walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

GLAVA PRVA
u kojoj se jophanu ukazuje duh fanstva
NekoÊ davno u selu Suhoparan u Zemlji Prizemnosti æivio je mladiÊ po imenu Jophan. MladiÊ je patio jer u cijeloj Prizemnosti uzduæ i poprijeko ni sa kim nije mogao razgovarati kao πto je æelio, kao ni podijeliti Ëudnovate Ëeænje koje bi ga s vremena na vrijeme dovele u nedoumicu, a nikakav ih uæitak πto ga je Prizemnost nudila ne bi ih mogao potpuno zadovoljiti. Kako je stasao ka muæevnoj dobi, Jophan je iz dana u dan sve ËvrπÊe vjerovao da æivot nudi viπe nego πto su u Prizemnosti i sanjali i posvetio se Ëitanju neobiËnih knjiga πto su pripovijedale o dalekim krajevima i drugim vremenima. No Mjeπtani Suhoparnoga rugali su mu se govoreÊi da se stvari koje njegove knjige opisuju nikad ne mogu dogoditi i da je budalasto o njima razmiπljati baπ kao i æudjeti da se uspnete na divovske planine okruæuju Zemlju Prizemnosti. MoÊni vrhunci πto su opkolili Prizemnost Jophanu su neprestano bili u mislima jer ih je joπ od malih nogu volio gledati i pitati se πto iza njih leæi. Katkad bi mu se u kasno ljeto uËinilo da na nebu onkraj njih vidi neobiËno svjetlucanje, a jednom mu se Ëak priËinilo da Ëuje pjev veselih glasova πto ga iz nepreglednih daljina nosi zamrli ljetni lahor. No kad bi to spomenuo Mjeπtanima Suhoparnoga, smijali bi mu se i govorili da se to njegova bujna maπta njime 01

poigrava. »ak i kad bi se tko mogao uspeti na te vrletne planine, rekli su mu, s druge bi strane naπao samo strahotne pustare u kojima nitko osim moæda luaka i divljaka ne moæe æivjeti. Jophan im je vjerovao jer su se doimali strarijima i mudrijima od njega pa je nastojao odagnati te Ëudnovate misli. No i dalje je Ëitao Ëudnovate knjige πto su pripovijedale o dalekim krajevima i drugim vremenima, te bi u duge ljetne veËeri sâm odlazio u polja i Ëitao dok ne padne mrak. No kad je jednoga dana Ëitao u æitnom polju, uspavljujuÊ miris æita uljulja ga u san. Usnio je da mu se ukazala vila, djevojka bajne ljepote, blistajuÊi svjetlom jarkijim od podnevna sunca, te Jophan ustukne i zastre oËi. Vila se primakne i obrati mu se. “Ne boj se,” reËe. “Prijateljica sam ti.” Jophan tad pogleda i shvati da ga vila doista promatra milo i s ljubavlju pa skupi hrabrost. “Tko si i πto si?” upita on. “Ja sam Duh Fanstva,” vedro odgovori vila. “©to je Fanstvo?” zaÊueno upita Jophan. Vila samilosno spusti pogled ka njemu. “Ne traæiπ li ga cijelog æivota?” upita. “Gledaj!” Tim rijeËima dirne mu Ëelo πtapiÊem zvanim Doticaj i Jophan ugleda viziju koji ga ispuni RadoπÊu. “Doista sam upravo to nesvjesno traæio,” klikne. “O, Vilo, reci mi kako da dospijem do tvog carstva jer najveÊa mi je æivotna æelja da postanem Fan.” “Put je teæak,” reËe Vila, “jer leæi onkraj Planina Nepoduzetnosti πto okruæuju Prizemnost.” “No uza te se planine nitko ne moæe uspeti,” usprotivi se Jophan. “Pravi Fan moæe sve,” odvrati Vila. “No Ëekaj. Pokazala sam ti samo povrπne vidove Fanstva. Sad Êu ti pokazati djeliÊ njegove biti.” Tim rijeËima dirne mu Ëelo drugim πtapiÊem zvanim Fanak i Jophan doæivi drugu, tako veliËanstvenu viziju, da ga je njezina Ëudesnost posve shrvala. »im uzmogne progovoriti glasno klikne, “O, Duπe Fanstva, reci mi kako da postanem Pravi Fan i objavim Savrπeni Fanzin jer mi je to najveÊa æivotna æelja!” “Vidim da si mudro odabrao,” s odobravanjem Êe Vila, “no ono πto ti srce iπte daleko je i teπko Êeπ onamo dospjeti. Prvo se moraπ dokopati ZaËarane Kopirke, koju katkad nazivaju »arobnim ©apirografom. Leæi u samom srcu Fanstva, na vrhu Visokoga Tornja Pravofanstva, a put πto onamo vodi dug je i vrvi premnogim opasnostima.” “Ne marim za opasnosti,” odluËno reËe Jophan, “ako uspijem objaviti 02

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

Savrπeni Fanzin jer to mi je najveÊa æivotna æelja.” “U redu,” reËe Vila. “Onda uzmi ovaj ©tit πto UmoristiËnim se zove. Budeπ li ga danomice glaËao da ne izgubi sjaj, πtitit Êe te od mnogih opasnosti.” “No kako Êu prepoznati pravi put?” æurno vikne Jophan jer je Vila veÊ poËela nestajati. “Ako si Pravi Fan, prepoznat Êeπ pravi put...” jedva Ëujno reËe Vila jer je veÊ gotovo posve iπËeznula. Na tren se u zraku zadræi slab odsjaj odakle kao da πaptom dopre rijeË “Sretno,” i zatim se izgubi. Jophan se prene iz sna i spozna da tek πto nije pala noÊ jer sunce je zalazilo za Planine Nepoduzetnosti, a njihove se sjene hitro πirile jednoliËnim ravnicamam Prizemnosti. Iza planina lebdjelo je more bajna svjetla, a Jophana obuze tuga pri pomisli da mu je vizija bila puki san. No skoËivπi na noge, primijeti da na tlu pokraj njega leæi πtit neobiËne izrade. Jophan ga s nevjericom podigne pa ponovno uperi oËi ka planinama, a lice mu je preobrazi Ëuenje i odluËnost.

science fiction fanspeak dictionary dictionary ann arbor science fiction association

GLAVA DRUGA
u kojoj jophan kreÊe na put
Te veËeri Jophan roditeljima povjeri namjeru da se uzvere preko Planina Nepoduzetnosti i ue u Carstvo Fanstva. Majka ga je uzalud preklinjala, a otac u bijesu spali sve knjige πto su pripovijedale o dalekim krajevima i drugim vremenima, no Jophana niπta nije moglo smesti. Kad zarudi zora, otputi se prema planinama uprtivπi sav svoj imetak i ne sluπajuÊi prosvjede prijatelja πto su trËali za njim moleÊi ga da se vrati. Uskoro su zaostali daleko za njim, a Jophan do podneva stigne do granice Prizemnosti. Naπao se na velikoj cestovnoj arteriji koja je vodila do prijestolnice. Zbunio ga je promet koji je tutnjao cestom pa je stao æudno vrebajuÊi priliku da je prijee. »ekajuÊi, primijetio je da se drugi putnici ukrcavaju u raskoπne autobuse πto su kretali ka bajoslovnim odrediπtima poput Bogatstva, Uspjeha, Ugleda i drugih mjesta, no izgleda da nijedan nije putovao za Fanstvo. Iskoristivπi trenutaËno zatiπje u prometu, Jophan nepokolebljivo pregazi cestu. Zatim udari uskom stazom πto je vodila kroz ©umu Gluposti koja raste oko cijele Zemlje Prizemnosti i πtiti je od prodornih vjetrova koji puπu iz Fanstva. 04

APA Amateur Press Association, a sort of limited fanzine designed to work on writing style, including contribs from each person on the mailing list, where each person has to send off a contribution every time, or at least meet minac.

03

walt willis & bob shaw:

zaËarana kopirka

badge The name tag which signifies your membership in a con. BEM Bug Eyed Monster, usually interested in earthling women, no one knows why. A staple of the old space opera stories. bheer The fannish drink of choice. Adding a silent ‘h’ is popular in fanspeak.

05

06

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

Staza bijaπe zarasla pa je Jophan na nekoliko mjesta morao prokrËiti put kroz πiprag i guπtare, no do polovine popodneva stiæe do prekrasne Ëistine gdje se naumio odmoriti prije nego πto nastavi putovanje. Iznenaeno primijeti da je Ëistina ureena poput uzletiπta i da se upravo u tom trenutku spuπta krasna srebrna letjelica. Dok ju je promatrao, odande izau pilot i putnik. Putnik kao da padne na tlo i ostane nepomiËno leæati, no pilot se dogega do Jophana. Bijaπe debeo, naizgled dobrostojeÊi muπkarac i proraËunato srdaËno odmjeri Jophana. “Dobar dan, mladiÊu,” dobrohotno reËe. “Zovem se Ekspresni. Smijem li vas upitati kamo ste se uputili?” “Zovem se Jophan,” reËe Jophan,” i krenuo sam preko Planina Nepoduzetnosti da uem u Fanstvo i proizvedem Savrπeni Fanzin jer to mi je najveÊa æivotna æelja. “I hoÊete!” reËe Ekspresni mjerkajuÊi Jophanov zaveæljaj. “No, dragi mladiÊu, valjda se ne kanite penjati preko planina? Ta moja Êe vas prekrasna letjelica za tili Ëas prenijeti u Fanstvo. A moj Êe vam aeroplanograf proizvesti i Savrπeni Fanzin. Bez pô muke. Samo mi predajte svoj zaveæljaj.” “Vila mi je rekla da moram nabaviti ZaËaranu Kopirku”, sumnjiËavo Êe Jophan. “Tu staru kramu?” podrugne se Ekspresni. “Takva staromodna oprema danas viπe nikoga ne zanima. Dokazat Êu vam.” ÆureÊi pokraj aeroplanografa prema njegovu uredu, Jophan uoËi da putnik bolno puzi preko tratine dozivajuÊi ga slabim glasom. Jophan pohita k njemu i jedva zatomi suze shvativπi u kakvu je neznanac kukavnu stanju. Nesretnik bijaπe blijed i ispijen, odrpane odjeÊe i prerano osijedio. Jophan se prigne da Ëuje πto mu govori. “Ne vjeruj mu,” proπapÊe putnik kroz sparuπene usne, “ni njemu, ni njegovoj braÊi Offsetu i Litu.” Doista Êe te, kao πto kaæu, zrakoplovom prebaciti preko Planina Nepoduzetnosti, no nigdje se neÊete moÊi spustiti. Mjesecima Êete kruæiti odozgo promatrajuÊi Fanstvo dok ne izgubiπ sav novac i poput mene ne umreπ od gladi. Prihvati upozorenje prije nego πto bude prekasno. Nema laganog rjeπenja... Glas ga izda i Jophan shvati da je mrtav. Duπu mu sveËano povjeri nebesima i pomoli se da mu se moÊni Velefan gore smiluje. Zatim pretrËi preko aerodroma i nastavi putovanje kroz πumu. DrveÊe se uskoro poËelo prorjeivati, a tlo uzdizati pa je Jophan shvatio da je stigao u podnoæje Planina Nepoduzetnosti. Zastavπi da bolje pritegne zaveæljaj, osupne se zaËuvπi neπto nalik nedaleku zviæduku vlaka. Znatiæeljno krene naprijed i uskoro se nae pred velikim i dojmljivim natpisom. Na njemu 07

blog A punch, often served with dry ice. BNA Big Name Author, aka pro. BNF Big Name Fan. See SMOF.

je jasnim i otmjenim slovima pisalo: PUT ZA TUNEL. SLAGARSKA ÆELJEZNICA. IZRAVNA LINIJA PRIZEMNOST-TORANJ PRAVOFANSTVA KROZ TUNEL. Iza njega Jophan ugleda mraËan tunel πto je vodio u planinu, a pred njim blistavu lokomotivu i jedan-jedini siÊuπni vagonËiÊ iza nje. Da nije doæivio susret s putnikom, Jophan bi kupio kartu i ukrcao se u vlak, no umjesto toga ostane na svome mjestu gledajuÊi kako lokomotiva kreÊe. ZagluπujuÊim zviædukom i dojmljivim πtropotom pogonskog stroja punom je parom jurnula ka gustoj tami tunela, no tek πto je stigla do ulaza, zadrhta i stane. Jophan se iznenadi ugledavπi vlakovou, loæaËa i putnike kako se iskrcavaju i trËe na zaËelje vlaka. Silnim su naporom podigli posljednji odsjeËak pruge i teturavo ga odnijeli u tunel. Nakon nekoliko minuta ponovno se pojave i ukrcaju u vlak. Vlak se pomakne nekoliko metara dalje u tunel i cijeli se postupak ponovi. Jophan ih je gledao dok napokon nisu nestali u tunelu, diveÊi se njihovoj upornosti i strpljenju. Moæda im je æeljeznica sjajna, no budu li svaku dionicu morali postavljati ruËno, do Fanstva Êe putovati godinama, a Pravofanstvo da i ne spominjemo. Neko je vrijeme sluπao stenjanje i πtropotanje πto je joπ dopiralo iz tunela, a potom krenuo strmom stazom uz planinu.

Bob The icon of the church of the SubGenius, not purely fannish, but typical of the lighthearted, strange nonreligious religions that pop up in fandom from time to time. See dianetics, or better yet, don’t.

clubzine A fanzine produced by a science fiction club.

08

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

con When shortened this way, refers specifically to a Science Fiction convention, a weekend gettogether where SF authors, artists, and fans meet, mingle, have parties, panels, dance, filk, and can buy books and art. concom The con committee, a group of fans who get together to put on a con.

GLAVA TRE∆A
u kojoj se jophan zadræava u krugu zamora.
Staza bijaπe strma pa se Jophan do mraka naπao na rubu iznemoglosti. Da stvar bude gora, uπao je u predio guste magle i viπe nije razabirao stazu pred sobom. StrahujuÊi da bi mogao uËiniti pogreπan korak i strmoglaviti se niz vrletnu padinu, Jophan se bespomoÊno zaustavi i odluËi priËekati da se magla rasprπi. No kad mu se disanje utiπalo, iznad sebe zaËuje glasove. Pedalj po pedalj napipa put stazom i iznenada se nae na ulazu u bljeπtavo obasjanu kruænu πpilju. Bijaπe krcata ljudima svih æivotnih dobi koji su razgovarali, smijali se i igrali. »im primijetiπe njegovu nazoËnost, gostoljubivo ga pozovu, ponude mu piÊe i nastave razgovore i igre. Nakon nekog vremena, jedan od mladiÊa dovrπi svoju igru i prie mu. “Kamo si se uputio?” susretljivo ga upita. “Idem u Fanstvo da objavim Savrπeni Fanzin,” reËe Jophan, “Jer to mi je najveÊa æivotna æelja.” “Ta ovo je Fanstvo!” ozlojeeno uzvikne mladiÊ. “Zapravo i nije,” reËe stariji muπkarac koji ga je sluËajno Ëuo, “no mi smo zadovoljni. Ovo je u stvari tek Krug Zamora. Naravno, Ëuli smo za Fanstvo, no planine je tako teπko prijeÊ da o njemu ne znamo baπ mnogo. Ovdje imamo sve πto æelimo pa smo posve sretni. No æeliπ li πto o njemu doznati, mogu te upoznati s ona tri starca u uglu. NekoÊ davno neko su vrijeme æivjeli u Fanstvu, 09

a onda su se vratili u posjet prijestolnici Prizemnosti. Nikad se nisu uspjeli potpuno otrgnuti ili se odvaæiti na novo putovanje preko planina. Znaπ, lakπe se vratiti. InaËe, zovem se Leth, Robert George Leth. SkraÊeno me zovu Leth R. G.” Krug bijaπe tako ugodan i gostoljubiv da Jophan odluËi prenoÊiti u πpilji. No tako su ga opili da sutradan prespava veÊi dio dana, a tad mu se uËini da je prekasno za pokret. Ista se stvar ponovi sljedeÊi dan, pa sljedeÊi, te Jophan postupno utone u mrtvilo u kojem zaboravi cilj svog traganja. Povremeno bi nejasno osjetio da je izgubio neπto dragocjeno, no kad god bi se pokuπao prisjetiti o Ëemu je rijeË, netko iz Kruga u ruku bi mu tutnuo piÊe i odvratio mu pozornost najnovijim stihovima duhovitih pisaca Prizemnosti. Dok je jednog dana Jophan razgovarao s ostalima, iz Fanstva zapuπe silan vjetar i u πpilju doleprπa list papira. Jophan ga podigne i znatiæeljno prouËi. Njegov izgled probudi poluzaboravljena sjeÊanja na zasljepljujuÊu viziju koju mu je pruæio dodir πtapiÊa zvana Fanak. “Ali,” zine on od Ëuda, “To je.... To je Fanzin!” “Tako je,” dokono Êe Leth R. G. “Povremeno ih iz Fanstva donese vjetar. Nikad se na njih posebno ne obaziremo.” Jophan viπe ne reËe ni rijeË, prebaci zaveæljaj preko ramena i æustro napusti πpilju. Ostali su ga u tiπini promatrali i dugo im je trebalo da itko progovori nakon πto je otiπao. Zatim dvostruko glasnije nego prije nastave razgovore i igranje, kao da su sami sebe nastojali uvjeriti da su sretni.

contrib Contribution to a fanzine or APA. cretin con A media con put on by mundanes whose only purpose is to make money. Does not have panels, dance, parties, art show, or anything to make it a real con.

10

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

cyberpunk A recent SF subgenre involving high computer technology and dissolutioned people living in a world ruled by multinational corporations. Bill Gibson’s Neuromancer is usually acknowledged as the best example, though the roots of the movement can be traced to an underground, selfavowed samizdat zine called “Cheap Truth”.

GLAVA »ETVRTA
u kojoj jophan sreÊe putnika iz fanstva.
PiÊa kojima se pojio u πpilji Jophanu su oslabila i duh i tijelo pa je veoma teπko napredovao. Staza je postajala sve strmija i morao je komad po komad odbaciti sve svoje stvari koju je sa sobom ponio. UnatoË tomu, do veËeri se tako umorio da se morao odmoriti na nekom grebenu da povrati snagu. Pod sobom je vidio kako se staza vijugavo spuπta ka Predjelu Magle posuta njegovim milim stvarima. Joπ dalje pod njim prostirala se zelena ©uma Gluposti, a onkraj nje spokojna je Zemlja Prizemnosti uæivala na svjetlu zalazeÊeg sunca. DrhtureÊi od hladnoÊe jer su mu Planine Nepoduzetnosti zaklanjale sunËevo svjetlo, Jophanu se ta moguÊnost uËini privlaËnom i shvati kako bi lako bilo istim putem krenuti natrag stazom, pokupiti svoje stvari i vratiti se mirnom æivotu u Prizemnosti. Dok je tako mozgao, nad glavom mu se prolomi neki straπan zvuk, te se on u posljednji Ëas skloni pod greben i izbjegne smrtonosan odron stijenja i kamenja. Iza njih stazom je klizio i posrtao najviπi konj πto ga je Jophan ikad vidio, noseÊi ljutita ËovjeËuljka koji je vukao uzde i neprestano psovao. Konj bi svako toliko ponovno izbacio kamen koji bi se stropoπtao padinom izazivajuÊi nov odron. 11

DUFF Down Under Fan Fund. The idea is that a lot of fen contribute a little money and elect one person who gets a free ticket to the WorldCon overseas. faaan Should sound like the bleating of sheep. Someone who talks about fannish politics and gossip to the exclusion of SF itself. See SMOF, DUFF, TAFF, and MAFF.

“Oprostite,” reËe Jophan, “no doista biste trebali biti oprezniji.” Mogli biste ozlijediti druge hodoËasnike na stazi.” “Tako im i treba,” iskezi se ËovjeËuljak ne sjahavπi sa svog visokog konja. “Ja se zovem RazoËaranje - RazoËaranje, znaπ. Tko si ti?” “Zovem se Jophan,” reËe Jophan, “i putujem u Fanstvo da proizvedem Savrπeni Fanzin jer mi je to najveÊa æivotna æelja.” “To znaËi da si joπ gora budala,” podsmjehne se drugi. “Onamo bi htjele samo budale.” “Zaπto? U Ëemu je problem?” upita Jophan. “U Ëemu je problem?” u nevjerici ponovi RazoËaranje. “U svemu! Ondje su svi redom ili glupi ili ludi. Kad sam stigao, nisu mi ni izaπli ususret da me pozdrave - mene, zamisli! Isprva su se Ëak pretvarali da me ne vide dok nisam sjahao s konja, a kad su mi se obratili, ni rijeË nisam razumio. A njihovi obiËaji! U æivotu nisam vidio niπta sliËno!” “No na posljetku,” reËe Jophan, “rijeË je o drugoj zemlji. Moæda da ste pokuπali nauËiti njihov jezik...” “Glupost!” obrecne se RazoËaranje. “Samo su mi sve nastojali zatajiti i smijali mi se iza lea.” Neka slobodno zadræe svoje tajne. Ne æelim s njima imati posla. Svi su bili protiv mene, kad ti kaæem. Zamisli, nisu mi ni zahvalili πto sam doπao u Fanstvo nakon svega πto sam ih pokuπao nauËiti...” Ostavπi bez rijeËi od ogorËenja, ponovno podbode konja i nestane niz stazu. Jophan pomisli da u æivotu nije upoznao umiπljeniju i samoæivlju osobu, no susret ga je ipak osvjeæio. »inilo mu se da mu je odbojnost takve osobe dobra preporuka za Fanstvo. Tako se iznova okrijepivπi, nastavi put i do sumraka stigne do toËke odakle bi, smatrao je, sutradan trebao uspjeti stiÊi do vrha. RadujuÊi se πto bi tako skoro mogao ugledati Fanstvo, sklupËa se u nekoj πpiljici i poe na poËinak.

12

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

FAANS A video by Larry Tucker, with an allstar Fan cast, about Jophan’s adventures at a con. fanac Fannish activity, doing something fannish. Going to cons, pubbing an ish, or meeting minac.

GLAVA PETA
u kojoj jophan ulazi u fanstvo
SljedeÊeg jutra Jophan ustane s prvim zracima sunca i krepko krene ka vrhu koji ga je sad veÊ prizivao. Oduπevljeno je primijetio da tuda viπe ne galopiraju nikakvi mrki ljudi poput RazoËaranja. U Fanstvu su doista prava rijetkost, pomisli, a ta ga misao tako oraspoloæi da dvostruko upre ne bi li stigao do vrha. Jophan je na svom putovanju dosad napredovao sâm, no sad je veÊ poËeo pretjecati druge koji su kroËili istom stazom. Njihov ga je fanovski govor silno veselio, i s nekolicinom se sprijateljio i prije nego πto je dospio do vrha. Meu novim prijateljima najviπe se zbliæio s g. Trudbenikom i g. Vrludavim. Prvi je bio spor penjaË koji je bjesomuËno odluËno nasrtao ravno na svaku prepreku, katkad gubeÊi tlo pod nogama, no na posljetku bi se probio zahvaljujuÊi svom golemom naporu. Za razliku od veÊine ostalih putnika nije imao UmoristiËni ©tit, no Jophan je primijetio da mu je koæa nevjerojatno debela pa je izgledala kao da i najsilovitiji udarci s nje samo skliznu. S druge je strane g. Vrludavi prezreo velika naprezanja na koja je bio prisiljen g. Trudbenik. Napredovao bi uvrebavπi priliku da izvede kakav velik i sjajan skok koji bi mu omoguÊio da 13

fandom The Science Fiction hobby. Includes reading, discussing, writing amateur SF, running cons, filking, gaming, costuming, smoffing, and more than I can name. faned The editor (and publisher, and copy boy...) of a fanzine.

u sekundi izvede ono za πto je potonji trebao cijelu minutu. Jophana bi se povremeno duboko dojmio kakav neobiËno dosjetljiv uradak g. Vrludavoga, no primijetio je da ovaj nema mnogo prave snage pa se tako dugo odmarao izmeu skokova da ga je Jophan ostavio daleko za sobom. Jophan je uskoro stigao na vrh i osjetio da mu se mukotrpni uspon mnogostruko isplatio. Ravan zeleni obronak blago se spuπtao prema najljepπoj zemlji koju je Jophan ikad vidio - Fanstvu. Bila je to zemlja potoka, poljana i dolina, a kroz njih i meu njima vodile su zavojite ceste, mjestimice posute veselim kuÊicama. Onkraj svega, u sumagliËnoj daljini ugleda joπ jedan vrhunac, koji je bio predaleko da bi ga jasno razabrao. Jophan u Ëudu uoËi da se vrh doima kao da ga okruæuje zlatni sjaj. PutniËka druæba u kojoj se Jophan naπao radosno kliËuÊi pojuri niz travnati obronak. Svi su Neofanovi redom u duπi osjeÊali da Êe uskoro stiÊi do novog vrhunca zvana Tornjem Pravofanstva jer se viπe nisu morali verati preko Planina Nepoduzetnosti nego samo prijeÊi vedru i privlaËnu zemlju Fanstva. Nakon πto je na trenutak oklijevao, Jophan potrËi za njima, no sunce je u Fanstvu sjalo tako æarko da je svjetlo zaslijepilo i njega i druge Neofanove (πto su odsad bili) pa su posve previdjeli opasnosti kojima Fanstvo vrvi. U trku se Jophan iznenadi i prestravi zaËuvπi da se gorljivi poklici njegovih preteËa pretvaraju u krikove bijesa i zaprepaπtenja. Zaklonivπi oËi od sunca primijeti da je, ne tako daleko pred njim, zeleno tlo pod nogama postalo meko i varavo poput æivog pijeska. Na svoj uæas vidi da su mnogi nestretnici propali kroz povrπinu i tonu povlaËeÊi za sobom i druge koji su im priskoËili u pomoÊ. Kad je ugledao straπne ljubiËaste mrlje πto su se odozdo πirile ne bi li svojim ærtvama zaËepile usta i nosnice, shvati da su zabasali u strahotnu Hekto MoËvaru i da im nema pomoÊi. Dobacivπi im posljednji saæalni pogled, skrene desno na tlo koje se dotad doimalo neprivlaËnim zbog svog pomalo kamenitog izgleda, no za razliku od zavodljive blagosti Hekto MoËvare, pod nogama bijaπe Ëvrsto.

14

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

fanzine An amateur SF publication (often shortened to zine) sometimes including stories, con reports, book reviews, articles of fannish interest, and almost always LoCs. femmefan Female fan. fen Plural of fan, even if we often forget and say fans.

GLAVA ©ESTA
u kojoj jophan ulazi u praπumu neiskustva
Jophan je uskoro otkrio da je tlo Ëvrsto zahvaljujuÊi moÊnu drveÊu Ëije se korijenje πirilo zemljom pa se tim podruËjem kroËilo bezopasno, iako teπko. Doznao je da ta golema stabla u Fanstvu bujaju od pradavnih vremena i zovu se Abydix, Roneoaks i Ellam. Bilo je tu joπ jedno poduæe ime koje poËinje slovom “G”, no nije ga uspio upamtiti. VeÊ nakon kratka putovanja tom napornom, ali obeÊavajuÊom stazom, Jophan se obespokoji naπavπi se pred gustom praπumom. Ta se Praπuma Neiskustva nije vidjela s planina, no oËito se protezala oko cijelog Fanstva i nije mu bilo druge nego da potraæi put kroz nju. Jophan hrabro uroni u πipraæje, no mnogobrojne klopke i povijuπe toliko su ga usporavale da na posljetku nije mogao dalje. Zastavπi da povrati snagu, osupnuo se kad se nedaleko prolomi srceparajuÊ vrisak. Probio se kroz gustu πikaru i naπao na obali moÊne bujice πto je tutnjala praπumom u smjeru Hekto MoËvare. Vode πto su prπtale i pjenile se njezinim tokom bijahu crne poput tinte i Jophan shvati da je rijeË o zloglasnoj Bujici 15
FIAWOL Fandom is a Way of Life. filk A song, often an amusing parody, with science fiction or fantasy lyrics set to the tune of a folksong, popular song, or another filksong (there are some totally original filks). To filk is to write or sing filksongs, and filkers are those who do so.

Suviπka Crnila. Uæasne se ugledavπi kako nekoliko metara nizvodno nabujale vode odnose nekog Neofana, nedvojbeno upravo onoga koji je vrisnuo. Pozivi u pomoÊ zlosretnog Neofana Jophanu su kidali srce i on potrËi obalom koliko su ga noge nosile nastojeÊi ga dostiÊi. No vode oËito bijahu prebrze i uskoro je zaostao. Vidjevπi kakve sve nesreÊe snalaze njegove suputnike, Jophana stade obuzimati potiπtenost. Zato se ugodno iznenadi kad, zaπavπi za okuku, vidi da je skupina ljudi na obali upravo uspjela oteti Neofana iz pandæa bujice. Primaknuvπi se, uz rub ugleda golemu hrpu listova koje su spasioci povezali i spustili Neofanu koji se utapao. Poslije je doznao da su listovi upotrijebljeni u spaπavanju Neofana iz Bujice Suviπka Crnila poznati kao Meulistovi. Jophan se pridruæi skupini i svi krenu obalom, dogovorivπi se da im je pametnije potpuno izbjeÊi Bujicu Suviπka Crnila nego ovisiti o spaπavanju s pomoÊu Meulistova. No neπto dalje ushiÊeno otkriju most preko bujice. Veselo se smijuÊi, preπli su most koji se prema natpisu zvao Mostom Umjerenosti i kroËili na drugu obalu pouzdano se nadajuÊi da im je mukama doπao kraj. No izgleda da joπ nisu izaπli iz praπume. ©toviπe, stazu je bilo teæe pratiti πto πto su dalje odmicali jer je vijugala meu nadstrtim penjaËicama i povijuπama, koje je redom resilo boleÊivo zelenilo πto se zrcalilo na licima putnika. Bili su tako neprirodno bljedi jer bi pokoja razvedravajuÊa zraka sunËeva svjetla tek vrlo rijetko prodrla kroz zguπnjavajuÊe raslinje. Baπ je u tom nemilom okruæju tama na posljetku prisilila druæbu Neofanova da se preko noÊi ulogori.

16

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

FIJAGH Fandom is Just a Goddamn Hobby. froody Cool and really amazingly together. From The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy by Douglas Adams.

fugghead You don’t want to be one.

GLAVA SEDMA
u kojoj jophan susreÊe stanovnike praπume
Sutradan Jophan otkrije pojavu koju dotad nije primjeÊivao. Praπuma je bila proπarana velikim otkosima sravnata raslinja koji su se doimali poput tragova nekoga golemog Ëudoviπta koje je proharalo kroz πumu ostavljajuÊi za sobom brazdu poËupanih povijuπa i raskoljenih stabala. Uznemiren tim zlokobnim prizorom, upozorio je drugove da se dræe na okupu i oprezno nastave put. No uzalud, jer kako je dan odmicao, jedan je za drugim gubio strpljenje i sâm se otputio dalje. Drugi pak nisu mogli dræati korak s ostatkom druæbe pa bi razoËarani ili iscrpljeni pali uz stazu. Jophan bi povremeno pokuπao ohrabriti te maloduπnike, no u Ëudu je primijetio da, Ëim se stanu vraÊati istim putem, gotovo trenutaËno nestaju iz vida. ZakljuËio je da bi bio mnogo sretniji kad bi put u Fanstvo bio jednako brz i udoban kao izlaz iz njega. Tako se do sredine popodneva Jophan naπao sâm na stazi. Povremeno bi sustigao neke od onih koji su poæurili naprijed, no izgleda da su svi redom ili podlegli nekoj od bezbrojnih pogibli praπume, ili se sruπili potpuno iscrpljeni neopreznim rasipanjem energije. Naπavπi nekolicinu kako satrti i raskrvareni leæe u otkosima kakve je prije primjeÊivao, Jophan se usplahireno pitao kakvo 17

furry A subgenre in fandom involving anthropomorphic animals, mostly in comic books. aka anthro. GAFIA Getting away from it all. To gafiate is to quit fandom.

Ëudoviπete moæe samim svojim prolazom za sobom ostaviti takvu pustoπ. Tjeskobno je motrio stazu pred sobom, no bilo je teπko vidjeti daleko zbog vrtloænih para πto su se neprestano puπile iz vlaæna raslinja. Jophan se Ëudio πto pri prvom ushiÊenom pogledu na Fanstvo nije vidio nikakve naznake te strahotne praπume koja se doimala gotovo beskrajnom. Iz zamiπljenosti ga grubo trgne straπna tutnjava nalik stampedu stotine slonova i lom stabala. Podigavπi UmoristiËni πtit πto je hrabrije mogao, Jophan je napeto zurio u praπumu iz koje se puπilo. Nada nj se nadvije ledena sjenka jeze jer nije vidio niπta πto bi uzrokovalo tutnjavu ili lomljenje drveÊa. »inilo se da je Stvor nevidljiv. Kako se zagonetno toptanje pribliæavalo, Jophan je morao prikupiti svu hrabrost da ne uzmakne. No dok je sve napetije zurio preda se, odjednom uoËi da na nj ne nasrÊe jedno veliko Ëudoviπte, nego horda malih. Sad je shvatio da ih isprva nije razabirao jer su obiljeæjima i bojom uvelike sliËila svojoj okolini. UoËio je da je rijeË o odvratnim stvorenjima nalik bradaviËastim svinjama, no mnogo teæim i oboruæanim straπnim bodljama koje su im izbijale po cijelom zdepastom tijelu. Dok su se pribliæavala, Jophanov pogled privuËe jedan od Neofanova koji se prethodno poæurio naprijed i sad leæao uza stazu prikupljajuÊi snagu. Jophanu na oËigled, Neofan ustane u namjeri da nastavi put i ne vidjevπi Ëudoviπta naglo istetura na stazu ne gledajuÊi kamo ide. Jophan vikne da ga upozori, no stvorenja su veÊ uoËila svoju ærtvu. Dok su im crvene oËice okrutno svjetlucale, promijeniπe smjer i nemilosrdno se baciπe na zlosretna Neofana, odbacujuÊi njegov UmoristiËni πtit i gazeÊi mu raskrvareno tijelo. Uvidjevπi da UmoristiËni πtit ne pomaæe u borbi protiv Ëudoviπta, Jophana preplavi strah i bio bi se okrenuo i dao u bijeg da se nije dogodilo neπto Ëudesno. U daljini zaËuje zvuk zlatne trublje, a uza se glas Duha Fanstva. “Ostani, Jophane!” proπaptala je. “Ne bjeæi. Zvjeri koje vidiπ zovu se Tipfeleri i pozornost im privlaËe nagli pokreti. Ako polako i oprezno kreneπ dalje, neÊeπ s njima imati problema.” UnatoË tim jamstvima, Jophan se bojao proÊi pokraj Ëudoviπta koja su se polako kretala duæ staze kao da i dalje vrebaju bezazlene Neofanove. “No,” usprotivi se on, “πto ako me sluËajno dohvate kakvom bodljom? Staza im se proteæe veoma blizu, a u πipraæju ih je teπko razabrati.” “Budeπ li se kretao dovoljno oprezno, to se neÊe dogoditi,” sigurno Êe Vila. “No da te uspokojim, evo boËice Ëarobne tekuÊine zvane Korektor. Njezin dodir u hipu lijeËi svaku ranu koju tipfeler zada. Na to se u zraku pred Jophanom pojavi siÊuπna plava boËica. StiπÊuÊi je u πaci, oprezno proe pokraj krda i nastavi svoje putovanje. 18

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

Gay Nazis for Christ Legend has it that Robert Heinlein was GoH at a con, and because he was the most respectable looking one there wearing a badge, a couple of mundanes in the elevator asked him “who ARE you people?”. His response, “Gay Nazis for Christ, ma’am” has lived on... and explains those “Nuke the Unborn Gay Nazi Whales for Christ” buttons you may have seen.

GLAVA OSMA
u kojoj jophan sreÊe dva neobiËna neofana.
Narednih je dana Jophan vidio i Ëuo kako praπumom blude mnoge horde Tipfelera, no zahvaljujuÊi Vilinu savjetu niπta mu se nije dogodilo. Meutim, jednog dana na stazi pred sobom ugleda kako se u malom stadu polako kreÊu u istom smjeru kao i on. Oprezno ih je pretekao u namjeri da proe neprimijeÊen, kad na svoj uæas primijeti da je meu njima neki Neofan. VeÊ je kanio viknuti da ga upozori kad uoËi da Neofan, oËito neozlijeen, sjedi na gruboj mreæi i da ga Tipfeleri zapravo nose. Vidjevπi to, Jophan zaprepaπteno vrisne, na πto se Neofan okrene i vedro ga pozdravi. “Dobro jutro, prijatelju,” reËe. “Kako se zoveπ i kamo si se uputio?” “Zovem se Jophan,” reËe Jophan, “i idem u Pravofanstvo po ZaËaranu Kopirku da proizvedem Savrπeni Fanzin.” “I ja,” reËe Neofan. “Zovem se Bolibriga. Bi li se povezao sa mnom?” “Ne, hvala,” bez oklijevanja odvrati Jophan. Da ti iskreno kaæem, na tvom bih se mjestu bojao tih groznih biÊa.” “Groznih?” nasmije se Bolibriga. Zbog tih me se Tipfelera svi klone, no zapravo su veoma ugodni momci. Pogledaj, Ëak za me izvode majstorije.” 19

GoH Guest of Honor at a con, usually an author. Also AGoH: Artist Guest, FGoH: Fan Guest. gopher A volunteer who helps out the concom at the con, in exchange for a free membership. Usually the best way to get involved in fandom and meet people.

Na te rijeËi ispruæi svoj UmoristiËni πtit, a bio je velik i sjajno uglaËan, te izda zapovjed. Nekoliko Tipfelera u hipu preskoËe πtit izvodeÊi salta i sliËne neobiËne lakrdije pa Jophan prasne u smijeh. Jophana se to dojmilo, no primijetio je da Bolibriga tim naËinom putovanja oËito πtedi snagu, ali da ne napreduje osobito brzo. Osim toga, Tipfeleri bi svako toliko odlutali u praπumu, odakle ih je bilo tako teπko izvuÊi da se Ëinilo kako Bolibrigi neprestano prijeti opasnost da se posve izgubi. Jophanu se Ëinilo da je zvjeri nemoguÊe natjerati u bilo kakvu istinski korisnu sluæbu pa, nesklon zadræavanju blizini tih ruænih stvorenja, Bolibrigi prijateljski zaæeli zbogom. Nije daleko odmakao kad na stazi uoËi drugog putnika i poæuri se da ga pretekne. Brzina kojom mu je to poπlo za rukom navede ga na pomisao da dotiËni stoji na mjestu, no kad ga je sustigao shvati da nije tako. Neofan se zapravo kretao naprijed, no tako polako da bi izmeu njegovih koraka proπlo podosta vremena. »inilo se da Neofan to vrijeme provodi zagledavajuÊi u razliËite knjige iz gomile koju je nosio pod rukom i uklanjajuÊi i najmanju vlat s ruba staze prije nego πto bi se usudio krenuti dalje. Neofan je na leima nosio golemu naprtnjaËu koja se doimala prepunom teπkih predmeta, kao i snop maËeva neobiËnih oblika, πtapova za hodanje i kiπobrana. Ta je neobiËna gomila opreme probudila Jophanovu znatiæelju pa se ovaj pristojno obrati Neofanu. “Dobar dan, prijatelju,” reËe. “Zovem se Jophan i krenuo sam po »arobni ©apirograf da objavim Savrπeni Fanzin. Moæete li mi, molim vas, reÊi kakve to stvari nosite?” “Dobar dan,” odvrati Neofan. “Ovo su,” ponosno reËe pokazujuÊi knjige, “moji vodiËi. MaËevi i ostalo sluæe za rezanje, sjenËanje, glaËanje, itd. VeÊinom su prijeko potrebni æelite li se sigurno probiti kroz praπumu. Iako,” doda æalobno, “uopÊe nisam æelio ovuda proÊi. Da sam imao dovoljno novca, bio bih poπao Slagarskom Æeljeznicom. Zovem se Cjep&dlaka i takoer-” Tu se iz πipraæja zaËuje πuπanj i uspaniËeni Neofan sve svoje stvari baci na tlo. KopajuÊi po naprtnjaËi, izvuËe neobiËan predmet od drveta i stakla. Prinijevπi ga oËima, napeto zirne u praπumu. Nakon nekoliko trenutaka oËito je bio zadovoljan pa napravu spremi natrag u naprtnjaËu. “Kroz πto ste to gledali?” znatiæeljno upita Jophan. “Bio je to moj ‘skop.” reËe Cjep&dlaka. Njime motrim ima li onih... æivotinja.” 20

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

“Mislite na Tipfelere?” upita Jophan. Neofana kao da na sâm spomen te rijeËi uhvati jeza i prestravljeno se upilji u praπumu. “Da,” prestraπeno proπapÊe. “Na te straπne Stvorove. Nego... biste li putovali sa mnom? Bilo bi mnogo sigurnije kad bismo obojica motrili na... Njih.” Jophan bijaπe pun saæaljenja prema plaπljivu Neofanu, no shvatio je da bi u njegovu druπtvu veoma sporo napredovao. “Hvala vam,” ljubazno reËe, “no radije bih jednostavno okuπao sreÊu s Tipfelerima. Æelim krenuti dalje.” Rukuje se s Neofanom i nastavi svojim putem. Na sljedeÊoj se okuci staze okrene da mu prijateljski mahne, no Cjep&dlaka je bio tako zauzet svojom opremom da nije ni primijetio. Te je noÊi Jophan nemirno spavao jer su mu misli zaokupili dnevni doæivljaji pa sljedeÊeg jutra ustane prije svitanja i krene dalje. Tako se izvjeæbao u snalaæenju u praπumi i spretno izbjegavao Tipfelere da je prije nego πto se nad obzorom pojavilo sunce veÊ prevalio oveÊu udaljenost. Po izlasku sunca Jophan oduπevljeno primijeti da se praπumi izgleda bliæi kraj. Razmaci izmeu stabala bili su veÊi, πiprag rjei, a pred njim se privlaËno protezala jasna i dobro obiljeæena staza. Jophan æudno udari u trk.

goth Gothic. A subgenre typefied by interest in vampires, wearing all black, reading the Sandman comic, and listening to Bauhaus or Alien Sex Fiend. ghod What many fen worship. ghu What other fen worship.

GLAVA DEVETA
u kojoj jophan susreÊe torbare
Ostavπi bez daha viπe od uzbuenja nego od iznemoglosti, za nekoliko se minuta naπao na samom rubu praπume. Pred sobom je ugledao πiroku, pomno poploËanu cestu koja je kroz plodnu ravnicu blago vodila prema mjestu gdje su u daljini svjetlucali tornjevi i zvonici predivna grada. Nekoliko metara od toËke na kojoj je stajao, tisuÊe staza poput one kojom je sâm doputovao stjecale su se tvoreÊi tu cestu kao πto bezbrojne siÊuπne pritoke tvore veliku rijeku. Pred Jophanovim su oËima tim stazama radosno klikÊuÊi dotrËali drugi Neofanovi i odjurili cestom u smjeru blistava grada. ImajuÊi na umu neviene pogibli koje su prethodno doπle glave takvim preæudnim Neofanovima, Jophan odluËi ostati na oprezu i suzdræanije krene za ostalima. Uskoro je postalo oËito da se pribliæava civilizaciji. Iako je sam grad joπ bio daleko, u poljima uz cestu nalazili se golemi oglasni panoi s reklamama jarkih boja za razliËite trgovine u gradu. Jophan proËita svaki, nehotice pod velikim dojmom zanimljivosti πto su ih nudlili. Dok je zurio u osobito velik i sjajan pano, osupne se kad iza njega zaËuje neπto nalik kriku bola. PreskoËivπi nisku ogradu uz cestu, Jophan brzo otrËi 22

grok To completely understand. From Robert Heinlein’s Stranger in a Strange Land. huckster A dealer who sells books, buttons, or other interesting SF oriented stuff in the huckster’s room at a con.

21

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

iza panoa. Ondje, trËeÊi u malim krugovima i ispuπtajuÊi najsrceparnije bolne krikove, bijaπe jedan od Neofanova koje je tog jutra vidio. Jophana uæasne promjena koja ga je snaπla. NekoÊ rumeno lice poprimilo je strahotno bljedilo, a tijelo mu bijaπe ispijeno i gotovo neprepoznatljivo. Prije nego πto je Jophan uspio stiÊi do njega, Neofan padne na tlo i stade ubogo stenjati. Jophan dotrËi i klekne pokraj njega. Neofan ga izmuËeno pogleda. “Prekasno...” proπapÊe, “...umirem.... pazi... ne kupuj...” Usne su mu se nastaviπe micati, no ne ispustiπe nikakav glas. “©to da ne kupujem?” gorljivo upita Jophan. Neophan skupi posljednje snage. “...kupibubu,” proπapÊe. OËi mu se zatvore i prestane disati. Jophan shvati da je mrtav i duπu mu povjeri Sretnim Faniπtima. Tada njeæno stade tijelo postavljati u dostojniji poloæaj. »im je Neofanu s tla podigao ramena, Jophan uæasnut ustukne. Truplu se na lea prikvaËilo odvratno stvorenje nalik pijavici, nabreklo od æivotnoga soka svoje ærtve. Zaprepaπteni Jophan ispusti tijelo i istetura natrag na cestu. Uæas tog prizora Jophana je tako oπamutio da mu je trebalo vremena da se pribere za nastavak putovanja. No joπ je bio zabrinut i zbunjen znaËenjem Neofanova upozorenja jer na svom putovanju cestom dosad nije vidio nikakvu trgovinu u kojoj bi iπta mogao kupiti. Potonji se problem rijeπio kad je za nekoliko minuta zaπao za blagu okuku ceste. Stigao je na raskriæje gdje se u πumici reklamnih panoa zbila skupina torbarskih πtandova. Bijahu pretrpani privlaËnim predmetima vedrih boja, a iza svakog je πtanda torbar glasno veliËao vrline svoje robe. Dok je Jophan prolazio, jedan od njih dodvorno mu pristupi. “Zdravo mi budite, mladi gospodine,” reËe, trljajuÊi ruke. “Smijem li biti tako slobodan da vas upitam za vaπe ime i odrediπte?” “Zovem se Jophan,” oprezno Êe Jophan, “i idem u Pravofanstvo po »arobni ©apirograf da proizvedem Savrπeni Fanzin.” “Onda imam pravu stvar za vas. Uputili ste se na dugo i samotno putovanje. Zaπto ne povedete kojeg od ovih preslatkih malih ljubimaca da vam prikrate muËne sate?” Tim rijeËima podigne prozirnu πkrinjicu u kojoj je poËivalo zanosno draguljoliko stvorenje nalik boæjoj ovËici, vedrih boja i krasno za oko. Likom tako oËara Jophana da rukom nehotice posegne u dæep. “Kako ga zovete?” upita, posljednjim silama nastojeÊi dozvati oprez. “To je Skupibuba, reËe torbar pruæivπi ruku da uzme Jophanov novac. Sad mu je znaËenje Neofanova upozorenja postalo strahovito jasno pa Jophan ustukne pred smrtonosnim stvorenjcem i njegovom podmuklom 23

Hugo The award for best book, story, etc, named after Hugo Gernsbach, early SF editor. Selected by vote of the membership and given at the WorldCon. ish An issue of a fanzine. japanimation Japanese animated SF, also called anime.

kuπnjom. “Ne, hvala,” reËe. “Pre... predomislio sam se.” PraÊen kletvama i uvredama izigranih torbara, Jophan postojano nastavi put ka Pravofanstvu zastajuÊi samo u skromnijim trgovinama da obnovi zalihe.

Jophan Just your average Joe Fan. Replacing ‘f’ with ‘ph’ is common in fanspeak. Also a character in the video FAANS. The Enchanted Duplicator. and note that there is a Jophan Family Reunion. letterhack Someone whose main contrib is writing LoCs.

24

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

lime jello Legend has it that this is the best thing to put in your hotel room tub at a con, preferably with femmefen instead of marshmallows.

LoC Letter of Comment, a response to the material in a zine, meant to give the authors and editor feedback.

GLAVA DESETA
u kojoj jophan stiæe u grad
Sad je postalo oËito da je torbarsko naselje tvori samo predgrae velikoga grada. Tornjevi i zvonici koje je Jophan tog jutra ugledao sad su se dizali ravno pred njim, a zelena su polja potpuo nestala iza velikoga zida reklamnih panoa. Njih je pak uskoro zamijenio predio zgrada sliËnih vojarnama iza kojih su se redovito pruæali pojasevi od golog betona, a meusobno ih je odjeljivala bodljikava æica. Kad je Jophan uπao u tu Ëetvrt, gomila ljudi istrËi iz zgrada da ga pozdravi, u ruke mu turajuÊi darove, pljeskajuÊi ga po leima i nudeÊi mu gostoprimstvo. Drugi su mu za to vrijeme dovikivali pozdrave s prozora zgradâ i tako ga obilno zasipali papiriÊima da je Jophan jedva nazirao kuda hoda. U padu je uhvati neki papiriÊ i vidi da je preko njega nakiÊena ista poruka koju je oko njega izvikivala veÊina ljudi. “DOBRO DO©AO U PRAVOFANSTVO,” poruËivao je. Jophan ga okrene i otkrije da je s druge strane reklama za neki fanovski klub, a zgrade su oËito bile upravo to. Znatiæeljno usmjeri korak prema najbliæemu. Iznenada se iz redova izaslanika ostalih klubova prolomi straπan krik bijesa, te stadoπe vikati na nj i povlaËiti ga za odijelo nastojeÊi ga odvratiti s tog puta. 25

Lysistrata Corps A group of young women who volunteered to keep Defense Gunners on the job in The Moon is a Harsh Mistress, using their feminine charms. Stayed at their posts and died with their men during second attack. Reference to the Greek play.

No iz kluba prema kojemu je krenuo uskoro stigne pojaËanje i provede ga unutra. Novi ga prijatelji ondje srdaËno doËekaπe i upitaπe kako se zove. “Zovem se Jophan,” reËe Jophan, “i idem u Paravofanstvo po ZaËaranu Kopirku da proizvedem Savrπeni Fanzin.” Doimali su se uæasnutima. “HoÊeπ reÊi,” upita jedan od njih, “da si se na to putovanje doista kanio otisnuti sâm? “Tako je,” bojaæljivo Êe Jophan. “No jadniËe moj,” reËe mu ovaj. “to je posve nemoguÊe.” Prije nego πto uopÊe pomisliπ na takav pothvat, neizostavno moraπ pripadati nekom klubu. Ovdje Êemo te obuËiti za put, opskrbiti te svom potrebnom opremom i u dogledno te vrijeme onamo poslati u okviru dobro organizirana pohoda. Tako se to radi,” ponosno doda. “Koliko Êe to trajati?” upita Jophan? “Obuka je upravo u tijeku na vjeæbaliπtu,” dojmljivo Êe njegov sugovornik. “No prvo bih ti pokazao pogodnosti koje ti naπ klub nudi.” Ljubazno se osmjehne Jophanu pa se okrene i obrati drugom Ëlanu kluba. Jophan nije Ëuo πto je potonji rekao, no vidio da odmahuje glavom i pokazuje nekog drugog Ëlana. Ovaj je pak uz mnogo mrmljanja i πaptanja pokazao treÊega i uskoro su se svi ogorËeno svaali. Poneki bi svako toliko gnjevno izmarπirao iz prostorije zalupivπi vratima za sobom, no Ëinilo se da bi ga svaki put zamijenio novi. Stvar se oduæila i Jophana kao da su potpuno zaboravili. Ustao je sa sjedala, tiho se iπuljao na druga vrata i naπao se na vjeæbaliπtu. Nekoliko desetaka Neofanova stupali su gore-dolje vjeæbaliπtem pod nadzorom trenera. Kad bi stigli do ograde od bodljikave æice, trener bi viknuo “Na lijevo krug,” na πto bi se okrenuli i odmarπirali na suprotnu stranu vjeæbaliπta, gdje bi se postupak ponovio. Jophan ih je priliËno dugo promatrao, no izgleda da im je to bila jedina aktivnost. Nakon poduæeg vremena neki Neofan izae iz vrste i umorno prie Jophanu. “»ovjeka to katkad zamori,” reËe priliËno postieno. “Mislio sam da imaπ potpuno pravo,” reËe Jophan. “U æivotu nisam vidio niπta tako besmisleno.” “O, ne bih se sloæio,” odvrati Neofan braneÊi se- “Znaπ, uskoro Êe izbori, a tada Êe zapovijedi izdavati jedan od nas. Moæda Ëak ja,” gorljivo doda. “No kako Êe vam to pomoÊi da doete do Pravofanstva?” upita Jophan. “Pravofanstva?” zaËueno Êe njegov sugovornik. “Ta ovo je Pravofanstvo! ...Zar ne?” “Nije,” odluËno Êe Jophan i Neofanu uznastoji doËarati djeliÊ vizije koju 26

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

je doæivio dodirom πtapiÊa zvana Fanak. Neofan zbunjeno rukom prijee preko Ëela. “Da...” reËe, “Doista se sjeÊam neËega sliËnog. No ovdje sam veÊ tako dugo da sam to posve zaboravio.” “Prestani stupati gore-dolje,” poticao ga je Jophan. “Tako nikamo neÊeπ dospjeti. Poi sa mnom u Pravofanstvo.” “Ne znam baπ jesam li dovoljno snaæan za takvo putovanje,” oklijevao je Neofan. “Moæda bi mi bilo pametnije da pustim da mi klub pomogne.” “Ne,” reËe Jophan. “ObiËan sam Neofan, no u ovo sam siguran: Fan putovanje u Pravofanstvo mora obaviti vlastitim naporima i bez iËije pomoÊi. “No,” molio je Neofan, “ne bi li ti mogao priËekati dok ne zavrπe izbori.. ili moæda sljedeÊi?” “Ne,” odluËno Êe Jophan. “Moram nastaviti put.” PriËeka trenutak da vidi hoÊe li se Neofan predomisliti, a potom ga krzmavo napusti. UvuËe se natrag u zgradu kroz prostoriju u kojoj su se organizatori i dalje prepirali i opet neprimjetno izae na ulicu. Potom, prijateljskom ali odluËnom rukom odagnavπi gomilu dobronamjernih organizatora i doËekivatelja, krene dalje svojim putem prema srediπtu grada. Zgrade su se doimale sve otmjenijima i postajale sve viπe i impozantnije. Ulice su bile sve πire i ravnije poploËane. Pogled je na svakom raskriæju bio ljepπi i sve viπe izazivao strahopoπtovanje dok na posljetku nije stigao u srediπte grada. Jophan je znao da je rijeË o srediπtu grada jednostavno zato πto su mu nagoni govorili da ga niπta ljepπe viπe ne moæe oËekivati. Naπao se na πirokoj, blistavoj, prekrasno poploËanoj prometnici. S obje strane ulice nadvijali su se sjajni mramorni neboderi, πto su vrhovima uranjali u sama nebesa. Sve je bilo tako Ëudesno da Jophanu nije preostalo drugo nego da stane nepomiËno, ostavπi bez daha od divljenja. Ovo, mislio je, mora biti Pravofanstvo. Istina je da ga je Vila pripremila na neπto drugo, no nije mogao zamisliti da na svijetu postoji iπta Ëudesnije.

MAFF Mid Atlantic Fan Fund. Something for those of us who are tired of hearing about TAFF and DUFF to contribute to, the idea is to dump the person who is elected into the middle of the Atlantic Ocean. media con A con dedicated to some television show, usually Trek or Dr. Who.

GLAVA JEDANAESTA
u kojoj jophan doznaje istinu o gradu
minac The minimum activity necessary to maintain your membership in an APA. A totally strict APA might require a contrib of thirty pages every ish, whereas a really lenient one might allow you to go on with only four or five pages a year. mundane A non-fan. Those people looking at you strangely in the elevator at the con hotel.

Dok je stajao na ulazu u veliku aveniju, joπ skamenjen od strahopoπtovanja, prie mu dotjeran mladiÊ s naoËalama. Nekako iskosa odmjeri Jophanovo odrpano odijelo, no sasvim mu se pristojno obrati. “Dobar dan,” reËe. “Moglu li vas upitati kako se zovete?” “Zovem se Jophan,” ponizno Êe Jophan, “i idem u Pravofanstvo...” “Ne morate iÊi dalje.” reËe mladiÊ. Moæda biste æeljeli da vam pokaæem grad. Zovem se Niπkoristi,” ponosno doda, “i jedan sam od Gradskih Urbanista. Po struci sam Ozbiljni Graevni Inæenjer.” Uhvativπi Jophana za nadlakticu, povede ga ulicom pokazujuÊi mu jednu velebnu zgradu za drugom. Prije nego πto su stigli do kraja avenije, Jophana je, ako je to uopÊe moguÊe, obuzelo joπ veÊe divljenje, no zbog svoje se prljave odjeÊe i garava ©tita usred tolike se otmjenosti poËeo osjeÊati neumjesno. Dok mu je Niπkoristi opet pokazivao neku impozantnu zgradu, iskoristi priliku i kriπom rupËiÊem obriπe ©tit. “Ovo je,” govorio je Niπkoristi, “Zgrada Saveza —” Uznemireno zastane kad mu sluπatelj priguπeno zajeËi. BriπuÊi ©tit, Jophan 28

27

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

na njegovoj povrπini na tren ugleda odraz zgrade i ne uspije zatomiti krik iznenaenja. U ©titu se nije zrcalilo impozantno zdanje Zgrade Saveza, nego nekakva straÊara kojoj je oËito prijetila opasnost da se strovali na ulicu. U zrcalu ©tita zgrada nije bila dobro sagraena, nego su je izobliËavale pukotine i loπa izvedba. Jophan bi ipak napola bio spreman odbaciti odraz kao posljedicu izobliËavanja na povrπini πtita da se odjednom ne dosjeti kako ga joπ nisu pustili ni u jednu zgradu. Prije nego πto ga je Niπkoristi uspio zaustaviti, Jophan πmugne kroz vrata Zgrade Saveza. Kao πto je tad veÊ napola sumnjao, uopÊe nije bila rijeË o zgradi, nego o puku proËelju. Iako se dizalo visoko u zrak, bilo je debelo samo nekoliko pedalja i oËito nepostojano. Pred Jophanovim je oËima manji zapah vjetra na krhkoj strukturi stvorio nekoliko pukotina koje su izgledale opasno. Na zvuk kalanja pojave se dva sluena Neofana, a pred sobom su na kotaËima gurali visoku skelu. Zaustavivπi se uza zid, uspentraju se i pukotine æurno ispune cementom. Skelu zatim odguraju do sljedeÊe kritiËne toËke radeÊi sve grozniËavije jer se Ëinilo da se pukotine otvaraju mnoæe bræe nego πto ih popravljaju. Jophan otrgne pogled od tog æalobnog prizora i ponovno izae. Niπkoristi je joπ stajao na nogostupu, no sad mu se na licu gotovo Ëitala krivnja. Jophan optuæujuÊi stupi preda nj. “©to sve to znaËi?” odreπito upita, ljut πto je nasjeo tako besmislenoj varci. “Pa, vidite,” nelagodno Êe Niπkoristi, “cilj je zadiviti Javnost. Nisu se htjeli diviti Pravofanstvu pa se nas nekolicina dosjetila da sagradimo ovaj grad Ozbiljna Konstruktivizma da bismo im zornije predoËili svoju vaænost.” “No valjda Javnost nikad ne dolazi u Fanstvo?” prosvjedovao je Jophan. “Zapravo i ne,” prizna Niπkoristi, “no katkad poπalju izaslanika, obiËno nekoga gospodina Tiska.” Izgleda da mu je bilo teπko Jophana pogledati u oËi, od odraza Jophanova UmoristiËna ©tita kao da su ga boljele oËi pa je, dok je govorio, svrtao pogled uz i niz ulicu. Iznenada zastane kliknuvπi od uzbuenja. “Ta eno ga!” uzvikne. “Danas je velik dan...” Kraj reËenice izgubi mu se kad navrat-nanos potrËi niz ulicu prema mjestu gdje se kao iz vedra neba stvorio ËovjeËuljak s biljeænicom u pratnji drugog ËovjeËuljka koji je pod rukom nosio crtaÊi stalak. Jophan polaganije krene za njim i zateËe Niπkoristi kako blagoglagoljivo razgovara s neznancem, dok je drugi ËovjeËuljak postavio svoj stalak i poËeo crtati. Niπkoristi je nadugo i naπiroko raspredao o znamenitostima Grada, o 29

Mycroft Holmes aka Mike aka Michelle aka Adam Selene, Chairman of the Committee for a Free Luna aka HOLMES 7 computer that became selfaware in tMiaHM. neofan Someone new to fandom. perzine A zine where the editor writes everything, and doesn’t ask for contribs.

VeliËanstvenu Djelu koje ondje stvaraju, o velebnosti zgrada, pameti i promiπljenosti stanovnika, njihovu trijeznu ponaπanju i vaænosti njihova rada za »ovjeËanstvo, o raznim funkcijama i vaænim duænostima koje obavljaju, o vlastitu prinosu tim velemoænim postignuÊima. No Jophan primijeti da ËovjeËuljak veoma malo od svega toga zapisuje u svoju biljeænicu i dok se dojmljiva govorancija Niπkoristi primicala kraju, πmugne iza g. Tiska i pogleda mu preko ramena. Stranica bijaπe posve prazna osim jedne zagonetne reËenice koju Jophan nije shvaÊao. Znao je samo da nema nikakve veze s onim πto je Niπkoristi govorio. Jednostavno je pisalo “Ti bokca-opa-ideπ-ËovjeËe!” Zbunjeni Jophan pomakne se iza crtaËa, koji je veÊ dovrπio nekoliko crteæa. Jophan primijeti da su svi prepoznatljive karikature Niπkoristi, no da ga slikar iz nekog razloga neizostavno prikazuje s neobiËnim pokrivalom za glavu koje je imalo ugraen propelerËiÊ. Potpuno snebit tim krajnje neobiËnim pojavama, Jophan se povuËe i bez rijeËi priËeka da Niπkoristi izgovori svoje. G. Tisak i njegov pomoÊnik srdaËno zahvale Niπkoristi, obeÊaju mu da Êe Javnosti dati potpuno i toËno izvjeπÊe o svemu πto im je rekao i oprostiπe se. Dok su odlazili, ramena su im podrhtavala, no izgleda da Niπkoristi to nije primjeÊivao. Ponovno postavπi svjestan Jophanova postojanja ponosno mu se okrene. “Evo!” samozadovoljno reËe. Mogu se pohvaliti da Êe Javnost ovaj put doznati istinu o nama.” Doimao se tako zadovoljan samim sobom da mu Jophan nije imao srca reÊi πto je g. Tisak zapravo zapisao u svoju biljeænicu. Umjesto toga samo mu zahvali na ljubaznosti i napusti srediπte grada uz posljednji preziran pogled na smijeπna zdanja.

pub an ish Publish an issue of a zine. relaxacon A small con, usually less than 200 members, with no GoH, programming, panels, or serious activities, just a big party.

30

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

sercon A con with only serious literary Science Fiction programming, no dance or media programming.

SF Science Fiction & Fantasy, scientifiction, Speculative Fiction, all acceptible terms for the genre.

GLAVA DVANAESTA
u kojoj jophan stjeËe prijatelja
Jophan je na izlazak iz Grada Ozbiljnog Konstruktivizma potroπio mnogo manje vremena nego na ulazak i uskoro se ponovno naπao u predgrau. Tu nije bilo nikakvih reklamnih panoa, klupskih zgrada ili torbarskih naselja. Naprotiv, Ëinilo se da je rijeË o iskljuËivo rezidencijalnoj Ëetvrti koju su mahom tvorila golema πumovita imanja opasana visokim zidovima. »inilo se da im nema kraja i kako je veËer odmicala, Jophan se silno umorio. Zidovi su bili previsoki da se uzvere, a sve dveri zakljuËane pa, koliko god se trudio, nikako nije mogao siÊi s ceste da se ulogori i prenoÊi. Na posljetku je shvatio da ne moæe dalje i da noÊ mora provesti uz cestu kako zna i umije. SklupËavπi se uza zid pokraj nekih dveri, umota se u svoje odrpano odijelo i smjesti se πto je na toj tvrdoj podlozi udobnije mogao. Neπto poslije iz nemirna ga sna prene snaæan snop svjetla πto mu je tuklo u oËi. U tom mu je zaslijepljenom stanju trebalo nekoliko sekundi da shvati kako zuri u farove golema automobila koji je oËito doputovao iz smjera Pravofanstva i sad se zaustavio pred ulazom. VozaË pred Jophanovim oËima izae i otkljuËa dveri. Dok se vraÊao do auta, Jophan mu dovikne slabim 31

SFOHA Science Fiction Oral History Association, a group formed to preserve the history of early fandom through audio and video tape interviews. SFWA The Science Fiction Writers Association. skiffy Derogatory term for bad sci-fi movies, or the term sci-fi itself.

glasom. VozaË se osupnuto osvrne oko sebe i ugledavπi Jophana kako leæi uza zid, prie mu. “Zdravo, momËe,” reËe. “Tko si i πto Êeπ ovdje?” Iznemogli je Jophan bio tako slab da je jedva govorio. “...Jophan,” promrmlja. “Pravofanstvo... »arobni ©apirograf... Savrπeni Fanzin.” “Ah, da,” reËe stranac pun razumijevanja. “Prevalio si dug put i dug je put pred tobom.” Bit Êe ti bolje nakon πto pojedeπ pristojan obrok i prespavaπ noÊ. Podigne Jophana i mlitavo mu tijelo prenese do auta. Zatim se, zastavπi samo da ponovno za sobom zakljuËa dveri, velikom brzinom proveze dugim kolnim prilazom. Jophan u mraku nije kuÊu mogao dobro vidjeti, no soba u koju su ga unijeli bila je velika i raskoπno namjeπtena, a obrok koji su mu donijeli ukusno pripremljen i bogato posluæen. OsjeÊajuÊi se udobno i sigurno prvi put otkako je krenuo na put, Jophan utone u dubok san. SljedeÊeg se jutra probudi kasno i siπavπi, pronae blagovaonicu za doruËkovanje. DomaÊin mu je oËito veÊ doruËkovao i sad je sjedio pred veselom vatricom s pisaÊim strojem na koljenima. Kad je Jophan uπao, spusti stroj i ustane da ga pozdravi. “Dobro jutro, Jophane,” reËe. “Da ti se predstavim. Zovem se Profan... moæda si za me Ëuo?” “Jesam, svakako.” sa strahopoπtovanjem Êe Jophan jer pred njim je stajao autor mnogih knjiga o dalekim krajevima i drugim vremenima koje je Ëitao tijekom svog æivota u Prizemnosti - koji mu se veÊ sada Ëinio nestvarnim. Pokuπa mu izraziti divljenje i zahvalnost, no Profan potonje otkloni i uputi ga za prebogat stol za doruËak. Kad je Jophan podoruËkovao i prikljuËio se domaÊinu pokraj vatre, ponovno pokuπa izraziti zahvalnost, no ovaj za to nije htio ni Ëuti. “Nema na Ëemu,” reËe. Drago mi je πto mogu pomoÊi svakom hodoËasniku na putu u Pravofanstvo. Sve dok se,” u πali Êe, “na me ne obruπe u preveliku broju.” Za Jophana je bio prvi stanovnik Fanstva koji ga je doista poticao da nastavi svoje traganje i to ga oraspoloæi. “ZnaËi li to,” upita, “da se pribliæavam Pravofanstvu?” “Prevalio si otprilike pola puta,” reËe Profan. “no kad si dovdje stigao, ne dvojim da Êeπ doÊi do kraja. Rado bih te onamo odveo, no znaπ da se svaki Neofan mora probiti vlastitim snagama i bez iËije pomoÊi.” “Onda znaπ put?” gorljivo Êe Jophan. 32

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

“Da, svakako,” reËe Profan. “PosjeÊujem ga bar jednom na godinu. Kao πto sigurno znaπ, ovo je naselje namijenjeno onima koji æele i mogu si dopustiti da Ëesto putuju i u Pravofanstvo i u Prizemnost pa su se tako naselili ovdje, na pola puta izmeu ta dva mjesta. ©toviπe, neki su od nas doπli ovamo iz Pravofanstva jer katkad se Pravi Fan odrekne uzviπenog i predanog æivota u Pravofanstvu u korist naπe svjetovnije zajednice. Zapravo biraju izmeu Svetoga i Profanoga. Nasmijeπi se na svoju poπalicu, a Jophan se pristojno nasmije. “ReÊi Êu ti sve πto mogu o tvom putu.” nastavi Profan, “no prvo bih te upozorio da Êe ti moji savjeti biti uzaludni ako se prestaneπ oslanjati na hrabrost i razboritost koje su te dovdje dovele i ne budeπ li pazio da ti ©tit bude blistav i sjajan. Naime, oËekuju te joπ mnogi straπni trenuci.” “Upamtit Êu,” reËe Jophan. “Dakle,” Profan Êe, “prva je od tih opasnonsti Pustinja Ravnoduπnosti koja poËinje na granici ove zajednice i proteæe se nadaleko, a razbijaju je tek mjestimiËne oaze. Nijedan Neofan nije u stanju ponijeti dovoljno hrane i vode da prijee to nepregledno prostranstvo pa moraπ unajmiti domaÊe nosaËe iz neobiËna plemena πto prebiva u rubnim dijelovima pustinje. Na suprotnoj strani pustinje nalazi se golem stjenovit tjesnac poznat kako Kanjon Kritike kroz koji vodi jedini put prema visoravni na kojoj stoji Toranj Pravofanstva. Bolje ti ne mogu pomoÊi jer manje oËite kuπnje i opasnosti koje prijete na posljednjim dionicama putovanja za svakog Neofana poprimaju drukËije obliËje. “Zar je to sve?” upita Jophan. “Sve?” reËe Profan kojemu je to bilo smijeπno. “Divim se tvom poletu. No na æalost, nije. S obje strane tvoje staze, nalaze se daleki ali dostupni, zeleni, zavodljivi predjeli poznati kao Proplanci Bijega Od Svega. Neprestano Êe te progoniti podmukla kuπnja da skreneπ i ondje se nakratko odmoriπ. No ako to uËiniπ, postoji opasnost da se neÊeπ moÊi odvaæiti na napor nastavka puta, ili da Êeπ se, nesmotreno lutajuÊi kroz primamljive proplanke, ponovno naÊi u Prizemnosti. Mnogo je pametnije umjereno napredovati da te preveliko naprezanje ne bi ponukalo na oporavak u Proplancima.” Profan Jophanu podijeli joπ mnoge korisne savjete, koje je Jophan s poπtovanjem sasluπao. Potom ponovno zahvali svom domaÊinu i pripremi se za nastavak putovanja. Profan ga otprati do dveri da mu poæeli sreÊu, a zatim je stao i gledao kako Jophan nepokolebljivo kroËi cestom. U jednom se trenu Jophan osvrne da mu posljednji put mahne u znak pozdrava. UËinilo mu se da je ovomu na licu uoËio osjeÊaj koji bi, da je rijeË o nekomu u manje povoljnu poloæaju, shvatio kao zavist. No to nije bilo moguÊe, a Profan takoer sigurno nije ruku prinio oËima da otare nehotiËnu suzu æaljenja. 33

slan Supermen from an old SF story. Gave rise to slogan “fans are slans”.

SMOF Secret Masters of Fandom. By definition, if you say you are one, you are not, although you can observe people smoffing (discussing running cons instead of Science Fiction itself) at any con.

GLAVA TRINAESTA
u kojoj jophan unajmljuje domorodaËke nosaËe
Umnogome okrijepljen Profanovom gostoljubivosti, Jophan æustro zabrza i predio veleposjedâ do podneva je ostao daleko za njim. Ponovno se naπao u otvorenoj prirodi, u predjelu suhe guπtare proπarane golim pjeskovitim krpama koje su se mnoæile dok je odmicao. Kraj je bio sve viπe pust pa je budno motrio ne bi li ugledao uroenike koje mu je spomenuo Profan. Upravo kad se kanio vratiti da bolje pogleda, ugleda tanak stup dima koji se neπto dalje slijeva dizao u nepokretni zrak. Provukavπi se kroz guπtaru u tom smjeru, na veliko olakπanje naie na skupinu πatora koja je sigurno tvorila selo neobiËnih domorodaca. U logoru se nalazilo nekoliko desetaka Subova, kako je Profan rekao da se zovu, koji su savrπeno mirno sjedili na tlu pred svojim πatorima i bezizraæajno zurili u daljinu. Doimali su se poput jedra i Ëestita roda, no dræali su se neobiËno ravnoduπno pa im lica nisu odala nikakav osjeÊaj kad se Jophan pojavio. UnatoË tomu, on ue u srediπte sela i vedro ih pozdravi, oËekujuÊi da Êe skoËiti na noge i okupiti se oko njega. No oni su i dalje potpuno ignorirali njegovu nazoËnost. Iznenaeni Jophan podigne glas i ponovno ih pozdravi, 34

space opera Best represented by the work of E.E. “Doc” Smith, most science fiction from the 30’s and 40’s fits into this category. The Galactic Patrol, ray guns, BEMs, and Buck Rogers are all space opera, and recognizably space opera stories are still being published today.

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

iznoseÊi svoje ime i svrhu posjeta. No taj se neobiËan narod i dalje doimao nesvjesnim njegova postojanja. ©toviπe, prosudio bi da su i slijepi i gluhi da nije primijetio kako jedan od njih jedva primjetno izvija obrve kad je Jophan umuknuo. Njihova ga je bezvoljnost razjarila, pa izgubi æivce i razbjesni se te stade skakati gore dolje maπuÊi rukama ne bi li im privukao pozornost, a zatim opali dug i strastven govor, potanko opisujuÊi vaænost svog posjeta i nemoguÊnost njegova ostvarenja bez njihove pomoÊi. Nekolicina Subova na to su znatiæeljno svrnuli pogled u njegovu pravcu, no nitko nije davao ni najmanji znak odgovora na njegov poziv. OËajni Jophan pristupi uroeniku koji je prvi, kako mu se uËinilo, pokazao da ga primjeÊuje i zamoli ga da mu objasni zaπto pleme nije spremno suraivati. Sub ga ravnoduπno pogleda i progovori. “Mnogi Neofanovi doπli,” zamumlja. “Mnogi traæili pomoÊ. Mnogi nas ostavili u pustinji, mi uzalud pomagali. Pokaæi ti drukËiji.” Jophan na tren nije razumio πto misli, no tad shvati kako traæe dokaz da ima izdræljivost i snagu volje potrebnu za prijelaz preko pustinje. Pomirivπi se sa sudbinom, stade trËati oko logora. Posljepodne je odmicalo, a Jophan je i dalje trËao oko logora pod ravnoduπnim okom Subova. Svako toliko bi zastao i ponovno ih molio i svaki su put pokazali malo veÊe zanimanje. Na posljetku jedan od njih ustane i kimne Jophanu. I dalje bez rijeËi, podigne mjeπinu za vodu i smotak hrane i stade ËekajuÊi. Njegov je primjer slijedila nekolicina drugih sve dok se uz Jophana nije okupila mala skupina. Iskreno im zahvali i mala se ekspedicija otisne u pustinju.

stilyagi Young punks in The Moon is a Harsh Mistress identifiable by their clothing: tights, padded at groin and thigh, and glitter on the upper body. Later started wearing red Liberty caps and formed the Stilyagi Air and Pressure Corps, also referred to as the Stilyagi Air Corps, responsible for manning airlocks and taking care of pressure breaches in case of an attack from earth. The word stilyaga is Russian, and refers to a subculture similar to beatniks or zoot suiters in Moscow of the 1950’s. Stilyaga would listen to jazz, wear suits with very exaggerated padded shoulders, tight flute pants, very bright ties with palm trees or a woman’s face on them, sunglasses, and platform shoes. All of this was considered very western and rebellious, and stilyaga were often arrested for their trouble. (drawing by Dmitry Shelukho)

GLAVA »ETRNAESTA
u kojoj jophan kreÊe preko pustinje ravnoduπnosti.
Dok su prodirali sve dalje u pustoπ, jarko sunce i vreli pijesak poËeli su djelovati na Jophanovu snagu te on potpunije shvati razmjere zadaÊe koja ga je oËekivala. Takoer je poËeo cijeniti vrline domorodaËkih nosaËa. Iako su Subovi uporno neprirodno πutjeli, ni hvaleÊi ni osuujuÊi Jophanovo ponaπanje, ma kakvo ono bilo, osjeÊaje su jasno pokazali svojim postupcima. Kad im se Jophan, razjaren pustinjskim nedaÊama, dvaput neobazrivo obratio ili donio pogreπnu prosudbu, neki su tiho napustili ekspediciju i viπe se nikad nisu pojavili. No kad god bi pak pokazao svoju bolju stranu, pojaËanja bi naizgled stala stizati niotkuda. Tako je, pomno prouËavajuÊi njihove reakcije, uspio umnogome ojaËati svoju druæbu. Da nije, crno bi mu se pisalo jer je kako su dani odmicali poËeo je pokazivati znakove prenapregnutosti putovanjem. »inilo se da mu vrelina sunca ispija samu koπtanu sræ, a njegov bi mu zalaz donio tek trenutaËno olakπanje jer bi, kad bi pala noÊ, zrak postao britko hladan pa je Jophan proveo mnoge besane 36

35

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

noÊi drhtureÊi pod oskudnom zaπtitom svog pokrivaËa. Izdræljivi su mu Subovi svojom privræenom potporom pruæali veliku utjehu, no unatoË dobroj volji, mogli su nositi samo odreenu koliËinu svoje suhe hrane, a ona njegovu tjelesnom ustroju nije odgovarala. Bila je neukusna i bljutava, pruæajuÊi samo najosnovnije hranjive tvari, a energetska su joj svojstva uvelike manjkala. Iako Jophanu nije prijetila opasnost od izgladnjelosti, poËeo je slabiti i gubiti volju, a pogled bi mu katkad Ëeznutljivo odlutao prema zelenim Proplancima Bijega od Svega πto su se jasno nazirali u daljini. Tako je nakon mnogo dana druæba stigla do prvog znaka æivota u pustinji. Iz daleka se Ëinilo da je rijeË o nekoj kolibici, no kad su se primakli, Jophan uoËi da je to zapravo svojevrstan oltar pred kojim se skutrio blijed i boleæljiv Neofan. »inilo se da upravo mumlja nekakvu molitvu ili Ëara pa Jophan pristojno priËeka da zavrπi i tek mu se tad obrati. “Dobar dan, prijatelju,” pristojno reËe kad mu se uËinilo da je Neofan dovrπio svoje tajanstvene obrede. “Zovem se Jophan i idem u Pravofanstvo po »arobni ©apirograf da bih objavio Savrπeni Fanzin.” “Dobar dan, Neofane,” ovaj mu poneπto oholo odvrati. “Ja se zovem Sikofan i ovdje sam sliËnim poslom. Nadam se da Êeπ svoj oltar postaviti dovoljno daleko od mojega.” “Oltar?” iznenaeno upita Jophan. “©to Êe mi?” “Pa da zazivaπ velefanodobre duhove,” ovaj Êe s visoka. “Valjda ne misliπ da Êeπ prijeÊi pustinju bez njihove pomoÊi? Nisam znao da obiËan Neofan moæe opÊiti s Velefanovima prije nego πto stigne do Pravofanstva,” zaËueno Êe Jophan. “Naravno da moæe,” reËe ovaj. “Moraπ -” U tom se trenu ponad oltara pojavi zasljepljujuÊ bljesak svjetla i Sikofan se baci na koljena te stade glavom udarati o tlo. Za nekoliko se trenutaka zaËu glasan udar grmljavine, a na oltar padne malen Ëvrst predmet i otkotrlja se na tlo. Jophan ostane stajati, u Ëudu promatrajuÊi tu pojavu. “Eto!” samozadovoljno Êe Sikofan, zgrabivπi predmet i pokazavπi ga Jophanu. Doimao se poput tanke palaËinke ili hostije zamotane kao svitak papira. “©to je to?” upita Jophan. “Zove se mana-skript,” reËe Sikofan pohlepno ga proædiruÊi. Jophan je zavidno gledao kako ovaj guta posljednji soËni komadiÊ. “Sad Êeπ valjda nastaviti putovanje?” upita. Sugovorniku mu licem preleti izraz nelagode. “Zapravo... neÊu,” reËe 37

TAFF Trans Atlantic Fan Fund. The idea is that a lot of fen contribute a little money and elect one person who gets a free ticket to the WorldCon overseas.

priliËno postieno. “Mislim da Êu ovdje priËekati dok ne ojaËam. Za manaskripte trebaπ mnogo moliti, a joπ ih nemam dovoljno.” Jophan pogleda Sikofanovo slabunjavo lice i u sebi zakljuËi kako je dvojbeno da Êe ikad dovrπiti putovanje do Pravofanstva. Nakon πto se nekoliko minuta nad tim zamislio, donese zakljuËak. “Rekli su mi,” iskreno reËe, “da fan putovanje u Pravofanstvo moæe obaviti samo vlastitim snagama i bez iËije pomoÊi, a ja vjerujem da je to istina. Ne mogu povjerovati da bi Velefandobri duhovi, ako pomaæu onomu tko jednostavno traæi pomoÊ, uskratili pomoÊ onomu tko pokazuje da je zasluæuje. Pozivam te da napustiπ oltar i poeπ sa mnom.” “Ta ti si obiËan Neofan!” podsmjehne mu se ovaj. “Zaπto bih se udruæio s tobom kad mi mogu pomoÊi Velefandobri duhovi?” “I oni su nekoÊ bili Neofanovi poput mene,” tiho Êe Jophan. “No mudri su i neÊe tratiti darove. Moæda otkrijeπ,” ozbiljno upozori Sikofana, “da te neÊe dovijeka hraniti.” No Sikofan nije htio napustiti svoj parazitski naËin æivota i umjesto toga odmah zapoËne sljedeÊi krug molitve. Saæalno vrteÊi glavom, Jophan ga napusti i nastavi svoje putovanje. Jophan nije daleko odmakao kad se uvjeri da mu je pretpostavka bila toËna, πto ga ispuni zadovoljstvom i olakπanjem. Uz svjetlosni bljesak i udar grmljavine pokraj njega padne oveÊi mana-skript; prije nego πto Êe nestati, svjetlo kao u znak ohrabrenja krene dalje u smjeru Pravofanstva. Tijekom ostatka putovanja mana-skripti padali su sve uËestalije pa se viπe nije morao brinuti za stanje zaliha hrane.

TANSTAAFL There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch was the motto of Free Luna in Robert Heinlein’s The Moon is a Harsh Mistress. Also the Stilyagi Air Corps clubzine, click here to read our latest ish online (it is a PDF file, so you must have Acrobat Reader).

38

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

TGB The Great Bird of the Galaxy Gene Roddenbery, creator and producer of Star Trek. TNG Star Trek, The Next Generation. TOS Star Trek, The Original Series.

GLAVA PETNAESTA
u kojoj jophan ulazi u predio oaze
No tu nipoπto nije bio kraj Jophanovim mukama. Danju je præila vruÊina, dok su noÊi bile britko hladne pa se gotovo uopÊe nije moglo spavati i kako je vrijeme odmicalo, iscrpljenost ga je svladavala. No nepokolebljivo je teturao, a oËi u crvenim kolobarima neprestano su traæile nagovjeπtaj kraja te straπne pustinje. Jednoga dana, neπto prije nego πto se smraËilo, stigoπe do neke oaze. Jophan pusti da ga slabi udovi odnesu u gostoljubivu sjenu drveÊa i legne na noÊni poËinak, pritom primijetivπi jato ptica vedra perja koje su leprπale amotamo meu drveÊem uz milozvuËnu pjesmu. Kao da su pjevale “Naj! Naj!” Usputno upita nekog Suba kako se ptice zovu. “Naj-ptice,” jezgrovito odvrati Sub. Bez rijeËi se za sebe smjeπkajuÊi mudru odgovoru, Jophan zaspi. Bilo to zbog smirujuÊe pjesme ptica ili jer je oaza duæe zadræavala toplinu nego otvorena pustinja, Jophan je neobiËno dobro spavao. No kad se ujutro probudio, shvati da nije u stanju nastaviti pjeπaËenje. Udovi mu se skrutiπe i oslabiπe pa je samo bio u stanju podiÊi glavu i pogledati oko sebe. Znao je da Êe se morati neko vrijeme ondje odmoriti u nadi da Êe povratiti snagu. Baπ je kanio ponovno leÊi kad nekoliko stopa dalje ugleda prekrasno poluprozirno 39

towel An item of extreme significance in Douglas Adams’ Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. “You really know where your towel is” is a high compliment. trek Star Trek, ST. trekkie A media fan who is primarily into Star Trek. aka trekker.

jaje i shvati da ga je sigurno tijekom noÊi snjela neka Naj-ptica. Pomisli da bi bilo dobrodoπao dodatak njegovoj ishrani, bolno posegne za njim, probije mu otvore na oba kraja i prinese ga ustima. Kad mu je prvi gutljaj tekuÊine preπao preko usana, Jophan je od iznenaenja zamalo doæivio πok. Jaje oËito nije bilo obiËno. TekuÊina koju je sadræavalo bila je hladna, osvjeæavajuÊa i opojno slasna okusa. Jophan je osjeÊao da mu svaka kap tijelo preplavljuje novom energijom. Kad je ispio jaje, skoËi na noge i stade æudno trËati oazom traæeÊi joπ, tako se usredotoËivπi na traganje da je jedva i primijetio kako su mu beskrajna energija i polet brzo odagnali umor. Uskoro je otvorio sva jaja koja je mogao naÊi i sadræaj im izlio u jednu od praznih mjeπina za vodu. Zatim sazove svoju druæbu i na njihovu se Ëelu pun pouzdanja otisne u pustinju. SljedeÊih je dana shvatio da, kad god bi poËeo gubiti energiju, samo treba popiti gutljaj tekuÊine koja æivot znaËi. Snaga i polet odmah bi mu se vratili. Povrh toga, oËito je stigao do dijela pustinje koji je vrvio oazama pa bi svakog jutra prikupio dovoljno “Ja Je Naja*”, kako ga je sad iz milja zvao, da ga tog dana krijepi na putu. ObiËna hrana i voda viπe mu gotovo uopÊe nisu trebale pa bi se bio spreman snaÊi bez pomoÊi Subova da je bilo potrebno. Kao πtetne je posljedice primijetio samo da prekomjerno uzimanje ljekovita napitka izaziva svojevrsnu opijenost i bezbolnu ali ruænu napuhanost. Toga se odluËio Ëuvati πto bolje moæe. Jophan sad poËne veoma brzo napredovati, a obiljeæja pustinje danomice su se sve izrazitije mijenjala. Dani su bili svjeæiji, noÊi toplije, a oaze sve brojnije. PoËele su mu se priviati visoke planine Pravofanstva, no iako bi se svaki put razoËarao otkrivπi da su puke tlapnje, tjeπio bi se miπlju da pokazuju kako se pribliæava svom cilju. Strpljenje mu se na posljetku isplatilo. Jednog je jutra prolazio pokraj dugog i niskog vijenca pjeπËanih dina kad, prejasno da bi bilo privienje, pred sobom ugleda veliËanstven planinski lanac koji se protezao u nedogled. Protrnuvπi od divljenja shvati da onkraj tih planina leæi zemlja Pravofanstva.

* egoboo

40

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

GLAVA ©ESNAESTA
u kojoj jophan ulazi u kanjon kritike
Jophan sad dvostruko zapne i do veËeri je veÊ jasno razabrao duboki kameniti usjek koji je vodio u planine. Znao je da je to sigurno Kanjon Kritike, jedini put kroz Planine Pravofanstva. OdluËio se okrijepiti noÊnim poËinkom prije nego πto se uhvati u koπtac s tom novom pogibli pa provede noÊ u nekoj oazi. SljedeÊeg jutra, oprezno se nahranivπi Ja Je Najem da mu ne pomuti sliku stvari, Jophan se otputi ka ulazu u Kanjon. Dok mu se pribliæavao, primijeti kako se onamo odasvud stjeËu drugi Neofanovi. Divlja pogleda gorljivo su hitali pokraj njega i ulijetali u Kanjon. OËito su se preobilno nahranili Ja Je Najem jer im pogled bijaπe staklast, koraci nesigurni, bijahu neprirodno napuhani, neuredne i prljave odjeÊe i ©titova. Iako ih je nevoljko puπtao da ga preteknu, prisjetio se prijaπnjeg iskustva i upozorenja koje je dobio. Æurno uglaËa svoj UmoristiËni ©tit, provjeri zalihe i tek tad oprezno stupi u Kanjon. Ispostavilo se da staza vodi duæ padine kanjona, a ne kroz njegovo podnoæje. Nakon πto je prevalio odreenu udaljenost, Jophan primijeti da, dok tlo slijeva joπ pada pod oπtrim nagibom, stijena zdesna postupno prelazi u blaæu padinu. Tu se staza dijelila na nekoliko manjih stazica, a svaka je planinskim obronkom vijugala svojim putem. Udarivπi neravnijim putrem, pred sobom zaËuje πtropot odrona kamenja pa na vrijeme pogleda u vis i uoËi kako prema njemu, preko gromade koja se 41

trufan Okay, Gary Farber made me put a reference to The Enchanted Duplicator in here... I still think that most people who claim to be Trufen are usually what the story would call Serious Constructivists, Sycofans (what I call wannabe BNF’s), or evil Fanmagrevoos. A True Fan doesn’t have to look down his nose at other fen, he greets you and wishes you well.

Vogon A bureaucratic, officious, illtempered race from Hitchhiker’s Guide. WAHF We Also Heard From:... a list of people who sent LoCs, but because of space or editorial decision, the LoC wasn’t printed. Sometimes IAHF. The great dread of any letterhack is to get WAHFed, proving that your letter wasn’t good enough to print.

ondje nadvijala, odskakuje nekoliko omanjih kamena. Æurno podigne ©tit i njime se zakrije. Kamenje uglavnom bezopasno odskoËi sa πtita, no on se zaprepasti kad neki kamen proe kroz πtit kao da je od pare i snaæno ga udari po ramenu. Zatomivπi krik bola, Jophan izbliza pogleda svoj ©tit. Primijeti da mu je tog jutra pri æurnom glaËanju promakla neka tamna mrlja. Brzo se povukavπi na sigurno, jednoliko sjajno uglaËa πtit. Tad se ponovno odvaæi na opasno podruËje znatiæeljno gledajuÊi pred sebe da vidi kako su se proveli ostali Neofanovi. DoËeka ga straπan prizor. Na stazama su leæala satrta i krvava tijela mnogih Neofanova koji su ga tog jutra pretekli. Meu njima su paniËno posrtali drugi, nastojeÊi se izmaknuti tuËi kamenja. No bili su tako omamljeni, a napuhane im glave tako ranjive pod malim i garavim πtitovima, da su se mnogi uzalud trudili. Nekog mu nesretnika na oËigled sa staze odbaci osobito teæak kamen, te ovaj uz srceparajuÊ krik nestane niz stjenovitu padinu. Izaπavπi iz zaklona velike gromade, koja mu je pruæala kakvo-takvo utoËiπte, Jophan zakloni oËi od sunca i virne uzbrdo nastojeÊi otkriti zaπto kamenje pada tako uËestalo. Na vlastiti uæas uoËi kako se na pozadini neba ocrtava niz mrkih, nakaznih ËovjeËuljaka koji uæurbano vade kamenje i bacaju ga na nezaπtiÊene Neofanove. Neko ih je vrijeme gledao, no nije bilo nikakvih naznaka da im pogon staje. ©toviπe, izgleda da ne bi zastali ni da πtogod pojedu jer je primijetio kako neki patuljak jednom rukom baca kamenje, a drugom jede neπto πto se doimalo poput grozda sitnoga kiselog groæa. Taj je prizor Jophana naveo na zakljuËak da viπe nema smisla odugovlaËiti. Kad se odvaæio izaÊi, patuljci ispuste divlji urlik, a jelac groæa zgrabi osobito oπtar kamen i golemom ga brzinom baci ravno na Jophana. Jophan je nepokolebljivo iznad glave dræao svoj ©tit. Kamen bezopasno odskoËi od ©tita i nesmanjenom se snagom vrati bacaËu. Jophan zlurado zadovoljno primijeti da je patuljku zadao smrtonosan udarac, izbacivπi ga s poloæaja tako da je vriπteÊi pao niz padinu i nestao u bezdanu. Veoma zadovoljan vrhunskom kakvoÊom svog ©tita, Jophan krene dalje stazom. Izgleda da su patuljci izvukli pouku iz napada vlastitim oruæjem pa su u njegovu pravcu kamenje izbacivali tako nesigurno i bezvoljno da ga je gotovo mogao zanemariti. Pomislio je da je pogiblima Kanjona kraj. To mu se raspoloæenje pretjerana samopouzdanja uskoro grubo rasprπi. Zaπavπi za sljedeÊi zavoj na stazi, iznenada se nae u polumraku. Pomislivπi da je oblak zaklonio sunce, usput pogleda u vis. Zamalo mu je stalo srce kad shvati da je sjenu bacala nekolicina golemih, crnomanjastih divova koji su pospano sjedili meu patuljcima πto su se rojili na sljemenu stijene. 42

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

waldo A remote control arm, used in handling hazardous materials. Taken from the story “Waldo” by Robert Heinlein. wirehead Cyberpunk term for someone who is addicted to being jacked into a computer, usually by a direct link.

GLAVA SEDAMNAESTA
u kojoj jophan nastavlja putovanje kroz kanjon
Dok ih je Jophan promatrao, jedan od divova probudi se i gnjevno frkne. Bez nekog oËitog razloga ili bar sagledavanja πto radi div gnjevno zariËe, zgrabi gromadu veliku poput kuÊe i zavitla je niz padinu. Golema kamena masa tresne na povorku Neofanova, nekolicinu zgnjeËi iako su podigli UmoristiËne ©titove i nastavi se kotrljati obronkom odbijajuÊi se od jedne do druge staze i katkad odnoseÊi cijele skupine fanova. Kad je utihnuo i posljednji oËajniËki krik, Jophan se osvrne uzbrdo i uoËi da se div vratio na spavanje zadovoljna, priglupa osmijeha na licu. DrhteÊi od gnuπanja i straha, Jophan se povuËe nekoliko koraka unatrag i sjedne na ulaz u neku πpilju da doe k sebi. Tek πto mu se vlastito disanje utiπalo, ponovno ga osupne zveket πto je dopirao iza njega. Naglo se okrene, i kad mu se oËi naviknuπe na polumrak, primijeti da zvuk proizvodi Neofan koji je dlijetom udarao o plosnat komad 43

WorldCon The World Science Fiction Convention, held once a year, site selected three years in advance by vote. The site is chosen by geographic region, alternating between the east, west, and middle of North America. An overseas worldcon is eligible any year.

kamena. Tako se zadubio u svoj posao da Jophana nije ni primijetio dok mu se ovaj nije obratio. “Tko su ta straπna biÊa?” u strahu upita Jophan izrekavπi prvu misao koja mu je pala na pamet. “Pripadaju vrsti poznatoj kao »asopikritici, upuÊeno Êe Neofan. “Patuljci se nazivaju FanËasopikriticima, a divovi ProËasopikriticima. Mnogi od njih zapravo nisu zli, nego jednostavno nepromiπljeni i glupi. Divovi, primjerice, nemaju pojma koliko su zapravo snaæni i ne shvaÊaju polovinu stvari koje se ovdje zbivaju. Vjerojatno bi nas potpuno ignorirali da ih neprestano ne potiËe neobiËno i moÊno pleme poznato kao Zlurednici, koje æivi u planinama. GovoreÊi, podigne plosnati kamen, a Jophan je primijetii da je prekriven uredno urezanim slovima, te ga odnese do ulaza u πpilju. Jophana pozove sa sobom. “Osim toga,” nastavi on, “tu su i drugi »asopikritici koji daju sve od sebe ne bi li se iskupili za πtetu koju Ëine njihova subraÊa. Poznati su kao Pravedni. Pogledaj!” Jophan opet pogleda mjesto krvoproliÊa na planinskom obronku. Ugleda skupine patuljaka svjetle puti i ljubaznih lica kako prolaze meu ærtvama i oæivljavaju ih pojeÊi ih Ja Je Najem, osovljavaju ih na noge i vode ih komad puta stazom. U tom im je milosrdnom poslu pomagala i prelijepa plavokosa gorostasica. No Jophan primijeti da, dok su patuljci meu preæivjelima uglavnom pomno birali one kojima Êe njihova pomoÊ najvjerojatnije koristiti, za gorostasicu nije bilo razlike. Pokupila bi nasumice izabranu gomilu Neofanova, ukljuËujuÊi i one koji su oËito bili mrtvi i natopila ih Ja Je Najem iz golema vrËa πto ga je nosila prebaËena preko ramena, uËinila nekoliko golemih koraka i spustila ih mnogo dalje niz stazu. Vidio je da mnogi samo smeteno sjede ondje gdje ih je postavila jer nisu u stanju iskoristiti sreÊu koja ih je zapala. “Tko je ona?” upita Jophan. “PotjeËe iz gotovo izumrla plemena poznata kao Nasvausta,” Neofan Êe odsutno. Desnom je rukom vitlao kamenom i sad ga izbaci velikom snagom prema sljemenu brda. S Jophanom je gledao kako se vrti iznad glava patuljaka i nestaje iz vidokruga. “Promaπio si,” reËe Jophan. “Nisam odaslao tane, nego poslanicu,” strpljivo objasni Neofan. Poruku Zlurednicima koji upravljaju divovima. Treba ih udobrovoljavati jer su nadaleko najvaænije pleme u Fanstvu. ©toviπe, prema nekoj predaji sâmo Pravofanstvo ovisi o njihovu postojanju. “U tom je sluËaju,” zadivljeno Êe Jophan, “tvoj rad oËito veoma vaæan pa 44

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

bih ti rado pomogao ako mi dopustiπ. Zovem se Jophan i naravno, idem u Pravofanstvo da pronaem »arobni ©apirograf i proizvedem Savπeni Fanzin.” “Ja se zovem Pismoklesar,” drugi Êe srdaËno, “i veoma mi je drago sam πto sam te upoznao.” Tim rijeËima Jophanu pruæi dlijeto sliËno svojemu pa sastave nekoliko poruka namijenjenih Zlurednicima. Kad su i posljednje nestale u planini, Jophan zamiπljeno reËe Pismoklesaru. “BuduÊi da te planine Pravofanstvo okruæuju sa svih strana,” istakne, “palo mi je na pamet da bi poruke bilo jednako lako odaπiljati iz Pravofanstva kao i odavde. Ne bismo li trebali nastaviti putovanje?” Pismoklesar sumnjiËavo pogleda. “Ako æeliπ, izvoli,” reËe, “no ja bih napisao joπ nekoliko poruka. Poslije Êu doÊi za tobom.” Jophan je u sebi sumnjao da Êe Neofan ikad napustiti miran æivot u πpilji, no izrazi nadu da Êe ga ponovno vidjeti u Pravofanstvu i srdaËno mu poæeli zbogom. Zatim, obilno obnovivπi Pismoklesarove oskudne zalihe Ja Je Naja, krene u zavrπnicu svog putovanja u Pravofanstvo.

WSFS The World Science Fiction Society, the membership of the WorldCon. zark off Go away, you’re a kneebiter. From Hitchhiker’s Guide. zine See fanzine.

Last updated 17 Apr 1998. Chad Childers

GLAVA OSAMNAESTA
u kojoj jophan dolazi do kraja svog putovanja
Oslonivπi se na oprez i razboritost, Jophan je uspio izbjeÊi slijepom bijesu divova, a otkrio je da ga πtit nepogreπivo πtiti od zlobe patuljaka. Tako je neozlijeen proπao kroz opasno podruËje i uskoro stigao do krajnjeg dijela Kanjona. Naπao se na ugodnoj cvjetnoj stazi koja se blago penjala prema prolazu meu planinama. Nebo je u tom smjeru obojio topao zlatan sjaj pa je na taj prizor ubrzao korak jer je znao da sjaj moæe doÊi samo iz Pravofanstva. No staza je bila duæa nego πto se doimala i sunce je zaπlo prije nego πto je stigao na vrh. Sa æaljenjem odluËi da mu je pametnije noÊ provesti na tom mjestu. Trava pokraj staze bijaπe mekana, a noÊ topla i ugodna, no Jophanu bijaπe veoma teπko zaspati. Blagi povjetarac nosio mu je jedva Ëujan zvuk sretnih glasova iz Pravofanstva, a oni su mu ulijevali nestrpljenje da dovrπi putovanje. SljedeÊeg jutra krene Ëim se na nebu pojavio prvi nagovjeπtaj svjetla, a kad je zora zarudjela, veÊ je zamalo stigao do vrha prolaza. Zadihano pretrËi posljednjih nekoliko stotina metara i baci se na zemlju da se napoji ljepotom 45 46

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

prizora koji se pred njim sterao. Okupana tajnovitim zlatnim svjetlom rane zore leæala je divna zemlja Pravofanstva. Znatiæeljni zraci sunca izdvajali su samo njezina brda i zvonike jer zemlja bijaπe ukopana visoravan sa svih strana opasana planinama, tako da je tvorila samostalan zatvoren svijet. A Jophan divniji svijet nije mogao ni zamisliti. No ma kako lijep bio, pogled mu je privuklo ono najdivnije. Bio je to visok, bijeli toranj koji se s valovite zelene povrπine dizao nebu pod oblake. Na vrhu mu se neπto ljeskalo poput siÊuπna sunca. Znao je da je to sigurno Toranj Pravofanstva, a na njegovu vrhu ZaËarana Kopirka! Pun æara krene niz travnatu padinu. Nakon nekoliko opreznih koraka dosjeti se da UmoristiËni πtit tu ne mora sluæiti kao obrambeno sredstvo, nego da nalazi drugu primjenu. Sretno se smjeπkajuÊi sam sebi, spusti ©tit na tlo i upotrijebi ga kao tobogan. Tako je Jophan radosno otplovio u Pravofanstvo. U podnoæju padine ponovno podigne ©tit koji je sad sjao blistavije nego ikad i sjenovitim puteljcima krene prema Tornju. S obje strane nalazili su se brojni parkovi i vrtovi, veliki i mali, lijepi na razlilËite naËine, a njima su πetale sjajne, boæanske prilike za koje je znao da su Pravofanovi. Tu i tamo primijetili bi Jophana i priπli mu da ga pozdrave i poæele mu sreÊu, a nakon svakog je susreta sve viπe æudio da stigne do Tornja i postane jedan od njih. Tako je Jophan u kasne popodnevne sate na posljetku stigao do Tornja. U njemu je bilo zavojito stubiπte i on se bez oklijevanja stade penjati. Iπao je gore, u krug, sve viπe i viπe, te mnogo duæe nego πto mu je prema njegovim procjenama trebalo do vrha. No Toranj je bio viπi nego πto je mislio i kad je na posljetku stigao do vrha stuba bio smuÊen i zadihan. Nad njim su se nalazile samo malene ljestve koje su vodile prema zaklopnim vratima. Jophan nakratko sjedne na stube da mu proe vrtoglavica i da povrati dah. Potom se uspne ljestvama i gurne zaklopna vrata. Lako su se otvorila zahvaljujuÊi skrivenu sustavu utega. Nad njim je bilo modro nebo. Iako je prevalio dalek put i radi tog se trenutka nosio s mnogim opasnostima, kad mu se cilj sad naπao na dohvat ruke zamalo ga izda srce. No na posljetku, sabravπi se, brzo se uspne ljestvama i izae na krov. Bio je na samom vrhu Tornja. Daleko ispod njega Zemlja Pravofanstva prostirala se sve do sad veÊ dalekih planina. Na vrhu Tornja nalazila se uglaËana zlatna ploËa, a u njezinu srediπtu kocka od punog zlata. Na kocki je stajao πapirograf. Ugledavπi ga, Jophan osjeti muËninu u æelucu i noge mu se zamalo odsjeku. 47

walt willis & bob shaw: zaËarana kopirka

prijevod: vlatka valentiÊ za izdavaËa i urednika: labinary www.labinary.org ilustracije: mance [plavi bar] dizajn: rutta [arkzin]

egobook:#0001

2001

Problijedjevπi, zurio je u πapirograf. OËekivao je bljeπtav stroj, poput dragulja. Umjesto toga pred njim je stajala zahrala, otrcana olupina. KuÊiπte bijaπe uprljano tintom, valjak se skorio, a sa samopunjaËem oËito neπto nije bilo u redu. »uËao je na bljeπtavoj zlatnoj kocki kao nakazan trn u oku. Jophan se pokuπa sabrati, uvjeravajuÊi se da je sigurno rijeË o nekakvoj zabuni. No na krovu nije bilo niËega drugog, samo zaklopna vrata kroz koja je stigao, zlatna kocka i stari πapirograf. SmuÊen πokom razoËaranja, besciljno je lutao vrhom Tornja. Pritom mu se ruka oËeπe o ruËicu πapirografa i tijelom mu prostruji neπto poput elektroπoka. U Ëudu Ëvrsto zgrabi ruËicu. »inilo se da izmeu njega i stroja teËe struja neke moÊne sile meusobno ih napajajuÊi sve dok Jophan ne osjeti da svaki djeliÊ njegova biÊa proæima neobiËna nova æivotnost. I πapirograf se promijenio. Izvanjski mu je izgled ostao isti, no Jophan je znao da je i njega obuzela moÊna sila. Neprimjetno se promijenio, kao da je bio mrtav pa je sad oæivio. Imao je osjeÊaj da mu ruËica kuca u ruci. Joπ ne shvaÊajuÊi, Jophan spusti pogled na vlastito tijelo. Koæa mu je blistala istim zlatnim sjajem koji je primijetio na tijelima Pravofanova. Udovi su mu dobili istu boæansku snagu. Kad je shvatio, zrakom odjeknuπe zlatne trube i ponovno zaËu glas Duha Fanstva. “Da, Jophane,” govorio je, “sad si Pravi Fan; i sam si to postigao, kako mora biti. Sad shvaÊaπ drugu veliku istinu - da je ovo doista »arobni ©apirograf i da Êe proizvesti Savrπeni Fanzin. Naime - ” a na to se zrakom prolomi pjesma trubâ odzvanjajuÊi diljem Pravofajnstva do dalekih planina - “»AROBNI JE ©APIROGRAF ONAJ KOJIM RUKUJE PRAVI FAN.” A Jophan je otkrio da je doista tako.

-KRAJ-

origin >> http://sflovers.rutgerts.edu/reference/fandom/fiction/the-enchanted-duplicator.txt