POGLAVJA IZ KOGNITIVNE PSIHOLOGIJE IN PSIHOLOGIJE OSEBNOSTI

Podiplomski študij psihologije

Teorije inteligentnosti Pregled vsebine
n n n n n n n n

Koncept sposobnosti in inteligentnosti Klasične teorije Novejše teorije Sekundarni faktorji inteligentnosti: Gf in Gc Najnovejše teorije: CHC, Gardner, Jensen, Sternberg, Perkins Modeli multiple inteligentnosti: Gardner, Buzan, Keene Kognitivni pristopi Drugi modeli

Pojem sposobnosti Pojem inteligentnosti
n n n

Zgodnja pojmovanja Od Galtona do Bineta Definicije inteligentnosti Predznanstvena pojmovanja Pojem sposobnosti v evolucijski teoriji Vrste sposobnosti – umestitev inteligentnosti
Francis Galton
n n n n

Zgodnja pojmovanja inteligentnosti
n n n

Od Galtona do Bineta
n

zanimanje za sposobnosti fiziološki koncept inteligentnosti (hitrost možganskih procesov) neposredno merjenje
reakcijski in asociacijski časi

n

McKeen Cattell, Wissler
n

testno merjenje teoretski in operacionalno psihometrični koncept (inteligentnost je to, kar meri moj test)

n

Alfred Binet
n

Definicije inteligentnosti
n n n n

Inteligentnost kot sposobnost prilagajanja n prilagajanje novim situacijam, iznajdljivost Inteligentnost kot sposobnost mišljenja in reševanja problemov n inteligentnost kot sposobnost abstraktnega mišljenja (Terman) Inteligentnost kot sposobnost učenja Inteligentnost kot hitrost in točnost predelave informacij Širjenje koncepta inteligentnosti n praktična inteligentnost, socialna inteligentnost, čustvena inteligentnost, moralna inteligentnost, umetna inteligentnost Kulturni kontekst pojmovanja inteligentnosti

n

n

nasičene z g faktorjem n n matrični tip PM. kot korelirajo z drugimi testi kaj povzroča korelacije med testi n je en g faktor edina možna razlaga? n možnost metodološkega artefakta? Korelacijska matrika in g faktor Noogenetski zakoni n n n zakon izkustva (razlike v opažanju tega. ki so relativno neodvisni revidirana slika: nekateri testi korelirajo med seboj visoko.glava) n podobnost. Domino test… Thurstoneov model n n Louis L. medtem ko so korelacije z drugimi bistveno nižje končni zaključek: skupinski faktorji korelirajo med seboj – torej moramo računati tudi na g faktor n vendar v tem primeru g-faktor pojasni bistveno manj variance kot v Spearmanovem primeru Testne naloge n Skupinski faktorji sir Cyrill Burt (1883-1971) (1949) Integracija n . 1927) n faktoriziral več testov n visoke korelacije med testi n skupni faktor prisoten pri vseh n pri vsakem ostaja nekaj neodvisne variance n vendar določeni testi korelirajo med seboj više. kar je v zavesti: ideje) zakon odnosov (odnosi med idejami: telo . Thurstone (1887-1955) teorija primarnih (skupinskih) faktorjev n v n w n n n p n s n m n i (r) Korelacijska matrika in skupinski faktorji Teorija skupinskih (primarnih) faktorjev n n n n n n Louis L. kar v neki kulturi smatrajo za bistro (Gardner) Klasična teorija .Spearmanov model n n Charles Edward Spearman (1863-1945) teorija dveh faktorjev n n g faktor s faktorji n n Charles Edward Spearman (1904. spoj. Thurstone nekateri testi korelirajo med seboj. ki so v odnosu) Testne naloge. del/celota. medtem ko ne korelirajo s prvimi prvotni zaključek: obstajajo skupinski (primarni) faktorji inteligentnosti. enakost… zakon korelatov (miselne prvine. prostor. medtem ko z drugimi ne korelirajo drugi spet korelirajo med seboj.n inteligentnost je to. vzrok. čas.

ker je določen z manj parametri (v tem primeru 12 proti 16) Bifaktorski model pa omogoča. da govorimo o neodvisnih faktorjih (nekoreliranih. Cattell. Horn. 1986) Uganka: razvojna krivulja testnih rezultatov n Ni razložljiva z g-faktorjem. Carroll n n n n Raymond B. sen. neredundantnih) n Hierarhični ali bifaktorski model? n n n To je npr. prostorskih in drugih sposobnostih.n n n n afera korelacije Howard. ozke sposobnosti Raymond B. verbalne in prostorske sposobnosti korelirajo 0. Vernon. je ustrezen bifaktorski model Če pa je v g vsebovana skupna varianca verbalnih. Gc. g faktor interpretiran kot velikost možganov in je ostalo stvar neodvisnih nevromodulov.kristalizirana inteligentnost – širina in globina splošnega znanja Gq – kvantitativna sposobnost – zmožnost razumevanja in ravnanja z numeričnimi simboli in pojmi Gv – vizualizacijsko procesiranje – razumevanje prostorskih odnosov Ga – slušno procesiranje – razumevanje in razločevanje slušnih vzorcev in odnosov Gs – hitrost procesiranja – zmožnost hitrega pozornega reševanja in vzdrževanja pozornosti (pri relativno lahkih nalogah) Gsm – kratkoročni spomin – zmožnost ohraniti in uporabiti niz informacij v kratkem časovnem intervalu Glr – dolgoročno pomnenje – zmožnost prenosa gradiva v stalni spomin in poznejšega priklica Grw – branje in pisanje – bazična zmožnost branja in pisanja in kompleksne zmožnosti branja ter pisnega izražanja misli CDS – hitrost pravilnega odločanja – zmožnost hitrega reševanja (pravilnega ali nepravilnega) . John Carroll (CHC) Sekundarni faktorji “seciranje” g faktorja n kar 4 g faktorji namesto enega n Gf. Gv. (1905-1987) (1950) Hierarhični model je učinkovitejši (bolj parsimoničen). imamo opravka s hierarhičnim modelom. ki po 16. široke. letu upade Rešitev: n Gf + Gc Gf in Gc n n n Sekundarni in primarni faktorji Po sledovih Gf in Gc: Horn n n n n n n n n n n Gf . John Horn (1966. to ustreza bifaktorskemu modelu Če je npr.60. John Horn. Cattell. F n zadnja varianta (Horn): 9 in 10 generalnih Carroll n teorija treh plasti n g. Conway Philip E. bolje pri regresijskih analizah Če npr. če ne korelirajo.fluidna inteligentnost – presojanje v novih situacijah Gc . je boljši hierarhični model Med modeloma je torej tudi konceptualna razlika n n n Diferenciacija n n Joy P. Guilford 3D model intelekta n n nehierarhičen! (zakaj nas spominja na Mendeljejevov periodni sistem elementov?) n n n operacije vsebine produkti 3D model intelekta Modernizem: Cattell.

kristalizirana inteligentnost Gy. pri spominu: asociativni spomin. široka vidna percepcija Gu. šolska uspešnost. 1981. splošni spomin in učenje Gv. N. IL: Riverside n Intelligence Test Desk Reference: Gf-Gc Cross-Battery Assessment (McGrew & Flanagan. široka sposobnost priklica besedna fluentnost Gs. Itasca. 1994) kategorizirata posebej n V Carrollovem modelu pod Gc Merjenje CHC n Woodcock.Carroll n John B. 1993. teža možganov. široka slušna percepcija Gr.) n kot reifikacija ali artefakt (Gould. široka brzina procesiranja hitrost procesiranja (točnega in netočnega) npr. obseg spomina and vizualni spomin II široke sposobnosti n I ozke sposobnosti n Razlike Horn & : Carroll n n n n G-faktor n Horn in Cattell ga eksplicitno ne postavljata v model n Carroll ga eksplicitno postavlja v model Kvantitativne sposobnost n Horn in Cattell jih dajeta v posebno kategorijo (gq) v novi. široke. 1999) teorija multiplih inteligentnosti n model 7 inteligentnosti n model 8 inteligentnosti n spiritualna? . genetski.. 1996) n n n reanaliziral 460 podatkovnih baz teorija treh plasti (treh stratumov) g.faktor n n Hierarhija. široka kognitivna brzina hitrost točnega procesiranja Gt. razširjeni verziji modela n Carroll jih vključuje v Gf Branje in pisanje n Horn in Cattell v razširjeni verziji (prispevek Woodcocka. reakcijski časi.. (2001). evocirani potenciali. K. razvojni g. saj korelira z obilico eksternih znakov inteligentnosti. 1998. vse spremenljivke pozitivno korelirajo (prvi faktor ni nujno generalni faktor) toda: kako v tem primeru interpretirati pozitivne korelacije? ne more biti artefakt. nevroznanstveni. Carroll (1993. artefakt? n kot primarni skupni faktor (pojasnjuje VEČ variance) kot sekundarni ali terciarni faktor (pojasnjuje MANJ variance) matematični konstrukt vzet kot realnost artefakt pozitivnih korelacij “positive manifold”.Modernizem .. tudi s številnimi. 1996. R. Woodcock-Johnson Battery--Third Edition (WJ III). Schoneman. fluidna inteligentnost Gc. ki niso psihometrične narave (npr. reifikacija. & Mather. McGrew. 1992) n n n n n Postmodernizem n n Howard Gardner (1983.. ozke sposobnosti n n III najširše sposobnosti n n n n n n n n n n n n g faktor Gf. 1998) Dokazi za CHC teorijo n Strukturni. kriterijski. epizodni spomin.

Sternberg n n Robert J. ki jo merijo testi Primer (Spearman . Raymond Keene n 10 inteligentnosti n n MIQ (Multiple Intelligence Quotient) Teorija MI (Gardner 1983. 1993. matematika. Raymond Keene n 10 inteligentnosti g faktor ponovno n n n n Arthur Jensen (1994. razlikuje ljudi z višjo in nižjo sposobnostjo Postmodernizem: Buzan-Keene n Tony Buzan. Sternberg triarhična teorija n n n strukturna (komponentna) subteorija kontekstna subteorija izkustvena subteorija Triarhična teorija: sestavine n inteligentnost. J. 1999) MI . pro et contra n n n n n n n n n empirična podpora za posamezne tipe inteligentnosti medkulturne študije (navigacija) možganske poškodbe n prizadenejo določen tip.ocena.Sternberg) Triarhična teorija: izkustvo n zmožnost novega vpogleda . drugih ne razvitost kakega tipa pri umsko prizadetih n avtizem (npr. da g faktor obstaja n psihometrični n statistični n genetski n fiziološki g faktor največ prispeva k dedni komponenti inteligentnosti n g faktor razloži tudi 4 multiple inteligentnosti po Gardnerju (ostale ne sodijo na področje umskih sposobnosti) Sinteza: R. 1998) zavračanje kritik g-faktorja n vedno ga najdemo na samem vrhu hierarhije dokazi.n koliko še? so vse enako nujne? Tony Buzan. spomin) n idiot savant so vse MI neodvisne? n neodvisnost pravilo ali izjema? so enako pomembne za preživetje? arbitrarnost seznama MI sposobnosti ali talenti? ni procesnih analiz n kaj npr.

Naglieri. 1998) Druge perspektive (Rea. iznajdljivost. Lunneborg Newell. Frost. & Kirby. Lunneborg Parelelno procesiranje: PDP n A. prilagajanje Sinteza: teorija prave inteligentnosti n n Perkins (1995) Trije temeljni vidiki inteligentnosti n n n n n n Nevralni Genetsko pogojen. Hunt. B. Perkins. E. 2001. McClelland Cole n n n n Kognitivno procesni pristop n E. nenaučen (slično Gf) Izkustveni Organizacija znanja (slično Gc) Refleksivni Vloga strategij spomina in reševanja problemov. C. Simon. Chiu. 1990) PASS teorija (Das. Frost. spominja na konstrukt metakognicije ali kognitivnega monitoringa Onstran IQ in g n n n Kako daleč sežeta g in IQ? Inteligentnost: psihometrični ali kognitivni konstrukt? Druge inteligentnosti: n n n n emocionalna praktična socialna moralna n Vloga inteligentnosti v življenju Kognitivni pristopi Praktična inteligentnost n Bioekološka teorija (Ceci. Naglieri & Kaufman. 2001) Vloga inteligentnosti v življenju Futurizem? n n n n n n n n n Kognitivni pristopi n Cronbach Hunt. 1995.Triarhična teorija: kontekst n bistrost. N. Shaw n generalna teorija reševanja problemov (pravila in strategije inteligentnega reševanja) . Ritchhart. Mayer. 2001) Implicitne teorije inteligentnosti (Dweck. Simon Rumelhart. & Salovey. 2001. 2001) Socialna inteligentnost SQ Moralna inteligentnost (Coles. 1995) Emocionalna inteligentnost (Goleman. 1997. Caruso. A. H. Hass. C. Newell. 1994. Pfeiffer. & Hong.

E. is an essential component of intelligent behavior and can be assessed by appropriate tests. the second provides for simultaneous and successive information processing. & Kirby. toda: n poudarek na vlogi kognitivnih procesov PASS n planiranje n pozornost n vzporedni procesi n zaporedni procesi Merjenje n DN CAS (Das-Naglieri Cognitive Assessment System) Implicitna in inkrementalna inteligentnost n n Dweck & Leggett (1988) inteligentnost . simultaneous and sequential) are assessed by an examiner regardless of the modality (auditory or visual) or mode of presentation/responses (verbal or non-verbal). Naglieri & Kaufman. Rumelhart. E.” “ n n n Das. yet each makes a unique contribution to cognitive activity within the socio/cultural context (called "the base of knowledge"). 1990. Cole n vpliv kulturnega konteksta n poleg kognicije moramo upoštevati tudi kulturni kontekst reševanja problemov. metacognition. attention. Naglieri.fiksna entiteta ali potencial. kontekst v katerem predelujemo informacija Bioekološka teorija (Ceci. 1999) n n n inteligentnost je odvisna od kulturnega konteksta testni dosežki so povezani predvsem s šolanjem praktična in akademska inteligentnost sta dokaj neodvisni druga od druge n “matematika” v šoli in življenju Teorija PASS n n The PASS model is based on Luria's idea of the tree functional unit of the brain: the first functional unit provides for arousal/attention. McClelland n dosedanje teorije predpostavljajo serialno reševanje n paralelno. 1994. Planning processes (which include self-monitoring. ki ga lahko inkrementalno uresničujemo? n cilj: dosežek ali učenje . J. All three units are related.g. simultano procesiranje n več tipov predelave informacij poteka hkrati n teorija paralelno distribuiranega procesiranja n nevronske mreže M. and problemsolving strategies) provide the individual with the means to utilize simultaneous and successive processes for tasks that are the focus of attention. being subject to conscious (e. verbal) control of the individual. L. and the third for the control of attentional and informational processes in order to achieve desired goals. “ “The book shows that sustained and selective attention. 2001 n PASS teorija n priznava obstoj kapacitet. Components of the PASS model (planning.n n D.

Lunneborg. New York: Bantam. Ree. 1948. Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence.. The mismeasure of man (pp.. F. Howe. ..n reševanje problemov je odvisno od implicitnih teorij n atribucije.. J. M. H. IQ gains over time. (1995). pp. Urbach. & Flynn. Gould. W. (1998). & Emslie. Ed. J. Carroll. T. Baltimore: Williams and Wilkins. 617-623. A. American Psychologist. Davidson. Buchsbaum. L. (1997). Sternberg. R. J. P. and D. R. D. Sternberg Triarchic Abilities Test. 21. Campbell. New York: Academic Press. (1990). and peripheral nerve conduction velocity. Psychological Review 97:404-431. J. Flynn. D. The Development of Intelligence in Children. Just. F. Human Cognitive Abilities: A Survey of Factor-Analytic Studies. C. (1993). C. Brody. J. I. Ceci. What is Intelligence? Contemporary Viewpoints on its Nature and Definition. P. A.. A. Siegel. 201-293. The mean IQ of Americans: massive gains. In G. (1996). Acton. H. Sternberg. Simon. 206 . R. R. B. Williams. Tuddenham. Sternberg. R. New York: Academic Press. Cambridge. I. A. Psychometric Monographs 1. K. Innate talents: Reality or myth? Behavioral and Brain Sciences. Cronbach. In R. S.. 99-135. The real error of Cyril Burt: Factor analysis and the reification of intelligence. Haier. H. 1996. (1977). J. A. Sternberg. C.. L. J. Duncan. S.. A. London: Macmillan. 235-259. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Massive IQ gains in 14 nations: what IQ tests really measure. Intelligence and inspection time: achievements. U. Child Development 60:1239-1249. Unpublished test. NJ: Erlbaum. J. S. J. Psychological Review 97:404-431.. 86-89. Bower. F. Flynn. J. (1983).. C. Vernon. Intelligence. Intelligence. ki ga lahko z učenjem in prizadevanjem izboljšamo n vpliv na samopodobo in samospoštovanje Reference n n n n n n n n n n n n n Binet.. W. Ed.. B. J. H. Estes. Jorgensen and K. Dickens. Shell. Sternberg (ed. Pack. Neisser. Thurstone. Cohen. E. and J. 1992. 1984. K. R. K. Boykin. 409-449. Haier. 1990. New York: Basic. & Schroeder. Intelligence 12:199-217.. T. W. Halpern. (1994). K. 1970. N. Encyclopedia of Human Intelligence. J. Salovey. (1996). J. Psychological Bulletin 101:171-191. New York: Cambridge University Press. Frost. F.. and Personality 9:185-211. R. Posner. J. Current Directions in Psychological Science. Progress and degeneration in the 'IQ debate. Hunt. Hillsdale.. (1992). (1995). L. S. C. New York: Norton. 1990. 2nd ed. Cognition. J. (1988). and M. Knowledge and Cognition. Just and P. 1. Intelligence 18:127-132 . 87-122. Flynn. Gardner. R. J. and M. R. (1985). A.. W. Detterman. Sensory discrimination as related to general intelligence. Metaphors of Mind: Conceptions of the Nature of Intelligence.. NJ: Erlbaum. (1938). Nickerson. N. (1996). 271 . R. Psychological Bulletin 95:29-51. Spearman. L. Soldier intelligence in World Wars I and II. Tang. Mori. and M. B. W. American Psychologist.. The Abilities of Man. 399-442. J. Wagner. dodatno Brody. pp. M. Inquiry into Human Faculty and its Development. pp. Thinking and Problem Solving. interpretacije dosežkov n n n odziv na neuspeh pripisovanje končni sposobnosti ali dosežek. American Psychologist 51:77-101. Neisser. J. N. 1-4. 1987. Intelligence: Knowns and unknowns. The teaching of thinking and problem solving. (Originally published in 1905. Deary. Learning Theory and Mental Development.. vol. The role of nutrition in secular increases in intelligence. S. (1992). T. (1996). M. Age versus schooling effects on intelligence development.. Jensen. Mayer. intelligence. San Diego: Academic Press. Sternberg. J. Jr. A. 25. N. Peripheral nerve conduction velocity. J. M. A neural basis for general intelligence. Shell. R. Testing common sense. S. Loehlin. Eds.. J. Intelligence: knowns and unknowns. & Stough. S. Hereditary talent and character. and T. J. J. Current Directions in Psychological Science. J. & Wagner. H.. Newell. J. T. C. (1974). Boykin. Journal of Educational Psychology 12:123-147. Boodoo.275. Height of conscripts in Europe: Is postneonatal mortality a predictor? Annals of Human Biology 22:57-67. 77-101." objectively determined and measured.). 23. Intelligence 16:415-426. Sternberg. NJ: Ablex. Psychometrics. Intelligence and inspection time: Achievements. Psycoloquy.. New York: MacMillan. H. Personality and Individual Differences 11:273-285. C. J. Intelligence. R. prospects. Science. (2001). Information Processing. H. Précis of The g factor: The science of mental ability. Intelligence 8:273-288. R. Sternberg.. Primary mental abilities. (1865). C. 10(023). and Analogical Reasoning: The Componential Analysis of Human Abilities. Gardner. 346-369. Kolodny. (1927). 29. A. New York: Academic Press. Emotional intelligence. J. American Psychologist 50(11):912-927. (1923 edition reprinted in 1973 by Arno Press. R. American Psychologist 3:54-56. (1916). London: Macmillan. Hunt. and problems. A. R. and R. Bouchard. Sternberg. F. 195 . L. D. Ceci. 1989. and public perception. reaction times. A. A. Brody. Buchsbaum... Cortical glucose metabolic rate correlates of abstract reasoning and attention studied with positron emission tomography. Deary. Boodoo. and P. Lynn. Ramey. and P. and C. I. In S. E. In R. Spearman. Urbina. M.. J. Child Development 65:684-698. & Urbina. Gregg. 51. (1974). 129-157. 289.. (1904). Browning. D. and problems. 25-52.. F. 51.' British Journal for the Philosophy of Science. New York: Cambridge University Press. and N. J.. (1993). Perloff. The g-ocentric view of intelligence and job performance is wrong. (1993). F. (1973). G. (1986). Effects of early intervention on intellectual and academic achievement: a follow-up study of children from low-income families. M. and J. The Nature of "Intelligence" and the Principles of Cognition. Imagination. Ed. S. D. Reference. Emotional Intelligence. Psychological Review 74:392-409. 457-460. W.. I. London: Macmillan. Cahan.. Hazlett. G. Heritability estimates versus large environmental effects: The IQ paradox resolved. Essentials of Psychological Testing. S. American Journal of Psychology. J. S. Intelligence. reaction time. W. Intelligence is the best predictor of job performance.. Gould. J. 264-350). J.. Wickett. D. Carroll. Perloff. prospects. Reference. Individual differences in cognition: a new approach to intelligence. What one intelligence test measures: a theoretical account of the processing in the Raven Progressive Matrices Test. J. 1995.. Rüdiger. H. Bor. Reflections on multiple intelligences: myths and messages. Macmillan's Magazine. (2001). F. (1995). Michaelsen. A. 599-608.. 1994. Horvath.. R. R. J. Schmidt.209. New York. Goleman. F. Halpern. J. U. Sternberg. N.) Carpenter. 318-327. Abel. (1990). R. Ceci. Psychological Review. (1921). J. P. Mass: Harvard University Press. (1994). R. R. dodatno Galton. Intelligence.. (2000). On Intelligence: A Bioecological Treatise on Intellectual Development. 157-166. & Earles. New York: Cambridge University Press. New York: Harper and Row. A.) Spearman. 7. Loehlin. (1883). Bouchard.. J. J. Quote the raven? Nevermore! In L. 24. American Psychologist 51(6):599-608. Expanded edition. & Sloboda. A. "General intelligence.. What one intelligence test measures: a theoretical account of the processing in the Raven Progressive Matrices Test. J. Carpenter. C. 108. A. (1990). S.. and C. 2. J. Wu. G. 1994. Hillsdale. E. J.. and intelligence: an attempt to replicate Vernon and Mori. nadaljevanje n n n n n n n n n n n n n n n "Intelligence and its measurement": A symposium. R. P. Second Edition. Vernon. Galton. J. Reference. Chronometric analysis of classification. Norwood. Stough. Mitchell. (1923). (1999). Phi Delta Kappan 77:200-203. M. 15. and C. Herzog. Sternberg and S. R. (1967).. 1996. M. (1992).216. P. Ahmed. R.. Nuechterlein.. pp. 263-271. (1970). The Psychology of Learning and Motivation. Intelligence and changes in regional cerebral glucose metabolic rate following learning.

2. Philip Rushton.edu/htmls/othersrv/isar/homepage.htm .theatlantic. is teaching at the U of Western Ontario.article by Robert Sternberg in response to the controversial book “The Bell Curve” http://www.org/index.edu/psychology/webintelligence.interesting site on the estimated intelligence of famous geniuses 13. http://www. http://home8.site on multiple intelligences 8. 15. Sad but true.swipnet. 3.html .se/~w-80790/Index.skeptic.org/ .html .queendom.article by Howard Gardner on “The Bell Curve” http://www.com/specialissues/1198intelligence/1198gottfred.here's one of the better pages on eugenics.com/im.eugenics.Atlantic Monthly article by Howard Gardner on intelligence.an interactive map on intelligence theory. Assessment http://www. assessment and its development over time. by the way. http://www.html#link2 chapter defending G as a measure of general intelligence.htm .org/print/V6/20/gardner-h.newswire.indiana.html . Eugenics http://www.queendom.tjhsst. http://www.good web portal to info on intelligence 7.eiconsortium. http://www.htm .htm .html a copy of the news release and a good timeline of events in Alberta. Scary stuff.Internet Intelligence http://www. 9.html .html .com/iq2. http://www.online intelligence test 12. http://www. http://www. interactive guide to intelligence and personality assessment.com/03. .edu/~intell/map.emotional intelligence in schools 6.com/emotionaliq.org/learn/school.edu/Psych/ch11/11. It's still alive and well.htm .good site on emotional intelligence 4. http://www.net .online emotional intelligence test 11.An Introductory.html .ferris.sciam.3.EQ consortium and summary of research 5.vanguard.It’s still happening today! Eugenics as a vehicle for academic/scientific racism.com/issues/99feb/intel. http://eqi. mentioned on the first page.prospect.connected. http://www.htm .html . http://www. This institute studies/monitors academic racism.ca/releases/November1999/02/c0714.fm-sternberg-interview.surfaquarium.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful