MOA-AD – Mga Wagib a kasabutan lon no Bangsamoro Pedsabutn endu su Paninindegan (CONCEPT AND PRINCIPLES) 1.

Su gubirnu nu Pilipinas (GRP) endu su Moro Islamic Liberation Front (MILF) na nagayon endo tinalima nilan su kawagib u uman i imbatan a Bangsamoro endo mga talainged a taw sa Mindanao na makilala silan endu matalima sa mga Bangsamoro. Su bayabaya nu mga talainged sa kapamili nilan na pagadatan. 2. Su kagkibil kanu pagingedan na nataratanto kano mga Bangsamoro sabap sa silan i nauna maginged lon a nakapusaka kanilan o mga kaapuan nilan sa ganat sa ganatan. 3. Su dua a nagayon na tinalima nilan i su pusaka a pagingedan na kena kaped kanu lupa nu gobirno ugaid na malangkumin su mga pusaka, nadtumpukan, endu su nalayaman a mga lupa, lagat endo mga ig endo kalupan taman sa langunu mga kakawasan a natagu lun a egkagkibilan nilan sa nalayaman den. 4. Su dua a nagayun na tinalima nilan su kawagib kanu kakamal o mga Bangsamoro na mindalid ebpon kanu pusaka a kinapaginged a nakanggulalan o mga sultan sa Sulu, Maguindnao endo su pat a pangampong ko Ranaw. 6. Su dua a nagayon na tinalima nilan i su Bangsamoro Juridical Entity na ya aden bagelin endo kawagibin kano pusaka a dalpa endo su pusaka a kalupan.

Pagingedan/Lama Lama (TERRITORY) 1. Su pagingedan o Bangsamoro endo su lamalama nin na namba su kaslanan o lupa endo su lagat, su ig, su sambel, su kawangkawangan sa pulo nin a langkomin su Mindanao -SuluPalawan. Ugaid na su mga edtamanin na nadalem kano pinagayunan. 2. Su dua a nagayon na tinalima nilan i nia taldas/unayan o Bangsaamoro Juridical Entity na su kapapantagan a lamalama nu ARMM apeg lun su mga munisipio nu Baloi, Munai, Nunungan, Pantar, Tagoloan, endo Tangkal lusa Lanao del Norte a tinemendo sa masakop silan o ARMM kano 2001. 3. Su gubernu na nia makapangaden sa kaidsa kano madakel a tao sa dalma 12 ulan lukano mga inged a nalabit kano mapa a Category A. 4. Su Bangsamoro Juridical Entity na aden kibilin kano katiakapin, kangginotin, kapaudsolin, kaparihalanin, kausalin endo kambalanggianin kano langunu mga kakawasan a nadalem kanu lagat taman sa 15 kilometer ebpon kano dedsan no Bangsamoro Juridical Entity. 5. Langunu pagingedan a sakup u BJE sa Mindanao endu su mga pulopulo a masupeglon apeg u Palawan endo Sulu a nakilala endu nakasenggay a pusaka a pagingedanu mga Bangsamoro na mapakay a umbalen a kamalan nilan asal mambo na makanggulalan su kadsasalpeng u mga taw endu kapagadat endu kaparihala kano mga kawagib kano kamamanusiay, kakamal, kapaguyag endo adat betad nilan.

Tamuk/Kakawasan/Kawyagan (RESOURCES)

3. Su Bangsamoro Juridical Entity endo su gubirnu na nagayun sa kambad ilan sa pagayunan nilan ebpun kanu pantialian a makua kanu kausal endo kapasundol kano kakawasan a makangguna lon su BJE. 4. Su Bangsamoro Juridical Entity na daludaya kano kaludepin sa pagayunan pantag sa uyaguyag endo kandagang kano mga dalpa sa liyu na inged , asal mambo na su namba a pagayunan na dili makabinasa kano Pilipinas, sarta mambu na su gobirno na niabon makanggulalan kano parihala kano dalpa ebpon kano makabinasa lon a ebpon sa lio na inged.

6. Su kambad o BJE endo su gobirno bpon kano langono mapantiali na 75%-25% sa nia masla na kano BJE. 7. Su pakambuko nu mga Bangsamoro ebpon kano dala kawagibin a kinailang o mga lupa endo tamukilan endo su kinamiskin nilan na matalima. Upama ka dili den mapakay a makambalingan silan na mumbal su gubirnu sa ukit a kabayadan su mga tao a Bangsamoro. GOVERNANCE (Kakamal/ Kapaginged) Su kakilala endo su malilintad a kaimasad kano guligaw na makaukit sa kapamagadaya kano mga Bangsamoro sa dala kadtegela ka endo maaden sa mananalusan sa mapia endo kaukan su mga bago a ukit a tanikiasa a makasumpat kano kahanda nu mga Bangsamoro. 1. Nia tidto a kahanda kano kapapedtakna kano Bangsamoro Juridical Entity na endo maparihala su mga ginawa nilan endo su mga mauliatao nilan, endo maparihala su mga tamok endo su mga kakawasan ilan sarta na endo makapatindeg i ukit a kamal a makadsugata endo matalima nilan a mga tao. Su dua a nagayon na pagadatan nilan su bayabaya sa kapamili nu mga talainged a mga tao. 3. Su dua a mimbitiala na nagayon sa kapangenggat sa mga dalpa a manuliman endo ebpatik kano kanggulalan kano “langkom pangolima a kapasadan” a ya makanggulalan kano pinagayunan. 4. Su kabpantagaya nu gobirno endo su Bangsamoro Juridical Entity na kapagawida sa nadtumpukan a bagel endo su kanggulalan sa gobirno a kumamal, mangumbal sa atulan, endo mangukom a aden bagelin a sia matun kano “langkom pangolima a kapasadan”. 8. Su dua a mimbitialay na nagayon sa su Bangsamoro Juridical Entity na mapakay a mumbal, mapaudsol endo embalay sa mga kasangkapan mana su kanggalbek sa opisina, kapamili sa kumamal, kadtatamukan endo bangko, kapangagi, kaumbal sa atulan, kapaguyaguyag, temuganol sa kalilintad, mapanggulalan sa hukuman endo taguan kano mga nakadsala a makapaudsol kano kapaginged o Bangsamoro a sia pan madsinantal kano kambitiala kano “langkom pangolima a kapasadan”.