Προϋπολογισµός Εργασιών

Εργασίες σε ταξιδιωτικό γραφείο
Εργοδότης: Κουρκούνης Κώστας
Θέση: Αλικαρνασσός
Έργο:

Α2Γ Κατασκευαστές Α.Ε.

Περιγραφή

1. Υποδοχή - Γραφείο κίνησης
1.1 Μερεµετίσµατα σε σηµεία αποξηλώσεων
Αποξηλώσεις όπου απαιτηθεί. Αποκοµιδή µπαζών. Καθαρισµός
εργοταξίου
1.2 Τοίχος γυψοσανίδας για την κατασκευή πόρτας στη σκάλα προς
γραφείο διεύθυνσης
Περιλαµβάνεται ενδιάµεση ηχοµόνωση από πετροβάµβακα
1.3 Υαλοπίνακας µε πατούρα στο παραπάνω για το φυσικό φωτισµό της
σκάλας
1.4 Απαραίτητες µετατροπές στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Απόκρυψη καναλιών, µετατροπές εξωτερικών πριζοδιακοπτών σε
εσωτερικούς κ.α.
1.5 Κατασκευή τµήµατος ψευδοροφής ορυκτών ινών στην υποδοχή.
Περιλαµβάνεται αποξήλωση υπάρχουσας οροφής και
επανατοποθέτηση µέρους αυτής
1.6 Κατασκευή τµήµατος ψευδοροφής γυψοσανίδας
Περιλαµβάνεται κρυφός φωτισµός
1.7 Επενδύσεις τοίχων µε γυψοσανίδα στην υποδοχή
Κατασκευή ψευτοκολώνας αριστερά της τζαµαρίας. Μετατροπή
γραφείου κινήσεως
1.8 Προµήθεια και τοποθέτηση πατώµατος Laminate
1.9 Βαφές εσωτερικών επιφανειών µε πλαστικά
Περιλαµβάνονται απλές βαφές, όχι σπατουλαριστά
1.10 ∆ιαµόρφωση πλάτης υποδοχής
Τοιχάκι από γυψοσανίδα, µαρµάρινο καπάκι, κρύσταλλο διάφανο
triplex 10 χιλ. ∆εν υπολογίζεται η επιγραφή
1.11 Βαφές εσωτερικών επιφανειών µε πλαστικά
Περιλαµβάνονται απλές βαφές, όχι σπατουλαριστά
1.12 Ντουλάπια έγχρωµης µελαµίνης πίσω από α) γραφείο υποδοχής
(2.40Χ0.90)
∆εν υπολογίζονται τα έπιπλα καθεαυτών των γραφείων
Υποσύνολο Κατασκευαστικών εργασιών:

2. Λουτρό και λοιποί χώροι κάτω από γραφείο διεύθυνσης
2.1 Φωτισµός διαδρόµου µε σποτ οροφής που φωτίζουν τους τοίχους
εκατέρωθεν. Μερεµέτια γυψοσανίδας
Περιλαµβάνονται εργασία και φωτιστικά σποτ LED
2.2 Επένδυση τοίχων και δαπέδου λουτρών µε κεραµικά πλακίδια.
Περιλαµβάνεται προµήθεια σε πλακίδια, κόλλες, στόκους, σταυρούς.
Η τοποθέτηση θα ακολουθεί απλό σχέδιο. Υπολογίζεται πλακάκι
κανονικών διαστάσεων και όχι ψηφίδες ή άλλα ιδιαίτερων σχηµάτων
2.3 Νέες πόρτες Laminate µε όψη ξύλου σε όλους τους χώρους κάτω από
γραφείο διεύθυνσης
Προδιαγράφονται πόρτες Laminate χωρίς πόµολο
2.4 Αποσύνδεση και επανασύνδεση ειδών υγιεινής.
∆εν υπολογίζεται αγορά νέων ειδών υγιεινής, µπαταριών και
αξεσουάρ λουτρού

7.424,04

2.5 Βαφές εσωτερικών επιφανειών µε πλαστικά
Περιλαµβάνονται απλές βαφές, όχι σπατουλαριστά. Περιλαµβάνονται
όλοι οι χώροι των γραφείων
2.6 ∆ιάνοιξη παραθύρου στο κλειστό γραφείο πίσω από το (ανοιχτό
πλέον) γραφείο κίνησης
Το παράθυρο δεν είναι ανοιγόµενο. Είναι απλή πατούρα αλουµινίου
που συγκρατεί υαλοπίνακα triplex 10 χιλ.. Υπολογίζονται µετατροπές
στη γυψοσανίδα
Υποσύνολο Κατασκευαστικών εργασιών:

3.845,91

3. Χώρος γραφείων tour operators
3.1 Αποξήλωση διαχωριστικού τοίχου µε υποδοχή από το υπάρχον
άνοιγµα και δεξιά
Περιλαµβάνονται οικοδοµικές εργασίες για κλείσιµο µερεµετιών
3.2 Προµήθεια και τοποθέτηση πατώµατος Laminate
Προδιαγράφεται δάπεδο οικονοµικής κατηγορίας χωρίς σκοτία µεταξύ
των σανίδων
3.3 Απαραίτητες µετατροπές στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Απόκρυψη καναλιών, µετατροπές εξωτερικών πριζοδιακοπτών σε
εσωτερικούς, παροχές για όλες τις θέσεις εργασίας, νέος φωτισµός
οροφής
3.4 Βαφές εσωτερικών επιφανειών µε πλαστικά
Περιλαµβάνεται φρεσκάρισµα µε απλές βαφές, όχι σπατουλαριστά
3.5 Κατασκευή 3 µονάδων γραφείων ξεναγών (2 θέσεις εργασίας ανά
µονάδα).
Περιλαµβάνονται για κάθε µονάδα: Ντουλάπια σε όλο το µήκος της
µονάδας έως ύψος 2.90, ένα διπλό γραφείο απλής κατασκευής,
κρυστάλλινο διαχωριστικό θέσεων εργασίας. Όλες οι κατασκευές
είναι από έγχρωµη µελαµίνη.
3.6 Αποξήλωση όλου του διαχωριστικού τοίχου µεταξύ υποδοχής και
γραφείου ξεναγών
(Επιπλέον εργασίες πέραν των αρχικών υπολογιζόµενων
αποξηλώσεων)
Υποσύνολο Κατασκευαστικών εργασιών:

10.674,68

4. Χώρος, κουζίνας, αποθήκης, λογιστηρίου
4.1 ∆ιαχωρισµός κουζίνας και χώρου σκάλας µε σταθερό υαλοστάσιο από
κρύσταλλο triplex 10 χιλ. σε ασηµί πατούρα αλουµινίου
Το κρύσταλλο είναι γαλακτερό (µε ενδιάµεση µεµβράνη αµµοβολής)
4.2 Μετατροπές στα ξυλουργικά της κουζίνας που θα απαιτηθούν για τις
τροποποιήσεις στο χώρο
4.3 Τοποθέτηση υπάρχουσας πόρτας αλουµινίου στην είσοδο της
κουζίνας
4.4 Κατασκευή νέας µεταλλικής κυκλικής σκάλας ανόδου στο λογιστήριο
Τα πατήµατα της σκάλας θα είναι από Κ.Π. θαλάσσης. Τα υπόλοιπα
στοιχεία της θα είναι µεταλλικά. Περιλαµβάνονται απαραίτητες
µετατροπές στο δάπεδο του παταριού
4.5 Απαραίτητες µετατροπές στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση
4.6 Κατασκευή ψευτόκασας και τοποθέτηση υπάρχουσας πόρτας
αλουµινίου στην είσοδο του λογιστηρίου
4.7 Βαφές εσωτερικών επιφανειών µε πλαστικά
Περιλαµβάνεται φρεσκάρισµα µε απλές βαφές, όχι σπατουλαριστά

Υποσύνολο Κατασκευαστικών εργασιών:

8.719,55

Παρατηρήσεις
1. ∆εν υπολογίζονται νέα ντουλάπια αποθήκευσης, γιατί γίνεται η
παραδοχή ότι θα µεταφερθούν στο χώρο αποθήκευσης τα υπάρχοντα
σε χώρο tour operator & reception που θα αντικατασταθούν µε νέα

5. Γραφείο διεύθυνσης - Χώρος ξεκούρασης
5.1 ∆ιάνοιξη περάσµατος επικοινωνίας µε το χώρο ξεκούρασης
Αποξηλώσεις όπου απαιτηθεί. Αποκοµιδή µπαζών.
5.2 Αντικατάσταση πόρτας γραφείου διεύθυνσης και διπλανού γραφείου
ορόφου µε πόρτες Laminate
5.3 Απαραίτητες µετατροπές στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Απόκρυψη καναλιών, µετατροπές εξωτερικών πριζοδιακοπτών σε
εσωτερικούς κ.α.
5.4 Μικροκατασκευές γυψοσανίδας για κλείσιµο µερεµετιών, απόκρυψη
σωληνώσεων κ.α.
5.5 Προµήθεια και τοποθέτηση πατώµατος Laminate στο χώρο του
γραφείου
Περιλαµβάνονται µικροτροποποιήσεις του υπάρχοντος πατώµατος στο
πλατύσκαλο της πόρτας.
5.6 Βαφές εσωτερικών επιφανειών µε πλαστικά
Περιλαµβάνονται σπατουλαριστά στις επιφάνειες που έχουν τραχιά
υφή
5.7 Εφαρµογή ταπετσαρίας στις εσοχές µεταξύ των κολονών
Περιλαµβάνεται προµήθεια ταπετσαρίας
5.8 Πόρτα από MDF για την επικοινωνία µε το χώρο ξεκούρασης
5.9 Χώρισµα γυψοσανίδας µεταξύ λογιστηρίου και χώρου ξεκούρασης
Περιλαµβάνεται τοποθέτηση ηχοµόνωσης από πετροβάµβακα
5.10 Εκ νέου βαφή και λουστράρισµα σκαλοπατιών σκάλας ανόδου προς
γραφείο διεύθυνσης
5.11 Τοποθέτηση κουπαστής αλουµινίου στη δεξιά πλευρά της σκάλας
Φινίρισµα µετάλου: Ματ
Υποσύνολο Κατασκευαστικών εργασιών:

5.912,50

Κατασκευαστικά κόστη:

36.576,68

Στα παραπάνω δεν περιλαµβάνονται:
1. ΦΠΑ τιµολογίου 23%.
2. Ένσηµα ΙΚΑ για όσες εργασίες αυτό απαιτηθεί
3. Κόστη αδειών που τυχόν απαιτηθούν
4. ∆εν υπολογίζονται εργασίες ηλεκτρολογικών για την καλωδίωση
δικτύου δεδοµένων, δηλαδή: Νέα καλωδίωση, τερµατισµός
καλωδιώσεων, πιστοποίηση δικτύου, προγραµµατισµός και
διευθυνσιοδότηση δικτύου
5. Στο γραφείο διεύθυνσης δεν έχει γίνει άλλη πρόβλεψη
ηχοµόνωσης πέραν του αφρώδους υποστρώµατος που τοποθετείται
κάτω από το δάπεδο Laminate και του πετροβάµβακα εντός του νέου
διαχωριστικού τοίχου δωµατίου ξεκούρασης-λογιστηρίου