P. 1
שיעור 18- 12.01.09

שיעור 18- 12.01.09

|Views: 528|Likes:
Published by valeriap7

More info:

Published by: valeriap7 on Jan 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

רועיש 18 - 12/01/2009

-רמולכ.סנסנרה רשבמכ ולש יוניכה תא םיקידצמ ןכאש םינממס םתוא תא ולצא וניאר -וטו'ג
לע תונעשיה רקיעב אלא תשדמכ סנסנרה תא תונובש תו!וקתל "ייש אל ןיידע אוה
ימי לש תולדתקה לש תוילוסי!ה תויומדה ה# םא $םירואמה םייניבה ימי לש םילדומ
קירמ אוהו תויה לבא $%הקרג הריינמה& יטנא#יבה ןונגיסהמ תוקתנתה ולצא שי $םייניבה
ססובמש ןונגיס ת!מו ה#ה ןונגיסה תא נו# אוה אמורו ןווי תונמוא $הקיתעה תעל דע תכל
לש םיאשונב "ישממ אוהש 'א לע .תומדה לש תוי!נו תומדה לש תוידמימ תלת לע רתוי
עבמ תקנעה "ותמ רצונ אוה -יטמרד דוסי םהב שיו תו!מ ביטרנ םהב שי השדה תירבה
תתמ ת!לעתמש הירמ ומכ $תושודק תויומד ןהש 'א לע םי#ע תושגר עיבהל םג תושרומש
תומדב שד לו!יט םיאור םג וננא .'וכו ושי לש ויעצ!ב תעגונש הלדגמ הירמ $בלצל
ימיב וניאר אלש רבד הלש ע!ושהו ינומדאה רעישב עי!ומש הנלדגמ היירמ $השיאה
קר אוה 'ונהש ןוכנו י םדאה הבש עבטל תוסייתה הליתמ וטו'ג לש תוריציב .םייניבה
שיו $ה#ה 'ונל תועדומ שי לבא $תויתוכלמ םיאטבמ ןיידע (הניבג יציר לש 'ונ( -#מורמ
$ןורטאת לש הרוא!תב ומכ רבועש 'ונה .עסמ תוארהל תונמואב םיליתמ "יא תועדומ
הברקה לע וטו'ג לצא השגדה ."רדה "רואל הנתשתמש 'ונהו 'לוש ןמ#ה לש םג -רמולכ
איהו הילא הנו! דליהו םירצמל הדיריב ה# םא .הנבל הירמ ןיב רקיעב תויומדה ןיב תישונאה
הירמש וניאר הדילב ןבומכו דליל םאה ןיב בורקו יהמיא דואמ דוסי -רמולכ .ותוא תקבמ
תוארל םיליתמ וננאש ונרמא .שודי תניבב ה# םג ה#ש הטיי!בו וב תל!טמ וליאכ
םג $בגהמ תומד רויצ לשמל ומכ -תונמואה תודלות תניבמ $ונל תושד תודמעהב תויומד
שי .היצי#ו!מוקה תא ןווגל רש!א "כו בגהמ תורייוצמו תועי!ומש תויומדה .הנוראה הדועסב
ומכ .תומדה לש יתרבה דמעמה תא רידגמ שובלהו דיא שובל אל אוה $שובלל בל תמושת
וניאר אל המדרתב תועוקש תויומדו .ושי לש רבקה דיל םימדרנש םיאמורה םירמושה -לשמל
לע םירבדמ אל ןייידע וננא $ הריציה לש ימינ!ה ללל הסינכ שי -'סונבו .וישכע דע
וננא #או ימינ!ה ללה תא םיאור וננאש "כ ריקה תא דירומ וט'וג לבא הביטק!סר!
.רדה םינ!ב הרוקש המל םי!תוש
השודקה הישה ) (הנויצסרבנוק הרקס( $םישודקהו הירמ תא םיאור ולש תי#ב -ו'צוד
בגב .ביבסמ םישודקהו סכ לע םיבושי ללכ "רדב הירמ .םישודקה ןיבל הירמ ןיב תלהנתמש
$ הקרג הריינמהמ טלומ קותינ ןיא ו'צוד לצא . םירייוצמ תוול ונל שי ב#מ ול ותוא לש
יהש#יא למסמ תויומדה לש "רואה $בה#ומ עקר םיאור וננא יכ -תיטנא#יבה תרוסמה לש
תומדהש ןיינעה .םדאה 'וג לש תויטסילרוטנה תומרונהמ הייטס ןהב שיש ינ!מ תוינור
.%יגוגנא& תוינורו ור תוממורתה םושמ שי תתמנ וליאכ
יניטרמ ןומיס 1344 - 1285
התואב הרוטקטיכראב $הנייסב הלרדתקב ב#מה ינ!ל דומעל דעונש (הרושבה( ותריצי
$עצעוצמכ תצק ותוא םירידגמ ונייהש ןונגיס ה# ימואלניבה יתוגה ןונגיסה טלוש ה!וקתה
לש ןונגיסה .תומוקמ הברהב םתוא םיאורש לו לש םי!יטנ ומכ םהילע שיש םיכירצ םתוא
המ לש קתעה ןאכ תוארל םילוכי וננא $טשוקמ דואמ דואמ אוה רוטיעה םע הרוטקטיכראה
םיייביטרוקדה םיטנמלאה תניבמ ראו!מ דואמ $ןמ#ה לש הרוטקטיכראב םג תוארל ןתינש
.הריציה ילושב םמצע תא םידימעמ הריציה תא ומרתש םינורט!ה םימע!ל .םתוא םינובש
לע ןאכ טלוש שממש בה#ומה עקרה -יטנא#יבה רויצל רשקה תא םיאור -היירמל הקושבה
דימת ומכ ןאכ שי .תוכרואמ הלש םינ!ה םגו תכרואמ תומד איה היירמ * תויומדהו הריציה
"רדב אוהו "אלמה $לאירבג -יביסא! רתוי רא דצו רתוי ליע! דא דצ הרושבה לש תניצסב
ולוכ ולש דגבהו תשקה לש הצקה דע תועיגמו תועגונ ולש םיי!נכה . ליע!ה דצה ללכ
אשונ אוה $רתוי םיקור תו#וממ עיגמ אוהו תויה גיצמ אוהש העונתה תעבומ ובו ה!ונתב
ןיבל וניב .ןוצינה ר#כ גוהנ םע! היהש ר# ושאר לע $םילימה תואצוי וי!מו תיי# לש 'נע
למסמש רוצה ןשושה אוהו היירמ לש טויבירטאל "!והש מצ ותוא םע לטרגא ונשי היירמ
איה $ היירמ לש הרדב הארנה לככ תשרתמ הניצסה .היירמ לש רהוטהו ןילוטבה תא
עי!ומ המצעב היירמו היירמ לש סכה לש טושיק לש הלתה םיאור וננא $סכ לע הבושי
ידכ ןאכו תונידעב תברסמ הירמש השדה תירבה י!לש םיעדוי וננא.הקודאו העונצ השיאב
תא בבוסמ השעמל ןמואה ןושארה עגרב שממ שממ תינענ אל איהש הדבועה תא שידגהל
תומוגע םינ! $הלש תויבוביסה תא ריבגמ ה#ו הלש המילגה תא הקי#מ איהשכ הלש 'וגה
-ה האמב הארי יל'ציטובש המ .הלש בוריסה תא רמוא םצעב ה#ו ידמל 1+ לש העונת ןימב
.דוקיר
דיו םישודקה לש תיטנא#יבה תרוסמה ירא בקוע בוש ה# $ האו!ק ןיידעש הלש העבהה
תא המש איהו עיגמ "אלמהשכ ר!סב תארוק איה $ישונאו ימוימוי דואמ הוומ תא# םע
התוא העית!ה אוה -רמולכ $העיגה איהש םוקמה לע רומשל ידכ לדוגאה
-ה האמה לש םינוש תונונגיס ינש -הניייסו הצנרי! * רמולכ 1, .
עובק םוגמיג ונשיש םיאור וננאו סנסנרה לש רויצה תא ליתהל יתממ טבלתמ רקמה םא
-בש םיעמוש וננא -טעמכ תויוטבלתה ןיא סנסנרה לש לויס!ה יבגל ירה $ ה# יתמ 1,01
הילטיאב םינמואה לכל תעדוימ תורתהו תורת לע ה#ירמ הצנרי!ב םירוסה תדליג
תא רטיעש ימ $%הלי!תה תיב& הצנרי!ב םוירטסי!בה תולתדל העצה שיגהל איה תורתהו
-ה האמב ונא#י! אלוקינ היה ה#נורבה תותלד 1, לכ לש רוטיעה תא םייס אל אוה לבא
-םלוכ לע לול םיכירצש םיאנת ינש םיעבוק ןכלו תותלדה .
1 - תא ביכרהל םיכירצ םיטנמלא ולא םיטר!מו קצי תדקע תויהל "ירצ אשונה
תא#ה הניצסה
2 - .םידדצ העברא הב שיש תינבת (לייו! הרתק(ה לש תינבתה לע רומשל "ירצ
%ןתלתה תרוצ $ םילע השולש * (לייו!ארט(&
םישגינ תא#ה תורתל / יטרביג אוה דאה -תורתה לש י!וסה בלשל ועיגה םיינש $םינמוא
תא םיאור וננא $ הלש תוהמב תיסאלק רתוי איה ותריצי * יטרביג.יקסלנורב אוה ינשהו .
םיאור וננא $ול תורקל דמועש המל דגנתמ "כ-לכ אל השעמל קצישכ קצי לש תומדה
וננא יקסלונורב לצא .(רענה לא "די לשת לא( םהרבא לא ארוק םיהולאה "אלמ תא
קצי לש ו!וג תא םיאור $תא#ה הניצסה לש הגצהה לש תרא ורו תרא הדמעה םיאור
תא םיאור וננאו יטרביג לצא קצי לש תיטטסה הדימעב רשאמ שגרמו לת!נ רתוי הברה
.קצי לש הדקעה תא ונממ ענומו םהרבא לש ודיב ס!ות שממו לודג רתוי הברה 'ה "אלמ
.יטרביג לצא רשאמ הלודג רתוי תושגרתהו תויצומא לע הדיעמ םהרבא לש דגבה 'נכ
.יטרביג לש הריציה תא ורב םיט!ושה
-ולטנוד 1,00 - 1180
לש תומדה -דיוד לש לס!ה .יטרביג לש וידוטסב היילושכ שמשמ אוה תכרענ תורתהשכ
$ולטנוד לש דיוד תא םיקול וננא םאש רמואש ימ שיו סנסנרה ינמואל המסק דואמ דיוד
.סנסנרה תו!וקת לכ תא םירבוע וננאש םירמואש הלאכ שי -ול'גנלכימ לשו ינינרב לש
םלענ אוה $ יש!ו לוסי! ןיא םייניבה ימיב .יש!וה ןושארה לס!ה ה# ולטנוד לש לס!ה
ת!וקת תא דואמ ןיי!אמ אוה ינינרב לש דיוד לס! .תיטסינלהה ה!וקתה םע תונמואה ת!ממ
. קוראבה
יושע לס! $םייניבה ימי ירא ןושארה יש!וה לס!ה ה#ש ולש הלודגה תוכ#ה -ולטנוד
םגו םיאטוה -םירשקה ינשב קר עי!ומ םייניבה ימיב םוריעה .םוריעל הר# -ןבומכו $ ה#נורב
.ןימ תורס לבא תומורע ויהי םהרבא לש וקי לא תו!סאנש תומשנה
"ר אוהש םינעוטש שי לבא שודי תניבב תיילוג לש ושאור יוצמ וילגרלש דיוד לש לס!ה
לש ושאר ונשי וילגרלשכ דוימב $םירוביגה תויומד דא תא למסל אבש ימכ ותע!והב ידימ
טשוקמה עבוכה .ולש בוציעב ישנ תצק ריעצ םלע לש 'וגב עי!ומ אוה -רמולכ .תיילוג
.דיוד לש תיאוריהה תומדה יבגל סננוסיד והש#יא ונשי תיטמת הניבמ .ושארלש
.תיילוג לש קנעה ושאר
.הצנרי!ב לעו! ןמ#ה בור .הצנרי!ב םישקובמהו םיעודיה םינמואה דא תויהל "!וה ולטנוד
תורואמה םינשה לש ו#מ הנוש דואמ ותריצי תישאר .תוירו!ו תובר ןה ולש הריציה תונש
.ולש
תא סלכאל ויה תורומאש םישודק לש תויומד ה# ולצא ונימ#הש םירגתאמה םיטקייור!ה דא
תובצומ םיאת ןיעמ וללה תושינה "ותבו .הצנרי!ב (הלקימנאסרוא( היסנכה לש הדאס!ה
לבא דוימ טויבירטא אלל םימע!ל $םימע!ל םהלש םיטויבירטאה םע םישודק לש תויומד
-ה האמה -ה#ה ןמ#ה ןימ .םתוא תוה#ל םילוכי וננא ןמ#המ וראשנש םיבתכה י!ל 1+ $ 10
םיעטק$תונמואה לע יטרבלא לש רוביה תא םיריכמ ונא -תונמואה לע םירובי וראשנ
.%רתויב םימסרו!מה םילס!הו םירייצה יי לע בתכש ר!וסו רייצ)& ירא#ו בתכש תוי!רגויבמ
ןמואה לש ודמעמ לע עיבצמש המ$םינמואה לע םיטר! דואמ הברה םילבקמ וננאש "כ
.תונמואה יבגל תוירואת םג ונל שיו .םייו#ב ויה םינמואה םהבש םייניבה ימי תמועל
ומכ הובג "כ-לכ אל לבא םייניעה הבוגב שממ אל םייוצמ הלקימנאסרואב תויומדה
םגו רויצב םג -שודקה 'גרו'ג לש לס!ה .תובורק רתוי תויומדה ןאכ $תיתוגה הלרדתקב
)הלדר!ה .הריציה לש םירורב םיקל ינש םימע!ל םישגו! וננא סנסנרה לש לוסי!ב
'גר'וג .לס!ה תא ונל שי לעמו .הילעמש לס!ה תא הריבסמב םיילוש תרעה ומכ ןטק קל
ה# םשל 'גר'וגכ ותוא םיה#מש םיטובירטאה תא ול ןיא לבא ליי לש םידמב שובלש שודקה
עודי 'גרו'ג .שודקה 'גרו'גל ותוא "יישמ ותוא האורש ימ לכש רו!יס שי הבו הלדר!ה האב
הנוש ביטרנ ונשי הלדר!ב .הכיסנה לע םייאמש ןוקרד שגו! אוה "רדב וסוס לע בכרש ימכ
.הלעמל תומדה לש יטטסהו יגוצייה יתו#ה יומידהמ
תא תו!ייל םיצור אל .םיאיבנו םישודק לש תויומדב בר ןוויג שיש םיאור -קוקב לש לס!ה
-ה האמה .ןוכנ התוא ראתל םיצור אלא$תומדה 1+ .ןוכנה רואיתה אוה הלש לאידיאה
רס וישכע * ול רמא אוה הדובעה 'וסב $קוקב לש לס!ה תא לס!ל םייס ולטנודשכ
תיסאלק תשובלית איהש ולש תשובליתה .יעבט "כ-לכ הארנ אוה יכ $רבדל ליתתש
.אמור ימימ קר ונל רוכ#ש טרטרו! ןאכ םילבקמ וננא .י אוה הבש ה!וקתה תא הריגסמ
-ל לעמ היה ולטנוד וימי 'וסבש םיעדוי וננא * הנלדגמ הירמ 80 אוה $ש!נ ןובש לש ליג $
ליגב ומלועל "להש ו'צאסמ ורב לש ותוממ דואמ ע!שומ 20 תמלמו היסנכה תמלמ םגו $
םילס!ה ינש -ליבטמה ןנויו הנלדגמ הירמ -םילס!ה ינש .תונוש ה תו!גמהו םירוי!י!אה
תא איה הנלדגמה $2ע לס! אוה לס!ה.םמצע "ותב בוט אל תויומדלש השות םינתונ
תניבמ .תרעוכמ "כ-לכ תומדה ןאכ הניהו םיגיצמ סנסנרה ירייצש רתויב תוינשוה תויומדה
רעישה תרדא הליתמ ה!יאו םייתסמ הלש שארה רעיש ה!יא םיעדוי אל וננא בוציעה
.רבדמב ןמ# הברה הליב אוהש ןוויכמ רעיש תרדא שבל ליבטמה ןנוי .תשבול איהש
לע תותונ שארה רעיש הארנכ רעיש לש תוצובקו תויביסר!סקא דואמ הברה םיאור וננא
רקיעב לבא הבר תושגרתה תררועמ איה אלא רדוסמ רעיש ה#יא אל הס $הלש תועור#ה
תא בוש םיאור וננא יכ הס! אל הלש הנומאה .םירוסיי תרמוא הלוכ .ראווצבו שארב
לש תבאוכ "כ-לכה הנומתל תו!רטצמ אלש תודייה םה םיידיה תו!כו הלש הטס'גה
תומדה "רד ולש םיישיאה םייב הרושקש תטש!ומ האדיא ןאכ ריבעהל ילצמ אוה .הנקי#ה
.הלדגמה לש
תונמוא לע עדומב תנעשנ סנסנרה תונמואו תויה * האוושהל תיטסינלהה תונמואהמ תומד
-ה האמה ןיב .הקיתעה תעה 1 -הו 2 -ה האמה ןיבל 1+ ה!וקת התיה ולטנוד לש לוסי!ה לש
םיאשונה תא םיכישממ סנסנרה ישנא .םייניבה ימי תא#ו -תדה לע קרו "א הנעשנש המלש
תונמואה "רד הקיתעה תונמואהמ םיווק םיג#ממ השעמל םה $תורא תוינרוצ תוינבתב לבא
.וללה תווצקה יתש ןיב ה#תניס םהלש הריציב םירצויו תיתדה
תדקרמ תימולש -סודרוה התשמ ה# טילבתה לש אשונה -םיטילבת םג ונל שי ולטנוד לצא
תא הצור איהו הצור איה המ התוא לאוש אוהו ה!יה דוקירה לע הל לומגל הצור אוהו וינ!ל
.ליבטמה ןנוי לש ושאר
ידכו תימולש לש ומיאל סודרוה לש ויאושינ דגנ 'יטה אוהו תויה אלכל ותוא סינכה סודרוה
.סודרוה לש ושאר תא תרוכו םיליי לוש סודרוה תימולש תא תוצרל
ינ!ל "רב ערוכ לייהש םיאור .םיטויבירטאה דאל "!ה סט יבג לע ה#ה תורכה שארה
עקרה ה# ה! ןיינעמש המ $ליבטמה ןנוי לש ושאר וילעו לוגע סט וידיב שיו "למה
לש םי!שנה םלואב תירקיעה הניצסה תא םילבקמ וננאשכ התשמה לש ינוטקטיכראה
.תתו!מ הביטק!סר! אל ןיידע לבא הנומתה קמועל ונתוא םיסינכמ םייראה .סודרוה
רכיהה ןומיס.תותשקה תא םייסאלקה םידומעה תא -ןומראה ירד לא טבמ םג םיאור וננא
.התשמב קל תולטונ אלו וללה םירדה "ותב תויומד םג םיאורו םיצירה בורל היהי םהלש
העונתב םידדצל וידי סרו! סודרוה .ןנוי לש שארה הארמל העוו#הו הלהבה לש תוטס'גה
ןאכ שי .העוו#ה תא תוארל אל ידכ הינ! לע הידי תא המשש תומד $(יתיאר קי!סמ( לש
.סנסנרה ת!וקת לש ןושארה לס!ה ולטנוד. ביטרנ ותי!ל םיביכרמה לכ תא וב שיש עוריא
-ה האמה 1+ םדקומה סנסנרה -
ו'צאסאמ 1,28-1,01
.ולטנוד לע עי!שה דואמ ולש תוומהו הלממ רט!נ אוה $ולטנוד לש רב
םע תויומדה "רעמב יוניש תניבב הבוש איה .שודקה שולישה איה תאה -תוריצי יתש
ימיב טלשש ינויערה "רעמה תא 'ילהל אבש יט!וא "רעמ םיאצומ וננא $סנסנרה תלית
הארנ וננא הבוש תומד איה םא $ תומדה תאצמנ ןכיה בוש אל םייניבה ימיב .םייניבה
י! לעו םהלש תובישה י! לע תובצומ תויומדה $הבוש תומדהו ונילא םיבורק םתוא
יקו י!ל ונתיאמ תוקורש תויומד -יט!וא "רעמל דגונמ אוה ה#כ "רעמ .םהלש השודקה
יט!ואה "רעמב תויודמה תא דימעמ ו'צאסמ .רתוי תונטקכ םתוא םיאור וננא הקיט!ואה
המילגב עי!ות הירמ .ןנוי לאמשמו ןימימ הירמ הנשי ושיל לאמשמו ןימימ -םהלש ילאיר
.לוכב עי!וי םירייצ הברה לצא ןנוי .המודא המילג הנשי םימע! הברה היתתמשכ הלוכ
תויומדה ומכ םיבוש אל יאדוו םהש םינורט!ה * םינורט!ה אלא ונילא םיבורק רתוי
."רב םיערוכ םהש םושמ ןכלו ונילא םיבורק יכה םה הקיט!ואה תניבמ לבא תושודקה
.הלא!קה תא םיאור וננא
לש 'וירה תא םיאור -ולש תויביסר!סקאב עודי דואמ אוה ו'צאסמ לש ןדעה ןגמ שוריגה
.הלש הטרה תאו ןוגיה תא םיאור לבא שייבתמה םדא -"אלמה
הקס'צנר! הלד וריי! 1,92 - 1,12 & 1,92 %הקירמא וליג םגו דר!ס שוריג םג
ינשה רבדהו םהלש טרטרו! םינימ#מש םישנא $תומדה לש ילאודווידניאה ןקוידה תימצ
.הביטק!סר!ה
.הלדר! םג םיאור וננא .םינטק םיטש לע קר אל םיסר!תמ םירויצה "יא בל םימש וננא
הנודמ .דסה לש הנודמה -רמולכ .(הידרוקר#ימה לש הנודמה( םשל הכ#ש י#כרמה יומידה
ולאל הלש תומדה לש היצרו!ור!ב םג יטיב ידיל אבש ישונא לע דמימ והש#יא הב שיש
הירמה איה $ללכב היסנכה י!נכ תת תויהל ומכ ה# הי!נכ תת .הי!נכ תתמ םירתתסמש
תויומד םיאור וננא$ןאכ םג "כ םלוכל םוקמ שי היסנכבש ומכו הלש המילגה תא תשרו!ש
.תויר#א
ןנוי תא םיאור אל וננאש "כל הנושארה אמגודה תא#ו ליבטמה ןנוי י(ע ושי לש הליבטה
לכה "ס אוה םהיניב לדבההש תורמל& ושי תמועל הנק# דואמ תומדכ ליבטמה , $%םישדו
הנומתה תא םיריבעמ םה .םיננעל הנויה ןיב הבריק שי $הנויה ת!רמ ושי לש ושאר לעמ
דא םיאור וננא %םהמ דא היה ושי& םישנא ןומה ליבטה ןנוי $םהלש תיעבטה הביבסל
ןמואה $ העירי תבר הנומת איה הלוכ הנומתה .הליבטל ורות עיגמו ולש הצלוה תא טשו!ש
בור ןכלו רו!יס לש הבר רתוי תרגסמב לבא הליבטה לש טקאה תא ןוכנ תתל ןיינועמ
.'סונ והשממ קל דימת םה םיעוריאה
הנומתב תטלוב דואמ הנומתה לש םינושה םירושימה לש וא הביטק!סר!ה לש אשונה
רויצב לבא $דמימ וד $ וטש דב לע ריוצ ה# לכ תינכט הניבמ (האקלהה( םשב העודיש
לש ןויס!ה $םירוסי תכסמ $ושי לש האקלהה אוה רתוי קומעה קלה $םירושימ ינש שי ומצע
$ימורה רסיקה לש בה# לס! ושארבש דומעל רושק אוה -בלצ לע הלעומ אוהש דע ושי
.ה#ה ה#מב ןנובתמו ובשוי ןוטלישה גיצנ ןאכ $ וידיב טושה תאו הקלמה תא םיאור וננא
ןיבל וניניב דיר!מש ריק ונל ןיא -וטו'ג תא וניארש קימידה ונשי בוש ומצע ללה תניבמ
הנומתה קמועל םיסנכנ וננאש לככ םינטק רתוי םישענו םיכלוהש םייראה .שרתמה
יעצמאה תובקעב רצונ אוהו יתיילשא קמוע השעמל אוה קמועה .תכלוה ונלש ןיעה םתיאו
ללב םימצעה ןיב סיה לש גוצייה לש הביטק!סר!ה לש הלתהה יהו#ו . וב רבד ןמואהש
.םיסנכנ וננא וילאש ללב קמוע ןיבל
ה#ה דצה תא אקווד רייצי ןמואהש שקיב אוה -וניבלאמ תיסכודהו סכודה לש לו!כ טרטרו!
לש תואצות $תומוג! ןה ןיעהו ולש היינשה ילהש עודי היהש המ י!ל רובש ולש 'אה 'ולש
-ה האמב טרטרו!ה תיילע -טרטרו! לש הנושאר ידה הע!והה .ברק וד 1+ שמשמש עקרה .
הקיטנמונרוא םיאור וננא הלצא וליאו .הטירוטוא $תויתוכמס תגציימ תומדה .עקרל קר ןאכ
תא למסמ ה# -הובגה צמה $תומדה תגצהמ דר!נ יתלב קל ה#ו רעישה לש $דגבה לש
.הוומ םושב המצע תא גיצת אל איהש ינהל שיו הלוצא לש דמעמ $תויומדה לש דמעמה
דע עיגמ ןמואהש שאר ייוסיכו םי!יעצ "שמהב הארנ וננא .םי#ורה לש תו!יקשה -םי#ורה
.תתמ תאצמנש הרעש לכ םיאורש תו!יקש לש ה#כ גוסל

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->