P. 1
Glas Srpske [broj 12995, 4.12.2012]

Glas Srpske [broj 12995, 4.12.2012]

|Views: 147|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2015

pdf

text

original

www.glassrpske.

com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA

Proizvedeno U SRPSKOJ

na{e je
Utorak, 4. decembar 2012. Broj 12.995 Godina LXX Cijena 0.80 KM

BOQE
HRONIKA SRBIJA
Prijedor~anka usmrtila novoro|en~e i zatrpala ga li{}em
15 странa 17

VIJESTI

Burna rasprava o mjerama {tedwe u parlamentu RS
странa 2

HRONIKA DRU[TVO

"Glas Srpske" na "pametnim" telefonima i tabletima
странa 6 странa 14

Nove cijene duvanskih proizvoda od 2013. godine

Vi{i privredni sud u Bawaluci poni{tio presudu Okru`nog privrednog suda u Trebiwu

Cigarete skupqe od 0,10 do 0,60 maraka
странa 13 Vlasnik "Delta holdinga" ispitivan u policiji

Mi{kovi}a saslu{avali ~etiri sata
странa 17 Vojno-obavje{tajna agencija SAD {iri mre`u

Alijagi}i ne}e dobiti dva miliona
Provobitnom presudom Republika Srpska i grad Trebiwe bra}i Salihu i Muameru Alijagi}u trebali da isplate 1,98 miliona maraka plus kamate. Sud prihvatio procjenu vje{taka iz Trebiwa i presudio da im bude ispla}eno 305.000 maraka странa 5
Predstavnici boraca i porodica nestalih

Amerika {aqe stotine {pijuna u inostranstvo
странa 21

Administracija BiH u sqede}e tri godine bi}e uve}ana za vi{e od stotinu novih radnika
странa 3

BiH pove}ava broj zaposlenih i tro{kove

"Borac" ta{na ma{na firma Milo{a [mitrana
Oni se samo zovu "Borac" ali nemaju nikakve veze s borcima i bora~kom organizacijom, kazao Rogi}
странa 7

2 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Univerzitetski klini~ki centar Bawaluka

BiH postoji hiqadu godina. Dejtonski sporazum govori o jedinstvenoj zemqi i tako }e ostati. Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH

[piri} se uspje{no oporavqa
BAWALUKA - Zdravstveno stawe ministra finansija i trezora BiH Nikole [piri}a je stabilno, a oporavak poslije operacije kuka proti~e uredno, rekao je ju~e qekar na Klinici za anesteziju i intenzivno lije~ewe Univerzitetskog klini~kog centra Bawaluka Dragan Milo{evi}. On je dodao da su kontrolni nalazi zadovoqavaju}i, a vitalni parametri stabilni. [piri} je te`e povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u petak u Drvaru, odakle je prevezen u Bawaluku gdje je u subotu podvrgnut operaciji kuka. [piri} je povrije|en kada su se sudarili slu`beni "audi" kojim je upravqao wegov voza~ Jovica Stevandi} iz Bawaluke i "ford mondeo" za ~ijim volanom je bio David Bauk iz Drvara. U sudaru su lak{e povrije|eni [piri}ev voza~, te voza~ "mondea" i wegova ~etiri saputnika. G. O.

Poslanici Narodne skup{tine Republike Srpske o ekonomskoj politici i buyetu za 2013. godinu
Sjednica Narodne skup{tine

FOTO: V. STOJAKOVI]

Desnica Radivojevi} bez povreda

Ministar u~estvovao u saobra}ajnoj nesre}i
SA RA JE VO - Mi nis tar prostornog ure|ewa FBiH Desnica Radivojevi} u~estvovao je u nedjequ uve~e u saobra}ajnoj nesre}i u centru Sarajeva u kojoj niko nije povrije|en, potvr|eno je u policiji. Saobra}ajna nesre}a se dogodila oko 20.30 ~asova kada je mla|a `enska osoba "golfom" udarila u Radivojevi}ev automobil kod Vje~ne vatre u centru Sarajeva. - Djevojka koja je upravqala "golfom" izviwavala se ministru, o~igledno svjesna da je ona skrivila nesre}u - ispri~ao je jedan od o~evidaca. G. O.

Burna rasprava o mjerama {tedwe
Vlada nudi gra|anima {tedwu i pomo} privredi, onoliko koliko se u ovom trenutku mo`e. @elimo da ispravimo {tetne politi~ke odluke koje ste donijeli kada ste bili na vlasti, rekla Cvijanovi}eva predstavnicima opozicije
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Bo`o Qubi}, lider HDZ-a 1990.

Incko treba da povu~e svoj nalog

BAWALU KA - Dok su predstavnici Vlade RS i vladaju}e koalicije tvrdili da prijedlog ekonomske politike za 2013. godinu nudi {tedwu i pomo} privredi, opozi ci ja je od predsjednika Srpske zatra`ila da smijeni premijera Aleksandra Yombi}a. Skup{tinska rasprava o prijedlogu ekonomske politike, koja je nastavqena ju~e u SARAJEVO - Predsjednik HDZ-a 1990. Bo`o Qubi} rekao je Narodnoj skup{tini Repuju~e da nije iznena|en stavom visokog predstavnika Valentina blike Srpske, pretvorila se Incka da ne}e povu}i nalog o suspenziji odluka Centralne u me|usobno optu`ivawe posizborne komisije (CIK) BiH o formirawu Doma naroda Parla- lanika za stawe u kojem se nalazi industrija, zdravstvo, menta i izboru predsjednika FBiH. - Visoki predstavnik je tokom sjednice Upravnog odbora Savje- prosvjeta... Pred sjednik Na rodne ta za primjenu mira navodno izjavio da Vlada FBiH radi dobro. Sa takvom izjavom se, naravno, ne sla`em - rekao je Qubi}, pre- skup{tine RS Igor Radoji~i} rekao je da od opozicije nijele su agencije. Qubi} je ponovio da se ova stranka zala`e za rekonstrukciju nije ~uo nijedan prijedlog, Vlade FBiH, za koju je rekao da ne radi dobro i da nema ni po- ve} samo kritiku. - Da li je prijedlog opodr{ku onih koji su je izabrali. zi ci je otpu {tawe radni ka ili novo zadu`ewe? Mnogo je www.glassrpske.com kritike, ali ne vidim prijedlog - kazao je Radoji~i}. To su samo puste `eqe, a nikako da se ostvare. Dodao je da je opozicija u Za{to je Republika Srpska poni{tila ugovor o nedjequ tra`ila pauze u traizgradwi hidroelektrane na Drini, pa su to ustujawu od tri sata, te da mo`e pili Wema~koj, da li ima neko da to objasni? Mobiti ugro`en aran`man sa je mi{qewe zato {to nam ne daju da se ekonomski MMF-om i da RS bude kriva ve`emo kao jedan narod, a pojedini politi~ari za to, jer je opozicija blokinemaju m..a da stanu iza svake saradwe sa Srbirala rad Skup{tine. jom. Prodane du{e. Ministar za ekonomske Miroslav \uri} odnose i regionalnu saradwu RS @eqka Cvijanovi} istaNe dirajte ~oveka za stolom, pardon u foteqi, to kla je da je opozicija otvoje wemu wegova borba dala i bez mar{ala. ri la vra ta pravqewu Marijan Miloja Misira~a "birokratske a`daje na nivou

BiH" te da je pitawe {ta bi bilo da to nije zaustavqeno.

RADOJI^I]: Mnogo kritike, ali nema prijedloga
- Vi ste krivi za mnoge stvari koji se danas de{avaju u Republici Srpskoj, ali ova vlada je odlu~ila da donese hrabre korake i da napravi u{tede na svakoj stavci jer je spremna da dugoro~no planira - kazala je Cvijanovi}eva. Odgovaraju}i na optu`be poslanika PDP-a da Vlada RS vodi katastrofalnu ekonomsku politiku, rekla je da

Vlada donosi odgovornu ekonomsku politiku. - Prestanite dr`ati lekcije o kriminalu i korupciji, a pozivam vas da sve u {ta sumwate pri ja vi te nadle `nim organima - istakla je Cvijanovi}eva i dodala da je to de gu tan tno od stra ne PDP-a, za ~i je su vri je me cvjetale fiktivne firme. [ef poslani~kog kluba PDP-a Zoran \eri} pozvao je pre mi je ra Re pu bli ke Srpske Aleksandra Yombi}a da do|e u Narodnu skup{tinu i da podnese ostavku. \eri} je rekao da PDP

ROK
Radoji~i} je rekao da je rok za usvajawe buyeta i ekonomske politike 4. decembar, te da ima uvjeravawa da }e Vije}e naroda zasjedati ~im dokumenta pro|u Skup{tinu. Dodao je da je Vlada, osim u{teda od 56 miliona na platama, na drugim stavkama napravila u{tede koje su ve}e od 100 miliona maraka.

poziva predsjednika Srpske da imenuje mandatara za sastav nove vlade koja }e, kako je rekao, odgovornije i stru~nije u}i u rje{avawe svih problema. Po sla nik SDP-a BiH Slobodan Popovi} smatra da pozicija i opozicija treba da predlo`e predsjedniku Republike smjenu Vlade. Po sla nik De mokrat ske partije Dragan ^avi} rekao je da se protivi smjeni Vlade koja je du`na da zavr{i zapo~eti posao. Poslanik SNSD-a Radovan Vukovi} rekao je da prijedlog ekonomske politike za 2013. godinu sadr`i bolne mjere, ali da su one neophodne u trenutku svjetske ekonomske krize, da ne bi bio ugro `en du go ro~ni ra zvoj Srpske. Vukovi} je rekao da je taj dokument ura|en veoma kvalitetno i profesionalno i kao takav upu}en u skup{tinsku proceduru. Po sla nik DNS-a Spomenka Stevanovi} smatra da je realni sektor najva`niji i da bi wemu trebalo posvetiti najvi{e pa`we, jer }e wegov razvoj doprinijeti razvoju svih ostalih sektora u Republici Srpskoj. Poslanik SNSD-a Gavrilo Bobar smatra da je najva`ni je da u Re pu bli ci Srpskoj bude postignuta fiskalna stabilnost i socijalna pravednost.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 3

Sastanak Bosi}a i ^ovi}a u Sarajevu
SARAJEVO - Predsjednici SDS-a Mladen Bosi} i HDZ-a BiH Dragan ^ovi} razgovara}e danas u Sarajevu o me|ustrana~koj saradwi, javile su agencije. Lideri dvije stranke trebalo bi da razgovaraju i o aktuelnoj situaciji u BiH u okviru dogovora predsjednika {est vode}ih stranaka i potpisanoj zajedni~koj izjavi o principima u~estvovawa u vlasti.

Administracija BiH u sqede}e tri godine bi}e uve}ana za vi{e od stotinu novih radnika

BiH pove}ava tro{kove, ali i broj zaposlenih
FOTO: GLAS SRPSKE

Za naknade tro{kova zaposlenih idu}e godine bi}e potrebno izdvojiti 117,8 miliona, {to je u odnosu na ovogodi{wi buyet vi{e za 7,3 miliona. Institucije BiH odavno koriste nedostatak odgovaraju}ih mehanizama koji }e i kontrolisati i sankcionisati, rekao Todorovi}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

BAWALU KA - Ne za si tna administracija na nivou BiH, sude }i pre ma planovima za idu}e tri godine, bi}e dodatno uve}ana, {to }e za sobom povu}i i izdvajawa za wihove plate i naknade koja }e porasti za oko deset miliona maraka. Na crtom do ku men ta okvirnog buyeta institucija BiH od 2013. do 2015. godine, koji je nedavno usvojio Savjet ministara, planirano je da u 2015. godini tro{ko vi fi nan si rawa institucija BiH budu uve}ani za 30 miliona KM u odnosu na predlo`eni buyet za 2013. godinu na 980 miliona KM. Predvi|eno je da izdvajawe za institucije BiH sa jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivawe BiH na koji se slivaju prihodi od indirektnih poreza bude pove}ano sa 750 miliona, koliko je planirano za 2013. i 2014, na 780 miliona KM u 2015. godini.

rano 529,9 miliona KM. Ministarstvo finansija i trezora BiH je, naime, uputilo korisnike da iznose za plate i naknade za idu}e godi ne tre ba da pla ni ra ju na osno vu sa da{we osnovice za plate i naknade koja iznosi 475,69 KM, toplog obroka u iznosu od {est maraka dnevno, regresa 300 KM za zaposlene ispod koeficijenta ~etiri, a za zaposlene iznad tog koeficijenta marku. - Ukupni zahtjevi korisnika za bruto plate i naknade tro {kova za po sle nih u 2013. godi ni izno si li su 668,5 miliona za 23.382 zapo sle nih, za 2014. godi nu 690,5 mi liona za 24.100 i 719,5 miliona KM za 24.798 zaposlenih u 2015. godini navodi se u dokumentu.

U dokumentu se priznaje da bi bilo nemogu}e ispuniti sve zahtjeve buyetskih korisnika, te da je potrebno dosta vremena da one po~nu funkcionisati u punom kapacitetu i u skladu sa raspolo`ivim sredstvima.

NOVE radnike zaposli}e SIPA, Tu`ila{tvo, RAK...
Procjene pokazuju da }e za naknade tro{kova zaposle nih idu }e godi ne bi ti po tre bno izdvo ji ti 117,8 miliona, {to je u odnosu na ovogodi{wi buyet vi{e za 7,3 miliona. Planirani iznos za ove naknade se pove}ava i tokom 2014. godine na 117,9 miliona KM, dok bi se u 2015. godini trebalo da vrate na iznos iz 2013. godine.

Zapo{qavawe
Ministarstvo finansija i tre zo ra je, pri li kom odre|ivawa preliminarnih in di ka ti vnih gorwih granica rashoda uzelo u obzir i

za mrza vawe za po{qavawa, osim kod nekih institucija, koje }e u 2013. i 2014. godini zaposliti nove radnike. Tako }e u odnosu na ovu godinu prosje~an broj radnika u institucijama koji u ovoj godini iznosi 22.384, u 2013. bi ti po ve }an na 22.493, a u 2014. godini na 22.515. Me|u onima koji }e u godinama koje dolaze zaposliti no ve ra dni ke su Tu `i la{ tvo BiH, Re gulatorna agencija za komunikaci je, Dr`a vna agen ci ja za

Zahtjevi
Za bruto plate i naknade u institucijama BiH u 2014. godi ni pla ni ra no je oko 530,3 miliona maraka, {to je za 5,1 milion vi{e nego ove godine, dok je u 2015. godini za ove namjene plani-

PLATE I BROJ ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BiH
Godina Plate 2010. 508.4 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 522.4 525.1 520.3 530.2 529.8

Naknade 125.5 125.9 110.5 117.8 117.8 117.7 Prosje~an broj 21.590 21.524 22.384 22.493 22.515 22.467 zaposlenih

istrage i za{titu i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela zbog prijema kadeta koji }e idu}e godine ste }i sta tus poli cij skih slu`benika. Nove radnike primi}e i Kan ce la ri je za re vi zi ju, Slu`ba za poslove sa strancima, kao i Centralna izbor na ko mi si ja BiH zbog odr`a vawa op {tih izbo ra 2014. godine. U 2015. broj radnika u institucijama }e biti smawen za 48 na 22.467 zaposlenih. - Do smawewa broja zaposlenih do}i }e zbog okon~awa op {tih izbo ra i prestanka finansirawa zapo sle nih kod Vi sokog sudskog i tu`ila~kog savjeta od strane donatora - navodi se u usvojenom dokumentu. U Na crtu do ku men ta okvirnog buyeta institucija na ni vou BiH od 2013. do 2015. godine, navodi se da je

Fiskalni savjet BiH naglasio da }e se sva ke godi ne a`u ri ra ti usvo je ni dokument i to u za vi snos ti od makroekonomskih prognoza i projekcija. ^lan Udru `ewa ekonomista RS SWOT Milo{ Todo ro vi} re kao je da je pove}awe broja zaposlenih, a time i izdataka za wihove plate, nelogi~no, jer institucije i BiH i entiteta i sada jedva mogu da izmiruju obaveze prema radnicima. Pre ma wegovom mi{qewu, nije pohvalno ni to {to su pojedine institucije ostale imune za "zamrzavawe" zapo{qavawa. - Institucije BiH odavno koriste nedostatak odgovaraju}ih mehanizama koji }e i kontrolisati i sankcionisati, a i ptice na grani znaju da je broj zaposlenih u administraciji prevelik naglasio je Todorovi}.

Investitori iz Azerbejxana spremni da ula`u u Srpsku
BAWALUKA - Predsjednik RS Milorad Dodik i nerezidentni ambasador Azerbejyana u BiH Eldar Hasanov razgova ra li su ju ~e u Bawalu ci o mo gu }nos ti ma ko je azerbejyanskim kompanijama stoje na raspolagawu za ulagawe u Srpskoj, prenijele su agencije. Hasanov je informisao Dodika o namjeri da u januaru idu}e godine u Bawaluci bude organizovan poslovni forum na kojem }e u~estvovati privrednici iz Azerbejyana i RS. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradwu RS @eqka Cvijanovi} upoznala je Hasanova o aktivnostima koje se sprovode u Srpskoj na poboq{awu poslovne klime.

Smijewen prvi ~ovjek SNSD-a u Trebiwu
BAWALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smijenio je ju~e predsjednika Gradskog odbora ove stranke u Trebiwu Dragana Soraji}a, jer je pomogao PDP-u da omogu}i skup{tinsku ve}inu u tom gradu, potvrdio je "Glasu Srpske" ~lan Izvr{nog odbora SNSD-a i biv{i trebiwski gradona~elnik Dobroslav ]uk. - Soraji} je na sjednici gradske Skup{tine sara|ivao sa suprotnom stranom bez ovla{}ewa ijednog partijskog organa kazao je ]uk i dodao da }e prema Soraji}u mo`da biti preduzete i druge mjere. Za privremenog predsjednika trebiwskog SNSD-a Dodik je imenovao Predraga Mili}evi}a. S. T.

Optu`eno 18 osoba za {verc cigareta iz BiH u Hrvatsku
SPLIT - Splitska kancelarija USKOK-a optu`ila je 18 osoba koje tereti da su u mawe od pola godine iz BiH u Hrvatsku prokrijum~arili cigarete u vrijednosti od oko 800.000 maraka, prenijele su agencije. Jedan od optu`enih je organizovao krijum~arski lanac na podru~ju Splitsko-dalmatinske `upanije i BiH radi krijum~arewa ve}e koli~ine cigareta. Organizator je i prikupio novac dok su ostali nabavqali cigarete i automobilima ih krijum~arili u Hrvatsku, gdje su ih prodavali na crnom tr`i {tu, a za ra du di je li li. U gru pi je bi lo de vet dr`avqana Hrvat ske, {est BiH, dvo ji ca s dvoj nim dr`avqanstvom i jedan austrijski dr`avqanin.

4 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Vedrana KULAGA

Nermin Nik{i} na sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH

Halapqive institucije
Iako je godina poprili~no dug period, tri rije~i su postale za{titni znak proteklih nekoliko godina, a one glase #svjetska ekonomska kriza#. U ovom te{kom periodu {tedwa se pokazala kao jedan od najboqih aduta u borbi za boqe sutra u ve}ini zemaqa svijeta, osim u BiH. Kriza nije zaobi{la ni BiH, a da je situacija te{ka stavqaju nam do znawa desetine hiqada radnika na biroima za zapo{qavawe, ministri i poslanici koji govo re i {tedwi i [tedjeti se mora ste zawu ka i{a... i niko u tome ne Iako je ve}ina qudi svje sna te {ko }a i smije biti izuzetak, a sve {to vremena u kojem `ido javnosti sti`e vimo, ipak iz dana u iz tog "~ardaka ni dan postaje jasno da su obi~ni radnici i nena nebu, ni na zaposleni mnogo svjezemqi" sve vi{e sniji krize nego oni li~i na neki koji bi trebalo da se pobrinu da je ubla`e. paralelni Pro je kci ja buxeta univerzum in sti tu ci ja BiH do 2015. godine to najboqe dokazuje. Tako }e se potrebe institucija BiH uve}ati do tog nivoa da }e im za tri godine biti potrebno ~ak 30 miliona maraka vi{e za funkcionisawe, a usvojena dokumenta ukazuju da }e vi{e novca biti potrebno za bruto plate i naknade zaposlenih. Plate i naknade su bile, i jo{ su teme o kojima se ~esto polemi{e jer je odavno svima jasno da su one enormne u odnosu na mjese~na primawa zaposlenih u realnom sektoru i privredu. Nacrt dokumenta okvirnog buxeta samo je jo{ jednom pokazao da neki jednostavno ne znaju za granice i da ne mare za sve ono {to se de{ava na globalnoj sceni, a to su priznali i nadle`ni rije~ima da nisu uspjeli da udovoqe svim zahtjevima. Sre}om! Jer da je usvojeno sve {to je tra`eno, bili bismo na jo{ ve}em dnu i ko zna da li bismo se ikada izvukli iz tog muqa, jer sve ove godine su pokazale da se mora {tedjeti na svim nivoima i da se svi moraju pona{ati doma}inski. Zaposleni na dr`avnim jaslama mnogo puta do sada su potencirali da je wima te`e nego ostalima, ali da li su se i koliko puta do sada zapitali kako kraj s krajem spajaju #obi~ni# smrtnici, a kako se oni #nose# sa ekonomskom ovda{wom i globalnom krizom, vidi se iz wihovih nerealnih zahtjeva. [tedjeti se mora i niko u tome ne smije biti izuzetak, a sve {to do javnosti sti`e iz tog #~ardaka ni na nebu, ni na zemqi# sve vi{e li~i na neki paralelni univerzum. Fatamorganu, koju su o sebi stvorili oni koji ne brinu ni~ije sem svojih briga, a prva im je kako izvu}i {to vi{e para iz dr`ave, neko mora razbiti.

Stawe u FBiH nije normalno
Ne mo`emo se pretvarati da je stawe u FBiH normalno i da sastav Vlade odgovara sastavu parlamentarne ve}ine, rekao Nik{i}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

SARAJEVO - Predsjednik Vlade FBiH Ner min Ni k{i} izjavio je ju~e da se niko ne mo `e pra vi ti da je stawe u Federaciji normalno, te najavio pokretawe procedura za smjenu ministara iz SDA, HSP-a i Narodne stranke "Radom za boqitak" zbog opstrukcija rada Vlade. Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH ju~e je na vanrednoj sjedni ci po hi tnom postupku usvojio buyet Federacije za 2013. godinu u iznosu od 2,2 milijarde KM, koji je pro{le sedmice u parlamentarnu proceduru umjesto Vlade uputio Nik{i}. On se na taj potez odlu~io nakon {to su osam mi nis ta ra iz SDA, HSP-a i Narodne stranke "Radom za boqitak", nedolaskom na sjednicu na kojoj je trebalo da bude razmatran buyet, blokirali rad Vlade. Oni su optu `i li Ni k{i }a da je prekr{io Ustav i zakon, ali je ustavna i zakonodavno-pra-

vna ko mi si ja Parla men ta FBiH na po~et ku sjedni ce konstatovala da je premijer nadle `an za predla gawe buyeta.

OSMANOVI]: ^iji je buyet, vladin ili premijerov
Nik{i} je, obrazla`u}i buyet ka zao da Parla ment FBiH u rukama ima sudbinu, jer bi u suprotnom bio ugro`en aran`man sa MMF-om. On je naglasio da se ne mo`e pre tva ra ti da je stawe u FBiH normalno. - Ne mo`emo se praviti da ne znamo da sastav Vlade ne

odgovara sastavu parlamentarne ve}ine. Ne mo`emo se praviti da je Prijedlog buyeta do{ao prema uobi~ajenoj proceduri. Nesporna je ~iwenica da se Vlada FBiH ni je izja{wavala o ovom dokumentu, jer je osam ministara odbilo da do |e na sjedni cu. Potpuno je nebitno kojim su se razlozima rukovodili - kazao je Nik{i} najavquju}i wihovu smjenu. Poslanici opozicije, tokom rasprave, kazali su da ovakva pra ksa slawa buyeta u Parlament do sada nije zapam}ena, a iz SDA su pitali da li je buyet premijerov ili vladin.

KAPLAN
Ministar kulture i sporta FBiH Salmir Kaplan kazao je da nedolazak ministra na pro{losedmi~nu sjednicu Vlade nije bojkot, ve} na~in da se javnosti prezentuje da u FBiH ne vlada parlamentarna demokratija, ve} monarhija.

- Za{to se moralo dogoditi da se osam ministara "razvlasti" svojih prava, a da nisu iscrpqene sve mogu}nosti dogovora - kazao je Ismet Osmanovi} iz SDA. Predsjednik Kluba poslani ka HSP-DNZ Ha fe za Sabqakovi} optu`ila je Nik{i}a da je jedini krivac za krizu u Vladi FBiH i da na najgrubqi na~in zloupotrebqava funkciju. Predsjednik Kluba SDP-a Jasenko Selimovi} kazao je da stranka potpuno stoji uz Nik{i}a i da zajedno s wim preuzimaju odgovornost za stawe u FBiH. Predsjedavaju}i Predstavni ~kog do ma Parla men ta FBiH Fehim [kaqi} rekao je da se nezavr{ena rekonstrukcija vlasti u FBiH zna~ajno ogleda i u ne efi ka snos ti Vla de i ne mo gu }nos ti da buyet pro |e sve pro cedu re, ukqu~uju}i i javne rasprave. Buyet }e se danas na}i i pred delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH.

Poslanici o katastrofalnom stawu na Federalnoj televiziji

Osnovna {kola "Nemawa Vlatkovi}" u [ipovu
Uspje{no realizuju model "e-u~ewa" u kojem su table, kwige, sveske i olovke zamijenili laptopi.

Tre}i revizorski o radu FTV-a negativan
SARAJEVO - [ef Kluba poslanika SDP-a u Parlamentu FBiH Jasenko Selimovi} rekao je da }e u nastavku redovne sjednice Predstavni~kog doma 11. novembra, ponovo biti rije~i o Federalnoj televiziji ~iji Upravni odbor nema podr{ku osniva~a, odnosno Parlamenta, statut ku}e nije donesen po zakonu, a revizori su tre}u godinu zaredom ovom javnom servisu dali negativno mi{qewe. Klubovi poslanika SDPa, SBB-a i dva HDZ-a zatra`ili su na zasjedawu 29. novembra razrje{ewe UO FTV-a i imenovawe privremenog odbora na dva mjeseca. Ovome se usprotivila SDA. - Statut ku}e nije donesen po zakonu, rad UO nema podr{ku osniva~a, sasvim je dovoqno razloga za razrje{ewe. Rad FTV-a treba dovesti u zakonske okvire, stabilizovati situaciju i poslovawe - kazao je Selimovi} i dodao da Parlament ve} ~etvrti put ne odobrava izvje{taje FTV-a o poslovawu, a revizori tre}u godinu zaredom daju negativne ocjene za poslovawe ovoj medijskoj ku}i.

Mladen Zirojevi}, biv{i predsjednik OO SNSD-a Isto~no Novo Sarajevo
U namjeri da uspostavi kontrolu nad novom skup{tinskom ve}inom vr{io pritisak i prijetio novoizabranim odbornicima SNSD-a u lokalnoj skup{tini zbog ~ega je smijewen.

SDP, SBB I DVA HDZ-a zatra`ili smjenu UO FTV-a
- Odluka Predstavni~kog doma o razrje{ewu, odnosno o imenovawu privremenog odbora mora biti donesena zakonski i u skladu s Poslovnikom - rekao je Selimovi}.

[ef Klu ba po sla ni ka HDZ-a BiH Marinko ^avara ka`e da FTV mo`e biti produ`ena ruka nekih politika, {to je nedopustivo. - RTV FBiH trenutno ima UO sa samo jednim ~lanom, posluje prema nezakonito donesenom statutu 2007. godine, a na wenom ~elu je direktor Yemal [abi} kojem je tako|e istekao mandat. Dodatni razlog je revizorski izvje{taj o poslovawu u 2011. godini - rekao je ^avara.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 5

Vi{i privredni sud u Bawaluci poni{tio presudu Okru`nog privrednog suda u Trebiwu

Zbog zlo~ina nad civilima

Alijagi}i ne}e dobiti milione
U~esnici rasprave u Sudu u Bawaluci FOTO: GLAS SRPSKE

Podnesena nova prijava protiv Zoqe
SARAJEVO - Advokati Vasvija Vidovi} i Edina Re{idovi} iz Sarajeva podnijele su ju~e Tu`ila{tvu BiH krivi~nu prijavu protiv pripadnika Specijalnog odreda za posebne namjene pri [tabu Vrhovne komande Armije RBiH "Zulfikar" Raseme Handanovi} zvane Zoqa zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva, javila je Anadolija. Handanovi}evoj se na teret stavqaju krivi~na djela ne~ovje~no postupawe, ubistvo i u~estvovawe u ubistvu, koja nisu obu hva }e na spo ra zu mom o pri znawu kri vi ce, ko ji je ranije sklopila s Tu`ila{tvom BiH. Prema navodima advokata postoje dokazi da je Handanovi}eva 16. aprila 1993. godine u Trusini kod Kowica ubila troje civila, u~estvovala u ubistvima Ilije Ivankovi}a, wegove supruge An|e i wihovog maloqetnog sina Marija i u rawavawu maloqetne Arijane Kre{o, {to nije obuhva}eno ranijim sporazumom. Na osnovu tog sporazuma Sud BiH je 30. aprila 2012. godine osudio Handanovi}evu na pet i po godina zatvora. Vidovi}eva i Re{idovi}eva brane biv{eg zamjenika komandanta jedinice "Zulfikar" Nihada Bojayi}a.

Baza "Butmir" kod Sarajeva

Hajdeker preuzeo komandu u EUFOR-u
Prvobitnom presudom RS i grad Trebiwe bra}i Salihu i Muameru Alijagi}u trebalo da isplate 1,98 miliona maraka plus kamate. Sud prihvatio procjenu vje{taka iz Trebiwa i presudio da im bude ispla}eno 305.000 KM
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

On je dodao da o~ekuje da }e suprotna strana vjerovatno iskoristiti pravo revizije u Vrhovnom sudu RS i u Ustavnom sudu BiH.

BAWALU KA - Vi {i privredni sud u Bawaluci prihvatio je `albu Pravobranila{tva RS i poni{tio presudu Okru`nog privrednog suda u Trebiwu, prema kojoj RS i grad Trebiwe bra}i Salihu i Muameru Alijagi}u treba da isplate 1,98 miliona maraka plus kamate. Ukoliko presuda Vi{eg pri vrednog suda os ta ne na sna zi, Ali ja gi }i }e bi ti obe{te}eni za nestanak 27 ma{ina iz wihove bravarske radwe u Trebiwu sa 305.000 maraka. Pravobranilac RS Slobodan Raduq izjavio je "Glasu Srpske" da je Vi{i privredni sud odbio nalaz vje{ta~e-

wa instituta "Yemal Bijedi}" iz Mostara. - Sud je prihvatio procjenu vje{taka iz Trebiwa i presudio da su RS i grad Trebiwe du`ni da Alijagi}ima plate 305.000 KM. To je pravosna`na i izvr{na presuda kada je rije~ o redovnim pravnim lijekovima. Kada je rije~ o na~inu isplate, ona je mogu}a samo u obveznicama - ka`e Raduq.

ALIJAGI]I se mogu `aliti Vrhovnom sudu RS ili Ustavnom sudu BiH
Rasprava u Vi{em privrednom sudu po `albi Pravobranila{tva RS na presudu Okru`nog privrednog suda u Tre biwu odr`a na je pri je mjesec. Tada su izneseni razli~iti nalazi vje{taka u vezi sa vrijedno{}u ma{ina. Pravobranila{tvo RS tra`ilo je odbijawe, odnosno

KRAJNOSTI
Radoji~i} ka`e da }e se u "predmetu Alijagi}i" proces po sudovima vjerovatno vu}i jo{ dugo, jer unutar sudskog sistema postoje potpuno suprotna gledawa. - Imate one koji su spremni da dosude presude od nekoliko miliona ili desetina miliona KM i one koji smatraju da ne treba izvr{iti naknadu ili da treba izvr{iti simboli~nu naknadu - ka`e Radoji~i}.

preina~ewe presude, jer vje{taci na raspravi nisu dokazali na koji su na~in do{li do iznosa od 1,98 miliona maraka navodne {tete. Bra}a Alijagi} tu`ili su RS i Trebiwe zbog nestanka 27 ma{ina iz wihove bravarske radwe tokom rata. Oni su i ranije tu`ili RS i Trebiwe za nadoknadu ratne {tete. Vrijednost ukupno dosu|enih presuda u wihovu korist bez ka ma ta je oko 4,8 miliona KM za repromaterijal koji je nestao iz wihove radionice u Trebiwu. Alijagi}ima je do sada u novcu ispla}eno 1,7 miliona KM. Pred sjednik Na rodne skup{tine RS Igor Radoji~i} rekao je ju~e da je "slu~aj Alijagi}" sapunica koja traje. - Ve} smo pro {li najmawe jedan ciklus, a poslije ove odlu ke ponovo pos to je pravni lijekovi sa kojima se mo`e i}i daqe. To obi~no zavr{i apelacijom Ustavnom sudu BiH, on to vrati na ni`i nivo i to mo`e neograni~eno dugo da traje - kazao je Radoji~i}.

SARAJEVO - Austrijski general-major Diter Hajdeker preuzeo je ju~e u Sarajevu du`nost komandanta EUFOR-a od svog sunarodnika generalmajora Roberta Brigera, koji je tu du`nost obavqao od decembra pro{le godine, javile su agencije. - Moj kqu ~ni zada tak u sqede }ih 12 mje se ci bi }e obuka i osposobqavawe pripadni ka Oru `a nih sna ga BiH, {to ukqu~uje i zajedni~ke vojne vje`be sa EUFOR-

om, kao i podr{ka doma}im vlastima da odr`e mirno i bezbjedno okru`ewe li{eno vi{ka naoru`awa i municije - rekao je Hajdeker na primopredaji du`nosti u bazi "Butmir" kod Sarajeva. Briger je po`elio stanovni ci ma BiH traj ni mir, bezbjednost, ekonomski napredak i ubrzawe evroatlantskog puta. Naglasio je da je EUFOR u protekloj godini u~inio mnogo dobrih stvari za BiH.

Kantonalni sud Sarajevo

\aji}u godina i po zatvora za zlo~ine
SARAJEVO - Biv{i pripadnik SJB Iliya Du{ko \aji} osu|en je ju~e u Kantonalnom sudu Sarajevo na godinu i po zatvora za ratni zlo~in protiv civila po~iwen na podru~ju te op{tine, prenijele su agencije. \aji} je progla{en krivim za privo|ewe i zastra{ivawe civila Sre}ka Klari}a u policijsku stanicu na Iliyi 1. novembra 1995. godine, gdje mu je rekao da mora napustiti stan i teritoriju RS s obzirom na to da je po nacionalnosti Hrvat i da mu prijeti likvidacija. Kada je Klari} odbio da napusti stan, \aji} ga je udario, a potom je o{te}eni sproveden do lokaliteta koji su kontrolisale snage HVO-a. \aji} je 2. novembra 1995. uselio u Klari}ev stan i u wemu boravio do marta 1996. godine.

Mevlid Ja{arevi} na izno{ewu zavr{nih rije~i u procesu za napad na ameri~ku ambasadu

"Ako me osude, ne}e sprije~iti novi napad"
SA RA JE VO - Tu `i lac Dubravko ^ampara zatra`io je ju~e u zavr{noj rije~i u Sudu BiH da vehabija Mevlid Ja{arevi}, Emrah Fojnica i Munib Ahmetspahi}, optu`eni za teroristi~ki napad na ameri~ku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine, budu osu|eni za krivi~no djelo orga ni zovawe te ro ris ti ~ke gru pe u ve zi sa te ro ris ti ~kim djelom i da presudu sa~ekaju u pritvoru. Za organizovawe teroristi~ke grupe zakonom je predvi |e na naj mawa ka zna zatvora od pet godina, a za ~lanstvo u teroristi~koj grupi najmawe tri godine.

^AMPARA: Svi dokazi govore da su optu`eni zajedno pripremali napad
- Optu`eni su postupali sa direktnim umi{qajem i bili su svjesni i htjeli da izvr{e ovo krivi~no djelo. Ja {a re vi} je na Am ba sadu SAD ispalio 105 metaka iz automatske pu{ke za oko 50 minuta, ranio policijskog slu`benika i dr`ao grad u blokadi u kojem je nastupio mete` i haos. Svi dokazi govore da su optu`eni zajedno

pripremali ovaj teroristi~ki napad - istakao je ^ampara i dodao da Ja{arevi}eva odbrana poku{ava da dovede u pitawe rawavawe policajca, mada dokazi govore da je on po~inilac. Ja {a re vi }ev bra ni lac Senad Dupovac je naveo da ni je doka za no da je wegov kli jent po~i nio kri vi ~no djelo terorizma, niti da je ranio policajca. On je rekao da wegov klijent nije do{ao pred Ambasadu SAD tog dana da nekoga ubije nego da bude ubijen i "mu~eni~kom smr}u sebi obezbijedi mjesto u raju".

Ja {a re vi} je re kao da, ako ga Sud BiH osudi, to ne}e sprije~iti nekog drugog da u~ini isto {to i on. On je rekao da se kaje za svaku osobu koja je tog dana bila upla{ena, isti~u}i da }e ovakvih napada biti dok Amerikanci ubijaju muslimane. Advokati drugooptu`enog i tre}eoptu`enog zatra`ili su u zavr{noj rije~i da wiho vi kli jen ti budu oslobo|eni optu`bi jer Tu`ila{tvo nije dokazalo optu`be. Sudija Branko Peri} zakazao je izricawe presude za 6. decembar.

Turski audio-vizuelni savjet kaznio je privatnu televiziju CNBC-E sa 22.600 evra zbog emitovawa epizode ameri~ke animirane serije "Simpsonovi" u kojoj se autori "rugaju Bogu", prenijele su agencije. Savjet u obrazlo`ewu svoje odluke navodi da se serija "ruga Bogu" u epizodi u kojoj lik izvr{ava ubistvo po bo`ijem nalogu. Bog zatim likove u seriji ohrabruje da konzumiraju alkohol za Novu godinu, a prikazano je i kako lik Boga slu`i kafu liku |avola. - Jedan od likova zloupotrebqava vjerska uvjerewa drugog kako bi ga natjerao da po~ini ubistvo. Biblija je spaqena, a Bog i Satana prikazani su u qudskom obliku - pi{e u saop{tewu Savjeta.

6 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Decenija od potpisivawa sporazuma o slivu Save

Dru{tvo
FOTO: G. [URLAN

SARAJEVO - Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, potpisan 3. decembra 2002. u Krawskoj Gori, prvi je me|unarodni, razvojno usmjeren sporazum u regionu zakqu~en poslije sporazuma iz Dejtona i Ugovora

o pitawima sukcesije, koji predstavqa okvir za saradwu savskih zemaqa - BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije u sektoru voda, prenijele su agencije. U Me|unarodnoj komisiji za sliv rijeke Save isti~u da su rezultati regionalne saradwe vidqivi.

Aplikacija omogu}ava brzo i jednostavno birawe sadr`aja na portalu "Glasa Srpske"

Proslavqen Dan Sudske policije RS

Nedostaje 40 sudskih policajaca
BAWALUKA - Sudskoj policiji Republike Srpske nedostaje 40 policajaca za efikasnije obavqawe posla, rekao je ju~e predsjednik Vrhovnog suda RS @elimir Bari} na konferenciji za novinare povodom Dana Sudske policije. On je istakao da nedostatak radnika mo`e postati i bezbjednosni problem. - Ve} pet godina tra`imo od Ministarstva pravde RS da odobri novac za zapo{qavawe 40 radnika. Prema Pravilniku o unutra{woj organizaciji predvi|eno je da Sudska policija broji 255 policajca, a trenutno imamo 215 radnika rekao je Bari} i dodao da bi za zapo{qavawe dodatnog broja od 40 radnika trebalo oko 800.000 maraka. N. T.

Pu{tena u funkciju android aplikacija na na{em portalu

"Glas Srpske" na "pametnim" telefonima
Preuzimawe aplikacije besplatno i dostupno na "Google play", a weno kori{}ewe podrazumijeva prate}e tro{kove mobilnih operatera
PI[E: ANDREA SIMANI] andreas@glassrpske.com

MUP RS

JAVNI PRIHODI

Petarde nisu igra~ke
BAWALUKA - Ministarstvo unutra{wih poslova (MUP) RS, povodom predstoje}ih novogodi{wih i bo`i}nih praznika, organizuje akciju "Petarde nisu igra~ke - ne dozvolimo da se smijeh pretvori u krik", kako bi upozorilo gra|ane na opasnost i posqedice upotrebe pirotehni~kih sredstava i nezakonite upotrebe vatrenog oru`ja, prenijele su agencije. MUP poziva gra|ane da praznike proslave na miran i dostojanstven na~in.

Upla}eno 1,839 milijardi KM
BAWALUKA - Na ra~un javnih prihoda RS tokom 11 mjeseci ove godine ukupno je upla}eno 1,839 milijardi KM, ~ime je ostvaren pro{logodi{wi nivo naplate. - Po osnovu doprinosa u ovom periodu napla}eno je 1,189 milijardi KM, {to je na istom nivou kao pro{le godine - saop{teno je iz Poreske uprave RS, prenijele su agencije. U navedenom periodu od direktnih poreza napla}eno je ukupno 375 miliona KM.

Srbija
Portal "Glasa Srpske" prema "Google analytiscu" naj~itaniji portal iz BiH u Srbiji. Prema tim podacima, portal "Glasa Srpske" je me|u 20 naj~itanijih portala. Srpske" je u novembru posjetilo oko 300.000 pojedina~nih korisnika, koji su pregledali oko ~etiri miliona stranica. Odli~na posjeta, koja biqe`i konstantan rast, svrstala je portal "Glasa Srpske" na drugo mjesto u Republici Srpskoj i me|u deset najposje}enijih portala u BiH.

SDP BiH o kolumni Nikole Pejakovi}a

BAWALUKA - Prate}i svjetske tehnolo{ke trendove "Glas Srpske" je ju~e pustio u rad android aplikaciju namijewenu korisnicima "pametnih" mobilnih telefona i tablet ure|aja koji koriste android platformu. Preuzimawe aplikacije je besplatno i dostupno na "Google play", a weno kori{}ewe podrazumijeva prate}e tro{kove mobilnih operatera. Autor aplikacije je master ra~unarstva i informatike Aleksandar Milinkovi} koji iza sebe ima vi{e od 20 godina

rada na razvoju programirawa ra~unarskih programa i jedan je od najnagra|ivanijih stru~waka za projekte razvoja androida u RS i BiH.

BROJ POSJETA portala "Glasa Srpske" konstantno raste
- Aplikacija je ura|ena na osnovu iskustva sli~nih android aplikacija u svijetu i u saradwi sa redakcijom "Glasa Srpske". Program je jednostavan za instalisawe i kori{}ewe. Korisnici ga mogu preuzeti sa "Google play" marketa i na jednostavan na~in

instalisati prate}i instrukcije. Ova aplikacija omogu}ava brzo i jednostavno birawe sadr`aja na portalu "Glasa Srpske" - kazao je Milinkovi} i dodao da je ova android aplikacija jedinstvena u BiH, jer je osnovno pismo na kojem se pojavquje sadr`aj }irilica, ali se i drugo pismo mo`e podesiti u meniju programa. Pu{tawe u funkciju android aplikacije zna~ajno }e pove}ati posjetu portalu "Glasa Srpske" jer "pametni" mobilni telefoni i tablet ure|aji imaju sve ve}u primjenu. Prema analizama "Google analytisca" portal "Glasa

Mije{ani brakovi armatura u temequ BiH
SARAJEVO - Posqedwih dana ponovo smo svjedoci obiqa primjera nequdskosti, primitivizma, brutalne diskriminacije i javnog poni`avawa svih onih koji `ive ili su ro|eni u tzv. mje{ovitim brakovima, saop{teno je ju~e iz centrale SDP-a. SDP "o{tro osu|uje ovakve istupe i nasrtaje na slobodu gra|ana, u ovom slu~aju da `ive u bra~noj zajednici sa onim koga vole". - Posqedwi verbalni ataci pokazuju koliko qudi mogu biti licemjerni, budu}i da veoma ~esto dolaze od onih koji do podne isti~u svoju opredijeqenost ka BiH kao multietni~koj zajednici svih wenih gra|ana, a od podne pquju na oli~ewe te multietni~nosti i zajedni{tva - navodi SDP. SDP se ju~e oglasila povodom kolumne Nikole Pejakovi}a objavqene u "Glasu Srpske" prije petnaestak dana u kojoj je autor, izme|u ostalog, naveo da su tzv. mije{ani brakovi bili projekat komunisti~ke vlasti.

Nadzorni odbor zadu`io direktora da preduzme mjere za poboq{awe poslovawa

"[ume" moraju iza}i iz gubitka do kraja godine
BAWALUKA - Nadzorni odbor "[uma RS" zadu`io je ju~e v. d. direktora ovog preduze}a Jakova Gali}a da preduzme sve neophodne mjere, koje podrazumijevaju i prinudnu upravu u pojedinim gazdinstvima, kako bi "[ume" do kraja godine iza{le iz minusa. Rekla je to ju~e "Glasu Srpske" predsjednik NO "[uma RS" Biqana Markovi} poslije sjednice na kojoj je razmatrano poslovawe ovog preduze}a u prvih devet mjeseci, kao i plan poslovawa od 2013. do 2015. godine.

ZORAN STOJ^I] novi v. d. izvr{nog direktora za komercijalne poslove
- Zadu`en je v. d. direktora da preduzme sve mjere kako bi gubitak preduze}a do kraja go-

dine bio sveden na "pozitivnu" nulu - rekla je Markovi}eva. "[ume RS" u prvih devet mjeseci ove godine ostvarile su gu bi tak od 5,3 mi liona KM. Nadzorni odbor "[uma RS" donio je ju~e i odluku o raspisivawu konkursa za imenovawe direktora, a zajedno sa ovim konkursom bi}e raspisani i konkursi za pet izvr{nih direktora ovog preduze}a.

- Od pet izvr{nih direktora koji su trenutno u "[umama RS", ~etiri ostaju vr{ioci du`nosti do okon~awa konkursa, a umjesto izvr{nog direktora za komercijalne poslove Dragomira Gagovi}a, na osnovu preporuke Skup{tine akcionara, odnosno Vlade RS, postavqen je novi vr{ilac du`nosti, a to je Zoran Stoj~i} rekla je Markovi}eva. M. ^.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 7

Vi{e od polovine saobra}ajki na lokalnim putevima
BAWALUKA - Za deset mjeseci ove godine u RS desilo se 7.006 saobra}ajnih nesre}a od ~ega vi{e od polovine na lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naseqima - saobra}ajnicama kojima upravqaju jedinice lokalne samouprave, prenijele su agencije. - Prema podacima iz ne{to vi{e od polovine lokalnih zajednica, stawe putne infrastrukture, posebno u okolini {kola nije zadovoqavaju}a niti je u potpunosti ispo{tovan Zakon o bezbjednosti saobra}aja - rekao je direktor Agencije za bezbjednost saobra}aja RS Milija Radovi} pred po~etak seminara o ulozi lokalne zajednice u bezbjednosti saobra}aja.

Predstavnici bora~ke organizacije i porodica nestalih tvrde

Vijesti
Savjet RAK-a

"Borac" [mitranova "ta{na ma{na" firma
^uo sam da postoji ta zadruga, ali nemam uvida da li tamo radi neko od boraca po{to me nikad nisu kontaktirali. Oni nemaju obavezu jer se radi o privatnoj firmi. Oni se samo zovu "Borac" ali nikakve veze nemaju s borcima i bora~kom organizacijom, ka`e Rogi}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com U "Borcu" zaposlen samo direktor

Prolazna ocjena izmjenama
SARAJEVO - Komisija za spoqnu i trgovinsku politiku, carine, saobra}aj i komunikacije Doma naroda parlamenta BiH dala je pozitivno mi{qewe o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunikacijama, kojim se predvi|a novi na~in izbora ~lanova Savjeta RAK BiH, pre no se agen ci je. Prijedlog zakona nala`e formirawe ad hok parlamentarne komisije koja }e Savjetu ministara predlo`iti listu od 14 potencijalnih kandidata, koji }e Parlamentu BiH ponuditi sedam kandidata na potvr|ivawe.

Poqoprivrednici

Protesti u FBiH
- ^uo sam da postoji ta zadruga, ali nemam uvida da li tamo radi neko od boraca po{to me nikad nisu kontaktirali. Oni nemaju obavezu jer se radi o privatnoj firmi. Oni se samo zovu "Borac" ali nikakve veze s borcima i bora~kom organizacijom nemaju. To nema veze ni sa Odjeqewem za bora~ko-invalidsku za{titu Administrativne slu`be grada jer su tu u pitawu iskqu~ivo li~ni interesi - ka`e Rogi}. rade im oni koji znaju raditi zavr{ne radove u gra|evini ka`e Brki}. On dodaje da je "Borac" radio na izgradwi pasarela, nekoliko objekata i da je dobio i veliki posao na unutra{wim radovima Centralne banke u Bawaluci. [mitran, koji je tvorac i predsjednik Upravnog odbora "Borca" i koji tvrdi da od te firme prima samo 500 KM na ime te funkcije, nije `elio da govori o radu "Borca". - Nazovite direktora "Borca" Miroslava \uri{i}a zvanog Kiro - ka`e [mitran. \uri{i} tvrdi da on "anga`uje one biv{e borce koji
Milo{ [mitran

BAWALUKA - Na~elnik Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu u Administrativnoj slu`bi grada Bawaluka Milo{ [mitran za vrijeme "na~elnikovawa" registrovao gra|evinsku firmu "Borac' koja nema nikakve veze s borcima ali poslove dobija po prioritetu zbog wenog naziva i tvrdwe da zapo{qava borce. Iako [mitran tvrdi da je ta zanatska zadruga formirana kako bi u woj posao na{li pripadnici bora~ke populacije, predstavnici bora~ke organizacije i porodica poginulih i zarobqenih boraca ka`u da to nije ta~no i da se radi o firmi "ta{na, ma{na" koja ima samo jednog zaposlenog. Predsjednik Bora~ke organizacije grada Bawaluka Goran Rogi} za "Glas Srpske" ka`e da je to privatna firmi iz koje ga nikad niko nije kontaktirao ni zbog ~ega, a kamoli da bi pitali da zaposle nekog biv{eg borca.

ANGA@UJE "biv{e borce koji imaju svoje zanatske radwe"
Predsjednik Organizacije porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila Bawaluka Stanislav Brki} ka`e da su ga iz "Borca" zvali samo jednom prije godinu i da im je on preporu~io in`ewera poqoprivrede koji je oti{ao na razgovor ali posao nije dobio. - Oni imaju zadatak da anga`uju nezaposlene borce, ali

CENTRALNA BANKA
\uri{i} ka`e da je "Borac" preko firme "Gra|ewe \uri}" radio na jednoj pasareli. - Ta~no je da bi preko "Vranice" ovih dana trebalo da dobijemo posao unutra{weg ure|ewa zgrade Centralne banke. To bi bio zaista odli~an posao ka`e \uri{i}.

imaju svoje zanatske radwe". - U Borcu sam samo ja zaposlen. Ove godine poslovi idu slabije a ja u ovoj godini nisam primio platu - ka`e \uri{i}. On ju~e nije mogao da nam obezbijedi kontakt sa nekim od tih anga`ovanih "biv{ih boraca koji imaju svoje zanatske radwe". "Glas Srpske" objavio je ranije da je [mitran za desetak godina "na~elnikovawa" postao vlasnik tri poslovna prostora u strogom centru Bawaluke, dobio kadrovski stan, iako je imao dva stana. On je rekao da je poslovne prostore stekao tako {to je kupovao stanove u prizemqu i pretvarao u prostor za iznajmqivawe. Prvo je rekao da je "Borac" wegova firma, a kasnije je da je registrovana da bi "preko we radili biv{i nezaposleni borci". U me|uvremenu smo do{li do novih podataka o nekretninama u vlasni{tvu [mitrana koje }emo objaviti idu}ih dana.

SA RA JE VO - Sa vez poqo pri vrednih udru `ewa FBiH po~e }e sa protestom ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu, ukoliko federalna Vlada do ~et vrtka ne is pla ti obe}anih deset miliona KM, saop{teno je iz ovog saveza, prenijele su agencije. Iz Saveza upozoravaju da }e u tom slu~aju biti pri mo ra ni da predu zmu drasti~nije mjere, te da }e pred zgradom Vladom ostati do ispuwavawa svih zahtjeva.

Doboj

Reforma javne uprave
DOBOJ - Sprovo|ewe reforme javne uprave u BiH izuzetno je va`no za unapre|ewe upravnih struktura radi uspje{nijeg ostvarivawa uslova za ~lanstvo BiH u Evropskoj uniji, izjavila je koordinator za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac, prenijele su agencije.

Na podru~ju Bijeqine otkrivene tri masovne grobnice koje poti~u iz Drugog svjetskog rata

Ombudsman

Pro na |eno 26 ske leta
BIJEQINA - U krugu kasarne na podru~ju grada Bijeqina otkrili smo tri masovne grobnice sa ukupno 26 qudskih skeleta, koji poti~u iz perioda Drugog svjetskog rata. Re kao je ovo "Gla su Srpske" direktor Muzeja Semberije i vo|a istra`iva~kog tima Mirko Babi}. - Uz skelete smo prona{li nov~i}e, ali i razna druga obiqe`ja, koja potvr|uju da poti~u upravo iz tog perioda. Ipak, nastavqamo i daqe sa iskopavawem, jer smo ubije|eni da }emo na}i jo{ ovakvih grobnica - kazao je Babi}. Bijeqinski istra`iva~i su otkrili da jedna od prona|e nih gro bni ca po ti ~e iz 1943. godine, te da su u woj sahraweni partizani koji su poginuli prilikom osloba|awa Bijeqine 24. septembra 1943. godine. U druge dvije grobnice nalaze se skeleti qudi koji su ubijeni poslije 2. aprila 1945, kada je uspostavqena komunisti~ka vlast u Bijeqini.

Djeca u slu`bi senzacije
BAWALU KA - Na na slovnoj stra ni {tam pa nih i on lajn medi ja u BiH nalazi se 46 odsto tekstova ko ji se odno se na djecu, {to ukazuje na sen za ciona li zam, is ta knu to je ju ~e na kon fe ren ci ji za no vi na re institucije Ombudsmana za qudska prava, prenijele su agencije.

BABI]: Nastavqamo sa iskopavawem
- Na osnovu obu}e, novca

i drugih ~vrstih materijala utvrdili smo za sve grobnice da poti~u iz Drugog svjetskog rata. Jedna od grobnica je tako organizovana da skeleti su pore|ani pod konac, voj ni ~ki. To uka zu je da se radi o sahrawenim partizanima iz 1943. godine, pripadni ci ma Dru ge i Tre }e vojvo|anske brigade i Majevi~kog partizanskog odreda

- istakao je Babi}. Svjedo~ewa pre`ivjelih iz Drugog svjetskog rata dokazala su da su od 1941. do 1946. godine na lokalitetu bijeqinske kasarne strijeqani i sahraweni mladi srpski civili, kao i nekoliko pripadnika ~etni~kog pokreta sa podru~ja Semberije, koji su `rtve komunisti~kog re`ima. D. K.

8 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

SL IAT zainteresovana za rad alatnice

Panorama
Trihinela otkrivena u Mrkowi} Gradu

TREBIWE - Predstavnici uprave i sindikata "Svislajon Industrije alata Trebiwe" (SL IAT) razgovarali su ju~e u Nevesiwu sa na~elnikom op{tine Mom~ilom [iqegovi}em o pokretawu proizvodnog programa u nevesiwskoj fabrici alata. Na sastanku

je re~eno da je namjera ve}inskog vlasnika SL IAT Rodoquba Dra{kovi}a da se za 40 radnika iz Nevesiwa koji se vode na platnom spisku preduze}a obezbijedi radni angan`man, ali jo{ nije poznato na koji na~in }e biti organizovana proizvodwa. R. Mi.

Zara`ena sviwa kupqena u Modri~i

MRKOWI] GRAD - U doma}instvu u Kotoru kod Mrkowi} Grada prilikom sviwokoqa otkrivena je trihinela kojom je bila zara`ena sviwa koju je vlasnik kupio u Modri~i. Ovo su istakli u Veterinarskoj ambulanti "Dimitri}" u Mrkowi} Gradu. Dodali su da je ovo prvi slu~aj trihinele na podru~ju mrkowi}ke op{tine ove godine. - Od nekoliko hiqada pregledanih uzoraka sviwskog mesa uo~ili smo da je meso sviwe zaklane u Kotoru zara`eno trihinelozom. Vlasnik je sviwu kupio u Modri~i i bila je te{ka oko 180 kilograma - rekao je direktor Veterinarske ambulante Radovan Dimitri} i dodao da je poslije utvr|enog oboqewa sviwsko meso na propisan na~in uni{teno. U Trwacima, kod Br~kog, ju~e je otkriven prvi slu~aj trihinele u ovoj godini, potvrdio je veterinar Branko Brki}. S. D.

[irom Srpske obiqe`en Me|unarodni dan osoba sa invaliditetom

Nezaposlenost najve}i problem
Problem sa stambenim zbriwavawem se rje{ava, ali nezaposlenost ostaje. Pozivamo sve nadle`ne organe da vi{e povedu ra~una o invalidima, istakao Manojlovi}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

"Vrela Bio{tica" Sokolac

Apel za racionalnu potro{wu vode
SOKOLAC - U toku no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka do{lo je do kvara na novoj pumpi na izvori{tu Bio{tice, {to se odrazilo na snabdijevawe vodom stanovnika Sokoca, posebno onih u vi{im dijelovima grada. Iz Preduze}a vodovod i kanalizacija Vrelo Bio{tica u ste~aju isti~u da ovaj kvar ne}e izazvati ve}e probleme, ali upozoravaju da vodu treba tro{iti racionalno. - Kon ta kti ra li smo do bavqa~a pumpe i o~ekujem da }e problem brzo biti rije{en. Rije~ je o novoj pumpi na bavqenoj pri je dva-tri mjeseca, za koju jo{ va`i garancija. U me|uvremenu preus mje ri li smo se na sta re pumpe koje su slabijeg kapaciteta - rekao je koordinator u preduze}u "Vrelo Bio{tica" Petar Vu~kovi}. B. G.

Skup{tina grada Trebiwe

SNSD u opoziciji

BAWALUKA - [irom Srpske ju~e je obiqe`en Me|unarodni dan osoba sa invaliditetom, gdje trenutno `ivi izme|u 130.000 i 150.000 lica sa invaliditetom, a ~iji je najve}i problem, kako poru~uju, nezaposlenost. Predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida Bora~ke or ga ni za ci je op {ti ne Zvornik Milan Manojlovi} istakao je da je nezaposlenost goru}i problem ove populacije. - Problem sa stambenim zbriwavawem se rje{ava, ali nezaposlenost ostaje. Pozivamo sve nadle`ne organe da vi{e povedu ra~una o invalidima, a posebno o RVI, s obzi rom na to da smo, uz poginule borce, dali najve}i udio u stvarawu Srpske - is-

takao je Manojlovi}, koji se ju ~e sas tao sa na~el ni kom Zvornika Zoranom Stevanovi}em, sa kojim je polo`io vijence na Centralni spomenik 1.080 palih boraca.

DODIJEQENA jednokratna pomo}
I predsjednik Odbora RVI Bora~ke organizacije Bijeqina Radan Ostoji} ka`e da je nezaposlenost najve}i problem. Pomo}nik ministra zdravqa i socijalne za{tite RS Qubo Lepir rekao je da

ta~nih podataka o broju osoba sa invaliditetom nema, te da se, prema procjenama, deset odsto populacije svakog dru{tva smatra ovakvim licima. Nacionalni koordinator za poboq{awe polo`aja u oblasti socijalne za{tite za osobe sa invaliditetom Olivera Mastikosa istakla je da je Zakon o socijalnoj za{titi, koji je ove godine usvojen, otvorio druga~iji pristup, jer se o invalidima brine i republika i lokalna zajednica. Predsjednik Saveza slijepih RS Branko Suzi} skrenuo

DJECA
[ef Delegacije EU u BiH Peter Sorensen rekao je da bi u BiH, kao zemqi koja te`i ~lanstvu u EU, morala da se promijeni situacija u kojoj su nekoj djeci s pote{ko}ama u razvoju redovno uskra}ene zdravstvene, obrazovne ili socijalne usluge.

je pa`wu na potrebu da se Zakon o socijalnoj za{titi, odnosno pravilnici, donesu na vrijeme i da od 1. januara 2013. godine krene wegova primjena. Radivoje Radmanovi} iz Saveza mentalno nedovoqno razvijenih lica RS rekao je da je Predsjedni{tvo povodom Svjetskog dana osoba sa invaliditetom, donijelo odluku da se za 20 RVI dodijeli jednokratna nov~ana pomo} po 100 KM. Povodom Svjetskog dana invalida ju~e je u spomen-hramu na Vu~ijaku slu`en parastos za poginule borce, a rukovodstvo op{tine [amac, kao i mnogih op{tina u RS priredilo je prijem za predstavnike invalidskih organizacija. Radnici Zavoda za distrofi~are Bawaluka uputili su ju~e otvoreno pismo predsjedniku Srpske, Narodnoj skup{tini, gra|anima Bawaluke, RS i BiH kako bi jo{ jednom skrenuli pa`wu na svoj katastrofalan polo`aj.

Biv{i radnici op{tinskih struktura u Fo~i

Protestovali zbog otkaza
TREBIWE - Novi saziv Skup{tine grada Trebiwa konstituisan je ju~e, a za predsjednika Skup{tine, tajnim glasawem, izabran je Slobodan Prtilo iz SDS-a sa 18 glasova "za", a devet je bilo "protiv". Tajnim glasawima za potpredsjednika Skup{tine izabrana je Milka Butulija, odbornik iz reda nacionalnih mawina, a za zamjenika gradona~elnika Ne|o \ebeyija iz DP-a. Za v.d. sekretara Skup{tine grada imenovan je Borislav Tarana. Konstitutivna sjednica Skup{tine grada prekinuta je kada je na dnevnom redu bio izbor radnih tijela Skup{tine, jer je izostao dogovor o kandidatima za ~lanove skup{tinskih komisija. Nastavak konstitutivne sjednice zakazan je za ~etvrtak, 6. decembar. U trebiwskom parlamentu u sqede}em sazivu }e biti osam partija i predstavnik nacionalnih mawina. R. Mi. FO^A - Vi{e od 20 radnika koji su bili zaposleni u op{tinskim strukturama u mandatu biv{eg na~elnika Zdrav ka Krsma novi }a, ju ~e su protestovali ispred fo~anskog "Akva parka". Oni su ogor~e ni zbog toga {to su im po nalogu republi~kog upravnog inspektora od strane op{tinskog ru ko vod stva uru ~e na rje {ewa o ras kidu ugovo ra o radu, zbog ~ega su se na{li na ulici, bez ikakvog prava na `al bu. Otpu {te ni radnici krive novu op{tinsku vlast Fo~e i tvrde da je posri jedi poli ti ~ki mo bing. Me|u wima na{la se i Dragana Ivanovi}, nekada{wi direktor Turisti~ke organizacije Fo~a i op{tinski radnik. imali rje{ewe na neodre|eno vri je me do bi la sam ot kaz. Imam 23 godine radnog sta`a, ali o~igledno da za novu vlast nisam bila podobna sa mo za to {to sam primqena u vrijeme mandata Zdravka Krsmanovi}a - ispri~ala je Ivanovi}eva doda ju }i da je su pru ga nezaposlenog ratnog vojnog invalida, a me|u otpu{tenima ima i porodiqa i djece poginulih boraca. Otkazi su uru~eni svim radnicima koji su primqeni da rade na "Akva parku". Iz op {ti ne su od govorili radnicima da nije posri jedi ni ka kav poli ti ~ki mobing ni obra~un, ve} da su po zakonu ispo{tovani nalozi upravnog inspektora. - Upravni inspektor je svojim rje{ewem od 23. novembra nalo`io da se raskinu ugovori o radu na odre|eno i neodre|eno vrijeme za 22 lica. Radi se o ugovorima koji su zakqu~e ni 1.10.2012. na odre|eno vrijeme i ugovorima na privremene i povremene poslove - pojasnila je Dragica Kuli}, na~elnik Odjeqewa za op{tu upravu. R. \.

SVIM RADNICIMA "Akva parka" uru~eni otkazi
- Primqena sam u op {tinu 5. oktobra, kada sam podnijela ostavku na mjesto direktora TO, na neodre|eno vrijeme na osnovu sistema ti za ci je. Za jedno sa ostalim radnicima koji su

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 9

Po~iwe lov na predatore
BIJEQINA - Semberski lovci sqede}e sedmice po~iwu lov na divqe sviwe, lisice, {akale i ostale predatore. Sekretar Lova~kog udru`ewa "Semberija" Radenko Bo`i} je izjavio da je ovogodi{wa lova~ka sezona, zbog vremenskih uslova, bila lo{a u odnosu na prethodne, iako je ove godine u lovi{te uneseno rekordnih 9.800 komada fazana, javile su agencije.

Ratari iz Srpca protestovali zbog dodjele koncesija

FOTO: D. JOVI^I]

Traktorima blokirali put
U Prijebqezima protestovalo oko 50 poqoprivrednika

Parcele koje smo kr~ili gotovo dvije decenije sada su nam oduzete, a da nas niko za to nije pitao. Samo su nam javili da je zemqi{te dato koncesionarima, rekao Bo`i}
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] krozrs@glassrpske.com

SRBAC - Oko 50 poqoprivrednika iz Srpca sa traktorima su ju~e u Prijebqezima blokirali magistralni put Nova Topola Srbac - Derventa, da bi izrazili nezadovoqstvo {to su velike povr{ine dr`avne zemqe date nekolicini koncesionara iz srba~ke i lakta{ke op{tine. Ovo je wihovo drugo okupqawe nakon {to su protestovali u novembru ispred zgrade op{tine Srbac, kada su zatra`ili da se poni{te odluke Vlade RS o dodjeli koncesija i ubrza proces dodjele zemqi{ta u zakup sitnim poqoprivrednicima. - Koncesije u Srpcu oti{le su najve}im dijelom u ruke firmama "VIVagro" iz Poveli~a, "Agrounija" iz Srpca i "Darko komerc" iz Kosjerova. Parcele koje smo kr~ili gotovo dvije decenije sada su nam oduzete, a da nas niko o tome nije pitao. Samo su nam prije mjesec i po javili da je zemqi-

{te dato wima, a nisu nam ostavili ni 20 odsto povr{ina koje nam po zakonu pripadaju rekao je ratar iz No`i~kog Slavoqub Bo`i}. Poslije protesta u Srpcu pro{log mjeseca, ~inilo se da }e dogovor biti postignut, kada je delegacija op{tine i ratara odr`ala sastanak u Vladi RS sa predstavnicima Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS. Tada im je re~eno da se evidentira broj zainteresovanih poqoprivrednika i minimalne povr{ine koje se tra`e u zakup, da bi se postigao sporazum sa velikim koncesionarima o odricawu jednog dijela povr{ina u korist sitnih proizvo|a~a. Me|utim, od tada do danas niko im se vi{e nije obratio, a iako su bili pozvani na protestni skup, niko od predstavnika Ministarstva ju~e se nije pojavio u Prijebqezima. Sto~ar iz No`i~kog ^edomir [kolnik je rekao da ima oko 100 grla junadi koje vi{e nije u stawu da prehrani,

zbog ~ega razmi{qa da ugasi proizvodwu. Na~elnik op{tine Srbac Drago ]iri} potvr|uje da je dodjela zemqi{ta velikim koncesionarima ura|ena na nepravedan na~in i daje punu podr{ku poqoprivrednicima.

NA^ELNIK na strani poqoprivrednika
- Dijelom je za to odgovorna i prethodna vlast u Srpcu, koja ni{ta nije u~inila da stane u za{titu ovih qudi. U Srpcu se 75 odsto qudi bavi poqoprivredom, a me|u wima je veliki broj u~esnika rata kojima je to jedini izvor prihoda - rekao je ]iri}. Srba~ki poqoprivrednici su na kraju poru~ili da je ovo posqedwa opomena i da }e sqede}i korak biti potpuna blokada puteva i protest ispred zgrade Vlade RS, u ~emu }e im se, kako ka`u, prikqu~iti i poqoprivredni proizvo|a~i iz Kozarske Dubice, Gradi{ke i Prijedora.

Opozicija napustila sjednicu u Bratuncu

Osmanovi} na ~elu SO
BRATUNAC - Odbornici Skup{tine op{tine Bratunac, wih 15 od ukupno 25, izabra li su ju ~e Adi la Osmanovi}a iz SDP BiH za predsjednika lokalnog parlamenta, a poslije toga prekinuta je konstitutivna sjednica, koja }e biti nastavqena danas i na kojoj }e biti izabrani ostali funkcioneri. Prije izbora predsjednika sjedni cu su na pus ti li odbornici SNSD-a, DNS-a i Sa ve za SDA-Stran ke za BiH. Osmanovi}a su, tajnim glasawem, izabrali odbornici SDS-a, DP-a, SNS-a, PDP-a, SP-a, NDS-a, SzDS, SRS "Dr Vojislav [e{eq" i PUP-a.

MILANOVI]: Nije bilo uslova za rad
Ko men ta ri {u }i odlu ku odbornika SNSD-a da napuste sjedni cu i nas ta vak rada Skup {ti ne po sli je to ga, predsjednik Op{tinskog odbora ove stranke Miladin Jo-

vanovi} ocijenio je da skup{tinska ve}ina nije imala uslove za nastavak sjednice. Predsjednik OO DNS-a Boro Milanovi} je rekao da su odbornici te stranke do{li s ciqem da u~estvuju u formirawu vlasti. - Stranke, koje je na~elnik odabrao u skup{tinsku ve}inu poku{ale su da pritiscima postignu ciqeve. Napustili smo sjednicu jer nije bilo uslova za rad - rekao je Milanovi}. K. ].

10 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Snije`no nevrijeme na jugozapadu Srpske

Putari cijelu no} uklawali snijeg
FOTO: S. DAKI] PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

Ravna Romanija
Na planinskom prevoju Ravna Romanija kod Sokoca ima uga`enog snijega, {to ote`ava saobra}aj, dok su ostali putevi na podru~ju sarajevsko-romanijske i gorwodrinske regije prohodni. De`urni dispe~er u "Romanijaputevima" Slavi{a Ikoni} rekao je da se po kolovozu redovno posipa so, napomiwu}i da je lagerovano 6.000 tona soli i 12.000 tona abrazivnog materijala. On je dodao da je ovo drugi stepen pripravnosti u odbrani od snijega i da je anga`ovano oko 60 odsto vozila. Odvijawe saobra}aja ote`eno je na lokalnim putevima, gdje je snijeg zatrpao kolovoz. Nadle`na op{tinska slu`ba jo{ nije dala nalog preduze}ima nadle`nim za odr`avawe pu te va da po~nu sa ~i{}ewem lokalne putne mre`e. Dispe~er u mrkowi}koj "Elektrodistribuciji" Boro Do{lov isti~e da su de`urne eki pe u nedjequ ot kloni le kvarove na delekovodu za Dubi~ku goru i Pod{iqak.

Snijega ima preko planinskih prevoja i visoravni, pa voza~ima savjetujemo opreznu vo`wu i obaveznu upotrebu zimske opreme, rekla Kalaba

Komunalci u Mrkowi} Gradu imaju pune ruke posla

MRKOWI] GRAD - Snije`no nevrijeme pra}eno vijavicom ponovo je zahvatilo jugozapadni dio Republike Srpske, a putari su cijelu no} ~istili snijeg. Novih deset do 20 centimetara snijega palo je u no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka, {to je ote`alo odvijawe saobra}aja preko planinskih prevoja i visoravni. Rukovodilac zimske slu`be "Mrkowi} puteva" Milka Kalaba je istakla da su svi putevi koje odr`ava ovo preduze}e prohodni. - Zbog novih snije`nih padavina morali smo da anga`ujemo jo{ radnika i mehani-

zaciju na ~i{}ewu i posipawu puteva. Uprkos wihovom trudu, snijega pomalo ima preko planinskih prevoja i visoravni, pa voza~ima savjetujemo opre znu vo`wu i oba ve znu upotrebu zimske opreme - rekla je Kalaba i dodala da se mehanizacija "Mrkowi} puteva" nalazi na zimskim punktovima od 15. novembra, otkad je po~ela zimska sezona.

izmjerene u sedam ~asova ujutro op{tine/ gradovi Sokolac Srebrenica Bawaluka, Bijeqina Doboj, Prijedor i Zvornik Derventa Trebiwe temperatura vazduha minus tri, nula, jedan stepen jedan stepen tri stepena sedam stepeni

TEMPERATURE

ZAVIJANI lokalni putevi
- Struju trenutno imaju svi potro{a~i, ali se mo`e o~ekivati da zbog novih padavina bude i novih kvarova. Na{e eki pe su spre mne da interveni{u i otklone kvarove - ka`e Do{lov.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 11

Op{tina Gradi{ka sa zadu`ewem od 40 miliona maraka pred kolapsom

Vijesti
Vi{egrad

Gradwa dvorane i vrti}a na ~ekawu
Prezadu`enost Gradi{ke iznosi skoro dva buyeta op{tine, pa }e brojni projekti, me|u kojima su najzna~ajniji gradwa kanalizacione mre`e, sportske dvorane "Servitium", vrti}a u Novoj Topoli, biti na ~ekawu, ka`u u op{tini
PI[E: MILAN VUJI] krozrs@glassrpske.com Izgradwa dvorane traje gotovo pet godina FOTO: M. VUJI]

Obnova }uprije dogodine
VI[EGRAD - Restauracija mosta Mehmed-pa{e So kolo vi }a na Drini u Vi{egradu po~e}e sqede}e godine, naja vio je ju ~e di re ktor Razvojne agencije Turske "Tika" Zulkurf Oru~ na sastanku sa na~elnikom op{tine Slavi{om Mi{kovi}em. Oru~ je istakao da je u planu da 12. decembra otvore tender koji je raspisala "Tika" i ta da }e se zna ti i izvo|a~ radova. On je istakao da }e restauracija ~uvene }uprije na Drini bi ti naj ve }i pro je kat "Tike" u BiH i na zapadnom Balkanu, javile su agencije.

Bijeqina

Za ~i{}ewe snijega 20.000 KM
BIJEQINA - Za ~i{}ewe snijega na trotoari ma, trgo vi ma i ostalim javnim povr{inama u Bijeqini anga`o va no je predu ze }e "Komunalac", za {ta je grad iz buyeta izdvojio 20.000 KM, izja vio je stru ~ni sa vje tnik za saobra}aj Miladin Raki}. On je rekao da to ne umawuje za kon sku obavezu gra|ana da o~iste snijeg ispred svojih ku}a i poslovnih prostora, javile su agencije. Za odr`avawe puteva i ulica u zimskoj sezoni Bi jeqina je buyetom planirala 180.000 KM, dok je pro {le godi ne po tro {e no 300.000 maraka.

GRADI[KA - Op{tina Gradi {ka }e u sqede }em pe riodu mo ra ti da vra }a dugove koji su dostigli skoro 40 miliona maraka, zbog ~ega joj prijeti kolaps. Prema podacima gradi{kog Odjeqewa za finansije, pre za du `e nost ove lokal ne za jedni ce izno si skoro dva buyeta op{tine, pa }e brojni projekti, me|u ko ji ma su naj zna~aj ni ji gradwa kanalizacione mre`e, sportske dvorane "Servi ti um", vrti }a u No voj Topoli, biti "na ~ekawu". Stanovnici Gradi{ke od 2008. godine ~ekaju dvoranu. Iako je obe}ano da }e posao biti ura|en za deset mjeseci, iz gradwa tra je go tovo pet godina, a od predvi|enih 4,3 miliona, ovaj sportski objekat bi mogao dosegnuti rekordnih 9,7 miliona KM. Prvobitni iznos od 4,3 miliona maraka op{tina je obezbijedila prodajom obveznica, ali se ispostavilo da to nije dovoqno pa se moralo u}i u nova kreditna zadu`ewa.

- Op{tina Gradi{ka }e iz vr{i ti re vi zi ju ve }ih projekata kako bismo, izme|u ostalog, vidjeli koliko je za{ti }en in te res op {ti ne. Moramo donijeti jasnu odluku na koji na~in da vratimo prispjele obaveze - istakao je novo iza bra ni na~el nik op {ti ne Gradi {ka Zo ran Latinovi}, koji zasad ne vidi izlaz iz ove veoma te{ke situacije, jer je od izbora do pri mo preda je du `nos ti na ra~un op{tine fakturisano vi{e od dva miliona maraka. - Prema evidentiranim du go ro~nim oba ve za ma op {tine, postoje naznake da }e dug prema{iti 36 miliona maraka. Posebna problematika op{tine su kratkoro~ne obaveze koje iznose osam miliona maraka, a najve}i dio wih se odnosi na kreditna zadu`ewa za gradwu in-

frastrukture - rekao je Latinovi} isti~u}i da je "pojeden" buyet za 2013. i 2014. godinu.

PRIVATNIM preduze}ima dva miliona KM
On je dodao da zbog toga mno gi pro je kti op {ti ne Gra di {ka u 2013. godi ni "padaju u vodu". Da je prethodna vlast imala velika o~eki vawa, pot vr|u je i ~iweni ca da je za obnovu

sis te ma gri jawa, te prikqu~ewe novih korisnika, planirano zadu`ewe od deset miliona maraka. Op{tina Gradi{ka nema ure|en trg pa je za ure|ewe cen tral nog di je la grada trebalo da se zadu`e 1,5 miliona maraka. Za obnovu stare zgrade op{tine gra|evinska firma "Projekt 89" iz Srpca je svoje radove naplatila iz op{tinske kase 321.000 maraka, ~ime }e se finansirati obnova ovog objekta, koja gotovo pet go-

VI[AK 98 RADNIKA
Na platnom spisku op{tine Gradi{ka nalazi se 168 radnika, {to je vi{ak za oko 98 administrativaca. - O~igledno je da u Administrativnoj slu`bi op{tine Gradi{ka ima vi{ka radnika. Kako bi buyet bio mawe optere}en, neminovni su otkazi. Izmiri}emo zakonske obaveze prema svima - naglasio je Latinovi}.

dina zjapi prazna. U zgradi je tre ba lo da bude smje{tena Narodna biblioteka i Zavi~ajni muzej Gradi{ka, te dio nevladinih organizacija. - Me |u do bavqa~i ma i vr{i oci ma uslu ga, iznad svake mjere su fakture privatnih preduze}a "Kaldera" i "Niskogradwa", koja potra`uju vi{e od 90.000 maraka isti~e Latinovi}. Kako bi sa~uvalo op{tinu od totalnog bankrota, Odjeqewe za finansije planira preduzeti odre|ene mjere u idu}em periodu i usredoto~iti se na otplatu dugova. Nagla{avaju}i da neki buyet ski ko ri sni ci ni su primili platu i do tri mjeseca, u Odjeqewu isti~u da je op{tina sve bli`e kolapsu i tra `ewu po mo }i od dr`ave.

Bijeqina

Pomo} u lije~ewu steriliteta
BI JEQINA - Grad Bijeqina je ove godine dodi jelio jednokra tnu pomo} od po 1.500 KM za 14 parova koji obavqaju tre}i poku{aj vantjelesne oplodwe, izjavio je agen ci ja ma na~el nik grad skog Odjeqewa za zdrav stvo Dra gan Bo `i}. Za podsticawe nata li te ta i po mo} porodicama u lije~ewu steriliteta Bijeqina je prvi put ove godi ne u buyetu obe zbi jedi la 60.000 KM, a za 2013. go di nu pla ni ra no je 50.000 KM za ove namjene. Fondu zdravstvenog osi gu rawa u Bi jeqini su tokom godine podnesena 54 zahtjeva za postu pak van tje le sne oplodwe, javile su agencije.

MUP RS nastavio saslu{awe aktivista Inicijative "Glasa}u za Srebrenicu"

Salihovi} u policiji zbog mahinacija u Srebrenici
SREBRENICA - Po nalogu Okru`nog tu`ila{tva Bijeqina ju~e je u srebreni~kom CJB saslu{an jo{ jedan akti vis ta Gra |an ske ini ci ja ti ve "Gla sa }u za Srebrenicu" Almir Salihovi}. On je na saslu{awe pozvan jo{ pro{le sedmice, zajedno sa ko ordi na to rom i ~la nom Ini ci ja ti ve Emi rom Suqagi}em i Zekerijahom Hayi}em, ko ji su se pojavili u policiji, ali su odbili da daju izjave. Salihovi} je tada na vodno bio izvan zemqe.

POD lupom rad Inicijative
Salihovi}, koji je predsjednik Asocijacije studenata Srebrenice, jednog od udru`ewa unutar Inicijative, kazao je da ne postoji

pravni osnov za saslu{awa aktivista. - Ne pos to ji kri vi ~na istraga, jer nije po~iweno kri vi ~no djelo. Ovo shva tam kao nastavak pritiska entitetskih institucija na gra|ane nesrpske nacionalnosti u Srebrenici - kazao je Salihovi}, prenijele su agencije. Tu `i lac Okru `nog tu `ila{tva Bijeqina Ranko Ke ro vi} re kao je ra ni je

"Gla su Srpske" da pos to ji ano ni mna pri ja va pro tiv aktivista koja je stigla iz Tu`ila{tva BiH, a u vezi je sa radom ove inicijative. Suqagi} je pro{le sedmice protiv Kerovi}a podnio kri vi ~nu pri ja vu i prijavu disciplinskom tu`iocu Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH zbog zloupotrebe polo`aja. Gra |anska ini ci ja ti va "Glasa}u za Srebrenicu" je

or ga ni zo va nim akci ja ma animirala qude da se prijave i glasaju na izborima u Sre bre ni ci. Od ra spi sivawa lokalnih izbora u maju ove godine do zakqu~ewa bira~kih spiskova 23. avgusta samo u Srebrenici evidentirano je 2.100 prijava mjesta prebivali{ta. MUP RS od zavr{etka lokalnih izbora do sada je eviden ti rao oko 600 odja va pre bi va li {ta.

12 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Blagi oporavak prera|iva~ke aktivnosti

Biznis
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena 46,17 1,65 51,82 47,91 45,28 53,00 Promet

BRISEL - Prera|iva~ki sektor evrozone je u novembru zabiqe`io blagi rast aktivnosti, ali je, i pored toga, u te{koj situaciji ve} 16 mjeseci zaredom, pokazala je anketa istra`iva~ke firme "Markit", prenijele su agencije.

Indeks menayera nabavke (PMI), vode}i indikator koga obra~unava "Markit", iznosio je 46,2 poena pro{log mjeseca, u skladu sa prvobitnim prognozama, prema{iv{i 45,4 poena iz oktobra.

Република Српска - измирење ратне штете 6 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 4 Република Српска - измирење ратне штете 5 Република Српска - измирење ратне штете 1

1,43 95.645,82 -1,79 30.147,15 0,68 13.229,77 0,00 9.836,88 0,62 5.343,52 -1,74 4.240,00

FONDOVI
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 3,40 2,51 3,00 3,79 8,74 0,04 3,49 5,29 4,90 1,18 0,60 3,35 3,98 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,33 2.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,57 10.298,60

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

Inspektori Poreske uprave RS u kontroli u Bijeqini

Oduzete la`ne fiskalne kase
Pokrenut postupak za trajno oduzimawe nefiskalnih kasa, te postupak za izricawe mjere zabrane obavqawa djelatnosti u trajawu od 30 dana, navode u PURS-u
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Bosnalijek d.d. Sarajevo

14.00

0.00 15,400.00

KOTACIJA FONDOVA
Investicioni fond ZIF Naprijed d.d. Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo ZIF Herbos fond d.d. Mostar
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

2.50 3.70 5.95

0.00 6,250.00 -0.54 895.40 8.15 129,852.50

BAWALU KA - Inspe ktori Poreske uprave Republi ke Srpske ot kri li su pro{le sedmice u nekoliko prodaj nih obje ka ta u Bi jeqini nefiskalne kase sa kojih su kupcima izdavani

nefiskalni ra~uni, poslije ~ega je pokrenut postupak za bra ne rada od 30 da na ovim subjektima. Jedan od objekata koji su inspektori zatvorili na mjesec je no}ni klub "Yil" koji se nalazi u centru Bijeqine. U sa op {tewu PURS-a

navedeno je da su inspektori nefiskalne kase zatekli u sklopu redovnih aktivnosti kontrolisawa primjene Zakona o fiskalnim kasama. - PURS je pokrenula postupak za trajno oduzimawe zate~e nih ne fis kal nih registar kasa, te postupak za

izri cawe mje re za bra ne obavqawa djelatnosti u trajawu od 30 dana - navedeno je u saop{tewu.

SAGLEDAVA se osnov za krivi~nu odgovornost
Dodali su da }e se protiv od govornih li ca ko ji su obavqali djelatnost u ovim obje kti ma podni je ti pre kr{ajni nalog. - Pored toga, sagledava se i osnov za krivi~nu odgovornost jer u postupawu tih lica pre pozna je mo obiqe `ja krivi~nog djela, odnosno la`ne poreske isprave i utaje poreza i doprinosa - navedeno je u saop{tewu.

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH Telekom d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo IK Banka d.d. Zenica Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo Solana d.d. Tuzla Moja banka d.d. Sarajevo BOR BANKA D.D. SARAJEVO JP HT d.d. Mostar
Sredwi Promjena kurs kursa Vrijednost

Bawaluka
Poreska uprava RS u toku oktobra i novembra zatvorila je i nekoliko objekata u Bawaluci zbog neizdavawa fiskalnih ra~una ili izdavawa pogre{nih ra~una.

18.77 -0.24 22.01 0.05 63.00 -2.84 67.94 0.08 22.27 2.96 37.80 -10.00 109.25 15.00 6.00 0.00

9,307.00 14,417.79 4,410.00 2,785.69 9,932.42 1,134.00 1,092.50 3,480.00

Neispravni fiskalni ra~uni

DOBITNIK
Meridian a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

GUBITNIK
Bawalu~ka pivara a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Neobi~an potez hrvatskog preduzetnika Marijana Filipovi}a

0,80

16,96%

0,70

-2,78%

Gazda razvlastio sina, firmu dao radnicima
^ABAR - Marijan Filipovi}, vla snik kom pa ni je "Finvest" u ^abru u Gorskom Kotaru, vlasni{tvo nad fabrikom u kojoj radi 400 qudi, prenio je zaposlenima. Filipovi}, ~ija je fabrika decenijama nosilac razvo ja tog kra ja, izja vio da o~ekuje da }e wegovim primjerom i}i i drugi, jer ima i bogatijih od wega, a koji nemaju kome da ostave preduze}e. - Tako sam odlu~io, jer me to usre}uje. Smatram da je najve}a sre}a u dijeqewu, jer ono

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
Lloyds Banking Group PLC Vodafone Group PLC Barclays PLC BP PLC ITV PLC

Cijena
45.73 160.15 243.95 428.85 100.3

Promjena
-1.66% -0.62% -0.83% -0.64% 1.42%

FILIPOVI]: Najve}a sre}a u dijeqewu
vi}". Fi li povi} je 1993. u privatizaciji kupio preduze}e "Goranprodukt" u ^abru za 12 miliona tada{wih maraka. Zapo{qavao je mlade i obrazovane qude i ulagao u moderni za ci ju po gona. Pri je nekoliko godina je upravqawe firmom prepustio sinu Marinu, ali ga je nedavno smijenio, jer ni je bio vje{t u vo|ewu poslova.

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
Bank of America Corp Microsoft Corp Pfizer Inc Intel Corp Cisco Systems Inc

Cijena
9.8 26.55 25.13 19.62 19.08

Promjena
-0.58% -0.26% 0.44% 0.26% 0.90%

Marijan Filipovi}

{to je moje, mogu pokloniti i drugima, a da nikog time nisam o{tetio - rekao je Filipovi}, prenijeli su portali.

On je donio odluku da ve}i dio svoje li~ne imovine ostavqa ranije osnovanoj zadu`bini "Marijan Filipo-

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 13

Gr~ka lansirala program dobrovoqnog otkupa obveznica
ATINA - Gr~ka agencija za upravqawe dugovima PDMA saop{tila je da je pokrenula dobrovoqni otkup dr`avnih obveznica po zna~ajno sni`enim cijenama, {to je uslov za primawe najnovije tran{e zajma od EU i MMF-a, prenose agencije. Kvalifikovani vlasnici obveznica pozvani su da do petka dostave gr~ke du`ni~ke hartije da bi im bilo ispla}eno izme|u 32,2 i 40,1 odsto wihove nominalne vrijednosti. U~esnicima }e, u zamjenu za stare hartije, biti uru~eni novi {estomjese~ni zapisi, koje izdaje EFSF.

Nove cijene duvanskih proizvoda od sqede}e godine

Vijesti
OECD

Proizvo|a~i cigareta dostavili UIO nove cijene po kojima }e se cigarete napla}ivati od po~etka 2013.
NAZIV CIJENA(KM) PHILIP MORRIS BH Marlboro Red 3,50 Marlboro Gold 3,50 Marlboro Gold Touch 3,50 Marlboro Core Flavor 3,50 Marlboro Flavor Plus 3,90 Eve Divine Slims100 3,10 Eve Mistique Slims 100 3,10 Bond Street Classic 2,90 Bond Street Special 2,90 Bond Street Fine 2,90 Bond Street Slassic100 2,90 Bond Street Special 100 2,90 Partner 2,70 Partner Blue 2,70 Philip Morris Blue 3,20 Philip Morris Reds 3,20 Philip Morris 100 3,20 Classic Gold 2,70 Classic Blue 2,70 IMPERIAL TOBACCO Davidoff Claccic 4,00 Davidoff Gold 4,00 Davidoff Gold Slims 4,00 Davidoff Orange 3,80 Davidoff Blue 3,80 Davidoff Ivory 3,80 West Red 3,20 West Silver 3,20 West White 3,20 Boss Blue Slim Style 3,20 Boss Slims Violet 2,80 Boss Classic 3,10 Boss Gold 3,10 Boss Blue 3,10 Boss Gold 100s 3,10 Boss Blue 100s 3,10 Paramount Red 3,00 Paramount Gold 3,00 F57 Regular 2,90 F57 Indigo 2,90 Imperial Classic Red 2,80 Imperial Classic Blue 2,80
*Cijene cigareta u BiH od 1. januara 2013.

Cigarete skupqe od 0,10 do 0,60 KM
FOTO: G. [URLAN

Doseqenici pogo|eni krizom
PARIZ - Doseqenici u zemqama Organizacije za ekonomsku saradwu i razvoj (OECD) te{ko su pogo |e ni ekonom skom krizom, pogotovo u rawivim dr`avama kao {to su Irska, [panija i Italija, pokazao je izvje{taj organizacije. Navodi se da je prosje~na stopa nezaposlenosti me|u doseqenicima u klubu industrijalizovanih zemaqa 2010. sko~ila na 11,9 odsto, prenijele su agencije.

Cijene pojedinih cigareta ostaju iste PI[E: JELENA BJELICA jelenabj@glassrpske.com.

MINIMALNA akciza 1,82 KM po kutiji
je Upravni odbor UIO u septembru 2012. donio Odluku o utvr|ivawu posebne i minimalne akcize na cigarete koja CIJENA(KM) NELT Memphis 3,60 Ronson 3,10 LD 2,60 LD SS 2,80 Winston 3,30 Camel 3,70 Lucky Strike 3,40 Lord 3,70 NAZIV

BAWALUKA - U BiH }e po~etkom sqede}e godine ve}ina cigareta poskupjeti od deset do 60 feninga po kutiji, dok }e neke, uprkos pove}awu akciza, zadr`ati stare cijene. Proi zvo |a~i ci ga re ta dostavili su UIO nove cijene po kojima }e se cigarete na pla }i va ti od po~et ka sqede}e godine. Na~elnik Odjeqewa za komunikacije Uprave za indirek tno opo re zi vawe BiH Ratko Kova~evi} istakao je da

}e biti primjewivana od 1. januara 2013. godine. - Napla}iva}e se proporcionalna akciza po stopi od 42 odsto maloprodajne cijene cigareta i posebna akciza u iznosu od 0,75 KM za pakovawe od 20 komada. Ukoliko je ukupna akciza na cigarete mawa od minimalne akcize, onda se pla}a minimalna akciza u iznosu od 1,82 KM po kutiji cigareta - pojasnio je Kova~evi}. Prema wegovim rije~ima, ova odluka predstavqa nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na cigarete u EU.

NAZIV CIJENA(KM) TVORNICA DUVANA ROVIW Avangard No 9 3,70 Avangard No 7 3,70 Avangard No 4 3,70 Ronhill Blue 3,50 Ronhill Rich 3,20 Ronhill White 3,50 Ronhill White 100s 3,50 Ronhill Silk White 3,50 Ronhill Ultima 3,50 Ronhill Mentol 3,50 Ronhill Slims 3,50 Ronhill Slims Velvet 3,50 Ronhill Unlimited Blue 3,20 Ronhill Unlimited White 3,20 WW 3,20 WW Gold 100s 3,20 WW White 3,20 WW White 100s 3,20 WW Natural 3,20 MC 9 3,00 MC 6 3,00 MC 5 100s 3,00 MC 6 Slims 3,00 MC 4 Slims 3,00 Filter 160 3,00 Filter 160 Classic Gold 3,00 Filter 160 White Gold 3,00 Filter 160 Classic Gold 100 s 3,00 Filter 160 White Gold 100 s 3,00 York Red i Gold 2,80 York Red i Gold 100s 2,90 Benston 2,70 Benston Slims 2,80 FABRIKA DUVANA SARAJEVO Aura red Aura gold Aura silver Royal blue Royal white Drina gold i silver Drina jedina Drina jedina zlatna Drina denifine 8 Code Tigra Diva 3,50 3,50 3,50 2,70 2,70 3,00 3,00 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

Kristijan Nojer

London da se odrekne vode}e uloge
PARIZ - Britanija bi trebalo da se odrekne statusa evropskog finansijskog cen tra, da bi ~lanicama evrozone pru`ila vi{e kontrole nad jedinstvenom evropskom valutom, izjavio je guverner centralne banke Francuske Kristijan Nojer za "Fajnen{l tajms".

Beograd

Slim dolazi u Srbiju
BEOGRAD - Najbogatiji ~ovjek na svijetu, meksi~ki poslovni magnat Karlos Slim sastao se sa premijerom Srbije Ivicom Da~i}em proteklog vikenda u Meksiku i najavio da }e uskoro posjetiti Srbiju, prenose agencije. Slim je obe}ao da }e razmotriti ponudu da do|e u Srbiju i da vidi u kojim oblastima bi Srbija mogla da bude wemu interesantna za ulagawa.

Rusi najvi{e `ele da rade u dr`avnim energetskim gigantima

Svi ho}e u "Gasprom" i "Rosweft"
MOSKVA - Rusi najvi{e `ele da rade u dr`avnim energetskim gigantima "Gasprom" i "Rosweft" i dr`avnoj banci Sberbanka, objavila je agencija za istra `i vawe ja vnog mwewa "VTSIOM". - "Gasprom" je i daqe najpri vla~ni ji po sloda vac za Ruse. Ako bi ispitanici mogli da biraju firmu koja djeluje na ruskom tr`i{tu, 44 od sto bi iza bra lo "Gas prom", u odnosu na 33 odsto 2009. godine - rezultati su istra`ivawa, prenose agencije.

Važi za dan 4.12.2012.
Zemlja: Australija Kanada Hrvatska Danska Japan Norveška Švedska Švajcarska V. Britanija SAD Srbija BiH EMU Šifra: 036 124 191 208 392 578 752 756 826 840 941 977 978 Oznaka valute: AUD CAD HRK DKK JPY NOK SEK CHF GBP USD RSD BAM EUR Paritet: 1 1 100 1 100 1 1 1 1 1 100 1 1 Kupovni kurs za efektivu 1.523476 1.470945 25.317767 0.255615 1.781671 0.259483 0.218048 1.572819 2.348152 1.452979 1.643342 1.000000 1.955830 Prodajni kurs za efektivu 1.593790 1.538835 26.278544 0.267412 1.852719 0.271459 0.230023 1.642399 2.442078 1.521135 1.773080 1.000000 1.955830

SBERBANKA na tre}em mjestu
Pri vla~nost naf tnog giganta "Rosweft" porasla je sa 23 odsto 2009. na 29 odsto 2012. godi ne, dok je Sberbanka privla~na za 25 od sto, {to je po rast od 19 procenata. U isto vrijeme, u pore|ewu sa 2009. godinom, mawi

broj ispitanika izrazio je interes da radi za operatere mobilne telefonije i osiguravaju}e kompanije, rezultati su istra`ivawa. Lis ta pet po slo va iz snova ukqu~uje najve}u rusku privatnu kompaniju za preradu nafte "Lukoil" i monopol sku fir mu "Rus ke `eqeznice". Istra`ivawe je sprovede no na 138 loka ci ja u 46 ruskih regiona, a obuhva}eno je 1.600 ispitanika.

Banka zadržava pravo promjene kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,55%.

14 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Lopov prona{ao kqu~ u cipeli i ukrao novac iz ku}e

Hronika
Tu`ila{tvo Br~ko distrikta

PRWAVOR - Policija traga za nepoznatom osobom koja je iz ku}e vlasni{tvo D. S. ukrala 1.000 maraka, 100 kuna i zlatni prsten, rekli su u CJB Bawaluka.

Lopov je prona{ao kqu~ koji je bio sakriven u cipeli ispred ulaznih vrata. Potom je otkqu~ao vrata ku}e i ukrao novac i prsten. G. O.

Optu`en zbog kra|e mosta
BR^KO - Protiv Anisa Haskovi}a koji se tereti da je ukrao metalnu konstrukciju mosta koji je bio u privatnom vlasni{tvu i spajao zemqi{ne posjede sa obje strane rijeke Zovi~ice, Tu`ila{tvo Br~ko distrikta podiglo je optu`nicu. Haskovi} se prema optu`nici tereti da je 18. oktobra oko devet ~asova u br~anskom nasequ Dizdaru{a, sa nepoznatim osobama, do{ao do mosta postavqenog preko rijeke, te ga ukrao tako {to je metalnu konstrukciju zaka~io za traktor i odvezao svojoj ku}i. U Tu`ila{tvu su rekli da je istragom prikupqeno dovoqno dokaza za krivicu opru`enog. G. O.

Po`ar u porodi~noj ku}i u Han Pijesku

Sa jedne od ranijih intervencija vatrogasaca

Ugu{io se starac

Razbojni{tvo u Bosanskoj Krupi

Pretu~en i opqa~kan bra~ni par iz Kine

FOTO: ARHIVA

BOSANSKA KRUPA - Bra~ni par iz Kine W. H. (40) i Y. Y. (45) pretu~en je i opqa~kan u no}i izme|u subote i nedjeqe u Krivodolu kod Bosanske Krupe. Bra~ni par je smje{ten u kantonalnu bolnicu "Dr Irfan Qubijanki}" u Biha}u i nalaze se van `ivotne opasnosti. Tri nepoznate osobe presrele su automobil "mercedes vito" u kojem se nalazio bra~ni par. Potom su ih pretukli i oteli im novac i automobil.

- @ena W. H. zadobila je lak{e povrede glave i grudnog ko{a. Trenutno je na odjeqewu neurohirurgije i stawe joj je stabilno. Mu{karac Y.Y. primqen je sa prostrelnom ranom potkoqenice i povredama po ostatku tijela - kazala je portparol Kantonalne bolnice Maja Dizdari}. U policiji Unsko-sanskog kantona su potvrdili da im je ovaj slu~aj prijavqen i da je u toku potraga za lopovima. N. T.

Petar A{owa preminuo usqed trovawa ugqen-monoksidom kada je u wegovoj ku}i izbio po`ar. Vatra je najvjerovatnije buknula kada je ispao `ar iz pe}i na pod
PI[E:NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

CJB Doboj

Tu~a nema veze sa nacionalnosti
DOBOJ - Centar javne bezbjednosti Doboj demantovao je navode pojedinih federalnih medija da je do tu~e maloqetnika 30. novembra u blizini Autobuske stanice u Doboju, do{lo usqed wihove nacionalne netrpeqivosti. - Radom na ovom slu~aju utvr|eno je da je V. V. nanio lak{e povrede A. S, a da je tome prethodio wihov sukob od ranije. Tada je A. S. ispred Sredwo{kolskog centra u Doboju napao V. V. i taj doga|aj nije prijavqen policiji - dodali su u CJB Doboj. O pomenutom doga|aju obavije{ten je nadle`ni tu`ilac za maloqetnike Okru`nog tu`ila{tva Doboj. G. O.

HAN PIJESAK - Petar A{owa (83) iz Han Pijeska ugu{io se od ugqen-monosida nakon {to je 2. novembra buknuo po`ar u wegovoj ku}i u Han Pijesku, potvr|eno je iz policije i Teritorijalne vatrogasne jedinice Han Pijesak. Prema nezvani~nim informacijama sumwa se da je po`ar izbio kada je starac nepa`wom ostavio otvorenu pe} na drva, a potom zaspao. - Po`ar je vjerovatno buknu tokom no}i kada je starac nalo`io pe} na drva. Najvjerovatnije je ostavio otvorena vrata lo`i{ta pe}i pa je `ar ispao na pod i izazvao po`ar rekli su u Vatrogasnoj brigadi Han Pijeska. Dodali su da je vatra uni{tila oko dva metra brodskog

parketa na podu ku}e, a usqed velike temperature istopili su se televizor i kasetofon koji su bili u blizini. - Starac je tokom no}i osjetio da je do{lo do po`ara jer je prona|en pored ulaznih vrata na koja je vjerovatno poku{ao da iza|e. Vjerovatno usqed dima onesvijestio se i pao na pod tri metra od pe}i. Usqed toga je i preminuo - rekli su u Vatrogasnoj brigadi Han Pijesak. Komandir Vatrogasne je-

dinice Milan Stjepanovi} je objasnio da se vatra nije razbuktala jer je ku}a u trenutku izbijawa po`ara bila zatvorena i nije bilo dovoqno kiseonika da se razbukti plamen.

VATRA BRZO uga{ena, ali starcu nije bilo spasa
Po`ar je otkrila Petrova snaha Dobrinka A{owa koja je krenula da mu odnese doru~ak. Poznanici porodice

UVI\AJ
Uvi|aj po`ara obavili su pripadnici Policijske stanice Han Pijesak zajedno sa vatrogascima. U ovoj Policijskoj stanici su navode}i inicijale Patra A{owe kazali da je utvr|eno da je on preminuo usqed trovawa ugqen-monoksidom.

A{owa kazali su da je Dobrinka ispri~ala da nije ni{ta primijetila kada je prilazila ku}i. Prije we pored ku}e je prolazio Petrov sin Sreten koji tako|e nije ni{ta neobi~no primijetio. Kom{ije porodice A{owa kazali su da je po`ar otkriven tek kada je Dobrila otvorila vrata Petrove ku}e i iz koje je tada prokuqao gust crni dim. - Usqed ulaska svje`eg vazduha vatra se rasplamsala i buknula iz ku}e. Tada je dotr~ao Petrov sin Sreten koji je vatrogasac. On je pozvao kolege iz Vatrogasne brigade koji su brzo stigli i uspjeli su da ugase vatru i sprije~e da se pro{iri i izgori ku}a i da po`ar zahvati Petra koji je ve} le`ao mrtav - ispri~ao je jedan od kom{ija porodice A{owa ne `ele}i da se predstavi.

Te{ka saobra}ajna nesre}a u Drugovi}ima kod Lakta{a

@ena poginula, dvoje povrije|enih
LAKTA[I - Brankica [uwka (45) iz Novog Sada u Srbiji, poginula je, a dvije osobe su povrije|ene u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u nedjequ oko 15.30 ~asova na magistralnom putu Prwavor - Kla{nice u Drugovi}ima kod Lakta{a, potvr|eno je u bawalu~kom Okru`nom tu`ila{tvu. [uwka je bila saputnik u "golfu 2" novosadskih registarskih tablica kojim je upravqao Jovo [uwka (45), a koji je sletio sa kolovoza. U ovoj nesre}i povrije|en je voza~ Jovo i drugi saputnik Savo [uwka (49) obojica iz Novog Sada, koji su prevezeni u Univerzitetski klini~ki centar Bawaluka. Prema nezvani~nim informacijama Brankica, Jovo i Savo [uwka kretali su se "golfom" iz Novog Sada prema Bawaluci. Iz za sada neutvr|enih razloga Jovo [uwka je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u bankinu pored puta. Od udara vozilo se prevrnulo i suvoza~evom stranom udarilo u drvo pored puta. U UKC Bawaluka rekli su da je Savo poslije ukazane pomo}i u hirur{koj ambulanti upu}en u Kliniku za anesteziju i intenzivno lije~ewe.

KRETALI se prema Bawaluci
- Pacijent je zadobio te{ke povrede grudnog ko{a. Wegovo stawe je trenutno te{ko, ali stabilno, a sve daqe prognoze su neizvjesne - rekao je dr Dragan Milo{evi}. On je dodao da je pomo}

ukazana i Jovi [uwki, koji je primarno zbrinut i poslat na ku}no lije~ewe. Stradala `ena i dvojica povrije|enih rodom su iz BiH, ali su nastaweni u Novom Sadu. Uvi|aj je poslije nesre}e obavila de`urni tu`ilac bawalu~kog Okru`nog tu`ila{tva Gordana Mijatovi}, zajedno sa ovla{}enim slu`benim licima Policijske

stanice za bezbjednost saobra}aja Bawaluka. - Tu`ilac je nalo`ila da se obave sva potrebna vje{ta~ewa da bi bio utvr|en uzrok ove nesre}e, kao i da se obavi obdukcija stradale `ene - rekli su u Okru`nom tu`ila{tvu u Bawaluci. Poslije nesre}e saobra}aj je bio obustavqen nekoliko ~asova. G. O.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 15

Povrije|en radnik "Natura vite"
TESLI] - Radnik preduze}a "Natura vita" u Slatini Mitar \uri} (51) iz Tesli}a zadobio je u nedjequ te{ke povrede glave na radnom mjestu, rekli su u CJB Doboj. Oni su dodali da su ih u nedjequ iz Slu`be hitne pomo}i Tesli} obavijestili da je \uri} dovezen sa povredama uva i oguqotinom po glavi. - Zbog zadobijenih te{ki povreda, povrije|eni radnik je prevezen u dobojsku bolnicu, gdje je zadr`an na lije~ewu - rekli su u policiji. Sa ovim je upoznat i republi~ki inspektor rada. G. O.

Policija

Prijedorska policija otkrila stravi~an zlo~in

Vijesti
Doboj

Ubila novoro|en~e i zatrpala ga li{}em
Nezvani~no saznajemo da se R. Y. porodila na tavanu porodi~ne ku}e. Tek ro|eno mu{ko dijete stavila je u torbu i odnijela u {ipra`je nedaleko od ku}e, gdje ga je zatrpala li{}em i grawem
PI[E: PERO [PADI] krozrs@glassrpske.com FOTO: P. [PADI]

Lopovi odnijeli akusti~nu gitaru
DOBOJ – Nepoznate osobe provalile su u ku}u vlasni{ tvo F. H. u mjes tu Sjenina Rijeka kod Doboja odakle su ukrale akusti~nu gitaru, muzi~ku liniju sa dva zvu~nika, bu{ilicu i brusilicu, potvr|eno je u CJB Doboj. Uvi|ajem je utvr|eno da je u ku}u provaqeno tako {to su obijena balkonska vrata, a {teta }e biti naknadno ut vr|e na jer se vlasnik nalazi na privreme nom radu u inos tran stvu. G. O.

OSUMWI^ENA majka sedmoro djece

Doboj

PRIJEDOR - Romkiwa R. Y. (37) iz Hambarina kod Prijedora osumwi~ena je da je 29. novembra po~inila ~edomorstvo, poslije kojeg je zbog obilnog krvarewa zadr`ana na lije~ewu u Op{toj bolnici u Prijedoru. Medicinsko osobqe Odjeqewa ginekologije i aku{erstva ovaj slu~aj je prijavilo policiji dan nakon {to je utvr|eno da je R. Y. imala porod, te da je primqena u te{kom stawu i da joj je `ivot ugro`en. Nezvani~no saznajemo da se R. Y., koja je majka sedmoro djece, porodila 29. novembra na tavanu porodi~ne ku}e u trenutku kada u ku}i nije bilo nikoga. Tek ro|eno mu{ko dijete stavila je u torbu i odnijela u {ipra`je nedaleko od ku}e, gdje ga je zatrpala li{}em i grawem. Po tom se vra ti la i na pragu ku}e pala zbog velikog krva rewa. Su prug Yevad Yena novi}, ko ji ni je znao {ta se dogodilo, uz pomo} kom{ija odvezao je `enu qekaru, gdje je zadr`ana u prijedorskoj bol ni ci. De `urnim qekarima navodno je ispri~a-

Nestao nakit i novac
Ku}a porodice Yenanovi}

la da je imala menstrualnih problema. Operativnim radom policijski slu`benici su u prisus tvu pa tolo ga Op {te bolnice u Prijedoru u blizini porodi~ne ku}e prona{li ugru{ke krvi nastale poslije poro|aja. Obavqen je i razgovor sa R. Y. koja je priznala da se porodila u blizini ku}e, poslije ~ega je novoro|en~e pre kri la li{ }em i grawem u obli`wem {ipra`ju. Policijski slu`benici su 30. novembra u {umi nedaleko od ku}e na nepristupa-

~nom terenu prona{li mawu torbu prekrivenu li{}em i grawem u kojoj se nalazilo tijelo novoro|en~eta mu{kog pola. Na licu mjesta patolog je obavio uvi|aj i utvrdio da je novoro|en~e bilo spremno za vanmateri~ni `ivot, ali da je ugu{eno poslije poroda navodi se u policijskom izvje{taju. Policijski slu`benici nastavi}e rad na dokumentovawu i dokazivawu krivi~nog djela ubistva djeteta pri poro|aju, a poslije kompletirawa predmeta protiv R. Y. bi}e podnesen izvje{taj na-

dle`nom tu`ila{tvu. Prema rije~ima supruga Yevada Yenanovi}a, on je u ~etvrtak i{ao da radi za nadnicu, a djeca su bila na gradskoj de poni ji, gdje ina~e prikupqaju sekundarne sirovine.

SUMWA se da je beba ugu{ena
- Moja supruga je krenula da obi|e djecu. Pozlilo joj je

SUPRUG
Yevad Yenanovi} tvrdi da wegova supruga R. Y. nije bila u poodmakloj trudno}i ve} da je rije~ o poba~aju u tre}em mjesecu trudno}e. - Pri~a se sva{ta okolo, ali ja znam da moja `ena nije usmrtila dijete. U pitawu je bio poba~aj i to u tre}em ili ~etvrtom mjesecu. Mi u ku}i nismo ni primijetili da je ona trudna. Ne znam da li je i ona to znala - kazao je Yevad Yenanovi}.

Yevad Yenanovi}, suprug osumwi~ene

na wivama nedaleko od ku}e. Rekla mi je da je pala u nesvijest. Potom je do{la svijesti i krenula ku}i. Ponovo je pala na stepenicama ku}e. Ja sam je unio u ku}u, odveo u kupatilo gdje se malo oprala. U kupatilu je krvarila, a potom legla u krevet. Po{to joj je bilo lo{e, pozvao sam kom{iju koji ima kombi, pa smo je odvezli qekaru - ispri~ao je Yenanovi}. Rekao je da je sqede}eg dana zakopao krvavu haqinu i jo{ neke krpe koje su kasnije prona|ene. Naveo je da je poslije dolas ka pa tolo ga i poli ci je pokazao mjesto gdje je zakopao krpe, ali mu je patolog rekao da to nije beba ve} samo ugru {ci krvi. Po sli je toga prona|eno je tijelo novoro|en~eta. Tijelo novoro|en~eta prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu RS, gdje je obavqena obdukcija.

DOBOJ - Iz ku}e vlasni{tvo B. [. u Doboju nepoznate osobe ukrale su nakit i novac u vrijednosti od oko 4.000 maraka, istakli su u CJB Doboj. Vlasnica ku}e prijavila je da je ukraden `enski sat, zlatni nakit i novac. - Uvi|ajem nisu prona|eni tragovi provale, niti premeta~ine po stvarima istakli su u policiji. G. O.

Sokolac

Prijava zbog napada
SOKOLAC - Protiv \. M. iz Sokoca podnesen je zahtjev za pokretawe prekr{aj nog pos tup ka zbog toga {to je fizi~ki napao D. S., saop{teno je iz CJB Isto~no Sarajevo. Osim ovoga dodaje se da je prekr{ajna prijava podnesena i protiv M. \., vlasni ka ka fi }a "Ha va na", zbog naru{avawa javnog reda i mira bukom. N. T.

Otkriveno deset ilegalnih migranata sa Kosova
SARAJEVO - Zajedni~ka patrola jedinice grani~ne policije BiH Gorica i Policijske stanice Imotski MUPa Hrvatske otkrile su deset osoba sa podru~ja Kosova u ilegalnom prelasku granice, saop{teno je iz Grani~ne policije BiH. Navodi se da su ilegalni migranti otkriveni u mjestu Ara~i}i, na teritoriji Hrvatske. Me|u wima je bilo osmoro djece i dvije odrasle osobe. Migranti su privedeni u Policijsku stanicu Imotski. Naknadno su otkrivene i privedene ~etiri osobe koje su im pomogle da ilegalno pre|u granicu. N. T.

Za dva mjeseca u Sarajevskom Maloqetnik ukrao kantonu ukradeno 156 vozila zlatni nakit iz ku}e
SARAJEVO - Broj kra|a automobila u Kantonu Sarajevo pove}an je tokom oktobra i novembra ove godine potvrdio je za agencije portparol MUP-a Irfan Nefi}. Prema podacima policije, u Sarajevu je tokom oktobra i novembra ukradeno 156 vozila od ~ega je 45 prona|eno i vra}eno vlasnicima. - Tokom prvih devet mjeseci ukradeno je ukupno 580 vozila, a vlasnicima je vra}eno 180 ili 31 odsto - rekli su u MUPu Kantona Sarajevo. Dodali su da je tu`ila{tvu zbog kra|a automobila prijavqeno 58 osoba, od ~ega su ~ak 49 povratnici u ~iwewu ovih krivi~nih djela. QUBU[KI - Maloqetnik iz Qubu{kog uhap{en je zbog sumwe da je iz porodi~ne ku}e u Gorwim Radi{i}ima kod Qubu{kog ukrao ve}u koli~inu zlatnog nakita, rekli su u policiji. Oni su dodali da je maloqetnik ukrao pet narukvica, tri lan~i}a, pet nau{nica, {est privjesaka, osam ogrlica i dva prstena. Uvi|ajem je utvr|eno da je on prona{ao kqu~ u ormari}u sa elektri~nim brojilom. Kada je u{ao u ku}u u spava}oj sobi prona{ao je akt ta{nu u kojoj je vlasnik dr`ao zlatni nakit. Torbu je obio i ukrao nakit, koji je potom prodao nepoznatoj osobi. G. O.

16 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Srbija
Nikola Selakovi}, ministar pravde

Ministar Vu~i} otvorio je samo jedan prozor i vidite {ta smo ugledali. Du{ko Kova~evi}, dramski pisac

Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve
Nikoli} pro{le sedmice razgovarao sa patrijarhom Irinejom

"Pa {ta ako je pomo}nik osu|ivan?"
BEOGRAD - Nema ni~ega spornog u tome {to je sada{wi pomo}nik ministra pravde krivi~no osu|ivan zbog tu~e u kafani, izjavio je ju~e ministar pravde Nikola Selakovi}. Ministar pravde je rekao za B92 da su wemu bitne sposobnosti, i da je pomenuti pomo}nik doprinio tome da EU prvi put pohvali srpsko pravosu|e. Pomo}niku ministra pravde ^edomiru Backovi}u Advokatska komora Vojvodine 2005. godine odbila je zahtjev za upis u Imenik advokata i ocijenila da "nije dostojan" da obavqa advokatsku du`nost. On je, ina~e, pravosna`no osu|en na kaznu zatvora od {est mjeseci, uslovno na dvije godine, pred Op{tinskim sudom u Somboru, jer je bio u~esnik tu~e u ugostiteqskom objektu "Dubrava" u rodnom Somboru 22. aprila 2003. godine.

Kosovski sud donio odluku

Sadiki }e biti izru~en Slova~koj
PRI [TI NA - Ko sov ski sud odlu~io je da albanski narko-bos Baki Sadiki treba da bude izru ~en Slova~koj, u kojoj je osu|en na 22 godine zatvora zbog trgovine dro gom, pre ni je le su agencije. Sud u Slova~koj osudio je Sadikija u septembru 2011. godine. Me|utim, albanski narkobos uspio je da pobjegne iz Slova~ke, a Interpol ga je kona~no uhapsio u oktobru na Kosovu. Sa di ki je okrivqen za nad gledawe tran spor ta i distribucije najmawe {est po{iqaka heroina iz Turske u Slova~ku izme|u 2007. i 2008. godine. Slova~ka je putem EULEXa poslala zahtjev Kosovu da

joj izru~i Sadikija. Ministar stvo spoqnih po slo va Slova~ke je najprije ~ekalo da od Ministarstva pravde do bi je sve obu hva tnu doku mentaciju o ovom slu~aju, koja mu je dos tavqena 9. novembra.

Agencija za borbu protiv korupcije

SPC upozorava "sada{we vlasti da je namera EU, NATO-a i drugih koji vr{e pritisak na Srbiju da se politi~ke snage sa srpskim predznakom primoraju da prihvate secesiju Kosova"
BEOGRAD - Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve smatra da je "nedopustivo uspostavqawe granica na administrativnim prelazima izme|u central ne Srbi je i Ko sova", prenijele su agencije. SPC je pro tiv "uspos tavqawa granica tim pre {to jo{ nije dobijen stav Ustavnog suda o tom pitawu".

Nedopustivo postavqawe granica sa Kosovom
Sinod je pismom obavijestio predsjednika i Vladu Srbi je kao i dru ge dr`a vne insti tu ci je da je "uspos tavqawe granice izme|u KiM i ostatka Srbije pod maskom integrisanog upravqawa administrativnim prelazima nedopustivo", objavili su srpski mediji. Crkvena vlada o~ekuje od dr`avnih vlasti da "stave van snage sve odluke prethodne vlade donijete na {tetu dr`avnih interesa, a bez saglasnosti Skup{tine Srbije i da zahtijevaju vra}awe na snagu Rezolucije 1244 SB UN", kao i da "na navedena pitawa odgovore saglasno nacionalnim i dr`avnim interesima". Sinod pita "za{to predstavnici dr`ave Srbije pregovaraju sa Ta~ijem, za kojim je raspisana poternica zbog zlo~ina, za{to se ne insistira na istra`ivawu zlo~ina nad Srbima i procesuirawu zlo~inaca na albanskoj strani pre nego {to se nastave pregovori sa Pri{tinom".

Oznake
Srbija se obavezala da }e u sqede}ih sedam dana biti primijewen sporazum o integrisanom upravqawu prelazima. Pripreme su po~ele, a primjena prvo ~eka prelaze Jariwe i Merdare. [ef beogradskog pregovara~kog tima za tehni~ki dijalog sa Pri{tinom Dejan Pavi}evi} rekao je da na administrativnim prelazima ne}e biti zastava ni Srbije ni takozvane dr`ave Kosovo niti bilo kojih drugih oznaka dr`avnosti. vi nasilnom odvajawu na{e ju`ne pokrajine". Ka ko je re~e no u vrhu SPC, Sinod je pro{le nedjeqe na sjednici u pro{irenom sas ta vu odlu ~io da Tomislavu Nikoli}u, koji je nedavno zatra`io mi{qewe SANU o rje{avawu kosovskog problema, iznese svoj stav i duboku zabrinutost zbog doga|aja na KiM. Nikoli} je pro{log petka primio tro~lanu crkvenu delegaciju, u kojoj su pored patri jarha srpskog Iri ne ja bili i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i episkop ba~ki Irinej.

SINOD UPUTIO pismo predsjedniku i Vladi
SPC upozorava "sada{we vlasti da je namera EU, NATO-a i drugih koji vr{e priti sak na Srbi ju da se politi~ke snage s nacionalnim i srpskim predznakom primoraju da prihvate fakti~ku secesiju KiM, umesto wihovih miqenika u strankama prethodne vlasti, te da se na taj na~in onemogu}i Srbiji da se i budu}nosti suprotsta-

Stiglo 14 prijava za direktora
BEOGRAD - Agenciji za borbu protiv korupcije do sada je pristiglo 14 prijava na konkurs za izbor direktora Agencije, prenosi Tanjug. - Zakqu~no sa nedeqom Agenciji je pristiglo 14 prijava rekla je portparol Agencije za borbu protiv korupcije Aleksandra Kosti} i dodala da rok za prijavu isti~e u srijedu, 5. decembra. Odbor Agencije za borbu protiv korupcije raspisao je 20. novembra javni konkurs za direktora te institucije, a me|u potrebnim uslovima su zavr{en pravni fakultet, najmawe devet godina radnog iskustva i da kandidat nije ~lan politi~ke stranke. Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju je imenovao Odbor Agencije, a u~esnici konkursa imaju rok od 15 dana za podno{ewe prijava.

Dragan \ilas, predsjednik Demokratske stranke

DOBRA VIJEST

NI[
Maloqetni S. S. (15) je poginuo, jedna maloqetnica je te`e, a jo{ ~etiri osobe su lak{e povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i u selu Grdetinu u aleksina~koj op{tini. S. S. je poginuo kao putnik u automobilu "fijat punto".

Ciq da DS postane vode}a stranka u Srbiji
BEOGRAD - Predsjednik Demokratske stranke i gradona~elnik Beograda Dragan \ilas izjavio je da je wegov ciq da DS preuzme mjesto vode}e stranke u Srbiji na kojem se "trenutno ne nalazi", prenijele su agencije. - DS zaslu`uje da bude vode}a stranka, po kvalitetu qudi i po svemu {to se radilo u ovih 20 godina. Moj posao }e biti da qudi koje imamo i koji su dobro radili svoj posao do|u u prvi red i da qudi po~nu da nas gledaju kroz wih i wihova djela - rekao je on za TV B92.

KOSOVSKA MITROVICA
Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije dodijelila je jednokratnu nov~anu pomo} porodicama novoro|ene djece u 2012. godini na teritoriji Pokrajine.

VU^I] IMA ve}e probleme od smjene vlasti
\ilas je istakao da u najkvalitetnije qude DS-a spadaju Bojan Pajti}, Miodrag Raki},

LO[A VIJEST

geneti~ar Miodrag Stojkovi}, \ilasova biv{a supruga Milica Delevi} i Aleksandar [api}. Gradona~elnik Beograda je dodao da misli da lider SNS-a i prvi potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i} u ovom trenutku ima ve}e probleme i ozbiqniji posao nego {to je promjena vlasti u Beogradu.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 17

De`er: Kqu~an sastanak Da~i} - Ta~i - E{ton
BEOGRAD - [ef delegacije EU u Srbiji Vensan De`er izjavio je ju~e da je dana{wi sastanak Ivice Da~i}a, Ha{ima Ta~ija i Ketrin E{ton od kqu~nog zna~aja za dobijawe datuma, prenosi Tanjug. De`er je rekao da nema novih uslova niti iznena|ewa kada su u pitawu zahtjevi koje treba ispuniti i naglasio da tre}i sastanak Da~i}a i Ta~ija dolazi u pravo vrijeme. - Mnogi zakqu~ci i odluke (Evropskog) Savjeta }e zavisiti od dostignu}a koja }e biti ostvarena sutra. To je kqu~an sastanak, bi}e sastanaka i poslije toga, ali idu}i korak po korak, ovaj se de{ava u veoma va`noj ta~ki - kazao je De`er.

Vlasnik "Delta holdinga" saslu{an u Upravi kriminalisti~ke policije

Vijesti
Kragujevac

Mi{kovi}a saslu{avali ~etiri sata
Mi{kovi} nije `elio da daje izjave poslije saslu{awa. On je stigao pred zgradu MUP-a u 11 ~asova u crnom BMW-u iz kog je sam, bez advokata, u{ao na zapadni ulaz Palate Srbija
BEOGRAD - Vlasnik "Delta holdinga" Miroslav Mi{kovi} saslu{an je ju~e u Upravi kriminalisti~ke policije, a kako RTS saznaje, povod za saslu{awe, koje je trajalo ~etiri sata je slu~aj konverzije zemqi{ta u Bloku 53 na Novom Beogradu. Policiji i tu`ila{tvu odgovarao je na pitawa u vezi sa poslovawem wegovog preduze}a "Delreal", u svojstvu gra|anina. Mi{kovi} nije `elio da daje izjave poslije saslu{awa. Direktor policije Milorad Veqovi} potvrdio je da na saslu{awu nije bilo rije~i o "Nibens grupi", s obzirom na to da je Mi ro slav Mi{kovi} rekao da on nije spreman za razgovore o tom predmetu, tako da }e idu}ih dana obaviti razgovor. - Opet u svojstvu gra|anina i uz prisustvo postupaju}eg tu`ioca razgovara}emo s wim o tim okolnostima, gde }emo opet videti {ta je wegovo vi|ewe svega toga. Sve }emo to predo~iti tu`iocu, a tu`ilac }e dati kona~nu i odlu~uju}u re~ rekao je ju~e direktor policije Milorad Veqovi} za B92. Sela kovi} je re kao "da 'Delreal' nije jedina tema, da ih ima jo{ i da bi zanimqivo bilo da se ispita 'Nibens grupa'". - Znate {ta je sve pratilo "Nibens grupu" i koliko je tu povezanih lica, ali u svakom slu~aju, gra|ani }e biti adekvatno i a`urno obave{teni o tome {ta se bude radilo u budu}nosti - rekao je Selakovi}. Mi{kovi} je stigao pred zgradu MUP-a u 11 ~asova u crnom BMW-u iz kog je sam, bez advokata, u{ao na zapadni ulaz Palate Srbija. Vlasnik "Delte" nije `elio da daje izjavu ni prije saslu{awa i samo je mahnuo brojnim novinarskim ekipama koje se nalaze ispred zgrade. Nedu go po sli je ulas ka Mi{kovi}a, iz zgrade je iza{la predsjednik UO "Luke Beograd" i biv{i potpredsjednik "Del ta hol din ga" Ivana Veselinovi}. Ona je u{la u BMW kojim se dovezao Mi{kovi} i oti{la. Po zakonu, saslu{awe gra|anina, mo`e da traje najvi{e ~etiri sata, koliko je i trajalo saslu{awe Mi{kovi}a. saslu{awa. Mi{kovi} je gra|anin Srbije koji je 26 i 27 godina pozivao na saslu{awe i saslu{avao. Ovo je prvi put da neko wega poziva na saslu{awe i da }e on biti saslu{an - rekao je Selakovi}. On je dodao da }e se cijeli postupak odvijati u skladu sa zakonom. Ukazuju}i da ne zna da li je slu~aj Mi{kovi}a bio ranije pokrenut, on je dodao da ta tema ne}e biti zata{kana. Selakovi} je dodao i da }e mo`da jedna od tema razgovora sa Mi{kovi}em biti i privatizacija "C marketa". Ranije je najavqeno da }e kada zavr{i saslu{awe, poliMiroslav Mi{kovi} sti`e na saslu{awe FOTO: TANJUG

Uhap{en zbog monstruoznog ubistva
KRAGUJEVAC - Dejan C. uhap{en je ju~e zbog sumwe da je ubio svoju suprugu Nata{u C. u dvori{tu porodi~ne ku}e u Kragujevcu. Osumwi~enom je odre|ena mjera zadr`avawa do 48 ~asova. Kako se navodi u saop{tewu, ubistvo se dogodilo u nedjequ u Kragujevcu. Dejan C. je poslije rasprave fizi~ki napao suprugu i gurnuo je kroz prozor sa spratnog dijela ku}e. Dok je ona povrije|ena le`ala na zemqi, Dejan je pri{ao i no`em joj zadao duboku posjekotinu u predjelu vrata.

Beograd

Cviji}eva pred sudom
BEOGRAD - Su|ewe vodi teqki RTS-a Pe tri Cviji} (35) zbog optu`bi da je 9. januara, na pje{a~kom prelazu u Vodovodskoj ulici, automobilom udarila Slobodana Baji}a (73) koji je preminuo od zadobijenih povreda, nastavqa se danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Voditeqka se brani sa slobode i negira krivicu, ali se od incidenta ne pojavquje na nacionalnoj televiziji, na kojoj je ~itala vijesti.

SELAKOVI]: Ovo je samo jedno u nizu saslu{awa
Kako je objasnio ministar pravde Nikola Selakovi} to {to je Mi{kovi} do{ao sam moglo bi da zna~i da sve ono {to je ju~e rekao na saslu{awu ne}e mo}i da bude iskori{}eno za eventu alno pokretawe krivi~ne prijave. - Ovo je samo jedno u nizu

ISTRAGE
Timovi Tu`ila{tva i policije provjeravaju nekoliko spornih privatizacija, me|u kojima su i one u kojima su u~estvovale firme ~iji je Miroslav Mi{kovi} vlasnik. Na tom spisku su "Luka Beograd", "C market", putarska preduze}a koja su preprodata "Nibens grupi", a predmet istrage je i konverzija zemqi{ta na Novom Beogradu na kojem treba da gradi Mi{kovi}eva firma "Delreal".

ci ja na pra vi ti slu `be nu biqe{ku i proslijediti je Tu`ila{tvu za organizovani kriminal, koje ima vi{e mogu}nosti: da je odbaci, da je usvoji i nalo`i prikupqawe novih dokaza ili eventualno pokrene istragu. Kompanija "Delta" Miroslava Mi{kovi}a je 2001. godine potpisala ugovor sa Gra|evinskom direkcijom za izgradwu o kori{}ewu zemqi{ta. Idu}e godine "Delta" raspisuje oglas, `eli jo{ nekog ko bi sa wom upravqao tim zemqi{tem. Na oglas se javio jedino "Delreal", za koji se kasnije ispostavilo da je, tako|e, Mi{kovi}eva firma. Ona je 2009. godine podnijela zahtjev da se to zemqi{te konvertuje iz prava kori{}ewa u pravo svojine. Uo~i saslu{awa, kompanija "Delta holding" saop{tila je da nije vlasnik tog zemqi{ta, ve} da je zahtjev za konverziju prava kori{}ewa u vlasni{tvo nad zemqi{tem podnijet, ali da postupak nije zavr{en.

Tibor Varadi

Nikoli} zaslu`uje priznawe
NOVI SAD - Profesor prava Tibor Varadi ocijenio je ju~e da predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} "zaslu`uje priznawe" jer je pomilovao dvojicu Ma|ara koji su bili osu|eni na dugogodi{we zakonske kazne zbog slu~aja iz 2004. godine, kada su sa jo{ trojicom mladi}a brutalno prebili Zorana Petrovi}a u Temerinu.

Po`ar u zgradi Narodnog pozori{ta
BEOGRAD - U po`aru koji je u nedjequ pred pono} izbio u Narodnom pozori{tu i zahvatio posqedwi sprat zgrade, dvije osobe su povrije|ene, a pri~iwena je mawa materijalna {teta, prenijele su agencije. Zahvaquju}i brzom reagovawu vatrogasaca, koji su u zgradu u{li pet minuta poslije poziva, po`ar je ubrzo uga{en, ali su se dvojica radnika obezbje|ewa nagutala dima, te su preba~ena na VMA. Nezvani~no, do po`ara je do{lo zbog elektri~nih instalacija koje je jo{ pro{le zime o{tetio led. Ispred Narodnog pozori{ta ju~e se okupilo i nekoliko glumaca, me|u wima i Marko Nikoli}. V.d. upravnika Narodnog pozori{ta Dejan Savi} izjavio je da Velika scena teatra jedno vrijeme ne}e raditi, dok }e mala scena "Ra{a Plaovi}" normalno funkcionisati.

Albanci tra`e istragu Fabiju: KFOR pod protiv Karle del Ponte komandom EU
BEOGRAD - Vlada Albanije saop{tila je ju~e da }e tra`iti od me|unarodnih institucija da pokrenu nezavisnu istragu protiv Karle del Ponte, prenijele su agencije. U saop{tewu se dodaje da je vlada "{okirana" nedavnom izjavom tu`ilaca Tribunala da je Karla del Ponte podigla optu`nicu protiv Ramu{a Haradinaja bez dovoqno dokaza. Iz kabineta albanskog premijera Saqija Beri{e navedeno je da je biv{i tu`ilac Ha{kog tribunala Yefri Najs rekao nedavno da tada{wi tu`ilac Karla del Ponte snosi veliku odgovornost zbog osloba|awa Haradinaja i hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Marka~a. Najava iz Tirane je uslijedila samo nekoliko dana nakon {to je oslobo|en Haradinaj. BEOGRAD - [ef francuske diplomatije Loran Fabiju planira da predlo`i da vrhovni vojni {tab EU preuzme komandu nad snagama KFOR-a na Kosovu u Metohiji, prenijele su agencije. Prema diplomatskim izvorima prijedlog }e biti iznesen na sastanku {efova diplomatija zemaqa NATO-a danas u Briselu. Ministri inostranih poslova zemaqa ~lanica NATO-a }e za jedno s vi sokim pred sta vni kom Evropske unije Ketrin E{ton razmotriti stawe na Kosovu i nastojawa nekih zemaqa zapadnog Balkana da pospje{e izglede za ulazak u NATO i EU, a prema izvorima iz diplomatskih krugova Francuska bi mogla predlo`iti da komandu KFOR-a preuzme vojna struktura EU.

Gwilane

Francuzi obnovili srpsku {kolu
GWILANE - Francuska NVO "Solidarnost za Kosovo" ju~e je sve~ano otvorila renoviranu Osnovnu {kolu "Bora Stankovi}" u selu Stra`a kod Gwilana. Osniva~ ove NVO Arno Gujon je istakao da je {kola renovirana donacijama brojnih francuskih donatora i da je vrijednost investicije 15.000 evra.

18 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Region
Davor Gjenero, politi~ki analiti~ar

Objava registra boraca nije dobra u ovom trenutku zbog Srbije Mladen Marka~, hrvatski general

FOTO: TANJUG

Gotovinu samo zanima pozicija predsjednika
ZAGREB - Hrvatski politi~ki analiti~ar Davor Gjenero izjavio je da generala Antu Gotovinu zanima samo pozicija predsjednika i dodao da je toga svjestan i predsjednik Ivo Josipovi} i da mu je zato ponudio savjetni~ku poziciju u svom timu, prenijela je Anadolija. Gjenero je ocijenio da }e se Gotovina u budu}nosti sigurno politi~ki anga`ovati. - Uvijek qudi koji imaju takvu poziciju u dru{tvu, prije ili poslije, do|u u situaciju da u|u u politiku i onda to defini{u re~enicom: "Ja to nisam htio, ali to narod tra`i od mene". To je ta degolisti~ka paradigma. To }e se dogoditi prije ili poslije i kod Gotovine. No, Gotovina je puno boqe pripremqen nego {to je ve}ina qudi o~ekivala da }e biti - tvrdi Gjenero.

Tirk ~estita Pahoru

Dodik
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ~estitao je ju~e Borutu Pahoru na izboru za predsjednika Slovenije i po`elio mu puno uspjeha u obavqawu ove du`nosti. - Uvjeren sam da }e, tokom Va{eg predsjedni~kog mandata, Republika Srpska i Slovenija nastaviti uspje{nu politi~ku, ekonomsku i kulturnu saradwu na obostranu korist i dobrobit na{ih gra|ana i naroda naveo je predsjednik Dodik.

Skandal na su|ewu Ivi Sanaderu

Advokat od svjedoka tra`io da ubla`e iskaze
^edo Prodanovi} FOTO: ARHIVA

Biv{i premijer izabran za predsjednika Slovenije

Pahor poziva na jedinstvo
Neophodno nam je povjerewe, uzajamno po{tovawe, spremnost da ~ujemo druge, rekao Pahor i dodao da }e se truditi da ispuni svako obe}awe
QUBQANA - Biv{i slovena~ki premijer Borut Pahor pozvao je na jedinstvo nacije u prvom komentaru nakon {to su izlazne ankete pokazale da je pobjednik drugog kruga predsjedni~kih izbora, a wegov rival, aktuelni {ef dr`ave Danilo Tirk, priznao je ubjedqiv poraz, prenijele su agencije. Na osnovu 99 odsto prebrojanih glasova, za Pahora je glasalo 67,44 odsto bira~a, dok je wegov protivkandidat Danilo Tirk osvojio 32,56 odsto. Pahor je pobjedu nazvao "samo po~etkom ne~eg novog, nove nade i novog vremena". - Neophodno nam je povjerewe, uzajamno po{tovawe, spremnost da ~ujemo druge rekao je Pahor. On je istakao da }e se truditi da ispuni svako obe}awe i da, kako je naveo, nema problema koji ne mo`e da se rije{i. Aktuel ni {ef dr`a ve Danilo Tirk priznao je poraz u drugom krugu predsjedni ~kih izbo ra, ali ni je analizirao razloge zbog kojih su glasa~i dali ubjedqivu pobjedu Pahoru. - Zahvaqujem svim glasa~i ma ko ji su me podr`a li, ali wih je bilo veoma malo da dobijem drugi mandat - rekao je Tirk. Komentari{u}i malu izlaznost gra|ana na izbore, po neslu`benim rezultatima oko 40 odsto, Pahor je rekao da povjerewe u dr`avne institucije treba da bude vra}eno, ali i da te institucije treba da zaslu`e to povjerewe.

ZAGREB - Svjedo~e}i u slu~aju "Fimi medija" biv{i radnik splitskog HDZ-a i Vlade Ida Kaveq izjavila je ju~e da je ^edo Prodanovi}, advokat optu`enog biv{eg premijera i predsjednika HDZ-a, jednom svjedoku savjetovao da ubla`i iskaz protiv Ive Sanadera, kojem se zajedno sa wegovom biv{om strankom sudi za izvla~ewe 70 miliona kuna iz dr`avnih institucija i firmi, prenijele su agencije.

Odgovaraju}i na pitawa tu`ioca USKOK-a @eqke Moste~ak svjedok Ida Kaveq je kazala da je u subotu oko podneva pozvala biv{i Sanaderov saradnik Bjanka Matkovi} i zamolila da "ranije" do|e u Zagreb da bi se posavjetovala sa Sanaderovim advokatom. Potom je u nedjequ, zajedno sa jo{ tri svjedoka, do{la u Prodanovi}ev stan, gdje im je podijelio iskaze iz istrage, rekav{i im da ih ukratko ponove.

DEMONSTRANTI: Ovo nisu protesti ovo je pobuna
Reaguju}i na izbor Boruta Pa ho ra za pred sjedni ka Slovenije, predsjednik slovena~kog parla men ta Gre gor Virant ocijenio je da nije po bi jedio sa mo Pa hor, ve} "umjerena, konstruktivna politika centra usmjerena na rje{ewa". Gradona~elnik Qubqane

Makedonsko ministarstvo podnosi prijavu

Vojnici davali 2.000 evra mita za misiju?
SKOPQE - Makedonsko Ministarstvo odbrane podnije}e krivi~nu prijavu protiv nepoznatog lica poslije navoda da su makedonski vojnici pla}ali po 2.000 evra da bi bili upu}eni u mirovnu misiju u Avganistanu, prenijele su agencije. Profesionalni vojnici se ohrabruju da prijave ako im je neko tra`io novac da bi bili izabrani za u~e{}e u misiji i garantuje im se da prijava ne}e uticati na wihovu profesionalnu karijeru, nezavisno ko je bio umije{an u nelegalne aktivnosti, saop{tilo je Ministarstvo odbrane. Vojska i Ministarstvo su najavili da }e otvoriti besplatnu telefonsku liniju za prijavqivawe korupcije i kriminala u armijskim redovima.

Zoran Jankovi} rekao je da, uprkos tome {to je podr`ao Tirka, novoizabranom predsjedniku `eli sve najboqe i dodao da su glasa~i uvijek u pravu. Posqedwih nekoliko sedmica Sloveniju potresaju veli ke de monstra ci je zbog te{ke ekonomske situacije, zbog kojih je slovena~ka vlada bila primorana da uvede o{tre mjere {tedwe. Protesti su nastavqeni i ju~e u najve}im slovena~kim gradovima, a slovena~ka policija saop{tila je da je uhapsila tri osobe zbog sumwe da su organizovale nemire na protestima u Qubqani u petak. De mon stran ti su uo~i sino}nih protesta poru~ili: Ovo nisu protesti, ovo je pobuna, op{tenarodni ustanak.

Milo \ukanovi} saop{tio prijedlog sastava Vlade na sjednici GO DPS-a

Luk{i} novi {ef diplomatije Crne Gore
PODGORICA - Mandatar za sas tav no ve Vla de Crne Gore Milo \ukanovi} predlo`io je za novog {efa crnogorske diplomatije dosada{weg premijera Igora Luk{i}a, prenijele su agencije. \ukanovi} je prijedlog sastava Vlade saop{tio na sjednici Glavnog odbora DPS-a u nedjequ uve~e. Sada{wi guverner Centralne banke Crne Gore Radoje @ugi}, prema informacijama iz DPS-a, bi}e novi ministar finansija, a ranije je iz SDP-a saop{teno da }e svog partijskog kolegu iz te stranke na funkciji ministra unutra{wih po slova Iva na Brajovi}a zamijeniti Ra{ko Kowevi}. Brajovi} bi preuzeo funkciju ministra saobra}aja i pomorstva, dok }e poqoprivredom ubudu}e rukovoditi Petar Iva novi}, sada{wi direktor Agencije za promociju stranih investicija. za danas sjednicu na kojoj }e \ukanovi} predstaviti program i sas tav nove Vlade. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapi} kazao je da je sjedni ca od go |e na na zah tjev opozicionih partija zbog de{avawa u Nik{i}u. Opozici ja je na izbo ri ma u Ni k{i }u osvo ji la ve }i nu, ali je tokom glasawa o predsjedniku Skup{tine do{lo do preokreta, po{to je odbornik Pozi ti vne Crne Go re Drago \urovi}, na zaprepa{}ewe opozicionih kolega, podr`ao kandidata iz DPS-a Sowu Nik~evi}.

DOBRA VIJEST

VARA@DIN
Djevoj~ica (11) te{ko je povrije|ena u naletu automobila u Petrijancu kraj Vara`dina. Na wu je, dok je prelazila ulicu, automobilom naletio voza~ (27). Uvi|ajem je utvr|eno da je voza~ vozio prebrzo i da vozilo nije bilo tehni~ki ispravno.

PODGORICA
Sajmu vina, koji je za dane vikenda prvi put odr`an u {oping centru Mal of Montenegro u Podgorici, prisustvovalo je, po rije~ima organizatora, trideset izlaga~a, me|u kojima su bili ~lanovi Nacionalnog udru`ewa vinara i vinogradara, lokalni proizvo|a~i, uvoznici i distributeri vina, kao i proizvo|a~i iz regiona.

PREDSTAVQAWE nove Vlade odgo|eno za danas
Skup{tina Crne Gore odgodila je, na zahtjev opozicije,

LO[A VIJEST

Igor Luk{i}

FOTO: ARHIVA

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 19

20 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Svijet
FOTO: AGENCIJE

Egipatske novine ju~e su iza{le u znak protesta protiv spornog novog ustava, a na pojedinim naslovnim stranicama na{ao se i naslov "Ne diktaturi". Karikatura na kojoj se nalazi jedna novina u

TOP STORIES CNN

qudskom obliku, koja je vezana lancima, u jednoj }eliji, objavqena je na naslovnim stranama vi{e nezavisnih dnevnika, uz konstataciju "da planirani Ustav poni{tava prava i ograni~ava slobode".

Snijeg u Rusiji stvorio saobra}ajni kolaps "epskih razmjera"

Iskori{tavawe u Banglade{u

Djeca rade za deset dolara mjese~no
DAKA - ^etiri miliona djece mla|e od 14 godina, u ju`noj azijskoj dr`avi Banglade{u, ve}i dio dana provode rade}i pod te{kim uslovima i bore}i se za egzistenciju, a mjese~ni prihod od rada ove djece ne prelazi deset dolara. Banglade{ je zemqa koja se godinama bori sa ekonomskom krizom i u kojoj minimalna mjese~na plata iznosi 50 dolara, dok policijski slu`benici u prosjeku zarade oko 250 dolara. Nezaposlenost u ovoj zemqi je ekstremno visoka. Iako je jo{ od 1992. godine zabraweno iskori{tavawe djece za rad, veliki broj mali{ana u Banglade{u ilegalno se koristi kao jeftina radna snaga. Ve}ina djece, u `eqi da pomognu siroma{nim roditeqima, rade na pijaci, u livnicama, ciglanama, kao i na `eqezni~kim stanicama. Ta djeca rade u veoma lo{im uslovima.
U koloni bilo oko 4.000 kamiona

Kolona od 200 kilometara
Situacija se dodatno zakomplikovala kada su na ulice iza{li kamioni za ~i{}ewe snijega koji su manevrisali izme|u vozila
MOS KVA - Zbog swe `nih padavina kod ruskog grada Tver for mi ra la se kolona duga 200 kilometara, a u sao bra }aj nom kolap su "epskih razmera" u~estvovalo je oko 4.000 kamiona, javile su agencije. Dr`avna novinska agencija RIA Novosti izvijestila je da su sao bra }aj ni kolaps na auto pu tu izme |u Moskve i Sankt Peterburga, izazvali magla i gust snijeg koji pada posqedwih dana. Prvi znakovi gu`ve po~eli su se javqati ve} u petak poslijepodne, a vrhunac je zabiqe`en u nedjequ ujutro. Gu`va je stvorena zbog velikih swe`nih padavina koje su pogodile Rusiju u petak, dok se situacija dodatno zakomplikovala kada su na uli ce iza {li ka mioni za ~i{}ewe snijega koji su manevrisali izme|u vozila. Kolaps, koji se desio u sjevernom dijeNormalizacija lu Moskve, smawen je ju ~e, iako je sao bra }aj jo{ Ministarstvo za vanredne situacije, uvijek blokiran me|utim, tvrdi da se situacija noru du`ini od 53 malizuje i da zastoja ima zbog prokilometra. Ruske pu{tawa tehnike za ~i{}ewe vlasti su izjavisnijega. le da je po jedna linija u oba smjera autoputa o~i{}ena od snije ga, ta ko da se wom mo gu kretati kamioni brzinom od deset kilometara na ~as.

MA\ARSKA

RUSIJA

Protest Pjongjang protiv popisa da razmotri Jevreja odluku
BUDIMPE[TA - Vi{e od deset hiqada Ma|ara okupilo se u nedjequ u Budimpe{ti na protestu protiv prijedloga radikalnih desni~ara da se napravi popis Jevreja koji bi mogli predstavqati "rizik za bezbjednost", prenijeli su portali. Na protestu su u~estvovale i vladaju}e i opozicione stranke. Sve je po~elo kada je Marton Giongiosi iz radikalno desni~arske stranke Jobik izjavio da je vrijeme da se utvrdi "koliko je qudi jevrejskog porijekla u Ma|arskoj, posebno u parlamentu i vladi, koji predstavqaju bezbjednosni rizik. MOSKVA - Rusija je zatra`ila od Sjeverne Koreje da "razmotri svoju odluku" da ovog mjeseca lansira raketu sa satelitom za osmatrawe Zemqe. Tra`imo od vlade Sjeverne Koreje da odmah razmotri svoju odluku o lansirawu rakete. Moskva je apelovala na vlasti Sjeverne Koreje da po{tuje rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN, prema kojoj je toj zemqi zabraweno da lansira rakete. Sjevernokorejski Komitet za svemirsku tehnologiju najavio je da planira da lansira satelit za posmatrawe Zemqe izme|u 10. i 22. decembra.

MNOGI voza~i ostali bez goriva
Auto put M-10 prola zi kroz regiju Tver na sjevernom dijelu Moskve, gdje je i zabiqe`ena ova gu`va i jedan je od autoputeva sa najvi{e saobra}aja u Rusiji. Zvani~nici su rekli da je saobra}aj na auto pu tu opet u granicama normale. - Ono {to se desilo je dobro upozorewe za sve gradske slu`be tokom zimske sezone. Oni trebaju raditi na putevima, a ne u toplim kancelarijama - upozorio je ministar za vanredne situacije Vladimir Pu~kov, koji je he-

likopterom je nadletio Tversku oblast da bi se na licu mjesta uvjerio kako se realizuju mjere za otklawawe posqedica swe`ne nepogode. Hiqade voza~a je ~ekalo satima u svojim vozilima kada je temperatura iznosila pet ste pe ni ispod nule. Wima je dijeqena hrana, voda i lijekovi mada se isposta vi lo da ih ni je bi lo dovoqno za sve voza~e. Voza~i zaglavqeni u gu`vi su se `alili na kafe barove du` autoputa koji su pove}ali cijene pi}a, dok su se neki `alili na benzinske pumpe koje su ostale bez goriva. Du` autoputa su se mogli vidjeti {atori u kojima su slu`eni topla hrana i napici od strane ruskih vlasti. Neki od voza~a su bili zaglavqeni gotovo dva dana i ima li su stal no ukqu~e no grijawe u vozilima zbog niskih temperatura tako da im je nedostajalo goriva.

Viktor Janukovi~ prihvatio ostavku premijera i ministara

Poslije nesre}e u Japanu

"Pala" ukrajinska vlada
KI JEV - Ukra jinski predsjednik Viktor Janukovi~ prihvatio je ju~e ostavku premijera Mikole Azarova i wegove vlade i za tra `io da kabinet ostane privremeno u funkciji, saop{teno je na predsjedni~kom veb-sajtu. Ve}i broj ~lanova vlade, ukqu~uju}i Azarova, izabrani su za poslanike u parlamentu na izborima odr`anim 28. oktobra, zbog ~ega se o~ekivalo da formalno podnesu ostavke. Azarov je za dvije i po godine na premijerskom poloMikola Azarov

Nare|ena istraga o bezbjednosti tunela
TOKIO - Japanske vlasti ju~e su naredile inspekciju ostarjelih tunela na autoputevima poslije ru{ewa svoda u jednom u kome je poginulo devet qudi, po{to se sumwa da je uzrok incidenta bilo raspadawe podupira~a plafona. Vlada je obe}ala detaqnu istragu i rekla da }e biti potrebno ulo`iti "zna~ajne investicije" u putnu mre`u, ~iji dijelovi ukqu~uju i mjesto nesre}e na putu koji je izgra|en u vrijeme ekonomskog buma {ezdesetih i sedamdesetih. - Kao glavni uzrok nesre}e sumwamo na starewe i zamor materijala - rekao je jedan stru~wak kompanije NEXCO koja je operator tog autoputa, govore}i o tragediji u tunelu Sasago, koji prolazi kroz brda u blizini planine Fuyi, 80 kilometara zapadno od Tokija.

`aju poku{ao da obnovi veoma zadu`enu ekonomiju, koja je bila te{ko pogo|ena recesijom 2009. godine.

AZAROV nije uspio sa obnovi ekonomiju
Stopa privrednog rasta ponovo je opala ove godine, usqed slabqewa glavnih izvoznih tr`i{ta za ukrajinsku robu, prvenstveno ~elik. Azarov je neuspje{no pregovarao sa Rusijom o smawewu cijene

prirodnog gasa, za koju vlasti u Kijevu smatraju da je vi{a od tr`i{nog nivoa i da iscrpquje ukrajinsku ekonomiju. Predsjednik Janukovi~ sada mo`e da ponovo imenuje Azarova i sve ministre koji su podnijeli ostavke, ako to `eli. Ukoliko odlu~i da zamijeni Azarova, na ~elu vlade mogao bi se na }i gu verner Centralne banke Serhij Arbuzov, koji odr`ava bliske odnose sa Janukovi~em, smatraju komentatori.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 21

Tajfun "evakui{e" stanovni{tvo na Filipinima
MANILA - Sna`ni tajfun kretao se ju~e ka Filipinima, {to je nagnalo vlasti da narede hitnu evakuaciju hiqada stanovnika iz priobalnih niskih predjela, javile su agencije. Udar tajfuna "Bofa" sa vjetrovima koji duvaju 210 kilometara na ~as o~ekivao se sino}. Meteorolozi upozoravaju da bi to mogao biti najja~i tajfun koji je pogodio Filipine ove godine.

DIA u inostranstvo {aqe stotine {pijuna
DIA bi trebalo da ima oko 1.600 "skupqa~a" na pozicijama {irom svijeta, {to je dosad nezabiqe`en slu~aj. U taj pove}ani broj ukqu~eni vojni ata{ei i ostali pripadnici agencije ~ije djelovawe nije tajno
VA[INGTON - Ameri~ka vojno-obavje{tajna agencija (DIA) posla}e stotine novih {pijuna {irom svijeta, u sklo pu am bi cioznog pla na ~i ji je ciq uspos tavqawe mre`e obavje{tajaca ko ja bi po veli ~i ni konkurisala CIA, rekao je ameri~ki zvani~nik, prenosi "Va{ington post". Ciq pro je kta je transfor ma ci ja DIA, ko ja se posqedwih deset godina bavila s dva rata, u obavje{tajnu mre`u usmjerenu na nove prijetwe, blisku CIA i elitnim specijalnim jedinicama. Kad se {irewe zavr{i, DIA bi trebalo da ima oko 1.600 "skupqa~a" na pozicijama {irom svijeta, {to je dosad ne za biqe`en slu ~aj za agenciju koja je proteklih godina na terenu imala nekoliko stotina agenata. U taj pove }a ni broj ukqu~eni su vojni ata{ei i ostali pripadnici agencije
FOTO: ARHIVA

Ameri~ka vojno-obavje{tajna agencija {iri mre`u obavje{tajaca

Vijesti
Meksiko

Prona|ena raskomadana tijela
SIJUDAD MEKSIKO U gradu Toreon na sjeveru Meksika na|eno je devetoro ubijenih qudi, o~igledno `rtava novog nasiqa u vezi sa drogom, a tijela sedmoro `rtava bila su ras ko mada na. Sedam mu {kih glava i trupova, zajedno sa ru ka ma, {a ka ma, nogama i stopalima, prona|ena su u crnim plasti~nim kesama u ku}i koja se ko ris ti kao po slovni pros tor, ja vi le su ju ~e agencije. Tijela druga dva mu{karca, izre{etana mecima, na|ena su u drugom dijelu ovog industrijskog grada.

Kolumbija

Ubijeno 20 pripadnika FARC-a
Pripadnici DIA

~ije djelovawe nije tajno. Ameri~ki zvani~nici navode da }e se {irewe mre`e obaviti u periodu od pet godina i popuni}e se novom genera ci jom taj nih age na ta. Uvje`bava}e ih CIA u saradwi sa Ope ra ti vnom ko man dom specijalnih snaga, a zadatke }e dobijati od Ministarstva odbrane.

ULOGA DIA
Me|utim, DIA ve} dugo ima zna~ajnu ulogu u procjeni i identifikaciji ciqeva za ameri~ku vojsku, koja je proteSjedi{te DIA u Pentagonu

klih godina otvorila niz baza za bespilotne letjelice, od Avganistana do istoka Afrike, pi{e "Va{ington post".

DIA i CIA formira}e ogromnu {pijunsku mre`u
Prema zvani~nicima, obavje{tajni prioriteti Pentagona su isla mis ti ~ki militanti u Africi, trgovina oru`jem iz Sjeverne Koreje i Irana, te vojna modernizacija koju sprovodi Kina. Reformom DIA, u kombi-

naciji s rastom CIA poslije teroristi~kih napada 11. septembra 2001. godine, nasta}e {pijunska mre`a dosad nezabiqe`ene veli~ine. Taj plan odra`ava sklonost administracije predsjedni ka Ba ra ka Oba me {pijuna`i i tajnim akcijama u odnosu na primjenu konvencionalne sile. On se tako|e uklapa u nastojawa da se kodifikuju antiteroristi~ke poli ti ke u traj nom su ko bu i sakupe podaci izvan zemqe potrebni da bi se to obavilo. Za razliku od CIA, obavje{tajna slu`ba Pentagona nije ovla{}ena da sprovodi tajne operacije koje prelaze granice prikupqawa podataka, poput napada bespilotnim letjelicama, politi~ke sabota`e i naoru`avawe militanata.

BOGOTA - Najmawe 20 pripadnika pobuweni~kih Revolucionarnih oru`anih sna ga Kolum bi je (FARC) ubijeno je u vazdu{nim udarima vojske na wihov logor u pokrajini Narino, u blizini granice sa Ekvadorom, saop{tila je kolumbijska vojska. Najmawe tri pobuweni~ka logo ra bom bardova na su tokom operacije, izjavio je lokalni vojni komandant, general Leonardo Barero. Na pad je izveden na kon {to je kolumbijski predsjednik Huan Manuel Santos upozo rio ~el ni ke FARC-a da imaju mawe od godinu da u pregovorima postignu kraj najdu`e pobune u Latinskoj Americi.

SAD

Vatikan novim mjerama spre~ava curewe informacija

Priznati la`i o duvanu
VA[INGTON - Federalni sud Va{ingtona obavezao je duvanske koncerne u SAD da javno priznaju pred Amerikancima la`i, te otkriju istinu o {teti po zdravqe pu{a~a i onih koji su "osu|eni" na pasivno pu{ewe. Rok za priznawe je 1. mart idu }e godine, do kada duvanski koncerni moraju da odlu~e na koji na~in }e to u~initi, prenijele su agencije. Du vanskim fir ma ma je predlo`eno nekoliko varijanti, a svaka je gora od druge. Kompanije moraju da iska`u kajawe putem radija, televizije, {tampe ili na internetu.

Papu ~uva Monsiwor 007
RIM - Sve{tenstvo i zaposleni u Vatikanu dobi}e nove identifikacione kartice sa mikro~ipom u okviru novih bez bjedno snih mje ra osmi{qenih radi spre~avawa eventualnog ponavqawa skandala "Vatiliks", prenijeli su portali. Mnogo o{trije mjere bezbjednosti ve} su uvedene za svakoga ko `eli da pristupi arhivi, fotokopirnici, dosije ima i doku men ti ma. Bez striktnog odobrewa nije mogu} pristup papskim apartmanima, ukqu~uju}i odaje pape Benedikta [esnaestog, te kancelarije osobqa unutar Apostolske palate. Slove na~ki sve {te nik Mitja Leskovar, stru~wak za kontra{pijuna`u, zbog ~ega nosi nadimak Monsiwor 007, zadu`en je za sprovo|ewe novih bezbjednosnih procedura sa identifikacionim karticama koje treba da stupe na snagu od 1. januara. Leskovar je odgovoran za prenos povjerqivih dokumenata izme|u Vatikana i papskih nuncija ili diplomata unutar dr`avnog sekretarijata. On nadzibezbjednosti u novijoj istori ji sjedi {ta Ka toli ~ke crkve.

SVE[TENSTVO dobija identifikacione kartice sa mikro~ipom
Gabrijele je tokom su|ewa rekao da je ukrao, kopirao i odao dokumenta medijima zbog "qubavi" prema Katoli~koj crkvi i zato {to je smatrao da papini pomo}nici kriju od Benedikta [esnaestog odre|ene informacije. Osu|en je na 18 mjeseci zatvora.

re sve zahtjeve za fotokopirawe dokumenata unutar sekretarijata. Papin batler Paolo Ga-

bri jele uha p{en je u ma ju zbog kra|e povjerqivih dokumenata iz papinih odaja, {to je bilo najve}e naru{avawe

22 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

3

djevoj~ice

4

dje~aka

[esti sportski susreti udru`ewa invalida grada okupili oko stotinu u~esnika

Sportom ukazali na probleme i potrebe
Ovakvim manifestacijama `eli se skrenuti pa`wa na potrebe, interesovawa i mogu}nosti lica s invaliditetom. Grad ulo`io napore da bi olak{ao `ivot ove kategorije gra|ana, ka`e Radovanovi}eva
PI[E: DANIJELA STOKANI] danijelas@glassrpske.com Sportska takmi~ewa doprinose afirmaciji lica sa invaliditetom

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 125 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 463-025 216-661 324-310 437-222

FOTO: G. [URLAN

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 244-479 Inspekcija rada 244-479 Prosvjetna 334-600 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 334-627 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Takmi~ewem u {ahu, kuglawu, pi kadu i dru gim spor tskim dis ci pli na ma oko stotinu ~lanova iz sedam udru`ewa invalida sa podru~ja grada ju~e su u dvorani "Borik" skrenuli pa`wu na svoje potrebe i probleme sa kojima se susre}u. - Gradski odbor invalidskih organizacija preuzeo je na sebe ulogu koordinatora [estih sportskih susreta i ukupnog obiqe`avawa Dana invalida, ~ime `eli da skrene pa`wu na potrebe, interesovawa i mogu}nosti lica s invaliditetom u gradu - rekla je na~elnik Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti Adminis tra ti vne slu `be grada Qiqana Radovanovi}. Ona je is ta kla da je posqedwih de se tak godi na grad ulo `io na po re da bi olak{ao `ivot invalidima u Bawaluci. - Otklawawe arhitektonskih barijera, pru`awe pro{i re nih uslu ga so ci jal ne

za{tite koja obuhvataju i personal nu asis ten ci ju, otva rawe dnevnih centara za lica s invaliditetom, taksi prevoz za invalide neke su od pogodnosti na kojima je grad radio da bi olak{ao `ivot ove kategorije stanovnika istakla je Radovanovi}eva i dodala da je u planu izgradwa vrti}a za djecu sa posebnim potrebama.

Pred sjednik Grad skog odbora udru`ewa invalida Radovan Risti} je naglasio da su gradske vlasti prepoznale potrebe ove organizacije i da su uglavnom zadovoqni saradwom sa slu`bom grada.

SEDAM GRADSKIH udru`ewa okupqa 2.012 invalida
- Me|unarodni dan inval-

ida je dan koji se ne slavi. Tada bi trebalo da lica s inva lidi te tom is ka `u svo je probleme - izjavio je Risti}. Predsjednik Saveza invalida rada Rodoqub Jawi} je naglasio da su se predstavnici ove organizacije predstavili u nekoliko sportskih disciplina. U ~etiri sportske discipline u~estvovalo je oko 20 u~esnika u svakoj kategoriji. Pred sjednik Spor tskog dru{tva slijepih "Vid" Radomir Radanovi} ka`e da su se ekipe iz pomenutog udru`ewa takmi~ile u kuglawu i gobletu sa po 12 igra~a, a ugostili su i ~lanove Sportskog dru{tva Sarajevo. - Nadam se da }e ova sportska manifestacija doprinije ti afir ma ci ji li ca sa invaliditetom u gradu - kazao je Radanovi}. Sedam gradskih udru`ewa

Mawak novca
Swe`ana Laki} iz Saveza paraplegi~ara priznaje da se ~lanovi wihovog saveza susre}u sa mnogim problemima. - Jedna od najve}ih pote{ko}a su pare. Nemamo svoje izvore finansija, a na{i ~lanovi dolaze iz siroma{nih porodica. Najgore je to {to se svake godine 3. decembra sastajemo kako bismo rije{ili probleme, ali ~ini mi se da se svake godine ti problemi gomilaju - po`alila se Laki}eva. okupqa 2.012 invalida sa podru~ja grada, a [este sportske susrete podr`ala je i Admi nis tra ti vna slu `ba grada.

REPERTOAR
MULTIPLEKS "PALAS" PET LEGENDI 3D @anr: avantura, animirani Uloge: Alek Boldvin, Hju Yekmen, Ajsla Fi{er Termini: 16.15, 18.15, 19.15 subotom i nedjeqom u 12.15, 14.15 ZAMKA @anr: triler, drama Uloge: Erik Bana, ^arli Hanam, Olivija Vajld Termini: 17.15, 21.15 SMRT ^OVJEKA NA BALKANU @anr: komedija, drama Uloge: Emir Hayihafizbegovi}, Radoslav Milenkovi}, Nata{a Ninkovi} Termini: 18.45, 20.30, 22.15 ARGO @anr: drama, triler Uloge: Ben Aflek, Brajan Krenston, Yon Gudmen Termini: 20, 22.30 SUMRAK SAGA:PRASKOZORJE 2 @anr: fantazija, avantura Uloge: Kristen Stjuart, Robert Patinson Termini: 16.30, 20.15, 22.30, subotom i nedjeqom u 13 GUMENI TARZAN @anr: animirana komedija Uloge: Yens Andersen, Bjern Henriksen Termini: subotom i nedjeqom u 11.15 SKYFALL 007 @anr: akcija Uloge: Danijel Krejg, Halen Mekrori Termini: 17.30 subotom i nedjeqom u 14.30 MARKO MAKAKO @anr: animirani, komedija Termini: subotom i nedjeqom u 12.30 ASTERIKS I OBELIKS U BRITANIJI 3D @anr: komedija, avantura Uloge: @erar Depardije, Eduard Ber Termini: subotom i nedjeqom u 13.30 PRI^A O SAWARU @anr: animirani, avantura Uloge: Robi Dajmond, Debra Repa{i Termini: subotom i nedjeqom u 11.15 NARODNO POZORI[TE RS "Krivica" Scena "Petar Ko~i}", ve~eras u 20.30 "Lijepi, veliki, jaki" Scena "Petar Ko~i}", 5. decembra u 20.30 MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba "Jasenovac" Izlo`ba "Konzervatorski dosije" Izlo`ba "Ribe, vodozemci i gmizavci na{ih krajeva" MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba "[ta se desilo sa zbirkom Dragiwe i Voje Terzi}" GALERIJA UDAS "Jesen grafike 2012" Izlo`ba grafika Katarine \or|evi}

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-775 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 23

Tr`nica
limun naranye mandarine jabuke banane 2, 5 2 1,5 1,5 1,5 gro`|e kru{ke ananas nar kivi 3 2,5 3 3 3 paradajz krastavci paprike kupus mrkva 1,8 1,8 1,5 0,8 1,5 krompir pasuq boranija keq crni luk 0,9 4,5-14 2,5 1,5 1
FOTO: V. TRIPI]

bijeli luk karfiol poriluk {pinat patliyan

4,5 1,5 2,5 2,5 1,5

GRADSKE VIJESTI

Prazni~na prodaja na 20 {tandova

No}u smawena isporuka energije

"Toplana" od vikenda uvela novi re`im rada

Radijatori topli dan i no}
Stanove }emo grijati tokom cijele no}i, ali sa sni`enim re`imom. Po na{im procjenama, vjerujemo da }e se ovo pozitivno odraziti na vijek trajawa ~itavog sistema, ka`u u "Toplani"
PI[E: ALEKSANDAR POPOVI] aleksandarp@glassrpske.com

Tokom novogodi{wih praznika, na ukupno 20 lokacija na Trgu Krajine bi}e u prodaji prazni~ni nakit, ukrasi, ~estitke… - Utvr|ena je rang-lista najpovoqnijih ponu|a~a prema kriterijumu najvi{e cijene. Pravo u~e{}a imala su nezaposlena fizi~ka lica sa mjestom prebivali{ta u Bawaluci - rekli su u Administrativnoj slu`bi grada. Oni su naglasili da su svi ponu|a~i koji su dobili lokacije za privremenu prodaju du`ni da do 5. decembra ove godine uplate izlicitirane iznose u korist Administrativne slu`be grada i predaju zahtjev u prijemnu kancelariju broj 16 radi izdavawa rje{ewa. N. D.

Projekcija filma o automobilu na struju
Dokumentarni film "Ko je ubio elektri~ni automobil bi}e prikazan ve~eras u 20 ~asova u Domu omladine u organizaciji Omladinskog savjeta Bawaluka (OSBL) i Pokreta "Sloboda". - Prije 22 godine napravqen je konceptni automobil koji se vozio u potpunosti na struju, a poslije godina testirawa i pola milijarde dolara utro{enih na istra`ivawe i razvoj, vozilo je stavqeno u serijsku proizvodwu. Automobil }e biti nazvan EV 1 - ispri~ali su o filmu u OSBL i dodali da pomenuti film govori o pobjedni~kom usponu tvoraca tog automobila i nepravednom padu za koji su zaslu`ni mo}ni naftni lobiji. Ulaz je za sve zainteresovane besplatan. N. D.

"Toplana" od proteklog vikenda grije stanove bez prestanka u okviru probnog re`ima rada kotlovnice, po uzoru na sli~na preduze}a u okru`ewu. - To podrazumijeva grijawe tokom cijele no}i, ali sa sni`enim re`imom. Po na{im procjenama, vjerujemo da }e se ovo pozitivno odraziti na vijek trajawa ~itavog sistema, jer ne}e biti pod uticajem temperaturnih "{okova" - ka`u u "Toplani" i dodaju da je ciq da prije svega gra|ani budu zadovoqni. U pomenutom preduze}u isti~u da su se za ovaj re`im rada odlu~ili na osnovu pozitivnog iskustva drugih ovakvih kolektiva, prije svega iz Novog Sada. Gradona~elnik Bawaluke Slobodan Gavranovi} je istakao da }e poslovawe "Toplane" biti na dnevnom redu prve radne sjednice gradskog parlamenta. - Oko 21.000 doma}instava

se grije putem gradske "Toplane", a tu je i 1.500 korisnika poslovnih prostora, vrti}a, {kola… Zato je poslovawe ovog preduze}a od izuzetnog zna~aja za gradske vlasti i to pitawe ne mo`emo da ostavqamo po strani - rekao je

Gavranovi}. On je naglasio da je do sada oko 85.000.000 maraka ulo`eno u gradsku "Toplanu" i da je vrijeme da se otvori kompletna pri~a o ovom kolektivu. - U~ini}emo sve da "Toplana" funkcioni{e, ali rje-

{ewe mora da ponudi menayment i poslovna struktura preduze}a. Ako to nisu u stawu, mora}e da idu - kazao je Gavranovi}.

SISTEM "Toplane" grije 21.000 doma}instava
Dodao je da je "Toplana" u mnogo te`em vremenu i sa mawe para dovedena u boqe stawe. - Sa buyetom od oko 20 miliona maraka 1999. godine uspjeli smo da izmijenimo instalacije u Bawaluci i da obnovimo zna~ajan dio vrelovoda i tako stvorimo uslove da "Toplana" profunkcioni{e. Tada je po~ela privatizacija preduze}a i komunalna preduze}a su postala nadle`nost lokalne vlasti, a nama su ostavqene samo obaveze da gra|anima obezbijedimo pru`awe usluge. To se desilo i sa na{om "Toplanom", koja je niz godina bila izvan doma{aja gradskih organa i institucija u smislu kontrole upravqawa rekao je Gavranovi}.

NAZIVI ULICA
Odgovaraju}i na pitawa Bawalu~ana u muzi~kom paviqonu parka "Petar Ko~i}", Slobodan Gavranovi} je najavio da }e danas izdati nalog kontrolnim organima da poskidaju table na mjestima gdje postoje dvojni nazivi ulica.

^lanovi Rafting kluba "Extreme" organizuju jednodnevnu promotivnu vo`wu ~amcima za mali{ane iz Dje~ijeg doma "Rada Vrawe{evi}" uz niz drugih iznena|ewa u ponedjeqak 31. decembra. - Posqedwa aktivnost sa kojom bismo zavr{ili ovu godinu je promotivna vo`wa za {ti}enike Dje~ijeg doma. Spust ~amcima smo planirali od rafting kluba do gradskog mosta, poslije ~ega slijedi vo`wa pokretnim kolicima do Trga Krajine i uru~ivawe paketi}a - rekao je ~lan Rafting kluba "Extreme" Milan Partalo i dodao da u~esnike manifestacije o~ekuje fotografisawe i upoznavawe sa opasnostima koje donosi zima. D. S.

Rafting spust za mali{ane iz Doma

PA@WA
Suve slavine u Jevrejskoj
Zbog radova na cjevovodu, danas }e do}i do privremenog prekida u snabdijevawu potro{a~a vodom u Jevrejskoj ulici od osam do 18 ~asova. - Snabdijevawe grada vodom tokom vikenda bilo je uredno, a kvalitet isporu~ene vode za pi}e zadovoqava odredbe Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pi}e - saop{teno je iz "Vodovoda". N. D.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Na|a ^oli}, k}i Dalibora i Milene; Mihaela Gali}, k}i Miroslava i Danijele; Awa Gaji}, k}i Marinka i Nata{e; Tara Novakovi}, k}i Daniela i Marijane; An|ela Gazi}, k}i Darija i Vesne; Irina Risovi}, k}i Mom~ila i Nikoline; Katarina Lovri}, k}i Neboj{e i Daniele; Viktor @ivkovi}, sin Luke i Aleksandre; Vuka{in Pa{ali}, sin Igora i Dragane; Danilo Radovanovi}, sin Aleksandra i Du{ke; Ana Vu~en, k}i Sa{e i Dijane; Marija [erval, k}i @eqka i Jelene.

Vjen~ani:
Zoran Zari}, automehani~ar, i Miroslavka Ne{kovi}, trgovac; Goran Bogdanovi}, dipl. ekonomista, i Kristina Stanisavqevi}, apsolvent ekonomije; Zoran Popovi}, elektrotehni~ar, i Dragana Popovi}, medicinska sestra.

24 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Kultura
Ekranizacija romana Lava Tolstoja

Borislav Peki} KAKO UPOKOJITI VAMPIRA

Tim Severin VIKING KRAQEV ^OVEK

"Ana Karewina" 24. januara u Srpskoj

"Kombajn kvartet" i Sla|ana Zrni} na sceni Narodnog pozori{ta RS FOTO: A. ^AVI]

BAWALUKA - Film "Ana Karewina", koji je inspirisan istoimenim romanom Lava Nikolajevi~a Tolstoja re`irao Yo Rajt, premijeru u Republici Srpskoj ima}e 24. januara u bawalu~kom multipleksu "Palas". Scenario potpisuje Tom Stopard, naslovnu ulogu tuma~i Kira Najtli, a osim we igraju Yud Lou, Metju Makfejden, Keli Mekdonald, Olivija Vilijams, Eron Tejlor-Yonson, Domnal Glison, Ali{a Vikander. Svjetska premijera filma bila je po~etkom septembra. Najnovija verzija "Ane Karewine" predstavqa jo{ jednu saradwu izme|u junakiwe "Pirata sa Kariba" Kire Najtli i rediteqa Yoa Rajta, poslije nagra|ivanih filmova "Gordost i predrasuda" i "Pokajawe". Tolstojev roman govori o ruskoj aristokratkiwi iz 19. vijeka, supruzi i majci koja se upli}e u strasnu aferu sa mladim grofom Vronskim. A. M.

Koncert "Kombajn kvarteta" i Sla|ane Zrni} u Bawaluci

Xez avantura napunila salu
Na nastupu naslovqenim sa "Yez dejt" dio publike stajao, jer nije bilo slobodnih mjesta za sjedewe, {to dokazuje da su "Kombajn kvartet" i Sla|ana Zrni} poklonili bawalu~koj publici muzi~ku avanturu u yez stilu
PI[E: ALEKSANDRA MAXAR aleksandram@glassrpske.com

Filmska sve~anost okupila zvijezde

Dodijeqeni po~asni "Oskari" u Los An|elesu
LOS AN\ELES - Po~asni "Oskari" za izuzetnu karijeru u filmskoj industriji trojici filmskih stvaralaca, kao nagrada za humanitarni rad u toj industriji, uru~eni su na sve~anoj ceremoniji koja je odr`ana u nedjequ uve~e u Los An|elesu, javile su agencije. Dobitnici po~asnih "Oskara" mo`da nisu tako poznati {iroj javnosti, ali wihov doprinos filmskoj industriji uticao je na qubiteqe filma {irom svijeta. Dokumentarista D. A. Penebejker pomogao je da film postane vode}a industrija. Yory Stivens osnovao je Ameri~ki filmski institut i uspostavio "Kenedi" centar za nagrade. Kaskader i rediteq Hal Nidam razvio je nove na~i ne za izvo |ewe opa snih filmskih akcija. Na ceremoniji su bile mnoge zvijezde kao {to su Kirk Daglas, Tom Henks, Kvinsi Youns, Voren Bi ti, Kven tin Ta ran ti no, Yory Lukas, Stiven Spilberg, Ejmi Adams i Ri~ard Gir.

Muzi~ki festival u Ni{u

Dan posve}en Klintu Istvudu

BAWALUKA - Koncert "Kombajn kvarteta" i glumice Sla |a ne Zrni}, ko ji je odr`an u nedjequ uve~e na velikoj sceni Narodnog pozori{ta Republike Srpske u Bawaluci, privukao je brojne qubiteqe yez muzike. Nastup je naslovqen sa "Yez dejt", a ~iwenica da je dio publike stajao, jer nije bilo slobodnih mjesta za sjedewe dokazuje da su "Kombajn kvartet" i Sla|ana Zrni} poklonili bawalu~koj publici muzi~ku avanturu u yez stilu. ^lanove "Kombajn kvarteta" ~ini ~etvorka sa bawalu~ke Akade mi je umje tnos ti, Aleksandar Mihi} (gitara), Mi lan Sa vi} (kla vir),

Ogwen Petrovi} (kontrabas) i Dejan Trkuqa (bubwevi). - Sla|ana Zrni} je imala priliku da nas slu{a na nastupima u bawalu~kim klubovima i woj se dopalo kako mi to radimo. Znali smo da ona odli~no pjeva i da voli yez muziku, pa smo tako do{li do

ideje da nastupimo zajedno re kao je bubwar "Kom bajn kvarteta" Dejan Trkuqa. Ka`e da su poslije odsviranih nekoliko zajedni~kih pjesama shvatili da mogu da naprave kvalitetan nastup. - Poslije toga Sla|ana je predlo`ila da odr`imo kon-

cert u Narodnom pozori{tu Republike Srpske, na kojem bi nam ona bila gost i izvela {est pjesama - dodaje Trkuqa.

ODLI^NE reakcije publike
Bawalu~ka publika u`ivala je u zvukovima tradicionalnih yez standarda, ali i u muzici kroz koju su se provla~ili noviji etno-motivi. - Reakcije publike bile su izvan svakog o~ekivawa. Raduje nas {to ipak postoje qubiteqi yeza koji su spremni da plate ulaznicu, jer su kod nas ~esto koncerti tog tipa besplatni - kazao je Trkuqa i dodao da su tolika posje}enost i energija koja je vladala izme|u benda i publike dokazali da je koncert bio uspje{an.

ISTORIJAT
Po~eci yeza vezuju se za po~etak 20. vijeka u SAD. Prvi period u istorijatu yeza nazvan je "Wu Orleans" po mjestu postanka i nastao je mje{avinom muzike ameri~kih crnaca i evropske muzike, a zavr{ava se oko 1918. godine. Poslije Prvog svjetskog rata stvoren je novi stil, nazvan "diksilend". Oko 1930. godine nekoliko istaknutih muzi~ara, me|u kojima klarinetista Beni Gudmen, stvorilo je tzv. sving, koji se oslawa na zvu~nost velikih orkestara i pisane aran`mane.

Polemika Udru`ewa kwi`evnika Srbije i "Parobroda"

Ku}a \ure Jak{i}a postala jabuka razdora
NI[ - Jedan dan ni{kog yez festivala 2013. bi}e progla{en za "Istvud dej", u ~ast velikog glumca i rediteqa, ali i osvjedo~enog qubiteqa, poznavaoca i propagatora yeza - Klinta Istvuda, javile su agencije. Ideja za to nametnula se kada je prije nekoliko sedmica postignut konkretan dogovor o u~e{}u sastava kontrabasiste, bas gitariste i kompozitora Kajla Istvuda, sina Klinta Istvuda, na predstoje}em izdawu festivala. Od duhovite opaske direktora Ivana Blagojevi}a prema menaymentu Kajla Istvuda da je jedan od "Ni{vilovih" uslova za nastup - dolazak Kajla u pratwi roditeqa - do{lo se i do oficijelnog poziva Klintu Istvudu da bude gost "Ni{vila 2013". Klint Istvud komponuje i (kao klavirista) izvodi dobar dio muzike za svoje filmove, za {ta je dobio nekoliko zna~ajnih nagrada. BEO GRAD - Udru `ewe kwi`evnika Srbije o{tro je reagovalo na vijest da je Ustanovi kulture gradske op{ti ne Sta ri grad "Parobrodu", osniva~ povjerio brigu o Ku}i \ure Jak{i}a u Skadarskoj ulici. - Obra}amo se Koordinacionom odboru svih udru`ewa umetnika da se spre~i otu|ewe Ku }e \u re Ja k{i }a. Ume tni ci godi na ma ~u va ju ime i namenu ove ku}e kao svetlo mesto srpske kulture. Pisci, slikari, dramski umetnici, muzi~ari, profesori, akademici `ele da sa~uvaju slobodoumni duh \ure Jak{i}a, jednog od najzna~ajnijih pisaca i slikara srpskoga na roda - sa op {te no je iz Udru `ewa kwi`e vni ka Srbije. Me|u kwi`evnicima ~ija imena stoje ispod saop{tewa su kwi`evnici Matija Be}kovi}, Qubomir Simovi}, Gojko \ogo, Rajko Petrov Nogo, Slobodan Rakiti}... - Programi koji su u saglasju sa o~uvawem tradicije i dugo go di{weg ra da mno gih ume tni ka pos ta li su ne po `eqni u ovoj ku}i. Novo rukovod stvo ima oba ve zu da se sa ve tu je sa ~la no vi ma svih umetni~kih udru`ewa - poru~ili su iz Udru`ewa kwi`evnika Srbije. Portparol "Parobroda" Veqko Jovanovi} ka`e da je "ra zumqiva bri ga ko ju svi do sada{wi 'sta novni ci' i ko ri sni ci Ku }e \u re Ja k{i}a imaju".

KWI@EVNICI zabrinuti za budu}nost Ku}e
- Razumqiv je i prirodan i strah od novog i nepoznatog. Ipak, nije i ne treba da bude razumqiva potreba da se unapred osudi i diskvalifikuje inicijativa da se stvari unaprede i poboq{aju - ka`e Jovanovi}. A. R.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 25

Po~iwe pozori{ni festival u Isto~nom Sarajevu
ISTO^NO SARAJEVO - Me|unarodni festival malih scena i monodrame po~iwe ve~eras u 19 ~asova u Kulturnom centru Isto~no Novo Sarajevo i traja}e do 8. decembra. Na programu festivala je osam predstava, a me|u wima su ~etiri monodrame. Publika }e mo}i da pogleda monodrame "Kabares Kabarei" Zijaha Sokolovi}a, "Re~e mi jedan ~o`ek, }era}emo se jo{ kad budem bio mla|i", u re`iji Petra Bo`ovi}a "Deset naprema jedan", projekat glumice Tatjane Kecman i "Najposlije kraj" prema tekstu Pitera Turinija u re`iji Blagoja Micevskog.

Scenu za "Radovana lll" pravio sam od otpada
Scenografija bitna za svaku predstavu, jer ona ~ini nedeqivi dio pozori{nog ~ina. Ona kao deo pozori{ne umetnosti ne mo`e da pomogne lo{oj predstavi, ali isto tako lo{a scenografija ne mo`e da pokvari dobru predstavu, rekao Lalicki
PI[E: ALEKSANDRA MAXAR aleksandram@glassrpske.com Todor Lalicki FOTO: G. [URLAN

Doajen scenografije Todor Lalicki za "Glas Srpske"

Vijesti
Banski dvor

Izlo`ba Radoslava Tadi}a
BAWALUKA - Magistarska izlo`ba crte`a i slika Radoslava Tadi}a bi}e otvorena ve~eras u 19 ~asova u velikom i malom izlo`benom salonu u Banskom dvoru Kulturnom centru, javili su iz ove institucije. Ekskluzivitet ovog opusa, koji ~ine slike i crte`i sa predznakom individualne imaginacije, nudi svijet totalno obuzet eksplozijom boje, pokreta, emocije, mobilnosti, fragmentarnosti, nestalnosti i afekta. A. M.

BAWALU KA - Sce no grafija za predstavu "Hasanaginica" smi{qena je kao zapu{teni vojni kamp u kojem boravi Hasanaga sa svo jim voj ni ci ma i tu se odvija najve}i deo radwe. Postoje jo{ dva-tri mawa am bi jen ta za ne ke kra }e sce ne. Ima mo jo{ mno go posla oko svega toga i nadam se da }e mo uspe ti da os tva ri mo za mi sao ko ju imamo. Re kao je ovo za "Glas Srpske" kre ator im pre si vnih sce no gra fi ja, sce no graf Todor La lic ki, ko ji radi scenografiju za novu predstavu "Hasanaginica" u re`iji Olivere \or|evi} u Narodnom pozori{tu Republike Srpske. - Scenografija je bitna za svaku predstavu, jer ona ~ini nedeqivi dio pozori{nog ~ina. Ona kao deo pozori{ne umetnosti ne mo`e da pomogne lo{oj predstavi, ali isto tako lo{a sceno-

pozo ri {ne umje tnos ti suo~e ne sa nedos tat kom nov ca. - Nije lepo odmah govori ti o nedos tat ku nov ca, ali situacija je zaista takva. Suo~eni smo sa velikim zlom koje se zbiva u qudskim du{ama, a to je autocenzura nagla{ava Lalicki. Ka`e da u slu~aju "Hasanaginice" nije imao takvih problema, te da je ekipa sa kojom radi u Narodnom pozori{tu Srpske vrijedna i talentovana i da mu je drago {to radi sa wima. U Narodnom pozori{tu Republike Srpske pogledao je pred sta ve "Ko ko {ka" i "Odumirawe me|eda", za koje smatra da objediwuju dobre glumce i dobar tekst. Svoj scenografski `ivot La lic ki je po ~eo sa predstavom za djecu u Pozori{tu "Bo{ko Buha" u Beogradu. - To je bila divna scenografija, a radio sam sa tada{wom me ga zvezdom rediteqem Arsom Ivanovi}em i bio sam vrlo mlad. Po sle to ga sam radio jo{ nekoliko predstava za decu u ovom pozo ri {tu - ka zao je Lalicki.

Bawaluka

Koncert klasi~ne muzike
BAWALUKA - Koncert pi ja nis tkiwa Swe`a ne Sa vi} i @eqke Jova ni} bi}e odr`an ve~eras u 20 ~asova u koncertnoj dvorani Banskog dvora Kulturnog centra, saop{tili su iz ove institucije. Bawalu ~koj pu bli ci predstavi}e se kompozicija ma Joha na Se bas ti ja na Baha, [opena, Lista, ^ajkovskog i Lutoslavskog, a gost koncerta je pijanista Dinko Blagojevi}. A. M.

Bijeqina
grafija ne mo`e da pokvari dobru predstavu - istakao je Lalicki. Dodaje da je radio mnogo predstava u kojima je scenografija bila odli~na, ali one su izvo|ene samo dva-tri puta, tako da ni dobra sceno gra fi ja ni je mo gla da spasi stvar. Ri je~ je o sce no gra fu koji je u radnom vijeku pozori {nu sce nu o`ivqavao u vi{e od 250 predstava. La lic ki se pri sje tio sce no gra fi je ko ju je zbog nedos tat ka nov ca radio od otpadnog pozori{nog materijala. - Tako je nastala scenogra fi ja za "Radova na Tre }eg" i to ni je sme ta lo da predstava bude odigrana toliko puta koliko je odigrana. Ta scenografija za koju mislim da nije bila posebno dobra i va`na, ni{ta nije smetala predstavi - objasnio je Lalicki. Smatra da su sve grane

EKIPA "Hasanaginice" mlada i talentovana
Isti~e da po ozbiqnosti posla predstave za decu ne treba da se razlikuju od predstava za odrasle. - Deca vrlo dobro sagledavaju svu problematiku, pa i sce no gra fi ju. Oni su ozbiqniji nego {to mi to mislimo i kvalitetna sceno gra fi ja za de cu je ono {to wih veoma ispuwava ka`e Lalicki.

Smotra etno filma
BIJEQINA - Tre}a smotra etnolo{kih filmova u Bi jeqini po~ela je ju ~e pro je kci jom izraelskog filma "Usamqeni Samari}anin" i hrvatskog "Zubawe u Dubici" u Muzeju Semberije, javile su agencije. Filmovi }e biti prikazivani sa po~etkom u 18 ~asova, a bi }e emi tova no devet filmova iz Izraela, Hrvatske, Srbije, [panije, Ita li je, Aus tra li je i Wema~ke.

PROBLEMI
- Scenografija se susre}e sa tri problema. Prvi je novac, drugi je kadrovska situacija u pozori{tu, gde u tehni~kom sektoru radi malo qudi. Tre}i problem je taj {to uglavnom postoji mali broj rekvizitera, dekoratera i garderobera ka`e Todor Lalicki.

Djela srpskih slikara u Otavi

Odlazak junakiwe "Otpisanih"

Izlo`ena "Rapsodija vi{egradske }uprije"
VI [E GRAD - Pet sli ka pod nazivom "Rapsodija vi{egradske }uprije na Drini" sli ka ra Bran ka Ni ki tovi }a iz Vi {e grada izlo `e no je ju ~e u okvi ru postavke slika u Ambasadi Srbi je u Ota vi, ja vi le su agencije. Akvareli Branka Nikitovi}a izlo`eni su sa likovnim os tva rewima gru pe "[est pu ta pet", ko ju ~i ne sli ka ri iz Srbi je Veqa Mihajlovi}, Olgica Stefanovi}, Bra ni sla va Mar kovi}, Vladimir Stjepanovi} i \uro Lubarda iz Gora`da koji `ivi u Ki~ineru u Kanadi. - Svaki slikar je za izlo`bu pripremio pet slika, a moje su posve}ene jubileju 120 godi na od ro |ewa kwi`evnika Ive Andri}a rekao je Nikitovi}.

Preminula Zlata Petkovi}
BEOGRAD - Glumica i ~lan Jugoslovenskog dramskog pozori{ta od 1982. godine, Zlata Petkovi}, preminula je u ju~e u Beogradu, saop{teno je iz ovog teatra. Pet kovi }e va je ro |e na u Svrqigu 11. februara 1954. godine. Glumu je studirala na Akademiji za pozori{te, film, radio i TV. - Pored pozori{ta, sa velikim uspehom je igrala na filmu i televiziji. Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozori{ta prvi put je nastupila 1978. godine u ulozi Rosine u predstavi "Trilogija o letovawu". Ostale zna~ajnije uloge ostvarila je u predstavama "Romanti~ne }udi", "Raskr{}e", "Maraton", "Pokojnik", "Komunisti~ki raj", "Seobe" - saop{teno je iz Jugoslovenskog dramskog pozori{ta. Glu mi ca }e os ta ti za pa m}ena po ulozi Marije u tele vi zij skoj se ri ji "Otpisani". A. M.

Doboj

Kwi`evno ve~e
DOBOJ - Kwi`evno ve~e kojem }e prisustvovati i novo iza bra ni pred sjednik Udru `ewa kwi`e vni ka Re pu bli ke Srpske Jovanka Stoj~inovi}-Nikoli} bi}e odr`ano ve~eras u 19 ~asova u Centru za kulturu i obrazovawe u Do bo ju, na ja vi li su iz ovog centra. A. M.

26 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVAWE® [iroki Brijeg

OGLASI
Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVAWE® Trnska cesta 187, 88220 [iroki Brijeg tel: 039 703 384; 039 703 752 039 700 227; 039 700 228

OGLAS
za upis kandidata u programe sredwo{kolskog obrazovawa odraslih
I. CPC voza~, CPC menayer (Me|unarodni Certifikat IRU Academy Geneve) Stru~no osposobqavawe i ispiti za stjecawe stru~ne osposobqenosti prema Pravilniku o uvjetima i postupku izdavawa licenci i kvalifikacijskih kartica voza~a za obavqawe me|unarodnog cestovnog prijevoza ("Sl. glasnik BiH br. 81/11), te izdavawe Uvjerewa usavr{avawu za zvawe: - upraviteq u me|unarodnom cestovnom prijevozu - voza~ u me|unarodnom cestovnom prijevozu II. ^etverogodi{wi strukovni programi za zanimawa: - Ekonomist - Komercijalist - Elektrotehni~ar - Grafi~ki tehni~ar - Tehni~ki urednik - Grafi~ki urednik - Upravni referent - Ekolo{ki tehni~ar - Klesarski tehni~ar - [umarski tehni~ar - Strojarski tehni~ar - Geodetski tehni~ar - Kozmeti~ki tehni~ar - Tehni~ar nutricionist - Tehni~ar PT prometa - Prehrambeni tehni~ar - Grafi~ki tehni~ar tiska - Tehni~ar za ra~unalstvo - Tehni~ar za elektroniku - Administrativni tajnik/ca - Grafi~ki tehni~ar dorade - Grafi~ki tehni~ar pripreme - Poqoprivredni tehni~ar-op}i - Tehni~ar cestovnog prometa - Hotelijersko-turisti~ki tehni~ar - Tehni~ar za telekomunikacije - Tehni~ar za elektroenergetiku - Tehni~ar za elektrostrojarstvo - Tehni~ar za procesnu tehniku - Grafi~ki urednik - WEB dizajner - Gra|evinski tehni~ar-niskogra. - Gra|evinski tehni~ar-visokogra. - Ra~unalni tehni~ar za strojarstvo - Gra|evinski tehni~ar za materija. III. Trogodi{wi strukovni programi za zanimawa: - Zidar - Tesar - Frizer - Mesar - Kuhar - Klesar - Stolar - Pekar - Bravar - Slasti~ar - Konobar - Prodava~ - Vatrogasac - Elektroni~ar - Podopolaga~ - Vodoinstalater - Automehani~ar - Kerami~ar-oblaga~ - Krovopokriva~ i izolater - Armira~ (savija~ `eqeza) - Instalateri grijawa i klimatizacije - Voza~ motornog vozila (Dr`avni ispit) IV. ADR opasne tvari osposobqavawe za osobe koje prevoze, pripremaju, utovaruju ili istovaruju opasne tvari, te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari prema me|unarodnom sporazumu ADR (Me|unarodni Certifikat IRU Academy Geneve i Licenca MUP-a) za klase: Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4.1 Klasa 4.2 Klasa 4.3 Klasa 5.1 Klasa 5.2 Klasa 6.1 Klasa 6.2 Klasa 7 Klasa 8 Klasa 9 eksplozivne tvari i predmeti; stla~eni plinovi, teku}i ili otopqeni; zapaqive teku}ine; zapaqive krute tvari; samozapaqive tvari; tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaqive plinove; oksidiraju}e tvari; organski peroksidi; otrovne tvari; zaga|uju}e i infektivne tvari radioaktivni materijal; nagrizaju}e/korozivne tvari; ostale opasne tvari i predmeti. V. Osposobqavawa u podru~ju rada: prometa, gra|evinskih strojeva, elektrotehnike, strojarstva, strojarske energetike, za{tite i mehanike za: - Lovo~uvar - Ophodar ceste - Rukovateq vaqkom - Rukovateq vili~arom - Rukovateq bagerom - Rukovateq fini{erom - Rukovateq grejderom - Rukovateq skejperom - Rukovateq demperom - Rukovateq buldo`erom - Rukovateq rovokopa~em - Prodava~ naftnih derivata - Rukovateq auto-dizalicom - Organizator za{tite na radu - Rukovateq motornom pilom - Organizator za{tite od po`ara - Rukovateq motornim {karama - Rukovateq mosnom dizalicom - Monter-serviser plinskih bojlera - Rukovateq motornom kosilicom - Rukovateq portalnom dizalicom - Monter-serviser plinskih bojlera - Rukovateq torawskom dizalicom - Rukovateq vibracionim nabija~em - Rukovateq hidrauli~nom dizalicom - Prodava~ ukapqenog naftnog plina - Rukovateq utovariva~em i zgrta~em - Rukovateq strojem za otkop kamena - Rukovateq lakim lan~anim dizalicama - Monter-serviser plamenika centralnog grijawa - Rukovateq motornom kosilicom za nasade - Rukovateq str. za polagawe betona i asfalta - Rukovateq i puniteq posuda s komprimiranim pl - Rukovateq kompresorima i kompresorskim str. - Monter-serviser rashladnih i klima ure|aja - Elektri~ar za izgradwu, odr`avawe i ispitivawe privremenih elektri~nih instalacija na radili{tu - Ispitiva~ za obavqawe pregleda i ispitivawe mjera za{tite na elektri~nim mre`ama i instalacijama VI. Programi stru~nog usavr{avawa peti (V/1) stupaw-specijalisti (tzv. majstorski ispiti) za zanimawa: - Frizer-specijalist - Kuhar-specijalist - Mesar-specijalist - Bravar-specijalist - Konobar-specijalist - Prodava~-specijalist - Elektroni~ar-specijalist - Plinoinstalater-specijalist - Vodoinstalater-specijalist - Elektromonter-specijalist - Automehani~ar-specijalist - Elektroinstalater-specijalist - Instalater grijawa i klimatizacije-specijalist - Monter telekomunikacijske opreme-specijalist - Monter telekomunikacijskih mre`a-specijalist - Elektromehani~ar za strojeve i opremu-spec. - Elektromehani~ar za aparate u doma}instvu - Elektromonter elektri~nih mre`a i postrojewa - Elektroenergeti~ar za elektroenergetske mre`e - Elektroinstalater za elektroenergetske instalac. - Elektroenergeti~ar za elektroenergetska postr. - Rukovateq energetskim postrojewima, kotlovskim postrojewima i posudama pod tlak. - Voza~ motornog vozila u me|unarodnom cestovnom prometu robe i putnika U programe sredwo{kolskog obrazovawa odraslih mo`e se upisati osoba koja ima navr{enih 15 godina `ivota, psihofizi~ke uvjete za svladavawe obrazovnog programa, zavr{enu najmawe osnovnu {kolu za programe za stjecawe sredwe stru~ne spreme i programe stru~nog osposobqavawa, odnosno prethodno zavr{enu neku sredwu stru~nu spremu za programe prekvalifikacije i programe stru~nog usavr{avawa. Prijave za upis dostaviti osobno ili poslati preporu~enom po{tom na adresu: Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti CENTAR ZA OBRAZOVAWE® Trnska cesta 187., 88220 [iroki Brijeg s naznakom "Prijava za upis"

info@centar-obrazovanja.com www.centar-obrazovanja.com Info centri: Sarajevo, Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo tel: 033 208 154; 033 288 912 Zenica I, Masarikova 58, 72000 Zenica, tel: 032 404 422 Jajce, Kraqice Katarine bb, 70101 Jajce, tel: 030 659 400 Bugojno, Vrbas naseqe bb, 70230 Bugojno tel: 030 260 385; 030 260 386 Zenica II Dr. Adolfa Glodbergera 3, 72000 Zenica, tel: 032 401 421 Novi Travnik, Kraqa Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik tel: 030 790 459; 030 792 094 Kiseqak @rtava Domovinskog rata 3, 71250 Kiseqak tel: 030 870 458; 030 870 463 @ep~e, Bistrica bb, 72230 @ep~e tel: 032 880 339; 030 887 070 Biha}, Zagreba~ka 2, 77000 Biha} tel: 037 388 171 Tuzla, Fra Grge Marti}a bb, 75000 Tuzla tel: 035 278 631; faks: 035 276 134 Mostar, Bi{}e poqe bb, 88100 Mostar tel: 036 445 700; 036 445 701 Doboj Jug, 203. brigade br. 88 Matuzi}i, 74203 Doboj Jug tel: 032 699 600

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 27

Feqton

BILO JE TO 1991. Jugoslavija ostala bez svog Predsedni{tva

(5)

Dr`ava napadnuta iznutra i spoqa
MIHAL RAMA^

General Kadijevi} saop{tava Predsjedni{tvu SFRJ: "Surova realnost su~eqava na{e oru`ane snage, fakti~ki, sa istim protivnikom kao i 1941. Strani faktor je ve}, uveliko, tu, najavquju}i i vojni~ko prisustvo. Tu su i doma}e kvislin{ke snage, fa{isti~ke, usta{ke, ~etni~ke, belogardejske, balisti~ke… Ponovo smo s wima sukobqeni u borbi za Jugoslaviju." Armijski vrh predla`e da se zavede vanredno stawe na cijeloj teritoriji SFRJ Sovjetski mar{al Jazov rekao je da je SSSR na ivici raspada i da ni u kom slu~aju ne mo`e i ne}e da se mije{a u jugoslovenski haos

U nedequ uve~e, 10. marta, posle mitinga u Studentskom gradu na Novom Beogradu, ne koli ko sto ti na stude na ta kre }e pre ma centru Beograda. Na Brankovom mostu policija poku{ava da ih zaustavi suzavcem, ali ve}ina sti`e na Terazije. Tu im se pridru`u ju ~el ni ci De mokrat ske stran ke Dra goqub Mi }u no vi} i Zo ran \in |i}, narednog jutra i mnogi gra|ani, profesori i umetnici: Andrej Mitrovi}, Nikola Milo{evi}, Borislav Mihajlovi} Mihiz, Dara \o ki}, Bo ri slav Pe ki}, Mla den Markov, Vida Ogwenovi}, Milica Lu~i}^avi}... Studenti zahtevaju osloba|awe Dra{kovi}a i ostalih uhap{enih, te ostavke direkto ra te le vi zi je i mi nis tra poli ci je. Izvi`dani su Radovan Karayi} i Vojislav [e{eq, koji su tako|e poku{ali da im se obrate. U prvi mah izvi`dan je i patrijarh Pavle, ali je dan kasnije ipak dobio re~.

Izjava Dobrice ]osi}a
Dobrica ]osi} ogla{ava se pisanom izjavom za TV Beograd: "Nisam u Beogradu, daleko sam od zbivawa koja do`ivqavam kao veliku nesre}u. Ja nemam potrebu da studente i svoje ~itaoce uveravam u svoju odanost demokratiji i srpskom narodu." Novine bele`e da je pisac sve vreme bio u Beogradu. Milo{evi} 11. marta organizuje skup svojih pristalica na Novom Beogradu, na u{}u Save u Dunav. Desetine autobusa dovo-

ze mitinga{e iz unutra{wosti, ali i iz Hrvatske i BiH. Oni isti~u parole: "[abac, srpski Verden, brani}e slobodu", "Vu~e, ubi co!", "Dole srpski Tu |ma ni", "Mi}unovi}u, izdajico, koliko si pla}en da proliva{ krv srpskog naroda?" Izvesni Radivoje Kresojevi}, navodno u ime Srba iz Slavonije i Barawe, poru~uje: "Oj Srbijo, ~uvaj Slobodana." Radovan Karayi} javqa da su svi bosanski Srbi na strani Milo{evi}a. Bor ba objavquje na slov "Rodi teqi na U{}u, deca na Terazijama", sugeri{u}i da je konzervativna Srbija uz re`im, a obrazovana i napredna - protiv wega. Tih dana nastaje podela na dve Srbije, koja - ja~e ili slabije izra`ena - traje i danas. Prva je, najupro{}enije re~eno, tradicionalisti~ka, desni~arska i protivevropska; druga je liberalna i proevropska. Prva zahteva da pojedinac u svemu bude podre|en kolektivu narodu, crkvi i dr`avi, odnosno wihovim vo|ama. Druga se zala`e za po{tovawe prava i sloboda pojedinca. Skup{tina razre{ava ~elnike Radiotelevizije Beograd Du{ana Mitevi}a, Sergeja [estakova i Predraga Vitasa. Ostavke su podneli urednik Unutra{wopoliti~ke redakcije Slavko Budihna i glavni i odgovorni urednik Tre}eg kanala Ivan Krivec.

`rtvuju}i nekoliko vode}ih li~nosti u medijima. Umesto wih imenovani su jo{ gori - li ca bez novi nar skog i li ~nog ugleda, spremna da po nalogu vlasti kr{e sva na~ela novinarstva.

Dileme Predsjedni{tva
Kasno uve~e 13. marta premijer Zelenovi} i grupa poslanika teatralno idu na Terazije i obave{tavaju studente da je ve}ina wihovih zahteva ispuwena. Posle tri dana i ~etiri no}i studenti se razilaze, uvereni da su izvojevali pobedu. Kasno }e shvati ti da su naj grubqe izi gra ni pra znim rodoqubivim frazama. Ponovila se 1968, kada su studenti prekinuli proteste i zaigrali kozara~ko kolo posle govora u kojem je tada{wi predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito rekao da su wihovi zahtevi opravdani. Umesto u kozara~ko, Milo{evi} }e uskoro mnoge od wih gurnuti u pakleno ratno kolo. Iza scene zbiva se jo{ jedna drama: dvodne vna sedni ca Pred sedni{ tva SFRJ u svojstvu [taba Vrhovne komande. Vojska autobusom odvodi ~lanove Predsedni{tva u podzemno skloni{te u Top~ideru, gde im general Kadijevi} saop{tava: "Surova realnost su~eqava na{e oru`ane snage, fakti~ki, sa istim protivnikom kao i 1941. Stra ni fa ktor je ve}, uve li ko, tu, na javquju}i i vojni~ko prisustvo. Tu su i doma }e kvi slin {ke sna ge, fa {is ti ~ke, usta{ke, ~etni~ke, belogardejske, balisti~ke, bugarofilske. Ponovo smo s wima sukobqeni u borbi za Jugoslaviju." Armijski vrh predla`e da se zavede vanredno stawe na celoj teritoriji SFRJ i da se suspenduju sva normativna akta koja su u suprotnosti s Ustavom SFRJ i saveznim zakonima. Te no}i, svedo~i Jovi}, Kadijevi} je leteo u Moskvu "da pita da li }e nas SSSR za{tititi od eventualne intervencije Zapada, ako idemo na upotrebu vojske za sprovo|ewe naredbi Pred sedni{ tva". Od go vor je bio negativan. Mar{al Jazov rekao je nezvanom gostu da je SSSR na ivici raspada i da ni u kom slu~aju ne mo`e i ne}e da se me{a u jugoslovenski haos. (Nastavi}e se)

MILO[EVI] 11. marta organizuje ~uveni miting na u{}u Save u Dunav
Za v. d. generalnog direktora imenovan je Ratomir Vico, tako|e bespogovorni izvr{ilac Milo{evi}evih naloga. Ministar policije Radmilo Bogdanovi} podneo je ostavku. Na to mesto postavqen je Zoran Sokolovi}. Vuk Dra{kovi} pu{ten je iz zatvora. Protestni miting organizuje i novosadska opozicija, zahtevaju}i ostavku pred sedni ka Pokra jinskog iz vr{nog ve}a Radomana Bo`ovi}a i rukovodilaca Radio-televizije Novi Sad i lista "Dne vnik". Bo `ovi} os ta je na vlas ti,

Raspad
Te{ka politi~ko-ekonomska kriza od 1990. udarila je u same temeqe SFR Jugoslavije. Na sve strane nezadovoqstva, kao da je pukla finansijsko-politi~ka bomba. U to vrijeme pa nadaqe Zapad nije imao sluha za Jugoslaviju, nego je bio zaokupqen Persijskim zalivom. Srbi su u Hrvatskoj odlukom Sabora od konstitutivnog naroda pretvoreni u nacionalnu mawinu i time je uzdrmana biv{a dr`ava u temequ. Hrvatska se tajno naoru`ava...

4. decembar 1679. godine

4. decembar 1841. godine

4. decembar 1892.

Umro Tomas Hobs
1679 - Umro je engleski filozof Tomas Hobs, nastavqa~ i sistematizator klasi~nog engleskog empirizma. Razradio je teoriju dru{tvenog ugovora. Spojio je principe mehanisti~ko-materijalisti~ke metafizike sa teorijom saznawa i politi~kom filozofijom prosve}enog apsolutizma. U "prirodnom stawu", koje je prethodilo "gra|anskom stawu" (civilizacija), qudi su bili jednaki i otuda su svi imali jednaka prava na sve, pa "prirodno stawe" neizbje`no vodi op{tem me|usobnom ratu. Djela: "Elementa philosophica" (ili "O tijelu", "O ~ovjeku", "O gra|aninu"), "Levijatan", "O politi~kom tijelu".

Prva pozori{na predstava
1841 - U Beogradu je, u "Pozori{tu na \umruku", odr`ana prva predstava drama Jovana Sterije Popovi}a "Smrt Stefana De~anskog". Pozori{te je organizovao srpski re`iser, scenograf, glumac, pisac i prosvjetni radnik Atanasije Nikoli}. Tada je {tampan prvi pozori{ni plakat kod nas i raspisan prvi kwi`evno-dramski konkurs za djela "po narodnom karakteru i obi~ajima ustrojenim". Pozori{te na \umruku se odr`alo samo godinu. Otvarawe pozori{ta i odr`avawe prve predstave znatno su doprinijeli ukupnom stvarala{tvu u srpskoj kulturi.

Ro|en diktator Franko
1892 - Ro|en je Francisko Franko, dugogodi{wi diktator [panije. Pokazao se kao rijetko vje{t oficir tokom rata (gu{ewa pobune) u {panskom Maroku. Godine 1926. postao je general, najmla|i u istoriji [panije. Bio je izrazito monarhisti~ki i katoli~ki orijentisan i kada je uvedena republikanska vlada koja je imala i prokomunisti~ke sklonosti, on je podigao oru`anu pobunu s ciqem obnove monarhije. Poslije trogodi{weg gra|anskog rata 1939. slomio je otpor demokratski izabranog republikanskog poretka i uspostavio re`im koji je trajao do wegove smrti 1975. godine.

28 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Ka`e Mujo Hasi: - Mislim da su kowi pametniji od qudi. Haso: - Otkud ti to?

Na to }e Mujo: - Izvedi deset kowa na hipodrom pa }e hiqadu qudi do}i da ih gledaju. A, recimo, ako stavi{ deset qudi da se trkaju na hipodromu, nijedan kow ne}e do}i da ih gleda.

Nata{u Bekvalac do~ekali kao bogiwu
Dvije djevojke pokazale Bekval~evoj na nastupu u Leskovcu koliko im ona zna~i u `ivotu - jedna je naslikala wen portret, a druga istetovirala stihove na le|ima. Poslije pauze od sedam godina Nata{a Bekvalac se proteklog vikenda dru`ila sa Leskov~anima, a osim sjajnom atmosferom, fanovi su joj se odu`ili i ponekim poklonom. Ipak, dva su bila van svake konkurencije. Tetova`a wenih stihova na le|ima jedne djevojke – "Nikad ne reci nikad", ispisanih na engleskom, kao i Natin portret koji je naslikala druga djevojka pjeva~icu su ostavili bez daha! Bekval~eva je tra`ila da se upozna s objema i tom prilikom im je otkrila stihove nove pjesme, ~ija premijera se o~ekuje sredinom mjeseca. - Nata{a je toliko bila dirnuta potezom ove dve devojke da je bila na ivici suza. Naro~ito kada su joj rekle da ne postoji niko na svetu koga toliko obo`avaju te da su ovo samo mali znaci pa`we - ka`e za medije jedan od pjeva~icinih saradnika. Ovo nije prvi put da Nata bude inspiracija - bilo za portrete, bilo za tetova`e. I wen biv{i suprug Danilo Ikodinovi} na ruci je istetovirao wen lik. Ina~e, pop zvijezda je posqedwi put nastupila u ovom gradu na jugu Srbije 2005. godine. Po{to svakog iznenadi hrana sa kukuruzom, treba joj pokloniti recept za kiseli kupus. Lonac je tu, pa treba zasukati rukave i ~arolija po~iwe. Ali vrijeme pripreme ove hrane je oko 240 minuta. Koli~ina je za ~etiri osobe.

Kiseli kupus sa sviwskom pastrmom

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: З, Ј, А, Р, К, АУТОКРАТИЈА, А, ПРАВИЛНИК, НАР, АА, АМОР, ШТАЛА, ДЛАН, ВИЛАНДЕР, Н, РАП, И, ТЕВА, АМИ, АКО, М, РАТ, МАЈА САБЉИЋ, РОКАДА, АУ, Е, РЕНАТА, БАХ, РАДАН, ПРАВО, ВО, АЛО, ВАТ, КАНТ, АЛЕН, И, КАМИОНИ, Н, БАКА, НОКИА,

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 29

Do{ao Perica u {kolu i pita wega u~iteqica: - Perice, koliko je pet minus pet? - Ne znam, ka`e Perica.

- Pa ima{ pet {qiva i pojede{ sve {qive, koliko ti je ostalo? - Ostalo mi je 5 ko{pica!

Ka`e de~ko devojci: - Du`na si mi pi}e. - Za{to? -

Kad sam te ugledao, ispalo mi je iz ruke!

Sastojci
0,5 kg june}e meso 0,5 kg sviwsko meso 0,5 kg pastrme ili nekog suvog mesa 150 gr slanine 2 glavice kiselog kupusa za~ini: biber u zrnu, crni luk, lovor, crvena paprika bra{no, mast po potrebi

Priprema
1 Doma}ica koja `eli da ima dobro spremqen kiseli kupus mora dan ranije da pribavi sav potreban materijal. Najboqi je zemqani lonac od 3 - 4 litra. Ina~e, kad nastane zima kiseli kupus se javqa na na{im stolovima u svim svojim oblicima. 2 Na dno lonca polo`iti neku kost kako kupus ne bi direktno pao na dno i zagorio. Zatim uzeti dvije mawe glavice kupusa u isje}i ih na kri{ke. Re|ati jedan red kupusa pa onda govedinu isje~enu na komade. Zatim staviti drugi red kupusa, pa zatim opranu pastrmu, a ako vam se u~ini da je slana malo je prokuvajte. 3 Dodati zatim nekoliko zrna bibera, i nekoliko listova lovora, pa prekriti sa slaninom isje~enom na re`weve. Prekriti kupusom, staviti ka{iku masti, naliti vodom i ostaviti da se lagano kr~ka oko tri sata. Sutradan dodati sviwsko meso. 4 Sve dobro promije{ati i sipati u lonac preko kupusa. Zatim kupus staviti na laganu vatru da se kr~ka jo{ oko sat vremena. Naravno jedna quta suva paprika je neizostavna. 5 Uz ovakav kupus obi~no se slu`i proja od obi~nog kukuruznog bra{na. Ina~e, kiseli kupus trpi svaku kombinaciju mesa: junetine, sviwetine, ov~etine - {to ga je vi{e, to je ukusniji.

HOROSKOP
CIJENE U KM
0,5 kg june}e meso 0,5 kg sviwsko meso 0,5 kg pastrme ili nekog suvog mesa 150 gr slanine 2 glavice kiselog kupusa 2,3 1,4 4,5 3,5 4,8

Ovan
(21.3 - 20.4)
Na momente ste poti{teni, povla~ite se u sebe i ma{tate. Sve misli su okrenute romanti~nim temama. Niste sigurni da je ono {to trenutno imate ono pravo i da ispuwava va{a o~ekivawa. Ukoliko ste u kombinaciji sa vatrenim Strijelcem, nema dileme - on je idealna osoba.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Mo`ete imati sre}e ne samo u komunikaciji ve} i u prilago|avawu novoj `ivotnoj situaciji. Po{to ste napokon materijalno zbrinuti, opu{tate se. To je, me|utim, kratkog vijeka, jer su va{i potro{a~ki apetiti nezaja`qivi. Sa partnerom je mogu} uobi~ajen sukob mi{qewa.

Bik
(21.4 - 20.5)
Po`eqno je da budete umjereni i odmjereni kako biste sa~uvali ono {to mo`e biti na udaru, a to je zdravqe. Po{to po svaku cijenu `elite da rije{ite problem, iako ne ide, nervirate se, pa se samim tim mo`ete i razboqeti. Izme|u vas i partnera postoje sna`ni fluidi.

[korpija
(23.10 - 22.11)
Zadovoqavate prohtjeve, bilo da se radi o umjetni~kim interesovawima, `eqi za luksuzom ili kupovini stvari o kojoj ve} du`e vrijeme ma{tate. Partner vas podr`ava ne samo u materijalnim vrijednostima: on nudi i uzbudqive qubavne dogodov{tine. Na vama je da li }ete ih prihvatiti.

CIJENA RU^KA

16,5

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Lako uspostavqate kontakte, u`ivate u dru{tvenoj anga`ovanosti i zadovoqstvima, podjednako kao i u odnosima sa partnerom. Dijelite naklonost na sve strane, tako da postoji opasnost od rasipawa sopstvenih osje}awa. Ona mogu biti pogre{no protuma~ena i dovesti do problema.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Ukoliko imate poja~anu `equ za vo|ewem qubavi, romanti~ne snove i kreativne mo}i, nije ni ~udo. Planete su vam naklowene, pa vam se nudi sijaset doga|aja na qubavnom planu. Ostvari}ete sve ono {to ste zamislili. Problem za ve}inu pripadnika znaka jeste u tome {to ni sami nisu na~isto s tim {ta ho}e.

Kontrola doma}e zada}e u~enika
Kada dijete tra`i pomo}, pru`iti smjernice, a ne odgovore. Davawe odgovora zna~i da va{e dijete ne}e nau~iti savladati zadatak
Doma}i zadaci ponekad mogu zadati glavoboqu djeci, ali i roditeqima. Donosimo nekoliko savjeta za efi ka sni ju pri pre mu i obavqawe {kolske doma}e zada }e. Po bri ni te se da va{e dijete ima mirno, dobro osvijetqeno mjesto za rad. Iz bje ga vaj te da va {e dijete radi doma}e zadatke uz televiziju ili na mjestu gdje mo`e biti ometano od strane ostalih ~lanova porodi ce. Po bri ni te se da ima dovoqno ma te ri ja la, kao {to su papir, olovke, kwige i ostalo. Pitajte ga da li }e mu biti potreban dodatni pribor za budu}e zadat ke i pro je kte, te se po trudi te da ih ima na vri je me. Po mo zi te svom djetetu da upravqawa vreme nom. Odredi te vri je me za rad, i dr`ite se tog rapru`ite mu smjernice, a ne odgovore. Davawe odgovora zna~i da va{e dijete ne}e nau~iti savladati zadatak. Pre vi {e po mo }i dje te tu daje mu do znawa da }e neko drugi za wega obaviti posao kada god mu bude te{ko.

Rak
(21.6 - 20.7)
Na momente `elite da idete putem kojim vas srce vodi, ali po{to je osje}aj za moral nagla{en, potiskujete `eqe. To dovodi do frustracija koje direktno uti~u na va{e funkcionisawe u svakodnevnom `ivotu. Neodlu~ni ste u vezi sa qubavnim problemom.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Svi postupci zavise od drugih qudi, prvenstveno od odnosa sa suprotnim polom. Ako budete zadovoqni u vezi s tim, ne}e vam smetati {to stvari ne funkcioni{u kako treba. U suprotnom, nezadovoqstvo i `eqa za distancirawem postaju normalan slijed okolnosti. Naravou~enije: sre}u potra`ite u sebi.

UZMITE U OBZIR vrijeme vikendom ako je gradivo obimnije
Kada vas nastavnik savje tu je da u~es tvu je te u obavqawu {kolskih zadataka, to i uradite. Neophodno je sa ra |i va ti s nas ta vni kom. To poka zu je djetetu da su {kola i dom jedan tim. Slijedite upute koje daje u~iteq. Ako dijete samo treba uraditi zada}u, udaqite se. Prevelika ukqu~enost rodi teqa mo `e anuli ra ti pozitivne efekte doma}eg ra da. Do ma }a za da }a je odli~an na~in da djeca nezavisno razviju radne navike i vje{tine u~ewa koje su im potrebne cijeli `ivot. Budite informisani. Razgovarajte s nastavnikom o va{em djetetu. Provjerite da li znate svrhu odre|ene zada}e i {ta je va{e dijete uradilo po tom pitawu.

Lav
(21.7 - 21.8)
U`ivate u dru{tvenim aktivnostima, zabavama, zadovoqstvima i igrama. Po{to prema partneru osje}ate sna`nu fizi~ku privla~nost, u wemu budite uspavane strasti. Niste sigurni u sopstvene vrijednosti, te kompenzaciju nalazite u kupovini odje}e.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Okolinu {okirate luckastim idejama. Ona o~igledno nije spremna da ih prihvati, kao {to nije spremna da prihvati ni nove stvari. Konzervativizam sa te strane olupa}e joj se o glavu. Vi se pona{ajte onako kako mislite da je ispravno. Ne obra}ajte pa`wu na osobe koje je pregazilo vrijeme.

sporeda svaki dan. Ne dozvoli te da di je te od ga |a pisawe zada}e do pred sami odlazak na spavawe. Uzmi te u ob zir vri je me vikendom ako se radi o ve}im pro je kti ma u {koli ili ako je gra di vo obi mnije. Ako zadatak podrazumijeva grupni rad sa ostalom djecom iz {kole, tako|e je dobro da za takve zadatke odredite dane vikenda. Budi te po zi ti vni. Re ci te svom djetetu koliko je {kola va`na. Va{ stav o doma-

}oj za da }i }e pos ta ti i stav va{eg djeteta. Kada va{e dijete radi zada}u, obavqajte i vi va{e dnevne zadatke i obaveze. Poka`ite djetetu da se vje {ti ne ko je u~i odno se na vje{tine koje }e mu trebati u budu}nosti. Ako va{e dijete ~ita, ~itajte i vi. Ako radi matematiku, poka`ite mu saldo bankovnog ra~u na, ~e kovnu ili {tednu kwi`icu, tako }e razumjeti za{to u~i odre|enu oblast. A kada pita za pomo},

Djevica
(22.8 - 22.9)
Potreban vam je oslonac. Od partnera o~ekujete we`nosti, ali i da vam bude na usluzi. Problem se javqa ukoliko on nije sposoban da udovoqi va{im zahtjevima. Razo~arawe mo`e dovesti u pitawe opstanak veze. Nadajmo se da }ete svoje stroge kriterijume svesti na razumnu mjeru.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Samokontrola je ma~ sa dvije o{trice. Nepovjerqivost prema okolini, qubomora i vezivawe za starijeg ili na bilo koji na~in neadekvatnog partnera - govori o dubqim problemima na nivou li~nosti. Neke Ribe su ih na svu sre}u prevazi{le, ali je daleko ve}i broj onih koje moraju da ih rije{e.

30 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE
JAVNO PREDUZE]E [UMARSTVA "[UME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC - Direkcija Javnog preduze}a SOKOLAC Broj: 01-11161-1/12 Dana, 28.11.2012. godine Na osnovu Odluke direktora Javnog preduze}a {umarstva "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac, broj: 01-11161/12 od 28.11.2012. godine, raspisuje se

OGLASI

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora organizacionih dijelova JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora organizacionih dijelova Javnog preduze}a {umarstva "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac i to: 1. 2. 3. 4. [G "Botin" Nevesiwe, [G "Zelengora" Kalinovik, [G "Treskavica" Trnovo i [G "Klekova~a-Potoci" Isto~ni Drvar Potrebni dokumenti uz prijavu Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti: - biografiju o kretawu u slu`bi, - ovjerenu kopiju diplome, - dokaz o radnom iskustvu, - ovjerenu kopiju li~ne karte, - qekarsko uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, - potvrdu da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou ukoliko su bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi ili izjavu da nisu bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi, - izjavu da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji, - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka koje nije starije od tri mjeseca, - program rada za mandatni period, - izjavu o sukobu interesa (obrazac izjave kandidati potpisuju prije intervjua u Javnom preduze}u gdje }e dobiti potreban obrazac). Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Prije intervjua kandidati mogu dati podatke o ranijim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol ili preporu~enom po{tom na adresu: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac - Direkcija Javnog preduze}a, Romanijska 1, 71 350 Sokolac, sa naznakom Komisija za izbor i organizacioni dio na koji se prijava odnosi. Objavqivawe konkursa Ovaj konkurs }e biti objavqenu u dnevnom listu "Glas Srpske", kao i "Slu`benom glasniku Republike Srpske". v. d. DIREKTORA Jakov Gali}, dipl. ek.

Opis poslova Direktori organizacionih dijelova obavqaju poslove utvr|ene Statutom i drugim aktima JP[ "[ume Republike Srpske". Mandat Direktore organizacionih dijelova Javnog preduze}a {umarstva "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac imenuje direktor Javnog preduze}a na period od ~etiri godine. Op{ti uslovi - da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18 godina, - da ispuwavaju uslov u pogledu op{te zdravstvene sposobnosti, - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, privredni prestup ili prekr{aj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovawu koji ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova direktora organizacionih dijelova, - da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH. (Da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji). Posebni uslovi: - visoka stru~na sprema, zavr{en fakultet prirodnog ili dru{tvenog smjera, - 5 godina radnog iskustva u struci, od ~ega 3 godine na rukovodnim poslovima, - posjedovawe rukovodnih i organizacionih sposobnosti

ZDRAVSTVENA USTANOVA OP[TA BOLNICA PRIJEDOR Milana Vrhovca 1 Broj: 273/12 Dana: 28.11.2012. g. Na osnovu ~lana 24. Statuta, ~lana 16. Pravilnika o radu Op{te bolnice Prijedor i ~lana 9. Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Slu`beni glasnik RS" br. 61/01, 79/02, 2/03 i 53/05), a u skladu sa Rje{ewem Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske broj 11/04-151-146/12 od 20.3.2012. ZU Op{ta bolnica Prijedor, raspisuje

KONKURS
za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija I - Specijalizacije iz oblasti: 1. interne medicine .......................................................... 1 specijalizacija, 2. anesteziologije sa reanimacijom ............................... 1 specijalizacija, 3. otorinolaringologije ................................................... 1 specijalizacija, 4. oftalmologije ................................................................. 1 specijalizacija, 5. ortopedija sa traumatologijom ..................................... 1 specijalizacija. II - Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispuwavaju i sqede}e posebne uslove: - zavr{en medicinski fakultet, - polo`en stru~ni ispit, - aktivno poznavawe jednog stranog jezika, - jedna godina radnog iskustva u struci nakon polo`enog stru~nog ispita. III - Kao dokaz o ispuwavawu uslova iz Konkursa, kandidati su du`ni dostaviti: - prijavu sa kratkom biografijom, - ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom medicinskom fakultetu, - ovjerenu fotokopiju uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu, - ovjerena fotokopija uvjerewa o aktivnom znawu stranog jezika, - ovjerenu fotokopiju radne kwi`ice, - uvjerewe ili potvrdu o radnom iskustvu, - ovjerenu fotokopiju licence za rad, - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, a za udate i izvod iz mati~ne kwige vjen~anih, - potvrda o prebivali{tu, - kopija li~ne karte. Dokaz o ispuwavawu uslova op{te zdravstvene sposobnosti kandidati }e dostaviti naknadno po izboru. IV - Prednost pri izboru kandidata ima}e zaposleni u Op{toj bolnici Prijedor. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Op{ta bolnica Prijedor, ul. Milana Vrhovca 1, sa naznakom: "Prijava na Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija - ne otvarati". Rok za podno{ewe prijava je 8 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Kandidati koji ispuwavaju uslove konkursa, naknadno }e biti obavije{teni o datumu odr`avawa intervjua. DIREKTOR

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BIJEQINI Broj: 59 0 Mals 023371 11 Mals Bijeqina, 3.12.2012. godine

OGLAS
U sporu koji se vodi kod Okru`nog privrednog suda u Bijeqini, pod poslovnim brojem 59 0 Mals 023371 11 Mals po tu`bi tu`ioca d.o.o. ATOM Bijeqina, koga zastupa punomo}nik advokat Stevanovi} Vesna iz Bijeqine, protiv tu`enog ]osi~ki} Amre, Lukavac, Branilaca Bosne bb, vl. Biqne apoteke "Biqolijek", sada na sudu nepoznatoj adresi, dostavqa se tu`enoj tu`ba radi isplate duga u iznosu od 2.194,56 KM sa zateznom kamatom po~ev od 18.6.2010. g. do isplate i tro{kovima postupka, s naslova duga za isporu~enu robu, na obavezan odgovor. Tu`eni je du`an pismeni odgovor na tu`bu dostaviti sudu u roku od 15 dana od dana dostave, uz upozorewe da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tawa kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, a ~ije je dono{ewe tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti razloge osporavawa tu`benog zahtjeva, iznijeti ~iwenice na kojima zasniva svoje navode i predlo`iti dokaze kojima se te ~iwenice utvr|uju. Tu`ba s prilozima objavqena je i na oglasnoj tabli Okru`nog privrednog suda u Bijeqini, a dostavqawe iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa ovoga oglasa u dnevnim novinama "Glas Srpske" a.d. Bawa Luka.

Prodajem
POSLOVNI PROSTOR 75 m2 u Bawaluci, Poslovni centar Jevrejska. POVOQNO! Telefon: 065/620-717.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 31

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, stariju ku}u sa placem od 857 m2, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci dvije ku}e, ul. Kozarska, sa razli~itim kvadraturama placa, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na Lau{u na placu 862 m 2 , cijena po dogovoru, tel. 065/561-918. Prodajem ku}u u ^elincu kod Doma zdravqa i plac u Trnu, tel. 065/322144; 065/398-459; 051/436-593. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2, u ulici Gavrila Pincipa. Hitno, tel. 065/636-545, 065/192/000. Prodajem ku}u u Obili}evu, tel. 066/091-091. Hitno prodajem ku}u u Srpskim toplicama ~etiri KM od centra Bawaluke, cijena 43.000 KM, tel. 066/750-139. Prodajem nedovr{enu ku}u P+1 i ~etiri dunuma zemqe, a mo`e i mawe, u Jablanu, papiri 1/1, tel. 065/575-903. Prodajem ku}u na sprat 170 m2 u Bugojnu u ulici Armije BiH prema fabrici "Slavko Rodi}" sa 670 m2 oku}nice, jako lijepa i sre|ena ku}a, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stariju ku}u sa podrumom (struja, voda), 21 dunum obradive zemqe, tri {ume, 1/1, povoqno. Op{tina Gradi{ka, tel. 051/371-200. Prodajem ku}u s oku}nicom, 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 066/360-674; 065/585-908. Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa, tel. 051/437-187. Prodajem ku}u u Kuqanima kod Pa`a na glavnom putu, tel. 065/249-183, 051/368-292. Prodajem useqivu nedovr{enu ku}u, novogradwa, u Jablanu ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/297-732. Prodajem noviju ku}u, 60 m2, 1/1, odmah useqiva, 1.300 m 2 zemqe, ogra|eno, sa vo}em, selo Kri{kovci, cijena 10.000 KM, tel. 065/008-451. Prodajem povoqno ku}u i 12 dunuma zemqe u Mi{inom Hanu - Vukovi}i 210, cijena povoqna, tel. 051/466-170, 065/192-390. Prodajem ku}u s poslovnim prostorom u centru Omarske, tel. 066/115180. Prodajem imawe, starija prizemna ku}a, zemqi{te 16.000 m2 u Kuqanima, cijena 50 KM, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u i placeve u Drago~aju, 300 m od {kole (mo`e zamjena za mawi stan), tel. 065/522-838. Prodajem useqivu prizemnu ku}u kod "Kosmosa", mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 051/454-066; 065/528-247. Prodajem povoqno u Debeqacima staru ku}u i novu neizgra|enu (sa papirima), sa oku}nicom od deset dunuma zemqe, tel. 065/547-969. Prodajem useqivu ku}u, dupleks vel. 13h11m (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu i lokalom u prizemqu, sa centralnim grijawem, plac 500 m2, Bawaluka, ul. Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, odvojeni ulazi, s dvori{tem, gra`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}e u Vrbawi i ^esmi, tel. 065/497-846, 051/216-155. Prodajem ku}u sa 1.000 m2 oku}nice na Petri}evcu kod `utih zgrada, papiri uredni, tel. 065/363-103. Prodajem sprat ku}e 88 m2 u Boriku 150.000 KM+pomo}ni objekat, tel. 065/906-228. Prodajem ku}u na placu od 640 m2 preko puta bolnice na Paprikovcu, ul. J. Ra{kovi}a, tel. 065/421-795. Prodajem mawe imawe u Kosjerovu kod Lakta{a, cijena po dogovoru, tel. 065/622-572. Prodajem sprat ku}e sa oku}nicom u ul. Rade Kondi}a 66, Bawaluka, tel. 066/204-912; 051/354-596. Prodajem ku}u na sprat sa vi{e ve}ih pomo}nih objekata na deset dunuma zemqe u komadu, u centru Potkozarja - Ivawska, asfalt, struja, voda, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u prizemnicu kod "Nove sirovine", povoqno, tel. 066/205-505, 051/216-155. Prodajem povoqno ku}u Po+P+1, 10h9 metara, centralno grijawe, plac od 580 m2, ul. Davida [trpca, Paprikovac, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu od 1.300 m 2 u Ko~i}evu, Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda i dvori{na zgrada, sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417-581. Prodajem ku}u kod Zelenog mosta, Bawaluka, sa poslovnim prostorom i plac od 397 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Lazarevu 190 m2, 300 m2 oku}nice 187.000 KM, tel. 065/906-228. Prodajem ku}u u Motikama sa 2.000 m2 zemqe, tel. 066/130-333. Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni+gara`a+stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru ili Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem ku}u sa oku}nicom u Glamo~anima kod {kole, tel. 065/912912. Prodajem ili izdajem novu ku}u sa 500m2 oku}nice, Lakta{i, kod jezera, tel. 066/136-177. Prodajem ku}u sa lokalom 15h10, prizemqe, sprat-potkrovqe, 450 m2, novogradwa na putu Kla{nice Slatina, mo`e i stan u cijenu, 1/1, tel. 066/668-612,066/091-527. Prodajem ku}u za ru{ewe sa placem od 480 m2 na Petri}evcu, po~etak ulice Jovice Savinovi}a, regulacionim planom predvi|ena gradwa ku}e 9h8, P+S+M, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u na Paprikovcu 9h10 na placu od 640 m2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, ima centralno grijawe, tel. 065/448-763. Prodajem ku}u u Lazarevu kod {kole 187.000 KM, 190 m2 + 300 m2 oku}nice, tel. 065/906-228. Prodajem ku}u kod auto-{kole "Volan", tel. 065/601-772. Prodajem ku}u u Glamo~anima, hitno, tel. 065/920-111. Prodajem ku}u 9h9, P+S, sa 300 m2 zemqi{ta, na Petri}evcu, ulica Jovice Savinovi}a, cijena po dogovoru, tel. 065/763-941. Prodajem stariju ku}u 8h8 P+S sa 900 m2 zemqi{ta u Trnu, kod plave zgrade, cijena 110.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem ku}u i 3,5 dunuma zemqe u Glamo~anima nadvo`wak kraj Robota, tel. 065/560-345. Prodajem ku}u, podrum + dvije eta`e (centralno grijawe) na placu od 170 m2, ul. Velimira ^ovi}a, cijena 135.000 KM, hitno, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem ku}u u Gorwim Kobatovcima, tel. 065/749-423. Prodajem ku}u, strogi centar grada, ul. Pave Radana br. 19, tel. 065/849-110. Prodajem ku}u u Lazarevu, kod kasarane "Kozara", tel. 065/925-186. Prodajem ku}u u Vrbawi kod Zelenog vira, tel. 065/601-772. Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe, {uma, ostalo obradivo, gradska voda, struja, ^arda~ani, tel. 00381-112150-443; 051/314-523. Na placu od 460 m2 prodajem pola ku}e, dva stana sa podrumom, mogu}a izgradwa stana u potkrovqu, pogodno za predstavni{tvo, objekat je sa dva lica, tel. 051/307-445. Prodajem ku}u VP sa dvori{nim objektima na 700 m2 zemqi{ta u ul. @. Zgowanina, tel. 066/528-897. Prodajem ku}u, tri stana na Petri}evcu, gara`a, grijawe, 400 m2 zemqe, tel. 065/202-446. Prodajem ku}u 10,5h9m2 P+S+P, sprat 80 m2 sre|en, u Debeqacima kod marketa "Luki}", plac 549 m2, papiri 1/1, urbanisti~ka, tel. 065/611-803. Prodajem ku}u u Novoj varo{i, 14. sredwobosanke brigade, tel. 066/130333. Prodajem ku}u u Bawaluci P+1+M, 660 m2 placa, tel. 065/513006. Prodajem staru ku}u na 500 m 2 zemqi{ta u nasequ Nova varo{, dozvoqena gradwa objekta Po+P+2, tel. 066/528-897. Prodajem ku}u, prelaz Trn - Jablan, prizemnica sa placem od 830 m2 sa centralnim grijawem, tel. 065/698012. Prodajem ku}u u Zalu`anima, tel. 065/925-186. Prodajem ku}u u Drakuli}u, tel. 065/601-772. Hitno prodajem ku}u, ~etiri kilometra od centra Bawaluke, cijena 43.000 KM, tel. 066/235-240. Prodajem nedovr{enu ku}u u Drago~aju, struja i voda razvedane, na placu 1.000 m2, tel. 065/213-691. Prodajem ku}u u Glamo~anima, asfalt, struja, voda i svi objekti koji se posjeduju, 40 dunuma obradive zemqe, tel. 585-613; 066/668-355. Prodajem stariju ku}u sa 1.300 m2 zemqi{ta u Kuqanima, cijena 30.000 KM, tel. 065/763-941. Hitno porebna ku}a na ~uvawe bra~nom paru sa dvoje djece iz Bawaluke, tel. 064/434-97-75. Na ulazu u Glamo~, na putu Glamo~ Livno - Split, na prodaju ku}a sa pomo}nim objektima na 900 m2, mo`e zamjena za Novi Sad i okolinu, povoqno, tel. 065/531-101. Prodajem ku}u, podrum, prizemqe i sprat, 10h9 m, na placu od 580 m2, ul. Davida [trpca, Paprikovac, povoqno, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2 u Krfskoj ulici, hitno i povoqno, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Ku}u sa zemqom na putu Bawaluka Krupa na Vrbasu prodajem ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 065/448808; 065/549-200. Prodajem ku}u prizemnicu 9x8 na placu od 500 m2 u Bawaluci i gara`u 8x5, tel. 065/683-125. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, 4.220 m2 zemqe, Mi{in Han, tel. 066/063-560. Prodajem ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 064/4499-077. Prodajem blizu Naprijedovog igrali{ta ku}u na sprat, 130 m2, u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2, povoqno, uz ulicu, tel. 065/636-545.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u sa tri dunuma zemqe i ~etiri dunuma {ume, tel. 066/416816. Prodajem ku}u u centru P+1, 12h12 m stambeno-poslovni objekat, parking, zamjena za stanove, cijena 500.000 evra, tel. 065/538-573. Prodajem ku}u na sprat s potkovqem i oku}nicom oko 900 m2 ogra|eno pod vo}em, vlastito centralno grijawe, preko puta "Glasa Srpske", ulica ^aire, Hiseta, hitno, tel. 065/636-545. Izdajem sprat ku}e, dvosoban stan, nenamje{ten, Bawaluka, lijeva Novoselija, tel. 065/947-053. Bakinci, prodajem ku}u pod krovom 10h9, P+1, na 3.650 m2 zemqi{ta, uz asfalt, dva kilometra od petqe Aleksandrovac, cijena fiksna 50.000 KM, tel. 065/979-003. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 metara, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, odmah useqivo u ulici Blagoja Parovi}a, tel. 065/636545. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za stan u Bawaluci, tel. 066/626-734. Prodajem ku}u P+1 u Dervi{ima, Bawaluka, 370 m 2 placa, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem dvije stare ku}e na 1.670 m2 zemqi{ta u nasequ kod biv{e "Mqekare", dozvoqena gradwa stambenog objekta Po+P+5, tel. 066/528897. Prodajem ku}u i zemqi{te oko 600 m2 u ^elincu dowem preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem i velikim poslovni prostorom u Obili}evu, u ulici Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem povoqno ku}u, lokal i dvori{nu, ul. Zmaj Ogwenog Vuka, Lazarevo, tel. 065/591-823. Prodajem u}u niskoprizemnicu sa dvori{tem i gara`om, 1.000 m 2 placa, 1/1, po~etak Kuqana, tel. 065/687-698. Prodajem ku}u sagra|enu 2008. godine, 9h8 m, na povr{ini od 1.300 m2, prvi sprat zavr{en, potkrovqe nije zavr{eno u Rami}ima, cijena 80.000 KM, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u i 730 m2 zemqe u ul. Milana Brankovi}a 49, preko puta Doma "Rada Vrawe{evi}" Bawaluka, tel. 051/212-771; 065/096-547. Povoqno prodajem imawe u Aleksandrovcu (Borac), ku}a, dvori{na ku}a i {tala, sa 22 dunuma obradive zemqe, tel. 065/230-677; 051/580-500. Prodajem ku}u u Palama 12h9, centralno grijawe, gara`a, vo}wak i 1.000 m2 zemqi{ta na atraktivnoj lokaciji za biznis, tel. 057/224-695. Prodajem ku}u sa oku}nicom vrlo povoqno, tel. 065/586-500. Prodajem ku}u sa pomo}nim objektom na 1.500 m2 zemqe, ul. Pionirska, Bawaluka, tel. 065/260-908. Prodajem ku}u u Krupi na Vrbasu, kod mlinova uz rijeku, tel. 066/540366. Prodajem useqivu ku}u u Bawaluci, mo`e zamjena za stan uz dogovor, tel. 051/454-066; 065/528-247. Prodajem ku}u i dva dunuma zemqe u Krupi na Vrbasu pored mlinova, tel. 066/540-966. ZAMJENA Mijewam ku}u za stan uz doplatu, tel. 065/497-846, 051/216-155. Mijewam useqivu ku}u kod "Kosmosa" za stan u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/528-247. Mijewam ku}u u Bawaluci za stan

uz dogovor, tel. 051/454-066; 065/972569. IZDAVAWE U centru Bawaluke u ku}i izdajem mawi jednosoban stan studentima, TA grijawe, 230 KM + re`ije, tel. 065/384-318; 051/314-932. Izdajem ku}u (dvije sobe, kuhiwa, kupatilo, hodnik) preko tranzita blizu medicinske {kole, 150 KM, namje{teno, tel. 065/373-794. Izdajem mawu ku}u (40 m2) mo`e i sobe posebno, Obili}evo, tel. 065/961-045. Izdajem namje{tenu dvori{nu zgradu, 40 m2 (Rosuqe), cijena 240 KM, tel. 065/667-484. Izdajem prazan sprat ku}e i gara`u, Borik, tel. 065/297-962. Izdajem ku}u za dnevni odmor ili preno}i{te, povoqno, tel. 065/984166. Izdajem namje{tenu ku}u na Star~evici za tri studenta, cijena 300 KM, tel. 065/828-437. Izdajem polunamje{tenu ku}u u Dervi{ima, povoqno, tel. 065/259596. Izdajem u Novoj varo{i prizemqe mawe ku}e, soba, kuhiwa, hodnik, kupatilo, namje{teno za dvoje, veliki parking, bez gazde, cijena 200 KM + struja, tel. 066/897-405. Izdajem namje{teno prizemqe ku}e, blizu bolnice Paprikovac, tel. 065/812-782. Na spratu u ku}i izdajem jednosoban stan porodici sa djecom ili bez djece, zvati ujutro ili nave~e, tel. 388-265, 065/787-630. Bawaluka, Lijeva Novoselija, izdajem nenamje{ten sprat ku}e (dvosoban stan), tel. 065/947-053. Izdajem namje{tenu ku}u 150 m2 (predvi|ena za osam osoba sa odvojenim sobama), 150 KM po osobi, ukqu~eno grijawe, ulica Vasilija Ostro{kog br.1, Lazarevo (iznad "Centrum" marketa), zvati do 17 ~asova, tel. 066/117-190. POTRA@WA Stariji bra~ni par tra`i ku}u ili stan na ~uvawe uz pla}awe re`ija, tel. 065/176-625.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem ili mijewam dva jednosobna stana 40 m 2 u Budvi za Bawaluku, tel. 38765/400-458. Prodajem dvosoban stan od 57 m2, IV sprat, ul. Drage Mali}a br. 5, naseqe Ante Jaki}a, Bawaluka, tel. 387 65/662-919. Prodajem ili mijewam za mawi stan ku}u u Trnu sa lokalom, tel. 065/601-772. Prodajem stan, 55 m2, Kraqa Petra Drugog 34, novogradwa, sa dvije spava}e sobe, visoko prizemqe, tel. 065/601-772. Prodajem stan, 45 m2, Rosuqe, ekstra sre|en, drugi sprat, kod hotela "Cezar", ima i gara`no mjesto, tel. 065/583-683. Prodajem trosoban stan u Boriku, 92 m2 ili mijewam za mawi dvosoban, tel. 065/262-917. Prodajem stan, 42 m2, novogradwa, drugi sprat, ul. Kozarska, tel. 065/601-772. Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem ~etvorosoban stan 109 m2, drugi sprat, u Boriku, cijena po dogovoru, tel. 066/307-992. Prodajem stan 33 m 2 , u centru, drugi sprat novogradwa, tel. 065/485178.

32 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE
Prodajem stan u Obili}evu 45 m2 suteren, renoviran, klima, kablovska, zaseban vawski ulaz, povoqno, tel. 065/528-232. Prodajem jednosoban stan, 30 m2, ~etvrti sprat, sa balkonom, ul. M. Kraqevi}a, cijena 55.000, tel. 065/978485. Prodajem dvoiposoban stan, 74 m2, nov, u nasequ Sunce, ulica Maksima Gorkog, mo`e zamjena za mawi stan, tel. 065/763-941. Prodajem trosoban stan 86 m2, tre}i sprat, na Star~evici - ulica Ogwena Price, tel. 065/763-941. Prodajem dvosoban stan 61 m2 sa gara`om, 18 m2, u novoj zgradi kod "Mqekare", tel. 065/763-941. Hitno prodajem dvosoban stan 74 m2, potkrovqe, ul. Ilije Gara{anina, novogradwa, 1.200 KM/m2, tel. 065/284450. Prodajem stan 46 m2, drugi sprat, kod Poqoprivredne {kole u Bawaluci, tel. 065/763-941; 051/300-465. Prodajem renoviran dvoiposoban stan 63 m2 u crvenim zgradama, tre}i sprat, tel. 065/763-941. Prodajem dvoiposoban stan, 57 m2, drugi sprat, preko puta supermarketa "Maksi", Borik, tel. 065/763-941. Prodajem troiposoban stan, 94 m2, generalno renoviran, u zgradi Pentagon, prvi sprat, mo`e pla}awe na rate, zamjena, tel. 065/583-683. Prodajem dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom ili mijewam za Bawaluku, tel. 065/889-959. Prodajem trosoban stan, 79 m 2 , Bawaluka, Borik ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 051/252-419; 065/668-909. Prodajem stan 54 m2 u Boriku, 1.800 KM/m2, peti sprat, renoviran, tel. 065/485-178. Prodajem noviji dvosoban stan, 47 m2, sa ugra|enom kuhiwom, klimom i plakarima, u ul. Majke Jugovi}a (kod fakulteta), tel. 065/524-505; 051/316955. Prodajem dvosobne stanove u izgradwi, 44 i 49 m2, ul. Despota Stefana Lazarevi}a, cijena 1.299 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505; 051/316955. Prodajem u centru Bawaluke nov dvosoban stan, 64 m2, peti sprat, sa podzemnom gara`om, tel. 065/785-526. Prodajem stan 73 m2 pod Star~evicom 2.000 KM/m2, trosoban, drugi sprat, tel. 065/906-228. Prodajem stan u Boriku 57 m2, drugi sprat, dvosoban 1.750 KM/m 2 , tel. 065/906-228. Prodajem stan, 126 m2, drugi sprat, u`i centar Bawaluke, ulica Branka Radi~evi}a, tel. 065/529-471. Prodajem trosoban stan, 70 m2, ul. Pave Radana i nov trosoban, 82 m2, Bulevar Cara Du{ana, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem stan u Boriku, Bawaluka, 57 m2, tre}i sprat, kod kampusa, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Bawaluci, 68 m2, prvi sprat, po~etak Borika, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Gajevoj 88m2 VP, pogodan za poslovni prostor, tel. 065/906-228. Prodajem stan u Novoj varo{i, 40 m2, prvi sprat, renoviran, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/300-076. Prodajem stan u Novoj varo{i, 40 m2, prvi sprat, renoviran, zvati poslije 17 ~asova, tel. 065/478-746; 051/300-076; 065/614-627. Prodajem stan, 95 m2, pod Star~evicom, tre}i sprat, tri spava}e sobe, dva kupatila, tel. 066/130-333. Prodajem nov stan 27 m2, u Boriku, kod kampusa, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan 96 m2, prvi sprat, Centar, ekstra gradwa sa gara`nim mjestom, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Obili}evu, tel. 065/399-243. Prodajem stan 107 m2, drugi sprat, bli`e centru ili mijewam za jedan ili dva dvosobna po 50 m2, cijena 1.650 KM/m 2 , tel. 066/243-894; 065/048-109. Prodajem stan 59 m2 u Bawaluci, Star~evica, drugi sprat, tel. 065/698012. Prodajem stan u centru, nova zgrada, 96 m2, cijena 2.300 KM/m2, drugi sprat, ~etvorosoban, tel. 065/485-178. Prodajem dvosoban stan 60 m 2 , drugi sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897. Prodajem u Bawaluci stan, nova gradwa, u ul. Stepe Stepanovi}a, 56 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem jednoiposoban stan u novijoj zgradi, podno`je Star~evice, 44 m2, klima, lift, interfon, tre}i sprat, 87.000 KM, tel. 065/601-288 i 065/779-685. Prodajem stan od 59 m2 u centru grada. Godina izgradwe 2004. Cijena po m2 je 1.900 KM, tel. 066/429-971. Prodajem dvosoban stan u Obili}evu, 61 m2, tel. 066/125-704. Prodajem stan, 43,5 m 2 , iznad "Kalvana", ~etvrti sprat, nov, useqiv 31.12.2012, tel. 065/90-/228. Prodajem stan, ul. Romanijska, 63 m2, tel. 065/406-555. Prodajem stan, 54 m2, peti sprat, Star~evica, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Gavrila Principa, prvi sprat, cijena 75.000 KM, tel. 065/485-178. Prodajem stan, 70 m2, blok 23, Novi Beograd, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/561-195. Prodajem stan 55 m2 u Kozarskoj, prvi sprat, novogradwa, tel. 066/130333. Prodajem stan, 57 m2, u centru, cijena 100.000 KM, tel. 065/227-292. Prodajem baraku u Lazarevu, tel. 066/091-091. Prodajem stan u centru Prwavora, 74 m2, prvi sprat, tel. 065/603-637. Prodajem dvosoban stan 50 m2, prvi sprat, Obili}evo, cijena 1.600 KM/m2, tel. 065/757-031, 051/666-271. Izdajem dvosoban i trosoban stan, veoma komforni, mo`e namje{teni ili nenamje{teni, a povoqno i na du`i period, tel. 065/768-821. Prodajem dvosoban stan u centru, 58 m2, prvi sprat, podrum 12 m2, a mo`e i gara`a, 16 m2, Vase Pelagi}a 7, Bawaluka, tel. 065/461-655. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 78 m 2 (kod parka "M. Stojanovi}") i gara`u od 13 m2, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan u u centru Bawaluke 82 m 2 , drugi sprat, ~inovni~ke zgrade, preko puta Suda, tel. 065/587337. Prodajem trosoban stan, 64 m2, u centru, v. p., sa podrumskim prostorom, 1.800 KM/m2, tel. 065/906-228. Prodajem nov jednosoban stan, 38 m2, u Lakta{ima, ulica Mladena Stojanovi}a, 60.000 KM, tel. 065/763941. Prodajem stan u ku}i, 55 m 2 , u Kozarskoj ulici, novogradwa, prvi sprat, tel. 065/601-772. Prodajem povoqno ili izdajem jednosoban stan u Bawaluci, tel. 061/984-498. Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, tel. 065/575-031,051/666-271. Prodajem nov trosoban stan, 66 m2, tre}i sprat, Skendera Kulenovi}a, tel. 065/733-555. Prodajem dvoiposoban stan 70 m2 (komplet renoviran) i gara`u 20 m2 ul. Du{ka Ko{~ice (kod SUP-a), tel. 065/524-505, 051/316-955. Prodajem garsoweru, 26 m 2 i dvosoban stan, 44 m2, drugi sprat, u izgradwi, ul. Stefana Lazarevi}a, cijena 1.299 KM sa PDV-om, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan u izgradwi, 46 m2, tre}i sprat, Nova varo{, tel. 065/685-800. Prodajem dvosoban, ure|en stan 50 m2 u centru Soluna - Gr~ka ili uz dogovor mijewam za ve}i u Bawaluci, tel. 066/528-897. Prodajem trosoban stan, 78 m 2 , Bulevar cara Du{ana, centar, cijena 1.750 KM/m 2 , tel. 065/524-505, 051/316-955. Prodajem trosoban stan, 72 m 2 , drugi sprat (komplet renoviran), ul. Garsije Lorke, centar, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem dvosoban stan, 63 m2, prvi sprat (renoviran), ul. Sr|e Zlopogle|e, Obili}evo, sa ugradbenom kuhiwom, klimom i plakarima, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem dva useqiva stana u centru grada, 82 i 61 m2, cijena po dogovoru, papiri uredni 1/1, tel. 065/986-453. Prodajem nov dvosoban stan, 42 m2, Rosuqe i trosoban, 59 m2, Borik, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem dvosoban stan u izgradwi, 38 m2, Borik 2 i trosoban, 78 m2, prvi sprat, Rosuqe, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem stan u ul. Kraqa Petra Kara|or|evi}a br. 98, tel. 305-178. Prodajem stan, 39 m2, u Boriku, Bawaluka, peti sprat, tel. 065/698012. Prodajem stan u Gajevoj, 88 m2, pogodan za poslovni prostor, 3.000 KM/m2, v. p., tel. 065/906-228. Prodajem stan, 70 m2, u centru grada ili mijewam za dvije garsowere uz dogovor, prvi sprat, tel. 051/305-604; 065/926-305. Prodajem nov jednosoban stan, uskoro useqiv, naseqe Novi Borik kod "Incelovog" bazena, tel. 065/510098. Prodajem nov stan, 47 m2, Bulevar Desanke Maksimovi}, prvi sprat. Cijena povoqna, tel. 066/633-885. Prodajem stan 64 m2 u Boriku u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem garsoweru 33 m2, drugi sprat, kod SUP-a, tel. 065/685-800. Prodajem nov stan, 56 m2, u ulici Stepe Stepanovi}a, drugi sprat, dvije sobe + dnevni boravak, tel. 065/685-800. Prodajem stanove 62 m2 i 42 m2, prvi sprat. Mogu da ~ine jednu cjelinu, a mo`e i odvojeno. Trg Desanke Maksimovi}, podno`je Star~evice, tel. 065/685-800. Prodajem stan, 48 m2, u Gajevoj, drugi sprat, bez posrednika, tel. 066/283-150. Prodajem komforan stan, 63 m2 na Star~evici u ulici Kosovke djevojke, tre}i sprat, hitno, nema lift, tel. 065/636-545. Prodajem dvoiposoban stan, kompletno renoviran u Boriku, zgrada Titanik, tre}i sprat, tel. 065/218001, 051/423-003. Prodajem stan u ul. Kraji{kih brigada, trosoban, 1.850 KM/m2, 88 m2, novo i useqivo, tel. 065/906-228. Prodajem ~etvorosoban stan 116 m2, novogradwa, ure|en, odmah useqiv, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 066/528-897. Prodajem jednosoban stan, 47 m2, u zgradi, ul. \ure \akovi}a, Bawaluka, tel. 065/740-356. Prodajem trosoban stan 76 m2, VP, novija gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 066/528-897. Prodajem stan u Obili}evu, tel. 065/399-243. Prodajem nov stan, 66 m2, drugi sprat, na Star~evici, ul. Sime Miqu{a, tel. 065/526-714. Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m2, povoqno, u Obili}evu, ulica Carice Milice, biv{a Kaporova ili mijewam za ve}i uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem nov trosoban stan 82 m2, tre}i sprat, ul. Vladimira Rolovi}a (kod "Juvente"), cijena 1.800 KM/m2, tel. 065/524-505, 051/316-955. Prodajem ~etvorosoban stan 107 m2, drugi sprat, bli`e centru ili mijewam za jedan ili dva dvosobna do 50 m2, tel. 066/243-984, 065/048-109. Prodajem stan 46 m2 useqiv ispod Star~evice, 18.000 KM/m 2 , prvi sprat, tel. 065/906-228. Prodajem trosoban stan 94 m 2 , ~etvrti sprat, ekstra saniran, lift, odmah useqiv, naseqe Pentagon, tel. 066/528-897. Prodajem dvoiposoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 066/528-897. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, sa ostavom od {est kvadrata, ul. Marije Bursa}, strogi centar, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem garsoweru 33 m2, drugi sprat, novogradwa, lift, useqiva, naseqe Centar, tel. 066/528-897. Prodajem u Boriku jednosoban stan 44 m2, VP, tel. 065/785-526. Prodajem dvosoban stan 64 m 2 , drugi sprat, saniran, ekstra ure|en, odmah useqiv, naseqe Centar, tel. 066/528-897. Prodajem trosoban stan 72 m 2 , tre}i sprat, u ul. An|e Kne`evi}, renoviran, cijena 1.570 KM/m2, tel. 065/524-505, 051/316-955. Prodajem stan, 64 m 2 , na Star~evici, 1.500 KM/m2 sa kuhiwom i vlastitim grijawem, tel. 065/548396. Prodajem jednosoban komforan stan u stambenoj zgradi, izgra|en 2006. godine, pla}en PDV, uredni papiri, tel. 052/234-723; 066/690-787. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m2 uz doplatu, Bawaluka, tel. 065/419-294. Prodajem stan, 33 m2, novogradwa, centar, 2.340 KM/m2, tel. 065/485-178. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 78 m2, kod parka i 90 m2, ul. Jevrejska, centar, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem trosoban stan 82 m2, Bulevar Cara Du{ana - centar, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/524-505, 051/316955. Prodajem stan 50 m 2 , podno`je Star~evice, suteren, povoqno, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban komforan stan u ulici Talijankog bataqona Mateoti kod {kole "Jovan Cviji}" i kafi}a "007" u Bawaluci, 1/1, 55 m2, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem nov jednosoban stan, 33 m2 i trosoban stan, 82 m2, ul. Vladimira Rolovi}a, cijena 1.800 KM/m2, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem dvosoban stan, 67 m 2 , drugi sprat, Gunduli}eva 82, preko puta Bor~evog stadiona, sa kuhiwom, ugradnim plakarom, ADSL, ostava 8,5 m2, tel. 051/463-039; 065/656-660. Hitno prodajem dvosoban stan 74 m2, potkrovqe, ul. Ilije Gara{anina, novogradwa, 1.200 KM/m2, tel. 065/284-450. KUPOVINA Kupujem ~etvorosoban stan u centru, prvi ili drugi sprat, tel. 065/763-941. Kupujem mali stan, pla}am gotovinom, tel. 066/130-333. Kupujem stan do 40 m2 Borik, pod Star~evicom i dva stana do 50 m2, tel. 065/763-941. Kupujem dvosoban stan do 50 m2 u Bawaluci, bli`e centru, gotovina, tel. 066/939-995. Kupujem stan oko 35 m2 do drugog sprata, Obili}evo ili ^aire, pla}awe gotovinom, tel. 065/829-700. Kupujem jednosoban i dvosoban stan u Bawaluci, tel. 066/205-505, 051/216155. ZAMJENA Mijewam dvosoban stan u Gradi{ci 58 m2, centralno grijawe, dva balkona, drugi sprat, centar grada, za stan u Bawaluci mo`e i sprat ku}e, tel. 387 65/470-403. Mijewam otkupqen stan u RH za okolinu Bawaluke, vikendicu ili sli~no, tel. 063/028-406. Mijewam stan, 91 m2, u Bawaluci, kod Karingtonke za mawi do 50 m2 mo`e i prodaja, tel. 065/512-345.

OGLASI
Mijewam stan, 43 m2, podrum pet m2, prvi sprat, Star~evica, za stan do 30 2 m , tel. 066/818-356. Dvosoban stan 54 m2 u Bawaluci mijewam za stan u Bijeqini, mo`e i ku}a, tel. 051/253-285. Mijewam jednosoban stan u Boriku za dvosoban u N. varo{i ili Rosuqama, tel. 065/864-301. Mijewam stan na Star~evici, 91 m2, renoviran, funkcionalan, za dva jednosobna od 36 i 40 m2 ili prodajem, tel. 065/688-888. Mijewam ili prodajem jednosoban stan, 43 m2 u centru Trebiwa za stan u Bawaluci, tel. 066/670-145. Mijewam stan 51m2 u centru Bijeqine za stan u Beogradu, tel. 0038755210811. Mijewam nov stan, 52 m2, drugi sprat, za trosoban u Bawaluci, tel. 066/913-106. Mijewam ili prodajem stan na Star~evici od 63 m2, renoviran, drugi sprat, za jednosoban, tel. 065/899-615. Mijewam ili prodajem jednosoban stan, 43 m2, u centru Trebiwa za stan u Bawaluci, tel. 066/670-145. Mijewam stan u Lazarevu, 50 m2, za ve}i u centru uz doplatu, tel. 065/984166. Mijewam u centru renoviran stan, 44 m2, prvi sprat, za trosoban stan, tel. 066/913-106. Mijewam kod Pravnog fakulteta nov stan, 52 m 2 , drugi sprat za dvoiposoban ili trosoban stan, tel. 065/785-526. IZDAVAWE Izdajem prazan dvosoban stan, 60 2 m sa centralnim grijawem, Obili}evo, blizu vrti} i {kola, tel. 065/047-548. Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem za dva studenta i tra`im cimera u dvosobnom stanu, ul. Gavrila Principa 32, tel. 065/900-474. Izdajem dvosoban stan, ul. Carice Milice 39, u zgradi, prvi sprat, na du`e vrijeme, useqiv odmah, tel. 051/251-152; 387 65/217-601. Izdajem u centru dvosoban namje{ten stan, 60 m2, tel. 065/580670. Iznajmqujem potpuno opremqen stan, 40 m2, prvi sprat, vlastito grijawe, Majke Jugovi}a, zgrada "Centruma", Bawaluka, tel. 38766/888-718. Izdajem potpuno renoviran, namje{ten jednosoban stan kod Gradskog mosta, centralno grijawe, 300 KM plus re`ije (do 100 KM) tel, tel. 066/710-251;387 65/887-114. Izdajem vi{enamjenski moderan lokal na dobroj lokaciji u Obili}evu, povr{ine 50 kvadrata, povoqno, tel. 387 66/154-289 i 051/385-131. Izdajem dvosoban stan u centru Obili}eva kod "Klasa", prednost bra~ni par, tel. 065/333-770. Izdajem namje{tenu garsoweru u zgradi u centru, kablovska, centralno grijawe, tel. 065/415-332. Izdajem jednosoban stan, cijena 150 KM, tel. 065/189-137. Izdajem nov dvosoban stan, 51 m2, nenamje{ten, centar, Skendera Kulenovi}a br. 30 A, Bawaluka, tel. 051/216-931; 066/273-233. Izdajem sprat ku}e na Petri}evcu u blizini {kole, namje{ten, sa grijawem, 400 KM, tel. 065/236-402. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Boriku u stambenoj zradi Titanik na du`i period, hitno, tel. 065/636/545, 065/192-000. Iznajmqujem dvosoban stan, Kuqani, tel. 065/249-183. Izdajem stan - ku}u, sprat, centralno grijawe, poseban ulaz, tel. 065/644-933. Izdajem jednosoban namje{ten stan blizu `utih zgrada. Hitno, cijena 180 KM, tel. 066/946-555. Izdajem namje{ten jednosoban stan u stambenoj zgradi, centralno grijawe, ul. Kara|or|eva 81, tel. 052/234723; 066/690-787.

OGLASI
Izdajem stan u Bawaluci u nasequ Obili}evo, tel. 065/651-605. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, u Kosovskoj ulici, 250 KM, tel. 051/281-632. Izdajem namje{ten jednosoban stan sa centralnim grijawem, poseban ulaz i gara`a, tel. 065/203-924. Izdajem nepu{a~ima ekskluzivno namje{ten stan, 40 m2, kod MUP-a u centru, 400 KM + re`ije stana, tel. 066/234-000. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa parnim grijawem blizu centra povoqno, tel. 066/546-523. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa TV-om, ve{-ma{inom i fri`iderom za tri djevojke koje studiraju prvu ili drugu godinu, ul. Rade Vrawe{evi} 167, Borik, Bawaluka, tel. 051/254-414. Izdajem garsoweru, ulaz poseban, prednost imaju studenti, tel. 051/306392. Izdajem ve}u namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, ul. Stepe Stepanovi}a, naseqe Ada, kod "Incela", tel. 051/429-582; 065/368-341. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, privatna ku}a kod stadiona "Lau{", B. @eraji}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem prazan stan sa kuhiwom u ul. Srpskih rudara 48, na Lau{u, tel. 280-922; 066/884-431,065/370/524. Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2, novogradwa, naseqe Nova varo{, tel. 066/528-897. Izdajem u zakup trosoban stan, polunamje{ten (sprat ku}e), Zalu`ani, Nenada Kosti}a 304, tel. 065/169-469, 065/548-373. Izdajem u Bawaluci, u ku}i - centar, mawi jednosoban stan za studente, TA grijawe, 230 KM, tel. 065/384-318; 051/314-932. Izdajem namje{ten jednosoban stan kod stadiona Lau{, privatna ku}a, B. @eraji}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem ve}i stan studentima sredwo{kolcima blizu kampusa, PMF-a, tel. 065/337-777. Izdajem komforan jednosoban stan ul. Koste Jari}a 35E, tel. 065/410-485, 065/971-583. Izdajem namje{ten dvosoban stan 65 m2 (grijawe) Star~evica, tel. 062/703281. Izdajem u centru dvoiposoban, namje{ten stan 60 m2, prvi sprat, ulica Sime [olaje, tel. 066/039-025. Izdajem jednosoban stan kod kasarne "Kozara", privatna ku}a, poseban ulaz, kablovska, tel. 065/439-072, 051/380520. Izdajem namje{tenu garsoweru, Bulevar vojvode Stepe Stepanovi}a 176, tel. 066/601-533. Izdajem jednosoban stan na Petri}evcu u novom dvori{nom objektu, tel. 066/223-291. Izdajem namje{tenu garsoweru pogodnu za dva studenta u blizini PMF-a, tel. 065/322-725. Izdajem namje{ten stan za momka, cijena sa centralnim i re`ijama 150 KM, kod po{te Obili}evo, tel. 065/774-475. Izdajem stan 30 m2, dvori{na zgrada, ulaz poseban, 100 KM + re`ije, tel. 065/385-405. Izdajem jednosoban stan u ul. Milana Brankovi}a 12 A, tel. 065/582290. Izdajem prazan, jednosoban stan, sve posebno, tel. 051/460-002. Izdajem dvojici studenata namje{ten stan, 44 m2, Obili}evo, tel. 065/983-590. Izdajem namje{ten stan u odvojenoj privatnoj ku}i za dvije zaposlene djevojke ili dva zaposlena momka, tel. 065/305-308. Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a 35, Bawaluka, cijena 250 KM, tel. 065/513-609. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan na Star~evici, ul. Akademika Milana Vasi}a br. 40, stan je u ku}i, tel. 065/822-382. Izdajem namje{ten jednosoban stan, privatna ku}a, kod stadiona Lau{, ul. B. @eraji}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem potpuno namje{ten trosoban stan u privatnoj ku}i, centralno, poseban ulaz, parking, Petri}evac ul. Majevi~ka, tel. 065/515-094. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijawem u Rosuqama, Lazari~ka 50 kod "Lesnine", tel. 051/318-634, 065/332-044. Izdajem u~enicama i studentkiwama nov ve}i dvosoban namje{ten stan u potkrovqu, sa centralnim grijawem, ul. Jasimira Mal~i}a, tel. 065/348-669. Izdajem ekstra namje{ten dvosoban stan u ul. Du{ka Ko{~ice 5, tel. 065/513-609. Izdajem stan, garsoweru i sobu, namje{teno, ima grijawe, veoma povoqno, tel. 065/636-195,051/212-691. Izdajem namje{ten stan u [argovcu, tel. 065/563-474. Izdajem jednosoban namje{ten stan u ku}i, poseban ulaz, kod auto-{kole "Volan", cijena 120 KM, mo`e i sobe samcima, cijena 60 KM, tel. 065/697062m 051/465-729. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Rosuqe, kod "Lesnine", tel. 051/308-320. Izdajem stan na Star~evici 90 m2, u ul. Milovana Hrva}anina, tel. 065/382-775. Izdajem namje{ten jednosoban stan kod nove bolnice, privatna ku}a, tel. 065/746-295. Izdajem namje{ten stan na Lau{u, privatna ku}a, prvi sprat, centralno grijawe, poseban ulaz, povr{ina 70 m2, tel. 065/512-216. Izdajem veoma povoqno dvosoban namje{ten stan u ulici Stevana Bulaji}a 58 u Obili}evu, tel. 051/465708; 051/465-726. Izdajem kvalitetan dvosoban stan 58 m2, sa grijawem, tel. 066/465-202. Izdajem jednoiposoban stan, polunamje{ten, sa kori{}ewem gara`e, cijena 150 KM, tel. 051/281-331. Izdajem namje{ten, jednosoban stan 54 m2 sa centralnim grijawem, ul. Podgrme~ka, kod {kole, na Lau{u, tel. 065/612-648. Izdajem namje{tenu garsoweru, centralno grijawe, poseban ulaz, Kraqa Petra Drugog 68, Bawaluka, tel. 066/532-268; 051/301-772. Izdajem stan 65 m2, cijena 200 KM, 15 km od centra, tel. 065/470-842. Izdajem ~etvorosoban stan (prazan), prvi sprat i poslovni prostor, 50 m2, prizemqe, ul. \ure Jak{i}a, iza SUP-a, tel. 065/524505; 051/316-955. Izdajem namje{ten dvosoban stan (grijawe), Star~evica, tel. 062/703281. Izdajem namje{ten jednosoban stan u ku}i sa grijawem kod igrali{ta na Lau{u, ul. Bogdana @eraji}a 32, tel. 066/383-977; 051/282-396. Izdajem namje{ten jednosoban stan na Lau{u kod Ko`are, nova zgrada, drugi sprat, tel. 066/880-941; 051/280343. Izdajem stan, centar, prema fakultetima, za ~etiri studentkiwe, tel. 065/354-939; 065/639-405. Iznajmqujem nov, dvosoban, opremqen stan od 50 m2 na prvom spratu u novoj Malba{i}evoj zgradi, na du`i period, tel. 066/714-240. Izdajem dvosobno namje{teno potkrovqe ku}e blizu Zelenog mosta, tel. 065/046-852. Izdajem jednosoban namje{ten stan, blizu centra, `enskim osobama, parno grijawe, povoqno, tel. 066/331179. Izdajem stan u Wego{evoj, nije namje{ten, cijena 180 KM, tel. 387 66/786-381; 051/355-135. Izdajem jednosoban stan bra~nom paru ili samcima u Novoj varo{i, tel. 065/180-500. Izdajem jednosoban namje{ten stan za jednu ili dvije osobe (zaposlenim), kablovska, internet, tel. 051/315-530. Izdajem dvosoban stan u ku}i sa centralnim grijawem, tel. 065/057536, 051/280-281. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan, ul. Kara|or|eva 445, Bawaluka, jeftino, tel. 051/282-106; 065/635449. Izdajem jednosoban namje{ten stan u zgradi u centru, prvi sprat, tel. 051/302-623. Izdajem jednosoban stan u Obili}evu kod "Klasa", gradsko grijawe, klima, kablovska, tel. 065/333770. Izdajem prazan stan u ku}i, u ul. Du{ana Suboti}a 8, tel. 065/710-776. Izdajem jednosobne stanove u centru grada, prednost imaju studentkiwe, tel. 065/607-068. Izdajem `enskoj osobi mawu garsoweru, ul. Du{ka Ko{~ice 10, tel. 065/183-909. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru Bawaluke, tel. 051/216-228; 065/318-350. Izdajem stan, potkrovqe ku}e, u Prije~anima, tel. 385-259. Izdajem trosoban namje{ten stan (90 m 2 ) u centru Bawaluke, tri spava}e sobe, dnevna, klima, sopstveno grijawe i ostale pogodnosti, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618-241. Izdajem namje{ten jednosoban stan mawoj porodici i zaposlenim licima, Bra}e Jugovi}a 23, Obili}evo, tel. 065/820-355. Izdajem sprat ku}e, dvosoban stan, nenamje{ten, Bawaluka, Novoselija, tel. 065/947-053. Izdajem jednoiposoban nenamje{ten stan u Lakta{ima, ul. Majke Jugovi}a 10, 200 KM, tel. 065/618-932. Izdajem namje{ten stan u privatnoj ku}i kod "Kosmosa", tel. 065/528247; 051/454-066. Izdajem jednosoban stan, ul. Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u ulici Ranka [ipke studentima ili porodici, tel. 065/909-611. Izdajem zaposlenim djevojkama ili studentkiwama dvosoban stan, ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711. Izdajem namje{ten jednosoban stan u stambenoj zgradi sa centralnim grijawem, ul. Kara|or|eva 81, tel. 052/234-723; 066/690-787. POTRA@WA Tra`im jednosoban stan u Novoj varo{i ili u Rosuqama, pla}am gotovinom, tel. 065/601-772. Potrebna cimerka, tel. 065/027-375.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 33
ulici Stepe Stepanovi}a, 100 i 64 m2, tel. 066/130-333. Prodajem poslovni prostor, 25 m2, nov, ul. Gunduli}eva i nov kafi}, 32 2 m , komplet opremqen, ul. Maksima Gorkog, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem poslovni prostor, 100 m2, vi{enamjenski, ulica Kara|or|eva kod "Jadranke", tel. 065/588-889. Prodajem ili iznajmqujem poslovni prostor, 90 m2, renoviran i namje{ten, vlastiti parking, centar Bawaluke, tel. 065/668-266. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor 22 m2 + magacin za sve namjene, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor pored glavne ulice, sa vlastitim parkingom, grijawem, internetom, kablovskom, povoqno na du`i period, tel. 065/784-849. Izdajem kancelarijski prostor 85 m2, sa grijawem, u`i centar grada, ul. Ranka [ipke 28, tel. 051/300-490, 065/176-559. Izdajem poslovni prostor 55 m2, ul. Veselina Masle{e, na drugom spratu, tel. 066/649-723. RK "Kastel": pet namje{tenih kancelarija - jedna cjelina, 95 m2 i prazan prostor od 100 m2 za kancelarije. Pogodno za predstavni{tva, agencije, kwigovodstvo i dr. Grijawe, klima, lift, obezbje|ewe, tel. 051/216-161; 216-384; 065/522-802. Izdajem poslovni prostor na Hani{tu, povoqno, tel. 065/417-141. Iznajmqujem kancelarijski prostor u krugu "^ajavca", 36 m2, povoqno, tel. 065/685-800. Izdajem povoqno u Bawaluci, centar, poslovni prostor, 50 m2, pogodan za kancelarije, predstavni{tva, biroe, tel. 065/936-987. Izdajem poslovni prostor, 25 m2 (Rosuqe), kancelarija, prodavnica sa inventarom, na par mjeseci besplatno, tel. 065/618-380. Iznajmqujem poslovni prostor u centru grada, prostorije vezane, sa mokrim ~vorom i ~ajnom kuhiwom oko 50 m2, tel. 066/615-193. Izdajem kancelarijski prostor 20 m2 iza SUP-a, tel. 065/840-850. Izdajem poslovni prostor 70 m2 u Zelengorskoj ulici, cijena po dogovoru, tel. 051/312-742. Iznajmqujem lokal, stari Zanatski centar cca deset m2, tel. 065/587-337. U centru kod po{te izdajem poslovni prostor od 73 m 2 , tel. 065/291-076. Izdajem kancelarijski poslovni prostor 125 m2 u centru grada uz mogu}nost kori{}ewa gara`e, povoqno, tel. 066/528-897. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 130+130 m 2 , upotrebna dozvola, ul. Bra}e Pi{teqi}a, tel. 065/217-909. Izdajem poslovni prostor 40 m2 (dvije prostorije i sanitarni ~vor) u Bawaluci, ul. M. Stojanovi}a 93, tel. 051/314-780, 065/769-537. Izdajem namje{tenu kancelariju u PC "Ekvator", 16 m2, prvi sprat, tel. 065/517-821. Izdajem poslovni prostor, 16 m2, Aleja Svetog Save 70, tel. 065/512186; 051/215-695. Izdajem poslovni prostor, 40 m2 sa upotrebnom dozvolom, Kara|or|eva 5, Bawaluka, tel. 066/006-271. Izdajem poslovni prostor 30 m2, cent. grijawe, ul. Branka Popovi}a 18, tel. 370-385. Povoqno izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za trgovinu, mesnicu ili apoteku, ulica Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem restoran u funkciji na Petri}evcu, papiri uredni, cijena 600 KM, tel. 051/355-572; 066/658-775. Izdajem poslovni prostor 18 m2, Aleja Svetog Save 59, lokal br. 4, preko puta SD "Borik", tel. 051/461019, 066/286-960. Izdajem kafi} na Paprikovcu, u Zelengorskoj ulici u Bawaluci, tel. 065/956-967. Izdajem poslovni prostor, 11 m2, u TC u Jevrejskoj ul., prvi sprat, klima, grijawe, tel. 065/546-333. Izdajem povoqno prostor, stari zanatski centar, tel. 066/808-510. Izdajem poslovni prostor, 130 m2, grijawe i pet parking mjesta, Borik, tel. 065/668-475. Izdajem poslovni prostor kod Rebrova~ke crkve, ul. Vojvode Stepe Stepanovi}a, 40 m2, tel. 065/227-280. Izdajem poslovni prostor 72 m2, ~etiri kancelarije, Jovana Du~i}a 55, tel. 065/228-870. Izdajem poslovne prostore za sve namjene, 20, 30 i 50 m 2 , ul. An|e Kne`evi} i Krfska, tel. 065/636546. Izdajem poslovni prostor u Malba{i}evoj zgradi, 50 m2, ul. Sv. Markovi}a, tel. 065/778-087. RK "Kastel" u prizemqu do 100 m2, drugi i tre}i sprat 18+22+34+37+55, mo`e spajawe. Ima grijawe, klima, lift, obezbje|ewe, tel. 051/216-161; 216384; 065/522-802. Izdajem kancelariju u centru Bawaluke, veoma povoqno,, tel. 066/263-040. Izdajem dvije kancelarije u strogom centaru Bawaluke preko puta suda, za advokate, notara, agenciju, tel. 065/587-337. Izdajem poslovni prostor, 18 m2, u poslovnom centru, prvi sprat, Jevrejska ulica, 300 KM, tel. 065/529-471. Izdajem poslovni prostor, kancelarija 36 m2, ul. Marije Bursa} kod "Palasa", tel. 066/240-509. Izdajem poslovni prostor 80 m2 u Drugovi}ima, pored puta Kla{nice Prwavor, tel. 065/394-908. Izdajem poslovni kancelarijski prostor, 20 m2, kod SUP-a, cijena 200 KM, tel. 065/840-850. Izdajem poslovni prostor trgovinske namjene na Paprikovcu, tel. 065/956-967. Izdajem lokal u centru Prwavora 20 m2, tel. 065/603-637. Izdajem poslovni prostor u centru grada (tri kancelarije) pogodan za vi{e namjena, sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/415-752; 051/466112. Izdajem kancelarijski prostor, 100 m 2 , prvi sprat, ul. Veselina Masle{e 28 (Gospodska), tel. 066/649-723. Izdajem kancelarijski poslovni prostor, 16,71 m2, ul. Gunduli}eva 76, Bawaluka, tel. 065/433-995; 065/539678. POTRA@WA Potrebni poslovni prostori od deset do 15 m2 u u`em centru grada, tel. 066/915-710.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem kafe-poslasti~arnicu ili mijewam za stan, kod dvorane "Borik", sve opcije dolaze u obzir, tel. 065/601-772. Prodajem poslovni prostor 19 m2 u Aleji Svetog Save, 3.000 KM/m2, tel. 065/906-228. Prodajem poslovni prostor kancelarija 14 m2 u Bawaluci, ulica M. Selimovi}a, tel. 065/512-345. Prodajem lokal, 64 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 065/601-772. Prodajem kafe-poslasti~arnicu, 70 m2, troeta`na, opremqena, vrlo povoqno, tel. 065/601-772. Prodajem ili izdajem poslovni prostor, 24 m2, ul. Dragana Bubi}a 14A, tel. 065/699-569. Prodajem poslovni prostor, 21 m2, ulica Srpska, preko puta hotela "Talija". Pogodan za frizerski salon ili kancelariju, tel. 065/685800. Prodajem halu 25h25 sa 26.000 m2 zemqi{ta, ulica Blagoja Parovi}a, tel. 065/763-941. Prodajem motel u Bawaluci, tel. 065/513-006. Prodajem poslovne prostore u

GARA@E
PRODAJA
U Gradi{ci prodajem dvije zidane gara`e, tel. 065/682-319. Prodajem zidanu gara`u u centru, ul. Vase Pelagi}a 1, Bawaluka kod parkinga Rajfajzen banke, tel. 065/461-655. Prodajem ili izdajem gara`u na staroj autobuskoj stanici (centar), tel. 065/497-846, 051/216-155. Prodajem zidanu gara`u u ul. Vilsonova, Bawaluka, tel. 066/941-888. Prodajem gara`u 15 m2, ul. \ure \akovi}a, vl. 1/1, tel. 065/614-050. Bawaluka, velika gara`a u strogom centru, ul. Kraqa Alfonsa, vlasnik, izgra|ena 1975, bez papira, 9.000 KM, tel. 063/066-076. Prodajem gara`u u ul. Simeuna \aka 62, vl. 1/1 15 m2, tel. 065/512822. POTRA@WA Tra`im za iznamqivawe podzemnu gara`u u stambenim zgradama u ulici Kraqa Alfonsa, Srpska ili Jevrejska, tel. 066/810-515.

34 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE
Prodajem plac za ku}u, kraj asfalta, 1/1, dozvoqena gradwa, 500 m2, sa papirima, Tuzlanska 76, Star~evica, tel. 051/424-876, 066/523197. Prodajem placeve od 600 m2 u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/716-250. Prodajem placeve na Lau{u i u ^esmi, tel. 066/205-505, 051/216-155. Prodajem plac u Zalu`anima kod {kole, tel. 066/205-505, 051/216-155. Prodajem plac 350 m2, sa dozvolom, Vrbawa, R. Petrovi}a, tel. 065/644713. Povoqno prodajem dunum zemqe, {est kilometara od grada prema Sara~ici (asfalt, struja, voda, telefon), dva pojedina~na grobna mjesta na grobqu G. Drakuli} ili mijewam za drva, tel. 066/726-106. Prodajem u Pavlovcu plac sa infrastrukturom, tel. 065/601-772. Prodajem plac 1.680 m2 u Desnoj novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od Vodovoda, veoma povoqno, tel. 066/354-500; 051/413-257. Prodajem u Bawaluci na Baw brdu 6.500 m2 zemqe, povoqno, tel. 065/698012. Prodajem povoqno placeve u Pavlovcu, tel. 065/902-744. Prodajem plac 600 m 2 , N. Piva{evi}a, Ada, tel. 065/644-713. Prodajem 750 m2 zemqi{ta sa infrastrukturom (struja, voda, asfalt) u Slatini u neposrednoj blizini bawe, tel. 065/648-424. Prodajem 13 dunuma zemqe na Kr~maricama, cijena 13.000 KM, hitno, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem 18 dunuma zemqe na ^okorskim poqima, asfalt, struja, voda (blizu Kowi~kog kluba), tel. 065/819555. Prodajem plac, 350 m2, Vrbawa, ul. R. Petrovi}a, tel. 065/644-713. Prodajem placeve od 800 do 1.000 m2 za gradwu stambenih objekata, lokacija Prije~ani, tel. 066/528-897. Prodajem 120 dunuma zemqe, pogodno za razne namjene, pored rijeke, hitno, tel. 051/588-150; 065/964929. Prodajem plac u [argovcu 940 m2 + 140, vlasni{tvo 1/1, povoqno, dozvoqena gradwa, tel. 051/388-094, 066/252-990. Prodajem placeve blizu Kla{nica, cijena povoqna, tel. 065/159-677. Prodajem dva placa po 1.000 m 2 u centru ^elinca, iza hotela "Turist", tel. 065/437-918. Prodajem zemqu na Tuwicama, tel. 066/091-091. Prodajem 100 dunuma zemqe za vo}arstvo, cijena po dogovoru, tel. 051/588-150; 065/964-929. Prodajem dunum zemqe pod vo}em u blizini bawe Slatina, hitno, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem gra|evinske placeve u ul. @arka Zgowanina od 600 m2 do 800 m2, dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 066/528-897. Prodajem 30 dunuma zemqe sa vikendicom s pogledom na grad, hitno, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem u Ma|iru ogra|en plac, voda, struja, sve 1/1, povoqno, tel. 065/008-451. Prodajem 300 m2 placa ispod cijene, Ponir, Bawaluka, tel. 065/268-156. Prodajem 8.000 m 2 kod {kole u Barlovcima, gra|. dozvola, papiri 1/1, tel. 0038 631/745-848. Prodajem 2.000 m2 (tri placa) uz glavni put i rijeku ili mijewam za mawi stan, tel. 065/882-511. Prodajem ~etiri dunuma zemqe na glavnom putu u ^arda~anima, na tre}em km od Kla{nica, tel. 051/501634. Prodajem gra|evinski plac 260 m2, dozvoqena gradwa objekta P+1, naseqe Paprikovac, tel. 066/528-897. Prodajem plac, vo}wak, vinograd, zemqu, {umu, lokacija Derventa, tel. 066/485-496. Prodajem gra|evinski plac, vlasni{tvo 1/1, 326 m2, Republika Hrvatska, op{tina Medlin. Plac je blizu mora, pristup uslovan, sa prilaznim putem automobilom, tel. 065/970-900. Prodajem plac u ul. Jovana Ra{kovi}a - Paprikovac, tel. 066/152155. Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku, odmah uz ulicu i 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, hitno, tel. 065/636-545; 065/355-359. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem vi{e placeva u Dervi{ima, od 444 do 587 m2, voda i struja, uz Vrbas, tel. 065/698-012. Prodajem povoqno vi{e placeva po 500 m2 na Sara~ici uz asfalt, put prema ^okorskim poqima, tel. 051/305-585; 065/607-482. Prodajem mawe placeve i 2,5 dunuma zemqe, cijena povoqna, nalazi se blizu novog autoputa na po~etku Jakupovaca, tel. 066/467-752. Prodajem plac u Glamo~anima 680 m2, voda, struja, dozvoqena gradwa, tel. 065/622-173. Prodajem plac, 400 m2, iza OBI-ja, tel. 065/685-800. Prodajem 14 dunuma obradive zemqe, 1,5 kilometara od centra Slatine, tel. 051/436-206; 066/817-930. Prodajem plac, 500 m2, ul. Slobodana Dubo~anina, Star~evica, Bawaluka, tel. 065/651-229. Peodajem plac u Lakta{ima, 600 m2, povoqno, po dogovoru, 1/1, odmah prepis, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem plac, 2.049 m2, uz glavni put, dozvoqena gradwa, Mi{in Han, tel. 066/063-560. Prodajem u Mahovqanima kod aerodroma dvije parcele zemqe osam i 12 dunuma, pogodno za sve vrste gradwe, tel. 037/687-347. Prodajem 3,5 dunuma zemqe mo`e i mawe parcele nalazi se blizu Kla{nica, tel. 065/159-677. Prodajem plac za ku}u, 600 m2 u Prije~anima, {est km od centra Bawaluke, registrovana struja i voda, na placu, asfalt, 1/1, tel. 051/258-643, 065/970-068. Prodajem zemqu u Orlovcima kod Prijedora, prekrasan plac uz asfalt, blizina vode, struje, tel. 065/636-545. Prodajem 4.000 m2 zemqe u ^okorskim poqima, cijena po dogovoru, tel. 065/260-932. Prodajem zemqi{te 27.000 m 2 u Kuqanima u blizini prodavnice "Luka~", cijena sedam KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem plac, 800 m 2 , kod "Tropika", ulica Dragana Bubi}a, predvi|ena gradwa ku}e 12h12, P+2+M, tel. 065/763-941. Prodajem 9.000 m 2 {ume kod ^elinca uz put, povoqno, tel. 065/825773. Prodajem 1.700 m2 zemqe u Krupi na Vrbasu, blizu rijeke, voda, struja, asfalt, 1/1, tel. 051/216-067; 051/218415. Prodajem 2,2 dunuma zemqe sa mawim objektom (mawa vikendica) u Velikom Bla{ku, povoqno, tel. 051/462-032. Prodajem plac u Slatini, 1.000 m2, gradska voda, struja i telefon, tel. 065/510-918. Prodajem povoqno plac 1.700 m2, 4,5 km od centra grada za gradwu ku}e ili vikendice, tel. 051/282-106; 065/635-449. Prodajem dva placa od 500 i 700 m2 ul. Franca [uberta, Lau{, Bawaluka dozvoqena gradwa ku}a za stanovawe, tel. 051/437-862. Prodajem plac 500 m2 u Drakuli}u, od {kole 1.000 m, sa komplet gra|evinskim papirima i projektom, cijena 18.500 KM, tel. 065/588-889. Prodajem placeve u centru Aleksandrovca, 1/1, svi UT uslovi, tel. 065/379-088. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem ekolo{ki ~istu zemqu s vinovom lozom i drigim vo}kama, prostorom za ba{tu i drvenu ku}icu, tel. 051/464-813. Prodajem ekolo{ki ~ist mali vo}wak i vinograd u Dowim Borkovi}ima, tel. 051/464-813. Prodajem parcelu zemqe, 1.230 m2, u Lakta{ima, Rije~ani, Tri{i}a brdo, po obodu zasa|eno tre{wama i {qivama, tel. 065/970-900. IZDAVAWE Povoqno izdajem 15 dunuma zemqe u Barlovcima, tel. 065/752-754.

OGLASI
za dva studenta, tel. 066/202-225. Izdajem profesorima i studentima dvokrevetnu sobu ili le`aj, preko puta kampusa, tel. 051/255-425; 066/834-204. Izdajem namje{tenu sobu u Obili}evu, tel. 065/848-829. Izdajem sobu sa kupatilom studentima ili zaposlenim osobama, Star~evica, tel. 065/026-193. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem u centru, tel. 051/302-780; 065/572. Tra`im tri cimerke, studentkiwe u dvokrevetnoj i jednokrevetnoj sobi, povr{ina 80 m2, privatna ku}a sa grijawem, 120 KM po le`aju, blizu Ekonomskog i Pravnog fakulteta, tel. 065/270-797. Izdajem jednokrevetnu sobu u centru grada, centralno grijawe, tel. 065/573-046. Izdajem sobu u centru grada studentkiwi nepu{a~u, tel. 051/300-109. Izdajem dvije dvokrevetne sobe djevojkama, poseban ulaz, centralno grijawe, odli~ni uslovi, Nova varo{, Bawaluka, tel. 051/305-072. Izdajem dvokrevetne i jednokrevetne sobe, kablovska, centralno grijawe, tel. 051/312-055. Izdajem sobu studentkiwi, upotreba kuhiwe, grijawe, kablovska TV, u neposrednoj blizini kampusa (pet min), tel. 065/195-881 051/255-621. Izdajem sobu dvjema djevojkama u stambenoj zgradi, centralno grijawe, Borik, cijena 130 KM, tel. 066/219543. Izdajem `enskoj osobi namje{tenu sobu sa grijawem, upotrebom kuhiwe, blizu bolnice, tel. 051/351-680; 065/450-544. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu namje{tenu sobu, poseban ulaz, kuhiwa, dnevni boravak, kupatilo, grijawe, cijena 130 KM, tel. 051/436-587; 065/668-870. Izdajem sobu u Boriku, u ul. @. Mi{i}a 65, povoqno - internet i kablovska (kod kampusa), tel. 051/255715; 065/823-034. Izdajem le`aj i tra`im cimera studenta, za stan u privatnoj ku}i, sa super grijawem, 130 KM le`aj, blizu Ekonomskog fakulteta, tel. 065/270797. Izdajem namje{tenu sobu kod Gimnazije sa grijawem, poseban ulaz, tel. 065/588-889. Izdajem namje{tenu sobu u ul. Drage Mali}a 13, tel. 051/216-011. Izdajem sobu studentkiwi, centralno girjawe, ul. Mom~ila Popovi}a br. 4, tel. 065/983-590. Izdajem djevojkama namje{tenu jednokrevetnu sobu sa posebnim ulazom i centralnim grijawem, tel. 065/605477. Izdajem ozbiqnoj studentkiwi sobu sa balkonom u centru grada, grijawe, kablovska, cijena povoqna, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/313-477. Izdajem sobu za studentkiwu. Bulevar Vojvode Stepe Stepanovi}a 5, Obili}evo, tel. 065/293-604. Izdajem preno}i{te u centru Bawaluke, cijena 20 KM, dnevni odmor 25 KM, tel. 065/384-318; 051/314-932. Izdajem sobu za studentkiwu, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno grijawe, tel. 051/460-514. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707. Izdajem djevojci jednokrevetnu sobu, TV kablovska, upotreba kuhiwe i kupatila, centralno, Obili}evo, tel. 063/893-982; 051/924-198. Izdajem dvokrevetnu sobu, centralno grijawe, TV, kablovska, centar grada, tel. 065/695-156. Izdajem sobu u centru grada studentu mu{karcu nepu{a~u, tel. 065/797-368. POTRA@WA Tra`im cimera, studenta u dvokrevetnoj sobi sa centralnim grijawem, sa kuhiwom i kupatilom, 150 KM sa svim obavezama, tel. 065/900-474.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor Bawaluka. Pogodno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac 1.000 m 2 u Novoseliji izme|u magistralnog puta Bawaluka - Jajce i Vrbasa, pogodno za poslovni prostor, vikend ku}u, dozvoqena gradwa, tel. 065/763-941. Prodajem u ^esmi gra|evinsku parcelu, 840 m2, za gradwu objekta, povoqno, tel. 066/913-106. Podajem parcelu u Motikama, 1.200 m 2 , struja, gradska voda, papiri uredni, tel. 065/375-853. Prodajem plac u Adi iza "Incela", tel. 065/925-186. Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve 920 m2, 870 m2 i 503 m2, tel. 065/698-012. Prodajem 2.000 m 2 zemqe u Bawaluci, ul. Starog Vujadina, asfalt, voda, struja, kanalizacija, dozvoqena gradwa, zasa|eno 30 stabala vo}a, cijena 35 KM/m2, tel. 065/465-516. Prodajem mawi placeve, cijena povoqna, nalazi se na po~etku Jakupovaca, tel. 066/467-752. Prodajem osam dunuma zemqe, jedan dunum ko{ta 3.000 KM, tel. 065/189137. Prodajem 30.000 m 2 zemqe u Motikama, ogra|ena, pored asfalta, sva infrastruktura, tel. 066/325606. Prodajem 2.150 m 2 zemqe kod "Frika", sa svom infrastrukturom, tel. 066/325-606. Prodajem placeve u ulici Koste Jari}a br. 16, tel. 065/459-827. Prodajem u Bawaluci zemqu, 6.700 m2, uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/698-012. Prodajem 2.140 m 2 zemqe kod "Frika", voda, struja, asfaltni put granica, tel. 066/325-606. Prodajem dva dunuma zemqe u Drago~aju (prema Motikama), povoqno, pogodno za sve namjene, tel. 065/251-944. Prodajem dunum zemqe u Gorwoj ^esmi, tel. 066/391-425. Prodajem dva placa po 1.000 m2 uz asfaltni put Bawaluka - Sara~ica, od centra {est km, tel. 051/305-585; 065/607-482. Prodajem plac 1.650 m2 u Kuqanima vl. put, voda, struja, cijena deset KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem placeve 500, 800, 900 i 1.050 m2 u Kuqanima, cijena deset KM/m2, tel. 065/763-941. Prodajem plac u Trnu 2.140 m2 u ulici 23. aprila, tel. 051/584-249. Prodajem plac od 800 m 2 , 1/1, Bawaluka, ul. Starog Vujadina, na Star~evici, asfalt, kanalizacija, voda, stuja, dozvoqena gradwa, UT uslovi, tel. 065/465-516. Prodajem plac, 600 m2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/857159. Prodajem zemqi{te 1.500 m2 pored Vrbasa u Trnu, predvi|ena gradwa ku}e P+S+M 10h10 cijena 55.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem osam dunuma zemqe, sve 1/1, u Novoj Topoli, naseqe Kraji{nik kod Gradi{ke, tel. 00385 52/543-601. Prodajem povoqno placeve u Rami}ima kod stambenih zgrada, 18KM/m2, tel. 065/538-245. Prodajem plac 1.000 m2, 1/1, sa dva monta`na objekta - voda, struja, zelena ograda, 400 m od bazena Lakta{i, tel. 051/282-772. Prodajem plac 1680 m2 u desnoj Novoseliji kraj glavnog puta 80 m od Vodovoda, tel. 065/354-500; 051/413257. Prodajem placeve, 1/1, UT uslovi, ul. Vida We`i}a 103, Rebrovac, tel. 065/697-245.

KIOSCI
PRODAJA
Prodajem mawi metalni kiosk postakqen od polovine sa svih strana, 200 KM, tel. 066/679-527; 051/258-744. Prodajem tri aluminijumska kioska N[P "Oslobo|ewe" u Prijedoru, devet i sedam kvadrata, tel. 065/983794. Prodajem metalni kiosk 20 m2 u odli~nom stawu, pogodno za razne djelatnosti, tel. 065/544-215. Prodajem ili izdajem kiosk, tel. 065/496-480.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, sa kuhiwom i kupatilom, poseban ulaz, centralno grijawe, centar, tel. 38765/585-524 i 066/ 240-360. Izdajem dvokrevetnu sobu s kuhiwom, kupatilom, centralnim grijawem, Obili}evo, tel. 387 65/515-135. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama i |acima, grijawe, kuhiwa, kupatilo, poseban ulaz, centar, 130 KM, tel. 38765/671-417. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz i kupatilo, Kara|or|eva 259, Lau{, tel. 051/281-948; 066/114-644. Izdajem sobu za dvije djevojke na Star~evici, tel. 051/439-949. Izdajem sobe za studentkiwe u centru grada, tel. 065/974-535. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707. Izdajem jednoj ili dvjema djevojkama sobu u Boriku, blizu kampusa, parno grijawe, kablovska, ul. Reqe Krilatice 9, tel. 065/485-926. Izdajem sobu sa kupatilom i kuhiwom, Obili}evo, tel. 065/513-795. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom, centralno, kablovska, poseban ulaz, Lakta{i, tel. 066/323-935. Izdajem samcima namje{tenu sobu kod "Medicinske elektronike", tel. 066/981-536; 051/302-550. Izdajem sobu studentu, centar preko puta parka "Petar Ko~i}", tel. 066/699-054. Izdajem sobu sa grijawem u centru Bawaluke djevojkama, tel. 051/216-146. Izdajem djevojci namje{tenu sobu u centru grada, cijena 130 KM, tel. 066/220-249. Izdajem djevojkama sobu sa kuhiwom, TV, centralno grijawe, poseban ulaz, Nova varo{, tel. 065/519-088. Izdajem dvokrevetne sobe, centralno grijawe, poseban ulaz, Pobr|e, tel. 065/523-246; 051/281-664. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu djevojci, u centru grada, ul. F. G. Lorke 23, tel. 065/228-768. Izdajem studentima dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem, internetom, poseban ulaz, u blizini fakulteta, tel. 051/438-590; 065/093187. Izdajem studentkiwama dvokrevetnu sobu u stambenoj zgradi, centralno, upotreba kuhiwe, kablovska TV, tel. 065/713-688. Izdajem u Boriku dvokrevetnu sobu

OGLASI
Prodajem "alfa romeo" GT, 1.9 TD, ful oprema, metalik, crni, servisna kwiga, u odli~nom stawu, strane table, povoqno, tel. 066/528897. Prodajem "ford eskort", 1984. g. p. cijena po dogovoru, tel. 065/932-539. Prodajem "golf 2", bijele boje i sre|en, tel. 065/397-138. Prodajem yip "hjundai santa fe 2,0 crdi", 4h4, 2001, tel. 065/512-345. Prodajem "golf 1", g. p. 1981, benzin - gas, tel. 065/621-750. Prodajem "suzu" g. p. 1970, registrovana, u ispravnom stawu, tel. 051/460-963. Prodajem kamion hladwa~u furgon "fijat", kombinovani sa termo kingom, pet tona, pogodan za ugostiteqstvo, cijena 6.000 KM, tel. 065/585-733. Prodajem "reno megan" 2003. 1,5 DCI registrovan, pre{ao 166.000 km, servisna kwiga, cijena po dogovoru, tel. 065/415-163. Prodajem "ford fijestu "1,4 HDCI, 2003. g. p., metalik plava, kompletna oprema, registrovan, tel. 066/238-698. Prodajem "opel korsu", 1.2, g. p. 2000., registrovana, nove gume, klima, tel. 066/399-121. "Mercedes E-220" dizel, automatik, 2002. godina, okac, registrovan, srebrni, o~uvan, vlasnik, ko`a, 12.500 KM, Bawaluka, tel. 065/416-311. Prodajem "ford eskort" karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2012. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i, air beg, tel. 065/528-238. Prodajem "pe`o 207", g. p. 2007, 1.4 benzin, 90 KS, ful oprema, pre{ao 70.000 km, prvi vlasnik, servisna kwiga, u odli~nom stawu, tel. 066/528-897. Prodajem "ford fijesta kurir" 1,8 dizel, registrovan, 1997. godi{te, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "audi 2.0", g. p. 92, tek registovan ili mijewam za jeftiniji automobil, tel. 065/385-405. Prodajem "oktaviu 1,9 SDI", g.p. 2000, tek registrovan ili mijewam za jeftiniji automobil, tel. 065/385-405. Prodajem "jugo koral" 55 GVL, g.p. 1989, registrovan do januara 2013, cijena po dogovoru, tel. 065/905-823. Prodajem "mercedes" A klasa 1,7 dizel 2001. g. p. u super stawu, mo`e zamjena, tel. 065/528-247. "Pe`o 406", 1,8 benzin, 2002. god., metalik siva boja, 210.000 km, cijena po dogovoru, tel. 065/237-113. Prodajem "WV-golf 4", 2001. TDI, pla}ena carina i PDV, kao nov, tel. 065/040-404. "Opel kalibra 2.oi", 1990, klima, alu. felge, metalik crna, istekla registracija, hitno, 2.100 KM, Bawaluka, tel. 065/843-252. "Ford sijera" 1.8 benzinac, 1990, limuzina, novi model, Bawaluka, tamnocrvena, neregistrovana, prvi lak, 1.100 KM, tel. 065/317-474. "Vito mercedes", 2002. god. putni~ki, tel. 065/513-795. "Pe`o 607" 2002,l 22 HDI ful, tel. 065/513-795. "Ford orion" 1.6 dizel, 1986, u voznom stawu, kompletan, istekla registracija, ~etvoro vrata, crnosivi, Bawaluka, solidan, 680 KM, tel. 065/204-890. Prodajem "opel zafiru", 2-0 DTI, 2003, pla}ena carina i PDV, u odli~nom stawu, cijena 7.900 KM, tel. 065/040-404. Prodajem "golf 2", ofarban, registrovan i sre|en motor, cijena po dogovoru, tel. 066/617-811. Prodajem vespu "jamaha" 125 kubika, crvena, g. p. 1988. u neispravnom stawu, tel. 066/187-866. Prodajem "mercedes" 190 D u dobrom stawu, {iroka lajsna ABS, centralno zakqu~avawe 1992 g.p., tel. 051/305-585; 065/217-039. Prodajem havarisan "jugo 45" (predwa strana) odjavqen, 250 KM, tel. 065/382-742. Prodajem "pasat karavan", dizel 1987., tel. 065/994-720. Prodajem "reno megan", sedan 1.9 DCI, 2004, pla}ena carina i PDV, kao nov, sivi metalik, cijena 9.900 KM, tel. 065/040-404. Prodajem "sitroen ksara" 20 HDI g. p. 2001. povoqno, registrovan, tel. 065/526-282. Prodajem "reno megan sedan", 2003, registrovan, kao nov, crveni, 1.5 DCI, 9.500 KM, tel. 065/826-640. "Pasat CC 2.0 tdi", 2008. godi{te, kao nov, pre{ao 44.000 kilometara, redovno servisiran, 37.000 KM ke{, Bawaluka, tel. 065/370-454. Prodajem "reno senik", 2004, 1.5 DCI, u odli~nom stawu, registrovan godinama, nove gume, 8.900 KM, tel. 065/826-640. Prodajem "gof 1" dizel, 1983. g. p., o~uvan, registrovan, cijena povoqna, tel. 066/225-356, 065/578-220. "Pasat 1,6 TD", karavan, dobar motor i limarija, sve ispravno 2.200 KM (odli~an), tel. 065/297493; 065/068-663. Prodajem "golf 4", 1998. god. proizvodwe, TDI 66 kW, crveni metalik, petoro vrata, cijena 7.800 KM, tel. 065/612-185. Prodajem "pe`o 306" 1,9 dizel, 1995. g.p. u odli~nom stawu, tel. 065/528-247. Prodajem "mercedes gen{er 300 D", 1985 g.p., ura|ena generalka, tel. 063/893-982. Prodajem "ford kurir" dizel 1,8, u odli~nom stawu, 1996. godina, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297493; 065/068-663. Prodajem povoqno "mercedes 124" dizel, odli~an, registrovan, mogu}a zamjena za yip, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "reno 5" u dobrom stawu, registrovan, sjedi i vozi, 1.200 KM, mali potro{a~, 950 cm3, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "reno 5" 1,1, 1991. g. p., ekstra stawe, tek registrovan, 1,800 KM, tel. 065/279-176. Prodajem "opel rekord" 1,8 karavan, g. p. 1985. u voznom stawu, registracija do marta 2013., benzinac, tel. 066/548-592. Prodajem "nisan laurel" 2,3 dizel, 1988. g. p., u super stawu, 2.500 KM, lak dobar, limarija, motor, sve, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes 220 CDI", 1998. godina, karavan, pre{ao 224.000 km, registrovan, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "opel astru" 20 DTI dizel 60 kW, 82 KS, 99 g.p. siva metalik, 190.000 km, ABS, klima, centralno zakqu~avawe, registrovan do 28.8.2013. godine, cijena 5.600 KM, nov akumulator, tel. 065/633378. Prodajem "opel kadet (suza) 1,3", 1989., benzinac registrovan do januara 2013. godine, tel. 065/712-316. Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, ispravan, o~uvan, al. stranice + karoserije, sa pokretnom rampom, neregistrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/644-550; 052/911-266. "Pe`o 206" automatik 1.4i, registrovan, plavi, kao nov, troja vrata, mali potro{a~, 6.300 KM, Bawaluka, tel. 066/659-817. Prodajem "fijat uno", 2000. g. p., registrovan do novembra 2013. godine, tel. 065/949-750. Prodajem "golf 5" dizel SDI, g. p. novembar 2004, klima, cen. zakqu~avawe, petoro vrata, drugi vlasnik, pre{ao 163.000 kilometara, ima servisnu kwigu, tel. 065/156-249. Prodajem "golf 1 D", 1983. g. p., o~uvan, registrovan, cijena povo-

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 35
qna, tel. 066/225-356; 065/578-220. Prodajem "pe`o 306" 1,9 dizel, g. p. 1995, u odli~nom stawu, tel. 065/528-247. KUPOVINA Kupujem sve vrste automobila do 300 KM, tel. 065/636-004. Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/859069. DIJELOVI I OPREMA Prodajem potpuno nove ~eli~ne felge, 16 za "audi" A4 ili A6, tel. 387 65/518-375. Al. to~kovi 14 cola, "fijat punto", tel. 065/513-795. Felge 16, "tojota" petokrake, pet rupa, tel. 065/513-795. Prodajem galeriju za sve marke vozila, tel. 066/485-496. Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048. Prodajem stakla za "opel kadet" 1200, 1979. g.p. cijena 70 KM, tel. 065/185-856. Prodajem stop svjetla za "{kodu oktaviju", 2010 g. i ~etiri zimske gume za "mercedes jumba{", tel. 065/931-383. Prodajem ~etiri gume M+S 14 za "mercedes jumba{", tel. 065/931-383. Aluminijumske felge original za "reno", 16 cola, sa ili bez guma, Bawaluka, tel. 066/138-032. Prodajem dvije gume 255-35+20, tel. 065/931-383. Prodajem ~etiri alu. felge sa gumama 14-ke za "golf" dvojku ili trojku, cijena 250 maraka, tel. 066/521-989. Prodajem felge ~eli~ne za "reno megan" 16 sa ~etiri rupe, potpuno nove, 200 KM fiksno, tel. 065/040404. Prodajem euro kuke za "renomegan", "opel zatiru", "golfa 4" i "reno lagunu", tel. 065/040404. Prodajem prikolicu, neto nosivost 400 kg, sa ceradom, jamovi rostfraj, 450 KM, tel. 066/499-664. Prodajem povoqno prikolicu za prevoz automobila, istekla registracija, tel. 065/513-672. Prodajem auto-prikolicu, sva potrebna oprema, izuzetno kvalitetna ili mijewam za drva, tel. 051/281-695. Auto-prikolica ru~ni rad, odli~na, povoqno, ka~i pa vozi, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem novu hidrauli~nu dizalicu za podizawe kamiona i autobusa, tel. 064/4499-077. Prodajem alu. felge za "audi jaje", petokrake, 15 cola, ekstra, cijena 250 KM, tel. 065/828-437. Prodajem ~etiri gume "kleber" 195/65/15 M+C, skoro nove, tel. 065/526-282. Originalne aluminijumske felge za "opel", ~etiri rupe, 14 cola, 110 KM i `i~ane "bbs" alu. felge, pet rupa, tri komada, 100 KM, Bawaluka, tel. 063/962-774. Prodajem nov far za "opel astru", tel. 065/931-383. Prodajem bocu za auto-gas, 80 litara, pogodna za kombi, ve}i automobil, kompresor, tel. 065/011065. Aluminijuske felge za BMW, "opel", folksvagen", "reno", 15 cola, ~etiri rupe, vi{e modela, sa ili bez guma, Bawaluka, tel. 065/393-803. ^eli~ne felge veli~ina 15, pet rupa, za "opel", u dobrom stawu, 100 KM, tel. 066/072-531. Prodajem dijelove "juga 45", anlaser, ~etiri gume, hladwak, {ajbu, tel. 065/979-210. Prodajem dijelove za "ford {korpion", 2.0 benzin, 1997. g.p., bez limarije sve super, tel. 065/608-035.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem povoqno mawu vikendicu u Slatini, asfalt, voda, struja, vo}ke, tel. 387 65/404-140. Prodajem vikendicu i 1.500 placa (vo}wak) u Rije~anima kod Lakta{a sa gra|evinskom i urbanisti~kom dozvolom, papiri 1/1 uredni, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem vikendicu na putu Bawaluka - Jajce, osam kilometara od Bawaluke, tel. 065/955-895. Prodajem u ^arda~anima ve}u vikendicu, voda, struja, vo}wak, sedam dunuma zemqe, useqivo, mo`e zamjena za stan, Bawaluka ili Lakta{i, tel. 051/783-583. Prodajem vikendicu (devastiranu), kod Slatine u Gorwim Kadiwanima, od Bawaluke 18 km, struja, asfalt, vo}e, ograda, ~etiri metra od rijeke, tel. 065/319-295. Prodajem ili mijewam za stan mawu vikendicu u [u{warima sa pet dunuma zemqe, tel. 065/797-368. Prodajem vikendicu 7,5,h5,5, P+S, sa 1.100 m2 zemqi{ta, ogra|eno, u Slatini, udaqeno od centra Slatine 1.500 metara, tel. 065/763-941. Bawaluka, Kr~marice, prodajem vikendicu 6h4,5, sa 2.000 m2 zemqe, sa pogledom na grad, tel. 065/763-941. Prodajem povoqno vikend ku}u u Kne`ici 1/1, na 1 dunumu zemqe okru`ena borovom {umom u blizini asfaltni put, 2 balkona, gara`a, tel. 051/466-955. Prodajem vikendicu u ^arda~anima, ~vrsta gradwa, voda, struja, tel. 065/966-808; 065/581-713. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama 7h8 metara, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Prodajem ve}u vikendicu - ku}u u [u{warima, tel. 065/797-368. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama 7h8 m, tri dunuma zemqe pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Prodajem ili mijewam vikendicu u Zelenom viru, 6h5 m, P+S, sa 4.600 m2 zemqe. Hitno, tel. 065/685-800. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1 le`aja 30 KM, sedam dana minimalno, tel. 065/811-058.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem polovne (ispravne) industrijske {iva}e ma{ine, rupi~arku i mini fiksirani, tel. 065/518-125. Prodajem ru~nu ma{inu za mqevewe vo}a, tel. 065/548744,051/303-603. Prodajem sjeka~ za plo~ice, nareziva~ za vodovodne cijevi i kilogram i po kaqa, tel. 065/546523. Prodajem univerzalni rukohvat, teleoptik i brener -2-2,5 bora, malo kori{}eno, o~uvano, za autogeno zavarivawe, tel. 065/011-065. Prodajem aparat za prawe auta, ima vru}u vodu i kompresor sa dvije glave, tel. 065/931-383. Prodajem traktor "kormik", ~etiri cilindra, brna~e, kosa~ica, traktorska prikolica, tel. 065/776099. Prodajem motor cirkular 11 kW, zup~anike, crijevo za vazduh, tel. 066/063-560.
Hitno prodajem ma{inu "Mio standard" Osijek, mlin, cirkular, oblarica, brusilica, o~uvan ekstra, tel. 065/656-431. Prodajem motornu pilu "johenson", {vedska, cijena 200 KM, tel. 066/944-700. Prodajem ma{inu za {ivawe, portabl, tel. 051/308-895, 065/303811. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal "metalac SB - 26 profesional MK-2", ispravna, kao nova, povoqna cijena, tel. 066/814-693. Prodajem motornu pilu "partnerku", ispravnu, 200 KM, tel. 065/470-842.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem aparat za giros ili kebab, cijena 1.000 KM, rostfrajnu napu, cijena 850 KM, dva okrugla barska stola, cijena 80 KM po komadu, rashladnu rostfrajnu vitrinu, 120 cm, cijena 550 KM, tel. 065/414-555. Prodajem aluminijumske stolove i stolice za ugostiteqstvo, tel. 065/683-125. IZDAVAWE Izdajem (zakupqen) lokal-ugostiteqski (konoba) uz otkup inventara, tel. 065/948-436.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem "astru" 1.7 DTI god. 2003. registrovana do 8.2013, cijena 7.800 KM, tel. 38765/911-775. Prodajem limuzinu "jugo koral 55 C", 1995. g. p., registrovan do maja 2013, plavi, Bawaluka, tel. 387 66/937-556. Prodajem BMW 318 d "fejslift nejvi turing" M-sport, biznis paket, 105 KW, 2009. g, 150.000 km, uvoz iz Wema~ke, registrovan, 32.000 KM, tel. 387 65/179-949. Prodajem "reno klio" 1992. g. p. benzinac, petoro vrata, registrovan 22.3.2013. cijena 1.650 KM, dobro o~uvan, tel. 051/581-033. Prodajem "ford sijeru" 2.0, 1987. g. p., registrovana do aprila 2013. godine, o~uvana, lakirana, hitno, 1.100 KM, tel. 065/610-118. "Nisan 100 -nx targa 2.oi", 1994, ko`a, kupe, ~vrsti krov, kabriolet, alu, bijeli, registrovan, 225 KM/~, drugi vlasnik, redovno servisiran, 3.550 KM, tel. 065/549-568. Prodajem "ford sijeru", 1987. g. p., lakirana, u dobrom stawu, registrovana do aprila 2013, hitno, 1.150 KM, tel. 065/354-915. "Ford eskort" 1.3 benzin 1992. g. p., registrovan do maja 2013. godine, tel. 065/365-163. Prodajem "pasat 1,6 D" karavan, reg. do kraja maja 2013. godine, cijena 1.950 KM, tel. 066/944-700. Prodajem motor "tomos APN 6 alpino", god. 1999, registrovan, tel. 065/864-293.

ZANATSTVO
PRODAJA
Grijawe, radijator, nov, tri rebra, 70x10, ventili i dr`a~i, 30 KM, tel. 065/988-047.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem `eqezo 12, kre~, siporeks, crijep, kaplaje, salonit plo~e kodor, trupac oraha, daska, kolica, tel. 066/949-117. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastove gra|e sa plafonskim gredama za ku}u ili vikendicu, vel. 5h6 metara, tel. 065/611-654. Prodajem prozorska krila vi{e dimenzija, odli~na, totalno niska cijena, postakqena, tel. 065/321381, 051/532-417. Prodajem hrastova ulazna vrata sa dva krila 205h125, lijeva, skoro nova, tel. 066/776-188. Prodajem ostakqene prozore sa roletnama 210h140 jedan komad, 80h90 jedan komad i ulazna vrata 105h242 dva komada, lijeva, tel. 065/265-314; 051/439-935. Prodajem novi crijep "kikinda 333", 700 kom., cijena kom. 0,60 KM, tel. 065/925-909.

36 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE
Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem madru od tre{we debqine osam centimetara, sedam kubika, tel. 065/510-098. Prodajem hrastov parket, 400h42h16 mm, klase standard, tel. 065/617-033. Prodajem balkonska vrata, dva komada i dva prozora, dupla ostakqena, sa~uvani, 210x80; 140x120, tel. 051/281331. Prodajem upola cijene skoro novu stolariju za ku}u, prozori sa griqama, tel. 065/535-708. Tri vawske PVC roletne, komplet za ugradwu, o~uvane 170h120, tel. 065/548744. Prodajem plasti~ne roletne malo kori{}ene, komplet za dvosoban stan, tel. 051/213-824. Prodajem kau~, bra~ni krevet, dvosjed, trosjed, regal i tepih, tel. 066/546-523. Prodajem o~uvan trosjed, cijena 50 KM, tel. 065/663-203. Prodajem francuski le`aj, cijena 250 KM, tel. 065/441-115. Prodajem {poret za parno grijawe polovan kao nov (desni), tel. 065/696-071. Prodajem dvosjed, fotequ, dva madraca, povoqno, tel. 051/303-359; 065/974-841. Prodajem elektri~ni {poret i {poret struja-gas, idealno stawe, cijena povoqna, tel. 065/357-498. Prodajem ugaonu se}iju, eko-ko`a, o~uvana, povoqno, tel. 066/664-569. Prodajem povoqno o~uvan sto za TV i liniju, mo`e i za druge svrhe, tel. 065/716-678. Prodajem o~uvan trosjed, cijena 250 KM, tel. 066/664-569. Prodajem povoqno stari namje{taj, tel. 051/218-276; 066/931453. Prodajem stoli} za sobu, staklo 120h160 cm, povoqno, 20 KM, tel. 066/994-042. Prodajem elektri~ni {poret, odi~an, cijena 100 maraka, tel. 065/687-698. Prodajem kuhiwske elemente, sudoper, radni sto, vise}e elemente, vrlo povoqno i uqni radijator 14 rebara, tel. 065/357-498. Maserka radi masa`u relaks, parcijalnu i masa`u cijelog tijela, tel. 066/252-905. Vr{im usluge klawa sviwa, prasi}a, teladi, jaradi i ostalo, tel. 065/566-181. Ku}ni majstor - voda, struja, popravke, ot~epqavawe odvoda, ostalo, stru~no povoqno, tel. 065/882511. Radim metalne ograde, kapije i nadstre{nice, tel. 051/463-329; 065/321-392. Profesor geografije daje instrukcije, tel. 065/390-670. Ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro, vodoinstalacije moleraj, kvalitetno i brzo, tel. 065/898-454. VKV zidar radi kvalitetno malterisawe, cijena 3,5 KM/m2 i ostale poslove, tel. 066/850-695. Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel. 065/178-743. Masa`e profesionalno i povoqno, na poziv dolazim na va{u adresu, tel. 066/750-139. Instrukcije iz matematike za osnovce i sredwo{kolce, dvo~as 15 KM, dolazim kod vas, tel. 065/562027. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875-684. Ma{inske glazure, fasade, moleraj, sanacije, tel. 066/777-377. Besplatno odvozim stare ve{ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sli~no, tel. 065/898589. Ozbiqna `ena tra`i za ~uvawe i wegu starije osobe ili djecu, tel. 065/217-616. Servisiram ra~unare, di`em sisteme, instaliram sve vrste programa, tel. 066/852-373. Popravqam okvire svih vrsta nao~ara brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save 16, tel. 051/318-227. Ma|ioni~ar tra`i anga`man u restoranu ili kafi}u, tel. 065/399041. Povoqno ~i{}ewe stanova zgrada poslovnih prostora, Bawaluka, tel. 065/583-653. Profesor matematike daje instrukcije u~enicima i studentima. Po potrebi dolazimo na adresu, cijena povoqna, tel. 066/233-318. Kvalitetno i sa garancijom presvla~im i popravqam namje{taj, prevoz obezbije|en, gratis, tel. 051/429-108; 065/844-689. Izra|ujem {amote za "alfa" {porete "sedmicu" i "devetku", {amotiram i ostala lo`i{ta, tel. 051/350-923; 065/831-729. Po naruybi radim slavske u{tipke i ukrasne poga~e (oblik zeca, bubamare, cvijeta), sve vrste peciva, slatke i slane pite, tel. 051/218-849. U~enicima osnovne {kole od prvog do petog razreda pru`am kvalitetnu pomo} u u~ewu, govorim wema~ki, tel. 065/867-635. Servis televizora, muzi~kih linija, poja~ala, sli~nih ure|aja, prevoz i dijagnostika besplatani, tel. 051/435-000; 065/965-291. Limarsko-bravarske poslove obavqam kvalitetno i povoqno, tel. 065/513-672. Profesorka daje instrukcije iz fizike i matematike (dvo~as deset KM), tel. 065/561-087. Povoqno dajem instrukcije u~enicima od prvog do petog razreda, tel. 065/956-000. Ozbiqna `ena nepu{a~ ~uvala bi dijete od jedne do pet godina u va{em stanu, Bawaluka, tel. 065/832-837. Odgovorna `ena wegovala bi stariju osobu na podru~ju Bawaluke, tel. 065/848-829. Vr{im selidbe, prevoz qudi i robe kombijem mercedes "sprinter", imam radnu snagu, tel. 065/011-183. Sre|ujem i ~istim stanove i stubi{ta, dvori{ta i ostalo, tel. 066/399-903. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se sa brojem polaznika, tel. 051/465-553; 066/430-105. Vr{imo brzo i povoqno prevoz stvari, otvoreni kombi, tel. 065/513-672. Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. [kola ra~unara "Giga Computers" nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima, polagawe sertifikata, zvati svaki dan od osam do 16 ~asova, tel. 051/213-088. Sve vrste masa`a povoqno, dolazim na va{u adresu, tel. 066/235-240. Instrukcije iz engleskog za sve uzraste, fonetika, gramatika, idiomi, konverzacija, tel. 065/054-805. Prevozim putnike automobilom u zemqi i inostranstvu, povoqno i profesionalno, po dogovoru, tel. 066/034-484. @ena 42 godine, govori wema~ki, ~uvala bi djecu u Wema~koj, tel. +38766-328-933. Ozbiqna `ena ~uvala bi jedno dijete ili stariju `enu, tel. 066/520931. @ena tra`i ~uvawe djeteta, samo ozbiqne ponude, tel. 066/226-935. Povoqno dajem instrukcije iz wema~kog jezika, dolazim ku}i, tel. 065/543-303. Profesorica razredne nastave davala bi instrukcije djeci od prvog do petog razreda, tel. 065/767645. Fizioterapeut povoqno nudi manuelnu masa`u - parcijalnu ili cijelog tijela. Lokacija centar, tel. 066/842-368. Izvodim molersko-farbarske radove, tel. 065/605-835. Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373-906. Dimwa~ar - ~istim dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe, tel. 051/483-144; 065/670-639. Otkupqujem vrlo stare predmete i stvari, tel. 065/984-166. Stalni sudski vje{tak vr{i procjene vrijednosti vozila i radnih ma{ina, kod podizawa kredita zvati od 16 do 20 ~asova, tel. 065/248-876.

OGLASI
Radi zatvarawa butika povoqno prodajem klasi~ne kostime po 50 KM, pantalone i ostale odvojene stvari, tel. 065/767-888.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem termoakumulacionu pe} br. 3, cijena 150 KM, i pe} na ~vrsto gorivo, cijena 100 KM, tel. 387 65/403-631. Prodajem povoqno ma{inu za prawe auta "kercher" u odli~nom stawu sa crijevom i pi{toqem, profesionalna, do 150 bara i usisiva~ "ghibli" profesionalni, tel. 38765940821. Prodajem malu harmoniku, 48 basova, pet registara, novi kai{evi, marke "veltmajster", u odli~nom stawu, povoqno, tel. 387 65/940-821. Prodajem fiskalnu kasu "inventa", tel. 065/902-804. Prodajem 25 metara pocin~anih cijevi za vodu, veliku bocu 80 l za auto-gas, pogodna za kombi ili ve}i automobil, tel. 065/011-065. Prodajem digitalni "vitafon", nov, nekori{}en, cijena 200 KM, tel. 051/501-642; 065/830-352. Prodajem unikatnu etno-kolekciju, vez na staklu, pogodnu za poklone za svaku priliku, kao i za prodavnicu - butik, medijski poznati rad, tel. 051/501-642; 065/830352. Stari novac, pegle, slike, ordeni, verige, brna~e, kantari, kubure, kwige, tel. 065/628-973. Prodajem "Rojalovo" kraqevsko posu|e, dva kompleta 2h6, original, u kutijama, tel. 066/168-191. Prodajem dje~ija obi~na kolica dupla, odli~na sjedalica, quqa{ka, klackalica, tel. 066/168-191. Prodajem sliku Bekira Misirli}a "Makovi", uqe, tel. 066/168-191. "Sonyplaystaton-1", sa svom opremom, vi{e igrica, svi kablovi, ispravan, Bawaluka, 100 KM, tel. 062/124-525. Puwa~i za digitalne fotoaparate, laptope, video-kamere, mobilne telefone, novo, garancija, Bawaluka, tel. 065/485-955. Pogoni za pe~ewe, zidani i limeni, sa jednim i dva ra`wa, okreta~i i sa ra`wevima za te`inu od 20 do 150 kg, tel. 065/548744,051/303-603. Prodajem muzi~ku liniju, tel. 051/302-196. Yepna konzola Sonyplaystation PSP, mode PS-VITA, osam igrica, otkqu~ana, puwa~ o~uvan, Bawaluka, 200 KM, tel. 063/674-534. Prodajem duwe, cijena 1,5 KM/kg, Bawaluka, tel. 065/276-398. Prodajem pi{toq "bereta" kalibar 7,65 mm, licima sa dozvolom i 40 metaka, tel. 065/321176. Prodajem pi{toq CZ M-70, 7,65 mm sa futrolom i malo municije, tel. 065/587-843. Prodajem telefaks "panasonik" uhf -90 sa "sekretaricom", tel. 065/587-843. Prodajem pumpe za grijawe "gruns", wema~ka proizvodwa, za hale, tel. 065/983-794. Prodajem futrovane nove gumene ~izme na pertlawe, tel. 065/917-002. Prodajem vuneni tepih povoqno, tel. 065/672-507. Ugaona garnitura, 220 KM, kolor TV, ekran 66, daqinski, "^ajavec", 55 KM, mali kuhiwski bojler "tiki-gorewe", 45 KM, Bawaluka, tel. 061/683-060. Prodajem bicikl "mountinbikeALPINA", {iroke gume, model "pacifik", srebrni, "{imano" oprema, Bawaluka, 140 KM, tel. 065/518-850.

RA^UNARI
PRODAJA
Prodajem ra~unar "pentijum 3", ispravan, 40 KM za po~etnike, tel. 051/413-016. KUPOVINA Kupujem LCD monitor 17, 18 ili 19 in~a uz garanciju, tel. 065/870-004.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA Prodajem neraspakovan telefon "samsung seh-e 1150 red" cijena 80 KM, tel. 066/429-643. Dijelovi za mobilne telefone, baterije, displeji, puwa~i, slu{alice... brzi servis, mogu}nost ugradwe, novopolovno, Bawaluka, tel. 066/345-056. Mobilni telefoni, sa i bez kamere, o~uvani, garancija, uvoz iz Austrije, prethodna generacija, sa puwa~ima, besplatna dostava, tel. 065/023-467.

USLUGE
OSTALO
Izra|ujem predmete od drveta za doma}instvo (stolove, stolice, stijene...), tel. 065/388-044. Kwigovodstvene usluge za sve djelatnosti, prijava i odjava radnika, PDV, poreska. Dolazimo po dokumentaciju. Povoqne cijene. Do|ite da se dogovorimo, tel. 387 65/940821. Brzo, kvalitetno i sa garancijom radim vodoinstalacije i kanalizaciju, kao i sitne popravke, te ma{insko od{topavawe, Rako, tel. 051/211-763; 387 65/546-390. Molerske radove izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 051-253-769; 387 65/773-852. Profesor engleskog jezika daje ~asove (sedam KM ) i instrukcije (osam KM), prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Za va{e proslave zabave, ro|endane, slave sve vrste koktel peciva, tel. 066/250-720. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, prevoz po potrebi obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. Povoqno vr{im usluge terapijske i relaks masa`e, cijena le|a deset KM, a cijelog tijela 20 KM, tel. 051/200-221. ^uvala bih dijete u svom stanu, starosti do {est godina, tel. 065/412-485. Iskusni ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale poslove, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/460-898. Elekti~ar-ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, interfona, grija~a, bojlera, senzora, indikatora, gromobrana, instalacija. Dolazak besplatan, Bawaluka. Hitna intervencija 0-24 ~asa, tel. 065/566-141. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale opreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Ma|ioni~ar, prodajem kwigu za ma|ioni~arske trikove sa kartama, deset KM, tel. 065/399-041.

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem povoqno polovnu muzi~ku liniju AIWA, i dvoeta`ni stoli}, tel. 065/716-678. Prodajem vufer sa poja~alom i zvu~nicima, 250 W, cijena 100 KM, tel. 065/470-842. POTRA@WA Potrebne djevojke koje `ele da pjevaju narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, tel. 051/460898.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem DVD "daevu" nov videorikorder, fotoaparat "olimpus" sa puwa~em za baterije, mikrotalasnu pe}nicu, odli~na, tel. 065/011-065. Prodajem {poret, struja, gas, povoqno, tel. 065/974-841; 051/303-359. Prodajem ve{-ma{inu "gorewe" u ispravnom stawu, o~uvanu, povoqno, tel. 051/303-359; 065/974-841.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem bundu za dame, crna kratka, tel. 065/917-002. Prodajem kratku bundu od pravog krzna, zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/464-813. Prodajem 50 novih `enskih i mu{kih odjevnih predmeta, iz Wema~ke, 15 KM po predmetu, tel. 066/429-643. Prodajem povoqno polovne mu{ke odjevne predmete i cipele u dobrom stawu za zimu i qeto, tel. 051/307514. Radi zatvarawa butika prodajem `ensku garderobu - omladinski program, sve od pet KM, tel. 065/680-861. Prodajem dva nova zimska duksa "nortbrook" (vel. L i XXLk, boja siva, 75 odsto pamuk, 25 odsto poliester, cijena 28 KM (jedan), tel. 052/233-550; 065/819-819. Prodajem paket nove `enske i mu{ke garderobe 70 odsto jeftinije, tel. 066/429-643. Prodajem povoqno crnu bundu od nerca, tel. 066/485-496. Povoqno prodajem kratku bundu od pravog krzna, tel. 051/464-813.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem ugaonu garnituru, fotequ na razvla~ewe, sto sa ~etiri stolice, komodu puno drvo, cijena po dogovoru, tel. 065/857-636. Prodajem trosjed kao nov, i pe} usku na drva sa rorovima, tel. 065/980-038. Povoqno prodajem klasi~ni dje~iji krevetac, 120/60, sa du{ekom ili bez, tel. 065/891-644. Prodajem sobni i kuhiwski namje{taj povoqno, kau~, dvosjed, trosjed, bra~ni krevet, regal i drugo, tel. 066/331-179. Prodajem bra~ni krevet eko ko`a, bez du{eka ima prostor za posteqinu 180h2,00 cijena 350 KM godina 2009, tel. 065/524-978. Prodajem "gorewe" {poret sa staklokerami~kom plo~om star jednu god. i fri`ider, tel. 065/638-666.

OGLASI
Povoqno prodajem grobna mjesta u grobqu "Sveti Pantelija", tel. 065/277-354. Sonyplaysation-2, posqedwi model, silver, otkqu~an, kao nov, igrice, yojstik, Bawaluka, 200 KM, tel. 065/754-572. Prodajem bojler 50 l, "mebo{" i programator za ve{-ma{inu, tel. 051/255-691. Prodajem dvoja blindirana vatrogasna vrata dim 85cmh205cm, cijena 150 KM/kom., tel. 066/230-996. Prodajem dje~iji sintisajzer iz Wema~ke, cijena 40 KM, tel. 066/429-643. Prodajem iz Wema~ke neraspakovan funk i hren radio, cijena 50 KM, tel. 066/429643. Prodajem dje~iji du{ek, kao nov, 30 KM i ne{to stariji i ve}i krevetac, 30 KM ili mo`e oboje, cijena 50 KM, tel. 051/413-016. Zbog zatvarawa prodajem inventar za mawi butik, fiskalnu kasu "altera" i lutke, povoqno, tel. 065/237-113. Prodajem doma}e kupinovo vino, 10 KM/l, tel. 279-012; 065/697-835. Prodajem povoqno nekori{}en "vitafon", tel. 051/501-642; 065/830-352. Prodajem grobnicu {esticu u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/517-528. Prodajem pi{toq "italijanska bereta", {estica, na dozvolu, tel. 066/152-155. Prodajem TV i ma{inu za ve{, tel. 052/333-666. Prodajem deset vojnih metalnih kanistera za naftu, tel. 065/513-795. Prodajem sviwu 100-120 kg, tel. 065/249183. Povoqno prodajem ili mijewam za drva ili rakiju dobro o~uvane stvari: ulazna `eqezna vrata, stolove za ro{tiqnice, kadu za kupatilo, dva fri`idera, ispravna i drugo, tel. 066/726-106. Prodajem lova~ki CZ karabin sa dozvolom, tel. 065/988-109; 051/301-571. Prodajem panele sa kukicama dvije veli~ine za opremawe butika ili kombinacija, tel. 065/010-420. Prodajem dva grobna mjesta na novom grobqu, pogodna za gradwu grobnice sa ~etiri mjesta, tel. 066/316-867. Bojler 50 l. malo kori{}en, prozori 140x120 postakqeni i o~uvani, i vawske PVC roletne o~uvane 170x12., tri komada, tel. 065/548-744. Prodajem usisiva~ "rekord" 1400w odli~an, mawi model, tel. 065/011-065. Prodajem betonsku grobnicu za dvoje sa mogu}no{}u pro{irewa, "Sveti Pantelija", Bawaluka, tel. 066/681-620. Prodajem sedam ~esmi za vodu, o~uvanih cijevi za mali i veliki bojler, ventile, maske za ventile, ~esme za lavabo, tel. 065/011-065. Prodajem iz Wema~ke neraspakovan Hydraulisch zatvara~ vrata, cijena 180 KM, tel. 066/429-643. Prodajem dva televizora ekran 60 cm i 50 cm, tel. 065/931-383. Monitori TFT, ispravni, 25 KM, crnobijeli TV 35 KM, mala grijalica sa to~ki}ima, kerami~ka 40 KM, Bawaluka, tel. 065/767-421. Gipsane plo~e za spu{tene plafone i ugradne plafowerke sa ~etiri neonke, povoqno, Bawaluka, tel. 063/977-080. Prodajem futrovane gumene ~izme br. 42, Bawaluka, tel. 066/485-496. Prodajem gara`na vrata 2,65h1,80, cijena 150 KM, tel. 065/033-027. Prodajem dva prozora, 120h80, cijena 70 KM, tel. 065/393-953. Prodajem profesionalni kozmeti~ki sto sa usisiva~em i hidraulikom i kozmeti~ku stolicu, tel. 065/711-563. Prodajem zavr{enu grobnicu na grobqu u Drakuli}u, duplu, tel. 065/565-949; 065/575338. Prodajem dva grobna mjesta na Gradskom grobqu u Bawaluci, tel. 066/953-305. Prodajem vrlo povoqno kupinovo vino, razne rakije i likere vrhunskog kvaliteta, tel. 066/519-466; 051/465-626. Prodajem ovna te`ina oko 70 kg, 4 km po kilogramu, tel. 066/681-873. Digitani fotaparat "samsung", 12 MPH, metalik crveni, kao nov, 105 KM i digitalni fotoaparat "Packard'bell", tri MPH, o~uvan, 55 KM, Bawaluka, tel. 063/674646. Pisa}a ma{ina "olimpija", o~uvana, ispravna, 60 KM, Bawaluka, tel. 064/414-3246. Prodajem veoma povoqno TA pe} trojku, tel. 065/708-747. Prodajem povoqno dvije pisa}e ma{ine - ve}a nova, tel. 051/307-514. Prodajem novu pr`ionicu kafe i mlin, na Paprikovcu, povoqno, tel. 065/692-276. Prodajem betonsku grobnicu za ~etiri sanduka na grobqu "Car Lazar", Drakuli}, tel. 051/380-798. Prodajem pi{toq "valter", cijena 600 evra, tel. 065/583-306. Prodajem liniju za dejonizaciju vode i ma{ine za proizvodwu sokova, povoqno, mogu}a zamjena, tel. 065/297-493; 065/068663. Prodajem termoakumulacionu pe} od tri KW, tel. 065/257-003. Prodajem nov risiver za satelitsku antenu, tel. 064/4499-077. Prodajem ma{inu za izradu kqu~eva wema~ke proizvodwe, original, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem na Perduvovom grobqu grobnicu za {est osoba, betonirana, tel. 065/633-378. Prodajem kwige "Pelagi}ev narodni u~iteq" (tvrdi povez, 957 str., 40 KM), "Trave i melemi" Jove Mijatovi}a (tvrdi povez, 284 str. 145 KM), obje kwige su u dobrom stawu, tel. 052/233-550; 065/819819. Prodajem dje~iji krevetac braon boje, Bawaluka, tel. 066/485-496. Prodajem dje~iju harmoniku "Wesmaster Stela" u solidnom stawu, tel. 065/565-949. Prodajem veliki atlas svijeta u izdawu SN "Liber", ekstra stawe, tvrdi povez, 248 str.), cijena 70 KM, tel. 052/233-550; 065/819-819. Prodajem pisa}u elektri~nu ma{inu "olimp", tel. 065/672-507. Prodajem tovqene sviwe od 120 kg 180 kg, tel. 051/380-018. Prodajem tri grobna mjesta, zemqa, mo`e jedno ili dva mjesta na grobqu "Sveti Pantalija" u Boirku, tel. 065/819-546. Prodajem betoniranu grobnicu (tri mjesta) na pravoslavnom grobqu u Boriku, tel. 066/681-873. Povoqno prodajem rje~nik wema~kog jezika (aut. Gustav [am{alovi}), tel. 065/543-303. Prodajem tepih, povoqno, tel. 051/302196. Prodajem dje~iji `enski bicikl "pinki", kao nov, za uzrast od pet do 12 godina, 70 KM, Bawaluka, tel. 064/41439-70. Prodajem fiskalnu kasu "ekspert" u odli~nom stawu, defiskalizovana, tel. 065/680-861. Prodajem povoqno TA pe}, tri kW "elin D", malo kori{}ena, tel. 051/355933. Prodajem 80 gajbi za "nektar" pivo sa bocama, tel. 065/368-563. Prodajem polovna starija vrata 200h90 balkonska vrata 220h80, prozori 140h140; 120h140, tel. 065/213-691. Prodajem grobnicu sa {est mjesta na grobqu "Sveti Pantelija" u Bawaluci, tel. 065/938-438; 065/940-958;27288 G. Povoqno prodajem drvo `ivota preko 220 cm visine, tel. 051/464-813. Prodajem okvire za goblene sa staklima, tel. 066/926-781. Prodajem jabuke zelenike i balirano sijeno, tel. 066/818-263; 051/272-647. Prodajem grobnicu {esticu oblo`enu mermerom na grobqu "Sveti Pantelija" iza kapele, uredna dokumentacija, tel. 065/527-758. Prodajem povoqno stoli} za TV i muzi~ku liniju, dobro o~uvan, drvo, tel. 065/634-857. Prodajem pi{toq 7,62 osobi sa dozvolom, cijena povoqna, tel. 065/814132. Prodajem pet kubika drveta, bukva i grab, u Drugovi}ima, tel. 066/860-892. Prodajem dva grobna mjesta sa zavr{enim spomenikom, grobqe "Sveti Pantelija", cijena povoqna, tel. 065/541492. Prodajem cvije}e drvo `ivota, visoko 220 cm, za visoke holove, tel. 051/464-813. Prodajem mu{ki ru~ni sat sa pozlatom marke "roleks", tel. 064/449-90-77. KUPOVINA Otkup zlata i srebra u Derventi, tel. 387 66/299-097. Kupujemo lomqeni zlatni i srebrni nakit u Lakta{ima, tel. 387 66/614-955. Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama u Prwavoru, tel. 387 66/381-700. Otkupqujemo sve vrste zlatnog i srebrnog nakita po najboqim cijenama, tel. 387 65/927-809. Kupujem stara odlikovawa, tel. 066/144-538. Kupujem grobnicu za dvoje, tel. 065/919895, 051/316-244. Kupujem bojler od 50 litara, tel. 065/919-895, 051/316-244. PONUDA Iza{la je kwiga o Drugovi}ima autora Drage Jovanovi}a, cijena 20 KM, tel. 065/517-821.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 37

IZDAJE SE
poslovni prostor u centru grada od 1.000 m2 pogodan za skladi{te ili proizvodwu

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem petomjese~ne paunove, {arene, bijele i plave, tel. 065/515-041. Prodajem {tenad zlatnog retrivera, tel. 065/202-188. Prodajem kanarince, tel. 065/833-659.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Potrebna tri saradnika za finansijski marketing i menayment, minimum SSS, tel. 065/932-539. Djevojka tra`i posao ~i{}ewa, odr`avawa, wegovawa starije `enske osobe, kao pomo}nog frizera, tel. 066/979-947. Ako vam treba dodatna zarada, a nemate puno slobodnog vremena, bez ulagawa i rizika mo`ete ostvariti dodatni prihod, tel. 065/886/125. Tra`im partnera za posao koji posjeduje {tampariju. Hitno, tel. 066/235-240. Ozbiqna `ena tra`i posao ~uvawa starije osobe ili povremene pomo}i u ku}i, tel. 065/386-143. Iskusan konobar tra`i posao, tel. 065/425-835. Mu{karac, iskren i po{ten, tra`i posao voza~a kombija, ku}nog majstora, elektri~ara, ~uvara, poslovi telekomunikacija i ostalo, tel. 066/135-000. NK radnik bez iskustva, 32 god. tra`i bilo kakav posao, mo`e dijeqewe letaka i propagandnog materijala, tel. 066/051292.

TURIZAM
IZDAVAWE
Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/305644; 065/934-310.

LI^NI KONTAKTI
Ozbiqan mu{karac tra`i poznanstvo djevojke ili `ene do 36 godina za povremene susrete, tel. 387 65/510-242. Mu{karac kulturan, 55 godina, `eli da upozna lijepu damu za dru`ewe, tel. 387 65/098-901. Ozbiqan mu{karac iz Bawaluke `elio bi da upozna obrazovanu stariju damu za ugodna dru`ewa. Prvi kontakt SMS, tel. 387 66/746-491.

mo`ete predati u "Minutica" kiosku br. 39 kod hotela "Palas" i u Gospodskoj ulici kiosk br. 44 ili putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE

Tekst:

Telefon:

38 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE "FABRIKA SPECIJALNIH TRANSMISIJA" AD - u ste~aju, I. SARAJEVO, Trg Iliyanske brigade bb

OGLASI

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI Broj: 57 0 Ps 007524 06 Ps Bawaluka, 25.10.2012. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Aleksandra Miro{qevi} @dral, u pravnoj stvari tu`ioca "Nike internacional Ltd" One Bowerman Drive, Oregon, 97005-6453 US, koga zastupa punomo}nik Dragan Mi}unovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog "Li tong" d.o.o. Bawaluka, ulica Veqka Mla|enovi}a bb, Bawaluka, radi povreda prava na `ig i djelo nelojalne konkurencije, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07), budu}i da se tu`eni ne nalazi na navedenoj adresi, objavquje sqede}i

Na osnovu ~lana 105 Zakona o ste~ajnom postupku i Odluke odbora povjerilaca "Fabrike specijalnih transmisija" AD - u ste~aju, od 29.11.2012. god., ste~ajni upravnik

OGLA[AVA
javno nadmetawe za prodaju imovine du`nika prikupqawem pisanih ponuda u zatvorenoj koverti A. PREDMETI NADMETAWA: 1. Paket specijalnih lamela sa podacima i po~etnim cijenama fca Mokro prema tabeli: R. br. Naziv predmeta nadmetawa Lamela sa metalokeramikom Lamela sa spoqa{wim ozubqewem Lamela sa metalokeramikom Lamela sa spoqa{wim ozubqewem Fabri~ki broj 172.40.031 sb 432.40.071 l 172.40.032 sb 432.40.074. l Broj komada 153 117 90 72 Jed. cijena. u KM ili u Euro 694,00/355,00 303,00/155,00 647,00/331,00 205,00/105,00

OGLAS
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Aleksandra Miro{qevi} @dral, u pravnoj stvari tu`ioca "Nike internacional Ltd" One Bowerman Drive, Oregon, 97005-6453 US, koga zastupa punomo}nik Dragan Mi}unovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog "Li tong" d.o.o. Bawaluka, ulica Veqka Mla|enovi}a bb, Bawaluka, radi povreda prava na `ig i djelo nelojalne konkurencije, v.s. 51.922,64 KM, u postupku pripremawa glavne rasprave, dana 25.10.2012. godine, donio je sqede}u: PRESUDU zbog propu{tawa Utvr|uje se da je tu`eni LI TONG d.o.o. Bawaluka, ul. Veqka Mla|enovi}a bb povrijedio prava tu`iteqa NIKE INTERNACIONAL Ltd. iz osnova povrede prava na `ig i djela nelojalne konkurencije, na taj na~in {to je stavqao u promet-uvozio pod svojom firmom proizvode/patike/ sa za{ti}enim `igovima tu`iteqa koji su bili upotrijebqeni na samim patikama i na ambala`i. Tu`enom se zabrawuje svaka daqa upotreba `igova tu`iteqa ili sli~nog znaka, /uvoz, stavqawa u promet ili bilo koja vrsta prodaje ili distribucije/ a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetwom izvr{ewa. Nala`e se Upravi za indirektno oporezivawe, Regionalnom centru Bawaluka, CI Bawaluka da u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti ove presude uni{ti zaplijewenu koli~inu patika i 10.330 para patika koje neovla{teno nose `igove tu`iteqa a koji su pod carinskim nadzorom kod UINO BiH. Tu`eni je du`an naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 3.489,75 KM, a sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Dostavqawe presude }e se izvr{iti istovremenim objavqivawem i na oglasnoj tabli suda. Dostavqawe se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavqivawa. Protiv ove presude nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe u skladu sa odredbama ZPP RS (~lan 183 stav 1 ZPP). 1. 2. 3. 4.

Pravo u~estvovawa imaju ovla{teni ponu|a~i koji uredno dostave ponudu za predmet nadmetawa odnosno za navedeni paket lamela na stawu kao cjelinu i dokaz o uplati depozita u iznosu od 10.000,00 KM. Uplata se mo`e izvr{iti na `r.r.br. 555-002-01008780-77 ili na blagajni prodavca. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke za identifikaciju i kontakt ovla{tenog ponu|a~a, PDV broj, naziv predmeta nadmetawa i ponu|enu cijenu. U razmatrawe }e se uzimati samo ponude sa ponu|enim iznosima ve}im od 50% iznosa po~etne cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Ponu|ena imovina prodaje se u vi|enom stawu i naknadni prigovori ne}e se uzimati u obzir. Dodatne informacije vezane za uvid na licu mjesta, pla}awe iz inostranstva i sl. mogu se dobiti na tel. 057/318377. Ponude moraju biti zatvorene sa naznakom "OGLAS-NE OTVARAJ" i dostavqane na adresu prodavca, u roku od 8 dana od dana objavqivawa oglasa. NA^IN IZBORA NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A Javno nadmetawe-otvarawe ponuda }e se odr`ati dana, 17.12.2012. g. u 12 ~asova na adresi du`nika. Za najpovoqnijeg ponu|a~a bi}e izabrano lice koje ponudi najve}i iznos za predmet nadmetawa. U slu~aju da budu ponu|eni isti iznosi kod vi{e ponu|a~a prednost }e imati ponu|a~i sa ranije dostavqenom ponudom. Zakqu~ak o izboru najpovoqnijeg ponu|a~a ste~ajni upravnik }e otpremiti na adresu kupca neposredno po otvarawu ponuda. Kupac je prije preuzimawa du`an izvr{iti pla}awe robe ili dostaviti bankarsku garanciju za pla}awe u roku do 60 dana. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene vrati}e se obezbje|ewe po okon~awu postupka nadmetawa. Ukoliko izabrani ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne izvr{i pla}awe u ostavqenom roku, smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vra}awe upla}enog depozita, a za kupca }e se novim zakqu~kom odrediti sqede}i najpovoqniji ponu|a~ koji zadovoqava uslove oglasa. Svi tro{kovi vezani za promet imovine padaju na teret kupca. STE^AJNI UPRAVNIK

"UNIS" - Vaqaonica HVT" a.d. - u ste~aju Bawa Luka Dana: 3.12.2012. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca, donesene na izvje{tajnom ro~i{tu u ste~ajnom postupku nad "UNIS" - Vaqaonica HVT" a.d., dana 7.3.2011. te Odluke Odbora povjerilaca od 25.3.2011. ste~ajni upravnik raspisuje

JAVNI OGLAS
za prodaju kori{}enih osn. sredstava i opreme putem javne licitacije - pismene ponude Red. br. Opis Kol. Po~etna jed. cijena IV licitacija 1. Rezervoar za azot (70m3) 2. Rezervoar za azot (30 m3) 3. Kombinovana stolarska ma{ina 4. Monta`ni hangar-auto radionica 12.5h8h4 m 5. Aparat za zavarivawe ESAB KHD 375 6. Tokarski stroj SV 18 RD, TOS, Tren~in 7. Kompresor-ENERGOINVEST ZP 100 NEK 8. Dizel agregat-RADE KON^AR 4 S 355 M 85-4-C sa raskl.opremom 9. Stubna bu{ilica, DALMASTROJ, SPLIT, BS-2 III licitacija 10. Rezervoar mobilni "CREINA", 2700 D 11. C-kuka 24 T (kran-transport) 12. Automatska klije{ta ("Heppenstall" kran-transport) 16 T 13. Automatska klije{ta ("Heppenstall" kran-transport) 24 T, E369 ZRS 5 14. Brusilica za kru`no bru{ewe (LANDIS) TIP 14h72, BR. 840-83 15. Brusilica za kru`no bru{ewe (LANDIS) TIP 24h96, BR. 818-30 16. Cisterna za gorivo (20.000 lit.) i PUMPA SA PROTOKMJEROM 17. Kontejneri za sme}e (tip.kamionski, 4 m3) I licitacija 18. Monta`ni hangar-auto radionica, 12.5h16h4 m 19. Ma{ina za savijawe cijevi (hidrauli~na) 20. Zubarska oprema (stolica, kompresor, 2h zub.ma{ina) 21. Kamion TAM 80 T 5 B 3,2, 1987. nereg.

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1

8.000 KM 4.000 KM 2.000 KM 10.400 KM 500 KM 4.500 KM 5.000 KM 12.000 KM 1.000 KM 2.000 KM 2.000 KM 5.000 KM 8.000 KM 3.000 KM 5.000 KM 5.000 KM 1.000 KM 31.100 KM 1.500 KM 2.200 KM 5.000 KM

Osnovna sredstva se prodaju pojedina~no, u vi|enom stawu i naknadne reklamacije se ne primaju. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja za vrijeme trajawa oglasa na blagajni preduze}a ili na `iro-ra~un br. 555007-01031858-50 kod Nove banke a.d. Bawa Luka, uplate depozit u visini 10% od po~etne cijene. Zainteresovana lica, sredstva koja su predmet prodaje, mogu pogledati svakim radnim danom od 4.12.2012. do 19.12.2012. u periodu od 10 do 12 ~asova, u krugu preduze}a u Rami}ima (kontakt tel. 065/540-952). Oglas ostaje otvoren do 20.12.2012. Pismene ponude za kupovinu navedenih sredstava, sa dokazom o uplati depozita, mogu se dostaviti na protokol ili putem po{te na adresu: "UNIS" Vaqaonica HVT" a.d. - u ste~aju, Veselina Masle{e 21/III, Bawa Luka, s naznakom "NE OTVARAJ" - komisija za sprovo|ewe licitacije. Otvarawe pismenih ponuda obavi}e se dana 21.12.2012. godine (petak) u 12 ~asova u upravi preduze}a. Sa licem koje ponudi najpovoqniju cijenu, zakqu~i}e se ugovor o kupoprodaji navedenih osnovnih sredstava, sa rokom pla}awa 7 dana. Preuzimawe po uplati cjelokupnog iznosa. Ukoliko lice koje je ponudilo najpovoqniju cijenu odustane od kupovine ne}e mu se vratiti depozit, a preduze}e }e navedena osnovna sredstva ponuditi na prodaju licu koje je ponudilo sqede}u najpovoqniju cijenu. Ste~ajni upravnik

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 39

Tvornica konstrukcija i stubova a.d. Bukovica Mala 28, 74 000 Doboj, Bosna i Hercegovina Broj: 1.3. - 96 - 5808/12 Doboj, 30.11.2012. godine Na osnovu ~lana 60. Statuta DALEKOVOD Tvornica konstrukcija i stubova a.d. Doboj i ~lana 9. Poslovnika o radu Skup{tine akcionara, Upravni odbor s a z i v a

XVII VANREDNU SKUP[TINU AKCIONARA DALEKOVOD TKS a.d. DOBOJ
Koja }e se odr`ati 20.12.2012. godine (^ETVRTAK) u kancelariji broj 1. upravne zgrade DALEKOVOD TKS a.d. Doboj, Bukovica Mala 28, sa po~etkom u 11 ~asova. Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED: 1. Izbor radnih tijela (predsjedavaju}i skup{tine, komisija za glasawe, zapisni~ar i ovjeriva~i zapisnika) i utvr|ivawe kvoruma Skup{tine akcionara 2. Usvajawe Zapisnika sa XVI Skup{tine akcionara 3. Razmatrawe prijedloga i dono{ewe Odluke o razrje{ewu ~etiri ~lana Upravnog odbora DTKS a.d. Doboj 4. Razmatrawe prijedloga i dono{ewe Odluke o izboru ~etiri ~lana Upravnog odbora DTKS a.d. Doboj 5. Razmatrawe i usvajawe Odluke o raspolagawu imovinom ve}e vrijednosti NAPOMENA: Pravo u~e{}a i pravo glasa na sjednici Skup{tine Dru{tva ostvaruje se na osnovu Izvje{taja Centralnog registra HOV Bawa Luka odnosno kwige akcionara, koja sadr`i oznaku akcije, podatke o vlasnicima akcija, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stawem na deseti dan prije odr`avawa sjednice Skup{tine akcionara, odnosno 10.12.2012. godine. Akcionari mogu, u sjedi{tu Dru{tva, Doboj - Bukovica Mala 28. - na oglasnoj plo~i Dru{tva, izvr{iti uvid u prijedlog Odluka po svakoj ta~ki dnevnog reda, svakog radnog dana od 8 do 15 ~asova kao i u Slu`bi za pravne, kadrovske i op{te poslove odnosno na sajtu Bawalu~ke berze www.blberza.com . U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica Skup{tine }e se odr`ati istog datuma u 12 ~asova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Izvje{taj o uslovima posla sticawa i raspolagawa imovinom velike vrijednosti. Posao sticawa i raspolagawa imovinom velike vrijednosti se ogleda u zasnivawu hipoteke radi davawa obezbje|ewa za kredit koji }e NOVA BANKA a.d. Bawa Luka – Filijala u Doboju odobriti u iznosu od 500.000,00 KM. Preporuka Upravnog odbora Upravni odbor preporu~uje Skup{tini akcionara da donese Odluku kojom }e dati obezbje|ewe odnosno saglasnost za kreditno zadu`ewe DALEKOVOD TKS a.d. Doboj. kod NOVE BANKE a.d. Bawa Luka – Filijale u Doboju. Obavje{tewe akcionarima Na osnovu ~lana 435. stav 1. ta~ka |) Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", 127/08, 58/09 i 100/11) obavje{tavamo akcionare Dru{tva da mogu da ne prihvate odluku o raspolagawu imovinom ve}e vrijednosti i da imaju pravo na tra`ewe procjene i otkupa akcija od Dru{tva. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Marko Kozina, dipl. pravnik

PRIVREDNA BANKA a.d. SRPSKO SARAJEVO Svetog Save br. 6 Zvornik tel. 056-210-173; faks 056-210-313 -U LIKVIDACIJI-

OGLAS
Za prikupqawe ponuda za reviziju finansijskih izvje{taja po zavr{nom ra~unu za 2012. godinu

Ponude dostaviti najkasnije do 20. decembra 2012. godine, na adresu: "Privredna banka" a.d. Srpsko Sarajevo - u likvidaciji, sa sjedi{tem u Zvorniku, ulica Svetog Save broj 6. Rok zavr{etka revizije i dostavqawe izve{taja je 90 dana od dana potpisivawa ugovora. Uz ponudu dostaviti i popis pravnih lica kojima ste do sada vr{ili reviziju.

Likvidacioni upravnik [abi} Biqana

"^AJAVEC MDU" a.d. u ste~aju Jovana Du~i}a br 23/a 78000 Bawa Luka Br.213/2012 Dana: 2.12.2012. Ispravka oglasa: Dana 28.11.2012. godine u "GLASU SRPSKE" objavqen je Z A K Q U ^ A K Objavquje se ^ETVRTA JAVNA LICITACIJA za prodaju osnovnih sredstava-nekretnina i pokretnih stvari i zaliha. U dijelu oglasa treba da stoji: Prodaja pokretne i nepokretne imovine, prove{}e se metodom usmenog javnog nadmetawa na licitaciji koja }e se odr`ati 28.12.2012. godine u 14 ~asova u Velikoj sali Okru`nog privrednog suda u Bawaluci, Ul. Gunduli}eva br. 108, Bawaluka. Ste~ajni upravnik

40 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE
Dana 4.12.2012. godine navr{ava se 19 tu`nih godina otkada nije sa nama na{ voqeni Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 2.12.2012. godine, u 70. godini `ivota, preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo da je dana 3.12.2012. godine u 91. godini preminula na{a draga

ALEKSANDAR - ACO [INIK
Samo mi znamo koliko tuga boli kad oko zasuzi i srce zajeca. Toga dana u 12 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na gradskom grobqu Bare, Pale, polo`iti cvije}e i prislu`iti svije}e, a potom se sastati u ku}i `alosti. O`alo{}ena porodica 06200 A-8 IP Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 3.12.2012. godine, u 73. godini `ivota, preminula na{a draga

VOJISLAV MILANOVI]
Sahrana dragog nam Voje obavi}e se u utorak, 4.12.2012. godine, u 13 ~asova na grobqu u selu Gorwa Mravica kod Prwavora. O`alo{}eni: supruga Mirjana, sin Pero, k}erke Gordana i Slobodanka, brat Bo{ko, snahe Nata{a i Mi}a, zetovi Gojko i Nenad, unu~ad i ostala rodbina 27642 A-8 M Danas, 4. decembra, navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog

JELKA (ro|. Zelenika) SAVI]
Sahrana }e se obaviti 5.12.2012. godine u 13 ~asova na Rebrova~kom grobqu. O`alo{}eni: sinovi Qubko, Mirko i Zoran, k}erke Nada i Rada, snahe Mira, Gordana i Du{anka, zet Valter, unu~ad Dijana, Sandra, Nata{a, Lazo, Igor, Jelena, Marija i praunuci Ferdinando i Bojana 27639 A-8 G Posqedwi pozdrav voqenoj majci Posqedwi pozdrav voqenoj majci

MITRA PERI[I]A
iz ]emanovi}a kod Rogatice 1940 - 2007. Tvoj odlazak ostavio je ogromnu prazninu u na{im srcima. Uvijek voqen, nikad zaboravqen. Hvala Ti za sve. Tvoji najmiliji: supruga Dragica, sin Edi i k}erka Edita sa porodicama iz Pariza, brat Milovan i snajka Slobodanka iz Rogatice sa porodicom A-6 UP Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 2.12.2012. godine, u 57. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminula na{a draga

JELKI
od k}erke Nade, zeta Valtera, unuke Aleksandre i praunuka Ferdinanda. 27639 A-3 G Posqedwi pozdrav voqenoj majci

JELKI
od sina Mirka, snahe Gordane, unu~adi Laze i Marije. 27639 A-3 G Posqedwi pozdrav voqenoj majci

RADMILA DOBRIJEVI]
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 5.12.2012. godine, u 13 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. O`alo{}eni: sin Neboj{a, sestra Gordana, snaha Aida, unu~ad Tibor, Awa i Andrej te ostala rodbina i prijateqi 27644 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki Posqedwi pozdrav dragoj tetki

ROSA (^i~i}) KA^AVENDA
RADMILI RADMILI
od Bo`ane i Nikoline. 27645 A-1 G od Borivoja sa porodicom. 27645 A-1 G Sahrana }e se obaviti u utorak, 4.12.2012. godine. Povorka kre}e u 13 ~asova ispred ku}e o`alo{}enih u Gradi{ci (ul. V. N. Velimirovi}a 22). Sahrana }e se obaviti na Mavinom grobqu u Lamincima. O`alo{}eni: sin Aleksandar, k}erka Aleksandra, sestra Slobodanka, brat @eqko, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 27654 A-8 BG Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Dana 4.12.2012. godine navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog Posqedwi pozdrav dragoj tetki

JELKI
od sina Qubka, snahe Mire, unuka Dijane, Nata{e, Jelene i praunuka Bojana. 27639 A-3 G

JELKI
od k}erke Rade. 27639 A-3 G

Tu`no sje}awe

ROSI
od porodice Zori}.

ROSI
od porodice Bojandi}. 27654 A-1 BG Posqedwi pozdrav Swe`inom ocu

MILUTIN - MI]O JAWI]
4.12.2000 - 4.12.2012. S ponosom, qubavqu i tugom, ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji 27648 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog brata

27654 A-1 BG Posqedwi pozdrav tetki

\URA\A TICE
S qubavqu i po{tovawem Wegovi najmiliji: supruga Dragica, sin Milo{, snaha Swe`ana i k}erka Marina 27633 A-3 G

JELKI
od sinovca Rade Zelenike sa porodicom. 27639 A-3 G

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 2.12.2012. godine, u 84. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

ROSI
Hvala Ti za sve. Od Vinka, @ivane i Zorane. 27654 A-1 BG Posqedwi pozdrav Swe`inom ocu

MILENKU ^IV^I]U
od dru{tva "[e{ir". 27644 A-1 G Posqedwi pozdrav Swe`inom ocu

MIODRAGA KOVA^EVI]A
Brat Vitomir sa porodicom 27643 A-1 G

MIRA KUZMANOVI]
Draga majko, danas na tvoj ro|endan neka an|eli polete poput ptica i dodirnu osmijeh tvoga lica. Neka ti prenesu poruku na krilima bijelim da mi mnogo nedostaje{ i da te do neba volim. K}erka Dragana sa porodicom 27656 A-4 G

MILENKO (Mitra) ^IV^I]
MILENKU ^IV^I]U
od Zo}e, Vesne, Bo{waka, Koleta i Vese. 27644 A-1 G

MILENKU ^IV^I]U
od osobqa i gostiju kafe-bara "Ami". 27644 A-1 G

Sahrana }e se obaviti 4.12.2012. godine u 13 ~asova na grobqu Dowi Drakuli}. O`alo{}eni: sin Predrag, k}erka Swe`ana, snaha Alma, unu~ad Igor i Tamara, te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 27646 A-8 G

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 41 Tu`nim srcem javqamo rodbini, kumovima i prijateqima da je dana 2.12.2012. godine u 45. godini `ivota od posqedica saobra}ajne nesre}e preminula na{a draga

BRANKICA (Milo{a) [UWKA
1967 - 2012. Sahrana }e se obaviti u utorak 4.12.2012. godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: majka Milka, sin Jovica, suprug Savo, bra}a Dragan i Milovan sa porodicama, svekar Sava, djever Jovo sa porodicom, porodice [uwka i Sali}, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi B-2 F Posqedwi pozdrav na{oj dragoj

GORAN JO[I]
3.1.1956 - 4.12.1981.

BRANKICI
Sa nevjericom i tugom opra{tamo se od Tebe, ali tvoj osmijeh i dobrotu zauvijek }e pamtiti Brat Dragan, brati~ina Marija i snaja Evelina B-2 F
Posqedwi pozdrav dragoj Dana 4.12.2012. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

Godine prolaze, bol i tuga ostaju vje~no u na{im srcima. Tvoji najmiliji

27650 B-5 G
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 3.12.2012. godine u 74. godini `ivota, nakon du`e bolesti preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav

BRANKICI

od brata Milovana Sali}a sa porodicom. A-6 F Posqedwi pozdrav dragoj

SLAVKU QUBANA TOMI]A
O`alo{}eni: sin @eqko Tomi} sa porodicom 27655 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog supruga od Velinke.

SLAVKO (Mirka) BOJANI]
1939 - 2012. Sahrana }e se obaviti u utorak, 4.12.2012. godine u 15 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: k}erka Slavica, sestra Slavka, zet Miodrag, unuke Nina i Nata{a, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 27651 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom

27651 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

BRANKICI

od sina Jovice i supruga Save iz Novog Sada. A-6 F Posqedwi pozdrav dragoj

SLAVKU QUBANA TOMI]A
O`alo{}ena supruga Vidosavka Tomi} 27655 A-1 G od Malinovi} Vinke i Slavice. 27651 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

BRANKICI

SLAVKU
od ujaka Rajka Srdi}a sa porodicom. od k}erke Slavice, zeta Miodraga, unuka Nine i Nata{e. A-6 F 27651 A-8 G od porodice Stanivuk. 27651 A-1 G

SLAVKU

42 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 43

Sport

Sada sve zvu~i kao fraza, ali zaista mislim da imamo najboqi tim u Srbiji, iako to nismo pokazali tokom jeseni, posebno u posledwoj utakmici. Protiv Vojvodine smo bili nedostojni grba i dresa koji nosimo, ali znam da mo`emo puno boqe. Nadam se da }emo se tokom priprema dobro uigrati i spremiti za nastavak prvenstva. Filip Kasalica, fudbaler Crvene zvezde

Sportska akademija SAD cijeni Srbina

SEHA liga, 11. kolo

Nole kandidat za sportistu godine
USSA \okovi}u dodijelila priznawe za wegove nastupe u veli~anstvenoj 2011. godini kada je zadivio svijet nestvarnim serijama pobjeda
WUJORK - Spor tska akademija SAD (USSA) ponovo je uvrstila najboqeg svjetskog tenisera Novaka \okovi}a na listu kandidata za naj boqeg spor tis tu 2012. godine. USSA je \okovi}u dodijelila to priznawe za wegove nas tu pe u veli ~anstve noj 2011. godini kada je zadivio svijet nestvarnim serijama pobjeda. Kako je i ovu sezonu priveo kraju osvojiv{i titulu na prvom grend slemu sezone, Australijen openu, i kao prvi teniser svijeta, ponovo se na{ao me|u kandidatima. \okovi} }e ima ti ja ku konkurenciju da se izbori za ovu presti`nu nagradu po{to }e sa druge strane svoju prili ku vre ba ti pro slavqeni sportisti. Novakovi rivali bi}e Lebron Yejms (ko{arka), Lionel Mesi (fudbal), Ro ri Me kil roj (golf),
Novak \okovi}

Sloga gost Neksea

DOBOJ - Rukometa{i Sloge ve~eras (19 ~asova) igraju prvu utakmicu 11. kola SEHA lige protiv Neksea u Na{icama. Vice{ampion Hrvatske trenutno je drugoplasirana ekipa Regionalne lige i apsolutni je favorit u ovom me~u, pogotovo {to Dobojlije ne znaju za pobjedu u 13 uzastopnih takmi~arskih me~eva. - Ostaje nam da odradimo jo{ dva kola do pauze i tako zaokru`imo vrlo lo{u polusezonu. Nekse je vrlo kvalitetan protivnik i bilo bi smije{no da im prijetimo, pogotovo kada smo u ovako lo{oj seriji. Ipak, da}emo sve od sebe da pro|emo {to boqe - rekao je trener Sloge Aleksandar Dugi}. D. R.

OKS se ve} priprema za OI 2016.
FOTO: AGENCIJE

Maksimovi}eva i Mandi}eva u Riju
BEO GRAD - Olim pij ski komitet Srbije saop{tio je da }e osvaja~ice medaqa na Igrama u Londonu Milica Mandi} i Ivana Maksimovi} boraviti na dvosedmi~nim pripremama u Rio de @aneiru. Pored Mandi}eve i Maksimovi}eve, na pripreme u Brazil otputova}e i Tijana Bogdanovi}, Damir Fejzi} i Dragana Gladovi}, sa svojim tre ne ri ma i medi cinskim timom. Ideja OKS je da se osvaja~ima medaqa i perspektivnim sportistima od kojih se o~ekuju rezultati na predstoje}im Olimpij skim igra ma or ga ni zu je dvosedmi~ni boravak u Riju.

E{ton Iton (desetoboj), Bredli Vigins (biciklizam), Jusein Bolt (atletika), Endi

Marej (tenis), Yej-Ar Celski (brzo klizawe), Majkl Felps (plivawe), Dru Bris (ameri~ki fudbal).

ODMOR
Novak \okovi} trenutno se odmara od naporne sezone i prvi nastup ima}e na egzibicionom turniru u Abu Dabiju koji }e biti odr`an od 27. do 29. decembra. Osim wega, na turniru }e u~estvovati jo{ Endi Marej, Rafael Nadal, David Ferer, Toma{ Berdih i Janko Tipsarevi}.

PROGLA[EWE pobjednika 25. decembra
U konkurenciji dama su Viktorija Azarenka (tenis), Yesika Korda (golf), Jani ^eng (golf), Karolina Kos-

tner (umjetni~ko klizawe), Kar meli ta Yeter (atle ti ka), Misi Frenklin (plivawe), Se re na Vi li jams (tenis), Gebi Daglas (gimnas ti ka), Ali son Feliks (atletika), Tamika Ke~ings (ko {ar ka), Yesi ka Enis (atle ti ka), Lin dzi Von (skijawe). Glasawe traje do 21. decembra, dok }e pobjednici biti progla{eni 25. decembra.

Fernando Alonso, voza~ "formule 1"

Treba da se `alimo na Fetelovu titulu
Fernando Alonso

Evropsko prvenstvo za rukometa{ice po~iwe ve~eras

Srbija protiv Norve{ke
FOTO: AGENCIJE

BEOGRAD - Najboqa rukometa{ica Srbije Andrea Leki} vjeruje da }e wene saigra~ice i ona pobjedom po~e ti Evrop sko prven stvo koje po~iwe danas u Srbiji, a prvi protivnik doma}inu turnira je Norve{ka (20.15 ~asova), u okviru grupe A. - Vreme priprema je proletelo i spremne do~ekujemo uta kmi cu sa Nor ve {kom. Odigrale smo dve kontrolne uta kmi ce sa Ru mu ni jom i Islan dom, poka za le do bru igru i zadovoqne smo pobedama. Agresivnost u odbrani je bila na viskom nivou i to je ono {to najvi{e raduje naglasila je Leki}eva.

Andrea Leki}

da prevagne u na{u korist u odlu~uju}im trenucima - istakla je Leki}eva.

NEOPHODNA podr{ka publike
Pored utakmice Srbija Norve{ka, u grupi A sastaju se Ukra ji na i ^e {ka (17.45). Ostali parovi: grupa B: Francuska - Makedoni ja (18.15), [ved ska Dan ska (20.45), gru pa C: Wema~ka - [panija (18.15), Hrvatska - Ma|arska (20.15), gru pa D: Crna Go ra Island (18.05), Ru mu ni ja Rusija (20.15). MARANELO - Voza~ Ferarija Fernando Alonso podr`ao je ~elnike svog tima da se `ale na odluku koju je donijela Svjetska automobilisti~ka federacija da je Sebastijan Fetel novi svjetski {ampion. - Mnogo se snimaka pojavilo tada. Da li je Fetel preticao dok je na snazi bila `uta zastava te{ko je re}i. Navija~i su ra zo ~a ra ni. @e le is ti nu. Upra vo zbog to ga i podr`avam to {to se Ferari `alio federaciji - istakao je Alonso. [panac je sezonu zavr{io na drugom mjestu sa 278 bodova, tri mawe od Fetela. Ipak, kolegijalno je ~estitao Nijemcu na osvojenoj tituli pored svih spekulacija da je bilo neregularnosti.

Na pi tawe sa ka kvim o~e ki vawima re pre zen tativke Srbije ~ekaju Evropsko prvenstvo, Leki}eva je re kla da je pri marni ciq prolaz u drugi krug takmi~ewa.

- Nadam se da }emo pro}i grupu, a posle toga se potajno nadamo da }emo imati sna ge za ne ko izne na |ewe. Prednost do ma }eg te re na igra veliku ulogu. Upravo je to jedna od stvari koja mo`e

44 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Pred nastavak vaterpolo Evrolige

Partizan u Bawaluci

Denis Marjanovi} (lijevo)

Slobodan Soro

BAWALUKA - Vaterpolo klub Fortuna bi}e doma}in najtrofejnijem klubu u Evropi Vaterpolo klubu Partizan od 7. do 12. decembra. Kako je saop{teno iz bawalu~kog kluba "crno-bijeli" sti`u na pripreme u Bawaluku na poziv Vaterpolo saveza Republike Srpske i Vaterpolo kluba Fortuna. "Partizan }e pet dana da trenira na Gradskom olimpijskom bazenu u sklopu priprema za Evroligu, poslije ~ega odlaze u Ma|arsku, gdje nastavqaju takmi~ewe. Tokom priprema u Bawaluci ~eta Vladimira Vujasinovi}a bi}e smje{tena u hotelu Fortuna", stoji u saop{tewu VK Fortuna. Ne}e to biti prvi put da Partizan Rajfajzen gostuje u najve}em gradu Republike Srpske, jer su i ranije trenirali, ali i igrali prvenstvene utakmice na bawalu~kom Gradskom olimpijskom bazenu. M. Z.

FOTO: ARHIVA

^etvrta kik-boks revija "Fajt-najt" bi}e odr`ana u subotu

Odli~ni nastupi trebiwskih pliva~a

Republika Srpska protiv Ma|arske
Planirano da ukupno bude odr`ano deset borbi, a u pet }e snage odmjeriti najboqi ma|arski i na{i borci, rekao Milijevi}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Leotaru 14 medaqa
TREBIWE - Pliva~i Leotara blistali su proteklog vikenda na tre}em Me|unarodnom pli va~kom mi tin gu "Kup Novi grad" u Sarajevu gdje su u kon ku ren ci ji 433 pliva~a iz 27 klubova iz Italije, Slovenije, Makedonije, Srbije, Republike Srpske i FBiH osvojili 14 medaqa: tri zlatne, devet srebrnih i dvije bronzane. Odli~ja su osvojili: Ana Popovi} (dvije zlatne, ~etiri srebrne i bronzanu), Ana ^u~kovi} (zla tnu i sre brnu), An|ela ^u~kovi} (dvije srebrne i bronzanu) i Helena Laki} (dvije srebrne). - Zadovoqan sam u~in kom na{ih pliva~a na ovom veoma kvalitetnom pliva~kom mitingu u Sarajevu na kom je i ove godine oboreno 15 rekorda BiH. Na{i pliva~i Jana Kojovi}, Miqan Mirdiwa i Tamara Mihojevi} ostali su bez medaqe, ali su popravili li~ne rekorde. Ostaje `al za rekordom BiH na 100 metara prsno gdje je na{oj pliva~ici Ani ^u ~kovi} nedos ta ja lo dvije desetinke - istakao je tre ner Le ota ra Veqko Piqevi}. ^. M.

UVODNE BORBE
U ~etiri uvodne borbe snage }e odmjeriti: lou-kik (amateri): do 63,5 kilograma: (tri runde po dva minuta): Jelenko Osmanovi} ("Dra`enko Nini}", Bawaluka) - Jovica Kokot (Rudar, Prijedor), do 91 kg: Savo Klepi} ("Dra`enko Nini}") - Nemawa [uqak (KBS Vuk, Lakta{i), do 75 Poslije prva ~etiri uvodna amaterska me~a u prvoj profiborbi gleda}emo reprizu finala Balkanskog prvenstva u ko me }e se sas ta ti Bo jan Yepina iz Srbije i Murat Rakovi} (BiH). U tom prvom okr{aju Yepina je bio boqi, a sada }emo vidjeti kako stoje stva ri - na gla sio je Vlado Milijevi}, predsjednik Kluba kg: Dario Rodi} ("Dra`enko Nini}") - \or|e Milovanovi} (Borac, Bawaluka), preko 91 kg: Jovica Lani{tanin (KBS Vuk, Lakta{i) - Slobodan Spasojevi} (Gard, Prwavor), lou-kik (profesionalni me~ bez {titnika, 3h3): Bojan Yepina (Srbija) - Murat Rakovi} (BiH). borila~kih sportova Vuk, koji je organizator ovog takmi~ewa.

Stonoteniski "TOP 8"

Antoni}evoj viza za Svjetsko prvenstvo
Miqana Antoni}

BAWALUKA - ^etvrta kik-boks revija "Najt-fajt" bi}e odr`ana u subotu sa po~etkom od 20 ~asova u sportskoj dvo ra ni "Bo rik", a u gla vnom di jelu pro gra ma snage }e odmjeriti reprezentacije Republike Srpske i Ma|arske. Planirano je da ukupno bude odr`ano deset borbi, a u pet }e snage odmjeriti najboqi ma|arski i na{i borci.

SMIT BALINT rival Denisa Marjanovi}a
Od me~eva koji }e prisutni mo}i da gledaju u okr{aju reprezentacije Republike Srpske i Ma|arske najvi{e

pa`we privla~i duel svjetskog prvaka Denisa Marjanovi}a i Smita Balinta. - Ova borba je planirana kao glavna u programu, a wih dvojica }e imati me~ u kategoriji do 86 kilograma u disciplini "K-1". Sigurno da }e ovo biti borba za sladokusce i vjerujem da }e gledaoci mo}i u`i va ti u kva li te tnoj kik-boks manifestaciji - naglasio je Milijevi} i dodao da su cijene ulaznica pet maraka. Prije duela Marjanovi}a i Balinta u okr{aju Republike Srpske i Ma|arske sasta}e se: juniori: "K-1", do 75 kg: Quban Vidovi} - Baka{ De`o, seniori: lou-kik: do 86 kg: Neboj{a Poletan - Laslo Ki{, do 60 kg: Marinko Mati~i} - Gabor Ki{, "K-1": do 75 kg: Miqan Vidovi} - Patrik Vidakovi~.

Zavr{en Kup Republike Srpske u {ahu za 2012. godinu

Pehari Glasincu i Osnovcu
BAWALUKA - [ahisti Glasinca iz Sokoca i {ahistkiwe Osnovca iz Bile}e pobjednici su 17. kupa Republike Srpske, koji je odigran u bawi Dvorovi. Soko~ani su u konkurenciji {est klubova iz pet kola po [vajcarskom sistemu osvojili devet me~ bodova i 13,5 poena. Drugo mjesto pripalo je Rudar Prijedoru, a tre}e Jedinstvu 1954 iz Br~kog. Kod seniorki su nastupile ~etiri ekipe, igralo se dvokru`no, a Osnovac je osvojio devet me~ bodova i 11 poena. Drugi je bio Rudar Prijedor, a tre}i doma}i Dvorovi. Prvo mjesto u festivalskoj grupi u kojoj su se ta kmi ~i la tri sas ta va (igralo se dvokru`no) pripalo je ekipi Kalavrasi Batkovi} sa {est poena.
Vlado Jakovqevi} (Rudar Prijedor)

prva: Stefana Milutinovi} (Rudar Pri jedor) 5, dru ga: Jelena Tomi} (Dvorovi) 4, tre}a: Milica Popadi} (Osnovac) 6.

TUZLA - Stonoteniserka Prijedora Miqana Antoni} osvojila je odli~no drugo mjesto na takmi~ewu u okviru A grupe "TOP 8" najboqih seniora i seniorki BiH, odr`anom u Tuzli. Antoni}eva je tako obezbijedila u~e{}e sa selekcijom BiH na sqede}em Svjetskom prvenstvu u glavnom gradu Francuske Parizu. Kod seniorki Dajana Joji} (Bawaluka) zauzela je sedmo mjesto, dok je Sawa Milojica (Prijedor) bila osma. One }e se preseliti u B grupu, iz koje se Prijedor~anka Danijela Bali} drugim mjestom vra}a me|u najboqe. Bawalu~anka Tajana Joji} bila je ~etvrta. Kod seniora nije bilo predstavnika iz Republike Srpske u A grupi, dok se u B grupi Damjan Markovi} ~lan Peru}ice iz Fo~e na{ao na tre}em, a Vedran Maksimovi} (Borac-"Rajfajzenbank", Bawaluka) na petom mjestu. N. \.

KALAVRASI Batkovi} prvi u festivalskoj grupi
Kona~an plasman: seniori: Glasinac 9 me~ bodova (13,5 poena), Rudar Prijedor 7 (12), Jedinstvo 1954 5 (10,5), Mladost (Tesli}) 3 (8,5), Gorski Termag (Rogatica) 3 (8), Panteri (Bijeqina) 3 (7,5), seniorke: Osnovac 9 (11), Rudar Prijedor 8 (10,5), Dvorovi 4 (8), Mladost (Tesli}) 3 (6,5), Festivalska grupa: Kalavrasi Batkovi} 6 (12,5), SOZ Dvorovi 6 (10), Centar Batkovi} 0 me~ bodova (1,5 poen). D. P.

Najboqi po tablama: seniori: prva ta bla: Vlado Ja kovqevi} (Rudar Prijedor 3,5 po ena, dru ga: Zo ran Ru ni}

(Glasinac) 4,5, tre}a: Vladimir Bili} (Glasinac) 3, ~etvrta: Slo bodan Ili} (Jedinstvo 1954) 4, seniorke:

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 45

Humanitarni turnir u malom fudbalu u Kotor Varo{u

U Borcu ne razmi{qaju o prelaznom roku

Igrali za Nevena
Ekipa veterana Borca

Sve zavisi od buxeta
BAWALUKA - Da li }e u zimskoj pauzi biti poja~awa na Gradskom stadionu, zavisi}e iskqu~ivo od klupskog buyeta za 2013. godinu. To je istakao direktor Fudbalskog kluba Borac Radmilo [ipovac. - Neozbiqno je da u ovom trenutku pravimo bilo kakve planove, jer jo{ ne znamo sa ~im raspola`emo, odnosno koliko }emo novca dobiti od Administrativne slu`be grada Bawaluka. Uz sve to, sada{wi Upravni odbor je podnio ostavku i u tehni~kom mandatu obavqa funkciju do 31. decembra, tako da se ne zna ni ko }e biti na ~elu kluba - istakao je [ipovac. [ef stru~nog {taba Slobodan Star~evi} je odsutan do 6. decembra, jer pola`e za UEFA PRO licencu. Tada }e obaviti sastanak sa [ipovcem i sportskim direktorom Darkom Qubojevi}em. - Ono {to mogu da ka`em u ovom trenutku je da su svi igra~i pod ugovorom i da zasad nema nikakvih ponuda. Ukoliko ih bude, razmotri}emo ih, a ciq nam je da Borac ima finansijsku dobit od eventualnog transfera - dodao je [ipovac. D. P.

FOTO: GLAS SRPSKE

U OFK Brdo zadovoqni

Ispuwena o~ekivawa
Ekipa Omladinskog fudbalskog kluba Brdo

Na{a `eqa je bila da se okupi {to ve}i broj ekipa i da kroz jednodnevno dru`ewe poka`emo humanost na djelu, rekao Petrovi}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

MLADOST BORAC
Strijelci: 1:0 D. Varo{i} u 5, 1:1 B. Kova~evi} u 7, 1:2 Stanivukovi} u 11, 2:2 D. Varo{i} u 16, 2:3 Stanivukovi} u 18. minutu. Dvorana: Sportska u Kotor Varo{u. Gledalaca: 400. Sudija: Almedin Durakovi} (Kotor Varo{).

2 3

KOTOR VARO[ - U kotorvaro{koj sportskoj dvorani je odr`an humanitarni turnir u malom fudbalu, koji je okupio 36 ekipa iz Bawalu ke, ^elin ca i Ko tor Varo{a. Sav prihod od uplata i prodatih ulaznica nami jewen je za li je~ewe 23-godi{weg Nevena Teinovi}a, koji je stradao u te{koj saobra}ajnoj nesre}i. Ovo je peta u nizu akcija u organizaciji Neformalne grupe mladih Kotor Varo{, a da je bila uspje{na, kao i sve prethodne, dovoqno govori poda tak da su pri kupqena zna~ajna finansijska sredstva i da je odaziv huma-

nih qudi bio ve}i od o~ekivanog. - Na{a `eqa je bila da se okupi {to ve}i broj ekipa i da kroz jednodne vno dru`ewe poka`emo humanost na djelu. Odziv je bio ve}i od o~ekivanog, a publika je kao i obi~no dala svoj puni do pri nos. Ovom pri li kom bih pohvalio Nevenove prijateqe, koji su iznijeli najve }i te ret u or ga ni za ci ji ovog turnira, kao i veterane FK Bo rac i FK Mladost, koji su se odazvali na na{ poziv i svojim u~e{}em uveli ~a li ovaj spe ktakl odigrav{i uzbudqivu utakmicu - istakao je ~lan Neformalne gru pe mladih Slo bodan Petrovi}. U re vi jal nom di je lu

programa veterani Borca i Mladosti su pokazali uzorno fudbalsko znawe, a slavili su Bawalu~ani sa 3:2. Bor~evce su predvodili ~lanovi generacije koja je osvojila Kup Mar{ala Tita.

FOTO: N. \ERI]

URU^EN DRES Borca Nevenovom bratu Nenadu
Na tur ni ru u fut sa lu prvo mjes to je je pri pa lo ekipi Mile`, drugi su bili momci iz Kvimpeksa, dok je tre }e pla si ra ni sas tav Gra|usa. Pobjedni~ke ekipe su nagra|ene peharima, a u sve~a nom di jelu pro gra ma Nevenovi prijateqi su uru~ili prigodne poklone veteranima Borca i Mladosti,

MLADOST (veterani): Pejakovi}, Juri}, Serdar, D. Varo{i}, @uti}, Petrovi}, Vukovi}, D. Varo{i}, Vu~anovi}, Novakovi}, Hibi}, Teinovi}. Treneri: Du{ko Maksimovi} i Du{ko Lalovi}. BORAC (veterani): Karali}, Malba{i}, V. Kova~evi}, B. Kova~evi}, [pica, \uki}, Vrawe{, Beni}, Stanivukovi}. Treneri: Dragan Marjanovi} i Nenad Gavrilovi}.

dok je kapiten Borca Damir [pi ca uru ~io dres ovog kluba Nevenovom bratu Nenadu.

Tradicionalni turnir u malom fudbalu "Borik 2013"

HAMBARINE - Osvajawem devetog mjesta u Tre}oj ligi Re pu bli ke Srpske, gru pa Bawaluka, ispuwena su o~ekivawa u Omladinskom fudbal skom klu bu Brdo iz Hambarina. U 13 kola ostvareno je pet pobjeda, dva remija i {est poraza, te osvojeno 17 bodova, a u klu bu sa sta di ona "Vedro poqe" posebno isti~u saradwu sa premijerliga{em Rudar Prijedorom, koji su im jesenas ustupili Aleksan dra Ba bi }a i Ne mawu Marinovi}a.

- Mo`emo biti zadovoqni postignutim, jer, izuzev pora za kod ku }e od je seweg prvaka Omarske (1:6), nismo imali ve}ih kikseva. Osjetilo se kod nas, kao novajlije u ovom rangu takmi~ewa, neiskustvo u mnogim susretima, ali uvjeren sam da }emo na proqe}e pru`ati jo{ boqe partije. Siguran sam da }emo ispu ni ti i na{ osnovni ciq, a to je opstanak - naglasio je nekada{wi fudbaler bawalu ~kog Borca, a sada OFK Brdo Amir Kaltak. N. \.

"Lav" pro{ao daqe
FOTO: G. [URLAN

Milo{ Srndovi}, fudbaler Rudar Prijedora

Ekipa Prodavnice "Lav"

BAWALUKA - "Kremenovi} petrol" iz grupe 2 i Proda vni ce "Lav" iz gru pe 3 obe zbi jedi li su pla sman u osminu finala u konkurenciji seniora amatera na 37. tradi cional nom turni ru u malom fudbalu "Borik 2013". "Kre me novi} pe trol" je poslije pobjede nad FK BSK-

MAKSIMALAN u~inak "Kremenovi} petrola"
om od 5:0 savladao Hidroenergo Bawaluka sa 2:1, a potom i Drugare sa 8:1 i sa ma ksi mal nih de vet bodova obe zbi jedio pla sman u sqede }u run du ta kmi ~ewa.

Bez gre{ke su bile i Prodavnice "Lav", koje su poslije trijumfa nad Mahalom od 5:0 po bi jedi le Sjaj sa 4:1 i Drvorez Quba~evo sa 8:2. Re zul ta ti i stri jel ci: grupa 2: drugo kolo: "Kremenovi} petrol" - Hidroenergo Bawaluka 2:1 (\ukanovi} 2 Petkovi}), FK BSK - Druga-

ri 3:0 (Damjanovi}, [aki}, Jakovqevi}), tre}e kolo: Drugari - "Kremenovi} petrol" 1:8 (Paspaq - \ukanovi} 4, Jorgi} 2, Kosi}, Jova{evi}), Hidroenergo Bawaluka - FK BSK 2:0 (Petkovi}, Stanojevi}), grupa 3: drugo kolo: Sjaj - Prodavnice "Lav" 1:4 (\uri~i} - Stjepanovi} 2, Zeqkovi}, An toni}), Drvo rez Quba~evo - Mahala 6:0 (R. Ra~i} 2, Ozren 2, Damjanovi}, Stanarevi}), tre}e kolo: Mahala - Sjaj 4:5 (Todorovi} 4 Pre rad 3, Ri tan, Ko rov), Prodavnice "Lav" - Drvorez Quba~evo 8:2 (Stjepanovi} 4, Zeqkovi} 2, Triki}, Jovani} - Damjanovi}, R. Ra~i}). Pla sman: gru pa 2: "Kremenovi} petrol" 9 bodova, Hidroenergo Bawaluka 6, FK BSK 3, Drugari 0, grupa 3: Prodavnice "Lav" 9, Sjaj 6, Drvorez Quba~evo 3, Mahala 0 bodova. D. P.

Proqe}e }e biti jo{ boqe
PRIJEDOR - Mladi fudbaler Rudar Prijedora Milo{ Srndovi} vjeruje da }e wegova ekipa na proqe}e igrati jo{ boqe. - Siguran sam u to, ali i u svoje mnogo boqe igre. Gol koji sam postigao u posqedwem jesewem kolu protiv Gradine na na{em stadionu na ja vio je mno fo efi ka sni je proqe}e, bar {to se mene ti~e. Zahvalan sam treneru Velimiru Stojni}u na svim ukazanim {ansama za dokazivawe, jer je konkurencija u vrhu napada bila zaista jaka - naglasio je Srndovi}. On je istakao sjajnu atmosferu koja vlada na Gradskom stadionu u Prijedoru. - Zna se dobro u kakvim je proble mi ma na{ klub bio pri je po~et ka prvenstva, kada nije imao ni upravu, ali smo smogli snage da na dostojan na~in branimo wegove boje. Posebna su pri~a nepravde koje smo do`ivqavali, porazi od jeseweg prvaka @eqezni~ara i ^eli ka u posqedwim tre nu ci ma. Ipak, izdigli smo se iznad svega - dodao je Srndovi}. Milo{ Srndovi} N. \.
FOTO: N. \ERI]

46 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

Ko{arka{ka Liga BiH

Aleksandrov~ani slavili ubjedqivu

Prvo slavqe Radnika u gostima
BIJEQINA - Ko{arka{i Radnika savladali su Vogo{}u rezultatom 78:76 u okviru sedmog kola Lige 12 BiH {to im je bio prvi gostuju}i trijumf ove sezone. - Nije lako igrati protiv ekipe iz doweg dijela tabele. Vogo{}a je do posqedwe sekunde dr`ala korak za nama. Tokom cijelog susreta parirali su nam skoro ravnopravno, ali je na{ kvalitet i polo`aj na tabeli presudio. Uspjeli smo mudrom igrom da osujetimo wihove zamisli i na kraju smo zaslu`eno bodove donijeli ku}i - istakao je ko{arka{ Radnika Vedran Borov~anin. I. S. VOGO[]A RADNIK 76 78 (17:20, 21:21, 16:14, 22:23)
Dvorana: "Amel Be~kovi}" u Vogo{}i. Gledalaca: 200. Sudije: Damir Kunosi}, Faruk Ali{ehovi}, Naermin Kasumovi}. VOGO[]A: Muzur, Re{idovi}, Be{ovi}, Kahriman, Hot 16, Tuqkovi} 24, Albinovi} 13, Aqovi}, Keser 18, Ali} 5, Palata, Selimovi}. Trener: Muriz Hamidovi}. RADNIK: Radovanovi} 15, Kokoru{, Lonto{, Erki} 14, Borov~anin 18, Toq, Kecman 5, Radovi}, Jovanovi} 5, Lon~arevi} 10, Ra{i} 3, Simi} 8. Trener: Predrag Ja}imovi}.

Igokein {amar
FOTO: V. TRIPI] Partizan imao podr{ku najmla|ih navija~a Navija~i Partizana Slavqe ko{arka{a Igokee

Ko{arka{ki savez BiH

Posu{ju pobjeda slu`benim rezultatom
FOTO: V. TRIPI] Sr|an Golubovi} (Servicijum)

Odigrali smo jako kvalitetnu utakmicu na visokom nivou kada su i odbrana i napad u pitawu. Rekao sam prije me~a da trebamo zaustaviti unutra{wu igru i Partizanov skok u napadu {to smo uspjeli i na kraju slavili, rekao Baji}
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

LAKTA[I - Ko{arka{i Igokee o~itali su lekciju Partizanu u 11. kolu Jadranske lige kojeg su na

svom terenu savladali ubjedqivim rezultatom 73:50. Tako je "mla|i brat udario vru} {a mar sta ri jem bratu". Igokea je u potpunosti nadigrala renomiranog pro ti vni ka sti gla do
Dejan Musli i Klif Hamonds

GRA DI [KA - Uta kmi ca {estog kola Lige BiH izme|u Servicijuma i Posu{ja registrovana je slu`benim rezultatom 20:0 za Posu{je. Klub iz Gradi{ke imao je finasijskih problema i nije mogao da organizuje ovaj susret pa je tra`io od gostiju da im iza|u u susret i prolongiraju me~. Po{to nisu poslali dopis Posu{ju komesar takmi~ewa Dragan ]azi} postu pio je po pra vil ni ku i registrovao susret slu`benim re zul ta tom. U ta bo ru Gradi{}ana ne kriju da su ra-

zo~a ra ni ova kvim po te zom kluba iz Hercegovine. - Istina je da nismo ispo{tovali proceduru, ali smo ima li usme ni do go vor sa predstavnicima Posu{ja koji su obe}ali da }e nam iza}i u susret. Pokazali su da ne ma ju ni ma lo osje }a ja za fer-plej jer da je bila suprotna situacija iza{li bismo im u susret - izjavio je v.d. predsjednik Servicijuma Marko Jankovi}. Klub iz Gradi{ke ka`wen je i oduzimawem jednog boda. Z. V.

Agoniji ekipe iz Los An|elesa

Novi neuspjeh Lejkersa
WUJORK - Ko{arka{i Los An|eles Lejkersa nastavqaju da biqe`e slabe rezultate po{to su ovog puta pora`eni na svom terenu od Orlanda rezultatom 103:113. Aron Aflalo sa 30 poena bio je najboqi kod pobjednika, dok Lejkersima nisu pomogla ni 34 poena Kobija Brajanta. Wujork je prema o~ekivawima savladao ekipu Feniks sa 106:99 predvo|en Karmelo Entonijem koji je postigao 34 poena. U pora`enom timu istakao se Marsin Gortat sa 18 poena i deset skokova.

devete pobjede kojom se osamostalila na ~elu tabele. U fan tas ti~noj atmosfe ri pred pu nim tribinama dvora ne u Lakta{ima izabranici Dragana Baji}a prikazali su odli~nu par ti ju pri je svega u odbrani a o to me svjedo~i poda tak da su limitirali Beogra|ane na 50 poena. "Crno-bi je li" su "bili u igri" sve do pred kraj dru ge ~etvrtine kada je kre nuo ura gan doma}ina koji su ne mi lo srdno re {etali k o { "crnobijelih". IzaDragan braBaji}

nici Du{ka Vujo{evi}a, koji jure prolaz u top 16 fa zu Evroli ge dje lo va li su kao ra zbi je na voj ska ko ja ni je imala rje{ewa ni u na pa du ni u od br a n i z a r a z i g r a ne i mo t i v i sa ne do ma }e ko {ar ka {e. Te ren u La kta {ima definitivno ne odgovara Partiza nu po {to je i prije dvije sezone tu do`ivio neuspjeh u Jadranskoj ligi. Ujedno ovo je tre }i po raz "crno-bijelih" od Igokee ove se zo ne, a p r e t ho d n a dva bi la s u

Du{ko Vujo{evi} razo~aran igrom Partizana

Izviwewe navija~ima
FOTO: V. TRIPI]

Jan Veseli, ko{arka{ Va{ingtona

Nisam navikao na poraze
VA [IN GTON - Biv {i ko {ar ka{ Par ti za na Jan Veseli rekao je da je u Evropi sve vrijeme pobje|ivao i da sada ne mo`e da se navikne {to sa Va{ingtonom u NBA ligi nekada ve`e mnogo poraza. - Kada sam bio u Evropi, sve vrijeme sam pobje|ivao. Ovde ponekad izgubimo mnogo utakmica u nizu i ja na to nisam naviknut. Mislim, te{ko je tako svima da igraju sa samopouzdawem - rekao je Veseli. ^eh je ove se zone za Va {ington nastupio 14 puta. Prosje~no je igrao 12 minuta po utakmici i za to vrijeme biqe`io 2,1 poen. - Ovo je tim ski sport i ako je ne ko boqi ja to po {tujem. Moram da nastavim da vrijedno radim, uvje`bavam svoje vje{tine svakodnevno i ako dobijem {ansu da je iskoristim na pravi na~in. To su jedine stvari koje moram da uradim - rekao je Veseli.

LA KTA [I - Tre ner Par ti za na Du {ko Vu jo {e vi} bio je vidno razo~aran lo {om pred sta vom svo jih iza bra ni ka pa se izvi nio navija~ima Partizana za ubjedqiv poraz. - Ostali smo mnogo du`ni svim qubi teqima ko {arke pogotovo navija~ima Partizana i ja im se u svoje ime izviwavam i nadam se da }emo im to vratiti - rekao je Vujo{evi}.

Du{ko Vujo{evi}

IZGUBILI deo samopo{tovawa
On je zatim istakao da ne zna razloge poraza i za-

{to je wegova ekipa odigrala daleko ispod svog nivoa. - ^es ti tam Igo kei na potpuno zaslu`enoj pobedi.

Nismo samo izgubili utakmicu ve} i deo samopo{tovawa i sigurno stavili znak pitawa iznad svojih imena.

Osim dobre igre Igokee, ne mo gu do kra ja da obja snim koji su razlozi ovakve na{e blede prezentacije i sigurno }emo se time baviti ovih dana. Stoji ona izreka da je boqe izgubiti jednu utakmicu sa 23 razlike nego 23 sa pola ko{a, ali to ne treba tako gledati. Zaista nisam o~ekivao ovakvu na{u prezen ta ci ju i ova kvu po bedu Igokee. ^estitam im jo{ jednom. Na nama ostaje da dobro ana li zi ra mo {ta se desilo i {ta od toga mo`e da se otkloni - rekao je Vujo{evi}. M. Z.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 47

pobjedu nad Partizanom u 11. kolu Jadranske lige

"Crveno-bijeli" savladali [iroki

starijem bratu
IGOKEA PARTIZAN 73 50 (18:14, 15:7, 22:12, 18:17)
Dvorana: SD u Lakta{ima. Gledalaca: 3.700. Sudije: Dubravko Muhvi}, Sr|an Do`ai, Tomislav Hordov (Hrvatska). IGOKEA: Adamovi} 7, Dozet 5, Jorovi} 13, Komatina 6, Gajovi}, Raduki} 2, Bocka, Brki} 17, Hamonds 4, Joksimovi} 10, Edvards 2, [temberger 7. Trener: Dragan Baji}. PARTIZAN: Milutinov 7, Vesterman 7, Gordi} 4, Lu~i} 5, Milosavqevi} 4, Bogdanovi} 1, Gagi} 2, Musli 10, ^akarevi}, Gordon 2, An|u{i} 6, Bertans 2. Trener: Du{ko Vujo{evi}.

Deseti uzastopni trijumf Zvezde
FOTO: AGENCIJE Vuk Radivojevi}

Tabela
1. Igokea 2. Partizan 3. C. zvezda 4. Cedevita 5. Budu}nost 6. Radni~ki 7. MZT 8. Olimpija 9. Krka 10. Split 11. [iroki 12. Cibona 13. Zadar 14. Solnok 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 8 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 829:740 820:792 879:798 827:808 780:744 878:843 767:764 848:827 765:807 785:843 789:788 801:812 803:859 783:929 20 19 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 14 13

BEOGRAD - Trijumfom nad [irokim rezultatom 69:57 (20:15, 13:15, 19:14, 17:13) u 11. kolu Jadranske lige ko{arka{i Crvene zvezde upisali su desetu pobjedu zaredom u ABA ligi i Evrokupu. - Drago mi je da smo dobili odbranom jer mi se ~ini da se provla~i teza da mi ne igramo odbranu. Jedina zamerka na pobedu jeste nedostatak koncentracije i igra u napadu. Kontrolisali smo skok i trebalo je da damo vi{e poena u tranzi ci ji. Mi slim da je to po sledi ca umo ra, po ma lo pra`wewa. Posle plus 14 ispali smo iz ritma i oni su se vratili - izjavio je trener Zvezde Vlada Vukoi~i}. Kod "crveno-bijelih" istakli su se Elton Braun sa 12 i Boris Savovi} sa 11 poena. Kod pora`enih boqi od ostalih bili su Darko Planini} sa 22 i Marko [utalo sa 18 poena.

u pripremnom periodu. Trener do ma }e eki pe Dra gan Baji} bio je ponosan na svoje igra~e koji su prikazali najboqu partiju ove sezone i pru `io je pri li ku svim igra~ima da osjete kako je to igrati protiv vi{estrukog {ampiona Srbije. Posebno su se is ta kli Bran ko Jorovi} i Marko Brki} koji

je bio odli ~an van li ni je 6,75 metara.

IGOKEA usamqena na vrhu tabele
- Odigrali smo vrlo kvalitetnu utakmicu na visokom nivou kada su i odbrana i napad u pitawu. Rekao sam prije

me~a da trebamo zaustaviti unutra{wu igru i Partizanov skok u napadu. Uspjeli smo to da neutrali{emo te smo ih u napadu ka`wavali. Znao sam da je Partizan umoran i na wima je traga ostavila utakmica protiv Lijetuvos Ritasa u Evroligi tako da ova razlika nije realna na kraju - izjavio je Baji}.

ABA liga 11. kolo
QUBQANA - Najkorisniji igra~ 11. kola ABA lige je centar Olimpije Aron Bejns koji je u pobjedi nad Cibonom imao u~inak od 35 indeksnih poena, pet vi{e od Darka Planini}a iz [irokog i {est vi{e od Klemena Prepeli~a iz Olimpije.

Aron Bejns MVP
Na lis ti naj ko ri sni jih igra~a li ge vodi Dar ko Pla ni ni} sa pro sje kom od 20,55 in deksnih po ena, a pra te ga Mar ton Bader iz Solnoka sa prosjekom 20,40 i Boris Savovi} iz Crvene zvezde ~iji je prosjek 17,36 indeksnih poena.

U 12. kolu idu}eg vikenda sastaju se: Zadar - Solnok, Partizan - MZT, Krka - Igokea, Cibona - Cedevita, [iroki - Olimpija, Budu}nost Crvena zvezda, Radni~ki - Split.

Nestanak struje
Duel izme|u Igokee i Partizana bio je prekinut desetak minuta po{to je nestalo struje u dvorani. Navija~i Partizana upalili su bakqe koje su aktivirale protivpo`arni sistem koji je zatim automatski iskqu~io dovod elektri~ne energije. To se desilo u drugom minutu tre}e ~etvrtine kada je Igokea vodila sa 37:21.

Ovim tri jum fom am bicije Igokee su porasle i sigur no je da }e se sa da u klubu razmi{qati o novim ciqevima. - Kao tre ner os tva rio sam prvi ciq koji je pred mene postavila uprava i izborili smo opstanak u ligi. Pitawe je {ta daqe. Ne znam. Sje{}emo svi zajedno i razgovarati o svemu. Ne `urimo sa odlukama - rekao je Baji}. On je dodao da ovo nije wegova naj ve }a tre ner ska pobjeda. - Ovo nije moja najve}a pobjeda. Najve}a }e biti kada budem {ampion BiH, a to je mnogo te{ko ostvariti kazao je Baji}.

Aleksandar Pavlovi}, ko{arka{ Portlanda

Nisam o~ekivao odlazak Mili~i}a
PORTLAND - Srpski ko{arka{ Aleksandar Sa{a Pavlovi} koji brani boje NBA ekipe Portland Trejl Blejzers izjavio je da je nije o~ekivao da }e Darko Mili~i} napustiti redove Boston Seltiksa. - Nas dvojca smo postali prijateqi nekoliko godina pre nego {to smo stigli u NBA ligu. Znam koliko je naporno radio tokom leta. Kada smo razgovarali video sam da je bio uzbu|en {to dolazi u Boston. To su svi videli kada je izjavio da je spreman i da ubije nekoga na terenu ako se to od wega tra`i. Nije tra`io od mene savet da li da do|e u Boston, ali sam mu preneo koliko se meni svidelo tako da malo iznena|en wegovom odlukom - rekao je Pavlovi} koji je svojevremeno branio boje "kelta".

FOTO: V. TRIPI]

Milo{ Komatina

Milo{ Komatina, ko{arka{ Igokee

Priznawe beku Olimpijakosa

Ne razmi{qamo o fajnal foru
- Mislim da je jo{ rano pri ~a ti o faj nal fo ru. Idemo utakmicu po utakmicu, me |u tim ako se uka `e {ansa sigurno je da }emo je iskoristiti - izjavio je Komatina koji je pod ko{em vodio ve li ku bor bu sa centrima Beogra|ana Dejanom Muslijem, \or|em Gagi}em i Dru Gordonom. Sa {est poena, dva skoka i jednom asis ten ci jom Komatina je u~estvovao u velikoj pobjedi protiv Partizana te rekao da je ovo veliki trijumf za Igokeu kojom su pokazali da nisu slu~ajno vode}i tim na tabeli.

Spanulis najboqi igra~ u novembru
BARSELONA - Bek Olimpijakosa Vasilis Spanulis progla{en je za naj boqeg igra~a Evrolige u novembru. Aktuel ni prvak Evro pe u pro {lom mje se cu zabiqe`io je pet pobjeda u eli tnom ta kmi ~ewu i obezbijedio pla sman u top 16, a S p a n ul i s je bio najza slu `ni ji za pre po rod ekipe iz Pireja poslije nesigurnog starta aktuelnog {ampiona Evrope. Spanulis je u pet me~eva Evrolige odigranih u novembru pro sje~no biqe`io 17,6 poena i 6,8 asistencija. Tre nu tno je prvi asistent Evrolige sa 6,25 asistencija i {esti strijelac sa 16 poena po utakmici.

VELIKA pobjeda za nas
- Derbi kola opravdao je o~ekivawa. Po rezultatu izgleda da je laka pobjeda, ali je bilo dosta te{ka utakmica. Bili smo hendikepirani

LA KTA [I - Mi lo{ Komatina izjavio je da jo{ uvi jek ne ra zmi{qaju o eventualnom nastupu na fajnal foru Jadranske lige.

nei grawem [ulovi }a ta ko da smo ispod ko{a bili daleko slabiji. Me|utim, borili smo se cijelu utakmicu i sprije~ili wihov ofanzivni skok. [ut nas je dosta do bro slu `io ta ko da smo pos ti gli dos ta po ena iz kon tra na pada. Ima li smo veliku `equ da se poka`emo protiv Partizana i to smo uradili - izjavio je Komatina. M. Z.

Vasilis Spanulis FOTO: AGENCIJE

48 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

1. VELIBOR MAWI] rukomet

2. GORAN DOJ^INOVI] automobilizam

3. MILO[ KOMATINA ko{arka

4. MAJA MIRDIWA karate

5. MIODRAG SAVI] {ah

6. BIQANA CVIJANOVI]

atletika

7. VELIBOR VIDI] boks

8. DENIS MARJANOVI]

kik-boks

9. MIQANA ANTONI] stoni tenis

10. VLADIMIR KUVAQA biciklizam

11. @ANA NOVAKOVI] skijawe

12. MARKO PERI[I] fudbal

13. MARKO TRKQA kuglawe

14. ROBERT BJELAJAC aerosport

15. MARIO VASIQEVI] odbojka

16. DARKO SAVI] kajak

17. DARIJA KITI] streqa{tvo

18. DRA@EN SUBOTI] xudo

19. MAJA STOJKOVI] tekvondo

20. IVANA NINKOVI] plivawe

21. BORISLAV GAJI] sjede}a odbojka

22. BIQANA NEDI] ko{arka u kolicima

Glasati mo`ete tako {to u SMS poruci napi{ete npr. GS30 i po{aqete na broj 065 1370
cijena poruke 1.65 KM sa PDV-om

спонзор гласања

ГЛАСАЈТЕ И ВИ ЗА ВАШЕГ ФАВОРИТА!

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 49

50 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SPORT

58. izbor deset najboqih sportista RS
PREDSTAVQAMO KANDIDATE:
Maja Stojkovi}, ~lan Tekvondo kluba Derventa
Izbor 2011. godine

Ploski} na tronu
BAWALUKA - Pro{la, 57. akcija "Glasa Srpske" Izbor deset najboqih sportista Republike Srpske odr`ana je 21. decembra u Banskom dvoru, kada je laureat postao ~lan Karate kluba Sloga Hemofarm iz Doboja Mladen Ploski}, koji je na Svjetskom prvenstvu u ~e{kom Liberecu osvojio zlatnu medaqu u pojedina~noj konkurenciji u apsolutnoj kategoriji, a u ekipnoj bronzano odli~je. U odabranom dru{tvu jo{ su se na{li: rukometa{ica Dragana Kne`evi}, odbojka{ica Aleksandra Vidovi}, atleti~arka Gorana Cvijeti}, fudbaler Sr|an Grahovac, bokser Velibor Vidi}, biciklista Nikica Atlagi}, automobilista Boris Miqevi}, pliva~ica Ivana Ninkovi} i ko{arka{ica Milica Deura. D. P.

Uzor mladima
Dok su moje drugarice izlazile na zabave, ulazila sam u nove tajne tekvondoa. Nisam se nikada pokajala zbog `rtvovawa u ovom sportu, rekla Maja Stojkovi}
PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net Maja Stojkovi}

DERVENTA Tekvondo asocijacija Republike Srpske kao svog kandidata za 58. izbor deset najboqih sportista za 2012. godinu predlo`ila je ~lanicu Tekvondo kluba Derventa Maju Stojkovi}, koja je ve} sa 23 godine postala istinska {ampionka i uzor mla|ima. B o r i l a~ k i sportovi odmalena su privla~ili ovu Der ven }an ku. Po~ela je svojevre me no, kao polaznica osnovne {kole, da tre ni ra u Tekvondo klubu Der ven ta, pa su uskoro uslijedili i nastupi u mla|im kategorijama. Ve} tada bilo je jasno da se ra|a istinska {am pion ka. Up o r n o s t , borbenost i

`eqa za napredovawem bile su karakteristike koje je odmah primijetio wen trener Goran Teofilovi}. Na otvorenim prvenstvima Bijeqine, Sarajeva, Ugqevika, Livna, Fojnice i Vr{ca "pro{etala se" do zlatnih medaqa.

NOSILAC crnog pojasa, drugi dan
- U seniorskoj konkurenciji nastupam od 2007. godine, a dvije godine kasnije stekla sam crni, majstorski pojas. Veliki ispit imala sam na prvenstvu Evrope, u Sankt Peterburgu, iz slova~kih Ko{ica vratila sam se sa srebrnom medaqom, uslijedila su odli~ja i iz austrijskog Inzbruka i Vr{ca. Takmi~arski apetiti su se otvarali, ali sam uvijek bila svjesna da moram nastaviti da uporno radim, jer ni{ta ne pada s neba - rekla je Maja Stojkovi}. Mlada Derven}anka ima po ~etiri titule seniorske prvakiwe Republike Srpske i BiH, a tri posqedwe godine progla{ena je za najboqu sportistkiwu derventske op{tine. Ni ovaj put na lokalnom planu nema dostojne konkurencije. Na prvenstvu Balkana bila je druga. Prvo mjesto osvojila je na Trofeju Beograda, a isti rezultat ponovila je na Fojnica openu. Qetos je postala apsolvent na Arhite ktonsko-gra |e vinskom fa kul te tu u Bawaluci, odsjek gra|evinarstvo. Uz ro|endan, sebe je po~astila i napredovawem u sportu, odnosno nedavnim sticawem drugog majstorskog dana.

FOTO: B. RADULOVI]

Republika Srpska

Kremenovi} ispred svih
BAWALUKA - Prvi Izbor deset najboqih sportista Republike Srpske, a 38. u organi za ci ji na {eg lis ta odr`an je 8. januara 1993. godi ne u veli koj sa li Do ma kulture, dana{weg Banskog dvora. Tada je za najboqeg sportistu 1992. godine izabran ka ra tis ta Mi roqub Kremenovi}. Iza wega na vje~noj listi su se na{li sportski pilot Dra{ko Bo`i}, skija{ Mladen Gruji}, fudbaler Goran \uki}, rukometa{ Mehmedalija Mulabdi}, automobilista Tanasije Kuvaqa, sportski pilot Nikola Boji}, ko{arka{ica Du{ica Stopajnik, ko{arka{ Dragan Vu kovi} i atle ti ~ar @eqko Petrovi}. D. P.

SESTRA
Maja Stojkovi} ve} ima nasqednicu, i to nikog drugog nego ro|enu sestru. - Kada do|e vrijeme da se povu~em iz ovog, za mene toliko dragog sporta, dava}u punu podr{ku mojoj mla|oj sestri, koja je ve} stigla do zvawa kadetske prvakiwe Republike Srpske i BiH u tekvondou - rekla je Stojkovi}eva.

Mario Vasiqevi}, ~lan Odbojka{kog kluba Mladost iz Br~kog

Priznawe za cijeli kolektiv
BR^KO Vi{e nego zaslu`eno me|u kandidatima za 58. izbor deset najboqih sportista u akciji "Glasa Srpske" na{ao se ~lan Odboj ka {kog klu ba Mladost iz Br~kog Mario Vasiqevi}. Neda vno, pri je fi nal ne utakmice Kupa Republike Srpske u kojoj je wegova ekipa slavila pobjedu nad bawalu~kim Borcem od 3:2, uru~eno mu je laskavo priznawe za najboqeg odboj ka {a u 2012. godi ni, od stra ne Odbojka{kog saveza Republike Srpske. - Poslije finala pretpro{le godine u Kupu Srpske protiv Modri~a Optime i pro{logodi{weg trijumfa nad pomenutim rivalom, ove godine smo u duelu sa vrlo dobrim Bawalu~anima odbranili peMario Vasiqevi}

har. Poslije pro{logodi{we borbe za trofej u Kupu BiH, ove smo igrali finale plej-ofa za ti tulu bh. prva ka, pa ~iwenicu da sam se prvi put na{ao me|u kandidatima za najboqeg sportistu na{e Republike u izboru "Glasa Srpske" do`ivqavam kao veliko priznawe cijelom klubu - rekao je Vasiqevi}.

Pilotirawe

Bo`i} najboqi
BAWALUKA - Prvi sportski pilot koji se na{ao na listi bio je Ivo ^avar, koji je u izboru za 1976. godinu zauzeo sedmu poziciju. Na sqede}em izboru pripalo mu je ~etvrto mjesto, a najboqe rangiran je bio 1978. godine, kada je bio drugoplasirani. Dra{ko Bo`i} postao je najboqi sportista Bosanske Krajine za 1990. godinu, a 1987. i 1989. zauzimao je pete pozicije. Posqedwi, ~etvrti put, na{ao se na listi prilikom prvog izbora najboqih sportista Republike Srpske za 1992. godinu, kada mu je pripalo drugo mjesto. D. P.

VASIQEVI] 13 godina bio ~lan Jedinstva
Ro|en 10. marta 1982. godine u gradu na desnoj obali rijeke Save, Vasiqevi} je pro{ao sve klupske selekcije starijeg br~anskog odbojka{kog mu{kog kolektiva MOK Jedinstvo. - Malo je ko o~ekivao da }emo do}i u priliku da razmi{qamo i o {ampionskoj tituli, a protiv ekipe iz Kakwa odlu~ivale su nijanse. Upravo od wih smo, poslije sedam uzastopnih pobjeda, do`ivjeli prvi poraz ove jeseni - rekao je ovaj odbojka{, koji igra na poziciji prima~a. Uvjeren je da }e Mladost sa trenerom Brankom Mi{i}em, koji je prije dva mjeseca naslijedio Edina Bakovi}a, u}i u plej-of. N. \.

FOTO: N. \ERI]

PORODICA
Mario Vasiqevi} je naglasio da se sve lak{e posti`e uz pomo} porodice. - Najve}u podr{ku imam od supruge Jelene i dvoipogodi{we k}erke Marije, a jo{ jedna prinova je na putu. Svakako, lak{e je uz pomo} oca Luke i majke Jawe, s kojima smo u porodi~noj zajednici - naglasio je Vasiqevi}.

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 51
Vladimir Vermezovi}
FOTO: AGENCIJE

U taboru jeseweg prvaka Partizana pri~a se o smjeni trenera

Sini{a Mihajlovi}, selektor Srbije

Stankovi}u otvorena vrata reprezentacije
Dejan Stankovi} u dresu Srbije

Vermez (ne)odlazi
Ako treba da se izjedna~i situacija u Crvenoj zvezdi i Partizanu onda neka se pi{e da sam podneo ostavku. Za svoju poziciju ne strahujem, rekao Vermezovi}
BEOGRAD - Poslije spu{tawa zavjese na jesewi dio Jelen superlige Srbije pojedini mediji plasirali su pri~u da }e Vladimir Verme zovi} oti }i sa klu pe Partizana ove zime. Vermezovi} je rekao da je donio odluku o svojoj budu}nosti, ali da }e je saop{titi tek kada za to bude vrijeme. - Pre 20 dana sam doneo odluku {ta da radim, ali vam je ne}u re}i. Svi smo mi u istom ko {u, tre ne ri Zvezde, Partizana, reprezentacije... Sve nas isto ~eka, jer je neko davno rekao da postoje treneri koji su smeweni i oni koji }e bi ti smeweni. ima mnogo qudi koji nisu kolegijalni i koji se nasla|uju ostavkom Jankovi}a. Niko nije ve~an, osim Duleta Vujo{evi}a - izjavio je Vermezovi}. Par ti zan je na pra vio prednost od {est koraka nad Crvenom zvezdom, u kojoj se odlu~uje o sudbini Aleksandra Jan kovi }a, a tre ne ru "crno-bijelih" nije se svidjelo upore|ivawe sa "vje~itim rivalom". - Ako treba da se izjedna~i situacija u Crvenoj zvezdi i Partizanu onda neka se pi{e da sam podneo ostavku. Za svoju poziciju ne strahujem. Ako ide trener Zvezde neka ide i trener Partizana! Samo na tabeli ne mo`emo da se izjedna~imo. Nije mi jasno zbog ~ega se stvara slika da smo mi jesewi prvaci zato {to su drugi slabi. Ne, mi smo dobri i za nijansu smo boqi od ostalih. Razlika na tabeli mogla je da bude ve}a, ali i mawa. Pre prvenstva oberu~ke bih prihvatio plus {est - na gla sio je tre ner "crno-bijelih".

BEOGRAD - Selektor srpskih fudbalera Sini{a Mihajlovi} rekao je da su biv{em kapitenu Dejanu Stankovi}u vrata dr`avnog tima uvijek otvorena. Stankovi} se iz reprezentacije povukao u oktobru pro{le godine poslije neuspjeha u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a pro{le sedmice u izjavi za Interovu televiziju rekao je da ne bi odbio eventualni Mihajlovi}ev poziv. - Ta izjava nije dobro preneta, ali {to se mene ti~e, dok sam selektor, Dejanu Stankovi}u su vrata reprezentacije uvek otvorena, da li kao igra~u ili kao treneru. On to zna, a znamo i vi i ja. Pri~ao sam sa wim, znam {ta je rekao i to nije tako preneseno. Ako bi hteo da se vrati, vrata su otvorena, samo treba da ka`e - rekao je Mihajlovi}. Stankovi} je odigrao 102 utakmice u dresu reprezentacije i rekorder je zajedno sa Savom Milo{evi}em.

Peh za mladog fudbalera

Radowi} slomio nogu
BEOGRAD - Mladi fudbaler Partizana i potencijalni A re pre zen ta ti vac Srbi je Ne mawa Ra dowi} slomio je nogu na utakmici kadetskog prvenstva protiv Rada. U pobjedi kadeta Partizana 2:1 Radowi} se u 35. minu tu po `a lio na jak bol u stopalu, poslije ~ega je prevezen na Vojno-medicinsku akademiju gdje je utvr|eno da je polomio jednu od metatarzalnih kostiju. Kako je rije~ o kostima koji se u stopalima nalaze tik iznad prstiju, pauze su obi~no od {est do osam sedmica, pa }e 16-godi{wi Radowi} morati da pri~eka na svo je prvo dru `ewe sa "orlovima" Sini{e Mihajlovi }a, ko ji mu je neda vno uputio poziv u seniorsku reprezentaciju Srbije.

VERMEZOVI] kontaktira samo sa Tumbakovi}em
Upitan kakav odnos ima sa ~lanovima uprave, Vermezovi} je rekao da je u stalnim kontaktima jedino sa sportskim direktorom Qubi{om Tumbakovi}em. - Ja nemam problem sa upravom. Imam komunikaciju samo sa Tumbakovi}em, a sa ostalima se vi|am na evropskim putovawima i pri~amo o fudbalu. Ne postoji nijedan drugi kontakt - rekao je Vermezovi}.

[]EPOVI]
Marko [}epovi} nije se naigrao ove jeseni. Qetos je odbio ponudu An`ija, me|utim sada `eli da ode. Ta~nije, nezadovoqan je statusom u ekipi, u ovom trenutku on je iza Aleksandra Mitrovi}a i brata Stefana. - Ne}u o ponudama, prvo `elim da razgovaram sa klubom. Ako sam ve} tre}i napada~, boqe da odem negde gde }u igrati. I da klub zaradi, a da i ja igra~ki budem na dobitku - istakao je [}epovi}.

Legiji prvo mjesto u Poqskoj

Prelazni rok u Crvenoj zvezdi ve} po~eo

Radovi} i Quboja za jesewu titulu

Maksimovi} prodat, Milija{ ostaje
FOTO: AGENCIJE

BEO GRAD - Prela zni rok u Crvenoj zvezdi i ove godine bi}e buran. ^lan Radne grupe Crvene zvezde Zoran Stojadinovi}, koji je glavni kandidat za mjesto sportskog direktora, potvrdio je da je defanzivac Nikola Maksimovi} definitivno prodat jo{ ranije. - Da, to je ta~no. Nikola Maksimovi} je uveliko prodat izra el skom me nayeru Piniju Zahaviju za 750.000 evra od kojih je klub pokrio du gove pre ma UEFA da bi dobio licencu za nastup u Evropi pro{log qeta - rekao je Stojadinovi}. Ipak, ono {to mo`e da raduje "crveno-bijele" je ostanak kapitena Nenada Mili ja {a. On se vra tio u

Nenad Milija{ (Crvena zvezda, plavi dres)

- To nema nikakve veze sa istinom. Stojadinovi} je bio moj menayer i mi smo u normalnim odnosima i nijednog momenta nisam pomislio da zatra`im da odem iz Crvene zvezde - rekao je Milija{.

Danijel Quboja (lijevo)

NIKOLA Maksimovi} prodat za 750.000 evra
Jedan od onih ko ji bi mo gli da razdu `e Zvezdin dres ve} u januaru je krilni na pada~ Fi lip Ka sa li ca. Po informacijama iz medija na adresu Qutice Bogdana 1 sti gla je po nuda Borusije iz Mehengladbaha vrijedna dva miliona evra za brzonog U`i~anina.

voqeni klub prije {est mjese ci i provu kle su se informacije da bi ve} poslije pola godi ne mo gao da za vr{i svoju drugu epizodu na Top~iderskom brdu. Razlog

za takve spekulacije su nera{~i{}eni ra~uni sa ~lanom Ra dne gru pe Zo ra nom Stojadinovi}em koji je biv{i menayer ro|enog Zemunca.

VAR[AVA - Fudbaleri Legije jesewi su {ampioni poqske Ekstraklase, a najzaslu`niji za ovaj uspjeh su srpski fudbaleri Miroslav Radovi} i Danijel Quboja. Legija je u 14. kolu savladala Ruh sa 3:0 i na taj na~in pobjegla drugoplasiranom Lehu sedam bodova pred posqedwe kolo jeseweg dijela. Dva pogotka za tim iz Var{ave postigao je Jakub Kosecki u 29. i 64. minutu, dok je tre}i bio Qubojino djelo, kojim je u 73. minutu postavio kona~an rezultat. Radovi} je pru`io najboqu partiju u polusezoni i progla{en je za igra~a utakmice, zahvaquju}i tome {to je bio odli~an kreator igre Legije. Imao je i nekoliko {uteva ka golu gostiju, ali nije imao sre}e da se upi{e u strijelce. Legiju 7. decembra o~ekuje gostovawe Slasku i to }e biti posqedwa utakmica koju }e Radovi} i Quboja odigrati pred zimsku pauzu.

52 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

^elzi demantovao dolazak Izraelca
FOTO: AGENCIJE

Portugalac demantovao pisawe {panske "Marke"

Grant ne}e biti savjetnik Benitezu

Avram Grant

LONDON - Tokom ju~era{weg dana Engleskom je prostrujala vijest da }e biv{i trener Partizana Avram Grant ponovo sjediti na klupi ^elzija, kao podr{ka Rafaelu Benitezu, ali je londonski klub to demantovao. - Nije istina da se Avram vra}a. Klub demantuje te glasine, o tome nismo ni razmi{qali - bio je jasan portparol ^elzija. Razo~aravaju}i start Benitezove epizode na "Stemford Briyu" natjerao je ruskog milijardera navodno da razmisli o ~ovjeku koji je iz "debele sjenke" do{ao do finala Lige {ampiona sa "plavcima", ali je klub sve demantovao, pa Grant ne}e dobiti novu {ansu na klupi "plavaca".

Muriwo negirao odlazak iz Reala
@oze Muriwo

Protesti u Rio de @aneiru

Brazilci ne `ele privatizaciju "Marakane"
RIO DE @ANEIRO - Povodom najavqene privatizaci je ~u ve nog bra zil skog stadiona "Marakana" koji je trenutno pod rekonstrukcijom zbog Svjetskog prvenstva 2014. u Rio de @aneiru je odr`an protest vi{e od hiqadu qudi. Bu~na kolona sa transparentima na kojima je pisalo "Marakana je na{a" poslala je jasnu poruku u vezi sa najavqenom pri va ti za ci jom stadiona ko ji pred stavqa nacionalno blago Brazila. Ina~e, privatizacija, ali i trenutna rekonstrukcija stadiona podrazumijevala bi i ru {ewe obli`weg mu ze ja, osnovne {kole i sportskih objekata u blizini stadiona.

Ta vijest nema nikakvog osnova. Kao {to sam uvijek govorio, moji odnosi sa Peresom su veoma dobri, rekao Muriwo
MA DRID - Tre ner madridskog Reala @oze Muriwo demantovao je da }e napustiti klub na kraju sezone, kako je prvobitno prenijela "Marka". Taj list je ju~e objavio vijest sa naslovom "Rastanak na vidiku", zbog pogor{anih odnosa Muriwa i prvog ~ovjeka kluba Florentina Peresa. - Ta vijest nema nikakvog osnova. Kao {to sam uvijek govorio, moji odnosi sa Peresom su veoma dobri - rekao je Muriwo. Portugalac je prije pola godine, poslije osvojene titule u Primeri, produ`io ugo-

vor sa "kraqevskim klubom", ali "Marka", ina~e Realove novi ne i naj proda va ni je u [paniji, tvrde da se rastanak bli`i.

STIGAO u Madrid 2010. godine
Prema pisawu tog lista, Muriwo je u lo{im odnosima sa Peresom, ali su se navodno dogovorili da Portugalac zavr{i sezonu, a potom }e prekinuti saradwu poslije tri

Skandal u Rumuniji

Majka prijetila igra~u da }e ga ubiti
BUKURE[T - Utakmice rumunskih velikana Rapida i Steaue uvijek su pune brutalnih prekr{aja na terenu i ru`nih scena sa tribina, a ni{ta druga~ije nije ni na dvobojima mla|ih kategorija. Rapidova ekipa do 19 godina sa 3:2 je savladala vr{wake Steaue, a susret je obilovao brutalnim prekr{ajima, u ~emu su predwa~ili gostuju}i fudbaleri, pa su utakmicu zavr{ili sa devetoricom igra~a. Ali, ni gledaoci nisu mirovali. Jedan Rapidov igra~ je povrije|en poslije krvni~kog starta, pa je pravdu u svoje ruke odlu~ila da uzme wegova majka. Ona se pred svima poku{ala obra~unati sa igra~em Steaue, a po{to mu nikako nije mogla pri}i, uputila mu je prijetwe da }e ga ubiti.

MAN^ESTER
Kao klubovi u kojima bi Muriwo mogao da nastavi karijeru pomiwu se ^elzi i PS@, ali je prema medijima u Britaniji Man~ester junajted najrealnija opcija. - On mo`e da radi gdje ho}e. Uspje{an je menayer. Da li ima mjesta za wega u Man~esteru? Naravno da ima. Pa da budemo iskreni, ne}u ni ja vje~no trajati. @oze mo`e da do|e poslije mene - istakao je menayer "|avola" Aleks Ferguson. Portugalcu ugovor sa Realom isti~e 2016. godine. Nekoliko puta je rekao da mu je san da se vrati u Englesku i osvoji Ligu {ampiona, a glavno pitawe je da li }e to u~initi sa Man~ester junajtedom?

godine. Peres i Muriwo su se, prema pisawu najprodavanijeg {panskog lista, slo`ili da je do{ao kraj ciklusa portugalskog stru~waka na "Santjago Bernabeu" i da }e saradwa biti zavr{ena 30. juna 2013. godine, {to je iskusni trener demantovao. "Marka", tako|e, prenosi da se Peres bliskim saradnicima povjerio da je Muriwo sam kriv za sve, zbog niza suko ba ko je je ini ci rao u posqedwem vrijeme. Uz to, na ruku mu ne ide to {to je odbrana titule gotovo nemogu}a misija, po{to trenutno ima 11 bodova mawe od vode }e Bar selone. Mu riwo je na "Santjago Bernabe" do{ao 31. maja 2010. godine i od tada je ekipu vodio na 140 me~eva. Ostvario je 104 pobjede, 20 remija i 16 poraza, imao je najboqi procenat pobjeda u odnosu na odigrane me~eve u bogatoj trenerskoj karijeri.

Selektor [panije obo`ava fudbalere sa "Nou Kampa"

Hofenhajm bez trenera

Babel dobio otkaz

Del Boske pozvao 14 igra~a Barselone
FOTO: AGENCIJE

Markus Babel

HOFENHAJM - Wema~ki prvoli ga{ Ho fen hajm otpustio je dosada{weg trenera Markusa Babela. Uprava kluba odlu~ila se na ovakav potez poslije katas tro fal nog po ra za na svom terenu od Verdera 1:4 u me~u 15. kola Bun de sli ge. Ho fen hajm }e u pre os ta la dva kola jeseweg dijela sezone predvodi ti do sada{wi tre ner mla |ih ka te go ri ja

Frank Kra mer. Vla snik klu ba Di tmar Hop ve} ra zmi{qa o novom stru~waku koji }e u proqe}nom dijelu se zone poku {a ti da spa si tim od ispadawa. Na listi `eqa su Marko Kurc, Hans Di ter Flik, kao i po mo }nik trenera [alkea Huba Ste vensa, Mar kus Gisdol. Hofenhajm se trenutno nalazi na 16. mjestu Bundeslige sa samo 12 bodova.

MADRID - Selektor reprezentacije [panije Visente del Boske rekao je da mu nije nikakav problem da u nacionalni tim pozove ~ak 14 igra~a Barselone. - Za pro{lu utakmicu zvali smo osmoricu igra~a iz Barselone, a nedostajali su Karles Pujol, \erar Pike, ^avi Ernandez i Tijago Alkantara. Rodrigo Teqo je na korak od A tima, a on tada nije dobio poziv. A pogledajte kako napreduje mladi napada~ \erard Delofeu. Ma, ako bude potrebe, pozva}u svih 14 igra~a iz Barselone, oni to zaslu`u ju - ka zao je Del Bos ke {panskim medijima. To, me|utim, ne zna~i, kako je naveo, da i Real Madrid ne predstavqa dobru osnovu za reprezentaciju. Od igra~a Reala ~lanovi

selekcije [panije trenutno su Iker Kasiqas, Alvaro Arbeloa, Raul Albiol, Serhio Ramos i ]abi Alonso.

IGRA^I REALA tako|e va`ni ~lanovi tima
Fudbaleri Barselone ve} du`e vrijeme ~ine okosnicu reprezentacije [panije koja je prva u istoriji ujedinila dvije titule prvaka Evrope i titulu {ampiona svijeta, a sve zahvaquju}i okosnici reprezentacije koju su ~inili igra~i katalonskog giganta. Iako je sjedio na klupi Reala, Del Boske nema odbojnosti prema igra~ima najve}eg rivala i radi svoj posao vrlo savjesno biraju}i najboqe, {to igra~i Barselone u ovom trenutku svakako jesu.

Okosnica [panije: Sesk Fabregas i Andres Inijesta

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 53

Utakmicama {estog kola ve~eras se zavr{ava prva faza takmi~ewa u grupama A, B, C i D

Man~ester Siti tra`i vizu za Ligu Evrope
"Gra|anima" potrebna pobjeda u Dortmundu i da Ajaks ne savlada Real u Madridu, kako bi ~eta Roberta Man}inija ostala na kontinentalnoj sceni
PRIREDIO: DU[AN REPIJA dusanr@glassrpske.com

Grupa A
Parovi: PS@ - Porto (20.45), Dinamo Z. - Dinamo K. (20.45).
1. Porto 2. PS@ 3. Dinamo K. 4. Dinamo Z. 5 5 5 5 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 3 5 9:2 12:2 5:9 0:13 13 12 4 0

FOTO: AGENCIJE

NION - Posqedwe {esto kolo u prve ~etiri grupe Lige {ampiona ne donosi utakmicu koja }e odlu~iti putnika u drugu fazu, jer je ve} poznato osam u~esnika osmine finala, a ve~eras }e odlu~iti sa kojih mjesta }e se pla si ra ti u dru gu rundu takmi~ewa. Po red to ga, ve~e ras }e biti poznat i rasplet kada su u pitawu tre}a mjesta u gru pa ma, ko ja vode u Li gu Evrope. Derbi ve~eri igra se na "Zignal Iduna parku" u Dortmundu, gdje Borusija do~ekuje najve}e razo~arawe Man ~es ter Si ti, u okvi ru grupe D. Doma}i su odavno pro{li u drugi krug i to sa prvog mjesta i ovaj me~ im ne zna~i mnogo, za razliku od gostiju koji jure pobjedu i nadaju se da Ajaks ne}e savladati Real u Madridu, kako bi do {li do tre }eg mjes ta i nas ta vi li ta kmi ~ewe u Ligi Evrope. Ipak, pos tavqa se pi tawe da li Englezi uop{te imaju motiv

da igraju drugo po ja~ini evropsko takmi~ewe, ali Daglas Ma ikon mi sli druga~ije.

Grupa B
Parovi: Monpeqe - [alke (20.45), Olimpijakos - Arsenal (20.45).
1. [alke 2. Arsenal 3. Olimpijakos 4. Monpeqe 5 5 5 5 3 3 2 0 2 1 0 1 0 1 3 4 9:5 9:6 7:8 5:11 11 10 6 1

DINAMO ZAGREB blizu negativnog rekorda
- Protiv Borusije igramo za ponos, ali i zbog toga {to `eli mo da nas ta vi mo sa igrama u Evropi, pa makar to i nije elitno takmi~ewe. Liga Evrope je va`na za nas tako da }emo u~initi sve da {to du`e ostanemo u Evropi. Siti ima sve preduslove za uspjeh. Rije~ je o velikom klubu koji ~ini sve da stvori tim za Ligu {ampiona i znam da }emo jednog dana uspjeti da osvojimo pehar - rekao je Maikon. Iako ne ma ve li ki ta kmi~arski zna~aj, zanimqiv bi mogao biti i me~ na "San Siru" gdje Milan do~ekuje Zenit. "Rosoneri" su nekako izbo ri li osmi nu fi na la, dok je ekipi iz Sankt Peter bur ga po tre bna po bjeda kako bi kao tre}a izborila

Grupa C
Parovi: Milan - Zenit (20.45), Malaga - Anderleht (20.45).
1. Malaga 2. Milan 3. Zenit 4. Anderleht 5 5 5 5 3 2 1 1 2 2 1 1 0 1 3 3 10:3 7:5 5:9 2:7 11 8 4 4

Serhio Aguero (Man~ester S.) i Mario Gece (Borusija D.)

Grupa D
Parovi: Real Madrid Ajaks (20.45), Borusija D. Man~ester S. (20.45).
1. Borusija D. 2. Real M. 3. Ajaks 4. Man~ester S. 5 5 5 5 3 2 1 0 2 2 1 3 0 1 3 2 10:5 11:8 7:12 7:10 11 8 4 3

LE. U drugom me~u ove grupe sastaju se Malaga i Anderleht, gdje }e ta ko |e gos ti imati veliku `equ da do|u do pobjede. Naj mawe za nimqivo }e biti u grupi B u kojoj se sastaju Monpeqe i [alke, odno sno Olim pi ja kos i Arsenal. Nijemci i Englezi su u dru gom kru gu, dok su Grci si gur ni na tre }em

mjestu, tako da se ovi me~evi igraju samo za presti`. Situacija u grupi A odavno je bila jasna {to se ti~e prolaza, jer su Porto i PS@ odavno obezbijedili prolaz, a u posqedwem kolu odlu~i}e ko }e u drugi krug sa prvog mjesta. U drugom me~u sastaju se dva Di na ma, iz Za gre ba i Ki je va. Gazda "modrih" Zd -

ravko Mami} u~inio je me~ bez takmi~arskog zna~aja zanimqivim, jer je obe }ao igra~i ma pre mi je od po 9.000 evra ukoliko savladaju imewaka iz Kijeva. Dinamo ima 11 uzastopnih poraza u Ligi {ampiona i ako izgube od Kijeva izjedna~i }e ne ga ti vni rekord Anderlehta. Ujedno }e poku{ati da ne postanu tek

drugi tim u istoriji Lige {ampiona, poslije Makabija iz Haife koji nije postigao gol u gru pnoj fa zi takmi~ewa.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd
Biha} Biha} Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zvornik Zenica

Bijeqina

Umjereno obla~no
U Srbiji }e jutro biti veoma hladno, a tokom dana u ve}ini krajeva bi}e umjereno obla~no sa dosta sun~anih intervala. Jutarwa temperatura bi}e od -11 do -6 na planinama, u ostalim krajevima od 5 do -1, a najvi{a dnevna od -3 do 2 na planinama, u ostalim krajevima od 3 do 7 stepeni Celzijusa.

Subotica

Maks. Min.

6 oC -2 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra KQAJI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa [IKAWI] (Srbija, region) Tawa MILAKOVI] (svijet) Aleksandra RAJKOVI] (kultura) Dragana RA\AN (dopisnici, Bawaluka) Darko GRABOVAC (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novo naobla~ewe
U Republici Srpskoj ujutro }e biti vrlo hladno sa umjerenim i jakim mrazem. Prijepodne suvo i promjenqivo obla~no sa sun~anim intervalima. Od sredine dana novo naobla~ewe, koje }e prvo donijeti ki{u, a tokom no}i i snijeg. Jutarwe temperature na visoravnima od -16 do 12, u ostalim krajevima od -8 do -1, a najvi{e dnevne u vi{im krajevima od -1, u ostalim krajevima od 2 do 6, na jugu do 8 stepeni Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

6 oC -4 oC

Podgorica Pod-

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 6 9 2 0 1 4
Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 0 5 6 6 1 14 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 4 6 4 -5 -9 5 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 1 10 -3 -13 0 0

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 utorak, 4. decembar 2012. GLAS SRPSKE

HRT 2

10.00

Antena
TV1 1.30

Na{a ku}a
Rut je udovica. @ivi sama u velikoj ku}i. Nekoliko godina ranije lije~ena je od raka i jo{ uvijek uzima te{ke lijekove. Djeca je posje}uju rijetko, posebno k}i, koja je prezaposlena i preoptere}ena. Ne osje}a se dobro, osamqena je i utu~ena, nema voqe za `ivotom. Zato jedan dan popije tablete `ele}i se ubiti. Omamqena, izlazi pred ku}u, sru{i se i izgubi svijest. Takvu je na|e mlada `ena koja je svim silama poku{ava o`ivjeti. Upravo kad je Rut do{la svijesti, nai|e policija i `ena koja ju je spasila poku{ava pobje}i. To je besku}nica Bili, koja zna da }e je policija smatrati krivom, iako ni{ta nije u~inila. U bolnici Rut daje izjavu policiji, ali ne `eli podi}i tu`bu protiv Bili, koja je odvedena u zatvor pod sumwom da je napala Rut, ali zato tu`bu potpisuje Rutina k}i, \ina. Uloge: Doris Roberts, Yudi Rejes, Elen Gir, Omar Dorsi, En Magnuson Re`ija: Mark Grifits

Duboki san
Mlada medicinska sestra po~iwe da radi za uva`enog qekara, ali uskoro otkriva da doktor primjewuje vrlo neobi~ne metode psihijatrijskog lije~ewa. Uloge: Linda Bler, Toni Boner, Endrju But, Kristin Amor Re`ija: Bil Fren~

RTRS
6.00 6.30 9.00 9.10 10.00 10.30 10.32 11.20 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 15.00 15.50 16.30 17.10 18.00 19.00 19.30 Info kanal Jutarwi program Vijesti Su|ewa u Hagu Bio jednom jedan `ivot, crtani film Za{to Kako stvari rade Enciklopedija velikih li~nosti Qetwe qubavi, serija Dnevnik Kraqica, serija Strasti, serija Vijesti Larin izbor, serija U fokusu Ponovno otkrivawe rijeke Jang Ce Srpska danas Strasti, serija Dragi Mopasane, serija Malac znalac Dnevnik 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 10.00 Novosti 10.05 FILM 12.00 Novosti u podne 12.10 BN koktel 14.00 Novosti 14.05 Neko te posmatra, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 16.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Serija 21.00 Crno na bijelo 22.30 Dnevnik 23.00 Neko te posmatra, serija 23.40 FILM Pqa~ka{ 1.30 Zvjezdano nebo 6.00 9.00

RTS1
Jutarwi program Pri~e preko pune linije, serija Kvadratura kruga Putopis Ostrvo orangutana Kako se to radi Dnevnik Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 6.00 6.50 7.20 8.10 10.00 10.30 11.00 11.20 11.50 12.30 13.00 14.00 15.00 16.10 16.40 17.40 18.10 19.40 21.40 22.40 23.10 23.30 0.40

RTS2
Koncert za dobro jutro Slagalica Program za djecu [kolski program Sve boje `ivota Magazin Lige {ampiona Muzika Gra|anin Muzika Tehnologije Trezor [kolski program Kao mjehur od sapunice Ekologija Petar Veliki, serija Rukomet (`): Ukrajina - ^e{ka Rukomet (`): Francuska - Makedonija Rukomet (`): Norve{ka - Srbija Petar Veliki, serija TV mre`a Emisija iz kulture I ja imam talenat Reprizni program 7.20 8.40 9.30 10.00 10.30 11.30 13.40 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.30 19.10 20.00 21.00 23.20 23.50 0.20 1.40 -

B92
Misteriozni slu~ajevi U zdravom tijelu Ka`iprst Vijesti Saba i tajna nosoroga Crtani filmovi Nepobjedivi: Banzuke Nikita, serija Vijesti Sportski pregled Dva i po mu{karca, serija Prijateqi, serija Vijesti Nepobjedivi: Banzuke Nikita, serija FILM Matriks Vijesti Sportski pregled Misteriozni slu~ajevi Saba i tajna nosoroga Info 6.00 7.00 9.40 11.00 11.10 11.40 12.30 13.40 14.40 15.50 16.00 16.50 17.10 17.40 17.50 18.20 18.30 19.20

PINK BH
Nasqednici, serija Udri mu{ki Prvi VIP kuhar Info top Simar, serija Prequbnici, serija Brze pare Prvi VIP kuhar Nasqednici, serija Info Top Mala nevjesta, serija Simar, serija Prequbnici Skrivena kamera Info top Siti ekskluziv Ponos Ratkajevih, serija Mala nevjesta, serija

10.00 10.20 10.50 11.30 12.00 12.10

12.50 FILM 14.20 Zadwa ku}a Srbija 14.40 I ja imam talenat 15.00 Ovo je Srbija 15.50 Moj ro|ak sa sela, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko magazin 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik

14.10
7.30 8.50 9.00 9.10 9.30 9.50

ATV
Dolina sunca, serija Vijesti Helo Kiti, crtani film Garfild, crtani film Lijeni grad, crtani film Bakugan, crtani film Monsuno, crtani film Virus Atak, crtani film Vinks, crtani film Vijesti Bandini, serija Kad li{}e pada, serija Tiha oluja, serija Vijesti Magazin Take{i dvorac Krv nije voda, serija Dolina sunca, serija Vijesti Bandini, serija Krv nije voda, serija Vijesti Apostrof FILM Crni grom Zauvijek susjedi, serija No}ni program

15.50
9.00 9.05 10.00 11.00

K3
Vijesti Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Vjetar u le|a, serija Vijesti Tito crveno i crno, serija SMS Box Vijesti FILM Put za Ejvonli ABS {ou Volim sport Sva moja djeca, serija Hrana i vino Novosti Dnevnik RTS Vjetar u le|a, serija Potez Novosti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 6.20 8.50 9.20 10.20 11.00 11.50 11.55 12.00 13.10 14.00 14:50 15.50 17.00 17.10 17.50 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 0.50 1.50 2.30 2.50 3.30 5.10

OBN
Crtani filmovi Princ iz Bel Aira, serija Gorki `ivot, serija Stol za 4 Oluja u raju, serija Crtani film OBN Info Najbr`i igra~, kviz Izgubqeni, serija Odba~ena, serija Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija OBN Info Stol za 4 Ru`a vjetrova, serija OBN Info In Magazin Larin izbor, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija FILM Suo~ewe Sulejman Veli~anstveni, serija Odba~ena, serija OBN Info In Magazin Fudbal ^uvari planete

19.20

LARIN IZBOR, SERIJA
20.10 Liga {ampiona 22.50 Dnevnik 23.30 Liga {ampiona, pregled 0.40 Putopisi Majkla Pejlina 1.40 Dragi Mopasane, serija 2.40 Ponovno otkrivawe rijeke Jang Ce 3.10 Dnevnik 3.40 U fokusu 4.30 Kako stvari rade 5.10 Muzika

10.10 10.30 11.00 11.40 12.00 13.00 14.30 16.00 16.10 16.30 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 22.20 23.00 0.30 1.00

MOJ RO\AK SA SELA, SERIJA
20.00 Moj ro|ak sa sela, serija 21.00 Pjesma bez granica 22.00 Upitnik 22.50 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.40 Dnevnik 0.00 Heroji, serija 1.00 FILM Tri boje: Bijelo 2.20 Reprizni program 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 17.10 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.40

MALA NEVJESTA, SERIJA
20.30
FILM

Nikom ni rije~ 22.10 Sve za qubav 23.40 Multimilioner 0.40 1.00 Siti ekskluziv
FILM

Futluz

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 12.00 12.10 12.30 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 16.00 Dnevnik 16.30 Muzika 17.00 Vijesti 17.05 Aktuelnosti 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 Ve~erwe novosti Zaigrajmo zapjevajmo Vijesti Studiorum Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Vijesti 23.05 Razgovornik 0.00 Pono}ne vijesti 0.05 No}ni program

Preporu~ujemo...
100
RTS 1

Tri boje: Bijelo

Bijelo se bavi destruktivnom dinamikom odnosa baziranog na velikoj neravnopravnosti. Karoq je Poqak, frizer u Parizu. [lampave cipele i ~aplinovski hod. Bijednik, rekli bi. Nasuprot wemu - Dominika, Pari`anka kakvu je vidi poqski re`iser. Visoke potpetice, krzno, `enstvena i gotovo histeri~na. Ona tra`i razvod jer brak nije "konzumiran". Karoq nije neki "konzument". S ~e{qem i frizerskom diplomom, on misli samo jedno: nazad u Poqsku. Uloge: Zbigwev Zamahovski, Yuli Delpi, Janu{ Gajos, Jer`i Stur, Aleksander Bardini Re`ija: Kri{tof Ki{lovski

GLAS SRPSKE utorak, 4. decembar 2012. 55

B92

21.00

BN

23.40

Matriks
Dvije su realnosti, jedna u svijetu koji `ivimo, druga fiktivna, virtuelna. Jedna je san, druga je matrica. Neo istra`uje istinu o matrici, iako o tome zna samo iz pri~a. Postoji ne{to nepoznato, misteriozno, ne{to {to kontroli{e wegov `ivot. [ta je matrica? Neo vjeruje da Morfeus jedini mo`e da mu da odgovor. On je `iva legenda, opasan, neuhvatqiv, tajanstven. Jedne no}i, Neo se upoznaje sa Triniti koja ga vodi do podzemqa. Tamo se susre}e sa Morfeusom, koji ima jednostavnu poruku: "Niko ne mo`e da ti ka`e {ta je matrica. Mora{ da se potrudi{ i da sam otkrije{". Uloge: Kijanu Rivs, Lorens Fi{born, Keri En Mos Re`ija: Endi Va~ovski, Lana Va~ovski

Pqa~ka{
Istinita pri~a o maratoncu koji tr~i u zatvoru, tr~i dok pqa~ka banke i tr~i dok se bori za `ivot. Ekranizacija istinite pri~e o ~ovjeku s mnogo talenata: Yonu Retenbergeru koji je i uspje{ni maratonac i serijski pqa~ka{ banaka. On hladnokrvno i precizno mjeri svoj puls, napor, izdr`qivost i efikasnost, kako za vrijeme treninga tako i za vrijeme pqa~ki poslije kojih bje`i pred policijom. Skriven, `ivi u Be~u sa svojom djevojkom Erikom. Ali, wegova strast i zavisnost o adrenalinu, treningu i izvo|ewu savr{enih pqa~ki tjeraju ga da sve to ~ini ~ak i do triput na dan. Uloge: Andreas Lust, Franziska Vajs, Markus [leinzer, Peter Vilnai, Maks Edelbaher, Johan Bednar Re`ija: Bewamin Heisenberg

BHT1
Dobro jutro Sjaj Pariza, serija Crtani film Nema problema Crtani film Mini {kola Obalska stra`a, serija TV Liberti EVRO panorama Global BH gastro kutak Tre}a strana Crtani film Kako da ne Dje~ji festivali Robiwa Isaura, serija Hronika regija Dru{tvo znawa BHT popodne Robiwa Isaura, serija Crtani film Dnevnik Sjaj Pariza, serija Josip Pejakovi}:U ime naroda 20.35 Fudbal: Borusija Dortmund - Man~ester Siti 22.45 Dnevnik 23.15 Liga {ampiona, pregled 0.25 Hronika regija 0.50 BHT popodne 7.00 8.15 8.45 9.10 9.30 9.40 10.10 11.00 11.30 12.15 12.45 13.15 14.30 14.55 15.25 15.45 16.30 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.00 5.40 6.20 7.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.30 13.30 14.20 14.30 14.50 15.30 16.00 16.50 17.00 18.00 18.10 19.00 19.30

HRT 1
Tre}e doba Tema dana Dobro jutro Hrvatska Vijesti Mitskim putevima Kqu~ u ruke Dnevnik Prkosna qubav, serija Dr Oz Vijesti Kulturna ba{tina Me|u nama Zagreba~ke prigradske pri~e Luda ku}a, serija Hrvatska u`ivo Vijesti Kontakt Osmi kat Tema dana Dnevnik 5.20 6.00 7.00 7.30

HRT 2
Mitskim putevima Prkosna qubav, serija Mala TV Hotel Zombi, crtani film Teletabis @ivot s Derekom, serija Fantasti~ni prijateqi, serija [kolski sat
FILM

NOVA
6.40 Astro Boj, crtani film Monsuno, crtani film Moja majka, serija Kako vrijeme prolazi, serija Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija In magazin Larin izbor, serija Master{ef Voker teksa{ki renxer, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti In magazin Kako vrijeme prolazi, serija Dnevnik 6.10 6.50

RTL
RTL Danas Moji xepni qubimci, crtani film Jugioh, crtani film Ben 10, crtani film Galileo Isplati se - TV aukcija Flashpoint, serija Magazin Krv nije voda, serija Ru`a vjetrova, serija Sulejman Veli~anstveni, serija Flashpoint, serija RTL od 5 do 5 Galileo Magazin RTL Danas Krv nije voda, serija

N. Geographic
8.50 9.40 Uni{tavawe najve}ih Najte`e popravke na svijetu Misteriozni dosijei Nisam znao da Sekunde do katastrofe Opasni susreti Gra|evinska zona Sekunde do katastrofe Generali u ratu Megagra|evine Avionske nesre}e Opasni susreti Megafabrike Pripreme za sudwi dan

7.00 7.30 10.00

10.40 11.40 12.30 13.30 14.20 14.40 15.10 16.10 17.00 18.00 19.00 19.50

7.00 7.30 7.50 9.00 9.10 11.20 11.40 12.50 13.50 15.00 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

7.50 8.20 8.40 9.00 10.00

11.00

12.00 12.30 13.20 14.20 15.20 16.20 17.00 17.20 18.00 19.10

12.10 12.40 13.30 15.10 16.00 16.20 16.40 17.00 17.30 FILM 18.50 100 godina HNS-a

Na{a ku}a Glas domovine More FILM Stara qubav [kolski sat Regionalni dnevnik @upanijska panorama U uredu, serija Potro{a~ki kod

TV1
6.00 7.00 8.00 9.00 10.05 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 22.40 0.30 1.30 3.00 Zakon qubavi, serija Red magazin Gimnazijalci, serija Put za Ejvonli, serija Sva moja djeca, serija Vjetar u le|a, serija Okusi kultura Gimnazijalci, serija Zakon qubavi, serija Put za Ejvonli, serija Dosije - ubistva sa potpisom mafije Vijesti Sva moja djeca, serija Red magazin Dnevnik Vjetar u le|a, serija Ostrvo, serija Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik FILM Duboki san No}ni program

16.00

7.50

16.20

9.10

2.30

LUDA KU]A, SERIJA
20.00 Korak u `ivot 22.20 Dnevnik 23.00 FILM 0.30 Seks i grad, serija 1.20 Regionalni dnevnik 1.40 FILM Stara qubav 3.00 Dr Haus, serija 3.50 Jelovnici izgubqenog vremena 4.00 Dnevnik 5.00 Paravan

TELETABIS, PROGRAM ZA DJECU
20.00 Rukomet (`): Hrvatska - Ma|arska 21.50 Dr Haus, serija 22.20 Za{titnica svjedoka, serija 23.20 Zvjezdana vrata: Svemir, serija 0.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 0.50 Koxak, serija 1.40 Bez odu{evqewa molim, serija 2.00 Muzika

ZAUVIJEK SUSJEDI, SERIJA
20.00 Larin izbor, serija 21.00 Lud zbuwen normalan, serija 22.00 Master{ef 23.00 Vijesti 23.20 FILM 28 dana 1.30 FILM Pobjesweli Maks 3 3.30 Odbrojavawe, serija 4.10 Ezo TV 5.10 Dnevnik 6.00 In magazin

FLASHPOINT, SERIJA
20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Sulejman veli~anstveni, serija 22.00 Vijesti 22.20 FILM Paukova zavjera 0.00 FILM Kraq Artur 2.30 Astro {ou 3.30 RTL Danas

ISTRA@IVAWE PLANETE ZEMQE
21.50 Uni{tavawe najve}ih 22.50 Avionske nesre}e 23.40 Pripreme za sudwi dan 0.40 Uni{tavawe najve}ih 1.30 Avionske nesre}e 2.30 Istra`ivawe planete Zemqe 3.20 Sekunde do katastrofe 4.20 Istra`ivawe planete Zemqe 5.10 Sekunde do katastrofe 6.10 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 7.00 Sekunde do katastrofe 7.50 Misterije svemira

2030
PINK BH

Nikom ni rije~

100
PINK BH

Futluz

Grupa lopova ukrade rijetki draguq, ali tokom kra|e dvojica prevare {efa bande, Patrika, i otmu mu dragocjeni kamen. Deset godina kasnije, uglednog psihijatra Nataniela Konrada pozovu da pregleda poreme}enu mladu `enu po imenu Elizabet. Patrik istog trenutka otme Natanovu k}erku i prisili ga da po svaku cijenu od Elizabet sazna tajni broj koji }e Patrika odvesti do dragocjenog kamena kojim je opsjednut. Uloge: Majkl Daglas, [on Bin, Britani Marfi Re`ija: Geri Fleder

Futluz krase poletnost, sjajne plesne ta~ke i uzbudqive muzi~ke note. To je portret vje~nog sukoba izme|u bezazlenih zadovoqstava i strogog morala. Gradski de~ko Ren doseqava se u konzervativni gradi} ameri~kog sredweg zapada gdje je ples, a i bilo koji drugi vid zabave mladih, zabrawen. Ren se tome usprotivquje zajedno sa najboqim prijateqem Vilardom i sve{tenikovom k}erkom. Uloge: Kevin Bekon, Lori Singer, Yon Litgou Re`ija: Herbert Ros

Kejt Vinslet reklamirala marihuanu

Luda planeta

Delfin kao no}na mora
San osmogodi{we djevoj~ice da hrani delfine pretvorio se u no}nu moru. Yilijen Tomas davala je hranu delfinima u Orlandu kada je jedan od wih ugrizao za ruku i skoro povukao u vodu. Do incidenta je do{lo jer je djevoj~ica podigla mali tawir na kojem je bila hrana za delfine, na {ta radnici ovog parka upozoravaju da se ne radi. Delfin je krenuo za hranom i ugrizao djevoj~icu tako da su joj na ruci ostali krvavi tragovi zuba.

G

lu mi ca i Os ka rov ka Kejt Vinslet, zvijezda filma "Titanik", razo~arala je brojne fano ve {i rom svi je ta po {to se po ja vi la u kampawi za legalizaciju marihuane. Kejt se pojavila u reklami za legalizaciju marihuane po{to je kampawu pokrenuo ujak wenog momka, ser Ri~ard Brenson. Vinsletova (37), koja je u ve zi sa Nedom Roken rolom, pojavquje se u dokumentarcu gdje ka`e: "Ja sam Kejt Vinslet i ja kr{im tabue." Film }e premijerno biti pu{ten sqede}e sedmice, a svrha je da se objasni i doka`e kako je legalizaci ja ma ri hu ane u ne kim zemqama svi je ta bi la uspje{na. Po{to je do`ivjela kritiku svjetskih medija, Kejt je izjavila da je podr`ala odre|ene aspekte kampawe, ali da nije imala namjeru da poziva vlasti na legalizaciju droge. Samo nekoliko ~asova kasnije wene fotografije i ime uk-

loweni su sa liste pristalica kampawe. Kasnije je wen portparol objasnio da glumica uop{te nije planirala da bude dio takve kampawe. - Kejt ne podr`a va sve stva ri, ne podr`a va ci jelu kampawu, ona podr`ava samo film - ispri~ao je wen predstavnik za medije. Me |u tim, izvor bli zak glumici je rekao: - O~igledno je da joj je neko sugerisao da podr{ka lega li za ci je nar ko ti ka mo `e da ima veoma negativan uticaj na wenu karijeru.

Osim problema sa fanovi ma i medi ja ma, Kejt ima "glavoboqe" i zbog adaptacije svoje ku}e u Saseksu. Vinsletova ima vilu iz 15. vijeka u blizini Nacionalnog parka "Saut Dauns" i razbjesnila je kom{ije najavama renovirawa. Ona `ivi na imawu sa dje com i de~kom Nedom Rokenrolom, a ka`e da }e podi}i ogradu i kapiju oko zdawa. Lokalci su se po`alili op{tini i tra`e da se glumici zabrani da "unakazi" imawe i "donese duh malogra|an{tine" u kraj bogate istorije.

@enska fudbalska akademija
Da fudbal nije samo mu{ki sport, govori otvarawe Fudbalske akademije za djevojke u Libanu. Akademiju su osnovali libanski trener Velid Arkaci i reprezentativka Na|a Asaf. Djevojke i djevoj~ice koje dolaze u akademiju planiraju da poka`u da i we`niji pol mo`e biti jednako uspje{an u ovom sportu poput mu{karaca.

Liona: Muzi~ki spotovi se grani~e sa pornografijom
Pop pje va~i ce svo jim vi deo-spo to vi ma ko ji se grani~e sa pornografijom mogu da na{kode djevojkama, sma tra jedna od na jus pje {nijih pjeva~ica u Britaniji Liona Luis. Nekada{wa pobjednica ta kmi ~ewa "Iks fa ktor", kritikovala je svoje koleginice zbog toga {to dozvoqava ju se bi da budu pretvorene u "seks objekte" lascivnim spotovima i nastupima. - Sjajna stvar kod "Iks faktora" je to {to je sve vezano za glas i li~nost, ali u muzi~koj industriji se sve kod `ena vrti oko izgleda rekla je Liona. Pjeva~ica koja je prodala 20 miliona plo~a poslije po bjede na ta kmi ~ewu 2006. rekla je da ona `eli da bude pozitivan primjer za mlade djevojke. - Jedna je stvar prihvatiti svoju `enstvenost i seksu al nost, ali po ne kad djevojke pretjeraju i grani~e se sa por no gra fi jom. Mislim da je to odvratno i da bi morale da razviju samopouzdawe - ka`e pjeva~ica.

[ef grada iz taksija
Glavni grad Islanda Rejkjavik ima neobi~nog gradona~elnika. Yon Gnar nikada nije i{ao na fakultet, vozio je taksi i svirao u pank bendu "Runny Nose", a proslavio se kada se svojoj zemqi predstavio kao komi~ar. Wegova dobra prijateqica je pjeva~ica Bjork, koja je wegovoj supruzi posvetila pjesmu sa albuma "Joga". On je sa prijateqima osnovao stranku "Najboqa stranka ili najboqa zabava".

NEKAD BILO...
Glumac i slikar Uro{ \uri} ro|en je na dana{wi dan 1964. u Beogradu. Studirao je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti. Po~etkom osamdesetih godina dvadesetog vijeka bio je jedan od protagonista beogradske pank scene, prikqu~uju}i se bendu "Urbana gerila" kao bubwar. Na likovnoj sceni je prisutan od 1989. godine pokretawem "Autonomisti~kog" (anti)pokreta sa Stevanom Marku{em, s kojim potpisuje Manifest autonomizma 1994. godine. Od 1992. godine radi kao nezavisni saradnik Radija B92. Igrao je u vi{e igranih i dokumentarnih filmova. [iroj javnosti postao je poznat po ulogama u filmu "Mi nismo an|eli" rediteqa Sr|ana Dragojevi}a.

POSQEDWA
Austrijanac ne odustaje od tu`be protiv Xegerove
Austrijanac koji je prije ~etiri godine prona{ao jedan veoma vrijedan prsten Bijanke Yeger, biv{e supruge Mika Yegera, odlu~io je da podnese tu`bu kako bi se izborio za nagradu koju, kako smatra, zaslu`uje. Podnosilac tu`be iz Salcburga prona{ao je u avgustu 2008. skupocjeni prsten Yegerove, ~ija je vrijednost oko 200.000 evra. Za nala`ewe prstena on zahtijeva adekvatnu nagradu u visini od 10.500 evra. Me|utim, pravni savjetnici Yegerove odbijaju isplatu, tvrde}i da nalaza~ prsten nije odmah vratio i da zbog toga nema pravo na naknadu. On je prsten na{ao 2008. u hotelu i prvo je mislio da je bezvrijedan, pa ga je poklonio k}erki. Iz medija je saznao da je rije~ o Bjankinom prstenu.

Ro|en Uro{ \uri}

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->