P. 1
Anexa c 8 Contract de Sponsorizare

Anexa c 8 Contract de Sponsorizare

5.0

|Views: 499|Likes:
Published by Ghena

More info:

Published by: Ghena on Feb 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

Anexa C 8

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Incheiat astazi ..................la ......................................
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ............................................................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul social in (localitatea) ...................., str.............................nr. ..................,
bloc ........., scara............, etaj......, apartaent....., judet/sector .........................,
inre!istrata la "#iciul Re!istrului Coertului ...................................., sub nr.
........................ din .............................., cod #iscal nr. ........................ din
..............................., a$and contul nr......................................, deschis la
..............................., reprezentata de..................., cu #unctia de ...........................,
in calitate de sponsor, pe de o parte, si
sau
1.1. Asociatia/%undatia ......................................................................................., cu
sediul in (localitatea) ................, str. ..................... nr......., bloc..........., scara
..........., etaj........, apartaent.........., sector/judet................................, inre!istrata
in re!istrul persoanelor juridice prin Sentinta ci$ila nr. ................................. din
.............................., a &ribunalulu......................, codul #iscal nr.
...............................din.........................., a$and contul nr. ........................, deschis
la ............................, reprezentata de................, cu #unctia de .................., in
calitate de sponsor, pe de o parte, si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia ..................................................................................., cu
sediul in (localitatea) ......................., str. ....................... nr. ....., bloc......., scara
........, etaj ......., apartaent..........., sector/judet............................., posesoarea
autorizatiei nr. ............... din ..............., eliberata de 'riaria ........................,
codul #iscal nr. ......................... din ............................., a$and contul nr.
.............................., deschis la ....................., reprezentata de ........................, cu
#unctia de ........................, in calitate de sponsor, pe de o parte, si
1.( (nuele institutiei, autoritatii publice etc.) ........................................................... cu
sediul in (localitatea) ................., sectorul/judetul ..........., reprezentata prin
(nuele si prenuele)........................, #unctia ......................................................,
in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
sau
1.(. ) ......................................., doiciliat in ................................, str. .....................nr.
....., bloc ......, scara ...., etaj........., apartaent ......, sector/judet ...................,
nascut la data de (ziua, luna, anul) .............................. in (localitatea)
......................sector/judet .................., #iul lui ................................... si al
......................................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria
............................ nr. ......................, eliberat de ..........................., cod nueric
personal ......................................, in calitate de beneficiar, pe de alta parte,
au con$enit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea
uratoarelor clauze*
1
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
(.1. Sponsorul se an!ajeaza in od ire$ocabil sa sustina actiunea/ani#estarea
..................................... or!anizata de bene#iciar.
(.(. In scopul pre$azut la pct. (.1., sponsorul pune la dispozitia bene#iciarului*
a) Sua de (in ci#re si litere) .................... lei/o $aluta con$ertibila
.......................... .
b) +unurile/ser$iciile/#acilitatile pre$azute in lista ane,a care #ace parte
inte!ranta din prezentul contract, in sua de (in ci#re si litere)
............................... lei.
(.-. Sua/bunurile in $aloare de .................................. lei se pun la dispozitia
bene#iciarului in scopul sustinerii ....................................... (actiune, e$enient
etc.) ..................................................... .
(... Sua care #ace obiectul sponsorizarii se $a plati in contul bene#iciarului nr.
................................ deschis la +anca ....................................... inte!ral/in transe
pana la data de* ................... ast#el*
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
sausi
(./. +unurile/ser$iciile/#acilitatile care #ac obiectul sponsorizarii se $or pune la
dispozitia bene#iciarului, pe baza de proces0$erbal, inte!ral/in transe, pana la
data de* .......................................... ast#el*
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
III. OBLI!ATIILE PARTILOR
-.1. Sponsorul/bene#iciarul se obli!a sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea
prin proo$area nuelui, arcii sau ia!inii sponsorului, ast#el*
...........................................................................
.................................................................................................................................
-.(. In scopul pre$azut la pct. -.1. sponsorul $a #urniza bene#iciarului uratoarele
ateriale publicitare*
1)
............................................................................................................................... .
sau
-.(. +ene#iciarul se obli!a sa #urnizeze si sa e,puna publicului aterialele publicitare
ast#el*
.................................................................................................................................
.....................
.................................................................................................................................
-.-. +ene#iciarul se an!ajeaza ca ijloacele publicitare sa #ie e,puse la locurile
con$enite, sa nu le ascheze sau sa ipiedice $izionarea lor de catre public la
ani#estarile/actiunile care #ac obiectul sponsorizarii si sa ia toate asurile
necesare de e$itare a unor e$entuale de!radari, de deteriorare, deza#ectare etc.
-... Sponsorul se obli!a sa nu urareasca, direct sau indirect, directionarea
acti$itatii bene#iciarului.
-./.Sponsorul/bene#iciarul este obli!at sa aduca la cunostinta publicului
sponsorizarea intr0un od care sa nu lezeze direct sau indirect acti$itatea
sponsorizata, bunele ora$uri sau ordinea si linistea publica.
-.1.Sponsorul/bene#iciarul nu pot e#ectua reclaa sau publicitate coerciala
anterioara, concoitenta sau ulterioara in #a$oarea lor sau a altor persoane.
2
-.2.+ene#iciarul $a prezenta sponsorului un raport la acti$itate si cate un e,eplar
din aterialele publicitare o#erite.
I". DURATA CONTRACTULUI
..1. Sponsorizarea este unica si $a #i pusa la dispozitia bene#iciarului pana la data de
.....................
sau
..1. Sponsorizarea este zilnica/saptaanala/ lunara/triestriala/seestriala/anuala si
se e#ectueaza pe perioada de la
..................................................................................................... si pana la
...................................................................................... .
". INCETAREA CONTRACTULUI
/.1. 'rezentul contract inceteaza de plin drept, #ara a ai #i necesara inter$entia unui
tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti*
0 nu isi e,ecuta una dintre obli!atiile esentiale enuerate la pct. ......, din
prezentul contract3
0 este declarata in stare de incapacitate de plati sau a #ost declansata
procedura de lichidare (#alient) inainte de inceperea e,ecutarii prezentului
contract3
0 cesioneaza drepturile si obli!atiile sale pre$azute de prezentul contract #ara
acordul celeilalte parti3
0 isi incalca $reuna dintre obli!atiile sale, dupa ce a #ost a$ertizata, printr0o
noti#icare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora
$a duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
in teren de ........ zile de la data priirii noti#icarii prin care i s0a adus la
cunostinta ca nu si0a e,ecutat ori isi e,ecuta in od necorespunzator oricare
dintre obli!atiile ce0i re$in.
- 'artea care in$oca o cauza de incetare a pre$ederilor prezentului contract o
$a noti#ica celeilalte parti, cu cel putin ......... zile inainte de data la care
incetarea ureaza sa0si produca e#ectele.
- Rezilierea prezentului contract nu $a a$ea nici un e#ect asupra obli!atiilor deja
scadente intre partile contractante.
/.(. 're$ederile prezentului (capitol, articol, alineat)
............................................................................. nu inlatura raspunderea partii
care in od culpabil a cauzat incetarea contractului.
"I. #ORTA $A%ORA
1.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de nee,ecutarea la teren
sau/si de e,ecutarea in od necorespunzator 0 total sau partial 0 a oricarei
obli!atii care ii re$ine in baza prezentului contract, daca nee,ecutarea sau
e,ecutarea necorespunzatoare a obli!atiei respecti$e a #ost cauzata de #orta
ajora, asa cu este de#inita de le!e.
1.(. 'artea care in$oca #orta ajora este obli!ata sa noti#ice celeilalte parti, in teren
de .................. (zile, ore), producerea e$enientului si sa ia toate asurile
posibile in $ederea liitarii consecintelor lui.
3
1.-. )aca in teren de .................. (zile, ore) de la producere, e$enientul respecti$
nu inceteaza, partile au dreptul sa0si noti#ice incetarea de plin drept a prezentului
contract #ara ca $reuna dintre ele sa pretinda daune0interese.
"II. NOTI#ICARI
2.1. In acceptiunea partilor contractante, orice noti#icare adresata de una dintre
acestea celeilalte este $alabil indeplinita daca $a #i transisa la adresa/sediul
pre$azut in partea introducti$a a prezentului contract.
2.(. In cazul in care noti#icarea se #ace pe cale postala, ea $a #i transisa, prin
scrisoare recoandata, cu con#irare de priire (A.R.) si se considera priita de
destinatar la data entionata de o#iciul postal priitor pe aceasta con#irare.
2.-. )aca con#irarea se triite prin tele, sau tele#a,, ea se considera priita in
pria zi lucratoare dupa cea in care a #ost e,pediata.
2... Noti#icarile $erbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
con#irate, prin interediul uneia dintre odalitatile pre$azute la alineatele
precedente.
"III. LITI!II
4.1. 'artile au con$enit ca toate neintele!erile pri$ind $aliditatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, e,ecutarea sau incetarea acestuia sa #ie
rezol$ate pe cale aiabila de reprezentantii lor.
4.(. In cazul in care nu este posibila rezol$area liti!iilor pe cale aiabila, partile se
$or adresa instantelor judecatoresti copetente.
I&. CLAUZE #INALE
5.1. 6odi#icarea prezentului contract se #ace nuai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
5.(. 'rezentul contract, ipreuna cu ane,ele sale care #ac parte inte!ranta din
cuprinsul sau, reprezinta $ointa partilor si inlatura orice alta intele!ere $erbala
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui 5.-. In cazul in care partile
isi incalca obli!atiile lor, nee,ercitarea de partea care su#era $reun prejudiciu a
dreptului de a cere e,ecutarea intocai sau prin echi$alent banesc a obli!atiei
respecti$e nu inseana ca ea a renuntat la acest drept al sau.
5... 'rezentul contract a #ost incheiat intr0un nuar de ............... e,eplare din care
........................ astazi ........................., data senarii lui.
S'"NS"R,
+7N7%ICIAR,
888888888888888
1) A#ise, panouri, casete audio0$ideo, pliante, ateriale prootionale.
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->