก

รายชื่อเพลงทังสิ
้ บข้ างต้ นนี ้ปรากฏอยูบ่ นปกเทปคลาสเส็ท ของอัลบัม้ รัก๑๐แบบ ของวง ชาตรี ที่
ออกวางจําหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2521 ในช่วงที่เทคโนโลยีทางดนตรี เริ่ มถ่ายโอนจากแผ่นเสียงมาเป็ น
เทปคลาสเส็ท โดยอัลบัมนี
้ ้เป็ นผลงานอันดับแรกทีชาตรี อยูภ่ ายใต้ สงั กัดของบริษัทอีเอ็มไอ
ชาตรี เป็ นชื่อที่มาจากชื่อหนังสือพิมพ์รายเดือนที่เน้ นไปทางด้ านพระเครื่ องเป็ นหลักของคุณพ่อของ
นราธิป กาญจนวัฒน์ หัวหน้ าวง

โดยภายในสัญลักษณ์ของคําว่าชาตรี จะมียนั ต์เล็กๆอยูข่ ้ างในมี

ตัวอักษรที่อา่ นว่า นะ-มะ-พะ-ทะ ซึง่ แปลว่า ดิน-นํ ้า-ลม-ไฟ
ต้ นกําเนิดวงดนตรี ชาตรี เริ่มจากกลุม่ เด็กหนุ่มห้ าคนของวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ที่เริ่มทําเพลง
สตริงแบบไทยในยุคที่เพลงฝรั่งกําลังเฟื่ องฟูอยู่

ซึง่ ชาตรี ได้ ชื่อว่าเป็ นวงเจ้ าของบทเพลงรักตลอดกาล

เพราะเกือบร้ อยเปอร์ เซนต์เต็มที่มีผลงานเป็ นเรื่ องความรักล้ วนๆ และในทุกอัลบัม้ ของวงจะมีชื่อเพลงที่มี
คําว่า ‘รัก’ อยูเ่ ต็มไปหมด

ดังนัน้ วงชาตรี จึงถือว่าเป็ นขวัญใจของบรรดาวัยรุ่น วัยรัก วัยเรี ยน ทังหลาย

แหล่ของยุคนัน้ และพวกเขาได้ เคยกล่าวถึงวัยรุ่นไทยไว้ น่าฟั งว่า
“วัยรุ่น เป็ นวัยที่กําลังอยูใ่ นความใฝ่ ฝั นทะเยอทะยาน เป็ นวัยที่อยูใ่ นวัยรัก บ้ างก็เพิ่งริรัก บ้ างเพิ่งจะ
ผิดหวังกับความรัก ฉะนันอะไรก็

ตามที่ทําให้ เขาเหล่านันได้
้ มีความสุข และพอใจพวกเขาเหล่านันก็
้ จะรับ
ไว้ อย่างง่ายดาย เลยทีเดียว”
รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 12 

คอลัมน์ Yesterday Revisited
สิง่ ที่สะท้ อน คํากล่าวข้ างต้ นได้ ดี

9 กรกฎาคม 2547

No.4

ก็คือ บทเพลงรักทังหลายของพวกเขาที

่ถือได้ วา่ เป็ นทัศนคติ

ความคิด หรื อแง่มมุ หนึง่ ของวัยรุ่นในยุคสมัยได้ ดี ดังเช่นอัลบัมชุ
้ ดรัก๑๐แบบนี ้ ทีชื่อก็บอกอยูแ่ ล้ วว่าเป็ น
เรื่ องความรักแบบต่างๆ ก็จะสามารถบอกได้ ถึงรูปแบบของความรักนันๆ
้ ดังนี ้
รักแบบอกหักผิดหวัง เนื่องจากความไม่แน่นอนในความรัก ในเพลงเธอเปลีย่ นไป
“...เกิดเปลี่ยนใจแล้ วใช่ไหมที่รักยอดขวัญ เธอสับใจฉันไม่มีชิ ้นดี ปริญญาได้ มานันมี
้ คา่ หรื อ ถ้ า
หากคนถือไม่มีหวั ใจ...”
รักที่ผิดพลาดไป ที่พร้ อมจะช่วยกันหาทางแก้ ไข ในเพลงลบรอยมลทิน
“...เธอ...เจ็บชํ ้าใช่ไหม ถูกทําให้ กายต้ องพลอยหม่นหมอง...”
รักที่น่ายกย่ องและชื่นชม ในผู้หญิงที่ดี เก่ง กล้ า ต้ นแบบของหญิงยุคใหม่ เพลง น.ส. ทองสร้ อย
“...ทองสร้ อย ไม่ยอมแพ้ แม้ โดนรังแก จิตที่ไม่ออ่ นแอ คือธาตุแท้ ของเธอ...”
หรื อเพลง แม่พระในดวงใจ ที่กล่าวถึงหญิงอันเป็ นที่รัก
“...เกิดมาชาตินี ้ โชคดีสองชัน้ แฟนขยัน แถมยังเอาใจ…”
รักที่ถูกค้ นพบ หรือรั กแรกเจอ ในเพลงกามเทพผู้แสนดี
“…กามเทพเอย ลงมาแผลงศร ให้ หนุ่มพเนจรไม่มีหวั นอนอย่างฉัน ตกบ่อนํ ้ามันชนะใจ เศรษฐี
นี…”
หรื อเพลงปี นี ้ผมอายุ 24 เมื่อได้ เวลาของความรักเพรี ยกหา
“...เส้ นลายมือบอกเป็ นเนื ้อคู่ ตรงตามหมอดูทาย แม่ยายรักผมพ่อตาช่วยเชียร์ จะไปไหนเสีย
เราคงได้ แต่งงาน...”
เมื่อรักมาเยือน ก็ทาํ ให้ เกิดบรรยากาศของความรักต่ างๆกัน เช่นเพลงเข้ าใจรัก
“...สุขยิง่ นักของรักคือเข้ าใจกัน...ฉันเชื่อ เมื่ออภัยให้ กนั นันคื
้ อชันเชิ
้ ง...”
หรื อเพลงออเซอะรัก ที่เป็ นการออดอ้ อนกันของคูร่ ัก
“...เมื่อวันนันริ
้ มทะเล เราฮาเราเฮด้ วยกัน ความรักเรายิ่งผูกพัน เธอสบตาฉัน ฉันก็จ้องมองเธอ”
หรื อเพลง อยูก่ บั พี่ดีกว่า ที่เป็ นตัวอย่างของการใช้ ชีวิตร่วมกันอย่างพอเพียง
“...อยูก่ บั พี่ดีกว่า นะน้ อง จะร้ องเพลงให้ เธอฟั ง โอละหนอ วงเดือน เออะ...เออะ เออะ...เอิง...
เอย”
และเพลงจูบ ที่แสดงความรักต่อกันและกันออกแนวเซ็กซี่หน่อย
รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 13 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

9 กรกฎาคม 2547

No.4

“...มาหาคําตอบ จูบเป็ นไฉน ลิ ้มรสทดลองกันไป ความรักคงใส่ซาบซ่าน...”
ทังรั้ กอกหักผิดหวัง รักผิดพลาด รักชื่นชม แรกรัก และบรรยากาศแห่งรัก ที่เกิดในบทเพลงชุดนี ้
ซึง่ ถือเป็ นเพียงมุมมองของกลุม่ บุคคลส่วนหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นไทยเมื่อยี่สบิ กว่าปี ที่แล้ ว

ที่ดไู ม่คอ่ ย

ต่างกันมากนักในเรื่ องของเนื ้อหาจนถึงปั จจุบนั นี ้ที่มีทงั ้ ทุกข์-สุข-สมหวัง-ผิดหวัง ที่กลายเป็ น การแสดงถึง
ทางด้ าน ‘อารมณ์’ ของความรักทังสิ
้ ้น
ผมเคยได้ ยินคํากล่าวทํานองว่า

บทเพลงนันไม่
้ เคยเปลี่ยนแปลง เมื่อเวลาผ่านไป

เปลี่ยนไปคือ ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ฟังหรื อผู้ได้ ยินต่างหาก
และประสบการณ์ชีวิต

แต่สงิ่ ที่

เนื่องจากการเปลี่ยนทังด้
้ านคุณวุฒิ วัยวุฒิ

ถึงแม้ วา่ การฟั งเพลงรักของวงชาตรี อีกครัง้ ในวันนี ้ อาจจะมีแวบหนึง่ ที่นกึ ไปถึง

เรื่ องเก่าๆที่เคยได้ ยินได้ ฟัง พร้ อมกับเพลงจะมีภาพในความทรงจํา เช่นเมื่อผมเห็นทะเล เมื่อไหร่ก็จะนึกถึง
เนื ้อเพลงออเซอะรัก พร้ อมภาพในอดีตที่คล้ ายเป็ นมิวสิกวีดีโอในใจของผมเอง
แต่สงิ่ ที่ปฏิเสธไม่ได้ เลยกับคํากล่าวข้ างต้ นก็คือ คนฟั งเพลงเปลีย่ นไปอย่างไร? เมื่อได้ ยิน ซึง่ คํานี ้ก็
ยากจะอธิบายในที่นี ้ ผมจึงยกเอาคําให้ สมั ภาษณ์ ในนิตยสารอะเดย์ ฉบับที่ 29 ของศุภกั ษร (อดีตนักเขียน
และผู้กํากับหนังดังแนวรักวัยรุ่นที่อยูใ่ นยุคเดียวกับวงชาตรี (2528-2528)) ผู้เคยผ่านประสบการณ์เรื่ องรักๆ
ของวัยรุ่นไทยมาช่วงหนึง่ ที่กล่าวถึงบทสรุปของความรักไว้ น่าสนใจว่า
“ความรั กในช่ วงของวัยรุ่นมันมีความรู้สึกว่ า มันเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ ได้ ความรักในช่ วงที่เติบโต
อีกหน่ อย เรารู้ สึกว่ า ความรักคือการให้ พอโตขึน้ มาอีกขัน้ หนึ่ง ก็ร้ ูสึกว่ าความรักคือการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เราต้ องรักเขา เขาต้ องรักเรา ยอมรั บซึ่งกันและกัน ยอมรับในจุดดี
และจุดบอดของกันและกันได้ และท้ ายที่สุดความรักควรตัง้ อยู่ท่ จี ุดของวันนี ้ พรุ่ งนี ้ ไม่ ใช่ เมื่อ
วานนี”้
ก็ในเมื่อใครๆก็บอกว่า วัยรุ่นเป็ นวัยที่ใช้ อารมณ์มาก่อนเหตุผลเสมอ แล้ วทําไมคน(ใจ)วัยรุ่นแถวนี ้
จะเขียนบทความนี ้แบบ ปล่อยตามอารมณ์ โดยไม่คอ่ ยมีเหตุผลบ้ างไม่ได้ ..ละครับ...(แฮ่ม)

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 14 

ทัง้ รักทัง้ เกลียด…เพลงนี้ ขอมอบแด่คนถักโครเชต์
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

ในแต่ละสัปดาห์ที่จะส่งต้ นฉบับ Yesterday Revisited มีบอ่ ยครัง้ ที่ผมเกิดอาการรักพี่
เสียดายน้ อง

ในการที่จะคัดเลือก บทเพลงไหน? อัลบัมชุ
้ ดใด? หรื อศิลปิ นคนใด?

มานําเสนอก่อนดี

เพราะช่วงนี ้เห็นมีขา่ วเกี่ยวกับศิลปิ นเก่าๆรี เทิร์น กลับมาจัดคอนเสิร์ต หรื อออกเทปใหม่ หรื อนักร้ องใหม่นํา
เพลงในอดีตมาคัฟเวอร์ อีกที ทังเอามาประกอบรายการที

วีมีทงโฆษณาและละคร
ั้
แรกทีเดียวผมคิดว่าจะนําเสนอบทเพลงไล่ยคุ สมัยจากแรกๆตังแต่
้ ดอิ ิมพอสซิเบิ ้ลมาเลย
แต่ดไู ปดูมาผมกลัวว่าหลายคนจะเกิดไม่ทนั ยุคครับ (ว่าไหม?) เลยพลอยอาจทําให้ จะไม่เป็ นเหล้ าเก่าใน
ขวดใหม่เสียแล้ ว จะกลายเป็ น เหล้ าเก่าค้ างปี ถึงรสชาติจะดีแต่ดนั ไม่เข้ ากับสถานการณ์ไปเสีย
เลยคิดใหม่ทําใหม่บ้างครับว่า

จะสลับเพลงย้ อนยุคไปๆมาๆแบบผสมปนเปกันดีกว่า

หลายคนจะได้ มีล้ นุ เล็กๆในแต่ละสัปดาห์วา่ เพลงรุ่นใครหว่า? บ้ างครับ

ตัวอย่างเช่น บทเพลงใน The

Retro Concert ครัง้ แรกเมื่อต้ นปี ก็มีบางเพลงที่หายไปนานและน่าสนใจมาก ส่วน The Retro Concert
2nd ก็ยงั มีนกั ร้ องที่พงึ่ ผ่านหูผา่ นตาไปน่ากล่าวถึงอยูอ่ ีกเช่นกัน แค่สองงานนี ้ผมก็เลือกไม่คอ่ ยถูก และตัด
สิ ้นใจยากเสียแล้ ว ไม่นบั อีกหลายช้ อยข้ างต้ น ที่ทําให้ ผมยิ่งลังเลใจเข้ าไปใหญ่
เอายังไงละทีนี ้ หลังจากชัง่ ใจอยูพ่ กั ใหญ่ๆ กับการตกอยูใ่ นสภาวะแบบนี ้ก็ไม่คอ่ ยดีเลย
ครับ ทําให้ ร้ ูสกึ เป็ นคนสองจิตสองใจยังไงชอบกล
และแล้ วสุดท้ ายผมก็เลือกได้ (เสียทีครับ) เนื่องด้ วยอาการที่เลือกไม่ได้ เสียทีแบบนี ้แหละครับ เอา
มาเขียนต้ นฉบับนี ้ มันซะเลย

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 15 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

16 กรกฎาคม 2547

No.5

เริ่มด้ วยการกล่าวถึง นักร้ องอีกคนหนึง่ ที่เข้ าร่วม คอนเสิร์ต The Retro Concert 2nd เมื่อเดือน
พฤษภาคม ที่ผา่ นมา

โดยถือว่าเป็ นคนที่มีอายุน้อยที่สดุ ในกลุม่ นักร้ องจากอดีต (มีต้อย-เศรษฐา ต้ น-

วงศกร อ๊ อด-รณชัย) ก็คือ กุ้ง-ตวงสิทธิ์ เรี ยมจินดา เพลงเด่นที่เขาเลือกมาร้ องในวันนันมี
้ หนึง่ เพลงดัง
สุดๆของเขาอยูใ่ นอัลบัม้ ชุดที่ห้า (อัลบัมสุ
้ ดท้ ายในนามนักร้ องนําของวง เพื่อน) นันคื
้ อเพลง ทัง้ รั กทัง้
เกลียด ซึง่ มีชื่อเดียวกับชื่ออัลบัม้
โดยที่อลั บัมชุ
้ ดนี ้ ออกวางจําหน่ายในปี 2531 และเหลือสมาชิกดังเดิมจากชุดก่อตัง(ที
้ ่แยกออกจาก
วงแกรนด์เอกซ์มาสี่คน) เพียงสองคนคือ เสน่ ห์ ศุภรัตน์ มือทรัมเป็ ต และทนงศักดิ์ อาภรณ์ ศิริ มือ
เบสนักดนตรี สารพัดประโยชน์ ที่อาจนับได้ วา่ ผลงานเพลงวงเพื่อนส่วนใหญ่เป็ นฝี มือของเขาเลยทีเดียว
ส่วนนักดนตรี ที่เหลือนันเป็
้ นสมาชิกใหม่ ดังนันการขาดสมาชิ

กไปจึงขาดเพลงจังหวะสนุกๆจากเสียงร้ อง
หมูท่ ี่มี วสันต์ สิริสขุ พิสยั (ที่คนรู้จกั ในนาม ตี๋-ดอยตุง) เป็ นต้ นเสียงหลักไป ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์เด่นของ
วงเพื่อน ดังนันอั
้ ลบัมชุ
้ ดนี ้ส่วนใหญ่จงึ ออกมาเป็ นเพลงรักทังสิ
้ ้น โดยขาดความหลากหลายในบทเพลง
เหมือนชุดแรกๆของวงไป
ก่อนที่จะมาอยูว่ งเพื่อน กุ้ง-ตวงสิทธิ์ นัน้ เคยร้ องเพลงคูก่ บั พัชรา แวงวรรณ นักร้ องนําวงโอเวชัน่
ในอัลบัมเพลงคู

่ 18 กระรัต แล้ วจึงเข้ ามาร่วมกับวงเพื่อน เมื่อปี 2528 ในอัลบัมที
้ ่ 2 ชุดจากดวงใจ ที่เขารับ
ตําแหน่งนักร้ องหนุ่มน้ องใหม่ของวง เพลงจําพวก ช้ าๆซึ ้งๆเศร้ าๆ อ้ อนๆ นี่เป็ นเสียงร้ องของเขาหมด
รวมทังเพลงเก่

ง ทังรั้ กทังเกลี
้ ยดนี ้ด้ วย กุ้งทําได้ ดีในเพลงช้ า ส่วนเพลงที่มีชื่อเสียงเพลงอื่นของเขาคือ ใจคน
คอย แก้ วตา ฯลฯ เดิมทีผมคิดว่า เป็ นแค่การตลาดเรื่ องนักร้ องหนุ่มในวง แต่ก้ งุ -ตวงสิทธิ์ ก็ทําออกมาได้
ดีมากในหน้ าที่ของเขา เหตุที่เกิดความคิดแบบนี ้ เพราะว่าดูจะเป็ นสูตรสําเร็จว่านักร้ องแต่ละวงจะต้ องมี
คนหนุ่มรูปหล่อ คนหน้ าตาดี ไว้ เป็ นขวัญใจของแฟนเพลง ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ก็ยงั เป็ นแบบนี ้อยู่ ใช่ไหมครับ?
หลังจากวงเพื่อนยุบวงไปในปี 2531 กุ้ง-ตวงสิทธิ์ ได้ ออกผลงานอัลบัมเดี
้ ่ยวอีกหลายชุดในนาม
ของบริษัท นิธิทศั น์ โปรโมชัน่ อยูร่ ะยะหนึง่ แล้ วจึงไปร้ องเพลงให้ คนไทยในต่างประเทศทัว่ ไปทัง้ อเมริ กา
ยุโรป จนถึงเอเชียบางประเทศอยูร่ าวสิบปี แล้ วจึงเดินทางกลับมาเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี ้
โดยเมื่อปี ที่แล้ วเขาได้ กลับมาร่วมวง เพื่อน ออกเทปชุด เพื่อน รี เทิร์น ซึง่ เป็ นชุดเฉพาะกิจที่นําเพลง
เก่าของวงมาเรี ยบเรี ยงใหม่ ร้ องใหม่อีกครัง้ หนึง่

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 16 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

16 กรกฎาคม 2547

No.5

ส่วนการเข้ ามาร่วมกับคอนเสิร์ตย้ อนยุค The Retro Concert 2nd ครัง้ นี ้ กุ้ง-ตวงสิทธิ์ยงั คงมี
นํ ้าเสียงและรูปร่างหน้ าตาไม่ตา่ งจากยุคสมัยรุ่งโรจน์ของเขามากนัก ถ้ าลองกลับมาดูเนื ้อร้ องเพลงนี ้ให้
ชัดๆอีกที ดังนี ้
เจ็บก็ทน ชํ ้าก็จะทน
ก็อย่างที่ร้ ู รู้ร้ ูเธอมีคใู่ จ
*หลอกทําไม รักฉันทําไม

รักเธอจนไม่มีหวั ใจให้ ใคร
ฉันก็ยงั ไม่วายปั กใจหลงไหลในเธอ
ทังที
้ ่ใจเธอมีเขาเป็ นคนครอง

อย่าบอกว่าเธอ รักฉันเพียงเธออยากลอง ได้ ดงั ใจปองกลับมองข้ ามไป
**เกลียดเธอยิง่ ที่หลอกฉัน
เธอทํากับฉันเจ็บชํ ้าอย่าบอกใคร
เพราะใจไม่เข้ มแข็งพอ

เกลียดนักมาหลอกกัน
รักก็สดุ รัก ไม่อยากเปลีย่ นแปลงไป
ทังรั้ กและทังเกลี
้ ยด สุมแน่นในหัวใจ สุดชํ ้า (*,**)

จากเนื ้อร้ องของเพลง และชื่อเพลงนี ้ ทําให้ ผมนึกไปถึงการใช้ คําพูด ทังรั้ กทังเกลี
้ ยด คํานี ้ออกมา ที่
พอจะบ่งบอกถึงลักษณะอาการ อุปนิสยั ส่วนตัวของผู้ที่พดู ได้ วา่ น่าจะเป็ นคนแบบมีทศั นคติกํากวม ไม่
ชัดเจน ไม่กล้ าตัดสินใจ จะรักก็รักอยู่ จะเกลียดก็เกลียดอยูอ่ ีก คําที่ตดิ ปากของคนเหล่านี ้น่าจะเป็ น ก็
ใช้ ได้ ก็ดี ก็โอเค ก็พอได้ หรื อตีเป็ นเปอเซนต์ก็แบบมีความคิดเห็นประมาณ 50 :50 ทุกเรื่ องครับ หรื อ
ถ้ ามีแฟนสองคน ก็ตดั สินใจเลือกไม่ได้ ซกั ที หรื อพายเรื อน้ อยอยูก่ ลางสระบัว เขาก็ไม่ร้ ูวา่ จะเด็ดบัวตูม
หรื อบัวบานดี อีกนัน่ แหละ(ว่าเข้ าไปนัน)

สรุปว่าเป็ นอาการแบบคนไม่กล้ าฟั นธง เลือกไม่ได้ และไม่ชดั เจนในตัวเอง ครับ ถ้ าเป็ นการ
ตัดสินใจที่ไม่แน่นอนแบบนี ้ ผมคิดต่ออีกว่า อาชีพต้ องห้ ามอาชีพหนึง่ ของคนประเภทนี ้ที่อยากยกตัวอย่าง
ก็คือ นักเขียนวิจารณ์ในงานด้ านต่างๆ ไงครับ เพราะจะเกิดอะไรขึ ้นว่า ข้ อเขียนที่ผลงานไม่ชดั เจนว่ามี
แนวโน้ มไปทางไหน ในเมื่อคนเขียนสับสน คนอ่านก็ยงิ่ คลุมเคลือไปด้ วย เช่นกัน
น้ าทิวา สาระจูทะ บรรณาธิการหนังสือแนววิจารณ์ บันเทิงอย่ าง สีสัน เคยกล่ าวเกี่ยวกับ
เรื่องนีไ้ ว้ ว่า “คนที่ทาํ งานด้ านการวิจารณ์ ต้ องกล้ าที่จะบอกว่ า ดีไม่ ดดี ้ วย บกพร่ องตรงไหน
อย่ างไร ถ้ าไม่ กล้ าพอก็อยู่บ้านถักโครเชต์ ดกี ว่ า”
ผมคิดเองว่าถ้ าจะจริ งนะครับ (ไอ้ )อาการแบบก่อนที่จะเริ่มเขียนต้ นฉบับ ทังรั้ กทังเกลี
้ ยดนี ้ ก็ดวู า่
ผมจะกลายเป็ นคนถักโครเชต์คนหนึง่ แล้ ว
แต่ตอนนี ้ผมเลือกได้ แล้ ว อย่างนี ้ผมก็ไม่ได้ เป็ นคนถักโครเชต์ แล้ วละครับ...แฮ่
รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 17 

(อลัน สมิธ) อริสมันต์ นั่นไง...ใจไม่ดา้ นพอ
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

อลัน สมิธ เป็ นนักฟุตบอล กองหน้ าทีมอาร์ เซน่อลชาวอังกฤษ ยุคเดียวกับ จอห์น บาร์ น ของหงส์
แดง และอิริค คันโตน่า แห่งแมนยูฯ ก็ไม่ร้ ูวา่ เขาร้ องเพลงเป็ นรึเปล่า? (ล่าสุดมีอีกคนชื่อ อลัน สมิธ กอง
หน้ าลีดส์ฯวัยเดือดที่พงึ่ ย้ ายมาทีมผีแดง)
อริสมันต์ เป็ นนักร้ องสัญชาติไทยเจ้ าของฉายานักร้ องเสียงอมฮอลล์ ไม่มีข้อมูลแจ้ งให้ ทราบว่า
เคยเล่นฟุตบอลตําแหน่งกองหน้ าบ้ างไหม?
เขาสอง(สาม)คนเกี่ยวกันไหมเนี่ย? ครับไม่เกี่ยวกันเลย (แค่เล่นคํา)
แต่คราวนี ้ผมจะมากล่าวถึงคนหลัง เพราะกว่าต้ นฉบับนี ้จะได้ ลงตีพมิ พ์นา่ จะเป็ นวันเดียวกับการ
แสดงคอนเสิร์ท (23-24 ก.ค.) ของ อริสมันต์ พงศ์ เรืองรอง ที่ชื่อ เวทีนีย้ ังมีพ่ ีเลีย้ ง พอดี
ย้ อนไปช่วงราวกลางปี 2538 (ก่อนการเลือกตัง้ ส.ส.ในปี 2539) ณ หอประชุมใหญ่จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีชายหนุ่มผิวเข้ มกําลังขึ ้นไปบนเวทีแล้ วยกมือขึ ้นพนมตลอด โดยมีบรรดาคณาจารย์ผ้ ไู ด้ รับ
มอบหมายให้ ซ้อมรับปริ ญญาในปี ดังกล่าว พูดขึ ้นว่า
“เออ...ก้ าวให้ ตรงจุดครับ อือ...ช่วงนี ้เจอใครก็สวัสดีหมดเลยนะ”
ชายหนุ่มคมขําก็ยงั อมยิ ้มยืนสวัสดีอย่างงามๆกับอาจารย์ผ้ ยู ืนอยูบ่ นเวทีจนครบทังสี
้ ่-ห้ าคน
“ให้ บณ
ั ฑิตก้ าวเดินให้ ทนั ตามจุด ก้ าวยาวๆมาให้ ถึงจุดรับงาน แล้ วยื่นแขนไปพร้ อมกับรับงานเลย
ครับ” เสียงอาจารย์ท่านเดิมยังคงดังอยูเ่ ป็ นระยะ พร้ อมๆกับเริ่มมีเสียงหัวเราะดังขึ ้น ก็ในเมื่อชายหนุ่มผิว
เข้ มคนเดิมยังเป็ นเพียงคนเดียวที่ก้าวเดินผิดๆถูกๆตําแหน่งบนเวที แล้ วยังหันมาไหว้ ขอโทษคนด้ านล่างเวที
อีกครับ...(ฮา)
ชายหนุ่มคนดังกล่าวเข้ ารับปริ ญญามหาบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์ ด้ วยการที่หลายคนให้ ความ
สนใจกับชายหนุ่มผู้นี ้ เพราะเป็ นผู้ที่ค้ นุ หน้ าคุ้นตา และเขาเป็ นเจ้ าของสัญลักษณ์เสียงร้ องเพลงที่เหมือนมี
ฮอลล์อยูใ่ นปากตลอดเวลา นาม พี่กี ้ร์ -อริสมันต์ พงศ์เรื องรอง ซึง่ มีผลงานเพลงออกมาระยะหนึง่ แล้ ว
รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 18 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

23 กรกฎาคม 2547

No.6

อริสมันต์มีผลงานแรกในราวสิบกว่าปี ที่แล้ วกับอัลบัม้ ความหมายของผู้ชายคนหนึ่ง ที่แจ้ งเกิด
กับเพลง เธอลําเอียง ไม่เจียม ที่แต่งเองร้ องเอง หลังจากนันอั
้ ลบัมอื
้ ่นๆก็ตามมาติดๆ เช่น
ความหมายที่สอง ที่มีเพลงดังที่กลายเป็ นคําที่ตดิ ตัวมากับเขาในเพลง ใจไม่ด้านพอ เพลงอื่นอย่าง
ฟ้าลืม ยอมยกธง
ความหมายที่สาม มีเพลงที่มกั ถูกนําไปร้ องบ่อยๆอย่าง ทัดทาน ส่วนเพลงดังก็มี ใจฝ่ อ หมดลาน
ความหมายที่สี่ กับเพลง คาราคาซัง ใจประมาท
ความหมายพิเศษ ที่นําเพลงเก่ามาร้ องใหม่อย่างเพลง น่ารัก เธอ คูน่ ก
หลังจากนันหลายชุ

ดเริ่มมีเพลงฮิตน้ อยลงตามลําดับ เช่น ชุด รักเธอเสมอใจ รักเธอไม่ร้ ูจบ รางวัล
ชีวิต และ ชุดกังวาลลูกทุ่ง ที่เปลี่ยนแนวไปหาลูกทุง่ ตามสมัยนิยม
นอกจากนํ ้าเสียงแบบอมฮอลล์และ เอกลักษณ์เด่นทางสีผิวแล้ ว การแต่งตัวของเขาจะเป็ นที่ค้ นุ ตา
มากกับการผูกเน็คไท ใส่เสื ้อนอก ที่ดอู อกจะเรี ยบร้ อยอยูเ่ สมอ หรื อถ้ าเป็ นมิวสิควีดโี อและบทเพลงก็จะเป็ น
แบบบทบาท ชายผู้แสนดี น่าสงสาร หรื อผู้เสียสละและอกหักอยูร่ ํ่ าไป
แต่ยงั มีเหตุการณ์ที่โด่งดังที่ทําให้ หลายคนจดจําชื่อนักร้ องผู้นี ้ได้ ไปอีกนาน คือเมื่อเดือนพฤษภาคม
2535

อริสมันต์เป็ นหนึง่ ในผู้เข้ าร่วมและยืนเคียงข้ างประชาชนชาวม็อบขณะนัน้ โดยการแสดงตัวต่อหน้ า

ชุมนุมและขึ ้นร้ องเพลงเพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ กบั การประท้ วงรัฐบาลยุคนัน้
#

หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ อริสมันต์ได้ ไปอาศัยอยูท่ ี่ตา่ งประเทศระยะหนึง่ แล้ วจึงกลับมา

ร้ องเพลงอีกครัง้ พร้ อมกับเริ่มเดินทางสายการเมืองสมดังที่ได้ เล่าเรียนมา ในช่วงหนึง่ เขาเคยมีขา่ วขึ ้นหน้ า
หนึง่ หนังสือพิมพ์วา่ ถูกลอบยิงขณะร้ องเพลงบนเวที หลังจากนันข่
้ าวก็เงียบหายไป

#

ในปั จจุบนั นี ้อริ สมันต์ได้ ทิ ้งไมค์ในฐานะนักร้ องไปเสียนาน โดยหันไปทํางานด้ านการเมืองที่เริ่ มจาก
การเป็ นเพียงผู้สนับสนุนพรรคพลังธรรมสมัย พล.ตรี จําลอง ศรี เมือง เป็ นหัวหน้ าพรรค แล้ วระยะต่อมาจึง
สมัครในบัญชีรายชื่ออันดับที่ 67 ในนามพรรคไทยรักไทย และได้ เป็ น ส.ส.เมื่อปี 2544 จนถึงทุกวันนี ้
และณ บัดนี ้เขาหันมาจับไมค์และอมฮอลล์อีกครัง้ ในการจัดคอนเสิร์ท เพื่อหารายได้ เข้ าโครงการ
‘ส่ งน้ องผู้พกิ ารและยากไร้ ไปเรียนหนังสือ’ ในการหาจักรยานสามล้ อให้ กบั เด็กพิการและยากไร้ ได้ มี
พาหนะเดินทางไปเรี ยนหนังสือ ที่สานต่อโครงการ ‘เอื ้ออาทร’ ของรัฐบาลทักษิณ
เรื่ องดีๆการทําบุญ เสียสละต่อสังคมอย่างนี ้ต้ องมาช่วยกันขยายหน่อยครับ

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 19 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

23 กรกฎาคม 2547

No.6

ย้ อนไปในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬอีกครัง้ ในการที่เขายืนเคียงข้ างประชาชน ทําให้ แอ็ด-คาราบาว
ซุปเปอร์ สตาร์ ของเพลงเพื่อชีวิต ได้ แต่งเพลงชื่นชมในความกล้ าในการมีจดุ ยืนของอริสมันต์ ที่เป็ นตัวอย่าง
หนึง่ ให้ กบั ศิลปิ นคนอื่นๆในเพลงที่ชื่อว่า ก้ นโด่ ง (2535) ที่ถงึ แม้ เพลงจะไม่ดงั เปรี ย้ งป้าง แต่ก็น่าจะ
สะท้ อนให้ เห็นถึงหน้ าที่หนึง่ ของบรรดาศิลปิ นทังหลายที

่ถกู มองข้ ามและละเลยไป เนื ้อเพลงมีอยูว่ า่
แผ่นดินเดือดร้ อนใครนอนก้ นโด่ง
ก็ใครเล่าใคร อยูก่ ินทุกวัน
นักร้ องร้ องเพลงแล้ วใครฟั งเพลง
ก็ใครเล่าใคร หัวใจเต้ นเก่ง
ฉันยังชื่นชมจิตร ภูมิศกั ดิ์
ก็ใครเล่าใคร จะใคร่กระฎมพี

ในยุคเสียงเพลงยุคคอมพิวเตอร์
ก็ใครเล่าใคร ขวัญใจคุณบ้ าง
ศรัทธาแรงกล้ าของประชาชน
ก็ใครเล่าใคร ไม่นิ่งดูดาย
ศิลปิ นก้ นโด่งคลุมโปงสบาย
ก็ใครเล่าใครไม่เคย ทุกข์ร้อน
ศรัทธาแรงกล้ าของประชาชน
ก็ใครเล่าใคร ไม่นิ่งดูดาย

ลืมความผูกโยงลืมความสัมพันธ์
โดยไม่เกี่ยวกัน ฉันไม่เชื่อดอก
แล้ วใครควักเงินคอยซื ้อตลับเพลง
ร้ องรํ าทําเพลง ก็แค่ธุรกิจ
ท่านเขียนเน้ นหนักสายกลางไม่มี
จิ ้งจกเปลีย่ นสี โสเภณีการเมือง
ประชาชนได้ เจอบทเรี ยนบางอย่าง
ตอบแทนผู้ฟังยืนข้ างประชาชน
นักร้ องกี่คนจะตีความเข้ าใจ
อริสมันต์ นั่นไง...ใจ ไม่ ด้านพอ
เมินความวุน่ วายในบ้ านเกิดเมืองนอน
กินกินนอนนอนฉันละอ่อนใจ
นักร้ องกี่คนจะตีความเข้ าใจ
อริสมันต์ นั่นไง...ใจ ไม่ ด้านพอ

ถึงบรรทัดนีแ้ ล้ วใครเข้ าข่ ายศิลปิ นก้ นโด่ ง ก็ไม่ ร้ ูว่าจะว่ าอย่ างไรดี ขอสรุ ปสัน้ ๆเพียงแค่ นี ้
ว่ า “ งามหน้ าไหมละ...นั่น ”

หมายเหตุ-สามารถฟั งคาราโอเกะเพลงนี ้ได้ ที่
http://www.thailook.com/karaoke/playmini.php?code=5624

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 20 

‘ หลง ’ - รักทะเล้น
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

ฉันเคยสัญญามัน่ ว่าใจนันจะไม่

รักใคร

แต่เธอทอดทิ ้งฉันไปหัวใจยังร้ าวราน

รักที่เราเริ่มก่อไม่เคยเพียงพอแก่ความต้ องการ

ปวดร้ าวแทบม้ วยมลาญเธอผลาญรักรานแหลกลง

* รักเธอหลงเธอเรื่ อยมาชัว่ ชีวาฉันยังมัน่ คง มอบใจด้ วยความซื่อตรงแต่เธอไม่เคยมอบสิง่ ที่ฉนั ต้ องการ
สัญญารักที่ให้ ดวงใจเท่านานแสนนาน

ถูกเขาทําร้ ายดวงมาลย์รักรานผลาญหัวใจ

รักเรานี ้สูญสิ ้นตราบชีวินสิ ้นรักเยื่อใย

จะเป็ นผู้แพ้ เรื่ อยไปสุดอาลัยรักไม่กลับคืน (ซํ ้า *)

เมื่อปลายเดือนมกราคมเสียงเพลง ‘หลง’ ดังขึ ้นที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
The Retro Concert ครัง้ ที่หนึง่ จากเสียงร้ องของแขกรับเชิญนางแบบระดับสุดฮอตของปี โอเด็ต เฮน
เรี ยต แจคโคมิน ที่เรี ยกให้ สายตาของหนุ่มๆทังหลายเฝ

้ ามองตาระห้ อยกับชุดสุดเซ็กซี่ของเธอ และอาจ
ทําให้ เกิดคําถามขึ ้นในใจของใครหลายๆคนอีกว่า เธอเอาบทเพลงของใครมาร้ องกัน แต่เพลงนี ้จะคุ้นหู
สําหรับคนวัยสามสิบอัพแน่นอน
เพลง หลง ถือว่าเป็ นเพลงหัดเล่นกีต้าร์ ในยุคก่อนสําหรับสาวๆ เพราะเสียงร้ องปนเศร้ าเนื ้อหาได้
อารมณ์ของ กันทิมา สาครเสถียร กับกีต้าร์ โปร่งตัวเดียวดูโดดเด่นมาก ทําให้ สาวทังหลายที

่เริ่ มหัด
เล่นกีต้าร์ อยากจะร้ องหรื อเล่นเองมากกว่า หรื ออย่างน้ อยก็ให้ เพื่อนหนุ่มที่เล่นกีต้าร์ เพลงนี ้ได้ มาบรรเลงให้
เธอร้ องก็ไม่เลว ยิ่งได้ อารมณ์ถ้ากําลัง ‘หลง’ ใครสักคน

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 21 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

30 กรกฎาคม 2547

No.7

ด้ วยจังหวะ ¾ ที่ใช้ กบั การเกากีต้าร์ กบั คอร์ ดเบสิคๆเพียงห้ าคอร์ ดอย่าง C Am Dm G7 F ก็
สามารถใช้ บรรเลงเพลงนี ้ได้ แล้ ว สิง่ ที่ทําให้ เพลงนี ้ได้ รับความนิยมมากในยุคนัน้ เนื่องจากเป็ นเพลงเด่น
ในภาพยนตร์ วยั รุ่นเรื่ อง ‘รักทะเล้ น’ (2521) ผลงานกํากับของบัณฑิตหนุ่มนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หมาดๆวัย
23 นาม ศุภกั ษร ที่เริ่ มต้ นจากการเป็ นนักเขียนพ็อกเก๊ ตบุ๊คชุด นิยายรักนักศึกษา แล้ วผันตัวเองมาเป็ นผู้
กํากับหนังต้ นฉบับของหนังวัยรุ่นของวงการหนังไทย

ก่อนที่จะมีหนังดังในแนวทางนี ้ออกตามมาอีกเพียบ

เช่น รักน่ารัก ไอ้ จู๋ วันวานยังหวานอยู่ วันนี ้ยังมีเธอ สยามสแควร์
เรื่ องย่อของ รักทะเล้ น เป็ นชีวิตนักศึกษาชมรมถ่ายภาพซึง่ มาจากต่างมหาวิทยาลัยกันได้ มารวมตัว
กันจัดกิจกรรมโฟโต้ ทริปขึ ้นที่กาญจนบุรี

แล้ วเกิดเรื่องรักตลกกุ๊กกิ๊กของหนุ่มสาวสามคู่ ที่ประกอบด้ วย

เล็ก แท่น ซ้ ง กบ กอล์ฟ และแอ๊ ว ที่เป็ นการแจ้ งเกิดเรื่ องแรกของ หมอซ้ ง-ทรงวิทย์

จิรโสภิณ ที่จบั คู่

กับแอ๊ ว-อําภา ภูษิต ที่ยงั มีผลงานให้ เราท่านเห็นหน้ าค่าตาบนจอทีวีจนถึงทุกวันนี ้
ว่าไปแล้ ว หนังเรื่ องนี ้ดูราวกับว่าเป็ นเพียงบันทึกรักขนานแท้ ต้นฉบับของเหล่าปั ญญาชนที่มีเนื ้อหา
บางเบา

ไม่มีแนวคิดเชิงลึกสมกับเป็ นนักศึกษายุคหลังเหตุการณ์ตลุ าคม 2519 สักเท่าไร ทังเรื
้ ่ องมีแต่

เพียงการตามจีบตามกวนของคูห่ นุ่มสาวเท่านัน้

แต่รายได้ ที่ทางสหมงคงฟิ ล์มได้ รับถึงสองล้ านบาทในปี

2521 ก็ถือว่าประสบความสําเร็ จมากเกินคลาด
หนังเรื่ องนี ้มีเอกลักษณ์หนึง่ ที่ตา่ งจากหนังในยุคเดียวกันคือ ไม่มีดาราดังเลย

ซึง่ ศุภกั ษรได้ ให้

สัมภาษณ์ไว้ เมื่อไม่นานมานี ้ในนิตยสาร อะเดย์ ฉบับ 29 (มกราคม 2546) ไว้ ถึงเรื่ องนี ้ว่า
“ผมมีความรู้สกึ ว่า คนทุกคนมีเสน่ห์อยูใ่ นตัวเอง ผมก็เลยวางคาแรกเตอร์ เอง แล้ วก็มาดึงเอาคน
หน้ าตาไม่ดีอย่าง หมอซ้ ง ซึง่ หน้ าตาแบบ...(ยิ ้ม) ใช่มยั๊ แต่เขาต้ องมีลกู เล่น แล้ วก็มีความซื่อ มีความจริงใจ
ที่จะชนะใจผู้หญิงได้ ก็ไปดึงคาแรกเตอร์ บางคาแรกเตอร์ มา บางทีผ้ หู ญิงคนนี ้สวย แต่จะหน่อมแน้ มมา
ทําอะไร ไม่เป็ นเลย เป็ นเหมือนลูกแหง่ ทําให้ ผ้ ชู ายรู้สกึ กูละเบื่อ คือผมจะทําให้ ร้ ูสกึ ว่า คนที่เข้ ามานัง่ ดู
หนังของผมทุกคนสามารถแสดงเป็ นพระเอกนางเอกได้ ก็เลย เฮกัน สนุกกัน”
นอกจากผู้กํากับหน้ าใหม่ ดาราใหม่ เนื ้อเรื่ องรูปแบบใหม่ (เพราะเป็ นเรื่องเกี่ยวกับรักๆของ
นักศึกษาที่ดแู ปลกสําหรับยุคนัน)
้ แล้ ว ซาวนด์แทรกซ์เพลงประกอบภาพยนตร์ ในรูปเทปคาสเส็ตต์ที่บรรจุ
เพลงจากหนังทังม้
้ วนนับสิบกว่าเพลง ก็ขายดิบขายดีไม่แพ้ การตอบรับจากภาพยนตร์

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 22 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

30 กรกฎาคม 2547

No.7

แม้ วา่ เพลงส่วนใหญ่ในอัลบัมประกอบภาพยนตร์

รักทะเล้ น นี ้จะเป็ นเพลงที่ใช้ ขบั ร้ องกันเล่นๆ
(นอกจากเพลง หลง และเพียงเดียว เพลงช้ าๆแล้ ว) เพื่อความสนุกสนานตามประสาชีวิตของนักศึกษาในรัว้
มหาวิทยาลัย อย่างเช่น ดอกไม้ ในรูหู แหงนดูดาว วันนี ้วันดี ช่างโชคดี แควน้ อย สัตว์เพี ้ยน เล-ลิ ้ว-เหล่
แมงวันแมงหวี่

แต่เพลงเหล่านี ้ก็กลับกลายเป็ นเพลงที่นิยมร้ องรอบกองไฟ หรื อเป็ นเพลงประจําของการ

ออกค่ายของนิสติ นักศึกษา จนถึงปั จจุบนั ไปแล้ ว
ด้ วยการร้ องหมูอ่ ย่างสนุกสนานของชาวคณะ White Home Gang ที่เน้ นจังหวะสนุกเข้ าไว้ โดยใช้
อุปกรณ์เครื่ องดนตรี อย่างง่ายๆ เช่น กีต้าร์ กลองและเครื่องเคาะรวมทังเสี
้ ยงปรบมือ เป็ นหลัก นับว่าเป็ นข้ อ
แตกต่างที่โดดเด่นมาก
ถึงแม้ ความทรงจําเกี่ยวกับหนังเรื่ องนี ้ของผมจะเลอะเลือนไปบ้ าง
การใช้ ชีวิตนิสติ นักศึกษา

ที่ดแู ปลกตาสําหรับเด็กต่างจังหวัดสมัยนัน้

แต่ที่ผมจําได้ ไม่ลืมเลยก็คอื
ที่ทําให้ มีมมุ มองใหม่และเกิด

ความคิดว่าโตขึ ้นอยากใช้ ชีวติ ที่สนุกสนานแบบในหนังบ้ างจัง แม้ คําว่ามหาวิทยาลัยสําหรับเด็กวัยสิบขวบ
ต้ นๆที่เหลียวมองผู้คนรอบข้ างตอนนันแทบจะไม่

มีใครเคยมีประสบการณ์มหาวิทยาลัยให้ ซกั ถามเลยสักคน
ยุคไหนรึ? ถ้ าใครนึกไม่ออก ก็ประมาณยุค อัสนี-วสันต์ ยังใส่กางเกงขาบานทรงมอส เสื ้อเชิร์ต ลายสก๊ อต
เล่นกีต้าร์ โฟค์ซองในนามวง อิสซึน่ ที่ยงั ร้ องเพลง แม่สาวตางาม หรื อพี่ป้อม-พี่โต๊ ะยังเว้ าลาวอยูเ่ ลยครับ...
ฮาๆๆ
แม้ ในหนังจะมีเพลงชื่อนิสติ นักศึกษาที่ใช้ เปิ ดเรื่ องของหนังที่สามารถอธิบายถึงคําว่า นิสติ นักศึกษา
ได้ ดีที่วา่ “มหาวิทยาลัย ไม่ใช่สรวงสวรรค์ พวกเขาเหล่านันไม่
้ ใช่เทวดา เขาพากเพียร รํ่ าเรี ยนวิชา และ
ถูกเรี ยกว่า เหล่าปั ญญาชน” ที่บอกความหมายกลายๆ ที่ผมไม่เคยใส่ใจนัก
แต่ ณ บัดนี ้ที่ผ้ เู ขียนพ้ นรัว้ มหาวิทยาลัยมานานมากแล้ ว เมื่อได้ มองย้ อนกลับไป ก็สามารถกล่าวได้
ว่า ความทรงจําบางอย่างจากหนังเรื่ องนี ้ ทําให้ ผมอยากจะเรี ยนหนังสือให้ มากๆเท่าที่จะทําได้ แล้ วคุณ
ผู้อา่ นละครับมีเหตุการณ์คล้ ายๆแบบนี ้ผ่านมาในชีวิตบ้ างรึเปล่า หรื อว่าหลายคนมัวแต่ยงั หลงเสียงน้ องโอ
เด็ต ในคอนเสิร์ทอยูไ่ ม่หาย แล้ วสาบานได้ รึเปล่าว่า หลงแต่เสียงนาง จริ งๆ...นะ
หมายเหตุ:ฟั งเพลง”หลง”ได้ ที่

http://www.music.oldsonghome.com/listen.php?song_id=2303

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 23 

ซื้อฝัน-กับจรัลคนช่างฝัน
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

ซื ้อวันที่มีฝนกลางแสงดวงตะวัน
แล้ วจะออกไปหารุ้งกินนํ ้ามาให้ เธอ

กับมีเมฆบางพร่างพรายฟ้าฉํ่าให้ ฉนั
ที่มีเจ็ดสีสวยงาม โค้ งตามฟ้าไกลโพ้ นตา

ซื ้อลมพัดผ่านทุ่งธารพฤกษ์ ไพรขอบสิงขร ที่โชยพริว้ อ่อนผ่อนคลายร้ อนในอกฉัน
แล้ วจะออกไปหาซื ้อนํ ้าค้ างมาให้ เธอ

จากปลายดอกบัวกลีบบางแรกเช้ าวันนี ้เอง

ฉันมีแต่ความรักมีแต่ความฝั นพอจะแบ่งปั นคนทุกคน
ถ้ าเธอจะมีรักเธอจะมีฝัน เธอจะปั นให้ ใครหรื อเปล่า
ซื ้อคืนที่ฟ้าพราวแสงดาวแสนงามจับดวงตา
แล้ วใส่ไปหาโลกในนิทราของเธอ

ถักทอให้ เป็ นเช่นรองเท้ ามาให้ ฉนั

แต่งเติมความฝั นแสนดีให้ มีสองเรานิรันด์

จากคําร้ องของบทเพลง ซือ้ ฝั น ที่แค่ได้ ยินชื่อเพลงก็ร้ ูสกึ ว่าอิมพอสซิเบิ ้ลแล้ ว ใช่ไหมครับ ว่าจะไป
หาซื ้อที่ไหน ใครจะขายบ้ างหนอ? ความฝั นนี่
เพลงนี ้อาจไม่ใช่เพลงฮิตที่หลายคนได้ ยนิ บ่อยนัก แต่ภาษาที่ใช้ ถือว่าไพเราะ แบบงามแตแต้ เช่น
จะไปซื ้อวันที่มีฝน แล้ วจะเอารุ้งกินนํ ้าเจ็ดสีไปฝากเธอ หรื อจะซื ้อลมที่พดั ซื ้อนํ ้าค้ างบนดอกบัวที่บานเมื่อ
เช้ าไปให้ เธอ หรื อจะซื ้อคืนที่มีดาวนํามาถักเป็ นรองเท้ าเพื่อใส่ไปหาเธอในฝั น
เธอคนไหนได้ ยินคําหวานๆอย่างนี ้คงจะละลายแน่เลยครับ ว่าไหม
เพลงนี ้อยูใ่ นอัลบัม้ ลํานําแห่ งขุนเขา ที่ จรัล มโนเพ็ชร ร่วมร้ องกับวง ไหมไทย ที่บรรเลงใน
แบบออเครสตร้ าวงใหญ่ ที่มีดนู ฮุนตระกูลควบคุมวง ด้ วยทังคํ
้ าร้ องและทํานองเป็ นฝี มือของศิลปิ นคํา
เมืองผู้นี ้ล้ วนๆ แม้ วา่ จรัล จะจากลาโลกนี ้ไปเกือบสามปี เต็มและบทเพลงที่มีคนนํามาร้ องมากที่สดุ จะเป็ น
เพลง รางวัลแด่คนช่างฝั น

แต่สําหรับบทเพลง ซื ้อฝั น ก็เป็ นอีกแง่มมุ หนึง่ ที่น่านํามากล่าวถึง พร้ อมทัง้

ยังคงตอกยํ ้าความเป็ นคนช่างฝั นของเขาอยู่ รวมไปถึงบางเรื่ องราวที่เป็ นคําถามแบบที่วา่
รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 24 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

6 สิ งหาคม 2547

No.8

เคยทราบไหมว่า ตอนจรัลอายุสบิ สาม หลังจบมัธยมต้ นได้ เข้ าเรี ยนต่อด้ านบัญชีเอกบริหารธุกิจที่
วิทยาลัยเทคนิคเชิงดอยสุเทพ ฝั นที่จะช่วยเหลือทางบ้ านในฐานะลูกคนที่สองในพี่น้องเจ็ดคน

จึงไปหา

รายได้ พิเศษ โดยกลางคืนไปเล่นกีต้าร์ ที่โรงแรมสุรพล เชียงใหม่ได้ คา่ จ้ างชัว่ โมงละหกสิบบาท งานดนตรี
และแนวเพลงที่ชอบเล่นเป็ นของ ปี เตอร์ พอลแอนด์แมรี่ ,ไซมอน แอนด์ การ์ ฟังเกล , บ๊ อบ ดีแลน, เลีย
วนาร์ ด โคเฮน และโจน บาเอซ
เคยทราบไหมว่า ก่อนที่จรัล จะแจ้ งเกิดในกับเพลงในสไตล์โฟลค์ซองคําเมือง ด้ วยวัยเพียงยี่สบิ ปี
เขาได้ นําบทเพลงเก่าซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั ดีของคนเหนืออย่าง น้ อยใจยา (บทร้ องดังเดิ
้ มของท้ าวสุนทรพจนกิจ)ไป
ขับร้ องและบรรเลงบนเวทีกลางงานเลี ้ยงวันเกิดของเพื่อน ทําให้ มานิต อัชวงศ์ (ต่อมากลายเป็ นผู้จดั การ
ส่วนตัวของจรัล) เจ้ าของห้ องบันทึกเสียงท่าแพบรณาคาร เห็นแววศิลปิ น ชักชวนก้ าวเข้ าสูถ่ นนดนตรี เพื่อ
ตามหาความฝั นอย่างจริ งจัง
เคยทราบไหมว่า จรัลเคยแสดงภาพยนตร์ รับบทพระเอกวัยหนุม่ คูก่ บั สุพรรณษา เนื่องภิรมย์ โดย
มีสมบัติ เมทะนีกบั เนาวรัตน์ วัชรา เป็ นคูข่ วัญรุ่นใหญ่ในหนังเรื่ อง ดอกไม้ ร่วงที่แม่ริม และต่อมาเขา
ได้ รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคําในบทชาวนาไทยในภาพยนตร์ เรื่ อง ด้ วยเกล้ า นันเป็
้ นฝั นอันดับต่อมาของ
เขา
เคยทราบไหมว่า ก่อนที่จรัลจะโด่งดังเป็ นที่ร้ ูจกั ทัว่ บ้ านทัว่ เมืองทางละครทีวีในบท ท่านเจ้ าคุณผู้
เคร่งคัดหัวโบราณใน ขมิ ้นกับปูน เขาเคยร่วมแสดงละครเวทีกบั คณะสองแปด รับบท ดอน กีโฮเต้ ใน สูฝ่ ั น
อันยิ่งใหญ่ ที่ได้ รับคําชมมากมาย
เคยทราบไหมว่า จรัลเริ่มทําเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ อง วิธีคนกล้ า ให้ ยทุ ธนา มุกดาสนิท โดย
ตกกระไดพลอยโจน
ชันชิดเข้ ามา

เนื่องจากเขาเป็ นดาราที่แสดงนําคนหนึง่ และมีเงื่อนไขในเรื่ องเวลาที่รีบออกฉายกระ
ผลลัพธ์ถดั มาคือได้ ทําเพลงประกอบฯจนทําให้ ได้ รับรางวัลตุ๊กตาทองจากการทําเพลง

ประกอบภาพยนตร์ เรื่ อง บุญชูผ้ นู ่ารัก และบุญชู 2 น้ องใหม่
ส่วนฝั นทางด้ านดนตรี ที่เขาถนัดนัน้ ในปี 2538 ได้ คว้ ารางวัลสีสนั อวอร์ ดถึงสามรางวัลรวดใน
ฐานะศิลปิ นยอดเยี่ยม อัลบัมยอดเยี

่ยม บทเพลงยอดเยี่ยม จากชุดศิลปิ นป่ า และปี 2539 ได้ รับรางวัล
พระพิฆเนศทองคําในสาขานักร้ องชายดีเด่นประเภทเพื่อชีวิตสร้ างสรรค์
“ที่บ้านผมไม่ถือว่าผมดื ้อ แต่ผมมักจะมีความคิดไม่เหมือนใคร เป็ นเด็กค่อนข้ างมีเหตุผล ชอบอ่าน
หนังสือจะเชื่อหนังสือ เชื่อแนวคิดอย่าง เจ้ าชายน้ อย ที่คนรุ่นผมจะไม่อา่ น แต่ทกุ วันนี ้ผมก็อา่ น”
รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 25 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

6 สิ งหาคม 2547

No.8

เป็ นคํากล่าวที่ยํ ้าแสดงความเป็ นคนช่างคิดช่างฝั นตังแต่
้ ในวัยเยาว์ของเขา ที่แม้ ทกุ วันนี ้ผู้คนส่วน
ใหญ่จะรู้จกั เข้ าในรูปศิลปิ นทางเหนือพูดคําเมือง และมักนึกถึงเพลงเหล่านี ้ อุย๋ คํา ของกิ๋นคนเมือง สาว
มอเตอร์ ไซด์ น้ อยใจยา มิดะ มะเมี๊ยะ แม่ค้าป๋ าจ่อม เจ้ าดวงดอกไม้ บ้ านบนดอย ตากับหลาน และรางวัล
แด่คนช่างฝั น
จนกระทังหลั
้ งการจากไปของจรัล กวีคนเก่งของเมืองไทยอย่าง เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ได้ เขียนไว้
ในสยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์ อ้ างอิงกล่าวเกี่ยวกับบทเพลงของเขาอย่างน่าฟั งว่า “ ด้ วยผักบุ้งของอุ๊ยคํานันมี

ชีวิต เมื่อวันที่ ‘แลงแดดอ่อน’ ไม่มีอยุ๋ คําไปเก็บไปกําอีกแล้ วนัน้ หมูผ่ กั บุ้งก็พร้ อมใจกัน ‘ซมเซาซบบ่ไหว’
อาลัยให้ กบั จรัล มโนเพ็ชร”
จากศิลปิ นล้ านนาที่มีเอกลักษณ์และนํ ้าเสียงเฉพาะตัว จัดได้ วา่ เป็ นการออกไล่ลา่ ความหวังความ
ฝั นของอดีตเด็กต่างจังหวัดผู้หนึง่ แม้ ท้ายที่สดุ สิง่ ทังหลายเหล่

านี ้จะไม่ใช่ความฝั น
บุคคลหนึง่ ที่เป็ นตัวอย่างของผู้สามารถจัดการกับความฝั นของตัวเองได้

มันคือความจริ งของ

พร้ อมทังทํ
้ าหน้ าที่นนๆจนได้
ั้
รับ

รางวัลต่างๆ ที่มอบแด่คนช่างฝั นเช่นเขา จนกลายเป็ นพ่อเพลงคนสําคัญแห่งล้ านนา

โดยไม่ต้องหาซื ้อ

จากที่ไหนแต่สามารถทําได้ เองอย่างจริงแท้
ผมคิดเตลิดเปิ ดเปิ งไปว่า ถ้ าจะขอซื ้อฝั นของคนช่างฝั นแบบนี ้ เขาคงไม่คดิ ราคาค่างวดอะไร งันก็

เหลืออย่างเดียวก็คือการต้ องมุง่ มัน่ รี บฝั นอย่างมีสติเสียเองดีกว่า อย่างนี ้ก็คงต้ องรี บ คร๊ อก...ฟี๊ เสียแล้ วซิ
ครับ
“ ฉันมีแต่ ความรั กมีแต่ ความฝั นพอจะแบ่ งปั นคนทุกคน ถ้ าเธอจะมีรักเธอจะมีฝัน เธอจะปั นให้
ใครหรื อเปล่ า ”

หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจาก เวปไซด์ โลกล้ านนา www.lannaworld.com
สามารถฟั งเพลง ซื ้อฝั น ได้ ที่ http://www.cm77.com/song_online/main.php?page=7

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 26 

พบ (รอยัลสไปรท์) กันบนดวงดาว
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

ในช่วงต้ นเดือนสิงหาคมนี ้ นอกจากจะเป็ นช่วงเข้ าพรรษาวันหยุดสําคัญทางพุทธศาสนาแล้ ว เลย
มาหน่อยก็เป็ นวันแม่ที่สาํ คัญของชาวไทย ขยับมาอีกนิดเป็ นวันครบรอบพระราชสมภพของกษัตริย์ของไทย
อีกพระองค์คอื พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ในวันที่ 18 สิงหาคม ซึง่ ทุกปี มักจะเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและสถานศึกษาได้ จดั นิทรรศการต่างๆขึ ้นมา

ฉลองครบรอบที่ถือว่าเป็ น

วัน

วิทยาศาสตร์ ไทย
โดยทางสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ได้ ถวายพระราชสมัญญานามพระองค์วา่ บิดาแห่ ง
วิทยาศาสตร์ ไทย ตังแต่
้ การสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี เมื่อ พ.ศ. 2525
เป็ นผู้ริเริ่ มในการทดลองทําวิจยั วิทยาศาสตร์ ขึ ้นครัง้ แรกในเมืองไทย

เนื่องจากพระองค์ทรง

ด้ วยการเทียบตังเวลามาตรฐาน

กรุงเทพฯ (Bangkok mean time) ขึ ้นก่อนใครในโลก โดยใช้ การติดตามสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์
ในวาระแบบนี ้ ทําให้

Yesterday Revisited

อาทิตย์นี ้ ผมอยากเสนอบทเพลงที่เกี่ยวข้ องกับ

วิทยาศาสตร์ ดบู ้ าง เคยได้ ยนิ กันบ้ างไหมครับ? หลายคนอาจจะสงสัยเพลงยุคเก่าก่อนจะมีด้วยหรื อ (อาจ
เคยได้ ยินแต่ชื่อวงต่างประเทศอย่าง UFO เป็ นต้ น) เพราะอย่างในปั จจุบนั ก็ไม่คอ่ ยมีให้ ฟังกัน ด้ วยคําว่า
วิทยาศาสตร์ ออกดูจะทางวิชาการไปหน่อย ความรู้สกึ ว่าจะคนละเรื่ องกันอีก แต่ก็พอมีได้ ยนิ บ้ างเช่น มี
บทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่ องเสียงโทรศัพท์ที่เป็ นเทคโนโลยีผลผลิตหนึง่ จากพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
ย้ อนไปในช่วงปี
และ

3

2525-2526

ตรงกับช่วงการมาของภาพยนตร์ เรื่ อง E.T. และ Star wars ภาค 2

กําลังสร้ างชื่อเสียงและปรากฏการณ์แบบหนังไซ-ไฟ

มีวงดนตรี ไทยที่จบั กระแสนี ้มาทําเพลง ที่

เด่นชัดมีอยูว่ งเดียว คือ รอยัลสไปรท์ ได้ ออกผลงานถึงสองอัลบัมคื
้ อ หยุดโลก และ สู่อวกาศ จากผลงาน
เขียนของนักเขียนดัง นที สีทนั ดร ที่มีเพลงเด่นที่เน้ นถึงอวกาศนอกโลกและเทคโนโลยีทนั สมัย เช่นเพลง
สูอ่ วกาศ เพื่อนต่างดาว แรกอุบตั ิ เดียร์ คอมพิวเตอร์ หยุดโลก ทางช้ างเผือก และ พบกันบนดวงดาว
รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 27 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

13 สิ งหาคม 2547

No.9

ผมจําได้ วา่ ครัง้ แรกที่ได้ ยินชื่อวงดนตรี วงนี ้ จะนึกถึงภาพของขวดนํ ้าอัดลมสีเขียวยี่ห้อสไปรท์ วาง
บนปกเทปชุด สวยในซอย ที่บง่ บอกถึงลักษณะเฉพาะตัวชวนให้ จดจําง่าย ซึง่ มักวางเคียงคูก่ บั ปกเทปของ
ชุดแกรนด์เอ็กซ์.โอ. ที่เป็ นรูปขวดเหล้ ายี่ห้อดังรุ่นหนึง่ ภายใต้ คอนเส็ปเก๋ เหล้ าเก่าในขวดใหม่ นับเป็ น
สัญลักษณ์เด่นทังคู
้ ซ่ งึ่ โดนใจใครหลายคน
อีกสิง่ หนึง่ ที่จดจําไม่ลืมคือ นักร้ องนํา สุนทร สุจริตฉันท์

ผู้ได้ ชื่อว่าออกท่าทางมากที่สดุ ขณะ

ร้ องเพลง ยิง่ เพลงมันส์อย่าง เจงกีสข่าน อาลีบาบา นี่พี่แก่เต้ นเป็ นพระเอกเลยครับ (ตอนหลังมาเป็ นผู้
ประกาศข่าวอยูท่ ีวีช่อง 9 พักหนึง่ แล้ วก็เป็ นพิธีกรบางรายการ) ต่างจากวงอื่นๆที่สว่ นใหญ่นกั ร้ องนําจะยืน
ร้ องเพลงแบบเรี ยบร้ อย แอ็คชัน่ น้ อยมากแบบ พี่แจ้ วงแกรนด์เอ็กซ์ ,พี่ดอนวงพีเอ็มไฟว์ หรื อนราธิปวงชาตรี
สมาชิกอีกคนของรอยัลสไปรท์เจ้ าของฉายา เอลตัน จอห์นเมืองไทย เสริมเวช ช่ วงยรรยงค์ มือ
คีย์บอร์ ดผู้สวมแว่นตาสุดเจ็บทุกครา

ถ้ าเป็ นสมัยนี ้ พวกร้ านแว่นต่างๆคงให้ เขาไปเป็ นพรี เซนเตอร์ แน่ๆ

แต่เสียใจด้ วยครับเพราะเดีย๋ วนี ้เสริ มเวชไปได้ ดีทางวีดโี อเทปตลกที่นิยมเปิ ดกันบนรถทัวร์

ที่ตลกชอบเอา

มาอํากัน และเขาชอบออกมายืนหน้ ากล้ องใส่แว่นพูดเลียนแบบประมาณว่า ....วีดีโอสร้ างสรรค์ ครับท่าน .
(ฮา)
สําหรับเพลง พบกันบนดวงดาว นันล่
้ าสุดวงดนตรี วยั หนุ่ม Groove riders ได้ นํากลับมาร้ องรี
เมคอีกครัง้ ที่ทําให้ หลายคนยิง่ คุ้นเคยขึ ้น

โดยในส่วนของต้ นฉบับแบบดัง่ เดิมจะใช้ ดนตรี ที่เน้ นหนักไปที่

เสียงซินธิไซเซอร์ หรื อคีย์บอร์ ดแบบซาวด์ดนตรี เสียงเหมือนอยูใ่ นอวกาศ ทําให้ ดลู อ่ งลอยไปกับทํานองเพลง
เหนือจริงที่ไปกันได้ ดีกบั เนื ้อเพลง พบกันบนดวงดาว ก็แบบว่า มีนดั กับหญิงคนรักบนดวงดาวดวงจันทร์ ใน
อนาคตอันใกล้

แถมช่วงบรรเลงดนตรี กลางเพลงก็ใช้ เสียงพูดคล้ ายเสียงมนุษย์ตา่ งดาวเข้ าแทรกพูดว่า

รอยัลสไปรท์...รอยัลสไปรท์ ประมาณมี อี.ที.มาพูดนับว่าเป็ นเสน่ห์อีกอย่างหนึง่ ในสมัยนัน้
รอยัลสไปร์ ท ถือว่าเป็ นวงดนตรี ที่ยืนยงคงกระพันมานานมาก นับตังแต่
้ หลังยุคดิอิมพอสซิเบิ ้ลมา
เลย โดยผ่านการปรับเปลี่ยนสมาชิกวงจนลงตัวภายใต้ การควบคุมวงของ อํานาจ ศรีมา มือกีต้าร์ ของวง
เนื่องด้ วยการมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ดูได้ จากบทความเก่าของคอลัมน์หนึง่ ในอดีตของ

นิตยสาร วัยหวาน ฉบับที่ 8 ปั กษ์ หลังมกราคม 2527 (หน้ าปกรูปประเสริฐ วงทรัย กับ แอม-เสาวลักษณ์ ลี
ละบุตร) ที่เขียนโดยเจ้ าของนามปากกา คันธรส ได้ สรุปถึงวงการเพลงของปี 2526 ไว้ วา่

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 28 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

13 สิ งหาคม 2547

No.9

“ ช่วงปี ที่ผา่ นมา (2526) ถือเป็ นช่วงทองอย่างแท้ จริง วงดนตรี รุ่นเก่าๆหลายวงพากันออกผลงาน
เพลงไทยเพื่อผลพวงจากตลาดวัยรุ่น

แต่ที่ประสบความสําเร็ จระเบิดอย่าง แกรนด์เอ็กซ์ชดุ เพชร, พีเอ็ม

ไฟว์ ชุด ดา ดา ดา และรอยัลสไปรท์ ชุดหยุดโลก นัน่ มีน้อยมาก อาจเป็ นเพราะวัยของคนเล่นล่วงเลยไกล
กว่าความรู้สกึ ของคนฟั งจะมีอารมณ์ร่วมได้ สว่ นหนึง่ และอีกส่วนหนึง่ คือวงรุ่นเก่าเหล่านันไม่
้ คอ่ ยมีผลงาน
สืบเนื่องสมํ่าเสมอเช่นสามวงที่กล่าวถึง ทําให้ การเก็บเกี่ยวคะแนนนิยมขาดหายๆไป ”
ถึงวันนี ้วงดนตรี รอยัลสไปรท์จะกลายเป็ นอดีตแล้ ว พร้ อมกับคนรุ่นใหม่หลายคนในปั จจุบนั ไม่ร้ ูจกั
แต่เมื่อกล่าวถึงประวัตวิ งการสตริงคอมโบ้ ของเมืองไทยแล้ ว ต้ องมีชื่อ รอยัลสไปรท์ตดิ อยูอ่ ย่างแน่นอนสม
กับฉายาที่ได้ รับว่า เป็ นวงสตริงคอมโป้ขวัญใจประชาชนตลอดกาล ซึง่ วงการบันเทิงต่างๆมักเปรี ยบเทียบ
คนดังของวงการว่าเป็ นดวงดาวต่างๆอยูบ่ นฟ้า
อย่างนี ้คงไม่เกินเลยไปนักว่า รอยัลสไปรท์ ก็เป็ นหนึง่ ในดวงดาวของกาแลกซี่ และถ้ าเมื่อย้ อนเวลา
กลับไปในอดีตได้ เราก็สามารถพบกับดวงดาวดวงนี ้ได้ เสมอ เช่นเดียวกับความหมายของบทเพลงฮิต พบ
กันบนดวงดาว ของพวกเขา
ท่องไปบนดวงดาวก้ าวลงบนดวงจันทร์
โอ้ เธอ รักเธอเสมอเมื่อจากมา
โน่นไงดวงตะวันระบบงานสุริยา
เช่นฉัน รักเธอเสมอดัง่ ดวงใจ
โอ้ เธอ รักเธอเสมอเมื่อจากมา

แต่เราคงพบกันด้ วยยานของเวลา
ผูกพันแม้ พนั ปี แสงแห่งนาซา
ดึงดูดดวงดาราไม่หลุดไม่ลอยไป
อยูไ่ หนแม้ ไกลแสนไกลจะมาเยือน ลันๆ...ลา
ผูกพันแม้ พนั ปี แสงแห่งนาซา

จอดยานบนดวงดาวทราบข่าวจากดาวเทียม

โลกเรากําลังเตรี ยมพาคนขึ ้นตามมา

มาซิ มาพบกับฉันบนดวงจันทร์

สร้ างสรรค์พร้ อมเธอกับฉันบนดวงดาว ลา...ลา

หมายเหตุ สามารถฟั งเพลง พบกันบนดวงดาว ได้ ที่
http://www.music.oldsonghome.com/listen.php?song_id=201
http://365jukebox.com/script/search.cgi?keyword=พบกันบนดวงดาว (ฉบับ Groove riders)

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 29 

ผูห้ ญิงที่…ความรักเพรียกหา
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

ก่อนเคยพนอ ก่อความรักติดตรึงใจไม่เสื่อมคลาย
นอนละเมอเรียกถึงเธอมิเคยเว้ นวาย

แต่แล้ วโลกพาวกเวียนเปลี่ยนไปใจระทม

สุดรักภักดี อยากเห็นเธอมีชีวีสดใส
ตรองคิดดูวา่ โลกสร้ างเธอมาให้ ใคร

เจ็บชํ ้าระกําหัวใจเพื่อเธอ

ขาดดวงใจ โอ้ ชีวิตจะดําเนินอย่างไร
โอ้ ชีวิตจะดําเนินเพื่ออะไร

โอ้ ชีวิตใยมืดมนหนทางเลือน

* โศกใดมิปาน อกร้ าวรานเจียนตายไม่เหือดหาย
นอนระทมเศร้ าทุกคืน กลืนนํ ้าตา

สุดแสนจะทรมา หัวใจ (ซํ ้า *)

ข่าวการเปิ ดตัวหนังสือพอคเก็ตบุ๊คคนดัง เล่มใหม่ปรากฏขึ ้นบนจอทีวี รายการข่าวบันเทิง ที่ผม
กําลังซึมซับข้ อมูลในช่วงคํ่าของวันหนึง่ กลางเดือนกรกฏาคมที่ผา่ นมา ปกติจะเป็ นข่าวที่ดแู บบผ่านหูผา่ น
ตาแบบดูเอาเพลินๆ แต่ภาพที่เจ้ าของหนังสือที่ดเู ปลีย่ นสภาพจากนางแบบคนสวยสุดเท่ กับกลายเป็ นคน
ลักษณะซูบผอมลง เสียงพูดที่ฟังได้ ไม่คอ่ ยชัด บ่งบอกถึงอาการป่ วยไข้ ระดับหนึง่ กลับดึงดูดความสนใจ
ของผมให้ ตงใจดู
ั ้ อย่างพินิจพิเคราะห์
เพราะหญิงคนดังกล่าวชื่อว่า ลินดา ค้ าธัญเจริญ ผู้กําลังป่ วยหนักด้ วยอาการเส้ นโลหิตในสมอง
แตก

หลังจากหกล้ มในห้ องนํ ้าเมื่อต้ นเดือนมีนาคม

พร้ อมกับข่าวเรื่ องเงินๆทองๆเกี่ยวกับกรณีคา่

รักษาพยาบาลที่ได้ รับการบริ จาคมาส่วนหนึง่ เกิดข้ อพิพากกันขึ ้น ทําให้ สื่อเสนอข่าวของเธออกมาเป็ นระยะ

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 30 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

20 สิ งหาคม 2547

No.10

ข่าวทางทีวีแจ้ งต่อว่า เป็ นการแถลงการเปิ ดตัวหนังสือพอกเก็คบุ๊คชื่อ ผู้หญิงคนนีช้ ่ อื ลินดา ที่ตวั
ลินดาเองมีสขุ ภาพดีวนั ดีคืนในระดับหนึง่ หลังจากพักรักษาตัวอยูพ่ กั ใหญ่
กําลังอยูใ่ นช่วงที่ต้องอยูใ่ นความดูแลของแพทย์

ถึงแม้ วนั นี ้เธอยังไม่หายดีและ

แต่แรงใจและกําลังใจนันเป็
้ นสิง่ สําคัญมาก ภาพบรรดา

เพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มางานเปิ ดตัวหนังสือพร้ อมใจกันร้ องเพลง ความรั กเพรียกหา ที่เปรี ยบเป็ นเพลง
ประจําตัวของเธอ เรี ยกนํ ้าตาของเธอออกมาตลอดเวลา
ดังนันสั
้ ปดาห์นี ้ ผมจึงเกาะติดสถานการณ์โดยการนําเสนอ บทเพลงที่มีเนื ้อหากินใจดังข้ างต้ นของ
บทความนี ้ ซึง่ เพลงนี ้ได้ มีผ้ นู ํามาร้ องหลายคน แต่ต้นฉบับผู้ร้องคือ วินัย พันธุรักษ์ สมาชิกของวงดนตรี
ดังในอดีต ดิอมิ พอสซิเบิ ้ล
ย้ อนกลับไปราวปี
บ้ านได้ พดู ขึ ้นว่า

2523

ผมในสมัยที่ยงั พอจําความได้ ลางๆว่า เคยได้ ยินเพื่อนพี่สาวรุ่นๆระแวก

“ มีอยูฉ่ ากหนึง่ นะ ดูน่าอายจังเลยหนังเรื่ องนี ้ นางเอกนัง่ สระผมให้ พระเอก สองต่อ

สองในห้ องนํ ้า ด้ วย ” นัน่ เป็ นเพียงทัศนะคติหนึง่ นานมาแล้ ว แต่มนั คงดูไม่นา่ แปลก สําหรับในปั จจุบนั นี ้
ซึง่ ตอนนัน้ ผมก็เป็ นเพียงผู้ฟังเท่านันแหละครั

บ เพราะเรื่ องเล่าต่อให้ กนั ฟั งในยุคที่สื่อต่างๆยังแคบ
และน้ อยอยูน่ ี ้ การฟั งได้ คนโน่นทีคนนี ้ที ถือเป็ นการอัพเดทชันดี
้ เลยครับ พอฟั งไปฟั งมาก็ถงึ รู้วา่ กําลังพูด
ถึงหนังที่กําลังเข้ าฉายในยุคดิสโก้ กําลังเฟื่ องฟู กับภาพยนตร์ เรื่ อง แก้ ว
โปสเตอร์ คลื่นลูกใหม่ไฟแรงของวงการ

ผลงานการกํากับของ เปี๊ ยก

และได้ เกิดดาราคูพ่ ระ-นางคูใ่ หม่ อย่างหนุม่ นักเรี ยนนอก ทูน

หิรันทรัพย์ กับนางแบบผิวเข้ มผู้กําลังมาแรง ลินดา ค้ าธัญเจริญ ในหนังชีวิตชาวกรุงเทพฯท่ามกลาง
ขณะที่หนังบู๊ของสมบัติ ,สรพงษ์ กําลังฮอทฮิตอยู่
สําหรับเนื ้อเรื่ องของภาพยนตร์ นนเกี
ั ้ ่ยวกับ นางเอกชื่อ แก้ ว (ลินดา ค้ าธัญเจิญ) รับบทเป็ นเมียเก็บ
ของเสี่ย เพื่อนําเงินไปเลี ้ยงแม่และน้ อง โดยแก้ วเป็ นสาววัยรุ่นที่ชอบการกินเหล้ าเข้ าเธคเที่ยวกลางคืนกับ
เพื่อนๆ จนได้ มาพบรักกับ นที (ทูล หิรัญทรัพย์) นักดนตรี หนุ่มรูปหล่อ จนทังคู
้ ไ่ ด้ ตงใจที
ั ้ ่จะใช้ ชีวิตร่วมกัน
อย่างจริงจัง ระหว่างนันนที
้ ได้ แต่งเพลง ความรักเพรี ยกหา ให้ กบั แก้ ว และเพลงนี ้เป็ นเพียงสิง่ เดียวที่ตดิ
ตัวเธอไป เพราะหลังจากนันทั
้ งคู
้ ก่ ็ได้ พลัดพรากจากกันไป

ต่อมาเสี่ยป่ วยหนักจนเสียชีวิตไปทําให้ แก้ ว

เป็ นอิสระ เธอจึงได้ ออกตามหานทีแทบพลิกแผ่นดิน แต่ก็ไม่พบวี่แววเลย

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 31 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

20 สิ งหาคม 2547

No.10

จนท้ ายที่สดุ ในงานเปิ ดตัวภาพยนตร์ เรื่ องหนึง่ แก้ วได้ ยินเสียงเพลง ความรักเพรี ยกหา ที่ใช้
ประกอบภาพยนตร์ ขึ ้น แล้ วเธอก็พบว่าชายที่กําลังเป่ าแซกโซโฟนตาพิการก็คือ นทีนนั่ เอง มีข้อสังเกตหนึง่
ว่า ด้ วยเนื ้อหาของหนังที่ทนั สมัยมาก คล้ ายๆกับสามารถพบเห็นบ่อยได้ ในทุกวันนี ้ เช่นในกรณี เด็กของเสีย่
จึงไม่นา่ แปลกใจที่ ที่ละครทีวีได้ รีเทคหนังเรื่ องนี ้อีกครัง้ เมื่อไม่นานมานี ้
ส่วนเพลงความรักเพรี ยกหานันได้
้ วินยั พันธุรักษ์ มาทําเพลงประกอบภาพยนตร์ ได้ อย่างไพเราะจับ
จิตจับใจด้ วยเสียงอ่อนหวานของแซกโซโฟนกลางเพลง

ประกอบไปกับฉากในจินตนาการของการเต้ นรํ า

อย่างสโลว์โมชัน่ ของทูนและลินดา นัน่ ทําให้ คพู่ ระ-นางนี ้ได้ แจ้ งเกิดในวงการบันเทิงไทย
“หนังเรื่ อง ‘แก้ ว’ ส่งให้ ฉนั เกิดอย่างเต็มตัว คนทุกคนมักจะรู้จกั ฉันในนาม ‘แก้ ว’ ผู้หญิงสวย นิ่ง
มีเสน่ห์ ใช้ ชีวติ ง่ายๆอะไรก็ได้ ไม่คอ่ ยร้ องขออะไรจากใคร

และเป็ นคนที่หาเลี ้ยงชีพด้ วยมันสมองของ

ตัวเอง” เป็ นคําให้ สมั ภาษณ์หนึง่ ของลินดา ซึง่ ทําให้ เพลงนี ้เปรี ยบเสมือนเป็ นเพลงประจําตัวของ ลินดา
ค้ าธัญเจริญ ตังแต่
้ นนั่ มา และจึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่เพื่อนๆได้ นํากับมาร้ องเพื่อให้ กําลังใจเธออีกครัง้ ในวันนี ้
สําหรับงานพอกเก็ตบุ๊คล่าสุดของลินดา นับว่าเป็ นงานที่เกิดขึ ้นช่วงหลังจากเธอป่ วยหนักจนถึงขัน้
ไม่ร้ ูสกึ ตัวจนเริ่มดีขึ ้นเรื่ อยมา ด้ วยความที่เธอเป็ นผู้หญิงขยันทํางาน นี่จงึ ยังคงเป็ นงานอีกชิ ้นหนึง่ ขณะที่
เธอยังต้ องนอนอยูบ่ นเตียง หนังสือเล่มนี ้ไม่ใช่เป็ นเพียงประวัตชิ ีวิตของเธอเท่านัน่ มีสว่ นที่กล่าวถึงอาการ
ป่ วยไข้

การสร้ างกําลังใจจากประสบการณ์ตรงที่เธอประสพ

ทังความเห็

นและคําแนะนําของแพทย์

ผู้เกี่ยวข้ อง ที่ทางผู้จดั ทําได้ คลาดหวังว่า จะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ทู ี่เกิดปั ญหาเดียวกับลินดาบ้ างไม่มากก็น้อย
การที่คนป่ วยหนักขนาดร่างกายซีกหนึง่ ไม่สามารถใช้ การได้ นี ้ สิง่ ที่สําคัญมากคือ กําลังใจ และ
การจัดการกับอาการท้ อแท้ ของจิตใจ ซึง่ ในหนังสือของลินดายังได้ กล่าวอ้ างถึง การทําตัวให้ ชีวิตมีความสุข
ตามวิธีของ อัลแบร์ กามู กวีเอกของโลก ไว้ วา่ ให้ อยูใ่ นที่ที่อากาศปลอดโปร่ง , ปราศจากความ
ทะเยอทะยาน, ทํางานที่สร้ างสรรค์ และรักใครสักคน แล้ ววันนี ้คุณผู้อา่ นมีครบทุกข้ อ รึยงั ครับ
แต่ สาํ หรั บวันนีข้ องผู้หญิงชื่อลินดา ผมเชื่อว่ า ความรักเพรี ยกหา...เธอ อยู่ตลอดเวลาแล้ ว
ครับ
หมายเหตุ สามารถฟั งเพลงรักเพรี ยกหาได้ ที่
http://www.music.oldsonghome.com/listen.php?song_id=1043

ร้ องคาราโอเกะเพลงความรักเพรี ยกหา ได้
ที่ http://www.thailook.com/karaoke/playmini.php?code=0644
รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 32 

เมื่อใด?...ฉันไร้รกั
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

เมื่อใดเสือไม่รักป่ า
เมื่อใดนํ ้าหยุดไหลริ น
เมื่อใดงูไม่หวงไข่

เมื่อใดหญ้ าไม่รักดิน
เมื่อนันฉั
้ นสิ ้นรักเธอ
เมื่อใดนกไม่ละเมอ

เมื่อใดไร้ ไก่ขนั เก้ อ

เมื่อนันเธอไร้

ฉนั แน่นอน

(*)

ตราบราตรี ไร้ ศศิธร

ตราบทิวาไร้ สรุ ี ย์

ตราบหิมาลัยโยกคอน
เมื่อใดมดลืมนํ ้าตาล
เมื่อใดลมไม่พดั พา

ตราบนันฉั
้ นจะร้ างลา
เมื่อใดบ้ านลืมหลังคา
เมื่อนันฉั
้ นหยุดรับเธอ (ซํ ้า *)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ วได้ เสนอบทเพลง ความรักเพรี ยกหา เพลงประจําตัวของลินดา ค้ าธัญเจริญ ไป
แล้ ว ซึง่ เธอยังมีอาการป่ วยไข้ อยู่ เฉกเช่นเดียวกับนักร้ องชายรุ่นใหญ่อีกคนที่โรคมะเร็งร้ ายมาเยือน ต้ อง
ต่อสู้จนถึงทุกวันนี ้ แม้ เขาจะยังไม่ถงึ กับล้ มหมอนนอนเสื่อ พอจะมีกําลังผลิตผลงานเพลงอยูบ่ ้ าง
นักร้ องนักดนตรี คนดังกล่าวคือ อิทธิ พลางกูร เจ้ าของเสียงร้ องขับขานในเพลง เมื่อใดฉันไร้ รัก
ข้ างต้ น
โดยบทเพลงที่คนส่วนใหญ่จะรู้จกั บุรุษผู้อยูภ่ ายใต้ หมวกแก็ปและแว่นตาดํา ได้ แก่เพลง เก็บตะวัน
ยังจําไว้ ให้ มนั แล้ วแล้ วไป เราสามคน ฯลฯ
ละ?

แล้ วเพลง เมื่อใดฉันไร้ รัก นี ้อยูต่ รงห้ วงเวลาไหนของอิทธิเขา

สําหรับแฟนเพลงประจําบางคนของอิทธิ อาจจะเคยพบว่าเพลงนี ้อยูใ่ นอัลบัมรวมเพลงฮิ

ต ที่ต้น

สังกัดยุคแรก อาร์ .เอส.โปรโมชัน่ สนับสนุนอยูไ่ ม่ใช่หรื อ?
ก็ไม่ผิดไปหรอกครับ

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 33 

คอลัมน์ Yesterday Revisited
ก่อนที่อิทธิจะโด่งดังเป็ นนักร้ องเดี่ยว
Bless

28 สิ งหาคม 2547

No.11

เขาได้ ออกเทปในฐานะมือกีต้าร์ ของสมาชิกวงดนตรี

The

ในผลงานชุด หัวใจขายขาด (มีสว่ นหนึง่ เป็ นเพลงเก่าๆปนกับเพลงใหม่) ยุคเดียวกับวงแกรนด์เอ็กซ์

ช่วงปลาย ที่ยงั นิยมนําเพลงเก่าในอดีตมาคัฟเวอร์ ร้องใหม่อยู่ สําหรับเพลงเมื่อใดฉันไร้ รัก นันโดดเด่

นมาก
ในอัลบัมชุ
้ ดแรกของวง
ถึงตอนนี ้บางคนอาจยังนึกไม่ออกอยูด่ ีกบั วงดนตรี วงนี ้ ก็ไม่แปลกอีกเช่นกันครับ เพราะ
Bless

The

ออกผลงานมาเพียงสองชุด โดยอัลบัมที
้ ่สองนันชื
้ ่อชุด คืนเหงาใจ ที่ไม่คอ่ ยประสบผลสําเร็ จทาง

การตลาด ในขณะที่ช่วงนันมี
้ วงสตริ งออกมามากมายอย่างเป็ นว่าเล่น ถ้ าวงใดไร้ เพลงฮิตและภาพลักษณ์
ที่โดดเด่นไม่พอก็อาจหายสาปสูญไปตามกระแสการเกิดๆดับๆทังหลาย

Bless

แม้ อลั บัมทั
้ งสองชุ

ดของ

The

จะมีเพลงที่พอคุ้นหู อย่าง หัวใจขายขาด อเมริกา และคืนเหงาใจ ก็ตามที ซึง่ ก็ไม่ได้ เป็ นข้ อยกเว้ น
อิทธิเริ่มเล่นเครื่ องดนตรี ชิ ้นแรก คือ กลอง หลังจากเห็นพี่ชาย อุกฤษฎ์ พลางกูร เล่นกีต้าร์ โดยอิทธิ

ได้ เคยเล่นเพลงของ

The Beatles

และ

Monkeys

ในงานโรงเรี ยน แต่พอโตขึ ้นเป็ นวัยรุ่น เขาใฝ่ ฝั นจะ

เล่นกีต้าร์ แบบ Eric Clapton แห่งวง Cream จึงได้ ผนั ตัวเองมาเป็ นมือกีต้าร์ ให้ กบั วง The Bless พร้ อม
กับการเรี ยนวิชาชีพด้ านสถาปั ตยกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ลาดกระบัง
ภายหลังจาก

The Bless

ยุบวงอิทธิได้ ไปทํางานเบื ้องหลังด้ าน เรี ยบเรี ยงเสียงประสาน ดูแลการ

ผลิตผลงานให้ ศลิ ปิ นมากมาย เช่น อริสมันต์ ,เรนโบว์ ,อ๊ อด-คีรีบนู ,ปวีณา ชารี ฟสกุล ฯลฯ จนกระทังในปี

2531 เขาออกผลงานในนามศิลปิ นเดี่ยวกับชุด ให้ มันแล้ วแล้ วไป ที่มีเพลงดัง เก็บตะวัน และยังจําไว้

แจ้ ง

เกิดให้ กบั เขา และมีผลงานต่อเนื่องมาเป็ นลําดับ ในชุด ไปต่อไป, สามเวลา, ป้ายแดง, อิทธิ 5 ดี ,อิทธิ 6
ปกขาว, Heart & Soul ,อันปั๊ ก และเวลาที่เหลือ
ในความทรงจําสีจางๆของผมพอนึกออกได้ วา่ สมัยที่ยงั เป็ นเด็กต่างจังหวัด ผมได้ เทปอัลบัม้ หัวใจ
ขายขาด มาจากของฝากจากน้ าที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ยังจําได้ ไม่ลืมว่า น้ าสาวบอกว่า เห็นชอบฟั ง
เพลงเลยไปซื ้อเทปที่ร้านขายเทป บอกเจ้ าของร้ านว่า เอาเพลงชุดใหม่ที่กําลังดังๆให้ สกั ชุด
ผลลัพธ์ก็คือได้

The Bless

ชุดหัวใจขายขาด ที่เป็ นวงใหม่มีงานเพลงชุดแรกพอดีในราวปี

2525

ซึง่ ตอนนันอิ
้ ทธิ พลางกูร ยังไม่มีชื่อเสียง (แต่ที่ค้ นุ จะเป็ น อุกฤษฏ์ พลางกูร ที่อยูง่ านด้ านเบื ้องหลังศิลปิ น
ต่างๆ) อิทธิเริ่ มทํางานชุดแรกในหลายปี ถัดมา และจากเพลง เก็บตะวัน ด้ วยนํ ้าเสียงที่ค้ นุ หูจงึ ทําให้ ผม
ย้ อนไปดูปกเทป The Bless อีกครัง้ จึงได้ ร้ ูวา่ เขาเป็ นคนเดียวกับผู้ร้องเพลง เมื่อใดฉันไร้ รัก นัน่ เอง

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 34 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

28 สิ งหาคม 2547

No.11

เมื่อดูที่เนื ้อร้ องเพลงนี ้แล้ ว สิง่ ที่โดดเด่นมาก คือมีการใช้ คําขึ ้นต้ นประโยคเป็ นคําเดียวซํ ้าๆกันเกือบ
หมดทุกท่อนเพลง ด้ วยคําว่า ‘เมื่อใด’, ‘เมื่อนัน’
้ และตอนสร้ อยของเพลง ก็ใช้ คําว่า ‘ตราบใด’ และ
‘ตราบนัน’
้ อีก ส่วนความหมายนันแม้
้ จะใช้ การอ้ างอิงสิง่ ที่เป็ นไปไม่ได้ ตา่ งๆแล้ วจึงสรุปเรื่ องตอนท้ ายว่า
เป็ น ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข รักตลอดกาล ว่างันเถอะ

จากข่าว นสพ.ไทยโพสต์ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2547 สุทธิศกั ดิ์ ประศาสน์ครุการ กรรมการผู้จดั การ
บริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ได้ ให้ สมั ภาษณ์อย่างอนาจใจ กับกลุม่ ซีดีเถื่อนที่ก๊อปปี ผ้ ลงานเพลงชุดใหม่ของอิทธิ
พลางกูร (ที่เขาทํา ขณะล้ มป่ วยอยูแ่ ถมยังมีโรคไตเข้ ามาแทรกซ้ อนอีก) ไว้ วา่
“ ผมเชื่อได้ วา่ แฟนเพลงคุณอิทธิ ทังประเทศคงอึ

ดอัดใจเหมือนกับผม และ บริษัทอาร์ .เอส. ฯ ที่ได้
ทราบข่าวว่า มีการนําเพลงชุด เวลาที่เหลือ ของอิทธิไปก๊ อปปี ท้ ําปลอมในรูปแบบต่างๆนานา ทังซี
้ ดีเพลง
เอ็มพี 3 วางขายเย้ ยกฏหมายอยูใ่ นขณะนี ้ ผมไม่เข้ าใจจริงๆว่า กลุม่ พวกนี ้เค้ าไม่คาํ นึงถึงเรื่ องมนุษยธรรม
บ้ างเลยหรื อ” และยังได้ วอนขอกับแฟนเพลงของอิทธิตอ่ ว่า
“ ในเมื่ออ้ อนวอนคนทําผิดไม่ให้ เอาเปรียบคนทํางานเพลงสร้ างสรรค์ไม่ได้

ผมก็อยากจะขอพึง่

แฟนเพลง อย่าได้ สนับสนุนผลงานซีดีปลอม อย่างน้ อยก็ชว่ ยสนับสนุนคนทํางานเพลงคุณภาพอย่างคุณ
อิทธิ ให้ เค้ ามีกําลังทรัพย์ในการรักษาตัว และมีกําลังใจการมีชีวิตอยูต่ อ่ อย่างน้ อยเพื่อจะได้ ทํางานเพลง
ในสิง่ ที่เค้ ารักต่อไป”
จากกรณีนี ้ ผมพึ่งเข้ าใจอีกความหมายหนึ่งของคําว่ า เมื่อใด?...ฉันไร้ รัก จริงๆครับ

หมายเหตุ สามารถร้ องคาราโอเกะ เพลง เมื่อใดฉันไร้ รักได้
ที่

http://www.thailook.com/karaoke/playmini.php?code=5784

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 35 

อีกมุมหนึ่ งของภูสมิงกับ สายลมรัก
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

ช่วงนี ้ผมตามติดกระแสหนังเรื่ อง

Windstruck :

ยัยตัวร้ ายกับนายเซ่ อซ่ า ด้ วยอาการพ่ายแพ้

(ทางใจ...อิ.อิ.) แก่นางเอก จอน จีฮุน ผู้หญิงที่ผ้ ชู ายส่วนใหญ่บอกว่า เธอคือบทสรุปของคําว่า ‘น่ ารัก’ไป
หมด แม้ ผมจะพลาดการติดตามตัวจริ งของเธอตอนมาโปรโมทหนังที่เมืองไทยเมื่อต้ นเดือนสิงหาคมก็ตาม
แต่หนังเรื่ องใหม่ของเธอนี ้ผมก็ไม่พลาดซํ ้าสองแน่นอน
ด้ วยชื่อหนัง Windstruck ที่เกี่ยวกับสายลม ซึง่ ในเรื่ องพระเอกพูดขึ ้นว่า “ถ้ าตายไปจะขอเกิดใหม่
เป็ นลม ถ้ าลมพัดหมายถึงผมมาแล้ ว” โดยมีฉากคูพ่ ระ-นางยืนกางแขนรับลมบนเนินเขา แล้ วพระเอกก็มี
อันเป็ นไปต้ องจากนางเอกไปไม่มีวนั กลับ ดังนันจึ
้ งมีเพียงสายลมช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของทังคู
้ ค่ ือ เมื่อ
มีลมพัดมาจะทําให้ นางเอกเฝ้าคิดถึงพระเอกแบบเหงาๆเศร้ าๆ น่าสงสารที่สดุ จริงๆครับ
นันเป็
้ นเหตุจงู ใจ(ส่วนตัวสุดๆเลยครับ) ที่ทําให้ สปั ดาห์นี ้ผมอยากเสนอเพลงที่เกี่ยวกับสายลมดูบ้าง
ซึง่ ที่พอจะนึกออกสําหรับเพลงในอดีตมีอยูห่ ลายเพลงมาก เช่น ลมรัก ลมเพ้ อ ลมสวาท ลมหายใจแห่ง
ความคิดถึง ลมลวง ฯลฯ ที่ยากในการตัดสินใจ
แต่ด้วยบทบาท จอน จีฮนุ ในบทตํารวจหญิงจอมเฮี ้ยบที่พยายามดํารงความยุตธิ รรม ไม่กลัวใคร
ไม่วา่ จะเป็ น นักเรี ยนเกเร ,โจรวิ่งราว, โจรค้ ายาเสพติดข้ ามชาติ, ฆาตกรจอมโหด เธอตามจับหมด แต่
ยังคงความน่ารักอยูต่ ลอดเวลาครับ (...แฮ่ม)

ทําให้ ผมตัดสินใจได้ วา่ ต้ องเลือกเพลงของ ภูสมิง หน่ อ

สวรรค์ นักร้ องเสียงนุ่มในเพลง สายลมรั ก อัลบัม้ ขอรัก (2522) ที่มีเนื ้อเพลงอยูว่ า่
รัก มีสายลมช่วยโยนปลอบใจ
สองเรา รักปอง ด้ วยลมรัก

พัดพา รักมา มิเคยสร่างไป
พัดช่วยพา ปั ดดวงมาลย์ มารักกัน

เหมือนมี แสงมนต์ช่วยดลจิตเรา เลื่อนลอยลับตา มิเลือนจากไป
สายลมรักพา เหนี่ยวอุรา
ตามสายลม

มากับลม แหละวิญญา มารักกัน (ซํ ้าตังแต่
้ ต้น)
ตามสายลม

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

ตามสายลม

ตามสายลม
Page 36 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

3 กันยายน 2547

No.12

ถ้ าดูตามเนื ้อเพลงแล้ วก็เป็ นเพลงรักธรรมดา ในจังหวะง่ายๆกับเสียงกีต้าร์ ค้ นุ ๆหู ไม่เห็นเกี่ยวข้ อง
หรื อมีเหตุผลอะไรถึงอยากนําเสนอเพลงนี ้ งันลองฟั

ง(อ่าน) เรื่ องเล่าต่อไปนี ้แล้ วกันครับ
เมื่อราวปี
มหา’ลัย

2531

สมัยผมยังเรี ยนอยูใ่ นมหา’ลัยต่างจังหวัดแห่งหนึง่ มีงานรื่ นเริงที่จดั ขึ ้นภายใน

และด้ วยระยะทางที่ไม่ห่างกรุงเทพนัก

จึงทําให้ ไม่วา่ กิจกรรมอะไรของทางมหา’ลัยจึงเชิญ

บรรดาดารา-นักร้ อง-คนดังต่างๆมาร่วมงาน เพื่อเป็ นการกระตุ้นชักจูงให้ นิสติ นักศึกษาได้ เข้ าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ คนดังที่ผมจําได้ วา่ เป็ นขาประจํามาค่อนข้ างบ่อยก็คือ น้ าหงา-คาราวาน, ปู-พงษ์ สทิ ธิ์ คําภีร์, จุ้ย-ศุ
บุญเลี ้ยง
แต่ครัง้ นี ้ติดประกาศไว้ วา่ มีนกั ร้ องรับเชิญ ภูสมิง หน่อสวรรค์ มาครับ ซึง่ เป็ นที่ร้ ูๆกันอยูว่ า่ เป็ น
นักร้ องสไตล์เพลงฟั งสบายเย็นๆเรื่ อยๆภายใต้ กีต้าร์ โปร่งใสๆ ไม่ใช่เพลงสําหรับเต้ นรํ าสังสรรค์แน่นอนงานนี ้
และมีดาราสาวมาปรากฏตัวหนึง่ คน(ที่ผมจําไม่ได้ เสียแล้ ว)

โดยมีวงดนตรี ประจําท้ องถิ่นอีกหนึง่ วงเล่น

ตลอดงาน ซึง่ วงนี ้ก็คงไม่พลาดการเล่นเพลงท๊ อปฮิตในขณะนัน้
เมื่อตกคํ่างานเริ่ มด้ วยกิจกรรมบนเวทีมีประกวดอะไรสักอย่าง แล้ ววงดนตรี เริ่มเล่น ในช่วงแรกผม
จําได้ วา่ วงท้ องถิ่นเปิ ดตัวด้ วยเพลงที่มีเสียงเฮลิปคอปเตอร์ ครับ เพลง ทับหลัง ของคาราบาว ตามด้ วย แม่
สาย แล้ วคิดเอาเองว่าต่อจากนันจะมี
้ เพลงแบบไหน? (ก็ประมาณ เขาควายมา เป็ นขบวนครับ)

ดังนัน้

หน้ าเวทีจงึ กลายเป็ นฟอร์ ชวั่ คราวโดยปริยาย แต่สงิ่ ที่แปลกตาคือ งานนี ้มีพวกแต่งตัวแปลกๆแบบจิ๊กโก๋
ปากซอยอยูก่ ลุม่ หนึง่ ซึง่ มองดูผา่ นๆก็พอรู้วา่ เป็ นคนจากข้ างนอกมหา’ลัย มาเที่ยวกัน
ระหว่างนันก็
้ มีคนรายการบนเวที
ั้
ด้วย การเล่นเกมเล็กๆน้ อยๆ โดยมีดาราสาวมาร่วมแจม ผมเห็น
มีการจับไม่จบั มือกับแฟนๆดาราบ้ างแล้ วก็มีอบุ ตั เิ หตุไมค์ดดู มือดาราบ้ างละ
หลังจากนันก็
้ เปิ ดฟอร์ กนั ต่อ

ที่ผมก็ไม่คอ่ ยสนใจเท่าไหร่

เวลาผ่านไปราวห้ าทุ่มได้ เวลาแสดงของ ภูสมิง ที่ตอนนันมี
้ เพลงเก่งของเขา

คือ บทเรี ยนสอนใจ รอรักเดิม ฯลฯ แน่นอนว่าเป็ นเพลงแบบหวานๆ โดยนักร้ องรับเชิญขึ ้นเวทีแบบมาคน
เดียวพร้ อมกีต้าร์ คกู่ าย
แต่วา่ สถานการณ์ก่อนหน้ านัน้

ขาโจ๋รอบๆเวทีกลุม่ หนึง่ พึง่ กําลังอินกับบทเพลงแนวคาราบาว

อย่าง บัวลอย อยู่ พอภูสมิงขึ ้นร้ องได้ สองเพลงก็ได้ เรื่ องครับ แม้ ผมจะไม่ได้ อยูแ่ ถวหน้ าเวที แต่ก็ได้ ยิน
เสียงภูสมิง ประกาศใส่ไมโครโฟนว่า “เพลงผมเป็ นเพลงฟั ง ไม่ใช่เพลงเต้ นรํ านะครับ”

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 37 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

3 กันยายน 2547

No.12

เหตุก็คือ จิ๊กโก๋ข้างนอกที่มาร่วมงานบางกลุม่ เริ่ มวิธีแซวก่อกวนนักร้ องนัน่ เอง ก็ไม่ร้ ูวา่ พูดว่าอะไร
แต่ได้ ยินภูสมิงพูดต่อว่า “น้ องๆผู้ฟังครับ มีคนหน้ าเวทีเขาบอกว่า ไม่อยากฟั งผมร้ องเพลงครับ อยากฟั ง
เพลงเต้ นรํ ามากกว่า แล้ วผมเล่นเพลงพวกนันไม่
้ ได้ ครับ”
ผู้ชมเริ่มเงียบกริ บ เพราะว่าส่วนใหญ่ที่มางานในวันนันเป็
้ นนักศึกษาจากหลายคณะ แต่น้อยครัง้ ที่
จะเห็นมีเรื่ องมีราวกัน ค่อนข้ างจะเรี ยบร้ อยเป็ นเด็กดีวา่ งันเถอะ

และเนื่องจากก็ค้ นุ ๆหน้ ากันอยูด่ ้ วย
ภูสมิง กล่าวต่อว่า “เอาอย่างนี ้แล้ วกัน ใครอยากให้ ผมเล่นต่อก็ช่วยปรบมือแล้ วกันครับ ไม่งนผม
ั้
ก็คงขอยุตกิ ารแสดงครับ” สิ ้นเสียงภูสมิงเท่านันแหละ

มีเสียงปรบมือรอบเวทีกนั เกลียวเลยครับ อย่างนี ้ก็
เป็ นเอกฉันท์ จิ๊กโก๋ก็จิ๊กโก๋เถอะ เห็นคนส่วนใหญ่เป็ นแบบนี ้ก็คงต้ องล่าถอยและสงบปากสงบคําแล้ วครับ
หลังจากนันภู
้ สมิง ก็แสดงต่ออย่างไร้ ผ้ กู วนใจ
เหตุการณ์เก่าๆแบบนี ้ทําให้ ผมนึกไปถึงข่าวหลายปี ก่อนที่ น้ าแอ๊ ด-คาราบาวถอดเสื ้อ กระโดดลง
จากเวทีคอนเสิร์ทมาชกกับจิ๊กโก๋ขี ้เมาจอมกวนหน้ าเวทีครับ
เบื ้องหลังเหตุการณ์มีเพื่อนกลุม่ หน้ าเวทีมาเล่าต่อว่า พวกก่อกวนนี่แอบจับมือดาราหน้ าเวทีจนเธอ
ต้ องปล่อยไมค์ทิ ้ง ที่อ้างตอนแรกว่าไมค์ดดู ไงครับ...เลวจริงพวกนี ้ อย่างนี ้ต้ องเจอแบบน้ าแอ๊ ดนะ..ผมว่า
และนันเป็
้ นเหตุผลหนึง่ (ที่ออกจะข้ างๆคูๆ) จากบทบาทของยัยตัวร้ ายในหนังที่ผดุงความยุตธิ รรม
แต่กลับทําให้ ผมอดนึกถึงนักร้ อง ภูสมิง ที่สไตล์ภายนอกดูวา่ เรี ยบร้ อยหวานๆท่าทางใจเย็น แต่สามารถ
จัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้ าได้ อย่างน่าชมเชย ไม่ละเว้ น หรื อปล่อย ตามสายลมๆๆ เหมือนเพลงที่เขา
ร้ องเลยครับ

หมายเหตุ สามารถฟั งเพลงสายลมรัก ได้
ที่ http://www.music.oldsonghome.com/listen.php?song_id=286
ร้ องคาราโอเกะเพลง สายลมรัก ได้ ที่
http://www.thailook.com/karaoke/playmini.php?code=4538

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 38 

ข้าเจ้า...เป็ นสาวเจียงใหม่
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

ข้ าเจ้ า เป็ นสาวเจียงใหม่
ตึงวัน มีบา่ วมาแอ่ว มาอู้ มาแซว
ข้ าเจ้ า จะเลือกเอาไผ
อ้ ายป๋ อง คนแป้เขี ้ยวชุน
(*) เปิ น้ บอก ว่าจะมาขอ
ป้อแม่ ท่าปู๋สะลี
ข้ าเจ้ า บ่เจื ้อแหมแล้ ว
ขายผ้ า ขายเพชร ขายพลอย

แหมบ่ เต้ าใด ก็จะเป็ นสาวแล้ ว
เป็ นคน ละปูน
อ้ ายบ่าวเชียงฮาย ชื่อแก้ วมาลูน
อ้ ายคํา อ้ ายมูล อ้ ายสม อ้ ายมี
ข้ าเจ้ าก็รอ มาแล้ วเป๋ นปี๋
อ้ ายบ่าวตัว๋ ดี หายแซบ หายสอย
จะแต่งกับแม้ ว ไปอยูป่ ๋ ายดอย
ขายแหวน ขายสร้ อย อยูบ่ นดอยปุย

(ซํ ้า*)

ลานนา คัมมินส์ เป็ นชื่อนักร้ องสาววัยรุ่นที่ในนาทีนี ้เธอมีลกั ษณะเฉพาะตัวและนํ ้าเสียงสําเนียง
ชาวเหนือ ปรากฏตามสื่อต่างๆทางโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แบบถี่ยิบจนไม่ต้องแนะนํา
รายละเอียดของเธออีกแล้ ว
แต่ด้วยการเป็ น ‘ลูกไม้ ใต้ ต้น’ ของอดีตนักร้ องเสียงดีจากทางเขตภาคเหนือของไทย ...ใช่แล้ วครับ
ผมกําลังจะกล่าวถึง ‘ต้ นไม้ ’ มารดาผู้ที่ให้ กําเนิดของสาวลานนา และเจ้ าของเสียงร้ องบทเพลงประจําตัว
ของเธอข้ างต้ น เพลง สาวเชียงใหม่ ในนาม สุนทรี เวชานนท์ อดีตนักร้ องคําเมืองคูก่ บั จรัล มโนเพ็ชร
พ่อครูเพลงแห่งลานนาผู้ลว่ งลับ
“ อ้ ายมอเตอร์ ไซด์ ไปไหนมาเจ๊ า...”
เป็ นประโยคที่ผมได้ ยินจากบทเพลง สาวมอเตอร์ ไซด์ เพลงแรกหน้ าเอ ของโฟล์คซองคําเมือง ชุด
้ นเสียงของ สุนทรี ครัง้ แรกที่ผมเริ่มรู้จกั ผู้หญิงเสียงดีผ้ นู ี ้ และได้ ยินอย่างเต็มๆใน
อมตะในปี 2520 นันเป็
เพลงเนื ้อร้ องแสนงดงามอย่าง น้ อยใจยา ที่ร้องคูก่ บั จรัล มโนเพ็ชร

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 39 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

10 กันยายน 2547

No.13

ส่วนเพลงสาวเชียงใหม่นนได้
ั ้ แจ้ งเกิดให้ เธอในอัลบัมชุ
้ ดถัดๆมา ของจรัล ด้ วยนํ ้าเสียงใสๆมีเอื ้อน...
เอ่ย คล้ ายกับทิ ้งท้ ายประโยคว่า ‘ เจ๊ า...’ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี ้ ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือน
ใครช่วยให้ จดจําง่าย แม้ จะมีบางเสียงค่อนขอดว่า เธอร้ องเพลงแบบเสียงขึ ้นจมูกตามสําเนียงชาวเหนือ ซึง่
ผิดหลักการร้ องเพลงของบรรดาท่านผู้ร้ ูตา่ งๆอยูบ่ ้ าง (มีข้อมูลกล่าวว่า เธอก็ออกตัวว่าไม่ได้ เล่าเรี ยนจากที่
ไหนมา เพียงแต่ฝึกฝนด้ วยตนเอง) แต่บางทีความถูกต้ องกับการเข้ าถึงอารมณ์เพลงเฉพาะทางแบบนี ้นัน้
ผมว่า น่าจะมีข้อยกเว้ น ในทํานองที่วา่ ถูกใจไม่จําเป็ นต้ องถูกหลักการอย่างเต็มร้ อยเปอร์ เซนต์เลยก็ได้ ว่า
ไหม?
ก่อนนันผมไม่

คอ่ ยเข้ าใจ คําเมืองภาษาเหนือบางคํา เช่นเพลงสาวมอเตอร์ ไซด์ที่วา่ “ หื ้อน้ องแกน
ควันต่ายจ้ างมัน สาวมอเตอร์ ไซด์ ” แม้ ผมจะเป็ นคนเหนือแต่เป็ นเหนือตอนล่าง เลยต้ องถามท่านผู้ร้ ูซงึ่
ได้ มาเฉลยว่าหมายถึง การสําลักควันตาย ผมถึงจะถึง...บางอ้ อ
หรื อในเพลงสาวเชียงใหม่ ประโยคที่วา่ “ ป้อแม่ ท่าปู๋สะลี อ้ ายบ่าวตัว๋ ดีหายแซ็บหายสอย ” ท่าน
ผู้ร้ ูก็เฉลยไว้ วา่ ปู๋ส-ลี คือ ปูที่นอน ซึง่ หมายถึงเตรี ยมจะมีพิธีมงคลของชาวเหนือ แต่หนุ่มๆ(ในเนื ้อเพลง)ก็มา
เงียบหายไปเสียหมด
เมื่อกล่าวถึงคําว่า เชียงใหม่ ใครๆก็คงจะคิดไปถึงคําจํากัดความต่อไปนี ้ สงกรานต์ ฤดูหนาว
ดอกไม้ สวยบนดอยสูง ทะเลหมอก และแน่นอนว่า สาวๆเชียงใหม่ ก็ไม่เป็ นข้ อยกเว้ นครับ
แต่สําหรับ
ประสบการณ์สว่ นตัวผู้เขียนแล้ ว จนแล้ วจนรอดก็มกั มีอนั แคล้ วคลาดกับการจะไปเยือนเชียงใหม่เข้ าไปทุก
ที เท่าที่จําได้ ผมได้ ชมภาพยนตร์ เรื่ อง ‘รั กน่ ารัก’ ของผู้กํากับ ศุภกั ษร ที่สร้ างราวปี 2525 (ถ้ าจําไม่ผิด)
เป็ นหนังหลังจากหนังเรื่ อง ‘รักทะเล้ น’ โด่งดัง แต่คราวนี ้ถ่ายทําที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นเรื่ องของ
ชีวิตรักหนุ่ม-สาวในวัยรักวัยเรี ยนโดยใช้ ดาราใหม่หมดที่เป็ นนักศึกษา ม.ช.ตัวจริง
ภาพไตเติ ้ลของหนัง
เป็ นทางขึ ้นดอยสุเทพพร้ อมกับเพลงนิสติ นักศึกษา และบรรยากาศของภาคเหนืออื่นๆ คงไม่ต้องบอกว่า ผม
อยากไปเชียงใหม่มากน้ อยแค่ไหน แต่ในช่วงนันก็
้ ยงั พลาดอยูด่ ี
ดังนันคํ
้ าว่า ‘สาวเชียงใหม่’ กับผมเลยดูห่างไกลสักหน่อย จึงเหลือเพียงเจ้ าของเสียงร้ องเพลงนี ้
แหละครับ ที่พอจะนับได้ วา่ เป็ นตัวแทน ซึง่ ผมยังเคยคิดว่า โอ้ ...โห สาวเชียงใหม่ในเนื ้อเพลง คนนี ้เนื ้อ
หอมจังเลย มีหนุม่ ๆมารุมรักและให้ เลือกตังหกคน

ทัง้ อ้ ายแก้ วมาลูน อ้ ายก๋อง อ้ ายคํา อ้ ายมูล อ้ ายสม
และอ้ ายมี แต่ท้ายสุดเธอกับเลือก อ้ ายแม้ ว (ชื่อเหมือนใครหว่า...คุ้นๆหูชอบกล) แล้ วไปอยูบ่ นดอยปุยแทน
ถึงทังหมดนั

นจะเป็

นเพียงในเพลง สําหรับชีวิตจริง สุนทรี เธอไปไกลกว่าดอยปุยอยูม่ ากโข จนถึง
ออสเตรเลีย แล้ วแต่งงานอยูก่ ินกับหนุ่มแดนจิ ้งโจ้ จนได้ ผลผลิตมาเป็ นสาวลานนา คนสวยนี่แหละ

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 40 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

10 กันยายน 2547

No.13

เฮือนสุนทรี เป็ นชื่อร้ านอาหารคนเมืองที่ สุนทรี เวชานนท์ ทําอยูข่ ณะนี ้พร้ อมกับมีเวทีดนตรี เล็กๆ
ในร้ าน ซึง่ ได้ ขา่ วว่าเป็ นสถานที่แจ้ งเกิดให้ กบั ลูกกสาวคนเก่งจากการค้ นพบของแมวมองค่ายเพลงดังแถว
อโศกนัน่ เอง ก่อนหน้ านี ้ระยะหนึง่ สุนทรี ได้ กลับมาเมืองไทยและได้ ร้องเพลงกับ จรัล อยูบ่ ้ าง ทังในฐานะ

เป็ นนักร้ องรับเชิญ และออกเทปบางชุด โดยตอนที่กลับมาจากออสเตรเลียใหม่ๆ เธอได้ แสดงคอนเสิร์ท
ร่วมกับจรัลที่ได้ ออกมาเป็ นเทปอัลบัมบั
้ นทึกการแสดงสดที่มีเพลงเพราะ อย่าง เมียวเมียว มูมู เป็ นต้ น
จรัลเคยร้ องเพลงแก้ ของเพลงสาวเชียงใหม่ โดยใช้ ทํานองเดียวกันในเพลงชื่อ หนุ่มเชียงใหม่ แต่
เนื ้อร้ องเป็ นการชักชวนมาเที่ยวที่จงั หวัดเชียงใหม่แทน ไม่ใช้ เพลงแก้ แบบตอบ-รับพ่อแง่แม่งอน เหมือนที่
นักร้ องลูกทุง่ มักทํากัน
ผมลองฟั งเพลงที่ ‘ลูกไม้ ใต้ ต้น’ ของสุนทรี ร้องไว้ พบว่าเพลงชื่อ ไว้ ใจได้ ก๋า ถึงแม้ จะมีรายละเอียด
เนื ้อเพลงออกไปคนละทางกับเพลงสาวเชียงใหม่ แต่สําหรับชื่อเพลง ผมว่ามีความหมายเดียวกันกับ “ ป้อ
แม่ ท่าปู๋สะลี อ้ ายบ่าวตัว๋ ดีหายแซ็บหายสอย ” เหมือนกับบอกว่า อย่าไว้ ใจใครง่ายๆ ระวังจะโดนหลอก
เอ...ถ้ าเพลงทังแม่
้ และลูกเหมือนกันแบบนี ้ และยังได้ ขา่ วว่า น้ องลานนา มีแผนจะไปเรี ยนต่อเมืองนอกอีก
ผมกลัวว่าประวัตศิ าสตร์ จะซํ ้ารอยในเรื่ องการได้ -เสียดุล
เลยอยากบอกหนุ่มๆชาวไทยทัง้ หลายว่ า เห็นที่ต้องพูดแบบน้ องอร-อุดมพร พลศักดิ์
นักกีฬาหญิงคนแรกของไทยที่เพิ่งได้ เหรี ยญทองโอลิมปิ กมา ตอนก่ อนจะยกนํา้ หนักเธอตะโกนว่ า
“ สู้โว้ ย... ” ...(ฮาๆ)

หมายเหตุ สามารถฟั งเพลงสาวเชียงใหม่ ได้ ที่
http://music.oldsonghome.com/listen.php?song_id=994

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 41 

เธอ ?...จันทนีย์ อูนากูล
เจ้ าเสือร้ าย
Jao_tiger@yahoo.com

ก่อนนันทุ
้ กวันโลกเป็ นสีเทา
เธออยูแ่ ห่งไหนเมื่อใจฉันพรํ่ าหาเธอ
ก่อนนันฉั
้ นมีชีวิตเพื่อใคร
ทนอยูต่ อ่ ไปแม้ ใจทนทรมาน
(*)

เปลี่ยวเหงาเฝ้าแต่รอคอยเสมอ
ใครจะเสนอมอบใจรักและต้ องการ
ขื่นขมเท่าใดจะกลายเป็ นหวาน
คืนวันผันผ่านจนเราได้ มาพบกัน

แปลกใจนักหนา เธอมาปลุกชีวิตฉัน

เธอมามอบรักนิรันดร์ เธอมาอดีตพลันมลาย

บัดนี ้ทุกนาทีเป็ นแสงทอง

ที่เคยหม่นหมองกลับมีความหมาย

ฉันเพิง่ ได้ ร้ ูรักทําให้ ความทุกข์คลาย
บัดนี ้ฉันมีชีวิตเพื่อเธอ
เธอที่คราวนันฉั
้ นคอยกลบรอยนํ ้าตา

ยาอื่นไม่หายไม่เลือนเหมือนเธอเป็ นยา
ได้ เจอคือเธอที่ฉนั ฝั นหา
เธอจึงมีคา่ ตราตรึงหนึง่ ดังหัวใจ (ซํ ้า * )

เธอ...เป็ นนักร้ องที่ไม่เคยออกแสดงคอนเสิร์ทในที่ใดๆ
เธอ...เริ่มแต่งเพลงตังแต่
้ อายุสบิ ขวบ จากการได้ ฟังละครทางวิทยุ
เธอ...แต่งเพลง ลองรัก ถวายให้ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงนําไปขับร้ อง
เธอ...ถูกชักชวนมาเป็ นนักร้ อง หลังจากร้ องเป็ นเดโมเพื่อเสนอขายเพลงเท่านัน้
เธอ...ได้ รับรางวัลอัลบัมยอดขายสู

งสุดประจําปี 2525 จากเพลงชุด สายชล
เธอ...มีผลงานสามอัลบัม้ และหลังจากแต่งงานในปี 2527 จึงหยุดร้ องเพลงไป
เธอ...กลับมาแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ ให้ หนังของวอลท์ดสิ นีย์ เช่น มูห่ ลาน
เธอ...แต่งเพลง เกิดลูกผู้ชาย จนได้ รับรางวัลพระพิฆเนศในปี 2540
เธอ...ในวันนี ้หันมาจัดทําหนังสือนิทานเด็ก เช่นเรื่ อง สังข์ทอง นิทานชาดก ฯลฯ
เธอ...ในปั จจุบนั ได้ ออกอัลบัมล่
้ าสุดชื่อชุด คิดถึงฉันไหม?
เธอ...คือ จันทนีย์ (พงศ์ ประยูร) อูนากูล
รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 42 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

14 กันยายน 2547

No.14

ทังหมดนั

น่ เป็ นสิง่ ที่ ‘เธอ’ จันทนีย์ นักร้ องสาวผมม้ าสวมแว่นตากลมโต ที่ผมจําได้ วา่ แจ้ งเกิดใน
ฐานะผู้แต่งเพลงเองร้ องเองในอัลบัมชุ
้ ด สายชล อันลือลัน่ แม้ ในปั จจุบนั เธอจะห่างหายไปกว่ายี่สบิ ปี ก็ยงั
กลับมาทําอัลบัมใหม่
้ ชดุ คิดถึงกันไหม? ที่ยงั ได้ นําเพลงเอก สายชล กลับมาร้ องอีกครัง้ ซึง่ ถือว่าเป็ นเวอร์ ชนั่
ที่ 14 หลังจากศิลปิ นต่างๆนําไปคัฟเวอร์ กนั บ่อยๆอีกด้ วย
ส่วนเพลง ‘เธอ’ ข้ างต้ นนันอยู
้ ใ่ นอัลบัมสายชลเช่

นกัน
นอกจากเนื ้อร้ องที่กล่าวถึง ความรักล้ วนๆแล้ ว

ถือว่าเป็ นเพลงท็อปฮิตเพลงหนึง่

การขึ ้นต้ นเพลงก็ยงั เฉียบคม

เพราะไม่บอ่ ยนักที่มีการ

ขึ ้นต้ นเพลงด้ วยเสียงร้ องเลย โดยไม่มีท่อนอินโทรดนตรีสกั โน๊ ต ไม่มีการพูดพรํ่ าทําเพลงก็ขึ ้นต้ นว่า “ก่อน
นันทุ
้ กวันโลกเป็ นสีเทา...” เลย

แม้ เพลง ‘เธอ’ จะเป็ นเพลงรัก เกี่ยวกับเธอที่ไม่อิงว่าเป็ นหญิงหรื อชาย

เนื่องจากในช่วงหลังนักร้ องชาย อริสมันต์ พงษ์ เรื องรอง ก็เคยนํามาร้ อง ยิง่ ทําให้ เพลงนี ้มีความหมายกว้ าง
ขึ ้น เป็ นเธอได้ ทงชายและหญิ
ั้

สําหรับ ‘เธอ’ ในความหมายของผมนัน้ กลับทําให้ ผมย้ อนนึกไปถึง ผู้หญิงสาวไว้ ผมม้ าวัยยี่สบิ
กว่าๆคนหนึง่ ผมมักเห็นเธอในชุดที่ดเู รี ยบร้ อย ส่วนใบหน้ าและผิวพรรณแล้ วออกจะมีเชื ้อสายจีนด้ วยซํ ้าไป
ท่าทางยิ ้มเก่งและใจดี เธอมักบอกให้ ผมและเพื่อนๆให้ พยายามยืนตัวตรงๆ เวลาเคารพธงชาติ

ผมเจอ

เธอค่อนข้ างบ่อยครัง้ ตังแต่
้ วนั จันทร์ ถงึ ศุกร์ ในหนึง่ สัปดาห์
ผมมักพบ เธอตอนขี่จกั รยานกลับบ้ านบ่อยๆ บางครัง้ ผมแอบลอบมองเธอ ที่จริงเรื่ องราวของเธอ ก็
เนิ่นนานมากแล้ ว จนผมไม่น่าจําเธอได้ ถ้ าไม่เกิดเหตุการณ์หนึง่ ใน...ครัง้ นัน้
“ ผมถูกเธอกล่ าวหา...ครับ ”
วันนันเธอบอกกั

บผมและเพื่อนๆว่า ถ้ าใครส่งเสียงดังในวันนี ้ เธอจะจัดการ...โดยให้ ความไว้ วางใจ
แก่ผมให้ ช่วยคอยดูแทนเธอด้ วย แล้ วเธอก็หายไปพักใหญ่
หลังจากนันก็
้ เริ่ มมีเสียงค่อยๆดังขึ ้นทีละเล็กละน้ อย ผมก็เตือนให้ เพื่อนให้ เบาๆเสียงหน่อย ใน
ตอนแรกก็มีเพื่อนบางคนบอกผมว่า เขาลืมตัวไป เดี๋ยวจะไม่ทําเสียงดังแล้ ว แต่เนื่องจากเธอหายไปนาน
จนผมและเพื่อนๆลืมไป แม้ กระทังคํ
้ ากําชับของเธอ ก็เริ่มเกิดเสียงดังขึ ้นมาอีก
จนเมื่อเธอกลับมา ด้ วยใบหน้ าเรี ยบเฉยของเธอ แล้ วกล่าวขึ ้นเรี ยบๆว่า “ไหน...ใครทําเสียงดัง”
เงียบกริบไม่มีเสียงใครตอบ แล้ วเธอก็มองไปรอบๆห้ อง มาหยุดมองที่ผม กล่าวถามขึ ้นว่า
“ไหน...หัวหน้ าห้ อง บอกครูมาซิ ใครส่งเสียงดัง”

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 43 

คอลัมน์ Yesterday Revisited

14 กันยายน 2547

No.14

ผมจําได้ วา่ หันไปมองเพื่อนๆแวบหนึง่ รู้สกึ เริ่มอึดอัดจนออกอาการมาหนักอยูท่ ี่ริมฝี ปาก ยากที่จะ
เอ่ยคําใดออกมา เพราะที่จริงแล้ วเพื่อนๆเกือบทังห้
้ องแหละครับ แต่ผมก็ไม่ร้ ูจะเอื ้อนเอยว่าอย่างไรดี ไม่ร้ ู
อะไรดลใจ เลยตอบไปอย่างอ่อมแอ้ มว่า “เอ้ อ...ไม่มีครับ”
เธอมองหน้ าผม แล้ วพูดขึ ้นว่า “โกหก...หัดโกหกแต่เด็กเลยนะ ”
หลังจากนัน้ ก้ นของผมก็ต้องกระทบกับไม้ เรี ยวจากคุณครูคนสวย ณ หน้ าชันเรี
้ ยนพร้ อมกับเพื่อน
ที่มาสารภาพว่า ได้ สง่ เสียงดังอีกสองสามคน
ไม่น่าเชื่อว่าผมจําเหตุการณ์ในอดีตครัง้ นันได้
้ เป็ นอย่างดี อาจจะเพราะนับครัง้ ได้ เลยว่าผมจะเคย
โดนตีหรื อโดนทําโทษ แต่สงิ่ ที่ผมจําจนขึ ้นใจ คือคําว่า ‘โกหก’ จากปากของ ‘เธอ’ ที่ทําให้ ผมต้ องเลิกทํา
ตัวในแบบนันอี
้ ก ถ้ าเป็ นคําพูดของคนอื่นอาจจะไม่ทําให้ ผมรู้สกึ รู้สาหรื อให้ ความสําคัญเท่าไหร่นกั ไม่น่า
เชื่อว่าคําพูดจากปากคนที่เราให้ ความสนใจหรื อเฝ้ามอง จะส่งผลทางจิตใจได้ มากเพียงนี ้ เพราะหลังจาก
นันผมก็

พยายามหลบหน้ าหลบตาคุณครู เนื่องด้ วยความละอายทางใจ...
ผมนึกถึง ‘เธอ’ ขึ ้นมาอีกครัง้ เมื่อไม่นานมานี ้ ขณะที่ผมนัง่ อยูห่ น้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผมลองเสิร์ช
ข้ อมูลเกี่ยวกับเวปที่ค้นหาเบอร์ โทรศัพท์ทวั่ ประเทศ ไม่ร้ ูวา่ มีอะไรมาดลใจ ผมพิมพ์ชื่อ และนามสกุล ของ
‘เธอ’ในช่องค้ นหาเบอร์ โทรศัพท์
ไม่น่าเชื่อครับผมพบว่า มีชื่อ นามสกุลเดิมของคุณครู ‘เธอ’ อดีตในวัยเยาว์ของผม ถ้ านับอายุ
ตอนนี ้ ‘เธอ’ คงเข้ าวัยเกษียณแล้ ว แต่จงั หวัดที่ระบุนนไม่
ั ้ ใช่จงั หวัดที่ผมเคยอยูเ่ สียแล้ ว
แม้ ใจหนึง่ ผมก็คดิ ไปว่า ครูคงแต่งงานเปลี่ยนนามสกุลไปแล้ วก็ได้ หรื ออาจจะย้ ายที่อยูอ่ ย่างที่ผม
ค้ นเจอ หรื ออาจจะเป็ นคนที่มีชื่อนามสกุลซํ ้าเหมือนกันก็ได้ หรื อ...ซึง่ ผมก็ได้ เพียงแต่คดิ เท่านัน้
นัน้ แหละ ‘เธอ’...ในความทรงจําของผม

หมายเหตุ ฟั งเพลง “เธอ” ได้ ที่
http://www.music.oldsonghome.com/listen.php?song_id=1009

รวบรวมโดย www.OldSongHome.com 

Page 44 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful