ஆததசட

அ றம ெசய வரமப
ஆ றவத சனம
இ யலவத கரேவல
ஈ வத வலகல
உ ைடயத வளமேபல
!க"த ைகவேடல
# $ #%தத இகே&ல
' (பத இக)*ச
+ யம இ,- உ$
. /பர0 .%1
2 தவத .3ேயல
4 வயம ேபேசல
-4ைவய56