ÓХТÝ-èéí 2012 îíû 10 ñàðûí 01-ààñ 2012 îíû 10-ñàðûí 31 íû àìáóëàòîðûí ìýäýý

95

4.762

9

10

0

5

0.5122

9

0.5122

0

105

10

9.524

81

18

63

77.14

Òóÿà

0

88

7

7.955

81

27

54

92.05

0

11 0.42927

ÇÃÎ

0

0

0

0

0

0

0

Сайнтөгс

Òóñãàé õýñãèéí ¿çëýã
Óðüä÷èëàí ñ1

Дулмаа

0

0

0

0

298

17

5.705

170

53

117

57.05

267

138

51.69

129

6

123

48.31

5

5

1.678

104

34.9

2

0.671

35 13.5455

0

С.̺íõòóÿà

Óðüä÷èëàí ñ2

0

192

0

192

12

180

100

0

0.93659

Áººð ñóäëàë

0

562

0

562

27

535

100

0

35 2.74146

Бямбадолгор

Óóøèã ñóäëàë

0

250

30

12

220

220

88

0

41 1.21951

Мөнхсайхан

ÕÁÝÑ

0

500

37

7.4

446

27

419

89.2

Өнөрцэцэг

Öóñ ñóäëàë

0

138

5

3.623

133

29

104

96.38

Öýäýí-Èø

Ìýñ çàñàë

0

334

141

42.22

185

179

6

55.39

Æàðãàлñàéõàí

Óðîëîãè

0

4

0

4

4

Саранчимэг

Ìýäðýë ñóäëàë

0

496

43

8.669

447

56

391

90.12

Саранчимэг

ÝÝÃ

0

0

0

0

0

0

0

Ýðäýíýáèëýã

Àðüñ ñóäëàë

0

391

99

25.32

292

207

85

74.68

0

1.90732

Áàÿð÷èìýã

Ýìýãòýé÷¿¿ä

0

267

112

41.95

123

123

11.99

14 1.30244

8

100

46.07

1

32

3.4

58 2.43902

0

18 0.67317

2.395

22 1.62927

0

20 0.01951

0.202

3

41 2.41951

2

Äàøïàãàì /àìð/

Ýìýãòýé÷¿¿ä

0

423

135

31.91

285

1

284

67.38

3

0.709

20 2.06341

Түвшинтөгс

Í¿ä ñóäëàë

0

726

411

56.61

155

101

54

21.35

160

22.04

56 3.54146

×óëóóíáààòàð

×ÕÕ ñóäëàë

0

282

167

59.22

115

84

31

40.78

0

5 1.37561

188

27.29

278

40

238

40.35

32.37

295 3.36098

0

617

617

100

0

27 3.00976

0.364

274

274

99.64

0

48 1.34146

Банзрагч

ÄØÁ ñóäëàë

0

689

Ñýëýíãý

Ç¿ðõ ñóäàñ

0

617

Оюунцэцэг

Ç¿ðõ ñóäàñ

0

275

1

6413

1507

23.5

4457

2007

2450

69.5

444

6.923

3

557

151

27.11

390

130

260

70.02

4

0.718

12

97

26

26.8

71

65

6

73.2

Ïîëèêëèíèêèéí ¿çëýã
Ëõàãâàñ¿ðýí

Õ¿¿õýä

Хүдэрмөнх

Ø¿ä

0

0

119

119

0

0

223

0

88

7

88

7

1.30244

Амартүвшин

17

պ人íèé

ªäºðò ¿çñýí
õ¿íè éòîî

Äèñïàíñåð
õÿíàëò

Õóâèàð

Äóóäëàãà
2

Ýìíýëýãò
õýâòñýí

0
0

Õóâèàð

Ãýðèéí
¿çëýã /èäýâõè/

Õóâèàð

0
7.619

Ýì÷ëýãäñýí
õ¿íèé òîî

Äîòðûí1

8

Äèñ/ õÿíàëòûí
¿çëýã

8

õóâèàð

0

0

Äàâòàí

0

105

Àíõ

ªâ÷íèé
ó÷èð

0

0

Á¿õ
¿çëýã

0

Цолмон

Õóó÷èí

Байгалмаа

10-ñàðûí ìýäýý

Øèíý

õóâèàð

Óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ

2012 îíû 10-ñàðûí 31
Á¿ðòãýãäñýí
ºâ÷ëºë

Óëààíáààòàð õîò

0.047

2

0.031

0

700

291.5

30
53
11

56

62

305

59

115

1
24
60
500

203

27 2.71707

73

38

48

13 0.47317

8

Õ¿¿õäèéí ¿çëýã

119

119

0

654

177

27.06

461

195

266

70.49

4

0.612

12

1.835

0

0

40 29.7273

0

46

48

Íèéò ¿çëýã

119

119

0

7365

1701

23.1

5088

2255

2833

69.08

453

6.151

119

1.616

4

0.054

775 334.773

73

634

258

Áîðõ¿¿

ͺõºí ñýðãýýõ

0

107

0

107

107

100

0

0.52195

Öàãààí

ͺõºí ñýðãýýõ

0

453

0

453

453

100

0

2.20976

Ýíõñàéõàí

ͺõºí ñýðãýýõ

0

109

0

109

109

100

0

0.53171

Çîëçàÿà

ͺõºí ñýðãýýõ

0

ͺõºí ñýðýýõ ¿çëýã
Á¯ÃÄ Ä¯Í

0

105

105

0

0

0

105
774

0

0

774

774

0

100
100

0

0
0

0

0

0

0

0 2.82482

0

0

0

119

119

0

8139

1701

20.9

5862

3029

2833

72.02

453

5.566

119

1.462

4

0.049

775 369.955

73

634

258

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0.5122

Òàðèíû êàáèíåòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò

2012
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 Áóë÷èí òàðèà

117

116

210

171

100

103

82

110

112

96

1217

2 Ñóäàñ òàðèà

558

396

681

546

297

384

379

462

266

331

4300

3 Àðüñàí äîðõ òàðèà

137

164

174

166

77

84

75

94

109

90

1170

4 Äóñàë òàðèà

260

113

296

282

184

229

155

234

185

178

2116

5 Á¿õ õàòãàëò

812

676

1065

883

474

571

536

667

487

517

6688

6 Öóñ àâñàí õ¿í

88

67

59

12

9

17

12

17

24

10

315

7 ¯éë÷èëñýí á¿õ õ¿í

509

393

600

568

343

405

356

442

380

342

4338

8 ßàðàëàé õèéãäñýí òàðèà

77

56

40

34

9

41

24

39

38

31

389

9 Äàðàëò õýìæñýí

126

83

113

30

11

45

31

44

37

48

568

509

393

600

568

343

405

356

442

380

342

ÍÈÉÒ

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

XI

0

XII

0

ÍÈÉÒ

4338

2011 îíû 10-ð ñàðûí 01- ààñ 2011 îíû 10- ñàðûí 31-íû ºäðèéí ñòàöèîíàðûí ìýäýý

0

0

0

26

734

117

25

7

73

10

79

12

5

0

0

0

0

0

46

1401

270

47

6

189

30

185

25

16

3

18

3

0

0

12

341

5

12

0

56

1

56

1

0

0

0

0

0

0

0

39

3

4

0

28

1

1

0

0

0

30

1

0

0

6

84

13

1

0

12

4

2

0

20

3

24

6

4

0

14

496

49

15

4

77

7

76

8

0

0

0

0

0

0

5856

785

80

691

83

72

10

72

10

4

0

0

28

696

3

0

17

14

6

191

4

0

20

18

3 Ìýäðýë/òºë/
4 Ìýñ çàñàë /òºë/

2

74

3

0

9

9

2

8

0

0

4

3

2

56

0

0

10

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

20

329

8

0

43

0

0

38

0

0

0

0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

0

0

0
0
0
0
0
0
12.9
0
0.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 143 9.3 3.3
0 150 9.6 3.1
0 78.5 9.4
3
0 186 7.5
4
0
56 6.1 4.7
0 29.5 1.3
0
1
31 2.7 5.2
0 76.5 6.5 5.5
0 696 8.4 3.6
15.5 10 2.6
19
0 3.2
9 8.2 4.5
3.5 2.3 1.8
9
0 4.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.5 8.1
2

31
30
28
30
28
0
14
35
30
26
32
37
4
28
0
0
0
16

103.10
99.38
94.10
101.52
94.72
0.00
46.67
118.10
100.10
86.11
106.11
123.33
13.33
93.33
0.00
0.00
0.00
54.83

0

պ人

0

0

Òàéëàíãèéí ýöýñò áàéãàà õ¿í

0

0

Ãýðèéí ýì÷èëãýýòýé

0

1

Îð ôîíä àøèãëàëòûí õóâü

3

8

Îðíû ôîíä àøèãëàëò

23

20

Îðíû ýðãýëò

17

150

Äóíäàæ îð õîíîã

142

14

Ýì÷ëýãäñýí ºâ÷òºí

13

141

195

0-24 öàãèéí äîòîðõè í/á

Íàñ áàðàëòûí õóâü

պ人íèé

Íàñ áàðñàí

120

7

195

Á¿ãä

պ人íèé

4

49

155

7 Ýð÷èìò ýì÷èëãýý
8 Óëàìæëàëò ýì÷/ãýý

Äîòðîî øèëæèæ î÷ñîí

42

158

6

5 Õ¿¿õýä /òºë/
6 Õ¿ëýýí àâàõ

õºäººíèé

1330
1431

170

48

1 Äîòîð 1 /òºë/
2 Äîòîð2 /òºë/

Á¿õ ä¿í

Äîòðîî øèëæèæ èðñýí

¯¿íýýñ õºäººíèé

Ãàðñàí áà ººð áîëüíèöîä øèëæñýí

¯¿íýýñ õºäººíèé

Øèíýýð õýâòñýí ºâ÷òºí

պ人íèé

43

Òàéëàíãèéí ýõýíä áóé ºâ÷òºí

¯¿íýýñ õºäººíèé îð õîíîã

7 Ýð÷èìò ýì÷èëãýý
8 Óëàìæëàëò ýì÷/ãýý

Îð õîíîãèéí ã¿éöýòãýë

5 Õ¿¿õýä
6 Õ¿ëýýí àâàõ

Ãýðèéí ýì÷èëãýýòýé

3 Ìýäðýë
4 Ìýñ çàñàë

îðíû òîî

Òàñàã
1 Äîòîð 1
2 Äîòîð2

43

3

48

2

24

5

49

11

12

0

1

0

3

1

16

3

196

25

6

0

6

0

3

0

1

0

2

0

0

0

0

0

1
19

0
0

Óëàìæëàëò ýì÷èëãýýíèé òàñàã 10-ð ñàð
¯ç¿¿ëýëò
À
Õ¿íèé òîî
Àìáóëàòîðò
Ñòàöèîíàðò

ì/ä

¯¿íýýñ:
Á¿ãä

Öàõèëãààí
ýì÷èëãýý

Á
1
2
3

1
107
107
0

2
62
62

Ãýðýë

Óñàí

Òîñîí

Øàâàð

Èëëýã

Ç¿¿

Áàðèà
çàñàë

Õàíóóð

Òººí¿¿ð

Áèåèéí
òàìèð

Òàòëàãà

Áàíê/
ãóëãóóð
áàíê

Áóñàä
àïïàðàòûí
ýì÷èëãýý

3
0

4
0

5
45
45

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

Õ¿¿õäèéí òàñãèéí 10-ð ñàð

À
Õ¿íèé òîî
Àìáóëàòîðò
Ñòàöèîíàðò

ì/ä

¯¿íýýñ:
¯ç¿¿ëýëò

Á¿ãä

Öàõèëãààí
ýì÷èëãýý

Ãýðýë

Óñàí

Òîñîí

Øàâàð

Èëëýã

Ç¿¿

Áàðèà
çàñàë

Õàíóóð

Òººí¿¿ð

Áèåèéí
òàìèð

Òàòëàãà

Áàíê/
ãóëãóóð
áàíê

Áóñàä
àïïàðàòûí
ýì÷èëãýý

Á
1
2
3

1
0
0
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

ͺõºí ñýðãýýõ òàñàã 10-ð ñàð

0

¯ç¿¿ëýëò
À
Õ¿íèé òîî
Àìáóëàòîðò
Ñòàöèîíàðò

ì/ä

¯¿íýýñ:
Á¿ãä

Öàõèëãààí
ýì÷èëãýý

Ãýðýë

Óñàí

Òîñîí

Øàâàð

Èëëýã

Ç¿¿

Áàðèà
çàñàë

Õàíóóð

Òººí¿¿ð

Áèåèéí
òàìèð

Òàòëàãà

Áàíê/
ãóëãóóð
áàíê

Áóñàä
àïïàðàòûí
ýì÷èëãýý

Á
1
2
3

1
1847
1000
847

2
513
335
178

3
82
48
34

4
115
31
84

5
150
109
41

6
100
90
10

7
179
42
137

8
86
52
34

9
62
16
46

10
6
4
2

11
17
12
5

12
122
37
85

13
235
150
85

14
175
70
105

15
5
4
1

¯ç¿¿ëýëò
À
Õ¿íèé òîî
Àìáóëàòîðò
Ñòàöèîíàðò

ì/ä

¯¿íýýñ:
Á¿ãä

Öàõèëãààí
ýì÷èëãýý

Ãýðýë

Óñàí

Òîñîí

Øàâàð

Èëëýã

Ç¿¿

Áàðèà
çàñàë

Õàíóóð

Òººí¿¿ð

Áèåèéí
òàìèð

Òàòëàãà

Áàíê/
ãóëãóóð
áàíê

Áóñàä
àïïàðàòûí
ýì÷èëãýý

Á
1
2
3

1
1954
1107
847

2
575
397
178

3
82
48
34

4
115
31
84

5
195
154
41

6
100
90
10

7
179
42
137

8
86
52
34

9
62
16
46

10
6
4
2

11
17
12
5

12
122
37
85

13
235
150
85

14
175
70
105

15
5
4
1

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

À

ì/ä

Á

Òàðõè, íóãàñíû ìýñ çàñàë

1

Çàõûí ìýäðýëèéí ìýñ çàñàë

2

Áàìáàé áóë÷èðõàéí ìýñ çàñàë

3

Ãëàóêîìûí ¿åèéí ìýñ çàñàë

4

Í¿äíèé áóñàä ìýñ çàñàë

5

Õàìàð õîîëîéí ìýñ çàñàë

6

Ñîíñãîëûí ýðõòíèé ìýñ çàñàë

7

Ýð¿¿ í¿¿ðíèé ìýñ çàñàë

8

Ñ¿ðüåý ºâ÷íèé ¿åèéí öýýæíèé õºíäèéä õèéñýí ìýñ
çàñàë
Öýýæíèé õºíäèéí èäýýò ºâ÷í¿¿äèéí ¿åä õèéñýí ìýñ
çàñàë

10

Óóøèã ãîë çàâñðûí õîðò õàâäàðò õèéñýí ìýñ çàñàë

11

Ç¿ðõíèé òºðºëõèéí ãàæèãèéí ìýñ çàñàë

12

Ç¿ðõ ¿íõýëöãèéí ìýñ çàñàë

13

Ãîë ñóäàñ áóñàä òîì ñóäàñíû

14

Ñóäàñíû áóñàä

15

Õºõíèé õîðò õàâäðûí òºãñ

16

Õºõíèé áóñàä

17

Óëààí õîîëîé, õîäîîäíû àìñðûí õîðò õàâäàðò
õèéñýí

18

Öýýæíèé õºíäèéí áóñàä

19

Õîäîîäíû õîðò õàâäðûí ìýñ çàñàë

20

Õîäîîäíû øàðõëààíû ìýñ çàñàë

¯¿íýýñ 0-15 íàñòàé
õ¿¿õýä

Ìýñ çàñëûí íýð

Ìýñ çàñàë
õèéëãýñýí

ÝÌÒ-201.19 Ìýñ çàñëûí ¿éë àæèëëàãàà 2012,10 ñàð

1

2

Ìýñ çàñëûí
äàðààõ õ¿íäðýë

Á¿ãä

¯¿íýýñ
0-15
íàñòàé
õ¿¿õýä

3

4

Õàãàëãàà

Òºëºâ ßàðàëëºãººò
òàé
5

6

9

7

4

3

21

2

1

1

Ýëãýíèé ìýñ çàñàë

22

1

1

Öºñíèé çàìûí ìýñ çàñàë

23

55

44

11

Äýë¿¿íèé ìýñ çàñàë

24

Èâýðõèé

25

4

2

2

Öî÷ìîã ìóõàð îëãîé

26

64
133

64
0

0

0

52

81

À

ì/ä

Á

Îíîøëîãîîíû ëàïðîòîìè ( áèîïñè îðíî)

27

Íàðèéí, á¿ä¿¿í ãýäýñíèé ìýñ çàñàë

28

Íîéð áóë÷èðõàéí ìýñ çàñàë

29

Õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòíèé áóñàä

30

Áººð àâàõ ìýñ çàñàë

31

Áººðíèé ÷óëóó àâàõ ìýñ çàñàë

32

Äàâñàãíû ìýñ çàñàë

33

Áººð øýýñíèé çàìûí áóñàä ìýñ çàñàë

34

Ò¿ð¿¿ áóë÷èðõàéí ìýñ çàñàë

35

Ýð áýëýã ýðõòíèé áóñàä ìýñ çàñàë

36

Áàãà ààðöãèéí õºíäèéí ìýñ çàñàë

¯¿íýýñ: 0-15
íàñòàé õ¿¿õýä

Ìýñ çàñëûí íýð

Ìýñ çàñàë
õèéëãýñýí

ÝÌÒ-201.19 Ìýñ çàñëûí ¿éë àæèëëàãàà (¿ðãýëæëýë)

2

3

Ìýñ çàñëûí
äàðààõ õ¿íäðýë

Õàãàëãàà

¯¿íýýñ :
0-15
Òºëºâ ßàðàëòà
íàñòàé ëºãººò
é
õ¿¿õýä

Á¿ãä

4

5

6

7

1

5

37

12

11

1

Ýìýãòýé÷¿¿äèéí áóñàä ìýñ çàñàë

38

6

6

Êåñàð ìýñ çàñàë

39

¯ð õºíäºëò

40

¯å ÿñ òàéðàõ

41

2

1

1

¯å ìº÷íèé áóñàä ìýñ çàñàë

42

Ìýñ àæèëáàðóóä

43

8

5

3

Äàâòàí õàãàëãàà /ðåëàïðîòîìè/

44

Áóñàä

45

2

Ä¿í

46

171

Äóðàíãèéí
ìýñ çàñàë

6

Õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòíèé äóðàíãèéí ìýñ
çàñàë

47

Øýýñ áýëãýñèéí ýðõòíèé äóðàíãèéí
ìýñ çàñàë

48

Ýìýãòýé÷¿¿äèéí äóðàíãèéí ìýñ çàñàë

49

Áóñàä

50

2

2
0

0

0

77

94

1

1

2012 îíû 10-ð ñàðûí 01- ààñ 2012 îíû 10- ñàðûí 31-íû ºäðèéí ëàáîðàòîðèéí ìýäýý

¯ç¿¿ëýëò

Ãåìàòîëîãè

Öóñíû á¿ëýãíýë

Õîäîîäíû
ø¿¿ñ/ºòãºí

Öºñ

׺ìºã

Òàðõè íóãàñíû
øèíãýí

Øýýñ

¯òðýýíèé
íààëäàö

Öýðíèé

Òðàíññóäàò,
ýêññóäàò

Áèîõèìè

Èììóíîëîãè

Ëåéêîãðàìì òîî

Áàêòåðèîëîãè,
ìèêðîáèîëîãè

Öèòîëîãè,
ãèñòîëîãè

Ñêàííåð

¯éë àæèëëàãàà

Ðàäèàèììóííû

ÄÎÕ/ÁÇÄÕ

Á¿ãä

À

Á
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10 sar

Øèíæèëãýý
õèéëãýñýí
õ¿íèé òîî

ÍÈÉÒ

Ðàäèî èçîòîï

ì/ä

Ýìíýëç¿é

Øèíæèëãýýíèé
òîî

Àìáóëàòîðò

Øèíæèëãýýíèé
òîî

766

1381

Ñòàöèîíàðò
Á¿ãä

2

815

442

3

2212

1208

Àìáóëàòîðò

1

13970

3830

Ñòàöèîíàðò
Á¿ãä

2

8150

2210

3

22120

6040

1

39

19

3

39

19

1

390

95

3

390

95

0

Àìáóëàòîðò

1

1436

785

Ñòàöèîíàðò
Á¿ãä

2

815

442

3

2251

Àìáóëàòîðò

1

14360

Ñòàöèîíàðò
Á¿ãä

2
3

Òºëáºðòýé
Àìáóëàòîðò
øèíæèëãýý
Ñòàöèîíàðò
õèéëãñýí õ¿íèè
Á¿ãä
òîî
Àìáóëàòîðò
Òºëáºðòýé
øèíæèëãýýíèé Ñòàöèîíàðò
òîî
Á¿ãä
Øèíæèëãýý
õèéëãýñýí
õ¿íèé òîî

1397

155
0

155

0

465
0

465

0

200

3

596

3

1977

200

4143

200

9

1788

9

5931

200

93

20

93

20

279

20

0

0

1636

381

544

213

430

169

3

974

382

3

773

227

2409

608

12063

546

632

257

7263

330

430

521

76

19326

876

1062

778

76

60

39

29

16

60

39

29

16

400

145

29

16

0

400

145

0

29

16

573

0

0

0

0

397

6915

397

10528

794

36435

3613
0

0

21242
0

0

794

57677
315

2

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315
1374

2

0
0

0

0

279

20

0

0

0

0

1474

220

0

0

1696

420

0

0

155

0

3

596

0

0

0

773

227

0

1227

0

155

0

3

2070

220

0

0

2469

647

0

3925

0

0

0

0

4422

220

0

0

12463

691

0

8150

2210

0

465

0

9

1788

0

0

0

7263

330

22510

6135

0

465

0

9

6210

220

0

0

19726

1021

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

0

0

0

0

1374

229

0

0

0

397

7230

169

3

0

0

0

3613

573

398

3

0

0

397

10843

661

273

0

0

0

794

37809

0

430

521

76

0

0

0

21242

0

1091

794

76

0

0

794

59051

Ýì÷ î÷èõîîñ ºìíº íàñ
áàðñàí
Á¿ãä
0-5 ìèíóò
6-10 ìèíóò
11-15 ìèíóò
16- äýýø ìèíóò
Á¿ãä
0-10 ìèíóò
10-15 ìèíóò
16-20 ìèíóò
21- äýýø ìèíóò
Á¿ãä
0-15 íàñ
15-44 íàñ
45-64 íàñ
65-äýýø íàñ
Çîõèîìîë àìüñãàë
Êèñëîðîä ºãñºí
Ñóäàñ òàðèà õèéñýí
Áóñàä òàðèà õèéñýí
ÝÊÃ-èéí áè÷ëýã
Äîëãèîíîîð àâñàí
Õ¿ëýýí àâñàí òàëàðõàë
Öààøëàõ äóóäëãà
Çóñëàíãèéí äóóäëàãà

¹
Ýì÷
íàðûí
òîî

1
ÓÊIIÍÝ

Ãýíýòèéí
ºâ÷ëºëººð

250
141
70

Äóóäëàãà õ¿ëýýí àâààä
ãàðñàí

36
3

5
5
-

Àéëä î÷ñîí õóãàöàà

250
121
73
42
14
250
29

2
1

5
58

Íàñààð àíãèëáàë

158

4

-

49
63
23

ÓÊIIÍÝìíýëýã

15
54

Áóñàä

Õîäîîä ãýäýñíèé
õÿìðàë

3

Äàðàëò èõñýõ

Õîðò õàâäàð

-

ÕÈÁÑ

Õàëäâàð÷ ºâ÷èí

17

Áººðíèé ºâ÷èí

ÎÐÇ

Ãóóðñàí õîîëîéí
áàãòðàà

Öî÷ìîã õàòãàëãàà

Áóñàä ýðõòýíèé öóñ
àëäàëò

-

Õýâëèéí õºíäèéí
öî÷ìîã ¿ðýâñýë

2

Ãýíýòèéí
ºâ÷ëºëèéí á¿ðòãýë

Îñîë ãýìòýë

250

ßàðàëòàé äóóäëàãà

ÿéöýòãýñýí

¯ð ä¿íã¿é äóóäëàãà

Õ¿ëýýí àâñàí
äóóäëàãà

ÝÌÃ-ûí äàðãûí 1999.03.09 ºäðèéí 25 òîîò òóøààëûí 2-ð õàâñðàëò

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

-

Ýðýãòýé
эмэгтэй

Ãàçàð äýýð òóñëàìæ
àâñàí

Ò¿ðãýí òóñëàìæèéí òîîöîî
2012 îíû 10 ñàð

78

Òîîíû ìÿàãò ¹24

Ãàçàð äýýð òýýâýðëýõ ¿åä ¿ç¿¿ëñýí òóñëàìæóóä

26
117/133

Öàãèéí èíòåðâàë
Á¿ãä 8
250 9

1
2
3
4
5
6

9
9

10
10

11
14

Ä¿¿ðýã
Áàÿíç¿ðõ
Áàÿíãîë
Ñîíãèíîõàéðõàí
Õàí –Óóë
×èíãýëòýé
Ñ¿õáààòàð
Á¿ãä

12
13

13
9

14
9

15
10

16
12

17
10

18
17

19
23

20
20

21
19

22
16

23
13

24
6

1
8

2
5

3
3

70
40
22
37
37
44
250

Ìýäýý ºãñºí ……………………..
Õÿíàñàí …………………………

4
3

5
4

6
-

7
8

Ä¿ðñ îíîøëîãîîíû ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò

1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2012 îíû 9-ñàðûí 30
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

574

438

609

391

502

611

753

0

184

546

6
11

4
9

4
7

2
7

5
5

4
1

2
1

0
0

1
0

3
0

916

654

978

957

882

0

0

917

961

632

6897

938

914

1135

1116

1072

865

0

509

660

412

7621

733

691

988

1028

888

605

771

296

393

875

7268

Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
/Ñýëýíãý/
Õîëòåð /Ñýëýíãý/
Эмийн ñîðèë
Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
/Îþóíöýöýã/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Пүрэвсүрэн/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Дашдулам/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Óõíàà/
Äîïëåðãðàì
Ðåíòãåí õàðàëò
Ðåíòãåí çóðàã àâàëò
Ôëþðãðàì
Óÿí äóðàí
Ñïèðîãðàìì
Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã
Сонсголын бичлэг

14

13

16

17

25

0

0

0

0

0

53
599
0
1143
226
11
0
12

60
206
0
752
169
6
4
2

73
231
0
1299
256
12
0
4

83
376
0
927
240
27
0
1

19
375
0
1015
259
10
0
6

12
225
0
840
197
2
0
3

0
78
426
564
187
4
0
0

52
64
727
818
126
3
0
2

279
19
651
772
73
2
0
8

421
58
881
1023
207
1
0
2

ÍÈÉÒ

5236

3922

5612

5172

5063

3365

2786

3514

4003

5061

Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
Õýò àâèà îíîøëîãîî
Óÿí äóðàí
Äîïëåðãðàì
Ðåíòãåí õàðàëò
Ðåíòãåí çóðàã àâàëò
Ôëþðãðàì
Ñïèðîãðàìì
Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã
Сонсголын бичлэг
ÍÈÉÒ

1507
1685
226
53
599
0
1143
11
0
12
5236

1105
1618
169
60
206
0
752
6
4
2
3922

1598
2139
256
73
231
0
1299
12
0
4
5612

1357
2161
240
83
376
0
927
27
0
1
5172

1394
1985
259
19
375
0
1015
10
0
6
5063

616
1470
197
12
225
0
840
2
0
3
3365

756
771
187
0
78
426
564
4
0
0
2786

917
805
126
52
64
727
818
3
0
2
3514

1146
1053
73
279
19
651
772
2
0
8
4003

XI

ÍÈÉÒ
4608
31
41

85
1052
2231
2685
9153
1940
78
4
40
0

1181
1287
207
421
58
881
1023
1
0
2
5061

XII

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

43734
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

11577
14974
1940
1052
2231
2685
9153
78
4
40
43734

Àìáóëàòîðè, ïîëèêëèíèêèéí ýì÷ íàðûí èäýâõòýé õÿíàëò 2012.10 ñàð

.

À

ì/ä

¯¿íýýñ:

Байгалмаа/òóñãàé/

Á
a

Цолмон /òóñãàé/

Òàéëàíãèéí ýõýíä
áàéñàí

Øèíýýð õÿíàëòàíä
àâñàí

1

2

Õÿíàëòààñ
ãàðñàí á¿ãä

3

Ýäãýðñýí

Øèëæñýí

Íàñ
áàðñàí

4

5

6

Òàéëàíãèéí
ýöýñò áàéãàà

7

10

0

10

a

5

0

5

Сайнтөгс /òóñãàé/

a

9

0

9

Äîëãîðìàà /òóñãàé/

a

11

0

11

̺íõòóÿà /ÕÁÝÑ/

a

0

0

0

Бямбадолгор /Óóøèã/

a

41

0

̺íõñàéõàí /ÕÁÝÑ/

a

60

2

Ï¿ðýâæàë /Öóñ/

a

18

0

18

Ариунтуяа /Äîòîîä ø¿¿ðýë/

a

295

0

295

41
2

58

Ñýëýíãý /Ç¿ðõ/

a

27

Оюунцэцэг /Ç¿ðõ/

a

46

2

Äîòîð

1

522

2

2

0

Õ¿¿õýä

2

28

1

1

27

Ìýñ çàñàë

3

32

10

10

22

×èõ õàìàð õîîëîé

4

5

0

Ãýìòýë

5

0

0

0

Í¿ä

6

56

0

56

0

27

0

48
0

2

522

5

Ø¿ä

7

13

0

13

Ýð¿¿ í¿¿ð

8

0

0

0

Õàâäàð

9

0

0

0

Íåôðîëîã

10

34

1

0

35

0

20

1

0

41
0

Óðîëîã

11

20

Ìýäðýë

12

40

Ñýòãýö ýìãýã

13

0

0

Õàëäâàðò

14

0

0

Ýìýãòýé÷¿¿ä

15

31

Àðüñ, õàðøèë

16

ÍÈÉÒ
Á¿ãä

23

0

4

1

259

6

12

12

0

0

253

781

8

14

12

0

2

775

0

1

34

0

Багана: Хяналтаас гарсан бүгд 3=4+5+6
Багана: Тайлангийн эцэст байгаа 7=1+2-3
Мөр: Бүгд 23=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

0

Клиникийн II Нэгдсэн Эмнэлгийн гемодиализийн мэдээ
Улаанбаатар хот

1 Диализын тоо /хүн/
2 Сианс /тоо/

2012
1
3
28

2
4
47

3
9
65

4
8
72

5
9
95

6
9
86

7
9
94

8
12
38

9
14
130

10
23
190

11

12 НИЙТ
100
845

Мэдээгүйжүүлэгийн ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò

2012 он
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ÍÈÉÒ

1 Ерөнхий унтуулга

52

47

83

85

56

46

41

36

33

39

518

2 Нугасны мэдээгүйжүүлэг

85

86

139

104

111

104

107

105

108

116

1065

3 Перидурал мэдээгүйжүүлэг
4

0

Перидурал гуурстай
мэдээгүйжүүлэг

1

5 Сакрал мэдээгүйжүүлэг

4

2

6 Амбулаторийн мэдээгүйжүүлэг

4

2

7

1

2

3

2

3

2

2

1

16

7

7

3

1

1

1

1

28

5

5

2

1

3

2

2

26
0

Хэсгийнээс ерөнхийд шилжсэн

8 Өвдөлт намдаалт /төвд үйлч/

45

34

20

15

20

14

19

14

12

20

213

9 Плазмофарез
10 ЭДВ
ÍÈÉÒ

0
8

9

198

181

243

14

18

19

18

9

6

8

232

202

190

190

170

164

187

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

109
0

0

1866

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful