BÀI TẬP LÝ THUYẾT

r
ur
Bài 1: Cho đường thẳng d có u = (a, b,c) và điểm M (x0, y0, z0) ; d’ có u' = (a', b',c') và M '(x0 ', y0 ', z0 ')
Mp (P): Ax+By+CZ+D=0 Mp (P’): A’x+B’y+C’Z+D’=0 . Tính
r ur
a, Góc giữa u,u' ? ………………………..…………………………………….……………… …………
r
b, Góc giữa u,(P ) ?……………………………………………………………….……..…………………
c, Góc giữa (P '),(P ) ?……………………………………………………..………….……………………
d, Viết pt đ thẳng đi qua M, vuông góc với P?………………………………………..……………………
e, Nêu cách tìm điểm đối xứng của M qua (P), qua d.?……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
f, Khi nào d song song d’?………………………………………………….……..………………………
g, Khi nào (P) vuông góc với (p’)?…………………………………………………………………………
h, Khi nào d vuông góc với (P)?………………………………………….…………..……………………
I, Viết pt đt đi qua MM’?………………………………………………………….………………………
k, khi nào d và d’ chéo nhau?…………………………………………………..…………………………
Bài2: Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’. Tính ( Theo công thức)
a, Diện tích tam giác ABD ………………………………………………………………………………
b, Diện tích hbh ACC’A’………………………………………………………………………………
c, Thể tích tứ diện A’ABC………………………………………………………………………………
d, Thể tích hình hộp ABCDA’B’C’D’……………………………………………………………………
r r r
Bài 3: Cho 3 véc tơ a, b, c
r r r
a, Khi nào a, b, c đồng phẳng………………………………………………………………………………
r r
r
b, khi nào a, b cùng vuông góc với c ……………………………………………………………………
r r
r
c, Khi nào  a, b vuông góc với c ………………………………………………………………………
Bài 4: Nêu các phương trình đường, mặt sau:
a, Ox ………………………………

b, Oy………………………………

c, Oz………………………………

e, Oxy………………………………

f, Ozx………………………………
Bài 5: khẳng định sau đúng hay sai?
a, (P) ⊥ (Q),(Q) ⊥ (R) => (P) P(R)

b, d ⊥ d’; d’ ⊥ a => d ⊥ a

BÀI TẬP
x + 2 y − 3 z −1
=
=
. Xét
1
−2
−2
hình bình hành ABCD có A(1 ; 0 ; 0), C (2 ; 2 ; 2), D ∈ d . Tìm tọa độ B biết diện tích hình bình
hành ABCD bằng 3 2 .
Baøi 2.
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz,
cho các điểm
A(1; 0; 0), B (0;1; 0), C (0; 3; 2) và mặt phẳng (α ) : x + 2 y + 2 = 0. Tìm toạ độ của điểm M biết
rằng M cách đều các điểm A, B, C và mặt phẳng (α ).
Baøi 3.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 4x − 3y + 11z − 26 = 0
và hai đường thẳng
x y− 3 z+1
x− 4 y z− 3
=
& ( d2 ) :
= =
( d1 ) : =
−1
2
3
1
1
2
1) Chứng minh rằng ( d1 ) và ( d2 ) chéo nhau.
Baøi 1.

Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho đường thẳng d :

2) Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trên (P), đồng thời ∆ cắt cả ( d1 ) và ( d2 ) .
Baøi 4.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng
 x = 1+ t
x− 3 y−1 z
=
=
( ∆1 ) : y = −1− t & ( ∆2 ) :
−1
2
1
z = 2
1) Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng ∆1 và song song với đường thẳng ∆ 2 .
2) Xác định điểm A trên ∆1 và điểm B trên ∆ 2 sao cho đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.
Baøi 5.
LËp ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng trung trùc cña AB biÕt
1 
1


A  ; −1;0 , B  1; − ;5
2 
2


Baøi 6.
Cho tø diÖn SABC víi c¸c ®Ønh S(-2;2;4), A(-2;2;0) ,B(-5;2;0) ,C(2;1;1). TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai c¹nh ®èi SA vµ SB.
Baøi 7.
ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua A(1;-1;0) vµ c¾t c¶ hai
x y +1 z −1
( d2 ) : x +1 = y = z
=
®êng th¼ng: ( d1 ) : =
1
1
2
1
2 1
Baøi 8.
ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua A(1;2;3) vµ c¾t c¶ hai ®êng th¼ng (d1) ,(d2):
x + 8z + 23 = 0
x − 2z − 3 = 0
( d1 ) : 
( d 2 ) : 
 y - 4z + 10 = 0
 y + 2z + 2 = 0
x − y − z − 3 = 0
Baøi 9.
*Cho ®êng th¼ng (d) cã ph¬ng tr×nh : ( d ) : 
.T×m
x + y − 5 = 0
®iÓm M thuéc (d) sao cho AM + BM nhá nhÊt khi A(1;2;-1), B(8;1;-2) .
Baøi 10.
Cho ®iÓm A(-4;4;0),B(2;0;4),C(1;2;-1),D(7;-2;3).
a) CMR A,B,C,D ®ång ph¼ng .
b) TÝnh kho¶ng c¸ch tõ C ®Õn ®êng th¼ng (AB)
Baøi 11.
Cho c¸c ®iÓm A(3;1;0), B(2;2;4) ,C(-1;21).
a) LËp ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (ABC).
b) LËp ph¬ng tr×nh c¸c ®êng trung tuyÕn ,®êng cao vµ ®êng ph©n
gi¸c trong kÎ tõ ®Ønh A cña ∆ABC.
c) X¸c ®Þnh to¹ ®é t©m vµ tÝnh b¸n kÝnh ®êng trßn ngo¹i tiÕp
∆ABC.
Baøi 12.
Cho 2 ®êng th¼ng (∆) vµ (d) cã ph¬ng tr×nh :

( ∆) : x − 3 =

y −1 z −1
x−7 y −3 z −9
(
=
d ):
=
=
−7
2
3
1
2
−1
LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng (d1) ®èi xøng víi (d) qua (∆)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful