You are on page 1of 2

PROJEKT - Lyiarske stredisk v Eurpe 2010/2011 porovnanie cien skipasov

Eurpske spotrebitesk centrum v Raksku koordinovalo projekt - Lyiarske stredisk v Eurpe 2010/2011, ktorho sa zastnilo takmer 199 lyiarskych stredsk z 20 krajn Eurpy. Cieom projektu bolo pomc spotrebiteom pri vbere lyiarskeho strediska v zimnej sezne 2010/2011 tak, aby stredisko zodpovedalo ich poiadavkm a vyhovovalo aj ich finannm monostiam. Lyovanie patr v mnohch eurpskych krajinch k najpopulrnejm zimnm portom obzvl v Alpskch oblastiach Rakska, vajiarska, Talianska, Slovinska, Nemecka a Franczska. Vaka pribdaniu lyiarskych vlekov a lanoviek v mnohch eurpskych krajinch sa zujem o tento druh zimnho portu neustle zvyuje aj napriek tomu, e nie vetky krajiny maj priazniv geografick a klimatick podmienky na lyovanie. Porovnanie cien skipasov vo vybranch lyiarskych strediskch , ktor participovali na projekte Zavedenie infratruktry do lyiarskych stredsk je spojen s vysokmi nkladmi, ktor musia zaplati spotrebitelia a v prpade, e si nron lyiari vyber dobre vybudovan lyiarske stredisko musia pota s vkou vstupenky od 35 -50 EUR na 1 de pre dospel osobu. Pri zakpen vstupenky na cel tde v top-lyiarskom stredisku pre dospel osobu si mono zakpi skipas pribline za 250 EUR. K tejto cene treba vak pripota ete nklady na ubytovanie a denn stravu. V projekte s uveden ceny skipasov (naroden po roku 1994) . pre deti ( naroden po roku 2001) a teenegerov

Za Slovensko sa projektu zastnilo es lyiarskych stredsk, najlacnej skipas je od 17 EUR - 31 EUR na de pre dospel osobu v lyiarskom stredisku Tureck Krna, za 6dov skipas zaplatia lyiari v tomto stredisku od 80 - 165 EUR. V Raksku stoj najlacnej skipas na de od 22 - 42,5 EUR, za es dov sa plat od 90 - 236 EUR. Medzi desiatkou najlacnejch arelov v kategrii od jedenho do desiatich kilometrov zjazdovch trat je dev eskch stredsk. Skipas na 1 de pre dospel osobu je od 10 - 24 EUR. Najniia cena za 6-dov skipas pre dospel osobu medzi vetkmi zastnenmi strediskami je v portovom areli - Sport arel Klny v Krunch horch, kde lyiari zaplatia za skipas 40 EUR. Najvyia cena za 6-dov skipas je v lyiarskom stredisku Bukov hora, kde zaplatte za skipas 126 EUR. vajiarsko, ktor sa taktie zastnilo projektu patr medzi krajiny Eurpy, kde lyiari zaplatia za denn skipas od 36 - 57 EUR, v luxusnom stredisku St. Moritz sa plat za 6-dov skipas 272 EUR, lyiari maj k dispozcii 350 km zjazdoviek. Nakoko z 26 oslovench lyiarskych stredsk v Posku sa projektu zastnilo iba lyiarske stredisko Osrodek Narciarski Kotelnica Bialczanska s dkou zjazdoviek 8 km,

nie je mon porovnanie cien skipasov s inmi strediskami v Posku. Lyiari zaplatia v tomto stredisku za skipas sumu 20 EUR na de, 6-dov je za cenu 81 EUR . Prklad family package pre rodinu Ak sa dovolenky zastn rodina (2 dospel a 2 deti) mus sa pota pribline so sumou 2000 EUR na 1 tde pobytu na horch s ubytovanm v 3-hviezdikovom hoteli (vrtane raajok a hlavnho jedla). Do tejto sumy nie s zapotan vdaje spojen s cestovanm, vdaje na poianie ly, oberstvenie poas da, prpadne nklady na lyiarsku kolu. Rodina s priemernm prjmom mus pota s tm, e ju tdenn dovolenka bude st viac, ako je jej priemern mesan prjem, preto mlad rodiny, ktor maj ni rozpoet si musia dkladne zvi kde chc trvi zimn dovolenku. Top lyiarske stredisk poskytuj vynikajce sluby pre lyiarov, obzvl lyiarske stredisk v Alpch disponuj mnostvom trat vo vbornom stave, s vybaven poetnmi lyiarskymi vlekmi o uvtaj najm vniv lyiari. Niektor vybran lyiarske stredisk, ktor sa zarauj medzi drah lyiarske stredisk napr. Saas Fee a St. Moritz vo vajiarsku poskytuj zavy pre rodiny s demi, ak rodina o zavu poiada, napr. deti do 9 rokov mu lyova zdarma, avak musia by v sprievode svojich rodiov. Zavy sa poskytuj aj v prpade, ak m rodina tzv. guest -card v lyiarskom stredisku, napr. mal deti mu pouva vleky zdarma v prpade, ak s sprevdzan dospelou osobou. Nakoko zavy s v jednotlivch lyiarskych strediskch rzne , treba o ne poiada u pri obstarvan zimnej dovolenky v stredisku, ktor takto zavy poskytuje pre rodiny s demi. Bliie Porovnanie cien a ponuky sluieb v lyiarskych strediskch, ktor sa na projekte zastnili mete njs na strnke: www.esc-sr.sk, kde s uveden informcie priamo od prevdzkovateov lyiarskych stredsk. Projekt Lyiarske stredisk v Eurpe 2010/2011 je vsledkom celoeurpskeho prieskumu lyiarskych stredsk, ktor spracovvali Eurpske spotrebitesk centr a jeho cieom bolo podpori spotrebiteov pri vbere vhodnho miesta pre ich zimn dovolenku .