อธิบายความหมาย

ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน
‫تفسير سورة آل عمران‬
อายะฮฺ 98-99
วันอังคารท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2552
ณ มัสญิดบ้านตึกดิน

ُ‫قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّه‬
﴾٩٨﴿ ‫شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُو َن‬
98. จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า
โอ้ผู้ที่ได้รับคัมภีร์ทั้งหลาย!
เพราะเหตุใดพวกท่านจึงปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาโอ
งการของอัลลอฮฺและอัลลอฮฺนั้นจะทรงเป็นพยานยืน
ยันในสิ่งที่พวกท่านกระทำากัน

98. จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า
โอ้ผู้ทไี่ ด้รับคัมภีร์ทงั้ หลาย!

ْ‫قُل‬
ِ‫يَا أَهْلَ الْكِتَاب‬

เพราะเหตุใดพวกท่านจึงปฏิเสธศรัทธาต่อบร
รดาโองการของอัลลอฮฺ

َ‫لِمَ تَكْفُرُون‬

และอัลลอฮฺนั้นจะทรงเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่
พวกท่านกระทำากัน

‫وَاللّهُ شَهِيدٌ َعلَى مَا‬
َ‫تَعْ َملُون‬

ِ‫بِآيَاتِ اللّه‬

‫قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا‬
﴾٩٩﴿ َ‫ِعوَجا وَأَنتُمْ ُشهَدَاء وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُون‬
99. จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่าโอ้ผู้ที่ได้รับคัมภีร์ทั้งหลาย!
เพราะเหตุใดท่านจึงขัดขวางผู้ศรัทธาซึ่งทางของอัลลอฮฺ
โดยที่พวกท่านปรารถนาจะให้ทางของอัลลอฮฺคด ทั้ง ๆ
ที่พวกท่านก็เป็นพยานยืนยันอยู่
และอัลลอฮฺนั้นมิใช่เป็นผูท้ รงเผลอในสิ่งที่พวกท่านกระ
ทำากัน

99. จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า

ْ‫قُل‬

โอ้ผู้ที่ได้รับคัมภีร์ทั้งหลาย!

ِ‫يَا َأهْلَ الْكِتَاب‬

เพราะเหตุใดท่านจึงขัดขวางผู้ศรัทธาซึ่
งทางของอัลลอฮฺ

‫لِمَ تَصُدّونَ عَن‬
ِ‫سَبِيلِ اللّه‬

โดยที่พวกท่านปรารถนาจะให้ทางของ
อัลลอฮฺคด

‫مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا‬
‫عِوَجا‬

ทัง้ ๆ
ทีพ่ วกท่านก็เป็นพยานยืนยันอยู่

‫وَأَنتُمْ شُهَدَاء‬

และอัลลอฮฺนนั้ มิใช่เป็น
‫وَمَا اللّهُ بِغَافِ ٍل‬
ผู้ทรงเผลอในสิ่งที่พวกท่านกระทำา
กัน
‫عَمّا تَعْمَلُو َن‬

‫﴿ لِمَ تَصُدّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾‬
‫جهْدِهِ ْم‬
‫بِآيَاتِ اللّه وَصَدّه ْم عَنْ َسبِيل اللّه مَنْ أَرَادَهُ مِنْ َأهْل الْإِيَان بِ ُ‬
‫وَطَاقَتهمْ مَ َع عِلْمه ْم بِأَنّ مَا جَا َء بِهِ الرّسُول حَقّ مِنْ اللّه َوبِمَا ِعنْدهمْ مِنْ‬
‫ي وَالسّادَة الْمُ ْرسَلِيَ صََلوَات اللّه َوسَلَامه عََليْهِمْ‬
‫الْعِلْم عَنْ الْأَْنِبيَاء الَْأقْدَمِ َ‬
‫ي وَمَا َبشّرُوا بِ ِه َونَوّهُوا بِهِ مِ ْن ذِكْر الّنبِيّ الْأُمّيّ الْهَاشِمِ ّي الْعَ َربِيّ‬
‫أَجْمَعِ َ‬
‫الْمَكّ ّي َسيّد َولَد آدَم َوخَاتَم الَْأْنِبيَاء وَرَسُول رَبّ الْأَرْض وَالسّمَاء َوقَدْ‬
‫ك بِمَا خَالَفُوا‬
‫صنِيعه ْم ذَلِ َ‬
‫ك وََأ ْخبَرَهُ ْم بِأَنّ ُه شَهِيد عَلَى َ‬
‫تَوَعّدَهُمْ اللّه عَلَى َذلِ َ‬
‫ب وَالْجُحُود‬
‫مَا بَِأيْدِيهِ ْم عَنْ الَْأنِْبيَاء وَمُعَامَلَتهمْ ال ّرسُول الْ ُمبَشّر بِ ِه بِالتّكْذِي ِ‬
‫ي وَسَيَجْزِيهِ ْم عَلَى ذَلِكَ‬
‫س بِغَافِ ٍل عَمّا يَعْمَلُونَ أَ ْ‬
‫وَالْ ِعنَاد فَأَ ْخَبرَ تَعَالَى َأنّ ُه َليْ َ‬
‫" يَوْم لَا يَنْفَع مَال وَلَا َبنُونَ " ‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful