ஆதத சட

அறம ச ய வ ரமப
ஆறவத னம
இயலவத கரவவல
ஈவத வ லகல
உட யத வ ளமவ ல
ஊககமத டகவ வ ல
என எழதத இகவ&ல
ஏற த இகழச
ஐயம இடட உண
ஒபபரவ ஒழக
ஓதவத ஒ& வயல
ஔவ யம வ வ ல
-ஔடவய6ர

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful