ใบความรู้

เรื่อง การแกูสมการกำาลังสองโดยใชูวิธใี ชูส้ตร
หลักการ ต้องจัดสมการให้อยู่ในร่ป
หาคำาตอบของสมการ
โดยใช้สต
่ ร

ตัวอยูาง
วิธีทำา

x =

จงแก้สมการ x 2 + 3x
จัดสมการให้อยู่ในร่ป

x + 3 x − 28

( −1) ( 3)

±

= 28 − 28

a = 1 , b = 3 , c = − 28

121

b 2 − 4ac

2 ( 1)

−3 − 11
2

−14
2

-7
ตัวอยูาง
วิธีทำา

x =

กูอน

แสดงวูา

=

จะได้วูา

b 2 − 4ac
2a

ax 2 + bx + c = 0

x 2 + 3 x − 28 = 0
x =

−1b ±

= 28

2

กูอนแล้วจึง

ax 2 + bx + c = 0

−3 + 11
2

x =

8
2

x =

4

−3 ± 11
2

หรือ

=

9 + 112

=

121

=

( 3)

2

− 4 ( 1) ( −28 )

หรือ
หรือ

5 =
จงแก้สมการ
จัดสมการให้อยู่ในร่ป

19 x − 12 x 2
ax 2 + bx + c = 0

5 − 19 x + 12 x

2

กูอน

= 19 x − 12 x − 19 x + 12 x 2
2

แสดงวูา

c = 25 0 b 2 − 4ac = 20 − 0 8 ax 2 + bx + c = 0 4 x + 25 − 20 x = 20 x − 20 x ( −1) ( −20 ) ± 2 ( 4) จะได้วูา 25 = 20 x 2 4 x 2 − 20 x + 25 = 0 หรือ = ( −19 ) 8 24 หรือ x = = 20 + 0 8 20 ± 0 8 หรือ x = 20 8 x = 5 2 20 8 = = ( −20 ) 2 − 4 ( 4 ) ( 25 ) 400 − 400 = 0 . b = − 19 . b = − 20 .a = 12 . c = 5 12 x 2 − 19 x + 5 = 0 x = ( −1) ( −19 ) ± 2 ( 12 ) 121 b 2 − 4ac 19 ± 11 24 = จะได้วูา x = 19 − 11 24 19 + 11 24 หรือ x = 30 24 x = 5 4 361 − 240 = 121 2 − 4 ( 12 ) ( 5 ) 1 3 หรือ ตัวอยูาง วิธีทำา จงแก้สมการ 4 x 2 + จัดสมการให้อยู่ในร่ป x = กูอน แสดงวูา a = 4 .

ตัวอยูาง วิธีทำา จงแก้สมการ 6 x − จัดสมการให้อยู่ในร่ป −3 x + 6 x 2 −3 x 2 + 6 x x = = ( −1) ( 6 ) −6 − 6 −6 −12 −6 = 0 a = −3 . c = 0 36 b 2 − 4ac 2 ( −3 ) x = กูอน แสดงวูา = จะได้วูา ax + bx + c = 0 2 0 ± = 0 3x 2 −6 + 6 −6 x = 0 −6 x = 0 −6 ± 6 −6 = 36 + 0 หรือ = 36 = ( 6) 2 − 4 ( −3) ( 0 ) หรือ หรือ 2 แทนคูาตามส่ตรเทูานั้ น เอง ไมูยากหรอก พยายามจำาส่ตรให้ได้นะ จ๊ะ ตัวอยูาง วิธีทำา จงแก้สมการ x 2 + 6 x จัดสมการให้อยู่ในร่ป x + 6x − 2 2 = 2 ax 2 + bx + c = 0 = 2 − 2 กูอน . b = 6 .

b = − 10 . c = −2 หรือ = 36 + 8 = 44 −6 − 44 2 x = หรือ หรือ = −6 − 2 11 2 2 × = − 4 ( 1) ( −2 ) 2 × 2 × 11 11 2 11 −6 2 11 + 2 2 −6 2 11 − 2 2 x = −3 + −3 − ตัวอยูาง วิธีทำา 11 11 จงแก้สมการ x 2 + 29 = จัดสมการให้อยู่ในร่ป ax 2 x + 29 − 10 x 2 ( −1) ( −10 ) ± 2 ( 1) 10 x + bx + c = 0 = 10 x − 10 x กูอน แสดงวูา x 2 − 10 x + 29 = 0 x = 2 × 44 2 = x = หรือ โดยที่ − 6 + 2 11 2 ( 6) = a = 1 . b = 6 .แสดงวูา x2 + 6x − 2 = 0 x = ( −1) ( 6 ) 44 b 2 − 4ac −6 ± 44 2 −6 + 44 2 x = ± 2 ( 1) = จะได้วูา a = 1 . c = 29 − 16 b 2 − 4ac = 10 ± −16 2 แตู − 16 ไมูใชูจำานวนจริง จึงสรุปได้วูาสมการนี้ ไมูมีจำานวนจริง = = 100 − 116 = − 16 ( −10 ) 2 − 4 ( 1) ( 29 ) .

เป็ นคำาตอบ เห็นไหมวูาวิธีน้ ี ใช้ได้กับการแก้ สมการกำาลังสอง ทุกกรณี .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful