инструмент

ученик
2
1

ч.л.
ч.л.

21
21
21
21
22
23

1
2
2
2
1
2

23

ч.л. ч.л. ч.л. ч.л. д.с.з ч.л.
ч.л.

3

омилена боја, омилен ден, омилена играчка и опишување на истата)

може да се претстави себе си (колку години,

може да чита изучени текстови

го пишува вокабуларот поврзан со играчките

одговара на кратки прашања за играчките

20

поставува кратки прашања за играчките

16

ги разликува зборчињата big (големо) и small (мало)

16

правилно го изговара вокабуларот за играчки

1

ч.л.

ја препознава графијата на вокабуларот за играчките

активност

го именува вокабуларот за играчки

бр. на час

го препознава вокабуларот за играчки

тема 1
Toys

л.л.л.л.л.л. ч. броеви) може да опише напшравена маска од сооченик инструмент може да опише направена маска со деловите од лицето бр. ч. ч.л. ч. ч. ч. може да го пишува волабуларот за деловите од лицето може да чита изучени текстови може да ги покаже деловите од лицето по инструкции од наставинот може да нацрта чудовиште според инструкции од наставникот (делови од лицето.27 27 28 29 30 34 34 36 36 активност 1 2 1 1 1 1 2 2 3 ч.л. може да опише чудовиште од дадена слика може да формира реченици со I have got/ I haven't got ученик Monsters ч. на час може да ги покаже деловите од лицето по инструкции од наставинот тема 2 .л. ч.

л.л.л. Everyone’s different може да нацрта човек според инструкции од наставникот (делови ид лице и тело) може да нацрта човек и да го опише (делови ид лице и тело) може да ги покаже деловите од лицето и телотопо инструкции од наставинот може да нацрта другарче и да го опише (делови од лице и тело) може да опише смешен чпвек од даден цртеж може да нацрта момче/девојче според дадени реченици на табла може да состави реченици со конструкцијата hasn’t got за другарчето до него тема 3 .л.бр.л.л. ч. ч.л.л. ч. ч. 2 може да одговори на прашања (повторување на досега изучениот материјал) ч. на час 39 39 41 41 42 42 44 44 46 активност 1 2 1 2 1 2 1 2 инструмент ученик ч. ч. ч. може да ги покаже деловите од лицето и телотопо инструкции од наставинот ч.л.

з д.с. за мебел инструмент ги препознава и именува бр.з ч.с.л. ч.л. д. за мебел д.з ч.с.з д.з д. 1-20 според усни инструкции пишување на реченици (мебел. under го препознава и именува вок.л. 1-20 тема 4 бр. under д. under може да го прочита вок.с. за деловите од лицето и телото разбира краток филм може да нацрта куќа/зграда според усни инструкции го препознава досега изучениот вокабулар може да напишат реченици според цртеж може нацрта цртеж според усни инструкции ги препознава и именува собите во домот постава прашање (усно) со where's. за деловите од телото може да одговори на прашањето Where’s my…. ч.с.л. ч.ученик може да чита дијалози пишува бр.л.л.. ч.л. . ч. ч. ч.з д.з го препознава и пишува вок. under) го пишува вок. ч. за мебелот правилно писмено ги користи in. on. на час 47 48 48 It’s magic! 48 49 49 50 50 51 52 53 53 54 54 54 55 55 56 56 56 58 активност 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 ч.с.с.л д. on. on.? ги разликива in.с.л.? го препознава вок. on.л. in..л.с..з ги користи кострукциите there is/are ги препознава прилозите in.с.з д.з д.

с.? може да напише реченици со can/can’t и глаголи може да го именува и напише вок. д.с.. ч.с.л. д. реч...л.з д.? препознава вок.с..с.с.с..з ч. ч.? може писмено да опише животно (изглед. и нег. ч.. на час 59 59 60 61 61 62 62 63 63 активност 1 1 1 1 2 1 2 1 1 може да одговори на прашања Can you.з д.с.з д.з може да формира поз. ч.з д.с. за животните може да ги применува изучените глаголи може да опише животно според цртеж ученик д. што може/ не може да прави ги препознава и именува изучените глаголи тема 5 I can do that! 64 67 67 67 68 68 68 69 69 69 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 .. can/ can’t) може усно да опише животно пишува реч. ч.л.з д.? може да прочита и напише вок.л. за животните може да одговори на прашањето Can you…. за животни и глаголи разбира краток филм може усно да одговори на Have you got a pet? What is it? може усно да постави прашање со Can you.ч.з д.с. ч.л. со can/ can’t инструмент бр.з ги препознава слушнатите глаголи (ТПР) може писмено да опише животно (can/ can’t) може усно да одговори на прашање со Can you.з д.л..л.л. ч.л.

з д. за храна може да каже која храна е здрава/нездрава може усно да каже која храна ја сака/ не сака може да го именува вок. за храна песничка со помош на флеш.картички (храна) може да постави и одговори на прашања со Do you like… ?. ч.инструмент ученик д. ч.з ч.з бр.з д.л. ч.л.л. ч. на час 72 72 72 активност 1 1 1 д. ч. со I like/ I don’t like гo именува и напише вок.л.л.с. може да чита дијалози може пишува прашања со испуштени зборчиња може да напише реченици со дадени фрази гo именува и напише вок. може да одговори на прашањето Do you like… ? може да формира поз.с.л. и нег. ч. за храна тема 6 I like spaghetti 73 74 74 75 76 79 79 79 81 1 1 2 1 1 1 2 3 2 .л.с.с. ч.л. реч.

за членовите од фамилијата тема 7 My family! 92 2 . од фам.л.з д.з ч. од фамилијата 1 1 2 1 1 може да поставуваат прашања за чл.з д.с. ги имаа може да го именува и напише вок. ч. ч.л. на час 84 84 84 85 85 86 86 87 87 88 91 активност 1 1 може да поставува праш.з д.картички може усно да опишува животно (делови од лице и тело) 2 инструмент ученик д.л.с. ч.с.л. ч.л. може да пишува прашања со измешани збор. и одговари може да пишува зборови од измешани букви 1 може усно да опише соученик 1 може да нацрта чудовиште според усни инструкции 1 може правилно да формира реченици може да одговори на прашање со Have you got…? може да го именува вок. ч.л.л.с.бр.с. за чл. ч.з д. за тоа кои чл. од фамилијата може да песничка со помош на флеш.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful