ng dn mc và u LED Signed

1. So dô mác LED theo cum


2. Diên áp cua tung loai LED:
Màu sác Diên áp hoat dông
Do RED 1.9V – 2.1V
Vàng Yellow 2.0V – 2.2V
Xanh lá Green 3.2V - 3.4V
Xanh biên Blue 3.0V– 3.2V
Tráng White 3.4V – 3.4V

Tât ca các loai LED dùng trong quang cáo LED Signed diêu su dung dòng diên tu 20mA dên 25mA. Nhung
thông thuong do diên áp o VN không duoc ôn dinh và dê kéo dài tuôi tho nên thông thuong nguong ta chi cho
chay khoang 18mA/ LED

3. Cách phân biêt chân LED (Chân nào là cuc duong và chân nào là cuc âm


* Nhìn vào LED së thây 2 ban cuc cua LED. Ban cuc nào lon (Tuong duong voi chân ngán cua LED) là cuc
âm. Còn ban cuc nào nho (Tuong duong voi chân dài cua LED) là cuc duong.C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F-XChan
g
e
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w.guth
c
a
d
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F-XChan
g
e
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w.guth
c
a
d
.
c
o
m

C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F-XChan
g
e
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w.guth
c
a
d
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F-XChan
g
e
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w.guth
c
a
d
.
c
o
m