You are on page 1of 3

B.24. PLEN TZIA

B.24.1. HIRIGUNE HISTORIKOA / CASCO HISTÓRICO

B.24.1.1. Santa Maria Magdalena eliza

Zuzendari tza: José Ángel Fernández Carvajal Finan tzazioa: Parrokia

B.24.1.1. Iglesia Santa María Magdalena

Dirección: José Ángel Fernández Carvajal Financiación: Parroquia

Intervention carried out by means of an archaeological monitoring process and subsequent excavation of buried elemen ts during the cleaning of the inside of Santa María Magdalena Church in Plen tzia. During the intervention, the previous parish cemetery was discovered, along with the 18 th century brickwork.

Plen tziako Santa Maria Magdalena elizaren ba- rruko aldean saneamendu sare berri bat eraiki tzeko proiektua aurkeztu zenez, lanen gaineko jarraipen ar- keologiko bat egin eta ondoren induskatu egin geni- tuen obren eraginpeko eremuak. Zehatzago adieraz- teko, Ebanjelioaren habeartearen luzera eta presbiterioko alde txiki batean jardun genuen lehe- nengo aldi batean; eta elizaren oinetan (goiko korua- ren azpian) eta Epistolaren habeartean bigarren aldi batean.

Esku-har tze par tzial honek aukera eman digu ba- rruko hilerrian hainbat aldi bereizteko, baina aldi be- rean erakina XV. mendearen erdialdera eraiki ostean hegoaldean egin zituzten handitze lan ba tzuen ingu- ruko galderak planteatzera eramaten gaitu.

Hasiera batean lehe nengo aldira bil tzen ditugu buztinean induskatutako hilobi kopuru garrantzi tsu bat eta estratigrafiaren ikuspuntutik hilobi hauekin harre- manetan dauden beste hilobi ba tzuk, seguru asko XVIII. mende hasierako hilerri antolamenduaren aurreko tenplu bateko «intra ecclesiam» hilerriari dagozkionak.

Lehen aldi honetako adibidea izan daiteke hobi soil baten formarekin buztinean induskatutako hilobia, iparraldeko lubakian aurkitua: bertan norbanako heldu bi egokitzen dira ahoz gora. Hobi bietako oinak ebaki egiten ditu 1738. urteko kaxadurako zimentarrirako lubakiak. Esan beharra dago Ebanjelioaren habearte honetan guztian ez genuela beste hilobi bakar baten arrastorik ere topatu.

Hala eta guztiz ere, oinarriko buztinean induskatu- tako hilobi edo bigarren mailako depositu hauetatik gehienak elizaren oinetan, goiko koruaren azpian, bururatutako lanetan zehar geratu ziren agerian; hain zuzen ere alde honetan hauteman ahal izan genuen XVIII. mendeko antolamenduaren aurreko parrokiako hilerri honen konplexutasuna.

Alde honetan eta buztinetan induskatuta hilobi ko- puru handi bat dokumentatu ahal izan genuen. Hilobi

ARKEOIKUSKA 09

Con motivo de la construcción de una nueva red de saneamiento en el interior de la iglesia de Santa María Magdalena de Plen tzia se ha realizado un con- trol arqueológico y posterior excavación en aquellas zonas que iban a ser afectadas por las obras. Más concretamente a lo largo de la nave del Evangelio y una pequeña zona del presbiterio en una primera fase; y en los pies de la iglesia (bajo coro alto) y nave de la Epístola en la segunda.

Esta intervención arqueológica parcial ha permiti- do documentar distintas fases en el cementerio inte- rior y ha generado algunas preguntas sobre las am- pliaciones meridionales realizadas al templo tras su construcción a mediados del XV.

A una primera fase se han adscrito, preliminar- mente, un buen número de sepulturas excavadas en la arcilla, y otras estratigráficamente relacionadas con ellas, presumiblemente pertenecientes al cementerio parroquial «intra ecclesiam» anterior a la ordenación cementerial de inicios del siglo XVIII.

Puede servir de ejemplo de esta primera fase una sepultura en fosa simple, localizada en la zanja norte y excavada en la arcilla, que posee dos individuos adultos en decúbito supino. Ambos enterramientos se encuentran cortados, en las extremidades inferiores, por la zanja de cimentación del encajonado de 1738. Destaca también que en toda esta nave del Evangelio no se han localizado indicios de otras sepulturas.

Sin embargo el mayor número de estas sepulturas excavadas en la arcilla base, o en depósitos secunda- rios, se ha localizado durante el transcurso de la obra en los pies de la iglesia, bajo el coro alto; y es en esta franja en la que se pudo observar la complejidad de este cementerio parroquial anterior a la ordenación del siglo XVIII.

En ésta zona se pudo documentar un gran núme- ro de sepulturas excavadas en la arcilla , muchas de

301

asko berrerabiliak izan dira, eta seguru asko kale eta lerroetan banatuta egongo zirela esan behar dugu.

Hilobi gehienek mendebaldeko horma dute erreferentzia nagusi, lerro berera bil tzen dira hilerriko banaketa ordenatuan, izan ere ez daude hormaren zimentarrirako lubakiak nahasita. Ai tzitik, sarbidea- ren hegoaldeko muturrean dokumentatutako hilobiak lubaki horrek nahasita daudela ematen du. XIX. men- de bukaeran, 1888. urtean, eliza honek aldaketa garrantzi tsuak bizi zituen, hormak eta estalkia berri- tzeaz gainera, tenplua «berreraiki» egin bai tzuten eli- zaren oinetan. Hilobien burualdeak nahasita ager- tzea egiazta tzen zaila den XIX . mende amaierako lanen erakusgarri izan liteke (horma atzera eramana. handi tzea eta beste ba tzuk), baina hori egiazta tzea zaila dela diogu burura eramandako obra zein den ikusirik.

Zerrenda txiki honetan ondo asko hautematen da nola zenduei lur emateko espazioa behin eta berriz erabili zuten. Hobi soiletan lau ehorzketa maila doku- mentatu ere ditugu. Lehenengoa buztinean induska- tutako bi hilobik osa tzen dute, bakoi tza bere norba- nakoarekin, eta haien gainean buztinezko maila bat heda tzen da, gizakiek egokitutako geruza. Buztinezko geruza honek, gerora burualde erdizirkularrak sorrara- zi bai tzituzten bertan, hurrengo ehorzketa mailaren oi- narriarenak egingo zituen.

Hain zuzen ere bigarren ehorzketa maila honetan ikusten da ondoen nola hilobiak behin eta berriz aprobe txatu zituzten, izan ere lau norbanako doku- mentatu ahal izan genituen hobi bakar batean.

Hilerriari emandako espazio hau behin eta berriz erabili zutelako erakusgarri da hilobien hirugarren mai- la, aurreko bien gainean egokitua, gaineko deposituan

ellas reutilizadas, y posiblemente distribuidas en calles y filas.

La mayoría parece disponerse en relación al muro occidental, en una misma fila dentro de una distribu- ción cementerial ordenada, ya que no se encuentran alteradas por la zanja de cimentación de esta estruc- tura. Sin embargo los enterramientos localizados en la franja más meridional de esta zona de acceso si pare- cen alterados por esta zanja. A finales del siglo XIX, más concretamente en 1888, la iglesia sufre una gran transformación en la que, además de otras reformas en los muros y en la cubierta, el templo se «reconstru- ye» en toda la zona de los pies. Esta alteración de las sepulturas en parte de sus cabeceras puede eviden- ciar esta reforma de finales del XIX (retranqueo del muro, ampliación, etc.) difícil de comprobar, por otro lado, dada la naturaleza de la obra practicada.

En esta reducida franja se evidencia un reaprove- chamiento continúo del espacio sepulcral. Se ha po- dido documentar hasta cuatro niveles de enterra- mientos en fosa simple. El primero lo evidencian dos sepulturas excavadas en la arcilla con sendos indivi- duos sobre los cuales se sitúan un nivel de arcilla en posición secundaria. Este nivel de arcilla, en el que in- cluso se crean posteriormente cabeceras semicircu- lares, sirve de base al siguiente nivel de enterramien- tos.

Es en este segundo nivel de enterramientos en el que se evidencia más profusamente el reaprovecha- miento continuado de las sepulturas, llegando incluso a documentarse cuatro individuos en una misma fosa.

Ejemplo también de esta intensificación del espa- cio cementerial es el tercer nivel de sepulturas, situa- do por encima de los dos anteriores, y que está for-

asko berrerabiliak izan dira, eta seguru asko kale eta lerroetan banatuta egongo zirela esan behar dugu.

Santa Maria Magdalena eliza. Ezk. Ebanjelioaren habeartean aurkitutako kaxaduraren xehetasunak. / Esk. Plentziako Santa Maria Magdalena elizaren oinetan egokitutako hilobien ikuspegi orokorra.

302

Iglesia Santa María Magdalena. Izda. Detalle del encajonado localizado en la nave del Evangelio. / Dcha. Vista general de los enterramientos en la zona de los pies de la iglesia de Santa María Magdalena de Plentzia.

ARKEOIKUSKA 09

etenik izan ez zuten ehorzketek osatua. Aldi honetara biltzen dira lotura anatomikoan ager tzen diren gorpuz- kinak, ondoan hezur zati isolatu ugari dituztenak. Buka tzeko, azken maila hau nahasi egiten dute aldi berean azpiko maila guztiak nahasten dituzten beste bi hilobik.

Hilobi hauek guztiak seguru asko aro modernoko antolamenduaren aurreko parrokiako hilerrikoak izan- go dira. Zenduak elizen barruko aldean hilobiratzeko joera XV. mendean zehar nagusitu zen, eta hala egiten jarraitu zuten XVIII. mendean zehar Bizkaiko eliza asko eta askotan dokumentatutako antolamendu berria na- gusitu zen arte.

Plen tziako Santa Maria Magdalena elizan 1738. urtean bururatu zuten antolamendu berria. Bestalde, hilobira tze horietatik lau Ebanjelioaren habeartean dokumentatu ahal izan genituen.

Elizaren iparraldeko hormari atxikirik, hilobi hauek landu gabeko harri irregularrez eginak dira, harriak ka- reorez batuak. Jangune batez hornitutako harrizko es- talkien parte handi bat kon tserba tzen dute.

Hilobi hauek guztiek bertan ehor tzitako azken nor- banakoen gorpuzkinak kon tserba tzen zituzten, eta gorpuzkin hauen mailaraino iri tsi bitartean betegarria ere induskatu ahal izan genuen, hezur zati ugari gorde tzen zituen betegarria. Hezur hauek garbiketa lanetatik etorriak izango dira seguru asko, hilobia gar- bitu egingo baitzuten zendu berriari leku egin baino le- hen. Eta hilobiak egokitu egiten zituztela erakusten digu oinaldean lotura anatomikoari eusten dioten he- zurrak agertu izana, aurreko ehorzketa batzuei dagoz- kien hezurrak bereizi ahal izana. Agerian utzitako nor- banakoak ahoz gora daude, besoak bularretan, eta batzuek ehun hondakinak, arrosario aleak, orra tzak eta txanponak gorde tzen dituzte.

Burura eramandako lane k kaxadura hau elizaren eremu oso zeha tz batean bereizteko aukera eman dute. Beraz, ez dakigu hilerriaren antolamendu berri honek zer luze-zabalera har tzen duen eraikinaren ba- rruko perimetroko beste zerrendetan.

Bukatzeko, ezin aipa gabe u tzi di tzakegu kontrol arkeologikoko lanetan zehar hautemandako elementu ba tzuk, etorkizuneko esku-har tze arkeologikoetan dokumentatu beharrekoak. Elizaren hegoaldean topa- tutako horma egitura baten eta erreten baten honda- kin apurrez ari gara.

Elementu hauek biak tenplua bera eraiki aurreko garaietako obrak izan daitezke, esate baterako lur ere- mua drainatzeko egiturak, edo zuzeneko lotura izan dezakete gure garaira arte iri tsi den eraikinarekin.

mado por inhumaciones continuadas en un mismo depósito suprayacente de manteado de enterramien- to. Esta fase alberga individuos en conexión anatómi- ca junto con un gran número de fragmentos óseos aislados. Finalmente este último nivel se encuentra al- terado por dos nuevas sepulturas que alteran todos los niveles infrayacentes.

Posiblemente todas estas sepulturas pertenecen al cementerio parroquial anterior a la ordenación mo- derna. Los enterramientos interiores se generalizan a toda la población a lo largo del siglo XV, continuando su uso hasta la ordenación documentada en gran parte de las iglesias vizcaínas a lo largo del siglo XVIII.

En Santa María de Plen tzia esta ordenación se realiza en 1738 y se han podido excavar cuatro de es- tos enterramientos situados en la nave del Evangelio.

Adosados al muro perimetral norte de la iglesia, estos cuatro encajonados estaban realizados en mampostería irregular unidos con argamasa de cal y conservaban gran parte de las piedras cimeras supe- riores labradas con rebaje.

Todas las sepulturas conservaban los últimos en- terramientos practicados en su interior y hasta la lo- calización de estos individuos se pudo excavar el re- lleno provisto con una gran cantidad de fragmentos óseos presumiblemente procedentes de las continua- das limpiezas realizadas con el objetivo de colocar al nuevo individuo. Prueba de estos acondicionamientos de las sepulturas es la localización, en la zona de las extremidades inferiores, de restos óseos en conexión anatómica perteneciente a anteriores inhumaciones. Los individuos exhumados se localizan en posición decúbito supino con los brazos sobre el pecho y con- servan en algunos casos restos de tejido, cuentas de rosario, alfileres y monedas.

Las obras realizadas sólo han permitido localizar este encajonado en un punto muy concreto de la igle- sia, no pudiendo observar la extensión de esta nueva ordenación cementerial en otras franjas del perímetro interior del edificio.

Por último cabe citar algunos elementos detecta- dos durante el control arqueológico que esperamos poder documentar en futuras intervenciones arqueo- lógicas. Se trata de los escasos restos de una estruc- tura muraria y una atarjea localizadas en el sector me- ridional.

Ambos elementos pueden formar parte tanto de anteriores momentos edificativos del propio templo como de drenajes u obras relacionadas con el edificio que ha llegado hasta nuestros días.

J.A. Fernández Carvajal

ARKEOIKUSKA 09

303