Oversigt over igangværende it‐projekter i staten  September 2012 

 

 

Statusrapportering for 1. halvår 2012 omfatter i alt 56 projekter, heraf 13 nye projekter og 43 gamle projekter.1 På grund af det forskellige datamateriale for nye og gamle projekter er der følgende forskelle i projektoversigterne og i de målepunkter, der viser projekternes udvikling: Målepunkter, nye og gamle projekter: Udviklingen i nye projekter måles på projektets nulpunkt versus projektets status for 1. halvår 2012. Nulpunktet for projekter mellem 10 og 60 mio. kr. fastsættes til den endelige direktionssag, der godkendes hos den ansvarlige offentlige myndighed forud for at projektet går i udbud. Nulpunktet for projekter over 60 mio. kr. fastsættes til projektets iværksættelsesaktstykke, der skal godkendes af Folketingets Finansudvalg. For gamle projekter har Digitaliseringsstyrelsen ikke kendskab til projekternes nulpunkt. Udvikling i de gamle projekter måles i stedet på projektets status for 1. halvår versus den forrige status. Til orientering er oplysninger fra statusrapporteringen 1. halvår 2011 ligeledes medtaget i overblikket. Målepunkter, tidsplan For nye projekter måles udviklingen i projektets tidsplan ud fra startdatoen for realiseringsfasen. For gamle projekter måles udviklingen i projektets tidsplan ud fra slutdatoen for gennemførselsfasen. Målepunkter, økonomi For nye projekter måles udviklingen i projektets økonomi på både projektudgifter, nettogevinster og nettonutidsværdi. Eftersom Digitaliseringsstyrelsen ikke har kendskab til de gamle projekters business cases, måles udviklingen i de gamle projekter udelukkende på projektudgifterne. Afsluttede projekter Statusrapporteringen for 2. halvår 2011 omfattede 73 projekter, heraf 71 gamle og 2 nye. Af disse 73 projekter er 29 projekter udgået fra statusrapportering ved. 1. halvår 2012, pga. tre årsager: 1. Projektet har afsluttet gennemførelsesfasen og er overgået til realisering af projektets gevinster; 2. Projektet er lukket uden realisering 3. Projektet er rescopet på en sådan måde, at det ikke længere er omfattet af reglerne om halvårlig statusrapportering. Bagerst i bilaget ses en oversigt over de 29 afsluttede projekter.

                                                            
1

 Det skal bemærkes, at to nye projekter ved statusrapporteringen 2. halvår 2011 indgik i den samlede statusrapportering og  rapporterede på samme måde som de gamle projekter. Disse to projekter indgår nu i statusrapporteringen for de nye projekter.  Endvidere skal det bemærkes, at projektet Nyt kundesystem fra Økonomi‐ og Indenrigsministeriet ikke var inkluderet i  statusrapporteringen 2. halvår 2011, men først er medtaget i statusrapporteringen for 1. halvår 2012.   

 

 

 

            Nye projekter startet efter 1. 1. 2011 

Læsevejledning til oversigt over nye projekter startet efter 1. 1. 2011
    Projektejende ministerområde   og institution   Kort projektresumé    Projektets samlede udgifter til anskaffelse  og udvikling herunder internt ressourceforbrug.  Angivelse af nulpunkt, nuværende status samt  eventuel afvigelse i pct. 

  Projektets navn          Projektets formål som  angivet i business casen                                  Projektets          nuværende fase i     it‐projektmodellen      Oplysninger om    projektets  sammenhæng    med relevant    program  /strategi                         

   

 

 

Projektets nettogevinster er  forskellen mellem to  fremtidige driftsscenarier  (bruttogevinster) fratrukket  projektets pris  (projektudgifter). Angivelse af  nulpunkt, nuværende status  samt eventuel afvigelse i pct.  Projektets fremtidige  udgifter og gevinster  tilbagediskonteres til  nutidsværdien. Projektet er  økonomisk rentabelt ved en  nettonutidsværdi over 0 

Data for opstart af projektets  realiseringsfase samt afvigelse  mellem de indmeldte datoer  (nulpunkt vs. 1. halvår 2012) 

Navn på projektets leverandører  og rådgivere angivet i vilkårlig  rækkefølge 

Projektets kvalitative begrundelse  for eventuelle afvigelser ift.  projektets økonomi og tidsplan            

Justitsministeriet Domstolsstyrelsen Projektnavn Video3 Formål Effektivisering Projektfase Anskaffelse Projektresumé Hovedformålet med projektet er at spare transporttid for rettens brugere og aktører ved at gøre brug af videokonference under retssagsbehandlingen, navnlig i fristforlængelsessager. Løsningen medfører, at man – i stedet for at skulle møde fysisk op i den ret, hvor dommeren sidder – kan blive koblet op til retten via videokonferenceudstyr et andet sted i landet, eksempelvis fra en anden ret, et arresthus eller fra en politistation. Det er endvidere et projekt om modernisering af arbejdsgange og har en lang række fordele af kvalitetsmæssig karakter. Status tidsplan (start realiseringsfase) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) 31-03-2015 31-03-2015 0 Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Fortroligt Fortroligt Nettogevinster (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 40,4 40,4 Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 12,5 12,5

Afvigelse (%) Fortroligt Afvigelse (%) 0% Afvigelse (%) 0%

Program/strategi Video3 er et itimplementerings- og forandringsprojekt på nationalt plan med en videokonferenceløsning på tværs af hele justitssektoren (domstolene, anklagemyndigheden, politiet og kriminalforsorgen).

Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan)

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier

Rådgivere Devoteam Deloitte

Juridisk bistand

Ikke-økonomiske gevinster (Video3) Gevinstnr. Status Gevinst 1 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Gevinst 2 Gevinst 3 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %)

Beskrivelse Understøtte digitale fremvisninger af bevismateriale under retsmøder, der afholdes i de retssale, hvor videokonferenceudstyret er. Reducere flugtrisiko ved fangetransporter. Lette gennemførelsen af interne møder hos involverede myndigheder og forbedre domstolenes serviceniveau. Tilvejebringe bedre rammer for afhøring af "bange vidner". Understøtte digital ekstern adgang for øvrige myndigheder og andre eksterne aktører til de retslokaler, hvor videokonferenceudstyret er installeret. Opfylde internationale forpligtigelser ved at stille videokonferencefaciliteter til rådighed for udenlandske myndigheder. Reducere den transportbetingede miljøbelastning i forbindelse med afholdelse af møder. Ændringer for advokater: Private advokatfirmaer med videokonferenceudstyr vil kunne koble sig op på løsningen, hvilket sparer transportbehov. Borgeropfattelse af domstolene: Videokonferenceudstyr giver et mere moderne image af domstolene, herunder ifm. præsentation af bevismateriale i retssager. Færre aflyste retsmøder: Grundet mulighed for videokonferenceudstyr, så vil anklagere, forsvarer og arrestanter kunne deltage på flere lokationer, hvilket vil reducere behovet for aflysning af retsmøder grundet logistik udfordringer.

Gevinst 4 Gevinst 5

Gevinst 6

Gevinst 7 Gevinst 8

Gevinst 9

Gevinst 10

Justitsministeriet Rigspolitiet Projektnavn Prüm fingeraftryk

Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Formål Fortroligt Fortroligt Fortroligt International Nettogevinster (mio. kr.) Lovgivning Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Projektfase -87,8 -87,8 0% Anskaffelse Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Program/strategi Status tidsplan (start realiseringsfase) -72,8 -72,8 0% Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan) 30-11-2013 30-11-2013 0 Anskaffelsesfasen er forlænget med 1,5 måned*. Dette skyldes: - Tilbudsevaluering forlænget på opfordring af Statens ITprojektråd. - Prækvalifikation aflyst og startet på ny, da nye behov blev identificeret under kravspecifikationen. - Endelig tidsplan for realiserings start afhænger af leverandørens tidsplan, der ikke kendes på nuværende tidspunkt. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Rådgivere Juridisk bistand Devoteam Kammeradvokaten Deloitte

Projektresumé Projektets formål er primært at implementere international lovgivning for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme. Sekundære formål er at effektivisere dansk politi og give et kvalitetsløft i efterforskning, der involverer fingeraftryk.

Ikke-økonomiske gevinster (Prüm fingeraftryk) Gevinstnr. Status Gevinst 1 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Gevinst 2 Gevinst 3 Gevinst 4 Gevinst 5 Gevinst 6 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %)

Beskrivelse Implementering af international lovgivning. Større opklaringsprocent på internationale sager. Reduktion af svartider ved internationale forespørgsler. Fremtidssikring af teknologiplatform. Hurtigere kontrol af mulige hit. Reduktion af svartider ved elektronisk forsendelse.

* Myndigheden vurderer ikke, at denne forsinkelse medfører afvigelser i den forventede overgang til realisering

Bemærk at yderligere to projekter fra Justitsministeriets område er medtaget i det samlede datamaterialet, men pga. fortrolighed fremgår de ikke af denne oversigt.

Miljøministeriet Miljøstyrelsen Projektnavn PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn Formål Kvalitetsløft

Fortroligt Fortroligt Fortroligt Nettogevinster (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Projektfase -3,3 -3,3 0% Analysefase Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Program/strategi Status tidsplan (start realiseringsfase) -6,9 -6,9 0% Indgår i Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan) Digitaliseringsstrategien 01-06-2014 01-06-2014 0 initativ 8.4

Projektresumé Projektet skal skabe sammenhængende digitale løsninger, der kan håndtere data og dokumenter fra virksomheders ansøgning om miljøgodkendelse over myndighedens afgørelse, herunder eventuelle klagesager og det efterfølgende tilsyn, samt de dertil hørende data- og indberetningskrav.

Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%)

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier

Rådgivere Devoteam

Juridisk bistand

Ikke-økonomiske gevinster Gevinstnr. Status Gevinst 1 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Gevinst 2 Gevinst 3 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %)

Beskrivelse Reducerede administrative byrder Reduceret brugerbetaling Virksomhederne oplever mere ensartede og transparente afgørelser gennem myndighedernes anvendelse af afgørelsesløsning

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse National Sundheds IT Projektnavn Projektresumé Nationalt Patientindeks NPI projektet skal udvikle en indeksløsning der muliggør let deling af kliniske data til patientbehandling mellem mange forskellige dataleverandører (kilder) og mange forskellige Formål anvendersystemer. Kvalitetsløft

Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) 11,1 11,1 0% Nettogevinster (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Projektfase -15 -15 0% Gennemførelse Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Program/strategi Status tidsplan (start realiseringsfase) -13,3 -13,3 0% NPI har været et Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan) strategisk ønske i de 3 01-01-2013 01-01-2014 365 Økonomi: Økonomiske nøgletal uforandrede fra seneste it-strategier for oprindelig BC fra marts 2012, men denne skal revideres sundhedsvæsenet. som følge af erkendelsen af forøgede udgifter til Projektets ramme er standardiseret opkobling af kilder. givet som følge af Økonomiaftalen fra Tidsplan: Standardiserede kildeintegrationerne har ikke 2012. kunnet realiseres indenfor den eksisterende projektramme. De centrale indeks og sikkerhedskomponenter er leveret. Projektrammen bruges til et pilotprojekt og BC revidering mhp. ansøgning om udvidet finansiering. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Systematic InterSystems TDC Hosting Trifork

Rådgivere Lakeside

Juridisk bistand Kammeradvokaten

Ikke-økonomiske gevinster (Nationalt Patientindeks) Gevinstnr. Status Gevinst 1 Det forventes ikke, at gevinsten realiseres (010 %) Gevinst 2 Det forventes, at gevinsten realiseres delvist (10-90 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %)

Beskrivelse Der skabes standardiseret adgang til Metadata fra 9 eksisterende nationale datakilder til det første "Anvendersystem" –Sundhedsjournalen. Standardisering af snitflader til kilder således, at efterfølgende kilder fra kørende projekter integreres nemmere og dermed billigere. Standardisering af den sikkerhedsmæssige håndtering af adgangen til data fra anvendersystemer. Dermed mindskes de sikkerhedsmæssige og aftalemæssige udfordringer for både kilder og anvendersystemer. Standardisering af opkobling mellem NPI og fremtidige anvendersystemer. Det næste anvendersystem efter Sundhedsjournalen bliver meget lettere og billigere at tilkoble. Dermed opnås hurtigere idriftsættelse, end hvis der skulle byges snitflader til de enkelte kilder.

Gevinst 3

Gevinst 4

Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %)

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Mini one stop shop Formål International Lovgivning Projektfase Anskaffelse Program/strategi

Projektresumé Formålet med projektet er at udvikle et it-system, der kan understøtte den kommende nye EU-lovgivning - forordning 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning) og direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser.

Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Fortroligt Fortroligt Fortroligt Nettogevinster (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Fortroligt Fortroligt Fortroligt Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Status tidsplan (start realiseringsfase) Fortroligt Fortroligt Fortroligt Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan) Fortroligt Fortroligt Fortroligt

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier

Rådgivere Rambøll Management/Rambøll Informatik Beskrivelse Fortroligt Fortroligt

Juridisk bistand Kammeradvokaten

Ikke-økonomiske gevinster Gevinstnr. Status Gevinst 1 Fortroligt Gevinst 2 Fortroligt

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Værdipapir 2012 Formål Kvalitetsløft Projektfase Gennemførelse Program/strategi Paraplyprojektet har udarbejdet en samlet strategi på værdipapirområdet. Værdipapirprojektet 2012 er en del heraf.

Projektresumé Formålet med projektet er at: - øge skatteprovenuet på aktie- og investeringsbevisområdet. - gøre det nemmere for skatteydere at afregne skat ved salg af aktier og investeringsbeviser og dermed få flere brugere af Værdipapirsystemet. - få mere automatiseret fortryk på selvangivelsen og dermed få større retssikkerhed. - få mærkbare og varige besparelser på indsatsområdet fra 2014 og fremover.

Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) 44,2 44,2 0% Nettogevinster (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) -8,2 -8,2 0% Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Status tidsplan (start realiseringsfase) -14,5 -14,5 0% Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan) 01-06-2013 01-06-2013 0 Specificeringsfasen blev 2 måneder længere, da det var mere kompliceret end forventet. Det medførte flere afklaringer.*

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier CSC

Rådgivere Deloitte

Juridisk bistand

Ikke-økonomiske gevinster (Værdipapir 2012) Gevinstnr. Status Gevinst 1 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Gevinst 2 Gevinst 3 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %)

Beskrivelse Automatisk beregning og fortryk på årsopgørelsen Skatteprovenu Grundregistrering

* Myndigheden vurderer ikke, at denne forsinkelse medfører afvigelser i den forventede overgang til realisering

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Årsopgørelse 2011 Formål Kvalitetsløft Projektfase Gennemførelse

Program/strategi

Projektresumé Formålet med projektet er, at: a. Levere en ny årstilpasset version af personskattesystemkomplekset (SLUT11), herunder gennemføre systemtilretninger samt nødvendige rettelser af fejl således, at personskatteadministrationen håndteres effektivt og med bedst mulig service for borgerne. b. Implementere lovgivning og administrative forordninger således, at systemerne sikrer korrekt skatteadministration ift. indkomståret 2011. c. Levere mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader, som bidrager til effektiv administration, digital selvbetjening og god kommunikation med borgerne således, at det opleves som nemt at følge reglerne på personskatteområdet. Status tidsplan (start realiseringsfase) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) 16-10-2012 16-10-2012 0

Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 58,7 58,7 Nettogevinster (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 13,7 13,7 Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 3,5 3,5

Afvigelse (%) 0% Afvigelse (%) 0% Afvigelse (%) 0%

Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan)

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier CSC Ikke-økonomiske gevinster Der er ikke angivet ikke-økonomiske gevinster for Årsopgørelse 2011.

Rådgivere

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Årsopgørelse 2012 Formål Kvalitetsløft Projektfase Anskaffelse

Program/strategi

Projektresumé Formålet med projektet er at: a. Levere en ny årstilpasset version af personskattesystemkomplekset (SLUT12) herunder gennemføre systemtilretninger samt nødvendige rettelser af fejl således, at personskatteadministrationen håndteres effektivt og med bedst mulig service for borgerne. b. Implementere lovgivning og administrative forordninger således, at systemerne sikrer korrekt skatteadministration ift. indkomståret 2012. c. Levere mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader, som bidrager til effektiv administration, digital selvbetjening og god kommunikation med borgerne således, at det opleves som nemt at følge reglerne på personskatteområdet. Status tidsplan (start realiseringsfase) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) 01-01-2014 01-01-2014 0

Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 55,8 55,8 Nettogevinster (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 -19,3 -19,3 Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 -23,4 -23,4

Afvigelse (%) 0% Afvigelse (%) 0% Afvigelse (%) 0%

Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan)

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier CSC

Rådgivere

Juridisk bistand

Ikke-økonomiske gevinster (Årsopgørelse 2012) Gevinstnr. Status Gevinst 1 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Gevinst 2 Gevinst 3 Gevinst 4 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %) Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %)

Beskrivelse Reduktion af skattegab Reduktion af restancer Kundetilfredshed Tilgængelighed

Transportministeriet Banedanmark Projektnavn Projektresumé Mobil Datafangst Formålet med projektet er at opnå mere vedligehold for pengene, hvilket realiseres ved at skabe rammer for en papirfri hverdag, hvor flere medarbejderne oftere kan køre direkte Formål hjemmefra og ud til opgaverne "i sporet" uden at møde ind på Effektivisering kontoret for at få udleveret de ellers obligatoriske jobkort, kvalitets- og sikkerhedsdokumentation mv., samt for at aflevere Projektfase de udfyldte papirer efter vedligeholdelsesarbejdets udførsel. Anskaffelse

Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Fortroligt Fortroligt Fortroligt Nettogevinster (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) 24,7 24,7 0% Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Program/strategi Status tidsplan (start realiseringsfase) 13,2 13,2 0% Projektet er en del af Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan) forretningsenheden 01-01-2014 01-01-2014 0 Grundet mindre problemstillinger i prækvalifikationen, Produktions strategi for har det været nødvendigt at udskyde udbud og dermed 2014 gennemførsel.*

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier

Rådgivere SAP Danmark

Juridisk bistand Kammeradvokaten

Ikke-økonomiske gevinster Der er ikke angivet ikke-økonomiske gevinster for Mobil Datafangst.
* Myndigheden vurderer ikke, at denne forsinkelse medfører afvigelser i den forventede overgang til realisering

Transportministeriet Banedanmark Projektnavn Projektresumé Mobilt Kontrolskema Formålet med projektet er at understøtte registreringen af kontrolskemainformation i sporet, der i dag foregår på papir, med direkte elektronisk registrering ved hjælp af en mobil Formål håndholdt terminal, så tæt på udførselstidspunktet som muligt. Effektivisering Dette understøtter eliminering af manuelle og papirbaserede processer "i sporet", dobbeltregistrering samt unødig kørsel ifm. Projektfase vedligeholdelsesarbejdet. Anskaffelse Program/strategi Projektet er en del af forretningsenheden Produktions strategi for 2014

Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Fortroligt Fortroligt Fortroligt Nettogevinster (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) 43,5 43,5 0% Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Status tidsplan (start realiseringsfase) 31,2 31,2 0% Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan) 01-01-2014 01-01-2014 0

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier

Rådgivere

Juridisk bistand

Ikke-økonomiske gevinster Der er ikke angivet ikke-økonomiske gevinster for Mobilt Kontrolskema.

Udenrigsministeriet Projektnavn Nyt ESDH i Udenrigstjenesten Status Projektudgifter (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Formål Fortroligt Fortroligt Fortroligt Effektivisering Nettogevinster (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (%) Projektfase 5,9 5,9 0% Anskaffelse Nettonutidsværdi (mio. kr.) Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (pct.) Program/strategi Status tidsplan (start realiseringsfase) 3,1 3,1 0% Handlingsplan for Nulpunkt Status 1. halvår 2012 Afvigelse (dage) Begrundelser for afvigelser (økonomi/tidsplan) effektiv administration i 01-06-2014 01-06-2014 0 Udenrigsministeriet Projektresumé Anskaffelse af nyt ESDH-system til Udenrigstjenesten med henblik på nedbringelse af årlige driftsudgifter samt muligheden for at få mere og bedre systemunderstøttelse til Udenrigstjenestens arbejdsgange og arkivfunktion.

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier

Rådgivere Rambøll Management/Rambøll Informatik

Juridisk bistand Kammeradvokaten

Ikke-økonomiske gevinster Gevinstnr. Status Gevinst 1 Det forventes, at gevinsten realiseres (90-100 %)

Beskrivelse Forbedring af infrastrukturel vidensplatform i UM. På en skala fra 1-10 vurderes UMs infrastrukturelle vidensplatform (de tekniske muligheder og funktionalitet til håndtering af viden, dokumenter, flows og sager) at bilve ændret med anskaffelsen af et nyt ESDH-system.

 

 

 

            Gamle projekter startet før 1. 1. 2011 

Læsevejledning til oversigt over gamle projekter startet før 1. 1. 2011
    Projektejende ministerområde   og institution  Projektets angivelse af  forventninger til niveauet for  realisering af opstillede gevinster  Dato for afslutning af  projektets  gennemførselsfase  angivet ved 1. status (1.  halvår 2011), 2. status  (2. halvår 2011) samt  nuværende  statusrapportering (1.  halvår 2012) 

Projektets navn 

Projektets formål som  angivet i business casen 

Projektets kvalitative  begrundelse for  eventuelle afvigelser ift.  økonomi og tidsplan 

Projektets angivelse af  nuværende fase i   it‐projektmodellen 

Navn på projektets leverandører  og rådgivere angivet i vilkårlig  rækkefølge 

Projektets samlede  udgifter til anskaffelse  og udvikling herunder  internt ressourceforbrug.  Angivet ved 1. status (1.  halvår 2011), 2. status (2.  halvår 2011) samt  nuværende  statusrapportering (1.  halvår 2012) 

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsskadestyrelsen Projektnavn Projektresumé PROASK Udvikling af et nyt sagsbehandlingssystem til behandling af arbejdsskadesager og private erstatningssager. PROASK projektet har til formål at effektivisere Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling via Formål en helt ny løsning. Projektet baserer sig på mere end 10 Effektivisering års erfaringer med digital sagsbehandling kombineret med nytænkning om, hvordan fremtidens digitale sagsbehandlingsløsninger bør se ud. Projektfase Realisering

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 19-04-2012 12-06-2012 12-06-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Overtagelsesprøven blev planmæssigt godkendt medio juni, dvs. ASK har nu overtaget løsningen og planmæssigt startet pilotdrift af projektets sidste fase i juni 2012. Overgangen til fuld drift sker trinvist både med nye sager og med hensyn til konverteringen fra den tidligere løsning. Realiseringen af gevinsterne vil uændret ske over den angivne periode.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 143 145 147 Begrundelser for afvigelser (økonomi) De samlede udgifter er i forhold til sidste afrapportering øget fra 145 til 147 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at opgaver på grund af uventet afgang af interne ressourcer, af hensyn til overholdelse af projektets tidsplan, har måttet overgå til løsning af ekstern konsulentbistand. Budgettet holdes fortsat inden for en udsvingsramme på 10 % af Finansudvalgets godkendte budgetramme.

Leverandører og rådgivere (PROASK) Hoved- og underleverandører samt konsortier Steria

Rådgivere

Juridisk bistand

Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Projektnavn Projektresumé ModerniseringsModerniseringsprogrammet omfatter ensretning programmet af en lang række forretningsprocesser med henblik på bedre service for virksomheder samt intern effektivisering. Virksomhedernes Formål benyttelse af digitale selvbetjeningsløsninger i Effektivisering kommunikationen med ERST samt datagenbrug vil medføre, at langt størsteparten af manuel registrering bortfalder. Projektfase Gennemførelse

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen oplysninger 31-12-2015 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 31-12-2015

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 188,7 197,1 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 197,1

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Traen Systematic KMD Netcompany Nineconsult

Rådgivere Devoteam Strand & Donslund

Juridisk bistand Kammeradvokaten

Finansministeriet Digitaliseringsstyrelsen Projektnavn Projektresumé NemLog-in Formålet med den nye og konsoliderede fællesoffentlige løsning til brugerstyring er at gøre det hurtigere og enklere at etablere og anvende digitale tjenester på tværs af den offentlige sektor. Formål Den skal bl.a. give mulighed for, at borgere og Effektivisering virksomheder med ét log-in får adgang til alle offentlige myndigheders webløsninger, og at offentligt ansatte med ét log-in kan arbejde på tværs af forskellige myndigheders systemer. Projektfase Der etableres også en Basal Fællesoffentlig Gennemførelse Fuldmagtsløsning, der vil kunne benyttes af borgere, myndigheder og erhverv. Der er en positiv business case ved konsolideringen, da der fremadrettet kun skal driftes én i stedet for de i dag to fællesoffentlige brugerstyringsløsninger. I projektets business case er det estimeret, at der kan realiseres en gevinst på 44,2 mio. kr. ved etablering og drift af en konsolideret fællesoffentlig brugerstyringsløsning.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 01-07-2012 01-07-2012 31-03-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Leverandøren har haft problemer med at få den kontraherede løsnings elementer til at fungere med en performance, der lever op til kontraktens bestemmelser om svartider. Derfor har det været nødvendigt at udskifte komponenter, hvilket har resulteret i en forsinkelse af tidsplanen. Digitaliseringsstyrelsen og NNIT er i fællesskab ved at udarbejde en ny tidsplan. Der planlægges p.t. efter en idriftsættelse af første fase af det Ny NemLog-in den 30/11 2012. Realiseringsfasen påbegyndes, når ny NemLog‐in er i drift.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 105,7* 110*

1. halvår 2012 110

Begrundelser for afvigelser (økonomi) Den forsinkede idriftsættelse betyder en ekstraomkostning på i størrelsesordenen 250.000 kr. pr. md. Dette skyldes, at Digitaliseringsstyrelsen afholder omkostninger til bl.a. ekstraordinær drift af den eksisterende løsning, som det nye NemLog-in skal erstatte. Med den imødesete idriftsættelse pr. 30/11 2012 er det dog fortsat muligt at indeholde dette inden for projektets samlede økonomi ved at foretage diverse omprioriteringer. Leverandører og rådgivere (NemLog-in) Hoved- og underleverandører samt konsortier NNIT Rådgivere IT Crew Deloitte Rambøll Management/ Rambøll Informatik Smed solutions Erik Lund Consult Kaheva Juridisk bistand Kammeradvokaten

*Bemærk, at statusrapporteringen fra 1. og 2. halvår 2011 har været på årsbasis. Dette er ved 1. halvår 2012 ændret til totalbudgettet for projektet.

Finansministeriet Digitaliseringsstyrelsen Projektnavn NemID

Formål Effektivisering

Projektfase Gennemførelse

Projektresumé Formålet med projektet er at udvikle, implementere og drifte anden generation af den digitale signatur til sikker digital kommunikation for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Der udvikles en løsning til borgere med centralt opbevarede nøgler, der tilgås ved to-faktor autentifikation. Herudover udvikles en løsning, hvor borgeren kan tilkøbe og opbevare nøglen på eget hardware. Der udvikles og gennemføres endvidere en struktureret udbredelsesproces, der sikrer udbredelse af NemID til borgere via forskellige kanaler. Endelig udvikles, implementeres og driftes en central hjemmeside, der udstiller bestilling, selvbetjening og support af den offentlige digitale signatur, NemID. Der udvikles desuden en løsning til erhverv (NemID til erhverv) med medarbejder-, virksomheds- og funktionssignaturer, der indeholder ny administrator selvbetjening og et bredere sortiment af signaturprodukter, centralt opbevaret, lokalt opbevarede og hardware baserede. Herudover udvikles, implementeres og gennemføres en migreringsproces for eksisterende erhvervsbrugere, der sikrer en gnidningsfri overgang fra den hidtidige digital signatur løsning til den nye NemID til erhverv løsning.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes ikke, at gevinsterne for dette projekt kan opgøres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 22-12-2011 31-12-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 31-12-2012

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 72 72 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 72

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Nets DanID A/S

Rådgivere

Juridisk bistand

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Projektnavn HR-Løn

Formål Effektivisering

Projektfase Realisering

Projektresumé Formålet med HR-Løn er at effektivisere personaleadministration i staten. Løsningen skal give personalemedarbejdere mulighed for direkte indberetning af almindelige lønændringer frem for via blanketter til ØSC, som det sker i dag. Løsningen er tilrettelagt, så den ikke kræver særlig viden om lønsystemet, men alene viden om regelgrundlaget, altså overenskomster mv. Løsningen skal understøtte den aftalte effektivisering i Statens Administration ved, at dobbeltindtastninger undgås. Løsningen vil også blive stillet til rådighed for selvejende institutioner med henblik på effektivisering af deres interne processer.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 31-05-2011 30-06-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 30-06-2012

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 32,5 32,5 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 32,5

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Deloitte Logica

Rådgivere Kammeradvokaten Devoteam

Juridisk bistand

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Projektnavn Nyt Pensab

Formål Kvalitetsløft

Projektfase Gennemførelse

Projektresumé Det nye system skal registrere og ajourføre optjent pensionsalder for ansatte med statslig tjenestemandspensionsret og stille information til rådighed for medarbejdere og institutioner. Det nuværende Pensab (PENSionsAlderBeregningssystemet) blev idriftsat i 1993. Systemet er nu forældet, hvilket bl.a. afspejles ved, at tilpasninger og udvikling af systemet er uforholdsmæssigt dyrt. Hertil kommer, at systemkonstruktionen er meget ufleksibel, hvorfor det er svært at imødekomme ønsker om webadgang og tilgængelighed af data. Projektet var tidligere organiseret under Personalestyrelsen (systemejer) og Økonomistyrelsen (anskaffelse og implementering), men er nu samlet under Moderniseringsstyrelsen.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 30-11-2012 31-01-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 31-01-2013

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 20 17,4 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 17,4

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Logica

Rådgivere Kammeradvokaten

Juridisk bistand

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Projektnavn Projektresumé SLS Appbuilder omlægning Projektet skal gennemføre en nødvendig og modularisering fase 1 teknologiopgradering af Statens Lønsystem ved at omlægge væk fra det forældede udviklingsværktøj Appbuilder og til et Formål tidssvarende værktøj. Samtidig forberedes Kvalitetsløft Statens Lønsystem til at kunne flytte funktioner til fremtidige standardsystemer på personaleområdet. Projektet er et teknologiprojekt og medfører ingen ændringer i Projektfase forretningsprocesser. Realisering

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 31-12-2012 31-12-2012 31-08-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) En væsentlig del af et konverteringsprojekt er test og fejlrettelser. Antallet af især alvorlige fejl i den omlagte applikation er mindre end forventet. Derfor har projektets tests, fejlrettelser og gentest kunnet gennemføres hurtigere end planlagt.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 41,15 41,15 33,6 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Test, fejlrettelser og gentest er de mest ressourcekrævende aktiviteter i et konverteringsprojekt. Grundet færre alvorlige fejl end forudsat har både leverandøren og Moderniseringsstyrelsen realiseret et mindre forbrug på disse aktiviteter. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier CSC

Rådgivere

Juridisk bistand

Forsvarsministeriet Hjemmeværnet Projektnavn HJV.DK version 2

Formål Kvalitetsløft

Projektfase Gennemførelse

Projektresumé Projektets formål er kvalitetsløft. Projektets målsætning er at leve op til succeskriterierne i "Webstrategi for Forsvarsministeriets koncern 2009 - 2011", samt at understøtte "Hjemmeværnets strategi for anvendelse og udvikling af informations- og kommunikationsteknologi i perioden 2010 - 2014". Projektet har flere formål: · Systemet skal sikre, at hjemmeværnet får en sammenhængende, moderne, stabil og veldokumenteret portal, der giver et godt grundlag for løbende skalering og videreudvikling. · Systemet skal sikre brugerorienteret design og navigation ved inddragelse af slutbrugere. · Systemet skal sikre, at HJV.DK bliver en stærk platform for "social computering" med relevant adgang for mobile klienter. · Systemet skal medføre administrative lettelser for den frivillige ved anvendelse af digital forvaltning.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 23-11-2012 23-11-2012 31-12-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Årsagen til forsinkelsen er, at opgaven er større og mere kompliceret end leverandøren Proactive havde forventet. Den kommende løsning skal understøtte hele Hjemmeværnet med alle nødvendige samarbejds- og planlægningsværktøjer i ét fælles web-univers. Det system, som HJV bruger, er meget kompliceret ift. bl.a. tildelingen af roller og rettigheder. Det har gjort, at programmeringen af nogle store moduler, som eksempelvis Aktivitetsmodul, har krævet mere tid for udviklerne at kode.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 45,1 45,1

1. halvår 2012 56,4

Begrundelser for afvigelser (økonomi) Ændringen af projektets samlede projektomkostninger fra 45,1 til 56,4 mio. kr. skyldes dels omkostninger til fx serverdrift, konsulentbistand, interne personaleomkostninger m.v. som følge af den udvidede gennemførelsesfase (6,6 mio. kr.), dels udgifter til driftsleverandørens etablering af driftsmiljøet. En udgift, som Hjemmeværnet ikke oprindeligt havde indarbejdet i budgettet, og som derfor intet har at gøre med forsinkelsen. Kontraktsummer for udviklingskontrakten (ProActive) er ikke ændret. Leverandører og rådgivere (HJV.DK version 2) Hoved- og underleverandører samt konsortier ProActive Rådgivere Juridisk bistand

Justitsministeriet Projektnavn Biometri på opholdskort Projektresumé EU-rådets forordning vedrørende nye regler for udstedelse af opholdskort til tredielandsstatsborgere indebærer, at alle opholdskort pr. 20. maj 2011 skal have digitalt billede gemt på chip og pr. 20. maj 2012 skal have biometri af fingre gemt på chip. Danmark følger EU forordningerne og de angivne deadlines for indførelse af biometri på opholdskortene. Projektets gennemføres i samarbejde med Udenrigsministeriet og Rigspolitiet. Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Formål International Lovgivning

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 20-05-2012 20-05-2012 31-10-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Løsningen blev iht. den af EU dikterede tidsplan idriftsat 20. maj 2012. Der har som forventet været behov for (til)rettelser efter denne dato, hvorfor projektet fortsat befinder sig i gennemførselsfasen.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 40,9 40,9 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 40,9

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier NNIT Visma Gemalto

Rådgivere Silverbullet

Juridisk bistand

Justitsministeriet Domstolsstyrelsen Projektnavn Juridiske Fagsystemer, fase 1 Formål Effektivisering

Projektresumé Projektet omhandler moderniseringen af de eksisterende juridiske fagsystemer. Formålet med projektet er at effektivisere og digitalisere arbejdsgangene ved retterne. Første fase af projektet vil gøre det muligt at gennemføre digital modtagelse, oprettelse og afsendelse af sager samt oversigtsbillede for berammelse af sager.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 30-12-2012 30-12-2012 31-03-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Ændring i tidsplanen skyldes, at bl.a. testforløbet undervejs har indikeret, at systemet ikke var klar til planmæssig udrulning. Derudover blev udbudsprocessen på JFS v. 0.8, Berammelse forsinket.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 56 56 78,6 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Stigningen i de samlede projektomkostninger skyldes primært tre forhold. 1) For det første var der i opgørelsen fra december 2011 ikke medtaget en udisponeret reserve på kr. 5,15 mio. 2) For det andet var der ikke i tilstrækkeligt omfang medregnet omkostninger til dækning af pilot- og implementeringsfasen, herunder fejlretning, samlet kr. 6,5 mio., som er afholdt inden for domstolenes driftsramme. 3) For det tredje har interne projektomkostninger ikke tidligere været en del af afrapporteringen. De interne projektomkostninger er for JFS Fase 1 opgjort til kr. 10,9 mio., da projektet er etableret før den 1.1.2011, hvor de nye retningslinjer for budgettering og opfølgning på itprojekter trådte i kraft.

Leverandører og rådgivere (Juridiske Fagsystemer, fase 1) Hoved- og underleverandører samt konsortier Globeteam Dansk System Industri A/S

Rådgivere Devoteam

Juridisk bistand

Justitsministeriet Kriminalforsorgen Projektnavn BI

Formål Kvalitetsløft

Projektresumé Målet er at opbygge rammer for arbejdet med statistik, ledelsesinformation og sagsstyringsinformation på udlændingeområdet. Dette skal dels sikre ensartethed og kontinuitet i informationsarbejdet, dels en strategisk tilgang til udviklingen og anvendelsen af samme.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes ikke, at gevinsterne for dette projekt kan opgøres

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 01-04-2012 01-04-2012 31-01-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Projektet har været sat på standby som følge af ressortomlægningerne på udlændingeområdet. Projektets nærmere forløb afhænger blandt andet af en afklaring af den fremtidige deling mellem Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet af digitaliseringsbevillingerne på udlændingeområdet. Dette spørgsmål forventes afklaret omkring årsskiftet. Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 24 24 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 24

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier KMD

Rådgivere

Juridisk bistand

Justitsministeriet Rigspolitiet Projektnavn Omlægning af lønadministration Formål Effektivisering

Projektresumé Økonomistyrelsen stiller krav om overgang af lønadministrationen fra politiet til Økonomistyrelsen. Formålet med projektet er at sikre, at Rigspolitiet får etableret de nødvendige grænseflader til Statens Løn System (SLS), så politiet kan leve op til de krav, der stilles fra Økonomistyrelsen.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen 26-10-2012 oplysninger Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 26-10-2012

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 14 14 10,2 Begrundelser for afvigelser (økonomi) En del af projektets funktionalitet kan håndteres af SAP, hvorfor det ikke har været nødvendigt at udvikle særlig funktionalitet hertil. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Dios Consulting

Rådgivere

Juridisk bistand

Justitsministeriet Rigspolitiet Projektnavn PAS 1.1

Formål International Lovgivning

Projektfase Realisering

Projektresumé Projektets formål er at opfylde Rådets forordning nr. 2252/2004. Forordningen foreskriver, at fremtidige danske biometriske pas skal have et digitalt ansigtsbillede samt et digitalt fingeraftryk og at begge dele skal lagres i passets maskinlæsbare MRTD-chip. Det digitale ansigtsbillede blev indført i danske pas i 2006, mens indførslen af det digitale fingeraftryk stadigvæk udestår.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 01-10-2012 01-10-2012 01-08-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Systemet bliv taget i brug 1/1 2012, men EU ændringer nødvendiggjorde en opdatering, som blev sat i drift 1/8 2012.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 36 36 16,3 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Drift i kommuner er taget ud af projektet. Der er tale om en teknisk korrektion, som betyder, at kommunernes omkostninger ikke længere er indeholdt i projektet, men modtages direkte fra Finansministeriet. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Siemens Atos

Rådgivere Deloitte

Juridisk bistand

Justitsministeriet Rigspolitiet Projektnavn POLKON

Formål International Lovgivning

Projektfase Gennemførelse

Projektresumé Opkoblingen til det fælles Visuminformationssystem (VIS) i EU håndteres via POLKON således, at politiet kan foretage online verifikation og identifikation af visum indog udrejsendes fingreaftryk mod den centrale VIS database. Desuden skal projektet muliggøre søgning i INTERPOLS database fra passcannere på grænseovergange samt sikre SIS2 søgninger i POLKON.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes ikke, at gevinsterne for dette projekt kan opgøres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 07-09-2012 07-09-2012 18-03-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Projektet er udvidet med en fase 3, som skal sikre, at der kan laves SIS2 søgninger. Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 21 21 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Udvidelse med fase 3

1. halvår 2012 26

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier NNIT ATEA *
*Myndigheden oplyser, at der også er leveret leverancer til projektet fra EU

Rådgivere

Juridisk bistand

Justitsministeriet Rigspolitiet Projektnavn POLTACHO-VIRK

Formål Kvalitetsløft

Projektresumé Projektets overordnede formål er at anskaffe, implementere og idriftsætte et it-system, der kan understøtte Virksomhedskontrollen i Politiets Nationale Beredskabsenhed arbejde med at kontrollere, at chauffører og transportvirksomheder overholder de gældende køre- og hviletidsbestemmelser.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes i nogen grad, at de væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 13-09-2011 31-03-2012 26-04-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Systemet startede driftsprøve 26/4 og har bestået denne 20/6 2012.

Projektfase Realisering

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 30 31 33 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Projektomkostningerne er øget grundet gennemførelse af levedygtighedsanalyse og verificering. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Logica Atos

Rådgivere Kammeradvokaten Globeteam ProMinds

Juridisk bistand

Justitsministeriet Rigspolitiet Projektnavn SINE – radiodispatchløsning til politiet Formål Kvalitetsløft

Projektresumé Status Staten har indgået et forlig med Terma A/S om Forventet gevinstrealisering leverance af en radiodispatch-løsning (et simpelt Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres kontrolrum) til politiet. Løsningen skal implementeres i 11 politikredse og i PET. Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 30-01-2013 30-01-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) 1. halvår 2012 30-01-2013

Projektfase Gennemførelse

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 35 35 37,7 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Der er indgået ændringsaftaler om implementering af forbedret kryptering i radiodispatchen samt enkelte nye brugerrettede funktioner. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Terma A/S Rådgivere Juridisk bistand

Justitsministeriet Rigspolitiet Projektnavn SIS / SIRENE 2

Formål International Lovgivning

Projektfase Gennemførelse

Projektresumé SIS (Schengen Informationssystemet) er et fælles europæisk it-system til udveksling af information om efterlyste personer og genstande mellem landene i Schengen-samarbejdet. Sirene er det tilhørende sagsbehandlingssystem, hvor oplysninger om efterlyste personer og genstande registreres og udlæses. Projektet er etableret med henblik på at gennemføre de ændringer i SIS og Sirene, som er besluttet i EU vedr. udvikling af et nyt Schengen Informationssystem SIS 2.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes ikke, at gevinsterne for dette projekt kan opgøres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 31-10-2011 31-10-2011 29-03-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) EU har udskudt den fælles tidsfrist for alle projekter.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 22 22 Begrundelser for afvigelser (økonomi) En række driftsudgifter var budgetteret dobbelt. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Systematic CSC PACTOR A/S Brasholt Consult * *Myndigheden oplyser, at der også er leveret leverancer til projektet fra EU

1. halvår 2012 15,9

Rådgivere

Juridisk bistand

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Projektnavn DIADEM (Akronym for: Digital adgang til oplysninger ifm. Ejendomshandel) Formål Effektivisering Projektresumé Status Projektet har til formål at etablere digital adgang Forventet gevinstrealisering til alle offentlige oplysninger, som i henhold til Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres gældende lovgivning og standardaftaler skal bruges i forbindelse med ejendomshandel. Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen oplysninger 30-10-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 30-10-2012

Projektfase Gennemførelse

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 166,4 174 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 174

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Grontmij Carl Bro Systematic Strand & Donslund KMD Advice Digital

Rådgivere

Juridisk bistand

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Projektnavn Laboratoriedatasystem

Formål Effektivisering

Projektresumé Der anskaffes et nyt laboratoriedatasystem til registrering af analyseresultater fra undersøgelser af fødevarer, som desuden vil omfatte registrering af prøveoplysninger i forbindelse med prøveudtagning.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen oplysninger Ingen oplysninger Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 01-04-2014

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 19,7 19,7 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 19,7

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Logica Software Point

Rådgivere

Juridisk bistand

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Projektnavn Projektresumé CAP lang sigt IT system Formålet med projektet er at erstatte en brændende platform således, at administrationen af EUs landbrugspolitik sikres, herunder løbende regelændringer. Formål International Lovgivning

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes i nogen grad, at de væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 01-02-2012 01-02-2012 01-01-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) CAP Lang sigt blev anvendt til at modtage ansøgninger for Fællesskema 2012. I 2012-ansøgningsperioden modtog NaturErhvervstyrelsen ca. 45.000 elektroniske ansøgninger via systemet. Systemet var dog ikke færdigudviklet til at gennemføre sagsbehandling og udbetaling, som derfor blev foretaget i det tidligere anvendte system. Realiseringsfasen er delvis påbegyndt. CAP Lang sigt er plansat til fuld anvendelse for ansøgningsperioden for Fællesskema 2013. Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 133,7 133,7 122,9 Begrundelser for afvigelser (økonomi) De samlede projektomkostninger ift. aktstykkemidlerne forventes afholdt ved udgangen af 2012. Samlede projektomkostninger er nedskrevet med 10,8 mio. kr. ift. tidligere afrapportering. Baggrunden herfor er, at dette beløb vedrører funktionalitet ift. administration af betalingsrettigheder. Regelsæt omkring betalingsrettigheder forventes ændret med ny EU-reform (CAP post 2013 reformen). Opgaven vil derfor ikke blive håndteret i CAP lang sigt-projektet men i regí af CAP post 2013-projektet.

Projektfase Gennemførelse

Leverandører og rådgivere (CAP lang sigt IT system) Hoved- og underleverandører samt konsortier Traen Atkins

Rådgivere

Juridisk bistand

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Forskning og Innovation Projektnavn Projektresumé Forvaltningsreformen Formålene med projektet er at lette de administrative byrder hos universiteter, forskere og virksomheder og effektivisere styrelsens arbejde. Endvidere er projektet nødvendigt for, Formål at styrelsen kan leve op til målet om, at Effektivisering kommunikation med borgere og virksomheder skal foregå digitalt. Projektet vil indebære en digitalisering af ansøgningsprocessen og etablering af en selvbetjeningsløsning, hvor Projektfase tilskudsmodtagere og deres institutioner når Gennemførelse som helst kan få overblik over de enkelte tilskuds samt indberette digitalt; dvs. en facilitet, der delvist er parallel til den service, som ydes borgerne på www.skat.dk. Endvidere vil projektet indebære forbedring af de administrative systemer samt afbureaukratiserings- og effektiviseringstiltag.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 31-12-2013 31-12-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 31-12-2013

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 48 48 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 48

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Netcompany Resultmaker

Rådgivere Platon Deloitte Statens it

Juridisk bistand

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse National Sundheds IT Projektnavn Projektresumé Det Danske Etablering af nationalt vaccinationsregister, Vaccinationsregister (DDV) kaldet DDV. Formål Kvalitetsløft

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen oplysninger 01-01-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 01-01-2013

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 20,8 26,5 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 26,5

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Trifork

Rådgivere

Juridisk bistand

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Projektnavn Projektresumé ESDH, herunder Teknologisk opdatering af en forældet platform, integrationer til som skal gøre styrelsen mindre sårbar, fagsystemer muliggøre en mere hensigtsmæssig itinfrastruktur, sikre adgang og anvendelse af nye Formål it-teknologier samt mere fleksible Effektivisering brugerløsninger. I mindre grad er formålet at optimere sagsgange. Dette vil især have betydning for styrelsens standardiserede opgaver, som i vid udstrækning er Projektfase brugerfinansierede. Gennemførelse

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 01-02-2012 01-02-2012 30-11-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Projektet er gennemført som et agilt projekt, hvor væsentlige afklaringer af forretningsmæssige udviklingsbehov er sket undervejs. Projektet har været ressourcepåvirket af reorganisering i ministerområdet, som har påvirket projektets tids- og handlingsplaner. Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 17,3 17,3 21,3 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Projektets økonomiramme er tilpasset den løbende revurdering af de forretningsmæssige udviklingsbehov og implementering.

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier ScanJour Netcompany

Rådgivere

Juridisk bistand

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse National Sundheds IT Projektnavn Projektresumé Fælles Medicinkort Projekt "Fælles Medicinkort" skal bidrage til, at borgere i Danmark får en korrekt og sikker behandling med lægemidler. For at opnå dette, får alle borgere et elektronisk medicinkort på en Formål central database, der afspejler deres aktuelle Kvalitetsløft medicinering. Alle læger og andre sundhedspersoner skal på et øjeblik kunne lave et opslag på den aktuelle medicinering i deres egne systemer - hvad enten det er ved Projektfase indlæggelse på sygehus eller i konsultationen i Gennemførelse lægepraksis. Hertil kommer, at medicinoplysningerne i FMK deles på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Endelig vil borgeren kunne tilgå sit eget medicinkort via internettet.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Fælles Medicinkort er et program, der består at mange projekter. Flere delprojekter er i realiseringsfasen, herunder FMK på sygehuse og i lægepraksis, mens FMK i kommunerne (hjemmesygeplejen) endnu er under udvikling. Samlet set er programmet derfor ikke i realiseringsfasen. Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 199,6 199,6 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 199,6

Leverandører og rådgivere (Fælles Medicinkort) Hoved- og underleverandører samt konsortier Silverbullet IBM Trifork CapGemini EG Data Inform Lakeside NetDesign Signaturgruppen Arosii Cryptomathic Translucent IT Crew

Rådgivere

Juridisk bistand

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse National Sundheds IT Projektnavn Projektresumé National udbredelse af Gennem MedCom samarbejdet udbredes tolkning via sprogtolkning via videokonference til somatiske videokonferenceudstyr og psykiatriske sygehuse inden udgangen af 2012. Pilotafprøvning af teletolkning i 10 Formål udvalgte kommuner og mindst 10 lægepraksis. Effektivisering Projektet har etableret en fællesoffentlig videoinfrastruktur, der kan genbruges til anden telemedicinsk aktivitet.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes i nogen grad, at de væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 01-01-2013 01-01-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 01-01-2013

Projektfase Gennemførelse

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 20,96 41 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 41

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier NetDesign

Rådgivere Region Midt, Folkesundhed & Kvalitetsudvikling

Juridisk bistand

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Projektnavn Projektresumé SIKA Under SIKA udvikles og implementeres sundhedsstyrelsens bivirkningsdatabase Sentinel, der indeholder data for alle bivirkninger indberettet til Sundhedstyrelsen. Formål Derudover udvikles og implementeres Empirica. Effektivisering Empirica er en overbygning til Sentinel, der bruges til analyse af bivirkningsdata, herunder signalgenerering. Projektfase Realisering

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen oplysninger 31-03-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 31-03-2012

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 14,88 13,7 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 13,7

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Accenture MHRA Oracle

Rådgivere

Juridisk bistand

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Projektnavn Projektresumé Sundhedskvalitet.dk Der udvikles en ny brugergrænseflade med mere version 2 brugervenlig formidling af informationer om kvalitet og service i sundhedsvæsenet. Eksisterende indhold revideres og udvides. Formål Kvalitetsløft

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 Ingen 28-09-2012 01-06-2013 oplysninger Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Som følge af organisationsændring inden for Sundhed og Forebyggelses Ministeriets ressort videreføres projektet af National Sundhedsdokumentation (NSF) på Statens Serum Institut. Projektet er efterfølgende tilrettelagt på en sådan måde, at der udformes en moderniseret udgave af den oprindelige Sundhedskvalitet.dk med oplysninger om kvaliteten på sygehusene, på praksis området og i kommunerne. Samtidigt med udarbejdelsen af indholdsdelen integreres Sundhedskvalitet.dk teknisk i eSundhed, der på længere sigt vil blive SSI's fælles platform til formidling af både offentlig og lukket brugerrettet sundhedsdokumentation fra koncernen, herunder oplysninger om økonomi, aktivitet og kvalitet. I forbindelse med integrationen vil det allerede gennemførte arbejde fra SK2 vedrørende ny brugergrænseflade for Sundhedskvalitet.dk blive nyttiggjort. Sundhedskvalitet.dk bevares som en selvstændig internetadgang, selvom det integreres i eSundhed. Første version forventes publiceret

i november 2012.

Sundhedskvalitet.dk version 2 fortsat Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 10,5 10,5 10,5 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Oprindeligt var beløbet på 10,5 mio kroner. Der resterer 6,5 mio. kr. af den afsatte bevilling til videreførsel af projektet. Leverandører og rådgivere (Sundhedskvalitet.dk version 2) Hoved- og underleverandører samt konsortier Rehfeldt

Rådgivere

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Aktieavanceberegning

Formål Effektivisering

Projektfase Gennemførelse

Projektresumé Projektet har til formål at gøre private investorers afregning af skat ved salg af værdipapirer nemmere og derved mindske skattegabet. Projektet gennemfører dette ved at automatisere aktieavanceberegningen for flest mulige investorer, samt ved at lette investorernes adgang til at angive de oplysninger, hvor SKAT ikke kan udføre en automatisk beregning.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes i nogen grad, at de væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 31-07-2011 31-03-2012 30-11-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Systemet er i drift - enkelte leverancer herunder afslutning af projektet udestår, pga. prioritering af ressourcer til andre opgaver.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 30,3 30,3 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 30,2

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier CSC

Rådgivere

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn BBR-kopireg.

Formål Kvalitetsløft

Projektresumé Projektet skal etablere et af SKM ejet kopiregister af BBR for at skabe sikker drift af vurderingssystemerne i et antal år indtil en permanent løsning på vurderingsområdet er besluttet og implementeret.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes i nogen grad, at de væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen 15-05-2012 oplysninger Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 01-05-2012

Projektfase Realisering

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 14,4 16,4 12,4 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Primært pga. en volumenrabat på timepriserne, som betød, at udviklingen blev billigere end budgetteret. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier KMD

Rådgivere

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Captia-opgradering

Formål Effektivisering

Projektresumé Formålet med projektet er at implementere en hurtigere og mere effektiv udgave af det forretningskritiske ESDH system Captia ved at opgradere til nyeste version (4.5). Samtidig gennemføres en konsolidering af ministeriets 3 løsninger til en samlet løsning.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 01-05-2012 15-07-2012 15-09-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Projektet blev forlænget 2 mdr. for at idriftsættelsen kom til at lægge på en måde henover sommeren, hvor den generede færrest mulige brugere. Idriftsættelser er gået som planlagt og projektet er igang med at overdrage og lukke ned. Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 10,9 10,9 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 11

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier ScanJour

Rådgivere

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Digitalt motor register (DMR) Formål Effektivisering

Projektfase Gennemførelse

Projektresumé Status Har til formål gennem en effektivisering og Forventet gevinstrealisering digitalisering af eksisterende arbejdsprocesser at Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres sikre, at borgere og virksomheder oplever, at registreringen af biler foregår hurtigere og enklere end i dag. Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 01-06-2012 06-06-2012 06-06-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Systemet er gået i drift som planlagt, og projektnedlukning og overdragelse til drift sker som planlagt frem mod oktober.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 187,1 187,1 209,1 Begrundelser for afvigelser (økonomi) På grund af den indre sammenhæng mellem projekterne i systemmoderniserings Fase 2, har CSC's manglende leverancer i EKKO projektet krævet ændringer og ekstra funktionalitet for, at SKM kunne sætte DMR i drift som planlagt. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Netcompany Rådgivere Deloitte Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn En skattekonto (EKKO)

Formål Effektivisering

Projektresumé Vil lette virksomhedernes administrative byrder samt effektivisere skatteadministrationen ved at opkræve alle skattekrav via et saldoprincip således, at alle krav behandles efter ensartede regler.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes i nogen grad, at de væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 01-03-2012 01-03-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 Fortroligt

Projektfase Gennemførelse

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 334,2 334,2 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 Fortroligt

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Logica CSC

Rådgivere Deloitte

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Et fælles inddrivelsessystem (EFI) Formål Effektivisering

Projektresumé Sikre at alle fordringer, der overdrages til inddrivelse hos SKAT, samles på en konto for den enkelte skyldner, samt at de inddrivelsesskridt, der iværksættes, foretages med udgangspunkt i den samlede saldo på kontoen.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes i nogen grad, at de væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 18-06-2012 18-06-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 Fortroligt

Projektfase Gennemførelse

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 291,8 291,8 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 Fortroligt

Leverandører og rådgivere (Et fælles inddrivelsessystem (EFI)) Hoved- og underleverandører samt konsortier KMD

Rådgivere PA Consulting Group Deloitte Rambøll Management/ Rambøll Informatik CapGemini Interim Competence 7N

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn eMomsrefusion

Formål International Lovgivning

Projektfase Gennemførelse

Projektresumé Det er et formål med den nye momspakke, at proceduren for momsrefusion vil blive væsentligt moderniseret og forenklet. Bl.a. går proceduren fra at være manuel og papirbaseret over til at være fuldstændig elektronisk. Der skal udvikles, idriftsættes og informeres om et nyt system til håndtering af moms-refusion i forbindelse med virksomheders køb i udlandet (EU).

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 29-06-2011 29-02-2012 10-10-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Leverandøren har ikke leveret de sidste elementer efter planen, der pågår dog test af disse nu. Idriftsættelsesdagen er et bud, men skal fastlægges på baggrund af test-resultater, samt under hensyntagen til SKMs forretning og virksomhedernes indberetninger. Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 36,7 40,7 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 40,7

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Steria

Rådgivere Deloitte

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Excise Movement and Control System Formål International Lovgivning

Projektfase Realisering

Projektresumé EMCS er udvikling og anvendelse af et integreret fælleseuropæisk elektronisk system til elektronisk registrering, overvågning og kontrol af højt beskattede punktafgiftspligtige varers bevægelser mellem EU-landene. Muligheden for at handle med disse varer under suspensionsordningen har eksisteret siden det indre markeds indførelse i 1992, men er tidligere udelukkende sket via en manuel papirprocedure.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 01-01-2012 01-01-2012 01-01-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Projektet gik i produktion pr. 1. januar 2012 og blev nedlukket og overdraget til forretningen i februar. Projektet er afsluttet.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 77,5 77,5 69,6 Begrundelser for afvigelser (økonomi) En række udgifter blev mindre end budgetteret, både i forhold til ressourcer og hardware/software, bl.a. pga. problemfri produktionssætning af sidste del af leverancen. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier EUROPEAN DYNAMICS

Rådgivere

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Import Control System

Formål International Lovgivning

Projektfase Gennemførelse

Projektresumé EU har skærpet sikkerheden omkring EUs interesser og miljø m.m. Det har medført et behov for en fælles risikovurdering af alle varer. Risikovurderingen skal udføres ved første indgangstoldsted i EU. For at gennemføre EUforordningens regler i Danmark skal der udvikles to nye IT-løsninger (ICS og Manifest) samt foretages ændringer og tilpasninger i de eksisterende toldsystemer.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 01-10-2011 15-04-2012 24-10-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Idriftsættelse blev replanlagt pga. performanceproblemer, som viste sig under test - endelig dato blev fastlagt under hensyn til produktion, samt til erhvervslivets behov (bl.a. for testperiode). Systemet blev idriftsat efter den nye plan 9. juni 2012. Overdragelse og nedlukning pågår pt.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 99,2 114,2 118,9 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Interne og eksterne omkostninger steget pga. replanlægning. Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Logica

Rådgivere Logica

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Listesystemet

Formål International Lovgivning

Projektresumé Baggrunden for projekt Listesystemet er et politisk krav fra EU om, at alle medlemslande skal kunne leve op til nye og mere restriktive krav på momsområdet. Formålet med projekt Listesystemet er at implementere den nye lovgivning i Danmark således, at Danmark (SKAT) vil være i stand til at leve op til disse krav.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 30-09-2011 31-12-2011 30-09-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Systemet er idriftsat i 2011 - afslutning og overdragelse har afventet fejlrettelser efter idriftsættelsen - overdragelse pågår pt.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 26,2 32,8 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 32,8

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Systematic

Rådgivere Deloitte

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Pensionsbeskatning

Formål International Lovgivning

Projektresumé Projektets formål er at sikre gennemførelsen af de ændrede pensionsbeskatnings- og pensionsafkastbeskatningsregler således, at pensionstagere i udenlandske pensionsselskaber skattemæssigt ligestilles med pensionstagere i danske pensionsselskaber.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 01-08-2011 16-03-2012 16-03-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Systemet er i drift - enkelte leverancer herunder afslutning af projektet udestår, pga. prioritering af ressourcer til andre opgaver.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 58,3 52,8 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 52,5

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier CSC

Rådgivere

Juridisk bistand

Skatteministeriet SKAT Projektnavn Spil kontrol system

Formål International Lovgivning

Projektfase Realisering

Projektresumé Regeringen har besluttet at gennemføre en reguleret, delvis liberalisering af det danske spillemarked. Formålet med projektet er at udvikle et kontrolsystem, der maskinelt kan administrere og kontrollere spiludbydere, der på baggrund af den nye lovgivning har ansøgt om og fået tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Samtidigt skal der etableres et ludomaniregister, hvor spillere frivilligt kan registrere sig, og dermed udelukke sig fra at spille online.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 31-03-2012 31-05-2012 31-08-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan) Udskydelserne skyldes udvidelse af en del-leverance, samt replanlægning af testforløb pga. sommerferie. Systemet er sat i drift overdragelse og projektnedlukning pågår pt.

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 41,4 24,1 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 24,1

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Systematic

Rådgivere Deloitte

Juridisk bistand

Social- og Integrationsministeriet Pensionsstyrelsen Projektnavn Projektresumé EESSI Som EU-borger giver det stor tryghed at vide, at uanset hvor man henvender sig inden for EU, så bliver man behandlet efter de samme regler. En borger kan kun være omfattet af ét lands lov om Formål social sikring ad gangen. Målet med EESSI er at International Lovgivning ensarte håndteringen af sociale sikringsforhold for folk, der arbejder i et eller flere lande, bl.a. gennem fælles frister og retningslinjer i Projektfase sagsbehandlingen og ikke mindst gennem Gennemførelse udveksling af data via et fælles elektronisk knudepunkt. Målet for det danske EESSI projekt er at løfte denne opgave med et nationalt it-system, der tilgodeser alle involverede parter, såvel direkte berørte som indirekte samarbejdspartnere og gør det på en brugervenlig og lønsom måde. Projektet bidrager dermed også til regeringens digitaliseringsstrategi om en enkel, effektiv og sammenhængende offentlig sektor.

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes i nogen grad, at de væsentlige gevinster i projektet kan realiseres** Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 01-05-2012 01-05-2014 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 01-05-2014

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 25 40 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 40

Leverandører og rådgivere* Hoved- og underleverandører samt konsortier Visma *

Rådgivere

Juridisk bistand

*Myndigheden oplyser, at der også er leveret leverancer til projektet fra EU-kommissionen. **Den planlagte leverance fra EU, bestående af et centralt knudepunkt og national referenceplatform, har ikke kunne leveres i den forventede kvalitet og funktionalitet. Løsningen vil i den kommende periode blive produktionsmodnet. Dette vil have stor påvirkning på det danske projekt og vil betyde, at projektet nationalt skal re-scopes. Oplæg til en ny BC er under forberedelse.

Udenrigsministeriet Projektnavn Ny IT-platform til økonomiadministration i UM Formål Effektivisering Projektresumé Formålet med projektet er at skabe en effektiv og tidssvarende økonomistyring i UM med anvendelse af statslige standard systemer og processer i ude- og hjemmetjenesten. Dette omfatter i hovedtræk: · Implementering af firkløver systemerne og nye standardiserede arbejdsgange · Digitalisering af arbejdsgange, som ikke er understøttet af statslig standard på ministeriets sharepoint platform. · Etablering af integrationer mellem standardsystemer og UMs eksisterende fagsystemer på udvalgte områder (eksportfremme og udviklingsbistand). Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektfase Gennemførelse

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen oplysninger 01-02-2013 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 01-02-2013

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen oplysninger 14,8 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 14,8

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Logica Delegate Know-House Pivot Consulting

Rådgivere Deloitte Rambøll Management/ Rambøll Informatik

Juridisk bistand

Udenrigsministeriet Projektnavn Web2011 - ny teknisk platform til Udenrigsministeriets websites Formål Kvalitetsløft Projektresumé Nuværende teknisk platform (CMS og Hosting) er forældet, og imødekommer ikke krav til performance og sikkerhed. Den kommende platform skal drive Udenrigsministeriets ca. 120 websites, samt det kommende website for det danske EU formandskab i 2012. Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektfase Realisering

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 31-08-2011 31-12-2011 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 31-12-2011

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 1. halvår 2012 24,7 24,7 16 Begrundelser for afvigelser (økonomi) Projektet færdiggjort under den forventede budgetramme Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier Addition TDC Hosting

Rådgivere

Juridisk bistand

Økonomi- og Indenrigsministeriet IT- og CPR-kontoret Projektnavn Projektresumé Nyt kundesystem Som led i den løbende vedligeholdelse og udvikling af CPR-systemet - og med henblik på at sikre at samfundskritiske dataleverancer og CPRs indtægtsgrundlag ikke skal afhænge af en Formål teknisk forældet applikation - har CPRKvalitetsløft administrationen i 2011 igangsat udviklingen af en ny applikation - et nyt kundesystem. Projektfase Realisering

Status Forventet gevinstrealisering Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Projektafslutning 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen oplysninger* 29-06-2012 Begrundelser for afvigelser (tidsplan)

1. halvår 2012 29-06-2012

Projektudgifter (mio. kr.) 1. halvår 2011 2. halvår 2011 Ingen oplysninger* 23 Begrundelser for afvigelser (økonomi)

1. halvår 2012 23

Leverandører og rådgivere Hoved- og underleverandører samt konsortier CSC *Bemærk, at projektet først er
medtaget i statusrapporteringen for 1. halvår 2012.

Rådgivere

Juridisk bistand

Afsluttede projekter Herunder ses en oversigt over afsluttede projekter, der indgik i statusrapportering 2. halvår 2011, men ikke indgår i statusrapporteringen for 1. halvår 2012. Under status fremgår årsagen til, at projektet er udgået fra statusrapporteringen.
Ministerområde
Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet

Institution

Projektnavn

Status

Forventet gevinstrealisering
Det forventes ikke, at de væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Formål
Effektivisering

Pensionsstyrelsen Statens Administration Moderniseringsstyre lsen

VAS Sigma Implementering af Navision Stat/ØS LDV

Realisering Lukket

Finansministeriet

Realisering

Finansministeriet Forsvarsministeriet

Moderniseringsstyre lsen Forsvarskommando en

Implementering af IndFak

Realisering

HEMNET

Realisering

Justitsministeriet Justitsministeriet

Kriminalforsorgen Rigspolitiet

Sikret pc-netværk Fortroligt

Realisering Fortroligt

Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes i nogen grad, at de væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes ikke, at gevinsterne for dette projekt kan opgøres Fortroligt Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres

Effektivisering

Effektivisering

Kvalitetsløft

Effektivisering

Fortroligt Effektivisering

Justitsministeriet

Gebyradministration

Realisering

International Lovgivning Effektivisering

Justitsministeriet

Visum kodeks

Realisering

Justitsministeriet

ESDH

Realisering

Kvalitetsløft

Kulturministeriet

Statens arkiver

Kulturministeriet Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Statsbiblioteket I Århus

DigDag Fællesbibliotekssystem for Statsbiblioteket og Aarhus Universitet

Realisering

Effektivisering

Realisering

Ressourceregnskab

Lukket Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i Effektivisering

VEU digitalisering Lægemiddelstyrelse n

Realisering

Effektivisering

DAHLIA

Realisering

Kvalitetsløft

Fødevarestyrelsen

Digital Kontrol

Realisering Effektivisering

Skatteministeriet

SKAT

SE-VÆK

Realisering

Effektivisering

Skatteministeriet Skatteministeriet

SKAT SKAT

Ny økonomistyring Ydre marked

Realisering Realisering

International Lovgivning

projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres Det forventes, at alle væsentlige gevinster i projektet kan realiseres International Lovgivning Effektivisering

Skatteministeriet

SKAT

Taric3

Realisering

Skatteministeriet

SKAT

Årsopgørelse 2010

Realisering

Effektivisering

Skatteministeriet Transportministeriet Transportministeriet Transportministeriet Transportministeriet Transportministeriet

SKAT

Kvalitet i eIndkomst

Realisering

Effektivisering

Vejdirektoratet

vejman.dk

Realisering

Effektivisering

Vejdirektoratet

ERP-program Databasemodernisering Sporanalysemodel 2. generation

Realisering

Effektivisering

Banedanmark

Realisering

Effektivisering

Banedanmark

Realisering

Effektivisering

Banedanmark

Udenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet

PROBAT projekt 3 Den danske gennemførelse af Det Fælles Europæiske Visumsystem (VIS) Sammenlignende Brugertilfredshedsund ersøgelser

Realisering

International Lovgivning

Realisering Rescopet til under 10 mio. kr.

 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful