Caracteristica generală a întreprinderii

Noţiunea de organizaţie, concept, roluri şi trăsături Orice societate, în general ,ca şi fiecare individ, în parte, pentru dezvoltarea sa are nevoie de anumite bunuri şi servicii. Acestea pot fi achiziţionate prin producerea proprie a lor sau prin cumpărarea lor. Datorită unei nevoi din ce în ce mai mare şi mai diversificate, obţinerea se realizează prin cumpărarea acestor bunuri sau servicii de la unii producători specializaţi care asigură necesarul mai multor indivizi. Specializarea în producerea unor anumite bunuri sau servicii implică apariţia întreprinderii, în care are loc unirea factorilor de producţie din care se obţin aceste bunuri sau servicii. Întreprinderea sau agentul economic sunt persoanele sau grupuri de persoane fizice sau juridice care în calitate de participanţi la viaţa economică au roluri şi comportamente similare. În sensul ei economic, o firmă (întreprindere), ca agent economic-indiferent de mărimea lui de forma de proprietate, de forma de organizare-produce bunuri şi servicii destinate întregii societăţi sau numai unui segment în vederea obţinerii scopului urmărit, obţinerea profitului. Deci ca o celulă de bază a economicului, firma(întreprinderea) este veriga organizatorică unde are loc combinarea factorilor de producţie(resurse umane şi materiale energetice) cu scopul producerii desfacerii bunurilor economice (produse, servicii şi informaţie) în structura, cantitatea şi calitatea impuse de cererea de pe piaţă şi obţinerii unui profit. Întreprinderea în cadrul procesului de producţie suportă costuri corespunzând remunerării factorilor de producţie utilizaţi, care trebuie compensaţi prin rezultatele producţiei sale, deci întreprinderea în mod necesar trebuie să producă o valoare excedentară costurilor sale. Întreprinderea se delimitează prin genul specific de activitate, prin conducerea şi gestiunea economică unică, prin unitatea sa financiară. Activitatea întreprinderii generează două grupuri pe fluxuri: a) intrări de factori de producţie, al căror cost determină fluxurile de cheltuieli ce apar în cadrul organizaţiei către agenţii economici care furnizează aceşti factori. b) ieşiri de bunuri şi servicii etc, produse şi puse la dispoziţia celorlalţi agenţi economici care, la rîndul lor, generează fluxurile de venituri obţinute în urma comercializării bunurilor respective.
3

Întreprinderile organizate în orice domeniu de activitate au în comun cîteva reguli şi anume: - pentru a produce este nevoie să utilizeze factori de producţie; - factorii de producţie nu sunt inepuizabili şi trebuie utilizaţi cît mai bine; - pentru a supraveţui şi a se dezvolta, întreprinderea trebuie să fie rentabilă; - activitatea economică în ansamblu său trebuie condusă bine. Abordate într-o concepţie sistemică, firmele(întreprinderile) prezintă un ansamblu de trăsături care definesc atît specificul obiectivelor lor, cît şi nivelul atins în transpunerea practică a acestora. Astfel întreprinderea este: a) sistem complex întrucît combină toţi factorii de producţie, fiecare din aceşti factori fiind alcătuiţi dintr-o mare varietate de elemente, între care se stabilesc multiple şi profunde legături. b) sistem socio-economic unde are loc legătura între factorii de producţie în cadrul procesului de producţie generator de bunuri materiale, conform obiectivelor fixate în funcţie de raportul cerere – obiective - piaţă. Punerea de acord a componentelor obiective-piaţă necesită ierarhirizarea obiectivelor întreprinderii şi articularea lor într-un ansamblu unitar, prin programele de activitate folosirea mecanismelor economice. Mecanismul economic al întreprinderii presupune folosirea unui sistem de reguli, metode şi instrumente(pîrghii financiare) pentru organizarea şi conducerea activităţii în toate componentele sale încît eficienţa să fie maximă. c) sistem tehnico-productiv în sensul că mijloacele de muncă, materiile prime şi materialele utilizate se crează anumite conexiuni. Acestea se manifestă prin dependenţa tehnologică dintre compartimentele în care se realizează activităţi de producţie. În pactică, întreprinderea se manifestă ca un organism unitar tehnicoproductiv, prin prizma a două criterii: -omogenitatea procesului tehnologic din secţiile producţiei de bază; -omogenitatea producţiei fabricate, în care scop sunt reunite procese neomogene sub aspect tehnologic. d) sistem organizatoric administrativ explicat prin cîteva aspecte: în momentul înfiinţării, întreprinderea capăta statul de persoană juridică, primeşte o denumire precisă, are un sediu al său şi un obiect de activitate bine determinat. În strînsă legătură cu profilul şi complexitatea obiectivelor stabilite, întreprinderea îşi defineşte propria structură organizatorică, dispune de un regulament propriu de organizare şi funcţionare. e) sistem dinamic organic adaptiv, întreprinderea îşi desfăşoară activitatea sa, sub acţiunea diferitor facori endogeni sau exogeni, adaptînu-se astfel atît la evoluţia macrosistemelor din care face parte, cît şi la cerinţele generate de dinamica elementelor încorporate.
4

f) sistem deschis, întreprinderea manifestîndu-se ca o componentă, în interacţiunea constantă cu celelalte elemente a sistemului caruia îi aparţine şi unde au loc intrări şi ieşiri. g) sistem autoreglabil, adaptiv întreprinderea are capacitatea oferită de autonomia sa funcţională, de a-şi modifica activiatatea în scopul realizării obiectivelor propuse. Astfel procesul de management se realizează în cadrul unui sistem autoreglabil adaptiv, care comportă blocuri suprapuse cu metode de autoreglare ierarhizate în funcţie de natura obiectivelor pe care le vizează. a) rolul economic se poate caracteriza prin aceea ca: - întreprinderile atrag şi combină factorii de producţie. Managerii caută să obţină cel mai bun rezultat la cel mai mic cost şi în acest scop ei acţionează permanent pentru optimizarea combinării factorilor de producţie. - întreprinderile au ca fmalitate acivităţii lor executarea de bunuri şi servicii, managerul reanalizînd permanent factorii şi combinarea lor, în funcţie de situaţia pieţelor de aprovizionare şi desfacere. - întreprinderile distribuie veniturile, ceea ce corespunde acţiunilor specializate de remunerare a factorilor de producţie utiIizaţi(salarii pentru muncă). b )rolul social al firmei este determinat de faptul că acestea sunt agenţi economici, a căror activitate nu poate fi studiată decît în contextul social existent. Firma există prin indivizi, respectiv prin salariaţii săi şi consumatorii bunurilor oferite pe piaţă, faţă de care manifestă un rol social specific, respectiv: - faţă de salariaţi care îşi consacră o mare parte a vieţii lor cotidiene muncii în cadrul întreprinderii şi care trebuie să găsească aici condiţii favorabile atît din punct de vedere al muncii cît şi al salarizării lor. -faţă de consumatori, firma trebuie să caute cea mai bună adaptare a bunurilor şi serviciilor propuse la solicitările clienţilor, ea trebuie să furnizeze o informaţie completă şi obiectivă asupra produselor sale, prin politici de publicitate, reclamă adecvata.

5

Capitolul 1
1.Mediul extern al întreprinderii

1.1. Conceptul şi necesitatea cunoaşterii mediului extern al întreprinderii
Întreprinderea este un sistem deschis fiind influenţată direct de către alte întreprinderi şi indirect de către factorii economici, socio-culturali, politici. Mediu extern - reprezintă totalitatea factorilor şi a organizaţiilor care influenţează direct şi indirect activitatea întreprinderii. Datorita complexitatii si multidimensionalitatii mediului in care isi desfasoara activitatea intreprinderea, in literatura de specialitate exista numeroase puncte de vedere cu privire la conceptul de mediu extern. Astfel, la modul cel mai general Kotler considera ca mediul extern reprezinta totalitatea fortelor necontrolabile la care intreprinderea trebuie sa-si adapteze politica si sa constituie din participantii si fortele externe care influenseaza asupra posibilitatilor intreprinderii de a dezvolta si mentine tranzactii avantajoase.(Cornescu V. Managementul, Bazele generale , Editura Actami 1998, pag 47) Daca avem in vedere locul si rolul participantilor la acest cadru de desfasurarea activitatii intreprinderii, interactiunea si intensitatea cu care actioneaza fortele constitutive, influentele pe care le exercita, putem delimita doua componente: 1.micromediul 2.macromediul

1.2. Micromediul ,caracteristica micromediului intreprinderii
Mediul intern al întreprinderii este constituit din agenţii economici cu care întreprinderea intră de obicei în relaţii directe, influenţele fiind puternice şi reciproce, reprezetând în fapt un ansamblu de condiţii, activităţi şi relaţii specifice. Ele asigură cadrul în care se aplică şi se verifică politica de marketing, având deci rol esenţial în elaborarea mixului de marketing. Deşi cu privire la componetele micromediului există în literatura de specialitate mai multe puncte de vedere, considerăm că în perioada actuală nu pot fi ignorate următoarele: furnizorii de mărfuri, prestatorii de servicii şi forţa de muncă, intermediarii, clienţii, concurenţii, conducerea şi organizarea internă, precum şi organismele publice, a căror activitate se răsfrânge nemijlocit asupra întreprinderii.
6

Noţiunea de furnizor şi analiza acestui factor Furnizorii sunt cei care asigură întreprinderii resursele necesare desfăşurării normale a activităţii economice, dar şi concurenţilor. Sunt reprezentaţi prin diverse firme de afaceri sau persoane particulare, care pe baza relaţiilor de vânzarecumpărare, pun la dispoziţie materiile prime si materialele, combustibilul, energia, apa, echipamentul tehnic sau execută o largă gamă de servicii, deosebită însemnătate având serviciile bancare. Un loc aparte îl au relaţiile cu "fumizorii" de personal, reprezentaţi prin unităţi de învăţământ, oficiile de forţă de muncă, persoanele aflate în căutarea unor locuri de muncă, precum şi întreprinderi particulare care au ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă disponibile. Deci fumizorii pot afecta direct activitatea de producere a întreprinderii şi anume dacă au o putere de nogociere înaltă pot crea unele probleme şi anume crescînd preţul, reducînd calitatea şi modificînd condiţiile de livrare a produselor lor, au posibilitatea de a reduce rentabilitatea sectorului. Mîna de lucru poate fi de asemenea considerată ca un furnizor capabil de a exersa o mare influenţă în diferite sectoare. Angajaţi extrem de competenţi sunt greu de găsit pe piaţă, cum de altfel o mînă de lucru sindicalizată poate, prin negocieri, sa-şi prevaleze o parte substanţială din profitul sectorului. Un grup de furnizori poate deveni puternic dacă: - este dominat de un număr restrâns de firme şi este mai concentrat decât sectorul de activitate în care-şi vinde produsele; - nu este obligat să facă faţă unor produse substituibile care se adresează aceluiaşi sector de activitate; - sectorul de activitate nu constituie un client important al grupului de furnizori; - produsul său constituie o intrare importantă pentru activitatea derulată de cumpărător; - produsele grupului sunt diferenţiate sau impun costuri de schimbare a partenerului de afaceri. Intermediari ,caracteristici. Intermediarii sunt reprezentaţi de firmele care ajuta întreprinderea la promovarea, vânzare a şi distribuirea mărfurilor către consumatorul final, sub forma: firmelor de distribuţie fizică (de comerţ, transport etc.), agenţiilor de service de marketing (cum sunt agenţiile de publicitate), societăţilor de asigurare. Verigele care acţionează între producător şi consumator de-a lungul unui canal de distribuţie mai sunt numiţi şi intermediari, acest cuvînt însă are două sensuri: - un prim sens este acela de element aflat între elemente exterme ale unei mulţimi sau care face trecerea de la un element la altul.
7

depozitarea şi preţul. nu cumpără pentru a vinde şi nu intră în relaţii contractuale cu posesia mărfii.întreprinderi mari care dispun de mai mute depozite în diferite zone geografice din care distribuie apoi marfurile spre punctele proprii de vînzare cu amănuntul. .un al doilea sens al cuvîntului defineste o operaţie economică specifică. aceea de intermediere.studierea pieţei. de facilitare în schimbul unei sume de bani a legăturii dintre vînzător şi cumpărător. ambalare. 3) Comercianţii integraţi realizează atît comerţul cu ridicata. 2) Comercianţii cu amănuntul sunt comercianţii care achiziţionează mărfuri direct de la producători sau de la comercianţii cu ridicata pentru a le revinde consumatorilor finali.. schimburi care cer timp mult pentru găsirea cumpărătorului.intreprinderi comerciale care se aprovizionează cu cantităţi mari de mărfuri de la producătorii interni sau din import(hypermarket. supermagazinele).stocarea mărfurilor în vederea realizării unor fluxuri continuie către cumpăratorii situaţi în aval.comerţul prin corespondenţă sau prin intermediul mijloacelor video sau audio. După tipul reţelei utilizate comerţul cu amănuntul poate fi: . În procesul distribuţiei îşi desfăşoară activitatea mai multe categorii de intermediari: 1) Comercianţi cu ridicata achiziţionează partizi mari de mărfuri pe care le revînd în partizi mai mici asortate.efectuarea unor operaţii de condiţionare. unităţi cu autoservire sau liber-service dar cu mărfurile expuse în rafturi şi comerţ prin reţelele de automate. Intermediarul este în acest caz tot un comerciant dar care spre deosebire de angrosist şi detailist. . care presupun prezenţa vînzătorului la raft ca intermediar.comerţ stabil realizat prin intermediul unor unităţi clasice. − comercianţii asociaţi care acţionează pentru realizarea unor obiective comune privind aprovizionarea. cît şi comerţul cu amănuntul şi pot fi organizaţi sub mai mult forme: .comerţ mobil realizat la chioşcuri sau cu mijloace de transport special amenajate. el facilitînd anumite schimburi care cer o pregătire specială de care producătorul nu dispune. Pe lîngă facilitarea actelor de vînzare şi cumpărare comercianţii cu ridicata îndeplinesc şi numeroase funcţii care avantajează atît producătorul cît şi consumatorul: . Pe piaţă rolul intermediarului pur este mic. promovarea produselor. 8 . comercianţilor cu amănuntul sau unor utilizatori care le achiziţioneazăîn vederea prelucrării ulterioare. informarea comercianţilor cu amănuntul şi a consumatorilor. . . verificarea calităţii în laboratoare şi cu apărătură specializată. .

cât şi de un sistem de forţe exterioare. şi care deşi primează interesele economice se desfăşoară nu numai cu mijloace economice. întrucât concurenţa este o luptă dură. reprezentând acţiunile pe care diferitele elemente ale sistemului le exercită asupra sa. reprezentate practice de entităţi identice. inovatori. către studiul mărimii şi sensului acestor forţe. firma este supusă unui sistem de forţe după aceleaşi principii după care. presiunea exercitată de produsele de substituţie. tipuri de concurenţi Concurenţii sunt agenţii economici cu care intră în competiţie orice întreprindere. care acţionează asupra sistemului datorită altor elemente ce nu aparţin acum acestuia. În principal. cât şi spre cunoaşterea posibilităţilor pe care le are firma de a le influenţa. ci şi extraeconomice. dar pe care el le poate asimila în viitor. un ansamblu de forţe acţionează asupra unui sistem de puncte materiale. ceea ce le conferă postura de: lideri. cu ţelul atingerii unor performante deosebite. analiza forţelor concurenţiale are în vedere anticiparea modului în care se vor deplasa factorii aflaţi la baza acestor forţe şi de a reacţiona corespunzător la deplasarea lor. Aceste forţe sunt: gradul de rivalitate între concurenţii existenţi. În mediul său concurenţial. în care învinge întotdeauna cel mai bun. Ei pot deţine un anume loc şi importanţă pe piaţă. motivele reuşitei concurenţilor importanţi. ea este determinată în general de aceleaşi forţe de bază. Chiar dacă intensitatea competiţiei diferă de la un sector la altul. concretizată într-un comportament specific mai ales în ceea ce priveşte modalităţile de intervenţie pe piaţă şi tipul de relaţii practicate.Concurenţii. ameninţarea noilor intraţi. conservatori sau timizi. Concurenţii sunt de obicei firme sau persoane particulare care îşi dispută aceiaşi clienţi (beneficiari) sau furnizori de bunuri şi servicii. pentru fiecare întreprindere este absolut necesar să descopere: structura şi amploarea concurenţei. precum şi şansele de ai învinge. puterea de negociere a clienţilor şi cea de negociere a furnizori lor. Ea va fi deci influenţată atât de un sistem de forţe interioare. Analiza trebuie orientată către determinarea forţelor esenţiale ale sectorului analizat. în mecanică. întrucât în economia de piaţă este indispensabilă înfruntarea pentru obţinerea unor condiţii mai avantajoase de producere şi desfacere a bunurilor şi serviciilor. Concurenţii unei întreprinderi pot fi: 1) Firme care fabrică acelaşi bun sau efectuează acelaşi serviciu 2) Firmele care produc produse substituibile 3) Firmele noi care intră pe piaţă Firme care fabrică acelaşi bun sau efectuează acelaşi serviciu care se confruntă 9 .

în cazul în care dispune de un management performant. în care statul să apară ca un factor esenţial de sprijinire şi ocrotire. O rivalitate intensă este în beneficiul clienţilor şi evident în detrimentul rentabilitătii concurentilor existenti. care să permită integrarea fiecărei întreprinderi în ansamblul pieţii naţionale. ele având consecinţe nemijlocit asupra politicilor de marketing elaborate de către fiecare întreprindere.ritmul lent de dezvoltare al sectorului. demografic şi ecologic. 10 . introducerea de produse noi. bătălii publicitare. ameliorarea serviciilor sau garanţiilor pentru clienţi.legi care protejează interesele generale ale societăţii . şi totuşi să înregistreze o eficienţă şi o capacitate competitivă redusa. care consideră că acţiunile lor nu vor fi observate de firmele rivale. O întreprindere poate avea un nivel de dotare tehnică şi tehnologică superioară faţă de alte întreprinderi din mediul intern şi internaţional. Pe lingă aceşti patru factori principali care au fost menţionaţi în paragrafele precedente mai sunt şi alţi factori care tot au o influienţă asupra activităţii întreprinderii. conservarea mediului ecologic. protecţia economiei şi a pieţii naţionale. concurenţii dintr-un sector luptă unii împotriva altora pentru obţinerea unor poziţii avantajoase. care determină firmele concurente să se angajeze într-o luptă aprigă pentru cote de piaţă.cu aceleaşi probleme şi expuşi în general aceloraşi riscuri. Pornind de la aceste cerinţe stringente de creare a unui cadru legislativ corespunzător proceselor economice. în ultimii ani în ţara noastră s-a desfăşurat o amplă acţiune de elaborare a unui pachet important de noi acte normative în paralel cu abrogarea unora sau modificarea altora. prin care cerinţele obiective ale economiei de piaţă să fie respectate. Astfel încât putem aprecia că actuala legislaţie economică cuprinde o arie largă de reglementări. Caracteristica factorului de management. factori demografici.prezenţa unui număr ridicat de concurenţi sau a unor concurenţi de dimensiuni relativ egale. desfăşurarea unei activităţi normale trebuie să se sprijine pe o legislaţie naţională corespunzătoare. factori ecologici. . In etapa de tranziţie la economia de piaţă. -3 . care se găsesc în strânsă legătură unii cu alţii: . iar rivalitatea lor poate îmbrăca diverse forme: concurenţă prin preţ.îmbunătăţirea calităţii vieţii. aceşti factori sunt: factori de management. face deseori neobservată sporirea numărului "rebelilor". conservarea resurselor naturale. sociale şi politice care au loc. Porter menţiona ca rivalitatea intensă care există între concurenţi este rezultatul acţiunii unui complex de factori structurali. care se resfrânge asupra modului în care se desfăşoară activitatea de piaţă a întreprinderii.

costurile fixe înalte obligă firmele sa-şi utilizeze complet capacitătile de care dispun.cele care sunt fabricate de sectoare cu profituri ridicate şi unde marja scăderii pretului devine importantă. regăsită într-o multitudine de ipostaze (societăţi comerciale.diversificarea concurentilor şi mizele strategice înalte generează comportamente diferite în sector. 11 . Din categoria factorilor de management care presupun totalitatea elementelor manageriale ce influenţează direct sau indirect unitatea economică . Caracteristica clientelei Clienţii constituie componenta cea mai importantă. reprezentată de: consumatori. agentii guvernamentale şi internationale etc.). calitatea studiilor. Aceştia aduc cu ei noi capacităti strategice şi dorinta de a cuceri părţi de piaţă. mecanismele motivaţionale.a. generând astfel o concurentă puternică.fac parte. îşi derulează activităţile în contextu lunui mecanism economic de piaţă. Firmele care produc produse substituibile sunt acele produse care îndeplinesc o funcţie asemănătoare cu cea a produsului analizat. angrosişti. strategia naţională economică. . mai ales în condiţiile unui exces de capacitate. din interiorul căruia factorii mai sus-enumeraţi se manifestă cu intensităţi diferite.barierele înalte de ieşire din sector obligă unele fIrme să rămână şi să continue lupta aici. . deorece ei alcătuiesc piaţa de desfacere a oricărei întreprinderi producătoare. sistemul de organizare a economiei naţionale.lipsa diferentierii determină deseori cumpărătorii ca în alegerile lor să se axeze pe pret şi calitate. modalităţile de coordonare. . ceea ce duce deseori la diminuarea sensibilă a preturilor. . factorii de management exogeni firmei au o influenţă considerabilă asupra acesteia. . concurând firmele existente.regii autonome. printre alţii.cele unde evolutia merge în sensul unei ameliorări a raportului calitate-pret în comparatie cu ce propune actualmente sectorul. utilizatori industriali. instituţii ş. firma. Firmele noi care intra pe piată reprezintă fIrme care pot intra sau care au intrat deja in sector. Cele mai întâlnite astfel de produse sunt: . metodelor şi tehnicilor manageriale furnizate de ştiinţă. mecanismele de control ale suprasistemelor din care face parte firma respectivă.Alături de factorii economici. Fiind o componentă majoră a economiei naţionale. chiar dacă cîştigul lor este redus sau înregistrează pierderi.

Organismele publice şi conducerea internă Organele publice reprezintă orice grup care are un interes actual sau potenţial cu impact asupra capacităţii organizaţionale de atingere a obiectivelor întreprinderii.organele fmanciare influenţează capacitatea întreprinderii de a obţine fonduri băneşti pentru desfăşurarea activităţii şi sunt reprezentate de: bănci. televiziune etc. faţă de care întreprinderea are unele obligaţii legale.Clientela sînt acele persoane care decid de la cine vor procura de la noi sau de la concurenţii noştri care încearcă să obtină reduceri de pret negociind servicii mai intense şi de mai bună calitate şi agitînd rivalitatea între concurentii existenti. • când produsul realizat de sectorul de activitate nu este important pentru calitatea produselor a serviciilor cumpărătorului.Atitudinea publică general. reprezentate prin organizaţii comunitare.produsele achiziţionate din sectorul de activitate sunt standard sau nediferenţiate. case de investiţii.când obţine profituri reduse şi vrea deci sa-şi reducă cheltuielile de aprovizionare. grupuri ale minorităţilor. mai ales când imaginea are de suferit. deşi aceasta nu acţionează într-un mod organizat. reviste. • când cumpărătorul dispune de informaţii complete despre cerere.Instituţiile de mass-media sau mediile de informare în masă include organizaţiile care vehiculează ştiri. Astfel un grup poate fi considerat puternic daca se indeplinesc urmatoarele condiţii: . radio. 3. . preţurile de pe piaţă şi chiar costurile fumizorului (el dispunând astfel de o putere mai mare de negociere). iar intensitatea lor este în functie de puterea detinută de fiecare grup. .produsul achiziţionat necesită importante cheltuieli de aprovizionare sau are o pondere semnificativă în totalul achiziţiilor făcute de cumpărător. Acţiunile lor pot avea un efect substanţial asupra rentabilităţii sectorului.Instituţii locale. opinii prin:ziare. companii de asigurări etc. efectele negative asupra activităţii 12 . . 5. Se cunosc mai multe tipuri de astfel de organisme care înconjoară întreprinderea şi o influienţează direct asupra activităţii sale: 1. 2. cum sunt: organele vamale. .când se confruntă cu un cost redus de schimbare al partenerului de afaceri. reşedinţele vecinilor etc.este un grup concentrat sau achiziţionează o cantitate mare din produsele vânzătorului.Instituţii guvemamentale. 6. grupurile ecologiste.Asociaţii ale cetăţenilor reprezentate de organizaţii ale consumatorilor. imaginea publică a întreprinderii are importanţă mai ales direct şi imediat în cadrul local. 4. de justiţie etc.

de aceea pune puţine probleme de adaptare a întreprinderii. în direcţii imprevizibile. se întâlneşte destul de rar în ultimele decenii. dar şi de zone în care ea actionează. 7. în funcţie de mărimea şi profilul activităţii.este defmit de schimbări foarte accentuate. schimbător şi turbulent. comportamentul şi poziţia concurenţei şi cel guvernamental. ceea ce-i dă posibilitatea să-şi stabilească cele mai potrivite mijloace şi forme în vederea confruntării cu ceilalţi agenţi economici este tipul obişnuit de mediu cu care se confruntă întreprinderile în etapa actuală. în final. factorii macromediului Macromediul întreprinderii este format din sistemul factorilor exogeni care au o influienţă indirectă asupra întreprinderii şi care întreprinderea nu-i poate controla. acest tip de mediu imprimă o viziune prospectivă întreprinderii. îi poate utiliza în interesul ei dacă se adaptează cadrului creat de aceştia. supleţe. J.pag 51) menţiona că interacţiunea mediu-întreprindere se poate sintetiza sub forma celor trei tipuri de mediu: stabil. Acest tip de mediu asigură stabilitatea întreprinderii..Actami 1998. de optica în care aceasta abordează desfăşurarea întregii activităţi. cu multiple implicaţii.se caracterizează prin permanente modificări care sunt uşor de prevăzut. Mediul turbulent . Caracterisica macromediului. deoarece. Pentru a face faţă acestui tip de mediu. punîndu-i probleme dificile de adaptare. el influenţând acţiunile întreprinderii prin mai multe tipuri de comportamente: comportamentul cumpărătorului şi comerţului. dar pe care.d 1.Stoner (Cornescu V. dar nu este un tip caracteristic. Dinamica şi complexitatea macromediului determină ample modificări în activitatea întreprinderii.m. întreprinderea trebuie să se caracterizeze prin flexibilitate. Conducerea şi organizarea internă a întreprinderii constituie un element esenţial al micromediului. frecvente.3. adoptarea unei anumite strategii şi tactici.Atitudinea internă este reprezentată de totalitatea angajaţilor întreprinderii şi se referă la climatul intern de muncă.întreprinderii nu întârzie să se arate. Conducere este în drept să analizeze singură care este segmentul de piaţă pe care îşi va realiza produsele cine vor fi fumizorii ş. cunoscîndu-i. Mediul schimbător . cauza reprezentând-o evenimente neesenţiale. bruşte. în genere greu de anticipat. elasticitate a structurilor. ceea ce supune întreprinderea unor presiuni deosebite. Mediul stabil -este un moment de scurtă durată se caracterizează prin modificări la intervale mari. în 13 . Ed.a. Bazele generale. Management. care pot conduce la discontinuitate în activitatea ei. depinde direct de atitudinea conducerii. care sunt uşor de prevăzut. adesea transformatoare. Macromediul deţine locul esenţial în ceea ce priveşte orientarea activităţii întreprinderii în conformitate cu nevoile societăţii.

constatăm că cele mai multe întreprinderi nu sunt pregătite pentru a acţiona într-un astfel de mediu. Management. natural şi juridic.Actami 1998. Bazele generale.este elementul esenţial atât la nivel naţional. în ţara noastră se poate aprecia că întreprinderea acţionează într-un mediu turbulent. Azi. juridică.. tehnico-ştiinţific.vederea adoptării rapide la un nou mod de acţiune. unele dintre ele fiind puse în situaţia de a nu se putea adapta rapid la noua configuraţie a mediului. cât şi internaţional cu impact semnificativ asupra întreprinderii. pârghiile economico. Trecerea la economia de piaţă. piaţa externă. Macromediul exercită o gamă variată de influenţe asupra întreprinderii. ecologică etc. către nevoile de consum către mediul lor extern. determinat de situaţia economică. Introducerea şi promovarea spiritului de marketing produc o răsturnare a raportului tradiţional dintre întreprindere şi piaţă. Ed. potenţialul financiar. nivelul şi ritmul dezvoltării economice. politică. care să asigure promovarea 14 . social-cultural. financiar pe care întreprinderea trebuie să le aibă în vedere în alegerea variantei optime a strategiei. prin intermediul unui complex de factori care. Astfel mai mulţi autori analizînd mediul extern consideră că cei mai importanţi factori exogeni care influenţează activitatea întreprinderii sunt cei care compun mediul: economic.pag 53) desemnează cinci tipuri de risc pe care le generează mediul. demografic. care trebuie abordate într-o strânsă interdependenţă. în acelaşi timp. tehnologic. În etapa actuală. politic. chiar dacă sunt de natură foarte diversă: economică. întrucât influenţează decisiv funcţionarea şi dezvoltarea ei. presupune o anumită intervenţie a statului prin mijloace exclusiv economicofinanciare numite pârghii economico-financiare.financiare. de altfel. demografică. contribuind decisiv la satisfacerea trebuinţelor oamenilor. puterea de cumpărare. mai mult ca oricând firma trebuie să producă şi să ofere pieţei ceea ce se cere. Adaptarea firmelor la cerinţele pieţei interne şi externe necesită dezvoltarea corespunzătoare a activităţii de marketing. educaţională. tehnică. la noi metode. economic. constituie componetele lui. prioritar acceptarea ideii de orientare a activităţilor microeconomice către piaţă. ale societăţii. riscul: politic. Cei mai importanţi factori economici pot fi concretizaţi în: piaţa internă. juridic. culturală. socială şi politică din perioada de tranziţie. care presupune. Astfel. ca de altfel însuşi sistemul economiei de piaţă. Factorii economici Mediul economic. psihosocială. Mulţi autori menţionează că nu trebuie luat în cosideraţie doar părţile pozitive pe care le oferă mediul dar şi cele negative prezente sub forma de riscuri. contribuind astfel la accentuarea caracterului turbulent al mediului. Mathe (Cornescu V.

Prin intermediul acestui factor. capacitatea de inovare etc.a. concomitent cu retehnologizarea unor 15 . pe gradul de înzestrare tehnică şi pe ritmul modernizării produselor şi tehnologiilor.pluralismului economic şi înfăptuirea unui mecanism economico-financiar adecvat. Anume aici se poate de menţionat care este mărimea PIB-lui.şi ritmul lent de înnoire a produselor şi tehnologiilor reclamă impulsionarea activităţii de cercetare-proiectare şi conceperea unor produse şi tehnologii cu parametri calitativi şi economici superiori.d. această categorie de factori îşi pune amprenta. Potenţialul financiar. nivelul producţiei şi alte caracteristici ale activităţii întreprinderii. Cu cît puterea de cumpărare a populaţiei creşte cu atît va creşte şi producţia şi invers. centrat pe principiile economiei de piaţă. capacitatea de documentare. favorizează dezvoltarea economică a ţării respective. mărimea capacităţii de producţie. ca urmare a asigurării unei forţe de muncă de înaltă calificare cu toate efectele pozitive ce decurg din folosirea acesteia. mediul este influienţat de activiatea întreprinderii. nivelul tehnologiilor folosite de întreprinderi. Nivelul şi ritmul dezvoltării economice influenţează nivelul de dezvoltare al întreprinderii. Gradul avansat de uzură a fondurilor fixe . Cuprinzând ansamblul elementelor cu caracter tehnic şi tehnologic. Puterea de cumpărarea populaţiei influienţiază activitatea de producere a întreprinderii. Mediul tehnic şi tehnologic Factorii tehnici şi tehnologici sunt reprezentaţi în principal de: nivelul tehnic al maşinilor. licenţele cumpărate. în sensul că un potenţial financiar ridicat favorizează creditarea activităţilor productive.în principal din industrie . finanţarea învăţămîntului. Astfel. în principal. Cele două aspecte au un rol decisiv în susţinerea procesului de reformă dacă se ţine cont de situaţia deosebit de critică a economiei din acest punct de vedere. dintr-o anumită ţară. culturii. unei ţări.m. PNB-lui care este procentul de crestere economică care este rata inflaţiei care este nivelul şomajului ş. desfăşurarea unei activităţi la un înalt nivel în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Astfel existenţa unui potenţial finaciar ridicat impune existenţa unor servicii avantajoase acordate de sistemul bancar din ţara dată. utilajelor. instalaţii lor furnizate întreprinderilor din ţară sau din străinătate. influienţează activitatea unei întreprinderi. cu impact asupra firmei. prin aceea că dacă se fabrică unele produse cu costuri mai reduse va conduce la micşorarea preţului ceea ce mai apoi poate conduce la creşterea cererii la produsul respectiv. Pe de o altă parte o activitate eficientă desfăşurată în cadrul întreprinderilor a instituţiilor de învăţămînt în cercetare va conduce la cresterea potenţialului financiar al ţării.

condiţiile pieţii. sub multiplele sale ipostaze. ritmul şi amploarea introducerii progresului tehnic. calitatea producţiei. obiceiuri. condiţiilor. peste sau sub nivelul acestora. De altfel. relaţiilor şi instituţiilor care vizează sistemul de valori.în special pârghiile economico. Mediul extern tehnic şi tehnologic. şi structura consumului. Rolul managementului constă în conceperea şi fundamentarea strategiilor şi politicilor microeconomice. nivelul costurilor de producţie. intreprinderea se implică în dinamica mediului tehnologic atît ca beneficiar. afectează consumul prin schimbările psihologice. De asemenea. evoluţia nevoilor societăţii şi. în comparaţie cu alte întreprinderi din ţară şi străinătate cu obiect de activitate similar. Mediul socio-cultural educational Acest mediu este constituit din totalitatea factorilor. care la rândul lor generează decalaje economice între naţiuni. care au impact direct asupra 16 . ceea ce face posibil ca cercetările demarketing să asigure întreprinderii "reţete de succes". Analizând nivelul dotării tehnice şi a tehnologiilor utilizate de o întreprindere. noile descoperiri tehnico-ştiinţifice modifică capacitatea şi structura producţiei.financiare şi de management. Aceste elemente afectează activitatea întreprinderii prin modalităţi specifice de corelare a intereselor individuale şi sociale. prin intermediul pieţii. raportul concurenţei de care întreprinderea trebuie să ţină seama. tradiţii. este deja demonstrat că cercetarea de marketing are o mare operativitate de acţiune şi costuri mai reduse. credinţe şi normele care modelează societatea şi reglementează comportamentul indivizilor şi a grupurilor în general prin ambianţa de muncă şi viaţă. sistemul de planificare ş. De precizat că acţiunea acestor factori trebuie corelată cu cea a factorilor economici . în general rezultatele economice finale ale întreprinderii şi organizaţiei în general. sistemul de organizare a economiei. prin ansamblul factorilor specifici. în comparaţie cu creativitatea tehnică. o corelare a competitivităţii şi profitabilităţii firmei în noile condiţii ale tranziţiei la economia de piaţă. modificarea stilului de viaţă. la rândul său. Calitatea acestora condiţionează. influenţează: nivelul productivităţii muncii.întreprinderi sau sectoare de activitate. se poate constata că aceasta se află la un nivel egal. De asemenea. Decalajele tehnice şi tehnologice care apar în astfel de situaţii generează decalaje economice dintre întreprinderi.a. cât şi maniera de adoptare a deciziilor de modernizare a proceselor de producţie. prin activitatea conştientă a indivizilor şi grupurilor care activează în societate. cât şi ca furnizor. De fapt. nivelul profitului. asigurându-se. astfel. ca urmare.

o bună funcţionare a întreprinderilor productive conduce la creşterea veniturilor salariaţilor şi implicit a capacităţii acestora de a participa la diferite acţiuni socialculturale. în multe situaţii acestea stimulează creativitatea personalului. Spre exemplu.) apartenenţa la grupuri şi comunităţi economice şi politice. dezvoltarea unei întreprinderi va fi influenţată negativ. nivelului productivităţii muncii. cu toate efectele favorabile asupra eficacităţii activităţii desrnşurate de către respectivul personal care a participat la astfel de activităţi. dar în general activitatea unei organizaţii. mai ales prin gradul de implicare a statului în economie (sub forma subvenţiilor. la ridicarea nivelului şi calităţii pregătirii de specialitate. Mediul politic-o legislativ Climatul politic intern şi internaţional afectează întotdeauna activitatea întreprinderii. Mentalitatea. în general prin concepţia de integrare în viaţa 17 . un învăţământ tehnic de înalt nivel reprezintă o premisă favorabilă creşterii numărului de invenţii. organizaţiei asupra mediului. influenţează activităţile desfăşurate de respectivele persoane în cadrul organizaţiilor. deoarece are implicaţii atât directe. Activităţile cultural-artistice.comportamentului consumatorului. ca un ansamblu de concepte şi convingeri care determină comportamentul şi gândirea unei persoane. prin aceeaşi grupă de factori. politicilor antitrust etc. şi în domeniul managementului etc. influenţează această activitate prin faptul că ele contribuie la refacerea forţei de muncă. economică pe care o promovează. la susţinerea acţiunilor de ocrotire a sănătăţii etc. Totodată. şi invers. În cadrul unei societăţi în care ponderea cea mai mare o deţine populaţia rurală. Menţinerea capacităţii de lucru a forţei de muncă prin acţiuni de ocrotire a sănătăţii. Relaţia dintre organizaţie şi mediu poate fi exemplificată şi în sensul influenţei. inovaţii şi chiar a aplicării acestora în activitatea productivă şi invers. în general cu un nivel de calificare redus. cât şi indirecte. Spre exemplu. în general prin prisma eficienţei economice. contribuie la buna desfăşurare a activităţilor în cadrul organizaţiilor şi invers. printr-un sistem sanitar bine dotat şi bine structurat. manifestate prin: organizarea şi guvernarea statală. o bună funcţionare a întreprinderilor productive din cadrul unui mediu naţional reprezintă premisa favorabilă pentru ca acestea să contribuie cu o cotă mai mare la dezvoltarea învăţământului din respectivul context. la susţinerea activităţilor socialculturale. politică. măsurilor protecţioniste. Nivelul de dezvoltare al învăţământului favorizează pregătirea forţei de muncă şi implicit eficienţa activităţii unei întreprinderi productive. pentru unii fără nici o legătură cu activitatea organizaţiilor. sub aspectul calităţii producţiei.

împotriva preţurilor prea mari. în care statul să apară ca un factor esenţial de sprijinire şi ocrotire. desfăşurarea unei activităţi normale trebuie să se sprijine pe o legislaţie naţională corespunzătoare. 2 . Caracteristica factorului de management. În etapa de tranziţie la economia de piaţă. protejarea intereselor economiei. conservarea resurselor naturale. în ultimii ani în ţara noastră s-a desfăşurat o amplă acţiune de elaborare a unui pachet important de noi acte normative în paralel cu abrogarea unora sau modificarea altora. conservarea mediului ecologic. care să permită integrarea fiecărei întreprinderi în ansamblul pieţii naţionale.economică şi politică mondială ce se promovează.legi care protejează cumpărătorul împotriva produselor necalitative poluate fizic sau moral. ele având consecinţe nemijlocit asupra politicilor de marketing elaborate de către fiecare întreprindere. demografic şi ecologic. sociale şi politice care au loc. Cadrul juridic este reprezentat de sistemul legislativ din spaţiul economicgeografic în care-şi desfăşoară activitatea mtreprinderea. care se resfrânge asupra modului în care se desfăşoară activitatea de piaţă a întreprinderii. dar şi de sistemul instituţional naţional şi internaţional. este de susţinut părerea conform căreia legislaţia reglementează conduita în afaceri prin trei tipuri de legi: 1 . dar şi prevenirea orientării în direcţii nefavorabile.legi menite să apere concurenţa şi care cer ca practicile de marketing să fie corecte şi egale pentru toţi partenerii. protecţia economiei şi a pieţii naţionale. Sistemul instituţional-legislativ stabileşte cadrul în care întreprinderea îşi poate desfăşura activitatea asigurând utilizarea resurselor. care obligă la etichetarea corectă (sinceră) a produselor etc. Pornind de la aceste cerinţe stringente de creare a unui cadru legislative corespunzător proceselor economice. prin care cerinţele obiective ale economiei de piaţă să fie respectate. factori demografici. factori ecologici. 18 . de cadrul legislativ al pieţelor externe. naţionale. finalizarea profitabilă pe piaţă. aceşti factori sunt: factori de management. Pe lîngă aceşti patru factori principali care au fost mentionatţi în paragrafele precedente mai sunt şi alţi factori care tot au o influienţă asupra activităţii întreprinderii. Ca atare. Astfel încât putem aprecia că actuala legislaţie economică cuprinde o arie largă de reglementări.legi care protejează interesele generale ale societăţii – îmbunătăţirea calităţii vieţii. Toate aceste elemente pot să stimuleze sau să frâneze activitatea pe care o desfăşoară întreprinderea pe piaţa internă şi internaţională. 3 .

în care planul naţional unic era principalul instrument de managemant. organizatorică etc. din interiorul căruia factorii mai sus-enumeraţi se manifestă cu intensităţi diferite. Fiind o componentă majoră a economiei naţionale.fac parte. încă prezente în economie. instituţii ş. modalităţile de coordonare. firma. Alături de factorii economici factorii de management exogeni firmei au o influienţă considerabilă asupra acestia. constituind unul din factorii formativi ai cererii de mărfuri. deoarece populaţia în caliate de partener al acesteia se află atât în postura de beneficiar al rezultatelor obţinute de ea. Dar activitatea întreprinderii nu se rezumă doar la cadrul economiei naţionale dar este influienţată şi de nivelul managementului practicat la nivel internaţional.). implicit. sistemul de organizare a economiei naţionale. Astfel dacă la nivel mondial se practică o serie de metode şi tehnici performante de management. deşi de tranziţie spre economia de piaţă. descentralizarea managerială şi. Mediul demografic este variabila macromediului cu multiple cerinţe asupra activităţii întreprinderii. acestea pot face obiectul transferului de cunoştinţe şi implicit se pot folosi şi în organizaţiile de la nivelul naţional. sistemul de creditare al acestora. în cazul în care dispune de un management performant. regii autonome.a. în pofida unor blocaje de natură economică. îşi derulează activităţile în contextul unui mecanism economic de piaţă. în etapa actuală. dar şi în postura de creatoare a acestora. Comparativ cu sistemul economic socialist. iar întreprinderile simpli executanţi ai sarcinilor de plan transmise "de sus în jos". Din simpla enumerare a principalilor factori de acest gen 19 . Din categoria factorilor de management care presupun totalitatea elementelor manageriale ce influenţează direct sau indirect unitatea economică . metodelor şi tehnicilor manageriale furnizate de ştiinţă. regăsită într-o multitudine de ipostaze (societăţi comerciale. mecanismele de control ale suprasistemelor din care face parte firma respectivă. printre alţii. calitatea studiilor. financiară. Un astfel de exemplu ar fi că managementul practicat la nivelul guvernamental influienţează autonomia întreprinderilor. volumul investiţiilor şi implicit ritmul de dezvoltare al fiecarei întreprinderi în parte şi a economiei în ansamblu. deci ca sursă de muncă. mecanismele motivaţionale. amplificarea autonomiei decizionale şi operaţionale a unităţilor economice a permis transformarea acestora în agenţi economici. strategia naţională economică. Funcţionarea organizaţiilor este influienţată puternic de sistemul de management practicat la nivel naţional cît şi cel internaţional în care activiază organizaţia.O întreprindere poate avea un nivel de totare tehnică şi tehnologică superioară faţă de alte întreprinderi din mediul intern şi internaţional. şi totuşi să înregistreze o eficienţă şi o capacitate competitivă reduse.

resursele naturale. aflat în plin proces de restructurare. De aceea. de înaltă competitivitate. orice întreprindere este obligată să folosească numai tehnologii nepoluante şi să-şi organizeze astfel întreaga activitate încât să protejeze mediul ambiant. încadrarea. rata natalităţii şi mortalităţii. O asemenea situaţie este justificată de poziţia prioritară pe care resursele umane le ocupă în cadrul firmei. Un alt factor impotant este mediul natural sau ecologic cum mai este numit şi de alţi autori. Etapa de tranziţie spre economia de piaţă îşi pune amprenta şi asupra modului de asigurare şi perfecţionare a managerilor şi specialiştilor din unităţile economice. ci şi prin nivelul poluării acceptabile. clima în general cadrul natural de desfaşurare a vieţii. durata medie a vieţii . prin exigenţele sporite pe care le ridică în ceea ce priveşte selecţia. ponderea populaţiei ocupate. Factorii ecologici sunt reprezentaţi de componentele mediului înconjurător omului. dintre care sunt: relieful. mediul natural a devenit o componentă a macromediului care nu mai poate fi ignorată. structura socio-profesională a acesteia. flora. totodată condiţia fundamentală a succesului fmnei într-un mediu concurenţial din ce în ce mai acerb. Mutaţiile ce se preconizează în perimetrul acestor factori sunt numeroase: de la deplasarea substanţială a populaţiei ocupate spre sfera serviciilor la orientarea spre asigurarea cantitativă şi calitativă a nevoilor de cadre ale economiei. evaluarea. dar să şi combată degradarea lui. motivarea şi promovarea salariaţilor. populaţia activă. ce prestează servicii de acest gen. mai ales a celor neregenerabile şi epuizabile.ne dăm seama de maniera complexă în care influenţează unitatea economică. întrucât este unanim acceptată ideea că aspectele ecologice constituie restricţii în calea dezvoltării întreprinderii nu doar prin reducerea resurselor puse la dispoziţie.numărul populaţiei. toate trebuie concepute şi operaţionalizate încât să faciliteze derularea unor activităţi microeconomice rentabile. de calitatea lor depinzând calitatea activităţilor microeconomice. Competenţa devine elementul hotărâtor în conceperea şi derularea tuturor activităţilor de personal şi. fauna. Încă din faza de proiectare a întreprinderilor şi apoi în faza de construcţie a acesteia va trebui să se tină cont de conditiile de relief de climă de necesitaea amplasării acesteia în apropierea surselor de materie primă şi alţi factori de 20 . în etapa actuală. precum şi sistemul de învăţământ. La asigurarea unei competenţe manageriale şi profesionale ridicate a personalului de conducere şi execuţie în cadrul firmelor un rol important îl au firmele de consultanţă.

poluarea mediului. Deja se cunosc efectele unor activităţi precum ar fi: expunere continuă a substanţelor otrăvitoare. tranportul cu avioanele supersonice. influienţează costurile de producţie. de resursele de materii prime. resursele natura le în special apele au cea mai mare inluenţă asupra activităţii întreprinderii. 21 . elaborarea unor strategii pe baza unor resurse regenerabile etc. De aceea se impune o creştere a preocupărilor pentru acţiuni pe termen mediu şi lung în vederea cunoaşterii şi protejării mediului înconjurător cum ar fi: folosirea unor tehnologii de producere nepoluante. Dintre facorii ecologici. deftişarea masivă a pădurilor etc. Caracterul practic neregenerabil a unor surse de materii prime. rentabilitateaşi nu ăn ultimul rînd preţul de vînzare. exitenţa unor materii prime ce nu se vor epuiza în viitor crează condiţii favorabile dezvoltării unor întreprinderi dintr-un anumit sector al economiei naţionale prin influienţa favorabilă asupra eficienţei. Prin activitatea desfaşurata întreprinderea influienţează şi ea mediul natural fie în sensul menţinerii şi păstrării acestuia fie prin degradare. După aceea funcţionarea întreprinderii depinde de componentele mediului înconjurător şi în primul rînd. Astfel. combinat cu creşterea exorbitantă a preţurilor. menţinerea echilibrului ecologic.producţie.

In anul 2000 face parte din clubului concernului "Continental" sub denumirea de "ContiClub" In prezent SRL.Capitolul 2 2.11 si magazin in sectorul Buiucani pe Alba Iulia. de asemenea ofera o gama larga de prestare a serviciilor de demontare. Din anul 1995 SRL. diagnostica automobilului.1. Scurt Istoric a intreprinderii Societatea cu raspundere limitata “DioPlus” in forma sa actuala este rezultatul transformarilor organizatorice incepute in anul 2000. Caracterizare agentului economic „DioPlus” SRL 2. Durata societatii: Durata societatii este nelimitata. urmand ca in decurs de 7 ani sa se aplice o strategie a diversificarii firma promovand activitati in domenii de afacere care s-au diversificat in mod clar de domeniul pe care s-a axat initial astfel ponindu-se de la comert s-a incercat o extindere in domeniul prestarii serviciilor. Edinet. “DioPlus” a devenit un diler autorizat al concernului german "CONTINENTAL" ce produce anvelope pentru automobile si camioane.Moldova si statutul societatii. din anul 1999 incepe o colaborare strinsa cu firma "BANNER" din Austria care produce acumulatoare pentru automobile. 75 de asemenea si in raioanele de nord a republicii in or. “DioPlus” a fost infiintala in anul 1993 urmand a-si incepe activitatea prin deschiderea unui magazin in orasul Chisinau . care le comandam de la distribuitor. “DioPlus” se specializa in vinzarea anvelopelor pentru automobile. si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile R.Valea Crucii.a.R. camioane si tactoare din Russia si Ukraina. " DioPlus " are certificatul de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera de înregistrare de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova avand forma de societate cu raspundere limitata. schimbul uleiului. Chisinau. care poate oferi o consultatie pentru alegerea cea mai optima a anvelopelor pentru automobilul clientului. 22 . Din 1993 SRL. Drochia. Intreprinderea S. str. spalarea auto s.Ocnita. Capitalul Statutar la infiintare fiind de 5400 lei SRL. “DioPlus” dispune de un sediu mare cu personal calificat. de asemenea sunt primite comenzi de la clienti pentru anumite marimi de anvilope. cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului. montare a anvelopelor. Societatea are sediu central in mun.L.

Buiucani al municipiului pe str. filtre. functia.In prezent SRL. ponderea ierarhică (aria de control). “DioPlus” actioneaza in domeniul prestarii serviciilor si comertului.comert cu ridicata: (anvelope. SRL “DioPlus” este gestionata de domna Romanova-Mazina Ludmila Alexandru in calitate de director general. avind atit magazin cu o bogata gama de anvelope pentru automobile si camioane cit si service auto si spalatorie auto.2. care se regăsesc în orice organizatie indiferent dacă are sau nu caracter industrial. firma are o amplasare destul de buna si convinabila. sec.a. -director-tehnic Dontov Iurii Filaret cetatean R.de comert cu ridicata . ) . Chisinau.75 unde sund deservite mai mult masinele auto. -contabil sef d-nul Onufrei Valentin 23 . De asemenea mai exista o filiala a firmei in sec.a. montarea.de comert cu amanuntul . acumulatoare) . Amplasarea teritoriala SRL „DioPlus” se afla in mun. balansare. Valea Crucii. compartimentul. lampe auto s.Moldova.Moldova. avand puteri depline asupra organizatiei.comert cu amanuntul: (anvelope. sunt: postul. Alba Iulia. unde circula multe automobile si anume camioane. uleiuri. acumulatoare. Botanica. fiind foarte comod pentru orce lucrare necesara de efectuat pentru automobilul clientului. str.de prestari servicii . Obiectul de activitate Domeniile declarate in statutul societatii sunt: .Structura organizationala Principalele componente ale structurii organizatorice.Moldova. pise de schimb auto.prestari servicii : (schimbarea peselor. demontarea anvelopelor. avind sub conducere 40 de lucratori: -director comercial d-nul Cinchivschii Victor Ion cetatean al R.11 la periferia orasului. pomparea anvelopelor. nivelul ierarhic si relatiile organizatorice. servicii spalatorie s.) 2. cetateanca R.

proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. prin deciziile luate personal si solidar. Schema structurii posturilor 24 . Dividendele sau eventualele pierderi ale societatii . vor fi stabilite si distribuite pe baza bilantului contabil. Directorul general raspunde personal si solidar pentru daunele aduse societatii.08 este de 41 persoane.a Numărul personalului angajat în serviciul la situaţia de 01. In prezent la întreprindere sînt angajaţi în serviciu pemament 40 persoane. Persoanele cu răspundere materială au încheiat contract individual de răspudere materială deplină.-contabil-operator d-na Musteata Natalia -contabil-casier d-na Stelea Dorina -casier d-na Marcu Ludmila -secretara d-na Slut Irina -agent comercial d-nul Sirbu Ion -manager personal d-na Spinu Raisa -manager vinzari d-nul Crudu Sergiu -lacatusi auto -spalatori auto -paznici -servitoare s. Colectivul este stabil pe perioada de peste 4 ani.01. 1 pesoană temporar. Fiecare pesoana angajată are separat incheiat contract de muncă conform regulamentului.

 Posibilitatea elaborării operative a celor mai corespunzătoare decizii. Acest tip de structură prezintă următoarele avantaje:  Sisteme de comunicaţie având canale de legătură relativ scurte sunt rapide în sens descendent şi ascendent. Aceasta se caracterizează printr-un sistem de delegări de autoritate. acţionând cu eficienţă mare. acesta constituind o bună şcolă de formare a cadrelor de conducere. Ca atare la orice nivel ierarhic un subordonat nu primeşte dispoziţii decât de la singurul conducător . conducătorii de la centrul intreprinderii pot să dea dispoziţii pe linie ierarhică unor conducători ai unor compartimente funcţionale. În acest sistem de organizare structurală fiecare şef este obligat prin răspunderile sale să cunoască. acestea fiind destul de simple. Există însă şi unele dezavantaje a acestui sistem de organizare:  O circulaţie greoaie a informaţiilor pe plan orizontal. deoarece legăturile dintre compartimentele situate la acelaşi nivel nu se pot realiza decât prin intermediul şefului ierarhic superior. 25 . optimizeze toate activităţile cerute de realizarea unui obiectiv. cultivând şi promovând spiritul de sinteză. evalueze. Întrucât acest tip de structură este simplu de înţeles. care exercită conducerea operativă. autoritatea şi răspunderile sunt bine definite.  Prin numărul redus de membri. el este uşor de aplicat în procesul conducerii. care poate fi rectangulară – verticală sau orizontală . iar la bază se găsesc executanţii. Întotdeauna în vârful unei astfel de piramide se află conducătorul colectiv şi individual.  Nu apare necesitatea solicitării specialiştilor în stabilirea schemelor organizatorice. Structura de conducere a unei firmei este reprezentată printr-o organigramă. în faţa căruia răspunde pentru acţiunea sa.Director General Director Comercial Director Tehnic Contabil Sef Secreara Agenti Comerciali Manageri Vinzari Mecanic Auto Lacatus Auto Contabil Operator Contabil Casier Casier Alti lucratori În cadrul societăţii cu raspundere limitata “DIO-PLUS” există o structură ierarhică.  Şeful trebuie să aibă o pregătire multilaterală.sau circulară.

să sporească productivitatea muncii.regulilor şi a altor acte normative cu privire la protecţia muncii.instrucţii. Organigrama rectangulară verticală este construcţia grafică în care nivelurile ierarhice sunt subordonate de sus în jos.să obţină o producţie de înaltă calitate..igienei de producere.să respecte igiena în încăperi şi pe teritoriu. În stabilirea organigramei trebuie ţinut cont de particularităţile intreprinderii.normele formele de instruire în protecţia muncii sînt obligatorii pentru toate întreprinderile funcţionării şi lucrătorii lor.Organigrama este o reprezentare grafică a structurii de conducere.Cu privire la protecţia muncii”intrată in viguare prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.să se prezinte la timp la serviciu. de dezvoltarea în perspectivă. b)să respecte disciplina de muncă. 26 . şcolilor medii speciaslizate şi şcolilor de învăţămînt public general care se află în momentul corespunzător la practică precum şi alţi participanţi la diferite forme de muncă.actele legislative a Republicii Moldova. standarde.1.standardele.626-XII din 2 iulie 1991 precum şi Codul de legi cu privirea la muncă. Legile fundamentale cu privire la protecţia muncii in cadrul intreprinderii “DioPlus” 1.Legile.să respecte durata orelor stabilite pentru muncă.o înaltă calitate în lucrul îndeplinit şi înaltă cultiră a producerii. Lucrătorii întreprinderii sînt obligaţi: a)să lucreze cinstit si constiincios. actele normative internaţionale ratificate de Republica Moldova şi toate prevăzînd cerinţele de securitate şi igienă în organizarea muncii.să execute la timp şi precis dispoziţiile administraţiei. normative. Organigrama firmei “DIO-PLUS” este rectangulară verticală. Regulamentul disciplinei de muncă şi regimul intern de muncă. Legilor cu privire la protecţia muncii sînt supuşi toţi lucrătorii care sunt la muncă cu întrepriderile şi instituţiile de diferite forme de proprietate şi gospodării precum şi studenţii din sistemul de învăţămînt superior şi elevii şcolilor profesionale. iar legăturile ierarhice sunt redate prin linii continue.faţă de locurile de muncă. c)să respecte disciplina tehnologică. f)să păstreze în ordine şi curăţenie locul său de muncă. de acceptarea delegării de autoritate. d)să studieze şi să însuească practic precum şi să respecte cerinţele normelor.Drept normă fundamentală în protecţia muncii serveşte Legea Republicii Moldova . de obiective.securităţii contra incendiilor. e)să înceapă lucrul fiind în astfel de aptitudine pentru muncă ca să nu se expună pericolului el însuşi şi să nu prezinte acest pericol pentru alţi colaboratori. regulamente.

e)concediere. schimbarea caracteristicilor economice ale unui produs.a. găsirea şi ocuparea unei breşe tehnologice d. c)mustrare aspră.la locurile de lucru din cauza unor încălcări a legislaţiei cu privire la protecţia muncii comise fără vina lucrătorului.postul ce ocupă i remunerare salarială în mediu. 27 . din Austria .pentru lucrător se păstrează locul de lucru.în secţii.3. 2. ale unei pieţe sau ale unei industrii Aceste strategii nu se exclud reciproc. insa multi dintre cumparatori nu cunosc lucrul asta. b)mustrare.Pentru încălcarea disciplinei de muncă şi a cerinţelor regimului intern de muncă lucrătorul poate fi supus următoarelor sancţiuni: a)observaţie. De obicei se pot combina două sau trei în una singură. aruncă în luptă toate resursele pe care le ai b. Pentru timpul de întrerupere a lucrului la întreprindere. Strategiile de promovare a calitatii Activitatea Firmei DioPlus este comertul. Strategiile de promovare a calitatii sunt: a.Refuzul lucrătorului de a executa un lucru pentru care nu s-au asigurat condiţiile de protecţie a muncii şi persistă pericolul de a se aduce prejudicii sănătăţii sau însăşi vieţii lucrătorului se consideră drept motivat cu plin temei şi nu poate avea nici o consecinţă de responsabilitate pentru acest lucrător. acumulatoarele) sunt de o calitate inalta. „Gislaved” s. de acceia managerii firmei lucreaza asupra promovarii produselor si a calitatii lor. Marfa (anvelopele. care ii permite sa sa importe productia de la unii din cei mai buni producatori cum ar fi concernul „Continental” din Germania. Pentru participarea activă în lucrul de protecţie a muncii colectivele de muncă şi lucrătorii luaţi aparte sînt posibili de a fi stimulaţi. d)transferare la un serviciu cu remunerare inferioară pu un termen de pînă la 3 luni sau trecerea la mun post inferior pe acelaşi termen. Garantarea lucrătorilor contra staţionării nevoite în caz de a refuza să lucreze cînd lipsesc condiţiile de asigurare a muncii. loveşte acolo unde nu există nimic c.

Şi totuşi cei doi termeni sunt potriviţi pentru că descriu o strategie în substanţa ei. dacă nu merge de la început atunci nu va merge deloc. Odată lansată. Hoffmann . ceea ce înseamnă miliarde de dolari anual. In strategia sa. Originile ei sunt umile. Se concentrează asupra pieţei şi este dirijată de aceasta. Ex: De mulţi ani. Dacă reuşeşte recompensele sunt mari . firma Hoffmann .La Roche deţinea jumătate din piaţa mondială a vitaminelor.La Roche din Basel Elveţia este cea mai mare şi cea mai profitabilă companie farmaceutică. A mizat apoi pe vitaminele nou descoperite într-un timp când existenţa lor nu era acceptată de lumea ştiinţifică. Cu această strategie nu există o a doua şansă. omul de afaceri tinde spre supremaţie.Aruncă în luptă toate resursele pe care le ai Acesta este felul în care îşi explică victoriile un general federal din timpul războiului civil din America. nu cu produsele. Imitaţia creatoare începe cu pieţele. când patentele au expirat. Loveşte acolo unde nu este nimeni Conceptul de imitaţie creatoare conţine o contradicţie: ceea ce este creator trebuie să fie şi original iar imitaţia nu este creatoare. Aceasta strategie nu înseamna crearea unei afaceri noi imediat. A achiziţionat patentele de vitamine pe care nu le vroia nimeni. este greu de reglat sau de corectat. altfel totul este compromis. Omul de afaceri nu face ceva ce a făcut deja altcineva dar consideră că inovaţia sa este mai buna decât ceea ce au făcut predecesorii săi în domeniu. Bineînţeles că era în urma marilor producători de vopsele din Germania şi a două sau trei firme din Elveţia. Această strategie trebuie să lovească direct la ţintă. După 60 ani. deşi acesta este scopul. Este strategia cea mai puţin previzibilă. Până în 1925 fabrica vopsele textile. a angajat cercetători de la Universitatea din Zurich oferindu-le salarii de câteva ori mai mari decât cele de profesori pe care nici industria nu le oferise până atunci şi a investit toţi banii pe care îi avea şi pe cei care i-a putut împrumuta pentru fabricarea şi comercializarea acestor produse. dar tinde de la început spre o poziţie de conducere. Breşele tehnologice 28 . necruţătoare şi nu admite greşeli. dacă nu chiar spre o dominare a noii pieţe sau a unor noi industrii.

De îndată ce această enzimă a fost folosită şi patentată. Acesta este ultimul scop al unei firme cu activitate economică şi se poate realiza în patru moduri diferite: a. Scopul acestei strategii este crearea unui client. însă. Cei care practică această strategie se aleg cu bani. Putem analiza si o politica europeana de promovare a calitatii Politica europeană pentru promovarea calităţii are două părţi: o viziune strategică a calităţii pentru Europa care-şi propune să identifice punctele cheie pentru dezvoltarea unei imagini şi unei culturi europene a calităţii şi un "program european pentru promovarea calităţii" care va duce la materializarea acestei viziuni . aşa cum este de exemplu serviciul poştal care are o vechime de aproape 2000 ani. prin livrarea a ceea ce reprezintă valoarea pentru client. Din punct de vedere fizic nu este nimic nou. Schimbarea valorilor şi a caracteristicilor In această situaţie strategia însăşi este o inovaţie. prin adaptarea la realitatea economică şi socială a clientului d. creând utilitate b. Din punct de vedere economic există ceva diferit şi nou. utilitatea şi caracteristicile economice. a avut o poziţie de bariera. Există trei moduri distincte de abordare a acestei strategii: • strategia barierei • strategia calificării în specialitate • strategia pieţei STRATEGIA BARIEREI Ex. Firma Alcon a obţinut o enzimă folosită în chirurgia oftalmologică. Aceasta tinde să-i facă pe cei care o practică imuni la concurenţă şi imposibil de provocat. transforma acest produs sau serviciu vechi în ceva nou. prin sistemul de preţuri c. Este posibil ca produsul sau serviciul la care se referă să existe de mult timp. * O viziune strategică pentru Europa 29 .Toate strategiile discutate până acum aspiră la conducerea sau dominarea pieţei în vreme ce strategia breşei tehnologice aspiră la deţinerea monopolului întro zonă limitată. îi schimba valoarea. Strategia. Nici un chirurg nu mai lucrează fără ea. Cel mai important lucru în această strategie este să fi foarte discret în ciuda faptului că produsul este esenţial procesului.

mai degrabă decât pe elemente exclusiv tehnice cum ar fi asigurarea privind calitatea. ea trebuie să stimuleze discuţiile ca şi evoluţiile politice. Cu scopul ca aceste imagini şi culturi europene privind calitatea să fie acceptate şi asimilate de operatorii europeni. consumatorii şi clienţii sunt satisfăcuţi . 30 . viziunea strategică trebuie să contribuie la crearea unui punct de referinţă pentru a face să fie sigure atât continuitatea diferitelor dimensiuni ale calităţii în Europa cât şi legătura dintre operatori şi autorităţile publice. motivarea şi angajamentul liderilor de management şi politici constituie elementul cheie în succesul economiei europene şi unul dintre principalele principii ale acestei politici noi.Adoptarea acestei politici pentru promovarea calităţii este bazată pe o viziune strategică asupra calităţii pentru Uniunea Europeană în care: .personalul este bine instruit.o perspectivă externă focalizată pe satisfacerea clientului şi respectul pentru mediul înconjurător ( într-o abordare generală a calităţii vieţii) 2. Această politică europeană pentru promovarea calităţii plănuieşte întărirea competitivităţii generale a companiilor prin două orientări majore: .companiile sunt conduse eficient .cetăţenii. ele trebuie bazate pe diversitatea culturală şi bunăstarea Europei. motivat şi dezvoltat . In consecinţă. motivarea şi satisfacerea personalului. resursele disponibile sunt bine utilizate . efectivitatea companiilor vizând excelenţa. care caută în primul rând să facă sigură conformitatea cu specificaţiile. numărul locurilor de muncă şi de a se conferi o mai mare competitivitate generală companiilor ca şi de a oferi o viziune asupra rolului diferiţilor parteneri publici şi privaţi.numărul locurilor de muncă este dezvoltat pe baza competitivităţii. In mod specific. Conştientizarea. lucrul bine făcut. o perspectivă internă intenţionând să facă să fie sigură desfăşurarea mai eficientă a variatelor funcţiuni ale strategiei şi managementului şi o dezvoltare a resurselor umane. ştiinţifice şi academice. Accentul trebuie pus pe un management strategic al calităţii bazat pe satisfacerea clienţilor. inovaţiei şi creativităţii generale Viziunea strategică intenţionează să sublinieze importanţa dezvoltării unor imagini şi culturi europene cu scopul de a se încuraja creşterea economică.mediul înconjurător este respectat 1. în acelaşi timp trebuie să fie orientate către excelenţă.

Autoevaluarea implică o trecere în revistă sistematică şi continuă a activităţilor şi rezultatelor companiei şi face posibil să se identifice punctele tari şi elementele de îmbunătăţire în abordarea calităţii companiei. motivării. atât publici cât şi privaţi.proiecte de cooperare şi asistenţă tehnică pentru ţări terţe .diverse premii naţionale privind calitatea Programul european de promovare a calităţii cuprinde trei orientări principale pentru intervenţie şi reflecţie: 1. în privinţa abordării calităţii care este esenţială pentru tratarea cu succes a provocărilor societăţii moderne. Acţiuni: 1. Modelul folosit ca premiu poate fi utilizat pentru a se autoevalua. premiul european de calitate Acesta a fost lansat în 1992 de EFQM în cooperare cu EOQ şi cu sprijinul Comisiei de Promovare a Calităţii. El vizează încurajarea şi recunoaşterea atingerii excelenţei de către companii în privinţa managementului calităţii ca mod cheie pentru a dobândi îmbunătăţirea continuă a competitivităţii.premiul european de calitate. Iată câteva exemple de acţiuni şi iniţiere aflate în desfăşurare: . cu acordarea atenţiei cuvenite principiului subsidiarităţii. administrat de EFQM . să dezvolte coeziunea tuturor celor implicaţi în jurul imaginii şi culturii privind calitatea propunerii * Creşterea angajamentului.diverse planuri privind calitatea . să crească angajamentul şi motivarea dezvoltării capitalului uman şi sa dea oamenilor o responsabilitate mai mare 2. a diverşilor participanţi. nivelul de responsabilitate alocat şi cunoştinţele personalului la toate nivelurile. Aceasta metodologie prezintă un număr de avantaje: 31 .* Un program european de promovare a calităţii Implementarea programului european de promovare a calităţii (EQPQ) va trebui să fie bazată pe o strategie de acţiune unificat şi unic coordonată la nivelele comunităţii. motivarea. îmbunătăţirea calităţii aparatului productiv european 3. responsabilităţii alocate ca şi dezvoltarea capitalului uman Obiective : Să crească angajamentul.programe de instruire pentru dezvoltarea resurselor umane şi pentru creşterea cunoştinţelor şi priceperii acestora .schema de eco-management şi audit a comunităţii care face să fie sigura legătură şi integrarea cu managementul calităţii pentru a se evita consumul inutil de resurse .

Reţele şi foruri universitare Comisia intenţionează să încurajeze universităţile să-şi lărgească şi să întărească legăturile între ele în domeniul calităţii prin reţele. promovarea dezvoltării şi răspândirii noilor metodologii ale calităţii 2. Un sistem pentru calificarea specialiştilor în calitate Ca reacţie rapidă a calităţii ca element al managementului. Calitatea în cursurile educaţionale are loc prin promovarea introducerii şi dezvoltarea calităţii în predarea cursurilor tehnice şi universitare. 5. să-şi împărtăşească experienţele în acest domeniu şi să elaboreze programe comune de instruire la nivel european. Acţiuni: 1. Comisia de Promovare a Calităţii plănuieşte să sprijine EQP (platforma europeană pentru calitate) pentru desfăşurarea de activităţi şi iniţiative integrate (de ex. comunicate de presă. servicii publice şi clienţi. deschis şi credibil. 4. broşuri de informare şi afişe) pe teritoriul UE prin intermediul organizaţiilor naţionale şi europene.. noi metodologii.integrarea proiectării industriale. Săptămâna europeană a calităţii Scopul organizării unei săptămâni europene a calităţii este de a concentra într-o singură săptămână o campanie de conştientizare publică şi demonstrare a avantajelor şi importanţei calităţii pentru competitivitatea economiei europene. * Imbunătăţirea aparatului european Obiectiv Creşterea componentelor economiei europene atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa mondială prin inovare tehnologică. proiectare industrială. îmbunătăţirea calităţii produselor si serviciilor. Aceste reţele vor permite să coopereze mai bine. 3.poate fi un mijloc efectiv de identificare si concentrare a eforturilor companiei 2. promovarea proiectării industriale în planificarea şi dezvoltarea de produse 32 . cercetare şi dezvoltare de noi tehnologii şi metode pentru întreţinere şi control.o bază detaliată pentru decizii strategice . conferinţe. compania a crescut accelerat nevoia de a avea personal instruit şi experimentat.De aceea Comisia de Promovare a Calităţii plănuieşte să sprijine EQP îndeosebi prin EOQ în cadrul instruirii continue a muncitorilor cu scopul de a întări şi transforma sistemele existente de calificare a profesioniştilor într-un sistem european original. pentru operatori economici.

4.calitatea în servicii. promovarea studierii şi utilizării noilor metodologii privind calitatea serviciilor. numită în practica ţărilor occidentale analiză patrimoniala. ţinere sub control şi organizare. promovarea cercetării. Construcţia bilanţului financiar. 4. Abordarea calităţii aşa cum este propusă în această lucrare nu mai constituie o soluţie tehnică sub autoritatea şi responsabilitatea câtorva persoane (destinată rezolvării unei probleme tehnice) ci o soluţie strategică generală de responsabilitate a fiecăruia. încercare. necesită o tratare prealabilă a posturilor de activ şi de pasiv după criteriile de lichiditate-exigibilitate. De aceea ea reprezintă pentru economia europeană o cale posibilă către excelenţă. cu scopul de a creşte eficienţa şi competitivitatea companiilor ca şi calitatea vieţii oamenilor. 2. are meritul de a pune in evidenţă riscul de insolvabilitate al întreprinderii. pornind de la elementele conţinute în bilanţul contabil. producţie.aspecte privind mediul înconjurător promovarea integrării aspectelor privind mediul înconjurător în ciclul de viaţă al produselor. Aceasta consta în incapacitatea intreprinderii de a-şi onora angajamentele asumate faţă de terţi. îndeosebi în sectorul public.lei) Denumire indicator Activ Nevoi permanente: Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Nevoi temporare: Stocuri Creante Titluri de plasament 33 2006 35450 10000 25000 450 11700 5200 4500 550 2007 40450 7500 32500 450 17590 6800 8750 150 . dezvoltării şi demonstrării noilor tehnologii de proiectare. 5. Datele necesare analizei financiare sunt preluate din bilanţul financiar.noi tehnologii.legăturile cercetare-companie promovarea legăturilor între cercetare şi companii.3. Analiza Financiara a intreprinderii Analiza lichiditate-exigibilitate. Bilanţul financiar (în mil. 6.

Disponibilitati Total activ Pasiv Capitaluri permanente: Capital Social Rezerve Rezultatul net nerepartizat Provizioane reglementate mai mari de un an Datorii financiare mai mari de un an Resurse temporare: Furnizori Datorii salariati Datorii buget Datorii bancare mai mici de un an Total pasiv 1450 47150 38050 25000 10000 0 1500 1550 9100 5400 100 580 3020 47150 1890 58040 44340 25000 15000 0 2000 2340 13700 7100 150 690 5760 58040 În plus.COSTUL MARFII VANDUTE INDICATORI VANZARI MARFURI CH. din punct de vedere financiar. creşterea înregistrată de acest indicator semnifică o îmbunătăţire. MARJA COMERCIALA = VANZARI MARFURI .PRODUCTIA STOCATA + VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMO 34 . rezultând obţinerea unui profit din activitatea comercială. CU MARFURILE MARJA COMERCIALA ANUL2006 114000000 16000000 98000000 ANUL 2007 286000000 162000000 124000000 Marja comercială realizată în 2006 şi 2007 demonstrează un excedent din vânzarea mărfurilor. PRODUCTIA EXERCITIULUI = PRODUCTIA VANDUTA +/. a activităţii comerciale a firmei.

serviciilor cumparate de firmã de la terti. în special muncã si capital.CHELTUIELI PERSONAL -IMPOZITE SI TAXE INDICATORI ANUL 2006 VALOAREA ADAUGATA 16345293 VENITURI DIN 0 SUBVENTII CH. peste valoarea materialelor. Acestã valoare adãugatã reprezintã sursa de acumulãri bãnesti din care se face remunerarea participantilor directi si indirecti la activitatea economicã a firmei: personal. IMO.CONSUMURI DE LA TERTI Valoarea adaugatã exprimã cresterea de valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie. actionari si firmã prin capacitatea de autofinantare. CU IMPOZITE SI 992070 35 ANUL 2007 2137130 29318335 9834038 21621427 ANUL 2007 21621427 0 1342698 .INDICATORI PRODUCTIA VANDUTA PRODUCTIA STOCATA VENITURI DIN PROD. creditori. energiei. stat. PRODUCTIA EXERCITIULUI ANUL 2006 19585302 116059 3701827 23403188 ANUL2007 25655039 117148 3546148 29318335 VALOAREA ADAUGATA = MARJA COMERCIALA + PRODUCTIA EXERCITIULUI . INDICATORI ANUL 2006 MARJA COMERCIALA 1559126 PRODUCTIA 23403188 EXERCITIULUI CONSUM TERTI 8617021 VALOAREA ADAUGATA 16345293 EXCEDENTUL BRUT AL EXPLOATARII (EBE) = VALOAREA ADAUGATA +SUBVENTII .

CHELTUIELI FINANCIARE INDICATORI REZULTAT ANUL 2006 11067023 36 ANUL 2007 16012710 .ALTE CH. prin deducerea tuturor cheltuielilor (plãtibile si a celor calculate) din veniturile exploatãrii (încasabile si a celor calculate).AMO SI PROVIZIOANE CALCULATE . mii.lei 70 60 50 40 30 20 10 0 a 2004 nul a 2005 nul a nul 2006 a 2007 nul cifrade a ceri fa rez tul dinexploa re ulta ta REZULTAT CURENT = REZULTATUL EXPLOATARII +VENITURI FINANCIARE .TAXE CH. EXPLOATARE Profitul din exploatare exprimã mãrimea absolutã a rentabilitãtii activitãtii de exploatare. CU PERSONAL EBE 3922119 11431104 3730050 16548679 EBE exprimã acumularea brutã din activitatea de exploatare. provizioane si profit). a datoriilor cãtre bugetul statului si de remunerare a investitorilor de capital (actionarii si creditorii). EBE exprimã capacitatea potentialã de autofinantare a investitiilor (din amortizari. REZULTATUL EXPLOATARII = EBE + RELUARI ASUPRA PROVIZIOANELOR +ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE . tinând cont de faptul cã amortizarea si provizioanele sunt doar cheltuieli calculate. nu si plãtite. de achitare.

IMPOZIT PE PROFIT INDICATORI ANUL 2006 REZULTATUL CURENT VENITURI EXCEPTIONALE CHELTUIELI EXCEPTIONALE REZULTAT EXCEPTIONAL VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE REZULTAT BRUT IMPOZITUL PE PROFIT REZULTAT NET ANUL 2007 11666281 18845 47797 -28952 27345851 15708522 11637329 3532385 8104945 17240531 309114 274673 34441 35075443 17800471 17274972 2404685 14870287 CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE(CAF) = VENITURI INCASABILE .PARTICIPAREA SALARIATILOR LA PROFIT) .EXPLOATARE VENITURI FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE REZULTATUL FINANCIAR REZULTATUL CURENT 606178 6920 599258 11666281 1632646 404825 1227821 17240531 REZULTATUL NET = REZULTATUL CURENT + REZULTATUL EXTRAORDINAR (.CHELTUIELI PLATIBILE 37 .

SI EXTRAORDINARE INCASABILE . FIN.ALTE CHELTUIELI EXPL.VENITURI CALCULATE INDICATORI ANUL 2006 REZULTAT NET CH. INCASABILE ALTE CH. EXPL. EXPL. FIN . SI EXCEP. PLATIBILE + VENITURI FIN. PLATIBILE VEN.PARTICIPAREA SALARIATILOR LA PROFIT INDICATORI EBE ALTE VEN. Ea nu are decât un caracter potential dacã nu este sustinutã de 38 . PLATIBILE IMPOZITUL PE PROFIT CAF ANUL 2006 11431104 62748 1 132487 47797 3532385 8046156 ANUL 2007 16548679 53958 0 519987 296960 2404685 14420979 Metoda aditivã: CAF = REZULTAT NET +CHELTUIELI CALCULATE . FIN. respectiv sursa financiarã generatã de activitatea industrialã si comercialã a firmei dupã scãderea tuturor cheltuielilor plãtibile la o anumitã scadentã. Se poate determina prin douã metode : Metoda deductivã CAF = EBE + ALTE VENITURI EXPL. INCASABILE .SI EXCEP.Capacitatea de autofinantare reflectã potentialul financiar de crestere economicã a firmei.CH. CALCULATE VENITURI CALCULATE CAF ANUL 2007 8104945 433747 492536 8046156 14870287 972465 1421773 14420979 Capacitatea de autofinantare exprimã un surplus financiar degajat de activitatea rentabilã a firmei. INCASABILE CH. SI EXTRAORDINARE PLATIBILE -IMPOZIT PE PROFIT .

∆NFR In perioada analizata firma inregistreaza un cas-flow disponibil negativ.Cresterea economica CFD = CFgest . iar pe de alta parte modificarea imobilizarilor (∆Imo>0). ceea ce a dus la o depreciere a capitalurilor. Acest flux financiar negativ are drept cauza rata inalta de inflatie din acesti ani. CASH-FLOW DISPONIBIL CFD = CFgest . care a determinat pe de-o parte cresterea preturilor la materiale. adica activitatea firmei nu genereaza un flux de lichiditati catre actionari. ci dimpotriva. determinand astfel scaderea cash-flow-ului de gestiune. VARIATIA IMO VARIATIA NFR CFD 5515423 687340 0 6202764 76637898 -3541512 -66893622 8104945 1616325 0 9721270 14916465 -4332734 -862461 14870287 3329194 10287 18209768 22113079 1067643 -4970955 Prin valorile sale pozitive si crescatoare se evidentiaza faptul ca activitatea de gestiune a firmei degaja un flux de trezorerie pozitiv. 39 . este necesara o atragere de noi capitaluri de la acestia sau gasirea de noi surse prin contractarea de datorii financiare sau credite de trezorerie pentru acoperirea golurilor de casa. Marimea efectiva a acestei remunerari este data de valoarea cash-flow-ului disponibil. Ori. marfuri si produse. surplusul monetar degajat prin cresterea trezoreriei nete în ultimele douã exercitii financiare dovedeste cã cea mai mare parte a acestei capacitãti de autofinantare este sustinutã de o trezorerie efectiv disponibilã. Aceasta semnifica o potentiala remunerare in termeni monetari de care pot dispune participantii la finantarea firmei.mijloace financiare efective. deci depinde de amploarea autofinantarii si de modificarile patrimoniale datorate miscarii capitalurilor proprii si imprumutate.∆IMO . ANALIZA CASH-FLOW-URILOR CASH-FLOW DE GESTIUNE CFgest = PN + AMO + DOB REZULTAT NET AMORTIZARE DOBANZI Cfgest.

Astfel. unde exista in cadrul firmei doar o categorie de investitori. rata ridicata a influatiei a determinat cresterea postului bilantier de rezerve. Marimea negativa a CFDactionarI nu reflecta neaparat o stare nefavorabila pentru firma. Aceste valori se datoreaza faptului ca remunerarea potentiala pe seama cash-flow-lui de gestiune (care in cazul actionarilor apare sub forma de profit net) este mai mica decat fluxul de trezorerie determinat de modificarea capitalurilor proprii.160774689 40 . valoarea CFDactionari va corespunde valorii CFD. releva o atragere de resurse din afara firmei pentru acoperirea cresterii stocurilor si creantelor in anul 2007. in anul respectiv CFDcreditori a carui valoare este negativa.FIN DOBANZI CFDcreditori CFD 2005 72298438 5515423 -66783015 0 0 0 -66783015 2006 12257937 8104945 -4152992 0 0 0 -4152992 2007 19682389 14870287 -4812102 1205939 10287 -1195652 -6007754 Pe anii 2005 si 2006. ANALIZA RENTABILITATII Analiza rentabilitatii firmei se realizeaza pe baza ratelor de rentabilitate economica si financiara. si deci implicit a capitalurilor proprii.VariatiaCPR CFDcreditori = DOBANZI . In anul 2007 firma apeleaza la credite bancare pe termen lung. dar mai ales pe baza factorilor de influenta cantitativi si calitativi in care se descompun aceste rate.Defalcat in raport cu cele doua destinatii ale sale.68950750 0. cash-flow-ul disponibil se prezinta astfel: CFD = CFDactionari + CFDcreditori unde: CFDactionari = PN . Rec = (EBIT1-TAX1) AE0 = (PN1+ DOB1) / AE0 AE = IMO + VARIATIE NFR Rfin = PN1 / CPR0 INDICATOR 2005 2006 2007 REC 0.1009364 0. Desi in aceasta perioada rata de distribuire a dividendelor a fost in medie de 45% din profitul net.Variatie DATORII FINANCIARE INDICATOR VARIATIE CPR REZULTAT NET CFDactionari VARIATIE DAT.

1009364 0. si anume rezultatul net al exercitiului. insa acest lucru trebuie realizat cu luarea in considerare a raportului pret/cost.246773081 REC 0. rentabilitatea economica poate fi ameliorata prin cresterea factorului calitativ asupra caruia nu exista restrictii exterioare firmei. O solutie pentru cresterea rentabilitatii economice ar fi cresterea factorului cantitativ (rata marjei brute).689507502 0. de a constitui rezerve si de a asigura continuitata si dezvoltarea activitatii din surse proprii.651508214 BRUTE RATA ROTATIE 1.10093643 0. Aceasta are capacitatea de a remunera actionarii prin dividende. se pot fructifica avantajele unei specializari profunde in prestarea unui anumit serviciu sau a unei diversificari a serviciilor firmei.160774689 Firma are capacitatea de a degaja o acumulare bruta dupa acoperirea cheltuielilor variabile din cifra de afaceri.160663545 2 3 Valorile ratei rentabilitatii economice pe perioada analizata evidentiaza faptul ca activul economic investit are capacitatea de a degaja un flux monetar pozitiv. Marimile rentabilitatii financiare indica eficienta plasamentului facut de actionari in firma.378427461 0. Rfin = PN/CPR = PN/CA * CA/AE * AE/CPR = Rata marjei nete * Rata de rotatie a activului economic in CA * Rata de structura a capitalurilor 41 . care sa asigure autofinantarea cresterii economice a firmei si remunerarea actionarilor.RFIN 2 3 0. Ratele de rentabilitate sunt formate dintr-un factor cantitativ (rata de marja) si unul sau mai multi factori calitativi (rate de rotatie si de structura). Deoarece in anii 2005 si 2006 firma nu este indatorata. Rec = (PN1+DOB1)/AE0 = (PN1+DOB1)/CA0 * CA0/AE0 = Rata marjei brute * Rata rotatie a activului economic in cifra de afaceri INDICATOR 2005 2006 2007 RATA MARJEI 0. rentabilitatea ei economica este egala cu cea financiara.822033477 0.50658296 0. De asemenea. Astfel. Acesti factori servesc in special la alegerea directiilor de actiune pe viitor pentru cresterea rentabilitatii.19924956 0.68950750 0.

50658296 0.68950750 0.82203347 0.10093643 0.4011% 66. RATA LICHIDITATII GENERALE = ACR/DAT. analizat de banci. 52. Riscul de lichiditate este. EXPLOATARE RATA LICHIDITATII PARTIALA = ACR-STOCURT / DAT.9827% PARTIALE RATA LICHID. dar numai cu conditia respectarii corelatiei: Rec > Rdob. insa avandu-se in vedere situatia firmelor concurente. Cresterea factorului cantitativ presupune cresterea marjei nete existente in vanzari dupa eliminarea tuturor cheltuielilor. in general.19924956 0. rentabilitatea financiara creste prin cresterea ratei de rotatie.INDICATOR RATA MARJEI NETE RATA ROTATIE RATA STRUCTURA RFIN 2005 2006 2007 0. Aceasta se poate obtine printr-o majorare a tarifelor. GEN. adica printr-o exploatare extensiva a activului economic. De asemenea. 45.37842746 0. EXPLOATARE RATA LICHIDITATII IMEDIATA =DISPONIBILITATI / DAT. a factorilor calitativi sau a ambilor.5898% 60. Pentru a face fata platilor firma „DioPlus” desfasoare o activitate prin care transforma activele sale in produse si servicii.6494% RATA LICHID.0011% 72.65105782 1 4 1. ANALIZA RISCULUI „LA DIO PLUS” Lichiditatea Riscul de lichiditate este acela de incapacitate a firmei de a plati datoriile care au devenit scadente.EXPLOATARE INDICARORI 2006 2007 RATA LICHID. din vanzarea carora va incasa bani.24677308 7 1 1 1 1 0.6016% IMEDIATE 42 . 55. dar si de alti interesati sa observe capacitatea de plata a firmei. Aceasta analiza se realizeaza cu ajutorul ratelor de lichiditate.16066354 2 5 La randul ei si rentabilitatea capitalurilor proprii poate fi majorata prin cresterea factorului cantitativ. sau prin cresterea indatorarii firmei.

ceea ce semnifica inexistenta fondului de rulment. De asemenea o gestiune adecvata a stocurilor si o politica mai putin agresiva in ceea ce priveste fondul de rulment pot determina o ameliorare a lichiditatii. firma are capacitatea de a face fata angajamentelor asumate pe termen lung. in anii urmatori firma se afla in incapacitate de plata a datoriilor scadente sub 1 an. Rata lichiditatii generale este subunitara. Acest alternativa trebuie adoptata. fapt ce poate fi cauzat de incapacitatea firmei de a-si recupera la timp creantele. deci firma nu dispune de resurse pentru a-si asigura finantarea activelor circulante. in sensul ca in 2006 se inregistreaza o scadere brusca a capacitatii de plata a datoriilor de exploatare. Firma poate opta pentru obtinerea de disponibilitati si la stimularea platii creantelor in numerar prin acordarea de disconturi. Cu exceptia primului an (2005) din perioada analizata. SOLVABILITATEA Din punct de vedere al solvabilitatii. Aceeasi probleme apare si in situatia achitarii obligatiilor pe termen scurt din disponibilitati. firma nu este capabila sa faca fata angajamentelor asumate fata de terti. Evolutia celor 3 rate de lichiditate in perioada analizata este similara. Acest fapt este evidentiat de valorile ratelor de solvabilitate (rata de indatorare. O solutie indicata pentru perioada urmatoare de activitate ar fi pe de o parte realizarea unei concordante intre scadentele creantelor si cele ale datoriilor pe termen scurt. La sfarsitul anului 2007 se observa o ameliorare a situatiei firmei in acest sens. 43 . Din punct de vedere al lichiditatii. se observa ca firma se confrunta cu dificultati in ceea ce priveste plata datoriilor devenite scadente rezultate din operatiile curente si din prelevarile obligatorii. levierul. in care valorile ratelor de lichiditate tind catre cele de referinta. firma intalneste dificultati in onorarea datoriilor pe termen scurt din creante. iar pe de alta parte dezvoltarea unei politici agresive cu clientii prin reducerea soldului creante-clienti micsorand astfel durata de incasare. cu luarea in considerare alimitelor impuse de riscul indepartariiclientilor spre alti furnizori. insa.In comparatie cu valorile referinte minime. care corespund nivelelor impuse adesea de catre banci. De asemenea. insa valorile continua sa fie sub cele de referinta. fapt evidentiat de valorile ratei lichiditatii partiale.8. care este mai mica de 0. acestea din urma fiind mult prea mici la un moment dat in comparatie cu marimea datoriilor devenite scadente la acel moment. perioada de acoperire prin castig a dobanzilor).

Raportul Datorii financiare/Capitaluri proprii mai mic decat 1 evidentiaza ca angajamentele bancare ale firmei pe termen mediu si lung sunt garantate de capitalurile proprii. INDICATOR 2007 RATA 0.010630279 DATORIILOR LEVIER 0. si-a acoperit necesarul de finantare din surse proprii si datorii cu scadente sub 1 an. dezvoltarii si efectuarii de noi investitii. aceste rate trebuie asumate si in functie de pozitia sa de lichiditate. daca rentabilitatea economica pe viitor nu va depasi aceasta rata de dobanda. Conform marimilor inregistrate de ratele de solvabilitate. ceea ce poate a determinat si slaba pozitie de lichiditate. Abia in cursul anului 2007 firma apeleaza la credite bancare. si va determina in timp scaderea puterii firmei. Nivelurile inregistrat la ratele de lichiditate se afla sub cele cerute de banci si astfel exista riscul ca obtinerea de credite sa se faca la o rata de dobanda mai mare. firma poate apela in continuare la credite bancare pentru a-si forma volumul de resurse banesti necesare continuarii activitatii. Iar.010744496 PAD 1510 Rata de indatorare generala mult sub 50% semnifica faptul ca firma nu intampina nici un fel de dificultati in rambursarea datoriilor si plata dobanzilor corespunzatoare conform conditiilor prestabilite prin contract. utilizarea de astfel de capitaluri imprumutate nu va fi eficienta. Insa. Valoare PAD mai mare decat 1 dovedeste ca firma „DioPlus” SRL poate face fata platilor cu dobanzile din surse proprii (profit net si amortizare).Firma. Graficul vinzarilor exprimata in lei in anul 2006 44 . in perioada analizata. deoarece are posibilitatea sa le ramburseze din capitalul sau propriu.

de unde se simte si o crestere a cantitatii marfurilor importate. de asemenea creste si venitul la care o intreprindere adera si pe baza careia activeaza. din surse proprii. banci s.14000 000 12000 000 10000 000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim vinz ari venit Graficul vinzarilor exprimata in lei in anul 2007 16 000000 14 000000 12 000000 10 000000 8000 000 6000 000 4000 000 2000 000 0 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim vinz ari venit Concluzie: analizind organigramele vinzarilor putem spune ca pe an ce trece se simte o crestere a vinzarilor.a. in plus intreprinderea isi poate inchide (achita) datoriile fata de furnizori. 45 .

a Scopul intreprinderii noastre este de a desfasura o activitate ce tine de comertul atit cu amanuntul cit si cu ridicata. fiecare 46 . El este un preţ acoperitor al costului.  alegerea celor mai eficiente mijloace pentru îndepărtarea concurenţilor. Good Year. Problema concurenţei prezintă interes în primul rând pentru producători. In municiul Chisinau unde se afla firma. iar câştigul net să fie cel mai bun. Autoprim s.2. fiecare agent economic este preocupat pentru conducerea activităţii sale astfel încât firma lui să fie cea mai competitivă. In funcţie de nivelul concurenţei.  asigurarea unui minim de profit . dar ea se manifestă şi între consumatori. Preţul de concurenţă nu este un preţ de relevare şi nu acţioneza ca barieră la intrarea în ramură a altor producători. Cunoscând condiţiile de funcţionare a pieţei asigurate de transparenţa acesteia. reteaua de comert este destul de deasa cu concurenti puternici cum ar fi: Michelin. respectind normele si legislatia in vigoare.  preocuparea de a fi cel mai bine informat.  apărarea imaginii produsului. Relatia Preturi – Concurenta O concurenta sanatoasa in orce afacere este un lucru bine venit. regulile si cerintele unei intreprinderi cum sunt:  vânzarea mai puţin scumpă.5. Bridgestone.

mai ales in condiţiile unui exces de capacitate. Gradul de rivalitate între concurenţii existenţi Rivalitatea intensă este rezultatul acţiunii unui complex de factori structurali. acces liber la informatia despre productia propusa pretul si calitatea sunt un factor foarte important pentru firma. presiunea exercitată de produsele de substituţie. Chiar dacă intensitatea competiţiei diferă de la un sector la altul. puterea de negociere a clienţilor şi cea de negociere a furnizorilor. • costurile fixe înalte obligă firmele sa-şi utilizeze complet capacităţile de care dispun. care se găsesc în strânsă legătură unii cu alţii. cum ar fi: • prezenţa unui număr ridicat de concurenţi sau a unor concurenţi de dimensiuni relativ egale. care consideră că acţiunile lor nu vor fi observate de firmele rivale . ceea ce duce deseori la diminuarea sensibilă a preţurilor. caz în care este posibilă o reacţie puternică a firmelor concurente. chiar dacă câştigul lor este redus sau înregistrează pierderi. Ameninţarea noilor intraţi Noii intraţi reprezintă firme care pot intra sau care au intrat deja in sector. • ritmul lent de dezvoltare al sectorului. • diversificarea concurenţilor şi mizele strategice înalte generează comportamente diferite în sector . generând astfel o concurenţă putemică . fie pe scară redusă. • barierele înalte de ieşire din sector obligă unele firme să rămână şi să continue lupta aici. chear si de la concurenti. carel obligă pe noul intrat să pătrundă pe piaţă fie pe scară mare. caz în 47 . care determină firmele concurente să se angajeze într-o luptă aprigă pentru cote de piaţă .producător îşi poate orienta producţia prin costurile de exploatare. adică fenomenul de scădere a costurilor medii pe termen lung datorat creşterii volumului producţiei şi vânzării. reprezentate practice de entităţi identice. nivelul inalt a culturii de deservire. Aceste forţe sunt: gradul de rivalitate între concurenţii existenţi. concurând cu firmele existente. ca sa atraga cit mai multi cumparatori. • lipsa diferenţierii determină deseori cumpărătorii ca în alegerile lor să se axeze pe preţ şi calitate. face deseori neobservată sporirea numărului "rebelilor". urmărind permanent echilibrul dintre resurse şi cheltuieli. ea este determinată în general de aceleaşi forţe de bază. Anturajul si conditiile bune create pentru cumparatori. principalele tipuri de bariere de intrare într-un sector sunt: • economiile de scară (sau de talie). Aceştia aduc cu ei noi capacităţi strategice şi dorinţa de a cuceri părţi de piaţă. ameninţarea noilor intraţi.

dezavantaje de cost faţă de clienţii existenţi pe piaţă. limitând sau împiedicând intrarea în sector. ambele variante fiind deci indezirabile .• • • • • • care el este nevoit să accepte un dezavantaj de cost. studiind intensitatea luptei concurenţiale şi determinând atractivitatea firmei la acest nivel. diferenţierea prin produs realizată de firmele ce operează pe piaţă . nevoia de capital. un anumit număr de firme realizează aceleaşi practici strategice. costurile de schimbare a partenerului de afaceri. în cadrul sectorului. Este important deci să se scindeze entitatea "sector" în unităţi de analiză mai fine şi mai omogene (segmente sau grupuri strategice). 48 . deci necesitatea de a investi resurse financiare considerabile pot constitui bariere serioase în special în sectoarele în care costurile ridicate de publicitate sau cercetare-dezvoltare nu mai pot fi recuperate. În plus. adică costurile cu care se confruntă cumpărătorul atunci când trece de la produsul unui furnizor la produsul altui furnizor. Analizele forţelor concurenţiale permit un prim diagnostic al structurii unui sector. accesul la canalele de distribuţie. politica guvernamentală dusă de stat în domeniul eliberării licenţelor. Dar sectorul se compune dintr-o diversitate de segmente care nu se supun forţelor concurenţei în aceeaşi manieră şi cu aceeaşi intensitate. Concluzie: Pentru pentru a cunoaste mai bine concurentii nostri este necesar de a analiza fortele lor concurentiale. reglementării şi restricţionării anumitor activităţi poate avea efecte directe sau indirecte asupra noilor intraţi. limitării accesului la materiile prime. urmărind aceeaşi strategie sau o strategie vecină pe un anumit număr de dimensiuni strategice.

precum şi a modificărilor cantitative şi calitative care apar în sfera lui. în primul rând ale pieţei interne şi externe. din 49 . care trebuie să stea la baza elaborării unor strategii realiste. Cunoaşterea caracteristicilor şi a mutaţiilor intervenite în structura mediului extern este o condiţie fundamentală a satisfacerii cantitative şi calitative a unei anumite categorii de trebuinţe de către întreprindere.Capitolul 3 3. întreprinderea preia din mediul extern resursele de care are nevoie le introduce în procese specifice. bine fundamentate ştiinţific. necesităţi aflate în continuă creştere şi diversificare. chiar anticiparea evoluţiei viitoare a mediului. se impune cu necesitate cunoaşterii conţinutului şi a cerinţelor mediului. ci un mijloc prin care se satisfac anumite nevoi ale societăţii. socio-economic.1. INFLUIENTA MEDIULUI EXTERN ASUPRA ACTIVITATII INTREPRINDERII Organizaţia în general şi întreprinderea productivă în special nu reprezintă un scop în sine. O puternică influenţă asupra rezultatelor activităţii întreprinderii aşa cum am văzut o exercită mediul extern în care aceasta activează. De aceea. ale mediului extern în cadrul căruia organizaţia sau întreprinderea se constituie şi se dezvoltă. prin sincronizarea acţiunilor ei cu schimbările din configuraţia mediului. astfel încât întreprinderea să se poate adapta la noua lui structură.Ca sistem dinamic. fizionomia şi mecanismul lui de funcţionare precum şi capacitatea întreprinderii de a fructifica oportunităţile şi a evita primejdiile pe care acesta i le furnizează.

de amplificarea interdependenţelor cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea. a factorilor de mediu. macrosistem şi mondosistem implică o raportare permanentă la cerinţele umane. Necesitatea abordarii mediului extern al firmei Evoluţia întreprinderii moderne este marcată. aflate într-o continuă creştere şi diversificare. în prezent.care rezultă produse. Valorificate în procese complexe sub forma potenţialului atras în circuitul economic. acestea . În acest sens. societăţii în ansamblul său şi chiar mondosistemului. materiale. întreprinderea este o componentă de bază a mediului extern. financiare şi informaţionale de care firma are nevoie pentru funcţionarea şi dezvoltarea sa nu este posibilă. Practica economică a 50 . a unei anumite categorii de trebuinţe de către întreprinderea respectivă. iar îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor sale economico-sociale nu este posibilă fără cunoaşterea şi valorificarea.factori de producţie şi informaţii. după cum fundamentarea unor politici realiste este sensibil facilitată de existenţa unor strategii adecvate. luarea în considerare a evoluţiilor mediului extern reprezintă o condiţie fundamentală a satisfacerii. Integrarea armonioasă a acesteia în mezosisteme. fără luarea în considerare a factorilor de mediu. În al patrulea rând. evoluţiile factorilor de mediu constituie o importantă premisă atât pentru asigurarea unor subsisteme organizatorice şi informaţionale eficace.permit obţinerea de produse. În primul rând. cantitativ şi calitativ. în care evoluţia factorilor de mediu este "prinsă" corespunzător.prin care se integrează în mediul extern naţional şi internaţional şi care cunoaşte o varietate şi intensitate cu mult sporite faţă de perioada anterioară. pe un plan superior. cât şi pertru adoptarea şi aplicarea de decizii şi acţiuni care să reflecte necesităţile şi oportunităţile prezente şi de perspectivă al mediului ambiant. cantitative şi calitative. reflectat atât pe planul "intrărilor" . de altfel. expresia acestei evoluţii o reprezintă accentuarea caracterului deschis al firmei concepute ca sistem. Pe această bază se asigură. întreprinderea se adaptează la mediu. lucrări cu caracter industrial ori servicii prin care întreprinderea răspunde necesităţilor economiei naţionale. ca un sistem de intrări (din mediul extern). Desfăşurarea activităţilor firmei în condiţii de calitate şi profitabilitate ridicate nu este posibilă fără conceperea şi realizarea unor strategii adecvate. cât şi pe cel al "ieşirilor" . extern).bunuri materiale.devenite factori de producţie . procese şi ieşiri (către mediul. iar prin ieşiri aceasta va influenţa mediul. Prin intrări. servicii sau lucrări care vor fi transferate aceluiaşi mediu ambiant. şi elaborarea de strategii şi politici de firmă realiste cu un grad ridicat de fundamentare ştiinţifică. informaţii şi servicii . Într-o altă idee se poate de reliefat şi un alt element şi anume taptul că asigurarea resurselor umane.

Aceasta din urmă. În cazul firmei ca sistem închis. Angajaţii simt că. normele de organizare cuprind comportarea lor atât de acasă. angajaţii se simt închişi. Angajaţii nu consideră că firma angajează numai pe baza competenţei. Ultima reflectă un mod specific a colectivului întreprinderii de a acţiona şi interacţiona. Limitat în raport cu profesional. Cultura organizaţională are următoarele şase dimensiuni: 3. fiind un sistem de coordonare a activităţii economice a agenţilor economici. Firma efectuează angajarea salariaţilor luând în consideraţie problemele sociale şi de familie. prin intermediul cărora se asigură legătura cu mediul. în firmă sunt luate în consideraţie şi problemele personale ale angajaţilor. Orientarea spre proces înseamnă că oamenii evită riscurile şi fac un efort limitat de muncă. Fiecare zi e bună şi aduce modificări. Organizaţia răspunde de bunăstarea salariaţilor săi. 6. secretoşi. Mecanismul pieţei reprezintă pentru întreprindere terenul de realizare a fluxului aprovizionare – producţie – desfacere. Orientarea spre muncă prevede îmbunătăţiri în cadrul muncii. În acest caz în firmă pot să se adapteze doar unii. mijloceşte legăturile multiple ale întreprinderii cu mediul ambiant. Salariaţii gândesc la viitor. Salariaţii îşi derivă identitatea din organizaţie (limitat). 4. cât şi de la serviciu. Orientarea spre proces în raport cu orientarea spre rezultate. atât în calitate de producător cât şi de consumator. Realizarea obiectivelor întreprinderilor (creşterea rentabilităţii şi a eficienţei economice pe baza sporirii cifrei de afaceri pe seama fiecărui produs) este în funcţie de sporirea supleţei. Orientarea spre rezultate reflectă că angajaţii se simt confortabil în situaţii deosebite şi permanent fac maxim de eforturi. Orientarea spre salariaţi în raport cu orientarea spre muncă. adaptabilităţii şi flexibilităţii firmei în raport cu mediul. care sunt primite de angajaţi. însă aplicarea lor în practică este problematică. Prima parte a acestei dimensiuni reflectă că. Prima parte a acestei dimensiuni este asociată cu caracteristica firmelor japoneze. Sistem deschis înseamnă că firma e un sistem deschis pentru noii angajaţi. O altă problemă cheie a restructurării întreprinderilor este legată de cultura organizaţională. 5. În condiţiile economiei de piaţă principala componentă a mediului în care apare firma. competenţa profesională a salariaţilor.dovedit că numai în măsura în care se cunosc şi se valorifică evoluţiile factorilor de mediu se pot concepe şi funcţionează corespunzător toate subsistemele managementului microeconomic. Sistem deschis în raport cu sistem închis. este piaţa. În acest caz fiecare zi de activitate în firmă seamănă cu cea precedentă. Dimensiunile evidenţiate descriu particularităţile culturii organizaţionale. Pe baza lor nu se pot formula 51 .

fiind un organism complex. Pentru a determina multiplele forme de comportament al firmei trebuie ca să se ia în consideraţie următoarele momente: 52 . Se potriveşte cultura organizaţională strategiei de restructurare a firmei? E necesar de a determina părţile puternice şi slabe ale configuraţiei culturale existente. La nivelul Micromediului o influienţă substanţială asupra obiectivelor firmei va avea numărul firmelor şi puterea lor economică de a influienţa piaţa. dacă o cultură este puternic normativă.2. orientarea spre client este puternic relevantă pentru întreprinderile angajate în activităţi de deservire şi în producerea de obiecte de calitate pentru uzul consumatorilor. atunci strategia de formare a firmei care prevede o competiţie în domeniul de servicii clientului nu va avea multe şanse de izbândă. care reflectă ponderea firmei pe piaţă. Procesul de restructurare a întreprinderilor trebuie să ia în consideraţie faptul că. mentalitatea economică a angajaţilor. Compararea caracteristicilor diferenţelor de cultură la diverse niveluri ne dă posibilitatea de a evidenţia direcţiile de utilizare în procesul de restructurare a întreprinderilor a caracteristicilor culturii organizaţionale: a. dar poate să nu fie necesară sau poate fi chiar dăunătoare pentru organizaţiile implicate în fabricarea produselor standard într-o piaţă competitivă a preţurilor. Un obiectiv tot mai răspândit al firmei devine cifra de afaceri. De exemplu. Diagnosticul cultural trebuie să contureze harta culturală a întreprinderii şi să ajute la crearea posibilităţii de a determina care strategii sunt necesare pentru întreprindere şi care nu sunt potrivite. nu-şi poate limita obiectivul doar la maximizarea profitului. deoarece ceea ce este bun sau rău depinde în fiecare caz de direcţia care o are întreprinderea. Firmele vor avea comportamente diferite şi în dependenţă de specificul mediului ambiant în care activează. c.OBIECTIVELE ECONOMICE ALE FIRMEI ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ În condiţiile contemporane întreprinderea este un organism foarte complex. De exemplu. Adesea este necesară efectuarea unui diagnostic cuprinzător al stării prezente a culturii şi a subculturilor organizaţiei. b. Managerul firmei trebuie să cunoască configuraţia culturală a organizaţiei. care acţionează nemijlocit asupra dezvoltării întreprinderii.reţelele. Un aspect cultural poate fi valoros pentru un scop sau mai puţin valoros pentru alt scop. Astăzi tot mai mulţi adepţi au afirmaţiile lui Alexis Jacquemin precum că firma. este foarte greu de a modifica valorile colective. care se confruntă cu o mulţime de obiective contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor proprietarilor şi ale managerilor. 3.

De restaurare a competiţiei prin dereglementări şi demonopolizări. Prin urmare. f. dinamică a tipurilor de agenţi economici. Alţi consumatori se orientează doar la calitatea înaltă a produsului. Dacă consumatorii doresc acelaşi produs. − Că dirijarea activităţii firmei se efectuează prin decizii. în final. totuşi pregătirea deciziei cere participarea unui număr mare de comportamente şi de personal. Pe de o parte. atunci unii îl vor procura indiferent de nivelul preţului unitar. − Activitatea de piaţă a întreprinderii este marcată de prezenţa întreprinderilor concurente. a unor reguli şi stări psihosociale care impun sau favorizează anumite acţiuni sau comportamente din partea agenţilor economici. utilizând în acest scop diverse căi şi metode. în condiţiile contemporane este eterogenă şi îmbină consumatori productivi şi neproductivi. Schumpeterian: impulsul inovării în condiţiile concurenţei monopolistice. Aceasta înseamnă că ele vor tinde să îmbine scrupulos interesele curente de asigurare a veniturilor cu interesul de dezvoltare şi consolidare a poziţiei firmei pe piaţă. ci şi la viitor. această analiză evidenţiază faptul că competitivitatea firmei este determinată de costul de producţie al produsului (serviciilor) şi de calitatea produsului (design. g. cu niveluri diferite de disponibilităţi financiare. consumatorii aceluiaşi produs formează segmente de piaţă diferenţiale. − Libertatea de a acţiona. h. Neoclasic: creşterea rolului monopolului şi oligopolului. Conform teoriei economice. Pe de altă parte. Tocmai varietatea şi dinamica tipurilor de agenţi economici contribuie substanţial la sporirea performanţelor sistemului economic. interesele şi aspiraţiile producătorilor în calitatea lor de ofertanţi. care îşi realizează oportunităţile oferite de aceiaşi piaţă. pot fi distinse patru moduri de abordare a activităţii agenţilor economici. Clasic: concurenţă pură (perfectă). localizate în perioade diferite de timp: e. fiabilitate. Firmele în activitatea lor se vor orienta nu numai la ziua de astăzi. Dacă. − Existenţa în mediul economic a unor reglementări juridice. deoarece nu dispun de venituri mari. analiza tipurilor de concurenţă crează posibilitatea de a evidenţia mai bine legătura dintre fenomenul concurenţial şi varietatea. 53 . durabilitate). Analiza tipurilor de concurenţă are o însemnătate substanţială în două aspecte. Aceasta din urmă. Ultima reprezintă linia de acţiune aleasă în mod conştient dintr-un număr oarecare de posibilităţi în scopul atingerii unor obiective în condiţii de eficienţă maximă. alţii însă vor tinde să-l procure la un preţ cât mai scăzut.− Pe primul plan se cere să se evidenţieze şi interesul clientei. alegerea este făcută doar de o singură persoană.

demografic etc. din cauza situaţiei instabile în economie.M. g. Propuneri: Aş dori în continuare să specific un factor important. după părerea mea.M. care nu furnizează materiale prime. organe de stat ş. referitoare la tema abordată în lucrare. în schimb având un preţ ridicat şi fiind de calitate joasă. Analizând starea economică actuală a R. Concluzii: Studiind diverse materiale. că performanţele 54 . trebuie să existe următoarele elemente: e. putem menţiona că mediul în care întreprinderile activează este schimbător şi pe parcursul timpului tinde spre a fi turbulent (modificările sunt foarte frecvente din cauza crizei politice şi economice ce afectează sfera de activitate a întreprinderii. investitorii. putem face următoarele concluzii: − fiecare agent economic inclusiv întreprinderile autohtone (Republica Moldova) îşi desfăşoară activitatea sa într-un mediu care îmbină diferiţi factori ca economici. politici. asociaţii profesionale.a. resurse energetice. juridici ş. sociali.a. o ocupă totuşi piaţa (despre acest element s-a vorbit mai detaliat în lucrare). clienţii. prestatorii de servicii. În condiţiile economiei de piaţă principalul element al mediului în care apare întreprinderea ca producător şi ca consumator. f. deaceea produsele autohtonele nu pot concura pe piaţa mondială cu alte produse. putem spune că întreprinderea intră în relaţii directe cu astfel de elemente ale mediului: furnizorii.Pentru ca decizia să fie optimă. În dependenţă de starea acestor factori distingem diferite tipuri de mediu. − analizând Micro şi Macromediul întreprinderilor. de amploare variată şi cu influenţe puternice asupra firmei. − un rol primordial în activitatea întreprinderii cu acţiuni indirecte şi pe un termen lung o au mediul economic. Un aparat avansat de investigare şi de prelucrare a datelor care ar asigura raţionalitatea alegerii. iar ultimii nu investesc nici într-un domeniu de activitate al ţării.Un obiectiv economic care să se poată cuantifica. Un volum mare de informaţii care să reflecte adecvat fenomenele şi procesele economice. care face parte din managementul întreprinderii şi care este după părerea mea cheia succesului a majorităţii întreprinderilor (anume a celor din R. în prezent. Eu cred. despre care s-a vorbit mai detaliat în lucrare. Un rol important din aceşti factori. îl au furnizorii şi investitorii. din cauza că republica Moldova nu dispune de capital monetar. greu de anticipat din cauza instabilităţii).).

o structură organizatorică greşit concepută va avea efecte contrare celor dorite. în ceea ce priveşte propriul mod de structurare organizatorică. sunt considerabil sporite şi – în acelaşi timp – controlate. referitoare la structura organizatorică. coordonată. pot oferi concurenţei informaţii preţioase. Stucturile organizatorice unor companii renumite. dacă firma dispune de o structură organizatorică adecvată scopurilor fixate. atât despre natura obiectivelor. ale unei întreprinderi. aceasta din urmă. activează în acelaşi domeniu – secretul este impus de considerentul că detaliile. nu poate fi preluată şi aplicată ad literam de către o alta – chiar dacă. 55 . concordantă cu natura şi cu amploarea activităţii desfăşurate şi adaptabilă condiţiilor de mediu. Un argument suplimentar – şi poate mai convingător – este oferit de discreţia absolută manifestată de marile firme. încetează – cu mult timp înaintea publicării – de a mai fi operante. În final putem spune că. prezentate în literatura de specialitate. cât şi despre modul de atingere a lor. Şansele de succes în afaceri. propuse pentru o anumită activitate economică. În pofida faptului că nici o structură organizatorică. ci şi la posibile stări conflictuale în interiorul organizaţiei. Această afirmaţie categorică îşi găseşte justificarea – practică şi teoretică – în faptul că atingerea obiectivelor. tipică unei firme. conducând nu numai la creşterea nejustificată a costurilor de producţie sau la reacţii întârziate faţă de cerinţele pieţei. reclamă concentrarea raţională a tuturor resurselor disponibile şi canalizarea eficientă.economice a oricărei întreprinderi (societăţi comerciale) sunt indisolubil legate de propria structură organizatorică. a eforturilor depuse de către firmă.

Fundamentele managementului organizaţiei.Management.Managementul general al firmei. Bucureşti 2000. T. Cotelnic A. Bucureşti 2000 10.Marketing.Management. Gavrilă.Bibliografie: I.Managementul firmei. A TIC 2003 56 . Burduş E. ASEM 1998 . Nicolescu O.. Comescu V. ASEM 2000 3.Managementul activităţii de producţie. Chişinău 2003 8..Marketing Heroism M. Economică 1999 6. Economică 1999 5. Bazele generale. Ed. Editura Economică 2002 2.Management. Ed. Economic. Hriscev E. Editura Actami 1998 4. 9.Marketing Silvia Hamău. Burlacu N . Ed. Bruhn. Ed. Economică. 7.Chişinău.

Economia şi gestiunea firmei. ASER. Bărbulescu.11. Bucureşti 1999 57 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful