GPT_Dự án mở rộng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2

Chủ đề 4:

HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
PHẦN: DỰ ÁN MỞ RỘNG

Thành viên nhóm:
1. Đoàn Thị Ngọc Phượng-TC14E
2. Đặng Thị Giang-TC14E
3. Trần Thanh Thuận-TC14E

1 / 42

GPT_Dự án mở rộng

HOẠCH ĐỊNH DÒNG TIỀN
Như chúng ta biết một trong những cách tốt nhất để tạo ra tài sản đó là đầu tư. Có thể
nói khái niệm đầu tư không hề xa lạ (đầu tư là sự hi sinh giá trị chắc chắn ở hiện tại để
đổi lấy một giá trị không chắc chắn trong tương lai).Trong vô vàn các cơ hội đầu tư, một
CFO phải nhìn ra những quyết định đầu tư nào sẽ làm tăng giá trị doanh nghiệp cao nhất,
để đưa ra quyết định đúng đắn thì cần phải hoạch định ngân sách vốn một cách chính xác.

1. Các khái niệm trong phần HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
1.1.

Hoạch định ngân sách vốn(capital budgeting):

Hoạch định là gì?
Hoạch định là quá trình xác định những mục tiêu của tổ chức và phương thức tốt
nhất để đạt được những mục tiêu đó. Như vậy, công tác kế hoạch theo nghĩa trên phải bao
gồm đồng thời hai quá trình xác định mục tiêu ( cái gì cần phải làm ), xác định con đường
đạt đến mục tiêu ( làm cái đó như thế nào?)
Ngân sách là gì??
 Theo Managing budgets của stephen brookson
Ngân sách là những kế hoạch hoạt động trong tương lai. Ngân sách có thể diễn đạt
theo nhiều cách, nhưng thường thì nó mô tả toàn bộ quá trình kinh doanh bằng ngôn ngữ
tài chính và là thước đó nhằm định lượng các hoạt động cuả một tổ chức
Ngân sách là một thuyết minh kế hoạch tài chính được chuẩn bị trước cho giai đoạn
sắp tới.
 Theo budgeting for better performance xuất bản năm 2003
Ngân sách là : một kế hoạch hành động được lượng hóa và được chuẩn bị cho một
thời gian cụ thể.
Hoạch định ngân sách vốn là quá trình hoạch định đầu tư mà dòng tiền phát sinh
dài hơn 1 năm.
Hay hoạch định ngân sách vốn là quá trình lập kế hoạch về tình hình sử dụng vốn
trong dài hạn, được sử dụng để xác định giá trị tạo ra của một dự án đầu tư như mua máy
móc mới, thay thế máy móc, nhà máy mới, sản phẩm mới, và các dự án nghiên cứu phát
triển trong tương lai.
VD 1: doanh nghiệp A có nhiều kế hoạch đầu tư như đầu tư mua trang thiết bị máy
móc cho sản xuất, đầu tu bất động sản, đầu tư trang thiết bị văn phòng…, việc lập kế
hoạch cho việc sử dụng vốn trong dài hạn đầu tư vào các dự án trên sao cho hợp lý, tạo ra
các giá trị mới cho doanh nghiệp là hoạch định ngân sách vốn.

1.2.

Chi tiêu vốn ( capital expenditure)

Chi tiêu vốn là chi phí tiền mặt dự kiến tạo ra một dòng các tiện ích tiện lợi trong
một tương lai (kéo dài hơn một năm).
2 / 42

GPT_Dự án mở rộng

Chi tiêu vốn phát sinh khi một doanh nghiệp bỏ tiền ra đầu tư cho dự án. Ví dụ như
mua tài sản cố định hoặc làm tăng giá trị của tài sản cố định hiện có như nâng cấp các tài
sản, công trình công nghiệp, thiết bị nhằm duy trì hoặc tăng phạm vi hoạt động của
mình. Các chi phí này có thể bao gồm tất cả mọi thứ từ sửa chữa một mái nhà để xây
dựng một nhà máy mới.
Có nhiều loại chi phí khác nhau có thể được xếp loại như các chi tiêu vốn và được
đánh giá bằng cách dùng hệ thống các mô hình hoạch định ngân sách vốn, bao gồm:
 Mua một thiết bị mới, một bất động sản hay một tòa nhà để mở rộng một sản
phẩm hay một ngành dịch vụ hiện có hoặc bước vào một lĩnh vực kinh doanh mới.
 Thay thế một tài sản cố định hiện có như một máy khoan nén chẳng hạn.
 Chi phí cho một chiến dịch quảng cáo.
 Chi phí cho một chương trình nghiên cứu phát triển.
 Các đầu tư vào việc gia tăng thường xuyên mức hàng tồn kho hay các khoản phải
thu mục tiêu
 Các đầu tư vào việc giáo dục và huấn luyện nhân viên.
 Lựa chọn trái phiếu mới có lãi suất thấp hơn thay cho trái phiếu cũ.
 Phân tích thuê tài sản so với mua tài sản.
 Thẩm định xác nhập và hợp nhất.
Cần phân biệt chi tiêu vốn với chi tiêu bình thường, tức là các chi tiêu dự kiến tạo ra
các lợi ích tiền mặt trong thời gian một năm sắp đến, thời hạn một năm được cho bất kì
trừ những trường hợp đặc biệt.
Chi tiêu hoạt động là những chi tiêu xảy ra trong quá trình hoạt động bình thường của
doanh nghiệp, thông thường, chi tiêu hoạt động bình thường là chi phí bán hàng hoặc chi
phí quản lí.Ví dụ, một doanh nghiệp có thể phải trả tiền thuê văn phòng, tiền thuế, chi phí
tiền lương và bảo hiểm.
Các chi tiêu vốn rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, bởi vì chúng đòi hỏi các
chi phí tiền mặt lớn và vì chúng có tác động dài hạn đối với thành quả của doanh nghiệp.
Các chi tiêu vốn của doanh nghiệp sẽ tác động đến khả năng sinh lợi tương lai của doanh
nghiệp và nói chung hai nhân tố này nhằm xác định chủ yêu hướng hoạt động tương lai
của doanh nghiệp bằng cách ấn định doanh nghiệp sẽ sản xuất sản phẩm nào, cần phải
thâm nhập vào thị trường nào, đặt cơ sở sản xuất ở địa phương nào và sử dụng loại công
nghệ gì.

1.3.

Suất chiết khấu hay Chi phí sử dụng vốn ( cost of capital)

Vốn bằng tiền là một trong những nhân tố cần thiết để doanh nghiệp tiến hành quá
trình sản xuất-kinh doanh, và cũng như những nhân tố khác, muốn sử dụng vốn doanh
nghiệp phải tốn chi phí.
Vậy, Chi phí sử dụng vốn của một doanh nghiệp được định nghĩa là chi phí sử dụng
vốn của một doanh nghiệp đó, là cái giá mà doanh nghiệp phải trả cho việc sử dụng các
nguồn vốn của doanh nghiệp (từ nợ vay, vốn cổ phần…). Nó còn được gọi là tỷ suất sinh
3 / 42

GPT_Dự án mở rộng

lợi đòi hỏi (required rate of return), vì nó định rõ tỷ suất sinh lợi tối thiểu cần thiết mà các
nhà đầu tư của doanh nghiệp đòi hỏi, hay là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà doanh nghiệp
phải đạt được từ các đầu tư của mình.
Chi phí sử dụng vốn là một khái niệm tài chính rất quan trọng vì mục tiêu chủ yếu của
doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp hay nói cách khác là tối đa hóa giá trị tài
sản của các cổ đông. Để thực hiện mục đích này, doanh nghiệp phải chọn những dự án
đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao hơn chi phí sử dụng vốn phù hợp cho từng dự án.Vì lý do
đó, ta có thể xem chi phí sử dụng vốn tương ứng cho từng dự án là một rào cản trong quá
trình hoạch định ngân sách vốn đầu tư. Một dự án muốn được chấp nhận phải tạo ra tỷ
suất sinh lợi cao hơn chi phí sử dụng vốn.Chi phí sử dụng vốn được sử dụng chủ yếu cho
việc thiết lập ngân sách vốn đầu tư.
Suất chiết khấu chính là chi phí cơ hội của vốn đầu tư, là cái giá mà công ty phải trả
khi đầu tư vào dự án.Suất chiết khấu chính là chi phí sử dụng vốn được xác định trên thị
trường vốn và phụ thuộc vào rủi ro của dự án. Một dự án có thể được đầu tư bằng nhiều
bộ phận vốn khác nhau, có tỷ trọng và chi phí khác nhau.
Bảng tóm tắt các nguồn vốn có thể sử dụng đầu tư dự án
Nguồn vốn
+Nợ vay ( vay dài hạn ngân hàng hoặc phát hành trái
phiếu)
Vốn chủ sở hữu
+Lợi nhuận giữ lại
+Cổ phần ưu đãi
+Cổ phần thường

Tỷ trọng (%)
Wd

Chi phí (%)
Kd

Ws
Wp
We

Ks
Kp
Ke

Thỉnh thoảng một số sách có ký hiệu khác nhau về chi phí sử dụng vốn như r hay R (
Rd,Rp,Re,Rs) hoặc bằng k hay K (Kd,kp,Ke,Ks).

2. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHO VIỆC HOẠCH ĐỊNH NGÂN
SÁCH VỐN
Theo lý thuyết kinh tế, doanh nghiệp nên hoạt động tại điểm mà chi phí biên tế của
một đơn vị sản lượng tăng thêm bằng với lợi nhuận biên tế đạt được từ sản lượng
đó.Theo nguyên tắc này là nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận và nó cũng có thể được áp
dụng cho các quyết định dự thảo ngân sách vốn.Trong ý nghĩa này, thu nhập biên tế của
một doanh nghiệp là tỷ suất sinh lợi đạt được từ các đầu tư kế tiếp và chi phí biên tế có
thể được định nghĩa là chi phí sử dụng vốn biên tế (WMCC) của doanh ngiệp, tức là, chi
phí tăng kế tiếp của vốn.
Chi phí sử dụng vốn biên tế (WMCC) là chi phí để huy động thêm một đồng vốn
khi quy mô ngân sách cho đầu tư gia tăng. Nói cách khác, chi phí sử dụng vốn biên tế là
chi phí sử dụng vốn bình quân cho mỗi đồng vốn tăng thêm.Các nhà quản trị tài chính
quan tâm đến chi phí sử dụng vốn biên tế vì nó thích hợp với những quyết định hiện tại.
VD 2: Doanh nghiệp cổ phần A kinh doanh bánh kẹo dự định mở rộng quy mô sản
xuất, doanh nghiệp A cần huy động thêm bằng cách phát hành 100 cổ phần ưu đãi với lãi
suất là 13%. Chi phí sử dụng vốn tăng thêm là: 100 x 13%=13$. Vậy, 13$ là chi phí sử
dụng vốn tăng thêm do tăng đầu tư, và đó chính là chi phí sử dụng vốn biên tế.
4 / 42

GPT_Dự án mở rộng

5 / 42

GPT_Dự án mở rộng

Như trên hình, ta thấy rằng, dự án A đòi hỏi một khoản đầu tư là 2 triệu đô và dự
kiến làm phát sinh một tỷ suất sinh lợi là 24%. Dự án B đòi hỏi chi phí là 1 triệu đô la và
dự kiến phát sinh một tỷ suất sinh lợi là 22%...vv...Các dự án được sắp xếp theo thứ tự
giảm dần theo tỷ suất sinh lợi của chúng, với thừa nhận rằng không một doanh nghiệp
nào có nguồn cung bất tận các dự án mang đến các tỷ suất sinh lợi dự kiến cao.Sơ đồ dự
án này gọi là đường cơ hội đầu tư ( Investment opportunity curve – IOC). Điển hình là
doanh nghiệp sẽ đầu tư vào một dự án tốt nhất ( dự án A), rồi mới đến các dự án kế tiếp.
Đồ thị WMCC tượng trưng cho chi phí sử dụng vốn biên tế của doanh nghiệp.
Chi phí sử dụng vốn biên tế (WMCC) là chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh
nghiệp gắn liền với một đồng tài trợ mới tăng thêm.VÀ bởi vì chi phí sử dụng vốn của
các nguồn tài trợ như nợ vay, cổ phần ưu đãi và cổ phần thường gia tăng nên WMCC là
hàm đồng biến tăng theo qui mô tổng nguồn tài trợ mới tăng thêm.Sự gia tăng trong chi
phí các nguồn tài trợ thành phần là kết quả cùa các nghiên cứu lý thuyết lận thực tiễn cho
rằng khi qui mô nguồn tài trợ bắt đầu vượt quá một điểm giới hạn xác định thì rủi ro đối
với những người cung cấp các nguồn tài trợ sẽ gia tăng. Rủi ro gia tăng để đáp ứng lại sự
không chắc chắn gia tăng như là một hệ quả khi mà các dự án đầu tư được tài trợ bằng
những nguồn tài trợ mới tăng thêm này.Do đó, các nhà cung cấp phải yêu cầu một tỳ suất
sinh lợi cao hơn như là sự bù đắp rủi ro gia tăng khi qui mô nguồn tài trợ mới lớn hơn
xảy ra.
Vì thế, ta thấy rằng.Doanh nghiệp nên thực hiện các dự án A, B, C, D, E bởi vì lợi
nhuận dự kiến từ mội dự án cáo hơn chi phí sử dụng vốn biên tế của doanh nghiệp.

6 / 42

GPT_Dự án mở rộng

3. QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN
 Đưa ra các đề xuất về dự án đầu tư vốn.
 Ước tính các dòng tiền.
 Thẩm định các khả năng chọn lựa và chọn các dự án để thực hiện.
 Xem xét thành quả của một dự án sau khi thực hiện và phương thức đánh giá
thành quả của dự án sau sau khi dự án kết thúc.

3.1.

Các dự án đề xuất đầu tƣ

Các ý tưởng về đầu tư vốn mới có thể đến từ nhiều nguồn, cả trong nội bộ cũng như
từ bên ngoài doanh nghiệp.Các đề xuất có thể xuất phát từ các cấp trong tổ chức - từ các
công nhân xí nghiệp cho đến hội đồng quản trị. Hầu hết các doanh nghiệp cỡ lớn và vừa
đều phân bố trách nhiệm nhận dạng và phân tích cá chi tiêu vốn đến từng nhóm tham
mưu cụ thể. Các nhóm này có thể gồm nhóm kế toán chi phí, kỹ sư công nghệ, nghiên
cứu thị trường, nghiên cứu phát triển và quy hoạch doanh nghiệp. Trong hầu hết các
doanh nghiệp, các thủ tục có hệ thống thường được lập ra để hỗ trợ các bước tìm kiếm và
phân tích. Ví dụ, nhiều doanh nghiệp cung cấp các biểu mẫu chi tiết mà người đề xuất
một chi tiêu vốn phải hoàn tất. Các biểu mẫu này thường đòi hỏi các thông tin về chi phí
ban đầu của dự án, doanh thu dự kiến phát sinh và tác động của dự án đối với các chi phí
hoạt động chung của doanh nghiệp. Các dữ kiện này sau đó được chuyển đến một hay
một nhóm các chuyên viên cao cấp của doanh nghiệp xem xét và xem xét để có thể chấp
nhận hay từ chối dự án. Nơi mà đề xuất được chuyển đến để xem xét thường tùy thuộc
vào việc dự án này được phân loại như thế nào.

Các đề xuất dự án đầu tư thường có 3 bước:

3.1.1. Bƣớc 1: thiết lập các mục tiêu
Các nhà quản trị thường đặt các mục tiêu cụ thể về tỷ suất sinh lợi, tốc độ tăng
trưởng hoặc quy mô vốn nhất định. Tuy nhiên mục tiêu trên hết là tối đa hóa tài sản cổ
đông; tối đa hóa tài sản cổ đông (định hướng) có mối quan hệ chặt chẽ với các mức tăng
trưởng, tỷ suất sinh lợi… (cụ thể).

3.1.2. Bƣớc 2: đánh giá môi trƣờng
Đây là quá trình nhấn mạnh vào những cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp phải
đối mặt do tác động của nhân tố khách quan.
Các yếu tố chính xem xét: tổng quan về nền kinh tế, xã hội, chính sách của nhà nước,
sự thay đổi trong triển vọng tăng trưởng ngành.

3.1.3. Bƣớc 3: Đánh giá bản thân doanh nghiệp
Nhà quản trị phải phân tích điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, những phân
tích này dựa trên những lợi thế cạnh tranh trong sản phẩm và già thành. Ngoài ra chúng ta
còn phân tích bộ máy điều hành và văn hóa doanh nghiệp.
7 / 42

GPT_Dự án mở rộng

Các loại dự án đầu tƣ
Trong hoạt động của doanh nghiệp, các nhà quản lý, đặc biệt là giám đốc tài chính,
thường phải ra quyết định đầu tư vào dự án nói chung và đầu tư vào tài sản cố định nói
riêng.
Dựa vào mục đích, các dự án đầu tư vốn có thể được phân loại thành:
 Dự án đầu tư mới tài sản cố định
VD3:
 Dự án thay thế nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cắt giảm chi
phí. Nếu các sản phẩm trở nên lỗi thời theo thời gian, thì nhà máy, tài sản,
thiết bi và các quy trình sản xuất cũng vậy. Việc sử dụng thường xuyên làm
hoạt động của các nhà máy lâu năm trở nên tốn kém hơn do chi phí bảo trì cao
và thời gan ngừng việc nhiều. Hơn nữa việc triển khai công nghệ mới làm cho
các thiết bị hiện tại trở nên lỗi thời về mặt kinh tế. Các yếu tố này tạo nên cơ
hội cho các nhà đầu tư tiết giảm chi phí, bao gồm các việc thay thế các máy
móc thiết bị cũ bằng máy móc, thiết bị mới, năng suất cao hơn.
VD4: doanh nghiệp A kinh doanh sản xuất bánh kẹo, đang sử dụng dây chuyền sản xuất
có thời gian sử dụng ước tính là 10 năm, đã khấu hao 7 năm. Dây chuyền sản xuất đã cũ,
năng suất thấp, thương xuyên phải ngừng làm việc.., do đó làm tăng chi phí. Doanh
nghiệp dự định bán dây chuyền cũ và thay thế dây chuyền mới nhằm tăng năng suất, chất
lượng sản phẩm…,qua đó làm giảm hi phí, tăng khả năng cạnh tranh.
 Dự án mở rộng sản phẩm: một doanh nghiệp sản xuất một sản phẩm đặc thù
có mức cầu dự kiến sẽ gia tăng trong các năm sắp đến. Nếu các cơ sở sản xuất
hiện nay của doanh nghiệp không đủ để đáp ứng mức cầu này, nên triển khai
các đề xuất nhằm tăng năng xuất của doanh nghiệp. dự án này gọi là dự án mở
rộng sản phẩm hiện có.
Do hầu hết các sản phẩm hiện có cuối cùng đều trở thành lỗi thời, tăng
trưởng của một doanh nghiệp tùy thuộc vào việc triển khai và tiếp thị các sản
phẩm mới. Điều này đưa đến việc phát sinh các đề xuất đầu tư vào nghiên cứu
phát triển, đầu tư nghiên cứu thị trường, đầu tư tiếp thị thử sản phẩm, đầu tư
vào các nhà máy, tài sản và thiết bị mới. dự án này gọi là dự án mở rộng sản
phâm mới.
VD5: nhu cầu về nước giải khát dự kiến tăng trong những năm tới,doanh nghiệp A kinh
doanh sản xuất nước giải khát dự kiến sẽ mở rộng sản xuất, theo như điều tra thị trường,
doanh nghiệp sẽ nghiên cứu sản xuất nước giải khát cho người ăn kiêng. Nhưng cơ sở sản
xuất hiện tại của doanh nghiệp không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất, doanh nghiệp A đã
mở rộng cơ sở và đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới cho dự án.
 Các dự án phát sinh để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, các tiêu chuẩn sức
khỏe và an toàn: khi tham gia sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tuân
theo các quy định của pháp luật về sức khỏe, môi trường, an toàn lao
động..,bao gồm các đề xuất đầu tư cho những thiết bị kiểm soát ô nhiễm,
thông gió và phòng cháy…..
8 / 42

GPT_Dự án mở rộng

VD6:doanh nghiệp A kinh doanh sản xuất bánh kẹo, khi thực hiện các dự án về máy móc
thiết bị sản suất, doanh nghiệp còn phải thực hiện các dự án về các thiết bị kiểm soát ô
nhiễm như hệ thống xử lí rác thải, nước thải…..theo quy định pháp luật.
VD 7: Doanh nghiệp Bethlehem Steel muốn xây dựng một nhà máy thép ở Cleveland.
Quyết định này sẽ phụ thuộc vào việc đầu tư cho một số thiết bị chống ô nhiễm theo đòi
hỏi của luật pháp từng quốc gia hay địa phương khác nhau. Như vậy, quyết định đầu tư
phải căn cứ trên tổng chi phí của nhà máy, bao gồm cả thiết bị chống ô nhiễm, chứ không
chỉ riêng máy móc thiết bị hoạt động.
Dựa vào mối quan hệ, các dự án có thể phân chia thành:
 Dự án độc lập, là dự án mà việc chấp nhận hay bác bỏ dự án không ảnh
hưởng gì đến những dự án khác đang được xem xét.
VD 8: doanh nghiệp A kinh doanh nhiều lĩnh vực, đang xem xét hai dự án : đầu tư bất
động sản(A) và đầu tư máy móc thiết bị sản xất cho một sản phẩm mới(B), giả định
doanh nghiệp không bị giới hạn ngân sách vốn. doanh nghiệp có thể thực hiện bất kì dự
án nào cũng không ảnh hưởng đến dự án khác.
 Dự án phụ thuộc, là dự án phụ thuộc nhau, chỉ có thể thực hiện cùng lúc với
nhau.. Các dự án phụ thuộc lẫn nhau, nếu dòng tiền một dự án bị thay đổi bởi
quyết định chấp nhận hay từ chối một dự án thì dự án thứ nhất phụ thuộc vào
dự án thứ hai.
VD9: Một doanh nghiêp dự định đầu tư vào 1 dự án sản xuất sản phẩm dược(A), khi thực
hiện dự án, doanh nghiệp bắt buộc phải tiến hành các dự án về môi trường, vệ sinh(B)
theo quy định pháp luật cho dự án A….nếu thực hiện A, doanh nghiệp phải đồng thời
thực hiện B, nếu k thực hiên A thì B cũng bị hủy bỏ.
 Dự án loại trừ nhau, là những dự án không thể được chấp nhận đồng thời,
nghĩa là chỉ được chọn một trong số những dự án đó mà thôi. Hai dự án loại
trừ đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án này là không lựa chọn dự án kia.
VD 10:doanh nghiệp A có 2 dự án đầu tư máy móc thiết bị, một của mỹ, một của nhật,
doanh nghiệp chỉ có thể chọn lựa một trong 2 dự án.

9 / 42

GPT_Dự án mở rộng

3.2.

Ƣớc tính các dòng tiền

3.2.1. Dòng tiền và lợi nhuận
Dòng tiền là bảng dự toán thu chi trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, nó bao
gồm những khoản thực thu (dòng tiền vào) và thực chi (dòng tiền ra) của dự án tính theo
từng năm.
Quy ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đều được xác định ở thời
điểm cuối năm.
Nói chung, dòng tiền là toàn bộ các khỏan thực thu và thực chi qua các năm trong
súôt thời gian họat động của dự án.
Dòng tiền có thể chia ra thành:
 Dòng tiền ra (Outflows)- dòng tiền hình thành từ các khoản chi qua các năm cho
dự án. Thông thường, dòng tiền ra tập trung vào năm đầu của dự án nên thường
được gọi là chi đầu tư ban đầu (initial outlay) nhưng cũng không loại trừ khả năng
chi đầu tư có thể dàn trải và phát sinh tiếp theo ở những năm sau. Mặt khác, nên
nhớ rằng dòng tiền ra không chỉ có bao gồm những chi phí liên quan đến đầu tư tài
sản cố định mà còn kể cả chi đầu tư tài sản lưu động để dự án có thể đi vào họat
động.
 Dòng tiền vào (inflows) – dòng tiền hình thành từ các khỏan thu qua các năm của
dự án. Dòng tiền vào bắt đầu hình thành khi dự án đi vào họat động và chấm dứt
khi kết thúc dự án.
 Dòng tiền ròng (net cash flows- NCF) – dòng tiền hình thành từ chênh lệch hay nó
chính là phần còn lại sau khi chúng ta lấy dòng tiền vào trừ cho dòng tiền ra
 Dòng tiền tự do ( free cash flows) – dòng tiền hình thành từ dòng tiền ròng sau khi
loại trừ phần chi đầu tư tăng thêm tài sản, kể cả tài sản cố định lẫn tài sản lưu động.
Dòng tiền tự do là dòng tiển xác định sau cùng và sử dụng để xác đinh các chỉ tiêu
đánh giá dự án.
Phân biệt dòng tiền với lợi nhuận
Như đã nói, dòng tiền là được xem là thu nhập ròng bằng tiền tại từng thời điểm của
dự án. Dòng tiền thể hiện sự vận động (thu vào, chi ra) của tiền tệ trong một dự án đầu tư
và cuối cùng là chênh lệch giữa số lượng tiền nhận được và chi ra của một dự án. Ta thấy
rằng, bản chất dòng tiền thực chất là một “ thu nhập ròng bằng tiền”. Thực chất, đây là
các khoản thực thu và các khoản thực chi đối trừ lẫn nhau. Do đó, ta có thể nói rằng:
 Lợi nhuận phản ánh hiệu quả họat động dự án nhưng phản ánh cả những thu nhập
và chi phí không bằng tiền(chi phí khấu hao) nên không chính xác.
 Dòng tiền phản ánh tất cả các khỏan tiền thực thu và thực chi nên phản ánh chính
xác hơn.
Đánh giá dự án dựa trên dòng tiền vì:
 Phản ánh chính xác hiệu quả tài chính thực của dự án.
 Đảm bảo nguyên tắc tiền tệ có giá trị theo thời gian.
10 / 42

GPT_Dự án mở rộng

Vì sao không thẩm định dự án dựa vào lợi nhuận?
Trong phân tích tài chính dự án, chúng ta sử dụng dòng tiền chứ không sử dụng lợi
nhuận như là cơ sở để đánh giá dự án, vì:
 Lợi nhuận không phản ánh chính xác thời điểm thu và chi tiền của dự án, vì vậy
không phản ánh chính xác tổng lợi ích của dự án theo thời giá tiền tệ.
 Doanh thu để tính lợi nhuận có thể bao gồm doanh thu bán chịu (không bằng tiền
tính ở thời điểm ghi nhận).
 Chi phí để tính lợi nhuận cũng có những chi phí không bằng tiền như khấu hao.
 Có những chi phí đã chi (bằng tiền) nhưng không được tính hết vào lợi nhuận mà
chỉ tính 1 phần (chi phí phân bổ)
 Có những chi phí chưa chi nhưng đã được tính vào lợi nhuận (những chi phí trích
trước).
 Lợi nhuận mang tính chủ quan do phụ thuộc vào các phương pháp kế toán khác
nhau (đánh giá HTK, phương pháp khấu hao). Cùng một tình hình phát sinh
nhưng sẽ có những kết quả khác nhau phụ thuộc vào những cách xử lý của doanh
nghiệp.
1. Sự khác nhau giữa dòng tiền và lợi nhuận
Khi chúng ta nhìn vào BCTC của một doanh nghiệp thì thường Lợi nhuận (Net
Income) không bằng Dòng tiền thuần (Net Cash Flow from operation).Sở dĩ có điều này
vì các doanh nghiệp áp dụng nguyên tắc kế toán dồn tích (accrual basis) trong lập báo
cáo tài chính. Theo nguyên tắc này, doanh thu và chi phí được ghi nhận khi phát sinh,
không nhất thiết phải có sự thanh toán bằng tiền mặt. Ví dụ: Doanh thu được ghi nhận
khi bán chịu, chi phí ghi nhận khi mua chịu. Ngược lại, có nhiều trường hợp có sự thanh
toán tiền nhưng không có khoản doanh thu hoặc chi phí nào được ghi nhận. Ví dụ: Khi
mua tài sản cố định, khi thanh toán các khoản nợ. Nếu doanh nghiệp áp dụng nguyên tắc
kế toán dựa trên cơ sở tiền mặt (cash basis) thì sẽ không có sự chênh lệch này.
2.các nhà quản trị tài chính cần quan tâm tới dòng tiền hay lợi nhuận nhiều
hơn?
Đúng là cần quan tâm tới dòng tiền. Nhưng không có nghĩa là dòng tiền quan trọng
hơn lợi nhuận kế toán. Trong phân tích tài chính dòng tiền và lợi nhuận kế toán phản ánh
những thông tin khác nhau, cả hai đều cần thiết để cho ta một cái nhìn toàn cảnh về "sức
khoẻ tài chính" của doanh nghiệp. Vì thế không thể nói cái nào quan trọng hơn cái nào
được.
Về cơ bản phân tích dòng tiền của doanh nghiệp giúp đánh giá khả năng tạo tiền, qua
đó hiểu được khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp (solvency). Phân tích
lợi nhuận kế toán giúp dự đoán khả năng sinh lời trong tương lai của doanh nghiệp. Các
kết quả nghiên cứu cho thấy lợi nhuận kế toán thậm chí có khả năng dự báo dòng tiền
trong tương lai tốt hơn bản thân dòng tiền hiện tại. Do đó, tuỳ theo mục đích phân tích
mà ta chú trọng hơn tới dòng tiền hay lợi nhuận.)
Chẳng hạn, chúng ta xem xét tình huống nghiên cứu bảng kết quả kinh doanh và
bảng dòng tiền của một khoản đầu tư 900 triệu đồng, tạo ra doanh thu 1.000 triệu đồng
trong ba năm, chi phí bằng tiền mỗi năm 500 triệu đồng và khấu hao đều trong ba năm.
11 / 42

GPT_Dự án mở rộng

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 30% (thực ra là 28%, ở đây lấy tròn cho tiện tính
toán) và tỷ suất lợi nhuận yêu cầu là 8%
VD 12: minh họa sự khác nhau giữa dòng tiền và lợi nhuận kế toán.
Dựa vào lợi nhuận :
Năm

1

2

3

Tổng cộng

Doanh thu bằng tiền

1000

1000

1000

3000

Chi phí bằng tiền

500

500

500

1500

Khấu hao

300

300

300

900

Lợi nhuận trước thuế

200

200

200

600

Nộp thuế

60

60

60

180

Lợi nhuận sau thuế

140

140

140

420

NPV@8%

0

=140/(1+0.08)1 +140/(1+0.08)2 +140/(1+0.08)3=360.79 triệu
đồng

Dựa vào dòng tiền:
Năm

0

1

2

3

Doanh thu bằng tiền

1000

1000

1000

3000

Chi phí bằng tiền

500

500

500

1500

Mua tài sản

-900

Dòng tiền ròng trước thuế

-900

Nộp thuế
Dòng tiền ròng sau thuế
NPV@8%

-900
500

500

60
-900

Tổng cộng

440

500
60

440

600
60

440

180
420

=440/(1+0.08)1+440/(1+0.08)2+440/(1+0.08)3– 900 =
233.93 triệu đồng

Qua ví dụ minh họa trên đây, chúng ta có thể thấy hai sự khác biệt:
 Nếu không xét giá trị của tiền theo thời gian, tổng lợi nhuận mang lại từ dự án
bằng với dòng tiền mang lại từ dự án và đều bằng 420 triệu đồng. Thế nhưng, vì tiền có
giá trị theo thời gian và nếu chi phí cơ hội (tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của vốn bỏ ra) là 8%
thì tổng lợi ích mang lại từ dự án tính trên cơ sở dòng tiền sẽ khác với tổng lợi ích mang
lại từ dự án tính trên cơ sở lợi nhuận

12 / 42

GPT_Dự án mở rộng

 Xét trên cơ sở lợi nhuận, chi phí khấu hao đã bị loại trừ nên lợi ích thu về giảm đi.
Thế nhưng, xét trên cơ sở dòng tiền thì chi phí khấu hao là khoản chi phí không bằng
tiền, nên mặc dù bị loại ra khỏi khi tính lợi nhuận nhưng khỏan này vẫn thuộc về doanh
nghiệp và doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng. Do đó, nó vẫn được tính vào dòng
tiền. Vì thế NPV = 233.93 triệu đồng nếu dựa vào dòng tiền, trong khi dựa vào lợi nhuận
thì NPV = 360.79 triệu đồng.
Quy trình họach định ngân sách vốn liên quan chủ yếu đến việc ước tính các dòng
tiền gắn với dự án chứ không chỉ tập trung vào lợi nhuận. Điển hình, một chỉ tiêu vốn đòi
hỏi dòng tiền chi ra ban đầu, được gọi là đầu tư thuần. Như vậy, việc đo lường thành quả
của một dự án theo các dòng tiền họat động thuần dự kiến phát sinh qua một số năm
trong tương lai là rất quan trọng.
Dòng tiền phát sinh vào cuối mỗi năm
0

1

2

3

4

-100.000$

+50.000$

+40.000$

+30.000$

+25.000$

Đầu tư
thuần

5
+5000$

Dòng tiền

Hình 9.2 cho thấy các dòng tiền dự kiến của một dự án cụ thể. Sau một khoản đầu tư
thuần ban đầu 100.000 đô la, dự án dự kiến phát sinh một luồng các dòng tiền thuần thu
vào qua vòng đời dự kiến 5 năm là 50.000$ trong năm 1, 40.000$ trong năm 2, 30.000$
trong năm 3, 25.000$ trong năm 4, và 5.000$ trong năm 5. Loại dự án này được gọi là
một dự án bình thường.
Bảng 9.2 Mô hình dòng tiền của các dự án không bình thường
Năm

Dự án
0

1

2

3

4

5

X

-100.000

+80.000

+60.000

-50.000

+75.000

+60.000

Y

-200.000

+150.000

+50.000

+40.000

+30.000

-20.000

Z

-150.000

-20.000

-20.000

-25.000

-25.000

-30.000

Các dự án không bình thường có các mẫu hình dòng tiền hơn một lần thay đổi dấu.
Bảng 9.2 minh họa các mô hình dòng tiền cho 3 dự án mẫu. Các dự án X, Y và Z có thể
gây nên một số vấn đề về phân tích. Dự án X có thể đòi hỏi doanh nghiệp phải cho ngưng
họat động một thiết bị nào đó để trang bị lại họăc sửa chữa lớn trong năm thứ ba. Dự án
Y có thể là một đầu tư vào một mỏ khoáng sản với dòng tiền âm trong năm thứ 5 tiêu
biểu cho các chi phí từ bỏ đi kèm với việc đóng cửa mỏ sau khi trữ lượng đã được khai
thác hết. Cuối cùng, dự án Z có thể tiêu biểu cho đầu tư vào các thiết bị kiểm sóat ô
nhiễm.
13 / 42

GPT_Dự án mở rộng

3.2.2. Các nguyên tắc xác định dòng tiền
Bất kể dòng tiền dự án là bình thường hay không bình thường, cần áp dụng một số
các nguyên tắc cơ bản sau đây trong việc đánh giá:

3.2.2.1. Nguyên tắc 1: Dòng tiền nên đƣợc đo lƣờng trên cơ sở
tăng thêm-Ineremental Basis
Dòng tiền tăng thêm trong đánh giá dự án là bất kỳ sự thay đổi nào trong dòng tiền
của doanh nghiệp trong tương lai mà được coi là hệ quả trực tiếp của việc thực hiện dự
án.
Đánh giá dòng tiền cho một dự án cụ thể là đánh giá dòng tiền dựa trên góc độ toàn
bộ dòng tiền của doanh nghiệp sẽ bị tác động như thế nào nếu dự án được chấp nhận so
với tác động khi dự án không được chấp nhận. Vì vậy.nên dựa vào phân tích tất cả các
thay đổi trong dòng doanh thu, dòng chi phí và dòng thuế phát sinh do việc chấp nhận dự
án. Ngược lại, không tính đến dòng tiền không bị dự án làm thay đổi. Cần lưu ý, khi
không có dự án vẫn có dòng tiền của doanh nghiệp. Do đó, khi xem xét dự án chúng ta
chỉ xem xét sự khác biệt giữa dòng tiền của doanh nghiệp khi có dự án và khi không có
dự án. Nói khác đi, trong phân tích dự án chúng ta chỉ chú ý đến dòng tiền tăng thêm, tức
chỉ xem xét chênh lệch giữa dòng tiền khi tăng thêm (dòng tiền ra) và lợi ích tăng thêm
(dòng tiền vào). Nếu hiện giá lợi ích tăng thêm lớn hơn hiện giá chi phí tăng thêm thì dự
án đáng được chấp nhận.
CF= CF (Thực hiện dự án) – CF (Nếu không thực hiện dự án)
Đây là một nguyên tắc rất quan trọng trong họach định dòng tiền. Đặc biệt trong dự
án thay thế, nguyên tắc này cần được xem xét cẩn trọng.
VD 13: doanh nghiệp A đang xem xét 1 dự án thay thế máy móc sản xuất, dự kiến
dòng tiền ra là 200 triệu đồng, dòng tiền vào là 300 triệu đồng. dòng tiền ban đầu của
doanh nghiệp khi chưa thực hiện dự án là 150 triệu( dòng tiền ra) và 200 triệu(dòng tiền
vào). Khi đánh giá dự án có nên thực hiện không ta chỉ đánh giá dựa trên dong tiền tăng
thêm tức dòng tiền ra tăng thêm là 200-150=50 triệu, và dòng tiền vào tăng thêm là 300200=100 triệu. khi này ta có lợi ích tăng thêm khi tực hiện dự án là 100 triệu lớn hơn chi
phí tăng thêm là 50 triệu, vậy dự án nên được thực hiện.

3.2.2.2. Nguyên tắc 2: Dòng tiền nên đƣợc tính toán trên cơ sở
sau thuế.
Vì đầu tư ban đầu cho một dự án đòi hỏi chi phí bằng tiền mặt sau thuế, nên thu nhập
từ dự án cũng phải được tính bằng cùng đơn vị, tức là các dòng tiền sau thuế.
Đánh giá dòng tiền sau thuế sẽ đánh giá chính xác hơn những lợi ích từ tấm chắn
thuế. Tức nếu sử dụng lợi ích trước thuế mặc nhiên chưa trừ đi các chi phí thuế và chưa
tính được dòng tiền thực chất của doanh nghiệp, trong đó có khấu hao.

14 / 42

GPT_Dự án mở rộng

CF sau thuế = EBIT(1-T) + Khấu hao
Trong đó:
EBIT: lợi nhuận trước thuế.
T: thuế thu nhập doanh nghiệp.
Khấu hao: Khấu hao là phân bổ có hệ thống giá trị của một tài sản có đời sống kinh
tế dài hơn một năm. Khấu hao tự nó không phải là một dòng tiền; đúng hơn nó làm giảm
thu nhập trước thuế(EBIT) và vì vậy làm giảm các khoản chi trả thuế thu nhập( một dòng
tiền chi ra).
VD 14: Một ngày doanh nghiệp A bán được 100 đồng doanh thu tiền mặt và chi ra
hết 80 đồng chi phí nguyên vật liệu và các thứ cần thiết khác. Vậy, dòng tiền ròng từ hoạt
động kinh doanh mà doanh nghiệp có được mỗi ngày là 100 – 80 = 20 (đồng).
Giả định chi phí khấu hao của doanh nghiệp cho 1 đơn vị sản phẩm là 5 đồng thì lợi
nhuận ròng của doanh nghiệp được tính như sau:
Lợi nhuận ròng=doanh thu – chi phí = 100 – (80+5) = 5 (đồng)
Với cách tính trên thì lợi nhuận ròng mỗi ngày của doanh nghiệp là 15 đồng(giả định
doanh nghiệp k phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp).
Vậy, doanh nghiệp có chắc chắn 15 đồng lợi nhuận mỗi ngày, vậy còn 5 đồng là do
khấu hao, doanh nghiệp đã đưa khấu hao vào nhưng không chi ra đồng nào, chính vì vạy
làm dòng tiền của doanh nghiệp tăng 5 đồng.

Doanh thu

500 triệu đồng

Chi phí (chưa tính KH)

300 triệu đồng

Khấu hao

100 triệu đồng

EBIT (giả định lãi vay = 0)

100 triệu đồng

Thuế (Thuế suất 40%)

40 triệu đồng

EAT

60 triệu đồng

CF sau thuế

= 100(1-40%) + 100 =160 triệu đồng

3.2.2.3. Nguyên tắc 3: Tất cả tác động gián tiếp của một dự án
phải đƣợc xem xét khi đánh giá dòng tiền.
Khi dự án được thực hiện có thể làm tăng chi phí gián tiếp của doanh nghiệp, vì vậy
chi phí gián tiếp tăng thêm này phải được tính toán xác định để đưa vào dòng tiền của dự
án.

15 / 42

GPT_Dự án mở rộng

 Vốn luân chuyển: Vốn luân chuyển là nhu cầu vốn dự án cần phải chi để tài
trợ cho nhu cầu tồn quỹ tiền mặt, các khoản phải thu, tồn kho sau khi trừ đi
các khoản bù đắp từ các khoản nợ ngắn hạn như các khoản nợphải trả, lương
hay thuế phải nộp.Phần thay đổi vốn mỗi năm được tính vào dòng tiền của dự
án. Nếu vốn luân chuyển tăng thêm thì tính cho dòng tiền ra, nếu vốn luân
chuyển giảm xuống thì tính cho dòng tiền vào.
Nhu cầu VLC= Tồn quỹ tiền mặt + Khoản phải thu + Tồn kho - Khoản phải trả
Thay đổi trong vốn lưu động bổ xung cần thiết hàng năm : khi nhu cầu vốn lưu động
tăng thêm thì dự án cần một khản chi tăng thêm, ngược lại khi nhu cầu vốn luân chuyển
giảm xuống, dự ná sẽ có một khoản thu về.
NWC = Tiền mặt + Khoản phải thu + Tồn kho - Khoản phải trả
VD 15: nếu một đề xuất mở rộng nhà máy đòi hỏi phải tăng vốn lưu động cho toàn
doanh nghiệp, có thể dưới hình thức tồn quỹ tiền mặt, hàng tồn kho, hay khoản phải
thu lớn hơn. Việc gia tăng vốn lưu động này nên được tính vào đầu tư thuần cần thiết
cho dự án.
 Thuế thu nhập doanh nghiệp: là một dòng tiền ra của dự án, được xác định
dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của dự án. Thuế thu nhập
doanh nghiệp chịu tác động của phương pháp tính khấu hao và chính sách vay
nợ của dự án, khấu hao và lãi vay sẽ tạo ra một lá chắn thuế và làm giảm thuế
phải nộp cho doanh nghiệp….
 Ngoài ra, còn có các tác động gián tiếp khác như tác động của các dự án đầu
tư một phân xưởng của doanh nghiệp giới thiệu một sản phẩm mới cạnh tranh
trực tiếp với sản phẩm do một phân xưởng khác sản xuất. Phân xưởng đầu có
thể thấy sản phẩm này đáng được đầu tư, nhưng khi tính đến tác động trên
doanh số của phân xưởng thứ hai, dự án có thể trở nên kém hấp dẫn hơn.

3.2.2.4. Nguyên tắc 4: Các chi phí thiệt hại không đƣợc tính vào
dòng tiền của dự án
Chi phí thiệt hại (chi phí chìm) là những chi phí đã phát sinh trước khi có quyết
định thực hiện dự án. Vì vậy dù dự án có được thực hiện hay không thì chi phí này cũng
đã xảy ra rồi,và các chi phí chìm không thể thu hồi lại, chúng không nên được tính đến
trong quyết định chấp nhận hay từ chối một dự án.
VD 16: năm 1998 Chemtron Corporation dự định xem xét việc xây dựng một cơ sở
mới để tiêu hủy hóa chất. Hai năm trước, doanh nghiệp đã thuê nhóm tư vấn VDEC phân
tích tác động môi trường với chi phí 500.000$. Do không thể thu hồi lại 500.000$ này dù
dự án có được thực hiện hay không, không nên tính đến chi phí này trong phân tích chấp
nhận hay từ chối dự án xây dựng cơ sở mới trong năm 1998. Các chi phí liên quan cần
tính là các chi phí tăng thêm sẽ được chi ra từ thời điểm này trở đi nếu dự án được thực
hiện.

16 / 42

GPT_Dự án mở rộng

3.2.2.5. Nguyên tắc 5: Giá trị các tài sản sử dụng trong một dự án
nên đƣợc tính theo các chi phí cơ hội của chúng
Các chi phí cơ hôi của tài sản là dòng tiền mà các tài sản đó có thể tạo ra nếu chúng
không được sử dụng trong dự án đang xem xét.
Khi tính chi phí cơ hội vào dòng tiền dự án, phải tính cơ hội phí cao nhất và phải tính
sau thuế. (Để đảm bảo rủi ro và tính chính xác hiệu quả)
Đa số chi phí cơ hội tính vào dòng chi. Chi phí cơ hội được tính vào dòng tiền dự án
vì thật chất nó sẽ thay đổi vào việc dự án có được chấp nhận hay không.
VD 17: Địa điểm mà Chemtron đang xem xét để sử dụng cho sơ sở tiêu hủy hóa chất
thuộc sở hữu của doanh nghiệp từ lâu. Giá trị nguyên thuỷ của tài sản này là 50.000$,
nhưng theo một định giá mới đây, tài sản này có thể được bán với giá 1 triệu đô la. Vì
Chemtron phải hy sinh vịêc nhận được 1 triệu đô la từ việc bán tài sản này nếu xây dựng
cơ sở tiêu hủy hóa chất, chi phí cơ hội đúng của mảnh đất này là 1 triệu đô la chứ không
phải giá gốc 50.000$.

3.2.3. Đầu tƣ thuần
Đầu tƣ thuần(net investment) là chi phí ban đầu cần thiết để thực hiện một dự án.
Để tính đầu tư thuần ta làm như sau:
 Bƣớc 1: Chi phí dự án mới cộng với chi phí chuyên chở và lắp đặt đi kèm với việc
mua tài sản và đưa tài sản vào sử dụng. Chi phí tài sản cộng chi phí chuyên chở và lắp đặt
tạo nên cơ sở để tính toán khấu hao.
+ Chi phí
+ Vận chuyển & Bảo hiểm
+ Cài đặt các chi phí liên quan
+ Bất kỳ học phí học nghề yêu cầu, sách và hướng dẫn sử dụng cho các thiết bị mới
+ Bất kỳ loại thuế và lệ phí
+ Bất kỳ yêu cầu khác chi tiêu.

CỘNG VỚI
 Bƣớc 2: Bất kỳ gia tăng nào trong vốn luân chuyển ban đầu do đầu tư mới đòi hỏi.
+ Tăng trong khoản phải thu
- Giảm khoản phải thu
+ Tăng trong hàng tồn kho
- Giảm hàng tồn kho
+ Gia tăng số dư tiền mặt
- Giảm số dư tiền mặt

TRỪ ĐI
 Bƣớc 3: Thu nhập thuần từ việc bán các tài sản hiện có trong trường hợp đầu tư là
một quyết định thay thế. Thu nhập này thường được tính như là giá trị còn lại thực tế của
tài sản đang được thay thế trừ đi bất kỳ chi phí nào đi kèm với việc thải hồi hoặc bán tài
sản này.

17 / 42

GPT_Dự án mở rộng

CỘNG VỚI HAY TRỪ ĐI
 Bƣớc 4: Thuế phát sinh do bán các tài sản hiện có hay mua tài sản mới. Các khoản
thuế này bao gồm tất cả các khoản thuế đi kèm với việc bán tài sản cũ. Tổng mức thuế có
thể dương hay âm, vì vậy nó có thể được cộng vào hay trừ đi khỏi chi phí dự án mới.
- MẤT * (thuế suất)
Thuế lợi ích dòng
+ GAIN * (thuế suất)
Chi phí thuế chi tiêu

BẰNG
ĐẦU TƢ THUẦN
Đầu tƣ thuần= giá trị đầu tƣ ban đầu + vốn luân chuyển ban đầu- thu nhập
thuần từ việc bán tài sản hiện có +(-) thuế do việc bán tài sản
Lƣu ý
 Đối với dự án mở rộng sẽ không có khoản phát sinh do thu nhập từ việc bán tài
sản=> không có khoản thuế phát sinh. Phát sinh vốn luân chuyển tăng thêm nhiều.
 Đối với dự án thay thế: có thể có hoặc không có khoản phát sinh do bán tài sản cũ
và thuế do bán tài sản cũ. Cần ít hoặc không cần gia tăng vốn luân chuyển.
Nếu một dự án tạo ra doanh thu tăng thêm và doanh nghiệp dự định tăng mức tín
dụng dành cho khách hàng, lúc đó sẽ phát sinh khoản phải thu tăng. Ngoài ra nếu cần
tăng thêm hàng tồn kho để tăng doanh thu, thì cũng cần tăng thêm đầu tư ban dầu cho
hàng tồn kho này. Khoản gia tăng vốn luân chuyển ban đầu này bao gồm gia tăng trong
tiền mặt, các khoản phaỉ thu và hàng tồn kho được tính thuần sau khi trừ đi bất kì khoản
gia tăng nào của nợ ngắn hạn, như là các khoản phải trả hay lương và thuế phải
nộp….phát sinh do thực hiện dự án. Quy luật chung là các dự án thay thế đòi hỏi ít hoặc
không đòi hỏi gia tăng vốn luân chuyển. ngược lại, các dự án mở rộng thường đòi hỏi đầu
tư thêm vào vốn luân chuyển.
Một vài dự án đòi hỏi các chi tiêu trong thời gian trên một năm trước khi phát sinh
dòng tiền thu vào dương. Trong các trường hợp này, đầu tư thuần cho dự án sẽ bằng hiện
giá (vào thời điểm 0) của loạt các chi tiêu này với lãi suất chiết khấu bằng với chi phí sử
dụng vốn.
VD 18: đầu tư thuần của một dự án đòi hỏi các chi tiêu 100.000$ trong năm 0,
30.000$ năm 1 và 20.000$ năm 2, giả dụ với chi phí sử dụng vốn là 10% thì hiện giá của
đầu tư thuần sẽ là 143.790$, cách tính như sau:
Năm
0
1
2

Chi tiêu tiền mặt
$100.000
30.000
20.000

PVF(r,n)
1.000
0.909
0.826

18 / 42

Hiện giá của đầu tư thuần
$100.000
27.270
16.520
$143.790

GPT_Dự án mở rộng

3.2.4. DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG THUẦN( NCF)
Các dự án đầu tư ban đầu sẽ đòi hỏi một dòng tiền sau thuế sau khi đầu tư thuần ban
đầu được thực hiện. Dự thảo ngân sách vốn liên quan chủ yếu đến các dòng tiền hoạt
động sau thuế (Net Operating Cash Flows- NCF) của một dự án, hay các dòng tiền mặt
thu vào trừ đi các dòng tiền mặt chi ra.
Công thức:
NCF = Dòng tiền vào tạo ra từ hoạt động của dự án – Dòng tiền ra cho hoạt
động dự án
Đối với bất kì năm nào trong đời sống của một dự án, các dòng tiền này có thể được
định nghĩa như sự thay đổi trong thu nhập hoạt động sau thuế- ∆OEAT, cộng với thay
đổi trong khấu hao-∆Dep, trừ đi thay đổi trong đầu tư vốn luân chuyển cần thiết để hỗ trợ
dự án, ∆NWC:
NCF= ∆OEAT + ∆Dep - ∆NWC (9.1)
Khấu hao là phân bổ có hệ thống giá trị của một tài sản có đời sống kinh tế dài hơn
một năm.
Khấu hao làm giảm thuế thu nhập báo cáo và làm giảm mức thuế mà doanh nghiệp
phải chi trả. Nếu khấu hao của một doanh nghiêp tăng trong một thời gian cụ thể nào đó
do chấp nhận một dự án, dòng tiền thuần sau thuế trong năm đó sẽ tăng, nếu tất cả các
mục đó giữ nguyên không đổi. ngoài ra, dòng tiền thuần sau thuế cũng tính đến tất cả các
thay đổi trong đầu tư cho vốn luân chuyển của doanh nghiệp.các thay đổi trong vốn luân
chuyển có thể xảy ra như là một phần cụa đầu tư huần tại thời điểm 0 hay tại bất kỳ thời
điểm nào trong suốt đời sốn của một dự án. ví dụ, nếu một doanh nghiệp gia tăng các
khoản phải thu trong một năm cụ thể nào đó mà không tăng nợ ngắn hạn khi thực hiện dự
án, dòng tiền thuần sau thuế (NCF) trong năm đó sẽ giảm, nếu tất cả các nhân tố khác
không thay đổi. Ngược lại, một sụt giảm trong đầu tư của doanh nghiệp vào vốn luân
chuyển trong một năm đưa đến một gia tăng trong trong dòng tiền thuần của doanh
nghiệp trong năm đó.
∆OEAT bằng thay đổi trong thu nhập hoạt động trước thuế (∆EBT) nhân với (1-T)
với T là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:
∆OEAT= ( ∆R- ∆O-∆Dep)(1-T)

(9.2)

∆OEBT được định nghĩa bằng thay đổi trong doanh thu ∆R trừ đi các thay đổi trong
các chi phí hoạt động ∆O và khấu hao ∆Dep:
∆OEBT=∆R-∆O-∆Dep

(9.3)

19 / 42

GPT_Dự án mở rộng

Thay thế phương trình 9.3 vào phương trình 9.2, ta có:
∆OEAT=(∆R-∆O-∆Dep)(1-T)

(9.4)

Thay thế phương trình 9.4 vào phương trình 9.1, sẽ cho ta định nghĩa sau về dòng
tiền thuần:
NCF= (∆R- ∆O-∆Dep)(1-T) + ∆Dep - ∆NWC

(9.5)

Phương trình này có thể được mở rộng bằng một định nghĩa theo hoạt động của NCF
bằng cách xác định ∆R=R2-R1, ∆O=O2-O1, ∆Dep=Dep2-Dep1, với ý nghĩa:
 R1= doanh thu của doanh nghiệp khi không có dự án
 R2= doanh thu của doanh nghiệp khi có dự án
 O1= các chi phí hoạt động không tính khấu hao của doanh nghiệp khi không
có dự án
 O2= các chi phí hoạt động không tính khấu hao của doanh nghiệp khi có dự án
 Dep1= các chi phí khấu hao khi không có dự án
 Dep2= các chi phí khấu hao khi có dự án
 ∆OEAT= thu nhập hoạt động sau thuế (khác với doanh thu sau thuế EAT,
OEAT không có tính chi phí lãi vay vào. Các dòng tiền thuần NCF, khi dùng
cho mục đích dự thảo ngâ sách vốn, thường không tính các chi phí tài trợ như
lãi vay chẳng hạn, vì các chi phí tài trợ này sẽ được phản ánh trong chi phí sử
dụng vốn được dùng để chiết khấu các dòng tiền của một dự án. Nếu tính gồm
chi phí tài trợ này vào dòng tiền thuần thì chi phí này sẽ được tính đến 2 lần).
 ∆Dep= thay đổi trong khấu hao
 ∆NWC= thay đổi trong đầu tư vốn luân chuyển cần thiết để hỗ trợ dự án.
Có thể viết lại định nghĩa từ phương trình 9.5 như sau:
NCF=[(R2-R1)-(O2-O1)-(Dep2-Dep1)](1-T)+(Dep2-Dep1)-∆NWC(9.6)
Trong năm cuối của đời sống kinh tế của một dự án, phương trình 9.6 phải được điều
chỉnh để phản ánh việc thu hồi giá trị gia tăng thêm còn lại sau thuế của các tài sản.Vì
vào năm cuối của dòng đời dự án, đầu tư NWC đã tích lũy trong suốt dòng đời của dự án
sẽ được thu hồi lại (ví dụ như bán hàng tồn kho và thu tiền các khoản phải thu). Như vậy,
∆NWCâm, do đó làm gia tăng NCF.

3.2.4.1. Thu hồi vốn luân chuyển
Trong suốt đời sống kinh tế của một dự án, Doanh ngiệp đã đầu tư vốn luân chuyển
tăng thêm, vốn đầu tư thuần này sẽ được thu hồi lại cho Doanh ngiệp bằng tiền mặt. Vì
vậy vào cuối đời sống dự án, tất cả các khoản đầu tư vào vốn luân chuyển tăng thêm sẽ
được thu hồi lại cho doanh ngiệp bằng tiền mặt chứ không chỉ là phần chi tiêu vốn luân
chuyển ban đàu xảy ra ở thời điểm 0. Vì vậy, tổng số vốn luân chuyển tích lũy thường
được thu hồi trong năm cuối của dự án. Sụt giảm trong vốn luân chuyển trong năm cuối
20 / 42

GPT_Dự án mở rộng

của dự án làm tăng dòng tiền thuần trong năm đó, nếu tất cả các nhân tố khác không thay
đổi. Dĩ nhiên, không có kết quả thuế nào dẫn đến việc thu hồi vốn luân chuyển.
VD 19: Nhu cầu vốn luân chuyển ở năm bắt đầu sản xuất là 100 triệu đồng. Sau đó,
mỗi năm tổng nhu cầu vốn luân chuyển ước chừng bằng 10% doanh thu. Vốn luân
chuyển được thu về vào năm cuối.
Hãy xác định nhu cầu vốn luân chuyển phát sinh tăng thêm khi tính vào dòng tiền dự
án.
Đơn vị: triệu dồng
Năm

0

Doanh thu
Nhu cầu VLC tăng thêm

100

1

2

3

4

7.500 15.000

15.000

10.500 6.500

750

1500

1050

1500

Thu hồi VLC năm cuối
NWC

5

650
650

100

(250) 750

0

(450)

(1050)

3.2.4.2. Lãi vay và dòng tiền thuần
Thường thì việc mua tài sản cụ thể nào đó sẽ bị ràng buộc chặt chẽ với việc tạo ra
một nghĩa vụ nợ, như việc bán các trái phiếu có thế chấp hay một khoản vay ngân hàng
chẳng hạn. Tuy nhiên, thường thì việc trừ các chi phí lãi vay của một dự án vào các dòng
tiền ước tính bị coi là không đúng. Có hai lý do:
 Trước hết, việc đưa ra quyết định một doanh ngiệp nên được tài trợ như thế
nào nên được thực hiện độc lập với quyết định nên chấp nhận hay từ chối một
hay nhiều dự án. Nghĩa là các quyết định về cấu trúc vốn không làm thay đổi
việc các doanh ngiệp chấp nhận hay hủy bỏ các dự án. Do các quyết định về
đầu tư và tài trợ thường được độc lập với nhau, mỗi dự án mới có thể xem như
được tài trợ với tỷ lệ các nguồn tài trợ khác nhau phù hợp với cấu trúc vốn
mục tiêu trong toàn bộ nguồn vốn của doanh ngiệp..
 Thứ hai, khi một hệ thống chiết khấu được dùng để thẩm định dự án, suất
chiết khấu hay chi phí sử dụng vốn đã bao gồm chi phí của các nguồn tiền
được tài trợ cho dự án. Như vậy, việc đưa ra chi phí lãi vào các tính toán dòng
tiền sẽ là tính các chi phí đến hai lần.

3.2.4.3. Xử lý đúng vấn đề lạm phát
Lãi suất thường được niêm yết dưới dạng lãi suất danh nghĩa hơn là lãi suất thực. VD,
nếu bạn mua trái phiếu kho bạc một năm lãi suất 8%, mệnh giá 1 triệu đồng, chính phủ
hứa trả bạn 1,08 triệu đồng vào cuối năm, chứ không hứa trả bạn 1,08 triệu đồng tền mua
hàng hóa.
Giả sử lãi suất trái phiếu kho bạc là 8% và lạm phát trong năm kế tiếp là dự kiến là
6%. Nếu bạn mua trái phiếu, bạn sẽ nhận về 1,08 triệu đồng và chúng sẽ có giá trị thấp
hơn 6% so với số tiền đúng bằng như thế ở thời điểm hiện nay. Khoản thanh toán danh
21 / 42

GPT_Dự án mở rộng

nghĩa là 1,08 triệu đồng, nhưng giá trị thực kiến của nó chỉ là 1,08/1,06=1,019 triệu đồng.
như vậy, ta có thể nói “lãi suất danh nghĩa của trái phiếu là 8%” hoặc “lãi suất thực dự
kiến là 1,9%”. Công thức diễn tả mối quan hệ giữa lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa là:
(1+lãi sất danh nghĩa)=(1+lãi suất thực)(1+tỉ lệ lạm phát)
Lạm phát cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của một dự án. Vì vậy, khi ước lượng
dòng tiền dự án cần ước lượng tỉ lệ lạm phát kì vọng, vì lạm phát cao có thể làm cho lợi
ích mang lại từ dự án trong tương lai không đủ bù đắp cho các khoản đầu tư hôm nay.
Lạm phát sẽ làm tăng chi phí thực tế và lợi nhuận thực tế của dự án và đồng thời cũng
làm tăng chi phí cơ hội của vốn.
Dĩ nhiên không có gì là sai khi chiết khấu dòng tiền bằng lãi suất thực, mặc dù người
ta ít làm như vậy. ta xem xét ví dụ sau:
VD20:Giả sử doanh nghiệp A dự đoán dòng tiền danh nghĩa và chiết khấu ở mức lãi
suất danh nghĩa là 15%. Tuy nhiên, hiện giờ bạn đang xem xét dòng tiền thực sau:

0
-100

Dòng tiền thực (triệu đồng)
1
2
+35
+50

3
+30

Sẽ không nhất quán nếu bạn chiết khấu dòng tiền thực này với lãi suất 15%. Bạn có
hai lựa chọn. một là đánh giá lại dòng tiền theo dòng tiền danh nghĩa và chiết khấu với lãi
suất 15%. Hai là tính lãi suất thực và dùng nó để chiết khâu dòng tiền thực. cả hai
phương án đều có câu trả lời giống nhau.
Giả dụ rằng tốc độ lạm phát dự kiến là 10% năm, dòng tiền của năm thứ nhất là 35
triệu đồng sẽ thành 35 x 1,1=38,5 triệu đồng. tương tự dòng tiền năm thứ hai sẽ là
50 x (1,1)2=60,5 triệu đồng, dòng tiền năm thứ 3 sẽ là 30 x 1,13=39,9 triệu đồng. Nếu
chúng ta chiết khấu dòng tiền danh nghĩa này với lãi suất danh nghĩa, chúng ta sẽ có:
ệ đ
Thay vì chuyển dòng tiền thực sang dòng tiền danh nghĩa, chúng ta có thể chuyển lãi
suất danh nghĩa sang lãi suất thực bằng việc áp dụng công thức, ta có:
(1+lãi sất danh nghĩa)=(1+lãi suất thực)(1+tỉ lệ lạm phát)

Ta sẽ có lãi suất chiết khấu thực là
Nếu chúng ta chiết khấu dòng tiền thực bằng lãi suất chiết khấu thực, chúng ta có:
ệ đồ
Lưu ý rằng lãi suất chiết khấu thực xấp xĩ bằng với chênh lệch lại suất danh nghĩa
15% và tỉ lệ lạm phát 10%. Chiết khấu với lãi suất 5% sẽ cho NPV=4,6 triệu đồng, không
chính xác tuyệt đối nhưng gần đúng.
Tóm lại nên chiết khấu dòng tiền danh nghĩa bằng lãi suất danh nghĩa và chiết khấu
dòng tiền thực bằng lãi suất thực.

22 / 42

GPT_Dự án mở rộng

4. DỰ ÁN ĐẦU TƢ MỞ RỘNG
Một dự án đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư vốn để tăng thêm tài sản nhằm mục đích
gia tăng doanh số (hay giảm chi phí) được gọi là dự án đầu tư mở rộng.
VD, doanh nghiệp TLC Yogurt đã quyết định lợi dụng trào lưu luyện tập thể thao để
mở một cơ sở thể thao kết hợp với cửa hàng chính bán sữa chua và thực phẩm sức khỏe.
Để thực hiện dự án, doanh nghiệp sẽ thê thêm mặt hàng kế cận với cửa hàng hiện tại. Chi
phí trang thiết bị cần thiết cho cơ sở là 50.000$.Thiết bị này sẽ được khấu hao tuyến tính
cố định trong 5 năm với giá trị còn lại ước tính là 0$. Để mở cơ sở thể thao, TLC ước tính
rằng doanh nghiệp lúc đầu sẽ phải tăng vốn lưu chuyển thêm khoảng 7.000$ dưới hình
thức tăng dự trữ tồn kho hàng hóa thể thao, tiền mặt và các khoản phải thu cho khách
hàng thể thao( trừ các khoản phải trả).
Trong năm hoạt động đầu tiên, TLC dự kiến tổng doanh thu (từ tiền bán sữa chua và
các dịch vụ thể thao) tăng 50.000$ so với mức đạt được nếu không mở thêm cơ sở thể
thao, doanh thu tăng thêm này dự kiến tăng lên 60.000$ trong năm 2, 75.000$ trong năm
3, giảm xuống 60.000$ trong năm 4 và giảm nữa xuống 45.000$ trong năm 5 cũng là
năm cuối của dòng dự án. Các chi phí hoạt động không hề khấu hao tăng thêm gắn với cơ
sở thể thao này, kể cả tiền thuê mặt bằng, được dự kiến l6n đến 25.000$ trong năm đầu
và tăng ở mức 6%/ năm trong suốt dòng đời 5 năm của dự án. Khấu hao sẽ là
11.000$/năm (chi phí sau khi lắp đặt, giả dụ không có giá trị còn lại, 55.000$ chia cho 5
năm). TLC có thuế suất thuế thu nhập doanh ngiệp 40%. Ngoài ra, TLC dự kiến sẽ tăng
vốn luân chuyển thêm khoảng 5.000$/năm trong các năm 1,2,3 và không tăng trong năm
4,5. Vào cuối dự án, tổng vốn luân chyển tích lũy mà dự án đòi hỏi sẽ được thu hồi.

4.1.

Tính toán đầu tƣ thuần

TLC cần một khoản chi tiêu tiền mặt 50.000$ cho các trang thiết bị.Ngoài ra, doanh
nghiệp phải trả 5.000$ chi phí chuyên chở và lắp đặt thiết bị. Cuối cùng, TLC phải đầu tư
7.000$ vào vốn luân chuyển ban đầu để đưa dự án và hoạt động.
Giá mua thiết bị thể thao
$50.000
Cộng Phí luân chuyển và lắp đặt
$5.000
Cộng Vốn luân chuyển thuần ban đầu sẵn có $7.000
Bằng Đầu tư thuần
$62.000

4.2.

Tính toán các dòng tiền thuần hàng năm

Kế đến, chúng ta cần tính các dòng tiền thuần hàng năm gắn với dự án bằng phương
trình NCF= (∆R- ∆O-∆Dep)(1-T) + ∆Dep - ∆NWC, bảng 1 cho ta các kết quả sau đây:

23 / 42

GPT_Dự án mở rộng

Bảng 1- Tính các dòng tiền thuần hàng năm cho cơ sở thể thao TLC(Đv:$)
Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Năm 5

Doanh thu tăng thêm (∆R)

50.000

60.000

75.000

60.000

45.000

Trừ chi phí hoạt động tăng thêm ( ∆O)

25.000

26.500

28.090

29.775

31.562

Trừ khấu hao tăng thêm (∆Dep)

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Bằng Thu nhập hoạt động tăng thêm 14.000
trước thuế (∆OEBT )
Trừ thuế tăng thêm (40%) (T)
5.600

22.500

33.910

19.225

2.438

9.000

14.364

7.690

975

Bằng Thu nhập hoạt dộng tăng thêm 8.400
sau thuế (∆OEAT)
Cộng khấu hao tăng thêm (∆Dep)
11.000

13.500

21.546

11.535

1.463

11.000

11.000

11.000

11.000

Trừ Vốn luân chuyển thuần tăng thêm 5.000
(∆NWC)
Cộng giá trị còn lại sau thuế
-

5.000

5.000

0

-

-

22.000
-

Bằng dòng tiền thuần (NCF)

19.500

22.535

34.463

14.400

27.546

-

Có thể tóm lược các dòng tiền gắn với dự án cơ sở thể thao này như sau:
Năm
Đầu tư thuần và dòng tiền thuần
0
-$62.000
1
$14.400
2
$19.500
3
$27.546
4
$22.535
5
$34.463

24 / 42

GPT_Dự án mở rộng

DỰ ÁN MỞ RỘNG
I. Giới thiệu sơ lƣợc về dự án
- Tên quán: Samby
- Ngành nghề kinh doanh : cung cấp dịch vụ giải khát
- Loại hình : quán café
- Cơ cấu sở hữu tại thời điểm thành lập:

Stt Tên thành viên sáng lập
1
2
3
4
5

Phạm Thị Vân Anh
Mai Huy
Diêu Nhựt Minh
Trương Ngọc Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Tổng cộng

Tỷ lệ vốn góp Giá trị vốn góp
20%
20%
20%
20%
20%
100%

60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
300,000,000

II.
Phân tích thị trƣờng:
1. Tình hình kinh tế Việt Nam 2010:
Kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh hơn dự báo là nét khái quát tình hình kinh tế
Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng
cao hơn cùng kỳ năm trước.
Nền kinh tế khởi sắc trở lại, Chính Phủ ra sức thúc đẩy kinh tế, tạo điều kiện đầu
tư nên việc chúng tôi quyết định khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lúc này
cũng gặp một số thuận lợi đặc biệt là trong giai đoạn ngành dịch vụ đang tăng trưởng cao
nhất như hiện nay.
2. Triển vọng TPHCM và triển vọng ngành:
TPHCM là thành phố đông dân nhất, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa,
giáo dục và là đầu mối giao thông quan trọng của Việt Nam và Đông Nam . TPHCM
gồm 19 quận, 5 huyện, diện tích 2095.1km2, dân số 7162864 người( theo kết quả điều tra
dân số lúc 0 giờ ngày 1/4/2009), mật độ dân số trung bình 3419người/km2. Giữ vai trò
quan trọng trong nền kinh tế, TPHCM chiếm 20.2% tổng sản phẩm và 27.9% giá trị sản
xuất công nghiệp của cả quốc gia.
Ước tính doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố cả 3 quý
tăng 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng cho thấy: TPHCM là một thị
trường đầy triển vọng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ, bán lẻ.

25 / 42

GPT_Dự án mở rộng

*Thu nhập:
Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2008 theo giá hiện hành của các vùng
đều tăng khá cao so với năm 2006.
Với mức sống cao nhất cả nước nên nhu cầu chi tiêu cho các dịch vụ của người
dân thành phố HCM cũng cao hơn hẳn các khu vực khác tạo nên một thị trường đầy tiềm
năng cho các doanh nghiệp khai thác.
3.Văn hóa cafe ngƣời Việt
Ngày nay café Việt không chỉ được biết đến về sản lượng đứng trong top đầu thế
giới mà còn tạo dựng được nét café rất riêng của người Việt.
Nét văn hóa cafe ngƣời Việt
Người Việt không coi café là thức uống nhanh, có tác dụng chống buồn ngủ như
người Mỹ mà thưởng thức café như một thứ văn hóa: nhâm nhi và suy tưởng, vừa nhấp
từng ngụm nhỏ vừa đọc báo, nghe nhạc, trò chuyện cùng bạn bè, cùng đối tác làm ăn,
đồng thời nó giúp cho ngƣời với ngƣời gần nhau hơn.
Thỏa mãn món ăn tinh thần không thể thiếu, việc lựa chọn kinh doanh loại hình
phù hợp văn hóa Việt, gần gũi với đời sống người dân sẽ được thị trường chấp nhận dễ
dàng hơn.
4.Nhu cầu tiêu thụ café:
Năm 2002, Tổng cục Thống kê cho biết bình quân người dân Việt Nam tiêu thụ
1,25 kg cà phê/năm. người dân thành thị mua cà phê uống tới 2,4 kilôgam/năm, nhiều
gấp 2,72 lần so với người dân nông thôn và số tiền mà cư dân đô thị bỏ ra cho ly cà phê
mỗi sáng cao gấp 3,5 lần so với nông thôn.
Lượng tiêu thụ café năm 2002(kg/người/năm)
*Tiêu thụ café ở TPHCM
Quanh năm, người dân Sài Gòn tiêu thụ cà phê nhiều hay ít không do thu nhập cao
hay thấp. Hơn một nửa họ thường xuyên vào quán uống cà phê trong đó lượng cà phê pha
phin chiếm 61%.
Kết quả những cuộc khảo sát thị trường được nhóm thực hiện cho thấy, hiện nay
nhu cầu đi uống cà phê của giới trẻ, đặc biệt là khách hàng trong độ tuổi từ 20 - 40 tương
đối lớn. Điều tra cho thấy mỗi người dân TPHCM bỏ ra số tiền cao gấp ba lần so với Hà
Nội để mua cà phê. Đây là thuận lợi lớn khi mở quán café tại TPHCM.
Ở TPHCM, dân kinh doanh uống café nhiều nhất với 26,3%, kế đến là sinh viên
học sinh, người về hưu uống ít nhất. Thói quen uống cà phê liên quan mật thiết tới nghề
nghiệp, dân kinh doanh uống nhiều nhất với 26,3%, kế đến là sinh viên học sinh, người
về hưu uống ít nhất. Đây là lí do dự án quyết định thực hiện ở thành phố HCM, và tập lựa
chọn địa điểm kinh doanh gần các trường đại học.

26 / 42

GPT_Dự án mở rộng

5. Nguyên vật liệu,
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 8, tổng khối lượng xuất
khẩu cà phê đạt gần 855 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,23 triệu USD, giảm nhẹ 0,5% về
lượng và 2,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện nay, giá cà phê trong nước biến động cùng chiều với biến động giá cà phê
Robusta giao dịch trên thị trường thế giới, giá cà phê trong nước đã đạt mức cao nhất
trong vòng 2 tháng qua vào ngày 29/9 theo đà tăng của giá cà phê thế giới (30.900
đồng/kg tại Đắk Lắk). Nguồn dự trữ cà phê thế giới còn rất thấp, nên trong thời gian tới,
nhiều khả năng giá cà phê sẽ dao động ở mức 1.700- 1.800 USD/tấn sẽ kéo theo sự lên
giá của cà phê trong nước.
Tuy nhiên những người trồng cà phê và các nhà xuất khẩu ở Đắc Lắc nhận định
giá có thể giảm trong thời gian tới khi nguồn cung dồi dào vào tháng tới - thời điểm thu
hoạch rộ, đây là có thể được lựa chọn là thời điểm để thực hiện dự án.
III -Y U TỐ VI M
1. Đối thủ cạnh tranh
Coffee là một lĩnh vực đang rất được nhiều người quan tâm và đầu tư,đặc biệt là ở
thành phố Hồ Chí Minh, trung kinh tế với một số lượng lớn dân cư thì số lượng quán
coffee ở đây k phải ít .Trung bình một quận có đến hơn 200 quán coffee lớn nhỏ ,từ
coffee bệt,coffee cốc, đến những quán coffee hạng sang Hiện nay ở quận 10 đã có nhiều
quán cà phê, đó là những đối thủ gần mà chúng tôi phải đối mặt, họ đã có mối quan hệ
lâu bền với khách hàng trong vùng khá lâu và đã đinh vị trong lòng khách
hàng……………Theo thăm dò ta có bảng sau
những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta trên thị trường hiện nay.Đây
thường là những quán được trang trí khá đẹp mắt,được đầu tư nhiều,phục vụ tốt nhưng
giá cả cũng khá là cao.Trung bình một ly nước ở đây có giá từ 20.000 đến 40.000.So
với mức thu nhập của nhân viên văn phòng thì đó không phải là mức giá quá cao nhưng
đối với sinh viên ,học sinh…thì đó quả là một vấn đề.
Bên cạnh đó,ngoài những quán café này thì có những quán trà sữa,nước ép …
Đây là những đối thủ cạnh tranh gián tiếp với dự án của chúng ta. Khách hàng chủ yếu
của những quán này là sinh viên, học sinh,couple.Giá cả ở đây cũng hợp lý từ 15000
đến 30.000.Do đó ,điểm để thu hút khách ở những quán này chính là không gian và chất
lượng sản phẩm.Thế nhưng , khi đến quán này,nếu bạn là một người muốn không gian
yên tĩnh , không gian để nói chuyện thì sẽ rất khó vì âm thanh ở đây rất lớn…
Ngoài ra theo như khảo sát trong khu vực quanh địa điểm quán định mở cửa thì
chưa có rất ít quán coffee chất lượng tốt,giá cả phải chăng mà chỉ có một số quán trà
sữa.Điều này cho thấy cung còn ít.Điều đáng chú ý,địa điểm đặt quán là trung tâm của
rất nhiều công ty,trường học…do đó nhu cầu sẽ rất lớn Là sự kết hợp ưu điểm và khắc
phục những khuyết điểm của các quán,Samby sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn và đủ sức
cạnh tranh với những đối thủ của mình.

27 / 42

GPT_Dự án mở rộng

2. Khách hàng
Chúng tôi đã hơn 500 tờ khảo sát về yếu khách hàng (trong đó có 20% là
CBCNV,50% sinh viên,25% học sinh,5% yếu tố khác ) tại 2 công ty,10 trường đại
học và THPT như :đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh,Đại học Y dược ,Học viện
Hành Chính ,Đại học Sài Gòn…. Và một số địa điểm khác trên địa bàn và có số
liệu về yếu tố khách hàng quan tâm và tần suất đi quán café như sau:

Không gian
Thức uống
Giá cả
Địa điểm
Yếu tố khác

Hàng ngày
1-3 lần /tuần
2-4lần/tháng
5-7lần/6tháng
1-2 lần/năm

Trong điều kiện Samby có không gian riêng cho những người muốn yên tĩnh
đọc sách,xem báo hay chỉ đơn giản nói chuyện,không gian riêng cho những buổi
tụ tập bạn bè và không gian riêng cho những cặp uyên ương với những gu âm
nhạc khác nhau,cách bày trí khác nhau - Đặc biệt với cách thức pha coffee đặc
biệt –với những số liệu đã thu thập như trên,chúng ta có niềm tin là sẽ thu hút
được một số lượng khách hàng đông đảo thành công .
28 / 42

GPT_Dự án mở rộng

3. Nhà cung cấp
Nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công quán, việc tạo quan
hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng sẽ có được những thuận lợi lớn. Qua quá
trình tìm kiếm và chọn lọc hiện tại nhà cung cấp chính của chúng tôi là : Công ty
Trung Nguyên.
Lí do chúng tôi lại chọn Trung Nguyên là nhà cung cấp chính:
- Thương hiệu Cà phê Trung Nguyên đã được biết đến ở khắp 63 tỉnh, thành cả
nước, đồng thời có mặt ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
- Trung Nguyên đã tạo nên một công thức cà phê đặc biệt nhất thế giới: nguyên
liệu tốt + công nghệ cao + bí quyết phương Đông + quan điểm mới về cà phê.
- Về nguyên liệu, Trung Nguyên chọn lọc 4 vùng nguyên liệu ngon nhất thế giới:
Hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột nổi tiếng nhất Việt Nam, cà phê Ethiopia (được đánh
giá là ngon nhất thế giới với khẩu vị mạnh mẽ, đậm đà hương vị cà phê nguyên gốc) ;
Hạt Arabica (thơm ngon đầy quyến rũ của vùng đất Jamaica); thương hiệu nổi tiếng của
cà phê xuất khẩu hàng đầu thế giới Brazil…
Lựa chọn Trung Nguyên là nhà cung cấp chính sẽ đảm bảo cho hương vị café của
quán qua pha chế đạt được hương vị thơm ngon, độc đáo, hấp dẫn khách hàng
IV - Xây dựng mô hình quán cafe:
1. Ý tƣởng đề xuất:
Khách hàng mục tiêu mà quán hướng tới đó là sinh viên và những doanh nhân
trong nhóm tuổi 18-35 tuổi. Tuy nhiên hiện nay số lớn đối thủ cạnh tranh khá lớn nên
quán sẽ định vị hình ảnh bằng thiết kế độc đáo và hương vị sản phẩm lôi cuốn, phong
cách phục vụ chuyên nghiệp và thân thiện. Ở TPHCM có nhiều mô hình quán café nhưng
số lượng quán có âm hưởng nhẹ nhàng, trầm lắng còn hạn chế- đó là mô hình chúng tôi
muốn hướng tới. Trong cuộc sống xô bồ, cạnh tranh, làm việc đầy căng thẳng, con người
luôn hướng tới 1 không gian yên tĩnh để suy ngẫm, thư giãn, tìm kiếm niềm vui nhẹ
nhàng bên người thân, bạn bè và quán café của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở đáp
ứng nhu cầu này.
Quán được chia ra làm 3 khu vực gắn với 3 thể loại nhạc theo sở thích của mỗi
thực khách. Mới bước vào quán là khu vực nhạc nhẹ, ở đây được trang trí phù hợp với
phong cách teen - năng động, không gian hoàn toàn phù hợp cho những cuộc gặp gỡ bạn
bè. Đi thẳng lên cầu thang và dừng chân tại tầng một là khu vực nhạc Trịnh rất thanh
bình và nhẹ nhàng, không gian nghệ thuật hài hòa-sang trọng thích hợp cho giới doanh
nhân bàn chuyện kinh doanh hoặc những ai muốn tìm không gian yên tĩnh để trò chuyện
hay suy ngẫm và thư giãn với những đầu sách, những bức tranh đậm tính nghệ thuật
…..Và trên cùng của quán là không gian nhạc ngoại trữ tình – nơi thăng hoa của những
bản tình ca bất hủ thế giới.
Đặc biệt quán còn có một “collection” về khách hàng. 29 cuốn nhật ký để lưu giữ
những hỉ nộ ái ố của nhân gian. Bạn có thể làm thơ, trổ tài vẽ quán, hay để lại những
dòng nước mắt của tình yêu không thành, hoặc tiếng cười vui vẻ của những buổi sinh
nhật….
29 / 42

GPT_Dự án mở rộng

2.

Chiến lƣợc phát triển
a. Chiến lược giá

Theo nghiên cứu thị trường hiện nay ,chúng tôi quyết định mức giá sản phẩm của quán sẽ
từ 15000- 30.000.Đây là mức giá phù hợp với túi tiền của khách hàng phù hợp với tiêu
chí của quán đó là : giá phải chăng bảo đảm chất lượng
Menu :
ĐVT

Giá

Coffee nóng

Tách

18.000

Coffee đá

Ly

20.000

Coffee sữa nóng

Tách

22.000

Coffee sữa đá

Ly

25.000

Coffee Kem

Ly

30.000

Coffee Ruhm

Ly

20.000

Bạc xỉu

Ly

22.000

Cam

Ly

17.000

Nho

Ly

25.000

Dâu

Ly

22.000

Bưởi

Ly

15.000

Dưa hấu

Ly

20.000

Cà rốt

Ly

15.000

Dừa

Ly

17.000

Kem Ý ( đủ mùi vị)

Ly

25.000

Mi tôm trứng

15.000

Mì ôpla

Phần

17.000

Nui xào bò

Dĩa

25.000

Phở

23.000

Món
I.Đồ uống

II Nƣớc ép

III.Thức ăn nhanh

30 / 42

GPT_Dự án mở rộng

b. Chiến lược marketing
 Phát tờ rơi quảng cáo tới các trường DH, trung học, các công ty và ngư_i trung
niên khu vực xung quanh dó. (1000 tờ rơi phát trong tháng đầu )Mỗi tờ rơi giảm
10% cho 1 ly, nhưng không cộng gộp với nhau
 Trong tuân đầu khai trương khách hàng sẽ được giảm giá 20% trong tuần đầu
tiên cho tât cả các sản phẩm.
 Quảng cáo trên facebook,yahoo….Đây là hình thức quảng cáo hiệu qủa cao,tốn ít
chi phí
3.

Hoạch định dòng tiền
3.1.Đầu tư ban đầu:

Chúng tôi sẽ kí hợp đồng thuê một quán café sẵn có trong 7 năm và sửa chữa lại
theo phong cách riêng của quán với tiền thuê mặt bằng là 12triệu/ tháng, yêu cầu trả trước
trong 6 tháng, sau đó giá thuê sẽ tăng 7%/ năm.

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hạng mục
Sơn trang trí
Đèn cóc
Bồn rửa chén
Trần giả thạch cao
Vòi nước
sàn giả gỗ
Giấy dán tường
Đèn quang
Bảng hiệu,hộp đèn
Cây cảnh
Hệ thống điện

CHI PHÍ THUÊ, SỬA CHỮA QU N
SL
ĐVT
đơn Giá
Thành tiền
1200,000
1200,000
1 thùng
55,000
1320,000
24 bộ
1350,000
1350,000
1 cái
2
150,000
15,000,000
100 m
89,000
356,000
4 cái
2
200,000
20,000,000
100 m
2
65,000
4,680,000
72 m
160,000
480,000
3 bộ
1,200,000
1,200,000
1 bộ
260,000
1,560,000
6 cây
500,000
500,000

Tổng

47,646,000

31 / 42

GPT_Dự án mở rộng

Để quán đi được vào hoạt động thì trước hết cần đầu tư vào 1 số trang thiết bị, công
cụ, dụng cụ sau:

STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU
Hạng mục đầu tư
SL
ĐVT
Giá
Thành tiền
Bộ Bàn, Ghế
200,000
3,000,000
Bàn nhỏ
15 cái
440,000
880,000
Bàn lớn
2 cái
4,000,000
4,000,000
Bàn nv
1 cái
120,000
3,600,000
Ghế đơn
30 cái
230,000
1,380,000
Ghế băng
6 cái
55,000
110,000
Ghế NV
2 cái
12,970,000
Tổng
Trang thiết bị
5,200,000
15,600,000
Điều hòa
3 cái
8,000,000
8,000,000
Tủ lạnh lớn
1 cái
850,000
850,000
Máy ép
1 cái
9,000,000
9,000,000
Loa+amly
1 bộ
360,000
2,160,000
Kệ sách
6 cái
57,000
342,000
Bình nước
6 cái
140,000
280,000
Bình nấu nước sôi
2 ấm
147,000
294,000
BÌnh giữ nhiệt
2 cái
5,000,000
5,000,000
Máy tính tiền
1 cái
4,000,000
4,000,000
Dàn máy vi tính
1 bộ
1,500,000
Thiết bị internet,lắp đặt
8,000,000
8,000,000
TV 32 inch TOSIBA
1 cái
Kệ đựng ly
2 cái
1,300,000
2,600,000
Đế nến
6 cái
43,000
258,000
Tổng
57,884,000
Vật Dụng
7,000
420,000
Ly đá
60 cái
15,800
395,000
Ly café
25 cái
17,000
340,000
Ly sinh tố
20 cái
21,900
438,000
Ly kem
20 cái
39,000
585,000
Tách café
15 cái
13,200
198,000
Dĩa lót tách
15 cái
12,300
123,000
Dĩa nhỏ
10 cái
19,000
190,000
Dĩa trung
10 cái
3,100
62,000
Thìa ăn
20 cái
21,900
87,600
Thìa khuấy
4 gói
3,000
60,000
Đũa
20 đôi
28,800
576,000

20 cái
60,000
240,000
Phin lớn
4 cái
9,600
144,000
Phin nhỏ
15 cái
2,500
275,000
Đế lót ly
110 cái

32 / 42

GPT_Dự án mở rộng
3.16 Nến
3.17 Khay
3.18 Cuốn Menu
Tổng
4 Tranh nhỏ
5 Tranh lớn
6 áo đồng phục
7 Sách
8 Khác
Tổng

180 cái
3 cái
10 Cuốn

4,000
100,900
89,000

bức
bức
cái
quyển

120,000
270,000
80,000
30,000

9
5
12
50

Tổng cộng

720,000
302,700
890,000
6,046,300
1,080,000
1,350,000
960,000
1,500,000
2,000,000
6,890,000
83,790,300

3.2.Hoạch định chi phí hoạt động:
* Chi phí thuê nhân công
Sơ đồ tổ chức:

Chủ sỡ hữu

1 Quản lí
2 NV pha
chế
Quán dự kiến thuê :

9 Nhân
2 Bảo vệ
viên phục
vụ tháng .
- 1 quản lí với chính sách lương 3.4triệu/
- 9 nhân viên bán thời gian ( làm 3 ca, mỗi ca 3 nhân viên), lương trung bình 1triệu/NV,
không tính thâm niên do lao động bán thời gian làm việc không ổn định.
- 2 nhân viên pha chế
- 2 bảo vệ
-Đặc biệt,sau 2 năm quán lại tăng 5% lương một lần

33 / 42

GPT_Dự án mở rộng
Đvị : 1000đ
Chi phí thuê nhân công
(Tháng)
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Năm 5
Năm 6
Năm 7
S
Thành
Hạng mục
L lg
tiền
1 NV quản lý 1 3,400
40,800
40,800
42,840
42,840
44,982
44,982
47,721.1
Nv phục vụ
bán thời
2 gian
9 1,400 151,200 151,200 158,760 158,760 166,698 166,698 175,032.9
3 NV pha chế 2 2,000
48,000
48,000
50,400
50,400
52,920
52,920
55,566
4 NV bảo vệ
2 1,300
31,200
31,200
32,760
34,398
41,262
34,398
36,117.9
5 Tổng
271,200 271,200 284,740 284,760 298,998 298,998 313,947.9

Quán mở cửa 12 tháng/ năm

34 / 42

GPT_Dự án mở rộng

* Chi phí điện, nước:
Bảng giá điện(đơn vị : đồng)
0-50KW

600

51-100KW

1,004

101-150KW

1,214

151-200KW

1,594

201-300KW

1,722

301-400KW

1,844

401 trở lên

1,890

Bảng giá nước( đồng/ m3)

12000

Dự kiến 1 tháng quán tiêu thụ trung bình 550kw điện và 50 m3 nước 1 tháng.
1 tháng
Hàng năm
860,700
10,328,400
600,000
7,200,000

Điện
Nước

* Chi phí nâng cấp, thay mới quán qua các năm:
Vào năm hoạt động năm thứ 3 và 5 , quán sẽ thực hiện thay mới toàn bộ bàn ghế
và vật dụng( ly, tô…), trang trí lại hoàn toàn nhằm thay đổi phong cách tạo cảm giác mới
lạ giữ chân và thu hút khách hàng mới.
CHI PHÍ NÂNG CẤP QUÁN QUA CÁC NĂM
KHOẢN MỤC
BÀN GHẾ
LY T CH+TÔ +ĐĨA
TRANG TRÍ
CÁC TRANG
THIẾT BỊ
CÁC CHI PHÍ KHÁC
TỔNG

3

5

20.000.000
7.000.000
60.000.000

25.000.000
8.000.000
70.000.000

25.000.000
15.000.000
127.000.000

30.000.000
15.000.000
148.000.000

* Chi phí thuê nhà:
Ban đầu đã đặt cọc trước 6 tháng tiền thuê nên chi phí hoạt động trong năn 1 chỉ tính tiền
thuê 6 tháng còn lại. Dự kiến chi phí thuê nhà tăng 7%/ năm.
Năm
Tổng

CHI PHÍ THUÊ NHÀ(đvị : 1000đ)
2
3
4
5

1
144,00
0

154,080

164,866

176,406

35 / 42

188,755

6

201,967

7

216,105

GPT_Dự án mở rộng

* Chi phí nguyên vật liệu:
Để tính toán nguyên vật liệu cần thiết cần dựa vào doanh số bán được trong năm. Dự kiến
vào mùa mưa nhu cầu sẽ giảm ít hơn mùa nắng nhưng tính trung bình 1 ngày trong năm1
như số liệu bảng dưới và năm 1 do chưa được nhiều khách hàng biết đến nên quán không
hoạt động hết công suất:
Năm 1: Doanh số bán trung bình ngày trong tháng.
Năm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Trung bình

Số ly cà fê
71
64
58
55
58
55
42
42
55
45
51
55
54

Số ly nước ép
20
17
17
14
14
14
11
8
11
17
14
14
14

36 / 42

Số ly kem
13
13
10
10
7
7
5
5
7
9
7
7
8

Đồ ăn
13
10
10
7
7
10
5
5
7
9
7
7
8

GPT_Dự án mở rộng

Để đáp ứng đủ nhu cầu, nguyên vật liệu cần mua như sau:
MỤC
Café
Đá
Thơm
Cà chua
Cam
Chanh
Kiwi
Chanh muối
Bưởi
Dưa hấu
Kem(fa zới cafê)
sữa
Nho
Dâu
Ống hút
kem
Nước sạch
Mì ổ

Phở
Trứng
Cà chua
Nui
Thịt bò
Hành
Dầu ăn
Tương ớt
Đường
Muối
Tiêu
Gia vị khác

Đơn giá

SL
20
38
8
34
34
3
3
2
8
11
13
33
10
5
15
17
38
60
2
2
20
5
7
10
1
1
7
2
3
1
1

Thành tiền

120.000
35.000
16.000
5.000
12.000
8.000
25.000
30.000
8.000
8.000
60.000
11.000
18.000
67.000
14.200
60.000
15.000
1.700
64.000
83.000
21.000
5.500
27.000
89.000
49.000
110.000
6.000
22.300
3.500
17.000
30.000

2.400.000
1.330.000
128.000
170.000
408.000
24.000
75.000
60.000
64.000
88.000
780.000
363.000
180.000
335.000
213.000
1.020.000
570.000
102.000
128.000
166.000
420.000
27.500
189.000
890.000
49.000
110.000
42.000
44.600
10.500
17.000
30.000

ĐVT

/1LY

kg
bao
kg
kg
kg
kg
kg
hộp
kg
kg
kg
lon
kg
kg
gói
kg
thùng

thùng
thùng
vỉ
kg
kg
kg
kg
chai 1.5l
chai
kg
gói
kg

1017
597
136
411
987
58
181
145
77
160
496
692
348
811
22
4221
256
435
546
708
1792
117
806
3797
209
469
179
190
45
73
128

Đây là nhu cầu nguyên, vật liệu được tính đựa trên số bán được trung bình ngày của năm
thứ 1.
Với dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm như sau:
TỐC ĐỌ TĂNG TRƢỞNG
NĂM
KHOẢN MỤC
cà fê + nước ép
kem + đồ ăn

2

3
8%
5%

4
11%
8%

5
15%
10%

37 / 42

6
8%
5%

7
-1%
-4%

-7%
-5%

GPT_Dự án mở rộng

Bảng chi phí trên 1 thức uống và chi phí nguyên, vật liệu qua các năm sau đây được tính
dựa trên bảng chi phí đã nêu trên và tốc độ tăng trưởng dự báo, đồng thời hàng năm tốc
độ tăng giá nguyên, vật liệu dự báo là 5%.
CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LiỆU TRÊN
1 THỨC UỐNG
NĂM
KHOẢN MỤC
Cafê
Nước ép
Kem
Thức ăn

NĂM
CAFE
NUOC
EP
KEM
DO AN
TONG

1
3080
4190
5096
9593

1
83.306.000

2
94.469.000

24.441.000
18.092.000
33.576.000
159.415.000

27.717.000
19.946.000
37.017.000
179.149.000

2
3234
4400
5350
10073

3
3395
4619
5618
10576

4
3565
4850
5899
11105

5
3744
5093
6194
11660

6
3931
5348
6503
12244

7
4127
5615
6828
12856

CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LiỆU
3
4
5
110.104.000 132.950.000 150.766.000

6
156.721.000

7
153.038.000

32.304.000
22.619.000
41.978.000
207.005.000

45.981.000
29.033.000
53.882.000
285.617.000

44.900.000
28.960.000
53.747.000
280.645.000

39.007.000
26.125.000
48.484.000
246.566.000

44.234.000
28.802.000
53.454.000
277.256.000

* Khấu hao
Căn cứ để tính khấu hao dựa trên các tài sản đầu tư ban đầu và qua các năm để nâng cấp
quán. Các trang thiết bị sẽ được khấu hao trong tuyến tính cố định7 năm, công cụ dụng
cụ và bàn ghế sẽ được khấu hao tuyến tính cố định trong 2 năm. Sau đây là bảng tổng
hợp khấu hao qua các năm của dự án:
Năm
khấu hao

1
24.682.293
5
64.507.476

2
24.682.293
6
64.507.576

3
52.674.143
7
64.507.476

4
52.674.143

* Vốn luân chuyển:
Quán dự tính sẽ duy trì một mức tiền mặt hoạt động hàng năm là 20.000.000 đồng.

38 / 42

GPT_Dự án mở rộng

3.3.Hoach định doanh thu
Như đã trình bày dự báo doanh số năm 1 như sau:
DOANH SỐ BÁN HÀNG NĂM TÀI CHÍNH THỨ 1
Số ly cà fê
Số ly nước
ép
Năm
Số ly kem
377
1
2.059 580
377
2
1.856 493
493
290
3
1.682
290
4
1.595 406
5
203
1.682 406
6
203
1.595 406
7
319
145
1.218
8
145
1.218 232
9
203
1.595 319
10
261
1.305 493
11
406
203
1.479
12
203
1.595 406
Tổng cộng
2.900
18.879 4.959

ĐVT:1000đ.
Đồ ăn

Thành tiền

%doanh
thu
62.002 11,52%
55.129
10,24%
50.257
9,33%
45.472
8,45%
45.298
8,41%
45.472
8,45%
33.147
6,16%
31.668
5,88%
42.253
7,85%
42.311
7,86%
41.644
7,73%
43.732
8,12%
538.385.000 100,00%

377
290
290
203
203
290
145
145
203
261
203
203
2.813

TỐC ĐỌ TĂNG TRƢỞNG
NĂM
KHOẢN MỤC
cà fê + nước ép
kem + đồ ăn

2

3
8%
5%

4
11%
8%

5
15%
10%

6
8%
5%

7
-1%
-4%

ĐVT: 1000 Đồng.

39 / 42

-7%
-5%

GPT_Dự án mở rộng

Doanh thu qua các năm sẽ chịu tác động bởi tốc độ tăng trưởng đồng thời để bù đắp chi
phí đầu vào gia tăng giá bán các loại sẽ phẩm sẽ tăng 7%/năm:
GIÁ BÁN
Nuoc ep
17000
18000
19000
20000
21000
22000
24000

Ca phê
18000
19000
20000
21000
22000
24000
26000

1
2
3
4
5
6
7

kem
20000
21000
22000
24000
26000
28000
30000

Do an
20000
21000
22000
24000
26000
28000
30000

Bảng tính sau đây cho thấy được doanh thu của quán qua các năm tài chính, dựa trên sự
gia tăng giá bán cũng như gia thăng doanh sô bán hàng qua tốc độ tăng trưởng dự báo:

1
2
3
4
5
6
7

số ly café
mùa đông
60
65
72
83
89
88
82

DOANH SỐ BÁN HÀNG DỰ Ki N
số ly café
số ly nước ép
số ly kem
mùa hè
đồ ăn
70
15
10 10
76
16
11
11
84
18
11
11
97
21
12
12
104
22
13
13
103
22
13
13
96
21
12
12

DOANH
THU
638.750.000
723.240.000
839.670.300
1.012.954.005
1.147.729.678
1.221.510.887
1.234.424.182

IV.Đánh giá tài chính
IRR=55%, NPV =423.821.463, PI=3.8
Với IRR > 15% ,NPV > 0 ta xét thấy dự án này khả thi ,mặt khác với chỉ số PI = 3.8cho
thấy tỉ lệ hoàn vốn cộng với lãi ròng là 280% trên vốn đầu tư ban đầu.Đây là con số ấn
tượng ,càng khẳng định nên đâu tư vào dự án này
Với lãi suất chiết khấu 15% ta có bảng sau
Năm
CF
CF tích lũy
PV
PV tích lũy
Năm
CF
CF tích lũy
PV
PV tích lũy

1
34.825.523
34.825.523
30.283.063
30.283.063
5
135.721.078
483.021.822
67.477.362
291.603.320

2
75.835.523
110.661.044
57.342.550
87.625.613
6
322.876.484
805.898.306
139.588.414
431.191.734

3
14.001.711
124.662.755
9.206.352
96.831.965
7
338.224.531
1.144.122.837
127.151.129
558.342.863

40 / 42

4
222.637.989
347.300.744
127.293.993
224.125.958
PP=3,12=3 năm 1
tháng 13 ngày
DPP=3,43=3
năm5tháng5ngày

GPT_Dự án mở rộng

Trong trường hợp doanh thu chỉ đạt được 70%.80% 90% so với dự kiến ban đầu thì nó sẽ
ảnh hưởng đến NPV như sau :
NPV

70%
-440.580.678

80%
-141.312.883

90%
157.964.913

100%
423.821.463

Qua đây ta có thể thấy doanh thu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của dự án.Một sự thay
đổi nhỏ của doanh thu làm cho kết quả dự án rất thấp.

41 / 42

GPT_Dự án mở rộng

BẢNG TỔNG HỢP DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN.
Năm
∆Dthu
∆CPhí HĐ
∆KH
∆OEBT
Thuế
∆OEAT
∆KH
∆VLC tăng
Đầu tƣ
Thanh lý
Tax thanh

NCF

0

1
638,750,000
600,543,400
24,682,293
13,524,307
3,381,077
10,143,230
24,682,293

DONG TiỀN HoẠT ĐỘNG
2
3
4
723,240,000
839,670,300
1,012,954,005
630,357,400
682,559,400
733,661,400
24,682,293
52,674,143
52,674,143
68,200,307
104,436,757
226,618,462
17,050,077
26,109,189
56,654,616
51,150,230
78,327,568
169,963,847
24,682,293
52,674,143
52,674,143

20,000,000
131,436,300

117,000,000

5
1,147,729,678
790,937,400
64,507,476
292,284,802
73,071,201
219,213,602
64,507,476

6
1,221,510,887
812,511,400
64,507,476
344,492,010
86,123,003
258,369,008
64,507,476

7
1,234,424,182
836,627,300
64,507,476
333,289,406
83,322,352
249,967,055
64,507,476
-20,000,000

148,000,000
50,000,000

-151,436,300

34,825,523

75,832,523

14,001,711

42 / 42

222,637,989

135,721,078

322,876,484

1,250,000
383,224,531

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful