1 ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3 DOM 2012-09-20 meddelad i Sollentuna Mål nr B 9786-10

PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gunnel Skeppholm Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Marcus Karlsson Kvarnåskroken 17 805 96 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Eva Andersson Advokatfirman Ericksson & Häggquist AB Allfarvägen 31 191 47 Sollentuna Tilltalad Martin Samelius, 730925-9393 Vattenledningsvägen 93 Lgh 1102 126 35 Hägersten Offentlig försvarare: Advokat Ragnar von Beetzen Advokatfirman Silbersky AB Box 12706 112 94 Stockholm

DOMSLUT Begångna brott 1. Misshandel 2. Olaga hot Lagrum 3 kap 5 § brottsbalken 4 kap 5 § 1 st brottsbalken

Påföljd m.m. Fängelse 2 månader

Postadress Box 940 191 29 Sollentuna

Besöksadress Tingsvägen 11

Telefon Telefax 08-561 695 00 08-561 695 01 attunda.tingsratt@dom.se E-post: www.attundatingsratt.domstol.se

Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

2 ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3 DOM 2012-09-20 B 9786-10

Andra lagrum som åberopas 34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken Skadestånd Martin Samelius ska utge skadestånd till Marcus Karlsson med 14 728 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 oktober 2010 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Ragnar von Beetzen tillerkänns ersättning av allmänna medel med 11 380 kr. Av beloppet avser 6 750 kr arbete, 2 210 kr tidsspillan, 150 kr utlägg och 2 270 kr mervärdesskatt. 2. Advokat Eva Andersson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med 14 310 kr. Av beloppet avser 11 448 kr arbete och 2 862 kr mervärdesskatt. 3. Av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska Martin Samelius till staten återbetala 10 000 kr. Resterande kostnad ska stanna på staten.

3
ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3

DOM 2012-09-20

B 9786-10

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat i enlighet med stämningsansökan, bilaga 1.

Marcus Karlsson har biträtt åtalet och yrkat att Martin Samelius ska förpliktas att till honom utge skadestånd med 14 728 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 7 oktober 2010 till dess betalning sker. Av beloppet avser 10 000 kr ersättning kränkning, 2 500 kr ersättning sveda och värk och 2 228 kr ersättning förlorad arbetsinkomst.

Martin Samelius har förnekat gärningarna och bestritt skadeståndsyrkandet samt vitsordat sättet att beräkna ränta.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

Åklagaren har som bevisning åberopat journalanteckningar, fotografier och polisanmälan samt förhör med målsäganden Marcus Karlsson, den tilltalade Martin Samelius och vittnena Alexandra Knoch och Elina Jansson. Försvaret har som bevisning åberopat vittnesförhör med Amina Samelius samt utskrift av internetkommunikation på en blogg mellan Marcus Karlsson och Amina Samelius.

Marcus Karlsson har angående själva händelsen i huvudsak uppgett följande. Han hade via sms stämt träff med Amina Samelius som han tidigare hade fått kontakt med på internet. Han hade tidigare träffat Amina Samelius i anslutning till hennes bostad. Amina Samelius hade sagt att hennes man inte skulle vara hemma aktuell kväll. När han ringde på hemma hos henne flög det ut en svartklädd man med svarta handskar och en huva neddragen till munnen. Han såg inget av mannens ansikte. Han fick ett slag mot vänster öga som träffade under ögat. Han ramlade in i väggen

4
ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3

DOM 2012-09-20

B 9786-10

och ner på golvet. När han reste sig upp fick han ytterligare två slag över näsan. Slagen gjorde mycket ont. Mannen tog tag i hans axlar, släpade honom nedför trapphuset och drog ut honom på gatan. Mannen tog sedan av sig huvan och han såg mannens ansikte. Mannen uttalade ”du ska ge fan i att kontakta min fru, jag ska slå ihjäl dig om du kontaktar henne igen.” Mannen tvingade honom att radera all smskontakt med Amina Samelius från telefonen. Mannen tvingade honom också att visa sin legitimation och uttalade därefter ”nu vet jag var du bor”. Han trodde på det mannen sa. Han kände sig hotad och kände inte att han gick säker. Han visste inte vad mannen i fråga var i stånd att göra. Han var jätterädd hela tiden – det är han fortfarande. När han senare fick ett sms från Amina Samelius där det framgick att hon och Martin Samelius hade varit och sökt honom i hans bostad vågade han inte gå upp i trapphuset själv av rädsla för att de skulle vara kvar. Smärtan från slagen varade till det att han fick smärtstillande på sjukhuset samma kväll. Han hade fått en näsfraktur. Han har än idag besvär i näsan. Han har svårt att andas och kan känna två knölar i näsan som inte ska vara där. Han var sjukskriven i två veckor efter händelsen. Han var svullen i ansiktet i omkring en och en halv vecka efter händelsen och hade ett blått öga i ungefär tre veckor.

Martin Samelius har i huvudsak uppgett följande. Han har aldrig träffat Marcus Karlsson och han har inte misshandlat eller hotat honom. Han var hemma tillsammans med sin fru, Amina Samelius, den aktuella kvällen. Han minns att polisen kom och knackade på och undrade om de hade hört eller sett något om en misshandel, vilket de inte hade gjort. Han och Amina Samelius sökte senare Marcus Karlsson i dennes bostad vid två eller tre tillfällen. Marcus Karlsson var inte hemma vid dessa tillfällen; istället träffade de dennes hyresvärdinna Elina Jansson. Anledningen till besöken var att försöka få kontakt med Marcus Karlsson för att förmå honom att söka hjälp med anledning av att han har stalkat Amina Samelius i flera år.

Amina Samelius har i sitt vittnesmål bekräftat Martin Samelius uppgifter.

5
ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3

DOM 2012-09-20

B 9786-10

Vid aktuell tid i målet bodde Marcus Karlsson inneboende hos Elina Jansson. Hon har bland annat hörts om de kontakter hon har haft med Martin Samelius och Amina Samelius.

Alexandra Knoch träffade på Marcus Karlsson aktuell kväll på Vattenledningsvägen och har vittnat om de iakttagelser hon då gjorde.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Det är klarlagt att Marcus Karlsson påträffades på Vattenledningsvägen aktuell kväll och att han då hade skador i ansiktet. Skadorna finns också dokumenterade i de åberopade journalanteckningarna och syns på de förevisade fotografierna. Det är därmed utrett att Marcus Karlsson har blivit misshandlad. Frågan i målet är om det är Martin Samelius som har gjort detta.

Marcus Karlsson har förvisso inte på ett tydligt sätt pekat ut Martin Samelius. Hans uppgifter är dock sådana att, om de ska läggas till grund för bedömningen i målet, är det uteslutet att det skulle kunna vara någon annan gärningsman. Denna slutsats drar tingsrätten utifrån vad Markus Karlsson har berättat om bakgrunden till att han befann sig på aktuell plats vid aktuellt tillfälle och hur händelsen närmare gick till, bland annat att gärningsmannen krävde att all sms-kontakt mellan Marcus Karlsson och gärningsmannens fru skulle raderas.

Markus Karlsson har gjort ett trovärdigt intryck på tingsrätten. Det har inte framkommit någon omständighet som ger anledning till att befara att han medvetet skulle vilja lämna osanna uppgifter. Tvärtom har han gett intryck av att ha lämnat sina uppgifter under vånda och han har ansatts hårt av Martin Samelius och Amina Samelius då det gäller sitt levnadssätt och sin person. Han har hållit fast vid sin berättelse från första början. Alexandra Knoch har berättat att Marcus Karlsson, då

6
ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3

DOM 2012-09-20

B 9786-10

de träffades på Vattenledningsvägen aktuell kväll, uppgav att han hade fått kontakt med en tjej på internet, att de hade bestämt att han skulle komma hem till henne och att han, när han kom dit, blev nerslagen och avkrävd att visa sin legitimation. Han lämnade liknande uppgifter till den läkare som undersökte honom då han kom till sjukhuset strax efter händelsen. Marcus Karlssons uppgifter vinner således stöd av annan utredning.

Marcus Karlsson har även i efterhand berättat om händelsen för Elina Jansson. Elina Jansson har också vittnat om de besök hon har fått av Martin Samelius och Amina Samelius. Hon har bland annat berättat att Martin Samelius vid det första tillfället sa att han hade misshandlat Marcus Karlsson och att Amina Samelius vid detta uttalande satte upp handen som för att få tyst på Martin Samelius. Martin Samelius har även enligt Elina Jansson talat om att anlita Bandidos, att Marcus Karlsson behöver komma till ”psyket” samt att de hade lurat honom hem till sig för att se hur han såg ut. Elina Janssons uppgifter är mycket besvärande för Martin Samelius. Det saknas all anledning att tro att hon skulle lämna oriktiga uppgifter eller missta sig.

Tingsrätten konstaterar att det av polisrapporten framgår att färskt blod påträffades på golvet utanför Martin Samelius lägenhet på Vattenledningsvägen 93 den aktuella kvällen. Detta är en besvärande omständighet för Martin Samelius.

Mot bakgrund av det anförda, och vid en samlad bedömning av den åberopade bevisningen, finner tingsrätten att Marcus Karlssons uppgifter ska läggas till grund för domen. Det är därmed visat att Martin Samelius har gjort sig skyldig till misshandel och även olaga hot i enlighet med gärningsbeskrivningen. På grund av att misshandeln varit oprovocerad, samt med beaktande av våldets omfattning och kraft, vilken bland annat orsakade ett brutet näsben, kan misshandeln inte bedömas som ringa. Omständigheterna har inte heller varit sådana att misshandeln ska bedömas som grov. Det olaga hotet ska rubriceras som åklagaren har gjort.

7
ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3

DOM 2012-09-20

B 9786-10

Frågan om påföljd

Martin Samelius förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 26 juni 2012 genom deldom i detta mål av Attunda tingsrätt till skyddstillsyn med samhällstjänst 140 timmar. Om fängelse istället hade valts som påföljd skulle fängelse sex månader ha dömts ut.

Av yttrande från frivården framgår att Martin Samelius bedöms ha ett övervakningsbehov samt att han med viss tvekan bedöms lämplig för samhällstjänst.

De brott som Martin Samelius har gjort sig skyldig till är av allvarligt slag. Misshandel är ett så kallat artbrott för vilket det gäller en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Det har i detta fall varit fråga om oprovocerad misshandel, innefattande kraftigt våld med relativt allvarliga skador som följd. Dessa omständigheter talar för att påföljden ska bestämmas till fängelse, även med beaktande av att gärningarna ligger förhållandevis långt tillbaka i tiden. Mot bakgrund av det anförda anser tingsrätten att en skyddstillsyn med en utökad föreskrift om samhällstjänst inte är en tillräckligt ingripande påföljd för den samlade brottsligheten. Påföljden ska därmed bestämmas till fängelse.

Tingsrätten finner att straffvärdet för de nu aktuella brotten motsvarar fängelse fyra månader. Tingsrätten har stannat för att inte undanröja den meddelade deldomen. Tingsrätten har tagit hänsyn till att en deldom har meddelats i detta mål och vad straffvärdet för den totala brottsligheten är. Med beaktande av detta bestäms påföljden till fängelse två månader.

Skadestånd

Tingsrätten anser att den misshandel Martin Samelius har gjort sig skyldig till

8
ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3

DOM 2012-09-20

B 9786-10

gentemot Marcus Karlsson har inneburit en så allvarlig kränkning att han har att betala skadestånd till honom. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att skälig ersättning för kränkning ska bestämmas till yrkade 10 000 kr. Det har framkommit att Marcus Karlsson var sjukskriven två veckor efter händelsen samt att han fortfarande har men av misshandeln. Tingsrätten anser att skälig ersättning för sveda och värk ska bestämmas till yrkade 2 500 kr. Vidare ska Martin Samelius ersätta Marcus Karlsson för förlorad arbetsinkomst med anledning av brotten. Marcus Karlsson har presenterat en lönespecifikation till styrkande av sjukavdrag. Sättet att beräkna ränta är inte tvistigt. Skadeståndsyrkandet ska därmed bifallas i dess helhet.

Övrigt

Martin Samelius ska betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

Förvararen har yrkat ersättning enligt taxa. Yrkad ersättning är skälig och ska bifallas.

Målsägandebiträdet har yrkat ersättning utöver taxa. Målet får dock anses ha krävt avsevärt mer arbete än normalt. På grund av detta och då yrkad ersättning är skälig ska kostnadsyrkandet bifallas.

Martin Samelius åläggs att ersätta staten för kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdet på det sätt som framgår av domslutet.

9
ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3

DOM 2012-09-20

B 9786-10

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV400) Ett överklagande ska vara ställt till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 11 oktober 2012.

På tingsrättens vägnar

Anna Flodin

Bilaga 1

ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3 INKOM: 2012-03-28 MÅLNR: B 9786-10 AKTBIL: 40

Bilaga 2

Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd?
Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.
Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

DV 400 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

www.domstol.se

1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.
Beslut i övriga frågor

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.
Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,

www.domstol.se

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful