ÓХТÝ-èéí 2012 îíû 11 ñàðûí 01-ààñ 2012 îíû 11-ñàðûí 30 íû àìáóëàòîðûí ìýäýý

Äîòðûí1

Сайнтөгс
Òóÿà
ÇÃÎ

Óðüä÷èëàí ñ1

Дулмаа

14

8

16

2

4

5.882

31

60.78

3

5.882

3

5.769

7

13.46

0

9 0.25366

12

5

0

1

1.923

0

11 0.25366

52

15

47

22.93

64

22

52

1

1.923

41

18

23

78.85

9

17.31

42

14

28

80.77

0

0

205

10

4.878

130

57

73

63.41

433

251

57.97

182

8

174

42.03

2

1.25

158

4

154

98.75

0

0

0

0.78049

0

502

6

496

100

0

0

0

36 2.44878

13

344

85

2

0.476

0

0

41 2.04878

0
0

0

0

0
13

6.341

0

0

5

0

2

5 0.24878

52
0

Ýìíýëýãò
õýâòñýí

7
3

0

0

Ýì÷ëýãäñýí
õ¿íèé òîî

ªäºðò ¿çñýí
õ¿íè éòîî
0.2439

պ人íèé

Äèñïàíñåð
õÿíàëò

Õóâèàð

Äóóäëàãà

7

66
27.45

0
0
Òóñãàé õýñãèéí ¿çëýã

Õóâèàð

22

14

Ãýðèéí
¿çëýã /èäýâõè/

11

14

Õóâèàð

Äàâòàí

33

0

Äèñ/ õÿíàëòûí
¿çëýã

Àíõ

0

51

õóâèàð

ªâ÷íèé
ó÷èð

50

0

Á¿õ
¿çëýã

0

Цолмон

Õóó÷èí

Байгалмаа

11-ñàðûí ìýäýý

Øèíý

õóâèàð

Óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ

2012
2008
оныîíû
11-р
11-ñàðûí
сарын 30
26
Á¿ðòãýãäñýí
ºâ÷ëºë

Óëààíáààòàð õîò

0

0

2.439

32 9.31818

0

2.1122

0

С.̺íõòóÿà

Óðüä÷èëàí ñ2

0

160

МЮнхжаргал

Áººð ñóäëàë

0

502

Бямбадолгор

Óóøèã ñóäëàë

0

420

61

14.52

357

Мөнхсайхан

ÕÁÝÑ

0

561

64

11.41

473

15

458

84.31

24

4.278

0

0

59 2.73659

40

Намуундарь

Öóñ ñóäëàë

0

319

8

2.508

310

237

73

97.18

1

0.313

0

0

21

10

23

1.5561

Алтанчимэг

Ìýñ çàñàë

0

1037

791

76.28

246

200

46

23.72

0

0

0

20 5.05854

8

49

38

Æàðãàлñàéõàí

Óðîëîãè

0

142

4

2.817

135

50

85

95.07

2

1.408

0

1

0.704

21 0.69268

3

21

30

МЮнхжаргал

Ìýäðýë ñóäëàë

0

1454

997

68.57

440

28

412

30.26

10

0.688

0.275

3

0.206

41 7.09268

45

327

68

Саранчимэг

ÝÝÃ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ýðäýíýáèëýã

Àðüñ ñóäëàë

0

335

102

30.45

233

136

97

69.55

0

0

0

1.63415

89

2

Áàÿð÷èìýã

Ýìýãòýé÷¿¿ä

0

84

33

39.29

37

1

36

44.05

16.67

0

0

14 0.40976

89

Äàøïàãàì /àìð/

Ýìýãòýé÷¿¿ä

0

365

65

17.81

295

5

290

80.82

5

1.37

0

0

23 1.78049

189

Түвшинтөгс

Í¿ä ñóäëàë

0

589

343

58.23

111

49

62

18.85

135

22.92

0

0

53 2.87317

×óëóóíáààòàð

×ÕÕ ñóäëàë

0

1494

1341

89.76

153

111

42

10.24

0

0

0

Банзрагч

ÄØÁ ñóäëàë

0

595

80

13.45

468

67

401

78.66

7.899

0

0

291 2.90244

85

Ñýëýíãý

Ç¿ðõ ñóäàñ

0

516

0

516

516

100

0

0

0

27 2.51707

74

Оюунцэцэг

Ç¿ðõ ñóäàñ

0

1449

1000

69.01

449

449

30.99

0

0

0

48 7.06829

10455

5142

49.18

5065

1895

3170

48.45

240

2.296

0.038

700 475.227

418

77

18.42

334

325

9

79.9

7

1.675

0

27 2.03902

Ïîëèêëèíèêèéí ¿çëýã
Ëõàãâàñ¿ðýí

Õ¿¿õýä

Хүдэрмөнх

Ø¿ä

0

0

0

0
0

14

47

4

4

0.038

4

0

0

0

5

7.2878

1
30

86

764

371

140

44

31.43

96

84

12

68.57

0

13 0.68293

Õ¿¿õäèéí ¿çëýã

0

0

0

558

121

21.68

430

409

21

77.06

7

1.254

0

0

0

0

40 25.3636

0

9

0

Íèéò ¿çëýã

0

0

0

11218

5273

47

5625

2361

3264

50.14

260

2.318

51

0.455

9

0.08

772 509.909

86

837

393

Áîðõ¿¿

ͺõºí ñýðãýýõ

0

91

0

91

100

0

0

0

0.4439

Öàãààí

ͺõºí ñýðãýýõ

0

110

0

110

100

0

0

0

0.53659

Ýíõñàéõàí

ͺõºí ñýðãýýõ

0

97

0

97

100

0

0

0

0.47317

Çîëçàÿà

ͺõºí ñýðãýýõ

0

270

100

0

0

270

0

1.31707

ͺõºí ñýðýýõ ¿çëýã

0

0

0

568

0

0

568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 25.8182

0

0

0

Á¯ÃÄ Ä¯Í

0

0

0

11786

5273

44.74

6193

2361

3264

52.55

260

2.206

51

0.433

9

0.076

772 535.727

86

837

393

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

9

Òàðèíû êàáèíåòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò

2012
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

1 Áóë÷èí òàðèà

117

116

210

171

100

103

82

110

112

96

122

1339

2 Ñóäàñ òàðèà

558

396

681

546

297

384

379

462

266

331

289

4589

3 Àðüñàí äîðõ òàðèà

137

164

174

166

77

84

75

94

109

90

98

1268

4 Äóñàë òàðèà

260

113

296

282

184

229

155

234

185

178

177

2293

5 Á¿õ õàòãàëò

812

676

1065

883

474

571

536

667

487

517

686

7374

6 Öóñ àâñàí õ¿í

88

67

59

12

9

17

12

17

24

10

18

333

7 ¯éë÷èëñýí á¿õ õ¿í

509

393

600

568

343

405

356

442

380

342

328

4666

8 ßàðàëàé õèéãäñýí òàðèà

77

56

40

34

9

41

24

39

38

31

18

407

9 Äàðàëò õýìæñýí

126

83

113

30

11

45

31

44

37

48

35

603

509

393

600

568

343

405

356

442

380

342

328

ÍÈÉÒ

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

XII

0

ÍÈÉÒ

4666

2012 îíû 11-ð ñàðûí 01- ààñ 2012 îíû 11- ñàðûí 30-íû ºäðèéí ñòàöèîíàðûí ìýäýý

0

1

0

26

741

110

24

5

69

9

74

13

6

0

0

0

0

0

46

1523

223

49

11

192

23

188

30

15

1

13

0

1

0

12

389

0

12

0

52

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

61

2

1

0

41

2

0

0

0

0

41

2

0

0

6

74

1

3

1

9

0

0

0

15

0

22

1

5

0

14

503

55

16

3

66

8

67

9

0

0

0

0

0

0

5995

580

62

659

71

76

3

76

3

7

0

25

668

6

0

21

22

6

182

6

0

22

21

3 Ìýäðýë/òºë/
4 Ìýñ çàñàë /òºë/

2

60

3

0

6

8

2

12

1

0

4

5

2

50

2

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

21

0

0

3

3

2

21

1

0

3

3

19

0

66

20

0

0

513

0

0

69

0

0

0

0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

0

0

0
0.71
0
0.52
0
0
19.6
0
1.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 138 9.3 3.2
0 142 10 2.9
0 74.5 9.9 2.9
0 192
8 4.2
0
52 7.5 4.3
0
41 1.5
0
0 25.5 2.9 4.3
0 66.5 7.6 4.8
0 667
9 3.4
21.5 7.8 3.6
21.5 8.5 3.6
7 8.6 3.5
4.5 2.7 2.3
7 7.1 3.5
0
0
0
3
0
0
3
7 1.5
67.5 7.6 3.4

30
30
29
33
32
0
12
36
31
28
30
30
6
25
0
0
11
26

99.61
98.54
95.00
110.36
108.06
0.00
41.11
119.76
102.48
92.78
101.11
100.00
20.00
83.33
0.00
0.00
35.00
85.50

0

պ人

0

0

Òàéëàíãèéí ýöýñò áàéãàà õ¿í

0

0

Ãýðèéí ýì÷èëãýýòýé

0

1

Îð ôîíä àøèãëàëòûí õóâü

1

21

Îðíû ôîíä àøèãëàëò

19

7

Îðíû ýðãýëò

12

141

Äóíäàæ îð õîíîã

137

8

Ýì÷ëýãäñýí ºâ÷òºí

12

120

195

0-24 öàãèéí äîòîðõè í/á

Íàñ áàðàëòûí õóâü

պ人íèé

Íàñ áàðñàí

119

2

196

Á¿ãä

պ人íèé

3

48

167

7 Ýð÷èìò ýì÷èëãýý
8 Óëàìæëàëò ýì÷/ãýý

Äîòðîî øèëæèæ î÷ñîí

43

82

6

5 Õ¿¿õýä /òºë/
6 Õ¿ëýýí àâàõ

õºäººíèé

1285
1419

107

48

1 Äîòîð 1 /òºë/
2 Äîòîð2 /òºë/

Á¿õ ä¿í

Äîòðîî øèëæèæ èðñýí

¯¿íýýñ õºäººíèé

Ãàðñàí áà ººð áîëüíèöîä øèëæñýí

¯¿íýýñ õºäººíèé

Øèíýýð õýâòñýí ºâ÷òºí

պ人íèé

43

Òàéëàíãèéí ýõýíä áóé ºâ÷òºí

¯¿íýýñ õºäººíèé îð õîíîã

7 Ýð÷èìò ýì÷èëãýý
8 Óëàìæëàëò ýì÷/ãýý

Îð õîíîãèéí ã¿éöýòãýë

5 Õ¿¿õýä
6 Õ¿ëýýí àâàõ

Ãýðèéí ýì÷èëãýýòýé

3 Ìýäðýë
4 Ìýñ çàñàë

îðíû òîî

Òàñàã
1 Äîòîð 1
2 Äîòîð2

44

4

47

4

25

1

54

5

12

0

1

0

0

0

15

2

198

16

5

0

7

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1
16

0
0

Óëàìæëàëò ýì÷èëãýýíèé òàñàã 11-ð ñàð
¯ç¿¿ëýëò
À
Õ¿íèé òîî
Àìáóëàòîðò
Ñòàöèîíàðò

ì/ä

¯¿íýýñ:
Á¿ãä

Öàõèëãààí
ýì÷èëãýý

Ãýðýë

Óñàí

Òîñîí

Øàâàð

Èëëýã

Ç¿¿

Áàðèà
çàñàë

Õàíóóð

Òººí¿¿ð

Áèåèéí
òàìèð

Òàòëàãà

Áàíê/
ãóëãóóð
áàíê

Áóñàä
àïïàðàòûí
ýì÷èëãýý

Á
1
2
3

1
131
0
131

2
88

3
0

4
0

5
43

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

88

43

Õ¿¿õäèéí òàñãèéí 11-ð ñàð

À
Õ¿íèé òîî
Àìáóëàòîðò
Ñòàöèîíàðò

ì/ä

¯¿íýýñ:
¯ç¿¿ëýëò

Á¿ãä

Öàõèëãààí
ýì÷èëãýý

Ãýðýë

Óñàí

Òîñîí

Øàâàð

Èëëýã

Ç¿¿

Áàðèà
çàñàë

Õàíóóð

Òººí¿¿ð

Áèåèéí
òàìèð

Òàòëàãà

Áàíê/
ãóëãóóð
áàíê

Áóñàä
àïïàðàòûí
ýì÷èëãýý

Á
1
2
3

1
0
0
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

ͺõºí ñýðãýýõ òàñàã 11-ð ñàð
¯ç¿¿ëýëò
À
Õ¿íèé òîî
Àìáóëàòîðò
Ñòàöèîíàðò

ì/ä

¯¿íýýñ:
Á¿ãä

Öàõèëãààí
ýì÷èëãýý

Ãýðýë

Óñàí

Òîñîí

Øàâàð

Èëëýã

Ç¿¿

Áàðèà
çàñàë

Õàíóóð

Òººí¿¿ð

Áèåèéí
òàìèð

Òàòëàãà

Áàíê/
ãóëãóóð
áàíê

Áóñàä
àïïàðàòûí
ýì÷èëãýý

Á
1
2
3

1
2041
1040
1001

2
370

3
98

4
84

5
175

6
150

7
297

8
92

9
44

10
6

11
21

12
126

13
241

14
335

15
2

215
155

62
36

20
64

113
62

80
70

136
161

54
38

17
27

4
2

12
9

64
62

148
93

113
222

2

¯ç¿¿ëýëò
À
Õ¿íèé òîî
Àìáóëàòîðò
Ñòàöèîíàðò

ì/ä

¯¿íýýñ:
Á¿ãä

Öàõèëãààí
ýì÷èëãýý

Ãýðýë

Óñàí

Òîñîí

Øàâàð

Èëëýã

Ç¿¿

Áàðèà
çàñàë

Õàíóóð

Òººí¿¿ð

Áèåèéí
òàìèð

Òàòëàãà

Áàíê/
ãóëãóóð
áàíê

Áóñàä
àïïàðàòûí
ýì÷èëãýý

Á
1
2
3

1
2172
1040
1132

2
458
215
243

3
98
62
36

4
84
20
64

5
218
113
105

6
150
80
70

7
297
136
161

8
92
54
38

9
44
17
27

10
6
4
2

11
21
12
9

12
126
64
62

13
241
148
93

14
335
113
222

15
2
2
0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

p

À

ì/ä

Á

Òàðõè, íóãàñíû ìýñ çàñàë

1

Çàõûí ìýäðýëèéí ìýñ çàñàë

2

Áàìáàé áóë÷èðõàéí ìýñ çàñàë

3

Ãëàóêîìûí ¿åèéí ìýñ çàñàë

4

Í¿äíèé áóñàä ìýñ çàñàë

5

Õàìàð õîîëîéí ìýñ çàñàë

6

Ñîíñãîëûí ýðõòíèé ìýñ çàñàë

7

Ýð¿¿ í¿¿ðíèé ìýñ çàñàë

8

Ñ¿ðüåý ºâ÷íèé ¿åèéí öýýæíèé õºíäèéä õèéñýí ìýñ
çàñàë
Öýýæíèé õºíäèéí èäýýò ºâ÷í¿¿äèéí ¿åä õèéñýí ìýñ
çàñàë

10

Óóøèã ãîë çàâñðûí õîðò õàâäàðò õèéñýí ìýñ çàñàë

11

Ç¿ðõíèé òºðºëõèéí ãàæèãèéí ìýñ çàñàë

12

Ç¿ðõ ¿íõýëöãèéí ìýñ çàñàë

13

Ãîë ñóäàñ áóñàä òîì ñóäàñíû

14

Ñóäàñíû áóñàä

15

Õºõíèé õîðò õàâäðûí òºãñ

16

Õºõíèé áóñàä

17

Óëààí õîîëîé, õîäîîäíû àìñðûí õîðò õàâäàðò
õèéñýí

18

Öýýæíèé õºíäèéí áóñàä

19

Õîäîîäíû õîðò õàâäðûí ìýñ çàñàë

20

Õîäîîäíû øàðõëààíû ìýñ çàñàë

21

Ýëãýíèé ìýñ çàñàë

22

Öºñíèé çàìûí ìýñ çàñàë

23

Äýë¿¿íèé ìýñ çàñàë

24

Èâýðõèé
Öî÷ìîã ìóõàð îëãîé

¯¿íýýñ 0-15 íàñòàé
õ¿¿õýä

Ìýñ çàñëûí íýð

Ìýñ çàñàë
õèéëãýñýí

ÝÌÒ-201.19 Ìýñ çàñëûí ¿éë àæèëëàãàà 2011,11 ñàð

1

2

Ìýñ çàñëûí
äàðààõ õ¿íäðýë

Á¿ãä

¯¿íýýñ
0-15
íàñòàé
õ¿¿õýä

3

4

Õàãàëãàà

Òºëºâ ßàðàëëºãººò
òàé
5

6

1

1

4

4

2

2

9

1

1

46

37

9

25

9

7

2

26

60

1

59

51

71

122

0

0

0

ÝÌÒ-201.19 Ìýñ çàñëûí ¿éë àæèëëàãàà (¿ðãýëæëýë)

À

¯¿íýýñ: 0-15
íàñòàé õ¿¿õýä

Ìýñ çàñëûí íýð

ì/ä

Á

Îíîøëîãîîíû ëàïðîòîìè ( áèîïñè îðíî)

27

Íàðèéí, á¿ä¿¿í ãýäýñíèé ìýñ çàñàë

28

Íîéð áóë÷èðõàéí ìýñ çàñàë

29

Õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòíèé áóñàä

30

Áººð àâàõ ìýñ çàñàë

31

Áººðíèé ÷óëóó àâàõ ìýñ çàñàë

32

Äàâñàãíû ìýñ çàñàë

33

Áººð øýýñíèé çàìûí áóñàä ìýñ çàñàë

34

Ò¿ð¿¿ áóë÷èðõàéí ìýñ çàñàë

35

Ýð áýëýã ýðõòíèé áóñàä ìýñ çàñàë

36

Áàãà ààðöãèéí õºíäèéí ìýñ çàñàë

Ìýñ çàñëûí
äàðààõ õ¿íäðýë

2

¯¿íýýñ :
0-15
Òºëºâ ßàðàëòà
íàñòàé ëºãººò
é
õ¿¿õýä

Á¿ãä

3

Õàãàëãàà

4

5

6

7

2

4

3

2

1

37

18

16

2

Ýìýãòýé÷¿¿äèéí áóñàä ìýñ çàñàë

38

6

6

Êåñàð ìýñ çàñàë

39

¯ð õºíäºëò

40

¯å ÿñ òàéðàõ

41

1

1

¯å ìº÷íèé áóñàä ìýñ çàñàë

42

Ìýñ àæèëáàðóóä

43

9

4

Äàâòàí õàãàëãàà /ðåëàïðîòîìè/

44

2

Áóñàä

45

4

Ä¿í

46

181

Äóðàíãèéí
ìýñ çàñàë

6

Õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòíèé äóðàíãèéí ìýñ
çàñàë

47

Øýýñ áýëãýñèéí ýðõòíèé äóðàíãèéí
ìýñ çàñàë

48

Ýìýãòýé÷¿¿äèéí äóðàíãèéí ìýñ çàñàë

49

Áóñàä

50

10

5
2

0

0

0

1

3

89

92

6

4

2012 îíû 11-ð ñàðûí 01- ààñ 2012 îíû 11- ñàðûí 30-íû ºäðèéí ëàáîðàòîðèéí ìýäýý
Ýìíýëç¿é

¯ç¿¿ëýëò

ì/ä

Ãåìàòîëîãè

Öóñíû á¿ëýãíýë

Õîäîîäíû
ø¿¿ñ/ºòãºí

Öºñ

׺ìºã

Òàðõè íóãàñíû
øèíãýí

Øýýñ

¯òðýýíèé
íààëäàö

Öýðíèé

Òðàíññóäàò,
ýêññóäàò

Áèîõèìè

Èììóíîëîãè

Ëåéêîãðàìì òîî

Áàêòåðèîëîãè,
ìèêðîáèîëîãè

Öèòîëîãè,
ãèñòîëîãè

Ñêàííåð

¯éë àæèëëàãàà

Ðàäèàèììóííû

ÄÎÕ/ÁÇÄÕ

Á¿ãä

À

Á
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11 sar

Øèíæèëãýý
õèéëãýñýí
õ¿íèé òîî

ÍÈÉÒ

Ðàäèî èçîòîï

Øèíæèëãýýíèé
òîî

1062

285

110

995

Ñòàöèîíàðò
Á¿ãä

2

726

384

137

552

3

1788

669

Àìáóëàòîðò

1

10620

1425

Ñòàöèîíàðò
Á¿ãä

2

7260

1920

3

17880

3345

1

28

32

3

28

32

1

280

160

3

280

160

0

0

0

Àìáóëàòîðò

1

1090

317

0

110

Ñòàöèîíàðò
Á¿ãä

2

726

384

0

137

3

1816

701

0

Àìáóëàòîðò

1

10900

1585

0

Ñòàöèîíàðò
Á¿ãä

2

7260

1920

3

18160

3505

Àìáóëàòîðò

Òºëáºðòýé
Àìáóëàòîðò
øèíæèëãýý
Ñòàöèîíàðò
õèéëãñýí õ¿íèè
Á¿ãä
òîî
Àìáóëàòîðò
Òºëáºðòýé
øèíæèëãýýíèé Ñòàöèîíàðò
òîî
Á¿ãä
Øèíæèëãýý
õèéëãýñýí
õ¿íèé òîî
Øèíæèëãýýíèé
òîî

0

247

0

0

110
137
0

247

210

1547

210

2985

210

0

0

1656
0

0

1244

293

486

129

709

195

487

165

6

1953

488

973

294

6

9313

648

522

177

0

134

5969

389

15282

1037

36

29

36

29

194

57

0

194

57

0

0

1280

322

0

512

136

0

0

0

709

195

0

487

165

6

0

0

1989

517

0

999

301

6

0

0

9507

705

0

548

185

0

0

0

0

5969

389

0

487

510

220

0

0

15476

1094

0

1035

695

4641

210

49

10

49

10

147

10

0

147

10

0

0

1044

220

0

0

552

0

247

0

0

1596

220

110

0

0

3132

220

0

137

0

0

1656

0

247

0

0

4788

0

0

0

487

510

110

1009

687

110

26

7

26

7

26

8

26

8

4948
3361

0

0

134

8309

268

26278
18438

0

0

268

44716

11

228

11

228

22

904

0

22

904

0

0

145

5176

0

0

0

3361

0

0

145

8537

0

0

290

27182

110

0

0

0

18438

110

0

0

290

45620

2

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

0

0

0

Ýì÷ î÷èõîîñ ºìíº íàñ
áàðñàí
Á¿ãä
0-5 ìèíóò
6-10 ìèíóò
11-15 ìèíóò
16- äýýø ìèíóò
Á¿ãä
0-10 ìèíóò
10-15 ìèíóò
16-20 ìèíóò
21- äýýø ìèíóò
Á¿ãä
0-15 íàñ
15-44 íàñ
45-64 íàñ
65-äýýø íàñ
Çîõèîìîë àìüñãàë
Êèñëîðîä ºãñºí
Ñóäàñ òàðèà õèéñýí
Áóñàä òàðèà õèéñýí
ÝÊÃ-èéí áè÷ëýã
Äîëãèîíîîð àâñàí
Õ¿ëýýí àâñàí òàëàðõàë
Öààøëàõ äóóäëãà
Çóñëàíãèéí äóóäëàãà

¹
Ýì÷
íàðûí
òîî

1
ÓÊIIÍÝ

Ãýíýòèéí
ºâ÷ëºëººð

228
134

228

55

228

Äóóäëàãà õ¿ëýýí àâààä
ãàðñàí

38
1

Áóñàä ýðõòýíèé öóñ
àëäàëò

2
6
5

Àéëä î÷ñîí õóãàöàà

228
105
66
40
17
228
28

2
1

13
49

Íàñààð àíãèëáàë

138
-

47
63
11

ÓÊIIÍÝìíýëýã

27
57

Áóñàä

Õîäîîä ãýäýñíèé
õÿìðàë

9

Äàðàëò èõñýõ

1

ÕÈÁÑ

Õîðò õàâäàð

25

Õàëäâàð÷ ºâ÷èí

Áººðíèé ºâ÷èí

ÎÐÇ

Ãóóðñàí õîîëîéí
áàãòðàà

Öî÷ìîã õàòãàëãàà

Õýâëèéí õºíäèéí
öî÷ìîã ¿ðýâñýë

4

Ãýíýòèéí
ºâ÷ëºëèéí á¿ðòãýë

Îñîë ãýìòýë

ßàðàëòàé äóóäëàãà

ÿéöýòãýñýí

¯ð ä¿íã¿é äóóäëàãà

Õ¿ëýýí àâñàí
äóóäëàãà

ÝÌÃ-ûí äàðãûí 1999.03.09 ºäðèéí 25 òîîò òóøààëûí 2-ð õàâñðàëò

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2
1

Ýðýãòýé
эмэгтэй

Ãàçàð äýýð òóñëàìæ
àâñàí

Ò¿ðãýí òóñëàìæèéí òîîöîî
2012 îíû 11 ñàð

56

Òîîíû ìàяãò ¹24

Ãàçàð äýýð òýýâýðëýõ ¿åä ¿ç¿¿ëñýí òóñëàìæóóä

26
98/130

Öàãèéí èíòåðâàë
Á¿ãä 8
228 9

1
2
3
4
5
6

9
9

10
9

11
10

Ä¿¿ðýã
Áàÿíç¿ðõ
Áàÿíãîë
Ñîíãèíîõàéðõàí
Õàí –Óóë
×èíãýëòýé
Ñ¿õáààòàð
Á¿ãä

12
17

13
9

14
10

15
8

16
13

17
11

18
19

19
7

20
16

21
17

22
13

23
9

24
2

1
9

2
6

3
4

62
49
18
39
27
33
228

Ìýäýý ºãñºí ……………………..
Õÿíàñàí …………………………

4
3

5
9

6
2

7
7

Ä¿ðñ îíîøëîãîîíû ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò

1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2012 îíû 9-ñàðûí 30
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

574

438

609

391

502

611

753

0

184

546

467

6
11

4
9

4
7

2
7

5
5

4
1

2
1

0
0

1
0

3
0

4
2

916

654

978

957

882

0

0

917

961

632

1379

8276

938

914

1135

1116

1072

865

0

509

660

412

548

8169

733

691

988

1028

888

605

771

296

393

875

861

8129

Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
/Ñýëýíãý/
Õîëòåð /Ñýëýíãý/
Эмийн ñîðèë
Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
/Îþóíöýöýã/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Пүрэвсүрэн/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Дашдулам/
Õýò àâèà îíîøëîãîî
/Óõíàà/
Äîïëåðãðàì
Ðåíòãåí õàðàëò
Ðåíòãåí çóðàã àâàëò
Ôëþðãðàì
Óÿí äóðàí
Ñïèðîãðàìì
Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã
Сонсголын бичлэг

14

13

16

17

25

0

0

0

0

0

0

53
599
0
1143
226
11
0
12

60
206
0
752
169
6
4
2

73
231
0
1299
256
12
0
4

83
376
0
927
240
27
0
1

19
375
0
1015
259
10
0
6

12
225
0
840
197
2
0
3

0
78
426
564
187
4
0
0

52
64
727
818
126
3
0
2

279
19
651
772
73
2
0
8

421
58
881
1023
207
1
0
2

441
46
875
783
298
0
12
2

ÍÈÉÒ

5236

3922

5612

5172

5063

3365

2786

3514

4003

5061

5718

Ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýã
Õýò àâèà îíîøëîãîî
Óÿí äóðàí
Äîïëåðãðàì
Ðåíòãåí õàðàëò
Ðåíòãåí çóðàã àâàëò
Ôëþðãðàì
Ñïèðîãðàìì
Òàõèíû öàõèëãààí áè÷ëýã
Сонсголын бичлэг
ÍÈÉÒ

1507
1685
226
53
599
0
1143
11
0
12
5236

1105
1618
169
60
206
0
752
6
4
2
3922

1598
2139
256
73
231
0
1299
12
0
4
5612

1357
2161
240
83
376
0
927
27
0
1
5172

1394
1985
259
19
375
0
1015
10
0
6
5063

616
1470
197
12
225
0
840
2
0
3
3365

756
771
187
0
78
426
564
4
0
0
2786

917
805
126
52
64
727
818
3
0
2
3514

1146
1053
73
279
19
651
772
2
0
8
4003

1181
1287
207
421
58
881
1023
1
0
2
5061

XII

5075
35
43

85
1493
2277
3560
9936
2238
78
16
42
0

1852
1409
298
441
46
875
783
0
12
2
5718

ÍÈÉÒ

49452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

13429
16383
2238
1493
2277
3560
9936
78
16
42
49452

Àìáóëàòîðè, ïîëèêëèíèêèéí ýì÷ íàðûí èäýâõòýé õÿíàëò 2012.11 ñàð

.

ì/ä

¯¿íýýñ:
Òàéëàíãèéí ýõýíä
áàéñàí

Øèíýýð õÿíàëòàíä
àâñàí

Õÿíàëòààñ
ãàðñàí á¿ãä
Ýäãýðñýí

À

1

2

5

6

Á
a

Цолмон /òóñãàé/

a

Сайнтөгс /òóñãàé/

a

9

0

9

Äîëãîðìàà /òóñãàé/

a

11

0

11

̺íõòóÿà /ÕÁÝÑ/

a

0

0

0

Бямбадолгор /Óóøèã/

a

41

̺íõñàéõàí /ÕÁÝÑ/

a

58

1

Ï¿ðýâæàë /Öóñ/

a

18

3

Ариунтуяа /Äîòîîä ø¿¿ðýë/

a

295

2

5

4

Òàéëàíãèéí
ýöýñò áàéãàà

Байгалмаа/òóñãàé/

10

3

Øèëæñýí

Íàñ
áàðñàí

5

7

5

7

0

5

0

41

0

59

0

21

4

4

291

Ñýëýíãý /Ç¿ðõ/

a

27

0

27

Оюунцэцэг /Ç¿ðõ/

a

48

0

48

Äîòîð

1

522

Õ¿¿õýä

2

27

Ìýñ çàñàë

3

22

2

×èõ õàìàð õîîëîé

4

5

0

Ãýìòýë

5

0

0

Í¿ä

6

56

6

9

5

0

4

0

2

5

519
27

2

20
5
0

5

53

Ø¿ä

7

13

0

13

Ýð¿¿ í¿¿ð

8

0

0

0

Õàâäàð

9

0

0

0

Íåôðîëîã

10

35

1

0

36

2

Óðîëîã

11

20

Ìýäðýë

12

41

0

41

Ñýòãýö ýìãýã

13

0

0

0

Õàëäâàðò

14

0

0

Ýìýãòýé÷¿¿ä

15

34

Àðüñ, õàðøèë

16

ÍÈÉÒ
Á¿ãä

23

4

0

1

1

1

21

0
1

37

0

0

253

9

9

9

0

0

253

775

15

18

14

0

4

772

Багана: Хяналтаас гарсан бүгд 3=4+5+6
Багана: Тайлангийн эцэст байгаа 7=1+2-3
Мөр: Бүгд 23=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

Клиникийн II Нэгдсэн Эмнэлгийн гемодиализийн мэдээ
Улаанбаатар хот

1 Диализын тоо /хүн/
2 Сианс /тоо/

2012
1
3
28

2
4
47

3
9
65

4
8
72

5
9
95

6
9
86

7
9
94

8
12
38

9
14
130

10
23
190

11
24
166

12 НИЙТ
124
1011

Мэдээгүйжүүлэгийн ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò

2012 он
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ÍÈÉÒ

1 Ерөнхий унтуулга

52

47

83

85

56

46

41

36

33

39

48

566

2 Нугасны мэдээгүйжүүлэг

85

86

139

104

111

104

107

105

108

116

118

1183

3 Перидурал мэдээгүйжүүлэг
4

0

Перидурал гуурстай
мэдээгүйжүүлэг

1

5 Сакрал мэдээгүйжүүлэг

4

2

6 Амбулаторийн мэдээгүйжүүлэг

4

2

7

1

2

3

2

3

2

2

1

2

18

7

7

3

1

1

1

1

2

30

5

5

2

1

3

2

2

3

29

3

3

9

222

Хэсгийнээс ерөнхийд шилжсэн

8 Өвдөлт намдаалт /төвд үйлч/

45

34

20

15

20

14

19

14

12

20

9 Плазмофарез
10 ЭДВ
ÍÈÉÒ

0
8

9

198

181

243

14

18

19

18

9

6

8

8

232

202

190

190

170

164

187

193

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

117
0

2051

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful