UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE CAI FERATE DRUMURI SI PODURI

EXTRAS din METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a studiilor universitare de masterat în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti aprobata in Sedinta de Senat din 07.07.2011

DISPOZIŢII GENERALE 1. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) este, conform aprobării M.E.C.T.S Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (I.O.S.U.M). 2. În conformitatea cu prevederile legale (Anexa 1) studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. 3. Programul de pregătirea al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu specificul domeniului de specialitate studiat. 4. Portofoliul de teme de disertaţie şi lista conducătorilor vor fi anunţate de către facultăţile şi departamentele organizatoare până la sfârşitul lunii noiembrie. 5. Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară de masterat, cu domeniul de competenţă al conduccătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica instituţională al IOSUM. Temele lucrărilor de disertaţie se aprobă de conducerile facultăţilor sau departamentelor în care se desfăşoară studiile universitare de masterat. 6. Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate în cadrul elaborării lucrării de disertaţie pot fi valorificate de masterand prin articole în reviste de specialitate şi la realizarea disertaţiei. Masteranzii vor fi încurajaţi să publice cel puţin un articol în buletinele ştiinţifice ala U.T.C.B. sau în alte reviste de specialitate. 7. Masteratul se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii.

în cazuri bine întemeiate (boală. I. Masterandul poate solicita schimbarea temei de disertaţie o singură dată în timpul studiilor universitare de masterat. precum şi absolvenţi de studii masterale compatibile ca specializare şi domeniu.C.B. în luna martie a anului următor. Secretarul are doar rol organizatoric şi poate fi asistent universitar. 10. 9. Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului respectiv de studii universitare de masterat.T.B. şi anume prezentarea şi susţinerea disertaţiei. 4. prin decizie a rectorului U. Examenul de disertaţie se organizează în două sesiuni anuale: a) Iulie ( ultima decadă. Masteranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute în contract şi susţin cu succes disertaţia. la propunerea consiliilor facultăţilor şi a conducerii departamentelor organizatoare. unităţile de învăţământ pot organiza şi o sesiune suplimentară cu aprobarea instituţiei de învăţământ şi a MECTS.. din alte instituţii de învăţământ superior acreditate instituţional. .8.B cât şi pentru cei care provin de la alte instituţii de învăţământ superior de stat şi particular. Schimbarea temei de disertaţie se aprobă de către facultăţile organizatoare în cadrul aceluiaşi domeniu de studii în care a fost înmatriculat masterandul. ) b) Septembrie ( ultima decadă) La cererea candidaţilor.C. componenţa nominală şi numărul comisiilor pentru examenul de disertaţie se stabilesc. pot susţine examenul de disertaţie absolvenţii proprii ai studiilor de masterat. iar preşedintele trebuie să fie conferenţiar sau profesor universitar. Organizarea.C. cu titlul de doctor.T. Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie sunt identice atât pentru cursanţii U. La U.T. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 1. burse în străinătate). Examenul de disertaţie constă într-o singură probă. 6. 5. La alcătuirea comisiilor de examen de disertaţie se vor avea în vedere următoarele aspecte: a) comisiile au în componenţă cel puţin 3 membrii şi un secretar. 3. 2. Membrii comisiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de şef de lucrări. primesc diploma de studii universitare de masterat însoţită de suplimentul la diplomă întocmit conform reglementărilor în vigoare. 11.

fiecare absolvent al U. care repetă examenul de disertaţie va prezenta la înscriere chitanţa de plată a taxei de 250 lei.b) pentru absolvenţii proveniţi de la alte unităţi de învăţământ superior de stat şi particular comisia de examen este aceeaşi cu cea care examinează absolvenţii U. de la care provin. se depun de către catedre la comisia de examen cu cel puţin 2 zile înainte de începerea susţinerii examenului de disertaţie. La programarea susţinerii examenului de finalizare a studiilor masterale se va avea în vedere ca numărul maxim de candidaţi examinaţi zilnic să nu depăşească 12. .C. conducătorul de disertaţie urmează să întocmească şi să predea la catedră un referat asupra lucrării elaborate de absolvent. Lucrările de disertaţie respinse pe baza referatului prezentat de conducătorul lucrării avizat de catedră nu pot fi susţinute în faţa comisiei de examen de disertaţie. împreună cu referatele. iar absolvenţii din cadrul altor instituţii de învăţământ superior care susţin examenul de disertaţie în U. 5.C.T. de stat sau particulară.T. indiferent de instituţia de învăţământ superior. După încheierea înscrierii. 6. în ordine alfabetică. 7. Lucrările de disertaţie propuse de îndrumător în vederea susţinerii.B. 7. vor prezenta chitanţa de plată a taxei de 500 lei. Listele vor cuprinde candidaţii.C. candidatul fiind considerat neprezentat. Pentru examenul de finalizare a studiilor de masterat. Înscrierea la examenul de disertaţie a absolvenţilor UTCB se face pe bază de cerere scrisă prezentată la secretariatele facultăţilor şi departamentelor organizatoare de către fiecare absolvent a studiilor de licenţă. La susţinerea examenului de disertaţie participă ca invitat şi conducătorul de disertaţie. din care să rezulte admiterea pentru susţinere sau respingerea acestuia. secretariatele facultăţilor şi departamentelor organizatoare vor afişa listele complete cu candidaţii care au dreptul să se prezinte la examenul de disertaţie. 8. În termen de 3 zile de la predarea lucrării la catedre.B. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 3. Pentru această categorie de absolvenţi înscrierea la examenul de finalizare a studiilor masterale la secretariate şi depunderea lucrării de disertaţie la catedre se fac cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată începerea examenului de disertaţie.B.T.

CONTINUTUL LUCRARII DE DISERTATIE 1. care are obligaţia de a studia şi punctul de vedere al membrilor comisiei de examen. Susţinerea examenului de disertaţie constă în prezentarea lucrării de disertaţie elaborată de candidat.B. Fiecare membru al comisiei acordă note de la 1 la 10 (note întregi).T. Pagina de titlu.T. Un examen de disertaţie nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară. Stadiul actual al problemei analizate in Romania si in lume. în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. . acesta va primi un certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat şi foaia matricolă. Eventualele contestaţii în legătură cu rezultatele examenului de disertaţie se depun la secretariatele facultăţilor şi departamentelor organizatoare. 6. 6. 2. şi se rezolvă. Rezumat in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala: intre 4 si 6 cuvinte cheie pentru lucrarea de disertatie. V.C.II. 3. 4.00. 7. calculată cu două zecimale. 5. 2. Contributii personale si concluzii: directii viitoare de cercetare 8. cu menţionarea datei şi orei de afişare. Media examenului rezultă ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. 4. în conformitate cu reglementările din U. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 1. 3. Media minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6. 5.B. Rezultatul rezolvării contestaţiei rămâne definitiv.C. Referinte bibliografice. Continutul analizelor/ studiilor efectuate in lucrare si rezultatele obtinute 7. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare. în timp de 48 de ore. strategia de lucru adoptata si rezultatele obtinute. Introducere: va cuprinde obiectivul lucrarii. de către comisia de analiză a contestaţiilor numită de rectorul U. Afişarea rezultatelor finale ale examenului de disertaţie se face la sediul facultăţilor şi departamentelor organizatoare de studii masterale. Continut. cu schimbarea temei de disertaţie şi cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.

se vor plasa centrat.197-210 [2] Arnold. – Multimedia Group Communications Towards New Services. 10. No. formulele se vor scrie cu editorul specializat si se vor numerota aliniat la dreapta: setari – size: 12. Figurile mari. locul si anul aparitiei. C. 1980 [3] ***COSMOS/M – Finite Element System. anul. sau in cadrul textului. si va fi predata conducatorului atat pe hartie cat si in format electronic. Tabelele se vor scrie cu caractere de 11pt. style: variabile italice. Instructiuni de redactare Pentru redactare se ca folosi font Times New Roman de 12pt.5cm de jur-imprejur. volumul.3] sau [1-3]. Exemplu: [1] Mauthe.. Paginile vor fi numerotate centrat cu caractere de 10pt. iar numarul si titlul tabelului se vor scrie centrat. Legenda se va scrie centrat sub figura cu caratere de 11pt. V.3. italic. iar indicarea in cadrul textului se va face prin paranteze drepte: de exemplu: [1] sau [1. initialele prenumelui (11pt. editura. Editura Stiintifica si Enciclopedica.drept). Coulson. G. italice. pp. LCGreek: italice. sau periodicul in care a aparut: nr. (luna).Lucrarea de disertatie va cuprinde 40-60 pagini. Titlurile capitolelor se vor scrie cu caractere mari.3. cu margini de 2. Bucuresti. Technische Universiteit Delft.1996. La bibliografie se vor indica: numele autorului. – Embedding Data and Task Parallelism in Image Processing Applications. – Metode matematice ale mecanicii clasice. Rezumatul lucrarii si referintele bibliografice se vor redacta cu fonturi Times New Roman de 11pt. Pagina va fi setata pentru A4.. justify.. A. centrate. Sept. Bibliografia se va intocmi in ordinea de citare din text si se va numerota curent. D.. Textul va fi aliniat la stanga si dreapta. Figurile mici se vor aseza pe doua coloane. 1995 [4] Soviany. si se vor centra. pagina initiala si finala a articolului (11pt. PhD Thesis. Titlurile de subcapitol se vor scrie cu caractere italice si se vor alinia la stanga. complicate.drept) titlul cartii sau al articolului (11pt. in Distributed System Eng. Vol. User Guide. 2003 . Hutchison. Italic). Ecuatiile.I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful