Σελίδα 1 από 4

Α. Μαθηματικοί Διαγωνισμοί - Άλγεβρα

Γνωριμία με τους διαγωνισμούς της ΕΜΕ
Προετοιμασία για το ΘΑΛΗ – Α. Άλγεβρα
Μπάμπης Στεργίου – Σεπτέβριος 2012

Θέμα 1ο
Το τριπλάσιο ενός αριθμού αυξημένο κατά 18 ισούται με το τετράγωνο του αριθμού αυτού.
Να βρείτε αυτόν τον αριθμό.
Α΄Λυκείου - Θαλής 2000
ο
Θέμα 2
Το άθροισμα δύο ακεραίων είναι 26.Αν διαιρέσουμε το μεγαλύτερο με τον μικρότερο,
βρίσκουμε πηλίκο 4 και υπόλοιπο 1.Να βρείτε τους αριθμούς αυτούς.
Α΄Λυκείου - Θαλής 1999
ο
Θέμα 3
Την 1η μέρα των αγώνων σκακιού σε ένα Λύκειο έγιναν ορισμένοι αγώνες, στους οποίους σε
3
κάθε παιγνίδι ο ένας παίκτης ήταν αγόρι και ο άλλος κορίτσι. Την 1η μέρα πήραν μέρος τα των
4
2
αγοριών και τα των κοριτσιών. Αν η τάξη είχε 34 παιδιά, να βρείτε :
3
α) Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια είχε η τάξη.
β) Πόσα παιδιά δεν πήραν μέρος στους αγώνες της πρώτης μέρας.
Α΄Λυκείου - Θαλής 2000
Θέμα 4ο

Ένα μαθητής θέλει να αγοράσει δύο βιβλία. Το βιβλίο Α κοστίζει όσο είναι το 60 % των
χρημάτων που έχει μαζί του, ενώ το βιβλίο Β κοστίζει όσο το 44 % των χρημάτων του.Αν είχε
80 λεπτά περισσότερα, τότε θα είχε ακριβώς τα χρήματα που κοστίζουν και τα δύο βιβλία μαζί.
Πόσο κοστίζει το κάθε βιβλίο ;
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2004
ο
Θέμα 5
Το άθροισμα Cesaro των αριθμών 1 ,  2 , 3 ,...,   είναι ο αριθμός :
s  s  s  ...  s 
C  1 2 3

όπου s k  1   2  3  ...   k (k  1, 2,3,..., ) .Αν το άθροισμα Cesaro των αριθμών
1 ,  2 , 3 ,..., 99 είναι ίσο με 1000, να βρείτε το άθροισμα Cesaro των αριθμών
1, 1 ,  2 ,  3 ,..., 99 .
Α΄ Λυκείου - Θαλής 1999
ο
Θέμα 6
Αν   2( 2   2 )  (  ) 2  4 και    2        2 , όπου ,  είναι πραγματικοί
αριθμοί, να λύσετε την εξίσωση : x  B
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2004
30/11/2012
Μαθηματικός

Μπάμπης Στεργίου –

Σελίδα 2 από 4

Α. Μαθηματικοί Διαγωνισμοί - Άλγεβρα

Θέμα 7ο

42
x  x 1
Α΄ Λυκείου - Θαλής 1998

Να λύσετε στο σύνολο των πραγματικών αριθμών την εξίσωση x 2  x 
Θέμα 8ο

2

Δίνεται η εξίσωση x 2  x  2  1,   
α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση αυτή έχει πραγματικές και άνισες ρίζες.
β) Να εξετάσετε αν οι ρίζες της εξίσωσης αυτής μπορεί να είναι ακέραιοι αριθμοί.
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2000
Θέμα 9ο

Να αναλύσετε σε γινόμενο τριών πολυωνύμων, μη σταθερών, το πολυώνυμο :
P(x)  x 6  2x 5  x 2  x  2
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2005
ο
Θέμα 10
Να γίνει γινόμενο η παράσταση :
A  x 3  (1  x  x 2  x 3 ) 2
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2002

Θέμα 11ο

Να λύσετε την εξίσωση :
(x  3)   3  2  2 ,   
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2006

ο

Θέμα 12

Να λύσετε την εξίσωση
3(1   2   4 )x  (1     2 ) 2 x  5   4  3   2    1 ,    .
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2001
ο
Θέμα 13
Αν , ,    με   0 και :
x y z
  ,       1 και  2  2   2  1 ,
  
να αποδείξετε ότι xy  yz  zx  0
Α΄ Λυκείου - Θαλής 1997
ο
Θέμα 14
Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί , ,  με :
|  |  |    | ,|  |  |    | , |  |  |    | .
Να αποδείξετε ότι       0
ο

Β΄ Λυκείου - Θαλής 1999

Θέμα 15

Έστω , ,  θετικοί αριθμοί με :
 
 

  (
  )    (
 )    (
 )  0
2
2
2
30/11/2012
Μαθηματικός

Μπάμπης Στεργίου –

Σελίδα 3 από 4

Α. Μαθηματικοί Διαγωνισμοί - Άλγεβρα

Να αποδείξετε ότι     
Α΄ Λυκείου - Θαλής 1998
Θέμα 16ο

Το τετράγωνο του αθροίσματος των πραγματικών αριθμών x, y, z είναι ίσο με το τριπλάσιο
του αθροίσματος των τετραγώνων τους. Αν επιπλέον είναι x  2y  3z  60 , να βρείτε τους
αριθμούς x, y, z .
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2003
ο
Θέμα 17

1 1 1
    , να αποδείξετε ότι ο αριθμός :
  
  ( 22  1)  (2  2  1)  (  2  2  1)
είναι τετράγωνο ρητού αριθμού.
Α΄ Λυκείου – Ευκλείδης 1998
ο
Θέμα 18
Αν , ,  είναι ρητοί αριθμοί με    0 και

Να αποδείξετε ότι ο αριθμός   2003  20053  2004  20023 είναι κύβος ακεραίου αριθμού,
δηλαδή τέλειος κύβος.
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2005
Θέμα 19ο
Οι αριθμοί , , ,  έχουν την ιδιότητα :
'' Αν προσθέσουμε τυχαία τρεις από αυτούς και από το άθροισμά τους αφαιρέσουμε 5,
τότε προκύπτει πάντα ο αριθμός 2002. ''
Να υπολογίσετε το άθροισμα          .
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2002
ο
Θέμα 20
Αν x, y, z   με xyz  1 , να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης :
1
1
1
K


y
z
x
y 1
z 1
x 1
x 1
y 1
z 1
Α΄ Λυκείου - Θαλής 2001
Θέμα 21ο
Να βρείτε το μεγαλύτερο αριθμό M με την ιδιότητα :
 1   1
1    1    
   
για κάθε ,   0 με     1 .
Θέμα 22ο

Α΄ Λυκείου - Θαλής 2001

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί x, y, z ώστε :
x  yz  y  zx  z  xy
Να αποδείξετε ότι (x  y)(y  z)(z  x)  0 .
Α΄ Λυκείου – Ευκλείδης 1999
30/11/2012
Μαθηματικός

Μπάμπης Στεργίου –

Σελίδα 4 από 4

Α. Μαθηματικοί Διαγωνισμοί - Άλγεβρα

Θέμα 23ο

Αν , ,    και   0 , να αποδείξετε ότι :
2

   
  
     3   
  
   
Α΄ Λυκείου – Θαλής 2006

ο

Θέμα 24

Αν x, y, z  0 , να αποδείξετε ότι :
1
1
1
1
 3 3
 3

3
3
3
x  y  xyz y  z  xyz z  x  xyz xyz
Α΄ Λυκείου – Ευκλείδης 2002
Θέμα 25ο
Αν ,  είναι πραγματικοί αριθμοί και

 



 2  1    2  1 1,

να αποδείξετε ότι     0 .
Β΄ Λυκείου – Θαλής 2005

ο

Θέμα 26

Δίνονται οι θετικοί αριθμοί x, y, z .Να αποδείξετε ότι :
(x  y)(x 2  xy) 2 (y  z)(y 2  yz) 2 (z  x)(z 2  zx) 2


 3(x  y)(y  z)(z  x)
yz
zx
xy
Β΄ Λυκείου – Ευκλείδης 2003
Θέμα 27ο

Αν ο  είναι φυσικός αριθμός με   2 , να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης :
1 1
1 1
1
1
 2  1  2  2  ...  1 
 2
2
2
2 3
3 4
(  1) 
(  2)(2  1)
.
είναι ίση με  
2
Προκριματικός Νέων - 2003
  1

Θέμα 28ο

Να λύσετε στο σύνολο των πραγματικών αριθμών το σύστημα :
 x 2  y 2  z(x  y)  2
 2 2
 y  z  x(y  z)  4
2
 2
 z  x  y(z  x)  8
Αρχιμήδης 2002

30/11/2012
Μαθηματικός

Μπάμπης Στεργίου –

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful