You are on page 1of 3

Quiz KAE 3013

PILIH JAWAPAN YANG PALING TEPAT. 1. Yang manakah salah ? A. Kreativiti sebagai poses membawa sesuatu yang baru ke dalamnya.

B Kreativiti sebagai sesuatu yang mempunyai keunikan C Perkembangan kreativiti kanak-kanak boleh dikategori menerusi aktiviti seni dan aktiviti harian mengikut umur. D Aktiviti Kanak – kanak berumur 9 tahun ialah Visualisasi, numerasi dan literasi.

2. Pemikiran kreatif dapat meningkatkan____________________ menerusi aktiviti seni. I inovasi, II imaginasi III kreativiti A. I.III B I.II C II.III D I.II.III

3.Yang manakah yang betul ? I. kemahiran berfikir secara kreatif merupakan kebolehan kanak-kanak untuk mencerna, berimaginasi, menghasilkan idea dan mempelbagaikan idea masing-masing. II kanak-kanak menghasilkan idea baru serta menyelesaikan masalah yang wujud sepanjang proses aktiviti seni secara kreatif. III Imaginatif meliputi imaginasi yang mencapah berdasarkan pengalaman dan kemahiran sintesis cantuman idea-idea sedia ada. IV. Penciptaan idea meliputi penyempitan idea dan menhadkan idea yang ada. A.I,II,II. B I.II,IV C II.III.IV D II.III

4 Emergen ialah A.Keupayaan mencipta sesuatu benda atau objek melalui proses penerokaan. B Keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul di dalam bentuk abstrak C Memodifikasi sesuatu andaian asas secara alternatif D Idea bebes untuk menghasilkan karya mengikut kemampuan kanak-kanak. 5. Taylor mengkategorikan kreativiti kepada I ekspresif; II Kreativiit bersifat penghasilan; iii) Kreativiti bersifat Inovatif; (iv) Kreativiti bersifat inventif dan logik. A. II ,III B III, IV c I,II,III D IV

6.Kategori kreatif yang diperkenalkan oleh Lowenfeld meliputi I Cabaran; dan Kelancaran II Kelenturan dan Keaslian; III Pemikiran bercapah; dan Keinginan vi Kompleks; dan makna baru. A.I II II IV B I II C II III IV D I IV

7. Yang manakah salah ? A.Plato memperkenalkan teori peniruan dan kecantikan hanya sementara B Kebenaran pula dikaitkan dengan kemanusiaan dan kerohanian yang berkaitan dengan keadilan, tata susila, kebijaksanaa dan keabadian C Socrates menyatakan bahawa sesuatu hasil seni harus tergubah dalam hubungan yang sesuai antara satu sama lain dalam suatu keseluruhan D Kosmologi melibatkan fenomena dalam ruang dan masa meliputi alam nyata dan alam tidak nyata serta kedudukan manusia dalam ruang tersebut