Capitolul II Trei zile lungi Urm[torul pas De@i ie@isem de mult timp dei cabinetul doctorului, Arn

se mai certa cu el. -Trebuie s[ mai existe @i altceva! }n meseria mea, clientul are tot dreptul s[ m[ chestioneze @i a@a se @i procedeaz[. C\teodat[ descoperim idei noi tocmai datorit[ acestor ]nt\lniri. }n meseria mea, clientul este rege. Acest chirurg parc[ are ochelari de cal, nu vede dec\t ]nainte; nimeni nu are dreptul s[ comenteze pe marginea deciziilor luate de ei sau a metodelor folosite. Trebuie s[ mai fie @i altceva. Eu nu prea mai judecam bine. N-am putut s[ g\ndesc mai departe de mastectomia radical[. Mai erau trei zile p\n[ la opera#ie – ah, numai eu @tiu c\t uram aceast[ opera#ie. Oare mai exist[ vreo alternativ[? Dup[ mai multe discu#ii, am decis ]mpreun[ cu Arn s[ citim tot ce g[seam despre cancerul la s\n. Am sunat ]n toat[ #ara dup[ ajutor @i am reu@it s[ g[sim ]n jur de dou[zeci de c[r#i pe care trebuia s[ le citim ]n trei zile. Am primit ajutor din partea unui grup “Victime #i prieteni ai celor bolnavi de Cancer”. Aceast[ societate nu era cunoscut[ de “Societatea American[ de lupt[ ]mpotriva Cancerului”. Aveau o libr[rie cu specific ]n Solana Beach, California. Acolo am g[sit tomuri de informa#ii, plus aproape un raft ]ntreg de c[r#i ]n biblioteca local[, plus multe alte c[r@i despre hrana vie. Am citit aproape tot ce ne-a c[zut ]n m\n[. Citind carte dup[ carte, ne-a izbit realitatea @i seriozitatea subiectului. }n mintea noastr[ se n[@tea aceea@i ]ntrebare: cum de a putut fi doctorul at\t de sigur de metodele lui, c\nd de fapt mai erau multe de discutat? C\te tratamente exixtau? Cum de puteau unii oameni s[ fie at\t de siguri de tratamentele lor? Cert era c[ nu existau prea multe succese ]n domeniu. Sute de c[r#i din care s[ alegi. Cum s[ proced[m mai departe? Ca @i ]n cazul ]nghe#atei de vanilie @i ciocolat[ - e simlu, dar ce faci c\nd ai de ales ]ntre treizeci @i una de arome? (la data la care a ap[rut aceast[ carte, s-a mai descoperit una, deci, la ora actual[, sunt treizeci @i dou[ de arome.) Trebuia s[ existe undeva cea mai bun[ cale, ceva care s[ ne arate drumul cel bun, s[ g[sim calea cea mai bun[. Oare o vom g[si ]n c[r#i? Oare a existat vreodat[? Anun#[m familia Ini#ial, n-am vrut s[ le spun nici prietenilor, nici familiei. Mi-am dat seama c[ nu pot s[ spun ce g\ndesc. Nu vroiam s[ dau explica#ii ]n leg[tur[ cu starea prin care treceam. Via#a mea personal[ era dat[ ]n ]ntregime peste cap. De mic[ r[m[sesem orfan[, deci nu aveam p[rin#i pe care s[-i ]ntristeze asemenea ve@ti, dar c\t timp po#i p[stra un secret fa#[ de cei pe care-i iube@ti? Nu aveam nici o ie@ire. de@i nu am vrut, a trebuit s[ le spunem adev[rul copiilor @i p[rin#ilor lui Arn. }ntrebarea imediat[ a fost c\nd @i unde va avea loc opera#ia. c\nd le-am spus c[ ]nc[ ne mai g\ndim, c[ s-ar putea s[ nu fac opera#ia, leam sim#it grija @i sentimentele confuze; erau neputincio@i, dar @i uimi#i. - Care ar fi cealalt[ metod[? Ce Dumnezeu vrei s[ faci? De ce? ]ntrebau, ]ncerc\nd s[ ] n#eleag[. Au insistat mult @i tensiunea dintre noi p[rea s[ creasc[ cu fiecare zi ce trecea. Dup[ ce p[rin#ii lui Arn s-au g\ndit mai mult, mama lui m-a sunat @i mi-a spus: - Am f[cut tot ce am putut. e@ti destul de mare ca s[ iei o hot[r\re de una singur[. Acum spune-mi despre ce este vorba, tot, de la ]nceput. Fiica noastr[ este c[s[torit[ ;i locuie@te ]n alt stat, deci nu era foarte aproape ca s[-@i dea seama de situa#ie. Fiul nostru, Bob, nu s-a l[sat cu una cu dou[. Este inteligent, cotat ca un bun inginer, a terminat printre primii facultatea de Inginerie mecanic[ ]n san Diego. Suntem foarte m\ndrii de el. De obicei, Bob nu comenteaz[ deciziile tat[lui s[u. }@i respect[ tat[l @i este obi@nuit cu metodele lui Arn de a trata o problem[. Arn obi@nuia s[ ]ntoarc[ o problem[ pe toate p[r#ile, p\n[ g[sea cea mai bun[ rezolvare. }n mod normal, fiul nostru se l[sa repede contaminat de stilul tat[lui s[u, dar, de aceast[ dat[, nu a putut fi de acord. S-a g\ndit c[ Arn trata aceast[ problem[ ca pe oricare alta, dar

nici Arn nu eram suficient de reali@ti. ca om. a zis c[. credeam c[ eu voi fi aceea. }n mine se d[dea o lupt[. ceea ce-mi doream era s[ fie @i altcineva de acord cu mine. s[ tr[iesc ]ngrozitor. abia acum ]l apreciam. ]ntradev[r. ar fi urmat sfatul medicului. c\nd te operezi? Telefonul suna. . ]n ultimile clipe. Atunci mi-am dat seama c[ trebuia s[ fac opera’ia de mastectomie radical[ @i de@i aceast[ p[rere era diferit[ de a lui Arn. }n#elegea cum g\ndesc.. investindu-se asemenea sume. Oamenii sunt minuna#i. c[ de fapt era decizia mea @i mi-a dat de ]n#eles c[. Decizia mea Ce vroiam cu adev[rat? Dar Arn? Oare o so#ie trebuie s[ ia o decizie de una singur[? Cum trebuia s[ fac? Cum s[-mi dau seama ce trebuia s[ fac? Prima hot[r\re pe care am luat-o a fost s[ m[ consult cu prietenii mei. At\t de mul#i sunt dornici s[ ajute. $tiam c[ guvernul nostru a cheltuit milioane de dolari pentru cercetare ]n domeniul tratamentului cancerului. o certitudine. mult mai mult dec\t ]n momentele noastre bune @i am ]n#eles c[ este adev[rat c\nd se vorbe@te despre leg[tura mistic[ dintre so# @i so#ie. Pe cancer. Am ]nceput s[ lupt cu mine. Dac[ exista vreouna. dac[ ar fi fost ]n locul meu. Specialistul mi-a spus c[ prin opera#ie cancerul ar putea fi stopat. Pe lume. Dac[ doctorii au dreptate @i nu exist[ o alternativ[ palpabil[? Nu po#i s[ dai ]napoi @i s[ porne@ti de la cap[t. tot atunci am realizat c[ Arn a fost permanent l\ng[ mine. l-a ]ntrebat: . Am hot[r\t s[ nu fac opera#ia de extirpare a s\nului. dar nu vindecat. nu @i-a dat seama c[ tat[l lui analiza problema din toate unghiurile. dar nu a comentat mai mult. Apoi m-am ]nfuriat. ar fi trebuit urmat[ calea conven#ional[. de fapt. Vorbindumi. ne pare r[u. M-am g\ndit c[. f[r[ s[ ezite. a@teptam @i un alt r[spuns – un suport moral.. nu era nici o diferen#[. . c\nd @i-a dat seama c[ nu va reu@i. }ntotdeauna s-a temut de cancer. s[ @tii c[ te ]ndrep#i spre moarte. } ndurerat. bucat[ cu bucat[. Aceasta era una din cele mai mari speran#e ale mele. Totul era neclar. Pe mine. pentru c[ vroiam s[ m[ sprijin pe prieteni. c[ va fi al[turi de mine. Indiferent c[ mai aveam de tr[it c\teva luni. f[r[ s[ trebuiasc[ s[ fiu supus[ mereu opera#iilor. a ]ncercat s[ ne conving[ de contrariu. dar ]n ad\ncul inimii am sim#it c[ vreau s[ caut o alt[ cale. Apoi a ]nceput s[ sune telefonul. surprins. La Verne a ]nceput s[ pl\ng[. poate p\n[ la anul se va descoperi un tratament. ceva mai ]ncet. f[r[ oprire. ]n#elegea c[ nu doresc mastectomia radical[. cu ajutorul c[reia s[ m[ vindec de cancer. indiferent de hot[r\rea pe care o voi lua. Nici unul din prietenii mei nu s-a g\ndit c[ diagnosticul medical ar mai putea avea @i alternativ[. poate mama ar mai avea cinci ani de tr[it. numai eu aveam dreptul s[ decid. eram confuz[ @i m[ sim#eam frustat[. un an sau cinci vroiam s[ tr[iesc ca o fiin#[ ]ntreag[. dup[ p[rerea ei. dar spunea c[. c[ m[ va sus#ine @i va continua s[ m[ iubeasc[ . m[ g\ndeam c[ nici eu. Dac[ a@ mai avea norocul s[ mai tr[iasc. omul are nevoie s[ fie singur cu sine. Arn mi-a povestit cum fiul nostru s-a dus la el @i i-a spus c[ aceast[ hot[r\re nu trebuia s[ o ia el. ca ]n cazul problemelor mecanice. care l-a greu devin “o singur[ persoan[“. S[ fii luat. Arn @i-a dat seama c[ fiul nostru avea dreptate. Dup[ ce s-a g\ndit mult timp. i-a spus lui Arn s[-l sune pe chirurg @i s[ anuleze opera#ia. . pentru c[ nici ea nu dorea s[ m[ influen#eze ]n vreun fel. @tiam c[ o va accepta. va fi al[turi de mine.pentru toate acestea ]i eram foarte recunosc[toare. Apoi am realizat c[. suna. Dee (de profesie asistent[ medical[) auzise de c\teva succese @i.sim#ea c[ este ceva mult mai serios. V[zusem asta de mult prea multe ori. }ncepusem s[-mi pl\ng de mil[.Dac[ faci vreo gre@al[? Dac[ nu ai ]ncerca s[ o faci ]n felul t[u. Dintr-o dat[ am ]n#eles c[. afar[ poate de faptul c[ urma s[ fiu supus[ radia#iilor. Nu @tiam dac[ am dreptate. Bob avea impresia c[ Arn era cel care trebuia s[ decid[. A fost cea mai grea decizie pe care a trebuit s[ o iau vreodat[. c[ visam f[r[ ca la orizont s[ existe vreo speran#[. Medicul nostru de familie a reac#ionat cu ne]ncredere @i.Fir-ar s[ fie. p[rea s[-mi contureze destinul.Tocmai am auzit vestea. poate la anul viitor voi putea s[ merg la farmacie @i s[ cump[r o pastil[.

chirurgul l-a mustrat pe Arn. ]nainte s[-l trat[m. doctorul Lloyd Old. F[ina a fost interzis[. }n acela@i articol. s-a dovedit a fi calea ideal[. 3. corpul uman”. spun\ndu-i c[ ar trebui s[ existe legi ]mpotriva unor oameni ca el. care numai ]n acest an a atacat peste 650000 de americani @i a omor\t peste 350000. apoi urma o examinare microscopic[. tehnologiile mai vechi – opera#ia. de obicei. este o infec#ie cauzat[ de un agent microbian care tr[ie@te [n noi. La fiecare consulta#ie mi se lua s\nge. Un articol din revista Time descria imunoterapia ca fiind ”cea mai dezvoltat[ @tiin#[ privind auto-imunitatea – studiul modului natural de protec#ie a corpului ]mpotriva bolii. Nu exist[ nici o cale sigur[ prin care s[ se @tie c[ pacientul va r[spunde la tratament”. ne-am decis s[ g[sim o cale de acces ]n acest program de cercetare. Dac[ aceast[ premiz[ este adev[rat[. cu ar fi mutilare. iar chimioterapia are efecte nepl[cute @i primejdioase. Imunoterapia. Am eliminat din dieta zilnic[ toate produsele alimentare pe baz[ de carne de pas[re. Din clipa ]n care sistemul nostru imunologic de ap[rare sl[be@te. ne-a atras aten#ia un tratament nou. dac[ voi muri. Antibiograme (prin care se testeaz[ felul ]n care r[srunde organismul la diferite antibiotice). un sistem imunologic genetic slab. handicap fizic @i psihic. Dup[ ce l-am g[sit. Am discutat problema cu Arn @i dup[ ce am ajuns la concluzia c[ poate asta era ceea ce c[utam. ace@ti agen#i microbieni formeaz[ o adev[rat[ armat[ @i preiau conducerea. Nu vroia s[ fie de acord sub nici o form[.Arn a procedat ]ntocmai @i c\nd i-a comunicat chirurgului c[ anuleaz[ opera#ia a primit o s[puneal[ cum nu i se mai ]nt\mplase niciodat[ p\n[ atunci. l-a amenin#at pe Arn. p[rerea lui era c[ aceast[ boal[. 8. cancerul malign. spun\ndu-i c[. ap putea stopa infec#ia @i cre@te imunitatea general[. pentru a g[si un medic care folose@te metoda imunologic[ ]n tratarea cancerului la pacien#i. 6. ci s[ stabilim un echilibru ]ntre cancer @i gazda sa. un regim alimentar incomplet sau traume fizice @i psihice repetate. am eliminat @i zaharurile.}mi spune#i s[ anulez opera#ia? Bine. Nu aveam voie s[ fumez. . experimental. Dar. La ]nceput mi se recolta urina de dou[ ori pe s[pt[m\n[. Nu aveam voie alcool pentru c[ descompunerea toxinelor alcoolului for#eaz[ ficatul. am stat mult timp de vorb[. apoi bacteriile erau izolate @i folosite la prepararea unui vaccin autogen. din diferite cauze. rezultatele opera#iilor au adus dup[ sine alte probleme. ]l va trage la r[spundere. }n unele cazuri. vice-pre@edinte @i asociat cu func#ia de director la Institutul de Cercetare a Cancerului din Sloan-Kettering. 2. Au urmat alte telefoane. 5. . era astfel: 1. 7. Sup[rat. Din c\te ]mi amintesc. Medicul a fost de acord s[ m[ includ[ ]n programul s[u de test[ri @i tratamente. Radia#iile pot distruge s[n[tatea la fel ca #esuturile cancerigene. (iar eu cred c[ este) atunci opera#ia . $i eu @i Arn aveam mari speran#e. Imunoterapia La pu#in timp dup[ ce am luat aceast[ hot[r\re. deoarece multe din aceste bacterii tr[iesc ]n tubul digestiv @i se ]nmul#esc rapid ]n timp ce fermenteaz[ zah[rul @i amidonul. Cancerul nu este o boal[ care omoar[. Dup[ ce am fost investigat[ @i mi s-au f[cut o mul#ime de teste. radia@iile @i chimioterapia (tratament pe baz[ de medicamente) – au dat rezultate bune. alte investiga#ii. De asemenea. care utiliza o strategie biochimic[ destinat[ s[ ]n@ele cancerul printr-o metod[ de protec#ie natural[ a corpului. afirm[ c[ “medicii nu pot aplica tratamentul de imunoterapie tuturor pacien#ilor. radia#iile @i chimicalele nu pot eradica acest proces continuu de infectare. care p\n[ [n acel moment nu p[rea s[ aibe asemenea dezavantaje. Aceast[ @tiin#[ este una dintre cele mai promi#[toare arme ]mpotriva cancerului. cum ar fi o boal[ sau b[tr\ne#e. numit imunoterapie. inclusiv ou[le (chiar @i din aluaturi). Mai mult. a urmat tratamentul. 4. Mai departe. Ceea ce ]ncerc[m s[ facem nu este s[ elimin[m cancerul. Nu i-a fost u@or s[ suporte criticile acestui medic. ceea ce ucide este cancerul progresiv. din moment ce ]i lipsesc elementele nutritive. ba chiar dezgustat. spune: “Haide#i s[ ne g\ndim cum am putea s[ control[m cancerul. dar vaccinurile ob#inute din #esuturile @i secre#iile propriului corp al pacientului. a@a s[ fie – o ve#i omor] pe biata femeie! Astfel sa ]ncheiat discu#ia.

12. solu#iile de cur[#at. 10. care s[ ajute corpul s[ se apere. pentru ca sistemul meu s[ nu permit[ evolu#ia cancerului. deoarece. Trebuiau evitate toate chimicalele.9. C\t am mai luptat s[ g[sim un doctor care s[ vrea s[ fac[ doar opera#ia de extirpare a nodulului! . O alt[ parte a tratamentului a fost regimul alimentar potrivit @i administrarea de vitamine. ficatul avea ]ndeajuns de lupt[ cu boala. Mi s-a f[cut vaccinul anti-tuberculoz[. Doctorul mi-a sugerat s[ consult un chirurg @i s[ fac o mastectomie simpl[ sau cel pu#in o opera#ie de extirpare a nodulului. solven#ii. BCG (Bacillus Calmette Guerin). 11. ca de exemplu sprayurile contra insectelor @i vopselel. ]n speran#a c[ vor fi activate toate for#ele de lupt[ din interiorul organismului meu. Mi s-a administrat @i gama globulin[. ]n timpul procesului de detoxifiere. pentru a mai fi supus unui stres suplimentar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful