P. 1
Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Lefteris Karayiannis on Dec 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΘΝΙ ΚΗΣ ΠΑΙ ∆ΕΙ ΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙ ∆ΑΓΩΓΙ ΚΟ Ι ΝΣΤΙ ΤΟΥΤΟ
ΑΘΗΝΑ 2008
Εκπαιδευτική
Νοµοθεσία
Για τους Εκπαιδευτικούς
της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Ιωάννης Γιαννάκος - Αγγελική Ζήση
Ε
κ
π
α
ι
δ
ε
υ
τ
ι
κ
ή

Ν
ο
µ
ο
θ
ε
σ
ί
α
:

Γ
ι
α

τ
ο
υ
ς

Ε
κ
π
α
ι
δ
ε
υ
τ
ι
κ
ο
ύ
ς
τ
η
ς

Π
ρ
ω
τ
ο
β
ά
θ
µ
ι
α
ς

κ
α
ι


ε
υ
τ
ε
ρ
ο
β
ά
θ
µ
ι
α
ς
Ε
κ
π
α
ί
δ
ε
υ
σ
η
ς
ISBN: 978-960-407-191-3
3
O
Κ.Π.Σ. \ 2
Ο
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. \ Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ 2.1 \ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1.1.\
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1.1.στ «Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης»
Συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (75%) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (25%)
Book_1_EXOFYL3:Layout 1 9/25/08 1:36 PM Page 1
À ¶ √ À ƒ ° ∂ π √ ∂ £ ¡ π ∫ ∏ ™ ¶ ∞ π ¢ ∂ π ∞ ™ ∫ ∞ π £ ƒ ∏ ™ ∫ ∂ À ª ∞ ∆ ø ¡
¶ ∞ π ¢ ∞ ° ø ° π ∫ √ π ¡ ™ ∆ π ∆ √ À ∆ √
πø∞¡¡∏™ °π∞¡¡∞∫√™ - ∞°°∂§π∫∏ ∑∏™∏
∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ ¡√ª√£∂™π∞
°È· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜
Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∞ £ ∏ ¡ ∞ 2 0 0 8
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
™À°°ƒ∞º∂π™ πˆ¿ÓÓ˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜, ∂ÈÙ. ¢/ÓÙ‹˜ ¢/ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘
∞ÁÁÂÏÈ΋ ∑‹ÛË, ¡ÔÌÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∫ƒπ∆∂™ – ∞•π√§√°∏∆∂™ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∆ÚÈÏÈ·Ófi˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ
∞ÈηÙÂÚ›ÓË µÂÚÁÈÓ¿‰Ë, ¡ÔÌÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
°ÂˆÚÁ›· ƒÔ‡ÛË, ¡ÔÌÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ - ∂•øºÀ§§√ ™ÔÊ›· ªfiÓË, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ ª·Ú›· ∆˙Ô˘·Ó¿ÎË, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
À¶∂À£À¡√™ ™∆√ ¶§∞π™π√ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎÔ˜, ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘
∆√À ¶.π. °π∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ À¶∂¶£
°ã ∫.¶.™. / ∂.¶.∂.∞.∂.∫. ππ / ∂¡∂ƒ°∂π∞ 2.1.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.1.1.ÛÙ:
«∂ÈÌfiÚʈÛË ™ÙÂϯÒÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘»
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: “∂ÈÌfiÚʈÛË ™ÙÂϯÒÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘”
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘
∂˘·Óı›· ª·ÎÚ‹ - ªfiÙÛ·ÚË
∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∞™¶∞π∆∂
µ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÚ¿ÎË
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ µÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘
¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÓÙ¿˜
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·Ù¿ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È
ηٿ 25% ·fi ∂ıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜
2
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
™À¡∆√ª√°ƒ∞ºπ∂™ 10
∂π™∞°ø°∏ 11
∫∂º∞§∞π√ 1

13
¢π∫∞πøª∞∆∞ ∫∞π À¶√Ã∂ø™∂π™ ∆ø¡ ∂∫¶/∫ø¡ ¶/µ∞£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ 13
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ – £¤Ì·Ù· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ 14
∞. ¶∂ƒπ√ƒπ™ª√π 14
1.1 ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· 14
1.2 ∂Ï¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ 15
1.3 √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· 15
1.3.· ÕÛÎËÛË È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ì ·ÌÔÈ‚‹ 15
1.3.‚ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÙ·ÈÚ›˜ 16
1.3.Á ∞·ÁfiÚ¢ÛË Î·ÙÔ¯‹˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ (2˘) ı¤Û˘ 17
µ. ¢π∫∞πøª∞∆∞ 17
1.4 ªÔÓÈÌfiÙËÙ· 18
1.5 ∞Ô‰Ô¯¤˜ 19
1.6 ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ∂Ï¢ıÂÚ›· - ∞ÂÚÁ›· 20
1.7 Õ‰ÂȘ 20
1.7. π ∫·ÓÔÓÈΤ˜ ¿‰ÂȘ 20
1.7. ππ ∞Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ 21
1.7.ππ.· µÚ·¯˘¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ÙË Áӈ̿Ù¢ÛË ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ 21
1.7.ππ.‚ ∞Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ì ÙË Áӈ̿Ù¢ÛË ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ 22
1.7.ππ.Á Õ‰ÂÈ· ÁÈ· ‰˘Û›·Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· 23
1.8 Õ‰ÂȘ ·ËÛ˘ – Ïԯ›·˜ Î·È ˘ÈÔıÂÛ›·˜ 23
1.8. · Õ‰ÂÈ· Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˘ ·ËÛ˘ 25
1.9 Õ‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤ÎÓÔ˘ 25
1.10 Õ‰ÂȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ 27
1.11 ∂ȉÈΤ˜ ¿‰ÂȘ 28
1.11.· °¿ÌÔ˘ 28
1.11.‚ £·Ó¿ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ 28
1.11.Á ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ‰›ÎË 28
1.11.‰ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¿‰ÂÈ· 28
1.11. ∞ÈÌÔ‰ÔÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· 29
1.11.ÛÙ Õ‰ÂÈ· ÁÈ· ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ 29
1.11.˙ Õ‰ÂÈ· ·Ô˘Û›·˜ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û¯ÔÏÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘ 29
1.11.Ë Õ‰ÂÈ· Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ‹ ÙÔ Ù¤ÎÓÔ ÙÔ˘˜ ·fi ÓfiÛËÌ·,
ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙ› Ù·ÎÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹ ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ÓÔÛËÏ›·˜ 30
1.11.È Õ‰ÂÈ· ¯Ú‹Û˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ 31
1.12 ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ 31
3
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
1.12.· Õ‰ÂÈ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
‹ ·ÎÏÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ 31
1.13 Õ‰ÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ 32
1.13.· °È· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ 32
1.13.‚ °È· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ 33
1.13.Á °È· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ 33
1.13.‰ °È· ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ·È‰ÈÔ‡ ¤ˆ˜ Î·È 6 ÂÙÒÓ 34
1.13. °È· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ 34
1.14 Õ‰ÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ 35
1.14.· Õ‰ÂÈ· ·ËÛ˘ – Ïԯ›·˜ Û ·Ó·ÏËÚÒÙÚȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ 35
1.14.‚ ∞Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Û ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ 36
1.15 Õ‰ÂȘ ·ÔÛ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ 36
°. ∫∞£∏∫√¡∆∞ 36
1.16 ¶›ÛÙË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙË ¶·ÙÚ›‰· 36
1.17 ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ˘ËÚÂÛ›·˜ 37
1.18 ¡ÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘·ÎÔ‹˜ 37
1.19 ∞ÌÂÚÔÏË„›· 38
1.20 ∂¯Â̇ıÂÈ· 38
1.21 ∞ÍÈÔÚÂ‹˜ Î·È Î·Ï‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ 38
¢. À¶√¢∂π°ª∞∆∞ ∞π∆∏™∂ø¡ ∞¢∂πø¡ 39
∫∂º∞§∞π√ 2

41
À¶∏ƒ∂™π∞∫∂™ ª∂∆∞µ√§∂™ ∆ø¡ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ 41
2.1 ª∂∆∞£∂™∂π™ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ 42
2.1.2 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο ÛÙÔȯ›· 42
2.1.3 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ 42
2.1.4 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ 42
2.1.5 ∞ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ 42
2.1.6 ¶›Ó·Î˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ 43
2.1.7 ∞ÈÙ‹ÛÂȘ – ¶ÚÔıÂƯ̂˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ 43
2.1.8 ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ 43
2.1.9.∞ °ÂÓÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ – ªÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ 44
2.1.9. µ ∂ȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ 44
2.1.10 ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο, ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·
·Ô‰‹ÌˆÓ ÂÏÏËÓÔ·›‰ˆÓ 47
2.1.11 ∞ÌÔÈ‚·›Â˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ 48
2.1.12 ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ (™ª∂∞) 48
2.1.13 ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ 48
2.1.14 ∂ȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ 49
2.1.15 ∫Ú›ÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ 49
2.1.16 ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ۯÔÏ›· /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ 50
4
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
2.1.17 ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ 50
2.1.18. ªÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ (ª™¢) 51
2.1.18.· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó 51
2.1.18.‚ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó 52
2.1.18.Á ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÚÔ¸ËÚÂÛ›· 52
2.1.18.‰ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ‰È¿ıÂÛË 53
2.1.19 ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ 53
2.1.20 ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 53
2.2 ∞¶√™¶∞™∂π™ ∂∫¶/∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ 54
2.2.1 ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ –¢È·‰Èηۛ· ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ 54
2.2.2 ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ 54
2.2.3 ∞fiÛ·ÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·‰È΋̷ÙÔ˜ 55
2.2.4 ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙ· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜ 56
2.2.5 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ 56
2.3 ª∂∆∞∆∞•∂π™ ∂∫¶/∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ 56
2.3.1 ªÂٿٷÍË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ ÛÂ
¿ÏϘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Û ¡.¶.¢.¢. 57
2.3.2 ªÂٿٷÍË ÏfiÁˆ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ 57
2.4 ¶ƒ√∞°ø°∂™ ∂∫¶/∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ 57
2.4.1 ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ 58
2.4.2 ™‡ÓÙ·ÍË Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔ·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ 58
2.4.3 ¢È·‰Èηۛ· ·fiÊ·Û˘ ÚÔ·ÁˆÁÒÓ 58
2.4.4 ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ 59
2.5 ∂¶π§√°∏ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂∫¶/™∏™ 59
2.5.1 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ 59
2.5.2 ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ 59
2.5.3 ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ™∂∫ (Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ) 59
2.5.4 ÀԉȢı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ™∂∫ Î·È ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ™∂∫ 60
2.6 ¢π∞£∂™πª√∆∏∆∞ ∆ø¡ ∂∫¶/∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ 60
2.7 ∞À∆√¢π∫∞π∏ £∂™∏ ™∂ ∞ƒ°π∞ ∆ø¡ ∂∫¶/∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ 60
2.8 ¢À¡∏∆π∫∏ £∂™∏ ™∂ ∞ƒ°π∞ ∆ø¡ ∂∫¶/∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ 61
2.9 §À™∏ ∆∏™ À¶∞§§∏§π∫∏™ ™Ã∂™∏™ 61
2.9.1 ¶·Ú·›ÙËÛË 61
2.9.·. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ 62
2.9.‚. ∞Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ 62
2.9.Á. ∞Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ 62
2.9.2 ŒÎÙˆÛË 63
2.9.3 ∞fiÏ˘ÛË 63
2.10 §À™∏ ∆∏™ ™Ã∂™∂ø™ ∂ƒ°∞™π∞™ ∆ø¡ π¢πø∆π∫ø¡ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ 64
2.11 À¶√¢∂π°ª∞∆∞ ∞π∆∏™∂ø¡ 65
5
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
∫∂º∞§∞π√ 3

67
¶∂π£∞ƒÃπ∫√ ¢π∫∞π√ ∆ø¡ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ 67
∞. ∂π™∞°ø°∏ 68
3.1 ŒÓÓÔÈ· ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ 68
3.2 √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Î·È ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ 68
µ. ¶∂π£∞ƒÃπ∫∞ ¶∞ƒ∞¶∆øª∞∆∞ 68
3.3 ¶ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· - µ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜- √ÚÈÛÌfi˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ 68
3.4 ¶ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. 3528/07 69
3.5 ¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ 71
3.6 ¢›ˆÍË ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ 73
3.7 ™¯¤ÛË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈÓ‹˜ 74
3.8 ¶·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ 75
3.9 §‹ÍË ÂÈı·Ú¯È΋˜ ¢ı‡Ó˘ 76
3.10 ∞˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· ÎÔÏ·Û›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ 77
3.11 ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ηÓfiÓˆÓ Î·È ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ
ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ 77
3.12 ™¯¤ÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ì ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ÎË 79
3.13 ¶fiÙ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· 80
°. ¶∂π£∞ƒÃπ∫∂™ ¶√π¡∂™ 81
3.14 ¶ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. 3528/07 81
3.15 ¢È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ 84
∫∂º∞§∞π√ 4
Ô
87
¶∂π£∞ƒÃπ∫√𠶃√´™∆∞ª∂¡√π -¶∂π£∞ƒÃπ∫∞ ∫∞π À¶∏ƒ∂™π∞∫∞ ™Àªµ√À§π∞ 87
4.1 ∂π™∞°ø°∏ 88
4.2 ¶∂π£∞ƒÃπ∫ø™ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√π ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™ 88
4.2.1 √È ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜
Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ 88
4.2.2 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ 90
4.3 ¶∂π£∞ƒÃπ∫∞ ∫∞π À¶∏ƒ∂™π∞∫∞ ™Àªµ√À§π∞ 91
4.3.1 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ 91
4.3.2 ∞ÚÌfi‰È· ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ 92
4.3.3 ∆Ô ¶À™¶∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 92
4.3.4 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶À™¶∂ 93
4.3.5 ∆Ô ¶À™¢∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 93
4.3.6 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶À™¢∂ 93
4.3.7 ∆Ô ∞¶À™¶∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 94
4.3.8 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∞¶À™¶∂ 94
4.3.9 ∆Ô ∞¶À™¢∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 94
4.3.10 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∞¶À™¢∂ 95
4.3.11 ∆Ô ¶À™∂∂¶ - ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 95
6
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
4.3.12 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶À™∂∂¶ 96
4.3.13 ∆Ô ¶À™¢π¶ - ™‡ÓıÂÛË – ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· - ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ 96
4.3.14 ∆Ô À™∂∂¶ - ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 96
4.3.15. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ À™∂∂¶ 97
4.3.16 ∆Ô ∫À™¶∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 97
4.3.17 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫À™¶∂ 97
4.3.18 ∆Ô ∫À™¢∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 98
4.3.19 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫À™¢∂ 98
4.3.20 ∆Ô ∫À™¢π¶ - ™‡ÓıÂÛË Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 98
4.3.21 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫À™¢π¶ 99
4.3.22 ∂ȉÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ 99
4.3.23 ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ 100
4.3.24 ∂ÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· 102
4.4. ∞¡∞∫ƒπ∆π∫∂™ ª∂£√¢√π 103
4.4.1. ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË (¿ÚıÚÔ 125, ¡. 3528/07) 104
4.4.2 ŒÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË (∂¢∂) 104
4.4.3 ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙËÓ ∂¢∂ 106
4.4.4. ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË 107
4.4.5 ∂Í·›ÚÂÛË ·Ó·ÎÚÈÙ‹ 107
4.4.6 ∞Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ 108
4.4.7 ¶·Ú·ÔÌ‹ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ 110
4.4.8 ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË 110
4.4.9 ∫Ï‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· 110
4.4.10 ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÈοÛÈÌÔ˘- ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ 111
4.4.11 ∂Í·›ÚÂÛË ÌÂÏÒÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 112
4.4.12 ∞fiÊ·ÛË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 113
4.4.13 Àԉ›ÁÌ·Ù· 114
4.4.14 Àfi‰ÂÈÁÌ· ∂¢∂ – ŒÎıÂÛË – ¶fiÚÈÛÌ· 122
4.4.15 ŸÚÎÔ˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ 123
∫∂º∞§∞π√ 5
Ô
125
∂¡¢π∫∞ ª∂™∞ – ¢π√π∫∏∆π∫∞ ¢π∫∞™∆∏ƒπ∞ 125
5.1 ∂π™∞°ø°∏ 126
5.2 ∆∞ ¢π√π∫∏∆π∫∞ ∂¡¢π∫∞ ª∂™∞ 126
5.2.1 ∏ ŒÓÛÙ·ÛË 126
5.2.1.1 ¶ÔÈÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË 127
5.2.1.2 ¶Ô‡ ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ¤ÓÛÙ·ÛË 127
5.3 ∆∞ ¢π∫∞™∆π∫∞ ∂¡¢π∫∞ ª∂™∞ 128
5.3.1 ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ 129
5.3.1.1 ¶ÔÈÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÚÔÛÊ˘Á‹ 129
7
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
5.3.1.2 ¶Ô‡ ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ 130
5.3.1.3 ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ 130
5.4 ∂∫∆∂§∂™∏ ∆∏™ ∞¶√º∞™∏™ 131
5.5 ∏ ∞π∆∏™∏ ∞∫Àƒø™∂ø™ 132
5.6 ∏ ∞°ø°∏ 133
5.7 ¢π∞¢π∫√π ∫∞π ¢π∫∞™∆π∫∞ ∂¡¢π∫∞ ª∂™∞ 133
5.8 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ 134
5.8.1 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 1

: ª∂∆∞£∂™∏ ∞¶√ ™Ã√§∂π√ ™∂ ™Ã√§∂π√ ∞§§∏™ ¶∂ƒπ√Ã∏™
(∞ÚÈı. ∞fiÊ·Û˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜: 210/2005) 134
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο 134
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 134
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ 135
5.8.2 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 2

: ª∂∆∞£∂™∏ ∞¶√ ¡√ª√ ™∂ ¡√ª√ – À¶√§√°π™ª√™ ª√ƒπø¡
(∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜: 2642/1990) 135
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο 135
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 135
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
5.8.3 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 3

: ª∂∆∞£∂™∏ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À §√°ø ∂∫§√°∏™ ∆√À ø™ ∫√π¡√∆π∫√À ™Àªµ√À§√À
(∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜: 2723/2000) 136
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο 136
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 137
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ 137
5.8.4 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 4

: ª∂∆∞£∂™∏ ™∂ ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√
(∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ: 1486/2005) 137
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο 137
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 138
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ 138
5.8.5 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 5

: ª∂∆∞∆∞•∏ (∞ÚÈı.·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜: 3686/2001) 138
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο 138
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 138
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ 139
5.8.6 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 6

: ¶ƒ√∞°ø°∏ (∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜: 113/2007) 139
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο 139
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 139
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ 139
5.8.7 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 7

: ∂¶πµ√§∏ ¢À√ ¶∂π£∞ƒÃπ∫ø¡ ¶√π¡ø¡
(∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜: 2501/2001) 139
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο 139
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 140
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ 140
8
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
9
5.8.8 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 8

: ¶∂π£∞ƒÃπ∫∏ ¶√π¡∏ À¶√µπµ∞™ª√À
(∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ : 2625/1999) 140
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο 140
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 141
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ 141
5.8.9 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 9

: ¶∂π£∞ƒÃπ∫∏ ¶√π¡∏ √ƒπ™∆π∫∏™ ¶∞À™∏™
(∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ : 2364/2006) 141
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο 141
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 141
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ 141
5.8.10 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 10

: ∞¶√™¶∞™∏ – ∂π¢π∫√ ∂¶πªπ™£π√
(∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ∆ÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ: 3051/2005) 142
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο 142
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 142
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô 142
∫∂º∞§∞π√ 6Ô 145
∂π¢π∫∂™ ¢π∞∆∞•∂π™ °π∞ ∆√À™ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À™ ∫∞π ∆∞ ™∆∂§∂Ã∏ ∆∏™ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ 145
6.1 ∂π™∞°ø°∏ 146
6.2 π™ÃÀ√À™∂™ ∂π¢π∫∂™ ¢π∞∆∞•∂π™ °π∞ ∂∫¶/∫√À™ ∫∞π ™∆∂§∂Ã∏ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ 147
6.3 ¡√ª√π 147
6.4 ¶ƒ√∂¢ƒπ∫∞ ¢π∞∆∞°ª∞∆∞ ∫∞π À¶√Àƒ°π∫∂™ ∞¶√º∞™∂π™ 152
∫∂º∞§∞π√ 7

155
¶∏°∂™ π™ÃÀ√À™∞™ ¡√ª√£∂™π∞™ 155
7.1. ∂π™∞°ø°∏ 156
7.2. ∆√ ™À¡∆∞°ª∞ 156
7.3. √ ¡√ª√™ 157
7.3.1. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ 157
7.3.2. ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
7.4. √π ∫∞¡√¡∂™ ∆√À ¢π∂£¡√À™ ¢π∫∞π√À ∫∞π √π ¢π∂£¡∂π™ ™Àªµ∞™∂π™ 157
7.4.1. ∏ ·È‰Â›· ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ 158
7.4.2. ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 160
7.5. ∏ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¡√ª√£∂™π∞ 160
7.5.1. ∏ ·È‰Â›· ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ 160
7.5.2. ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 161
7.6. ∏ ¡√ª√§√°π∞ 161
°§ø™™∞ƒπ√ ∂π¢π∫ø¡ √ƒø¡ 162
¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ 166
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ 170
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
10
™À¡∆√ª√°ƒ∞ºπ∂™
∞∂¢ = ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
¢À = ¢ËÌfiÛÈÔÈ À¿ÏÏËÏÔÈ∂∂
EE = ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË
∂¢∂ = ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË
∂™¢∞ = ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘
∂™À¶ = ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·È‰Â›·˜
∂.ª = ŒÓ‰Èη ª¤Û·
∂™ = ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ
∂∞¶ = ∂χıÂÚÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
π¢∞à = π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘
∫À = ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›·
∫À∞ = ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË
∫¢∞À = ∫¤ÓÙÚ· ¢È¿ÁÓˆÛ˘, ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢
∫¶∂ = ∫¤ÓÙÚ· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
ª√∫∂™∂ = ªÔÚʈÙÈο ∫¤ÓÙÚ· ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘
ª™¢ = ªÔÓ¿‰Â˜ ™˘ÓıËÎÒÓ ¢È·‚›ˆÛ˘
¡™∫ = ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜
¡¶¢¢ = ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘
√∆∞ = √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘
√∂∂∫ = √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘
¶π = ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ
™.Ù.∂ = ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
™ª∂.∞. = ™¯ÔÏÈΤ˜ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜
™∂ = ™¯ÔÏÈο ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·
™∂∫ = ™¯ÔÏÈο ∂ÚÁ·ÛÙËÚȷο ∫¤ÓÙÚ·
À∫ = À·ÏÏËÏÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜
À¶∂¶£ = ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
º∂∫ = º‡ÏÏÔ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
∂π™∞°ø°∏
∆Ô Ù‡¯Ô˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÛÙË ÓÔÌÈ΋ ÁÓÒÛË Î·È ÛÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȉÈο Î·È ÙËÓ ·È‰Â›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.
∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û οı Â›‰fi Ù˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È, οı ÊÔÚ¿, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ (‰/ÓÙ¤˜ ÂÎ/Û˘, ÚÔ˚-
ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, ‰/ÓÙ¤˜, Û¯ÔÏ›ˆÓ Î.¿.) ‹ ¿ÏϘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÏÔ-
ÁÈ΋˜ ‹ ·ÎfiÌË ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ·È‰·-
ÁˆÁÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÈÛfiÙÈÌË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Ë ·fi‰ÔÛË ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.
∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ·˘Ùfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÔ›-
ıËÛË fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÚˆÙÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (˘·ÏÏËÏÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜, ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ÂȉÈ-
ÎÔ› ÓfiÌÔÈ, ÚÔ‰ÚÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î.¿.) ıˆÚ·Î›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ‰ÈηÈfiÙÂÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ÚÔ-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.
ªÂ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ÙÔ ·ÚfiÓ Ù‡¯Ô˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡,
Ú·ÎÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Û οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ȉȷ›ÙÂ-
Ú· ‰Â ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÁÂÓÈο Û οıÂ
·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È ÊÔÚ¤· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·-
ÛÙÈο ÛÙË ÁÓÒÛË ÁÈ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο-ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ı¤Ì·Ù·.
√È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜
11
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· ηÈ
ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ ηÈ
¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
1.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
∂π™∞°ø°∏
™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·Úı.53 ¡.2721/99: «√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡.2683/99, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıË-
Π·fi ÙÔ ¡.3528/07: «∫‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ
À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡¶¢¢ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ˘·ÏÏËÏÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ (¡.3528/07) ÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÔÚ›˙ÂÈ:
«™ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ∫Ò‰Èη ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÎÚ¿-
ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘» Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:
«À¿ÏÏËÏÔÈ ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È
ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÁÈ· fiÛ· ı¤Ì·Ù· ‰ÂÓ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·-
Ù¿ÍÂȘ».
∞fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÚı¿ ÂÊ·Ú-
Ìfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη (¡.3528/07), ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÈ-
‰ÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ¡. 1566/85:« ¢ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ı-
ÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘»,Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·-
Û˘ Î·È ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ, fiˆ˜ ı· Ê·Ó› ·Ú·Î¿Ùˆ.
£∂ª∞∆∞ À¶∏ƒ∂™π∞∫∏™ ∫∞∆∞™∆∞™∏™
√ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÂÔ̤ӈ˜ Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋˜ ÙÔ˘ ȉÈfi-
ÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ:
·) ∂ȉÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÔÏÈÙÈο Î·È Ù· ·ÙÔÌÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.
‚) ¢ÈηÈÒÌ·Ù·.
Á) ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ.
∞. ¶∂ƒπ√ƒπ™ª√π
1
1.1. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·
∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘¯fiÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 29, ·Ú.3 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 1975/1986/2001, «∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·Ôχو˜ ÔÈ
ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ˘¤Ú ‹ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfi-
ÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘».
∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 27, ·Ú.3 ÙÔ˘ À∫: «∫·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, Ô ˘¿Ï-
ÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û fiÊÂÏÔ˜ ‹ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈ-
ÎÒÓ, ÙˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ‹ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÔÈı‹Ûˆӻ.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 56, ·Ú.1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜: « ŒÌÌÈÛıÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ
14
1 µÏ¤Â: ¶. ¶Ô˘Ï‹ «∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ›» °’ ÂΉ. ™¿ÎÎÔ˘Ï· ∞ı‹Ó· 2006, ÛÂÏ. 152 Â.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ô‡Ù ӷ ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜».
∂›Û˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 57, ·Ú.3 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ¿
ÙÔ˘, ·Ó ·ԉ¯ı› ‰ÈÔÚÈÛÌfi Û ı¤ÛË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
1.2. ∂Ï¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘
∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 14, ·Ú.1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ: «∫·-
ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ‰È·‰›‰ÂÈ ÚÔÊÔÚÈο, ÁÚ·Ù¿ Î·È ‰È¿ ÙÔ˘ ∆‡Ô˘, ÙÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜
ÙÔ˘ ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜». ∂›Û˘ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ¿ÚıÚÔ 10 Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜
™‡Ì‚·Û˘ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘.
ŸÌˆ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 107, ·Ú.1, ‰. Ëã
ÙÔ˘ À∫, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, fiÙ·Ó ·ÛΛ ‰ËÌfiÛÈ· ÎÚÈÙÈ΋, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È
ÁÚ·Ù¿ ‹ ÚÔÊÔÚÈο, ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ ·Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·ÚÂ-
›˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.
1.3. √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5, ·Ú.1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜: «∫·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜». ŸÌˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›-
Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÎÒ‰Èη ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:
1.3.·. ÕÚıÚÔ 31 ÙÔ˘ À∫
ÕÛÎËÛË È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ì ·ÌÔÈ‚‹.
ªÂÙ¿ ·fi ¿‰ÂÈ·, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÛΛ ȉȈÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ‹ ÂÚÁ·Û›· Ì ·ÌÔÈ‚‹, ÂÊfiÛÔÓ:
1. ™˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ηı‹ÎÔÓÙ· Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘.
2. ¢ÂÓ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘.
3. ∆Ô˘ ¯ÔÚËÁËı› ¿‰ÂÈ· Ì ۇÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
∂›Û˘, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ë Î·Ù' Â¿ÁÁÂÏÌ· ¿ÛÎËÛË ÂÌÔÚ›·˜.
™ËÌ›ˆÛË 1Ë: ∞ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘
‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ·ÌÔÈ‚‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘, Â›Ó·È ÙÔ ¶À™¶∂ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi
˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘) Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ/ÎÔ‡˜ Ù˘ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ ÙÔ
¶À™¢∂ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘) . ∏ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·-
ÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ /ıÌÈ·˜ ‹ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
∞ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜
ÁÚ·Ê›ˆÓ /ıÌÈ·˜ ‹ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘, Â›Ó·È ÙÔ ∞¶À™¶∂ (·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘) ‹ ÙÔ ∞¶À™¢∂ (·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi
15
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi
ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∞ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË
Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜, ÛÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘, Â›Ó·È ÙÔ ∫À™¶∂ Î·È ÙÔ ∫À™-
¢∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚË-
ÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
°È· Ó· ¯ÔÚËÁËı› Ë ¿‰ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
2
:
■ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ ÊÔÚ¤· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ˆÚ¿ÚÈÔ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘,
■ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙÔ ÊÔÚ¤· ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏËı›,
·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ,
■ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚÂ-
ÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ·Ï‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘Ù‹˜.
™ËÌ›ˆÛË 2Ë: ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13, ·Ú.9 ÙÔ˘ ¡.1566/85, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË È‰È-
·›ÙÂÚˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ ·-
Ú¿‚·ÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏË-
ı› ·ÎfiÌ· Î·È Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘, Î·È ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙÚ›· (3) ¤ÙË.
1.3.‚. ÕÚıÚÔ 32 ÙÔ˘ À∫
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÙ·ÈÚ›˜
1. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ÓÔÌÈο Úfi-
Ûˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ
È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ.
2. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛˆÈ΋, Â-
ÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘, ‹ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ‹ Ó· Â›Ó·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ ‹ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·ÓÒ-
Ó˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ªÂÙ¿ ·fi ¿‰ÂÈ·, Ë
ÔÔ›· ¯ÔÚËÁ›ٷÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠۇÌʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 31 ÙÔ˘ À∫, ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ
ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡.
3. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·fiÎÙËÛË ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ, ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ‹ Ù· ·Ó‹ÏÈη Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜,
Ô˘ ηٿ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ‹ Ù· ·Ó‹ÏÈη Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘ η٤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ-
¯¤˜ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ, ‹ ÙȘ
·ÔÎÙ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ˘Ô‚¿-
ÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘, Î·È ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ›Ù ӷ ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ, ›ÙÂ
Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏË ·Ú¯‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘, ‹ ÙË ÌÂٿٷ͋ ÙÔ˘ Û ¿Ï-
ÏË ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ‹ ÌÂٿٷ-
ÍË Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ̤¯ÚÈ ÙË ÌÂ-
16
2 µÏ¤Â: 291/2000 °ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
Ù·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂٿٷ͋˜ ÙÔ˘, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙÔ
ÎÒÏ˘Ì· Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜.
∆Ô ÎÒÏ˘Ì· Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÙÔ ¿Úı.36 ÙÔ˘ À∫, ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Â›Ù ·ÙÔÌÈÎÒ˜ ›Ù ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ˙Ë-
Ù‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Ó· Û˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ڿ͈Ó, Â¿Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, ‹ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘
ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ‚·ıÌfi, ‹ ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏ› Û ۯ¤ÛË
ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÊÈÏ›·˜ ‹ ¤¯ıÚ·˜ ¤¯ÂÈ Úfi‰ËÏÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÛÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∏ ·Ú¿‚·ÛË
Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÏfiÁÔ ·Î‡ÚˆÛ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Ú¿Í˘.
1.3.Á. ÕÚıÚÔ 35 ÙÔ˘ À∫
∞·ÁfiÚ¢ÛË Î·ÙÔ¯‹˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ı¤Û˘
∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î·ÙÔ¯‹ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ı¤Û˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙÔ
¿ÚıÚÔ 104 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi: «∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ·› Ì ÂȉÈÎfi
ÓfiÌÔ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ˘·Ï-
Ï‹ÏˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ì‹Ó· ·ÓÒÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘».
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 35 ÙÔ˘ À∫: «∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚ-
Á·Ûȷ΋ Û¯¤ÛË, Û ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË: ·) ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‚) ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘
‰Èη›Ô˘, Á) √.∆.∞., Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘˜, ‰) ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ
Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Â) ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
‹ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ù·ÎÙÈÎÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ·fi ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ηٿ
50% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ η٤¯ÂÈ ÙÔ 51% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÛÙ) ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ·
˘fi ÛÙÔȯ›· ‚ã, Áã, ‰ã Î·È Âã ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‹ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿ Ù·ÎÙÈÎÒ˜ ηٿ 50%
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‹ ηٿ Ù·
ÔÈΛ· ηٷÛÙ·ÙÈο ‹ Ô˘ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· η٤¯Ô˘Ó ÙÔ 51% ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ ÌÂ-
ÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. À¿ÏÏËÏÔ˜, Ô˘ ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È
Û ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·˘ÙÔ‰›Î·È· ·fi
ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË.
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿Úı.35 ÙÔ˘ À∫, ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂȉÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌfi Û ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó, fiˆ˜ Ô ¡.1256/1982.
3
µ. ¢π∫∞πøª∞∆∞
4
∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ
ÓfïÓ.
17
3 µÏ¤Â: ¿ÚıÚÔ 1 ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¡.1256/1982 «¶ÔÏ˘ıÂÛ›·-fiÚÈÔ ·ÔÏ·‚ÒÓ» Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ-
‚ϤÂÙ·È Ë Î·ÙÔ¯‹ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ı¤Û˘ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‚Ï. ™Ù∂ 143/1986.
4 µÏ¤Â: ¶. ¶Ô˘Ï‹ «∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ›», ÂΉ. °’ ™¿ÎÎÔ˘Ï· ∞ı‹Ó· 2006, ÛÂÏ. 157 Â.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
1.4. ªÔÓÈÌfiÙËÙ·
∏ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ
103, ·Ú.4 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜: «√È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ›ӷÈ
ÌfiÓÈÌÔÈ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó».
∆Ô ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ÚԂϤÂÈ Î·È Ô À∫ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 39, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô: «√È ‰Ë-
ÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÔÚÁ·-
ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó».
∏ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋ Û¯¤ÛË Ï‡ÂÙ·È ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ fiˆ˜:
·. Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜,
‚. Ë ¤ÎÙˆÛË ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË,
Á. Ë ·fiÏ˘ÛË, ÂÂȉ‹ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ (Ë ÂÚ›ÙˆÛË
·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜),
‰. Ë ·fiÏ˘ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
√ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ¶·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘-
ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Á›-
ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ¤˜, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.
∂‰Ò Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ
5
:
È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶¢ 200/98, ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›-
Ô˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ 1Ë
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.
ÈÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶¢ 201/98, ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ /ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰Èˆ-
ÙÈ΋, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∆Ô ‰È-
‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.
ÈÈÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶¢ 104/79 ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰/ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË (Á˘ÌÓ¿ÛÈ·-χÎÂÈ·)
·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 31Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∆Ô ‰È‰·ÎÙÈ-
Îfi ¤ÙÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜).
ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒ-
ÌË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·Ú·›ÙËÛË ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ó· Ï˘ı› Ë ˘·ÏÏËÏÈ΋ Û¯¤ÛË ·˘ÙÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÂÊfi-
ÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ó¿ÁΘ, fiˆ˜ ‚·ÚȤ˜ Î·È ‰˘Û›·Ù˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·-
ÚÔ› ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
¡· ÚÔÛÙÂı› fiÙÈ ÁÈ· ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (‰·ÛοψӖηıËÁË-
ÙÒÓ) ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜
ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (¶À™¶∂-¶À™¢∂) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÙ·¯ı› ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ·È‰·Áˆ-
ÁÈ΋˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ·˘ÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 140/1998.
18
5 µÏ¤Â:. πˆ¿ÓÓË °È·ÓÓ¿ÎÔ˘: «√ÚÁ¿ÓˆÛË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ∂ÔÙ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘»
∂Ή.2002, ÛÂÏ.39,67 Î·È 209
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
1.5. ∞Ô‰Ô¯¤˜
√ ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ì ‚·ıÌfi Áã Ì ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÎÏÈÌ¿-
ÎÈÔ (18Ô) Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈο, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ η٤¯ÂÈ (¿ÚıÚÔ 2, ·Ú.1,
¡. 3205/03).
ªÔÓ·‰È΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙ· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÏ‹Úˆ-
ÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ (1) ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Î·È ‰‡Ô (2) ¯Úfi-
ÓÈ· ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ·. ŸÙ·Ó fï˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÂÈı·Ú-
¯È΋ ÔÈÓ‹ ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÓÈ΋ ηٷ‰›ÎË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘,
ÙfiÙÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
(¿ÚıÚÔ 6 ¡.3205/03).
√È ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi, Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÙËÓ
Ù˘¯fiÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ˘ÂÚˆÚȷ΋ ÂÚÁ·Û›·.
∆· ‰È¿ÊÔÚ· ÂȉfiÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:
1. ∆Ô Â›‰ÔÌ· ÎÈÓ‹ÙÚÔ˘ ·fi‰ÔÛ˘.
2. ∆Ô Â›‰ÔÌ· Â͈‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘.
3. ∆Ô Â›‰ÔÌ· ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜.
4. ∆· ÂȉfiÌ·Ù· Á¿ÌÔ˘ Î·È Ù¤ÎÓˆÓ.
5. ∆· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜.
6. ∆· ÂȉfiÌ·Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ
ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ
ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Â›Ó·È Û˘Ó·Ê¤˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ‡. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È ÙÔ ¶À™¶∂ ‹ ÙÔ ¶À™¢∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Úˆ-
ÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
7. ∆· ÂȉfiÌ·Ù· «ı¤Û˘ ¢ı‡Ó˘» Î·È «ÂȉÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘» Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Â-
ÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
8. ∆· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙÂÙÚ·ı¤ÛȈÓ
Î·È ¿Óˆ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ˘ԉȢı˘ÓÙ¤˜, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÌÔÓÔı¤ÛȈÓ, ‰Èı¤ÛȈÓ, ÙÚÈı¤-
ÛÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ηÈ
Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜.
™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 43, ·Ú.1 ÙÔ˘ À∫, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·: «‰ÂÓ
ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌÈÛıfi˜ fiÙ·Ó Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·fi ˘·ÈÙÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ú¤Û¯Â ˘ËÚÂÛ›· ηıfiÏÔ˘ ‹ ÂÓ
̤ÚÂÈ». ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘: «∏ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì Ú¿ÍË
ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ Ó·
ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘ËÚÂÙ› Ô
˘¿ÏÏËÏÔ˜. ∫·Ù¿ Ù˘ Ú¿Í˘ ·˘Ù‹˜, Ë ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·fi‰ÂÈÍË ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ, ÂÈÙÚ¤-
ÂÙ·È Ì¤Û· Û ‰¤Î· (10) ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Ù˘, ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,
ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈÎÒ˜. ∏ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.»
19
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
1.6. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· – ∞ÂÚÁ›·
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23, ·Ú. 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ηٿÏÏË-
Ï· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÂÚ-
Á›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™‡-
ÓÙ·ÁÌ·: «∏ ·ÂÚÁ›· ·ÔÙÂÏ› ‰Èη›ˆÌ· Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÓfiÌÈÌ· Û˘ÛÙË̤Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ-
Τ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÁÂÓÈο Û˘Ì-
ÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӻ.
∂›Û˘. ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 46 À∫: «√È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÂχıÂ-
Ú· Ó· È‰Ú‡Ô˘Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤ÏË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÛÎÔ‡Ó Ù· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ-
ο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ·ÂÚÁ›· ·ÔÙÂÏ› ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈ-
ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÌÂ
ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜».
1.7. Õ‰ÂȘ
™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÈÛ¯‡ÂÈ fi,ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ À∫ Î·È ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È-
¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ À¶∂¶£.
¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 48 ¤ˆ˜ 53 ÙÔ˘ À∫ (¡.3528/2007) ÁÈ· ÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜
Î·È ÏÔÈ¤˜ ¿‰ÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 54 ¤ˆ˜ 56 ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·Ó·ÚÚˆÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈ-
ÒÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÌÂ
Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4,
·Ú.5 ÙÔ˘ ¡.2839/2000 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ·Ú.6 Î·È 7 ÙÔ˘ ¡.3230/2004, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÂ-
ÎÙ¿ıËÎÂ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·˘Ùfi.
™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ, ÔÈ ¿‰ÂȘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:
1.7. π. ∫·ÓÔÓÈΤ˜ ¿‰ÂȘ
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 48, ·Ú.4 ÙÔ˘ À∫ (¡. 3528/2007) ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó
ÛÔ‚·ÚÔ› ÏfiÁÔÈ ·Ó¿Á΢, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ˆ˜ ‰¤Î· (10) ÂÚ-
Á¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ηْ ¤ÙÔ˜. ∏ ¿‰ÂÈ· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜
Î·È ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ÙËÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ.
∆ËÓ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ì ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ-
΋ ·fiÛ·ÛË ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Û ‰/ÓÛË ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘.
ŸÙ·Ó ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ
6
.
°È· ÙÔ˘˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Û ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÛÙÔ
20
6 µÏ¤Â: πˆ¿ÓÓË °È·ÓÓ¿ÎÔ˘: «√ÚÁ¿ÓˆÛË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ∂ÔÙ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ /ÌÈ·˜ Î·È ‰/ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘» ∞ı‹-
Ó· 2002, ÛÂÏ. 257
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
À¶∂¶£ (ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÁÚ·Ê›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î.¿.), ÂÊ·ÚÌfi˙Â-
Ù·È Ë ·Ú.1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 48 ÙÔ˘ À∫, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·:«√È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÈηÈÔ‡-
ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ‰‡Ô (2) Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∏ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡-
ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô (2) Ë̤Ú˜ ÁÈ· οı ̋ӷ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔ-
Ú› Ó· ˘Âڂ› Û˘ÓÔÏÈο ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·ÓÔÓÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘-
ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜».
∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹-
ÎÔÓÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, Ù˘ η-
ÓÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ù˘ ·Ú.1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 48 ÙÔ˘ À∫, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘
7
.
∆¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 48 ÙÔ˘
À∫, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂ-
Ù·È ¤ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·ÓÔÓÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹-
ÏˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜.
1.7.ππ. ∞Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ
8
1.7.ππ.·. µÚ·¯˘¯ÚfiÓȘ ·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Áӈ̿Ù¢ÛË Ù˘ ˘ÁÂÈÔ-
ÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 55, ·Ú. 2 ÙÔ˘ À∫ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ
·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÙË Áӈ̿Ù¢ÛË Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ¤ˆ˜ ‰¤Î· (10) Ë̤-
Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ˆ˜ ÂÍ‹˜:
1) ªÂ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘¿ÏÏËÏÔ˘ (¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ‹ ¤ÓÙ˘Ë) ‹ Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ıÂÚ¿Ô-
ÓÙÔ˜ È·ÙÚÔ‡, ̤¯ÚÈ ‰‡Ô (2) Ë̤Ú˜ οı ÊÔÚ¿ Î·È fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) Ë̤-
Ú˜ ηْ ¤ÙÔ˜ (ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi) ¯.1+1+1+1 ‹ 2+2 ‹ 2+1+1,
2) Ì Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ıÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ È·ÙÚÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ (3) Ë̤Ú˜ οı ÊÔÚ¿ Î·È fi¯È ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚ˜ ·fi ¤ÍÈ (6) ηْ ¤ÙÔ˜ (ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi), .¯. 3+3 ‹ 2+2+2 ‹ 3+2+1,
3) Ì Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÎÏÈÓÈ΋˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¤ˆ˜ ¤ÓÙ (5) Ë̤Ú˜ οıÂ
ÊÔÚ¿ Î·È fi¯È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰¤Î· (10) ËÌÂÚÒÓ Î·Ù’ ¤ÙÔ˜ (ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi), .¯. 5+5 ‹ 4+1+5 ‹
4+4+2.
∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈˆÓ ·Ó·ÚÚˆÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡-
ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Áӈ̿Ù¢ÛË Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·ıÚÔÈÛÙÈο ÙȘ ‰¤Î·
(10) Ë̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ À∫, Ë ˘ËÚÂÛ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÏÂÁÎÙ‹ È·ÙÚfi ÁÈ· ¤ÏÂÁ-
¯Ô ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈˆÓ ·Ó·ÚÚˆÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë, ηÈ
Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ È·ÙÚÔ‡.
21
7 µÏ¤Â: ˘’·ÚÈı.546/2005 ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.
8 µÏ¤Â: πˆ¿ÓÓË °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ «√ÚÁ¿ÓˆÛË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ∂ÔÙ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘»
∞ı‹Ó· 2002 ,ÛÂÏ.257 Â.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ·˜ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÁ›· ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô (2) ·Ú-
Á›Â˜, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÁÈ· ÂͤٷÛË ÛÙËÓ ÔÈΛ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹.
9
1.7.ππ.‚. ∞Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ì Áӈ̿Ù¢ÛË Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 56 ÙÔ˘ À∫ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:
■ 1. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ΈχÂÙ·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, ÂÓËÌÂÚÒ-
ÓÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·˘Ù‹.
■ 2. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ¯ÔÚËÁ› ÙËÓ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ∏ ·›ÙËÛË
·˘Ù‹ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÂÙ¿ (7) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·‰È-
ηÈÔÏfiÁËÙ˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‚›·˜, Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁË
ÂÚÈÎÔ‹ Ù˘ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË
Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹˜ Ù˘. ∏ ˘ËÚÂÛ›· Û fiψ˜ ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È
·fi ÙËÓ ›‰È· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó (¯. ‡·ÚÍË ÌÂÙ·‰ÔÙÈ΋˜ ·Ûı¤-
ÓÂÈ·˜), ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓ› ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜.
■ 3. ∞Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ¤Ú· ÙˆÓ ‰¤Î· (10) ËÌÂÚÒÓ Î·Ù’ ¤ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ú-
ÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ‰¤Î· (10) ËÌÂÚÒÓ, Ô˘ fï˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· Â› ̤ÚÔ˘˜ fiÚÈ·
ÙˆÓ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ù˘ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ·Úı.55 ÙÔ˘ À∫ (.¯. ¤ÓÙ (5) Ë̤Ú˜ Û˘Ó¯fiÌÂ-
Ó˘ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ì Áӈ̿Ù¢ÛË ıÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ È·ÙÚÔ‡), ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁÓˆ-
Ì¿Ù¢ÛË Ù˘ ÔÈΛ·˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¿‰ÂÈ· ¯Ô-
ÚËÁÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ÙË Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÎÏÈÓÈ΋˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, Î·È ÂÊfi-
ÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· ÂÙ¿ (7) ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‹ ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÂÈÚÔ˘Ú-
ÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË (¿ÚıÚÔ 56 ·Ú.3 ÙÔ˘ À∫).
■ 4. ∆Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, ›Ù ¯ÔÚËÁ› ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ¿‰ÂÈ·
Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‹, Â¿Ó ÎÚ›ÓÂÈ ÙË Áӈ̿ÙÂ˘Û‹ Ù˘ ·Ó·ÈÙÈÔÏfi-
ÁËÙË, ·Ú·¤ÌÂÈ ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÂͤٷÛË ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹.
■ 5. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙfiÛˆÓ ÌËÓÒÓ, fiÛ· Ù· ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜ (˘Ô-
ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘), ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓ˘ οı ÊÔÚ¿ Ù˘
¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ÃÚfiÓÔ˜ ˘ËÚÂ-
Û›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ (6) ÌËÓÒÓ, ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ï‹Ú˜ ¤ÙÔ˜. (¿ÚıÚÔ 54, ·Ú.1 ÙÔ˘ À∫). ¶.¯.
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ‰¤Î· (10) ÂÙÒÓ, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋
¿‰ÂÈ· ‰¤Î· (10) ÌËÓÒÓ. ∂¿Ó fï˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ¿‰ÂÈ· ‰‡Ô
(2) ÌËÓÒÓ, ÙfiÙ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Û˘ÓÔÏÈο ÔÎÙÒ (8) Ì‹Ó˜ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜.
■ 6. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 56, ·Ú.11 ÙÔ˘ À∫, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤-
Ó· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È ÌfiÏȘ ·ÛıÂÓ‹ÛÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ó·Ú-
ÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙËÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›-
22
9 ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚ. 1, ÙÔ˘ ¡. 1157/1981, Â›ÛË̘ ·ÚÁ›Â˜ ›ӷÈ: Ë 25
Ë
ª·ÚÙ›Ô˘, Ë 28
Ë
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë ÂÔÚÙ‹
ÙˆÓ ∆ÚÈÒÓ πÂÚ·ÚÒÓ, Ë ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú·, Ë 1
Ë
ª·˝Ô˘, Ë ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á. ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ∫˘ÚȷΤ˜.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ, ÁÈ· Ó· ·ÔÛÙ·Ï› Ë Û¯ÂÙÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË Û ·˘Ùfi. ∞Ó Ë ˘ÁÂÈÔ-
ÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Â·Ó¤ÏıÂÈ
ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÛÙËÓ
˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
■ 7.ŸÙ·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÓÔÛËÏ¢Ù› Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙfiÙ ÛÙȘ ̤Ú˜ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ-
·˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘.
■ 8. ∏ ·›ÙËÛË ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤Û·
ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁËı› (¿ÚıÚÔ 56,
·Ú.7 ÙÔ˘ À∫).
■ 9. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· È·ÙÚÈ΋ ÂͤٷÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ
˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ÁÈÂÈÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›, ‰Â ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋
¿‰ÂÈ· (¿ÚıÚÔ 56, ·Ú. 10 ÙÔ˘ À∫).
■ 10. Õ‰ÂÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤Ú· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ (1) Ì‹Ó· ÁÈ· „˘¯È΋ ÓfiÛÔ ‰Â ¯ÔÚËÁ›ٷÈ, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔË-
ÁËı› ÓÔÛËÏ›· Û ‰ËÌfiÛÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶·Ú¿Ù·Û‹ Ù˘ ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ó¤·˜ ¿‰ÂÈ·˜, ÂÊfiÛÔÓ
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎÒ˜ ‹ ÙÌËÌ·ÙÈÎÒ˜ ÙÔÓ ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜, ¯Ô-
ÚËÁ›ٷÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ıÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ È·ÙÚÔ‡ Î·È ¤ÎıÂÛË ÂͤٷÛ˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË
ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË
ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÂͤٷÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂ-
ÓÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ·Ó·Áη›· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. (¿ÚıÚÔ 56, ·Ú.4 ÙÔ˘ À∫). Œˆ˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË
·˘Ù‹˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘, Ë ·Ú¿Ù·ÛË ‹ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· „˘¯È΋ ÓfiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Ì ÂÈ-
‰È΋ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÂȉÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 167
ÙÔ˘ À∫, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú.12 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 169 ÙÔ˘ À∫.
1.7.ππ.Á. ¢˘Û›·Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù·
■1. ∆· ‰˘Û›·Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞Ï-
ÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÀÁ›·˜. (¿ÚıÚÔ 54,
·Ú. 4 ÙÔ˘ À∫).
■2. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰˘Û›·ÙˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È (¿Ú-
ıÚÔ 54, ·Ú. 3 ÙÔ˘ À∫).
■3. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi οı ÂͤٷÛË, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ·Ó·Ú-
ÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, ÔÈ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÔ‡Ó Â¿Ó Ë ÓfiÛÔ˜ Â›Ó·È È¿ÛÈÌË ‹ fi¯È (¿Ú-
ıÚÔ 58, ·Ú. 8 ÙÔ˘ À∫).
■4. ∏ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜ (¿ÚıÚÔ 54, ·Ú. 1 ÙÔ˘ À∫).
1.8. Õ‰ÂȘ ·ËÛ˘, Ïԯ›·˜ Î·È ˘ÈÔıÂÛ›·˜
√È ¿‰ÂȘ ·ËÛ˘ Î·È Ïԯ›·˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 52 ÙÔ˘ À∫ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÎÈ-
ÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (¿ÚıÚÔ 21, ·Ú. 1 «…Ë ÌËÙÚfiÙËÙ· Î·È Ë ·È‰È΋ ËÏÈΛ·
ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜»).
23
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 52, ·Ú. 1 ÙÔ˘ À∫, ÛÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÔÈ Ôԛ˜ ΢ÔÊÔÚÔ‡Ó, ¯ÔÚËÁ›-
Ù·È ¿‰ÂÈ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Ì Ï‹ÚÂȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ‰‡Ô (2) Ì‹Ó˜ ÚÈÓ Î·È ÙÚÂȘ (3) Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ
ÙÔÎÂÙfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÎÙËÛ˘ Ù¤ÎÓÔ˘ ¤Ú· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ (3Ô˘, (‰ËÏ·‰‹ 4Ô˘ Î·È ¿Óˆ), Ë ÌÂÙ¿
ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi ¿‰ÂÈ· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ηٿ ‰‡Ô (2) Ì‹Ó˜. ∏ ÂÈϤÔÓ ·˘Ù‹ ¿‰ÂÈ· ¯ÔÚË-
ÁÂ›Ù·È Û˘Ó¯fiÌÂÓË, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ïԯ›·˜. ∏ ¿‰ÂÈ· ÏfiÁˆ ΢ÔÊÔÚ›·˜ ¯ÔÚË-
ÁÂ›Ù·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ È·ÙÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔÎÂÙÔ‡.
¢ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤‚‰ÔÌÔ˘ (7Ô˘) Ì‹Ó· ·ËÛ˘, Ë ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË
¿‰ÂÈ·˜ ·ËÛ˘, Ì·˙› Ì ÙË ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘ Ù˘, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È È‰ÈÒÙ˘. ÁÈ·
ÙÔÓ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔÎÂÙÔ‡. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi, ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ¿‰ÂÈ·˜ Ïԯ›·˜ Ì·˙›
Ì ÙË ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Ì·È¢ÙËÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 52, ·Ú. 2 ÙÔ˘ À∫: «ŸÙ·Ó Ô ÙÔÎÂÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ·-
ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ›¯Â Èı·ÓÔÏÔÁËı› ·Ú¯Èο, Ë ¿‰ÂÈ· Ô˘ ›¯Â ¯ÔÚËÁËı› ·Ú·Ù›ÓÂ-
Ù·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ó· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi. ŸÙ·Ó Ô ÙÔÎÂÙfi˜
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ¯ÚfiÓÔ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ›¯Â ·Ú¯Èο Èı·ÓÔÏÔÁËı›, ÙÔ ˘fi-
ÏÔÈÔ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¿‰ÂÈ-
·˜ ¤ÓÙ (5) ÌËÓÒÓ.»
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘:
∞Ó ˘Ô‚ÏËı› ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˘ Ì Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔÎÂÙÔ‡ ÛÙȘ 9-11-
2007, ÙfiÙ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ·ËÛ˘ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÚÈÓ, ‰ËÏ. ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 8-9-2007. ∞Ó fï˜
Ë ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓË ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 14-11-2007, ÙfiÙ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÈ È·ÙÚÈ΋ ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÂÓı‹-
ÌÂÚË ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·ËÛ˘, ‰ËÏ. ·fi ÙȘ 9-9-07 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 13-9-07, Ë ÔÔ›· Î·È ‰È·-
‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ /ıÌÈ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË. ∏ ‰Â ¿‰ÂÈ· Ïԯ›·˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ·
ÙÚÂȘ (3) Ì‹Ó˜, ‰ËÏ. ·fi ÙȘ 14-11-07 ¤ˆ˜ ÙȘ 13-2-08.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘
∞Ó ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯Úfi-
ÓÔ ÙÔÎÂÙÔ‡, ‰ËÏ. ÛÙȘ 27-10-07, ÙfiÙ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· Ïԯ›·˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ (3) Ì‹Ó˜, ‰ËÏ. ·fi
ÙȘ 9-11-07 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 8-2-08, Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: «Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‹‰Ë ¯ÔÚËÁËı›۷˜ ¿‰ÂÈ·˜
·ËÛ˘».
ªÂ ÙËÓ ·Ú. 2, ¿ÚıÚÔ 53 ¡.2721/1999 ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ: «·) √È ÌËÙ¤Ú˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ Úˆ-
ÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÂÓÓ¤· (9) ÌËÓÒÓ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 53 ‹ ÙȘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Ù˘ ·Ú. 8 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ÙÔ˘ ¡.1566/1985 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
30 ·Ú. 14 ÙÔ˘ ¡. 2083/1992», ‰ËÏ·‰‹ ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÚ-
Á·Û›Â˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™ËÌ›ˆÛË: ∏ ¿‰ÂÈ· ·ËÛ˘ Î·È Ïԯ›·˜, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Î·È ÛÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Á¤ÓÓËÛ·Ó ÚfiˆÚ· Î·È ÙÔ ÓÂÔÁÓfi ·‚›ˆÛÂ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÚfiÎÂÈ-
Ù·È ÁÈ· ÙÔÎÂÙfi Î·È fi¯È ·Ô‚ÔÏ‹.
10
∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú.4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 52 ÙÔ˘ À∫, ÛÙȘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Ù¤ÎÓÔ,
24
10 µÏ¤Â: ¤ÁÁÚ·ÊÔ À¶∂¶£ ·fi 10-7-2007 Ì ·ÚÈı. ÚˆÙ. 74275/¢2.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ÙÚÈÒÓ (3) ÌËÓÒÓ Ì Ï‹ÚÂȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ˘ÈÔıÂÛ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ˘ÈÔıÂÙË̤ÓÔ Ù¤ÎÓÔ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ
(6) ÂÙÒÓ. ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ ·fi ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ηχÙÂÈ ·Ô˘Û›· Ù˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ηٿ ÙÔ
ÚÔ Ù˘ ˘ÈÔıÂÛ›·˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Ì‹Ó·˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ
ηٿ ÙÔ ÚÔ Ù˘ ˘ÈÔıÂÛ›·˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, ηÙfiÈÓ ·›ÙËÛ˘ Ù˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ë ÔÔ›·
Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·Ú-
ÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ˘ÈÔıÂÛ›·˜.
∏ ˘ÈÔıÂÛ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÎÒ‰Èη (·Úı. 1542 Â.), ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηÈ
·fi ¤ÁÁ·ÌÔ Î·È ·fi ¿Á·ÌÔ ˘¿ÏÏËÏÔ.
1.8.·. ∂·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË Î‡ËÛË
1. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˘ ·ËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡.3205/03, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·Ó·ÚÚˆÙÈ-
΋ ¿‰ÂÈ· Ì Ï‹ÚÂȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‚‚·›ˆÛË ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‹ ȉȈÙÈ΋˜
ÎÏÈÓÈ΋˜, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÓÔÛËÏ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ۯÂÙÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο
ÛÙÔȯ›· (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ Î.¿.).
2. ™Â ΢ÔÊÔÚÔ‡Û˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÂȉÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏË-
ÛË Ù˘ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· ΢ÔÊÔÚ›·˜ Ì ·Ô‰Ô-
¯¤˜, Ì ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ È·ÙÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ‹ Ì·È¢ÙÈ΋˜
ÎÏÈÓÈ΋˜ ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜(¿ÚıÚÔ 52, ·Ú 3 ÙÔ˘ À∫).
√ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ΢ÔÊÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜
¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ı· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓË.
Ÿˆ˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ, Ë ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È È‰ÈfiÌÔÚÊË ‰ÈfiÙÈ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ηÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· ΢ÔÊÔÚ›·˜
Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
·. Ë Î˘ÔÊÔÚÔ‡Û· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ì ·Ô‰Ô¯¤˜,
‚. Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÂȉÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ Î·È fi¯È ·Ï‹˜ ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›-ı·Ï„˘,
Á. Ë ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ‚‚·›ˆÛË Î·È ÙÔ˘ ıÂÚ¿ÔÓÙÔ˜ È·ÙÚÔ‡ (Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ›-
Ó·È Î·È È‰ÈÒÙ˘) Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ‹ Ì·È¢ÙÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ËÌÔ-
Û›Ô˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú.3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 52 ÙÔ˘ À∫.
1.9. Õ‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ·È‰ÈÔ‡
√ ÁÔÓ¤·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂÓÓ¤· (9) Ì‹Ó˜ ¿‰ÂÈ· Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ·È‰ÈÔ‡,
ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 53, ·Ú. 2 ÙÔ˘ À∫. ∏ ¿‰ÂÈ·
·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ¯ÔÚËÁËı› ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË. °È· ÏfiÁÔ˘˜
fï˜ ‡ڢıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ˘ËÚÂ-
ۛ˜ ÙÔ˘˜, ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ïԯ›·˜, Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤ÓË ·fi
˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘.
25
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
∆ËÓ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È Ô ÁÔÓ¤·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ù¤ÎÓÔ.
11
∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÁÔÓ¤· Ô˘ Â›Ó·È ¿Á·ÌÔ˜ ‹ ¯‹ÚÔ˜ ‹ ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˜ ‹ ¤¯ÂÈ ·Ó·ËÚ›· 67% Î·È ¿Óˆ,
Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤ÎÓÔ˘ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó· (1) Ì‹Ó·. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ·‡ÍË-
ÛË ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÁÔÓ›˜, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù¿ ÙËÓ 9Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2007 (Ë̤ڷ ‰Ë-
ÌÔÛ›Â˘Û˘ ÙÔ˘ À∫) ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË.
12
√ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Â¿Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤-
ÎÓÔ˘, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ‰‡Ô (2) ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÎÓ· ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ ‰‡Ô (2) ÂÙÒÓ.
√È ÁÔÓ›˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 2Ô
¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÂȉÈ΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡ (¿ÚıÚÔ 53,
¡.3528/2007).
™ËÌ›ˆÛË 1: √È ¿‰ÂȘ ·ËÛ˘-Ïԯ›·˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ‰ÂÓ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙˆÓ
Û¯ÔÏ›ˆÓ.
™ËÌ›ˆÛË 2: ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÛËÌ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÁÔ-
Ó›˜ Î·È Û‡˙˘ÁÔÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·-
Ú›Ô˘ ‹ Ù˘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜.
■ ∫ÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 53, ·Ú. 3 ÙÔ˘ À∫, ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÁÔÓ›˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ÙÔ˘ À∫, ÙfiÙÂ, Ì ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡.1599/1986, ÙËÓ ÔÔ›· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÛÙȘ
˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ı· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ‹ Ù˘
Û˘Ó¯fiÌÂÓ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜. ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ
ÙÔ ÔÔ›Ô ı· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË, ¿·Í Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰È·‰Ô¯Èο, ̤۷
ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ÙÔ˘ À∫. ∞ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰‹Ïˆ-
Û˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ‰È¢ÎÔχÓÛˆÓ.
■ ™‡˙˘ÁÔ˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·
™‡Ìʈӷ ÔÌÔ›ˆ˜ Ì ÙËÓ ·Ú.3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ÙÔ˘ À∫, ·Ó Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ô˘
ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÔÏÈÎÒ˜ ‹ ÌÂÚÈÎÒ˜ fiÌÔÈˆÓ ‰È¢ÎÔχÓÛˆÓ, Ô ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ (‰ËÏ. ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›-
Ô˘ ‹ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜) ›Ù ηٿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯ˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ù˘, ›Ù ηٿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ·˘Ù¿ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰È¢ÎÔχÓÛˆÓ. ø˜
ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÓÔÂ›Ù·È Ë ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›·, ηıÒ˜ Î·È Ë ¿ÛÎËÛË Î¿-
ÔÈÔ˘ ÂÏ¢ı¤ÚÈÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ÊÔ-
ÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú.1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 48 ÙÔ˘ ¡.2238/1994.
13
■ ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹:
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο:
1. §ËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘.
26
11 µÏ¤Â: ·Ú.582/2004 ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.
12 µÏ¤Â: ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ À¶∂¶£ ·fi 10-7-2007 Ì ·ÚÈı. ÚˆÙ. 74275/¢2.
13 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÂÏ¢ı¤ÚÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·Ú¯ÈÙ¤-
ÎÙÔÓ·, Ì˯·ÓÈÎÔ‡, ÁˆfiÓÔ˘, ¯ËÌÈÎÔ‡, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ηıËÁËÙ‹ ‹ ‰¿ÛηÏÔ˘, ‰È·ÎÔÛÌËÙ‹, ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÔÏfiÁÔ˘, ÏÔÁÈÛÙ‹, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘ Î.·.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
2. À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡. 1599/1986 ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ.
3. µÂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÂÚÁÔ‰fiÙË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë οÓÂÈ ÔÏÈÎÒ˜ ‹ ÌÂ-
ÚÈÎÒ˜ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Î·È ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ηıÂÛÙÒ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ‹ ÌÂÚÈ΋˜ ··-
Û¯fiÏËÛ˘.
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·:
·) √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ۇ̂·ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (.¯. ›-
Ó·È ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÂÎ/ÎÔ˜ /ıÌÈ·˜ ‹ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘), ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰È-
¢ÎÔχÓÛÂˆÓ ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ù‹ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. ∞Ó fï˜ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Â›Ó·È ˆÚÔÌ›ÛıÈ· ÂÎ/Îfi˜
/ıÌÈ·˜ ‹ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ‰È¢ÎÔχÓÛˆÓ, ÙfiÙÂ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È
Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ‹ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ηٿ ÙÔ
‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 53 ÙÔ˘ À∫.
‚) ∞Ó Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ÙfiÙÂ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ
¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ‹ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÏfiÁˆ
ÛÔ‚·Ú‹˜ ¿ıËÛ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÎÚÈı› ·Ó›Î·ÓË Ó· ·Ó·ıÚ¤„ÂÈ ÙÔ ·È‰›, Û‡Ìʈӷ Ì ‚‚·›ˆÛË
Ù˘ ‰/ıÌÈ·˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘¿ÁÂÙ·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 53, ·Ú.3 ÙÔ˘ À∫.
Á) ŸÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ ÁÔÓ¤·˜ Ï¿‚ÂÈ ¿‰ÂÈ· ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Ù¤ÎÓÔ˘, Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È-
η›ˆÌ· Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ‹ Ù˘ ÂÓÓ¿ÌËÓ˘ ¿‰ÂÈ-
·˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 53, ·Ú.4 ÙÔ˘ À∫.
‰) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È¿ÛÙ·Û˘, ‰È·˙˘Á›Ô˘, ¯ËÚ›·˜ ‹ Á¤ÓÓËÛ˘ Ù¤ÎÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Á¿ÌÔ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ
ÙÔ˘, ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤ÎÓÔ˘, ÙËÓ ÂÓÓ¿ÌËÓË ¿‰ÂÈ· Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘Ó-
ÛË ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘, ÙȘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ô ÁÔÓ¤·˜ Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ·, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 53, ·Ú.5 ÙÔ˘ À∫.
1.10. Õ‰ÂȘ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 60 ÙÔ˘ À∫, ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‹ ÊÔÈÙËÙ¤˜,
ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ›, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ̤¯ÚÈ Â›ÎÔÛÈ (20) ÂÚ-
Á¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Û ¤Ó· ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜, Î·È ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ‹ ÙÌËÌ·ÙÈÎÒ˜ ηٿ ÙËÓ
ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜. √È ¿‰ÂȘ ·˘Ù¤˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ
ÊÔ›ÙËÛ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ôχ ‰‡Ô (2) ÂÍ¿ÌËÓ· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÍ·-
ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÊÔÈÙ¿. °È· οı Ë̤ڷ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ‰‡Ô (2) ËÌÂÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹, Ë
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·È Ë Ë̤ڷ Ù˘ ÂͤٷÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ›·.
√È ¿‰ÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ 10‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ.
∏ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‹ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÚÔÙ˘¯È·-
ÎÔ› ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ›, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ ∂χıÂÚÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (∂∞¶). ∏ ¿‰ÂÈ· ·˘-
Ù‹, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚‚·›-
ˆÛË Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÔÈÙ¿ fiÙÈ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.
√È ¿‰ÂȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÔÓÔ‡Ó ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ-
‚‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÂȂϤÔÓÙ· ηıËÁËÙ‹, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÙÚÈ-
27
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
‚‹ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fï˜, fiÙÈ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ˘Ô„‹-
ÊÈÔÈ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜ ‰Â Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Ë ¿‰ÂÈ· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂ-
ÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÙÚÈ‚‹˜.
14
Õ‰ÂÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË
ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›, ÙfiÙ ¯Ô-
ÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ηÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ·.
1.11. ∂ȉÈΤ˜ ¿‰ÂȘ
1.11.·. °¿ÌÔ˘
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 50, ·Ú. 1 ÙÔ˘ À∫, ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜,
¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·Ô˘Û›·˜ ¤ÓÙ (5) ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Á¿ÌÔ˘.
∏ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ Ë̤Ú˜ ηÓÔÓÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÈÓ ·fi ‹
ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Î·È fi¯È ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.
1.11.‚. £·Ó¿ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 50, ·Ú. 1 ÙÔ˘ À∫ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚËÁ›ٷÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·›-
ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙÚÈÒÓ (3) ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ Ë̤-
Ú˜ ηÓÔÓÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË ı·Ó¿ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ‹ Î·È Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ¤ˆ˜ Î·È ‚ã ‚·ıÌÔ‡, ‰ËÏ.
ÁÔÓ¤ˆÓ, Ù¤ÎÓˆÓ, ·‰ÂÏÊÒÓ, ÂÁÁÔÓÒÓ Î·È ¿ˆÓ, ÙfiÛÔ ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ fiÛÔ Î·È ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜.
1.11.Á. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰›ÎË
™ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ‰È¿Ú-
ÎÂÈ·˜ Ì›·˜ (1) ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ (3) ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰›ÎË ÂÓÒÈÔÓ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÌÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ȉÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÁÔÓÙ·, ÙÔ˘ ÌËÓ˘Ù‹, ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú· Î.¿.. ª·˙› Ì ÙËÓ ·›ÙËÛË ˘Ô-
‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÊˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ÎÏ‹Û˘ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‹, ·Ó ‰ÂÓ ˘Ô‚ÏËı› ʈÙÔÙ˘›· Ù˘ ÎÏ‹Û˘,
·ÊÔ‡ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ fiÙÈ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÂ ·˘Ùfi.
∏ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ Ë̤Ú˜ ηÓÔÓÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜.
1.11.‰. ∂ÎÏÔÁÈ΋ ¿‰ÂÈ·
∂ȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì›·˜ (1) ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ (3) ËÌÂÚÒÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÁÈ·
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘
28
14 µÏ¤Â: ·Ú. ¢π¢∞¢/º.53.9673/16848/21-4-2003 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ À¶∂™™¢∞.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜, ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Î·È ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Î·ıÒ˜ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›-
ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘, fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó.
1.11.Â. ∞ÈÌÔ‰ÔÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· (À∞ º351/5/33/¢1/1207/23-01-98)
√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÏfiÁˆ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:
15
■ √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ·›Ì· ÁÈ· ·ÛıÂÓ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó·
·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·Ù¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜.
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ˘ËÚÂÛ›· ·ÈÌÔÏË„›·˜ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ¤ÎÙ·-
ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, ηıÒ˜ Î·È ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÌ·‰È΋ ·ÈÌÔÏË„›· ‰ÈηÈ-
Ô‡Ù·È ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·Ô˘Û›·˜ ‰‡Ô (2) ËÌÂÚÒÓ Ì Ï‹ÚÂȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 5 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 50 ÙÔ˘ À∫. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ¯Ô-
ÚËÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯fiÌÂÓ· Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ‹ ÔÔÙ‰‹ÔÙ ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi
¤ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ.
■ ∆ËÓ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ÙˆÓ ‰‡Ô (2) ËÌÂÚÒÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÔÈÔ-
‰‹ÔÙ ΤÓÙÚÔ ·ÈÌÔÏË„›·˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·›Ì· ‹ ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ·. ™ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ
ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÈÌÔÏË„›·.
1.11.ÛÙ. Õ‰ÂȘ ÁÈ· ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ (¿ÚıÚÔ 59
ÙÔ˘ À∫)
Õ‰ÂȘ ÌÈÎÚ‹˜ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ 10‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ·‰ÂÈ-
ÒÓ, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÛÂ-
ÌÈÓ¿ÚÈ· Î.¿.. ™ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙË ÌÂ-
Ù¿‚·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ. √È
¿‰ÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‹ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Â›Ó·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
·fi ÙÔ À¶∂¶£.
1.11.˙ã. Õ‰ÂÈ· ·Ô˘Û›·˜ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û¯ÔÏÈ΋˜ Â›‰ÔÛ˘
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 53, ·Ú. 6 ÙÔ˘ À∫, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘·Ï-
Ï‹ÏÔ˘˜ (ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÎÓ·, Ù· ÔÔ›· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙËÓ /ıÌÈ·
‹ ÛÙË ‰/ıÌÈ· ÂÎ/ÛË, ÁÈ· Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡-
ıËÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛ˘.
¶ÚfiÛÊ·Ù·, ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ º∂∫ 1613/Ù.µã Ë ˘’ ·ÚÈı. ¢π¢∞¢/º.53/1222/20561/9-8-2007 ·fi-
29
15 µÏ¤Â: Î·È ¤ÁÁÚ·ÊÔ À¶∂¶£ Ù˘ 10-7-2007 Ì ·ÚÈı.ÚˆÙ. 74275/¢2.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
Ê·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ë ÔÔ›· ÂΉfiıËΠηْ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¿Úı. 53 ·Ú.7 ÙÔ˘ ˘·Ï-
ÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη
16
. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ë ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· (1) Ù¤ÎÓÔ, ·-
ڷ̤ÓÂÈ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) Ë̤Ú˜. °È· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô (2) Ù¤ÎÓ· Î·È ¿Óˆ, Ë ¿‰ÂÈ· ÔÚ›-
˙ÂÙ·È Û ¤ÓÙ (5) Ë̤Ú˜ ·ÓÙ› ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ̤۷ ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏÔ-
ÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â Ô˘ Ù· Ù¤ÎÓ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Û ȉڇ̷ٷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‚·ıÌ›‰·˜, Ë ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ¤ÓÙ (5) ËÌÂÚÒÓ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ì›· (1) Ë̤ڷ ÂÈϤÔÓ.
17
∏ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¿‰ÂÈ· Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¤Ó· ÁÔÓ¤·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ·Ó Ô ¿ÏÏÔ˜
ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. ∞Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙË ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÁÔÓ›˜, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ì ÎÔÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ· οıÂ
ÊÔÚ¿, ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ı· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ. °È· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ Ù˘, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡-
Ù·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊÔÈÙ¿ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘, fiÙÈ Ú¿Á-
Ì·ÙÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘
‰Â, fiÙÈ Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·˙› Ì ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ (·È‰Èο ΤÓÙÚ·), Ë ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘
ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙ¿ Û ·È‰ÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ï‹-
Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ.
1.11.Ë. Õ‰ÂÈ· ·Ô˘Û›·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ ¤¯Ô˘Ó Û‡˙˘-
ÁÔ ‹ Ù¤ÎÓÔ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÓfiÛËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙ› Ù·ÎÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ
·›Ì·ÙÔ˜ ‹ ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ÓÔÛËÏ›·˜.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 50, ·Ú.2 ÙÔ˘ À∫, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ì ·Ô-
‰Ô¯¤˜ ¤ˆ˜ ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô (22) ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ªÂ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÌÂ-
Ù¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Î·È ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È
Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ù·ÎÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹ Ù· ÔÔ›· ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÂÚÈÔ‰È-
΋˜ ÓÔÛËÏ›·˜. Œˆ˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ë ÂȉÈ΋ ·˘Ù‹ ¿‰ÂÈ· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜
‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ:
18
·) °ÓˆÌ¿Ù¢ÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤-
Ó· fiÙÈ Ë ¿ıËÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‹ οÔÈÔ Ù¤ÎÓÔ ÙÔ˘˜, ¯Ú‹˙ÂÈ Ù·-
ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ÓÔÛËÏ›·˜ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ȉȈÙÈÎfi ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·.
‚) ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÓÔÛËÏ›· ·˘Ù‹.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÁÔÓ›˜, Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·˘-
Ù‹˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÙȘ ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô (22) ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜
ÂÙËÛ›ˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô, ·ÊÔ‡ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ı· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Î·È ÁÈ·
30
16 ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¿Úı. 53 À∫ «ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ (ÂÓÓÔ› ÙËÓ ·Ú. 6 ÙÔ˘ ¿Úı. 53 À∫) Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È
ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ËÌÂÚÒÓ ·Ô˘Û›·˜.
17 °È· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Â›‰Ô-
Û˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȂ‚·ÈÒıËΠ̠ÙÔ ˘’·ÚÈı. º.908/99837/∏/13-9-2007 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ À¶∂¶£ ÌÂ
·ÚÈı. ÚˆÙ.º.12/6665.
18 µÏ¤Â: ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢/ÓÛ˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ 10-7-2007, Ì ·ÚÈı. ÚˆÙ.
74275/¢2.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
fiÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂›Û˘, ηı¤Ó·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˘‡ı˘Ó· οı ÊÔÚ¿ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋
·›ÙËÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜, fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô (22) ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È¿ÛÙ·Û˘, ‰È·˙˘Á›Ô˘, ¯ËÚ›·˜ ‹ Á¤ÓÓËÛ˘ Ù¤ÎÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Á¿ÌÔ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘, ÙËÓ
¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ô ÁÔÓ¤·˜ Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ú‹˙ÂÈ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÌÂ-
Ù¿ÁÁÈÛ˘ ‹ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ÓÔÛËÏ›·˜.
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú.3, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 50 À∫, ÙËÓ ÂȉÈ΋ ·˘Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ‰‡Ô (22) ÂÚÁ¿ÛÈ̈Ó
ËÌÂÚÒÓ ÙË ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÎÓ· Ù· ÔÔ›· ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ‚·ÚÈ¿ ÓÔËÙÈ΋
ÛÙ¤ÚËÛË ‹ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Down, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ Â¿Ó ¯Ú‹˙Ô˘Ó ‹ fi¯È ÂÚÈÔ‰È΋˜ ÓÔÛËÏ›·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ È·-
ÙÚÔ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‹ ·È‰Ô„˘¯È·ÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ.
1.11.È. Õ‰ÂÈ· ¯Ú‹Û˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
19
√ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Û ‰/ÓÛË ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ∏/À Î·È ··-
Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÔıfiÓË ÔÙÈ΋˜ ηٷÁÚ·-Ê‹˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ ¤ÓÙ (5)
ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ËÌÂÚËÛ›Ô˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ¿‰ÂÈ·, Ì ·Ô‰Ô¯¤˜, ÌÈ·˜ (1)
Ë̤ڷ˜ ·Ó¿ ‰›ÌËÓÔ Ë ÔÔ›· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤۷ ÛÙÔ ‰›ÌËÓÔ ·˘Ùfi. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ¯Ú‹-
ÛË ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Ë ¿‰ÂÈ· ‰Â ÌÂٷʤÚÂÙ·È, Ô‡Ù ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú.6, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 50 ÙÔ˘ À∫.
1.12. ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ
1.12.·. Õ‰ÂȘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ·ÎÏÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
(¿ÚıÚÔ 58 ÙÔ˘ À∫).
∞˘Ù‹ Ë ¿‰ÂÈ· ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁ›ٷÈ, ·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤-
Ú·˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·Ï·Û›Ô˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜. ∂›Û˘,
Ë ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁ›ٷÈ, ·Ó Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ˘ËÚÂ-
Û›· (¿Úı. 58 ·Ú. 1).
∏ ¿‰ÂÈ· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο, Â¿Ó Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ˘ÔÙÚÔÊ›· ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·-
ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ. ÀÔÙÚÔÊ›· ·fi ¿ÏÏÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‹ ‰ÈÂıÓ‹ ›‰Ú˘Ì· ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË
¿ÏÏ˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Û˘ÓÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜. ∏ ¿ÚÓËÛË ¯ÔÚ‹ÁË-
Û˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂȉÈÎÒ˜ (¿Úı. 58, ·Ú.3).
∏ ¿‰ÂÈ· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÙË ‰ÈÂÙ›·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÊÔ›ÙËÛ˘
Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ·ÎÏÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô (2) ÂÙÒÓ ‹ ÂÎfiÓËÛ˘ ‰È-
31
19 µÏ. ŒÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ À¶∂¶£ Ù˘ 10-7-2007 Ì ·ÚÈı. ÚˆÙ. 74275/¢2.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
‰·ÎÙÔÚÈ΋˜ ‰È·ÙÚÈ‚‹˜, Ë ¿‰ÂÈ· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› Ù· ÙÚ›· (3) ‹
Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· (4) ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫·ı' fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ‰ÂÓ
ÌÔÚ› Ó· ¯ÔÚËÁËı› Û ·˘ÙfiÓ ¿‰ÂÈ· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤Ú· ÙˆÓ ¤ÓÙ (5) ÂÙÒÓ (·Ú-
ıÚ. 58, ·Ú.4).
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¿‰ÂÈ·˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ
˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ‹ Û ¿ÏÏË ‚·ıÌ›‰· ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿-
ÛÙËÌ· ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, Î·È ¿ÓÙˆ˜ fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ ‰¤Î·
(10) ÂÙÒÓ. ∞fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤ÓÙ (5) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙË Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó˘ıÔ‡Ó
ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‚·ıÌ›‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ Ë ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. °È· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÌÔÚ› Ô
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ··ÏÏ·Á› ÌÂÚÈÎÒ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
›‰È· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‚·ıÌ›‰·, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (¿ÚıÚÔ 9 ¡. 2986/02).
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ˘·›ÙÈ·˜ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‹ ·ı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÂÈ-
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·‚ÏËı›Û˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·‚ÏËı›Û˜ ·Ô‰Ô-
¯¤˜, ÔÏÈÎÒ˜ ‹ ÌÂÚÈÎÒ˜, ηٿ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· Û ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ·
·fi ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
(¿ÚıÚÔ 9, ¡. 2986/02).
∏ ¿‰ÂÈ· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÛÙÔ˘˜ ÌÂÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Â-
ÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙ· ‰Â
ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-
ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (∫À™¶∂ ‹ ∫À™¢∂).
™ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ë ¿‰ÂÈ· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¯ÔÚËÁ›-
Ù·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒ-
ÌË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (¿ÚıÚÔ 9 ·Ú. 10 ÙÔ˘ ¡.
3391/05).
∆· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·-
Τ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜, ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ˘Ô‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ··ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ (¿ÚıÚÔ 6, ·Ú.3 ÙÔ˘ ¡. 3467/06).
™˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ì ·Ô-
‰Ô¯¤˜ ̤¯ÚÈ Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›·.
1.13. Õ‰ÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜
Õ‰ÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:
1.13.·. °È· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 51, ·Ú. 1 ÙÔ˘ À∫ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó, Ó· ¯ÔÚËÁËı› ¿‰ÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ë ‰È¿Ú-
32
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
ÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÙÔÓ ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜
Î·È Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Â›Ó·È ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˜.
∆ËÓ ¿‰ÂÈ· ¯ÔÚËÁ› Ô ÔÈΛԘ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È ·fiÊ·ÛË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ Î·È ÙË Û˘Ó˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, Â¿Ó ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÈηÏ›ٷÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ
¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹.
1.13.‚. °È· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 51, ·Ú. 2 ÙÔ˘ À∫, ÁÈ· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·-
Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Û˘ÓÔ-
ÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ˆ˜ ‰‡Ô (2) ÂÙÒÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜
‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˜.
¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È:
■ ŒÓÙ˘Ë ·›ÙËÛË Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜.
■ ∂›ÛËÌ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ. ¶.¯., Â¿Ó Ô ÂÓ-
‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ÚÔÛÎÔÌ›-
˙ÂÈ ‚‚·›ˆÛË ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È fi¯È ȉÈÒÙË ÁÈ·ÙÚÔ‡, Ô‡Ù Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ‰Ë-
ÌÔÛ›Ô˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∂¿Ó ˙ËÙ¿ÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÈ Â›-
ÛË̘ È·ÙÚÈΤ˜ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ
ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÚÚˆÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ì ·Ô‰Ô¯¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
1.13.Á. °È· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 51, ·Ú. 3 ÙÔ˘ À∫, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ Â͈-
ÙÂÚÈÎfi Û ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÊÔ-
Ú¤· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ‹ Û ˘ËÚÂÛ›· ‹ ÊÔÚ¤· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‹ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÁ·ÓÈ-
ÛÌfi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ̤¯ÚÈ ¤ÍÈ (6)
¤ÙË Û˘Ó¯Ҙ ‹ Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ‰ÈÂÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·.
√ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›-
Ó·È Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˜.
¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È:
■ ŒÓÙ˘Ë ·›ÙËÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜.
■ ¶ÚfiÛÊ·ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘.
■ ∂›ÛËÌ· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘/Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘.
33
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
1.13.‰. °È· ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ·È‰ÈÔ‡ ¤ˆ˜ Î·È ¤ÍÈ (6) ÂÙÒÓ.
™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 51, ·Ú. 2 Î·È 53, ·Ú.1 ÙÔ˘ À∫ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ¿‰ÂÈ· ¯ˆ-
Ú›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ˆ˜ ‰‡Ô (2) ÂÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ¯ˆÚ›˜
ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ·È‰ÈÔ‡ ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜
Î·È (6) ÂÙÒÓ. ∂¿Ó ‚¤‚·È·, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ·È‰›, .¯. ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚÔ-
ÓÒÓ, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È Ù· ‰‡Ô ¤ÙË ¿‰ÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜, ‰ËÏ. ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹Úˆ-
ÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ (6) ÂÙÒÓ.
¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÎÒ‰Èη Î·È fi¯È Ì ÙÔ ¿Ú-
ıÚÔ 16, ÂÚ. ∂ ÙÔ˘ 1566/1985, ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:
■ ıÂÚ·›· ‰˘Û›·ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘,
■ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘,
■ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ
øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 53, ·Ú. 1 ÙÔ˘ À∫, ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ (3) ÌËÓÒÓ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·˘-
Ù‹˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÊ¿·Í Ì Ï‹ÚÂȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ (3Ô˘) ·È‰ÈÔ‡
Î·È ¿Óˆ. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ·È‰› ‰Èη›ˆÌ· ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ¤¯ÂÈ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÔÓ›˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Â¿Ó ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ‚‚·›ˆÛË Ù˘
˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁËı› ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜.
∆ËÓ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹, ‰ËÏ. Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ (3Ô˘) ·È‰ÈÔ‡ Î·È ¿Óˆ, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Î·È
ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ (3Ô) Ù¤ÎÓÔ Î·È ¿Óˆ, ÁÂÓÓ‹ıËΠÚ›Ó ·fi ÙËÓ 9Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2007
(Ë̤ڷ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη) Î·È ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ ÙÔ Ù¤-
ÎÓÔ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ¤ÍÈ (6) ÂÙÒÓ.
20
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ηٿ ÙËÓ 9Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2007 ›¯Â ÙÚ›· Ù¤ÎÓ·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
‹Ù·Ó ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ ¤ÍÈ (6) ÂÙÒÓ, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÂÊ¿·Í Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ
(3) ÌËÓÒÓ Ì Ï‹ÚÂȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ¿‰ÂÈ-
·˜ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ù˘ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 51 ÙÔ˘ À∫ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘
˘ÔÏ›ÂÙ·È, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ Ù¤ÎÓÔ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 6Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘.
§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‚¤‚·È· ˘fi„Ë Î·È ÔÈ ·Ú. 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ÙÔ˘ À∫, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ï‡ıËηÓ
ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 1.9 Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ¿‰ÂȘ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤ÎÓÔ˘.
¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È:
■ ∞›ÙËÛË ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘
■ §ËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
1.13.Â. °È· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ (·Úı. 16, ÂÚ. ∂ã ÙÔ˘ ¡.
1566/85)
°È· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ·
34
20 µÏ¤Â: ŒÁÁ·ÊÔ ÙÔ˘ À¶∂¶£ ·fi 10-7-2007 Ì ·ÚÈı. ÚˆÙ. 74275/¢2.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
35
¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ∫·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ηÈ
Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˜.
¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È:
■ ∞›ÙËÛË, Ë ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÈÂÚ·Ú¯Èο ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÔÚÁ·ÓÈο Ô ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜.
■ µÂ‚·›ˆÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.
■ µÂ‚·›ˆÛË ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÛÔ˘-
‰ÒÓ, Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜, Û ÔÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÌÂÙÂÎ·È‰Â˘fiÌÂ-
ÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘.
■ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fi
ÙÔÓ ÂȂϤÔÓÙ· ηıËÁËÙ‹, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi, ‹ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘
·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ·ÎÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ.
°ÂÓÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¿‰ÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜:
∂Âȉ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿‰ÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂϤÔ-
ÓÙ·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÒÛÙÂ
Ë ¿‰ÂÈ· Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.
ªfiÓÔ Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·ÈÊÓ›‰È·, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.
∂¿Ó Ô ·ÈÙÒÓ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È, ÙÔ˘ ¯ÔÚË-
ÁÂ›Ù·È ·Ú¯Èο Ë ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘, Î·È ·ÊÔ‡ ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ¿ÏÈ
Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, Ë ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È. ™ÙȘ ¿‰ÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜, ÔÈ ·ÚÁ›Â˜ Î·È Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη.
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜
·fiÊ·Û˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘. ∞Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·¤¯ÂÈ ·‰ÈηÈ-
ÔÏfiÁËÙ· ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜.
1.14. Õ‰ÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
√È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÂÎÙfi˜: ·) ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ‚) ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ.
1.14. ·. Õ‰ÂȘ ·ËÛ˘-Ïԯ›·˜ Û ·Ó·ÏËÚÒÙÚȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜
√È ·Ó·ÏËÚÒÙÚȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¿‰ÂÈ· ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÍÈ (56) ËÌ¤ÚˆÓ Î‡ËÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜
¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Èı·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔÎÂÙÔ‡ Î·È ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÍÈ (56) ËÌÂ-
ÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ·È‰› ÁÂÓÓËı› ˙ˆÓÙ·Ófi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÙÔÎÂÙfi˜ Ú·ÁÌ·-
ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ¯ÚfiÓÔ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÙfiÙ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ë-
Û˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¿‰ÂÈ-
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
·˜ ÂηÙfiÓ ‰Ò‰Âη (112) ËÌÂÚÒÓ. °È· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·Ô˘Û›·˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¿‰ÂÈ· ÌfiÓÔ ‰Âη-
¤ÓÙ (15) ËÌÂÚÒÓ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÂÙ¿
(97) ·›ÚÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË ·fi ÙÔ π∫∞.
°È· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·ËÛ˘, ÛÙË Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ π∫∞ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Ë Èı·Ó‹
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔÎÂÙÔ‡.
°È· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ Ïԯ›·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¿‰ÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈ΋
·›ÙËÛË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿-
ÊÂÙ·È Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ¿‰ÂȘ ÎÔÈÓÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹ ·Ô‰Ô¯ÒÓ.
1.14.‚. ∞Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Û ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜
√È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›· ¿Óˆ ÙˆÓ
‰¤Î· (10) ËÌÂÚÒÓ. °È· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂ-
Û›· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË Î·È Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ π∫∞. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ
·fi ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‹ ˘‡ı˘Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜.
1.15. ∞ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›
21
ŸÏ˜ ÔÈ ¿‰ÂȘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ›. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ÂΛӘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÁÓÒÌË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘
·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·, Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡.1599/1986, ÛÙËÓ
ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·.
∏ ˘ËÚÂÛ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ
·fiÊ·ÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ë ¿‰ÂÈ·, ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘.
°. ∫∞£∏∫√¡∆∞
22
∆· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË.
1.16. ¶›ÛÙË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·
∆Ô ¿ÚıÚÔ 103, ·Ú. 1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ. ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ: « √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ı¤-
ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ Ï·fi. √Ê›ÏÔ˘Ó ›ÛÙË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙËÓ
¶·ÙÚ›‰·».
√ÌÔ›ˆ˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 24 ÙÔ˘ À∫ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ: « √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Â›Ó·È ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜ Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜,
36
21 ™¯ÂÙ.·Ú.ÚˆÙ. 49178/¢2/17-5-2006 ¤ÁÁÚ·ÊÔ À¶∂¶£
22 µÏ¤Â: ¶. ¶Ô˘Ï‹: «∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ›» °’ ÂΉ. ™¿ÎÎÔ˘Ï· ∞ı‹Ó· 2006 ÛÂÏ.161 Â.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/™Ë˜
ÔÚ›˙ÂÈ ˘ËÚÂÙ› ÌfiÓÔ ÙÔ Ï·fi Î·È ÔÊ›ÏÂÈ ›ÛÙË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Î·È ÙË
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·».
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, Â›Ó·È fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 106, ·Ú.3 ÙÔ˘ À∫ «∆Ô ˘·ÏÏËÏÈÎfi ηı‹ÎÔÓ, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈ-
‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ú¿ÍË ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ô˘ Ó· ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘-
ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Ófïӻ.
1.17 ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ÀËÚÂÛ›·˜
™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 30, ·Ú. 1 Î·È 29, ·Ú. 1 ÙÔ˘ À∫ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÎÙÂÏ› Ù· η-
ı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‹ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ
¯ÚfiÓÔ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÔfiÙ ¤¯ÂÈ ˘Ô-
¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‹ Û ÌË ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜, Ì ÙËÓ Î·-
Ù·‚ÔÏ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ∏ ‚Ú·‰Â›· ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘, ‹ Ë ÚfiˆÚË ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ì¤ÏÂÈ· ‹ Ë ÌË ¤ÁηÈÚË ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó
ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫.
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ-
̘ Ë̤Ú˜ Î·È ¤Ú· ·fi ÙȘ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ‹
ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13, ·Ú. 8 ÙÔ˘ ¡. 1566/85.
1.18. ¡ÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘·ÎÔ‹˜
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 25, ·Ú. 1 ÙÔ˘ À∫: «√ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ
ηıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ».
√ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó fï˜ ÂÎÙÂÏ› ‰È·-
Ù·Á‹, ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚ› ·Ú¿ÓÔÌË, ÔÊ›ÏÂÈ ÚÈÓ Ó· ÙËÓ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ˘·›ÙÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË,
Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 25, ·Ú.2 ÙÔ˘ À∫.
∞Ó fï˜ Ë ‰È·Ù·Á‹ Â›Ó·È ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‹ ·Ú¿ÓÔÌË, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌËÓ
ÙËÓ ÂÎÙÂϤÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ (¿ÚıÚÔ 25, ·Ú 2 ÙÔ˘ À∫). ∂›Û˘ fiÙ·Ó Û ‰È·-
Ù·Á‹, Ë ÔÔ›· ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È Û ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÓfiÌˆÓ ‹ ηÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È
Â›ÁÔÓÙ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ‹ fiÙ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¿ÚÓËÛË ˘·ÎÔ‹˜
Û ÚÒÙË ‰È·Ù·Á‹, Ô˘ ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È Û ٤ÙÔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË ‰È·Ù·-
Á‹, Ô˘ ÂÎı¤ÙÂÈ Â›ÁÔÓÙ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜
ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙË ‰È·Ù·Á‹ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ·Ú-
¯‹, ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ‰È¤Ù·ÍÂ. ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÚıÚÔ, ·Ú. 4, ·Ó Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›-
ıÂÙË ÁÓÒÌË ÁÈ· ÂÓÙÂÏÏfiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ ‹ Ë ıÂÒ-
ÚËÛ‹ ÙÔ˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙË ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. ∂¿Ó ·Ú·Ï›-
„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ ‹ ÙË ıÂÒÚËÛË, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÚÔÛ˘¤ÁÚ·„ ‹ fiÙÈ ıÂÒÚËÛÂ.
37
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
1.19. ∞ÌÂÚÔÏË„›·
√ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÎÙÂÏ› Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÌÂÚÔÏË„›·,
ÒÛÙÂ Ô ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÂÓÂÚÁ› Ì ÙÚfiÔ ·‰È¿‚ÏËÙÔ. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È Ô ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏ› Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÌÂÚÔÏË„›·, ÒÛÙÂ
Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ·fiÏ˘ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÂÓÂÚÁ› Ì ÙÚfiÔ ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·ÈÔ.
∏ ·ÌÂÚÔÏË„›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ÎÒÏ˘Ì· Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·Ú·¿Óˆ, Û‡Ì-
ʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 36 Î·È 107, ·Ú.1Á ÙÔ˘ À∫.
1.20 ∂¯Â̇ıÂÈ·
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 26 ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ¿Úı.107 1˙ ÙÔ˘ À∫, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙË-
Ú› ¯Â̇ıÂÈ· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fiÚÚËÙ· ·fi ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ηıÒ˜
Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ›ڷ Î·È ÏÔÁÈ΋, ÁÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓÒÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ‹ Â’ ¢ηÈ-
Ú›· ·˘ÙÒÓ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Â¯Â̇ıÂÈ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹-
ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ. ∏ ˘Ô-
¯Ú¤ˆÛË Â¯Â̇ıÂÈ·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡.2690/1999.
1.21. ∞ÍÈÔÚÂ‹˜ Î·È Î·Ï‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 27 ·Ú. 1, 107 ·Ú.1, ‰·Ê.Ë, È‚, ÈÛÙ, È˙, ÈË, 1ı Î·È 109 2‰ ÙÔ˘ À∫, Ô ˘¿Ï-
ÏËÏÔ˜, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ˘Ë-
ÚÂÛ›·˜ ηٿ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ηı›ÛÙ·Ù·È ¿ÍÈÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘.
38
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM
¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ¶/£ÌÈ·˜ Î·È ¢/£ÌÈ·˜ ∂Î/™Ë˜
39
¢. À¶√¢∂π°ª∞∆∞ ∞π∆∏™∂ø¡ ∞¢∂πø¡
1) ∞π∆∏™∏ ¶ƒ√™
∆Ô˘/Ù˘…………… ∆ÔÓ Î. ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ
……………………. ÙÔ˘…….°Ú·Ê›Ԣ ∞/ıÌÈ·˜
‰·ÛοÏÔ˘/·˜ ÙÔ˘…… ∂Î·›‰Â˘Û˘
……/ı¤ÛÈÔ˘ ¢. ™¯ÔÏ›Ԣ √‰fi˜…..·ÚÈı…..∆∫…..¶fiÏË
¡ÔÌfi˜………
∆·¯. ¢/ÓÛË………… (¢È¿ ÙÔ˘ Î. ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘
∆ËϤʈÓÔ………… ™¯ÔÏ›Ԣ)
£¤Ì·: «∞›ÙËÛË ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË
ηÓÔÓÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜» ¶·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÌÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÙÂ
…….Ë̤Ú˜ ηÓÔÓÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜
·Ô˘Û›·˜ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ·fi ……..
………2007……ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜
ÏfiÁÔ˘˜.
∆fiÔ˜………∏ÌÂÚÔÌËÓ›·
ªÂÙ¿ ÙÈÌ‹˜
√ ∞ÈÙÒÓ/∏ ∞ÈÙÔ‡Û·
2) ∞π∆∏™∏ ¶ƒ√™
∆ÔÓ Î. ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ …..°Ú·Ê›Ԣ
∆Ô˘/Ù˘…………… ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘, √‰fi˜…·ÚÈıÌfi˜
ηıËÁËÙ‹/ÙÚÈ·˜ ¶∂… ¶fiÏË….∆∫…..¡ÔÌfi˜
ÙÔ˘…….§˘Î›Ԣ…… (¢È¿ ÙÔ˘ Î.¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ)
∆·¯. ¢È‡ı˘ÓÛË ¶·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÌÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÙÂ……
∆ËϤʈÓÔ: Ë̤Ú˜ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·fi…..
̤¯ÚÈ……
£¤Ì·: «∞›ÙËÛË ÁÈ· ™˘ÓËÌ̤ӷ ˘Ô‚¿Ïψ Û¯ÂÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋
¯ÔÚ‹ÁËÛË ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ Áӈ̿Ù¢ÛË
¿‰ÂÈ·˜» ªÂÙ¿ ÙÈÌ‹˜
√ ·ÈÙÒÓ/ ∏ ·ÈÙÔ‡Û·
¶fiÏË….∏ÌÂÚÔÌËÓ›·
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
ÀËÚÂÛȷΤ˜
ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
¶/ıÌÈ·˜ ηÈ
¢/ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
2.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
√È ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘-
Û˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡.1566/85: «¢ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», Ô ÔÔ›Ô˜, ˆ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙˆÓ ‰È·-
Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÁÂÓÈο fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √È
˘ËÚÂÛȷΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ›ӷÈ:
2. 1. ª∂∆∞£∂™∂π™ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™
√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú‹ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16, ÂÚ.µ,ã
ÙÔ˘ ¡.1566/85, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¡.1824/1988 η-
ıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¶ ¢ 50/96, 100/97 Î·È 39/98. ∂›Û˘ ÔÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ‰È¤ÔÓÙ·È
·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ 2986/2002, 3149/2003, 3194/2003, 3328/2005 Î·È 3454/2006.
∞fi ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ‚·ÛÈο ÛËÌ›·.
2.1.2. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈο
∫·Ù¿ ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë Û‡ÌÌÂÙÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹
ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, η-
ıÒ˜ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ.
2.1.3. ∫·ÙËÁÔڛ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘
™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÏÔ› Ù‡ÔÈ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ. √È Î·ÙËÁÔڛ˜
·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ¶¢ 50/1996, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘
¶¢ 100/97.
2.1.4. ∫·ÙËÁÔڛ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
√È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›-
‰Â˘Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 2, ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2, ÙÔ˘
¶¢ 100/97.
2.1.5. ∞ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÒÓ.
°ÓˆÌÔ‰ÔÙÈο fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ /ıÌÈ·˜ ηÈ
‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ù· ÎÂÓÙÚÈο ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·(∫À™¶∂–∫À™¢∂) Î·È Ù· ÂÚÈÊÂ-
ÚÂȷο ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· (¶À™¶∂–¶À™¢∂), Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ¶¢
42
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
50/96, fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ¶¢ 100/97.
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’·ÚÈı. 114163/¢2/14-10-2004 ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÙÔ ∫À™¶∂ Â›Ó·È ·ÚÌfi-
‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· Û¯ÔÏ›· ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘-
Û˘. ∂›Û˘, ÙÔ ∫À™¶∂ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙ· ÂÈÚ·-
Ì·ÙÈο Û¯ÔÏ›·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ÛÙ· ·È‰·ÁˆÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞∂π, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’
·ÚÈı. º 27/148/°.1180/7-2-95 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
2.1.6. ¶›Ó·Î˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
√È ›Ó·Î˜ ·˘ÙÔ› ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÌÂ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ¶¢ 100/97.
2.1.7. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ – ¶ÚÔıÂƯ̂˜ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ
√È ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜
ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96 Î·È ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈ-
Τ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ À¶∂¶£.
2.1.8. ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ
∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96,
fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¿Úı.6 ÙÔ˘ ¶¢ 100/97.
√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ù· ÎÂÓÙÚÈο ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ
ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù‡Ô Î·È ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.
√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˘ËÚÂÛȷο
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›ˆÓ.
23
∏ ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ
¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ ¶¢ 100/97 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. √È ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ‹ Û ¿‰ÂÈ·
¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‹ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ì ·fiÛ·ÛË Û ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›· ‹ Û ¿ÏϘ
ÂÏÏËÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ËÚÂÛ›· Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘
Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÌÂÙ¿
ÙËÓ 30
Ë
πÔ˘Ó›Ô˘. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ˘ԉȢı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ‰È¢-
ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ËÚÂÛ›· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜.
43
23 µÏ¤Â:À.∞. º.353.1./324/105657/¢1/16-10-2002
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
2.1.9.∞. °ÂÓÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ – £ÂÌÂÏ›ˆÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ-
Ù¿ıÂÛ˘
ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÈÛ¯‡-
ÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ ¶¢ 100/97.
2.1.9.µ. ∂ȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘
™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ÙÔ˘ À¶∂¶£, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
/ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘, ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:
π. £ÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Ù˘
ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÙËÁÔÚÈÒÓ:
π.·. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜, ‹ÙÔÈ:
■ ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ, ÛÙȘ
‰/ÓÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÂ-
¯ÓÈ΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
■ ™ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (√.∂.∂.∫) Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 13 ·Ú.5 ÙÔ˘ ¡.2009/92 Î·È 9, ·Ú.2 ÙÔ˘ ¡.2986/2002).
■ ™Ù· ΤÓÙÚ· ‰È¿ÁÓˆÛ˘, ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (∫¢∞À).
■ ™ÙË ¢/ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, ‰Â‰Ô̤-
ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂ-
Û›· (∫À) ÙÔ˘ À¶∂¶£.
π.‚. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì ıËÙ›· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜, ‹ÙÔÈ:
■ £ËÙ›· ÙˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ (¶§∏¡∂∆), ÛÙ· Τ-
ÓÙÚ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜-ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∫∂™À¶), Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ™∂¶, ÂȉÈÎÔ› ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘
Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘, ÂȉÈÎÔ› ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ó¤ˆÓ, ÂÚÈ‚·ÏÏÔ-
ÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ
ΤÓÙÚˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ (∂∫º∂).
■ £ËÙ›· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ™∂¶ (Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÁÚ·Ê›ˆÓ ™∂¶). √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›
·˘ÙÔ›, ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÌÔÚ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ›Ù Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘ ›-
Ù Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ™∂¶ fiÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó.
24
π.Á. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·‰ÂÈÒÓ, ‹ÙÔÈ:
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ‰‹-
Ì·Ú¯ÔÈ, Úfi‰ÚÔÈ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 2.000 ηÙԛΈÓ, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ‰‹ÌˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 80.000
ηÙԛΈÓ, Úfi‰ÚÔÈ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÓÔ̿گ˜ Î·È Úfi‰ÚÔÈ ¡.∂., ‚ÔËıÔ› ÓÔ-
̿گ˜ (·Ú.95/2003 ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜).
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ÁÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· (¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¡. 1483/1984 Î·È ¶¢ 193/1989).
44
24 µÏ¤Â: À.∞. 64705/°7/2-7-2003
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ì ·Ô‰Ô¯¤˜.
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ¿‰ÂÈ· ·ËÛ˘, Ïԯ›·˜ Î·È Î˘ÔÊÔÚ›·˜, Û ¿‰ÂÈ· 9 ÌËÓÒÓ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹
Ù¤ÎÓÔ˘ Ì ·Ô‰Ô¯¤˜, Û ¿‰ÂÈ· 3 ÌËÓÒÓ ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂ-
ˆÓ (¿ÚıÚ· 52-56 ÙÔ˘ ¡. 3528/2007).
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ¿‰ÂÈ· ÂÓfi˜ (1) Ì‹Ó· ÁÈ· οı ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ (¿ÚıÚÔ
17 ÙÔ˘ ¡. 2470/1997).
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ ª·Ú¿ÛÏÂÈÔ ¢È‰·ÛηÏÂ›Ô ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ηÈ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ÂÈÌfiÚʈÛË.
™ËÌ›ˆÛË: ∞Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ ·˘Ù¤˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ·ÔÛ·Ṳ̂-
ÓÔ˜ Û ˘ËÚÂÛ›· ‹ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ‰Èη›ˆÌ· ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, ÙfiÙ ÔÈ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ› Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘.
ππ. ÃÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
·) ·Ó Â›Ó·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ Û ۯÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆ-
Û˘, Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ,
‚) ·Ó Â›Ó·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ Û ˘ËÚÂÛ›·, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ÏË-
ÛȤÛÙÂÚ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
25
ππ.· ÃÚfiÓÔ˜ ·fiÛ·Û˘
■ ™Ù· °Ú·Ê›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫˘-
‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ˘Ê˘-
Ô˘ÚÁÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.
■ ™Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ∞ÚÌÂÓÈÎÔ‡ ∫˘·ÓÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÚÌÂÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘
∞Á·ıÔÂÚÁ›·˜ Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ıËÓÒÓ.
■ ™Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÂÈÌÔÚʈÙÈο ΤÓÙÚ· (¶∂∫) ‹ ¿ÏÏÔ ÊÔÚ¤·, ÂÊfiÛÔÓ Ë ·fiÛ·ÛË Á›ÓÂÙ·È
ÁÈ· ÂÈÌfiÚʈÛË ‹ ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ.
■ ™ÙÔ ∂χıÂÚÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (∂∞¶) Î·È ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ∞η‰ËÌ›· £ÂÛÛ·-
ÏÔӛ΢ (∂¶∞£).
■ ™ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹ (¿ÚıÚÔ 3,
·Ú.4 ÙÔ˘ ¡. 3074/2002 Î·È ¿ÚıÚÔ 9, ·Ú.2 ÙÔ˘ ¡. 2986/2002).
■ ™Â ¿ÏÏ· ¶.À.™.¢.∂ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘, ÔÈ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤ÛÙˆ ηÈ
·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ·ÛË ·˘Ù‹, Ï‹ÊıËΠ˘fi„Ë Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÙÔ˘˜..
■ √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fiÛ·Û˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÏfiÁˆ ˘ÂÚ·ÚÈıÌ›·˜, ·fi ÓÔÌfi Û ÓÔÌfi, ÂÊfiÛÔÓ ·˘-
Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.
ππ.‚. ÃÚfiÓÔ˜ ıËÙ›·˜
■ ∆ˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ˘ԉȢı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ
Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÙˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ (™∂∫), ΤÓÙÚˆÓ
ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (∫¶∂), Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÚʈÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ
ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (ª√∫∂™∂)
45
25 µÏ¤Â: ÕÚıÚÔ 9 ·Ú.2 ÙÔ˘ ¡.2986/2002, ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2002-2003
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
■ ∆ˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÌÂÏÒÓ-ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÙˆÓ ÌÂ-
ÏÒÓ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌȈÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈο ÛÙÔ ÓÔÌfi Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È, ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂ-
ÚÔ‚¿ıÌÈˆÓ Î·È ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ.
■ ∫·ÙfiÈÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 32 ÙÔ˘ ¡. 2190/94
Û ı¤ÛÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ, ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙÒÓ, ÚÔ¤‰ÚˆÓ, ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ, ‰È¢ı˘ÓfiÓÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ,
ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ, ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Î·È ‚ÔËıÒÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Û ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·
ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·.
ππ.Á. ÃÚfiÓÔ˜ ˘ËÚÂÛ›·˜
■ ™Â ı¤ÛÂȘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÔ‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ, ÌÂÙ·ÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÂٷٷÛÛÔ̤-
ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. °È· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂ-
ÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘·ÈÙÈfiÙË-
Ù·, ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.
πππ. ÃÚfiÓÔ˜ ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ‰Èη›ˆÌ· ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ
‰È·‚›ˆÛ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘, ·fiÛ·Û˘ ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ‹ ·fi
ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÛÒÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›.
πππ.·. ÃÚfiÓÔ˜ ·fiÛ·Û˘
■ ÃÚfiÓÔ˜ ·fiÛ·Û˘ ¯ˆÚ›˜ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ì ·ÈÙÈÔÏÔ-
ÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
■ ÃÚfiÓÔ˜ ·fiÛ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÛÒÓÙ·È ‹ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·›ÙËÛ‹
ÙÔ˘˜, ÁÈ· ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜
ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ‹ Î·È ÁÈ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ˆÚ·Ú›Ô˘.
πππ.‚. ÃÚfiÓÔ˜ ıËÙ›·˜
■ ∆ˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ˘ԉȢı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ,
ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.
πππ.Á. ÃÚfiÓÔ˜ ˘ËÚÂÛ›·˜
■ ™Â ı¤ÛÂȘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÓÂÔ‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ ‹ ÌÂٷٷÛÛÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, η-
ıÒ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘-
Ï›ˆÓ, ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ·.
■ ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È ‹ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÏfiÁˆ ˘ÂÚ·-
ÚÈıÌ›·˜ (¿ÚıÚÔ 14, ·Ú.8 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96).
■ √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Û ۯÔÏ›· ¿ÏÏ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÔÚÁ·-
ÓÈο, Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¶À™¶∂ ‹ ¶À™¢∂, ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ,
Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 14 Î·È 16 ÙÔ˘ ¡. 1566/85, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÁÈ·
‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘. ∞Ó fï˜ ÔÈ ÌÔ-
Ó¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜,
ÙfiÙ Ϸ̂¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ/ÎÔ‡˜ Ô˘ ‰È·-
Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ˆ˜ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¿ÏÏ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÚÌÔ‰Èfi-
ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¶À™¶∂–¶À™¢∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ˆÚ¿ÚÈÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfi-
46
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
ÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂı›. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÏÈ-
ÁfiÙÂÚ˜, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ·Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¤ÓÙ (5)
ËÌÂÚÒÓ.
™ËÌ›ˆÛË: °È· Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó fiÛ· ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2.1.9.µ, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›
Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·fiÛ·Û˘, ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ‹ ‰È¿ıÂÛ˘. ∂ÊfiÛÔÓ Ë
‰È¿ıÂÛË ‹ Ë ·fiÛ·ÛË Â›Ó·È ÌÂÚÈ΋, ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο.
πV. ÃÚfiÓÔ˜ Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜.
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ·ÌÔÈ‚·›·, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÁÈ· ¤Ó· (1) ¤ÙÔ˜
ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÌÂٷ٤ıËÎÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ÌÂÙ¿ıÂ-
Û˘, ÌÂÙ¿ ‰Â ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÚÈÒÓ (3) ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÁÈ·
Ù· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‹ÏıÂ.
∂Î/Îfi˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û ™ª∂∞, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ∫¢∞À ‹ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘-
Û˘, ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ıÂÛË Û ÏÔÈ¤˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ›‰È·˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜
ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰ÈÂÙÔ‡˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË.
∂Î/Îfi˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÓÙ·Á̤ÓÔ Û ∞∂π, ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂ-
Ù¿ıÂÛË ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÚÈÂÙÔ‡˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË.
V. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘.
™ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ (¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96).
™ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·fi ηÓÔÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ™ª∂∞, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ (¿ÚıÚÔ 11
ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ¶¢ 100/97).
™ËÌ›ˆÛË 1Ë: ¢Â ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ‰Èη›ˆÌ· ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ·) Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ
¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ‰ÈÌ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ Ù· ÔÔ›· ÔÈ ·ÔÛÒÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â·Ó¤Ú¯Ô-
ÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘, ‚) Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ¤Ú·Ó
ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ì‹Ó· . ªÔÚ› fï˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Úfi-
ÓÔ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘.
™ËÌ›ˆÛË 2
Ë
. ∏ ·›ÙËÛË ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ fiÙ·Ó Ô/Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ‹ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÂÍ ·›-
Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡
26
, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙ¿
Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ
Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› Û ¿ÏÏÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ ›‰È·˜ fiÏ˘ (443/2000 ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜).
2.1.10. ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ™¯ÔÏ›·, ÛÙ· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›· ηÈ
ÛÙ· ™¯ÔÏ›· ∞Ô‰‹ÌˆÓ ∂ÏÏËÓÔ·›‰ˆÓ.
√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ Û¯ÔÏ›· ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ ¶¢
50/96, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ÙÔ˘ ¶¢ 100/97.
47
26 ™˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÂÍ’·›Ì·ÙÔ˜ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Â›Ó·È Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ù¤ÎÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ‹ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ™˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÂÍ’·Á-
¯ÈÛÙ›·˜ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Â›Ó·È Ë Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘/Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ‹ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘/Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ‹ Ì ٷ Ù¤-
ÎÓ· ÙÔ˘/Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Á¿ÌÔ.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
2.1.11. ∞ÌÔÈ‚·›Â˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ
√È ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÚÔÔÔÈ‹ıË-
Π̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÙÔ˘ ¶¢ 100/97.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi, ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ·ÌÔÈ‚·›· ÌÂÙ¿ıÂÛË ¤¯Ô˘Ó
ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˘fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ:
·. ¡· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÎÏ¿‰Ô, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ
25ÂÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ̤¯ÚÈ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂ-
Ù·ı¤ÛÂȘ.
‚. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ‰¤Î· ¤ÙË.
Á. ¡· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ̤¯ÚÈ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ, ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰·
Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ·fi Ù· ÔÔ›· Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ
ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.
¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÌÔÈ‚·›· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈ-
ο ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËηÓ.
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÌÔÈ‚·›· ÌÂÙ¿ıÂÛË ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ
ÛÙËÓ ÔÈΛ· ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (¶À™¶∂-¶À™¢∂), ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ¿ıÂ-
ÛË ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ‹ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡-
ÏÈÔ (∫À™¶∂-∫À™¢∂), ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ۯÔÏÂ›Ô ¿ÏÏ˘
ÂÚÈÔ¯‹˜.
27
∆ÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·ÌÔÈ‚·›· ÌÂÙ¿ıÂÛË.
2.1.12. ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ (™ª∂∞)
∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 11
ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ¶¢ 100/1997.
2.1.13. ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‚/ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿Ú-
ıÚÔ 12 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 ÙÔ˘ ¶¢ 100/97.
¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ˆ˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÓÔÂ›Ù·È Â›ÙÂ Ô ÓÔÌfi˜ ›Ù ÂÚÈʤÚÂÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÔ˘
ÓÔÌÔ‡. √ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜
¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
28
48
27 µÏ¤Â:¶¢ 1/2003 ·Úı.11,12,17 Î·È 18 «™‡ÓıÂÛË, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ
ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·˘ÙÒÓ, fiÚÔÈ, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ
Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ»
28 µÏ¤Â: ·Úı.16 ÂÚ.‚ã·Ú.4 ÙÔ˘ ¡. 1566/85
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
·) ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛˆÓ.
√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿-
ıÂÛ˘, Á›ÓÔÓÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÎÂÓ¤˜ Î·È ÙȘ Ù˘¯fiÓ ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ.
¢Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤-
ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¶¢, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2.1.9 ÙÔ˘ ·-
ÚfiÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì·˜.
∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ̤۷
ÛÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ.
‚) ™‡ÓÙ·ÍË ÈÓ¿ÎˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ.
√È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ηÈ
Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ
·ÚÌfi‰È· ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ À¶∂¶£ ˆ˜ ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∆· ÎÂÓÙÚÈο ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Û˘-
Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
(·ÚıÚ. 16 ÙÔ˘ ¡. 1566/85) ̤۷ ÛÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÎÂÓÙÚÈ-
ÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
∂ȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ
À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ηÈ
·ÊÔÚÔ‡Ó ·) ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Ì ÂȉÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, ‚) ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Ì ٤ÛÛÂÚ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿Á·Ì· ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ Î·È Á) ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ ÔÈ Û‡˙˘ÁÔ› ÙÔ˘˜.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÚԷӷʤÚıËÎ·Ó ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È
‹ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤-
ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹.
2.1.15. ∫Ú›ÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ıÌÈ·˜ ηÈ
‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
∆Ô ı¤Ì· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙÔ
¿ÚıÚÔ 14 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ¶¢ 100/97
Î·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ¶¢ 269/2000.
™˘ÓÔÙÈο ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘ÂÚ·ÚÈı̛˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó:
·. ™Â Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ /ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘, Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘, ÙÔ˘
˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡, Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ·˘ÙÒÓ ‹ ·fi ¿ÏÏË ·ÈÙ›·.
‚. ™Â Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘, Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ‹ Û˘Á-
¯ÒÓ¢Û˘ ·˘ÙÒÓ, Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ï˘Î›ˆÓ ÛÂ Ï˘ÎÂȷΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ
49
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‹ ·fi ¿ÏÏË ·ÈÙ›·.
∆· ·ÚÌfi‰È· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· (¶À™¶∂-¶À™¢∂) Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈ-
ÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ηٿ Û¯ÔÏÈ-
΋ ÌÔÓ¿‰·. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ
ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û¯ÔÏÈΤ˜
ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿
29
. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ
ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ ÂÏÏËÓÔ·›‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ™ª∂∞ ‰/ÌÈ·˜
ÂÎ/Û˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÎÂÓÙÚÈο ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·.
2.1.16. ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ۯÔÏ›· Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜
/ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ η-
ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 15 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘
¶¢ 100/1997.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¿ÚıÚÔ, ÔÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘
›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÎÂ-
Ó¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ï‡ıËΠÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2.1.6 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ¢Èη›ˆÌ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ô-
ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2.1.9 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∏ ·›ÙËÛË ·˘Ù‹ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,
̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ̤۷ ÛÙÔ Ì‹-
Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ.
√È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ‹ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ˘¤‚·ÏÏ·Ó ·›ÙËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∆· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÚÈı-
ÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ.
∆Ș ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ô
ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘.
30
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú.5, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ¡.1566/85 ηٿ ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Û ۯÔÏ›· ÙÔ˘ ›‰È-
Ô˘ ÓÔÌÔ‡, ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È ‹ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ï˘Î›-
ˆÓ, fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·.
2.1.17. ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
/ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ-
·›‰Â˘Û˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ
50
29 ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÚÈıÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂ-
ÚÒ˜ ÛÙÔ ¿Úı.14 ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ¶¢ 100/97 Î·È Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ¶¢ 269/2000.
30 µÏ¤Â:À∞ ·Ú.º.353.1./324/105657/¢1/16-10-2002 ·Úı.3 ÂÚ.΂
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
14 ÙÔ˘ ¶¢ 100/1997 Î·È Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ¶¢ 39/1998.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ∫À™¶∂ – ∫À™¢∂ ›ӷÈ:
·. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·.
‚. ∏ Û˘Ó˘ËÚ¤ÙËÛË.
Á. √È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÏfiÁÔÈ.
‰. √È Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ fiÔ˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Ó.
Â. ∏ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·.
ÛÙ. ∏ ÚÒÙË ÚÔÙ›ÌËÛË.
∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ¶À™¶∂-¶À™-
¢∂ ›ӷÈ:
·. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·.
‚. √È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÏfiÁÔÈ.
Á. √È Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ fiÔ˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ‹ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó.
‰. ∏ Û˘Ó˘ËÚ¤ÙËÛË.
Â. ∏ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·.
ø˜ Û˘ÓÔÏÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÂ
Û¯ÔÏ›· ‹ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ À¶∂¶£.
∆· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·) ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· οı ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ‚) ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ¶¢ 50/96, η-
ıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ÙÔ˘ À¶∂¶£ (º.361.23/110/118468/¢1/22-10-2007 ηÈ
122075/¢2/29-10-2007). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ¤ÙË Î·È Ì‹Ó˜. ÃÚfiÓÔ˜ ›ÛÔ˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Âη¤ÓÙ (15)
ËÌÂÚÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ï‹Ú˘ Ì‹Ó·˜, ÂÓÒ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë.
∂ȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ (ª™¢), ÚÔ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ·Ú·-
Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:
2.1.18. ªÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ (ª™¢)
2.1.18.·. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÌÂٷ٤ıËηÓ.
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÌÂٷ٤ıËηÓ, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ª™¢ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ı¤Û˘ ·fi ÙË Ï‹-
ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ.
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙË ÌÂٿٷ͋ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÌÂÈ-
Ó·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·›ÚÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‹ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË, ÙȘ ª™¢ Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ‰/ÓÛ˘ ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·-
Ê›Ԣ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ª¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ª™¢
51
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘. ∆Ș ›‰È˜ ª™¢ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÚÔ-
ÛˆÚÈÓ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, Â¿Ó ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿-
ıÂÛË ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞Ó ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ª™¢ Ù˘ Ó¤·˜
ÙÔ˘˜ ı¤Û˘, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.
2.1.18.‚ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÛ¿ÛÙËηÓ
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÛÒÓÙ·È ·fi ¶À™¶∂ Û ¶À™¶∂ ‹ ·fi ¶À™¢∂ Û ¶À™¢∂ Î·È ÙÔÔıÂ-
ÙÔ‡ÓÙ·È Û ۯÔÏ›Ô, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ª™¢ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·fiÛ·Û˘ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·-
ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÌfiÚÈ· Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Û˘.
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÛÒÓÙ·È ‹ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜
ÂÎ/Û˘ (∞∂π, ∆∂π, ¿ÏÏ· ˘Ô˘ÚÁ›·, π.ªËÙÚÔfiÏÂȘ Î.¿.) Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ª™¢ Ù˘ ÏËÛȤÛÙÂ-
Ú˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ∆Ș ª™¢ Ù˘ ÏËÛȤÛÙÂÚ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ‰/ÓÛË ‹ Û ÁÚ·-
ÊÂ›Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙË ÌÂٿٷ͋ ÙÔ˘˜, ·Ú¤ÌÂÈ-
Ó·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶À™¶∂ ‹ ÙÔ˘ ¶À™¢∂, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÙÔÔı¤-
ÙËÛË Û ۯÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Î·È ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó Û ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ
ÂÍ‹˜ ª™¢: ·) °È· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ·fiÛ·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ª™¢ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ô˘ ˘ËÚÂ-
ÙÔ‡Ó ‚) °È· ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÙȘ ª™¢ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘
˘¿ÁÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ‹ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ‰È¿ıÂÛË. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙfiÙ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ›, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÏÈÁfi-
ÙÂÚ˜ ª™¢ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜.
2.1.18.Á. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÚÔ¸ËÚÂÛ›·
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ‹ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ۯÔÏ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÛÙ¤Ï-
ÏÂÙ·È, ÏfiÁˆ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ª™¢ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘˜.
■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ¿ÏÏË ‚·ıÌ›‰· ÂÎ/Û˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÌfiÚÈ· Ù˘ ÏËÛȤ-
ÛÙÂÚ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
■ °È· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ‹ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ‰‡Ô ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÔÏ›· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ª™¢, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈ-
ο Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜
ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ÙÚ›· Û¯ÔÏ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ (¢,∂,™∆), Â› 8 ÒÚ˜ ÛÙÔ
ηı¤Ó· ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÙ¿ (7) ÌËÓÒÓ. ÕÚ· Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Ù‡Ô:
ηÙËÁÔÚ›· Û¯ÔÏ›Ԣ à ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜/ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· à ̋Ó˜ ‰È‰·Ûη-Ï›·˜/‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ,
ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· , ı· ›ӷÈ:
4Ã8/24Ã7/12= 0,78
5 Ã 8/24 Ã 7/12=0,97
6 Ã8/24 à 7/12=1,17=™‡ÓÔÏÔ ÌÔÓ¿‰ˆÓ 7 ÌËÓÒÓ=2,92
52
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ˘ËÚÂÙ› ÁÈ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ˆÚ·Ú›Ô˘ Û ‰‡Ô
(2) Û¯ÔÏ›· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ª™¢, ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Ë̤ڷ
‰È·Ó‡ıËΠÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¤‰Ú· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ª™¢.
2.1.18.‰ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ‰È¿ıÂÛË
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· Ó· ηχÙÔ˘Ó
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎÂÓ¿ Û ۯÔÏ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ª™¢ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ
ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
2.1.19. ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:
·) ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
31
√È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÌÂ-
Ù¿ıÂÛ˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ‰‡Ô (2) ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙȘ
ı¤ÛÂȘ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó. √È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ηÈ
£ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (¡.2986/2002).
‚) ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ™.∂.∫ (Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ)
32
√È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó
Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ‰ÈÂÙ‹ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó. √È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·fi-
Ê·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÂÚÈÊÂ-
ÚÂÈ·ÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
∆· ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÙ·Ù›-
ıÂÓÙ·È ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶¢ 50/96, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ٷ ¶¢ 100/97
Î·È 39/1998. ™ÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ËÚÂÛ›· ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË
Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜.
2.1.20. ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16, ÂÚ.µã ÙÔ˘ ¡.1566/85, ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡
¤ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ:
·. ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ˘ԉȢı˘ÓÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ™.∂.∫
Î·È ˘‡ı˘ÓˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ™.∂.∫ ηÈ
‚. ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·fi ˘·ÈÙÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.
53
31 µÏ¤Â:. ¶. ¶Ô˘Ï‹: «∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ›» °’ ∂Ή. ™¿ÎÎÔ˘Ï· 2006, ÛÂÏ.124
32 µÏ¤Â: ¶. ¶Ô˘Ï‹: «∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ›» °’ ∂Ή. ™¿ÎÎÔ˘Ï· 2006, ÛÂÏ. 128-129
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
2.2 ∞¶√™¶∞™∂π™ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™
∞fiÛ·ÛË Â›Ó·È Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘
ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ı¤Û˘ Î·È Ë ·Ó¿ıÂÛË Û ·˘ÙfiÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Û ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ·fiÛ·ÛË Â›-
Ó·È Ì¤ÙÚÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi Î·È Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ˘ËÚÂÛȷ΋ ·Ó¿ÁÎË.
°È· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ¡. 1566/85, fiˆ˜
·˘Ùfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ.
2.2.1. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ – ¢È·‰Èηۛ· ·ÔÛ¿ÛˆÓ
∏ ·fiÛ·ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Á›ÓÂÙ·È
ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿-
ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜, Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘-
Û˘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ Ì¤-
¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.
33
ªÂ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ·fi Û¯ÔÏ›Ô
Û ۯÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ·fi-
Û·Û˘ ·‡Ô˘Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘
˘ËÚÂÙÔ‡Ó.
34
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·ÔÛÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Ì¤ÏË
ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Û ۯÔÏ›· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙˆÓ ÔÚ-
Á·ÓÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ.
35
2.2.2. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÛ¿ÛˆÓ
™Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, fiˆ˜: ·) ‚·ÚȤ˜
Î·È ‰˘Û›·Ù˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, ‚) Û˘Ó˘ËÚ¤ÙËÛË Û˘˙‡ÁˆÓ, Á) ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·ÚÔ› ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› Ïfi-
ÁÔÈ, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·fiÛ·ÛË Û ¿ÏÏÔ ÓÔÌfi Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ηÈ
£ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16, ÂÚ.°,ã·Ú.4 ÙÔ˘ ¡. 1566/85.
·) ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁÓÒÌË ÙÔ˘
ÔÈΛԢ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘
/ÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜: ·) ÛÙËÓ
ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£ Î·È ‚) Û ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, Ô˘ ÂÔÙ‡-
ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ À¶∂¶£, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
¿ÚıÚÔ 16, ÂÚ.°ã, ·Ú.6 ÙÔ˘ ¡. 1566/85.
54
33 µÏ¤Â: À∞ º.353.1./324/105657/¢1 / 16-10-2002 ·Úı. 18 ·Ú.6
34 µÏ¤Â: ¡.1566/85 ·Úı.16 ÂÚ.°ã·Ú.3
35 µÏ¤Â: À∞ º.353.1/324/105657/¢1 / 16-10-2002 ·Úı.19 ·Ú.3
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
‚) ŸÛÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙË ‰ÈÂÙ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋
˘ËÚÂÛ›· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ·fiÛ·Û˘ (¿ÚıÚÔ 21
ÙÔ˘ ¡. 3328/05).
Á) ¢·ÛοϘ, Ô˘ Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú˜ ·È‰ÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÚÈ¿ÌÈÛË ÂÙÒÓ, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÒÓÙ·È ·fi ÔÏÈ-
ÁÔı¤ÛÈ· Û ÔÏ˘ı¤ÛÈ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‡ÛÙÂ-
Ú· ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û‡Ìʈӷ
ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16, ÂÚ. °,·Ú.10 ÙÔ˘ ¡. 1566/85.
‰) ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ Â›Ó·È Û‡˙˘ÁÔÈ ÌÂÏÒÓ
¢.∂.¶ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ‹ ∂.¶. ∆.∂.π. ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ‹ ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÓÔ-
ÌÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÒÓÙ·È Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ηْ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù˘
ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ¢.∂.¶ ‹ ∂.¶ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ fiÏ˘ fiÔ˘ Â›Ó·È Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (¿ÚıÚÔ 6
·Ú. 4 ¡. 3027/02).
36
Â) °È· ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙË
‰ËÌfiÛÈ· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ ·ÓÒٷ٘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·Î·‰Ë-
̛˜ ‹ Î·È ÛÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘
·Ú.6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¡. 2740/1999.
37
ÛÙ) ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶À™¶∂
Î·È ¶À™¢∂, ·ÔÛ¿Ù·È Û οı ∂.∫.º.∂. (ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ) ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ
(¿Úı.13 ·Ú.10 ÙÔ˘ ¡. 3149/03).
38
2.2.3 ∞fiÛ·ÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·‰È΋̷ÙÔ˜
∞Ó ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¤ÓÔÚÎË ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÁ›ÚÔ-
ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘fiÓÔȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·fiÛ·Û‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏ›Ô
ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‡ÛÙÂ-
Ú· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘-
Ï›Ô˘. ∏ ·fiÛ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿-
ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜.
39
ªÂ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·fiÛ·ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û ۯÔÏÂ›Ô ¿ÏÏÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡
∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛ΢-Ì¿ÙˆÓ.
40
55
36 µÏ¤Â: °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘: «∆Ô ÂÁÎfiÏÈÔ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡» ª¿ÈÔ˜ 2007
37 µÏ¤Â: ¿ÚıÚÔ 6, ·Ú·ÁÚ. 6 ÙÔ˘ ¡. 2740/1999
38 µÏ¤Â: ¿ÚıÚÔ 13, ·Ú·ÁÚ. 10 ÙÔ˘ ¡. 3149/2003
39 µÏ¤Â: ∞ÚıÚÔ 16, ÂÚ. °,ã·Ú.7 ÙÔ˘ ¡. 1566/85 Î·È À∞ º.353.1./324/105657/¢1 / 16-10-2002 ·ÚıÚ.18, ·Ú.7
40 µÏ¤Â: ÕÚıÚÔ 16, ÂÚ. °,ã·Ú.7 ÙÔ˘ ¡.1566/85
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
2.2.4. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙ· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›·
Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16, ÂÚ. °,ã·Ú. 9 ÙÔ˘ ¡. 1566/85, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÛ·-
Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙ· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜, Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰È¢-
ı‡ÓÛÂˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û¯Ô-
Ï›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓ¤˜.
√È ·Ú·¿Óˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·fiÛ·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÌÂ
·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û ۯÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜.
41
∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔ-
Ôı¤ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡-
Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·-
ÙÔ˜. ∞Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓÔÌfi ‹ ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi
‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û ۯÔÏ›· ¿ÏÏÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ ÓÔ-
̷گȷÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜.
2.2.5 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ·ÔÛ¿ÛˆÓ
·. ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16
¡.1566/85.
‚. ∞ÌÔÈ‚·›Â˜ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (¶¢ 50/96 Î·È 100/97).
Á. ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο Û¯ÔÏ›·.
‰. ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙȘ
ÂȉÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
Â. ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ÌÔ˘ÛÈο Á˘ÌÓ¿ÛÈ· – χÎÂÈ·.
ÛÙ. ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù¿ÍÂˆÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜.
˙. ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂ 11, Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰/ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘.
Ë. ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ∞.∂.π Î·È ∆.∂.π.
È. ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (¡. 2413/96 Î·È ¡. 3404/05).
√È ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ÙÔ˘
À¶∂¶£.
42
2.3. ª∂∆∞∆∞•∂π™ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™
ªÂ ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÂٿٷ͢, Ë ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÌÂÙ·-
56
41 µÏ¤Â: À∞ ·Ú.º.353.1./324/105657/¢1/ 16-10-2002, ·ÚıÚ.17 ·Ú.10
42 µÏ¤Â: ¶. ¶Ô˘Ï‹: «∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ›» °’ ÂΉ. ™¿ÎÎÔ˘Ï· 2006, ÛÂÏ.169-170
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
‚¿ÏÏÂÙ·È, ‰ËÏ. ·ÏÏ¿˙ÂÈ ı¤ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÎÏ¿‰Ô, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ
˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∏ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘ Î·È Ù·
˘ËÚÂÛȷο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·.
43
°È· ÙË ÌÂٿٷÍË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16,
ÂÚ. ¢ã ÙÔ˘ ¡. 1566/85, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ù˘ ·Ú. 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ÙÔ˘
¡.3260/2004. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi, ÌÂٿٷÍË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÎÏ¿‰Ô Û ÎÏ¿-
‰Ô ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÎÏ¿‰Ô Ì ¯ÚÔÓÔÏÔ-
Á›· Ï‹„˘ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ·fi ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Ï‹„˘ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂٷٷÛÛÔ-
̤ÓÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ‰ÈÂÙ›·˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Â-
Ù·È ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¤ÌÙÔ (5
Ô
).
ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒ-
ÌË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌÂٿٷÍË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û ÎÂÓ‹ ı¤ÛË
¿ÏÏ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.
2.3.1 ªÂٿٷÍË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ¿Ï-
Ϙ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Û ¡¶¢¢ (ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘)
∏ ÌÂٿٷÍË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Û ÎÂÓ‹ ı¤ÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘, ÙË ÁÓÒÌË
ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË
˘Ô˘ÚÁÒÓ (¿ÚıÚÔ 5, ·Ú.7 Ó. 1824/88).
44
2.3.2 ªÂٿٷÍË ÏfiÁˆ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16, ÂÚ. ∞ã,·Ú.6 ÙÔ˘ ¡. 1566/85, fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ô ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ÈηÓfi˜ ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ,
ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷٷÁ› Û ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ı¤ÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ¶À™¶∂ ‹ ¶À™¢∂. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ô ÌÂÙ·-
Ù·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ
25ÂÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌË ˘ËÚÂÛ›·.
2.4. ¶ƒ√∞°ø°∂™ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ‚·ıÌfi ·ÓÒÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ η٤¯ÂÈ. ∏
ÚÔ·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂ-
Û›·. °È· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ
ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16, ÂÚ. ∞ã ÙÔ˘ ¡. 1566/85: «¢ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚˆÙÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘».
57
43 µÏ¤Â: ¶.¶Ô˘Ï‹: «∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ›» °’ ÂΉ. ™¿ÎÎÔ˘ÏÔ· 2006 ÛÂÏ.172
44 µÏ¤Â: πˆ¿ÓÓË °È·ÓÓ¿ÎÔ˘: «√ÚÁ¿ÓˆÛË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ∂ÔÙ›· ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘»
∞ı‹Ó· 2002, ÛÂÏ.154
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
2.4.1 ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÂÚ.∞ã·Ú.4 ÙÔ˘ ¡.1566/85, Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂ-
ÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ··È-
ÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÚÔ·¯ı› ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ‚·ıÌfi.
2.4.2 ™‡ÓÙ·ÍË Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔ·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16, ÂÚ. ∞ã,·Ú.1 ÙÔ˘ ¡.1566/85, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î¿ı ¤ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿Û-
ÛÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ οı ÓÔÌÔ‡ ‹ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ï-
Ê·‚ËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ηٿ ηÙËÁÔÚ›·, ÎÏ¿-
‰Ô, ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ‚·ıÌfi Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, Ì·˙› Ì ÛÙÔȯ›· ‰ËψÙÈο Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ˘Ë-
ÚÂÛ›·˜, Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ηٿ ‚·ıÌfi Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ, Î·È ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. √È Î·-
Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘
ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜ Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ À¶∂¶£, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÁÈ· fiÏË
ÙË ¯ÒÚ· ·ÏÊ·‚ËÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤Î· (10) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂ-
ˆÓ, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ¤ÓÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ·fiÊ·ÛË Â› ÙˆÓ ÂÓ-
ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘
¤ÓÛÙ·Û˘.
2.4.3 ¢È·‰Èηۛ· ·fiÊ·Û˘ ÚÔ·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È Ì ·fiÊ·-
ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
45
. √È ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ›Ó·Î·
ÚÔ·ÎÙ¤ˆÓ Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Ì‹Ó· ∞Ú›-
ÏÈÔ Î¿ı ¤ÙÔ˘˜. √ ›Ó·Î·˜ ·˘Ùfi˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ˆ˜ ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘
ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Î·È ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÚÔ·ÎÙ¤ÔÈ ·fi Ù· ˘ËÚÂÛȷο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·.
46
¶ÚÔ·ÎÙ¤ÔÈ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘
˘ËÚÂÛȷ΋˜ ¢‰ÔÎÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ «Â·ÚΛ˜», ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ‚·ıÌfi µ ãÎ·È ÙÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ «Î·ÏÔ›», ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ‚·ıÌfi ∞ã.
58
45 µÏ¤Â: À∞ ·ÚÈı.º.353.1./324/105657/¢1/16-10-2002 ·Úı.3, ·Ú.2 ,ÂÚ.È·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ ›‰È· À∞ ÛÙÔ
¿ÚıÚÔ 3,·Ú.2, ÂÚ.È‚, ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ΢ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÚÔ·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.
46 µÏ¤Â: ÕÚı.16 ÂÚ.∞ã·Ú.3·) ÙÔ˘ ¡.1566/85
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
2.4.4 ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16, ÂÚ. ∞ã,·Ú.Á ÙÔ˘ ¡. 1566/85, ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:
°È· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¶∂, ηÙfi¯Ô˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊÔ›-
ÙËÛ˘ ‹ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∞∂π Û˘Ó·ÊÔ‡˜ Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È
‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó, ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ηٿ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ‚·ıÌfi µã Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ‚·ıÌfi ∞ã ηٿ ¤Ó·
¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ ‰‡Ô ¤ÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ‰È‰·-
ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜.
47
2.5. ∂¶π§√°∏ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™
∆· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ·˘ÍË̤ӷ ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È Ì ·˘ÛÙËÚ¿
˘ËÚÂÛȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ™˘ÓÔÙÈο Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÏËÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ , ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:
2.5.1 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
¢ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·‡ÔÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È
ÂÈϤÁÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
2.5.2 ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÁÚ·-
Ê›ˆÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
¶ÚÔ˝ÛÙ·ÓÙ·È ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂȉÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Á›-
ÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË
ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (¿ÚıÚÔ 2, ·Ú.1, ÂÚ. Á Î·È ‰ ÙÔ˘ ¡.3467/06 «∂ÈÏÔÁ‹
ÛÙÂϯÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘»).
2.5.3 ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ™∂∫ (Û¯ÔÏÈο ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο Τ-
ÓÙÚ·)
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¡. 3467/06).
∆ÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (À∞ º.353.1./324/105657/¢1/
16-10-2002 ·Úı.3, ·Ú.2, ÂÚ.ı,È).
59
47 µÏ¤Â: ¶. ¶Ô˘Ï‹: «∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ›» °ã∂Ή. ™¿ÎÎÔ˘Ï· 2006 ,ÛÂÏ.170-171
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
2.5.4 ÀԉȢı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ™∂∫ Î·È ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ̤ˆÓ
™∂∫ (∞Ú.2, ·Ú.4ÙÔ˘ ¡. 3467/06)
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ À∞ º.353.1./324/105657/¢1/16-10-2002, ·Úı.17, ·Ú.4, 5, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜
ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ΢ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ˘ԉȢı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ™∂∫ η-
ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ™∂∫ ηÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›·.
2.6. ¢π∞£∂™πª√∆∏∆∞ ∆ø¡ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™
∂∫¶∞π¢∂À™∏™
∏ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ÙÔ˘
˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ù›ıÂÙ·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· ‹ Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (¶À™¶∂-¶À™¢∂)
48
ÏfiÁˆ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤Ú·
·fi ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, Â›Ó·È fï˜, ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜
ÂÈÙÚÔ‹˜ È¿ÛÈÌË. ∏ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ˘Âڂ› ÙÔ ¤Ó· (1) ¤ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ‰˘Û›·Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Ù· ‰‡Ô (2) ¤ÙË (¿ÚıÚÔ 100, ·Ú.2
¡.,3528/07).
∫·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ, ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÔÈ ˘ÁÂÈÔÓÔ-
ÌÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·
ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∞Ó Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹
Áӈ̷Ù‡ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·ÔχÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο, Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·ıÂ-
ÛÈÌfiÙËÙ·˜.(¿ÚıÚÔ 100, ·Ú.3 ÙÔ˘ À∫).
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 21 ÙÔ˘ ¡. 3528/07, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ·ÔχıËΠÏfiÁˆ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‹
ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ·Ó·‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È, ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÔÈΛ·˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜
ÂÈÙÚÔ‹˜. °È· ÙÔÓ ·Ó·‰ÈÔÚÈÛÌfi ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
2.7. ∞À∆√¢π∫∞π∏ £∂™∏ ™∂ ∞ƒ°π∞ ∆ø¡ ∂∫¶/∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™
∂∫¶/™∏™
ªÂ ÙË ı¤ÛË Û ·ÚÁ›· Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÂÓÂÚÁÔ‡ ˘ËÚÂÛ›·˜.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 103 ÙÔ˘ ¡. 3528/07, Û ·ÚÁ›· Ù›ıÂÙ·È ·˘ÙÔ‰›Î·È· Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ÛÙÂ-
Ú‹ıËΠÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙ·ÏÌ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ‹ ‰ÈηÛÙÈ-
΋ ·fiÊ·ÛË, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·ÔχıËΠ̠ÂÁÁ‡ËÛË. ∂›Û˘ Ù›ıÂÙ·È Û ·ÚÁ›· ·˘ÙÔ‰›Î·È· Ô ˘¿Ï-
ÏËÏÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘. ∏ ·ÚÁ›· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ-
Ô›ËÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÚÔ-
ÛÊ˘Á‹˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË
60
48 µÏ¤Â: ¶¢ 1/2003, ·Úı.11, ·Ú.20 Î·È ·Úı.12, ·Ú.21 ηıÒ˜ Î·È ¿Úı.17 ·Ú.13 (∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ∫À™¶∂)
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ÚÔÛÊ˘Á‹.
√ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙÔ‰›Î·È· ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ·Ó ÂÎÏ›„ÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ·ÚÁ›·.
2.8 ¢À¡∏∆π∫∏ £∂™∏ ™∂ ∞ƒ°π∞ ∆ø¡ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¶/£ªπ∞™ ∫∞π
¢/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™
ªÂ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (¶À-
™¶∂-¶À™¢∂)
49
, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ı¤ÛË Û ·ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 104 ÙÔ˘
¡. 3528/07, fiÙ·Ó:
·. ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ·‰›ÎËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ·fi ÙËÓ
˘ËÚÂÛ›·,
‚. ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ·Ú¿و̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘
ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘,
Á. ˘¿Ú¯ÂÈ ‚¿ÛÈÌË ˘fiÓÔÈ· ÁÈ· ¿Ù·ÎÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÚÔ˚ÛÙ·-
̤Ó˘ ·Ú¯‹˜ ‹ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÂÈıˆÚËÙ‹.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ı¤ÛË Û ·ÚÁ›·, ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡-
Ù·È Ó· ·ÔÊ·Óı› ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ӷ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘. ∏ ·ÚÁ›· ·›ÚÂÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
¿ÚÔ‰Ô ‰ÈÂÙ›·˜ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘.
2.9. §À™∏ ∆∏™ À¶∞§§∏§π∫∏™ ™Ã∂™∏™
50
∏ ˘·ÏÏËÏÈ΋ Û¯¤ÛË, χÂÙ·È ·) Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ‚) Ì ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·Ú·›ÙË-
Û‹˜ ÙÔ˘, Á) Ì ÙËÓ ·fiÏ˘Û‹ ÙÔ˘.
2.9.1. ¶∞ƒ∞π∆∏™∏
51
∏ ·Ú·›ÙËÛË Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÁÁڿʈ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿Ú-
ıÚÔ 149, ·Ú.1 ÙÔ˘ À∫.
∏ ·Ú·›ÙËÛË ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂȘ:
·. ∞Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎÎÚÂÌ› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÏËÌ̤-
ÏËÌ·, ·fi Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú.1, ÂÚ. · ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ÙÔ˘ À∫, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÎÏÔ‹,
˘ÂÍ·›ÚÂÛË, ·¿ÙË Î.¿..
61
49 µÏ¤Â: ¶¢ 1/2003 ·Úı.11, ·Ú.22 Î·È ·Úı.12 ,·Ú.23
50 µ µÏ¤Â: ¶. ¶Ô˘Ï‹: «∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ›» °ã∂Ή. ™¿ÎÎÔ˘Ï· 2006, ÛÂÏ.175 Â.
51 µÏ¤Â: πˆ¿ÓÓË °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ «√ÚÁ¿ÓˆÛË ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ∂ÔÙ›· ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘»
∞ı‹Ó· 2002, ÛÂÏ.154
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
‚. ∞Ó ÂÎÎÚÂÌ› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ηÎÔ‡ÚÁËÌ·.
Á. ∞Ó ÂÎÎÚÂÌ› ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ·Ú¿و̷ Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘.
‰. ∞Ó Ë ÔÈÓÈ΋ ‹ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ·ÛÎËı› ̤۷ Û ‰‡Ô (2) Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·-
Ú·›ÙËÛ˘ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘.
2.9.1.∞. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘
ŸÙ·Ó Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÁÈ· Ó· Â¤ÏıÂÈ Ë Ï‡ÛË Ù˘ ˘·ÏÏËÏÈ΋˜
Û¯¤Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÙÔ˘.
2.9.1.µ. ∞Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 148 ÙÔ˘ À∫, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ̤۷ Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂ-
ÛÌ›· ÂÓfi˜ (1) Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·Ú·›ÙËÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô-
‰ÂÎÙ‹, ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜.
2.9.1.°. ∞Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘
™‡Ìʈӷ Ì ·Ú. 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 148 ÙÔ˘ À∫, Ë ·›ÙËÛË ·Ú·›ÙËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ì Ú¿ÍË,
Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÂÚÈÏËÙÈο ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘-
‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. °È· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ‰È-
¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
52
∏ ˘ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ú·›ÙËÛ˘,
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ‰Âη¤ÓÙ (15) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘. ∞Ó Ì¤Û· Û ‰Âη¤ÓÙ (15)
Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·Ú·›ÙËÛ˘, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Â·Ó¤ÏıÂÈ Ì ‰Â‡ÙÂÚË ·›ÙË-
ÛË ÂÌ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È Ï‡ÂÙ·È Ë ˘·ÏÏË-
ÏÈ΋ Û¯¤ÛË, ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·›ÙËÛ˘. ∏ ·›ÙËÛË ·Ú·›ÙËÛ˘ ıˆÚ›ٷÈ
fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È Ï‡ÂÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ Ë ˘·ÏÏËÏÈ΋ Û¯¤ÛË, ·Ó ·Ú¤ÏıÂÈ ¿Ú·ÎÙË ÚÔ-
ıÂÛÌ›· ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘. °È· ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ˘·ÏÏËÏÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È
‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË, ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜.
∞Ó Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·ԉ¯Ù› ‰ÈÔÚÈÛÌfi Û ¿ÏÏË ı¤ÛË ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ
35 ÙÔ˘ À∫, .¯. Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›·, Û ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, Û √∆∞ Î.¿., ıÂ-
ˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·˘ÙÔ‰›Î·È· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË.
∂ȉÈο, fiÙ·Ó o ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ‚Ô˘Ï¢-
Ù‹˜, ÔÊ›ÏÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·Ú·ÈÙËı›, ÚÈÓ Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 56, ·Ú.1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ·Ú·›ÙËÛË Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ÁÚ·Ù‹ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘.
62
52 µÏ¤Â: À∞ º.353.1./324/105657/¢1/16-10-2002 ¿Úı.19 ·Ú.7
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
2.9.2. ∂∫¶∆ø™∏
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 149 ÙÔ˘ À∫, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÎ›ÙÂÈ ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ
Ì ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË:
·. ηٷ‰ÈηÛÙ› Û ÔÈÓ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚfiÛηÈÚ˘ οıÂÈÚ͢ ‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÓ‹ ÁÈ·
ÏËÌ̤ÏËÌ·, ·fi Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ÙÔ˘ À∫, .¯. ÎÏÔ‹, ˘ÂÍ·›ÚÂÛË, ·¿ÙË
Î.¿.,
‚. ηٷ‰ÈηÛÙ› Û ÔÈÓ‹ ÁÈ· ÏÈÔÙ·Í›· ,
Á. ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.
2.9.3. ∞¶√§À™∏
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 152 ÙÔ˘ À∫, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·ÔχÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÔ˘˜:
·. ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘ (.¯. ÁÈ· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÚԂϤ-
ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 109 ÙÔ˘ À∫, fiˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ›ÛÙ˘ Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·, Ë ·-
Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ ηٿ ÙÔÓ ÔÈÓÈÎfi ÎÒ‰Èη Î.·.),
‚. ۈ̷ÙÈ΋ ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
(¶À™¶∂-¶À™¢∂),
53
Á. ηٿÚÁËÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘ËÚÂÙ› (Ë ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ‡˜),
‰. Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ∂ȉÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 155 ÙÔ˘ À∫, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·ÔχÂÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌÂ
ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 65
Ô˘
¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ‹ ÙÔ˘ 67
Ô˘
·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·-
ÂÓÙ·ÂÙ›·. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ·ÔÏ˘ı› ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ë-
ÚÂÛ›· Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 60
Ô˘
¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÙÚÈ·ÓÙ·¤ÓÙ ¤ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ηÈ
Û˘ÓÙ¿ÍÈÌ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ À∞ º.353.1./324
/105657/¢1/16-10-2002, ¿Úı.19, ·Ú.6, ÙȘ ‰È·ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ·fiÏ˘Û˘ ÏfiÁˆ 35ÂÙ›·˜
‹ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ, ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÈÛfiÙÈÌˆÓ Û¯ÔÏ›-
ˆÓ, ÂΉ›‰Ô˘Ó ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· À∞ ÛÙÔ ¿Úı.18,
·Ú.10, ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ·fiÏ˘Û˘ ÙˆÓ ÚÔ-
ÛˆÚÈÓÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿Úı.17, ·Ú.3 ÙÔ˘ ¡. 1566/85, Ë ·fiÏ˘ÛË ÙˆÓ
ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ¯ˆÚ›˜
ηÌÈ¿ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË.
Â. ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 95 ÙÔ˘ À∫. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÌË ÚÔ-
·ÎÙ¤Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È Û ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Î·-
Ù¿ÏÏËÏÔ˜. ∫·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·˘Ù‹˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ¤ÓÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ˘ËÚÂÛÈ·-
Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
63
53 µÏ¤Â: ¶¢ 1/2003 ¿Úı.11, ·Ú.21 Î·È ¿Úı.12, ·Ú.22 Î·È ·Úı.17, ·Ú.14 (∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ∫À™¶∂)
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
2.10. §À™∏ ∆∏™ ™Ã∂™∂ø™ ∂ƒ°∞™π∞™ ∆ø¡ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ∆∏™ π¢πø∆π-
∫∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™
™ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ-
ÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ ÈÛfiÙÈ̈Ó, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 682/77
«¶ÂÚ› π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ °ÂÓÈ΋˜ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ Î·È ™¯ÔÏÈÎÒÓ √ÈÎÔÙÚÔÊ›ˆÓ» ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi
Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 62 ÙÔ˘ ¡1566/85 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ÙÔ˘ ¡2986/2002.
64
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
YËÚÂÛȷΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
65
2.11. À¶√¢∂π°ª∞∆∞ ∞π∆∏™∂ø¡
1) ∞π∆∏™∏ ¶ƒ√™
∆Ô˘/Ù˘…………. ∆Ô …..°Ú·ÊÂ›Ô ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
¢·ÛοÏÔ˘/·˜ ÙÔ˘ …../ı¤ÛÈÔ˘ √‰fi˜…..·ÚÈıÌfi˜……∆∫…….
¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ԣ ¶fiÏË……..¡ÔÌfi˜……..
∆·¯. ¢/ÓÛË………
∆ËÏ……………… ÀÔ‚¿Ïψ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘
·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·,Î·È ·Ú·Î·ÏÒ
£∂ª∞: «∞›ÙËÛË ·Ú·›ÙËÛ˘» ÁÈ· ÙȘ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Û·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.
ªÂÙ¿ ÙÈÌ‹˜
¶fiÏË – ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· √ ·ÈÙÒÓ/∏ ·ÈÙÔ‡Û·
2) ∞π∆∏™∏ ¶ƒ√™
∆Ô˘/Ù˘…………… ∆Ô……°Ú·ÊÂ›Ô ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
‰·ÛοÏÔ˘/·˜ ÙÔ˘ √‰fi˜……∞ÚÈı….∆∫….¶fiÏË….
……./ı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌ ¡ÔÌfi˜……
™¯ÔÏ›Ԣ.
∆·¯. ¢/ÓÛË…….. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fi….·›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ÁÈ·
∆ËÏ……… ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ·
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, Â·Ó¤Ú¯ÔÌ·È
£∂ª∞: «¶·Ú·›ÙËÛË ÁÈ· Î·È Û‹ÌÂÚ·……..Ì ‰Â‡ÙÂÚË ·›ÙËÛË
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË» ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Î·È ÂÈÛËÌ·›Óˆ, fiÙÈ
Ë ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ηÈ
¶fiÏË-∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË.
¶·Ú·Î·ÏÒ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.
ªÂÙ¿ ÙÈÌ‹˜
√ ·ÈÙÒÓ/∏ ·ÈÙÔ‡Û·
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi
¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
¶/ıÌÈ·˜
Î·È ¢/ıÌÈ·˜
∂Î/Û˘
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
3.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
∞. ∂π™∞°ø°∏
3.1. ŒÓÓÔÈ· ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ¤¯ÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂ-
ÒÛÂȘ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú¿‚·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈı·Ú¯È΋ ¢ı‡ÓË, Ë ÔÔ›·
·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∏ ¢ı‡ÓË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î˘-
Ú›ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‹ ÙËÓ ·ÛÙÈ΋.
∆Ô ˘·ÏÏËÏÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÚԂϤÂÈ, ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂȉÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ·
ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, Ì ·Ò-
ÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ Â˘Ù·Í›·˜. ∆Ô Û‡ÓÔ-
ÏÔ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È: 1) Û ηÓfiÓ˜ Ô˘ η-
ıÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÈı·Ú¯Èο ·‰È΋̷ٷ Î·È ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ Î·È 2) Û ηÓfiÓ˜ Ô˘ ηıÔÚ›-
˙Ô˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó· Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ.
ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÎÒ‰Èη, ¡. 3528/07, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÈ-
ı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
3.2. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Î·È ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ
√ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘-
Û˘, ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜, ‰È¤ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, Ô˘
·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ÙfiÛÔ, ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ: ·) ÙÔ˘ ¡. 3528/07: «∫‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ ¢Ë-
ÌÔÛ›ˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡¶¢¢», ‚) ÙÔ˘ ¶¢ 429/87 (∞ã192),
Á) ÙÔ˘ ¡. 1566/85: «¢ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜», ÙÔ˘ ÔÔ›-
Ô˘ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿Úı. 16, ·Ú.3, ÂÚ. ÛÙã, ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ: «…ηٿ Ù· ÏÔÈ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·-
Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘», fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶¢ 47/2006: «ŸÚÁ·Ó· Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘» (∞ã 48), ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ
1 ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ: ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È…È) ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Úˆ-
ÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘,
ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›».
µ. ¶∂π£∞ƒÃπ∫∞ ¶∞ƒ∞¶∆øª∞∆∞
3.3. ¶ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· – µ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
√ÚÈÛÌfi˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜
ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 106 ÙÔ˘ ¡. 3528/07 ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜
Î·È ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:
■ 1. ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ·ÔÙÂÏ› οı ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Ô˘ Û˘-
ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ì ˘·›ÙÈ· Ú¿ÍË ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Î·È ÌÔÚ› Ó· ηٷÏÔÁÈÛı› ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ.
68
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
■ 2. ∆Ô ˘·ÏÏËÏÈÎfi ηı‹ÎÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È: ·)·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ô˘ ÔÈ Î›ÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿-
ÍÂȘ, ÔÈ ÂÁ·ÎÏȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÔÈ ‰È·Ù·Á¤˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Î·È ‚) ·fi ÙËÓ fiÏË
‰È·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜.
54
■ 3. ∆Ô ˘·ÏÏËÏÈÎfi ηı‹ÎÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, Û η̛· ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ú¿ÍË ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë, Ô˘ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È
ÚÔ‰‹Ïˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÓfïÓ.
∂ÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ·
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:
3.4. ¶ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. 3528/07
∆Ô ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ ¡. 3528/07 ÚԂϤÂÈ Ù· ÂÍ‹˜, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ
‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ:
1. ¶ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰›ˆ˜:
■ ·) ¶Ú¿ÍÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ¿ÚÓËÛË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿Á-Ì·ÙÔ˜ ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë
·ÊÔÛ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·.
■ ‚) ∏ ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÈÓÈÎfi ÎÒ‰Èη ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÔÈÓÈÎÔ‡˜
ÓfiÌÔ˘˜.
■ Á) ∏ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ·ÌÂÚÔÏË„›·˜.
■ ‰) ∏ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ.
■ Â) ∏ ¿ÚÓËÛË ‹ ·Ú¤Ï΢ÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜.
■ ÛÙ) ∏ ·Ì¤ÏÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÙÂÏ‹˜ ‹ ÌË ¤ÁηÈÚË ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜.
■ ˙) ∏ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ¯Â̇ıÂÈ·˜, Ì ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 26
56
ÙÔ˘ ¡.3528/07.
■ ªÂٷ͇ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜
˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË.
■ ∆Ô ˘·ÏÏËÏÈÎfi ηı‹ÎÔÓ ‰Â ÓÔÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ·Ù› «‰‡Ó·Ù·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÙ› Î·È ‰È’ ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ Î.¿., ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ›ÎÂÈÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ÂÚÈÂ-
¯fiÌÂÓÔ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ‰Ë ηÓfiÓˆÓ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‚·ıÌ›‰·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈ-
‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‹ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ» ( ™Ù∂ 3134/1980,
3731/1981).
55
■ ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙËı› ·Ú¿و̷ Û ‚¿ÚÔ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ô‰ÂÈ-
¯Ù› ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο fiÙÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ ‹ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·Ú¿-
‚·ÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, Î·È Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ Î·È ÙÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘
˘·ÈÙÈfiÙËÙ·˜.
69
54 µÏ¤Â: ¿ÚıÚÔ 106, ·Ú.2, ¡.3528/07.
55 µÏ¤Â: ∆¿¯Ô˘, ∞. π. & ™˘Ìˆӛ‰Ë, π.§. (2004). ∂ÚÌËÓ›· À·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ™ÂÏ. 969. 2Ë ¤Î‰ÔÛË. ∞ı‹Ó·-£ÂÛ-
Û·ÏÔÓ›ÎË: ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
■ Ë) ∏ ¿ÛÎËÛË ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ ·Ú¯‹˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, ÁÚ·-
ÙÒ˜ ‹ ÚÔÊÔÚÈÎÒ˜, Ì ÛÎfiÈÌË ¯Ú‹ÛË ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÂΉ‹Ïˆ˜ ·Ó·ÎÚÈ‚ÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‹ ÌÂ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÚÂ›˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ.
■ ı) ∏ ¿ÛÎËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ¤ÚÁÔ˘ Ì ·ÌÔÈ‚‹, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜.
■ È) ∏ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ¿ÚÓËÛË ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÁÈ· È·ÙÚÈ΋ ÂͤٷÛË.
■ È·) ∏ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÌË ¤ÁηÈÚË Û‡ÓÙ·ÍË ‹ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂÚÔÏËÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘.
■ È‚) ∏ ·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ë ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÌË Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜
Î·È Ë ÌË ¤ÁηÈÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.
■ ÈÁ) ∏ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÌË ¤ÁηÈÚË ·¿ÓÙËÛË Û ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÔÏÈÙÒÓ.
■ ȉ) ∏ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÚÔÙ›ÌËÛË ÓÂfiÙÂÚˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ì ·Ú·Ì¤ÏËÛË ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ.
■ ÈÂ) ∏ ¿ÌÂÛË ‹ ̤ۈ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÂÚÁ› ÂÈ-
ÙÚÔ‹, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‹ Ë ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ùfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ.
■ ÈÛÙ) ∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ η٤¯ÂÈ Ô
˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘, ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂ-
ÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‹ ÙÚ›ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ.
■ È˙) ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ˘ÏÈ΋˜ ‡ÓÔÈ·˜ ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ˘fiıÂÛ˘
·fi ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ, ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘.
■ ÈË) ∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÚ›ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ‡ÓÔÈ·˜ ‹ ÙËÓ Úfi-
ÎÏËÛË ‹ Ì·Ù·›ˆÛË ‰È·Ù·Á‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜.
■ Èı) ∏ Û‡Ó·„Ë ÛÙÂÓÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô˘ÛÈÒ‰Ë Û˘ÌʤÚÔÓÙ·
ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
■ Î) ∏ ÊıÔÚ¿ ÏfiÁˆ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˘ ¯Ú‹Û˘, Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ‹ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ¯Ú‹ÛË Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜
ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·.
■ η) ∏ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ‰›ˆÍ˘ Î·È ÙÈ̈ڛ·˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú. 2
57
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 110 ÙÔ˘ ¡.3528/07.
■ ΂) ∏ ¿ÚÓËÛË ·ÚÔ¯‹˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘.
■ ÎÁ) ∏ ¿ÚÓËÛË Û‡Ìڷ͢, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰ÈÂ-
Í·ÁˆÁ‹ ¤Ú¢ӷ˜, ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›-
ÎËÛ˘ Î·È Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÒÌ·Ù· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘.
2. ¢È·Ù¿ÍÂȘ
58
Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÂȉÈο ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÈÛ¯‡.
∂ÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ·
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:
70
56 ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Â¯Â̇ıÂÈ·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· Ï·Ì-
‚¿ÓÔ˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ (¿ÚıÚÔ 26, ·Ú.2, ¡.3528/07).
57 ∞Ó ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ·Û΋ÛÂÈ ‰›ˆÍË, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ, Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂ-
Û‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ.
58 µÏ¤ ·Ú¿ÚÙËÌ·.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
·) ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË
«·Ú¿‚·Û˘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜» Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ıˆÚÂ›Ù·È Î¿ı ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ
ÁÂÓÈÎÒÓ Ë ÂȉÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ÙË ‰ÈÔÈÎË-
ÙÈ΋ Ú¿ÍË ‹ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
√ ˘·ÏÏËÏÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ηıȤڈÛ ÓÔÌÔıÂÙÈο ÙȘ ·Ú¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ÚÔ¤‚Ë, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÛÙÔÓ
ηıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ηÈ
·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û ̛· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ··Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·و̿وÓ.
‚) ∆· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Î·È fi¯È ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο. ∂›Ó·È
‰ËÏ·‰‹ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË Ú¿ÍË ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë, Ë ÔÔ›·
‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÚËÙ¿ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ˆ˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷
59
.
Á) ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È ·ÙÔÌÈ΋ Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ÌÔÚ› Ó· ÓÔËı› ˆ˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋.
∂ÈÚfiÛıÂÙ· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¤ÛÂÈ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ù· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó·, fiˆ˜ ›ӷÈ: ·) Ë ·Ú¿‚·-
ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÈÓÈÎfi ÎÒ‰Èη ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÔÈÓÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ‚) Ë ·‰È-
ηÈÔÏfiÁËÙË ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ, Á) Ë ¿ÚÓËÛË ‹ Ë ·Ú¤Ï΢ÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘
˘ËÚÂÛ›·˜, ‰) Ë ·Ì¤ÏÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÙÂÏ‹˜ ‹ ÌË ¤Á΢ÚË ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, Â) Ë
¿ÛÎËÛË ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓ˘ ·Ú¯‹˜, ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, ÁÚ·ÙÒ˜ ‹ ÚÔÊÔÚÈÎÒ˜, ÛÎfi-
ÈÌ· Î·È Ì ¯Ú‹ÛË ·Ó·ÎÚÈ‚ÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‹ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÚÂ›˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, ÛÙ) Ë ¿ÛÎË-
ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ ¤ÚÁÔ˘ Ì ·ÌÔÈ‚‹, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ˙) Ë ·‰ÈηÈÔÏfi-
ÁËÙË ¿ÚÓËÛË ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÁÈ· È·ÙÚÈ΋ ÂͤٷÛË, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜.
ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈı·Ú-
¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù·.
3.5. ¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ.
¶·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ÙˆÙ¤Úˆ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ù∂, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈı·Ú¯È-
ÎÒÓ ·Ú·و̿وÓ:
■ ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ηıËÁËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÂÚfiÙ·Ó ·Ó¿ÚÌÔÛÙ·, Ì ·ÚÂ›˜ ‡‚ÚÂȘ Î·È ¯ÂÈÚÔÓÔ-
̛˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ ̤۷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜, Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ó·ÍÈÔÚÂ‹ ‰È·ÁˆÁ‹
ÂÓÙfi˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ (™Ù∂ 3463/75, ÂÚ. È‚ã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ·Ô˘Û›· ηıËÁËÙ‹ ·fi ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜, Û˘ÓÈ-
ÛÙ¿ ·Ú¿و̷ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ (™Ù∂
4188/84, ÂÚ. ‰ã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ÁÓÒÌ˘ ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ, Ì ‡ÊÔ˜ Ô͇ Î·È ÂÚÈÛÙÈÎfi Î·È Ì ÌÔÚÊ‹
·ÓÙȉÈΛ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ·Ú¯‹ Î·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔ¤‰È‰Â ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ-
Û‹ÎÔÓÙÔ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó Û‚·ÛÌÔ‡, ·ÔÙÂÏ› ·ÓÂ›ÙÚÂÙË ÎÚÈÙÈ΋, Ô˘ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ› ÙÔ Û¯Â-
71
59 ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 107, ÙÔ˘ ¡. 3528/07 Î·È Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰›ˆ˜» ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÈı·Ú¯È-
Îfi ‰ÈηÛÙ‹ Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÂÈ Ì «ÓÔÌÈÎfi ¤Ó‰˘Ì·» Ì›· Ú¿ÍË ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ì ‚¿ÛË Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È Ó·
ÙËÓ ˘·Á¿ÁÂÈ ÛÙË ·Ó¿ÏÔÁË ‰È¿Ù·ÍË ·˘ÙÔ‡.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
ÙÈÎfi ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (™Ù∂ 31/86, ÂÚ. Ëã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘
˺).
■ √È ÚÔÛ‚ÏËÙÈΤ˜ Î·È ˘‚ÚÈÛÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜, ηٿ ÙÔ˘ ‰/ÓÙ‹ ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ Î·È Ù˘
‰/ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÌË ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ Ù˘ (™Ù∂ 3035/84, ÂÚ. Ëã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Î·ıËÁËÙ‹ Ï˘Î›Ԣ Û ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶À™¢∂ Ó· ÌË ‰È‰¿ÍÂÈ Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹-
ÚÈÔ, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ‰È·Ù·Á‹˜ (™Ù∂ 1559/85,
ÂÚ. Âã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ·Ó¿ıÂÛË, ·fi ηıËÁËÙ‹ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘, Ù˘ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÙˆÓ
·Ó¿ ‰›ÌËÓÔ ÁÚ·ÙÒÓ Úfi¯ÂÈÚˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ·Ú¿و̷
Ù˘ ·ÙÂÏÔ‡˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜. (™Ù∂ 3134/70, ÂÚ. ÛÙã, ·Ú.1, ¿Ú-
ıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ÌË ¤ÁηÈÚË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ·ÔÙÂ-
Ï› ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ (™Ù∂ 488/90, ÂÚ. ‚ã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ·Ô˘Û›· ‰·ÛοÏÔ˘ ·fi ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ (™Ù∂ 2769/85,
ÂÚ. ‰ã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Î¿ı ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘,
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ù˘ ·‰ÈηÈ-
ÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô¯‹˜ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ (™Ù∂ 2429/78, ÂÚ. ‰ã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó fiϘ ‹ οÔȘ
·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜
ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜, ¤Ú· ·fi Ù· ·ÚÈ· ‰È‰·ÎÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·, ·ÔÙÂÏ› ·˘ı·›-
ÚÂÙË ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ¿ÚÓËÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ˘Ë-
ÚÂÛ›·˜ (¡™∫ 907/85, ÂÚ. ‚ã Î·È Âã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ¿ÚÓËÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÁÈ· È·ÙÚÈ΋ ÂͤٷÛË ·fi ÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋
ÂÈÙÚÔ‹, η›ÙÔÈ ÂÁÁڿʈ˜ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â›
·ԉ›ÍÂÈ, ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ (™Ù∂ 1028/81, ÂÚ. Èã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ
107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ·fi ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÚÔ˜ Ì·ı‹ÙÚÈ·, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ù‹ ·fi ÙÔ ÁÚ·-
Ùfi ¿ÏÏ˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔÎÏËı› ıfiÚ˘‚Ô˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›·, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ù˘ ·Ó·ÚÌfi‰È·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ˘¤Ú ‹ ηٿ ÙÚ›ÙÔ˘
ÚÔÛÒÔ˘ (™Ù∂ 3146/70, ÂÚ. ÈÛÙã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô˘Û›·Û ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Â› ÔÎÙÒ (8) ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ̤Ú˜, ÈÛ¯˘-
ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ :1) ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘, ›¯Â ·ÂÚÁ›· ÙÔ ∫∆∂§ ηÈ
fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯Â ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô, 2) ÙȘ ‰‡Ô
(2) ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ-
Τ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È 3) ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰‡Ô (2) Ë̤Ú˜ ‹Ù·Ó ¿ÚÚˆÛÙÔ˜, ˘¤ÂÛ ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯È-
Îfi ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô
ÚÒÙÔÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Î·È ·Ó ·ÎfiÌË ‹Ù·Ó ·ÏËı›˜, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘ ·fi
ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, Ô ‰Â ÙÚ›ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛ¯‡ÛÂÈ, ‰ÈfiÙÈ Ë Áӈ̿-
72
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
Ù¢ÛË ÙÔ˘ ȉÈÒÙË ÁÈ·ÙÚÔ‡, Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ, ‹Ù·Ó ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏÔÁË̤ÓË Î·È ÚÔÛÎÔÌ›ÛÙËÎÂ, fiÙ·Ó
›¯Â ‹‰Ë ÂÁÂÚı› Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË (™Ù∂ 2563/85, ÂÚ. ‰ã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107
ÙÔ˘ À∫).
■ ¢¿ÛηÏÔ˜ ˘¤ÂÛ ÛÙ· ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÂÏÔ‡˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜
Î·È Ù˘ ÌË ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi ÙÔ˘, ηıfiÛÔÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈ-
Îfi Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ËÚÂÙÔ‡ÛÂ, ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ηٿÛÙ·ÛË ÌË ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›·˜ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘, ȉ›ˆ˜ Ì ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ·˘-
Ùfi˜ Ó· ÌËÓ ÂÎÙÂÏ› ηÓÔÓÈο Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Â›¯Â ÂÊËÌÂÚ›·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ó· Û˘-
ÌÂÚÈÊÂÚı› ·ÚÂÒ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÚÔ˘Û›· ÎˉÂÌfiÓ· Ì·ı‹ÙÚÈ·˜
(™Ù∂ 1019/85, ÂÚ. ÛÙã Î·È Ëã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
■ ∏ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË Î·ıËÁËÙ‹ ·fi ÙÔ ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ
Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË, ¯¿ÚÈÓ ·ÛÙÂ˚ÛÌÔ‡, ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ·ÈÛ¯ÚÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÈ-
ı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ù˘ ÂÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜ ·Ó¿ÍÈ·˜ ‰È·ÁˆÁ‹˜ (™Ù∂ 1550/84, ÂÚ.
‚ã, ·Ú.1, ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ À∫).
3.6. ¢›ˆÍË ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ¶·Ú·و̿وÓ
™¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰›ˆÍË ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 110 ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη (¡. 3528/07) ÚԂϤÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:
■ ∏ ‰›ˆÍË Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ηı‹ÎÔÓ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÚ-
Á¿ÓˆÓ. ∏ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ. ηã Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 107 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷.
■ ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÁÈ· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Ô˘ ı· Â¤Û˘Ú·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ¤ÁÁÚ·Ê˘ Â›ÏË͢, Ë
‰›ˆÍË ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ù· ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
˘fi„Ë ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È¿Ú·Í‹˜ ÙÔ˘˜,
ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÁÂÓÈÎÒ˜ ‰È·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ∞Ó ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ·Ô-
Ê·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ·Û΋ÛÂÈ ‰›ˆÍË, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘
ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ.
■ ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ‰›ˆÍË ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷
60
.
■ ¶Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÛÙ› ·fi ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ˘ËÚÂ-
Û›·˜ ÙÔ˘ Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›·, ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ
ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈı·Ú¯Èο, Â¿Ó ˘¿ÁÔÓÙ·È Û ̛· ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
Ù˘ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 109 ÙÔ˘ À∫ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜.
∂ÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ·:
∞fi Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:
■ ∏ ‰›ˆÍË Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ
73
60 ∞Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ‰È¿ڷ͢ ÙÔ˘ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜, Ô ÂÎ/Îfi˜ ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ·‰›ÎËÌ·,
Ì ÔÈÓ‹ ·ÓÒÙÂÚË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓfi˜ (1) ÌËÓfi˜, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› Î·È Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜
·‡Û˘. (·Ú.3, ¿ÚıÚÔ 109 ÙÔ˘ ¡. 3528/07).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹.
■ °È· Ù· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ¤ÁÁÚ·Ê˘ Â›ÏË͢, Ë ÂÈı·Ú¯È΋
‰›ˆÍË ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙË «‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·» ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ·
¿ÛÎËÛË ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ¢¯¤ÚÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È: ·) ·fi ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ
Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ‚) ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È¿ڷ͢ Î·È Á) ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ‰È·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜
61
. ∆· ·ÚÌfi‰È· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó· ÂÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù˘ ÂÈ-
ı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ‹ ¤ÁÎÏËÛË ‹ Ì‹Ó˘ÛË ·fi
¿ÏÏÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ‹ ȉÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ (™Ù∂ 953/60).
■ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË fï˜, Ô˘ Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ·Û΋ÛÂÈ ‰›ˆÍË,
Ú¤ÂÈ Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ.
■ °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ‰›ˆÍË. ŸÌˆ˜, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘, ·Ó ÂΉÔı› ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË
ÔÈÓÈ΋ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‹ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›Î˘, ·Ó ÂΉÔı› ·ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË.
■ ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‹ ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘- ‰ÂÓ ·›ÚÂÈ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ «ÎÔÏ¿ÛÈ-
ÌÔ» ÁÈ· ·Ú¿و̷ Ô˘ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ Û ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ.
■ °È· Ó· ·ÛÎËı› ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˘Ë-
ÚÂÛȷ΋ Î·È ÂÈı·Ú¯È΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ˘·Ï-
Ï‹ÏÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ‰ËÏ·‰‹ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫Ô˙¿Ó˘ Ó· ·Û΋ÛÂÈ
ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ¡ÔÌfi ™ÂÚÚÒÓ.
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Î·È ÙÈ̈ڛ·
ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ·ԂϤÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó·
·Ú·‚ϤÂÙ·È Î·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌfiÚʈۋ
ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ‰È·Ù·Á¤˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘.
3.7. ™¯¤ÛË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈÓ‹˜
∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ¿ÏψÛÙÂ, ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη (¡. 3528/07)
fiÙÈ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹. ŒÙÛÈ, ÌÂ-
Ù¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î¿ı ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·Ó ‰Â ‰È·ÈÛÙˆı› ‡·ÚÍË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·-
Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, Ë ˘fiıÂÛË Ù›ıÂÙ·È
ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô. ∞Ó fï˜ ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‡·ÚÍË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜
Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, ÙfiÙ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ
ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û· ÔÈÓ‹, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ (·Ú¯‹
Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜). ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Û¯¤ÛË, ÌÂٷ͇ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜
Î·È ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 111 ÙÔ˘ ¡. 3528/07 ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
1 °È· οı ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹. ™Â οı ˘¿ÏÏË-
74
61 µÏ¤Â: ∆¿¯Ô˘, ∞. π. & ™˘Ìˆӛ‰Ë, π.§. (2004). ∂ÚÌËÓ›· À·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ™ÂÏ. 1044. 2Ë ¤Î‰ÔÛË. ∞ı‹Ó·-£ÂÛ-
Û·ÏÔÓ›ÎË: ™¿ÎÎÔ˘Ï·
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
75
ÏÔ Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ ÔÈÓ‹.
2 ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜
ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ‚’, Á’, Â’, ˙’ Î·È Ë’ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 108 ÙÔ˘ À∫.
3 ∏ ˘ÔÙÚÔ‹ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜.
∂ÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ·
™ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ À∫, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ‰‡Ô ÛÙÔȯ›·: ·) °È·
ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ì›· ÌfiÓÔ ÔÈÓ‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ‚) Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈı·Ú¯È΋ ·fi-
Ê·ÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì›· Â›Û˘ ÔÈÓ‹. ∂Ô̤ӈ˜, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÔÈÓ‹˜ ÁÈ·
·Ú¿و̷, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÈ̈ڋıËΠ‹‰Ë Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ÕÏψÛÙÂ, Ô ˘·ÏÏËÏÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ÔÚ›-
˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰Â ‰ÈÒÎÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·‰›ÎËÌ·, Î·È fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘
›‰ÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·‰È΋̷ÙÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ ÔÈÓ‹. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘, Ì ÙÔ ·È-
ÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ˘¤ÂÛ ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ù˘ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤-
ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ËÌÂÚÒÓ, ηÈ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÌÈ·˜ (71) ËÌÂÚÒÓ. ŸÌˆ˜, Ô ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘¿ÏÏË-
ÏÔ˜ ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› Ë ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ÏfiÁˆ
·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ
ÚÒÙˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÙÚÈÒÓ (63) ËÌÂÚÒÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, -Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 172, ·Ú.1 ÙÔ˘
¡. 1188/81, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô: «Ô˘‰Â›˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÂÎ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·˘Ùfi ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·‰›ÎËÌ·»-
‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÔÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ·
ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÌÈ·˜ (71) ËÌÂÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÔÎÙÒ (8)
ËÌÂÚÒÓ, ˆ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·Ô˘Û›· ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ
ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓË Ú¿ÍË ıˆڋıËΠˆ˜ ÌË ÓfiÌÈÌË Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘
ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ›ÛÔ˘ Ì ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÚÈÒÓ (3) ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÔÎÙÒ
(8) ËÌÂÚÒÓ, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Â›¯Â Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ˘Ô¤ÛÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú¿و̷, ‹ÙÔÈ Ù˘
·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ (™Ù∂ 262/1999).
√ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÛÙËÓ ÂÈ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜. ∂›Ó·È fï˜ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
ηÓfiÓ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 108 ÙÔ˘ À∫.
3.8. ¶·Ú·ÁÚ·Ê‹ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ¶·Ú·و̿وÓ
∆· ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡ 3528/07, ·-
Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. °È· Ó· ÌË Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, Ù· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó· ÔÊ›ÏÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÂÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë fiÏË ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒ-
ÓÂÙ·È, ̤۷ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, Î·È Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∏ ‚Ú·‰‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹-
ÛˆÓ, ÔÈ ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÔÈ ·Ú·Áڷʤ˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÚÒÙÔ ı‡Ì· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘
ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙË ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ∆Ô ¿ÚıÚÔ
112 ÙÔ˘ ¡ 3528/07 Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÚԂϤÂÈ
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
Î·È ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
■ ∆· ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰‡Ô (2) ¤ÙË ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ‰È·Ú¿-
¯ıËηÓ. ∆· ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 109 ÙÔ˘ ¡ 3528/07
·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ (5) ¤ÙË.
■ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› Î·È ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ· ‰ÂÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È, ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ·‰È΋̷ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÔÈÓÈ΋˜
‰È·‰Èηۛ·˜ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜.
■ ∏ ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· ‹ Ë ·Ú·ÔÌ‹ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·-
ÁÚ·Ê‹. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘
ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› Ù· ÙÚ›· (3) ¤ÙË Î·È fiÙ·Ó Úfi-
ÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Ù˘ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 109 ÙÔ˘ À∫, Ù· ÂÙ¿ (7) ¤ÙË.
■ ∏ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ó¤Ô˘
ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ‹ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘
ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ú¿و̷ ·Ú·ÁÚ¿ÊÂ-
Ù·È, fiÙ·Ó ·Ú·ÁÚ·Ê› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÂÊfiÛÔÓ Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Û ¯Úfi-
ÓÔ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘.
■ ¢ÂÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉfiıËΠÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·-
ÛË, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi.
™¯fiÏÈ· Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
■ ∆· ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù·, ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ‰ÈÂÙ›· ‹ ÂÓÙ·ÂÙ›· ·fi ÙËÓ Ë̤-
Ú· Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËηÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË.
■ ∆Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ·, ‰ÂÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È, ·Ó ‰ÂÓ
·Ú¤ÏıÂÈ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÈÓÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ.
■ ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·-
Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· ‹ ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÛÙÔ
˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
■ ∏ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ó¤Ô˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜, ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ‹ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘.
■ ∏ ¿Ù˘Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‹ ÂӉ›ÍˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÚÔ-
·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ‹ ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰›ˆ-
͢, ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜.
3.9. §‹ÍË ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂˘ı‡Ó˘
∞fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη (¡. 3528/07) ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÂÈı·Ú¯È΋ ¢ı‡ÓË,
ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, ηٷÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘
‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹, fï˜, Ô˘ οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ˆÏ¤ÛÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹, ·‡-
ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÂÈı·Ú¯È΋ ¢ı‡ÓË.
76
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 113 ÙÔ˘ ¡. 3528/07, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ¢ı‡Ó˘, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È
Ù· ÂÍ‹˜:«√ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÒÏÂÛ ÙËÓ ˘·ÏÏËÏÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ,
‰ÂÓ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ fï˜ ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· Ù˘¯fiÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ, Û˘Ó¯›-
˙ÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ˘·ÏÏËÏÈ΋˜ Û¯¤Û˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∏
Ù˘¯fiÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙË».
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ - Û¯fiÏÈ·:
■ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¿ÚıÚÔ, Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ¢ı‡ÓË Ï‹ÁÂÈ Ì ÙËÓ
·Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ. ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·
fï˜, Ô˘ Ù˘¯fiÓ Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ˘·ÏÏËÏÈ΋˜ Û¯¤Û˘, ÌÂ
ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∏ Ù˘¯fiÓ ‰Â ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ˘·ÏÏËÏÈ΋˜ Û¯¤Û˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙË, ÁÈ·Ù› Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ˘¿ÏÏË-
ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ϤÔÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ¿Ó¢ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ-
ÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.
■ ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘
‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤ÁÂÚÛË ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î¿ÔÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ˆÏ¤ÛÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ (™Ù∂ 717/76, 2330/74, 873/70).
3.10. ∞˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· ÎÔÏ·Û›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜
ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 115 ÙÔ˘ ¡. 3528/07, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÏ·Û›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡
·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜, ÚԂϤÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:
■ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ·ÔÓÔÌ‹˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ‹ ¿ÚÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ
ÙÔ˘ ÎÔÏ·Û›ÌÔ˘ ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘, ‰ÂÓ ·›ÚÂÙ·È ÙÔ ÂÈı·Ú-
¯ÈÎÒ˜ ÎÔÏ¿ÛÈÌÔ Ù˘ Ú¿Í˘.
■ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÚÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 47 ÙÔ˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·›ÚÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÎÔÏ¿ÛÈÌÔ Ù˘ Ú¿Í˘.
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ:
■ ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1, ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· Ù˘ ÂÈı·Ú¯È-
΋˜ ¢ı‡Ó˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÓÈ΋.
■ ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 Â›Û˘ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌfiÓÔ Û ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ¿ÚÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 47 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·-
ÙÔ˜, ·›ÚÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÎÔÏ¿ÛÈÌÔ Ù˘ Ú¿Í˘.
3.11. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ηÓfiÓˆÓ Î·È ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, ÛÙÔ ÂÈ-
ı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ
™ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ,
¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ
·ÓÙ›ÎÂÈÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Î·È Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘
77
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
fiÏ˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.
ŒÙÛÈ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 108, ÙÔ˘ ¡ 3528/07, ÚԂϤÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ
ηÓfiÓˆÓ Î·È ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘:
■ ∫·ÓfiÓ˜ Î·È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔ-
Á· Î·È ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ›ÎÂÈÓÙ·È ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È Û˘-
Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.
■ ∂Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È È‰›ˆ˜ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó:
·) ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ηٷÏÔÁÈÛÌfi,
‚) ÛÙȘ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈΤ˜ ‹ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜
ÔÈÓ‹˜,
Á) ÛÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ÌÂÙ¿ÓÔÈ·,
‰) ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÈÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘,
Â) ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ÓÔÌÈ΋ Ï¿ÓË,
ÛÙ) ÛÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘,
˙) ÛÙËÓ ÂÈ›ÎÂÈ· ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘,
Ë) ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ˆ˜ ÏfiÁÔ Ô˘ ·›ÚÂÈ ÙÔÓ ÂÈı·Ú-
¯ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÎÚ›ÛˆÓ, ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Û˘ÓÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒ˜ ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.
™¯fiÏÈ· Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ
ÔÈ Î·ÓfiÓ˜, Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, fiˆ˜:√È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜
Ù˘ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ‰fiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ì¤ÏÂÈ·˜.
■ √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ·: ·) ÙȘ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ˆ˜ ÏfiÁÔ˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÂÈı·Ú-
¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜, fiˆ˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ï‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈ-
Λ·˜, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÙÔ Î·Ïfi ‹ıÔ˜ Î·È Ô ¯·Ú·-
ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘, ÙÔ Ï¢Îfi ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ, Ë ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·, Î.¿. Î·È ‚) ÙȘ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ Â-
ÚÈÙÒÛÂȘ, ˆ˜ ÏfiÁÔ˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜, fiˆ˜ Ë ˘ÔÙÚÔ‹, Ë Û˘Ú-
ÚÔ‹ Î·È Ë ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË.
■ ∏ ¤ÌÚ·ÎÙË ÌÂÙ¿ÓÔÈ·, ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› Î·È ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ
Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ˆ˜ ÏfiÁÔ˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÓ‹˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂ-
ÛË fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Â·ÓfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
62
∏ «ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·» ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈ-
ı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ (™Ù∂ 990/1996).
■ ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÛȈ‹˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘.
78
62 µÏ¤Â: ∆¿¯Ô˘, ∞. π. & ™˘Ìˆӛ‰Ë, π.§. (2004). ∂ÚÌËÓ›· À·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ™ÂÏ. 1010. 2Ë ¤Î‰ÔÛË. ∞ı‹Ó·-£ÂÛ-
Û·ÏÔÓ›ÎË: ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
■ √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÓÔÌÈ΋ Ï¿ÓË, ÒÛÙ ӷ ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ·ÌÊÈÛ‚Ë-
ÙÂ›Ù·È Ë ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÔ¯‹˜.
■ ∆Ô ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘-ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘.
■ ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÈ›ÎÂÈ·˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘.
■ √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ˆ˜ ÏfiÁÔ, Ô˘ ·›ÚÂÈ ÙÔÓ
ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ë ·Ú¿‚·ÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÂÈı·Ú-
¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ù˘ «¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒ˜ ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜» ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
■ ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ «ÂÓ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˘¤Ú ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘-
̤ÓÔ˘» (in dubio pro reo) Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯Èο ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ‡.
3.12. ™¯¤ÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ì ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ÎË
¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ù· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó, fi¯È
ÌfiÓÔ ı¤Ì·Ù· Ô˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋˜ ʇÛ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ·Ó·-
ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û ËÁ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Î·È Ó· ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ¿ÍÈÔÈ ÎÚÈÙ¤˜.
∆¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·-
‰Èηۛ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›Î˘, Ù· ÔÔ›· ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 114 ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη (¡. 3528/07) Î·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:
■ H ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‹ ¿ÏÏË ‰›ÎË.
■ ∏ ÔÈÓÈ΋ ‰›ÎË ‰ÂÓ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∆Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ fï˜ ÌÔ-
Ú› Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÏ¢ı¤Úˆ˜ ·Ó·ÎÏËÙ‹, Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ïfi-
ÁÔ˘˜ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó·
(1) ¤ÙÔ˜. ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ÚÔοÏÂ-
Û ‰ËÌfiÛÈÔ ÛοӉ·ÏÔ ‹ ¤ıÈÍ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜.
■ ∆Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ·fiÊ·ÛË
ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ‹ Û ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙÔ ··ÏÏ·ÎÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ‡·ÚÍË
‹ ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ˘fiÛÙ·-
ÛË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜.
■ ∞Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‹
ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈÓ‹ ηÙÒÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·‡ÛË, ÂΉÔı› ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋
·fiÊ·ÛË ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ô˘
Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈηÈÔÏÔÁ›, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 109, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2, ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘, Ë ÂÈı·Ú¯È΋
‰È·‰Èηۛ· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 143 ÙÔ˘ ¡.3528/07. ∂›Û˘,
Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯È-
΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÓ‹, ÂΉÔı› ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ·ıˆˆ-
ÙÈ΋ ÔÈÓÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‹ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙÔ ··ÏÏ·ÎÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ‹ ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ-
„Ë, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÒ¯ıËΠÂÈı·Ú¯Èο Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜.
79
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
■ ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·È fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ηٷ‰ÈηÛÙÈ-
΋ ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ÔÈÓÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘
ÚÔËÁ‹ıËÎÂ.
■ √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔ˚ÛÙ·-
̤ÓË ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ οı ÔÈÓÈ΋
‰›ˆÍË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Î·Ù’ ·˘ÙÔ‡. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ú¯‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Â›Û˘, ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈ-
Û·ÁÁÂϤ· Ë ·fiÊ·ÛË ‹ ÙÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ‰›ˆÍË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁÎÏÂÈ-
ÛÌÔ‡ Û ۈÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ê˘Ï·ÎÒÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÙÔ‡ÙÔ, ¯ˆÚ›˜ η-
ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÛÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
™¯fiÏÈ· Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
■ ™ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÈÛ¯‡ÂÈ ˆ˜ ÁÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ ·˘Ùfi Ô˘ Î·È ÔÈ ‰È·-
Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1,ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 114 ÙÔ˘ ¡. 3528/07 ÚԂϤÔ˘Ó, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÈ-
ı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ÎË.
■ ∏ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ÎË, ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÂÎÎÚÂÌ‹˜ ÔÈÓÈ-
΋ ‰›ÎË ‰ÂÓ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ¤ÁÂÚÛË, Ô‡Ù ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.
■ √ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ‰‡Ó·Ù·È, ÂÊfiÛÔÓ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ, Ó· ‰È·Ù¿-
ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚÓ¿
ÙÔ ¤Ó· (1) ¤ÙÔ˜. ∏ ı¤ÛÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹, fiÛÔ Î·È
ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi
·˘ı·›ÚÂÙ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â˘Ù·Í›· ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ·
˘ËÚÂÛ›·. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÌÔÚ› Ó· ÂΉÔı› ›Ù ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· ·fi ÙÔ ÂÈı·Ú-
¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË ÙˆÓ «ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ» ̤ۈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ›-
Ù ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
■ ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·Ó ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ›-
Ó·È Ù¤ÙÔÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È Ê‡Û˘, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙË ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜
Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜.
■ ∞·ÏÏ·Á‹ ‹ ·ıÒˆÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·fi ÔÈÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È-
΋ ÙÔ˘ ‰›ˆÍË, ·Ó Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ˆ˜ Â·ÚΛ˜ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÙȘ ÚÔÛÎÔ-
ÌÈÛı›Û˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ‹ıËΠÙÔ ÂÈı·Ú-
¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÓÔÌÈÎfi ÎÒÏ˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚Ô-
Ï‹ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜, Ë ·ıÒˆÛË ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ·fi ÔÈÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÏfiÁˆ ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ.
3.13. ¶fiÙ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·
■ ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, fiÙ·Ó, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘
Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ‹ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈÓ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜
·‡Û˘, ÂΉÔı› ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›·
‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 109, ·Ú¿ÁÚ·-
80
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¡.3528/07.
■ ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· Â›Û˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ó, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fi-
Ê·Û˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Â‚ϋıË ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÓ‹, ÂΉÔı› ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË
·ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ÔÈÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙÔ ··ÏÏ·ÎÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ
Ú¿ÍË ‹ ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÒ¯ıËΠÂÈı·Ú¯Èο Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜.
■ ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Â›Û˘ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·Ó Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜
¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÚÔËÁËı›۷ ηٷ-
‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ÔÈÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ·Ó Î·È ¤ÁηÈÚ· ÙÔ˘ ›¯Â ÁÓˆÛÙÔÔÈËı›.
°. ¶∂π£∞ƒÃπ∫∂™ ¶√π¡∂™
3.14. ¶ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡.3528/07
1. ™ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜,
Ô˘ ˘Ô›ÙÔ˘Ó Û ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ·Ú·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓ,
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ fiÏ˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·-
Ó·, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 109 ÙÔ˘
¡.3528/2007 Î·È Â›Ó·È, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ÂÍ‹˜:
·) Ë ¤ÁÁÚ·ÊË Â›ÏËÍË,
‚) ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ (3) ÌËÓÒÓ
Á) Ë ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ ·fi ¤Ó· (1) ¤ˆ˜ ¤ÓÙ (5) ¤ÙË
‰) Ô ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ηٿ ¤Ó· ‚·ıÌfi
Â) Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÛË ·fi ÙÚÂȘ (3) ¤ˆ˜ ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜ Ì Ï‹ÚË ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ,
ÛÙ) Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ·‡ÛË.
2. ∏ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ·Ú·ÙÒÌ·Ù·:
·) Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‹ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÊÔÛ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ηÈ
ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‚) Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÈÓÈÎfi ÎÒ‰Èη ‹ ¿ÏÏÔ˘˜
ÂȉÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜,
Á) Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ˘ÏÈ΋˜ ‡ÓÔÈ·˜ ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ˘fiıÂÛ˘
·fi ˘¿ÏÏËÏÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘,
‰) Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒ˜ ·Ó·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ‹ ·Ó¿ÍÈ·˜ ÁÈ· ˘¿ÏÏËÏÔ ‰È·ÁˆÁ‹˜ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ˘Ë-
ÚÂÛ›·˜,
Â) Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ·ÔÚÚ‹ÙˆÓ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ηٿ ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ,
ÛÙ) Ù˘ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ¿Óˆ ·fi ›-
ÎÔÛÈ ‰‡Ô (22) ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Û˘Ó¯Ҙ ‹ ¿Óˆ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ÛÂ
‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜,
˙) Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒ˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ·›ıÂÈ·˜,
81
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
Ë) Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ‹ ̤ۈ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë
·Ú¯‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ùfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ ‹ Ë ÂÈÙÚÔ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜,
ı) Ù˘ ÂÌÌÔÓ‹˜ Û ¿ÚÓËÛË ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÁÈ· ÂͤٷÛË ·fi ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙËÓ ·Ú. 10 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 56 ÙÔ˘ ¡.3528/07.
3. ∏ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·Ú¿-
و̷ ·Ó:
·) ηٿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù˘ ‰È¿Ú·Í‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂÙ›· ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂÈ‚ÏËı› ÙÚÂȘ (3) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜, ·ÓÒÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓfi˜ (1) Ì‹Ó· ,
‚) ηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ‰È¿Ú·Í‹˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˜ ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ·‰›ÎËÌ· Ì ÔÈÓ‹,
·ÓÒÙÂÚË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓfi˜ (1) Ì‹Ó·.
∂ÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ· – ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
■ °È· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÔÈÓ‹˜, Û˘ÓÂÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜, ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fi-
ıÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Ë ÎÔÏ¿ÛÈÌË Ú¿ÍË Î·È fiÙÈ ÙÂϤÛÙËΠ·fi ÙÔÓ
‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ.
■ ™˘ÓÂÒ˜, ·Ó ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, Ë fiÔÈ· ÂÈ‚ÏËı›۷ ÔÈÓ‹ ›ӷÈ
·Ú¿ÓÔÌË.
■ ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÚËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÓfiÌÔ, Â›Ó·È Â›Û˘
·Ú¿ÓÔÌË. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi, ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ÔÈÓ‹, .¯. Ù˘ ÔÚÈ-
ÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· οı ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ìfi-
ÓÔÓ ÁÈ· ÂΛӷ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 109 ÙÔ˘ ¡.
3528/07.
■ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÈ‚ÏËÙ¤·˜ ÔÈÓ‹˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Î·È
ÔÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ô˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜, ˆ˜ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο
‹ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›·. ŒÙÛÈ, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ıˆÚ› ˆ˜ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ ·È-
Ù›· ÙÔ ‚‚·ÚË̤ÓÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Î·È ˆ˜ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈ΋ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ¿
ÙÔ˘, ÙÔ Î·Ïfi ‹ıÔ˜, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÌË ‚‚·ÚË̤ÓÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘.
■ ∏ ¤ÁÁÚ·ÊË ·Ú·Ù‹ÚËÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ (™Ù∂ 2445/71).
■ ∏ ÔÈÓ‹ Ù˘ Â›ÏË͢ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· «ÂÏ·ÊÚ¿» ·‰È΋̷ٷ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ‰›ˆÍË Î·È ÙÈ̈-
Ú›· ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ·ÊÔ‡ fï˜ Ï¿-
‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ‰È·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘
˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
■ ∏ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ŒÙÛÈ:
■ ¡fiÌÈÌË Î·È Â·ÚÎÒ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÎÚ›ıËÎÂ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÂ-
‚Ï‹ıË ÚfiÛÙÈÌÔ ›ÛÔ Ì ÙÔ ÌÈÛfi ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, Û ‰¿ÛηÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ «ÂÚ¯fi-
Ù·Ó» ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ Î·È ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜
Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi Î·È Û¯ÔÏÈ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ (™Ù∂ 458/70).
■ ∞ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÎÚ›ıËΠÂ›Û˘, Ë ÂÈ‚ÏËı›۷ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ›ÛÔ˘ Ì ÙȘ ·Ô-
‰Ô¯¤˜ ÙÚÈÒÓ (3) ËÌÂÚÒÓ Û ˘¿ÏÏËÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ˘¤ÂÛ ÛÙÔ ÂÈı·Ú-
82
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ù˘ ‚Ú·‰Â›·˜ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ (™Ù∂ 2140/82).
™ËÌ›ˆÛË: ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË Ë ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂ-
ÓÔ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ÂÓÙ¤ÏÏÂÙ·È ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘. ∞Ó Ï˘ı› Ë ˘·Ï-
ÏËÏÈ΋ Û¯¤ÛË, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·-
ÍË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÈÛfi‰ˆÓ. °È· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ÙÈ̈ڋıË-
ÎÂ Î·È fi¯È ÔÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ÙÔ˘. ∆Ô ÚfiÛÙÈÌÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ˘¿Ï-
ÏËÏÔ˜, ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi ÔÚ›˙ÂÙ·È
¤ˆ˜ ÙÔ 1/5 ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÂÊ¿·Í ·fi ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÒ-
ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÛȉÈΛ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘. ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÙÌËÌ·-
ÙÈο ηٿ Ì‹Ó·.
■ ∏ ÔÈÓ‹ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÂÈı·Ú¯Èο
fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù·. ŒÙÛÈ:
■ ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ Â› ÂÓÙ·ÂÙ›· ˘·Ï-
Ï‹ÏÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙËÓ ˘·ÏÏËÏÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·, ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂ-
ÚfiÓÙˆÓ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, ÎÚ›ıËΠˆ˜ Ë ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û· (™Ù∂. 1376/61).
■ ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Â¿Ó Ô ÙÈ̈ÚËı›˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ˘
ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù· ÚÔ˜ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘Èο ÚÔÛfiÓÙ·,
ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÓ‹, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ‡ ÚÔ˜ ÚÔ·Áˆ-
Á‹ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌ›Ô, Ô˘ ı· ·ÔÎÙËı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi ∞Ó fï˜
Ô ÙÈ̈ÚËı›˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù· Ù˘Èο ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÚÔÛfiÓÙ·, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Î-
‰ÔÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘, ÙfiÙÂ Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ ÚÔ˜ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜
·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·˘Ù‹˜. ∏ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÂÈ‚¿Ï-
ÏÂÙ·È Û ˘¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô Û˘ÛÙË-
Ì·ÙÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÙ¤. ∂›Û˘:
■ ∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÚÔ˜ Ì›· Ì·ı‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡-
Û ٷ Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÚÈÒÓ Ù˘ (ȉȷ›ÙÂÚË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÚÔÛÎÏ‹-
ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂȘ Ì·˙› Ù˘ ηÈ
ÂÈÛΤ„ÂȘ ·˘Ù‹˜, ›Ù ÌfiÓ˘, ›ÙÂ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˘ ·fi Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÈΛ·
ÙÔ˘), ·ÔÙÂÏ› ‚·Ú‡ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, ˆ˜ Ú¿ÍË Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰È·ÁˆÁ‹ ·Û˘Ì‚›-
‚·ÛÙË ÚÔ˜ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ›ıËΠ·ÚÌfi-
˙Ô˘Û· Ë ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ (™Ù∂ 1322/70).
■ ∏ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘ – Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚·Ú‡ÙÂÚË Î·È Ë ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Î·È
ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ˘·ÏÏËÏÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ÚԂϤÂÈ ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜- Û¿ÓÈ· ÂÈ-
‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ·Ù› Û¿ÓÈ· Â˘Ù˘¯Ò˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈηÈ-
ÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘. ÕÏψÛÙÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ÛÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 109 ÙÔ˘ ¡. 3528/07 ·-
Ú¤¯ÂÙ·È ‰˘ÓËÙÈο Ë Â˘¯¤ÚÂÈ· ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Ó· ÂÈ‚ÏËı› Ë ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ
63
(∞ӷʤÚÂÙ·È: «ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı›» Î·È fi¯È «ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È»).
83
63 µÏ¤ ÂÓfiÙËÙ· 3.14 ÂÚ›ÙˆÛË 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
■ ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·‡ÛË, ‹ÙÔÈ Ë ·fiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ÂÈ-
ÙÒÛÂȘ Î·È Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Î¿-
ı Ú¿ÍË ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ı· Â¤ÊÂÚ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹.
■ ¶·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ÙˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘.
■ ¢·ÛοϷ, ÏfiÁˆ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô˘Û›·˜ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Ù˘ ¿Óˆ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ·
(30) Ë̤Ú˜ ÂÂȉ‹, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ Û ۯÔÏ›Ô, ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ӷ ·Ó·-
Ï¿‚ÂÈ ˘ËÚÂÛ›· ηÈ, fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËΠӷ ÂÎı¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ Ù˘, ‰ÂÓ
ÚÔÛÎfiÌÈÛ ηӤӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘, ÙÈ̈ڋ-
ıËΠ̠ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘ (™Ù∂ 1558/85).
■ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ÂÂȉ‹, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ, ¤Ï·‚ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ·Ù¤Ú· Ì·-
ıËÙ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ì ÚÔ‚È‚¿ÛÈÌÔ ‚·ıÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰È-
¢ÎÔχÓÂÈ ÛÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, Î·È ÂÂȉ‹ ·Ú¤‰È‰Â ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì ·ÌÔÈ‚‹, ÙÈ̈ڋıËΠÁÈ· ·Ó·ÍÈÔÚÂ‹ ‰È·ÁˆÁ‹ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜
Ì ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘ (™Ù∂ 1649/80).
■ ∫·ıËÁËÙ‹˜, ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘, ÁÈ· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·Ô-
¯‹ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·‰Â›·˜ Î·È ·Ú¿
ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘, ·›¯Â ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ÂηÔÎÙÒ (18)
Ì‹Ó˜ (™Ù∂ 1984/69).
■ ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó’ ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·fiÏ˘Û˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
ÏfiÁˆ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·Ú¿‚·Û˘, ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û‡ÓÙ·Í˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘¿Ï-
ÏËÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ (∂™ √§ 1808/91, ∂™ 269/93).
3.15. ¢È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ
√È ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È
ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, Û˘ÓÂ›· ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ú·و̿وÓ, ‰È·ÁÚ¿-
ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘·Ï-
ÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη.
ŒÙÛÈ, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 145 ÙÔ˘ ¡. 3528/07, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ, ÚÔ-
‚ϤÂÈ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:.
■ ¢È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ Â›ÏË͢ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· (3) ¤ÙË, ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÌÂ-
Ù¿ ·fi ¤ÓÙ (5) ¤ÙË Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ÔÈÓ¤˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘, ÌÂÙ¿
·fi ‰¤Î· (10) ¤ÙË, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ÙÈ̈ڋ-
ıËΠ̠¿ÏÏË ÔÈÓ‹. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘
Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜.
■ √ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÔÈÓ‹˜ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È, ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌËÙÚÒÔ
ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÂÊÂÍ‹˜ Ó· ·ÔÙÂÏ›
ÛÙÔȯ›Ô, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˘ËÚÂÛȷο.
84
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
™¯fiÏÈ· Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
■ √È ‰È·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÔÈÓ¤˜ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ
ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ·Ó ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜
ÙÔ˘˜, ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÔÈÓ‹.
■ ªÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÚÔ-
ÛˆÈÎfi ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ¤ÌÌÂÛÔ˜
Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÂËÚ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ηٿ ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó.
■ ™ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ˘fiÎÂÈÓÙ·È, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘,
fiϘ ÔÈ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜, ÏËÓ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘.
■ ∂¿Ó, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜, ·Ó·ÊÂÚı› ·˘Ù‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ú¿-
ÍË ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ÙfiÙÂ Ë Ú¿ÍË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ·-
Ú¿ÓÔÌË (™Ù∂ 472/91).
■ √ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÌÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ Ù˘.
∞Ó fï˜, ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÈ̈ÚËı› Î·È ¿ÏÈ, ÙfiÙÂ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·-
ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘, ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘.
85
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ›
¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ -
¶ÂÈı·Ú¯Èο ηÈ
ÀËÚÂÛȷο
™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
4.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
4.1. ∂π™∞°ø°∏
∆Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ: ·) Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, Ô˘ ·Û¯ÔÏ›-
Ù·È Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ, (ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÈÂ-
ÍÔ‰Èο ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÎÂÊ.3, ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ‚) Û ‰È·‰ÈηÛÙÈÎfi ÂÈı·Ú¯ÈÎfi
‰›Î·ÈÔ
64
, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó· Î·È ÙȘ ‰ÈηÈÔ‰Ôۛ˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ
fiÏË ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·Ù¿ Ì ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹-
ÏÔ˘ – ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË, ÙËÓ ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË (∂¢∂), ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋
·Ó¿ÎÚÈÛË, ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘,
ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË, Ù· ¤Ó‰Èη ̤۷ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘.
4.2. ¶∂π£∞ƒÃπ∫ø™ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√π ¶/£ªπ∞™ ∫∞π ¢/£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™
™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÍÔ˘Û›·, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·Ï-
Ï‹ÏÔ˘˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ/ÎÔ‡˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ËÌfi-
ÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 116 ÙÔ˘ ¡ 3528/07 ÚԂϤÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
¶ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡Ó: ·) ÔÈ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘˜, ‚) ÙÔ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÈ-
ÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, Á) ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÊÔÚ¤·, ‰) ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·Ú. 4
65
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 117 ÙÔ˘ ¡ 3528/07,
Â) ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙ) ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ ¢ÈÔÈÎË-
ÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘.
4.2.1. √È ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ı‹ÎÔÓÙ· ¿ÛÎËÛ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÁÚ·-
Ê›ˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ˘ԉȢı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î.¿.) Â›Ó·È ÔÈ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Ó
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘˜.
∆Ô ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ¶¢ 47/2006: «√ÚÁ·Ó· Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔ-
ÛˆÈÎÔ‡ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘», ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ
ÁÈ· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 Â›Ó·È ÔÈ:
88
64 µÏ¤ ¶. ¶Ô˘Ï‹: ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ› - °’ ŒÎ‰ÔÛË – ÛÂÏ. 187.
65 ·) ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡. ¶¢¢. ÁÈ· ·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË
ÌË Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜…
‚) ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∫.∂.¶. ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
·) √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
‚) √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
Á) √ ∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÂÈÌfiÚʈÛ˘ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ
‰) √ ∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÎ/ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÂÎ/Û˘ ∂ÏÏËÓÔ·›‰ˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡.
Â) √ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
ÛÙ) √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
˙) √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹ Ù¯ÓÈ΋˜ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
Ë) √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜
ı) √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
È) √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ∫¢∞À
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ∂Î/ÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
89
ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜
ÙÔ˘ À¶∂¶£
¢/ÓÙ‹˜
∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜
°Ú·Ê›Ԣ ∂Î/Û˘
¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜
°Ú. º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜
¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ∫¢∞À ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ∆∂∂
¢/ÓÙ‹˜
µ/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘
™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜
∂Î/Û˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡
°ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
ÙÔ˘ À¶∂¶£
¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¢/ÓÙ˘ ∂Î/Û˘
ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·‰Â›·˜
∂ȉ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
ÙÔ˘ À¶∂¶£
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
1. ∆· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÎ/Û˘
‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:
·) ÌÔÓÔÌÂÏ‹, .¯. ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÎ-
·›‰Â˘Û˘ Î.¿.,
‚) Û˘ÏÏÔÁÈο, .¯. Ù· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·.
2. ∆· ÌÔÓÔÌÂÏ‹ fiÚÁ·Ó·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 117 ÙÔ˘ ¡. 3528/07 ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «ÂÈı·Ú¯È-
ÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ».
3. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘
Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-
ÌÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ.
4.2.2. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ
ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¶¢ 47/2006, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ
4.2.1, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ù˘ Â›ÏË͢, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋
ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
66
:
·) √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÂÓfi˜ (1) Ì‹Ó·.
‚) √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ ·È‰Â›·˜ ÔÌÔÁÂÓÒÓ Î·È ‰È·-
ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ̤¯ÚÈ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ.
Á) √ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ.
‰) √È ÏÔÈÔ› ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ.
ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 118, ÙÔ˘ ¡. 3528/07, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚Ûٷ̤-
ÓˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È Ù· ÂÍ‹˜:
1. ∏ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·ÌÂÙ·‚›‚·-ÛÙË, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ·fi ‰È¿Ù·-
ÍË ÓfiÌÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο.
2. ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÂÙ·È ÔÚÁ·ÓÈο Ô ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜, ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜.
3. √È ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÂÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜.
4. ∞Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏËÊı› ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·-
‰Èηۛ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂΛÓÔÓ Ô˘ οÏÂÛ ÚÒÙÔ˜ Û ·ÔÏÔÁ›· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi.
5. ∞Ó Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÏËÊı› Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·-
Ú¿و̷ ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÔÈÓ‹ ·ÓÒÙÂÚË Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÔÔÈÔÓ‰‹Ô-
Ù ·ÓÒÙÂÚÔ ·’ ·˘ÙfiÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi. ∞Ó Î·È Ô ˘Ô˘Ú-
Áfi˜ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û· ÔÈÓ‹ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚË Î·È Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜, ·Ú·-
¤ÌÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
90
66 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 4, ÙÔ˘ ¶¢ 47/2-3-2006.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
∏ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÙËÓ
·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË fï˜, Ô˘ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿-
و̷ Èı·ÓÔÏÔÁ›ٷÈ, Î·È ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÔÈÓ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚-
ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜, ÙfiÙÂ Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ
ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘.
4.3. ¶∂π£∞ƒÃπ∫∞ ∫∞π À¶∏ƒ∂™π∞∫∞ ™Àªµ√À§π∞
¶ÂÈı·Ú¯Èο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È
ηْ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.
∆Ô ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ¶¢ 47/2006 ÚԂϤÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:
■ ∆· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈı·Ú¯Èο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÔÌ‹
Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Û ·˘Ù¿, Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÌÂÙ¿ ·fi ¿ÛÎËÛË ¤ÓÛÙ·Û˘ ηٿ ÙˆÓ ·Ô-
Ê¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ, Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈı·Ú-
¯È΋ ÔÈÓ‹.
■ ∏ ·Ú·ÔÌ‹ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ÂÈı·Ú¯Èο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ·-
̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘˜.
4.3.1 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ
∆· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ÂÈı·Ú¯Èο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ
120 ÙÔ˘ ¡.3528/07 ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜:
1. ¢‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹. ∫Ú›ÓÔ˘Ó Û ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ı-
Ìfi ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ(·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4.3 ÙÔ˘ ¡.3528/2007).∆Ô ‰Â˘-
ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÛÙ·ÛË,
ηٿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›Î·-
ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú. 2
67
, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 122 ÙÔ˘ ¡.3528/2007.
2. ∞ÚÌfi‰ÈÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿ÁÂÙ·È
ÔÚÁ·ÓÈο Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜. °È· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Îfi Ô ÔÔ›Ô˜, ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ˘ËÚÂÙ› Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ËÚÂ-
Ûȷ΋ Û¯¤ÛË ‹ ηٿÛÙ·ÛË Û ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›·, ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì-
‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘ËÚÂÙ›, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹.
3. ™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË
ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜, ·›ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.
91
67 ∏ ˘·›ÙÈ· ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ÌË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÓÙfi˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÔÌ‹˜
ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÔÙÂÏ› ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ÂΉÈο˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi
·Ú·ÔÌ‹ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
4.3.2 ∞ÚÌfi‰È· ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ /ıÌÈ·˜
Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘
∆· ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ˘ËÚÂÛȷο ηÈ
ÂÈı·Ú¯Èο ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ Ù˘ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ (‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜) ›-
Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:
■ T· ¶À™¶∂ Î·È ¶À™¢∂ Û Â›Â‰Ô ÓÔÌÔ‡.
■ ∆· ∞¶À™¶∂, ∞¶À™¢∂, ¶À™∂∂¶, ¶À™¢π¶ Û Â›Â‰Ô ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰/ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÌÔıÂÙËı› Ì ÙÔ ¡.2817/00, ¿ÚıÚÔ 14.
■ ∆Ô ÂȉÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜
ÂÎ/Û˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È
■ ∆· ∫À™¶∂ Î·È ∫À™¢∂, À™∂∂¶ Î·È ∫À™¢π¶ Û Â›Â‰Ô ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ À.¶.∂.¶.£.
4.3.3. ∆Ô ¶À™¶∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∆Ô ¶À™¶∂ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘) ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ÙÔ˘ ¡.1566/85, Ë ‰Â Û‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚԂϤÔ-
ÓÙ·È ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 2 Î·È 10 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡
‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘.
∂›Ó·È 5/ÌÂϤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÎ/Îfi ÚÔÛˆ-
ÈÎfi /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ··ÚÙ›·, fiÙ·Ó Ù· ·ÚfiÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
·fi Ù· ·fiÓÙ·.
92
¶À™¶∂
∞¶À™¶∂ ∞¶À™¢∂ ¶À™∂∂¶ ¶À™¢π¶
™Àªµ√À§π√
∂¶π∫ƒ∞∆∂π∞™
¢∂À∆∂ƒ√µ∞£ªπ√
¶∂π£∞ƒÃπ∫√
™Àªµ√À§π√
¢π√π∫∏∆π∫√
∂º∂∆∂π√
¶À™¶∂ ™¢∂ À™∂∂¶ ¶À™¢π¶
∂π¢π∫√ ™Àªµ√À§π√
∂¶π§√°∏™ ™Ã√§. ™Àªµ√À§.
¶À™¢∂
∞ÓÒÙÂÚ· ¶ÂÈı·Ú¯Èο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
∞ÓÒÙÂÚ· ¶ÂÈı·Ú¯Èο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ¶ÂÈı·Ú¯Èο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
∞ƒª√¢π∞ ¶∂π£∞ƒÃπ∫∞ ∫∞π À¶∏ƒ∂™π∞∫∞ ™Àªµ√À§π∞
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi:
■ ÙÔ ‰/ÓÙ‹ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ, ·Ó·ÏËÚÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÚ·Ê›Ԣ
ÂÎ/Û˘,
■ ‰‡Ô (2) ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹
‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ù·ÎÙÈο Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË, ‰/ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ
Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÏÏÂȄ˘ Î·È ·˘ÙÒÓ, ÂÎ/ÎÔ› Ì ‚·ıÌfi ∞ã,
■ ‰‡Ô (2) Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏË-
ÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
4.3.4. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶À™¶∂
√È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶À™¶∂ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ i) ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈΤ˜, ii) ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜, iii) ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜
68
Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (º∂∫ 1/3-1-2003,Ù.∞ã).
4.3.5. ∆Ô ¶À™¢∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∆Ô ¶À™¢∂ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘), ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ηٿ ÙȘ ‰È·-
Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ÙÔ˘ ¡.1566/85, Ë ‰Â Û‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi Ù·
¿ÚıÚ· 3 Î·È 10 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘.
∂›Ó·È Î·È ·˘Ùfi 5/ÌÂϤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÂÎ/ÎÔ‡
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ··ÚÙ›·,
fiÙ·Ó Ù· ·ÚfiÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·fiÓÙ·.
69
∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi:
■ i) ∆Ô ‰/ÓÙ‹ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ, ·Ó·ÏËÚÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÚ·Ê›Ԣ
‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ ‹ Ê˘ÛÈ΋˜. ·ÁˆÁ‹˜ ‹ Ù¯ÓÈ΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ/Û˘ Î·È Û ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘˜, ·fi ‰/ÓÙ‹ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜.
■ ii) ‰‡Ô (2) ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ ‹ Ê˘ÛÈ΋˜. ·ÁˆÁ‹˜ ‹ ∆.∂.∂., Ô˘ ·Ó·-
ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÎ/Û˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÏÏÂȄ˘ ‹ ÌË
Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ·˘ÙÒÓ, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ù·ÎÙÈο Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ‰/ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔ-
Ó¿‰ˆÓ, Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÏÏÂȄ˘ ·˘ÙÒÓ ÂÎ/ÎÔ› Ì ‚·ıÌfi ∞ã iii) ‰‡Ô (2) Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÚÂ-
ÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘, Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
70
4.3.6 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶À™¢∂
√È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶À™¢∂ Â›Ó·È Â›Û˘, i) ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈΤ˜ ii) ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ iii) ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜
Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (º∂∫ 1/3-1-2003,Ù.∞ã).
93
68 µÏ¤ ¶. ¶Ô˘Ï‹: ∂Î/Îfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ› – °’ ¤Î‰ÔÛË – ÛÂÏ 97.
69 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 10, ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’1).
70 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 3, ·Ú. 1, ÂÚ Á’ ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’1).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
4.3.7. ∆Ô ∞¶À™¶∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∆Ô ∞¶À™¶∂ (·ÓÒÙÂÚÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘), ‰Ú‡ÂÈ Û ο-
ı ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰/ÓÛË /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘, ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 14, ·Ú. 29 ÙÔ˘ ¡.2817/2000 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡.2986/2002, Ë ‰Â Û‡ÓıÂÛË Î·È
Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 5 Î·È 10 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
∂›Ó·È 5/ÌÂϤ˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ··ÚÙ›·, fiÙ·Ó Ù· ·ÚfiÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù·
·fiÓÙ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5
ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi:
■ ·) ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Úˆ-
ÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
■ ‚) ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ηıÔ‰‹-ÁËÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ı-
ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÚÔÛ¯ÔÏÈ-
΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ‹ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
■ Á) ¤Ó· (1) ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ ‰È¢ı˘-
ÓÙ‹ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘, ·fi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÚ·-
Ê›Ԣ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
■ ‰) ‰‡Ô (2) Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ ,Ô˘ ·Ó·ÏË-
ÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ.
71
4.3.8 ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∞¶À™¶∂
∆· ∞¶À™¶∂ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 15 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (º∂∫
1/3-1-2003,Ù.∞ã).
4.3.9. ∆Ô ∞¶À™¢∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∆Ô ∞¶À™¢∂ (·ÓÒÙÂÚÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘), ‰Ú‡ÂÈ Â›Û˘
Û οı ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰/ÓÛË /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘.
Œ¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14, ·Ú. 29 ÙÔ˘ ¡.2817/2000 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7
ÙÔ˘ ¡. 2986/2002, Ë ‰Â Û‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 6 Î·È 10 ÙÔ˘
¶¢ 1/2003, Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
∂›Ó·È 5/ÌÂϤ˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ··ÚÙ›·, fiÙ·Ó Ù· ·ÚfiÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·fiÓÙ·.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÎ/Îfi ÚÔÛˆÈÎfi ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Ù˘
ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰/ÓÛ˘, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi:
■ ·) ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‰Â˘-
ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
94
71 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 5, ·Ú. ‰’, ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’1) Î·È ¿ÚıÚ· 19-35 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¶¢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
■ ‚) ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-
ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
■ Á) ¤Ó· (1) ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ ‰È¢ı˘-
ÓÙ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘, ·fi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÚ·-
Ê›Ԣ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹ ÁÚ·Ê›Ԣ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù¯ÓÈ΋˜
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ/Û˘,
■ ‰) ‰‡Ô (2) Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Â˘ÙÂ-ÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›-
‰Â˘Û˘, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ.
72
4.3.10. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∞¶À™¢∂
∆· ∞¶À™¢∂ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (º∂∫
1/3-1-2003, Ù.∞ã).
4.3.11. ∆Ô ¶À™∂∂¶- ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∆Ô ¶À™∂∂¶ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÎ/ÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡), ‰Ú‡ÂÈ ÛÂ
οı ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰/ÓÛË ÂÎ/Û˘, Â›Ó·È 5/ÌÂϤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘Ë-
ÚÂÛÈ·Îfi Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
Œ¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6, ·Ú. 19 ÙÔ˘ ¡.3027/2002 Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË Î·È
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 4 Î·È 10 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
∆Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ··ÚÙ›·, fiÙ·Ó Ù· ·ÚfiÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·fi-
ÓÙ· Î·È ·ÔÙÂÏ›ٷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 ·fi:
1. ·) ¤Ó· (1) Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ, ·Ó·ÏËÚÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈ-
Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘,
‚) ¤Ó·Ó (1) ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÚ·Ê›Ԣ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ, ·Ó·ÏË-
ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·fi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ¿ÏÏÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ
ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
Á) ¤Ó·Ó (1) ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÚ·Ê›Ԣ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi
ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ¿ÏÏÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜
‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ù·ÎÙÈο Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ¶À-
™∂∂¶ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ™ª∂∞,
‰) ‰‡Ô (2) Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-ÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ô˘
·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡.
2. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶À™∂∂¶ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ·fi
Ù· ÛÙÔȯ›· ·’ Î·È ‚’ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ.
95
72 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 6, ·Ú. ‰’, ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’1).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
4.3.12. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶À™∂∂¶
√È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶À™∂∂¶ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003
(º∂∫ 1/3-1-2003,Ù.∞ã) Î·È Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈΤ˜, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜.
73
4.3.13. ∆Ô ¶À™¢π¶ - ™‡ÓıÂÛË - §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· - ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜
■ ·) ∆Ô ¶À™¢π¶ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡), ‰Ú‡ÂÈ ÛÂ
οı ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰/ÓÛË ÂÎ/Û˘, ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ÙÔ˘
¡.1566/85 Î·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 14, ·Ú. 29, ÂÚ. ÈÛÙ’ ÙÔ˘ ¡.2817/2000, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7, ·Ú.
2, ÙÔ˘ ¡. 2986/2002, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 159, ·Ú. 2, 6 Î·È 10 Î·È ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 168 Î·È 169 ÙÔ˘
¡.3528/07 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ¡ 3467/06, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ-
΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
74
∂›Ó·È 5/ÌÂϤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ı¤Ì·Ù· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÂÈ-
ı·Ú¯ÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÛÙȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘
ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∆Ô˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ô ÚÔ˚-
ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÂÚÈ-
ÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰‡Ô (2) ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, Ì ‚·ıÌfi ∞ã,
Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰‡Ô ·ÈÚÂÙÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÙÔ˘˜
·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
■ ‚) √È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶À™¢π¶ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈΤ˜, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÈı·Ú¯È-
Τ˜ Î·È ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¶¢ 182/2004.
4.3.14. ∆Ô À™∂∂¶ - ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∆Ô À™∂∂¶ (˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈ-ÎÔ‡), ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ-
΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£, Â›Ó·È 5/ÌÂϤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡-
ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÂȉÈÎfi ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ∫¢∞À Î·È ÙˆÓ ™ª∂∞.
∏ Û‡ÓıÂÛË Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ À™∂∂¶ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 7 Î·È 10 ÙÔ˘
¶.¢ 1/2003, (º∂∫ 1/3-1-2003, Ù. ∞ã) Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi:
■ ·) ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (∫À-
™¶∂), Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘,
■ ‚) ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
(∫À™¢∂), Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘,
■ Á) ·fi ¤Ó· (1) ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ·Ó·ÏËÚÔ‡-
ÌÂÓÔ ·fi ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘,
96
73 µÏ¤ ¶. ¶Ô˘Ï‹: ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ› - °’ ŒÎ‰ÔÛË – ÛÂÏ. 88.
74 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 159, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2, 6 Î·È 10 ÙÔ˘ ¡. 3528/07 Î·È ¿ÚıÚ· 168 Î·È 169 ÙÔ˘ ¡. 3528/07.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
■ ‰) ‰‡Ô (2) Ù·ÎÙÈο ·ÈÚÂÙ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, Ô˘
·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË Î·È ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙË-
Û˘.
75
√ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ À™∂∂¶ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂÎ ÙˆÓ
˘fi ÛÙÔȯ›· ·’ Î·È ‚’ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ.
‘√Ù·Ó ÙÔ À™∂∂¶ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ı¤Ì·Ù· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈ-ÎÔ‡ ÂȉÈ΋˜ ·Áˆ-
Á‹˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 35 ÙÔ˘ ¡.1566/1985 (º∂∫ 167 ∞’) Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡.2817/2000, (º∂∫
78 ∞’), ηıÒ˜ Î·È ÔÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¢∞À, ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Û ·˘Ùfi Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·Áˆ-ÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÌfiÓÈÌÔ ¿-
Ú‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ (¿ÚıÚÔ 2, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 15, ¡.2817/2000).
4.3.15. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ À™∂∂¶
√È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ À™∂∂¶ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14, ÙÔ˘ ¶.¢ 1/2003,(º∂∫
1/3-1-2003, Ù. ∞) Î·È Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈΤ˜, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜:
4.3.16. ∆Ô ∫À™¶∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∆Ô ∫À™¶∂ (ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘), ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ÙÔ˘ ¡.1566/85, Ë ‰Â Û‡ÓıÂÛË, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚԂϤÂÙ·È ·fi Ù·
¿ÚıÚ· 8 Î·È 10 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜.
∆Ô ∫À™¶∂ Â›Ó·È 5/ÌÂϤ˜, ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘Ë-
ÚÂÛÈ·Îfi Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ/ÎÔ‡˜ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘.
µÚ›ÛÎÂÙ·È Û ··ÚÙ›·, fiÙ·Ó Ù· ·ÚfiÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·fiÓÙ·
76
Î·È ·Ô-
ÙÂÏÂ›Ù·È ·fi: ·) ÙÚÂȘ (3) ‰/ÓÙ¤˜ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ‰/ÓÙ¤˜
/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Î·È ‚) ‰‡Ô (2) Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ /ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘
Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜
77
.
¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÚÈÒÓ ‰/ÓÙÒÓ
ÂÎ/Û˘, Ì ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘.
4.3.17. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫À™¶∂
√È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫À™¶∂ Â›Ó·È ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈΤ˜, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜,Î·È Î·ıÔÚ›-
˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 17 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003. ,(º∂∫ 1/3-1-2003, Ù. ∞ã).
97
75 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 7, ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’1).
76 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 10 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’1) Î·È ¿ÚıÚÔ 14 ÙÔ˘ ¡. 2690/99 (∞’45).
77 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 8, ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’1) Î·È ¿ÚıÚ· 19-33 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¶.¢/ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ·ÈÚÂÙ¿ ̤ÏË.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
4.3.18 ∆Ô ∫À™¢∂ – ™‡ÓıÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∆Ô ∫À™¢∂ (ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘), ¤¯ÂÈ Û˘-ÛÙ·ı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ÙÔ˘ ¡.1566/85, Ë ‰Â Û‡ÓıÂÛË, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔ-
‚ϤÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 9 Î·È 10 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜.
∆Ô ∫À™¢∂ Â›Ó·È 5/ÌÂϤ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ/ÎÔ‡˜ Ù˘
‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£.
µÚ›ÛÎÂÙ·È Û ··ÚÙ›·, fiÙ·Ó Ù· ·ÚfiÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·fiÓÙ· Î·È ·Ô-
ÙÂÏÂ›Ù·È ·fi:
■ 1. ·) ÙÚÂȘ (3) ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒ-ÓÔÓÙ·È ·fi ÈÛ¿-
ÚÈıÌÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
‚) ‰‡Ô(2) Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Â˘ÙÂ-ÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›-
‰Â˘Û˘, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ-ÎÔ‡˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜
·˘ÙÒÓ
78
.
■ 2. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫À™¢∂ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·’ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ.
4.3.19. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫À™¢∂
√È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫À™¢∂ Â›Ó·È Â›Û˘, ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈΤ˜, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ-Τ˜ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ηÈ
ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (º∂∫ 1/3-1-2003, Ù. ∞ã).
4.3.20. ∆Ô ∫À™¢π¶ - ™‡ÓıÂÛË Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·) ∆Ô ∫À™¢π¶ (ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡) ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı›, fiˆ˜
Î·È Ù· ¿ÏÏ· ˘ËÚÂÛȷο Î·È ÂÈı·Ú¯Èο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 21 ÙÔ˘ ¡.1566/85, Ë ‰Â Û˘-
ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡.3528/07 (¿ÚıÚ· 157-162).
∂›Ó·È 5/ÌÂϤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£.
µÚ›ÛÎÂÙ·È Û ··ÚÙ›·, fiÙ·Ó Ù· ·ÚfiÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·fiÓÙ· Î·È ·Ô-
ÙÂÏÂ›Ù·È ·fi:
■ ·) ÙÚÂȘ (3) ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì ‚·ıÌfi ‰/ÓÙ‹ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ,
■ ‚) ‰‡Ô (2) ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÚÈÒÓ ‰/ÓÙÒÓ, ÌÂ
ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘.
98
78 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 9, ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’1) Î·È ¿ÚıÚ· 19-33 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¶.¢/ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ·ÈÚÂÙ¿ ̤ÏË.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
4.3.21. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫À™¢π¶
∆Ô ∫À™¢π¶ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ı¤Ì·Ù· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.
√È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¶.¢ 182/2004 Î·È Â›-
Ó·È ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈΤ˜, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜. ∂ȉÈÎfi-ÙÂÚ·, ·ÛΛ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ˘ËÚÂ-
ÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ·:
■ ·) ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚË-
ÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ (π∫À), ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∞گ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜
(°∞∫) Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ (¶∂∫),
■ ‚) ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÈÛfiÙÈÌˆÓ ÚÔ˜ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ȉȈÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Úˆ-
ÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ (¿Ú-
ıÚÔ 65 ÙÔ˘ ¡.1566/1985 –Ù. ∞ã167),
■ Á) ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ (¿ÚıÚÔ 8, ·Ú. 5 ÙÔ˘ ¡.3149/2003 –Ù. ∞ã
141),
■ ‰) ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘-
ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ À¶∂¶£,
79
.
■ Â) ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘Ë-
ÚÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂¶£ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ À¶∂¶£.
4.3.22 ∂ȉÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ /ıÌÈ·˜ ηÈ
‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
™‡ÓıÂÛË- §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·- ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜
™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛ΢-Ì¿ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È
Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¡.3467/06, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡-
ÏˆÓ ÂÎ/Û˘ ÂȉÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·-
Û˘ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜
ÂÍ‹˜:
■ ·) ∆Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ /ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ·Áˆ-
Á‹˜ Î·È ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜,
■ ‚) ∆Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
∆· ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Â›Ó·È ÂÙ·ÌÂÏ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi:
■ ∆Ú›·(3) ̤ÏË ¢∂¶ ÙˆÓ ·Ó/Ì›ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
■ ŒÓ·Ó (1) Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ‹ ¿Ú‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ (¶π), Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·Ó·-
ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘.
■ ŒÓ·Ó (1) Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ‚·ıÌ›‰·˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘.
99
79 µÏ¤ ¶. ¶Ô˘Ï‹: ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ› - °’ ŒÎ‰ÔÛË ™¿ÎÎÔ˘Ï·-∞ı‹Ó· 2006 – ÛÂÏ. 73.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
■ ∆Ô˘˜ ‰‡Ô (2) ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘-
Ï›ˆÓ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ (∫À™¶∂) Î·È (∫À™¢∂), Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈ-
ÌÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
80
∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜
¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ì ÙÔÓ
·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘. ø˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜
ÙÔ˘ À¶∂¶£ ‹ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜.
∏ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·Ú-
¯›˙ÂÈ ÙËÓ 1
Ë
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 31
Ë
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.
81
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. º.353.1/324/105657/¢1/16-10-2002 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ-
΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ ˘¿ÁÔ-
ÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰/ÓÛË ÂÎ/Û˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰/ÓÙ‹˜
ÂÎ/Û˘ Â›Ó·È Î·È ‰ÈÔÈÎË-ÙÈÎfi˜ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi˜ ÙÔ˘˜.
4.3.23 ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
™‡ÓıÂÛË- §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·- ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜
∞) ∆Ô ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 157, ·Ú. ‰ã ÙÔ˘ ¡ 3528/07, Ë ‰Â Û‡ÓıÂÛË, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚԂϤÂ-
Ù·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 162 (·Ú. 4) Î·È 163 ÙÔ˘ ¡.3528/07, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.
∆Ô ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi:
1. ·) ŒÓ·Ó ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ.
■ ‚) ∆¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ì ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆ-
Ù¤˜ ÙÔ˘˜.
■ Á) ¢‡Ô ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘
Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.
■ ‰) ∆ÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÂÙ·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ‹ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÔÙ‡ÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ‹ ÙÔ ¡¶¢¢,
fiÔ˘ ‰È·Ú¿¯ıËΠÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤-
ÓÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ‹ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ.
■ Â) ¢‡Ô (2) ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
2. ∆Ô ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ‰‡Ô ÙÌ‹-Ì·Ù·, ηı¤Ó· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
100
80 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 2, ·Ú.1 ‰. ‰‰’, ÙÔ˘ ¡. 3467/2006 (∞’ 128).
81 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 2, ·Ú.5, ÙÔ˘ ¡. 3467/2006 (∞’ 128).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
■ ·) ∆ÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·ÏËÚÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ·Ú-
¯·ÈfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.
■ ‚) ¢‡Ô (2) Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
■ Á) ŒÓ·Ó ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢ËÌfi-ÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ηÈ
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‹ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘.
■ ‰) ∆ÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ (·Ú. 1,‰).
■ Â) ¢‡Ô (2) ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
√È ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì· ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË
Û‡ÓıÂÛË ˆ˜ Ù·ÎÙÈο ̤ÏË.
3. ∆· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ›-
˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ıËÙ›· ‰‡Ô (2) ÂÙÒÓ.
4. ∆· Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·ã Î·È ‚ã Ù˘ ·Ú. 1 Â›Ó·È Ï‹ÚÔ˘˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ··-
Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
5. ∆· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈı·Ú¯Èο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔ-
ÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú-¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙËÓ ¤Î‚·ÛË
ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ˘Ô-ı¤ÛˆÓ, ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÈ-
ı·Ú-¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘.
82
6. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÈ-
ı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ô˘ ·Ú·‚·›-
ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 122 ÙÔ˘ À∫, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·, Û ÂÚ›ÙˆÛË
·Ú·ÔÌ‹˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂ-
Ù·È ÂÓÙfi˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·ÔÌ‹˜.
∏ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ˘Ë-
ÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
ŒÙÛÈ, ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì-‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó
¯ÚÔÓ›˙Ô˘Û˜, ÙÒÚ· ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ.
µ) ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
1. ∆Ô ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ˆ˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
2. ∫Ú›ÓÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙËÓ Ô˘Û›· Î·È Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË Û ÚÒÙÔ
‚·ıÌfi, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È.
3. ø˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÛÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì Ú¿ÍË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÌfiÓÔ Ì¤ÏË ÙÔ˘.
4. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. Áã ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ÙÔ˘ ¡.2721/99 ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ˘Ë-
ÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˆ˜ ·ÈÚÂÙÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÎ/ÎÒÓ, ÔÈ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› ÂÎÚfiÛˆ-
ÔÈ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·Ó·-
ÏËÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎˆÏ‡Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
101
82 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 163, ·Ú.7, ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
4.3.24 ∂ÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡-
ÏÈ·
™¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜:
■ ∆· ̤ÏË Î¿ı ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ÁÈ· ıËÙ›· ‰‡Ô (2) ÂÙÒÓ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ 1
Ë
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 31
Ë
¢ÂÎÂÌ-
‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.
83
.
■ ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÌÂÏÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤-
¯Ô˘Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÛÔ‚·ÚÔ› ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ (¿ÚıÚÔ 161, ¡.3528/07).
■ ∆· ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô˘Û›·˜ ‹ Έχ̷ÙÔ˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂ-
ÏÒÓ.
■ √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô˘Û›·˜ ‹ Έχ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ-
¤‰ÚÔ˘.
■ ŸÏ· Ù· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ··ÚÙ›·, fiÙ·Ó Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· ÙÚ›· (3) ÙÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ Ì¤ÏË ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¤ÓÙ (5) ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ÌÂÏÒÓ.
84
■ ∆· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ‹ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·-
ÚfiÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ‹ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ„ËÊ›·˜ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘.
■ √È Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ηٷ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û Ú·ÎÙÈο, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·
85
. ™Ù· Ú·ÎÙÈο ηٷ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ
ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ.
■ √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó
ÂÈı·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ˘fiıÂÛË ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ‹ ÌÂ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ‹ ÌfiÓÔ ‰È· ‰ÈÎË-
ÁfiÚÔ˘ (¿ÚıÚÔ 162, ¡. 3528/07).
∆· ı¤Ì·Ù· ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È:
·) ÛÙ· ¶À™¶∂ Î·È ¶À™¢∂ ÔÈ ‰/ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ‰/ÓÛÂˆÓ ÂÎ/Û˘,
‚) ÛÙ· ¶À™∂∂¶, ∞¶À™¶∂ Î·È ∞¶À™¢∂ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ·˘ÙÒÓ,
Á) ÛÙ· À™∂∂¶, ∫À™¶∂ Î·È ∫À™¢∂ ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘
ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
√ Úfi‰ÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚË ÌÂϤÙË Î·È ÂÈÛ‹-
ÁËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ (¿ÚıÚÔ 10, ¶¢ 1/2003).
■ ∆· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ·ÏÏËÏÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ‰È· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘˜.
86
102
83 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 10, ·Ú.3, ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’ 1).
84 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 162, ·Ú.8, ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
85 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 162, ·Ú.9, ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
86 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 10, ·Ú.6 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’ 1).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
■ ∆· ·ÈÚÂÙ¿ ̤ÏË ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Î·ı‹ÎÔÓÙ· Ì ٷ ÏÔÈ¿ ̤-
ÏË.
87
■ ∆· Ù·ÎÙÈο ·ÈÚÂÙ¿ ̤ÏË ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, fiÙ·Ó ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ‹ ÌÂÙ·Ù›ıÂ-
ÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ó· Ï‹ÍÂÈ Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi Ù· ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ·ÈÚÂÙ¿ ̤ÏË, Ô˘ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ù·ÎÙÈο (¿ÚıÚÔ 10, ¶¢
1/2003).
■ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÙÔ˘, ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ, ÙËÓ ÒÚ· Î·È ÙÔÓ Ùfi-
Ô ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Î·È Î·Ï› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, Ù·ÎÙÈο Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿-
Û¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ›-
Ù·È ·fi ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 48 ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË.
■ ∆· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹-
ÙËÛ˘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘.
■ ŸÙ·Ó ÛÙ· ÂÈı·Ú¯Èο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· (∫À™¶∂-∫À™¢∂-∞¶À™¶∂-∞¶À™¢∂-¶À™¶∂-¶À™¢∂) Û˘˙ËÙÔ‡-
ÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘
ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÙfiÙ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù¿, ·ÓÙ› ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔ-
Û›ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ‹ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙˆÓ È‰Èˆ-
ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔ-
Ú›˜.
88
4.4. ∞Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ
ŸÙ·Ó Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ‹ ‚¿ÛÈ̘ ˘fiÓÔȘ ‹ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‰È¿-
Ú·ÍË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜
ÌÂıfi‰Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘,
‹ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘.
∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·ÌÂÚfiÏËÙË Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË
Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ŒÙÛÈ Î·È ÚÔÛٷهÂÙ·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ˘Ë-
ÚÂÛ›·˜.
103
87 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 10, ·Ú.7 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 (∞’ 1).
88 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 14, ·Ú.29, ÂÚ. ȉ’ ÙÔ˘ ¡. 2817/2000 (∞’ 78).
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË
ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË (∂.¢.∂)
¶ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË
∞Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
4.4.1. ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË (¿ÚıÚÔ 125, ¡. 3528/07)
∏ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÂÓÂÚÁ›ٷÈ, fiÙ·Ó
˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆËÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÂϤÛÙËΠ‹ fi¯È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹
ÙÔ˘ À∫ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ô ·ıÒÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂ-
Ù·È ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡
ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó¿ÎÚÈÛ˘.
∏ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ÚÔηٷÚÎÙÈ΋, ¿Ù˘Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÈη˙fiÌÂÓÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi
ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÂÏÂÛı›.
89
∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ¿Ù˘Ë, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ
ÂΛÓÔÈ ÔÈ Ù‡ÔÈ Ù˘ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜
Ú¿ÍÂȘ.
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Î¿ı ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, ·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÓÂÚÁ›, ÎÚ›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË Ù·
ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› fiÙÈ:
·) ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘, ÂÚ·ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÂͤٷÛË Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË
¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘
·fi ·ÓÒÙÂÚÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ,
‚) ¤¯ÂÈ ‰È·Ú·¯ı› ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ÔÈÓ‹ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜
ÙÔ˘, ηÏ› ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Û ·ÔÏÔÁ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 134 ÙÔ˘ ¡. 3528/07,
Á) ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ‚·Ú‡ÙÂÚ˘ ÔÈÓ‹˜, ÂÓÂÚÁ›, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú.
6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 118 ÙÔ˘ ¡. 3528/07, ‰ËÏ. ·Ú·¤ÌÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Û ·ÓÒÙÂÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÂÈ-
ı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ‹ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,
‰) ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË, ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤ÓÔÚ΢ ‰ÈÔÈÎË-
ÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ (∂¢∂).
90
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Â˘Ú›· ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Î·È Ó· ÌËÓ
ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ∂¢∂, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‚¿ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·Á-
ÁÂÏÈÒÓ.
4.4.2 ŒÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË (∂¢∂)
∏ ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË (∂¢∂) Â›Ó·È ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹
Î·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó: ·) Ë
Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜, ‚) Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È Á) Ù· Ú·Á-
Ì·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘. ∞fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 126 ÙÔ˘
¡. 3528/07, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¤ÓÔÚ΢ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ (∂¢∂) ÚԂϤ-
104
89 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 125, ·Ú.1 ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
90 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 125, ·Ú.3, ‰¿ÊÈÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ¡. 3528/2007(∞’ 26).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜:ŒÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÛÔ-
‚·Ú¤˜ ˘fiÓÔȘ ‹ Û·Ê›˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ÂͤٷÛË
·˘Ù‹ ·ÔÛÎÔ› ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ Ù¤ÏÂÛ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒ-
Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Ù˘¯fiÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓË-
ÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÛÙ›. ∏ ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË ‰Â Û˘-
ÓÈÛÙ¿ ¤Ó·ÚÍË ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘.
■ ∏ ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Î·È
ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÌfiÓÈÌÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ì ‚·ıÌfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ∞ã, Î·È ÛÂ
η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ì ‚·ıÌfi ηÙÒÙÂÚÔ, ÂΛÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë Ú¿ÍË.
■ ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∂¢∂
·) ηÏÂ›Ù·È ÁÈ· ÂͤٷÛË ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Ú›-
ÛÙ·Ù·È ÌÂÙ¿ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘,
‚) Ë ÌË ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ‹ Ë ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜,
Á) ‰‡Ó·Ù·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙËÓ ÂͤٷÛË Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÁÈ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘ Û fiÏË ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· Ù˘ ∂¢∂, Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Âͤٷۋ˜ ÙÔ˘ (¿ÚıÚÔ 130, ·Ú. 3 Î·È 132 ÙÔ˘
¡.3528/07).
■ ∏ ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ˘Ô‚Ô-
Ï‹ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤Ó˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ô˘ ÙËÓ ÂÓÂÚÁ›. ∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È
Ì fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ù·-
Í ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÂͤٷÛ˘. ∂ÊfiÛÔÓ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ‰È¿Ú·ÍË ÂÈı·Ú-
¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ˘Ô-
¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË.
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
■ °È· Ó· Á›ÓÂÈ ∂¢∂ Ú¤ÂÈ Ë «˘ËÚÂÛ›·» Ó· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘fiÓÔȘ (‰ËÏ. ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÏËÚÔÊÔ-
ڛ˜) Î·È Û·Ê›˜ ÂӉ›ÍÂȘ (‰ËÏ. ÂÈÛÙÈΤ˜) ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú·¯ı› ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿Ùˆ-
Ì· ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi.
■ ∏ ∂¢∂ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ Î·ÙfiÈÓ ¤ÁÁÚ·Ê˘ ÂÓÙÔÏ‹˜, ·fi ÌfiÓÈÌÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Ì ‚·ıÌfi ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ∞ã Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ Ì ‚·ıÌfi ηÙÒÙÂÚÔ.
■ ∞fi ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚË, ¿Ú· Î·È Î·ÙÈÛ¯‡Ô˘Û· ÙˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ À∫, ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 16, ÂÚ. ™∆ã, ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 1566/85, ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ∂¢∂ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Û ‚¿ÚÔ˜:
·) ÀԉȢı˘ÓÙ‹ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·fi ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘ ‹ ·fi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÎ/Û˘
‹ ·fi ‰/ÓÙ‹ Û¯ÔÏ. ÌÔÓ¿‰·˜ ‹ ·fi ¿ÏÏÔÓ ˘Ô‰/ÓÙ‹ Û¯ÔÏ. ÌÔÓ¿‰·˜.
‚) ¢/ÓÙ‹ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·fi ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘ ‹ ·fi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÎ/Û˘ ‹ ·fi
‰/ÓÙ‹ Û¯ÔÏ. ÌÔÓ¿‰·˜.
Á) ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÎ/Û˘ ·fi ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘ ‹ ·fi ¿ÏÏÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÁÚ·Ê›Ԣ
ÂÎ/Û˘.
‰) ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘ ·fi ¿ÏÏÔÓ ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘.
Â) ™¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ·fi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ‹ ¿Ú‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ‹ ·fi ¿ÏÏÔ
Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ.
105
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
ÛÙ) ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú. º.353.1/324/105657/¢1/8-10-2002 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ-
΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ∂¢∂ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÂÎ/Û˘
ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰/ÓÙ‹˜ ÂÎ/Û˘, Î·È ∂¢∂ Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·-
ÎÔ‡ ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰/ÓÙ‹˜ ÂÎ/Û˘.
∏ ∂¢∂ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· Ù˘¯fiÓ ·Ó·Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂͤٷÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ.
4.4.3. ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÙËÓ ∂¢∂.
√ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∂¢∂ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ:
■ √Ú›˙ÂÈ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∂¢∂
■ ¶ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘¯fiÓ ÂÈı·Ú¯È-
ÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜.
■ °È· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÎÚ›ÛË, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÂÓfiÚΈ˜ ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÔÓÙ·
‹ ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏÔÓÙ˜.
■ ∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù· ÚfiÛˆ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ‹ ÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘¤ÂÛ ο-
ÔÈÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ˘fiıÂÛË.
■ ∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ‹ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÔÔÈÔÓ-
‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Ì ÙËÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ˘fiıÂÛË.
■ ∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ (5) Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜.
■ ∞ÍÈÔÏÔÁ› ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤Ó ·fi ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ∂¢∂, ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ‚¿ÛÂÈ
·˘ÙÔ‡ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÔÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ô˘ ‰È¤-
Ù·ÍÂ ÙËÓ ∂¢∂
91
.
∏ ÔÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ï‹Ú˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙÔȯ›·:
·) ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘,
‚) ÙȘ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËηÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó Î·È
ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˘fi„Ë,
Á) ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ,
‰) ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·,
Â) ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ ڿ͈Ó,
ÛÙ) ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
■ ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ∂¢∂ Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈ΋.
ªÂ ÙËÓ ∂¢∂ ÚÔÛٷهÂÙ·È, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÏËÌÌÂÏ‹ ÂÎÏ‹Úˆ-
ÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ·ÎÚ·›Â˜ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·fi Ù˘¯fiÓ ·‚¿ÛÈ̘ Î·È „‡ÙÈΘ η-
ÙËÁÔڛ˜.
92
106
91 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 126, ·Ú.4 ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
92 µÏ¤ µ. ∫Ô‡Ù·: ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË – ÛÂÏ. 14 – ¤Î‰ÔÛË 2003.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
4.4.4 ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË
∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È Â›Û˘, ÌÈ· ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ (¿ÚıÚÔ 127, ¡. 3528/07). ∏ ‰È·-
ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ·˘Ù‹˜ Î·È Ù˘ ∂¢∂ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÌÂÓ ∂¢∂ ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È ·fi οı ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚-
ÛÙ¿ÌÂÓÔ, ‰ËÏ ·fi ÌÔÓÔÚfiÛˆÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ÂÓÒ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È
ÌfiÓÔ ·fi ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ‹ÙÔÈ ·fi ÔÏ˘ÚfiÛˆÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ.
∏ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÈ-
‰Èο Û ÔÚÈṲ̂ÓË Ú¿ÍË ‹ Ú¿ÍÂȘ Î·È Ó· ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ fiÏ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ
ÂÈı·Ú¯Èο ·ÍÈfiÔÈÓË Ú¿ÍË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È¿Ù·ÍË.
¶fiÙÂ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È fiÙ fi¯È.
■ 1. ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋, ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:
·) fiÙ·Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈı·Ú-
¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ,
‚) fiÙ·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÔÌÔÏÔÁ› Ì ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ·ÌÊÈ-
Û‚‹ÙËÛË, fiÙÈ ‰È¤Ú·Í ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ (Ë ÔÌÔÏÔÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘ıfiÚÌËÙË
Î·È fi¯È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ȤÛˆÓ),
Á) fiÙ·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ ηٿ ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÔÈÓÈÎÔ‡ ·‰È΋̷-
ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷,
‰) fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ·Ó¿ÎÚÈÛË ‹ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ÔÈÓÈ-
΋˜ ‰ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷,
Â) fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÓÂÚÁËı›, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÙËÚ›Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ Ù˘ ¤ÓÛÙ·-
Û˘, ∂¢∂ ‹ ¿ÏÏË ¤ÓÔÚÎË ÂͤٷÛË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‰È¿Ú·ÍË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·-
Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi.
93
■ 2. ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÌÔÈfi‚·ıÌÔ ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘.
■ 3. ŸÔÈÔ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘
¤‰Ú·˜ ÙÔ˘.
■ 4. ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈ΋.
■ 5. ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
›‰ÈÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â·Ú΋ ÛÙÔȯ›·.
4.4.5 ∞Ú¯‹ Ù˘ ·ÌÂÚÔÏË„›·˜ – ÂÍ·›ÚÂÛË ·Ó·ÎÚÈÙ‹
™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 127 ÙÔ˘ À∫ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘, ÔÈ
Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÓfiÌÈÌ· Έχ̷ٷ, Ô˘ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, Û˘ÓÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÏfiÁÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.
107
93 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 127, ·Ú.1 ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË:
·) Ù· ÚfiÛˆ· ηٿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷,
‚) ÔÈ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂ-
Ù·È Î·Ù’ ¤ÓÛÙ·ÛË,
Á) Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË,
‰) Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û΋ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË.
√È Â¯ıÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Â›-
Û˘ ÏfiÁÔ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â, ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› Ô͇-
Ù·ÙË ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Î·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÓÈ΋ ·ÓÙȉÈΛ· Ì Âη٤ڈıÂÓ ÌËÓ‡ÛÂȘ. √ ÂÁη-
ÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·ÎfiÌË Ì¤Û· Û ÙÚÂȘ (3) Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÂͤٷÛË, Ó· ˙Ë-
Ù‹ÛÂÈ Ì ¤ÁÁÚ·ÊË ·›ÙËÛË ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË. ™ÙËÓ ·›ÙËÛË Ú¤-
ÂÈ Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È, ηٿ ÙÚfiÔ Û·Ê‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤-
ÚÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙ· ÔÔ›· ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ›.
°È· ÙËÓ ·›ÙËÛË ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂΛÓÔ˘,
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÂÍ·›ÚÂÛË, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ÓÔ-̛̈˜. ∞Ó Ë ·›ÙËÛË Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹, ÔÈ ·Ó·-
ÎÚÈÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÓÂÚÁ‹-ıËηÓ, Â›Ó·È ¿Î˘Ú˜ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÍ·Ú-
¯‹˜.
94
√ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ··ÏÏ¿Û-ÛÂÙ·È ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È Ó¤Ô˜ ·Ó·ÎÚÈ-
Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÂÚÁ› ϤÔÓ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÙȘ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ.
4.4.6 ∞Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ
√ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ Ì ÛÙÔȯ›· ÙȘ
‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ̤۷, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÎÒ-
‰Èη (¡.3528/2007).
∆Ô ¿ÚıÚÔ 128, ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡.3528/07 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ·Ó·ÎÚÈÙÈΤ˜ ÂΛӘ Ú¿ÍÂȘ, Ì ÙȘ Ôԛ˜
ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ë fiÏË ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ›ӷÈ:
·) Ë ·˘ÙÔ„›·,
‚) Ë ÂͤٷÛË Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ,
Á) Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË,
‰) Ë ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘.
™Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Ë ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ (¿Ú-
ıÚÔ 127, ·Ú. 1‚ ÙÔ˘ ¡. 3528/07) Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÁÁڿʈÓ.
■ ∏ ·˘ÙÔ„›·: ¢ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ·fi ÂΛÓÔÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈ-
ÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. ∂ÓÂÚÁÂ›Ù·È Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.
∏ ·˘ÙÔ„›· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈ·
·Ú¯‹, ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô fiÔ˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È. ŒÁÁÚ·Ê· Ô˘ η٤¯ÔÓÙ·È ·fi ȉÈÒÙË, ·-
Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜
‰È·‰Èηۛ·˜.
95
√È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË.
108
94 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 127, ·Ú.3 Á, ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
95 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 129, ·Ú.2 Î·È 3, ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
■ √È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Â›Ó·È Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈ-
Ù‹ fi,ÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ˘fiıÂÛË. ŸÏ· Ù· ÚfiÛˆ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Èη-
Ó¿ ÁÈ· Ì·ÚÙ˘Ú›·.
■ √È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓfiÚΈ˜. ∏ ÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‹ Ë ¿ÚÓËÛË Î·Ù¿ıÂ-Û˘ ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·,
¯ˆÚ›˜ ‡ÏÔÁË ·ÈÙ›·, ·ÔÙÂÏ› ÏËÌ̤ÏËÌ·. √ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Âͤٷۋ˜ ÙÔ˘, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙËÓ Âͤ-
Ù·ÛË Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘. √ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ (5) ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ∏ ÌË ÂͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÚÔÙ·ı› Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿‚·ÛË Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ Ù‡Ô˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ (™Ù∂ 2366/92).
■ √È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÎÏËÙ‡ÔÓÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙfiÔ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓË Ë̤ڷ(ÂÚÁ¿ÛÈÌË ‹ ÌË)
Î·È ÒÚ·.
■ √È Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒÌÔÓ˜: ∞Ó Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒÌÔÓ·. √È ·-
Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒÌÔÓ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË Ô˘ Û˘-
ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È, fiˆ˜ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ·˘ÙÔ„›·˜. √È Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒÌÔÓ˜, ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·
Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘, ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÎÔ-
ÓÔÌ›·˜.
96
■ ∏ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘:
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·ÏÂ›Ù·È ÁÈ· ÂͤٷÛË ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·ÓˆÌÔÙ› Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÌÂÙ¿ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘. ∏ ÌË ÚÔۤϢ-
Û‹ ÙÔ˘ ‹ Ë ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı›, ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ (¿ÚıÚÔ 132,
¡.3528/07).
∏ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰Â Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÔÏÔÁ›·. ∞ÔÛÎÔ› fï˜, ÛÙÔ Ó· ‰Ò-
ÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ÂÍÂÙ¿˙ˆÓ
ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿ οı ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·, Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎfi˜, Î·È Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â, Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ë Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿.
∏ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ À∫ ·ÚÔ˘Û›· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂͤٷÛË, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ,
·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ , ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ· ·˘ÙfiÓ. °È·Ù› Ì ÙȘ ¯Ú‹-
ÛÈ̘ Î·È ·Ó·Áη›Â˜ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·.
√È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡-ÌÂÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È fi¯È ·fi ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚfi
ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌfiÓÔÓ
ÙfiÙÂ, ÌÔÚ› Ô Û˘Ó‹ÁÔÚfi˜ ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ.
97
∆¤ÏÔ˜, Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘,
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜,
fiÙ·Ó Î·È Â¿Ó ÎÏËı› Û ·ÔÏÔÁ›·.
109
96 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 131 ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
97 µÏ¤ µ. ∫Ô‡Ù·: ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË – ÛÂÏ. 30 – ¤Î‰ÔÛË 2003
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
4.4.7. ¶·Ú·ÔÌ‹ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
¢È·‰Èηۛ· Î·È Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·Ú·ÔÌ‹˜.
∆Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·¤ÌÂÙ·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,
·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈÒ‰Ë Ù‡Ô Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›Î˘. ™Â ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Â·ÎÚÈ‚Ò˜
ηٿ ÙfiÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ:
·) Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷,
‚) Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜.
∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ fiÏ˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘, Î·È Ë ÎÔÈÓÔÔ›-
ËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÙËÚ›Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙÔÓ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∏ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÎÔÈÓÔÔ›Ë-
Û˘ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·Î˘ÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ÂÌ-
Ê·ÓÈÛÙ› ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Î·Ì›· ·ÓÙ›ÚÚËÛË ˆ˜ ÚÔ˜
ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÙËÚ›Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ (¿ÚıÚÔ 124, ·Ú. 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ¡.
3528/07) Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ·.
∆¤ÏÔ˜, Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÙËÚ›Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ηٷÚÁ› ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌ‹ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èη-
Û›· ÂÓÒÈÔÓ ¿ÏÏÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘.
∆Ô ·Ú·ÂÌÙ‹ÚÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï›ٷÈ.
4.4.8 ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË
√È ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:
■ 1. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÙ·Ó Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÂÌÙ‹ÚÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÔÚ›-
˙ÂÈ ˆ˜ ÂÈÛËÁËÙ‹ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ˘fiıÂÛ˘ ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·È
·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜.
■ 2. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÙ·Ó ‰È·‚È‚·ÛÙ› Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘
ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Î·È fiÙ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ÒÚÈÌË ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ÙËÓ ÂÈÛ¿-
ÁÂÈ ÛÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂ-
ÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‹ ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ (¿ÚıÚÔ 133 ÙÔ˘ ¡. 3528/07).
4.4.9 ∫Ï‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›·
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘- ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,
ÁÈ· Ó· ‰ÈηÛÙ› ·fi ·˘Ùfi, ηÏÂ›Ù·È ÚÒÙ·, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏËı› ·fi ÙÔÓ ·Ú·¤Ì„·ÓÙ·, Û ¤Á-
ÁÚ·ÊË ·ÔÏÔÁ›·. ∏ ÌË ÎÏ‹Ù¢ÛË ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Û ·ÔÏÔÁ›· ÂÈʤÚÂÈ ·Î˘ÚfiÙË-
Ù· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 134 ÙÔ˘ ¡. 3528/07,
«ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, Â¿Ó Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ÎÏËı› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Û ·ÔÏÔ-
Á›·». ∏ ·ÔÏÔÁ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ Ì ˘fiÌÓËÌ·. ∏ ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· Î·È Î¿ı Úfi-
110
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
ÛÎÏËÛË ‹ ÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Ì ‰ËÌfiÛÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÚÔÛˆÈο ‹
ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ Û ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔÈΛ ‹ ÙÔȯÔÎÔÏÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ˘Ë-
ÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó Ì¿ÚÙ˘Ú·.
™ÙËÓ ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û·ÊÒ˜ ÙÔ ·ԉȉfiÌÂÓÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿Ùˆ-
Ì· Î·È Ó· Ù¿ÛÛÂÙ·È Â‡ÏÔÁË ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›·, Ë ÔÔ›· ‰Â ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‚Ú·¯‡ÙÂ-
ÚË ·fi ‰‡Ô (2) Ë̤Ú˜, fiÙ·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ηÏÂ›Ù·È Û ·ÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚-
ÛÙ¿ÌÂÓÔ Î·È ·fi ÙÚÂȘ (3) Ë̤Ú˜, fiÙ·Ó Î·ÏÂ›Ù·È ·fi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó·
·Ú·Ù·ı› Ì›· (1) ÌfiÓÔ ÊÔÚ¿ Î·È ˆ˜ ÙÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÈÙÈÔ-
ÏÔÁË̤ÓË ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘- ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
∞Ó Ë ·ÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÂÎÚfiıÂÛÌË, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ˘fi„Ë, ÂÊfiÛÔÓ ˘Ô‚ÏËı› ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
98
∏ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ Ì ·˘Ù‹
Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ‹ Ó· ·Ì‚χÓÂÈ ÙȘ
Ù˘¯fiÓ ˘fiÓÔȘ Ô˘ ·Ó¤Î˘„·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. (∆Ô ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔÓ
·˘Ùfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÏÈfi, fiÛÔ Î·È Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘.
99
)
∏ ·ÔÏÔÁ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ ·Ú. 1
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 135 ÙÔ˘ ¡. 3528/07, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È Ë ÚÔÊÔÚÈ΋
Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ·ÔÏÔÁ›· ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
∏ ·ÔÏÔÁ›· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì ·fi‰ÂÈÍË, ÌÔÚ› fï˜ Ó· ·ÔÛÙ·Ï› Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÌÂ Û˘ÛÙË-
̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ‹ Ó· ηٷÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛÙ·Ï›.
ªÂ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â‡ÏÔÁË ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ˘Ô-
‚¿ÏÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË
ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ Î·Ï› Û ·ÔÏÔÁ›·.
°ÓÒÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ·fi ÙÔ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ:
√ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ù˘ ÂÈ-
ı·Ú¯È΋˜ ˘fiıÂÛ˘, Ë ÔÔ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì Ú¿ÍË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ô
ÔÔ›Ô˜ ÙËÚ› ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ, Î·È ÙÔÓ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ ‹ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ, ·Ó Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÓË-
ı› Ó· ÙËÓ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ (¿ÚıÚÔ 135, ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¡. 3528/07).
°È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ¡.1599/86 Î·È Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘
¡. 2690/99 ‰fiıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÙÔ
‰Èη›ˆÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘˜.
4.4.10. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÈοÛÈÌÔ˘-¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘
ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÔÏÔÁ›·˜ ‹ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô-‚ÔÏ‹˜ Ù˘, Ô ÚfiÂ-
‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì Ú¿ÍË ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔ-Ú›˙ÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ÂÈ-
ı·Ú¯È΋˜ ˘fiıÂÛ˘. ∏ Ë̤ڷ, Ë ÒÚ· Î·È Ô ÙfiÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÂÁÁڿʈ˜
111
98 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 134, ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
99 µÏ¤ µ. ∫Ô‡Ù·: ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË – ÛÂÏ. 41 – ¤Î‰ÔÛË 2003.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
ÛÙÔ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ ÂÎ-·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ
100
. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·˘Ù‹
·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ·˘ÙÔÚÔ-ÛÒˆ˜ ÂÓÒÈÔÓ
ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘.
√ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ú·ÛÙ› ›Ù ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜, ›Ù Ì ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ
ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ª¿ÚÙ˘Ú˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È.
∞Ó ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ›ÓÂÈ ·ÓÂ·Ú΋ Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË.
∏ Ó¤· ·Ó¿ÎÚÈÛË, Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›·, ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ȉȷ›-
ÙÂÚË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘.
∆¤ÏÔ˜, Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ› ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÂÓÒ-
ÈÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘.
4.4.11. ∂Í·›ÚÂÛË ÌÂÏÒÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
∏ «Î·Î‹ Û‡ÓıÂÛË» ÂÓfi˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÏËÌ̤ÏÂÈ·, Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ·fi-
Ê·Û‹ ÙÔ˘ ·Î˘ÚˆÙ¤·, ›Ù ·fi ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘
¤ÓÛÙ·Û˘, ›Ù ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜, ›Ù ·fi
Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÂÊÂÙ›·.
°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿-
˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ·Ó Û ̤ÏÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ÚÔ‚ÏÂ-
fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 127 ÙÔ˘ ¡. 3528/07 Έχ̷ٷ (Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ
·Ú. 4.4.5. ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘) Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ·
ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜.
™ÙÔ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÌÂÚfiÏËÙË Î·È ‰›Î·ÈË ÎÚ›ÛË. ™Â
‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 137, ÙÔ˘ ¡.3528/07, ‰‡Ó·Ù·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂ
¤ÁÁÚ·ÊË ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË
fiÙÈ Ì ٷ ̤ÏË Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ··ÚÙ›·. ∏ ·›ÙËÛË ·˘Ù‹, Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ‰‡Ô
(2) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ Ì ۷ʋ ηÈ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Î·È Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ù· Û¯ÂÙÈο ·Ô‰ÂÈ-
ÎÙÈο ÛÙÔȯ›·.
°È· ÙËÓ ·›ÙËÛË ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ӷ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂ-
ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÂÍ·›ÚÂÛË. ∆· ̤ÏË Ô˘ ÂÍ·È-
ÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi Ù· ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ÙÔ˘˜. ∞Ó ÂÍ·ÈÚÂı› Î·È ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·Ó·-
ÏËڈ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏÔ˜, ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
··ÚÙ›·. ∏ ÂÍ·›ÚÂÛË ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ̤ÏÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔÓ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ·Ì¤-
Ûˆ˜ Â› Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó Ì¤ÏË
Ù·ÎÙÈο ‹ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì-
‚Ô‡ÏÈÔ ··ÚÙ›·.
∆¤ÏÔ˜, ·Ó οÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÈ-
112
100 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 136, ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ Úfi-
‰ÚÔ ‰‹ÏˆÛË ÂÍ·›ÚÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi οı ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋ Ú¿ÍË, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-
ÓË ˘fiıÂÛË (‰È·‰Èηۛ· ·˘ÙÔÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·Ú. 3, ¿ÚıÚÔ 7 ∫¢¢).
4.4.12 ∞fiÊ·ÛË ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
∆· ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ηÙË-ÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ‡, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ·, ·‚›·ÛÙ·, ·ÓÂ-ËÚ¤·ÛÙ· Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο fiϘ ÙȘ
·ԉ›ÍÂȘ. ªÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ-ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜, Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë Î·È ÛÙÔȯ›·
Ô˘ ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ ·fi ¿ÏÏË ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ·, Ì ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Î·È Ô ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.
ŒÙÛÈ, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂¢∂, ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ʷΤ-
ÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-ÎÔ‡ ÂΉ›‰Ô˘Ó ·fiÊ·ÛË Ï‹Úˆ˜, Â·Ú-
ÎÒ˜ Î·È ÂȉÈÎÒ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË. ∞Ó ˘¿Ú-¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, Ë ·fiÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ıˆˆ-
ÙÈ΋ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯‹ «in dubio pro reo». ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â ÂÓÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈ-ÎÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÓ‹, ‹ÙÔÈ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊË Â›ÏËÍË Ì¤-
¯ÚÈ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ·‡ÛË.
∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™Â ·˘Ù‹Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È:
·) Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ‹˜ Ù˘,
‚) ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, Ë È‰ÈfiÙËÙ· Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ‹ ÙˆÓ
ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘,
Á) ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, Ë È‰ÈfiÙËÙ· Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˘,
‰) Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È ÛÙÔȯ›·, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ-
΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜, ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ӷ ηٿ ÙfiÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ,
Â) Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ‹ fi¯È ·ÔÏÔÁ›·˜,
ÛÙ) Ë ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ·fiÊ·Û˘,
˙) Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ ÌÂÈÔ„‹ÊËÛ·Ó,
Ë) Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˘ ‹ Ë ÔÈÓ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È.
101
∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÎ·È-‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È Ù· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ. °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Â›Û˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·˘Ù‹˜,
Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË. ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ
·Ó·Î·-Ï›ٷÈ. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È, ηْ ÂÍ·›ÚÂÛË, ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÌfiÓÔ Û Â-
Ú›ÙˆÛË Úfi‰ËÏ˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ (¿ÚıÚÔ 140, ·Ú. 5 ¡ 3528/07).
∏ ·›ÙËÛË ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔ-
ıÂÛÌ›· ÂÍ‹ÓÙ· (60) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∞Ó
Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ‰Â Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ıˆÚ›-Ù·È fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÈÊı›.
∆¤ÏÔ˜ ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ¤ÓÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï›ٷÈ.
113
101 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 140, ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (∞’ 26).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
114
4.4.13 À¶√¢∂π°ª∞
∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
À¶√Àƒ°. ∂£¡. ¶∞π¢∂π∞™ & £ƒ∏™∫/∆ø¡ ∞ı‹Ó·,
¶∂ƒπº. ¢/¡™∏ ¶. & ¢. ∂∫¶/™∏™……… ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.:
…….°ƒ∞º∂π√ ¶/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™
∆·¯. ¢/ÓÛË:
∆·¯. ∫Ò‰.:
¶ÏËÚÔÊ.:
∆ËϤʈÓÔ:
Fax:
£∂ª∞: «√ÚÈÛÌfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘».
∞¶√º∞™∏
√ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ………………°Ú·Ê›Ԣ ¶.∂. Ù˘…….………… ¢/ÓÛ˘ ………………………………….
…………………..…………………………… Ì ‚·ıÌfi …. Î·È ª.∫. …… , Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ Âͤ-
Ù·ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘/Ù˘ …………………………………., ÙÔ˘………………‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘ ……. ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ԣ
……………..………… ÙÔ˘ ………..°Ú·Ê›Ԣ Ù˘ ……¢/ÓÛ˘ ……………. , ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¡.
3528/07, ¿ÚıÚÔ 127, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7 ÙÔ˘ «∫Ò‰Èη ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ
À·ÏϋψÓ, ¡.¶¢ ¢, Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ»
∞¶√º∞™π∑√Àª∂
√Ú›˙Ô˘Ì °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÈÔ ¿Óˆ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ Ù Ó
Î………………………………………………………………………………… Ì ‚·ıÌfi ….. Î·È ª.∫….., Ô˘ ˘ËÚÂÙ›
ÛÙÔ……. °Ú·ÊÂ›Ô ¶.∂. ………. ¢/ÓÛ˘, Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ Ù Ó Î. …………………………………., …….Ì ‚·ıÌfi
Î·È ª.∫. …., Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÔÌÔ›ˆ˜ ÛÙÔ….. °Ú·ÊÂ›Ô ¶.∂.
√ ∂ÓÂÚÁÒÓ ÙËÓ ∂.¢.∂.
¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶.∂.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
115
∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
À¶√Àƒ°. ∂£¡. ¶∞π¢∂π∞™ & £ƒ∏™∫/∆ø¡ ……... …/…/200…
¶∂ƒπº. ¢/¡™∏ ¶. & ¢. ∂∫¶/™∏™………. ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.:
…. °ƒ∞º∂π√ ¶/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™
∆∞Ã. ¢/¡™∏: ¶ƒ√™: ∆Ô ¶À™¶∂………………………
∆∞Ã. ∫.: ∫√π¡.: …………………………………..
FAX: ¢/ÏÔ ÙÔ˘………………….¢ËÌ.™¯.
∆∏§: ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶.∂…………………
¶§∏ƒ.: (Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· ÙÔ˘
ÂȉÔı› ÓÔÌÔÙ‡ˆ˜)
£∂ª∞: «¶·Ú·ÔÌ‹ Û ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ»
√ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ .......... °Ú·Ê›Ԣ ¶.∂ …………
¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë:
1. ∆Ș ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 123, 124 Î·È 125 ÙÔ˘ ¡. 3528/07.
2. ∆Ș ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003 «™‡ÓıÂÛË, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙË-
Ù˜ ÙˆÓ ¶À™¶∂ Î·È ¢∂».
3. ∆Ș ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶¢ 47/2-3-2006/1987 «ŸÚÁ·Ó· Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ ÂÎ/ÎÔ‡
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¶∂ Î·È ¢∂».
4. ∆ËÓ ·ÚÈıÌ. º 353.1/324/105657/¢1/8-10-2002 À. ∞fiÊ·ÛË «∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚˆÓ Î·-
ıËÎfiÓÙˆÓ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊ. ÀËÚÂÛÈÒÓ ¶∂ Î·È ¢∂».
5. ∆Ô ·ÚÈıÌ………………¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¢/ÓÙ‹ ÙÔ˘……………….. ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ԣ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô
‰/Ï …………………………………. ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 20/10/…. .. ¤ˆ˜ 16/12/……. ·Ô˘Û›·-
˙ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ˘ËÚÂÛ›· Û ·˘Ùfi,
ÎÈ ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ô˘ ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÔÈÓ‹ ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÈ-
ı·Ú¯È΋ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·
∞¶√º∞™π∑√Àª∂
¶·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û·˜, Ù… ………………………-………., ‰/Ï ÙÔ˘ …… ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›-
Ô˘, ÁÈ·Ù› ˘¤ÂÛ ÛÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿Ùˆ-Ì· «Ù˘ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô¯‹˜ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘
Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 107 ·Ú. 1‰’ Î·È 109 ·Ú.2 ÛÙ’ ÙÔ˘ ¡. 3528/07».
√ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜
∆Ô˘ …… °Ú·Ê›Ԣ ¶.∂.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
116
À¶√Àƒ°. ∂£¡. ¶∞π¢∂π∞™ & £ƒ∏™∫/∆ø¡ ……. …/…../200...
¶∂ƒπº. ¢/¡™∏ ¶. & ¢. ∂∫¶/™∏™ ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.:
¢/¡™∏ ¶/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™…………
…. °ƒ∞º∂π√ ¶/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™
∆·¯. ¢/ÓÛË:
∆·¯. ∫Ò‰.:
¶ÏËÚÔÊ.:
∆ËϤʈÓÔ:
Fax: ¶ƒ√™: ∆… Î. ……………….
¢/Ï.. ÙÔ˘ …. ¢ËÌ. ™¯. ∞ıËÓÒÓ
(‰È· ÙÔ˘ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ….
°Ú·Ê›Ԣ Ù˘ …. ¢/ÓÛ˘ ∞ıËÓÒÓ
Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· Ù.. ÂȉÔı›
ÂÁη›Úˆ˜ Î·È Ì ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi
Â›‰ÔÛ˘ Ô˘ ı· Ì·˜ ·ÔÛÙ·Ï›).
£∂ª∞: «∫Ï‹ÛË ‰ÈˆÎfiÌÂÓ.. ÁÈ· ÂͤٷÛË»
™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 132, ÙÔ˘ ¡. 3528/07 (À. ∫Ò‰Èη˜) ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ‰È·-
Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 271, ·Ú. 2, ÙÔ˘ ∫.¶.¢. Û·˜ ηÏԇ̠ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›Ù ÂÓÒÈfiÓ Ì·˜ Î·È ÛÙ· ÁÚ·-
Ê›· Ì·˜, Ô‰fi˜ …………………………………………………………………………………………………………………………...,
Ë̤ڷ …………… Î·È ÒÚ· 09.00 ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
°È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂÓÂÚÁԇ̠·Ó¿ÎÚÈÛË ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
∏ ÌË ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ Û·˜ ‹ Ë ¿ÚÓËÛ‹ Û·˜ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›Ù ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘.
∆¤ÏÔ˜ Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠fiÙÈ, ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Âͤٷۋ˜ Û·˜, ÌÔÚ›ÙÂ, ·Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ, Ó·
·Ú›ÛÙ·Ûı ÌÂÙ¿ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘.
√ ÂÓÂÚÁÒÓ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË … °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
117
∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
À¶√Àƒ°. ∂£¡. ¶∞π¢∂π∞™ & £ƒ∏™∫/∆ø¡ ……. …/…../200...
¶∂ƒπº. ¢/¡™∏ ¶. & ¢. ∂∫¶/™∏™………. ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.:
……..°ƒ∞º∂π√ ¶/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™
∆·¯. ¢/ÓÛË:
∆·¯. ∫Ò‰.:
¶ÏËÚÔÊ.:
∆ËϤʈÓÔ:
Fax: ¶ƒ√™: ∆… Î. …………………………………….
£∂ª∞: «∫Ï‹ÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· ÁÈ· ÂͤٷÛË»
™Ã∂∆.: ∏ Ì ·ÚÈı. ∂.¶. ………… ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶À™¶∂ ……….
¢ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·˜ ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË Û·˜ ηÏÔ‡ÌÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 130, ÙÔ˘ ¡. 3528/07,
ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 213, ·Ú. 1, ÙÔ˘ ∫.¶¢ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›Ù ÂÓÒÈfiÓ Ì·˜, ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘
¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ … °Ú·Ê›Ԣ ¶.∂. … ¢/ÓÛ˘ ………. Ô‰fi˜…………………… fiÚÔÊÔ˜ ………, ÙËÓ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Ë̤ڷ ………………….. Î·È ÒÚ· ……….., ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜
∆·˘ÙfiÙËÙ¿˜ Û·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›Ù ·fi Â̤ӷ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘
Î. …………………………………, ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘ …… ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ … ¶.∂ ….. ¢/ÓÛ˘
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË
¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶.∂.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
118
∞¶√¢∂π•∏ ¶∞ƒ∞§∞µ∏™ ∫§∏™∏™ ª∞ƒ∆Àƒ∞
…… ˘ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓ …………………………………………………………………………………………………………………………..
‰ËÏÒÓˆ fiÙÈ ¤Ï·‚· ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. ∂.¶./ …………………………………………………………………………. ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘
¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ …. °Ú·Ê›Ԣ ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ …………………… Î. …………………………………………
Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηÏÔ‡Ì·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛıÒ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙËÓ ……………………… Ë̤ڷ …………………….. ηÈ
ÒÚ· ………….
∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Â›‰ÔÛË
∞ı‹Ó·, ………….
∞˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚Â
∞¶√¢∂π∫∆π∫√ £Àƒ√∫√§§∏™∏™ ∫§∏™∏™
™Ù…………………………………………………………… Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ………. ÙÔ˘ Ì‹Ó· …………….. ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 200..
Ë̤ڷ ………… Î·È ÒÚ· …… Ô ˘ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ˜ ……………………………………………….. ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ….
¢.™. ………….., °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂.¢.∂., ı˘ÚÔÎfiÏÏËÛ· ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. ∂.¶. …. «∫Ï‹ÛË ‰ÈˆÎÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ·
ÂͤٷÛË» ÁÈ· ÙÔ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ˘ ….. ¢.™. …………………………………………………………………………,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
∏ ı˘ÚÔÎfiÏÏËÛË ¤ÁÈÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡. 3528/07 ¿ÚıÚÔ 138 Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ·)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Î·È ‚)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ı˘ÚÔÎfiÏÏËÛË √È Ì¿ÚÙ˘Ú˜
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
119
∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
À¶√Àƒ°. ∂£¡. ¶∞π¢∂π∞™ & £ƒ∏™∫/∆ø¡ ……. …/…../200...
¶∂ƒπº. ¢/¡™∏ ¶. & ¢. ∂∫¶/™∏™…... ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.:
……..°ƒ∞º∂π√ ¶/£ªπ∞™ ∂∫¶/™∏™
∆·¯. ¢/ÓÛË:
∆·¯. ∫Ò‰.:
¶ÏËÚÔÊ.:
∆ËϤʈÓÔ:
Fax:
∞¡øª√∆π
∂∫£∂™∏ ∂•∂∆∞™∏™ ∂°∫∞§√Àª∂¡√À
™ÙËÓ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
™‹ÌÂÚ· ÙË………………………… 200..Ë̤ڷ …………………. Î·È ÒÚ·………., ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̤۠ӷ
ÙÔÓ………………………………………… Ô˘ ÂÓÂÚÁÒ ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË, ¤ÂÈÙ· ·fi
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù……………………………………………………………………………………
Ô˘ ı· ÂÎÙÂÏ› ¯Ú¤Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, ….. ˘ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓ…., …. ÔÔ›….. ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù·˘-
ÙfiÙËÙ¿˜ Ù………… Î·È ·ÔÎÚ›ıËΠfiÙÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È,………………………………………………………………
…………………………………………………………ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ…………………………………………...…………………………….,Î
·ÙÔÈΛ…………………………………………………………..,Â›Ó·È ………ÂÙÒÓ, ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ Ù… Â›Ó·È ……………
………….. Î·È Â›Ó·È ˘‹ÎÔÔ˜ ……………………………….. Î·È Ã. √.
∆· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·ÚÈı. ……………………. ‰ÂÏÙ›Ô Ù·˘ÙfiÙË-
Ù·˜, Ô˘ ÌÔ˘ Â¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÙËÓ………..…………….·fi ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¢ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤Ï·‚ ÁÓÒÛË Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ… Ó· ÂÍÂÙ·Ûı›.
™ÙÔÓ ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.
∂ÚÒÙËÛË 1Ë:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..……
∞¿ÓÙËÛË1Ë:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..……
∆· ·Ú·¿Óˆ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·˘ıfiÚÌËÙ·.
°È· ÂȂ‚·›ˆÛË Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ Ë ·ÚÔ‡Û· ¤ÎıÂÛË, ‰È·‚¿ÛÙËΠ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘………………
………………………….˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi fiÏÔ˘˜.
√ ∂ÍÂÙ¿Û·˜ √ ∂ÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ √ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
………………….. ………………….. …………………..
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
120
∂∫£∂™∏ ∂¡√ƒ∫∏™ ∂•∂∆∞™∏™ ∆√À ª∞ƒ∆Àƒ∞……………………………………………………………………
™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙÔ ……. °Ú·ÊÂ›Ô ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ……………… Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ …………, ÙÔ˘ Ì‹Ó·
………………, ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ……….., Ë̤ڷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ……………. Î·È ÒÚ· …….. ÂÓÒÈÔÓ ÂÌÔ‡ ÙÔ˘
……………………………………….
¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ …… °Ú·Ê›Ԣ ∞/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ……………………, Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋
ÂͤٷÛË Î·ÙfiÈÓ Ù˘ ·Ú. ∂¶…../………. ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶À™¶∂ ………………., Ô˘ ÛÙËÚ›-
˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ì ·ÚÈıÌfi ………….. ¶Ú¿ÍË ÙÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤·
……………………………………………………. ·ÊÔ‡ ÚÔÛηϤÛÙËΠ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô Î¿ÙˆıÈ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ô
ÔÔ›Ô˜ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ·¿ÓÙËÛÂ:
√ÓÔÌ¿˙ÔÌ·È …………………………………………………………………, ÙÔ˘ ………………………… Î·È Ù˘
………………………, ÁÂÓÓ‹ıËη ÛÙ. …………….. Î·È Î·ÙÔÈÎÒ ……………………………………………. ÂÙÒÓ …….,
Â¿ÁÁÂÏÌ· ……………………………….. ŒÏÏËÓ·˜ ˘‹ÎÔÔ˜ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ‰ÈˆÎfiÌÂ-
ÓÔ ………………………………………. ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·, Ô‡Ù ÊÈÏ›· ‹ ¤¯ıÚ· Ì ·˘ÙfiÓ.
∆· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘/Ù˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú. ………….. ‰ÂÏÙ›Ô Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜
Ô˘ Ì·˜ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÂΉfiıËΠ·fi ………………….
ŒÂÈÙ· ¤ıÂÛ ÙÔ ‰ÂÍ› Ù.. ¯¤ÚÈ ÛÙÔ πÂÚfi ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ fiÚÎÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿Ú-
ıÚÔ 218-220 ÙÔ˘ ∫.¶.¢.
«√ÚΛ˙ÔÌ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ó· ›ˆ Â˘Û˘ÓÂȉ‹Ùˆ˜ fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÌfiÓË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ¯ˆÚ›˜
Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ Ô‡Ù ӷ ·ÔÎÚ‡„ˆ οÙÈ».
⁄ÛÙÂÚ· η٤ıÂÛ ٷ ÂÍ‹˜:
∂ÚÒÙËÛË 1Ë:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..……
∞¿ÓÙËÛË 1Ë
:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..……
∆· ·Ú·¿Óˆ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·˘ıfiÚÌËÙ·.
°È· ÂȂ‚·›ˆÛË Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ Ë ·ÚÔ‡Û· ¤ÎıÂÛË, ‰È·‚¿ÛÙËÎÂ Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú· Î·È ˘Ô-
ÁÚ¿ÊËΠ·fi fiÏÔ˘˜.
√ ∂ÍÂÙ¿Û·˜ √/H ∂ÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ √/H °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜
………………….. ………………….. …………………..
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
121
∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
À¶√Àƒ°. ∂£¡. ¶∞π¢∂π∞™ & £ƒ∏™∫/∆ø¡ ……. …/…../200...
¶∂ƒπº. ¢/¡™∏ ¶. & ¢. ∂∫¶/™∏™………. ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.:
……°ƒ∞º∂π√ ¶.∂……
∞¡∞∫ƒπ∆∏™ ¶∂π£∞ƒÃπ∫∏™ À¶√£∂™∏™
∆·¯. ¢/ÓÛË:
∆·¯. ∫Ò‰.:
¶ÏËÚÔÊ.:
∆ËϤʈÓÔ:
¶ƒ√™:
∆√ ¶À™¶∂
√‰fi˜……………..
£∂ª∞: «ÀÔ‚ÔÏ‹ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ʷΤÏÔ˘ ÙÔ˘ ………………………………………,
‰/ÏÔ˘ ÙÔ˘……………………………..¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ.
™Ã∂∆.: ∏ Ì ·ÚÈı. ∂.¶. ………… ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶À™¶∂
™Â ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ Û¯ÂÙÈ΋˜ Û·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘
ÙÔ˘…………………………………………………………………..., ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘………. ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ
ÙÔ˘……..°Ú·Ê›Ԣ ¶.∂. ¢/ÓÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂ-
Ó‹ÚÁËÛ· Î·È ·Ú·Î·Ïԇ̠ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.
√ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ˘fiıÂÛ˘
¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ º∞∫∂§√À
1. ŒÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¶.À.™.¶.∂ ∞ıËÓÒÓ ∂¶…………………..
2. º¿ÎÂÏÔ˜ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÂÌÙ‹ÚÈÔ Î·È Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ …… °Ú·Ê›Ԣ ¶.∂.
3. ∫·Ù·ı¤ÛÂȘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ()
4. ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο ·Ú·Ï·‚‹˜ ÎÏ‹ÛÂˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ()
5. ∞Ô‰ÂÈÎÙÈο ·Ú·Ï·‚‹˜ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ()
6. ∞ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙÔÓ ÀËÚÂÛÈ·Îfi Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ ʇÏÏ·………..
7. ¶fiÚÈÛÌ· ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
122
4.4.14 Àfi‰ÂÈÁÌ· ∂.¢.∂. / ∂∫£∂™∏-¶√ƒπ™ª∞
ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ ηٿ ÙÔ˘/Ù˘ ………., Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ.
……….. ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘/Ù˘…………….
√/∏ ˘ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ˜ /-Ë (ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘/Ù˘) ‰ÈÂÓ¤ÚÁËÛ· ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË
Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. ……, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 126-133 ÙÔ˘ ¡. 3528/2007.
∫·Ù¿ ÙÔ˘/Ù˘ ….., Ô/Ë ÔÔ›Ô˜/-· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ……..
∞fi ÙËÓ ÂͤٷÛË ÚԤ΢„·Ó Ù· ÂÍ‹˜:
∞ã π™∆√ƒπ∫√
ªÂÙ¿ ·fi ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘¤‚·Ï Ô/Ë, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ……
µã ∂¡∂ƒ°∂π∂™
∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÔÚÎË ÂͤٷÛË ÔÎÙÒ (8) Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ …, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
∏ ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓË ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÂÓfiÚΈ˜ ·Ú¯Èο ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÚԤ΢„·Ó ÛÙÔȯ›· ÂȘ ‚¿-
ÚÔ˜ Ù˘ Î·È ·ÓˆÌÔÙ› ˆ˜ ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓË ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ.
√È Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Âͤٷۋ˜ ÙÔ˘˜, ‹Ù·Ó:
1 .……………, Ë ÔÔ›· η٤ıÂÛ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÂÓfiÚΈ˜ Ù· fiÛ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È…….
2 .…………., ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ …….., η٤ıÂÛ ٷ ÂÍ‹˜: …….……….……….……….………….………
8…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…
∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó Î·È ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˘fi„Ë Ù· ÂÍ‹˜:
1. ºˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· …….
2. ÃÂÈÚfiÁÚ·Ê·……….
3. ¶ÚˆÙfiÙ˘· Î·È ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÂÁÁڿʈӅ……..
4. °Ú·Ù‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘/Ù˘……
5. À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË…………
6. ∞›ÙËÛË ÚÔ˜ ………
7. ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ …………..
8. …………………………..
°ã ¢π∞¶π™∆ø™∂π™
∞fi fiÏ· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο:…………………………
¢ã ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞
ªÂÙ¿ ·fi ÂÓ‰Âϯ‹ ÌÂϤÙË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰È·-
Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3528/2007, Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÂÍ‹˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·:
√/∏ ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜/-Ë Â¤‰ÂÈÍ ·ÚÂ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ………..
∞˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ………. ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 Î·È ·‰›¯ıË fiÙÈ ˘¤ÂÛ ÛÙÔ ·-
Ú¿و̷ /ÛÙ· ·Ú·ÙÒÌ·Ù·……
∂ã ¶ƒ√∆∞™∏
∂Âȉ‹ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ˘¤ÂÛ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·ÙÒÌ·Ù·:
·. Ù˘ ÌË ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û·˜…… ¿ÚıÚÔ 107 ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (À.∫.)
‚. Ù˘ ·Ó¿ÍÈ·˜ ÁÈ· ˘¿ÏÏËÏÔ …..¿ÚıÚÔ 109, ·Ú. 2‰ ÙÔ˘ ¡.3528/2007 (À.∫.)
Á. ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ 109, ·Ú. 2˙, ÙÔ˘ ¡. 3528/2007 (À.∫.)
¶ÚÔÙ›ӈ
∆ËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ……….
(Â¿Ó ‰ÂÓ ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ À.∫. - ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡, ÙfiÙÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È:
¡· ÌËÓ ·ÛÎËı› ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘/Ù˘ …..
◊ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÚÔÙ·ı› Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÓÙÔÓ˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛˆÓ).
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ› ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ - ¶ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ÀËÚÂÛȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·
123
4.4.15 ŸÚÎÔ˜ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ
√È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÚÈÓ Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È. √ fiÚÎÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ-
ÙÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ Ì ·˘ÙfiÓ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È fiÙÈ fiÛ· ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ı· Â›Ó·È ·ÏËı‹.
·) √È √Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ·ÊÔ‡ ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ Â¿Óˆ ÛÙÔ πÂÚfi ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ
ÂÍ‹˜ fiÚÎÔ:
«√ÚΛ˙ÔÌ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ó· ˆ ÌÂ Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›· fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÌfiÓË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ¯ˆÚ›˜
Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ, Ô‡Ù ӷ ·ÔÎÚ‡„ˆ Ù›ÔÙ» (·Ú. 1, ¿ÚıÚÔ 218, ÙÔ˘ ∫.¶.¢.).
‚) √È ÎÏËÚÈÎÔ›, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ıÚËÛΛ· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔÓ fiÚÎÔ (¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÎÏËÚÈÎÔ› Î·È ÈÂڈ̤ÓÔÈ),
·ÊÔ‡ ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰È·‚‚·›ˆÛË:
«¢È·‚‚·ÈÒ ÛÙËÓ ÈÂÚˆÛ‡ÓË ÌÔ˘ fiÙÈ ı· ˆ fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ, Ô‡Ù ӷ ·ÔÎÚ‡„ˆ
Ù›ÔÙ» (·Ú.2, ¿ÚıÚÔ 220, ÙÔ˘ ∫.¶.¢.).
Á) ŸÙ·Ó Ô Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ fiÚÎÔ ‹ fiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· ıÚËÛΛ· ÚÂ-
ۂ‡ÂÈ, ÙfiÙÂ Ô fiÚÎÔ˜ ‰›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«¢ËÏÒÓˆ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÌÔ˘ Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÌÔ˘ fiÙÈ ı· ˆ fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÌfiÓÔ ÙËÓ
·Ï‹ıÂÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ, Ô‡Ù ӷ ·ÔÎÚ‡„ˆ Ù›ÔÙ» (·Ú.2, ¿ÚıÚÔ 220, ÙÔ˘ ∫.¶.¢.).
‰) √È πÛÚ·Ëϛ٘ ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È ÛÙË πÂÚ‹ µ›‚ÏÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«√ÚΛ˙ÔÌ·È ÛÙÔÓ π¯ˆ‚¿, ÙÔ £Âfi ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Ó· ˆ ÌÂ Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›· fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÌfiÓÔ ÙËÓ
·Ï‹ıÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ, Ô‡Ù ӷ ·ÔÎÚ‡„ˆ Ù›ÔÙ».
Â) √È √ıˆÌ·ÓÔ› - Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«µ·ÏÏ·¯‹ - ªÈÏÏ·¯‹ -∆·Ï·¯‹ - ªÔ˘ÁÈÔ‡Ó ¡ÙÔ˘ÓÈ¿ - °È¿ÚÛÔ˘Ó ∞¯Ú¤Ù».
ÛÙ) √È ¿Ï·ÏÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fï˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó, ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜
ÙÔÓ fiÚÎÔ.
∞Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÚ·Ê‹ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ fiÚÎÔ ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ‰ÈÂÚÌËÓ¤· ηÈ
˙) ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 17Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ fiÚÎÔ.
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
ŒÓ‰Èη
ª¤Û·
¢ÈÔÈÎËÙÈο
¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
Layout 1.ps - 9/25/2008 3:17 PM
5.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
ŒÓ‰Èη ª¤Û·
¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ŒÓÙ·ÛË
∞¶À™¶∂ ∞¶À™¶¢∂ ∫À™¶∂ ∫À™¢∂ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
∂ÈÏÔÁ‹˜ Û·˜
¢ÈηÛÙÈο
ŒÓ‰Èη ª¤Û·
¶ÚÔÛÊ˘Á‹
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙ›Ô
∞›ÙËÛË
∞΢ÚÒÛˆ˜
∞ÁˆÁ‹
¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
5.1. ∂π™∞°ø°∏
Ÿˆ˜ οı ÔÏ›Ù˘, ¤ÙÛÈ Î·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯È-
ÎÒ˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
fiÏ· Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ¤Ó‰Èη ̤۷.
ŒÙÛÈ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËηÓ, fiÛÔ ¤ÚÂÂ, ‹ Ù˘¯fiÓ ·Ú·Ï›„ÂȘ
Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËηÓ, Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û Ӥ· ÎÚ›ÛË ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÛÎÔ-
fi Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ·‰È˘ Î·È Ó· ·Ô‰Ôı› ÔÚı‹ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË.
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ë ¤ÓÛÙ·ÛË, Ë ÚÔÛÊ˘-
Á‹, Ë ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜ Î·È Ë ·ÁˆÁ‹.
5.2. ∆∞ ¢π√π∫∏∆π∫∞ ∂¡¢π∫∞ ª∂™∞
5.2.1. ∏ ŒÓÛÙ·ÛË
∏ ¤ÓÛÙ·ÛË ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 141 ÙÔ˘ ¡.3528/07 Î·È ·ÔÙÂÏ› Ù·ÎÙÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¤Ó-
‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ.
·) ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡: ·) fiϘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ÚÔ˚-
ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ¤ÓÛÙ·ÛË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, ÙÔ˘ ÚÔ¤-
‰ÚÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÛΛ
ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈ-
126
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
Ó‹, Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, Ô˘ ÂÈ‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ¤ÁÁÚ·Ê˘ Â›ÏË͢ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÂÓfi˜ (1)
Ì‹Ó·
102
.
‚) √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, ˘fiÎÂÈÓÙ·È
Û ¤ÓÛÙ·ÛË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
Ô˘ ÙÈ̈ڋıËÎÂ, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ù˘ ·-
Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ Î·È ¿Óˆ, Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÔ·Áˆ-
Á‹, ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡, Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘.
ŸÏ˜ Â›Û˘, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi,
˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ¤ÓÛÙ·ÛË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ Â›Û˘
˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ¤ÓÛÙ·ÛË ˘¤Ú Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘.
5.2.1.1. ¶ÔÈÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË:
ŒÓÛÙ·ÛË ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡-
ÓÙ·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó:
·) Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Î·È ‚) οı ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÂÈı·Ú¯È-ÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ˘¤Ú
Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ˘¤Ú ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.
∏ ¤ÓÛÙ·ÛË ·ÛÎÂ›Ù·È Ì¤Û· Û ÚÔıÂÛÌ›· ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fi-
Ê·Û˘ ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‹ ·fi ÙËÓ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Û΋-
ÛÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË.
∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) Ë̤Ú˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˘Ë-
ÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.
5.2.1.2. ¶Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ¤ÓÛÙ·ÛË:
·) ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘-Û˘ ηٿ Ù˘ ÂÈ-
ı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‹ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹
ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ∫¢∞À, ‹ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ∆∂∂, ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ë-
ÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ‹ÙÔÈ ÙÔ˘ ∞¶À™¶∂ ‹ ∞¶À™¢∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
103
‚) ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘-Û˘ ηٿ ÂÈı·Ú¯È-
΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰È-
Ô˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ‹ÙÔÈ ÙÔ˘ ∫À™¶∂ ‹ ÙÔ˘ ∫À™¢∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
104
Á) ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ηٿ ÂÈ-
ı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÔÈ-
ΛԢ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ.
105
127
102 µÏ¤ ¿ÚıÚ· 119 Î·È 142, ·Ú.2, ÂÚ›. ·’ ÙÔ˘ ¡. 3528/2007.
103 µÏ¤ ¿ÚıÚ· 15, ·Ú.12, Î·È 16 ·Ú.13, ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003.
104 µÏ¤ ¿ÚıÚ· 17 Î·È 18, ·Ú.3 ÙÔ˘ ¶¢ 1/2003.
105 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ ¡.3467/2006.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
‰) ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ηٿ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÎÚÈÓÂ
Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ηٷٛıÂÙ·È Û ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙË ‰È·‚È‚¿-˙ÂÈ ·ÌÂÏÏËÙ› ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-
ÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙÔÓ Ï‹ÚË Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘.
∆· ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÙ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ó,
ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‹ ˘¤Ú ·˘ÙÔ‡, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘.
106
ŸÙ·Ó Â›Û˘, ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¤ÓÛÙ·ÛË ˘¤Ú Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÈÎÚfi-
ÙÂÚË ÔÈÓ‹ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı›.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi,
fiÛÔ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙfiÙ ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ·fi
ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ‰Â ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ. ªÔÚ› ‰ËÏ·‰‹, Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fi-
Ê·ÛË, ›Ù ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈÓ‹˜, ›Ù Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÓ‹˜, ›Ù ·ÎfiÌË Î·È ··ÏÏ·Á‹˜
ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
∏ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘ Î·È Ë ¿ÛÎËÛ‹ Ù˘, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙÔ˘
‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘.
∆¤ÏÔ˜, Ë ¤Î‰ÔÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· ˘fi-
ıÂÛË ÎÚÈı›۷ ηْ ¤ÓÛÙ·ÛË, ηıÈÛÙ¿ οı ¿ÏÏË ¤ÓÛÙ·ÛË ·ÔÚÚÈÙ¤· Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙË.
5.3. ∆∞ ¢π∫∞™∆π∫∞ ∂¡¢π∫∞ ª∂™∞
°È· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ¤Ó‰ÈÎˆÓ Ì¤ÛˆÓ, Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·Ú·ÙÂıÔ‡Ó
ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Ù· ÂÍ‹˜.
∆· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ›ӷÈ:
·) ∆· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚˆÙÔ‰ÈΛ·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û È) ÌÔÓÔÌÂÏ‹ Î·È ÈÈ) ÙÚÈÌÂÏ‹ ηÈ
‚) ∆· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÂÊÂÙ›·.
™Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ·Ó‹ÎÔ˘Ó Â›Û˘:
∆Ô ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (∞∂¢), ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚÔ ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·È È‰Ú‡ıË-
Π̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 100 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ∞∂¢, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ·fi
Ù· ·ÓÒٷٷ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· οı ÎÏ¿‰Ô˘. ¢ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂È-
ÎÚ·Ù›·˜, ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Î·È ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ.
∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ (™Ù∂), ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∆ËÓ ·ÚÌÔ-
‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™Ù∂ ηıÔÚ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ‚¿ÛË ·¢ı›·˜ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ì ÙËÓ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 95 ηÈ
∆Ô ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ (∂™), ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡, Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ¤Ó-
ÓÔÈ·, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ∆Ô ∂™ ¤¯ÂÈ ÂȉÈ΋ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·, Ë ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·¢ı›·˜
·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 98.
∆· ‰ÈηÛÙÈο ¤Ó‰Èη ̤۷ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜:
128
106 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 141,·Ú. 8, ÙÔ˘ ¡.3528/2007.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
5.3.1. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹
∞ÔÙÂÏ› ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ¤Ó‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ, Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 142 ÙÔ˘ ¡.3528/07 ηÈ
Â›Ó·È Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú 4‚ ÙÔ˘ ¿ıÚÔ˘ 103 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜.
∏ ÚÔÛÊ˘Á‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË ÛÙÔ ™Ù∂ ı¤Ì·Ù· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·-
Û˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ fiÚÔ ˘·ÏÏËÏÈ΋ ÚÔÛÊ˘-
Á‹.
5.3.1.1. ¶ÔÈÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ¶ÚÔÛÊ˘Á‹
¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó:
·) ∂ÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÔÈ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ηٿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘
ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·-ÛÌÔ‡ ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘ ηÈ
‚) ∂ÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÊÂÙ›Ԣ, ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÔÈ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ›, ηٿ:
i) ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡,
ii) ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÔÈ·-
‰‹ÔÙ ÔÈÓ‹, ‹ÙÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÓfi˜ (1) ÌËÓfi˜ Î·È ¿Óˆ, Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È-
ηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·‡Û˘ ηÈ
iii) ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 119 ÙÔ˘
¡.3528/2007, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›-
Ô˘ ‰Èη›Ô˘, ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ¤ÁÁÚ·Ê˘ Â›ÏË͢ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘
Ù˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¤ˆ˜ Î·È ÂÓfi˜ (1) Ì‹Ó·.
∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÂÊÂÙÂ›Ô ÂΉÈο˙ÂÈ ÙȘ ˘·ÏÏËÏÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜, Û ÚÒÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚·ıÌfi,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ¡.2944/2001: «∆ÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙË-Ú›ˆÓ».
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÍ‹ÓÙ·
(60) ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Û ·˘ÙfiÓ Ù˘ ÚÔÛ‚·ÏÏfi-ÌÂÓ˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘.
∏ ·Ú·¿Óˆ ÚÔıÂÛÌ›· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) Ë̤Ú˜ ·ÎfiÌË, ÂÊfiÛÔÓ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Îfi˜ ˘ËÚÂÙ› ÛÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹.
107
∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ¿ÛÎËÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ì ÂÍ·›-ÚÂÛË ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÚÔÛˆ-ÚÈÓ‹˜ ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘ ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡.
108
∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÂÊÂÙÂ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó, Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÛÙ›-
ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘, ÂÊfi-ÛÔÓ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ‚Ï¿-
‚Ë ÙÔ˘ ÚÔÛʇÁÔÓÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‹ ¢‰ÔΛÌËÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÏfiÁÔÈ ‰ËÌÔÛ›-
129
107 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 41, ÙÔ˘ ¶¢ 18/1989.
108 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 142, ·Ú.4, ‰·Ê. ·’ ÙÔ˘ ¡.3528/2007.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ·ÔÎÏ›-Ô˘Ó ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜, Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ÚÔ-
ıÂÛÌ›· ÔÎÙÒ (8) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ Ù˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ¯ÔÚËÁËı›۷ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂ-
Û˘ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ ·‡ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ.
109
∞Ó Ù¤ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ ·fiÊ·Û˘, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈ-
Ó‹˜ ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘ ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡, ÙfiÙÂ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤-
Û· Û ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÍÈ (6) ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛ‹ Ù˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË ÂÎÙÂ-
ÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›Û˘, fiÙÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÌfiÓÔÓ Ô ÙÈ̈ÚË-ı›˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ηÈ
fi¯È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘.
5.3.1.2. ¶Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹
∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÒÈÔÓ:
·) ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂ
ÁÂÓÈ΋ ·Î˘ÚˆÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ηÈ
‚) ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÊÂÙ›Ԣ.
5.3.1.3. ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘
ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰È-
Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ (™∆’ ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ) ÔÚ›˙ÂÈ Ì ۯÂÙÈ΋ Ú¿ÍË, ‰ÈοÛÈÌÔ ÁÈ·
Ó· Û˘˙ËÙËı› Ë ÚÔÛÊ˘Á‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚ›˙ÂÈ ÂÈÛËÁËÙ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ó· ·Ó·-
ÎÔÈÓˆı› Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ·˘ÙfiÓ Î·È Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ÚÔ-
Û‚·ÏÏfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË Ù· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ (ÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÈηۛÌÔ˘) Î·È Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜
ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 23 ÙÔ˘ ¶¢ 18/1989, Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡
ÔÊ›ÏÂÈ Ó’ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÎıÂÛË Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ‰È-
Ô›ÎËÛ˘, Ì ۯÂÙÈΤ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÚÔÛÊ˘Á‹, ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) Ë̤Ú˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÈοÛÈÌÔ. √Ê›ÏÂÈ Â›Û˘, Ó· ·Ô-
ÛÙ›ÏÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ, ηıÒ˜
Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÂΛÓÔ˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÎÔÈÓÔÔ›-
ËÛ˘ Ù˘ ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ ·fiÊ·Û˘ ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹. ∆· ¤Á-
ÁÚ·Ê· ·˘Ù¿ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì ÙÔ Û˘Ó‹ıË ÙÚfiÔ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È fi¯È Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ̤ÛÔÓ, Ïfi-
Áˆ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÎÚÈÓfiÌÂÓ˘ ˘fiıÂÛ˘.
∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÂÎÚÔÛˆ›ٷÈ, ·fi ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì-
‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ À¶∂¶£, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Î·È Ë ¤Î-
ıÂÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Ì ÛÎÔfi ·˘Ùfi˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘
˘ËÚÂÛ›·˜.
130
109 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 142, ·Ú.4, ‰¿Ê. ‚’ ÙÔ˘ ¡.3528/2007.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‹ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·-
Ù›·˜ ÙÔÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ Î·È ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ·ÔÙÂÏ› ÂȉÈÎfi ÂÈı·Ú-
¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓË Ú¿ÍË,
‹ÙÔÈ ÙÔ˘ ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ·˘ÙÔ‰›Î·È· Â›Ó·È Î·È Ô ÚfiÂ-
‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ-
˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ ¡.3528/07.
110
¶ÚÔηÏÂ›Ù·È Â›Û˘ Î·È Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÂÈı·Ú¯È΋
·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™Ù∂.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ÚÒÙ· Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ηٿ ÙËÓ Ô˘Û›·.
∂ϤÁ¯ÂÈ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ Ú¿Í˘, ÙËÓ Ù˘¯fiÓ ·Ú¿Ù˘Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ‹ Û‡Ó-
ıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú¿ÏÂȄ˘ ÎÏ‹Û˘ Û ·ÔÏÔÁ›·, ÙË ÌË ÎÔÈÓÔ-
Ô›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÙËÚ›Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÙË ÌË ÎÏ‹Ù¢ÛË Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ÙË ÌË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘
Ë̤ڷ˜ ÂΉ›Î·Û˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÁÂÓÈο ÙËÓ ‡·ÚÍË Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ·Ú¿‚·Û˘ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È-
΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·›ÛÙˆÛ˘ ·Ú¿‚·Û˘ ¤ÛÙˆ Î·È ÂÓfi˜ ·fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·,
ÙfiÙÂ Ë ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓË Ú¿ÍË ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Î·È Ë ˘fiıÂÛË ·Ó·¤ÌÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· Ó·
Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·.
∞Ó fï˜, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹Ù·Ó
ÔÈ ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û˜, ÙfiÙ ÂΉÈο˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·Ù¿ ÙËÓ Ô˘Û›·, ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜, Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο
ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ‹ fi¯È ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡, Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙ¤· ÔÈÓ‹ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ìfi-
ÓÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı›.
∆¤ÏÔ˜, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂ-
ÚË ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
111
ªÔÚ› fï˜, Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÔÈÓ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘
ÂÈ‚ÏËı›۷˜ ‹ Ó· ÂΉÒÛÂÈ ·ıˆˆÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË.
5.4. ∂∫∆∂§∂™∏ ∆∏™ ∞¶√º∞™∏™
∞Ó Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË Î·Ù·ÛÙ› ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË, ÙfiÙ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο
·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Ë ÔÔ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ.
¶·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷.
112
∞Ó ·ÔÚÚÈÊı› Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ηٿ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘
ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘, Ë Ï‡ÛË Ù˘ ˘·ÏÏËÏÈ΋˜ ÙÔ˘ Û¯¤Û˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙÔ‰›Î·È·, ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ
Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.
∞fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 144, ÙÔ˘ ¡.3528/2007 ÚԂϤÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È Ù· ÂÍ‹˜:
131
110 µÏ¤ ¿ÚıÚ· 122 Î·È 123 ÙÔ˘ ¡. 3528/07.
111 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 142, ·Ú.6, ÙÔ˘ ¡.3528/2007.
112 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 144, ·Ú.1 ÙÔ˘ ¡.3528/2007.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
∫·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·‡Û˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·¤¯ÂÈ ·fi οı ˘ËÚÂÛ›·. √ ¯ÚfiÓÔ˜
Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·‡Û˘ ‰Â ıˆÚÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹, ÚÈÓ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ
·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ Ì ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ·
ÚÔ·ÁˆÁ‹.
∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÔÈÓ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ
Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ÂÓÙ¤ÏÏÂÙ·È ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
∆Ô ÚfiÛÙÈÌÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Î‰Ô-
Û˘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘. ŸÙ·Ó ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÔÚ›˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ
(1/5) ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘, ÙfiÙ ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÂÊ¿·Í ·fi ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ì‹Ó· ÌÂ-
Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÛȉÈΛ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘. ŸÙ·Ó fï˜, Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ·Ú·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÙÌËÌ·ÙÈο η-
Ù¿ Ì‹Ó·.
113
∏ ÌËÓÈ·›· ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ›ӷÈ
·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ (1/5) ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
∞Ó Ï˘ı› Ë ˘·ÏÏËÏÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. °È· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘
‚·Ú‡ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Î·È fi¯È ÔÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ÙÔ˘.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË fï˜, ·ıˆˆÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ë ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂ-
ÓË Ú¿ÍË Î·Ù·ÚÁ›ٷÈ.
∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙfiÙ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ıˆڋÛÂÈ ˆ˜ ·Ó›Û¯˘ÚË Î·È ·Ó‡·ÚÎÙË ÙËÓ Ú¿ÍË Ô˘ ·Î˘ÚÒıËÎÂ
Î·È Ó· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ «ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ» ÛÙË ı¤-
ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ÂΉÔı› Ë ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓË Ú¿ÍË.
∆¤ÏÔ˜, ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜, ‰ËÏ. ‰ÂÓ
˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ηӤӷ ¤ÏÂÁ¯Ô Ì ¿ÏÏÔ ¤Ó‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ.
5.5. ∏ ∞π∆∏™∏ ∞∫Àƒø™∂ø™ ∂¡ø¶π√¡ ∆√À ¢π√π∫∏∆π∫√À ∂º∂∆∂π√À
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ì ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÂÊÂ-
ÙÂ›Ô fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂ-Ó˘ ÓfiÌÈÌ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¢ËÏ·‰‹,
ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË, ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛË, ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹, ÙË ÌÂٿٷÍË, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË, ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ,
ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ Ù˘ Â›-ÏË͢ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¤ˆ˜ ÂÓfi˜
Ì‹Ó·, ÙË ı¤ÛË Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ÙË ‰˘ÓËÙÈ΋ ı¤ÛË Û ·ÚÁ›·, ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÏfiÁˆ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜
‹ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÓÙ·ÂÙ›·˜.
∂¿Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Û΋ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÂÊÂ-ÙÂ›Ô Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
Îfi ÂÊÂÙÂ›Ô ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÙfiÙ ÙËÓ ·Ú·¤-
ÌÂÈ Û ·˘Ùfi. ∂¿Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Û΋ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜ ÛÙÔ ™Ù∂, Î·È ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ
Ë ˘fiıÂÛË ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÊÂÙ›Ԣ, ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·Ú·¤Ì„ÂÈ
Û ·˘Ùfi ‹ Ó· ÙË ‰ÈοÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ™Ù∂.
132
113 µÏ¤ ¿ÚıÚÔ 144, ·Ú.6, ‰¿Ê. ‚’ ÙÔ˘ ¡.3528/2007.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÊÂÙ›Ԣ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›-
¢Û˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘.
∫·Ù¿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÊÂÙ›Ԣ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ¤ÊÂÛË
ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ 5.3.1.3 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘, Â›Ó·È fiÌÔȘ Ì ·˘Ù¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÂÊÂÙ›Ô.
5.6. ∏ ∞°ø°∏
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÓÔÌÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ ·ÁˆÁ‹, ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚˆÙÔ‰ÈΛ·, ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰ÈηÛÙÈ΋ ÚÔÛÙ·-
Û›·. ∫·Ù¿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ·È-
Ù‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¿ Û˘ÓÔ-ÏÈο ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ¤ÊÂÛË. ∏ ¤ÊÂÛË ÂΉÈο˙Â-
Ù·È ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎË-ÙÈο ÂÊÂÙ›·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ¤ÊÂÛ˘, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÂÊÂÙ›Ô, Â¿Ó ‰Â-
¯ı› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¤ÊÂÛ˘, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ‹ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎηÏÔ˘Ì¤-ÓË ·fi-
Ê·ÛË Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÍ·Ú¯‹˜. ∂ÎηÏÔ˘Ì¤ÓË Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Úˆ-
ÙÔ‰ÈΛԢ ηٿ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ¤ÊÂÛË.
5.7. ¢π∞¢π∫√π ∫∞π ¢π∫∞™∆π∫∞ ∂¡¢π∫∞ ª∂™∞
°È· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiË-ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ
·ÔÊ¿ÛˆÓ, ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ÔÚÔÏÔÁ›· Ô˘ Û¯Â-Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ¤Ó‰È-
ÎˆÓ Ì¤ÛˆÓ. ◊ÙÔÈ:
¢È¿‰ÈÎÔÈ Â›Ó·È Ù· ˘ÔΛÌÂÓ· Ù˘ οı ‰›Î˘, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ù˘ ‰ÈÔÈÎË-ÙÈ΋˜ ‰›Î˘, ‰ËÏ·‰‹
ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÛΛ ÙÔ ¤Ó‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆ-Ô Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ¤Ó-
‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ:
■ 1. ™ÙËÓ ·ÁˆÁ‹, ÔÈ ‰È¿‰ÈÎÔÈ Â›Ó·È:
·) √ ÂÓ¿ÁˆÓ/Ë ÂÓ¿ÁÔ˘Û· = ·˘Ùfi˜/Ë Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹
‚) √ ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜/Ë ÂÓ·ÁÔ̤ÓË = ·˘Ùfi˜/Ë Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘/·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ·ÁˆÁ‹.
■ 2. ™ÙËÓ ¤ÊÂÛË, ÔÈ ‰È¿‰ÈÎÔÈ Â›Ó·È:
·) √ ÂÊÂÛ›ˆÓ ‹ Ô ÂÎηÏÒÓ/ÂÎηÏÔ‡Û· = ·˘Ùfi˜/Ë Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ¤ÊÂÛË
‚) √ ÂÊÂÛ›‚ÏËÙÔ˜ ‹ Ô Î·ıÔ‡/ηı‹˜ Ë ¤ÊÂÛË = ·˘Ùfi˜/Ë Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘/·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
Ë ¤ÊÂÛË
133
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
■ 3. ™ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹, ÔÈ ‰È¿‰ÈÎÔÈ Â›Ó·È:
·) √ ÚÔÛʇÁˆÓ/Ë ÚÔÛʇÁÔ˘Û· = ·˘Ùfi˜/Ë Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹
‚) √ ηıÔ‡/ηı‹˜ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ = ·˘Ùfi˜/Ë Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘/·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹.
■ 4. ™ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜, ÔÈ ‰È¿‰ÈÎÔÈ Â›Ó·È:
·) √ ·ÈÙÒÓ/Ë ·ÈÙÔ‡Û· = ·˘Ùfi˜/Ë Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜
‚) √ ηıÔ‡/ηı‹˜ Ë ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜ = ·˘Ùfi˜/Ë Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘/·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ·›-
ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜.
5.8. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞
™ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Ù· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ù˘ /ıÌÈ·˜ Î·È ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡-
ÓË, fiÙ·Ó ıˆÚ› fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·.
⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓ‰Âϯ‹ ¤Ú¢ӷ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÊÂÙ›Ԣ, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿-
Ï·ÈÔ ·˘Ùfi. ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ, ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙË
‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο
ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â›. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿-
ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì¤Û·
·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.
5.8.1. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 1

: ª∂∆∞£∂™∏ ∞¶√ ™Ã√§∂π√ ™∂ ™Ã√§∂π√ ∞§§∏™ ¶∂-
ƒπ√Ã∏™ (∞ÚÈı. ∞fiÊ·Û˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜: 210/2005)
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂ 16 ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÂÙ·ÙÂı›, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1998, ·fi Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ-
·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ˆ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ∆Ô ∫À™-
¢∂, ‰ÂÓ ÌÂÙ¤ıÂÛ ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ηıËÁËÙ‹, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¤ıÂÛ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ Î·È Ì›· ηıËÁ‹ÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· ÌÂٷ٤ıËΠ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ·
‚ÂÏÙ›ˆÛË ı¤Û˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, Û Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘.
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
√ ηıËÁËÙ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂٷ٤ıËÎÂ, ¿ÛÎËÛ ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıË-
ÓÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·Ú·Ï›„ˆ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂÒ˜ ÙÔ˘. ∏ ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ηٿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó Î·Ù¿ Ù˘
ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ Ë ÔÔ›· ›¯Â ÌÂÙ·ÙÂı› ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ı¤Û˘. ∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÂÊÂÙÂ›Ô ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÓfiÌÈÌË,
‰ÈfiÙÈ Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ۯÔÏÂ›Ô ¿ÏÏ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚÔË-
ÁÂ›Ù·È Ù˘ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜, ¤ÚÂ ӷ ÚÔË-
134
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
ÁËı› Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘.
√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ηٿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹.
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚ.16, ÙÔ˘ ¡.1566/85
Î·È ÙÔ˘ ¶¢ 50/1996, fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¶¢ 100/1997, ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ:
√È ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô ¿ÏÏ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.
∞˘Ùfi Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¿ÏÏ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÙˆÓ
ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ (‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ), ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¿ÏψÛÙÂ
ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ¯ÚÔÓÈο.
ŒÙÛÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ ηÈ
·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
5.8.2. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 2

: ª∂∆∞£∂™∏ ∞¶√ ¡√ª√ ™∂ ¡√ª√ – À¶√§√°π™ª√™
ª√ƒπø¡ (∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜: 2642/1990)
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο
∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞, Ù˘ ÔÈÎȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û Û Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. À¤-
‚·Ï ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·›ÙËÛË ÌÂÙ¿ıÂ-
Û˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·ÙÂı› ηٿ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ §·Ì›·˜ ηÈ
ηٿ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ºıÈÒÙȉ·˜. ∆Ô ∫À™¢∂,
Áӈ̿Ù¢Û ӷ ÌË ÌÂÙ·ÙÂı› Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ Û Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ §·Ì›·˜ (Ô˘ ‹Ù·Ó Ë
ÚÒÙË Ù˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·) ·ÏÏ¿ Û Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ºıÈÒÙȉ·˜. √ ÀÔ˘Ú-
Áfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÙ¤ıÂÛ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Û Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘
™Ù˘Ï›‰·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÙ¤ıÂÛ ÙËÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi Ù˘ Ã, ÛÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿-
‰Ô˘ ηıËÁËÙÒÓ ÔÈÎȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ §·Ì›·˜. ∆Ô‡ÙÔ
Û˘Ó¤‚Ë ‰ÈfiÙÈ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ã Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌfiÚÈ· ·fi ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞.
√ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ∞, Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿, ÛÙËÚ›¯ÙËΠÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ
ÂÏ‹ÊıË ˘fi„Ë ˆ˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Ù˘ ˆ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ Ù˘ ÔÈÎȷ΋˜ ÔÈÎÔ-
ÓÔÌ›·˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙËÓ ÂÔÙ¢fiÌÂÓË ·fi ÙÔ À¶∂¶£. ∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞, fï˜ ÛÙËÓ
·›ÙËÛË ÌÂÙ¿ıÂÛ‹˜ Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Ù˘ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È Ë
ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Ù˘ ˆ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ
°ÂˆÚÁ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ËÚ¤ÙËÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ‰¤Î· Ù¤ÛÛÂÚ· (14) ¤ÙË.
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞, ¿ÛÎËÛ ·›ÙËÛË ·Î˘ÚÒÛˆ˜ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, Ì ÙËÓ
135
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ,
ηٿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ Ì ·˘Ù‹Ó ÌÂÙÂÙ¤ıË ·ÓÙ› ·˘Ù‹˜ Û Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ §·Ì›·˜ Ë Û˘Ó¿-
‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ Ã. ∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÂÊÂÙÂ›Ô ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ Ù˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞,
¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÊÂÙ›Ԣ.
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16, ÂÚ.µã, ÙÔ˘ ¡.1566/85 ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÓÔÌfi ‹
ÓÔ̷گȷÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, Û ¿ÏÏÔ ÓÔÌfi ‹ ÓÔ̷گȷÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘Ú-
ÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ , ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·-
ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ·Ú. 8 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÂΉ›‰Â-
Ù·È Ì ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ,ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÔÈ
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÂΉfiıËΠÙÔ ¶¢ 72/1986 Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
ÔÔ›Ô, ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È
Î·È Î¿ı ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚıËΠ̠ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ô
Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ›Ù ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ
·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ›Ù ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ¿Ï-
ÏˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÚÔ-
ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¢ËÏ·‰‹, Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÏÒ˜ ÂÚ›-
ÙˆÛË Â˘Î·ÈÚȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÚÂÌÊÂÚÒÓ
ÂΉËÏÒÛˆÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ, ÂΉÚÔÌÒÓ Î·È ‰È·Ï¤ÍˆÓ.
∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞, ÛÙ· ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ηٿ
Ù· ÔÔ›· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜, ·Ú›¯Â ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
¤ÚÁÔ Ì ‚¿ÛË ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù· ÌfiÚÈ·
ÙˆÓ ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÙÒÓ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Û˘ÓÔÏÈο ÌfiÚÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛ‹˜ Ù˘.
ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ¤ÊÂÛË Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ∞, ÂÍ·Ê¿ÓÈ-
Û ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÂÊÂÙ›Ԣ Î·È ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜
¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹, ÌÂÙÂÙ¤ıËΠ۠Á˘-
ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ §·Ì›·˜ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ Î·È fi¯È Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ã, Ë ÔÔ›· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞
Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÙÂÏÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌfiÚÈ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ÂηÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Ù˘
ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜.
5.8.3. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 3

: ª∂∆∞£∂™∏ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À §√°ø ∂∫§√°∏™ ∆√À ø™
∫√π¡√∆π∫√À ™Àªµ√À§√À (∞ÚÈı. ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›-
·˜: 2723/2000)
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË Ù˘
136
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ™¿ÌÔ˘. ∫·Ù¿ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1994, ÂÎϤ¯ıËΠÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· º·Ï¿Ó˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ §¿-
ÚÈÛ·˜. ªÂ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÂÙ·ÙÂı› Û ̛· ·fi ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ /ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∆Ô ∫À™¶∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˘·Á¿ÁÂÈ ÙËÓ
·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ «ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘», Ì·˙› ÌÂ
ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞ ¿ÛÎËÛ ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›·
·Î˘ÚÒıËÎÂ Ë Ú¿ÍË ÙÔ˘ ∫À™¶∂, Û fiÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘.
√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ∞ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·-
Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ.
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 57 ÙÔ˘ ¡.1943/1991, ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÊÔ-
Ú¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË ÎÈ ·Ó ˘ËÚÂÙÔ‡Ó, .¯. ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ ‰‹Ì·Ú-
¯ÔÈ, Úfi‰ÚÔÈ ÎÔÈÓÔًوÓ, ‰ËÌÔÙÈÎÔ›, ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ‹ ÓÔ̷گȷÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ‰È·ÚÎÔ‡Û˘ Ù˘ ıË-
Ù›·˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È Ô‡Ù ·ÔÛÒÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›·
¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ›. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·˘ÙÔ›, ÂÊfiÛÔÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ¿ÏÏÔ ‰‹ÌÔ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ ·fi
·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È ‹ ·ÔÛÒÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ›.
√ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰˘Û¯ÂÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ·˘-
ÙÒÓ Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Û ٤ÙÔÈ· ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ˘·ÏÏËÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ȉÈfi-
ÙËÙ·. √È ‰Â ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ. ™˘ÓÂÒ˜
ÙÔ ∫À™¶∂ fiÊÂÈÏ ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ µ.
∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚË-
ÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
5.8.4. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 4

: ª∂∆∞£∂™∏ ™∂ ª√À™π∫√ ™Ã√§∂π√ (∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘
ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ: 1486/2005)
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο
∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞, ÌfiÓÈÌË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂ 02, ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ,
Ë ÔÔ›· ˘ËÚÂÙÔ‡Û Û ÂÓÈ·›Ô χÎÂÈÔ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË,
˘¤‚·Ï ·›ÙËÛË Ó· ÌÂÙ·ÙÂı› Û ÌÔ˘ÛÈο Û¯ÔÏ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ˘ πÏ›Ô˘ ‹ Ù˘ ¶·ÏÏ‹Ó˘
ÙÔ˘ ¡. ∞ÙÙÈ΋˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ÂÈηϤÛÙËÎÂ, ‹Ù·Ó Î·È ‰›ψ̷ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÎÈı¿-
Ú·˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘¯›Ô ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜ ·fi ÙÔ ø‰Â›Ô ∞ıËÓÒÓ. ∏ ·›ÙËÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹,
ÂÓÒ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο Û¯ÔÏ›· πÏ›Ô˘ Î·È ¶·ÏÏ‹Ó˘ ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó ¿ÏÏÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó
Ù˘¯›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·È‰Â›·˜.
137
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ ¿ÛÎËÛ ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·-
Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙ· ÌÔ˘-
ÛÈο Û¯ÔÏ›· πÏ›Ô˘ Î·È ¶·ÏÏ‹Ó˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ¶∂ 02 ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ, Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ù˘ ¯ˆÚ›˜
Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, Ì ‚¿ÛË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∫À™¢∂.
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿Úı. 16 ÙÔ˘ ¡. 1824/1988: «ÿ‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ», ÙÔ
‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ηıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿-
ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Ù¤¯Ó˜ ÁÂÓÈο Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· (ÂȉÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ‹ ·Ó·-
ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ‰Ú¿ÛË) Î·È Û ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·fiÏ˘Ù· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤-
ÓÔ˘˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÛÙÔ ¶¢ 50/1996, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤-
ÛÂȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο Û¯ÔÏ›·.
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο Û¯ÔÏ›·, ÙÔ
∫À™¢∂, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰Â¯Ù› ηٷگ‹Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤-
Ó·, Ì ÂȉÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, Û¯¤ÛË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ ‰È¤-
ıÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÛfiÓÙ·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË Û¯¤-
ÛË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋.
∆Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ·›ÙËÛË Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ∞, ·Î˘ÚÒÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË
ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ·ÓÙ›
Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ∞ Î·È ·Ó¤ÂÌ„Â ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ∫À™¢∂ ÁÈ· Ó· ÚԂ› Û Ӥ· ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË
ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË.
5.8.5. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 5

: ª∂∆∞∆∞•∏ (∞ÚÈı.·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘
∂ÈÎÚ·Ù›·˜: 3686/2001)
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÂٷٷÁ› ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ∫À™¢∂ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘.
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¿ÛÎËÛ ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, ηٿ Ù˘ ·fiÊ·-
Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙÂÙ¿ÁËÛ·Ó ¿ÏÏÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ˘˜
ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ηٿ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫À™¢∂ Î·È Î·Ù¿ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ·¿ÓÙË-
Û˘ ÙÔ˘ ÙÌËÌ·Ù¿Ú¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ À¶∂¶£. ∏ ·›ÙËÛË
·Î‡ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙ›Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¿ÛÎËÛÂ
¤ÊÂÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ·fi-
Ê·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ.
138
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ¤ÊÂÛË, ÁÈ·Ù› Ô ÂÎηÏÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ·Ú¤-
ÛÙË Ì ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ, Ô‡Ù ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰›ÎÔ˘ ̤ÛÔ˘, Ô‡Ù ÚÔÛÎfiÌÈÛÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ
˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ¤ÊÂÛ‹ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ›ÊıËΠÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜.
5.8.6. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 6

: ¶ƒ√∞°ø°∏ (∞ÚÈı.·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘
∂ÈÎÚ·Ù›·˜ : 113/2007)
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ù˘ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂ 09, ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·
ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ‚·ıÌfi °ã ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1988 Î·È ÚÔ‹¯ıË ÛÙÔ ‚·ıÌfi µã ÙÔ 1990. ∆Ô 1995 ·ÔχıË-
Π·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ı¤ÛË, ‰ÈfiÙÈ ·Ô‰¤¯ıËΠ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›-
‰Â˘ÛË Ì ‚·ıÌfi °ã, ÛÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∑·Î‡ÓıÔ˘. ∆Ô 1997 ÚÔ‹¯ıË ÛÙÔ ‚·ıÌfi
µã. ∂Ó fi„ÂÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ˘¤‚·Ï ·›ÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¶À™¢∂ ∑·Î‡ÓıÔ˘ Ì ·›-
ÙËÌ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Î·È Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ÚÔ¸Ë-
ÚÂÛ›· ÙˆÓ ÂÙ¿ (7) ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·¯ı› ÛÙÔ ‚·ıÌfi ∞ã. ∆Ô
¶À™¢∂ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ÔÈ ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ú·Á-
Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂȉÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¿Úı. 16 ÙÔ˘ ¡.1566/1985.
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¿ÛÎËÛ ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ¶·ÙÚÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·-
Û˘ ÙÔ˘ ¶À™¢∂. ∏ ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ¶·ÙÚÒÓ. ™ÙËÓ Û˘-
Ó¤¯ÂÈ· Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ηٿ ÙÔ˘
˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ ¶·ÙÚÒÓ.
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ÔÚıÒ˜ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ¶·ÙÚÒÓ Î·È fiÙÈ ÔÈ
‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿Úı. 16 ÙÔ˘ ¡.1566/1985 Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÂȉÈÎfi Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ˙ËÙ‹Ì·-
Ù· ÚÔ·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ¤ÊÂÛË.
5.8.7. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 7

: ∂¶πµ√§∏ ¢À√ ¶∂π£∞ƒÃπ∫ø¡ ¶√π¡ø¡ (∞ÚÈı. ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ 2501/2001)
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο
∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂ 02, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË Û °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ˘ËÚÂÙÔ‡Û ·ÔÛ·-
139
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
Ṳ̂ÓË Û ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 1993-1994. ∆Ô ¶À™¢∂ ∫·‚¿Ï·˜
Ù˘ Â¤‚·Ï ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È
ÂÈϤÔÓ ÙË ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ, ÂÂȉ‹ ·¯ÒÚËÛÂ
·˘ı·›ÚÂÙ· ·fi ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÔÛ·Ṳ̂ÓË Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Ó·
·Ó·Ì›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ·fiÛ·Û‹˜ Ù˘. ∫·È ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂Ï-
Ï¿‰·, ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô‡Ù ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢/ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫·‚¿Ï·˜. ∫·ÙfiÈÓ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ, Ì ¤Á-
ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ ¶À™¢∂ ÙÚÔÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈ-
Ó‹ Î·È Â¤‚·Ï ÛÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·, ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· 40 Ë̤Ú˜.
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
∏ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¿ÛÎËÛ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·-
Ù¿ Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ ηٿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ·˘Ù‹ ‰‡Ô ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜.
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÎÒ‰Èη (Ô˘ ›Û¯˘Â ÙfiÙÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¶¢ 611/1977) Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈ-
ı·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË Ì›· ÔÈÓ‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈı·Ú¯È΋ ·fi-
Ê·ÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì›· ÔÈÓ‹ ›Ù ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ›Ù ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚ·, ÔfiÙ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì›· ÔÈÓ‹ ηٿ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË (™Ù∂ 927/2000, 1475/1988).
ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ·˘Ùfi, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜
Î·È ·ÓÂ¤Ì„ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÓƠ̂̈Ó.
5.8.8. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 8

: ¶∂π£∞ƒÃπ∫∏ ¶√π¡∏ À¶√µπµ∞™ª√À (∞ÚÈı. ·fiÊ·-
Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ : 2625/1999)
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο
√ ηıËÁËÙ‹˜ ∞., ıÂÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ 4
Ô˘
°˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ¤Ó· ÌÂÛË̤ÚÈ ‹Á ӷ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ
ÙÔ ÁÈfi ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ, Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ
2
Ô
§‡ÎÂÈÔ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘. √ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, Ô ¶¤ÙÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ Û χÎÂÈÔ
Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, Ì‹Î ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2
Ô˘
§˘Î›Ԣ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È ‰È·ÏËÎÙ›ÛÙËΠÌÂ
¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ·Áfi-
Ù·Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. √ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ˘¤‰ÂÈÍ ÛÙÔÓ
¶¤ÙÚÔ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Î·È ÙÔÓ ·ÒıËÛ Ì ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜. ∆fiÙ ·ÚÂÓ¤‚Ë Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ (η-
ıËÁËÙ‹˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜), Î·È ÔÈ ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÔ˘Ó ‡‚ÚÂȘ Î·È Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Ô
¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ οÏÂÛ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜
·ÁˆÁ‹˜ ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜
Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∆Ô ¶À™¢∂ Â¤‚·Ï ÛÙÔ ıÂÔÏfiÁÔ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È-
‚·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ù˘ ÂÎÙfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·Ó¿ÍÈ·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ‰È·ÁˆÁ‹˜.
140
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
√ ηıËÁËÙ‹˜ ¿ÛÎËÛ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜
¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶À™¢∂.
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘¤ÂÛ ÛÙÔ
ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Ù˘ ÂÎÙfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·Ó¿ÍÈ·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ‰È·ÁˆÁ‹˜, ÁÈ·Ù› Ë Û˘ÌÏÔ΋
‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÂÓÒÈÔÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ È‰Èfi-
ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ˆ˜ ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÓÂÏ¿ÎË ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ÁÈfi ÙÔ˘. ∆Ô ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û· ÔÈÓ‹ Â›Ó·È Ë ÔÈÓ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ›ÛÔ˘ Ì ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ·ÓÙ›
Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡, Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ·fi ÙÔ ¶À™¢∂.
ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹, ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ ÙËÓ ·fi-
Ê·ÛË ÙÔ˘ ¶À™¢∂ Î·È Â¤‚·Ï ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ›ÛÔ˘ Ì ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÂÓfi˜ Ì‹Ó·.
5.8.9. ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 9

: ¶∂π£∞ƒÃπ∫∏ ¶√π¡∏ √ƒπ™∆π∫∏™ ¶∞À™∏™ (∞ÚÈı. ·fi-
Ê·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ : 2364/2006)
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο
™Â ÌfiÓÈÌË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù˘ ‰/ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶À™¢∂ Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈ-
ÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘, ÏfiÁˆ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô¯‹˜ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ›ÎÔÛÈ ‰‡Ô (22)
ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Ù˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ.
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ‰Â ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠfiÙÈ Â›¯Â ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÛÎËÛ˘ ¤ÓÛÙ·Û˘ ηٿ
Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘. ™˘ÓÂÒ˜, ·Ú·‰ÂÎÙÒ˜ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¿ÛÎËÛ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›-
·˜, ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶À™¢∂.
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜
·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙÔ ¶À™¢∂ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∞㠢ȇı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞ıËÓÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÌÂÙ›¯Â ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ï‹ÊıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÂÚ› ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ-
΋˜ ·‡Û˘ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi-ÚÔÛʇÁÔ˘Û·.
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÌÂÚÔÏË„›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊ·ÓÛË
141
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙfi ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô
¿ÛÎËÛ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÂÈ-
ı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ‹ fi¯È ÙÔ˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘ (Ú‚Ï ™Ù∂
1117/2000 Î·È 2522/2001).
™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÎÚÈÓ ÌË ÓfiÌÈÌË ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ∞·ڈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶À™¢∂ ηÈ
·Ó¤ÂÌ„Â ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË.
™ËÌ›ˆÛË: ∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi, Ù˘ ÌË ÓfiÌÈÌ˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘
ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ¿ÏϘ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ:
·. ™Ù∂ ·ÚÈı. ∞fiÊ·Û˘ : 963/2001 (¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·Ù¿
Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ¶À™¶∂, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡).
‚. ™Ù∂ ·ÚÈı. ∞fiÊ·Û˘: 4180/2001 (¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·Ù¿
Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ¶À™¢∂, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·‡Û˘
¤ÍÈ (6) ÌËÓÒÓ Ì Ï‹ÚË ÛÙ¤ÚËÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ).
Á. ™Ù∂ ·ÚÈı. ∞fiÊ·Û˘: 296/2005 (¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Ú¿-
͢ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘.)
‰. ™Ù∂ ·ÚÈı. ∞fiÊ·Û˘ :1720/2005 (¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Î·Ù¿
Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ¶À™¢∂ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡Û˘).
5.8.10 ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 10

: ∞¶√™¶∞™∏ – ∂π¢π∫√ ∂¶πªπ™£π√ (∞ÚÈı. ·fiÊ·-
Û˘ ÙÔ˘ ∆ÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ: 3051/2005)
∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ˘ËÚ¤ÙËÛ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓË Û ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌÔ-
ÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ µÂÏÁ›Ô˘ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 2.9.1991 ¤ˆ˜ ÙȘ 30.6.1993. ™ÙÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰ÂÓ Ù˘ ηٷ‚Ï‹ıËΠÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÈÌ›ÛıÈÔ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡.
∆· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ
∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¿ÛÎËÛ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ∆ÚÈÌÂϤ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›·
˙ËÙÔ‡Û ӷ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ó· Ù˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÈÌ›ÛıÈÔ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∏ ·ÁˆÁ‹ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË ÁÈ· Ó· ‰È-
ηȈı›.
∆È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙ›Ô
™ÙÔ˘˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡
ÂÈÌÈÛı›Ô˘ Û ÙÔÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ· (ÙfiÙÂ), ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ-
142
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ŒÓ‰Èη ª¤Û· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·
΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∆Ô ÂÈÌ›ÛıÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ
·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ·ÔÎÏ›ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ıËÁËÙ‹ ·fi ÙË
¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÈÌÈÛı›Ô˘.
∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Â›¯Â ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Ì ÙÔ ÛÎÂ-
ÙÈÎfi fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ‹ Ó· ·ÚÓËı› Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ
ÂÈÌ›ÛıÈÔ.
∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÂÊÂÙÂ›Ô ¤ÎÚÈÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ. ∞ÔÊ¿-
ÛÈÛ fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÈÌÈÛı›Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÚΛ Ë ·fiÛ·Û‹ ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. °È· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ¤ÊÂÛË Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡.
™ËÌ›ˆÛË: ¶Ú‚Ï Î·È ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ·ÚÈı. 1341/2005 ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ
ı¤Ì·.
143
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂ȉÈΤ˜
¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ηÈ
Ù· ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘
¶/ıÌÈ·˜ ηÈ
¢/ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
È
6.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂ȉÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
6.1 ∂π™∞°ø°∏
∆Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ¿Óˆ Û ÓfiÌÔ˘˜, ÚÔ‰ÚÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ηÓÔ-
ÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜.
¶ÚÈÓ Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÂΛӘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ-·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Úˆ-
ÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿-˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÏËÙÈο ÔÈ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ı-
Ì›ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›-‰Â˘Û˘ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ Ôԛ˜ ¤ıÂÛ·Ó Ù·
ıÂ̤ÏÈ· Î·È ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜.
∆Ô ÚÒÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· Ô˘ ıÂÛ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ¡. 6/18-2-1834 «ÂÚ› ‰Ë-
ÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ» Ô˘ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ µ·˘·ÚÔ‡˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏ›·˜. ªÂ ÙÔ
ÓfiÌÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ›Û¯˘Û ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ·, ‰ËÏ. ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
1929 Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÚÔ˚fiÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Í¤ÓˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Guizot (28-6-1833)
Ù˘ °·ÏÏ›·˜
114
Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰È¿ÚıÚˆÛË:
·) ∆ÂÙÚ¿¯ÚÔÓÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô.
‚) ∆Ú›¯ÚÔÓÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (™¯ÔϷگ›Ô).
Á) ∆ÂÙÚ¿¯ÚÔÓÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ.
™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÔÙ›·˜
ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· ° Î·È ¢ ÙÔ˘ ‚È-
‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:
™Ù· ¿ÚıÚ· 34 ¤ˆ˜ 55 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ
ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÙȘ ·Ó·ıˆÚËÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÈ-
ÙÚÔÒÓ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë «˘ÂÚ-
Ù¿ÙË ÂÔÙ›·» Â› ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.
∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ·, Ô˘ ›Û¯˘ÛÂ Î·È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ µ∆ª£’ «ÂÚ› Ù˘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ‹ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â‡Ûˆ˜» Ù˘ 27-9-1895.
ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ·˘ÙfiÓ, Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘:
■ ·) ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈıˆÚËÙ‹.
■ ‚) £ÂÛÌÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ Ù‡ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ (Ï‹ÚË, ÎÔÈÓ¿, ÁÚ·ÌÌ·-
Ùԉȉ·ÛηÏ›·) .
■ Á) °›ÓÔÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ıËϤˆÓ.
■ ‰) ¶ÚԂϤÂÙ·È Ë ›‰Ú˘ÛË ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ.
■ Â) ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ.
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂÔÙ›·˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘-
Û˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19
Ô˘
·ÈÒÓ·, οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiÌËÛË Î·È ÙË ¯ÂÈڷʤÙË-
Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÍÂÓÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ Î·È ÂÈÚÚÔ¤˜.
™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20
Ô˘
·ÈÒÓ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô (1913 - 1917) Á›ÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÌÂÙ·Ú-
Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ Ôԛ˜ ‚ÂÏÙ›ˆ-Û·Ó ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙË ÌÔÚ-
Ê‹ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
146
114 µÏ¤Â: ∂. º˘ÚÈ‹: ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ∂ÔÙ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘
19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¶.π. ∞ı‹Ó· 1999.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂ȉÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
™ËÌ·ÓÙÈÎfi, fï˜, ıˆڋıËΠÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1920 ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·
ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.
∞ÍÈfiÏÔÁÔ ÛÙ·ıÌfi Â›Û˘, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈ-
ÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1929.
∆fiÙ „ËÊ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ:
■ ·) √ ¡. 4397/29 ÁÈ· ÙË “ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË”.
■ ‚) √ ¡. 4373/29 ÁÈ· ÙË “̤ÛË ÂÎ·›‰Â˘ÛË”.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 1930 „ËÊ›˙ÔÓÙ·È ÓfiÌÔÈ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÙÔ
¤ÙÔ˜ 1933 ȉڇÔÓÙ·È ÔÈ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ·Î·‰Ë̛˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ê˘-
ÙÒÚÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
§›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1964, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˆ˜ ÙfiÙ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ÙÔ ¡.4379/1964, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹
ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
∆fiÙ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÍ‹˜ ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘:
■ ·) ∂Í¿¯ÚÔÓÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô,
■ ‚) ∆Ú›¯ÚÔÓÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ,
■ Á) ∆Ú›¯ÚÔÓÔ Ï‡ÎÂÈÔ.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 1976, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÚÒÙË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ÙÔ
¡.309/76, (º∂∫ 100 ∞’), Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.
ªÂ ÙÔ ¡. 1157/1981 ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÓı‹ÌÂÚË ÂÚÁ·Û›· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ì ÙÔ ¶¢ 297/1982 ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÌÔÓÔÙÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË.
∆¤ÏÔ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1982, Ì ÙÔ ¡.1268/82, Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÒٷ٘ ÔÈ Û¯ÔϤ˜ ÂÎ·›-‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ
Î·È ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ·È‰·ÁˆÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ·Ó/ÌÈ· Ù˘
¯ÒÚ·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ¤Ó· ·›ÙËÌ· Ù˘ ‰È‰·Ûη-ÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.
6.2. π™ÃÀ√À™∂™ ∂π¢π∫∂™ ¢π∞∆∞•∂π™ °π∞ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À™ ¶ƒø∆√µ∞£-
ªπ∞™ ∫∞π ¢∂À∆∂ƒ√µ∞£ªπ∞™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ ÚÒ-
ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÂÊ·Ú-
Ìfi˙ÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη (¡. 3528/07). ∂ȉÈΤ˜ ‰Â
‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ÙˆÙ¤Úˆ :
6.3. ¡√ª√π
■ ∆Ô ¤ÙÔ˜ 1983, Ì ÙÔ ¡.1304/83 (º∂∫. ∞’, 144/7-12-1982) «ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ·È-
‰·ÁˆÁÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙË °ÂÓÈ΋ Î·È ª¤ÛË ∆¯ÓÈ΋ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂Î·›-
‰Â˘ÛË» ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘,
Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈıˆÚËÙ‹.
147
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂ȉÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
■ ∞fi ¤ÙÔ˜ 1985 ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ¡.1566/85 (º∂∫. ∞’, 167/30-9-1985) «¢ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ηÈ
Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
√È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¤ıÂÛ·Ó Û Ӥ˜ ‚¿ÛÂȘ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘-
Û˘, ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜, Û ı¤-
Ì·Ù· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ·˘ÙÒÓ, fiˆ˜ ÚÔ·ÁˆÁ¤˜, ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ, ·ÔÛ¿ÛÂȘ, ÌÂٷٿ-
ÍÂȘ, ¿‰ÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, Î.¿., Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Î·È ‰È-
ÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏ‡Ô˘Ó Ù· ·Ó·Ê˘fiÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.
™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È Â›Û˘, Î·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È
ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· Ù·
ı¤Ì·Ù· Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.
ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23, ÙÔ˘ ¡.1566/85 Â·ÓȉڇÂÙ·È ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ (¶π) ÙÔ˘ ¡¢
4379/1964 º∂∫ 182 Î·È Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ (∫∂-
ª∂) Ô˘ ȉڇıËΠ̠ÙÔ ¡.186/1975 (º∂∫ 214).
■ ∆Ô ¤ÙÔ˜ 1992 „ËÊ›˙ÂÙ·È Ô ¡.2009/14-2-92 (º∂∫. ∞’, 18/14-2-1992) «∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ∂·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ» ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 17 ÔÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi ‹ ÓÂÔ‰Èfi-
ÚÈÛÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ë ÂÚÈÔ‰È΋ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Â›-
Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÂÈ-
ÌÔÚʈÙÈο ΤÓÙÚ· (¶∂∫) Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ‰È·Ù¿-
ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÎÈÓËÙ‹˜ Î·È ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.
■ ªÂ ÙÔ ¡.2327/1995 «∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·È‰Â›·˜, Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ¤Ú¢ӷ˜ ·È‰Â›·˜ ηÈ
ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», (º∂∫ ∞’, 156/31-7-1995) ıÂÛ›˙ÂÙ·È
ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·È‰Â›·˜, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ¤Ú¢ӷ˜ ·È‰Â›·˜ ηÈ
ȉڇÔÓÙ·È Ù· ‰È‰·ÛηÏ›· ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ. ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10, ·Ú.13 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘
·˘ÙÔ‡, ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ë ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜. Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, fiÙ·Ó Ï›Ô˘Ó, ·Ô˘ÛÈ¿-
˙Ô˘Ó ‹ ΈχÔÓÙ·È.
■ ∞fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1996 ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ¡.2413/96 «∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ë ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ-
΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», (º∂∫ ∞’, 124/17-6-1996) Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·È-
‰Â›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Ë ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È Ï‹Ú˜ ÓÔ-
ÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Î·È Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.
ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ·˘Ùfi ȉڇÂÙ·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶·È‰Â›·˜ √ÌÔÁÂÓÒÓ Î·È ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
(π¶√¢∂), ıÂÛÌÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÂÔÙ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Î·-
ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. π‰Ú‡ÂÙ·È ÙÔ
¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û¯ÔÏ›· ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ-
·›‰Â˘Û˘.
■ ∆Ô ¤ÙÔ˜ 1997 „ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô ¡.2525/1997, «∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ, Úfi-
Û‚·ÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡
¤ÚÁÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ» (º∂∫ ∞’, 188/23-9-1997).
ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ·˘Ùfi Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘Ú-
148
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂ȉÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
Á›· ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ, ȉڇÔÓÙ·È Ù· Û¯ÔÏ›·
‰Â‡ÙÂÚ˘ ¢ηÈÚ›·˜, ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÂÙËÚ›‰· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È
Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ̤ۈ ∞™∂¶, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ›Ó·Î· ‰ÈÔÚÈÛÙ¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·
Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ηٿ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜,
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜
Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
■ ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ ¡.2517/11-8-97 «∂ÎÏÔÁ‹ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡
ÙˆÓ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», (º∂∫. ∞’, 160/11-8-1997) Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ‰È‰/Ï›·˜ ÙˆÓ
ÂÎ/ÎÒÓ, Î·È ÙˆÓ ‰/ÓÙÒÓ
115
, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ۯÔÏ›· Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
■ ªÂ ÙÔ ¡.2817/2000 «∂Î·›‰Â˘ÛË ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·-
Ù¿ÍÂȘ», (º∂∫. ∞’, 78/14-3-2000) Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂȉÈ΋˜ ·Áˆ-
Á‹˜ Î·È ı¤Ì·Ù· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ∫¢∞À Î·È ÙˆÓ ™ª∂∞ ªÂ ÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘, fiÙÈ ÛÙ· ‰È‰·ÛηÏ›·
‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ¡.2327/95, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÈÂ-
ÙÔ‡˜ ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù· ÂȉÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ‹ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó
Ì ·fiÛ·ÛË ÛÙ· ∫¢∞À.
ªÂ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Â›Û˘, Ù˘ ·Ú·ÁÚ. 22Á ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÓfiÌÔ˘, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·-
‰Èηۛ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-
ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
■ ∆Ô ¤ÙÔ˜ 2002 „ËÊ›˙ÂÙ·È Ô ¡.2986/2002, (º∂∫ 24/13-2-2002, Ù.∞ã) «√ÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈ-
ÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ¿Ï-
Ϙ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», (º∂∫. ∞’, 24/13-2-2000) Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù·
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÂÈ-
ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·.
116
■ ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13, ÙÔ˘ ¡.2986/2002 Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ È‰Èˆ-
ÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.
■ ∞fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2002 ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ¡.3027/02 «ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ,
·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», (º∂∫. ∞’, 152/28-6-2002) Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú˘ı-
Ì›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·-
‰Èηۛ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.
■ ªÂ ÙÔ ¡.3194/20-11-2003 «ƒ‡ıÌÈÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», (º∂∫.
∞’, 267/20-11-2003) Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ı¤Ì·Ù·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ ·Ó·-
ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ı¤Ì·Ù· ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ı¤Ì·Ù· ȉȈ-
ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
149
115 ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7, ÙÔ˘ ¡.2517/97, ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ¢/ÓÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ›ӷÈ: 4/ıÂÛ›ˆÓ Î·È 5/ıÂÛ›ˆÓ 20
ÒÚ˜ , ÙˆÓ 6/ıÂÛ›ˆÓ ̤¯ÚÈ 9/ıÂÛ›ˆÓ 12 ÒÚ˜, ÙˆÓ 10/ıÂÛ›ˆÓ Î·È 11/ıÂÛ›ˆÓ 10 ÒÚ˜ Î·È ÙˆÓ 12/ıÂÛ›ˆÓ ‰Ë-
ÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ 8 ÒÚ˜.
116 ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9, ·Ú. ‰ã, ÙÔ˘ ¡. 2986/02 Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÎ/΋˜ ·‰Â›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó·
ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎ/ÛË Ù˘ ‚·ıÌ›‰·˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ‹ ¿ÏÏ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·
ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ÂÎ/΋˜ ·‰Â›·˜ ÙÔ˘ Î·È ¿ÓÙˆ˜ fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ ‰¤Î· (10) ÂÙÒÓ.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂ȉÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1·’, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5, ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ¡.3194/03, ÂÚÈÏ·Ì‚¿-ÓÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ η-
ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÎ·È-‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô-
χÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ù¿ÍÂˆÓ ‹
ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÏfiÁˆ η-Ù·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
117
■ °È· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ô ¡.682/77 «¶ÂÚ› π‰Èˆ-
ÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ °ÂÓÈ΋˜ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ Î·È ™¯ÔÏÈÎÒÓ √ÈÎÔÙÚÔÊ›ˆÓ», (º∂∫. ∞’, 244/1-9-
1997) Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ›‰Ú˘Û˘ ÙˆÓ
ȉȈÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi
ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ, Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ı¤Ì·Ù· ˘ËÚÂÛȷ΋˜
ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
■ √ ¡.1600/16-6-1986 «ªÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›-
‰Â˘ÛË Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘», (º∂∫. ∞’, 76/13-6-1986)
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Á· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÈ
Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÏË-
„‹ ÙÔ˘˜.
■ √ ¡.1800/17-8-88 «™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÌÔÓÈÌÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 1600/86», (º∂∫. ∞’, 170/17-8-1988) ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜
ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ.
■ ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¡.3075/5-12-02 « ∆ÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË
Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», (º∂∫. ∞’, 297/5-12-
2002) Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ı¤Ì·Ù· ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘
ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛı› Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÂÙËÚ›‰· Î·È ·Ô-
χÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÏfiÁˆ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏË-
ÚÒÛÂÈ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÓÙ·ÂÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌË ˘ËÚÂÛ›·.
■ √ ¡.3205/23-12-03 «ªÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ˘·Ï-Ï‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘,
¡¶¢¢ Î·È √∆∞, ÌÔÓ›ÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂Ófi-ÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ¿ÏϘ Û˘Ó·Ê›˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ»,
(º∂∫. ∞’, 297/23-12-2003), ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘-
¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›-‰Â˘Û˘. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È Â›Û˘, Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂȉÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙ·
ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ı-ÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‹ÙÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜,
‰/ÓÙ¤˜ ÂÎ/Û˘, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÂÎ/Û˘, ‰/ÓÙ¤˜ Ï˘Î›ˆÓ, ‰/ÓÙ¤˜ Á˘ÌÓ·-Û›ˆÓ, ‰/ÓÙ¤˜ ÙÂÙÚ·-
ıÂÛ›ˆÓ Î·È ¿Óˆ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ˘ԉȢı˘-ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ™∂∫
Î·È ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÂÎ·È-‰Â˘ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ı-ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
118
¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÔÌÔ›ˆ˜, ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÚԂϤ-Ô˘Ó ÙË ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂȉÈ΋˜
·ÁˆÁ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û¯Ô-ÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜.
119
150
117 √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ/ÛË Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
(π¢∞Ã), Û ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·fiÏ˘Û‹ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Â› ¤ÍÈ (6)
Û¯ÔÏÈο ¤ÙË Ì ‰ÂηÔÎÙ¿ˆÚË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰È‰·Ûηϛ· ÁÈ· οı ۯÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô.
118 µÏ¤ ·Ú¿ÁÚ. 10, ¿ÚıÚÔ 8, ÙÔ˘ ¡. 3205/2003
119 µÏ¤ ·Ú¿ÁÚ. 12‚, ¿ÚıÚÔ 8, ÙÔ˘ ¡. 3205/2003
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂ȉÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ ¡ 3205/03, ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤Û˘ ¢ı‡Ó˘
ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ‰ÓÙ¤˜ Î·È ˘Ô‰/ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ
Î·È ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÔÏÈÁÔıÂÛ›ˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÛÎÔ‡Ó
Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.
■ ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 20·’ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ÙÔ˘ ¡.3149/10-6-2003 «∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ∂ÏÏ¿-
‰·˜, ¢ËÌfiÛȘ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», (º∂∫. ∞’, 141/10-6-2003) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÂȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘-
ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, fiÙ·Ó
˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ¤˜, ·Ú¿ÁÔ˘Ó
¤ÓÓÔÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.
ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒ-
ÌË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·Ú·›ÙËÛË ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ó· Ï˘ı› Ë ˘·ÏÏËÏÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÂÊfi-
ÛÔÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ó¿ÁΘ, fiˆ˜ ‚·ÚȤ˜ Î·È ‰˘Û›·Ù˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·-
ÚÔ› ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÏfiÁÔÈ.
■ ∏ ·Ú. 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ÙÔ˘ ¡.3260/04 «ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È ıÂÌ¿-
ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘», (º∂∫. ∞’, 151/6-8-2004) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ
ÌÂٷٿÍÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û ÎÂ-
Ó¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ¿ÏÏÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù· ÂȉÈο Ù˘Èο ÚÔÛfi-
ÓÙ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡. ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÓfiÌÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Â›-
Û˘, Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰/ÓÙÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
■ ∆Ô ¿ÚıÚÔ 6 ·Ú.2 ÙÔ˘ ¡.3255/22-7-2004 «ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ıÂÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
‚·ıÌ›‰ˆÓ», (º∂∫. ∞’, 138/22-7-2004) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÔ-
ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi 60% ·fi fiÛÔ˘˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘
∞™∂¶ Î·È Û ÔÛÔÛÙfi 40% ·fi ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ›Ó·Î· ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ.
■ ∂ȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘, Î·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÓfiÌÔ˘,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú. 5· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ófi-
ÌÔ˘, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ·Ó·ÏËÚˆ-
ÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. √
¡.3467/21-6-2006 «∂ÈÏÔÁ‹ ÛÙÂϯÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘,
Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», (º∂∫. ∞, 128/21-6-
2006) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤-
ÛÂȘ, Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂ-
ÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ‰/ÓÙ¤˜ ÂÎ/Û˘, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÂÎ/Û˘,
‰/ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ), fiˆ˜:
√È ›Ó·Î˜ ÂÈÏÔÁ‹˜, Ù· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·È-
Ù‹ÛˆÓ, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÈӿΈÓ, Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂ-
ˆÓ, Ë ÁÚ·Ù‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È Ù¤ÏÔ˜, Ë ÎÚ›ÛË, Ë ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ·˘ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ı¤-
Ì·Ù· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
■ ™ÙÔ ÙÔ ¡.3432/2006 «¢ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘», (º∂∫. ∞’,
14/3-2-2006) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-
ÌÈ·˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ı¤Ì·Ù· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·-
ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÎ/Û˘, (¿ÚıÚÔ 25). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›-
151
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂ȉÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
Û˘ ˆ˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 1566/85, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ‰Â˘ÙÂ-
ÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ/Û˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙȘ ·Ô-
‰Ô¯¤˜ ·˘ÙÔ‡, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ̤Û˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÎ-
·›‰Â˘Û˘.
■ ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ 2545/10-9-1940 (º∂∫ 287/10-9-1940, Ù. ∞ã) «¶ÂÚ› ȉȈÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÊÚÔ-
ÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÔÈÎÔÙÚÔÊ›ˆÓ» Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο ı¤Ì·Ù·.
6.4. ¶ƒ√∂¢ƒπ∫∞ ¢π∞∆∞°ª∞∆∞ ∫∞π À¶√Àƒ°π∫∂™ ∞¶√º∞™∂π™
■ ∆Ô ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 429/87 (º∂∫. ∞ã. 192/2-11-1987), «fiÚÁ·Ó· Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂÈı·Ú-
¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÚˆÙÔ-‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›-
‰Â˘Û˘», fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¶¢ 47/2006, (º∂∫ 48/2-3-2006, Ù.∞ã).
■ ∆Ô ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 50/8-3-96 (º∂∫. ∞ã 45/8-3-1996), «ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
■ ∆Ô ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·. 100/22-5-97 (º∂∫. ∞ã, 94/22-5-1997), «∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶.¢
50/96 «ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ¶¢
50/8-3-96, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ı-
ÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·, ÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈ-
ο Û¯ÔÏ›·, ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο Û¯ÔÏ›·, ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·Ô‰‹ÌˆÓ ÂÏÏËÓÔ·›‰ˆÓ Î·È Û ۯÔÏÈΤ˜
ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ (™ª∂∞) ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
■ ªÂ ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 200/98 (º∂∫ ∞ã, 161/13-7-998),«√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¡Ë-
È·ÁˆÁ›ˆÓ», Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘ÓÂ-‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ,
ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓË›ˆÓ, ÙȘ ‰È-‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹, ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi
Î·È ·ÔÏÔ-ÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ Û¯ÔÏÈ-Îfi Û‡Ì-
‚Ô˘ÏÔ.
■ ªÂ ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 201/98 (º∂∫ ∞ã, 161/13-7-1998), «√ÚÁ¿Óˆ-ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ», Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ˆÚÔÏfiÁÈ· Î·È ·Ó·Ï˘-
ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙȘ ·È‰·ÁˆÁÈ-Τ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÁˆÁ‹˜
Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÙȘ ˘Ô-
¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û’ ·˘Ù¤˜.
■ ∆Ô ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 1/3-1-2003 (º∂∫ ∞ã, 1/3-1-2003), «™‡ÓıÂÛË, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘-
Û˘ Î·È ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·˘ÙÒÓ, fiÚÔÈ, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜
ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ».
■ ∆Ô ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 127/12-5-2003 (º∂∫ ∞ã, 114/12-5-2003), «™˘ÁÎÚfiÙËÛË, √ÚÁ¿Óˆ-
ÛË, §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜» ÂÚȤ-
¯ÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜.
■ ∆Ô ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 47/2-3-2006 (º∂∫ ∞ã, 48/2-3-2006) «ŸÚÁ·Ó· Î·È ‰È·‰Èηۛ· ‰›ˆ-
͢ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘, ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·˘-
Ù¿ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÔÌ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi,
152
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂ȉÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
‡ÛÙÂÚ· ·fi ¿ÛÎËÛË ¤ÓÛÙ·Û˘ ηٿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒ˜ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ Î·È
Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÓ‹.
■ ªÂ ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ·Ú. 60/30-3-2006 «∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘-
ΛԢ» (º∂∫. ∞’, 65/30-3-2006) Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ, ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ
ÙˆÓ ÂÈÙËÚËÙÒÓ Î·È ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ.
■ ªÂ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ú. 35557/17-4-2003 (º∂∫. µ’, 465/17-4-2003) Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È
ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ªÂ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ú. º. 353.1/324/105657/
¢1/16-10-2002 (º∂∫ µã, 1340/16-10-2006) «∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ
Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ˘ԉȢı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ
Î·È ™∂∫ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ», Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ï›ÛÙ· fiÛ· ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ
·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, fiÛÔ Î·È
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂ:
·) ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜
Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰/ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ, Î·È ÙȘ
ÏÔÈ¤˜ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜.
‚) ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜-·È-
‰·ÁˆÁÈ΋˜ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰/ÓÛÂˆÓ ÂÎ·›-‰Â˘Û˘.
Á) ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Û ۯ¤-ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ï-ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ÙÔ˘˜ ‰È-
¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÎ/Û˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜
ÊÔÚ›˜.
‰) ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰/ÓÙÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ۯ¤-ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙ·-
̤ÓÔ˘˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û¯Ô-
ÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜.
Â) ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÂÎ/Û˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜
ÂÎ/ÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿-‰ˆÓ.
ÛÙ) ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ
ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰/ÓÛÂˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ-
·›‰Â˘Û˘ .
˙) ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ
‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÙÔ ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘, ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÁÚ·-
Ê›Ԣ ÂÎ/Û˘, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ù· fiÚÁ·Ó· Ï·˚΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ï-
ÏÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
Ë) ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘ԉȢı˘ÓÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÙˆÓ ˘Ô-
‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ™∂∫ Î·È ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ (™∂)
ı) ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜
ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ.
153
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
¶ËÁ¤˜
πÛ¯‡Ô˘Û·˜
¡ÔÌÔıÂÛ›·˜
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
7.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
¶ËÁ¤˜ πÛ¯‡Ô˘Û·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜
7.1. ∂π™∞°ø°∏
ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ËÁ¤˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÈ «ËÁ¤˜ ‰Èη›Ô˘», ·fi Ô‡ ËÁ¿˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰›-
ηÈÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ. ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ «ËÁ¤˜ ‰Èη›Ô˘» ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ¤ÓÓÔȘ:
120
·) ∏ ÌÔÚÊ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ‰Èη›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó (.¯. ÓfiÌÔ˜, ÚÔ-
‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î.¿.).
‚) ∆· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ‰Èη›Ô˘ (.¯. Ô ÓÔÌÔı¤Ù˘, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î.¿.).
Á) ∆· ÁÚ·Ù¿ ΛÌÂÓ·, ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓÔÈ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ‰Èη›Ô˘.
°È· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘, ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηÈ
¯Ú‹ÛÈ̘ ËÁ¤˜, ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÈÔ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ
Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ.
7.2. ∆√ ™À¡∆∞°ª∞
µ·ÛÈ΋ ËÁ‹ ‰Èη›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ 1975 Ì ÙȘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÙÔ˘,
ÙÔ 1986 Î·È ÙÔ 2001. ∆Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› fiÏË Ë ˘fi-
ÏÔÈË ÓÔÌÔıÂÛ›·, fiˆ˜ ÔÈ ÓfiÌÔÈ, Ù· ÚÔ‰ÚÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· Î.¿. ∆Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË
Ù˘È΋ ÈÛ¯‡ Î·È Â›Ó·È Ô ˘¤ÚÙ·ÙÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ‰Èη›Ô˘ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·.
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:
■ ∆Ô ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·È‰Â›·. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi, ÔÚ›˙Â-
Ù·È fiÙÈ Ë ·È‰Â›· ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›-
ˆÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·˜ Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. √Ú›˙ÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ë Ù¤¯ÓË
Î·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË, Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Â›Ó·È ÂχıÂÚ˜, Ë ‰Â ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ÚÔ·Áˆ-
Á‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
■ ∆Ô ¿ÚıÚÔ 5 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ÂχıÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹
Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ ™‡-
ÓÙ·ÁÌ· ‹ Ù· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 29 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·Ôχو˜ ÔÈ ÔÔÈ-
·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ˘¤Ú ‹ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘
‰ËÌfiÛÈÔ˘, ¿Ú· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜
¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ ÎÂÊ.1 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜.
■ ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 14 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›·, ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÚÔÊÔÚÈο, ÁÚ·Ù¿ Î·È ‰È¿ ÙÔ˘ ∆‡Ô˘, ÙÔ˘˜ ÛÙÔ-
¯·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ ÎÂÊ.1ÙÔ˘
·ÚfiÓÙÔ˜.
■ ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Ë Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ë ·ÂÚÁ›·.
™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÂÎ/ÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿-
‰Ô˘ ÙÔ˘˜ (.¯. ÛÙËÓ √§ª∂) Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ
156
120 µÏ¤Â: π.™.™˘Úȉ¿ÎË «°ÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ – ∆‡¯Ô˜ ∞ã», ÛÂÏ.13 Â. ∂Ή. ™¿ÎÎÔ˘Ï· ∞ı‹Ó·-∫ÔÌÔÙËÓ‹ 1985
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
¶ËÁ¤˜ πÛ¯‡Ô˘Û·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜
·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ ÎÂÊ.1 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜.
■ ∆Ô ¿ÚıÚÔ 103 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ı¤-
ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ Ï·fi. √Ê›ÏÔ˘Ó ›ÛÙË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙË
¶·ÙÚ›‰·,, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ ÎÂÊ.1 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘.
■ ∂›Û˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 104 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ¿Ï-
Ϙ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ (µÏ¤ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·).
7. 3. √ ¡√ª√™
¡fiÌÔ˜ Â›Ó·È Ë Ú¿ÍË Ô˘ ıÂÛ›˙ÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· Ì ÁÚ·Ùfi ΛÌÂÓÔ. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ë ÔÏÈÙ›· ÓÔÌÔıÂ-
Ù›, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ∆Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‰ËÏ·‰‹, ÚԂϤÂÈ Ò˜ „ËÊ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÓfiÌÔ˜ (¿Ú-
ıÚÔ 73 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜). ∏ µÔ˘Ï‹ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. ∫¿ı ÓfiÌÔ˜ „ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi
ÙË µÔ˘Ï‹, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂ-
Ù·È ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ (º∂∫), ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. √ ÓfiÌÔ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ
·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÔÚ›˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο.
7.3.1. ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› οı ÓfiÌÔ˜ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ (º∂∫). ∆·
º∂∫ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∆˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÂΛ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‚Ú› Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ (∂ıÓÈÎfi
∆˘ÔÁÚ·Ê›Ô, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 34, ÙËÏ. 2105279000 www.et.gr).
µ¤‚·È· Ô ÂÎ/Îfi˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı›, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ› ‡ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ (site) Î·È Ó· ÂÎÙ˘ÒÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· fi,ÙÈ
ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ.
■ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ
www.ypepth.gr
■ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ
www.parliament.gr
■ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘
www.gspa.gr
■ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·È‰Â›·˜ (∂™À¶)
www. esyp@otenet.gr
■ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ (¶π)
www.pi-schools.gr
7.4. √π ∫∞¡√¡∂™ ∆√À ¢π∂£¡√À™ ¢π∫∞π√À ∫∞π √π ¢π∂£¡∂π™ ™Àªµ∞™∂π™
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 28 ·Ú.1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ «ÔÈ ÁÂÓÈο ·Ú·‰Â‰ÂÁ̤ÓÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·fi ÙËÓ ÂÈ·ڈۋ ÙÔ˘˜ Ì ÓfiÌÔ Î·È ÙË ı¤-
ÛË ÙÔ˘˜ Û ÈÛ¯‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ηıÂÌÈ¿˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
157
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
¶ËÁ¤˜ πÛ¯‡Ô˘Û·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi οı ¿ÏÏË ·ÓÙ›ıÂÙË ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌÔ˘.»
√È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ ‰Èη›Ô˘,
Î·È Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
7.4.1. ∏ ¶·È‰Â›· ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜
∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÔÈ ÔÔ›-
˜ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.
∏ ™‡Ì‚·ÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› (1989)
121
∏ ۇ̂·ÛË ·˘Ù‹, ·ÊÔÚ¿ fiÏ· Ù· ·È‰È¿, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ۇ̂·ÛË ·˘Ù‹, Û ÁÂÓÈ-
Τ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹, ÙÔ fiÓÔÌ·, ÙËÓ Èı·-
Á¤ÓÂÈ·, ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ Î.¿.. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘
Î·È ıÚËÛΛ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ú¯ÂÛı·È Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚ›˙ÂÛı·È Î.¿.. ∂ȉÈÎfiÙÂ-
Ú·, Ë Û‡Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ ÚÔÓÔ› ÁÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È
ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÛÙËÓ ˘Á›·, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ÂÍ·-
ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó··‡Ûˆ˜ Î·È ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÙȘ ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ-
ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.
∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· Ù· ∞ÙÔÌÈο Î·È ¶ÔÏÈÙÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· (1966)
∆Ô Û‡ÌʈÓÔ ·˘Ùfi, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ-
ÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘, Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ, ÙÔ ‰È-
η›ˆÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ú¯ÂÛı·È Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚ›˙ÂÛı·È Î.¿..
∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ (1950)
∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ™‡Ì‚·ÛË ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ (∂™¢∞), ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜ ™‡Ì‚·ÛË Ù˘
ƒÒÌ˘, ÚÔ·Û›˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙÔ˘ Î·È ·Ô-
ÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘.
∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ë ∂™¢∞ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ 1
Ô˘
¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ù˘, ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰È-
η›ˆÌ· ÛÙË ÌfiÚʈÛË Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
122
∏ ∂™¢∞, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜
ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Â͢ËÚÂÙËı› ηχÙÂÚ· ÙÔ Û˘Ìʤ-
ÚÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ŒÙÛÈ Ë ∂™¢∞, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ
ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜
ÂÔÈı‹ÛÂȘ. ∏ ∂™¢∞ Û˘Ó‰¤ÂÈ ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘,
ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙË ÁÓÒÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜
‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ·ԂϤÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘ ‹ ·Ó‹-
ÏÈÎÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∂ȉÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ÂÍ‹˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
123
°›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi Û ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ˆ˜ Ë ¿ÛÎËÛË ÂÔÙ›·˜ ÛÙ· ȉȈÙÈο ÂÎ·È‰Â˘-
Ù‹ÚÈ· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë
158
121 µÏ¤Â: ∂Ì.ƒÔ‡ÎÔ˘Ó·: «¢ÈÂıÓ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وӻ µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ∂ÛÙ›·˜, ∞ı‹Ó· 1995,
ÛÂÏ.280 Â.
122 µÏ¤Â: ∂ϤÓË ª›¯·: «∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈ-
ο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·» ¢È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹, ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ™¯ÔÏ‹ ¡ÔÌÈÎÒÓ, √ÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ∆Ì‹Ì· ¡ÔÌÈ΋˜, ∆Ô̤·˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ∞ı‹Ó· 2005
123 µÏ¤Â: ∂ϤÓË ª›¯·: ·Ú·ÔÌ‹ 122
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
¶ËÁ¤˜ πÛ¯‡Ô˘Û·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜
∂™¢∞, (¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ 1), ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ŒÙÛÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¯¤˜, ÙÔ ÂÏÏËÓÈ-
Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ì ÙËÓ ˘ã·ÚÈı.2376/1988 (√ÏÔ̤ÏÂÈ·)
124
·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ‰¤-
¯ıËΠÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ·ÛΛ ÂÔÙ›· ÛÙ· ȉȈÙÈο ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· Î·È ¤ÎÚÈÓÂ
fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÔÙ›·˜ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙËÓ ∂™¢∞.
∂π¢π∫√ £∂ª∞:
°È· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÊ·ÈÚÈ΋ (ηٿ ÙÔ ‰˘-
Ó·ÙfiÓ) ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· Â˘Úˆ-
·˚ο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ı¤Ì·Ù·, ˆ˜ Â˘Úˆ·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÂ-
Ù·È ÙÔ ÂÍ‹˜:
∆Ô 2000 ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ë ¢È·-
΋ڢÍË ÙÔ˘ 2000, Ë ÔÔ›· ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ (8) ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜. ∆Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù·
∏ӈ̤ӷ ŒıÓË Ì¤Ûˆ fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó (.¯. ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∆Ú¿Â˙· Î·È ÙÔ ¶·-
ÁÎfiÛÌÈÔ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ∆·Ì›Ô).
√È ÔÎÙÒ (8) ·˘ÙÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:
∂ÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ‚·ÛÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (∏.∂) Â›Ó·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÂȉÈ-
ο ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, fiÔ˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó, Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÌÂ-
ÙÚ¿ÓÂ. ¡· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ‰ËÏ·‰‹ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ô ·Ó·ÏÊ·‚ËÙÈÛÌfi˜.
∏ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005,
·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ (8) ÛÙfi¯Ô˘˜ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi,
·ÏÏ¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚ¿-
ÙË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Úfi-
ÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ï·ÈÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ϤÔÓ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¯ÚËÛÙÈÎÔ›), ÁÈ· ÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË, ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·.
159
124 µÏ¤Â: ¡ÔÌÈÎfi µ‹Ì· (37) 1989 ÛÂÏ.1288
■ ∏ ‰ˆÚÂ¿Ó ‚·ÛÈ΋ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ (·È‰È¿, ÂÓ‹ÏÈΘ, Á˘Ó·›Î˜, ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î.¿.).
■ ∏ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ›ӷ˜ Î·È ÊÙÒ¯ÂÈ·˜.
■ ∏ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ.
■ ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ·È‰È΋˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜.
■ ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË, ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi Î·È ÙËÓ Ïԯ›·, ÂȉÈο ÛÙȘ ¯Ò-
Ú˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.
■ ∏ Ì¿¯Ë ηٿ ÙÔ˘ AIDS Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÏÔÈ̈‰ÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ.
■ ∏ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
■ ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
¶ËÁ¤˜ πÛ¯‡Ô˘Û·˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜
∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜, ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ÛÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ·
Ù· ·È‰È¿ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
7.4.2. ÃÚ‹ÛÈ̘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ
°È· Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙȘ
ÂÍ‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ:
www.un.org/millenium
www.un.org.
7.5. ∏ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¡√ª√£∂™π∞
™ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ˆ˜ ËÁ‹ ‰Èη›Ô˘, ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜, ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·
Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ë ÔÔ›· ›-
Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (∂∂). ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó·
¤¯ÂÈ ÙȘ ÈÔ Î¿Ùˆ ÌÔÚʤ˜:
∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜
√È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ‰ÂÓ
··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÏÏË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜. √È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ‰ËÏ·‰‹, ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂ-
ÛË ÈÛ¯‡.
√‰ËÁ›·
√È Ô‰ËÁ›Â˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∆· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔ-
ÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜, .¯. Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ófi-
ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ԉËÁ›·. ∆· ÎÚ¿ÙË-
̤ÏË ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ë Ô‰ËÁ›·.
7.5.1. H ¶·È‰Â›· ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜
√ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ·È‰Â›·˜ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔ-
Ú¿ ÛÙËÓ ™˘Óı‹ÎË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯ٠(1992). ∏
‰Ú¿ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Û ÌÈ· ·È‰Â›· Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ˘„ËÏÔ‡
ÂÈ¤‰Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë ‰Ú¿ÛË ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 149 (·È‰Â›·) Î·È 150 (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË) Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ·˘Ù‹˜, Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (·È‰Â›·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋
ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÓÂÔÏ·›·) ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ãπ (ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·È‰Â›·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË Î·È ÓÂÔÏ·›·) ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘.
125
∆· ¿ÚıÚ· ·˘Ù¿ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜:
·) ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË (ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË) ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·, ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂıÓÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜, ‰ËÏ. ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (¿ÚıÚÔ 149 ™˘Óı∂∫).
160
125 µÏ¤Â: ™Î·Ó‰¿ÌË/ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡/∫Ô˘ÛÎÔ˘Ó¿: «∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘»∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù›ÙψÓ
ÛÔ˘‰ÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂΉ. ™¿ÎÎÔ˘Ï· ∞ı‹Ó· – ∫ÔÌÔÙËÓ‹ 2003 ÛÂÏ.93 Â.(µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ̤·
¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘, ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ)
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
∂ȉÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
161
‚) ∏ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.
∏ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ›¯Â ÂӉȷÊÂÚı› ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÁÂÓÈο Ù˘ ·È-
‰Â›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ-
ÛÒˆÓ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηÓÔÓÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηÓÔÓÈÛÌÔ‡: √ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ 1612/68 ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ
ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˘ËÎfiˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ- ÌÂÏÒÓ ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (¿Ú-
ıÚÔ 7 ‰.3), fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (¿ÚıÚÔ 12), Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ηÈ
ÙȘ ›‰È˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô‰ËÁ›·˜ (89/48), ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂΉfiıËÎÂ
ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· 165/01.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô‰ËÁ›·˜: ¶·Ú·Ù›ıÂÙ·È ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ¶¢ 165/01
«™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂ-
Û›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ 89/48/∂√∫ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ
«Û¯ÂÙÈο Ì ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘
ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ» (E.E.L. 19/24-1-
1989, ÛÂÏ. 16, ∂›ÛËÌË ∂ÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ).
7.5.2. ÃÚ‹ÛÈ̘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ
√ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ:
∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ
www.europarl.europa.eu
∂›Û˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘
ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (∞Ì·Ï›·˜ 8 ÙËÏ.2103278900-950).
7.6. H NOMO§√°π∞
¡ÔÌÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÌÂ
ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‰›ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ÓÔÌÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ËÁ‹ ‰Èη›Ô˘, ·ÏÏ¿ Û˘Ì-
‚¿ÏÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘. ¢ËÏ·‰‹:
■ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÓfïÓ,
■ ‰›ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û ·fiÚÈÛÙ˜ ÓÔÌÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË (.¯. ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·
«Â‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·»),
■ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·ÏÔÁÈο οÔÈÔ ¿ÏÏÔ
ÓfiÌÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ ˘fi ÎÚ›ÛË Úfi‚ÏËÌ·.
°È· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜, Û·˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 5 ÙÔ˘ ·-
ÚfiÓÙÔ˜ Ù‡¯Ô˘˜, fiÔ˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›-
˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù· ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
°ÏˆÛÛ¿ÚÈÔ ∂ȉÈÎÒÓ ŸÚˆÓ
°§ø™™∞ƒπ√ ∂π¢π∫ø¡ √ƒø¡
◗ ∞ÁˆÁ‹: ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋ Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÂÓ¿ÁÔÓÙ· Ë ·ÚÔ¯‹ ¤ÓÓÔÌ˘ ÚÔ-
ÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ.
◗ ∞ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ: Ë ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË ‰›ÎË.
◗ ∞Î˘ÚˆÙ¤· ·fiÊ·ÛË: Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Î˘Úˆı›.
◗ ∞Ó¿ÎÚÈÛË: ÛÙ¿‰ÈÔ, Ú›Ó ·fi ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È
ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ·Ó¿ÎÚÈÛË.
◗ ∞̤ÏÂÈ·: Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÔ¯‹˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ›Ù ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÂÁÎÏË-
Ì·ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ›Ù ÙÔ ÚԂϤÂÈ ÌÂÓ ˆ˜ Èı·Ófi, ÈÛÙ‡ÂÈ fï˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â¤ÏıÂÈ.
◗ ∞ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ·fiÊ·ÛË: Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ηӤӷ ¤Ó‰È-
ÎÔ Ì¤ÛÔ.
◗ ∞ÓˆÌÔÙ›: ¯ˆÚ›˜ fiÚÎÔ
◗ ∞ÚÁ›·: ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·‡ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ.
◗ ∞˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ·: ÂÍ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ¶.¯. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ·ÛΛ ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏ-
Ù·, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ÌfiÏȘ ‰ËÏ·‰‹ ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰È·-
Ú¿¯ıËΠ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ·.
◗ µÔ‡ÏÂ˘Ì·, ‚Ô˘Ï‡̷ٷ: ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ.
◗ µÔ˘Ï‡̷ٷ ·Ú·ÂÌÙÈο: Ù· ‚Ô˘Ï‡̷ٷ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ ÂÓ-
‰Â›ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÓÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘.
◗ µÔ˘Ï‡̷ٷ ·ıˆˆÙÈο ‹ ··ÏÏ·ÎÙÈο: Ù· ‚Ô˘Ï‡̷ٷ Ô˘ ·ÔÊ·›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡-
ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÂÌÊı› Û ‰›ÎË.
◗ µÔ˘Ï‡̷ٷ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ·: Ù· ‚Ô˘Ï‡̷ٷ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÛÎËı› η-
Ó¤Ó· ¤Ó‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ. ∆· ·ıˆˆÙÈο ‚Ô˘Ï‡̷ٷ, fiÙ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ·, ÂÍÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ
·ıˆˆÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.
◗ ¢ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê·: Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ Âο-
ÛÙÔÙ ·ÚÌfi‰ÈÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi. ∂›Ó·È Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È
·fi Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÌÂÏËÙ¤˜, ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î.¿.
◗ ¢È·‰ÈηÛÙÈ΋ Ú¿ÍË: .¯. Ù· ¤Ó‰Èη ̤۷ Â›Ó·È ‰È·‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ
◗ ¢È¿‰ÈÎÔÈ: Ù· ÚfiÛˆ· ÂΛӷ, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˙ËÙÂ›Ù·È ‰Èη-
ÛÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·.
◗ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜: ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÓfïÓ
◗ ¢È·Ù¿ÍÂȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜: ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜
◗ ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜: ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÈ·˜ ∞.∂. ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÌÂ
ÂȉÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜.
◗ ¢ÈηÛÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·: Â›Ó·È Ù· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó, ·Ó ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË ÚԤ΢„·Ó
Â·ÚΛ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ·Ú·¤Ì„Ô˘Ó Û ‰›ÎË.
◗ ¢ÈοÛÈÌÔ˜: Ë ÔÚÈ˙fiÌÂÓË ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰›Î˘.
162
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
°ÏˆÛÛ¿ÚÈÔ ∂ȉÈÎÒÓ ŸÚˆÓ
◗ ¢ÈÎÔÁÚ·Ê›·: Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ ‰Èο˙ÂÙ·È ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È
Ó· ‰ÈηÛÙ› ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ.
◗ ¢ÈÎÔÓÔÌ›· ‹ ¢ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¢›Î·ÈÔ: ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿-
ÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.
◗ ¢ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ: ÏfiÁÔÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ı¤Ì·Ù· ‰ÈÎÔÓÔÌ›·˜, .¯. ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰›Î˘
◗ ¢fiÏÔ˜: Ë „˘¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Î·È Â›Ù ÙÔ ÂȉÈÒÎÂÈ, ›Ù ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È.
◗ ∂ÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜: ·˘Ùfi˜ ηٿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ¤ÁÎÏËÛË.
◗ ŒÁÎÏËÛË: ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÂÓfi˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ·‰È΋ıËÎÂ. À¿Ú-
¯Ô˘Ó ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰ÈÒÎÔÓÙ·È Î·Ù’¤ÁÎÏËÛË. ¢ËÏ. Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÁÈ· Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈ-
ÓÈ΋ ‰›ˆÍË, ı· Ú¤ÂÈ Ô ·ıÒÓ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ¤ÁÎÏËÛË. ∆¤ÙÔÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Â›Ó·È .¯. Ô ‚È·ÛÌfi˜,
Ë Â͇‚ÚÈÛË, Ë ·Î¿Ï˘ÙË ÂÈÙ·Á‹ Î.¿.
◗ ∂ÎηÏÒÓ: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ¤ÊÂÛË
◗ ∂ÎÎÚÂÌ‹˜ ‰›ÎË: ‰›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂΉÔı› ·fiÊ·ÛË
◗ ∂ÎÎÚÂÌ‹˜ ÔÈÓÈ΋ ‰›ÎË: ÔÈÓÈ΋ ‰›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂΉÔı› ·fiÊ·ÛË.
◗ ∂ÎÎÚÂÌ‹˜ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·: ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÎ-
‰Ôı› ·fiÊ·ÛË.
◗ ∂ÌÔÚ›·: οı ›‰Ô˘˜ ÂÌÔÚÈ΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.
◗ ∂ͤٷÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ: ÂͤٷÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÁÈ· ÓÔÌÈÎfi ÂÏ¿Ùو̷
◗ ∂ͤٷÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ηٿ ÙËÓ Ô˘Û›·: ÂͤٷÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο Â-
ÚÈÛÙ·ÙÈο.
◗ ∂˘ı‡ÓË ·ÛÙÈ΋: ¢ı‡ÓË ·fi ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη
◗ ∂˘ı‡ÓË ÔÈÓÈ΋: ¢ı‡ÓË ·fi ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη
◗ ∂‡ÏÔÁË ·ÈÙ›·: ÔÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË.
◗ ∂‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·: ÔÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ηÈ
ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ¯ÚËÛÙÔ‡ Î·È ‰›Î·ÈÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.
◗ π‰ÈˆÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·: Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ȉÈÒÙ˜ Î·È ÁÂÓÈο Â›Ó·È ¤ÁÁÚ·Ê· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈ·. ¶.¯. ∆· ÂÌÔÚÈο ‚È‚Ï›·.
◗ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË: ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ıÂÛ›˙ÔÓÙ·È ·ÚfiÛˆÔÈ ÁÂÓÈ-
ÎÔ› ηÓfiÓ˜ ‰Èη›Ô˘.
◗ ∫‡ÚÈ· ·Ó¿ÎÚÈÛË: ÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù·ÎÙÈÎfi ·Ó·ÎÚÈÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ù·ÎÙÈÎfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜, ‡ÛÙÂÚ·
·fi ¤ÁÁÚ·ÊË ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ¶ÂÚ·ÙÒÓÂÙ·È Â›Ù ·) Ì ·Ú·ÔÌ‹ Ù˘ ˘fiıÂ-
Û˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ›Ù ‚) Ì ·¢ı›·˜ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û ‰›ÎË.
◗ ∫Ò‰Èη˜ ¶ÔÈÓÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜: ∫Ò‰Èη˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ Ú˘ı-
Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÔÈ-
ÓÈ΋ ‰›ÎË.
◗ ª‹Ó˘ÛË : ηٷÁÁÂÏ›· ÁÚ·Ù‹ ‹ ÚÔÊÔÚÈ΋, ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ·fi ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ, fiÙÈ ÙÂϤÛÙË-
ΠοÔÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ô˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ·.
163
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
°ÏˆÛÛ¿ÚÈÔ ∂ȉÈÎÒÓ ŸÚˆÓ
◗ ¡ÔÌÈο ÚfiÛˆ·: ¤ÓˆÛË ÚÔÛÒˆÓ ‹ Û‡ÓÔÏÔ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ ‹ Â͢ËÚÂÙ› ÔÚÈ-
Ṳ̂ÓÔ ÛÎÔfi, ¶.¯. Ì›· ÂÙ·ÈÚ›·.
◗ ¡ÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ (¡¶¢¢): Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈÔ
ÛÎÔfi Î·È ·ÛÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÍÔ˘Û›·. π‰Ú‡ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ¶¯. ÔÈ ÔÚ-
Á·ÓÈÛÌÔ› ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (√∆∞), ÔÈ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ù· ·ÛÊ·-
ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î.¿..
◗ ¡ÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ (¡¶π¢): Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜
ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜. ¶.¯. ۈ̷Ù›·, ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜.
◗ ¡ÔÌÈ΋ Ï¿ÓË: Â›Ó·È Ë ¿ÁÓÔÈ· ‹ Ë ÂÛÊ·Ï̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ·‰›ÎÔ˘. ¶.¯. Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ ·ÁÓÔ-
› fiÙÈ Ì›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÔÈ-
ÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ·, ÁÈ·Ù› ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ë ·Ú·‚›·ÛË ·˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ï‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË.
◗ √‰ËÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘: Ú¿ÍË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ‹ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂˘-
Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È,
Ó· ıÂÛ›ÛÂÈ ‹ Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂıÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÓÙfi˜ Ù·ÎÙ‹˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜.
◗ √ÚÈÛÙÈΤ˜ ‹ ÙÂÏÂȈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ: ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚ·ÙÒÓÔ˘Ó ÙË ‰›ÎË. ¶.¯. Ë ·fiÊ·-
ÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ‹ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹.
◗ ¶·Ú·ÁÚ·Ê‹: ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘.
◗ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË: Ë Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Û ‰›ÎË.
◗ ¶·Ú›ÛÙ·Ù·È ‰È¿: ¤ÎÊÚ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ηٿ ÙËÓ
ÂÎÊÒÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹. ™ËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î·È ‰È¿‰ÈÎÔ˜ ÛÙË ‰›ÎË
‰ÂÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜, ·ÏÏ¿ ‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘.
◗ ¶·Ú›ÛÙ·Ù·È ÌÂÙ¿: ¤ÎÊÚ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ηٿ ÙËÓ
ÂÎÊÒÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹. ™ËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î·È ‰È¿‰ÈÎÔ˜ ·Ú›ÛÙ·-
Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘ ÛÙË ‰›ÎË.
◗ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ: ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈ-
ı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ.
◗ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹: ÔÈÓ‹ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·-
Ú¿و̷.
◗ ¶ÏËÌ̤ÏËÌ·: οı Ú¿ÍË Ô˘ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ‹ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ‹ Ì ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌfi Û ÂȉÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ó¤ˆÓ.
◗ ¶ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ·: Ì›· ÔÈÓÈο ·ÍÈfiÔÈÓË Ú¿ÍË
◗ ¶ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË: Ë Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¯‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·Ú-
¯‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÂÊÂÍ‹˜ Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ıÒˆÛË ‹ ηٷ‰›ÎË ÂÓfi˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘.
◗ ¶ÔÈÓÈ΋ ηٷ‰›ÎË: ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î·ÙËÁÔ-
ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ¤ÓÔ¯Ô˜.
◗ ¶ÔÈÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ: ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ıÂÛ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔ-
Ú›˙Ô˘Ó ÔȘ Ú¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ· ÙÈ̈ڛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔ ‰Ú¿ÛÙË ÙÔ˘˜.
◗ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ï¿ÓË: Â›Ó·È Ë ¿ÁÓÔÈ· ‹ Ë ÂÛÊ·Ï̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ô-
ÙÂÏ› ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶.¯. Ô Î˘ÓËÁfi˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÂÚÓ¿ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· ı‹Ú·-
164
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
¶·Ú¿ÚÙËÌ·
165
Ì·, ÙÔÓ ˘ÚÔ‚ÔÏ› Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÈ ı·Ó¿ÛÈÌ·.
◗ ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË: ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘.
◗ ¶ÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·: ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔ‰Èηۛ·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔ‰È-
ηۛ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î‡ÚÈ· ·Ó¿ÎÚÈÛË.
◗ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·: ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Î·È
Ì ÚÔÛ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ (¿ÚıÚÔ 43 ·Ú.1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜).
◗ ¶ÚÔÛÊ˘Á‹: ÙÔ ¤Ó‰ÈÎÔ ‚Ô‹ıËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ¯‹ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi
Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·.
◗ ¶ÚÔÛ‚·ÏÏfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË: Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ¤Ó· ¤Ó‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ.
◗ ™˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘: ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘.
◗ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘: ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ
ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÂÏÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∫·ÏÂ›Ù·È ·ÏÏÈÒ˜ Î·È ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.-
◗ ™˘ÚÚÔ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÂÈ-
ı·Ú¯Èο ·‰È΋̷ٷ..
◗ ∆ÂÎÌ‹ÚÈÔ ·ıˆfiÙËÙ·˜: ∫¿ı ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·ıÒÔ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Â›Ó·È
¤ÓÔ¯Ô˜ Î·È Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ› ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ.
◗ ∆ÂÏÂÛ›‰ÈΘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ: ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‚ÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ¤Ó‰Èη ̤-
Û· Ù˘ ·Ó·ÎÔ‹˜ ÂÚËÌÔ‰ÈΛ·˜ Î·È Ù˘ ¤ÊÂÛ˘, ‹ ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ Ù· ¤Ó‰Èη ̤۷ ·Û΋ıËÎ·Ó Î·È
·ÔÚÚ›ÊıËηÓ, ›Ù ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰›ÎÔ˘˜ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‹ ÁÈ·Ù› ¤-
Ú·Û ¿Ú·ÎÙË Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ÂÓ‰›ÎˆÓ ̤ۈÓ.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
¶·Ú¿ÚÙËÌ·
166
¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞
¢È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÂȉÈο ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È Î·È ÂΛӘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13, ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ˜ 9, ÙÔ˘ ¡.1566/85 fiÔ˘:
1. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË È‰È·›ÙÂÚˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·fi ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ∏ ·Ú¿‚·-
ÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ :
·) ÂÈÛ‡ÚÂÈ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÚ›· (3) ¤ÙË Î·È
‚) Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·‰›ÎËÌ·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı› Î·È Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·‡-
Û˘.
2. ∞Ó ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ¤ÓÔÚÎË ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Î·È ÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÛÔ-
‚·Ú¤˜ ˘fiÓÔȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·fiÛ·Û‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ȉ›-
Ô˘ ÓÔÌÔ‡ ‹ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰/ÓÙ‹ ÂÎ/Û˘, ‡ÛÙÂ-
Ú· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘.∏ ·fiÛ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ‰Â ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤Ú· ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ (¿ÚıÚÔ 16, ∫ÂÊ. °ã, ·Ú¿ÁÚ.
9, ÙÔ˘ ¡.1566/85).
3. ∆Ô Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ
9 ÙÔ˘ ¡. 2517/97, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi 1.9.1997 ˆ˜ ÂÍ‹˜:
π) ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ 4ıÂÛÈˆÓ Î·È 5ıÂÛÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ: ÒÚ˜ 20.
ππ) ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ 6ıÂÛÈˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 9ıÂÛÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ: ÒÚ˜ 12.
πππ) ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ 10ıÂÛÈˆÓ Î·È 11ıÂÛÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ: ÒÚ˜ 10.
IV) ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ 12ıÂÛÈˆÓ Î·È ¿Óˆ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ: ÒÚ˜ 8.
V) ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û 1ı¤ÛÈ·, 2ı¤ÛÈ· Î·È 3ı¤ÛÈ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·
·fi ÙÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜: ÒÚ˜ 25.
VI) ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› 4ı¤ÛÈˆÓ Î·È ¿Óˆ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ 10 ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜:
ÒÚ˜ 24, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·fi 10 ̤¯ÚÈ 15 ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜: ÒÚ˜ 23, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·fi 15 ̤¯ÚÈ 20 ¤ÙË
˘ËÚÂÛ›·˜: ÒÚ˜ 22, Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 20 ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜: 21 ÒÚ˜.
‚) ™ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›ÙˆÛË ¯Úfi-
ÓÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·fi ÙËÓ 1Ë
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ‰È‰·-
ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.
4. ∞ÈÚÂÙ¿ ̤ÏË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¿ÚıÚÔ 19 ÙÔ˘ ¶.¢
1/2003).
√È ·ÈÚÂÙÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-ÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘
ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·: ·) ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˘ËÚÂÛȷο ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (¶À™¶∂), ‚) ÂÚÈÊÂÚÂÈ·-
ο ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ‰Â˘ÙÂÚÔ-‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (¶À™¢∂), Á) ·ÓÒÙÂÚ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û˘Ì-
‚Ô‡ÏÈ· ÚˆÙÔ-‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (∞¶À™¶∂), ‰) ·ÓÒÙÂÚ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˘ËÚÂÛȷο Û˘Ì-‚Ô‡ÏÈ·
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (∞¶À™¢∂), Â) ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì-‚Ô‡ÏÈÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ-
·›‰Â˘Û˘ (∫À™¶∂) Î·È ÛÙ) ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (∫À™-
¢∂), ÂÎϤÁÔÓÙ·È Ì ¿ÌÂÛË, ηıÔÏÈ΋ Î·È Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÁ¿ÛÈÌË
∆ÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ οı ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· οı ‰È‡ı˘Ó-
Û˘ Î·È ÁÚ·Ê›Ԣ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
¶·Ú¿ÚÙËÌ·
167
5. ™Ã∂∆π∫∞ ¡√ªπ∫∞ ∫∂πª∂¡∞
126
∞. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ
1. ÕÚıÚ· ™˘Óı∂∫ 10, 39–42, 43–48,49–55,149, 150
2. √‰ËÁ›Â˜ 89/48,92/51
µ. ∂ıÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ
1. ÕÚıÚÔ 16 ™.
2. ¶.¢. 165/01
√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë:
1. ∆Ș ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 1338/1983 «ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈ-ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘» (∞ã 34),
fiˆ˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 65 ÙÔ˘ ¡. 1892/90 «ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi
Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¡. 1338/1983 «ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘
ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘» (∞ã34), fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ٷ ¿ÚıÚ· 6, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘
¡.1440/1984 «™˘Ì-ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÛÙ· ·ÔıÂÌ·ÙÈο Î·È ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ
Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÕÓıÚ·ÎÔ˜ Î·È Ã¿Ï˘‚Ô˜ Î·È ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ EURA-TOM» (∞ã 70), 65
ÙÔ˘ ¡. 1892/1990 «ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ» (∞ã101),ηÈ
22 ÙÔ˘ ¡. 2789/2000 «¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÏË-ÓÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ √¢∏°π∞ 98/261/∂.∫. ÙÔ˘
∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 19.5.1998 Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙÔ ÙÔ˘
‰È·Î·ÓÔÓÈ-ÛÌÔ‡ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔ-ÈÛÙˆ-
ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î.·. ‰È·Ù¿ÍÂȘ» (∞ 21).
2. ∆Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 ∞ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 1558/1985: « ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈο fiÚÁ·Ó·»,
fiˆ˜ ·˘Ùfi ÚÔÛÙ¤ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 27 ÙÔ˘ ¡. 2081 /1992 (∞ã 154): «ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ
∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡.1712/1987 ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·-ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·-
Ù¿-ÍÂȘ» Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2· ÙÔ˘ ¡.2469 /1997 (∞ã 38): «¶Â-
ÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
3. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÚÔηÏÂ›Ù·È ‰·¿ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ-
¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‡„Ô˘˜ 25.000.000 ‰Ú¯. ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ Î·È 50.000.000
‰Ú¯. ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ÂfiÌÂ-Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÙË. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÌÂÓ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ·fi ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi
ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ (∂ȉ. º.19-110 ∫∞∂ Ù˘ √Ì¿‰·˜ 0200, ∂ȉ.
º. 19-160 ∫∞∂ 0515), ÁÈ· ‰Â Ù· ÂfiÌÂÓ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÙË ·fi ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÛÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.
4. ∆ËÓ ·ÚÈıÌ. 194/2000 ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ
ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞fi-ΤÓÙÚˆÛ˘, ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ,
∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¶ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓÙÔ˜-ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, °ÂˆÚÁ›·˜, ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ÀÁ›-
·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿Í˘, ª·Î‰ÔÓ›·˜-
£Ú¿Î˘, ∞ÈÁ·›Ô˘, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Î·È ∆‡-Ô˘ Î·È ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘,
Î·È ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 341/2001 ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË
ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ıÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ-
·˜, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ:
126 µÏ¤ : ™Î·Ó‰¿ÌË, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡, ∫Ô˘ÛÎÔ‡Ó· : ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ «∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ∆›Ù-
ÏˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¶·Ó/΋˜ ∂Î/Û˘» ∂Ή. ™¿ÎÎÔ˘Ï·, ∞ı‹Ó·-∫ÔÌÔÙËÓ‹ 2003.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
ã∞ÚıÚÔ 1
™ÎÔfi˜
™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÚÔ˜
ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ 89/48/∂√∫ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ «Û¯ÂÙÈο Ì ¤Ó·
ÁÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ» (E.E.L. 19/24-1-1989, ÛÂÏ.16 ∂›ÛËÌË
∂ÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ).
ÕÚıÚÔ 2
√ÚÈÛÌÔ› (¿ÚıÚÔ 1 Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 89/48)
∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ˆ˜:
1. ¢›ψ̷ ÓÔÂ›Ù·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰›ψ̷ ‹ ¿ÏÏÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ‹ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ۇÓÔÏÔ Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰Èψ̿-
ÙˆÓ, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘
∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
Τ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ ÛˆÚ¢ÙÈο fiÙÈ:
·) Ô Î¿ÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ·ÎÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÌÂÙ¿ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ‹ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÂÏ·ÛÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË,
Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‹ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ‹ ¿ÏÏÔ ›‰Ú˘Ì· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÂÈ-
¤‰Ô˘ Î·È fiÙÈ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÈ-
ϤÔÓ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ÌÂÙ¿ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·
‚) fiÙÈ Ô Î¿ÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‹ Ó· ·Û΋-
ÛÂÈ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÓÔÌÔıÂÙÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜.
∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‰›ψ̷ ·˘Ùfi, ı· Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘
Ó· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ‹ Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÚÈÂÙ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·-
ÙÈ΋ ›ڷ Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ̤ÏÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‰›ψ̷ Ù˘¯Ò-
Ú·˜ ÌË-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∂ÍÔÌÔÈÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰›ψ̷, ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰›ψ̷,
ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ‹ Û‡ÓÔÏÔ Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰Èψ̿وÓ, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘
¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁËı› ·fi ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ÈÛÙÔÔÈ› ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·Á-
Ì·ÙÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜
ˆ˜ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÚfiÛ‚·Û˘ ‹ ¿ÛÎËÛ˘ ÂÓfi˜ ÓÔÌÔıÂÙÈο Ú˘ı-
ÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜.
2. ∫Ú¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÓÔÂ›Ù·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ˘‹ÎÔÔ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ ˙ËÙ› Ó·
·Û΋ÛÂÈ ¤Ó· Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÓÔÌÔıÂÙÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ
ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ ‰›ψ̷ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Û΋ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤-
ÏÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚ› Ô˘ Ô ÏfiÁÔ˜ Â¿ÁÁÂÏÌ·.
3. ¡ÔÌÔıÂÙÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÓÔÂ›Ù·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÓÔÌÔıÂÙÈο Ú˘ıÌÈ˙fi-
ÌÂÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·˘Ùfi Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜
4. ¡ÔÌÔıÂÙÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÓÔÂ›Ù·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-
Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ‹ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Û΋Ûˆ˜ Ù˘ ÛÂ
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ·Ì¤Ûˆ˜ ‹ ÂÌ̤ۈ˜, ‚¿ÛÂÈ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, Ë Î·ÙÔ¯‹ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜. ∆Úfi-
Ô˘˜ ·Û΋Ûˆ˜ ÌÈ·˜ ÓÔÌÔıÂÙÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó È‰›ˆ˜:
·) Ë ¿ÛÎËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ˘fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ, ÂÊfiÛÔÓ Ë ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÂÈÙÚ¤-
ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜.
‚) Ë ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Â' ·ÌÔÈ‚‹
¿ÛÎËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ‹ / Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ··ÈÙ›ٷÈ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ë Î·ÙÔ¯‹ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜.
¶·Ú¿ÚÙËÌ·
168
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
¶·Ú¿ÚÙËÌ·
169
∂ÍÔÌÔÈÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ÚÔ-
·ÁˆÁ‹ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›-
Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ˜ ˘fi ÂȉÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Û ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ηÈ:
·) ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘˜ ‰›ψ̷,
‚) ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ıÂÛ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰È˜,
Á) ·Ú¤¯Ô˘Ó Û' ·˘Ù¿ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Ù›ÙÏÔ˘ ‹ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›·˜ ‹ ȉÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈ-
ÛÙÔȯ› ÚÔ˜ ÙÔ ‰›ψ̷ ·˘Ùfi.
™ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜
ÙˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ‹ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ŸÙ·Ó ∫Ú¿ÙÔ˜
̤ÏÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ¤ÓˆÛË ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ,
ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ∂›ÛËÌË ∂ÊËÌÂ-
Ú›‰· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ.
5. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ›ڷ ÓÔÂ›Ù·È Ë ÓfiÌÈÌË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÂ
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜.
6. ¶Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÓÔÂ›Ù·È Ë ¿ÛÎËÛË ÓÔÌÔıÂÙÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Î·È Û˘Óԉ‡Â-
Ù·È, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ·fi Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ˘fi-
ÎÂÈÙ·È Û ·ÍÈÔÏfiÁËÛË.
7. ¢ÔÎÈÌ·Û›· Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÓÔÂ›Ù·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ
ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÎÙÈÌËı› Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ
Â¿ÁÁÂÏÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘ÓÂÎÙÈ̤̈ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ô ·ÈÙÒÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜
Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘.
°È· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¢È·Ù¿ÁÌ·-
ÙÔ˜, Ì ‚¿ÛË ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ηٷÚÙ›˙ÂÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ÁÓÒÛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰›ψ̷ ‹
ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ·ÈÙÒÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÙÔÌ›˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÂΛ-
ÓÔÈ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÁÓÒÛË ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂Ï-
Ï¿‰·. ∏ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ηχÙÂÈ Î·È ÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·.
ÕÚıÚÔ 104 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 1975/1986/2001
1. ∫·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÚıÚÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔ-
ÚÈÛÙ› Û ¿ÏÏË ı¤ÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÓÔÌÈ-
ÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜. ∫·Ù’
ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ·› Ì ÂȉÈÎfi ÓfiÌÔ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÙËÚÔ‡-
ÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.
2. √È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ‹ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ì‹Ó· ·ÓÒÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤-
Û˘.
3. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Û ‰›ÎË ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ηıÒ˜ ηÈ
˘¿ÏÏËÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘.
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞
1[1] ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ∞. (1999). £¤Ì·Ù· √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜. ∞ı‹Ó·: ¡¤·
™‡ÓÔÚ· -∞. §È‚¿ÓË.
1[2] ∞Ó‰ÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘, µ. & ª·ıÈÔ˘‰¿ÎË, ª.(1993). ∂ÚÌËÓ›· À·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ∞ı‹Ó·.
1[3] ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ∞. & ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, °. (1994). ∂ÍÔ˘Û›· Î·È √ÚÁ¿ÓˆÛË - ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Î/ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ı‹Ó·
: ¡¤· ™‡ÓÔÚ· - ∞. §È‚¿ÓË.
1[4] ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ¢. (1992). √È ··Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜: ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜
ÙÔ˘ 1833. ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿ÎË
1[5] µ·ÏÛ·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, ¡. (1986). ∆· ŸÚÁ·Ó· Ï·˚΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∞ı‹Ó·.
1[6] µ·ÚÂÏ¿, ¢. (1990). ¶ÔÈÓÈ΋ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·. ∞ı‹Ó·.
1[7] °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˘, ∫. (1990). ∂›ÙÔÌÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ. 2
Ë
¤Î‰ÔÛË. ∞ı‹Ó· : ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
1[8] °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, π. (2002). √ÚÁ¿ÓˆÛË, ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÂÔÙ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘. ∞ı‹Ó· : ¢.
∫ÏÂȉ¿˜ & ™›· ∂.∂.
1[9] ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ. (2003). ∫Ò‰Èη˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞ı‹Ó·.
1[10] ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ.(2004). ∫Ò‰Èη˜ ¶ÔÈÓÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞ı‹Ó·.
1[11] ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ.(2004).¶ÔÈÓÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜. ∞ı‹Ó·
1[12] ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘, ™. (1989), πÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∞ı‹Ó·: ¢·ÓÈ¿.
1[13] £ÂÔÊÈÏ›‰Ë, ÃÚ. (1994). √ÚıÔÏÔÁÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. §Â˘ÎˆÛ›·.
1[14] ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÕÏ. (1985). ¶ÔÈÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ – °ÂÓÈÎfi ª¤ÚÔ˜. ∞ı‹Ó·.
1[15] ∫·Ú¿ÎˆÛÙ·, µ.(2006). ¢›Î·ÈÔ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∞ı‹Ó·: ¡ÔÌÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË.
1[16] ∫Ô‡ÚÙË, ∫.(1980 & 1982). ∏ £ÂˆÚ›· Î·È ¶Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ™˘Á¯ÚfiÓÔ˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜, ÙfiÌÔ˜ π Î·È ππ. ∞ı‹Ó·.
1[17] ∫Ô‡Ù·, µ. (2003).ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË. ∞ı‹Ó·.
1[18] ª¿ÚÎÔ˘, °.(1997). ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ∂Î/ÛË. ∞ı‹Ó·: ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ∆¤¯Ó˜-∞ÊÔÈ ¶·¿.
1[19] ª›¯·, ∂Ï.(2005). ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ·fi Ù· ∂ÏÏËÓÈο
¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ¢È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹, ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ™¯ÔÏ‹ ¡ÔÌÈÎÒÓ, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ∆Ì‹Ì· ¡ÔÌÈ΋˜, ∆Ô̤·˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ∞ı‹Ó·.
1[20] ª¤Ë, ∫.(1984). ª·ı‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞ı‹Ó· : ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
1[21] ¡·˘ÏÈÒÙË, °. (2003). ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ¢›Î·ÈÔ. ∞ı‹Ó·: ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
1[22] •ˆ¯¤ÏÏË, ¶.(1981). £¤Ì·Ù· ∂Î/΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ∞ı‹Ó·.
1[23] ¶·¿, ∞ı. (1980). ¶ÂÓı‹ÌÂÚË Û¯ÔÏÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰·. ∞ı‹Ó·.
1[24] ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˘, ∂.(1976). ∏ ¶·È‰Â›·, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ Úfi‚ÏËÌ·. ∞ı‹Ó· : ¢ˆ‰ÒÓË.
1[25] ¶Ô˘Ï‹, ¶.(2006). ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Î·È ıÂÛÌÔ›. ∞ı‹Ó·: ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
1[26] ƒ¿ÌÌÔ˘, °.(1989).∂ÈÙÔÌ‹ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, ∞ã ∏Ì›ÙÔÌÔ˜, ∞ı‹Ó·-∫ÔÌÔÙËÓ‹: ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
1[27] ƒfiη, ¡. (1990). ∂ÌÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜.∞ı‹Ó·.
1[28] ƒÔ‡ÎÔ˘Ó·, ∂ÌÌ.(1995). ¢ÈÂıÓ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ.∞ı‹Ó·: µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ∂ÛÙ›·˜.
1[29] ™Î·Ó‰¿Ì˘, ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜, ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ó¿. (2003). ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, ∞ı‹Ó·-∫ÔÌÔÙËÓ‹ :
™¿ÎÎÔ˘Ï·.
1[30] ™ËÏȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ & ÃÚ˘Û·Óı¿ÎË, Ã. (1999). µ·ÛÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. 5
Ë
¤Î‰ÔÛË. ∞ı‹Ó·-
∫ÔÌÔÙËÓ‹.
1[31] ™˘Úȉ¿ÎË, π.™. (1985, 1987). °ÂÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ∆‡¯Ô˜ ∞ã, µã. ∞ı‹Ó·-∫ÔÌÔÙËÓ‹ : ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
170
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
171
1[32] ™ÎÔ˘Ú‹, µ.(1995). ¢›Î·ÈÔ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜. ıÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.
1[33] ™ÎÔ˘Ú‹, µ.(1996). ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¢ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¢›Î·ÈÔ π. ∞ı‹Ó· – £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
1[34] ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ∂.(2002). ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ππ. . ∞ı‹Ó· – ∫ÔÌÔÙËÓ‹ : ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
1[35] ∆¿¯Ô˘, ∞. (2003). ∫Ò‰Èη˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜ (¡.2690/99). 2
Ë
¤Î‰ÔÛË. ∞ı‹Ó· – £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
1[36] ∆¿¯Ô˘, ∞.π. & ™˘Ìˆӛ‰Ë, π.§. (2004) ∂ÚÌËÓ›· À·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË : ™¿ÎÎÔ˘Ï·.
1[37] ∆ÛÔ‡ÓÙ·, ∫. & ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘, ª.(1996). √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘. ∞ı‹Ó· : ªÂÙ·›¯ÌÈÔ.
1[38] ∆ÛÔ‡ÓÙ·, ∫. & ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘, ª.(1995). ∏ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î/ÛË Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘. ∞ı‹Ó· :
ªÂÙ·›¯ÌÈÔ.
1[39] ÃÚ˘Û·Óı¿ÎË, Ã. (2001). ∆· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔÛÏ‹„ˆ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘
‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. 2
Ë
¤Î‰ÔÛË. ∞ı‹Ó· - ∫ÔÌÔÙËÓ‹.
1[40] ÃÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘, ª. (1998). ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ∆· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÕÓÔÈÍË-∫·ÏÔη›ÚÈ. ∞ı‹Ó·
1[41] ¡fiÌÔÈ :
1[41.1] ¡. 682/1-9-1977 «¶ÂÚ› π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ °ÂÓÈ΋˜ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ Î·È ™¯ÔÏÈÎÒÓ √ÈÎÔÙÚÔÊ›ˆÓ».
1[41.2] ¡. 1304/7-12-1982 «°È· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙË °ÂÓÈ΋ Î·È ª¤ÛË
∆¯ÓÈ΋ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË».
1[41.3] ¡. 1566/30-9-1985 «¢ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘».
1[41.4] ¡. 1600/16-6-1986 «ªÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜
ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘».
1[41.5] ¡.1800/18-8-1988 «™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÌÔÓÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ
Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 1600/1986».
1[41.6] ¡. 2009/ 14-2-1992 «∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.7] ¡. 2327/31-7-1995 «∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·È‰Â›·˜, Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ¤Ú¢ӷ˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘
ÂÎ/ÎÒÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.8] ¡. 2413/17-6-1996 «∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰Â›· ÛÙÔ ∂͈ÙÂÚÈÎfi, Ë ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÎ/ÛË Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.9] ¡. 2517/11-8-1997 «∂ÎÏÔÁ‹ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏϘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.10] ¡. 2525/23-9-1997 «∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ, ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î/ÛË, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.11] ¡. 2690/09-3-1999 «∫‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¢È·‰Èηۛ·˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.12] ¡. 2721/3-6-1999 «∆ÚÔÔÔ›ËÛË Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¡. 1756/1988 (º∂∫ 35 ∞ã) Î·È 1729/1987 (º∂∫
144 ∞ã), ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη, ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÈÓÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¿ÏϘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.13] ¡. 2817/14-3-2000 «∂Î/ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ∂Î/Τ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.14] ¡. 2839/12-9-2000 «ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ À. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ ηÈ
¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.15] ¡. 2986/13-2-2002 «√ÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÙÔ˘ ÂÎ/ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∂Î/ÎÒÓ, ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ∂Î/ÎÒÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.16] ¡. 3027/28-6-2002 «ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ, ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¿ÏϘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.17] ¡. 3075/5-12-2002 «∆ÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ¿ÏϘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.18] ¡. 3149/10.06.2003 « ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¢ËÌfiÛȘ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
1[41.19] ¡. 3194/28-11-2003 «ƒ‡ıÌÈÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.20] ¡. 3205/23-12-2003 «ªÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¡¶¢¢ Î·È √∆∞ …
Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.21] ¡. 3260/6-8-2004 «ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘».
1[41.22] ¡. 3255/22-7-2004 «ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ıÂÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ».
1[41.23] ¡. 3432/3-2-2006 «¢ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘».
1[41.24] ¡. 3467/21-6-2006 «∂ÈÏÔÁ‹ ÛÙÂϯÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘, Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ηÈ
ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ».
1[41.25] ¡. 3528/9-2-2007 «∫‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È
À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡¶¢¢».
1[41.26] ¡. 2545/10-9-1940 «¶ÂÚ› π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È √ÈÎÔÙÚÔÊ›ˆÓ»
1[42] ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù·
1[42.1] ¶¢ 429/2-11-87 «ŸÚÁ·Ó· Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘».(fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ¶¢ 47/2-3-2006 º∂∫ 48/2-3-06 Ù.∞ã)
1[42.2] ¶¢ 50/8-3-96 «ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ∂Î/ÎÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘».
1[42.3] ¶¢ 100/22-5-97 «∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶¢ 50/96 (º∂∫ 45 ∞ã) – ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∂Î/ÎÒÓ Ù˘
¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘».
1[42.4] ¶¢ 200/13-7-1998 «√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ».
1[42.5] ¶¢ 201/13-7-1998 «√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ».
1[42.6] ¶¢ 25/7-2-2002 «¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜
∂Î/Û˘ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·˘ÙÒÓ».
1[42.7] ¶¢ 1/3-1-2003 «™‡ÓıÂÛË, Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜
∂Î/Û˘ Î·È ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·˘ÙÒÓ, fiÚÔÈ, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ
Ù·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ».
1[42.8] ¶¢ 127/12-5-2003 «™˘ÁÎÚfiÙËÛË, ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜».
1[42.9] ¶¢ 182/26-8-2004 «∞Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÀËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (∫À™¢π¶), ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¶À™¢π¶) Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÒÓ…».
1[42.10] ¶¢ 47/2-3-2006 «ŸÚÁ·Ó· Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ ÂÎ/ÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜
∂Î/Û˘».
1[43] ÀÔ˘ÚÁÈΤ˜ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ
1[43.1] À.∞. º.353.1/324/105657/¢1/16-10-2002 «∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ
ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¶/ıÌÈ·˜ Î·È ¢/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘, ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ˘ԉȢı˘ÓÙÒÓ
ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ™∂∫ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ».
1[43.2] À.∞. ∞Ú.35357/¢2/17-4-2003 «ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Î·È ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜
ÂÎ·›‰Â˘Û˘».
µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
172
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM
01b.ps - 9/25/2008 3:56 PM

Layout 1.ps - 9/25/2008 3:16 PM

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√

πø∞¡¡∏™ °π∞¡¡∞∫√™ - ∞°°∂§π∫∏ ∑∏™∏

∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ ¡√ª√£∂™π∞
°È· ÙÔ˘˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∞£∏¡∞ 2008

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->