CONTRACT DE DARE ÎN PLATĂ Încheiat azi 17.12.2010 la Drăgăăani între subsemnatii: IORDACHE NICOLAE,domiciliat în com.

Guăoeni,sat Guăoianca,jud.Vâlcea,CNP 1670729381459 identificat cu C.I. seria VX nr.060571 la data de 20.09.2001 de Poliția mun. Drăgășani și soția IORDACHE LIVIA domiciliată în mun.Drăgăăani,str.Tudor Vladimirescu,bloc L 6,sc.A,ap.6,jud.Vâlcea, CNP 2680327381459, identificată cu C.I. seria VX nr. 245777 eliberată de SPCLEP Drăgăăani la data de 25.05.2006 , pe de o parte, in calitate de solvens (vanzatori) si SC DACHIM SRL,cu sediul in mun.Turda str.Gh.Lazar, nr.11, jud.Cluj,CIF RO11536722, inmatriculata la RC Cluj sub nr.J12/289/1999,titulara a contului RO24BTRL05101202535510XX deschis la BANCA TRANSILVANIA Sucursala Turda, reprezentata prin administrator FELEA TEODOR DAN,pe de alta parte, in calitate de accipiens (cumpărător) PREAMBUL Raporturile între părăi,suspuse soluăionării în dosarul de executare nr.157/2009 a BEJ BăLAN OVIDIU ăi a litigiilor subsecvente ce fac obiectul dosarelor nr. 2157/223/2010 ăi nr.4133/223/2010 aflate pe rolul Judecătoriei Drăgăăani sunt născute ca urmare a emiterii B.O. în suma de 68.947,07 RON la Dragasani la data de 10.04.2008 cu scadență la 14.04.2009, emis de S.C. NOLAGRO S.R.L., cu sediul in loc.Dragasani, str.Decebal, bloc J, parter,jud.Valcea, CIF: RO9184500, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J38/66/1997,avand contul bancar nr.RO 72RZBR0000060001967130 deschis la Raiffeisen Bank Agentia Dragasani,ce a fost avalizat de către IORDACHE NICOLAE,domiciliat în com.Guăoeni, sat Guăoianca, jud.Vâlcea, CNP1670729381459 , identificat cu C.I. seria VX nr. 060571 la data de 20.09.2001 dePoliția mun.Drăgășani, precum şi în raporturile născute ca urmare a acestei avalizări cu soăia acestuia, IORDACHE LIVIA, domiciliată în mun.Drăgăăani, str.Tudor Vladimirescu, bloc L6, sc.A, ap.6, jud.Vâlcea, CNP 2680327381459, identificată cu C.I. seria VX nr. 245777 eliberată de SPCLEP Drăgăăani la data de 25.05.2006. Reclamanta urmăritoare a formulat cerere de execuăie silită împotriva avalistului IORDACHE NICOLAE în Dos. Execuțional nr. 157/2010 al BEJ Bălan Ovidiu . Împotriva actelor de executare s-a formulat contestație la executare (opoziție la executare) de către debitorii urmăriăi IORDACHE NICOLAE ăi S.C. NOLAGRO S.R.L. ăi s-a solicitat suspendarea executării silite până la soluăionarea irevocabilă a contestației.Contestația la executare și cererea de suspendare fac obiectul dosarului 2157/223/2010 ,soluționat în primă instanță prin anularea cererii ca netimbrată la termenul din 13.12.2010 . În cadrul contestației la executare intimata urmăritoare S.C. DACHIM S.R.L. a formulat în cond. Art. 400 C.proc.civ. combinat cu art. 673 ăi urm. C.proc.civ. cerere de partaj a bunurilor dobândite în timpul căsătoriei de debitorul IORDACHE NICOLAE împreună cu soăia IORDACHE LIVIA cerere de partaj ce face obiectul dosarului 4133/223/2010 , cu termen la 12 ianuarie 2011. Urmare a intervenirii prezentului contract creditoarea urmăritoare S.C. DACHIM S.R.L. renunță la dreptul de a continua execuția silită în dosarul de executare nr.157/2009 a BEJ BăLAN OVIDIU, precum ăi la dreptul de a mai pune în executare B.O. în suma de 68.947,07 RON la Dragasani la data de 10.04.2008 cu scadență la 14.04.2009, emis de S.C. NOLAGRO S.R.L., şi avalizat de IORDACHE NICOLAE pentru suma de 68.947,07 RON la Dragasani la data de 10.04.2008 cu scadență la 14.04.2009.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Astfel,avalistul va fi liberat de orice datorie urmare a avalizării biletului la ordin sus arătat.

în vederea radierii notărilor de proces.35082 Dragasani.C.L.947.R.35339 Dragasani.C. la care se adauga dobânzile. în CF nr. înscrise la cererea S. parcela 3507/9.R. nefiind constituite nici un fel de drepturi reale asupra bunului. teren in suprafata de 9940 mp.L.2009. în suma de 68. renunță la dreptul de a continua execuția silită în dosarul de executare nr.În schimbul creanței deținute de accipiens asupra d-lui IORDACHE NICOLAE și renunțării la judecată în dosarele mai sus indicate precum și în schimbul renunțării la dreptul de execuție împotriva avalistului IORDACHE NICOLAE părțile convin ca în contul creanței la a cărei urmărire s-a renunțat să transfere dreptul de proprietate în favoarea creditorului urmăritor SC DACHIM SRL asupra imobilului inscris in CF nr.157/2009 a BEJ BăLAN OVIDIU. Subsemnatii IORDACHE NICOLAE ăi soăia IORDACHE LIVIA declaram ca intre noi a intervenit desocotirea privind înstrăinarea imobilului mai sus descris.L.L.L.. tarla 119/2. DACHIM S. DACHIM S. Subsemnații IORDACHE NICOLAE ăi soăia IORDACHE LIVIA declarăm ca suntem proprietari tabulari ai imobilului ce face obiectul prezentului contract.R.L.2009. CF nr.R. accesoriile ăi cheltuielile de executare (onorarii. (accipiens) .04. NOLAGRO S.subterane sau supraterane. din care 2840 mp arabil intravilan situat in tarla 119/2 parcela 3507/9 si 7100 mp. şi avalizat de IORDACHE NICOLAE pentru suma de 68.35082 Dragasani (provenita din conversia pe hartie a CF 2563 Dragasani). În contul pretului imobilului ce face obiectul prezentului contract S. Imobilul înstrăinat pe seama S. A+1.1-2 . este liber de orice servituți aparente sau neaparente . A+1. DACHIM S. respectiv a BEJ BăLAN OVIDIU în Dos. tarla 119/2.R.R.L.07 RON la Dragasani la data de 10. teren in suprafata de 9940 mp. Creditoarea urmăritoare S. eventuale autorizații de construire.. în contul creanței indicate . Taxele ăi impozitele aferente imobilului transmis sunt de asemenea achitate la zi.R. arabil situat in extravilan.04.C.2004 sub B. 2332/2004 emis de BNP PIRVU IOANA ăi întabulat cu încheierea CF 1461/12.C.R.04. emis de S.000 RON . arabil situat in extravilan. la cererea cumparatoarei/accipiens. este liber de orice sarcini (cu excepția notărilor menționate în Cartea Funciară la solicitarea accipiens. nr. Posesia imobilului care formeaza obiectul prezentului contract este predata pe seama S. 157/2010 unde urmăritor este de asemenea accipiens) . Subsemnații IORDACHE NICOLAE ăi soăia IORDACHE LIVIA ne obligăm sa transmitem pe capul si în patrimoniul cumparatoarei S.L..O. parcela 3507/9.C.947..cadastral 35082.C. DACHIM S. intregul nostru drept de proprietate tabulara ce poarta asupra întreg imobilului inscris in CF nr.L.urmează ca după transferul de proprietate în favoarea sa asupra imobilului mai sus indicat să se prezinte la Serviciul de Carte Funciară. CF nr. din care 2840 mp arabil intravilan situat in tarla 119/2 parcela 3507/9 si 7100 mp.----------------Imobilul este evaluat de părăi la 70. precum ăi la dreptul de a mai pune în executare B.) . taxe de timbru). Subscrisa cumparatoare cunoastem situatia de fapt si de drept a imobilului ce face obiectul prezentului antecontract si ne obligam sa il dobandim in aceste conditii.08.cadastral 35082.ș.35082 Dragasani (provenita din conversia pe hartie a CF 2563 Dragasani).C.2008 cu scadență la 14.35221 Dragasani.C. DACHIM S.04.07 RON la Dragasani la data de 10.cu toate accesoriile acestuia (împrejmuire. DACHIM S. in fata notarului public in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica. nr. respectiv sechestru. Subsemnatii IORDACHE NICOLAE ăi soăia IORDACHE LIVIA ne obligăm sa punem la dispozitia S. actele necesare intabularii dreptului de proprietate.prin reprezentant.R. obligandu-ne sa ne prezentăm.dobandit cu titlu de drept de cumparare prin contractul de vânzarecumpărare nr. la data incheierii prezentului antecontract prin indicarea limitelor imobilului.a. De asemenea solvens/vânzătorii garantează faptul că imobilul transferat pe seama accipiens S. DACHIM S. . DACHIM S.C.2008 cu scadență la 14.

Cheltuielile legate de intabularea imobilului care formeaza obiectul prezentului contract vor fi suportate de catre fiecare parte contractantă.în întregime. cu titlu de drept de dare în plată. respectiv înstrăinarea proprietatii asupra imobilului. Părăile contractante solicită întabularea dreptului dobândit de accipiens S.nemaiavand pretentii reciproce in ceea ce priveste aceasta chestiune.2011 in cinci exemplare originale. fara punere in intarziere si fara interventia instantei de judecata. în temeiul prezentului contract în cartea funciară.C.civ.1337 si urm. VÂNZăTORI/SOLVENS CUMPăRăTORI/ACCIPIENS .cate unul pentru fiecare parte.L. Subsemnaţii IORDACHE NICOLAE ăi soăia IORDACHE LIVIA ne-am desocotit între noi cu privire la modalitatea de încasare a pretului imobilului mai sus indicat.urmand ca partile sa fie repuse in situatia anterioara incheierii contractului. partea care nu este in culpa are posibilitatea de a alege executarea contractului sau de a alege desfiintarea acestuia.1352 si urm. Subsemnatii IORDACHE NICOLAE ăi soăia IORDACHE LIVIA ne obligăm sa acordăm intregul sprijin pentru intabularea in cartea funciara a dreptului dobandit de catre aceasta.potrivit legii.12. DACHIM S. Incheiat la Drăgăăani la data de 17. Subsemnatele parti contractante ne obligam sa respectam cu buna credinta obligatiile prevazute in prezentul antecontract.Subsemnatii IORDACHE NICOLAE ăi soăia IORDACHE LIVIA ne obligăm sa garantăm pe promitentii cumparatori de orice evictiune conform art.conform prezentului contract.fără acordarea vreunui termen de graţie.C. In situatia in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile prevazute in prezentul antecontract.R.Cod civil. precum si de vicii ascunse conform art.