P. 1
Git Morgen Sunday 12.02.12

Git Morgen Sunday 12.02.12

|Views: 74|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Dec 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

ו”יה ףאליפ םייח המלש ה”ומ

ו“ינ יבצ לארשי רמכ ןתחה
אגיפ סדרפ םלואב
יסנאמ ,ו”יה ןאמדעירפ השמ ר”ב ןרהא ה”ומ
ו”יה רעגניז השמ ה”ומ
ו“ינ לדנעמ םייח רמכ ןתחה
לאירעפמיא םלואב
ו”יה ץרעמ ל”רב שרעה דוד ה”ומ
ו”יה גרעבנייטש םולש ףסוי ה”ומ
ו“ינ ריאמ םייח רמכ ןתחה
לסעק זואר םלואב
ו”יה לרעפ קחצי השמ ה”ומ
ו”יה רעלצטינש בקעי ה”ומ
ו“ינ ןועמש רמכ ןתחה
י”ק ,ןייטשקע םלואב
עילארטסוא ,ו”יה שטיוואבעל השמ םהרבא ה”ומ
ו”יה רענטרעג םוחנ םולש ה”ומ
ו“ינ לאוי אדוי רמכ ןתחה
יסנאמ ,הרש ’יח תרטע םלואב
ו”יה גרעבסייוו ןמלז םייח ה”ומ
י”ק - ו”יה שטיוואקרעב ה”ארב םייח השמ ה”ומ י”נ ףסוי יכדרמ רמכ ח”הבה י”ק - ו”יה רעדארב לשרעה ה”ומ
םיכודיש
ק ק קק ק ק ק ק קק ק ק
תונותח
ק ק קק ק ק ק ק קק ק ק
To advertise call: 718.388.7744 Email: mail@gitmorgen.com
םייהא טראפ סאוו י"א ןופ ןתח א
אד טשינ זיא טלעג ןייק ןוא ,ךאוו יד
םוצ ןסאמ יד ןיא עלא טמוק
תביסמ
ןעמל
ותוא ליצה
אנהכ יכדרמ • ןייטשדלאג ןמלז • שטיוואלארטס לאקזחי • םיובלטייט 'ילדג • רעגאלש השמ ןרהא
ןייטשראמראמ השנמ לליה • קאבאט קחצי םהרבא • קילג בייל דוד ןייטשדלאג שרעה קחצי
ןרעטש דוד לארשי • שטיוואקראמ ףסוי לאוי • סילדייא קחצי המלש • רעדנעללאה םחנמ
גאטנוז טנייה
הלילה תוצח דע 7:00 העשמ 549יBedford Ave. ןעצטייוו'ד יבצ ןינב ד"מהיבב
םולשל םכאוב תארקל םיכחמה
ןאמליה קחצי םירפא ברה - בואל ןויצ ןב ברה
■ ■ םויה ■ ■ םויה ■ ■
הביסמ עגיטכיוו ראג יד וצ עלא טמוק
תושפנ ליצהל
דעומ דועב
םינקסעה דעוו / םולשל םכאוב תארקל הכחמה
רעדנאס בייל ףסוי
רעגרעבצריוו רעב קחצי
ףפאליפ ףלאוו קחצי
דלעפנעמולב שרעה םהרבא
רעגרעבצריוו לאוי
באז עשוי 'ר ה"ומ תיבב
ו"יה רעגרעבצריוו
446 Marcy Ave. #6-A
cor. Flushing Ave.
זיא עכלעוו ,םירוסי לעב א קידצה ןופ הכרב א ןעמענ טמוק
תוקחד סיורג ןיא ךיז טניפעג ןוא טנוזעג טשינ קראטש ע"ל
א"טילש םייח יבר לבוקמה
ךאנ
עטלייצעג
תועש
!ןבילבראפ
טפאכ
םעד ןיירא
!טייהנגעלעג
תועושי לעופו לבוקמ קידצ ץלא םסרופמ ןהעוועג זיא רע סאוו אריצחובא - ילאס אבאב ןופ לקינייא
תוחפשמ עשידיא ךאסא (ע"יז ראמטאס'מ ק"היבר ייב טצעשעג רעייז ןעוועג)
דועו ,םיכודיש ,תחנ ,ק"שז טימ תוכרב ענייז ןופ ןראוועג ןפלאהעג ןיוש ןענעז
:זא ןעוועג חיטבמ טאה ילאס אבאב רעד עדייז רעגילייה ןייז
!"ןייז לח תוכרב ענייז ןלעוו (א"טילש םייח יבר) לקינייא ןייז ןפלעהסיורא טעוו'ס רעוו"
ו"יה ץילכאר קחצי 'ר ה"ומ ןופ בוטש ןיא טכאנ טנייה
ת"ת ראמטאס רעביא ןגעק 739 Whyte Ave.
טכאנייב 10:00 זיב גאטימכאנ 5:00 ןופ
ךאוו ןגידנעמוק םעד םייהא ןיוש טראפ א"טילש םייח יבר - 718-624-2311
יטעייסאס רעסנעק םילוח אפור
768 Bedford Ave. - Brooklyn N.Y. 11205
ד"סב
העדומ
ןלאפעגניירא תועטב זיא סאוו עיצאמראפניא עכילסורדראפ ףיוא ןגידלושטנא ךיז ןליוו רימ
ןדנעייטשראפעב םעד רעביא רוביצ עשימייה ן'ראפ ןעגנודלעמ עסיוועג ןיא
RCCS Auction
טכאנ ןאשקוא םייב סטעקיט ןפיוק וצ םלוע ןשימייה ן'ראפ ץאלפ יד זא ןלעטשראלק ןליוו רימ ןוא
:ןרעמונ עדנעגלאפ יד ךרוד זיולב זיא ,טכאנ גאטשרענאד ןגידנעמוק
877-332-2808 / 718-831-7787
ונמיה החונ םימכח חור ןיאש רעצעלפ ערעדנא ןייק ףיוא טשינ ןוא
םילוח אפור תלהנה / קנאד טימ
1153
5:50 :רחשה תולע
7:02 :המחה ץנ
8:47 ש”רק ןמז ףוס
9:23 א"רג ש"קזוס
9:46 :הלפת ןמז ףוס
10:11 א"רג ת"זוס
11:45 :תוצח
4:26 העיקש
718.331.8463:רעמונ ןיילטאה םינמז
December 2 ‘12 ’סמלו ק”פל ג”עשת וילסכ ח”י בשיו ’רפ גאטנוז

Upscale Office Rentals
60 Rutledge Street, Brooklyn NY,
 Luxurious hallways
 Utilities included
 High speed internet avail.

Cal l : 917.524.8930

Store for rent 517 Park ave 1400 Sq ft ground fl. + 1400 sq ft Basment Call 718-599-5569 - ס"מוו
347-675-7456 טפור סענזיב/ראטס א ראפ ןעגנידראפ וצ טנעמסיעב עטסקיפעגפיוא ענייש - ס"מוו יינ
347-314-7895 - 718-782-2964 ס"מוו ןופ ץראה ןיא ןענימרעט ערעגנעל רעדא ,תוחמש ,תבש ראפ ןעגנידראפ וצ 2 רעדא םור 1 - ס"מוו
up & down + basment 3400 sq. ft. 360K by the develpment on maple cor. routh 45, ready to move in. 845-659-7370
הבר האיצמ - יסנאמ
We Fight all Moving & Parking Violations טיעטספא ןיא לשעפס 718-954-4295 / 917-957-7545
718-782-0285 !טריטנאראג טייהנדירפוצ ,diamonds-platinum רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400
347-563-2712 זנוא ייב ערה ןיע רעייא פא טכערפש ,רעדניק ,תחנ ,םיכודיש ,טנוזעג ,הסנרפ ןרעסעבראפ ריא טליוו ;ערה ןיעמ ונליצתו
718-954-0112 • טריטנאראג טייהנעדירפוצ • Exterminator עשימייה
We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. call 718-438-9300
347-432-3562 Excellent Mice Proofing טפור ?bed bugs water bugs & ants רעדא ןזיימ ריא טאה
Handyman • Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774
רעללאד ןפיוא טנעס ןראפ Bank of America Home Equity רעייא ןעלטעס טצעי טנעק ריא
845-915-6798 !ךאנ ןעק'מ גנאליוו ןיוש טפור - ךילטייצ טלאצ ריא וליפא
Lawyer for accidents, slip & fall injury, medical malpractice and more. call Howard Kagan, 718-258-8080
718-483-0622 סיוורעס ריט וצ ריט -.ג.ד.א שובטעלפ - פ"ב - ס"מוו סיוורעס רעשזנעסעמ עכילגעט
845-239-7378 העש 24 טפור - ךילסעלראפ שימייה - סנעטסיד גנאל לאקאל - סיוורעס ראק בוט לכ
Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896
,טייהנגעלעג עכלעוו ייס ראפ .ג.ד.א םירעש האמ - הלואג - זלעב - םילשורי ,י"א ןיא תוריד ריא טכוז
011-972-52-715-6761 טפור ,ןזיירפ עגיליב עלעיצעפס ,רעטנגעג עלא ןיא תוריד ענייש ןבאה רימ
HANDYMAN ELECTRIC
HANDYMAN
Pest Hunter Exterminator
The Ticket Fighter
;םוהטכייר ןייז טכיירגרעד טאה רע יוזאיוו עטכישעג ןייז ןלייצראפ טעוו אדיראלפ ןופ רענ ָ אילימ
!הכז םדוקה לכ 732-451-6155 טפור - גאטימכאנ 5:00 גאטנוז טנייה
ךרוד טרישזדנארא Famous Cooking Show יד וצ תיב ינב רעייא טקיש ןעקנעדעג םוצ הכונח א ראפ
רעגייזא 8 זיקראמ יד ןיא טכאנ גאטנאמ • סיורק - ןאמדלעפ - אניטק ס'רעטסעווש רעפיול יד

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->