BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI


BÀI THUYẾT TRÌNH
Môn: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 GV: Th.S NGUYỄN THỊ HẢI HẰNG

ĐỀ TÀI:

DỰ ÁN MỞ RỘNG

DANH SÁCH NHÓM
Lê Minh Tâm: TC14D Đặng Thị Phƣơng Thanh: TC14D Châu Thị Ngọc Ly: TC14D

Tp.HCM, 30/11/2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful