1273

APPEND. XIX.

ORATIO CONTRA 1NSIDIAS DIABOLI.

1274

refinirerecarceralum, concl liigemi compali , non liabrnli pra bere necessaria, viciuin et vestilmn dividi re cum egeno, amp ecii indigenam, fovere iloinesliciiMi, ainare pere.urinnni, redimere caplivum, suscipere ailvenam, lueri pupillum, et orphanurn, suffra- ari vidiia:, subvenire oppresso, prajslare auxilium desolato, dirumpere Golligalionei impieiatis, cnnfraclos relinquere liberos. et nmne onus dirumPITO, velui quxque pwi-epiorum iiiornni documenta declarant, ardenter exquiren , diligeiuer legere,

rire, visitare langaidum, solari trislein , affliclo

A

Et ego, Domine, cognovi et intellexi sonum clainoris tui, et reprebendens me conversun sum, el egi
posnilenliiiin

coram

te,

sicut haec

circo in

dies probat,

id-

lauileiti

liiam

et

consolationem ineam pro:

pnidenter iraclare, fesiinamer exercere, desiderauler

impb

re.

Avcrie, Doniiiie, a vaniiate ociilos meos, et Iransgressus rneos ah injustiti* semitis. Non redplain auns meae npurobriuin adversus proximum neqiie relicta vrrilale pruriant andire fabulas vanitatis, ant verba nienilacii ; neqne lingua mea pnuiat detrahere, aul inaledicere principj, ant sacerdoli, aut cuii|uam subsequenler hnminum. Non sit seurrilis, nee vaniloqna, non nialedica, non dolosa. Non decipiam proxiinnni, bonam dicens viam illius, cum maligna orlasse patuerit, seil, bumili compassione coininiitiis, loquar privalini veritaiem, ut averialur all errore, et siqnidem audierit, salvelur anima il; I

4u.

plietica tilii verba decaniein Castiga me, Domine, quia eruditus sum, quasi juvencuiiis indomilns. 42. Post(|uam eiiim convertisli me, egi poemlculiam et p.isiquam ostendisti mUii, percnssi lemur nieuni, confusus sum, et ernbui, quonium snsiiiuii opprobrium adoleMenUa meae, et recordalns sum Deo me", et dixi Confitebor Domino, quuniam bo nus, quoniam in solatium misericonlia ejus (Psal. in tna ciiim misericor lia revixil cxvn, 1) anima et surrexit a HKirtuis, niea, quoniam segre; asli me a peccaiis adolescenikc me r, el a juventute mea corri|iuisti rno, el convenisti me, el egi |io2nilenliam coram te. Ideo bon.e spei fai tus sum vir,
;

:

;

r

quia

serva&li milii

icmpus

peccata
jj

mea compiincins sum,

coram le. Lanus jain delude mimeras grali.is releram, le
rans,
libi

conversiotiis, quo considering et egi |iO3iiitenl(m
tibi

mine

el senijier in-

lolis viseerilms

me

tola devolione

invenirer, tu ijiiiiesisii me; ut Sli me; ul verberarer, lu
tu es

imp ocominendans, quia, ut redirem, tu comp uli;

operalns

liu-i,

et iiieiiruin (sicut

scripium

esi) operialur

Sim in audieudo spondendo moderate. Non scientia
tiludo peccaininuni.
rtigiiniiiu

inulleslinus, in reinfler, non ar-

dedisli mihi.

me rccognoscens plangerem, lu Pone, Uomme, lacrymas ineas in CODT
;

respexisli

in conlilerer,

ul

luinore d slendar, sed sermoi.e, el opere bonii rednnilans, liumiiis semper c\i-iam, ul sur-

speclu tuo, el pervenial ad te in coslum deprecatio mea publicani el peccaioris. Placita lilii liat conl essio oris mei, el pro munerum oblationibus, qnas manii non oll ero, liunc conlrili cordis inei lie-

373
et

gam, non decidam, ci:g>r, non subiuar, ascendam, non desceiiilam. Non i>72 ine audes corriini|iani, HOD vituperaiiones coiiturbenl nun adulaiiones denon prosperilas cipianl, non memlacia deludant non secunda opinio elevet, mm adversitas curvet eMollat, non sinislra dejicial; non jucundilas mutabilem sed Ul.it, nun trisiiiia dibsiinilem facial; in omnibus sit vita niea iequalis, el vultus unu niodo cons lane.
: ; ;
i

lum
ti

libi

in fcacrilicium

submilto

;

bane

|iO3iiiten-

aciionein pro acceptione, si milii lucnt denegala, susciuiio, quia el actio a le injungilur, non actepl.o demandalur.
i5. Eslo, Domine, adjutor, et protector meus in salulem el misericurdia ma subsequalur me omni bus diel)us viiu: me;e ; alque in umliris laiiabilibus
,

(

1. In salute collaudem, in infirniitate gratias agani, in correpiione non resultem, in Hagello non niunniirein ; de bnm> opere non cxiollar, niliil boni liicti nnbi aM-i-iiiiim, pro nulla re in me glorier, neque conliilam ; sed gloria, spes, virtus, laus et (minis deleclaiio aiii.r.r mea: lu ipse sis ; te corde credam, le iaudibus confitear, le vox mea sonel, le li/igua niea jngiter prtedlcfit; tibi, non mini p aceam, luumque non ineam iaciam voliintaliMn, et oiiinis niens niea le inediietnr, le deieclelur, et sequatur iiiienlio, nl mi inetipsum abneg;uis scqnai te cum cruce mea, peidere pro le promptus aiiimaiu ineam, ul | or le inveniam illani, (jualenus novum lilii lioiiiiiiciu ex iiiulili vetuslale, ciinctis viuoi inn vepri:

~ Domine

..,

collocalus umbra alarum luarum me protegeus recn:a. Uum vero diem vocationis induxeris , ecce, flens , dico, inlroibo miser, iremebiindus, el pavidus viam amarissiinae morns obsciirissiinaiii , igiiolam, ei irremedialjilem , prolimda demcigenteiu

caligine. Adeslo, precor, el subveni, aique in manus tuas cominendaiuin libi &\ irilum susiipe, l.ber,ms ainmam ineam de ore draconis sstvissimi, et de maiiu alroi issimi inlerni, cum acceperis cam, et auferas me de medio umbra: mortis imo dedncas super semitam lucis iii morosam, el chmssimam re;

gionem viveiilinm. Collnca me, Domine, in caulis tutissiinis gregum luoruiii el associaium miinera cum ovibus tins in siipcrnarum mansiontim gulirrnaculis, quo saucli mi Abraliam, Isaac el Jacob,
,

ainueniiale

Iruenles

lucis

et

relrigerii

,

cum

nni-

bus concremtlis, puenitentia: cannnus inoiiim pravilaie cninpiissimum exirema
vita
in

ic.-tiiu.

i,

ct

versa

mulliludiiie

lelurmel, ut
ri
i

in lioc,

aiulic:ilis

Vila; [Forte, erroribus, niliil

quia tu

sanctorum luurum inb.\buanl, es pastur bonus, qui ducis el reducis perI

me buurum
i:n;il.

vel

recognoscal, MIMIC itaque, Doinine Delis n eu-, cum

anliijiius bnslis in luiui o

noiiien luuni sanclum, ex>iillatione glorilico pcrsistens erudisli insipienliain ineam, ct emolliibii duiiuam per flagralnres luos, donee vel i.ivitus auilirem voces luas, me iiiulius clainiianli S, el iimveisus sei|iier<r piu:conanteui iniln juxia eapildlwn psnlmi dicentis : In fieito el cumo maxillus eorum
liiugna
(|ui

D

Uila , lueris et talvas invenla, oves el .-ana- languenlia, el In es misericors Dominus, qui spei antes in le non conl undis, requirenies le non dcreli )i|uis, revertenles ad le non despicis sed exsuhainio et laudjiido suscipis, amplms gaudens coram angelis tnis super iiniim posniiemem , et eonversun. en uluni , quam super iiovem el nonaginta numero^ bealoi urn ; cui et cum P.ilre et Spir.lu stnclo una
,

dciias,

gloria,

\irtiis,

impenum

,

el

poluslas

in

conurimje qui non upproxinuinl ad

le ll sul.

xxxi, y).

sxtula siucuUirnm. Amen.

APPENDIX XIX.
ORATIO CONTRA
1. Tu, Dnmine, verus doctor et prnesiitor, qni creator es el redemplor, largitor et u:unitur, advocaius ac judex terribilis el Clemens, qui csecis men-

liNSIDIAS
tibus
I

DIABOLI

.

acis

donas aspecluin, quod [traecipis ; qui
velis;
sic

in irniis
<!"

possibile

esse

sic pius es, ul assidue ro-

gari

inunilicus,

ut iiemineui

desperate

Vide Isidoriana, c. 81, n. 55.

Per quanta en nn vilia . morleni magiiiii factus esl princeps praecipuus poloquitur puli. ni lioomni populo anno qiiadiagesimo egressionis populi ex jEgyplo rima die uiensis cum essel anno inense quiiito ruin cxxin. angelos in scala. aina . Jussn Dei verticem Pbarga ascendit. dufessus in eremo. Valde dives. in lenipore d^rs el gravis fmis. . .gt. minislri regis populus in Siclien sepelivil ossa eju^. lur. pater Ismael el avns Jacob. et in ripam lluiiiiiiis dunissus.t!claras ovium seplein el liliabns. quern Dominns e runo vocavil. . fralre-i visitavil. dives valde. inorilur senex et plenns dierum. lacie ail faei. filii Naclwr. el inaier lilii Zara aulem (ilius Raguel. Aaron. Virlules mullas in /Egyplo per ipsuni in mari el in eremo Dominns fecit . In JKgyftO tuus. Exahabo le kodie : . .ea onus. Vixit morloiigxvns niullis diebus cxx annis.iiprravil . ad lenipns palimiir. lepra perciissus.liens ^gyptio. 7. et ab ea Moyses nominalus eutn imtrire C. et ibi moriens ad palres pergil plenus dierum cxx annoruin. ABRAHAM. Uu1. Uenedicius a palre. pra-cepit. (ilius Isaac. et senex CLXXX 5. vere inina. (ilius Tbare. quod vEgysiinul pliace sonat mimrf) Salvalor. curru ossa . terrain pro- Uellisabcu. liiii . A Deo probatus subslanlia privatus. Milcns Dens. &amp. et audivil a Domino. (ilium ejus. si leo rugiens ab infirma ove gloria est superelur. hictavit enni Deo. LIBER DE ORTU ET OBITU PATRUM. qui ^gyptnm a Ira venundalus est prelio ai genii. Cnm Deo lo quitur. perdue me ad illam rouiemplalionein desideiabilem iibi jam enare iii ti pnssim. el xxx diebus a populo nioriliir ininus i. . Missus in carcerein I l sine culpa. Osee prinio appellatus esl. id MOUSES Amb^e. semper vicioriosissime. Nulritnr fratrum. qui oceiillorom es cognilnr. plangitur . repreliendit. prinreps /E^ypti ladiis. sininl el Lia .127 . liliuin vestivil. fraler Aran palris Lot. cujus pati Zara. Trains Abrabain. bilis palri. Chrisie Dens btillaior ronissinie et iriumpliaior . J cineie pceiiitenliain cgit . pcrmilteiite conui. Oeo imrnolaius in lignra . valdu maledictus. Isaac plenns iliertnn. vigesimus ab Adam . e Iribu Eplnatm. De sancto Abraham. iojuslo judicio. JOB.I Quam el prona mea Iragiliias . in lribus venililur in ILma Cbrisli. et minisier Moysis . el ma graluiia bonitaie. in Dorninnin vidil legeni in Sinai ei . 4. el ibi sepelilur. natus in jEffpto . et duces eos in i niontem Hor. CLXXV amiornm Isinael el esl in deliciens. De quo iti Isidorianis. . JACOB. quacril impar certaiuen. qui cum Pbaraone Sara lofane nuininaius. inde in fiscellam stirpe-un positns. qui fuit prima via credendi. ut ipse rogavit. el in (ilium adoplavit. fratei Benja in Mesopolamia Syria-. I et si saltern illius dotninatioiiem I . fdiis suis sepnllus.JKSU. ISIDORI . !j*or ejos Maria in Cades cadii inortua. el ibi jacet a populo sepulta. imluuts veste pra-clara. hnne Jesn. aililitur stibslanlia. piopter esl honorauis. false consolatns. quali hoste incessa iler alfligar el premar agno-cis. lilii Ja cob. sorle b. Israel ilium ajipcllavit. et Maria? Iraier. Aaron in motile palrem spoliavil . qtii et i- liosra. A4) S. 1276 permillas.. odiosus iralribus. ISAAC. quinlus ab Abrabain rex inclylus in Edom. AARON. lilii Esui teira Isaac. vel novii ijiita ipse Dominus ilium sepelivit . peccal in vitulo.gt.e boc el a a ree nemo inlerpretari poluil . (ilius Ambre. accepil diiplicia in vila Vixil post pbigatn diebus multis cxx annis . D&amp. . de qua [Forte. lilius Nun.lesu Clirisii. . Moy- nmlavens palrem vesle sua. a (ilia Pbaraonis ibi est invenius. unctus oleo saucio. prvain terra promissionis . Nomen irutat. annoriini nioriliir jnsltis. liberatus a plaga . 376 ^. misera lu scis . rnalre mmagenaria el patre cenleiiario in Gcraris inler Cades el Snr onus. juga bourn quinquaginla a Satan 1. a fili s sttis Isaac sepultus in spelunca duplici. Filinrn in seuectutis (einpore inernit. . orlus iii yEgypio. cap. JOSEPH (ilius Jacob el Rachel . j gnis. el lilios Dei benelicio. Iiliis orbauis. Itaihm-lis li ia. placuil De. percussa petra in Cadesharm: aqua conlradiclionis. coafortaius in Domino. H&amp. Iratris stipplantaior. 48. ss olie&amp. Jobab. ibi rnmilur aromaiibus condiplenns dietuni CXLVII annoruin uis. qnam ipse Dominns digilo scripsit. filii Chaih filii Levi . in iiliis. jacenl sepulti. nequaquam s insaii il-iilibus ancibiis sorbeamur. I acliis minime intravil. (|UK el Hebron alio nomine vocalnr. . sininl el mater. scpulius in spelm. in Madian ugit. est. . Vir himpiex el recius Domini servus. (juia non crtdidil verbo veritatis. el prin- Occiso mater Jacob el E^au. Iradidit. n. majestatis enim tna. vidit. Ubi Dominum in nibo ardenli vidit. i . qua: agro Kpbrou Caelliaii jnvla civilaleni Cariatbarbe. el post j inillia.lt. et pairis. Pro tali culpa iralus Dominus dixit ad Moysen : Tolle Aaron. (|iiein DI O Dei aniore oblulil. die octavo circunici- natus. aiiiequam nains essct. Hor coratn . Onus i:i paler Iredecini filiorntn . qui de nosira offensione exsultal. . a Deo noniilialus . in possession* . &quot. (ilius Aln ban. qni olilalus esl Deo Palri. et pro eo Eleazarus sacerdos ponitur. 2. in nosli . (|uoruni inaier Jocliabet. Crater Esau. propbeia frairis. (ilia Levi. Ita Moyses fecit.i&quot. sed . indulge mihi peccala omnia ac imivcrsos errores. . I palii. minor honore in ninliis si. Cujus oculi non simt nee denies muLali. mortuus. et Dentil in visit conspiciens. qn. Uxor Isaac Hebecea. Septimus ab Abraham. . lilii INacbnr. Fac il ium amalor bominum tristein de Immana hulilia. :&amp.gt. Soninia regis Pharannis D postea complacuil Deo . Triniiatein bospilio suscepit. el ibi paslor ovium foil. iribus inensibits abscomlilus. nolens pater. beiiciliclns ab eo. 375 ses dc JEgypto secum portavil. Te. 01. Cbald. prior nascendo in Iribus annis . Deum corde credidil. a falsis amicis . Plenns dieruiii . intrabat semel in sanria in anno orans pro seipso. titalus inulia familia. p N cipein populi sui conslituit. et Orans lus frater pro eo . a Melchisedecli post vie CM jam benedicilnr. qui a parenlibus Auses Lornge . lienedji ius a Deo. expeiit morlalis infirmiias. et in tempure Jusm. et enriim verbis corde conlrislalus. Dives 5. le APPENDIX XX. jiliiis Jacob.lt. el quam] populum semper docuit. . Ut \\r facius est.o reposiius. scalani vidit in lietiiel donniens. soniniator vendiciis. . p Domino iinerrogalus ab ipso seipsum In lavilla et loi|tiilur cum decinuis a INoe . in jEgypi iiii permit causa (amis . in seneetule parentum . 374 . min .ca ubi Abraham el Sara dnplici in tena Qianaan Isaac et Rebecca.riediiatis mm revelavit. aromaiibus conditusin loco llresiili in /Egyp. cujus septilcrutn nemo caligali inissidnis vidil. frater Moysi . indues ex eis Eleazariini Iii inn ejus iiiaiui lua.o. Moyses in jEgypto natus. Benediclus a Domino. imle translauis a Josupli . - Sacerdos i. et planxil cum populus xxx diebus. si spiritus violentissimus a debilissima came viuea. Finl Domisub dolo el mendacio Puliphaiis nus cum Joseph in carcere. [ ac pr. in Clianaan peregr naiur. Miuit exploralores in iirbem Jericbo cum Domino. famulus Domini. et pro populo. HISPALENSIS OPERA APPENDICES.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful