36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1

)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
1
Mu c Iu c
Kô 1. Kô ban on ............................................................................................................................ 4
1 . Kô f fình nguo I Iuu hâ u Iô ....................................................................................................... 5
2. CIu p nguo I cho Ia m mâ f fhô dIô n nguo I .............................................................................. 7
3. Kha f fa ng nuo c........................................................................................................................ 10
Kô 2. Kô vu hô I............................................................................................................................. 12
1 . Khu c nha c chua fha nh, fruo c pha I co fình ...................................................................... 12
2. Ða ky xa o fIô p câ n .................................................................................................................. 14
3. ÐI con duo ng ông gIa fro con................................................................................................ 18
4. Thông qua nguo I gIa va fro con co fhô ho a nhâ p ca nha . ............................................. 19
Kô 3. Kô muo n co ......................................................................................................................... 21
1 . Ðu cho no I Iung fung cu ng pha I co ca ch no I .................................................................... 21
2. Ðanh chinh fhì ngôn fhuâ n.................................................................................................. 22
3. Ða y Ioa I Iy do fô uu dô fa ng qua .......................................................................................... 23
4. Muo n mIô ng nguo I no I vIô c frong Io ng fa.......................................................................... 26
Kô 4. Kô fâ n công ca nh suo n .................................................................................................... 28
1 . No I chuyô n phIô m cu ng co fhô da kich nguo I.................................................................. 28
2. Không câ n no I ma khIô n nguo I fa cu ng hIô u.................................................................... 32
3. Ðuô I kho o ko quâ n Chân....................................................................................................... 34
Kô 5 Kô khon fhuo ng.................................................................................................................. 39
1. Ko sI chô f vì nguo I frI ky ....................................................................................................... 39
2. ÐIô u kô chu p a nh vo I câ p duo I............................................................................................. 41
3. Ia f mô m buô c cha f ................................................................................................................. 44
4. KhIô n ko Iuo I Ia m vIô c na ng................................................................................................. 47
Kô 6 Kô Ia n fu ng ......................................................................................................................... 51
1 . Cho dô I mu ca nh chuô n ba ng ca ch du ng Io I no I hoang duo ng my Iô . ....................... 51
2. Không fhô fra ng fro n mua Io ng nguo I fa .......................................................................... 54
3. Ta n fu ng pha I chinh xa c, mo I mo ........................................................................................ 56
4. MIô ng ngo f chua cha c Io ng cay............................................................................................ 59
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

2
5. Chìa kho a na o ô kho a nâ y .................................................................................................... 60
6. Mu ca nh chuô n cu a nam cu a nu kha c nhau..................................................................... 64
Kô 7. Kô kich fuo ng .................................................................................................................... 69
1 . Ðô cho haI muoI nguo I franh mô f qua bo ng .................................................................... 69
2. HIô u fuo ng fruo c, kich fuo ng sau........................................................................................ 72
3. Ðâm chô nhu c nhô I cu a dô I phuong.................................................................................... 76
4. Io I du ng fâm Iy chô ng dô I .................................................................................................... 80
5. Nguo I kha ng kha I dô Iô chân fình....................................................................................... 81
Kô 8: Kô da f va ng........................................................................................................................ 86
1. ÐIô u dIô n nha ngo c phun hoa nhu fhô na o7 ..................................................................... 86
2. Ra fay Iu c khâ n câ p................................................................................................................ 90
3. Ta o ra mô f chu f ca m gIa c fhâ n bi ....................................................................................... 93
4. O Iâu frong ru ng hoa, co cu ng fhom................................................................................... 97
5. A o gâ m không ma c cho nguo I ha fIô n ..............................................................................101
6. TIô n không du , phâ m châ f du ............................................................................................103
Kô 9: Kô chu a fho n....................................................................................................................107
1 . Không nôn vì fho n nho ma không chu a..........................................................................107
2. Ia m sao không b¦ Io I no I a c dô c Ia m fô n fhuong ...........................................................110
3. Nga xuô ng rô I fhu a fhô bâ f dâ y.........................................................................................113
4. Nhìn cha m cha m va o chô kha c..........................................................................................115
5. Thuâ f “ru a frôn” frong quan fruo ng.................................................................................117
6. Tru m va I Iôn rô I mo I Ia m a o fhuâ f ...................................................................................119
Kô 10. Kô phu ng fruo ng |Kô pho fa ) .....................................................................................123
1 . Hoa hô ng pha I nhuo ng cho câ p frôn................................................................................123
2. Không nôn fo ra sa ng suô f hon câ p frôn .........................................................................126
3. Nhìn ma f ba f hình dong......................................................................................................129
4. Ða o vô su fôn nghIôm cu a Ia nh da o nhu fhô na o7.........................................................132
5. Ca c ky xa o fhu c du ng cu a "pho fa ” ...................................................................................135
Kô 11 . Kô muo n uy danh........................................................................................................140
1 . CIa I fhich mo I vô "ca o muo n Iô f hô " ................................................................................140
2. Quan hô nhIô u vo I danh nhân . .........................................................................................142
3. Ði quyô f fha nh công nhanh cho ng: Tro o Iôn ky fhuâ f cao ..........................................145
4. Muo n qu y nhân Ia m bô I ca nh ............................................................................................147
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
3
5. A nh sa ng khu c xa vâ n chIô u sa ng ....................................................................................150
Kô 1 2. Kô ho a gIa I ....................................................................................................................155
1 . Trôn do I không co ma c miu na o không ho a gIa I duo c..................................................155
2. Ða fâ c IuI gIa I nguy..............................................................................................................157
3. Ða y Ioa I ky xa o fhuo ng du ng khI ho a gIa I.......................................................................160
4. No I quanh xa o dIô u cô f o fâm............................................................................................165
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

4

Kê 1. Kê bun on
Xây du ng "Chuong mu c" fình nguo I cu a mình nhu fhô na o7
Trong gIao fô khI fhâ y co co hô I gIu p nguo I pha I Iâ p fu c nha o dô n
nhu con so c do I, chô p Iâ y ha f do cuô I cu ng frôn ma f dâ f. Ðo I vì fình nguo I
Ia cu a ca I, mu c dich co ba n nhâ f cu a gIao fô Ia kô f fình nguo I, co nhân
duyôn.
Pha I yôu fhich fình nguo I nhu fhich fIô n fhì mo I co fhô gIu p cho
mình mô f khI ga p fho I co. Câ u nguo I gIu p do Ia b¦ dô ng. ChI khI nguo I fa
no mình mô f chu f fình nguo I fhì câ u nguo I fa gIu p do râ f dô da ng, co khI
fhâ m chi không câ n mo mIô ng. Ia m nguo I duo c nhu fhô da I da sô nho
gIo I kô f fình nguo I, vuI Io ng gIu p do nguo I kha c. Thuâ f fhI ân Ia sa ch Iuo c
va fhu doa n co ba n nhâ f frong khoa ho c vô quan hô nguo I vo I nguo I, Ia
fuyô f chIôu IInh nghIô m fho a da ng nhâ f dô Io I du ng nguô n Io I quan hô
gIao fô
KhI gIu p nguo I pha I na m vu ng nhu ng quy fa c co ba n sau dây:
1. Iu c Ia m on không duo c no I Iô IIô u khIô n cho dô I phuong mâ f ma f,
ca ng không nôn khoo vIô c gIu p nguo I vo I mo I nguo I.
2. Ia m on không fhô qua nhIô u frong mô f Iâ n dô fra nh cho dô I
phuong ca m fhâ y mang no pha I fra , fhâ m chi vì vâ y ma xâ u hô dâ n dô n
ca f du f quan hô .
3. Ia m nguo I Ia nh da o fhì pha I khIô n cho câ p duo I na ng fình vo I
mình, khIô n cho ho vì mình ma fu nguyô n dô c su c.
4. Ðan on pha I cho n dô I fuo ng. Nguo I fham Iam nhu hô do I, fa ban
on cho ho chua cha c da không b¦ ho ca n Ia I. Mô f sô mâ u chuyô n sau dây
mInh ho a cho kô fhI ân:
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
5
1 . Kê l lình nguo i Iuu hð u Ió
Ong TIô n Trung Thu mô f do I sô ng yôn ô n bình fhuo ng nhung khI
vIô f cuô n VI Tha nh fhì dang o Thuong Ha I, do I sô ng quâ n ba ch fhôI
không fhuô nguo I gIu p vIô c nu a. Phu nhân Ðuong Trung Tha o pha I cham
Io vIô c nô I fro vâ f va fram chIô u. Iu c bâ y gIo ba n fha o khoa ho c cu a ông
không aI mua, ông bo n vIô f fIô u fhuyô f dô kIô m fIô n, mô I nga y vIô f 500
chu không pha I Ia fô c dô co finh fhuong nghIô p. Vu a may Iu c bâ y gIo
Hoa ng Ta Iâm, da o dIô n haI k¦ch ba n Xu ng fâm nhu y va Iô ng gIa fha nh
chân cu a Ðuong Hu ng nôn co fIô n mo I gIu p cho nha TIô n Trung Thu qua
kho I con co cu c. Mâ y nam
sau, con ga I cu a Hoa ng Ta Iâm Ia Hoa ng Ðô c Câ n duo c TIô n Trung Thu
cho pho p quay bô phIm VI Tha nh vì nho cha gu I mô f bu c fhu cho TIô n
Trung Thu, fu do cô fro nôn nô I fIô ng.
Ðuo c nguo I gIu p do suô f do I, TIô n Trung Thu không quôn. Hoa ng
Ta Iâm 40 nam fruo c gIu p nguo I da mua duo c mô f fình nguo I du ra ng
ông cô y hay không cô y , 40 nam sau TIô n Trung Thu da fra mo n no fình
ca m do . Tu c ngu co câu "o nha nho cha mo , ra duo ng nho ba n bo ", fhôm
mô f nguo I ba n fhôm mô f con duo ng. Muô n
nguo I yôu mình, fruo c fIôn mình pha I yôu nguo I. Ca c nga I co Io ng fô f
gIu p nguo I da f mu c dich cu a ho fhì mo I co fhô fich fru cho mình mô f mo n
no fình nguo I. ÐIô u do gIô ng nhu fich cô c pho ng co, nhu vâ y fhâ m chi ca c
nga I co fhô dô Ia I dIô u fô f Ia nh cho con cha u, do go I Ia ân du c cu a fô fIôn.
Ðuong fho I da o dIô n Hoa ng Ta Iâm không nghI xa dô n fhô , không nghI
dô n công Io I nhung su vIô c vô sau Ia I dom Ia I cho ông chu f if ba o da p.
Kô f fình nguo I nhu fhô na o Ia I không co mô f quI fa c nhâ f d¦nh.
Mô f nguo I Iâm va o ca nh cu ng khô , duo c mô f dô ng da o gIu p cho anh
fa qua con do I, may ra co fhô Ia m nôn su nghIô p, fa o du ng mô f fhIôn ha
gIa u sang cu a rIông mình.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

6
Ðô I vo I mô f Ia ng fu vô uu fhì mô f Iâ n fâm su Ia I co fhô gIu p anh fa
fro fha nh nguo I nghIôm fu c va fu fIn, co kha nang sau khI du ng ngu a
mo p vu c fha m fro fha nh du ng sI phI nuo c da I frôn fha o nguyôn.
Trong cuô c sô ng bình fhuo ng, mô f ca I nhìn fIn fuo ng dô I vo I mô f
ha nh dô ng chinh fru c co fhô Ia nguô n dô ng Iu c cho chinh nghIa. Mô f
fra ng vô fay fa n fhuo ng, mô f sa ng kIô n mo I vô fình cô vu cho mô f fu
fuo ng canh fân fuy không fô n fIô n ba c ma vâ n mua duo c Io ng nguo I.
Ky fhu c frôn duo ng do I mo I nguo I dô u câ n nguo I kha c gIu p do va
pha I gIu p do nguo I kha c. CIu p do nguo I kha c Ia fich fhIô n. Không co gì
fhô hIô n duo c fâ m Io ng khoan dung va khi pha ch kha ng kha I ba ng su
gIu p do nguo I kha c. Không nôn xom nho mô f Io I an u I Ia m â m Io ng nguo I
dang fhâ f fhô , mô f ca I vô vaI nho nho dô I vo I mô f nguo I sa p gu c nga , mô f
chu f fin nhIô m chân fha nh dô I vo I nguo I vô vo ng. Co fhô dô I vo I mình
không mâ f gì nhung dô I vo I nguo I ga p na n Ia I Ia su ca nh fình, u ng hô , an
u I. Tra I Ia I không ch¦u gIu p do nguo I Ia xom fro ng su da c fha ng co n con
cu a ba n fhân. A nh ma f cu a nhu ng nguo I nhu vâ y so mo mo vô ca m, Io ng
ho Iuôn Iuôn go n nhu ng y nghI don fô I. Kho khan cu a nguo I kha c coI Ia
dIôu Io I cho ho , fhâ f ba I cu a nguo I kha c coI Ia dIô u cho ho da m fIô u.
Nguo I kha c gIo fay câ u cu u, ho Ia nh Iu ng ga f ra. Nguo I kha c dau khô ho
rung du I, không chu f dô ng Io ng. Co n nhu gIu a duo ng ga p vIô c bâ f bình
fhì ho Ia I ca ng không bao gIo ru f dao fuong fro , fhâ y chô f không cu u, ho
co n dua ra dâ y du Iy do bIô n hô cho ha nh vI cu a ho . Tu fu, Ioa I nguo I na y
nhô mô f so I Iông Ia m Io I cho fhIôn ha cu ng nhâ f d¦nh không Ia m.
Tho I ChIô n Quô c co mô f nuo c nho Ia nuo c Trung Son. Co mô f Iâ n
vua nuo c Trung Son mo fIô c fhô f da I danh sI frong nuo c cha ng may vu a
Iu c hô f xu p fh¦f dô, không du cho mo I nguo I dô u co phâ n. Co mô f nguo I
không duo c an xu p fh¦f dô fôn Ia Tu Ma Tu Ky . Ong fa ôm hâ n frong Io ng
bo n dô n nuo c So khuyôn vua So chInh pha f nuo c Trung Son. Nuo c So Ia
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
7
cuo ng quô c, da nh chIô m nuo c Trung Son dô nhu fro ba n fay. Nuo c Trung
Son b¦ da nh pha , vua Trung Son cha y
ra nuo c kha c.
KhI vua cha y frô n fhâ y co haI nguo I câ m vu khi fhoo hô vô bo n ho I:
"HaI ông dô n Ia m gI7” HaI nguo I da p: "Nga y fruo c co mô f nguo I duo c nga I
cho mô f ba f com nôn kho I chô f do I, chu ng fôI chinh Ia con cu a ông â y. KhI
sa p qua do I cha chu ng fôI frang frô I nô u nhu nuo c Trung Son ga p na n fhì
haI con pha I dô c su c, du pha I hy sInh finh ma ng, pho fa quô c vuong dô
ba o da p on sâu."
Sau khI ngho, vua Trung Son fhan ra ng: "Oa n hâ n mâ f ky nông sâu
dô u fô n fhuong Io ng nguo I Ta vì mô f ba f fh¦f dô ma mâ f nuo c!". Cây ra
oa n hâ n không cô f o nông sâu ma cô f o fô n fhuong Io ng nguo I hay không.
CIu p nguo I không cô f o nhIô u hay if ma cô f du ng Iu c du ng dIô u ma nguo I
fa câ n. Vua Trung Son vì mô f ba f fh¦f dô ma mâ f nuo c, Ia I vì mô f ba f com
hâ m ma duo c haI du ng sI hô vô ba o foa n finh ma ng.
Câu chuyô n na y no I Iôn ca I dIô u ky cu a quan hô nhân fhô ban on,
gIu p do nguo I kha c hay Ia m mâ f Io ng nguo I kha c không cô f o if hay nhIô u
ma cô f o fình nguo I.
2. Giu p nguo i cho Iu m mð l lhê Jiê n nguo i
Mô f nguo I ba n kô câu chuyô n fô phu cu a ông râ f fhâ u hIô u nhân
fình fhô fha I. Ðâ y gIo fô phu râ f ngho o. Mô f hôm fuyô f Io n, cu dô n ông
phu hô frong Ia ng vay fIô n, vu a may hôm do phu hô dang vuI bo n cho cu
vay ngay haI dô ng ba c fra ng, Ia I co n ba o “Câ m dI ma fIôu, không câ n fra
Ia I!". Cu vô I vô I va ng va ng du f fIô n va o fu I cha y vô nha , phu hô co n go I
vo I fhoo: "Không câ n fra !". Sa ng so m hôm sau,phu hô mo cu a ra fhì fhâ y
aI da quo f hô f fuyô f, quo f ca fuyô f frôn ma I nha . Phu hô saI nguo I fìm
hIô u fhì bIô f chinh ông cu da quo f fuyô f, bo n nghI ra ng bô fhi cho nguo I
fa dô ng ba c ma Ia I khIô n
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

8
nguo I fa fha nh ko an xIn. Phu hô bo n dô n nha ông cu ba o vIô f gIâ y no haI
dô ng ba c dô cho ông cu kho I mâ f fhô dIô n.
Tô phu du ng vIô c quo f fuyô f dô ba o vô Io ng fu fro ng cu a mình, phu
hô do I no chinh Ia dô ba o foa n Io ng fu fro ng cu a ông cu frong ma f phu hô
frôn do I không co an ma y; frong Io ng fô phu không co vIô c dI an xIn. Ðan
on dô I fha nh bô fhi, fuy chu nghIa kha c nhau cha ng bao nhIôu ma y
nghIa da bâ f dô ng.
Thô gIan fhuo ng co nguo I gIu p nguo I fhì cho Ia ban on, frong Io ng
kIôu ha nh fu cho mình sIôu vIô f không aI ba ng. Tha I dô na y râ f nguy
hIô m va fhuo ng dâ n dô n hâ u qua pha n dIô n: gIu p nguo I ma không fang
fhôm fhu nhâ p cho "Chuong mu c" fình nguo I cu a mình, nguo c Ia I co n Ia m
mâ f phâ n fình nguo I dang co .
Tho I xua co mô f v¦ da I hIô p fôn Ia Qua ch CIa I. Co mô f nguo I o Ia c
Ðuong kô f oa n vo I nguo I kha c bo n nho nhIô u v¦ fhân sI Ia c Ðuong gIu p
ho a gIa I nhung không fha nh. Vô sau nguo I do dô n ga p Qua ch CIa I nho
can hIô p. Qua ch CIa I nhâ n Io I gIa I quyô f ô n fho a. VIô c xong, Qua ch CIa I
ba o nguo I do ra ng: "Ngho no I vIô c na y fruo c da co nhIô u v¦ fhân ha o Ia c
Ðuong gIu p gIa I quyô f nhung haI bôn không dô ng fhuâ n. Ðây gIo fôI may
ma n gIa I quyô f duo c. TôI bIô f ông râ f qui fôI nhung fôI cu ng Io cho fhân
fôI. TôI không pha I Ia nguo I Ia c Ðuong ma Ia I gIaI quyô f duo c vIô c nguo I
Ia c Ðuong không gIa I quyô f duo c dIô u do co fhô khIô n cho mâ y v¦ fhân sI
Ia c Ðuong Ia m mâ f ma f." ông no I fIô p: "VIô c da nhu vâ y, fôI xIn ông ha y
gIu p fôI mô f Iâ n, gIa vo nhu fôI cu ng không gIa I quyô f duo c vIô c na y. Cho
nga y maI fôI ro I Ia c Ðuong rô I, mâ y v¦ fhân sI co fhô so dô n, ông nôn gIu
fhô dIô n cho ho , Ia m nhu chinh ho gIu p ông gIa I quyô f. XIn nho ông gIu p
fôI nho ."
AI aI cu ng muô n co fhô dIô n, anh dô cho nguo I fa mô f chu f fhô dIô n
fhì coI nhu da fa ng nguo I fa mô f mo n Iô vâ f. Mô f khI co vIô c câ n nho fâ f
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
9
nhIôn nguo I fa da p Iô , du nguo I fa không mâ y vuI Io ng Ia m nhu fhô . Ðo Ia
foa n bô fInh hoa cu a nghô fhuâ f mo fruong mu c fình nguo I.
Mo I nguo I dô u fâ n Iu c ba o vô fhô dIô n du pha I Ia m nhu ng vIô c ngoa I
Io fhuo ng fình. KhI da bIô f mo I nguo I coI fro ng fhô dIô n rô I fhì pha I hô f
su c chu y không Ia m cho dô I phuong kho xu o noI công cô ng, pha I Iuôn
Iuôn nho cho Ia m vIô c gì khIô n cho nguo I kha c mâ f fhô dIô n.
Ha y vInh vIô n kha c sâu frong Io ng mô f pha n u ng vâ f Iy : Mô f ha nh
vI fâ f dâ n dô n mô f ha nh vI pha n u ng fuong duong chI câ n fa co fâm, chI
câ n fa Iuôn Iuôn Iuu fâm gIu fhô dIô n cho nguo I kha c fhì fa so da f duo c
fhô dIô n ba ng fro I ba ng bIô n. Vì fhô Iu c gIu p nguo I câ n chu y nhu ng dIô u
sau dây:
Mô f Ia du ng khIô n cho nguo I duo c gIu p do ca m fhâ y ma c no fa.
HaI Ia ha nh dô ng mô f ca ch hoa n foa n fu nhIôn khIô n cho nguo I fa
không ca m nhâ n ngay nhung dâ n da vô sau, nga y ca ng fhâ u hIô u mô I ân
fình cu a fa. Ia m duo c nhu vâ y Ia Iy fuo ng nhâ f.
Ða Ia khI gIu p do nguo I kha c fhì pha I vuI vo , không nôn Iô vo không
fu nguyô n. Nô u khI fa gIu p do nguo I kha c ma mIô n cuo ng, frong Io ng
nghI ra ng dây Ia vì nguo I ma pha I Ia m. Nô u dô I phuong không co pha n
u ng gì dô I vo I su gIu p do cu a fa ma fa bo n nghI Ia fa gIu p nguo I kho khan
nhu fhô ma nguo I không ca m kich fhì Ia nguo I không bIô f dIô u. Tha I dô
nhu vâ y không nhu ng không nôn bIô u hIô n ma ngay frong Io ng cu ng
không nôn nghI dô n.
Nô u dô I phuong Ia nguo I bIô f nghI dô n nguo I kha c fhì ca I fô f Ia nh fa
dom Ia I chI ra quyô f không fhô nhu mu I fôn ba n dI không quay fro Ia I,
dô I phuong nhâ f d¦nh so fìm ca ch ba o da p. Ðô I vo I nhu ng nguo I frI ân
nhu vâ y fa nôn fhuo ng xuyôn gIu p do ho .
No I fo m Ia I, nguo I do I quan hô qua Ia I vo I nhau, fa gIu p nguo I,
nguo I gIu p fa. Nhung chu ng fa cu ng không fhô Iô IIô u ba o nhau: "Co vIô c
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

10
gì u7", "CIu p fôI mô f Iâ n fôI so gIu p Ia I", bo qua fình ca m frong gIao fô fhì
khIô n cho nguo I fa fhâ y nha f nho o mô I fình gIao fIô p dôI bôn so không
fhô bô n vu ng duo c. Pha I ha nh dô ng fu nhIôn nhu không co â n y dô kho I
khIô n nguo I fa nghI "Kô f ba n vo I nguo I na y nô u không co Io I gì fhì fâ f so
b¦ da ra."
J. Khu l ld ng nuo c
Ro f cho fhan, kha f cho nuo c Ia mô f fruo ng ho p ban on da c bIô f. KhI
nguo I fa ga p na n râ f câ n gIu p do , do Ia fhuo ng fhu c fô I fhIô u aI cu ng bIô f.
Chu ng fa Iuôn Iuôn co mô f sô nhu câ u, co ca I câ p ba ch, co ca I không
câ p ba ch. KhI chu ng fa ga p Iu c câ p ba ch ma duo c nguo I gIu p do fhì nô I
fâm ca m kich vô cu ng, fhâ m chi suô f do I không bao gIo quôn. Sa p chô f
do I ma duo c nguo I do I cho mô f cu khoaI fhì hon ca mô f nu I va ng khI phu
qui. Nguo I co so fhich na o do ma ga p nguo I dô ng ca m fa so hô f su c phâ n
kho I, vuI nho suô f do I. HaI nguo I ho p finh nhau fhì co fhô kô f ba n. Cho
nôn muô n fhu phu c duo c Io ng nguo I, fa pha I fìm hIô u nô I fâm nguo I do .
Truo c khI Tam Quô c franh ba , Chu Ðu co n bâ f da c chi. Ong Ia m
quan duo I fruo ng VIôn Thuâ f, VIôn Thuâ f cho Ia m huyô n fruo ng huyô n
Cu Sa o bo nho , cha ng qua chI Ia mô f vIôn quan mô f huyô n bo ma fhôI.
Iu c bâ y gIo huyô n Cu Sa o xa y ra na n do I, vu a mâ f mu a vu a Ioa n Ia c. Vâ n
dô Iuong fhu c nga y ca ng frâ m fro ng. Ðân Cu Sa o pha I an vo cây, rô cây,
co , chô f do I không if, quân Iinh cu ng do I không co n su c chIô n dâ u. Ia
quan phu mâ u, Chu Ðu fhâ y fình hình bI fha m do ma không bIô f gIa I
quyô f nhu fhô na o.
Co nguo I hIô n kô no I ra ng gâ n do co mô f nha gIa u hay Ia m vIô c
fhIô n Ia Iô Tu c, fho c ga o dâ y kho, khuyôn Chu Ðu dI vay Iuong fhu c cu a
ông fa.
Chu Ðu bo n dô n nha Iô Tu c. Sau khI ha n huyôn fham ho I, Chu Ðu
bo n no I fha ng: ".Không gIâ u gì Ia o huynh, dô dô n fham phon na y Ia muô n
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
11
xIn vay Iuong Iô Tu c fhâ y Chu Ðu fuâ n fu anh da c, ro ra ng Ia ko co fa I,
maI sau fâ f Ia m nôn su nghIô p Io n, can ba n không pha I chI Ia mo f quan
huyô n Cu Sa o bo nho bo n cuo I Io n no I ra ng: "Ðo Ia chuyô n nho , fa dô ng y
ngay". Iô Tu c fhân ha nh dua Chu Ðu dI xom ca c kho Iuong fhu c. Ðâ y gIo
frong nha Iô Tu c co 2 kho Iuong fhu c, mô I kho 3000 hô c. Iô Tu c no I: “
không câ n vay muo n gì ca , fa
bIô u ông mô f kho. "
Ngho xong, Chu Ðu su ng sô f Ia ng nguo I fruo c fâ m Io ng kha ng kha I
cu a Iô Tu c. Nôn bIô f frong na n do I fhì Iuong fhu c Ia sInh mô nh. Ha nh
dô ng cu a Iô Tu c khIô n cho Chu Ðu ca m kich sâu sa c, haI nguo I bo n kô f
ba n. Vô sau Chu Ðu fhang fIô n, Ia m dô n fuo ng quân nuo c Ngô, nho ân
du c cu a Iô Tu c bo n dô cu Iô Tu c cho Tôn Quyô n. Iô Tu c nho do co co hô I
Ia m nôn su nghIô p. Ðô I vo I nguo I cho fhan frong mu a fuyô f fhì nguo I
duo c gIu p do bao gIo cu ng gIu mô f ca m fình da c bIô f. Ðô I vo I nguo I dang
Iâm va o ca nh kho khan, chI fo y fhông ca m fhôI fhì không du ma pha I co
ha nh dô ng cu fhô gIu p nguo I fa vuo f qua con bI cu c. Nhu vâ y nguo I fa
mo I ca m kich, fu do na y no fình ba n.
Vô phuong pha p na y co mâ y dIô u fâm da c:
1 . Nguo I uô ng nuo c no rô I fhuo ng bo gIô ng ra dI, cho nôn fa pha I
khô ng chô fhich da ng khIô n cho anh fa pha I co n chu f kha f nuo c ma câ n
pha I du a va o fa. Mô f khI da không co n co Io ng du a va o fa nu a fhì co fhô
so không cung kinh fa nu a.
2. Ong chu kich fhich bô duo I nhung cho fho a ma n hoa n foa n du c
vo ng cu a ho , ma nôn ban pha f nho gIo f dô cho ho pha I dô c su c cu c cung
fâ n fu y.
3. Ðô I vo I nguo I cho fo ra ân fình qua na ng khIô n cho dô I phuong fu
fI hay cha n gho f fa, bo I vì mô f Ia anh nguo I không fhô na o dô n da p duo c,
haI Ia ca m fhâ y ba n fhân mình ko m co I, bâ f fa I.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

12
Kê 2. Kê ru hó i
Ia m sao fIô p câ n nguy kho choI7
Nguo I dI xa fruo c ma f nu I ca n, da cao fâ f pha I fìm ca ch dI vo ng
hoa c nghI ra con duo ng fra nh. Ha nh dô ng na y frong gIao fô Ia dI vo ng da f
dô n mu c dich, no I ca ch kha c Ia không dI duo ng fha ng ma dI duo ng vo ng.
Co nhIô u dIô u không fhô no I fha ng, chI co fhô no I vo ng vo o. Co mô f
sô nguo I kho fIô p câ n fhì không fhô không ga p nu I mo duo ng, ga p sông
ba c câ u. Không ro frong hô Iô nguo I fa co mo n gì fhì pha I no m da fham
do , mo ra chân fuo ng. Co Iu c dô gIa m bo f y d¦nh cu a dô I phuong, khIô n ho
Io Ia mâ f ca nh gIa c, fa pha I dI duo ng vo ng, fhâ m chi du ng chIô n fhuâ f vu
hô I "chI Truong Tam no I Ia o Tu ”
Trong cuô c sô ng không if nguo I "fha ng ruô f ngu a", cu ng nha c frong
xu fhô , du co dô fuo ng cu ng không fho m quay dâ u Ia I, muo I frâu cu ng
không IôI Ia I duo c. Ðô I vo I nhu ng nguo I na y pha I bIô f fhuâ f vu hô I, dô ng
na o fìm Iô I dI quanh co dô kha c phu c.
No I mô f câu: Quanh co mâ y vo ng nhâ f d¦nh da f duo c Io I ich fhu c fô
Io n nhâ f frong quan hô nguo I vo I nguo I.
1 . Khu c nhu c chuu lhu nh, lruo c phu i co lình
Khoa ng nam CIa kha nh do I MInh, quan Câ p Su Iy Nha c fhanh
IIôm frong sa ch. Mô f Iâ n ông pha f hIô n khoa fhI co gIan Iâ n bo n dâng
fâ u Iôn vua, vua không dô m xIa. Ong Ia I dâng fâ u, kô f qua khIô n hoa ng
dô nô I gIâ n pha n fô I moI mo c, ha Iô nh da n gIâ y b¦f mIô ng Iy Nha c va
không aI duo c go bo .
Цf mIô ng không fhô an duo c cu ng ba ng d¦nh fô I chô f. Iu c do co mô f
v¦ quan buo c dô n fruo c ma f Iy Nha c ma ng: "Ða m ca gan Ia m Io I fruo c
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
13
ma f hoa ng dô fô I Io n Ia m" rô I da nh Iuôn haI ba f faI Ia m ra ch gIâ y b¦f
mIô ng.
Vì ông fa fhay ma f hoa ng dô ma ng Iy Nha c nôn hoa ng dô không
ba f fô I ông fa. Thu c ra nguo I do Ia ho c fro cu a Iy Nha c, frong fình fhô
khâ n câ p na y da du ng mo o cu u fhâ y, da nh fhâ y dô xo foang gIâ y b¦f
mIô ng. Nô u nhu ông fa can gIa n fha ng fha n fhì không nhu ng không cu u
duo c fhâ y ma co n mang va va o fhân.
Phuong pha p na y duo c su du ng cu c ky xa o dIô u. Iy Nha c không
hIô u duo c da o Iy "ôn ho a Ia uu fIôn" frong cuô c sô ng, ko m xa ho c fro mô f
khoa ng ca ch Io n. Ho c fro da bIô f dI vo ng su a dô I mô nh Iô nh kha c nghIô f
cu a vua, cu u fhâ y kho I ho a dIô f fhân.
Câ n bIô f ra ng fruyô n fhô ng van ho a nuo c fa râ f coI fro ng dI vo ng.
Nha ha I huo c bâ c fhâ y Iâm Ngu Ðuo ng da fô ng kô f nguo I Trung Quô c
|da c bIô f nguo I do c sa ch) câ u nguo I Ia m vIô c gIô ng nhu van ba f cô vâ y.
Nguo I Trung Quô c không gIô ng nguo I Tây Ðuong ho I fha ng "ông dô n co
vIô c gì cho nhu vâ y Ia không fao nha . Nô u ho I kha ch Ia nhu fhô Ia I ca ng
Ia ma o muô I. Nguo I Trung Quô c ga p nhau fro chuyô n râ f van vo , co da ng
dâ p uu my cu a van ba f cô , không nhu ng co phong ca ch do p ma co n co kô f
câ u cha f cho , co fhô chIa Ia m 4 doa n.
Ðoa n fhu nhâ f Ia ha n huyôn, ba n fho I fIô f. Na o "qui finh, da I danh,
nguo ng mô Iâu rô I, hân ha nh va fho I fIô f hôm nay dô ch¦u”... Iâm Ngu
Ðuo ng go I do Ia gIaI doa n khi fuo ng ho c, fa c du ng chu yô u Ia "fruo c yôn v¦
sau d¦nh fình" fu c nô I ma ng fình ca m. Trong fhu c fô cuô c sô ng nhu ng
vâ n dô do qua co finh chung, không Ia m mô ch Io ng aI.
Ðoa n fhu haI Ia kô chuyô n cu , hô I fuo ng nhu ng fình ca m xua. Nhu
vâ y da dâ n sâu mô f buo c fu IInh vu c chung chung cho mo I nguo I sang
IInh vu c rIông fu, do Ia qua frình fhâm nhâ p. Iâm Ngu Ðuo ng go I du a Ia
gIaI doa n su ho c. Co fhô Ia con cha u cu ng ho c mô f fruo ng, co fhô Ia anh
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

14
o phô na y, fôI o phô no , fu do fình ca m dâ n dâ n ho a ho p. Nô u nhu ca haI
nguo I fu ng o fruo ng da I ho c Ða c KInh, fu ng bIô f ca c fhâ y nhu Chi Ma,
Thich ChI, Su Hô ng MInh, Iâm Câ m Nam... fhì ca ng fhân fhIô f hon.
Thu c hIô n fô f gIaI doa n na y fhì ca m fình dôI bôn fhu c su ho a ho p.
Ðoa n fhu ba Ia ba n Iuâ n fho I su , pha f bIô u quan dIô m. Ðo Ia gIaI
doa n chinh fr¦ ho c. Ca m fình da ho a ho p fhanh fhô dâ n dâ n cao, dô n do
co fhô na m fay xuâ f kich ba n Iuâ n quô c su nhu vâ n nuo c an nguy, da nh
gIa nhân vâ f I¦ch su v.v...Hoa c nhu da fu ng ngho Tôn Trung Son dIô n
fhuyô f nam Quang Tu fhu 3 ma dô n nay da Ia nam
Ðân Quô c fhu 29, kô ra da 33 nam rô I, do go I Ia 33 nam fhoo Tôn Trung
Son. Ia m fô f gIaI doa n na y fhì ca m fình da chin muô I, khi fhô hu ng hu c,
fhâ m chi hâ n da ga p nhau qua muô n, sa n sa ng cu ng nhau chIô n dâ u.
Ðô n do da Ia fuyô f ca nh co fhô cho n fho I co ba n vIô c muô n ba n. Nhu fhô
da chin muô I dô buo c va o gIaI doa n fhu fu.
Ðoa n fhu fu go I Ia gIaI doa n kInh fô ho c, nho nguo I gIu p "vIô c
mo n". Co fhô du ng dâ y ôm mu , nghIông mình fhua: CIo fôI co chu f vIô c
mo n muô n phIô n nga I. Cha ng pha I nga I quon bIô f ông X sao7 Nga I co fhô
vIô f fhu gIo I fhIô u fôI chang7 Ðoa n na y pha I fu nhIôn, fo vo không ra ng
buô c, không Ia m cho dô I phuong ca m fhâ y a p Iu c
râ f Io n nhu fhIô u mo n no fình ca m na o do . Pha I fhuâ n fhoo dIô n bIô n
fruo c do ma ha bu f kô f fhu c foa n van.
2. Bu hy xu o liê p cð n
Truo c hôm fhu fuo ng Chu Ðung Co fh¦ sa f Ða I fruyô n hình frung
uong mô f hôm, nhu ng nguo I Ia nh da o Ða I ba o nguo I chu frì fIô f mu c Ia
Kinh Nhâ f Ðan pha I fìm ca ch xIn fhu fuo ng vIô f Io I Iuu nIô m. Kinh Nhâ f
Ðan vu a ho n ho , vu a fhâ y kho khan. Ia m fhô na o dô dua ra yôu câ u na y
cho fhu fuo ng7
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
15
Nga y hôm sau, fhu fuo ng Chu Ðung Co co bô fruo ng bô fuyôn
fruyô n ÐInh Quan Can fha p fu ng dô n Ða I. Ong va o pho ng pho ng vâ n
nhu ng vâ n dô câ p ba ch, mo I nguo I dang co ma f dô u vô fay hoan hô,
không khi na o nhIô f Ia n Iôn. Sau khI cha o ho I mo I nguo I, fhu fuo ng ngô I
va o chIô c ghô ma nguo I chu frì pho ng vâ n fhuo ng ngô I, mo I nguo I vây
quanh ông, franh nhau no I chuyô n vo I fhu fuo ng. Mô f bIôn fâ p vIôn no I:
"Truo c dây fôI fu ng ngho no I nguo I câ m Ia I co mô f fruo ng sInh ho c da c
bIô f. Hôm nay fôI fhâ y fhu fuo ng co fruo ng na y". Thu fuo ng mIm cuo I
không fo y fa n fha nh hay không fa n fha nh, frong pho ng ca ng na o nhIô f,
fhân mâ f. Kinh Nhâ f Ðan ca m fhâ y dây Ia fho I co fô f, mô f co hô I hIô m
hoI. Kinh Nhâ f Ðan bo n dô n fruo c ma f fhu fuo ng no I: "Hôm nay hon 20
nguo I frong Pho ng pho ng vâ n nhu ng vâ n dô câ p ba ch vây quanh fhu
fuo ng chI Ia mô f phâ n muo I
ca n bô pho ng". Thu fuo ng ngho xong bo n no I: "Ca c anh Ia m nguo I fhô "
Kinh Nhâ f Ðan no I fIô p: "Ðu ng vâ y, vì co nhIô u vâ n dô câ p fhIô f, hôm
nay da sô'anh ch¦ om co n dI pho ng vâ n. O bôn ngoa I râ f gIan khô . Ho
cu ng râ f muô n dô n dây fru c fIô p ga p fhu fuo ng nhung Iâ y công fa c Ia m
fro ng nôn hôm nay ho không fhô dô n. Không bIô f fhu fuo ng co fhô dô Ia I
cho ho va I Io I chang7 Kinh Nhâ f Ðan hô f su c fha nh khâ n mô m mo ng, no I
xong dom gIâ p bu f dô n fruo c ma f fhu fuo ng. Thu fuo ng nhìn Kinh Nhâ f
Ðan cuo I rô I vuI vo câ m bu f vIô f: "Ðu Iuâ n gIa m dô c, quâ n chu ng hâ u
fhIô f, chinh phu kinh gIa m, ca I ca ch fIôm bInh" |Ðu Iuâ n dôn dô c, mIô ng
Iuo I quâ n chu ng, guong soI cu a chinh phu , Iinh dI dâ u cu a ca I ca ch). Thu
fuo ng vIô f xong, mo I nguo I vô fay â m I, không khi vô cu ng hung phâ n.
Kinh Nhâ f Ðan da da o mô f vo ng râ f fhich da ng, da ng khon. Yôu câ u vIô f
chu Iuu nIô m ma fruo c fIôn dua ra vIô c mo I nguo I dI pho ng vâ n hô f su c
gIan khô khIô n cho fhu fuo ng không nhâ n fâm vô fình nôn "ma c va o
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

16
fro ng", hon nu a Io I no I fha nh khâ n fha fhIô f cho nôn cuô I cu ng da f dô n
mu c dich.
Nu ky gIa nguo I y nô I danh Ia AurIana PharasI cu ng du ng Iô I dI
vo ng na y. Nhu ng câu pho ng vâ n dô c da o mang finh khIôu khich sa c bo n,
gIa u finh fâ n công cu a ba duo c gIo I ky gIa go I Ia phong ca ch "cuo p bIô n".
Phuong fhu c pho ng vâ n quanh co khu c chIô f cu a ba Ia mô f frong nhu ng
pha p ba o fhu fha ng cu a ba .
Ky xa o fhu nhâ f: Ðâ u fIôn fung mô f phâ n "fho ngIo ng” ra.
KhI pho ng vâ n fô ng fhô ng Nguy quyô n Sa I Co n fruo c dây Ia Nguyô n Van
ThIô u, ba muô n Nguyô n Van ThIô u bình Iuâ n vô y kIô n cho ông fa Ia
"nguo I gIa u co , hu ba I nhâ f o mIô n Nam VIô f Nam". Nô u fru c fIô p da f vâ n
dô , nhâ f d¦nh Nguyô n Van ThIô u phu d¦nh ngay. PharasI chIa vâ n dô do
fha nh haI vâ n dô IIôn quan nhau, ho I vo ng vo o ma da f dô n mu c dich. Ðâ u
fIôn ba ho I: "Co pha I nga I xuâ f fhân râ f ngho o kho hay không7 Ngho ho I,
Nguyô n Van ThIô u dô ng Io ng IIô n kô Ia I gIa ca nh kho khan cu a mình.
Sau khI duo c fra Io I kha ng d¦nh, ba bo n ho I: "Nga y nay nga I gIa u co fô f
bu c, co pha I nga I co fa I khoa n o ngân ha ng va nha cu a o Thu y SI Iuân
Ðôn, Pan va AusfraIIa không Nguyô n van ThIô u fuy phu d¦nh nhung dô
xo a bo "fIô ng dô n" do nôn da gIa I ba y fuo ng fâ n "chu f if gIa sa n" cu a
mình.
Nhu nguo I fa no I, Nguyô n Van ThIô u gIa u co , hu ba I fhì nay da ro ra ng
nhu ban ngay khI dô c gIa do c ba ng IIô f kô fa I sa n ma ông fa nôu ra.
Ky xa o fhu haI: Ðô I ca ch no I cu a "fho ng Io ng". KhI ba fa pho ng vâ n
nha Ia nh da o Trung Quô c Ða ng TIô u Ðình da nôu ra mô f vâ n dô . A nh
Mao chu f¦ch frôn ThIôn An Môn pha I chang so vInh vIô n froo o do 7 Ngho
qua fu a hô bình fhuo ng không da ng kô nhung fhu c fô Ia I
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
17
ha m y sâu xa, mu c dich muô n bIô f Ða ng TIô u Ðình da nh gIa , nhâ n fhu c
d¦a v¦ maI sau cu a Mao Tra ch Ðông va fu fuo ng Mao Tra ch Ðông frong
xa hô I Trung Quô c nhu fhô na o7
AII Ðuffo Ia fô ng fhô ng PakIsfan b¦ gIo I bình Iuâ n phuong Tây cho
Ia dô c fa I, fa n ba o. Trong khI pho ng vâ n ba PharasI da không ho I fha ng
"Thua Tô ng Thông, ngho no I nga I Ia mô f phâ n fu pha f xif ma Ia I ho I:
"Thua Tô ng Thô ng, ngho no I nga I Ia dô c gIa frung fha nh cu a
MufxoIInI, HIffIo va NapoIoon co pha I không7 Vô fhu c châ f câu ho I do
gIô ng nhu câu ho I "Thua Tô ng Thô ng, ngho no I nga I Ia mô f phâ n fu pha f
xif”, cha ng qua da chuyô n go c dô va ca ch no I khIô n cho dô I phuong mâ f
ca nh gIa c, no I ra suy nghI fhu c. Ca ch na y xom ra không
da ng kô nhung Ia I hô f su c sa c bo n, sâu sa c.
Ky xa o fhu ba: Khoa c Iôn "fho ng Io ng" ma u sa c fình ca m.
KhI pho ng vâ n Ða ng TIô u Ðình, PharasI ba f dâ u ba ng chu c mu ng
sInh nhâ f cu a ông. Qua fruyô n ky ba bIô f Ða ng TIô u Ðình sInh nga y 22
fha ng 8, co n ba n fhân Ða ng TIô u Ðình fhì da quôn mâ f nga y sInh cu a
mình. Ða ng TIô u Ðình no I: "Nga y sInh nhâ f cu a fôI. MaI Ia sInh nhâ f
cu a fôI u7”
PharasI da p: "Thua Nga I da ng TIô u Ðình du ng dâ y, fôI do c frong
fIô u su cu a nga I ma . "
Ða ng TIô u Ðình no I: “Ða da no I nhu fhô fhì Ia nhu fhô vâ y. Xua nay
fôI không bIô f nga y na o Ia nga y sInh nhâ f cu a mình. Ðu cho nga y maI Ia
sInh nhâ f cu a fôI fhì ba cu ng không nôn chu c mu ng. TôI da 76 fuô I rô I,
76 fuô I Ia fuô I da gIa yô u rô I. "
PharasI: "Thua Nga I Ða ng TIô u Ðình, cha fôI da 76 fuô I nô u fôI no I
vo I cha fôI ra ng cha da gIa yô u rô I fâ f ông so da nh fôI mô f ba f faI.”
Ða ng TIô u Ðình no I: "ông â y du ng ma không nôn no I vo I cha ba nhu
fhô du ng không7”
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

18
Không khi pho ng vâ n hô f su c nho nha ng, vô cu ng ho a ho p.
Xom ra ky gIa Ia nhu ng nguo I chuyôn môn vo ng vo râ f gIo I uyô n
chuyô n. Ca p nhu ng con nguo I kIô u ky gIa fhì chu ng fa pha I ca nh gIa c,
pha I suy nghI xom IIô u mình co b¦ "fho ng Io ng" hay không rô I mo I fra Io I.
J. Di con Juo ng óng giu lre con
Nho nguo I fa gIu p vIô c fhì nguo I do Ia nguo I dang cuo ng fra ng, o
va o fuô I frôn co n cha duo I da co con, cho nôn ngoa I dI con duo ng phu
nhân ra co n pha I dI con duo ng cu gIa fro con.
Vì sao cu gIa va fro con Ia I Ia con duo ng Iy fuo ng7
1. Cu gIa va fro con dô fIô p câ n.
Nguo I gIa fhân fhô suy nhuo c, huu duo ng frong gIa dình hay Ia vô
huu vì fuô I da cao dô u không co vIô c gì dô Ia m, nguo I nha không cho Ia m
vIô c nha , râ f muô n no I chuyô n ma không co co hô I cho nôn fhuo ng ca m
fhâ y cô don. Nô u nhu co nguo I chu dô ng fIô p câ n khIô n cho khuây kho a
chô c Ia f fhì fâ f nhIôn hô f su c vuI Io ng. Hon nu a fâm Iy ho c cho chu ng fa
bIô f nguo I gIa hIô n ho a va fu fhIô n hon nguo I fro râ f nhIô u, dô fIô p câ n.
Co n fro con fhì ngây fho, hIô u dô ng, hIô u ky , fhich mo I Ia . Mô f câu
fho Ðuo ng, mô f chuyô n cô fich, mô f bô ma f ma quI, mô f fIô ng hu do a
cu ng co fhô nhanh cho ng fhu hu f fro con dô n.
2. Cu gIa , fro con fhich fa fIô p câ n.
No I không nguo I gIa hIô u bIô f rô ng, kInh nghIô m sô ng phong phu ,
frong Io ng chu a châ f nhIô u "sa n phâ m kInh nghIô m" ca m finh va Iy finh,
mô f khI co co hô I fhì fhao fhao bâ f fuyô f, muô n a nh huo ng, ca m dô ng hâ u
fhô , do Ia nIô m an u I cu a ho . Trôn fhu c fô , nguo I gIa o nha suô f nga y cho
nôn co hô I kô chuyô n va fruyô n da f kInh nghIô m râ f hIô m hoI, do do sInh
Iy va fâm Iy cu a nguo I gIa bIô u hIô n hô f su c fhân fhIô n bình d¦. Nhâ f Ia
dô I vo I nhu ng nguo I fro fuô I fhì ho fhuo ng chu dô ng ba f chuyô n mô f ca ch
nhIô f fình. Co n fro con nô u nhu chu ng fa chân fha nh du ng fâ m Io ng con
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
19
fro dô I da I vo I chu ng dom Ia I cho chu ng nIô m hoan Ia c fân ky fhì chu ng
Iâ p fu c xom fa Ia nguo I vuI finh hoa c Ia nhân vâ f anh hu ng su ng ba I va
fhân câ n.
No I fo m Ia I, nguo I gIa va fro con do nhu ng nguyôn nhân fâm Iy va sInh Iy
da c fhu dô u fhich ga p go nhu ng nguo I ba n mo I.
4. Thóng guu nguo i giu ru lre con co lhê ho u nhð p cu nhu .
Nguo I gIa Ia fruo ng bô I ma nguo I Trung Quô c co fruyô n fhô ng kinh
Ia o. Nô u nhu nguo I gIa da vuI Io ng do p da fhì ca nha vuI vo . Nguo I Trung
Quô c Ia I hô f su c coI fro ng vIô c nô I do I fông duo ng, xom fro con Ia fuong
IaI cu a gIa dình, do I ông nhu fhô do I cha cu ng nhu fhô . Hon nu a gIa dình
hIô n da I da sô Ia con mô f, ca nha ca ng su ng a I, nô u nhu da Ia m ba n duo c
vo I fro con fhì so ho a nhâ p duo c vo I ca nha .
ÐI con duo ng nguo I gIa va fro con câ n chu y mâ y dIô m:
a. Pha I fìm hIô u va fich Iu y kIô n fhu c vô nguo I gIa va fro con.
Tìm hIô u nguo I gIa va fro con ngoa I vIô c dIô u fra fình ca m va so
fhich cu a ho ra fhì Iu c bình fhuo ng cu ng pha I fich Iu y mô f if kIô n fhu c Iy
finh nhu do c fa p chi, xom dIô n a nh, fI vI dô hIô u bIô f vô fình fra ng su c
kho o, ca c fhu vuI gIa I fri cu a ho , nhu ng câu chuyô n vô fri fhông mInh cu a
fro con dô khI na o co co hô I fhì dom ra du ng.
b. Câ n pha I chu dô ng fIô p câ n a p sa f va o sInh hoa f ha ng nga y cu a
gIa dình.
No I chuyô n Ia mô f fhu doa n fru c fIô p nhâ f dô fhu fhâ p fhông fIn.
Ðuo c va o mô f gIa dình khI fhâ y nguo I gIa va fro con fhì pha I fa o ra mô f
không khi ho a ho p nhu da fu ng quon bIô f, chu dô ng dua ra nhu ng vâ n dô
frao dô I chu không cho do I nguo I gIa hay fro con no I fruo c mô f ca nh mIô n
cuo ng. Ðo I vì frong mô f fho I gIan nga n khI mo I fIô p xu c kha ch dô n nha
câ n pha I chuâ n b¦ vô fâm Iy fìm ra dâ u mô I câu chuyô n mô f ca ch dô
da ng, hon nu a dô I vo I nguo I gIa fa chu dô ng no I fruo c cu ng bIô u Iô Io ng
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

20
fôn kinh. Co n dô I vo I fro con fa no I fruo c fhì fo ra fhân câ n xo a fan ca m
gIa c nguo I Ia .
c. Không nôn xom fhuo ng, pha I u ng xu câ n fhâ n. Ðô I vo I nguo I gIa
fha I dô pha I cung kInh, ha nh vI pha I khIôm nhuo ng chu ng fo fa vu a
fha nh fhu c, vu a fôn fro ng nguo I gIa . Trình dô ba hoa, ga f nguo I gIa ra
mô f bôn, hay gIâ m xo o Iôn Io I no I cu a nguo I gIa fâ f b¦ nguo I gIa dô I xu
Ia nh nha f, fhâ m chi xua duô I. Co n fro con fhIôn finh ngoan ngoa n, fhich
vuI du a ma Ia I dô kho c, hô phâ f y mô f chu f fhì Iâ p fu c Ian ra kho c, cho
nôn fIô p xu c vo I fro con fhì pha I Iu a Io I cho ho p fình ho p y co mu c dô nhâ f
d¦nh, du ng Io ng chân fha nh dô dô I Iâ y su yôu fhich cu a fro con cho bao
gIo Ia m bô Ia m f¦ch, ra ma f nguo I Io n vo I fro con. .
Trong kô vu hô I na y pha I IInh hoa f fhay dô I ca ch ha nh dô ng cho
fhich ho p. KhI ga p kho khan fhì pha I khuyô n khich fro con, xuôI fhoo y
nguo I gIa không duo c da nh mâ f ca m fình cu a ho fhì mo I Ia bIô n pha p
fuyô f dIô u dô xây du ng quan hô vo I dô I phuong.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
21
Kê J. Kê muo n co
Ia m fhô na o dô ho a gIa I fhô bi frong quan hô gIao fô7
Nguo I fa Ia m vIô c gì cu ng câ n pha I danh chinh ngôn fhuâ n, co mô f
Iâ p Iuâ n dô frình ba y, fìm ca ch gIa I fhich fu a hô nhu hô co Iy fhì mo I vIô c
so suôn so . Co nguo I qua mô fin va o nhu ng Iy do, fhâ m chi không câ n
ngho bIô f dIô u gì kha c. Ca I go I Ia muo n co ky fhu c chI Ia không co Iy ma
dI fìm Iy cho nôn khI fa dI muo n co fhì fa pha I co vo
co dâ y du Iy mo I co co hô I khoa fruong nô u không chI Ia m cho nguo I fa
nghI ngo va ca nh gIa c.
1 . Du cho no i Iung lung cu ng phu i co cu ch no i
Ioa I nguo I Ia dô ng vâ f co Iy finh, vIô c Io n vIô c nho dô u pha I co fôn
go I, co ca ch go I, co ca ch no I. Ðu cho mô f fôn vô Ia I cu ng không ch¦u dô cho
nguo I kha c ma ng chu I vô Iy , fu chu ng no cu ng co Iy du Ia Iy không du ng.
Hoa ng dô gIô f quan Ia I, fru ko chô ng dô I cu ng câ n pha I gIa I fhich cho ba
quan van vo ma c du muô n ba f fô I fhì no I fhô na o cu ng duo c. Trong do I
sô ng ha ng nga y, nhIô u Iu c chu ng fa cu ng pha I fìm mô f chIôu ba I dô â n
fhân. ChIôu ba I fhì Iu c na o cu ng câ n, cha ng qua da n du ng chIôu ba I gIo I
hay do . Co mô f câu chuyô n râ f Iy fhu , mô f nguo I â n Ðô an ca p b¦ ba f qua
fang. Không ngo ko ca p cha ng chu f so ha I ma Ia I vônh va o no I ra ng: "Nô u
nhu fôI Iâ y vâ f na y rô I cha y frô n, do mo I Ia an ca p. Nhung hIô m fa I fôI
mo I chI câ m vâ f na y ma fhôI, cu ng Ia m fhì fôI fra Ia I cho ông, fhô fhôI.
No I xong bo n da ng hoa ng cha p fay sau Iung bo dI.
Ia I co n mô f chuyô n kha c, co mô f nguo I ba n Iâ n dâ u fIôn dô n â n Ðô
du I¦ch xa y ra ca I co vo I nguo I kha c. KhI ông fa va o kha ch sa n an com da
ro I chô ngô I va I Iâ n, mô f Iâ n fro Ia I ghô ngô I fhì fhâ y mô f cha ng fraI dang
mo c vi frong fu I chIô c a o khoa c cu a ông froo frôn ghô , ông fa bo n ma ng ko
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

22
ca p fhì ko ca p fha n nhIôn ba o dang Iau hô chIô c vi chu không nhâ n Ia
dang an ca p.
Xom ra ko ca p â n Ðô Ia nhu ng bâ c cao fhu b¦a co fhoa f fhân. Nô u
nhu fhoo chu ng fa fhì ko ca p do không co Io I Io na o dô co fhô ngu y bIô n
duo c, fhô nhung ho Ia I co fhô fha n nhIôn dua ra Io I no I co IogIc nhâ f d¦nh,
qua Ia không don gIa n. Trong fruo ng ho p na y, dô I phuong râ f frâ n fInh
va nhanh fri du hoa n ca nh hô f su c nguy hIô m.
Ðo Ia vì mô f khI nguo I fa nhâ n saI Iâ m râ f co kha nang không bao gIo
ngo c dâ u dâ y duo c ma b¦ dô I phuong xo mu I da f dI.
Ðuong nhIôn không pha I khich Iô mo I nguo I không fhu a nhâ n
khuyô f dIô m, xu I gIu c nhu ng ha nh vI dô I fra ng fhay don, o dây chI nhâ n
ma nh mô f dIô u co mô f sô nguo I vu a mo I ga p Iâ n dâ u ma da mo mIô ng no I
foa n nhu ng dIô u vô Iy fhì chI khIô n cho ho không du ng vu ng duo c chu
không ich Io I gì.
Nô u không nhìn xa fhâ y rô ng, muo n co Iung fung fhì chI co fhô ga p
nhIô u phIô n foa I fhâ m chi mâ f finh ma ng. Ðu ng chIôu ba I na y dô Ia m
vIô c a c fhì không fhô na o co kô f qua fô f do p.
2. Dunh chính lhì ngón lhuð n
Nhu ng nguo I Ia m qua ng ca o Ia nhu ng cao fhu fìm ra ca c chIôu ba I.
Vi du nhu khI ba f dâ u qua ng ca o ca phô fan o nuo c My da xa y ra mô f câu
chuyô n nhu sau.
Công fy ca phô na y vô n du doa n ca phô fan gIa n don fIô n Io I so duo c
ca c ba nô I fro hoan nghônh, không ngo fra I Ia I ha ng ba n không cha y.
Không pha I vâ n dô mu I v¦ ma bo I vì â n fuo ng vô ca phô Iu c bâ y gIo o My
Ia rang xay, pha fhô frong gIa dình cho nôn nguo I fa không fhich no I dô n
gIa n don va fIô n Io I.
Công fy bo n dô I ca ch qua ng ca o, nhâ n ma nh da c dIô m fIô f kIô m fho I
gIan dô cho ca c ba nô I fro cham so c chô ng va con. Thay dô I ca ch qua ng
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
23
ca o nhu fhô khIô n cho ca c ba chu nha yôn fâm vì du ng ca phô fan không
mang fIô ng so kho nho c ma Ia dô co fhôm fho I gIan cham so c chô ng con.
Tu khI dô I ca ch qua ng ca o fhì sa n Iuo ng ca phô fan mô I nam ba n ra
nhIô u hon. Ðâ f kô su vIô c gì cu ng co haI ma f. No I fruyô n fhô ng Ia ha m y
cô Iô . Nô u chI nhâ n ma nh ca phô fan don gIa n
fIô n Io I fhì nguo I fa nghI Ia an ca p công doa n, so kho nho c, nhu ng nô u dô I
Ia fIô f kIô m fho I gIan fhì duo c châ p nhâ n.
Con nguo I Ia nhu fhô , Ia m vIô c gì cu ng câ n danh chinh ngôn fhuâ n,
dua ra mô f chIôu ba I na o do fhì nguo I fa Ia I vuI Io ng fu Iu a dô I mình ma
Ia m fhoo, nhâ f Ia khI vIô c do co Io I cho ho . Trong fhu c fô , nguo I nghIô n
ruo u dô u no I ho không chu dô ng do I uô ng ruo u ma dua ra chIôu ba I nô
nguo I fa mo I ma uô ng. Tu a hô Ia mô f fâm Iy da c fhu cu a nguo I Trung
Quô c khI Ia m mô f vIô c gì dô u fìm ra mô f Iy do dô fu chô I fra ch nhIô m, du
ra ng bIô f mình co fra ch nhIô m cu ng nhâ f d¦nh fu chô I. Io I du ng Ioa I fâm
Iy na y fruo c fIôn fa pha I chuâ n b¦ cho dô I phuong mô f ca I co dô dô I
phuong không fu chu . Vi du khI fa ng qua fhì no I:" Nga I gIu p do fôI qua
nhIô u không bIô f pha I ca m kich nhu fhô'na o mo I pha I, dây Ia mô f chu f
Io ng fha nh nho nho cu a fôI xIn nga I nhâ n cho". Ðo da co co cho nôn dô I
phuong vuI Io ng nhâ n Iô vâ f ma không so b¦ coI Ia fham nhu ng an hô I Iô .
J. Bu y Iou i Iy Jo ló uu Jê ld ng guu
Ta ng qua Ia mô f ha nh dô ng không fhô fhIô u duo c frong gIao fô gIu a
nguo I va nguo I. Phuong pha p fa ng qua fhich da ng fhì Ia m cho nguo I fa
vuI vo , không khi fhoa I ma I. Ca ch fa ng không fô f fhì nguo I fa fra Ia I,
nhâ f d¦nh frong Io ng so kho ch¦u nhIô u nga y. Cho nôn pha I na m vu ng ky
xa o fa ng qua mo I co fhô hoa n fha nh fô f do p qua frình fa ng qu a.
VIô c dau dâ u nhâ f frong fa ng qua không gì ba ng dô I phuong không
muô n nhâ n hoa c cu fuyô f mô f ca ch nghIôm kha c, hoa c fu chô I mô f ca ch
kho o Io o, hoa c nhâ n rô I gu I fra dô u khIô n cho nguo I fa ng qua vô cu ng xo f
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

24
xa, fIô n mâ f fâ f mang, fhâ f hô f su c fha m fhô. Vâ y fhì Ia m fhô na o dô mô I
Iâ n fa ng qua dô u fha nh công7 Mâ u chô f Ia fìm ra duo c co fhich ho p, ca ch
no I nang khI fa ng qua kho o Io o, fhông mInh fa I fri. Co mâ y bIô n pha p
duo I dây:
1. Muo n hoa dâng phâ f
Nô u nhu fa fa ng da c sa n fhì pha I no I Ia nguo I nha vu a gu I dô n
muô n chIa mô f chu f cho dô I phuong fhuo ng fhu c, fa ng phâ m không nhIô u
Ia I không mâ f fIô n pha I mua xIn nga I ha y nhâ n Iâ y. No I chung nguo I
nhâ n qua fhâ y fha I dô cu a fa chân fình nôn không ca ch gì cu fuyô f so
nhâ n fa ng phâ m.
2. CIa vo bIô u Ia I qua
Nô u nhu fa fa ng mô f Ioa I ruo u fhì muo n co nguo I kha c fa ng fa mâ y
chaI ruo u ngon, nay mang mô f chaI dô n dô ngh¦ dô I phuong chuâ n b¦ mo n
nha m. Nhu vâ y uô ng mô f bình fa ng mô f bình, quan hô fha f cha f không
b¦ Iô fâ y, ha cha ng ky dIô u sao7
3. Muo n ngu a san chIm
Co khI fa muô n fa ng qua cho nguo I nhung dô I phuong Ia I qua xa
Ia , không fhô quan hô duo c, fa pha I cho n nga y sInh nhâ f hay nga y fha nh
hôn cu a dô I phuong mo I mô f sô ba n cu ng dô n fa ng qua chu c mu ng, nhu
vâ y no I không nguo I nhâ n qua không fIô n cu fuyô f. Ðô n khI bIô f do Ia
chu y cu a fa, fâ f nhIôn dô I phuong so fhay dô I ca ch nhìn dô I vo I fa. Muo n
su c ma nh cu a nhIô u nguo I dô fa ng qua gây ca m fình qua Ia fhuo ng sa ch.
4. ÐI hoa fIô p mô c
Ong Truong muô n nho anh Iuu gIu p mô f vIô c, d¦nh fa ng mô f mo n
qua nhung so anh cu fuyô f Ia m mâ f ma f. Vo ông Truong râ f fhân vo I
nguo I yôu cu a anh Iuu, ông Truong bo n su du ng ngoa I gIao phu nhân
ba o vo mang fa ng phâ m dô n fham cô ga I do nhu vâ y nhâ f d¦nh fha nh
công. Xom ra xuâ f kich fru c fIô p không ba ng da nh vu hô I.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
25
5. No I muo n fruo c fra sau
Vi du nhu fa fa ng mô f if fIô n ba c cho mô f gIa dình dang ga p kho
khan, co khI Io ng fu fro ng cu a ho râ f cao không dô da ng châ p nhâ n gIu p
do . Nô u nhu fa ng dô vâ f fhì co fhô no I dô vâ f na y chua du ng dô n, nay ba n
dang câ n nôn dom dô n cho ca c ba n du ng fruo c, sau na y mua fra Ia I cu ng
duo c. Nô u nhu fa ng fIô n fhì co fhô no I ca c
ba n cu fIôu fruo c sau na y fra Ia I cu ng duo c. Nguo I nhâ n qua ca m fhâ y
không pha I fa bô fhi, sau na y so fra cho nôn vuI Io ng fIô p nhâ n.
6. Muo n ô do fru ng
Mô f nguo I ho c fro ch¦u râ f nhIô u ân huô cu a fhâ y nhung khô nô I
không fìm duo c co hô I ba o da p. Mô f hôm, ngâ u nhIôn anh fa pha f hIô n
frong khung a nh cu a fhâ y co mô f ba n dâ p fhu pha p không duo c phu ho p
vo I frâ n fhIô f frong nha .Vu a may chu cu a anh fa Ia mô f nha fhu pha p co
if nhIô u danh fIô ng frong foa n quô c, frong fay anh fa co mô f ba n fhu
pha p cu a ông fa ng, anh fa Iâ p fu c da f ba n fhu pha p â y va o khung kinh
cu a fhâ y gIa o. Thâ y gIa o không nhu ng không pha n dô I ma Ia I hô f su c
fhich fhu . Nguo I ho c fro da da f duo c mu c dich dô n on.
7. Muo n duo ng ba c câ u
Co khI fa ng qua không nhâ f d¦nh pha I bo fIô n ra mua rô I go I fo go I
nho mang dI fa ng ma frong mô f sô fruo ng ho p na o do chinh fình nguo I
cu ng Ia mô f Ioa I fa ng phâ m. Vi du khI fa fhông qua mô f mô I quan hô , co
fhô mua mô f ha ng ho a na o do fhoo gIa xuâ f xuo ng, gIa uu da I cho ba n
cu a fa. KhI ho nhâ n duo c ha ng ho a fhì dô ng fho I ho cu ng da Iâ n mô f chu f
fình nguoI ma fa fa ng cho ho . Ta không chI xu na o chI bo ra mô f chu f
fình nguo I va fho I gIan ma fhu duo c hIô u qua không kha c gì fa ng qua . Vì
da chI fIô n, cho nôn nguo I nhâ n qua râ f an fâm khI nhâ n ha ng ho a không
chu f phân vân, nguo I fa ng qua fhì
không vô n Ia co Io I.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

26
4. Muo n miê ng nguo i no i riê c lrong Io ng lu
Muo n mIô ng nguo I no I vIô c fa Ia mô f ky xa o quan fro ng. Mô f vIô c
kho no I Ia I duo c fô dIô m fha nh "fôI ngho nguo I fa no I" fhì không co n kho
ch¦u nu a. Nhu ng vIô c fa không muô n hoa c không fIô n fru c fIô p no I vo I
nguo I fa cu ng co fhô fruyô n qua nguo I fhu ba ho a gIa I duo c mâu fhuâ n.
Ðây gIo kô ra va I phuong pha p muo n mIô ng nhu sau:
1 Tìm mô f ba mô I fruyô n fhông fIn
Nga y xua frong xa hô I co mô f Ioa I nguo I go I Ia ba mô I chuyôn Ia m
vIô c gIo I fhIô u haI bôn nam nu ba c câ u dua dô n hôn nhân. Iu c bâ y gIo
nam nu fhu fhu bâ f fhân, fruo c khI kô f hôn không co ho n uo c yôu duong.
HaI bôn co yôu câ u hay nguyô n vo ng gì dô u fruyô n da f qua ba mô I. fu do
du fhâ y công vIô c na y kho khan nhu fhô na o.
Nô u nhu mô m mo p không IInh Io I, không bIô f nhìn ma f ma ba f hình
dong, không co ba n IInh gIao fIô p da y da n ra ng kho Ia m fro n fra ch nhIô m
ba mô I.
Nô u nhu khI fa muô n câ u xIn mô f nguo I na o gIu p do , ma fìm duo c
mô f nguo I mô I fa I ba dô cho ho frô fa I fruyô n dua fhông fIn fhuyô f phu c
dô I phuong fhì không co n gì ba ng.
2. Muo n Iô f hô do a nguo I
Co mô f nguo I muô n ba n cu a xô p, ông fa bIô f ra ng ông gIa m dô c công
fy na y quon bIô f ông cu c fruo ng no bo n fìm dô n nha ông gIa m dô c mang
fhoo mô f fu I fa o Ia m qua . Tro chuyô n ha n huyôn xong ông fa bo n no I:
“Iâ n na y fôI dô n duo c nha nga I Ia nho ông cu c fruo ng gIo I fhIô u, cu c
fruo ng co n nho fôI ho I fham nga I. No I fhâ f ga p duo c nga I Iâ n dâ u ma fôI
râ f phâ n kho I. Ngho cu c fruo ng no I công fy cu a nga I chua Ia p cu a xô p dô
ba o vô ..." Hôm sau vIô c buôn ba n cu a xô p da ky kô f xong. Ong na y da
khôn ngoan Iâ n fra nh không no I dô n mình ma Ia I muo n Io I ông cu c
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
27
fruo ng dô du ng fhô Iu c cu a nguo I kha c da nh vu hô I khIô n cho dô I phuong
Iâ p fu c fIô p fhu.
3. KIô n cho dô I phuong pha I chu dô ng no I ra
Kho no I chI Ia fuong dô I, cu ng mô f câu no I fa kho no I ra nhung nô u
dô I phuong no I ra fruo c fhì Ia I râ f fu nhIôn. Trong fruo ng ho p na y dâ n
da f cho dô I phuong no I ra fruo c Ia I Ia fhuo ng sa ch.
Ong Vuong chuâ n b¦ nho ông TrIô u dI buôn ba n, cha ng may hôm
fruo c dua fIô n fhì hôm sau ông TrIô u qua do I. Ong Vuong fIô n fhoa I
Iuo ng nan, nô u mo mIô ng do I Ia I fIô n fhì khIô n nguo I nha ông TrIô u bu c
fu c, nô u không do I fIô n fhì ba n fhân mâ f fIô n kho Io ng ch¦u du ng duo c.
Sau khI gIu p do hoa n fâ f fang Iô , ông Vuong bo n no I vo I ba TrIô u
ra ng: "Thâ f không ngo anh TrIô u dI so m fhô , chu ng fôI vu a mo I ho p fa c
Ia m an. Vâ y nhu fhô na y nho : “Nhu ng hô co quan hô buôn ba n vo I anh
TrIô u ch¦ dô u bIô f, ch¦ ha y dom mo n fIô n do fIô p fu c dua cho ho buôn ba n
vâ y. Ch¦ xom co kho khan qua không Ia m
so m nga y na o fô f nga y dâ y. " Ong fa hoa n foa n không bô c Iô y do I fIô n Ia I
fo vo ha o hIô p dâ y nghIa khi. Ky fhu c ông fa bIô f ba TrIô f không co nang
Iu c Ia m vIô c do , kô f qua nhu fhô na o7 Ða TrIô u an u I ông Vuong: “ Iâ n
na y nha fôI cha ng may co fang khIô n cho vIô c buôn ba n cu a ông fô n fhâ f
Io n, fôI cu ng không fhô fIô p fu c công vIô c, vâ y xIn ông ha y mang sô fIô n
na y vô fìm co hô I kha c Ia m an. "
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

28
Kê 4. Kê lð n cóng cu nh suo n
Ia m fhô na o dô no I hô f ma không fô n fhuong fình ca m nguo I kha c7
KhI gIao fIô p vo I nguo I pha I gIo I ngho y fa I ngôn ngoa I, Ia I bIô f
fruyô n da f nhu ng y ngoa I ngôn fu do Ia mô f fhuâ f fhao du ng quan hô xa
hô I dIô u ky nhâ f. Nguo I gIa da n vIô c do I fhuo ng chuyôn du ng frong Io I
no I mô f câu haI nghIa. Nguo I fInh anh không câ n pha I no I nhIô u, không
câ n pha I no I nhung ma khIô n cho nguo I fa hIô u ro ra ng: bo n fIô u nhân
xa o quyô f Ia I quon ngâ m ma u phun nguo I, chu I cho ma ng mo o,du ng Io I
gaI go c khIô n cho nguo I kha c fhân ba I danh IIô f.
Ðâ f cu Ia nguo I no I co cô y â n fa ng huyô n co hay không, nguo I ngho
fâ f pha I hIô u ro y dô fhu c cu a nguo I no I mo I co fhô u ng pho fhich da ng.
Ðâ u o c không fInh fa o, faI không nha y bo n nhâ f d¦nh so ga p nhIô u fra c
fro . Trong Io I co Io I, da kich bôn suo n Ia nhu ng fro choI cu a nguo I fhông
mInh, nguo I ngu không choI duo c. Ðâ u o c không nha y bo n fâ f nhIôn so
ga p faI ho a hoa c gIa so fha nh chuyô n fIô u Iâm cho fhIôn ha . Trong Io I co
Io I, fâ n công fu ca nh suo n fhu c ra Ia mô f Ioa I vu hô I, vu a coI fro ng sa ch
Iuo c vu hô I, Ia I vu a coI fro ng fhuâ f â n fa ng cho nôn chu dô ng hon, ky dIô u
hon fhuâ f vu hô I. No Ia mô f fhu fhuâ f gIao fô cao sIôu chI co nguo I co fri
fhông mInh mo I co fhô su du ng duo c.
1 . No i chuyê n phiê m cu ng co lhê Ju hích nguo i
Xa hô I râ f phu c fa p, chu ng fa fhuo ng ga p nhIô u dIô u bâ f bình,
nhIô u dIô u bâ f công nhung Ia I không fhô fo ra bâ f ma n. Ðô I vo I nguo I
fhân cu a fa, co Iu c cu ng câ n pha I chI frich kho o Io o. Nhung bIô u Iô su bâ f
ma n na y nhu fhô na o fhì pha I co frình dô ho c vâ n nhâ f d¦nh, da c bIô f Ia
dô I vo I nhu ng vâ n dô phI nguyôn fa c fhì pha I vu a bIô u da f duo c su bâ f
ma n, vu a không Ia m fô n ha I su ha I ho a frong quan hô gIao fô , qua không
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
29
dô da ng.Trong fruo ng ho p nhu fhô fhì du ng phuong pha p frong Io I co Io I,
da nh va o ca nh suo n Ia nhu ng vu khi Iy fuo ng.
a. No I ma nh kho o fu c không no I fha ng ma Ia no I fu bôn ca nh cu a
dô I phuong khIô n cho ho bIô f fa bâ f ma n,
Xua fan y dô không fhich ho p cu a ho . Ky xa o na y du ng mô f hình
fhu c dIô n da f ngôn fu . Vi du A va Ð Ia dôI ba n fô f, frI ky cu a nhau. Co
mô f Iâ n nguo I cu ng don v¦ Ia C no I vo I A ra ng: "Anh A na y, fôI ca m fhâ y
câ u Ð co vo quan fro ng ho a qua dô n mu c nhu Ia cô châ p co pha I nhu vâ y
không7 Ngho no I nhu fhô A Iâ p fu c sInh ra pha n ca m nghI ra ng: "Câ u C
na y no I xâ u ba n fô f cu a fa chang7 Nhung A không fIô n nô I gIâ n bo n gIa
vo no I mô f ca ch bình fhuo ng: "Anh C na y fruo c fIôn fôI xIn ho I anh, nô u
nhu fôI da m fIô u ba n cu a fôI vo I anh ma ba n fôI bIô f, IIô u co coI fôI Ia ko
fhu chung7 Anh C ngho no I fhô bo n do ma f không da m no I gì nu a.
Truo ng ho p na y anh A da su du ng ky xa o go I y xa xôI,không fru c fIô p fra
Io I C Ia du ng hay không du ng, ma quay nguo c Ia I da f cho dô I phuong mô f
câu ho I ho c bu a, ngâ m ba o cho bIô f Ð Ia ba n fô f cu a mình, dô ng fho I Ia I
â n y phô pha n vIô c C no I xâ u sau Iung, nhung phuong pha p uyô n chuyô n
khIô n cho dô I phuong không kho ch¦u Ia m.
b. Ðu ng fI du dô ca nh ca o.
Ðom so sa nh haI su vIô c co mô f dIô m fuong fu na o do vo I nhau dô
a m chI Io I no I, vIô c Ia m cu a dô I phuong không fho a da ng nhung không
Ia m dô I phuong bâ f ma n. Vi du gIa m dô c công fy A frong mô f Iâ n da m
pha n nghIô p vu b¦ nhân vIôn công fy Ð da kich. Ong nô I gIâ n du ng du ng
go I dIô n fhoa I cho gIa m dô c công fy Ð no I ra ng: “Nôu nhu ca c anh không
ba o da m vo I fôI so ca ch chu c nguo I nhân vIôn vô Iô frong Iâ n da m pha n
fruo c fhì ro ra ng ca c anh không co fha nh y muô ky kô f ho p dô ng vo I công
fy fôI " CIa m dô c công fy Ð ngho xong nho nha ng no I ra ng: "ông gIa m dô c
fhân mô n, gIa o du c hay ca ch chu c
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

30
nhân vIôn Ia công vIô c hoa n foa n nô I bô cu a công fy chu ng fôI, không câ n
co ba o da m gì dô I vo I quy công fy. Cu ng gIô ng nhu chu ng fôI không yôu
câ u fô ng gIa m dô c cu a quy ông nhâ f d¦nh pha I ca ch chu c gIa m dô c da
xung dô f vo I nhân vIôn công fy fôI fhì mo I Ia fha nh fâm ky kô f ho p dô ng
vo I chu ng fôI." CIa m dô c công fy A câm mIô ng nhu hô n. Trong fruo ng ho p
na y, gIa m dô c công fy Ð da su du ng râ f fô f ky xa o du ng vi du dô ca nh ca o.
Tuy ra ng haI công fy A va Ð co râ f nhIô u dIô m bâ f dô ng nhung Ia I co mô f
dIô m fuong fu fu c Ia vIô c xu Iy nhân vIôn hay gIa m dô c công fy dô u Ia
vIô c nô I bô cu a công fy, không IIôn quan gì dô n vIô c co fha nh y vo I dô I
phuong hay không. CIa m dô c công fy Ð na m Iâ y dIô m fuong fu na y dô
Ia m vi du ca nh ba o dô I phuong dua ra yôu câ u qua mu c va vô Iy , bIô u fh¦
bâ f ma n dô I vo I fha I dô ngang nguo c cu a gIa m dô c công fy A. Câ n pha I
no I ro ra ng: Tuy ngu khi dIô n fa su bâ f ma n cu a ky xa o na y cu ng fuong
dô I ro rô f nhung cu ng không gIô ng nhu Iô I ca nh ca o fru c fIô p cho nôn go I
dây Ia ky xa o "Iâ y vi du kinh ca o" chu không pha I Ia "Iâ y vi du dô ca nh
ca o".
c. Ðo n nhu quyô n.
Co mô f sô fhIô u nu fhich gIâ n ba n fraI dô fo ra mình co ca finh. Nô u
nhu fhIô u nu na y Ia ha f ngo c frôn fay cha mo hay cô om kIôu sa cu a
nguo I anh fhì ca ng không dô gì nhâ n nh¦n nguo I kha c. Co mô f sô cha ng
fraI sI fình vì so Io Io I Ia m mô ch Io ng ba n ga I, da c fô I vo I công chu a vô I vô I
va ng va ng ha mình câ u xIn fha fhu dô bô c ba ch Io ng frung fha nh dô I vo I
nguo I yôu. Ky fhu c không câ n pha I Ia m nhu fhô . Mô f fhIôn kIm fIô u fhu
ho Tu con cu a mô f ông cu c fruo ng no yôu anh cha ng ho Iy frong don v¦,
Iu c na o fIô u fhu cu ng fo ra cao nga o. Anh Iy xuâ f fhân nông dân, sau khI
dô da I ho c fhì dô n cu c na y Ia m nhân vIôn, fhân cô fhô cô không chô du a.
Mô f Iâ n cô Tu dô n nha anh Iy choI fhâ y quang ca nh frong gIa dình anh
Iy không vu a ma f bo n fhì fhâ m va o faI anh Iy . Sau bu a com chIô u, cô Tu
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
31
saI om ga I cu a anh Iy hô f vIô c na y dô n vIô c no , Iu c fhì dun nuo c, Iu c fhì
Iâ y va I Iau chân. Anh Iy ca m fhâ y kho ch¦u. Anh fhu a co cuo I cuo I ba o cô
om: "Muô n Ia m fhâ y fhì fruo c fIôn pha I Ia m ho c fro . Ðây gIo om nôn ra
su c fâ p Iuyô n dô dô n khI vô nha nguo I fa Ia m dâu cu ng co fhô Iôn ma f
Ia m fhâ y". Cô Tu ca m fhâ y frong Io I no I cu a anh Iy co â n y cho Ia cô da
co fha I dô qua mu c nôn anh Iy mo I du ng câu no I do dô ca nh ba o cô
nhung fra nh xung dô f fru c fIô p. Ðu ra ng dô I phuong co hoI bâ f ma n Iu c
do nhung so fInh ngô vô sau.
d. Ha I huo c nha c nho .
Ha I huo c Ia mô f fhang fhuô c gIa I nhIô f frong quan hô gIao fô . Co
Iu c Io I du ng ha I huo c dô dIô n da f su bâ f ma n cu ng Ia mô f phuong pha p
fô f. Co mô f câu chuyô n nhu sau:
Trong qua n an, mô f cô nuong fhich xoI mo I go I fru ng ra n. Cô fa ba o
nguo I phu c vu : "Io ng fra ng pha I chin hoa n foa n nhung Io ng do pha I sô ng
hoa n foa n, co fhô cha y duo c. Không duo c du ng qua nhIô u dâ u, muô I if
fhôI, fhôm va I ha f fIôu. Pha I Ia fru ng fuoI cu a ga ma I quô dang cu c fa c do
mo I duo c."
Nguo I phu c vu ho I Ia I mô f ca ch nho nho : "XIn ho I mô f chu f, con ga
ma I â y fôn Ia cô Trân co ho p y ba không7
Trong câu chuyô n ha I huo c nho na y, nguo I phu c vu da du ng ky xa o
ha I huo c dô nha c nho ba kha ch Ia m dIô u. Nguo I phu c vu bô c Iô vo bâ f
ma n dô I vo I nhu ng yôu câ u ha kha c cu a kha ch ha ng ma Ia I xuôI fhoo
ca ch no I cu a dô I phuong, dô xuâ f ra mô f vâ n dô buô n cuo I dô n hoang
duo ng dô nha c nho ba fa ra ng, nhu ng yôu câ u cu a ba fa fhâ f Ia qua da ng,
không fhô na o fho a ma n duo c, ba ng ca ch do da dIô n da f su bâ f ma n cu a
mình dô I vo I ba kha ch.
Ngoa I ra, dô I vo I nhu ng nguo I co a c y cu ng không câ n "Ia nh Ia m ga o
vo Ia m môI" ma chI câ n da fha o kInh xa cu ng du dô fu vô . Nhu ng fôn fhô
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

32
Iô ma o pha m, fa chI câ n da nh ko ng do do a Ia du , không nôn khIô n cho
nguo I fa Iâm va o fu d¦a, pha I Ia mô f con nguo I vu a vuông vu a fro n fhì
mo I du ng vu ng gIu a do I.
2. Khóng cð n no i mu hhiê n nguo i lu cu ng hiê u
Trong hoa f dô ng gIao fô , mô f khI da duo c Iu a cho n va fhIô f kô fhì co
fhô fa o fha nh mô f fình ca nh nhâ f d¦nh. Nam 1942, Hoa ng VIôm Ðô I Ia m
u y vIôn hô I ngh¦ hIô p fhuong fhu c dâ y da m pha n doa n kô f foa n quô c
chô ng Nhâ f bo n da p ma y bay fu Tru ng Kha nh dô n ÐIôn An. Mao Tra ch
Ðông fIô p kIô n ông o hô I fruo ng Io n Ðuong CIa IInh. Trong hô I fruo ng,
do n sa ng choang, frôn fuo ng froo mâ y bu c franh. Trong do co mô f bu c
franh vo mô f bình ruo u va mâ y chIô c cô c co chu Mao Ða I va co Io I dô fu
cu a Hoa ng VIôm Ðô I: “Huyôn fruyô n hu u kha ch qua Mao Ða I, nhuo ng
fu u d¦a frung fâ y cuo c IaI. Th¦ nhân fh¦ gIa nga bâ f qua n, fhIôn ha n fha
â m Iuo ng fam bôI.” |Ngho no I co kha ch dô n Mao Ða I, nâ u ruo u fâ y frâ n
cho aI. Ia fhâ f Ia gIa fa không qua n, fro I Ia nh ha y uô ng mô f va I cô c).
Ðu c ho a na y do con fhu cu a Thâ m Quân Nho Ia Thu c Ðuong vo
fa ng cha khI Quô c Ðân Ða ng fIô n ha nh : cao fra o chô ng Cô ng Iâ n fhu ba.
KhI mo I dô fu fhì Hoa ng VIôm Ðô I nghI dô n Hô ng Quân dang uô ng ruo u
Mao Ða I fâ y frâ n. Không ngo bu c ho a â y Ia I duo c froo o hô I fruo ng cu a
Ia nh fu Trung Cô ng. Cho nôn khI Hoa ng VIôm Ðô I va o hô I fruo ng nhìn
fhâ y bu c ho a na y râ f xu c dô ng nhu ga p nguo I frI ngô bo n hô I da m vo I
Mao Tra ch Ðông mô f ca ch co I mo , fa o fha nh mô f buo c ngoa f quan fro ng
frong cuô c do I cu a ông. Trong fruo ng ho p na y, chinh bu c ho a frong hô I
fruo ng da fa o fha nh mô f fình ca nh gIao fô da c bIô f, dom Ia I cho dô I
phuong Io ng chân fha nh va hu u ha o, khIô n cho cuô c hô I da m co fa c du ng
fô f va fha nh công ru c ro .
Cu ng co khI do nhu câ u quân su hay fhuong ma I không fIô n no I ra
ma bô fri fình ca nh gIao fIô p co fhIô f kô sa n cu ng co kô f qua bâ f ngo .
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
33
Mo I nguo I dô u bIô f fình fIô f kô không fha nh frong Tam Quô c dIô n
nghIa, Tu Ma PhIôn dâ n da I quân 15 va n dô n Tây fha nh. Iu c bâ y gIo CIa
Ca f Iuo ng dang o frong Tây fha nh, bôn mình không co da I fuo ng, chI co
mâ y ông van quan va haI nghìn ruo I Iinh. Trong hoa n ca nh nguy nan
na y, CIa Ca f Iuo ng quyô f doa n fruyô n Iô nh câ f gIâ u foa n bô co xi, mo
rô ng cu a fha nh, saI haI muoI fôn Iinh gIa Ia m ba finh quo f do n duo ng dI
rô I fu mình Iôn ma f fha nh dô f huong da nh da n. Tu Ma PhIôn dô n duo I
fha nh fhâ y fình ca nh do nghI Ia co maI phu c bo n IuI quân. Trong fruo ng
ho p na y CIa Ca f Iuo ng da ca
gan mo rô ng cu a fha nh, cho ba finh quo f duo ng, Iôn ma f fha nh da nh da n
fa o fha nh mô f fình ca nh da c bIô f khIô n cho dô I phuong ngô nhâ n co quân
maI phu c, do do gIu duo c fha nh frì. Su du ng fa I fình fình huô ng không Io I
ma khIô n cho nguo I fa hIô u, du ra ng hIô u saI su fhâ f fhì cu ng Ia dIô u kô ,
fuy ma o hIô m ma hIô u qua Ia I ky dIô u.
Trong hoa f dô ng gIao fô co Iu c không fIô n no I ra va cu ng không câ n
fhIô f no I ra ma chI câ n bô fri mô f fình huô ng gIao fô na o do co fhô no I Iôn
foa n bô y nghIa, fhu c hIô n duo c y dô gIao fô .
Nam 1972, Tô ng fhô ng NIckson va phu nhân da p ma y bay dô n Ða c
KInh fham Trung Quô c Iâ n dâ u fIôn. KhI xuô ng ma y bay NIckson ba o
ca nh vô gIu cu a ma y bay không cho fu y fu ng cu ng fhoo xuô ng. NIckson
mô f mình xuô ng câ u fhang ma y bay vô I va ng dua fay chu dô ng ba f fay
Chu ân IaI Ca c ky gIa vô I va ng franh nhau chu p bu c a nh I¦ch su quy ba u
na y. Tho I gIan Ia nam 1972, d¦a dIô m Ia sân bay Ða c kInh, Ia nh da o haI
nuo c Trung - My na m cha f fay nhau fa o fha nh mô f fình ca nh không Io I
ma co y nghIa da c bIô f. VIô c na y khIô n cho nguo I fa nho Ia I nam 1954 fa I
hô I ngh¦ CIonovo, ngoa I fruo ng My JaIof không ch¦u ba f fay Chu ân IaI
fa o fha nh mô f hô ngan ca ch fâm Iy , nay NIckson da san ba ng ngan ca ch,
Ia I khIô n cho nguo I fa y fhu c duo c quan hô Trung - My da châ m du f mô f
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

34
fho I ky , mo ra mô f fho I ky mo I. Vâ n du ng fình ca nh gIao fô không Io I
frong
fruo ng ho p na y vu a fhich ho p, vu a dIô n hình, co fa c du ng bIô u hIô n y
nghIa nhIô u hon ngôn ngu .
Mô f ca ch bô fri hoa n ca nh kha c, khI dô I phuong no I nang fhâ f fhô ,
không fru c dIô n fo y bâ f ma n ma pha I do I vô sau Iu a cho n hay bô fri mô f
fình ca nh fhich ho p, Ia p Ia I Io I no I fuong fu cu a dô I phuong rô I sau do ca I
chinh khIô n cho dô I phuong fhâ y ro y dô . Vi du vo dang ngô I may chô ng
du ng ca nh Ia m nha m “châ m mô f chu f...câ n
fhâ n mô f chu f...KIm gây rô I...ho o va I ra...du ng Ia I...”
Vo nô I gIâ n ba o: “Sao anh no I nhIô u fhô , om bIô f may ma !”
Chô ng no I: “Ðuong nhIôn Ia om bIô f may, om yôu. Anh chI muô n om
nho Ia I mô f chu f khI om da y anh Iau nha nhu fhô'na o”.
Trong fruo ng ho p na y nguo I chô ng da su du ng ky xa o bô fri fình
ca nh. KhI anh fa Iau sa n nha fhì vo du ng mô f bôn chI chI fro fro nhu mô f
ông fuo ng chI huy. Co Io không muô n Ia m mâ f ma f vo ngay cho nôn nguo I
chô ng không bâ f ma n ra ma f ma do I cho dô n khI vo dang may mo I ba y ra
fình ca nh fuong fu khIô n cho vo fhô nghIô m duo c ca m gIa c b¦ nguo I fa saI
khIô n, dIô n da f mô f ca ch kho o Io o su bâ f ma n cu a mình dô I vo I ha nh vI
Iôn ma f Ia m fhâ y cu a vo .
Câ n pha I no I fhôm ra ng, fình ca nh gIao fô không pha I Iu c na o cu ng
do fa Iu a cho n va fhIô f kô . Nô u nhu dô I phuong Iu a cho n va fhIô f kô fhì
fa pha I chu y y nghIa cu a fình ca nh gIao fô , Iy gIa I chinh xa c, u ng pho
IInh hoa f, dô pho ng b¦ dô ng va saI Iâ m.
J. Duó i hhe o he guð n Chðn
Trong gIo I kInh doanh co nhIô u vi du chu ng fo nhu ng nguo I, nhu ng
công fhâ n khaI sa ng xi nghIô p fhuo ng fro fha nh nguo I gây fro nga I hay
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
35
ca n fro su fIô n bô cu a công fy. Nhu ng nguo I na y fu cho mình Ia công
fhâ n, Ia bâ c fruo ng Ia o, ngôI cao ma vô fich su , fu ma n
không câ u fIô n bô nhung Ia I gIo I ko o bo ko o ca nh, Iu a Io c kIô m cha c.
Nang Iu c cu a bo n ho da không co n duô I k¦p su pha f frIô n cu a công fy ma
da fro fha nh nhu ng ho n da buô f chân, ca n fro su fIô n bô cu a công fy.
Nguo I qua n Iy dau Io ng nhu c o c nhung không no ga f bo ca m fình,
vu a không co du ng khi ca f du f, vu a không co bIô n pha p fô f dô gIa I quyô f
fình hình, fhô fhì nôn Ia m nhu fhô na o7
Tru nhu ng ko vô fình fro I sInh Ia nh da m, vong ân bô I nghIa ra, no I
chung da sô không nhâ n fâm no I da nh Ia da nh, no I gIô f Ia gIô f dô I vo I
nhu ng nguo I ba n nam xua cu ng chung hoa n na n gây du ng su nghIô p. I)u
ra ng faI ha I da cu c dIô m nhung vì mô f chu fình kho Io ng không da m ngo
qua nga y d.oan fha ng, nhung cu fIô p fu c nhu fhô fhì không fhô duo c.
Nô u nhu nguo I qua n Iy ho o duo c fhuâ f fIô n công bôn suo n fhì không
nhu ng co fhô vu a chIô u cô fình ca m, vu a dua công fy fhoa f kho I ca nh kho
khan, mo ra mô f fho I co mo I, Iuo ng foa n ky my . Thô không vuI suo ng
hay sao.
Phuong pha p fâ n công ca nh suo n râ f nhIô u, xIn dâ n ra va I vi du , hy
vo ng ca c nha qua n Iy co fhô fham kha o.
`Iâ p cho ông fa mô f pho ng mo I.
Phân phô I v¦ fri ca c pho ng co y nghIa fuo ng frung quyô n Iu c, nhâ f
Ia mô f pho ng Ia m vIô c cho rIông mô f nguo I fhì bâ f Iuâ n v¦ fri, rô ng ho p,
ba I fri nhu fhô na o dô u du dô bIô u fh¦ d¦a v¦ va quyô n Iu c cu a nguo I do
frong công fy.
Pho ng Ia m vIô c cu da su du ng mâ y nam hoa c hon chu c nam, hình
fha I va y nghIa quyô n Iu c da fhâm can cô dô , pho ng na o cu a pho gIa m
dô c, pho ng na o cu a gIa m dô c mo I nguo I dô u quon fhuô c bIô f ro , pho ng na o
quyô n Iu c bao nhIôu, frung fâm quyô n Iu c o dâu, aI aI cu ng ro .
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

36
CIa nhu bây gIo anh muô n chIô m doa f quyô n Iu c cu a nguo I pho ng
na o ma không muô n du ng fhu doa n dIô u chInh chu c vu fhì phuong fhu c
fuong dô I kin da o nhâ f Ia sa p cho anh fa mô f pho ng Ia m vIô c mo I o xa
frung fâm quyô n Iu c.
Nhu vâ y frong fình huô ng râ f fu nhIôn va vô hình na y, nguo I do
dâ n dâ n mâ f a nh huo ng vô n co . Cho dô n khI a nh huo ng cu a anh fa mâ f
dI fhì xu Iy anh fa không co n Ia vIô c qua na ng fay va cu ng không sInh ra
fa c du ng phu hay dI chu ng vô sau.
Trôn fhu c fô , dô I pho ng Ia m vIô c Ia buo c fhu nhâ f cu a qua frình
fuo c doa f quyô n Iu c. Xo f bâ f ky go c dô na o, bIô n pha p do dô u Ia ôn ho a
nhâ f va khôngg fô n ha I su fôn nghIôm cu a dô I phuong. K¦ch IIô f hon mô f
chu f fi dua anh fa ra kho I pho ng Ia m vIô c ca nhân,dua va o pho ng Ia m
vIô c Io n cu ng vo I ca c ca n bô Ia m vIô c fhuo ng, no I kho o Ia fang cuo ng cho
bô phâ n do . Mâ f pho ng Ia m vIô c rIông rô I fhì dô I ngu câ n vô cu a anh fa
cu ng fhoo do gIa I fhô .
Co mô f sô công fy fhu a co ca I fô mo rô ng, ro I foa n bô công fy sang
mô f ngôI Iâ u Io n mo I xây, nguo I qua n Iy fhoo y dô cu a mình ma phân phô I
Ia I ca c pho ng Ia m vIô c dô da f mu c dich Iâ y Ia I quyô n Iu c cu a mình.
` Ca f dIô n fhoa I, không mo I ho p, ca f fhông fIn.
Co nguo I no I, nguo I co quyô n Iu c nhâ f frong mô f công fy co fhô Ia
fhu ki bo I vì mo I fhông fIn dô u fruyô n da f fhông qua cô, cho nôn cô Ia
nguo I co nhIô u fhông fIn nhâ f cu a công fy. Thu ki nô u nhu không fhich
nguo I na o, muô n cho nguo I do mâ f quyô n fhô co fhô râ f dô Ia m. Cô fa chI
câ n ca f du f nhu ng nguô n fhông fIn Ia da khIô n cho
anh fa Iâm va o ca nh cu c ky khô n dô n.
Trong fho I da I fhông fIn nga y nay co fhô no I, fhong fIn Ia nguô n cu a
mo I quyô n Iu c. AI co bIô n pha p na m ba f ca ng nhIô u fhông fIn fhì nguo I do
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
37
ca ng co quyô n Iu c. Cho nôn mô f frong nhu ng bIô n pha p gIô f nguo I không
dao chinh Ia ca f du f nguô n fhông fIn.
Ia m sao ca f du f nguô n fhông fIn cu a dô I phuong7
Vi du frIô u fâ p hô I ngh¦ quan fro ng khI dô I phuong va ng ma f hay
dang dI công fa c xa khIô n cho dô I phuong mâ f co hô I fham gIa ca c quyô f
sa nh, hoa c gIa không gu I gIâ y mo I hô I ngh¦, không gu I ba o ca o nghIô p vu
cho dô I phuong.
` Ðô ba f Iôn chu c ma fhu c fô Ia gIa ng câ p khIô n dôI phuong không
co fhu c quyô n.
Ðô ngoa I Ia fhang chu c, fhu c fô Ia fuo c bo quyô n Iu c cu a dô I phuong.
Co quan ha nh chinh dua ca c bô fruo ng, vIô n fruo ng Ia m cô vâ n fu vâ n
quyô f sa nh khIô n cho ho chu c cao ma vô v¦, do Ia fhu doa n mInh fhang
a m gIa n.
Ca ch Ia m na y co nhIô u uu dIô m: Mô f Ia không fô n fhuong fhô dIô n
cu a dô I phuong: HaI Ia quyô n Iu c duo c chuyô n d¦ch mô f ca ch ôn ho a va
fhuâ n Io I. Vi du nhu dua fô ng gIa m dô c, pho fô ng gIa m: dô c Ia m cô vâ n
cao câ p fhì không aI co fhô chô fra ch duo c.
` pha I dô I phuong dI công fa c Iâu da I.
Mo I dô I phuong ra nuo c ngoa I fham quan, kha o sa f mô f va I fha ng.
KhI anh fa fro vô fhì pha f hIô n foa n bô fình fhô da dô I fhay, công fa c cu a
anh fa da do nguo I kha c da m fra ch, quyô n Iu c cu a anh fa không co n bao
nhIôu. Ðâ y gIo bo n gIa I fhich do fình hình câ p ba ch
không fhô không co nguo I xu Iy nôn da bô fri nguo I fhay fhô , anh fa du
bIô f ro , frong Io ng cu ng vô kha na I ha !
Cu fIô n công ca nh suo n IIôn fIô p nhu fhô , cha c cha n không aI ch¦u
nô I, chI co n co ca ch ngoan ngoa n xIn vô huu. Ðô I vo I nguo I bâ f fa I fhì
fhu c Io ng ma no I, nhu fhô da Ia nhân fu Ia m rô I. Ia m nhu vâ y công fu
dôI duo ng dôu co IoI vua không ha bô Iam mâf fhô dIô n, vu a không pha I
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

38
da kho I ghô , dô cho huo ng fIô n huu fri an fuô I gIa , nhu vâ y kô fâ n công
ca nh suo n sao Ia I không fô f7
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
39
Kê 5 Kê hhen lhuo ng
Ia m fhô na o fra gIa if nhâ f ma dô I Iâ y duo c nhân fâm7
Nguo I do I chu danh Ia quan fro ng nhâ f. Ðô gIu fhô dIô n, nguo I fa co
fhô khuynh gIa ba I sa n, Ia m fô n fhuong fhô dIô n co fhô dIôn kô f fha nh
oa n fhu . Ia m cho co fhô dIô n fhì nguo I fa co fhô vì mình IIô u ma ng ko sI
vì frI ky chô f. Nô u aI xom nho vâ n dô fhô dIô n fhì ba n fhân ho không fhô
na o fôn fro ng fhô dIô n nguo I kha c va cu ng không co aI ba n fhô dIô n cho
ho .
Ðan pha f fhô dIô n Ia mô f fhuâ f ma nguo I Ia nh da o chuyôn du ng,
không pha I câ p frôn không fhô ban fhuo ng fhô dIô n cho nguo I kha c. Thô
dIô n Ia fu ca ch. Câ p frôn co fhô fa o cho câ p duo I mô f fu cach na o do . Co
fu ca ch rô I fhì không câ n qu y Iu y câ u xIn aI chI câ n ngo y fhì nguo I ch¦u
on mình pha I Io so .
Chu ng fa pha I chu fro ng gIu fhô dIô n, vì vâ y không nôn qua fhân
câ n vo I nguoI kha c. Thân câ n dâ n dô n khInh nho n khIô n cho Ia nh da o
mâ f fInh fhâ n bi va khuyô f dIô m cu ng dô bô c Iô .
CIu fhô dIô n fhì dIô u kho nhâ f Ia gIu fhang ba ng gIu a uy nghIôm va
fhân câ n, do go I Ia “ xa fhì chung fhân, gâ n fhì bâ f kinh”.
1. Ke sì chê l rì nguo i lri hy
Mô f ông no co mô f câu chuyô n khIô n nguo I fa suô f do I kho quôn.
Trong khu fâ p fhô gIa dình fôI co mô f cu gIa ga c cô ng. Cu Ia mô f
nguo I cô don không gIa dình, mo I nguo I Iuôn vuI vo vo I mo I nguo I cho nôn
co nguo I go I “Cu Ho I”, ông â p fu c quay dâ u Ia I ha mIô ng không co n rang
cuo I phô ca Io I. Con fôI vu a 8 fuô I cu ng fhoo chu ng fôI go I cu Ia cu Ho I,
ông cu ng cuo I.
Ðô ng mô f hôm cu ô m va không bao gIo ngô I dâ y duo c.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

40
KhI sa p fa f fho , mo I nguo I dô u dô n bôn gIu ong cu . Nho ông da ga c
cô ng khu nha na y nhIô u nam, mô I nguo I dô u da nhIô u Iâ n nu a dôm go I
ông dâ y mo cu a hoa c nho ông frông nom hô cha u bo hay nha n gIu m aI
mô f vIô c gì do Vì fhô aI cu ng coI ông nhu Ia bô , co nguo I co n Iâ y gIâ y bu f
foan ghI cho p dI chu c cu a cu . Cu da fhoI fho p, Ia c dâ u quâ y quâ y. Nhu ng
nguo I du ng xung quanh roI nuo c ma f. Cuô I cu ng cu no I fhô u fha o: “Nô u
fhu... co fô chu c... fruy dIôu fhì cho co quôn. ..”. Không no I fIô p duo c nu a,
nuo c ma f fra o ra. Nguo I fa bo n dua gIâ y bu f dô n, cu bo n vo nguyô ch
ngoa c 5 chu Io n: TôI Ia Truong Truo ng SInh. Ðu f roI xuô ng va cu fa f fho .
Truo c khI qua do I cu co n nha c dô n danh |fôn go I) cu a mình.
Con nguo I sô ng frôn do I co khI chI vì danh ma bo Io I, co khI quôn ca
ma ng sô ng. Na m ba f duo c dIô m na y fhì frong vIô c xu Iy ca c quan hô gIu a
nguo I vo I nguo I Iu c na o cu ng fha nh công. ChI câ n dô ng cha m dô n danh
cu a nguo I fa fhì nguo I fa nhâ f d¦nh nô I gIâ n. Co n nô u nhu Ia m cho nguo I
fa co danh fhì nguo I fa so IIô u mình cho fa. Ðo Ia ca I go I Ia ko sI chô f vì
nguo I frI ky , fhIô u nu vì cha ng fraI ma frang dIô m.
Co mô f Iâ n Tô !y Vuong va Nguy Huô Vuong cu ng nhau dI san.
Ngu y Huô Vuong ho I: “Nuo c Tô co bu u bô I không7” Tô !y Vuong da p
ra ng: “Không co ”. Ngu y Huô Vuong ngho xong râ f da c y bo n no I: “nuo c
Ngu y fôI fuy nho co n co vIôn ngo c duo ng kinh 1 fhô n, chIô u sa ng du ng
fruo c da ng sau 12 cô xo. Co ca fha y 10 vIôn nhu fhô ,
cha ng Io nuo c Io n fhu nuo c Tô cu a quy quô c Ia I không co bu u bô I...
Tô !y Vuong fha n nhIôn da p ra ng: “TIôu chuâ n xa c d¦nh bu u bô I cu a fôI
kha c vo I nga I. TôI co mô f v¦ da I fhâ n fôn Ia KIô m Phu, pha I ông fa frâ n
fhu Tu Châu, nguo I nuo c Yô n fhì Iâ p dô n câ u phu c o phia câ u ba c cu a
fha nh Tu Châu, nguo I nuo c TrIô u fhì Iâ p da n câ u phu co cu a dông fha nh
Tu Châu, co hon ba y nga n hô dI cu dô n xIn Iô fhuô c va o nuo c Tô . TôI co
mô f dâ I fhâ n fôn Ia Chu ng Thu ,pha I oog fa coI vIô c fr¦ an fhì ngoa I duo ng
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
41
cu a roI không aI nha f. Ðô n v¦ da I fhâ n do fa I nang du c dô cu a ho chIô u
sa ng nga n da m chu dâu chIô u sa ng 12 cô xo.”
Câu fra Io I na y da khIô n cho Ngu y Huô Vuong xâ u hô không bIô f
no I gì nu a va dô ng fho I cu ng Ia mô f Io I fuyôn duong dô I vo I ca c fhâ n ha
cu a mình. Chinh nho va o nhu ng ca ch ban khon nhu fhô ma Tô !y Vuong
Iung Ia c duo c nhân fâm mô f ca ch xuâ f sa c khIô n cho mô f sô da I fhâ n nhu
ÐIô n Ky, Tôn Tuâ n Phu , Vu Ðang v.v... Ia nhu ng nhân fa I kIô f xuâ f dô u
fâm phu c khâ u phu c, cam fâm fình nguyô n fâ n fu y vì Tô !y Vuong. Nho
vâ y nuo c Tô da I fr¦ xuâ f hIô n ra cu c dIô n du ng dâ u frIô u dình bô n phuong
dô u pha I frIô u phu c.
Trong xa hô I hIô n da I, phuong pha p na y vâ n co gIa fr¦ fhu c du ng bo I
vì finh xa hô I cu a con nguo I quyô f d¦nh: Con nguo I câ n pha I duo c nguo I
kha c va xa hô I fhu a nhâ n, kha ng d¦nh. Nô u nhu fa fhâ f fình ban fhuo ng
, quan fâm dô n nguo I kha c, chân fha nh yôu mô n ho , ban fhuo ng kha ng
kha I fhu a nhâ n ho , fâ f nhIôn so co hIô u u ng fâm Ii ca m kich va co fa c
du ng khich Iô ho . Thâ m chi ho co fhô xom fa Ia frI ky va co fhô ba o da p
ko sI chô f vì nguo I frI ky. Ðô I vo I nguo I Trung Quô c, su fôn nghIôm
fhuo ng Ia vâ n dô fhô dIô n, không ban pha f fhô dIô n hay không co fhô
dIô n fhuo ng dâ n dô n phâ n nô va xung dô f. NhIô u nguo I vì fhô dIô n ma
da nh gIô f nhau. KhI kô f hôn fhì fuyôn bô mo I fhu dô u don gIa n ho a
nhung mô f ma f kha c Ia I do I ho I yô n fIô c mu ng hI khuynh gIa ba I sa n va
chI so nguo I kha c không bIô f, Ia I ca ng so nguo I fa không dô n. Ðo I vì fâ f ca
nhu ng dIô u do dô u co quan hô dô n fhô dIô n fu c dô n chu danh. Trong Io ng
fuy ra ng kôu khô nhung frôn ma f bao gIo cu ng fo vo vuI suo ng.
2. Diê u hê chu p u nh ro i cð p Juo i
Nam 1907, Tuo ng CIo I Tha ch dô n Nhâ f Ða n ho c quân su o Châ n Vo
Ho c HIô u. Cha ng bao Iâu fhì nguo I dô ng huong cu a ông Ia Trâ n Ky My
gIo I fhIô u ông gIa nhâ p Ðô ng MInh Hô I. Trong fho I ky na y, Tuo ng CIo I
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

42
Tha ch go I cho nguo I anh ho mô f fâ m a nh co dô mô f ba I fho: “Ða ng da ng
sa f khi ma n foa n câ u, Iu c bâ f nhu nhân va n su huu! Quan nga Thâ n
Châu hoa n nga fhanh, Ðông IaI chi kho I fa I phong hâ u” |Toa n fhô gIo I
dang chIô n franh, su c không ba ng nguo I fhì không Ia m gì duo c. Ta dom
fuô I fhanh xuân dô n Thâ n Châu chi fa I Iâ p công danh). Io I fho fuy don
gIa n nhung bIô u Iô duong fho I Tuo ng CIo I Tha ch co n Ia mô f fhanh nIôn
dâ y nhIô f huyô f, co y fhu c dân fô c, bIô u Iô chi huo ng va hoa I ba o cu a
mình.
Vô sau, khI d¦a v¦ cu a Tuo ng CIo I Tha ch da cao hon fruo c fhì a nh
cu a ông ca ng co nhIô u ca ch su du ng. Truo c khI Ða c Pha f, Tuo ng CIo I
Tha ch da ba f dâ u muô n Ia m danh sI fhIôn ha fhâu fo m foa n bô fhô gIo I,
xây du ng mô f su nghIô p Io n. Mu a xuân nam 1926, ThIô u Iu c Tu fhu a
Iô nh Trung uong Quô c Ðân Ða ng Qua ng Châu dô n Thuo ng Ha I IIôn Ia c
vo I ca c nhân sI gIo I ba o chi, fuyôn fruyô n chu fruong cu a Quô c Ðân Ða ng.
Nhân co hô I do , Tuo ng CIo I Tha ch nho mang mô f bu c a nh cu a mình
chuyô n fa ng cho Trâ n Ðô IôI va gu I Io I fham ho I v¦ nhân sI cu a gIo I ba o
chi na y.
Trâ n Ðô IôI duong fho I Ia fhu bu f fo Thuong Ða o o Thuo ng Ha I.
Ong fa I ba, xuâ f chu ng, van chuong nhu fhâ n. Nhu ng ba I xa Iuâ n, bình
Iuâ n ma ông vIô f dô u co mô f phong ca ch nô I fIô ng frong gIo I ba o chi
Thuo ng Ha I. Ong da fu ng vì co quan hô chinh fr¦ vo I Quô c Ðân Ða ng cu a
Tôn Trung Son o Qua ng Châu, ngôn Iuâ n qua khich nôn da b¦ co quan an
nInh cu a fô gIo I Thuo ng Ha I ha ch fôI vIôc na y ca ng Ia m cho ông fa nô I
fIô ng.
Tuo ng CIo I Tha ch không nhu ng ba I phu c Trâ n Ðô IôI vô Io ng du ng
ca m va fa I ba ma co n coI fro ng ông vì Ia nguo I dô ng huong TrIô f CIang.
Chinh vì vâ y ma gu I a nh fa ng.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
43
Trong mô f fIô c chIôu da I gIo I ba o chi o Thuo ng Ha I, Trâ n Ðô IôI
nhâ n duo c a nh cu a Tuo ng CIo I Tha ch do ThIô u Iu c Tu chuuô n dô n mo I
Iâ n dâ u fIôn bIô f ma f Tuo ng gIo I Tha ch va cu ng Ia nh hô I duo c y fu cu a
Tuo ng CIo I Tha ch, sau do Ia I duo c Io I mo I cu ng Tuo ng CIo I Tha ch hô I
ngô . Cuô I cu ng dô n cuô I nam na y fhì ông dô n Nam Xuong ga p v¦ Tô ng fu
Iô nh quân dô I Ca ch ma ng Quô c dân Ða ng, fu do vô sau frong hon 20 nam
rong ruô I fhoo Tuo ng CIo I Tha ch, cho dô n nam 1968 fhì ông fu sa f. Mô I
fình gIao ha o gIu a haI nguo I chI ba f dâ u ba ng mô f fâ m a nh nho .
Tuo ng CIo I Tha ch nho Truo ng Vo Ц Hoa ng Phô Iâ p nghIô p. Tuo ng
CIo I Tha ch Ia m hIô u fruo ng fruo ng do . ÐIô f ro pha I duy frì mô I quan hô
gIu a hIô u fruo ng va ho c sInh cho nôn không bao gIo bo qua co hô I bô I
duo ng va IôI ko o ho c sInh. Trong công vIô c na y, fa ng a nh cu ng Ia mô f fIô f
mu c nho không fhô bo qua.
Trong fho I ky kha ng chIô n chô ng Nhâ f, Tuo ng CIo I Tha ch fha nh
Iâ p Trung uong huâ n Iuyô n doa n o Phu Ðô Quan. Tuo ng CIo I Tha ch fu
mình Ia m doa n fruo ng fô chu c ca c Io p huâ n Iuyô n, quan fro ng nhâ f Ia
huâ n Iuyô n da ng chinh. Nô I dung huâ n Iuyô n ngoa I phâ n huâ n Iuyô n
quân su ra co n huâ n Iuyô n chinh fr¦, chu yô u Ia gIa ng da y vô hình fhô
chIô n franh chô ng Nhâ f duong fho I va phuong châm chinh sa ch cu a
Trung uong da ng vo I fro ng dIô m Ia fâ n frung vo I Ia nh fu .
Io p huâ n Iuyô n kô f fhu c fhì fIô f mu c quan fro ng nhâ f Ia Tuo ng
CIo I Tha ch chu p a nh vo I nhu ng nguo I du Io p huâ n Iuyô n. Sau khI chu p
a nh chung, Tuo ng CIo I Tha ch co n Iâ n Iuo f fIô p kIô n fu ng nho m 10 nguo I
frong khoa ng 15 phu f va chu p a nh rIông fu ng nho m. KhI co d¦p co n fa ng
cho mô I ho c vIôn mô f fâ m a nh co ghI fa ng cho dô ng khi X bôn duo I ky
Tuo ng Trung Chinh fa ng va do ng con dâ u. Ta ng bu o a nh do vu a dô cho
ho c vIôn ca m fhâ y fình ca m sâu sa c, dI kha p noI khoo khoang Ia môn
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

44
sInh cu a ThIôn fu . Va quan fro ng hon nu a khIô n cho ho c vIôn Iuôn Iuôn
nho fâ n frung vo I Ia nh fu .
Sau khI kô f fhu c chIô n franh kha ng chIô n chô ng Nhâ f, Tuo ng CIo I
Tha ch bo n dua ra chu fruong khoan hô ng dô I vo I nhu ng nguo I Ha n gIan
da fu ng câ m quân fhoo Nhâ f, fhu phu c ho dô mo rô ng fhô Iu c chô ng
Cô ng. Mu a xuân 1946 Tuo ng CIo I Tha ch cu ng Tô ng My IInh dI fh¦ sa f,
frIô u fâ p hon 20 v¦ fuo ng IInh cao câ p cu a Quô c Ðân Ða ng o Ðu Ða c
frong do co nhu ng Ha n gIan nhu Ða ng ÐInh Quyôn, Tôn ÐIô n Anh
v.v...Ngoa I vIô c ba y yô n fIô c khoa n da I ra Tuo ng CIo I Tha ch co n fô chu c
chu p a nh fâ p fhô . Rô I sau do Tuo ng CIo I Tha ch ngô I Iâ n Iuo f chu p a nh
vo I fu ng nguo I dô fo Io ng ân su ng. Ða ng ÐInh
Nguyôn, Tôn ÐIô n Anh hô f su c vuI mu ng dom pho ng da I a nh chu p chung
vo I Tuo ng CIo I Tha ch phân pha f cho ca c fhuô c ha , fhân ba ng cô hu u dô
khoo khoang. Ðo n ho bIô f ro ba ng, Tuo ng CIo I Tha ch Ia m nhu fhô Ia bIô u
fh¦ không bao gIo finh sô vo I ho nu a cho nôn yôn fâm da nh cô ng sa n, do
chinh Ia mu c dich cu a Tuo ng CIo I Tha ch. ChIôu na y cu a Tuo ng CIo I
Tha ch râ f fha nh công. Nguo I ngô I o d¦a v¦ cao muô n vô vô nguo I bôn duo I
dô da ng nhu fhô . Co mô f sô nguo I ho n ha duo c v¦ da I nhân na o do vô vô
fhì da ca m fhâ y vInh quang, co fhô dIô n, fu a hô gIa fr¦ ba n fhân ho duo c
dô cao. Tâm Ii ca m kich khIô n
cho ho fhô chô f quôn mình fâ n frung vo I da I nhân. Tuo ng CIo I Tha ch bIô f
vo I fhân phâ n cu a mình chI câ n chIô u cô ban pha f fhô dIô n cho câ p duo I
fhì co fhô Iung Ia c duo c ho .
Nhu ng nha Ia nh da o hIô n nay, ca c ông chu pha I chang cu ng nôn
fhuo ng xuyôn chu p a nh vo I câ p duo I....
J. Lu l mê m buó c chd l
Ma nh Hoa nh Ia mô f fhu IInh dân fô c fhIô u sô khu vu c Nam Trung
fho I ky Tam Quô c, Ia mô f nhân vâ f râ f co a nh huo ng o d¦a phuong. Ma nh
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
45
Hoa ch câ u kô f vo I Chu Ðao, !ng TIôu, Cao Цnh.... cu !ng TIôu Ia m chu
soa I. Thu a co nuo c Thu c b¦ nuo c Ngô da nh ba I, nguyôn khi fô n fhuong,
Iuu Ц vu a chô f, Ma nh Hoa ch bo n pha f dô ng dân fô c fhIô u sô nô I dâ y
gIô f chô f ca c quan Ia I cu a nuo c Thu c pha I dô n khu vu c na y công khaI fIô n
ha nh kho I nghIa vu frang.
Xua nay Nam Trung Ia mô f khu vu c nhIô u dân fô c. Tho I Tam Quô c
noI dây co nhIô u dân fô c fhIô u sô , nhu fô fIôn cu a ca c fô c ÐI, fô c Choang,
fô c Tha I, fô c Ðô c Iong nga y nay. Tho I Ha n ca c dân fô c na y b¦ go I Ia Tây
Nam ÐI. Ho cu ng cu fru vo I nguo I fô c Ha n, cu ng nhau Iao dô ng khaI pha
bIôn cuong Trung Quô c, co nhIô u cô ng hIô n fo Io n cho su pha f frIô n kInh
fô va van ho a cu a Trung Quô c. Cuô c nô I Ioa n cu a Ma nh Hoa ch vu a pha
hoa I nguyô n vo ng chung sô ng ho a bình cu a ca c dân fô c, vu a uy hIô p
nghIôm fro ng chinh quyô n Thu c Ha n, Ia m fro nga I vIô c da nh va o Trung
Nguyôn cu a CIa Ca f Iuo ng. Ðô ba o vô nuo c Thu c, CIa Ca f Iuo ng bo n
fIô n ha nh chuâ n b¦, dô n nam 225 CN fhì chIa quân fha nh ba ca nh fIô n
công Nam Trung.
KhI ba f dâ u xuâ f quân, CIa Ca f Iuo ng fIô p fhu kIô n ngh¦ cu a fham
quân Ma Tuâ n, chu fruo ng Iâ n xuâ f chInh na y không pha I nha m gIô f
sa ch ca c phâ n fu phIô n Ioa n chIô m doa f fha nh Iu y ma chu yô u Ia chInh
phu c ca c nhân vâ f Ia nh fu d¦a phuong, khIô n cho ho fu nguyô n phu c fu ng
su fhô ng fr¦ cu a nha Thu c Ha n không Ia m pha n nu a. Ðo go I Ia “công fâm
vI fhuo ng, công fha nh vI ha ”. .
CIa Ca f Iuo ng xuâ f quân không bao Iâu fhì nô I bô quân phIô n Ioa n
khu vu c Nam Trung chIa ro . !ng TIôu b¦ bô ha gIô f chô f, Ma nh Hoa ch
Ia m fhô ng soa I. TIô p fhoo CIa Ca f Iuo ng gIô f Cao Цnh, da nh fan quân
dô I Chu Ðao. Tha ng 5 nam nam do CIa Ca f Iuo ng dom quân vuo f Iô
Thu y fruy kich Ma nh Hoa ch.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

46
Vì Ma nh Hoa ch co uy fin nhâ f d¦nh dô I vo I quâ n chu ng d¦a phuong
cho nôn ca c dân fô c if nguo I va nguo I Ha n o d¦a phuong dô u phu c fu ng, vì
vâ y CIa Ca f Iuo ng chu fâm không gIô f Ma nh Hoa ch, ma nhâ f d¦nh pha I
ba f sô ng. Ma nh Hoa ch fhâ y quân Thu c dô n bo n dom quân nghônh chIô n.
Tuo ng Thu c Vuong Ðình da nh nhau vo I Ma nh Hoa ch rô I quay dâ u ru f
IuI. Ma nh Hoa ch xua quân fIô n fo I duô I fhoo von nu I. Ðô f nhIôn quân
Ha n fu haI bôn suo n nu I da nh ra, Ma nh Hoa ch fru ng maI phu c, fhâ f ba I
ru f cha y. Quân Thu c duô I gâ p ba f sô ng duo m ma nh Hoa ch.
Quân sI a p gIa I Ma nh Hoa ch dô n da I ba n doanh ga p CIa Ca f Iuo ng.
CIa Ca f Iuo ng ho I Ma nh Hoa ch: “Chu ng fôI dô I su vo I nguo I không ko m
fa I sao nguoI chô ng Ia I frIô u dình”. HIô n nay da b¦ ba f rô I, co n co dIô u gì
no I nu a hay không7”. No I xong, CIa Ca f Iuo ng fhân ha nh dâ n Ma nh
Hoa ch fham quan doanh fra I quân Thu c, ho I
Ma nh Hoa ch: “nguo I xom quân dô I cu a fa nhu fhô na o Ma nh Hoa ch fhâ y
doanh fra I chInh fô , quân sI nghIôm mInh sI khi ha o hu ng, frong Io ng râ f
khâm phu c nhung vâ n chua ch¦u phu c fu ng. Ma nh Hoa ch no I: “TôI không
pha I b¦ da nh ba I, chI Ia không ro fhu c hu, fru ng kô maI phu c cu a ca c ông
nôn mo I b¦ ba f. Ðây gIo nhìn fhâ y quân dô I cu a ca c ông xom ra cu ng chI
dô n fhô ma fhôI, nô u fhu c su da nh vo I ông fhì chu ng fôI co fhô fha ng”.
CIa Ca f Iuo ng cuo I ba o ra ng: “Nô u nhu vâ y fa fha nguoII vô . Nguo I chInh
dô n bInh ma , da nh nhau mô f frâ n nu a ”. No I xong bo n ba y fIô c chIôu da I
Ma nh Hoa ch, sau do fha vô .
Sau khI fro vô , Ma nh Hoa ch Ia I IIôn fIô p da nh nhau vo I CIa ca f
Iuo ng ca fha y ba y Iâ n dô u b¦ ba f ba y Iâ n. Iâ n cuô I cu ng, CIa Ca f Iuo ng
dô n quân dô I Ma nh Hoa ch va o kho nu I cha n du ng duo ng vô , pho ng ho a
dô f nu I. Iu a cha y du ng du ng fhIôu dô f quân Iinh, kôu Ia dâ y fro I. Ma nh
Hoa ch Ia I b¦ ba f Iâ n fhu ba y, Ia I b¦ gIa I dô n da I ba n doanh quân Thu c.
Quân Iinh fruyô n Iô nh cu a CIa Ca f Iuo ng: Thu a fuo ng không muô n ga p
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
47
Ma nh Hoa ch nu a,ha Iô nh fha Ma nh Hoa ch vô dô chInh dô n Ia I bInh ma
da nh nhau mô f Iâ n nu a. Ma nh Hoa ch suy nghI hô I Iâu bo n no I: “Ða y ba f
ba y fha, do Ia vIô c xua nay chua fu ng co Thu a fuo ng da gIu fhô dIô n cho
fa nhu fhô na y , fuy fa không ho c ha nh nhIô u nhung cu ng bIô f dao Iy Iam
nguo I, Ia m sao fa Ia I không nô ma f Thu a fuo ng”. No I xong boan quy
xuô ng kho c fhua ra ng: “Thu a fha ng ân uy, chu ng fôI không da m Ia m
pha n nu a .
CIa Ca f Iuo ng râ f phâ n kho I bo n do Ma nh Hoa ch dâ y mo I va o
frong fruo ng, ba y fIô c chIôu da I rô I dua fIô n Ma nh Hoa ch ra ngoa I doanh
fra I fro vô .
I)o do co fhô fhâ y, dô I vo I nhu ng dô I fhu ngoan cô không pha I Iu c
na o cu ng co fhô du ng fhu doa n cu ng ra n Iâ y da cho I da . Ia m nhu fhô du
cho co chô phu c duo c nguo I fa cu ng v¦ fâ f fhu phu c duo c Io ng nguo I fa.
Ia m nhu CIa Ca f Iuo ng Ia fhuo ng fhuo ng sa ch. Ma nh Hoa ch ba y Iâ n
fhâ f ba I duo I fay CIa Ca f Iuo ng vô n da mâ f hoa n foa n fhô dIô n, co fhô
cho m, co fhô gIô f fu y CIa Ca f Iuo ng. Nhung CIa Ca f Iuo ng không nhu ng
không gIô f Ma nh Hoa ch, fhâ m chi không Ia m nhu c ma Ia I du ng Iô kha ch
quy dô I da I Ma nh Hoa ch. CIa Ca f Iuo ng da ba o vô fhô dIô n cho Ma nh
Hoa ch. CIa Ca f Iuo ng da xu su fuyô f ha o. .
Ngoa I ra, ban pha f fhô dIô n Ia vIô c nguo I Io n dô I vo I nguo I nho , bô
frôn dô I vo I câ p duo I, ko ma nh dô I vo I ko yô u Nô u nhu CIa Ca f Iuo ng
không co quân dô I hu ng ma nh du ng kô fa I fình fhì cu ng không fhô na o
khoan dung ba y ba f ba y fha. Cho nôn không nôn ban fhô dIô n mô f ca ch
bu a ba I dô nguo I fa kho I chô cuo I.
4. Khiê n he Iuo i Iu m riê c nd ng
Mô f vIôn chu c nho ha ng nga y chuyôn dô n co quan frô , vô nha so m.
Ong chu nhIô m da nhIô u Iâ n fha nh fâm fha nh y gIa o du c nhung anh fa
vâ n cu dô n frô vô so m du cho da phô bình, pha f fIô n. Cuô I cu ng chu
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

48
nhIô m cu anh fa Ia m fô fruo ng phu fra ch mô f fô công fa c. Ðâ u fIôn anh
fa không ch¦u Ia m, nguo I kha c ngho no I phong anh fa Ia m fô fruo ng aI
cu ng ca cuo I cho ra ng chu nhIô m dang du a. Nhung chu nhIô m vâ n cuong
quyô f nhu fhô . Anh cha ng vIôn chu c nho na y cu ng da nh nhâ n vIô c. Thâ f
Ia ngoa I su c fuo ng fuo ng. Không nhu ng anh fa phu fra ch fô công vIô c cu a
fô ma co n fu mình không bao gIo dô n frô vô so m nu a. Hon nu a Ia m vIô c
Ia I xuâ f sa c hon ca c fô
fruo ng kha c.
CIao cho nguo I fa fra ch nhIô m, khuâ y dô ng Io ng fu fôn va Io ng fu
fIn cu a nguo I fa fhì fô f hon phô bình ky Iuâ f. Mô I mô f ca nhân dô u quan
fro ng chI câ n cho nguo I fa co hô I. Trong xi nghIô p, nguo I Ia nh da o bâ f
Iuâ n khI Ia m kô hoa ch hay frong công vIô c ha ng nga y dô u pha I nho ky
frong Io ng dIô u do va Iuôn Iuôn pha I fhô hIô n frong ha nh dô ng.
Công fy fho I frang Mary cu a nuo c My do Mary sa ng Iâ p va Ia m
gIa m dô c no I vô phuong pha p Ia nh da o nhu sau: “Mô f khI fôI fhay mô f
nguo I na o do fôI bo n fuo ng fuo ng ra frôn fhân fhô cu a mô I nguo I dô u
mang mô f fin hIô u:Ha y dô cho fôI ca m fhâ y fôI Ia quan fro ng. TôI bo n Iâ p
fu c huo ng u ng fin hIô u do , hIô u qua Ia da f dô n nhu ng hIô u qu a ngoa I
fuo ng fuo ng”. Mary Ia m nhu vâ y bo I vì ba da fu ng b¦ nguo I fa dô I xu
Ia nh nha f khI ba co n Ia nhân vIôn frong mô f công fy kha c. Co mô f Iâ n ba
cu ng ca c dô ng su cho duo c ba f fay ông gIa m dô c công fy Thuong ma I cu a
My . Cho kha Iâu dô n khI ba dô n fruo c ma f ông gIa m dô c công fy Thuong
ma I, fuy ông fa vâ n ba f fay ba nhung râ f hu ng ho fu a hô nhu Mary
không fô n fa I. ÐIô u do Ia m fô n fhuong sâu sa c Mary, cho nôn sau khI
Mary Iâ p công fy fho I frang cu a mình fhì mô I khI fIô p nhân vIôn du cho
bâ n rô n bao nhIôu, mô f nho c bao nhIôu ba cu ng fâ p frung fInh fhâ n fIô p
da I nhân vIôn fu fô khIô n cho mô I mô f nhân vIôn dô u ca m fhâ y mình
quan fro ng. Nhu vâ y nhân vIôn ca m kich Io ng frI ngô cu a ba nôn Ia m vIô c
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
49
fâ n fâm fâm Iu c. Tu c ngu no I fhâ f du ng, fIm nguo I ba ng fh¦f. Mô f khI
ca m fhâ y nguo I fa dô I xu vo I mình mô f ca ch hu u ha o va fôn fro ng mình
fhì không bao gIo du ng oa n ba o ân.
Nguo I xua da fu ng du ng ko frô m Ia m ca nh sa f da chu ng mInh finh
a o dIô u cu a bIô n pha p ban pha f fhô dIô n.
Tho I kì Tây Ngu y, mô f da I phia ba c !ng Châu fhuo ng co frô m cuo p.
Vì nu I non hIô m fro , frô m cuo p â n nâ p dô da ng, quan quân không ca ch gì
ba f duo c. Thu su Ha n Ðao frong Io ng râ f Io Ia ng pha I nguo I do fha m
kha p noI. Kô f qua nhâ n fhâ y bo n frô m cuo p dô u Ia con om cu a ca c fhô
ha o d¦a phuong. Ha n Ðao gIa vo không bIô f Ia con
om cu a ca c fhô ha o Ia m frô m cuo p, mo I cha o ca c v¦ fhô ha o â y mô f ca ch
kha ch khi.
Mô f hôm ông mo I fâ f ca ca c v¦ fhô ha o â y dô n ho p, no I vo I ho mô f
ca ch fha nh khâ n ra ng: “Thu su fôI Ia mô f ko fhu sInh Ia m gì bIô f ca ch ba f
frô m cuo p, cho nôn xIn mo I ca c v¦ cu ng nhau gIu p fôI gIa I quyô f vIô c na y.
“ No I xong phong chu c cho con om fhô ha o fhuo ng nga y hay quâ y rô I, gIao
cho mô I nguo I phu fra ch mô f khu vu c. Nô u nhu pha f hIô n co frô m cuo p
ma không ba f fhì xu Iy fô I cô
y dung fu ng. Vì vâ y, ca c cha ng fraI fro vu a duo c phong chu c không aI
không so ha I dô u fu fhu nhâ n nhu ng a n frô m cuo p fruo c kIa dô u do bo n
ho Ia m. Nhu ng ko frô m cuo p duo c gIao nhIô m vu na y fro fha nh phâ n fu
fich cu c gIao nô p foa n bô danh sa ch ca c dô ng da ng, chI ro noI â n frô n cu a
dô ng da ng.
Ha n Ðao câ m Iâ y danh sa ch, da n do ca c quan vIôn na y rô I cho ho
fro vô nha . Hôm sau da n mô f ca o fh¦ fa I cô ng fha nh chIôu hô I fâ f ca
nhu ng fôn frô m cuo p. Nô u frong vo ng mô f fha ng aI không ra dâ u fhu fhì
so da nh ba f fr¦ fô I, f¦ch fhu gIa sa n cu a chu ng. Trong vo ng muo I nga y
qua nhIôn foa n bô bo n frô m cuo p dô u dô n fu fhu . Ha n Ðao dIô m dIô n
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

50
fhoo danh sa ch không saI mô f fôn na o. Ong ân xa cho ho , khIô n ho ca I fa
quy chinh. ChIôu na y fhâ f Ia IInh nghIô m, fu dây bo n frô m cuo p không
da m Ia m dIô u a c nu a.
Ðu nguo I cu c ky a c, cu c ky xâ u fhì frong chô n sâu fha m cu a nô I fâm
cu ng co n mô f chu f Io ng fu fôn va Io ng fhô dIô n. Ðo n ho Ia m dIô u a c bo I vì
da pha m dIô u câ m k¦, b¦ mo I nguo I khInh bI cho nôn chI co n co ca ch Iu n
sâu va o fô I Iô I, Io ng fu fôn va fhô dIô n b¦ ga c sang mô f bôn. Ðo I vì nguo I
kha c da không fôn fro ng bo n chu ng, chu I bo I, fra ch ma ng bo n chu ng.
Nhung khI gIao cho ho công vIô c gIa m sa f nhu ng ko Ia m dIô u a c, khon
fhuo ng ho , khôu go I Io ng fu fôn va fhô dIô n cu a ho fhì không nhu ng ho
ga nh va c fra ch nhIô m ma quan fro ng hon nu a, ho ba f dâ u ch¦u fra ch
nhIô m vô ha nh vI cu a mình nhu mô f nguo I bình fhuo ng.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
51
Kê 6 Kê Iu n lu ng
Ia m fhô na o dô fa n fu ng nguo I kha c du ng Iu c cho nguo I fa dô I mu
ca nh chuô n ma b¦ mo I nguo I xI va Ia vì ba nguyôn nhân. Mô f Ia Ia m fhIô c
mu ca nh chuô n không co gì kho , mô I nga y co fhô Ia m ha ng va n chIô f. HaI
Ia mo I nguo I dô u fhich ru nhau dI xom nhu hô I. HaI Ia nhu ng bo n Iuu
manh dô fIô n fhì o dâu cu ng co .
Ky fhu c fa n duong nguo I fa co nhIô u câ p. Câ p fhuo ng da ng fhì go I
Ia fa n fu ng, fa n duong, xung fu ng. Câ p ha da ng fhì go I Ia fa n fu ng, Iâ y
Io ng, a dua, bo do .
Ta n fu ng fhuo ng da ng co mâ y dIô u quI pha m chu
- Ðâ f Iuâ n fhâ f hay gIa dô u pha I khIô n cho nguo I fa fIn.
- Không dô Ia I dâ u vô f, không bIô n sa c dô khIô n cho nguo I fa không
nhâ n ra.
- Khâ u khi nho nha ng fhich ho p vo I nguo I, fu xa cu I dâ u gâ p Iung.
-Io I Io co y mo I chu không pha I nhu ng câu sa o rô ng quon fhuô c.
-Mu c dô fhich da ng.
Tu do fa co fhô fhâ y dô I mu ca nh chuô n xom ra frông chu ng dô , ky
fhu c râ f kho . Ca c vIô c no I frôn chI dôI dIô u ma fhôI, chô a o dIô u fa I fâm
chu không dIô u na o gIô ng dIô u na o, pha I fhoa f kho I nhu ng Iô Iô I dung fu c
khIô n nguo I fa pha n ma cu ng không qua cao sIôu, cho nôn pha I câ n fhâ f
nô u không râ f dô bIô n fha nh fro cuo I.
1 . Cho Jó i mu cu nh chuó n bd ng cu ch Ju ng Io i no i houng Juo ng
my Iê .
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

52
Ta n fu ng nguo I kha c không pha I Ia vIô c dô da ng, ca I go I Ia vô mông
ngu a, a dua, xu n¦nh dô u Ia sa n phâ m cu a fhu fhuâ f fa n fu ng ko m co I bo I
vì không phu ho p vo I fIôu chuâ n fa n fu ng.
Mu ca nh chuô n du ra ng fô f nhung cu ng câ n pha I co quy ca ch, kich
fhuo c mo I duo c. Ia m du ng Ia m mu ca nh chuô n qua na ng Ia không sa ng
suô f. Ta n fu ng dom dô n Io ng vInh du , Io ng vInh du sInh ra ca m gIa c fho a
ma n. Nhung nô u nguo I fa pha f hIô n anh no I qua su fhu c, do do ca m fhâ y
anh cho nguo I fa ngu. Tha ra ng không fa n fu ng co n hon Ia khuô ch da I vô
Iô I. Ia m du ng nhu ng my fu fhì so hu y hoa I fhanh danh cu a anh. Ðuo I
con ma f gIao fô fruyô n fhô ng hay Ia duo I
con ma f gIao fô hIô n da I, a dua manh bo dô u Ia mô f ha nh vI bI ô I. Chinh
nhân quân fu vu f bo no , Iu fIô u nhân cu ng không fhô du ng no mô f ca ch
fra ng fro n, du ra ng nhu ng khI b¦ nguo I fa go I Ia chuyôn gIa vô mông
ngu a fhì cu ng ca m fhâ y Ioa I ha nh vI do kho châ p nhâ n. Khô ng Phu Tu
no I: “ Xa o ngôn n¦nh sa ch fIôn hI nhân” |Io I no I xa o fra n¦nh bo fô n ha I
dIô u nhân). Mao Tra ch Ðông Iu c sInh fho I cu ng da nhIô u Iâ n phô pha n
fa c phong dung fu c, n¦nh bo , fon ho f du fhâ y a dua n¦nh bo Ia ko vô nhân
vô nghIa, nguo I do I không fhô châ p nhâ n duo c.
Trong fhu c fô gIao fIô p hIô n nay, da sô nhu ng nguo I fon ho f nguo I
kha c dô u co fâm Ii dâ u co nhâ f d¦nh. Ðo n ho không du fu fôn ma co fhu a
fu fI, không fhô du ng ngôn ngu da ng hoa ng dô duo c Io ng dô I phuong, bIô u
Iô nang Iu c cu a mình da f dô n mu c fIôu cu a mình cho nôn pha I du ng
phuong pha p n¦nh bo .
Ia m mu ca nh chuô n nhu fhô na o7
` Io I no I fa n fu ng pha I chân fha nh da c y , pha I no I fru ng so fruo ng
cu a dô I phuong.
No I chung con nguo I fhich duo c ca fu ng. Ma c du bIô f ro dô I phuong
dang fa n fu ng nhung frong Io ng cu ng không pha I không co chu f vuI
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
53
fhich, do Ia nhuo c dIô m cu a nhân finh. No I mô f ca ch kha c, mô f nguo I
duo c nguo I fa fâng bô c quyô f không fhô ca m fhâ y cha n gho f fru khI dô I
phuong ho f qua co .
Ta n fu ng nguo I kha c fhì dIô u kIô n dâ u fIôn Ia pha I co mô f chu f fâm
y chân fhâ f va fha I dô du ng da n. Ngôn ngu pha n a nh fâm Ii ca nhân cho
nôn fha I dô no I nang khInh suâ f dô b¦ dô I phuong Iâ f fâ y sInh ra ca m gIa c
không fhich.
` Ta n fu ng sau Iung hIô u qu a ca ng Io n
Mô f v¦ pho quan cu a RossI fôn Ia Ðuffon co mô f ca nh kIô n gIa I suâ f
sa c va co ich vô fa n fu ng: Ta n fu ng uu dIô m sau Iung nguo I kha c co hIô u
qua hon Ia fa n fu ng fruo c ma f ho . Ðo Ia mô f ky xa o cao câ p. Ta n fu ng
sau Iung nguo I fa Ia phuong pha p khIô n cho nguo I fa phâ n kho I nhâ f va
cu ng Ia phuong pha p co hIô u qua nhâ f frong ca c Ioa I phuong pha p fa n
fu ng. Nô u nhu co nguo I no I vo I fa ra ng sau Iung fa co nguo I na o do no I fô f
fa, vâ y fa co phâ n kho I không7 Nhu ng Io I fa n fu ng do nô u no I fruo c ma f
fa co khI khIô n fa nghI Ia gIa fa o, ngo ra ng không pha I fha nh fâm. Thô
fa I sao ngho Io I fa n fu ng gIa n fIô p fhì Ia I phâ n kho I7 Ðo I vì do Ia Io I fa n
fu ng fhâ f.
Thu fuo ng ba n fay ma u cu a nuo c Ðu c ÐIfmark muô n IôI ko o mô f
fhuô c ha chô ng dô I ông fa bo n fIô n ha nh fa n fu ng nguo I do vo I nguo I
kha c. Ong bIô f ra ng nhu ng nguo I na y ngho xong nhâ f d¦nh so fruyô n
nhu ng Io I no I cu a ông cho ko fhuô c ha do .
` Không nôn nhu mô f fro c phu vung fIô n ban pha f mu ca ch chuô n
kha p noI.
Ðô I vo I nguo I chua hIô u ro fhì không nôn no I nhIô u. Ha y cho dô n
khI anh hIô u duo c ho fhich fa n fu ng vâ n dô gì rô I mo I ba f chuyô n. ÐIô u
quan fro ng nhâ f Ia không nôn fu y fIô n fâng bô c nguo I fa, co nguo I không
an mo n nay. Mu ca nh chuô n Ia nhu ng Io I no I fhô I phô ng ma my Iô , dâ u
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

54
fIôn pha I khIô n cho dô I phuong vuI Io ng fIn fuo ng va fIô p fhu, không
fhôm dom fha ng ngô c no I fha nh fhIôn fa I. Thu dô n Ia Io I no I pha I fao nha
frau chuô f, không fhô fu c fIu, ha fhâ p ông na y ba no khIô n cho dô I
phuong không ch¦u nô I. Ngoa I ra co n không duo c no I qua Iô IIô u fra n Ian,
không chu f na o fo ra không suy nghI .Ko ca p fhâ y con cho cha y ngang
bo n IIôn fu c no m nhu ng mâ u ba nh cho no , con cho ba o ko ca p: “Tha ng
cha na y, cu f ngay! Ha o fâm cu a ma y khIô n fa so ha I”.
Ko ca p da frô hô f fa I fâng bô c ma không Iu a duo c con cho !
2. Khóng lhê lrd ng lro n muu Io ng nguo i lu
KhI nha Thanh kha c In 24 bô su , Ca n Iong râ f fro ng fh¦ công vIô c
na y, fhuo ng fhuo ng fhân ha nh hIô u dinh. Mô I khI pha f hIô n mô f chô saI
so f fhì ca m fhâ y da Ia m mô f vIô c fo Io n, frong Io ng râ f khoa I.
Ho a Thân va ca c da I fhâ n kha c fâng bô c fâm Iy nay cu a Ca n Iong.
Trong khI sao cho p ba n fha o dâng Iôn Ca n Iong bo n cô fình sao cho p saI
va I chu o nhu ng chô dô pha f hIô n dô cho Ca n Iong hIô u dinh. Ðo Ia mô f
bIô n pha p ky dIô u. Ia m nhu fhô Ia dô cho Ca n Iong fhô hIô n Ia nguo I ho c
vâ n uyôn fhâm. Ðo Ia mô f ca ch fa n fu ng Ca n Iong ho c vâ n uyôn fhâm
râ f co kô f qua . Ða n fha o hoa ng dô da hIô u dinh fhì nguo I khoo không
duo c pho p chu a nu a nhung co nhu ng chô Ca n Iong không chu a dô n, cho
nôn nhu ng chô saI do fruyô n Ia I do I sau, vì vâ y nga y nay frong dIô n ba n
co nhu ng chô saI, phâ n Io n hình fha nh nhu fhô do .
Ho a Thân khô Iuyô n fâm kô , gIo I na m ba f fâm Iy cu a Ca n Iong,
Iuôn Iuôn fìm duo c nhu ng phuong fhu c fhich ho p Ia m cho Ca n Iong vuI
Io ng ma f da . Ho a Thân co n quan sa f, nghIôn cu u sâu finh fình, so fhich,
fho I quon sInh hoa f cu a Ca n Iong, nhâ f Ia ông fa na m vu ng frong Io ng
ba n fay finh khi va fình ca m yôu gho f cu a Ca n Iong. Hô Ca n Iong muô n
gì, chua no I ra fhì Ho a Thân da nghI dô n. Mô f sô vIô c Ca n Iong chua
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
55
nghI dô n ma Ho a Thân da sa p da f xong, cho nôn duo c Ca n Iong vô cu ng
sung a I.
Ho a Thân vô mông ngu a cao sIôu o haI dIô m. Mô f Ia frI ky frI bI, hô
vô Ia fru ng. HaI Ia dô cho dô I phuong bâ f frI bâ f gIa c, foa n fhân suo ng ha
hô, bo I vì Ho a Thân ha nh dô ng không ô n a o, Iô hình fich.
Nô u nhu Ia mô f nguo I co ho c fhu c, co d¦a v¦,co co fri dô n mô f frình
dô nhâ f d¦nh fhì Io I fa n fu ng ha o hoa phong nha không fhô no I Ia vô
mông ngu a nu a ma pha I go I Ia khIôm fô n nha nha n. TIô n Chung Thu Ia
mô f nhân fa I nhu vâ y.
Mô f Iâ n va o mu a dông, TIô n Chung Thu fham nuo c Nhâ f dô dIô n
gIa ng vô “ThI kha dI oan”. TaI cuôc hôI dam voI cac gIao su khoa Ngu van
fruo ng Ða I ho c Ta o Ða o ÐIô n, mo dâ u ông no I: Ðô n Nhâ f Ða n fhuyô f
gIa ng Ia mô f vIô c ba o gan, du ra ng mô f ho c gIa Trung Quô c no I vô van
ho c Trung Quô c dI nu a fhì nô u không co gan dâ y nguo I, a f cu ng pha I co
gan fo ba ng chIô c dâ u. Iy do râ f don gIa n: Nhâ f Ða n nghIôn cu u xuâ f sa c
van ho c Trung Quô c Ia dIô u fhô gIo I dô u công nhâ n. Nhu ng ho c gIa Trung
Quô c fInh fhông fIô ng Nhâ f cu ng dô u ba I phu c va fIô p fhu nhu ng fha nh
qua nghIôn cu u cu a Nhâ f Ða n. Muô n frình ba y dôI dIô u mo I mo dô fhInh
gIa o ca c v¦ fhâ f
không dô . TôI Ia nguo I mu chu fIô ng Nhâ f, dô I dIô n vo I kho fa ng dô sô vô
Ha n Ho c va Trung Quô c ho c cu a qui quô c vu a chu ng co chìa kho a dô mo ,
vu a không co công cu dô khaI pha ma chI Ia mô f nguo I fay fra ng, nhìn fu
ba o hIô m chI co n ca ch frô ma f ngâ n ngo. Nhung mu qua ng vô frI fhuo ng
Ia I Ia nguô n du ng khi. Nguo I y co mô f câu chuyô n fra o phu ng: “Anh fa
pha f mInh ra chIô c ô”
Ngho no I co mô f anh cha ng o c dâ f, chô n non cu ng nu I fâ n mô f hôm
dI ra duo ng ga p mua, vu a may anh fa câ m frong fay mô f chIô c gâ y va
mô f ma nh va I. Ca I kho Io ca I khôn, anh fa bo n dô ma nh va I Iôn dâ u gâ y
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

56
cho fhân mình, fu nhIôn dI vô dô n nha ma không dô n nô I uo f nhu chuô f
Iô f. Anh fa fu ha o khôn xIô f, cho ra ng da co cô ng hIô n cho nhân Ioa I va
câ n pha I fuyôn bô cho fhô gIo I bIô f. Anh fa ngho dô n frong fha nh phô co
Cu c pha f mInh sa ng chô , bo n vô I va ng mang ca gâ y Iâ n va I va o fha nh
phô , dô n Cu c pha f mInh sa ng chô frình ba y va bIô u dIô n pha f mInh mo I
cu a anh fa. Ca c nhân vIôn frong Cu c ngho anh fa frình ba y ro mu c dich
chuyô n vIô ng fham cu a anh fa fhì Ian ra cuo I, dom mô f chIô c ô ra cho anh
fa xom fI mI. Hôm nay fôI pha ng phâ f gIô ng anh nông dân hu Iâ u kIô n
fhu c nông ca n no dô n Cu c pha f mInh sa ng chô ma chua fu ng fhâ y chIô c
ô. Cha ng qua frong Iu c không fìm duo c ma I hIôn dô fru mua gIuong fâ m
va I Iôn cu ng Ia mô f bIô n pha p u ng pho Iu c nguy câ p.
Io I no I dâ u na y cu a TIô n Chung Thu ky fhu c co haI y nghIa. Truo c
fIôn no I ra ng nguo I Trung Quô c không da m xom fhuo ng frình dô nghIôn
cu u Ha n ho c cu a Nhâ f Ða n. Ðu ho c gIa Trung Quô c dIô n gIa ng van ho c
Trung Quô c fa I Nhâ f Ða n fhì cu ng pha I da nh gIa du ng mu c frình dô Ha n
ho c cu a nguo I ngho. TIô p fhoo no I ba n fhon mình không bIô f fIô ng Nhâ f,
ngoa I du ng khi ra không co dIô m ma nh na o kha c. Ro ra ng fu fra o Ia
phuong pha p fa n duong nguo I kha c fô f nhâ f.
J. Tu n lu ng phu i chính xu c, mo i me
Ðô I vo I nguo I mo I ga p Iâ n dâ u fhì ca ch fa n fu ng na o hu u hIô u nhâ f7
Thoo fôI, fô f nhâ f nôn fra nh không fa n fu ng nhân phâ m va finh ca ch cu a
dô I fuo ng ma nôn ca fu ng fha nh fich, ha nh vI da co hay vâ f so hu u cu fhô
co fhô fhâ y duo c cu a dô I phuong. Nô u nhu ca fu ng dô I phuong “Anh fhâ f
Ia mô f nguo I fô f”, du Ia no I mô f ca nh fha nh fhâ f dI nu a fhì vâ n dô khIô n
cho dô I phuong nghI vâ n va dô pho ng “Mo I ga p Iâ n dâ u Ia m sao anh da
bIô f fa Ia nguo I fô f.
Nô u nhu ca fu ng fha nh fich hay ha nh vI da qua fhì fình hình Ia I
kha c. Ca fu ng nhu ng vIô c da co , không quan hô gì gIao fIô p if hay nhIô u,
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
57
dô I phuong fuong dô I dô fIô p fhu. Không fru c fIô p fa n fu ng dô I phuong
ma ca fu ng su vIô c co quan hô vo I dô I phuong, ca ch fa n fu ng gIa n fIô p
na y fuong dô I co hIô u qua vo I nhu ng nguo I so kIô n. Nô u dô I phuong Ia
phu nu fhì frang phu c, frang su c Ia dô I fuo ng ca fu ng gIa n fIô p fô f nhâ f.
TôI quan hô râ f fô f vo I nhIô u gIa dình ba n hu u, frong sô do co mô f
gIa dình fình fhân fhIô f dô I vo I vo co n hon ca dô I vo I chô ng fuy ra ng
chinh chô ng mo I Ia ba n fôI. Vô n Ia mô f hôm du fIô c, chô ng ch¦ gIo I fhIô u
ch¦ vo I fôI, fôI fhuâ n mIô ng no I vo I ch¦ mô f câu dô kho I bo ngo “Khuyôn
faI cu a ch¦ râ f da c bIô f, hIô m fhâ y”. TôI no I câu na y hoa n foa n vô fình vì
co ba n fôI không hIô u bIô f dô frang su c phu nu . Ðâ f ngo ngoa I y nghI cu a
fôI, khuyôn faI na y qua da c bIô f, chI co fhô mua o cu a ha ng Tha nh Mâ u
fa I Pa rI, do Ia vâ f yôu qui nhâ f cu a ch¦. Thuâ n mIô ng no I ra câu no I do
khIô n cho ch¦ nghI dô n nhu ng ky nIô m xa xôI vô khuyôn faI na y, fu do
chu ng fôI fha nh ba ng hu u fô f.
Muô n ca fu ng nguo I fa du ng mu c fhâ f không pha I chuyô n dô . Nô u
anh fa n không da c co fhô b¦ dô I phuong ba I xich. Ðô Ia m cho dô I phuong
pha I no I fIô ng no I frong Io ng fhì pha I so m pha f hIô n nhu ng dIô m ma dô I
phuong fu ha o, yôu fhich muô n nguo I kha c ca fu ng, rô I sau do dô c su c
fa n fu ng nhu ng dIô m do , fu c Ia pha I ca fu ng dIô u ma dô I phuong fu ha o.
KhI chua pha f hIô n duo c dô I phuong fu ha o vâ n dô gì, fô f nhâ f không nôn
fa n fu ng Ioa n xa dô fra nh mâ f ma f. Vi du nhu mô f fhIô u nu khô fâm vì
gâ y ma Ia I fa n cô fa ma nh do fhon fha fhì Ia m sao cô fa fhich duo c7
TôI co mô f nguo I ba n bIôn fâ p vIôn fuo ng ma o gIô ng nhu dIô n vIôn
nô I fIô ng no . Mô I khI cu ng fôI dô n pha n dIô m fhì ca c cô phu c vu Iâ n dâ u
fIôn ga p anh fa dô u kôu Iôn: “ôI! anh gIô ng ngôI sao dIô n a nh KIm TInh
qua !” Ðu ng Ia không nhu ng dung ma o ma khi nhâ f cu a anh dô u râ f gIô ng
dIô n vIôn KIm TInh. No I chung ca fu ng aI gIô ng sIôu sao ma n ba c dô u
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

58
khIô n nguo I fa fhich fhu nhung pha n u ng cu a nguo I ba n fôI Ia I kha c. KhI
ngho ca c cô phu c vu fa n fu ng nhu fhô , anh sa sâ m ma f xuô ng.
Ca c cô ga I fhâ f Io ng fa n fu ng nhung anh không fho m dô m xIa khIô n
cho ca c cô vô cu ng kInh nga c. Tuy nhIôn, nguo I ba n fôI pha n u ng nhu fhô
cu ng không pha I không co Iy do, bo I vì ca c cô ga I fa n fu ng không da c. Ða n
fôI nhâ n fhu c ra ng anh fhuo ng dô cho nguo I kha c â n fuo ng frâ m ma c
Ia nh Iu ng, ma v¦ sIôu sao no hay do ng nhân vâ f Ia nh da m vô fình. Cho
nôn no I anh fa gIô ng vo I dIô n vIôn no fhì vô fình fa n fu ng Ia I fro fha nh
chI frich khuyô f dIô m cu a anh fa.
Ngoa I ra fhông fIn do nguo I fhu ba cung câ p co khI cu ng co fa c du ng
fô f frong Iâ n so kIô n vo I dô I fuo ng. Nhung nô u anh dom nhu ng fhông
fIn,nhu ng fIô ng dô n do fru c fIô p kô cho dô I phuong o co khI Ia I b¦ khInh
mIô f. Ðo I vì fIô ng dô n kha p hang cu ng ngo ho m dô cao fhanh danh cu a
dô I phuong fhì dô I phuong da ngho cha n faI rô I, nô u nhu anh Ia p Ia I co
fhô frôn ma f dô I phuong xuâ f hIô n mô f nu cuo I mIm ma frong Io ng hô f
su c cha n nga n,fhâ m chi co fhô no I: "Kìa! Ia I fhô nu a!Cu rich!” va xô p anh
va o ha ng nguo I dung fu c.
Nhu ng fIô ng dô n vô dô I phuong co fhô râ f mo I dô I vo I anh dI nu a
cu ng nôn ga f bo Iô I fa n fu ng cu ma ca fu ng nhu ng dIô m na o nguo I kha c if
bIô f dô n. Trong cuô n Nhu ng ba I gIa ng vô fhIô u gIa o du c da o du c cu a Tam
Ða o Ðo Ky Phu co chuyô n mô f v¦ fuo ng quân râ f cao hu ng khI co nguo I
fa n fhuo ng bô râu do p cu a ông nhung Ia I không quan fâm dô n nhu ng Io I
fa n fu ng vô chIô n công cu a ông. Tâm Iy na y aI cu ng co . Ða I dô da co công
if nguo I fa n duong fa I nang quân su cu a fuo ng quân nhung Ia mô f quân
nhân fhì du fa n fu ng chIô n fich nhu fhô na o fhì cu ng chI Ia mô f frong
nhu ng khu c fu ng ca không co n khIô n cho ông fa co ca m gIa c nguo I hu ng
nu a. Nguo c Ia I nô u anh fa n fu ng nhu ng dIô m kha c fhì gIô ng nhu fang
fhôm mô f dIô u mo I frong fa n ca vô ông Ia I khIô n cho ông hô f su c vuI vo .
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
59
4. Miê ng ngo l chuu chd c Io ng cuy
Nhu ng nguo I fhuyôn bom fhô I vô mông ngu a fhuo ng du ng nhu ng
Io I no I ngo f nhu duo ng, hoa ho o hoa so I khIô n cho dô I phuong bâ f gIa c
ho a c vuI vo ngho Io f faI, Io ng phoI pho I nhu mu a xuân hoa no hay phIôu
dIôu quôn mình. Co khI mô f nguo I Ia m mô f vIô c gì do ma fu mình không
bIô f Ia du ng hay Ia saI. Nô u nhu anh fhu a co no I va I câu no I fô f fhì nguo I
do so phIôu dIôu fIôn ca nh, co ca m gIa c frI ngô , cho anh Ia "nguo I hIô u
Io ng fôI", fhâ m chi bâ f gIa c fhan ra ng "hIô u fôI frôn do I na y chI co mô f
mình anh".
Cô kIm frong ngoa I nuo c hIô m co nguo I "vuI mu ng khI ngho khuyô f
dIô m", fra I Ia I da sô nguo I không aI không vuI mu ng khI ngho fa n duong.
Nguo I dâ u fIôn sa ng fa c ra "vuI mu ng khI ngho khuyô f dIô m" co Io chua
cha c da fhâ f Io ng "vuI mu ng khI ngho khuyô f dIô m". Tâm Iy xa hô I fuy
bIô f ro nguo I fa a dua n¦nh bo chu không pha I fhâ f Io ng, fhâ m chi co y dô
kha c nhung vâ n muô n va vuI Io ng ngho nhu ng Io I no I n¦nh bo do mô f
ca ch say sua. Ðo Ia ca I go I Ia "mô f ca I nô I dang câ n va , mô f nguo I bIô f va
nô ”. Ðo da I kha I co fhô Ia nguyôn nhân frong Io ng cam gho f sâu sa c
nhu ng Io I no I n¦nh bo nhung vâ n ru a faI ngho Iâ y.
ChIô u fhoo fâm Iy na y ma ca c cô chIôu da I vIôn fu u qua n, vu fruo ng
do o mIô ng go I kha ch ha ng na o Ia “ông chu ” na o Ia "gIa m dô c” da khIô n
cho bao cha ng fraI ma f Io ng ma f da . Io I xung hô cu a ca c cô ga I na y fuy
chI Ia mô f ca ch fa n fu ng mang finh châ f nghô nghIô p, nhung nguo I duo c
fâng bô c nhu phIôu dIôu fIôn ca nh, fu a hô mình Ia ông chu , gIa m dô c fhâ f
vâ y.
Mô f anh cha ng Ia m công an Iuong bô ng chô c fha nh ông chu , frong
Io ng vuI suo ng không fhô na o no I duo c du ra ng chI sung suo ng frong chô c
Ia f. Iâu nay chu ng fa fhuo ng quon da nh gIa con nguo I: nguo I fhich fa n
fu ng Ia nguo I gIa dô I, nguo I fhich moI mo c khuyô f dIô m Ia nguo I chân
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

60
fha nh. Ha ng nguo I sau Ia da ng qui cho nôn mo I co câu "vuI mu ng khI
ngho khuyô f dIô m","fâ n công khuyô f dIô m Ia yôu fhuong”... Chu ng fa xIô f
bao so ha I b¦ ch¦u fhIô f fho I, b¦ ma c Iu a cho nôn fhâ n kInh râ f cang
fha ng, ngho Io I fa n fu ng bo n nghI ngo dô n fâ n xuong cô f; dô ng fho I Iuu
fâm ba n fhân mình cho fa n duong nguo I kha c mô f ca ch dô da ng dô kho I
mang fIô ng Ia ko "mIô ng mâ f”.
Io I fa n duong no I không Ia co fhIô n y , du ra ng co khI qua Ia m fhì
vâ n Ia y fô f chu không pha I Io I no I dô c a c gIô f nguo I. Ta n fu ng fhuo ng
mang dô n hIô u qua fô f. Mô f ca nh cây cong nho , anh no I Ia do p fhì không
vì fhô ma ca nh cây Ia I cô pha f frIô n nga y ca ng cong fra I Ia I no Ia I cô ga ng
fhang ra. Mô f câ u bo quo , anh khon Ia do p fraI
cu ng không vì vâ y ma chu bo mô mâ n cô Ia m cho nga y ca ng quo ma fra I
Ia I Ia I cô ga ng Iuyô n fâ p kha c phu c khuyô f fâ f cu a mình. Nô u anh no I
du ng fhu c fô . chu bo na y quo fhì cu ng không vì vâ y no quo . Tro con râ f
fhông mInh, không fIn ba n cu fhu xom. Tro con nhu fhô , nguo I Io n cu ng
nhu fhô , dIô n vIôn fhuo ng bIô u dIô n fhoa I ma I, fôI ho I da o dIô n xom ông
co bi quyô f gì. Ða o dIô n fra Io I: "Mô I khI quay xong mô f ca nh fôI dô u no I
"Tô f!" du ra ng fô f hay không fô f, rô I sau do mo I chI dâ n cu fhôm. NhIô u
huâ n Iuyô n vIôn kha c cu ng dô ng y nhu fhô . Co mô f câu fu c ngu kha c:
"Mô f câu no I fô f khIô n cho mu a dông gIa
Ia nh fro fha nh â m a p, mô f câu no I không fô f khIô n cho fha ng 6 mu a ho
ma Ia I ro f cam cam". Ðây không pha I Ia ba I ba c frung ngôn ngh¦ch nhI
ma no I vô fa n fu ng. Anh fa n duong mô f nguo I nhu no I: “Y phu c anh do p
qua !" Nô u dô I fuo ng Ia mô f fhâ y gIa o fâ f hôm nay ho c sInh duo c fhâ y gIa o
mIm cuo I fhân fhIô f; Nô u dô I fuo ng Ia ba c sI fhì hôm nay bô nh nhân cu a
ông fâ f duo c ân câ n hon.
5. Chìu hho u nu o ó hho u nð y
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
61
Co fhô anh không Iuu y , frong cuô c sô ng fa n duong không nhu ng Ia
fhuô c nhuâ n fra ng ma co n Ia fhuô c gIa I dô c, co bao nhIôu fra c fro co fhô
du ng no ho a gIa I, duong nhIôn cu ng câ n pha I chu y "va o nu I na o ha f ba I
ha f nâ y", mo kho a na o du ng fhìa kho a nâ y.
`Ða n fraI doo ba m. ÐIô u na y khIô n cho nhIô u fhIô u nu phIô n na o.
Trong xa hô I hIô n nay nam nu fhanh mô n cu ng sInh hoa f, cu ng công fa c.
Nu gIo I fIô p xu c vo I nam gIo I nga y ca ng nhIô u fu nhIôn khIô n cho mô f sô
nam gIo I fâm dô ng fình sInh. Ia m fhô na o dô xo a bo fâm Iy do cu a nam
gIo I ma Ia I không Ia m a nh huo ng quan hô haI bôn, do Ia mô f vâ n dô nan
gIa I dô I vo I ca c fhIô u nu . Chu ng fa co fhô hu ng bIô n pha p fa n duong dô I
phuong, phong cho anh fa mô f chu danh râ f kôu khIô n cho anh fa vì chu c
danh cao Io n do ma không Ia m xa ng bâ y. Tu c ngu co câu, “Io ng yôu ca I
do p aI cu ng co ". Cô fro fuô I xInh do p nhu fhô nguo I fa muô n fhân câ n,
không fhô ma ng fâ f ca dô u Ia dô hô f sa c. Nôn dô I cho anh fa mô f chIô c
mu ca nh chuô n buô c anh fa pha I fhu fIôu fa mô m. Co mô f fhIô u nu dIô n
ma o xuâ f chu ng phu fra ch kô hoa ch fIôu fhu sa n phâ m cu a mô f công fy
no , sau khI fhuong fha o vo I gIa m dô c mô f công fy kha c fhì v¦ gIa m dô c
na y nho nha ng mo I cô: "TIô u fhu, mo I cô chIô u nay du ng com vo I fôI co
duo c không7”. Ðu ng ho n cô fa dô n du bu a com, cha ng gIa m dô c râ f mu ng
ro va vô cu ng sung suo ng. HaI nguo I vu a an vu a no I chuyô n. Cô ga I ra
su c chuô c ruo u gIa m dô c fhao fhao bâ f fuyô f gIo I fhIô u kô hoa ch pha f
frIô n cu a công fy cô fa va Iuôn mô m fa n duong v¦ gIa m dô c na y Ia mô f
nguo I co fu duo ng, co khi châ f, co fin nghIa duo c mo I
nguo I fôn kinh, chinh Ia mô f nha doanh nghIô p hIô n da I. Ong gIa m dô c
râ f da c y bo n khIôm fô n no I: "Cô qua khon rô I". Cuô I cu ng haI nguo I cu ng
nhau khIôu vu rô I ra vô . KhI fu bIô f ông gIa m dô c na m fay cô fa no ” mô f
ca ch fr¦nh fro ng "Cô Ia mô f cô ga I bIô f fu fro ng! Trong Io ng fôI vInh vIô n
ghI nho hình rInh fô f do p cu a cô".
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

62
`Tu mình gIa I vây. Sau khI da no I saI mô f Io I anh kho o Io o fa n fu ng
dô I phuong dô fu gIa I vây, fu cu u mình. Ðâ f ky aI cu ng pha n ca m dô I vo I
Io I no I a c dô c nhung fuyô f dô I không aI cu fuyô f Io I fa n fu ng. Ta n duong
fhich da ng Ia m â m Io ng dô I phuong ma Ia I co fhô ho a gIa I câu no I saI cu a
mình.
Mô f fIô u fhu no cao gâ y dong do ng vu a mo I mua mô f chIô c a o chIô f
co , vuI vo ba o ca c ba n ga I bình phâ m. Mô f cô ba n ga I fhâ y cô fa ma c chIô c
a o mo I na y ca ng gIô ng chIô c ma-no-canh bo n buô f mIô ng no I ra ng: "ChIô c
a o na y không fhich ho p vo I ch¦". Iâ p fu c dô I phuong sa sâ m ma f. Cô ba n
fhâ y fhô fu fra ch mình vu ng vô bo n cuo I hI hI no I: "Thân hình ma nh do
fhon fha nhu ch¦ nô u ma c chIô c a o rô ng mô f chu f da I dô n gô I fhì Ia I co vo
phong dô hon nhIô u. Co n nhu ng nguo I Iu n ma Ia I mâ p fhì không fhô co
phong fha I na y duo c. " Cô fa ngho xong bo n chuyô n gIâ n Ia m vuI.
Io I no I cu a cô ba n da kho o Io o a m chI chIô c a o na y không ho p vo I
fhân hình cô fa, Ia I fha nh khâ n chI ra fIôu chuâ n cho n a o fhich ho p cho
cô fa. Ðô ng fho I Ia I du ng ca c my fu fhân fhô fhon fha dô mIôu fa da c
dIô m fhân fhô cu a ba n so sa nh vo I nguo I Iu n bo o,vuô f vo Io ng fu fro ng
cu a dô I phuong. Mô f câu no I fu a hô fa n fu ng nhung fhu c fô da â n chu a
huyô n co vô fâ n cho nôn vu a uyô n chuyô n, vu a ha m su c, nho vâ y da fu
gIa I vây cho mình mô f ca ch kho o Io o.
` Cha n du ng franh ca I . Trong cuô c sô ng gIu a nguo I vo I nguo I kho
Io ng không pha f sInh franh ca I, kô ca vo chô ng cu ng vâ y cho nôn mô f khI
xa y ra franh ca I du mình co Iy cu ng không nôn fra ch mo c qua da ng. Iu c
do phuong fhu c fô f nhâ f Ia du ng ngôn ngu ha I huo c ho a hoa n dâ p fa f Iu a
gIâ n cu a dô I phuong da f dô n hIô u qua gIa I fhich hIô u Iâ m.
Co mô f ba vo Io ng na ng hu vInh cu ng chô ng fhuong Iuo ng vô vIô c dI
du hôn Iô cho mô f nguo I ba n. Vo nhâ f quyô f yôu câ u chô ng pha I mua mô f
chIô c mu hoa da f fIô n. Va o Iu c gIa dình dang ga p kho khan vô kInh fô ,
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
63
nguo I chô ng fu nhIôn không dô ng y chI mo n fIô n Io n na y. Trong khI franh
ca I vo no I dô I ra ng: "Chô ng cô Hy , cô KIm râ f rô ng ra I da mua cho vo
chIô c mu hoa na o , dâu co pha I gIô ng nhu anh bu n xIn." Nguo I chô ng
không muô n franh Iuâ n bo n fa n fu ng ra ng: "Nhung ma haI cô â y Ia m sao
do p ba ng om7 Anh da m doa n cha c nô u ho do nhu fhô fhì không mua mu
hoa dô frang su c co pha I không7 Nguo I vo ngho Io I fa n fu ng ha I huo c na y
fhì chuyô n gIâ n fha nh cuo I, kô f fhu c cuô c franh ca I na y mô f ca ch vuI vo .
` ! ng dô I vo I nguo I cao nga o. Nguo I cao nga o râ f coI fro ng hình
fuo ng cu a mình, ca m fhâ y hình fuo ng cu a mình fô f do p nhâ f. CIao fIô p
vo I ho co fhô su du ng phuong fhu c da nh va o so fhich cu a ho , fa n duong
du ng mu c fha nh fich, ho c vâ n, fa I nang cu a ho , fho a ma n Io ng fu fro ng,
Io ng hIô u danh cu a ho . Nhu vâ y co fhô ru f nga n cu Iy vô fâm Iy co fa c
du ng fIô p câ n ho dô da ng hon.
Vi du co mô f v¦ fruo ng pho ng finh fình cao nga o, no I chung nguo I Ia
râ f kho fIô p câ n. Ðô ma f Ia nh nhu fIô n cu a anh fa fhuo ng khIô n cho
nguo I kha c nhìn fhâ y da chu n buo f. Co mô f v¦ kha ch fu xa dô n công fa c
ngho no I finh khi cu a anh fa fhì khI vu a ga p ma f bo n mIm cuo I vâ f dIô u
fhuô c Ia no I: “ Ong fruo ng pho ng, khI fôI vu a va o cu a fhì da co nguo I ba o
fôI fruo ng pho ng Ia mô f nguo I sa ng khoa I, Ia m vIô c câ n fhâ n, gIa u Io ng
dô ng fình vo I ko kha c, da c bIô f quan fâm kha ch phuong xa. TôI ngho fhô'
bo n râ f Iâ y Ia m vuI mu ng. TôI fhich Ia m vIô c vo I nhu ng nguo I Ia nh da o
nhu fhô , fhich fhu Ia m. " Trôn ma f fruo ng pho ng Iâ p fu c xuâ f hIô n mô f
nu cuo I, sau do cu ng nhau ba n ba c công vIô c qua nhIôn râ f co hIô u qua .
Tha nh công cu a v¦ kha ch na y chu yô u nho o mâ y câu fa n fu ng mo
dâ u. Ðô I phuong kho Io ng bô c Iô Ia nh nha f vo I nguo I da fa n duong mình,
fôn kinh mình, fu nhIôn pha I ba o vô hình fuo ng cu a mình ma fo ra fhân
fhIô n ha I ho a.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

64
KhI su du ng phuong fhu c fa n fu ng câ n pha I chu y haI dIô u. Mô f Ia
pha I fhu c su câ u fh¦. Nô I dung fa n fu ng không pha I Ia b¦a da f ma dinh
fhu c co su vIô c do mo I Ia m cho dô I phuong hu ng fhu . Nô u nhu bom fhô I
vô mông ngu a fhì nguo I cao nga o fInh fa o so xom anh Ia ko fIô u nhân nôn
ca ng khInh bI. HaI Ia fa n duong vu a du fhì du ng Ia I. Ta n duong cha ng
qua chI Ia fhu doa n dô khIô n cho nguo I cao nga o fhay dô I fha I dô chI |a
Iâ n dâ u cu a gIao d¦ch. Nô u cu sa da fa n fu ng ma không k¦p fho I va o dô
vIô c chinh fhì không co y nghIa gì.
` ChI chich kho o Io o. Mô f quâ y fho I frang cu a mô f công fy no co mô f
fho I gIan b¦ kha ch ha ng vIô f fhu chI frich fha I dô không do p cu a cô ba n
ha ng. Phuong fhu c gIa I quyô f cu a chu nhIô m quâ y không gIô ng vo I nguo I
kha c ma hIô u qua cu c ky Io n. Ong không chI frich ca c cô ba n ha ng ma Ia I
ra su c fa n duong ho . Ðô I vo I nhu ng cô b¦ kha ch ha ng chI frôn fra ch cu fhì
ông no I: "Co kha ch ha ng ca fu ng ca c cô phu c vu fhân fhIô n hy vo ng fu
nay vô sau ha y fIô p fu c Iô Iu c. Co kha ch ha ng no I ca c cô râ f Iô pho p. " Tu
do fha I dô cu a ca c cô ba n ha ng hoa n foa n fhay dô I, vuI vo nghônh fIô p
kha ch ha ng, nghIô p vu nga y ca ng fang fIô n.
Ðo Ia mô f phuong pha p gIa o du c kho o Io o, na m ba f duo c fâm Iy nu
gIo I. No I chung khI nu gIo I b¦ nguo I fa chI frich: “Cô pha I bo ngay khuyô f
dIô m na y" fhì ho Ia I fhuo ng ca m fhâ y foa n bô nhân ca ch cu a ho b¦ phu
d¦nh nôn dô pha n kha ng hoa c kho c Io c. Nhung nô u khon mô f chu f fhì ho
ho n ho fro fha nh phI fhuo ng fich cu c. Nô u muô n uô n na n khuyô f dIô m
cu a nu gIo I không nôn fru c fIô p va ch khuyô f dIô m ma pha I fa n duong uu
dIô m cu a ho do Ia mô f dIô u vô cu ng quan fro ng. Ia m nhu fhô ho ca ng
pha f huy uu dIô m, dô ng fho I su a chu a khuyô f dIô m.
To m Ia I fa n fu ng Ia mô f chIô c chìa kho a va n nang kInh nghIô m vô
cu ng,u ng du ng nhIô u vô cu ng.
6. Mu cu nh chuó n cu u num cu u nu hhu c nhuu
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
65
Trong khI frình ba y nhu ng kInh nghIô m cu a mình, mô f cô ba n vo xo
râ f chu fro ng phân bIô f kha ch Ia nam hay nu , ngho ky ca nh Ia m na y
không pha I ngâ u nhIôn. Cô kô mâ y vi du sau dây.
Mô f Iâ n,mô f kha ch dI xo dâ n fhoo mô f câ u bo , fôI no I: “con cu a anh
da Io n rô I nôn mua vo ". Ong kha ch không ch¦u no I: "Cha u co n chua dI ho c
ma , sao Ia I pha I mua vo 7 TôI no I vo I ông mô f ca ch ha I huo c: "Con anh
chua dI ho c ma da cao nhu fhô na y, kho o ma nh qua nhI, anh co fhich
không7 Ngho no I xong, kha ch vuI vo mua mô f vo nu a.
Ia I co mô f Iâ n, sau khI fôI fuyôn fruyô n vô fha I dô nhuo ng chô frôn
xo, mô f nu dô ng chi bo n du ng dâ y nhuo ng chô cho mô f ông co con mo n.
Ong no ngô I xuô ng, dô cha u dang kho c su f s¦f, không co mô f Io I ca m on.
Nguo I phu nu vu a nhuo ng chô frôn no f ma f fhoa ng
không vuI, IIô c xo o ông fa. Thâ y vâ y, fôI IIô n ba o câ u bo : “ Cha u bo na y,
cha u mau ca m on dì na y dI, xo râ f dông nguo I, dì na y da mô f mo I Ia m ma
co n nhuo ng chô cho cha u dâ y. Mau ca m on dì dI!". Nguo I da n ông dang
ôm cha u bo bô ng gIâ f mình, fu a hô hIô u ra, vô I va ng no I vo I nu dô ng chi
do : "Ca m on ch¦, fhâ f không pha I qua , cha u no kho c, fôI bâ n Iôn, fhâ f ca m
on ch¦ qua !" Nu dô ng chi do mIm cuo I no I: "Không câ n kha ch khi” .
Kha ch dI xo bâ f ky nam hay nu ma co mang con mo n fhoo dô u co
pha n u ng nhu fhô ca , do Ia fâm Iy chung, không câ n phân bIô f gIo I finh.
Nhung nguo I nhuo ng chô fhì câ n phân bIô f gIo I finh: no I chung nu không
bao gIo quôn ca m on, nam fhì không gIâ n khI dô I phuong không ca m on.
No I rIông vô quan hô cu a Io ng hu vInh vo I mu ca nh chuô n fhì nam
nu cu ng kha c nhau. Nam gIo I fhich fhô dIô n hu vInh fhuo ng bIô u hIô n
ba ng công danh, fhô hIô n nang Iu c, frIô n khaI ca finh dô fa o du ng hình
fuo ng nguo I fa I ca n. Co n nu gIo I fhì fruy câ u dung ma o, y phu c va nam
vô sI do p fraI nhu hoa ng fu . Nam gIo I không gIâ u dIô m Io ng chinh fhô
dIô n va hu vInh co khI râ f Iô IIô u. Nu gIo I fhì cho gIâ u fho n fhu ng, xâ u hô
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

66
nhu kIô u "ôm da n fì ba cho nu a ma f". Nu gIo I dô I vo I fhô dIô n va hu vInh
co n dôI phâ n ko m ham fhich, co n nam gIo I fhì foa n fâm foa n y duô I fhoo
fhô dIô n fu a hô anh fa sô ng chI vì fhô dIô n. Vì fhô dIô n nam gIo I co fhô
da nh nhau, fhâ m chi gIô f nhau. Nu gIo I vì fhô dIô n fhì kôu kho c â m I hay
chu I ma ng. Ðu ng rô I, câ n pha I no I vo I anh dIô u na y, nhâ f d¦nh không
duo c fô n fhuong, pha hoa I fhô dIô n cu a nam gIo I. Nô u không mo I su dô u
fIôu fan, fình hu u ngh¦ so châ m du f, fình yôu so ca o chung, buôn ba n
không fha nh, fhang quan vô vo ng, chu c danh fha nh bo f xa pho ng. Cho
nôn fa n fu ng nguo I kha c gIo I câ n quan fâm ky xa o nô u không fhì mô f saI
so f nho do bâ f câ n co fhô dâ n dô n hIô u Iâ m Io n. Nô u ga p nhau Iâ n dâ u,
anh fa n fu ng co fhô b¦ dô I phuong hIô u Ia n¦nh bo Iô IIô u hay dô Ia I â n
fuo ng dung fu c ho n ha fhì không fhô na o fruyô n da f duo c y kIô n chinh
cu a anh cho dô I phuong.
TôI cho ra ng Iâ n dâ u fIôn hô I kIô n vo I nguo I kha c gIo I, su du ng
nhu ng Io I fa n fu ng mo hô Ia mô f Ioa I bIô n pha p fô f bo I vì nhu ng fu ngu
mo hô fhuo ng duo c nguo I fa hIô u fhoo khia ca nh fô f do p. Ðô I vo I nu gIo I
câ n chu y mâ y dIô m sau dây:
` KhI pha I Ia m fhôm gIo , nô u no I vo I nu nhân vIôn: “ Cô co fhô dI
vô " fhì không nhu ng không duo c Io ng ho ma co n bI con Ia xom fhuo ng ho .
Mô f v¦ fruo ng pho ng kInh doanh cu a công fy no mô I khI ga p fôI dô u
kôu ca: "Ða n ba con ga I fhâ f kho hIô u, ma ng fhì kho c, khon fhuo ng mô f
nguo I fhì da c fô I vo I ca c ba ca c cô kha cc. Tình hình cu nhu fhô o fôI ô m
mâ f!” Vu a mo I dây khI anh nho nha ng ba o haI cô nhân vIôn không câ n o
Ia I Ia m fhôm gIo no I: "HaI cô co fhô dI vô " không ngo haI cô Io n fIô ng ho I:
"Mo I nguo I dô u o Ia I, fa I sao chu ng fôI pha I ra vô 7 Thì ra Io ng fô f cu a anh
Ia I b¦ xom Ia không fhIô n chi.
Nu gIo I na o Ia m vIô c ca ng nghIôm fu c fhì ca ng cam gho f b¦ ky fh¦.
Tình hình na y không nôn chI no I: "Ca c cô dI vô dI”, Tô f nhâ f du ng Iô I an
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
67
u I ho , no I: "Ca c cô ca nga y kho nho c rô I hôm na y co fhô vô so m mô f chu f.
Nô u nhanh fri nhu fhô fhì dô I phuong so ca m on Io ng fô f cu a anh, vuI vo
ra vô .
` Tuyô f không duo c khon mô f cô fruo c ma f ca c cô kha c
Co nguo I no I: “Ko fhu cu a da n ba chinh Ia da n ba ". Ðô I vo I nu gIo I
ma no I, mo I nu gIo I kha c dô u Ia ko fhu cu a mình.
Ta I mô f fruo ng frung ho c nu no , mô f nam gIa o vIôn fhuo ng dI dI Ia I
Ia I frong Io p, nô u vô fình du ng Ia I fhì ca Io p cho ra ng fhâ y co fình y vo I cô
ho c fro bôn ca nh. Co nguo I cho Ia hoang duo ng nhung fhu c fô co fhâ y
gIa o nam không ch¦u duo c nô I kho ch¦u do bo n fu chu c.
Thâ y gIa o nam du ng bôn ca nh fa fhì chu ng fo "fhâ y fhich fa”, do Ia
quan nIô m Iâ y mình Ia m frung fâm cu a nu gIo I. Trong quan hô nam nu ,
nu gIo I không co fha I dô pho ng khoa ng, fu c không co ca I go I Ia fha I dô
frung Iâ p. Vi du ba n fình dâ n nhau da o phô , cha ng nghô nh cô nhìn fhoo
mô f na ng xInh do p qua duo ng va no I: "ôI! mô f cô na ng cu c ky xInh do p!"
fhì na ng bo n gIâ n cha ng.
`Nu gIo I kôu ca chô ng con, cho cho ra ng phu ho a va o fhì duo c ua
fhich.
KhI no I chuyô n vo I nguo I kha c, nu gIo I fhuo ng hay no I dô n con
mình, gIa dình mình, fhuo ng Ia kôu ca. Vi du : “fha ng cu nha fôI ngh¦ch
Ia m không fhô không Io". Nô u nhu anh phu ho a mô f ca ch do da f: "Ðu ng
vâ y, câ u nay du ng Ia nhu fhô ”. Ðô I phuong nhâ f d¦nh pha f ca u, Iy Io râ f
dô hIô u. Nu gIo I kôu ca, nô u xo f ky so fhâ y ha m y
nhu sau: "Con fôI fhich ngh¦ch, nô u nhu uô n na n mô f chu f fhì maI sau
so co fha nh fich Io n bâ f ky frong IInh vu c na o !, fhâ m chi co y khoo
Khoang: "Con fôI fhông mInh Ianh Io I, chI co ham choI mô f chu f ma fhôI".
Co n nô u kôu ca chô ng fhì hoa n foa n dô khoo khoang. “Mô I fuâ n dô u
dI da nh gôn, ca nga y chu nhâ f cu ng không o nha .Ða ng Io ra anh â y pha I
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

68
quan fâm con ca I mô f chu f. No I mô f ca ch kha c, vo muô n khoo chô ng:
"Chô ng fôI bâ n ngoa I gIao fIô p da I kha ch khu a da nh gôn do Ia hIô n fuo ng
fha nh dâ f su nghIô p"' chI Ia không fIô n khoo khoang Iô IIô u nôn mo I du ng
hình fhu c kôu ca na y dô dIô n da f. Không nôn phu ho a Ioa I kôu ca na y,
pha I phu d¦nh ba ng ca ch no I nhu ng vIô c không co dô cho nguo I vo na y mo
ma f ra, nhu fhô mo I Ia co fri.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
69
Kê 7. Kê hích luo ng
Ia m sao khIô n nguo I fa Ia m dIô u nguo I fa không muô n Ia m7
Thuâ f kich fuo ng chu yô u fhông qua ca c fhu doa n kin da o khIô n dô I
phuong Iâm va o fra ng fha I kich dô ng |phâ n nô , hô fho n, bâ f phu c, cao
hu ng) không khô ng chô duo c fình ca m rô I vô fình b¦ fhao fu ng pha I Ia m
nhu ng vIô c ma anh muô n nguo I â y Ia m.
No I cho cu ng, con nguo I Ia dô ng vâ f co fình ca m, cho nôn frong gIao
fô pha I fram phuong nga n kô dIô u dô ng su c ma nh cu a fình ca m dô khich
dô ng finh fich cu c nguo I kha c, dô ng vIôn nhIô f fình va su c Iu c cu a nguo I
kha c. Kich fuo ng chinh Ia sa ch Iuo c fô f nhâ f.
No I chung, fhuâ f kich fuo ng co mâ y Ioa I sau dây:
- Ðu ng mu ca nh chuô n duô I v¦f va o Iô ng.
- Cô y da nh gIa fhâ p dô kich dô ng finh hIô u fha ng.
- Phu ng ma , fro n ma f, dâ p ba n, di mu I khIô n cho nguo I fa nô I gIâ n.
- Ia nh Iu ng bang gIa hoa c ra vo không fIn khIô n nguo I fa pha I fhô
Iô chân fình..
KhI haI bôn ma f dô I ma f fhì mô f Ia xom aI nhâ n na I bô n bI, bình
fInh hon; HaI Ia xom aI dIô n xuâ f kin da o, không ko ho hon khIô n dô I
phuong không na m duo c y dô hân fhu c.
1 . Dê cho hui muoi nguo i lrunh mó l guu bo ng
Tho I ChIô n Quô c, Yô n Tu ba c ho c da fa I, fhông mInh co fri, Ia nha chinh
fr¦ nô I fIô ng cu a nuo c Tô , cô ng hIô n râ f nhIô u cho su hu ng cuo ng cu a
nuo c Tô . Tô Ca nh Công dô ba f ông Ia m fuo ng quô c.
Ðuong fho I nuo c Tô co ba da I Iu c sI: Công Tôn TIô p, ÐIô n KhaI
Cuong, Cô Ða Tu duo c nguo I do I go I Ia "Tô quô c fam kIô f!'. Ho du ng
ma nh d¦ fhuo ng, duo c Tô Ca nh Công su ng a I. KhI ga p ba nguo I na y, Yô n
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

70
Tu dô u cung kinh dI qua nhanh. Nhung ba nguo I na y mô I khI fhâ y Yô n
Tu dô n cu ngô I Im không fho m du ng dâ y, y fhô Tô Ca nh Công su ng a I
không coI Yô n Tu ra gì, muô n Ia m gì fhì Ia m. Ðuong fho I ho ÐIô n o nuo c
Tô fhô Iu c nga y ca ng Io n, IIôn hIô p vo I mâ y da I qui fô c da nh ba I ho Цch
va ho Cao dang na m quyô n, uy fhô nga y ca ng cao, fru c fIô p uy hIô p
quyô n Iu c cu a quô c quân. ÐIô n KhaI Cuong fhuô c ho ÐIô n, Yô n Tu Io
ra ng "fam kIô f" so gIu p ho ÐIô n nguy ha I quô c gIa va muô n dIô f bo n ho
nhung so quô c quân không ngho fhoo, ho ng vIô c, nôn frong Io ng âm fhâ m
xa c d¦nh chu y pha I fìm kô fIôu dIô f "fam kIô f!'.
Mô f hôm Iô ChIôu Công dô n fham nuo c Tô . Tô Ca nh Công fhIô f
yô n chIôu da I. Thu c Tôn Ðô I châ p Iô nuo c Iô , Yô n Anh châ p Iô nuo c Tô .
Quân fhâ n bô n nguo I ngô I frôn, “fam kIô f” mang kIô m du ng duo I fhô m,
fha I dô hô f su c nga o ma n. KhI haI quô c quân ruo u da nga nga say, Yô n
Anh no I: "Trong vuo n ngu kIm da o da chin, xIn ha I va I qua I mo I haI v¦
quô c quân fhuo ng fhu c qua dâ u mu a". Tô Ca nh Công fruyô n Iô nh saI
nguo I dI ha I. Yô n Tu no I: "KIm da o qui hIô m, fôI pha I fhân ha nh dI ha I”.
Mô f Iu c sau Yô n Tu dâ n quan coI vuo n bung mô f mâm ngo c, dâng
Iôn 6 qua kIm da o. Ca nh Công ho I: "ChI ra mâ y qua nhu fhô ' na y sao Yô n
Tu no I: "Co n mâ y qua nu a nhung chua chin, chI ha I 6 qua na y", no I xong
cung kinh dâng Iôn Tô Ca nh Công va Iô ChIôu Công mô I nguo I mô f qua
kIm da o. Iô ChIôu Công vu a an vu a khon kIm da o mu I v¦ fhom ngon. Tô
Ca nh Công no I: "KIm da o râ f hIô m co , Thu c Tôn da I phu nô I fIô ng fhIôn
ha ha y an mô f qua " Thu c Tôn fu chô I no I: "TôI Ia m sao ba ng fuo ng quô c
Yô n Anh duo c. Qua da o na y xIn mo I fuo n.g quô c". Tô Ca nh Công no I:
"Nô u nhu Thu c Tôn da I phu da nhuo ng cho fuo ng quô c vâ y xIn haI ông
mô I nguo I an mô f qua vâ y”. HaI v¦ da I fhâ n ca m fa Ca nh Công. Yô n Tu
no I:
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
71
“Trong mâm co n haI qua kIm da o , xIn quô c quân fruyô n Iô nh ca c v¦
fhuô c ha mô I nguo I frình ba y công Iao cu a ho , aI công Iao Io n fhì fhuo ng
cho. " Tô Ca nh Công no I: !'Nhu vâ y râ f fô f" bo n fruyô n Iô nh xuô ng.
Chua du f Io I, Công Tôn TIô p buo c Iôn no I: "TôI da fu ng cu ng chu a
công dI san, bô ng nhIôn mô f con hô chô f nha y vô ra chu a công, fôI du ng
foa n Iu c da nh chô f con hô , cu u duo c finh mô nh chu a công. Công Ion nhu
fhô ha không da ng duo c an kIm da o hay sao7” Yô n Tu no I : “ IIô u chô f
cu u chu , công Io n nhu nu I fha I Son, da ng duo c an mô f qua da o.” Tôn
TIô p Ia nh qua da o IuI ra.
Cô Ða Tu ho f fo : “Ða nh chô f mô f con hô co gì Ia ghô go m. KhI fôI
hô fô ng chu a công qua sông Hoa ng Ha co mô f con ca sâ u ca n cha f chân
ngu a cu a chu a công, fôI nha y xuô ng sông gIô f chô f con ca sâ u cu u chu a
công. Công Iao Io n nhu fhô co da ng an da o hay không 7”. Ca nh Công no I:
“Iu c do Hoa ng Ha so ng fo cuô n cuô n, nô u fuo ng quân không cho m qua I
vâ f, finh mô nh cu a fa kho vo n foa n. Ðo Ia công Iao ca I fhô , da ng an mô f
qua kIm da o. Yô n Tu vô I va ng dom cho Cô Ða Tu mô f qua da o.
ÐIô n KhaI Cuong nhìn fhâ y kIm da o da chIa hô f nô I gIan nha y
du ng Iôn ho f fo: “ TôI da fu ng phu ng mô nh bInh pha f nuo c Tu , gIô f chu
fuo ng cu a ho , ba f hon 500 fu bInh khIô n cho quô c quân nuo c Tu kInh ha I
pha I xung fhâ n na p cô ng, mâ y nuo c nho Iân câ n cu ng ca so dô u quI fhuâ n
nuo c Tô . Công Iao Io n nhu fhô cha ng Io không da ng an da o7” Yô n Tu vô I
va ng no I: "Công Iao cu a ÐIô n fuo ng quân Io n hon công Iao cu a Tôn fuo ng
quân va Công Ða fuo ng quân muo I Iâ n, da ng fIô c kIm da o da chIa hô f rô I.
XIn ha y uô ng mô f cô c ruo u! Ðo I khI na o kIm da o frôn cây chin so mo I
fuo ng quân an fruo c. "Tô Ca nh Công cu ng no I: "Công Iao cu a nguoI Io n
nhâ f nhung da ng fIô c no I muô n!" ÐIô n KhaI Cuong fay câ m chuôI kIô m,
khi gIâ n bô c Iôn hu ng hu c no I: "CIô f sâ u da nh hô co gì ghô go m! TôI vuo f
nga n da m, va o sInh ra fu fhì Ia I không duo c an da o. Truo c ma f haI quô c
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

72
quân ch¦u nhu c nhu fhô na y fôI co n ma f mu I na o ma sô ng nu a7" no I xong
cu ng ru f kIô m fu vâ n ngay. Công Tôn TIô p fhâ f kInh ru f kIô m no I:
"TôI công nho ma an da o, fhâ f không co n ma f mu I na o sô ng7” no I xong
cu ng fu vâ n. Cô Ða Tu frâ m gIo ng no I:
"Ða chu ng fôI kô f nghIa anh om, ho dô u chô f rô I, Ia m sao mô f mình fôI co
fhô sô ng no I xong cu ng ru f kIô m fu sa f. Mo I nguo I muô n can ngan fhì
không k¦p nu a.
Iô ChIôu Công fhâ y fình ca nh do vô cu ng fhuong fIô c no I: "TôI ngho
no I ba v¦ fuo ng quân dô u Ia nhu ng du ng sI muôn nguo I nan d¦ch, da ng
fIô c vì mô f qua da o da chô f hô f!"
Ða ng fIô c fhì da ng fIô c fhâ f nhung ga p pha I fô su khich fuo ng Yô n
Anh fâ f cu ng chI co mô f con duo ng chô f ma fhôI. Ða o Iy co ba n cu a pho p
kich fuo ng Ia khIô n cho Io ng hIô u fha ng cu a anh nha y vo f Iôn ga f bo fâ f
ca sang mô f bôn, finh mô nh cu ng không câ n, xông Iôn gIa nh CIâ y ca I fa
da bô fri sa n.
2. Hiê u luo ng lruo c, hích luo ng suu
Thu c hIô n pho p kich fuo ng, ngoa I vIô c finh foa n fhân phâ n cu a dô I
phuong ra co n pha I chu y finh ca ch cu a dô I phuong. No I chung, da c dIô m
finh ca ch mô f con nguo I bô c Iô qua Io I no I va cu chI. No I nhanh, cu chI
nhanh, nha n fhâ n sa c sa o, dô xu c dô ng fhuo ng Ia nguo I co finh ca ch no ng
na y. Tru c finh nhIô f fình, hoa f ba f hIô u dô ng, pha n u ng nhanh cho ng,
fhich gIao du fhuo ng Ia nguo I co finh ca ch co I mo . Ma f ma y nha n nhu I,
nha n fhâ n ô n d¦nh, no I nang châ m ra I, cu chI co chu ng mu c fhuo ng Ia
nguo I co finh ca ch ô n fro ng.TInh Ia ng, kIô m chô , không cuo I no I bu a ba I,
fhich cô dô c, không fhich gIao du fhuo ng Ia nguo I co finh ca ch cô dô c. Ða I
ngôn, fu khoo, fhich Ia m fhâ y nguo I kha c fhuo ng Ia nguo I kIôu nga o fu
phu. Iô phop, fin nghIa, fhu c su câ u fh¦, fâm khi bình ho a, fôn fro ng
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
73
nguo I kha c fhuo ng Ia nguo I khIôm fô n câ n fhâ n. Ðô I fhoa I vo I nhu ng dô I
fuo ng finh ca ch kha c nhau câ n pha I phân fich cu fhô , phân bIô f dô I da I.
Vi du dô I vo I nguo I cu c ky kIôu nga o, nô u nhu noaf ma f cu a ho frâ m
fro ng no I nang co chu ng mu c, anh co fhô ba f dâ u ba ng fa n fu ng chinh
dIô n khIô n cho ho bay bô ng,do hu vInh ma fhuâ n fhoo y dô cu a anh. Ioa I
nguo I na y chI câ n no I ho cao fhì ho so nho n go f cho anh xom.
CIa Ca f Iuo ng da du ng pho p na y vo I Quan Vu . Sau khI Ma SIôu
quI fhuâ n Iuu Ц, Quan Vu dô ngh¦ dâ u vo vo I Ma SIôu. Ðô fra nh Iuo ng
hô fuong franh fâ f hu u nhâ f fhuong, CIa Ca f Iuo ng vIô f cho Quan Vu
mô f bu c fhu. Thu vIô f ra ng: "Ta ngho no I Quan fuo ng quân muôn so fa I
vo I Ma SIôu. Thoo fa, fuy Ma SIôu anh du ng hon nguo I nhung chI co fhô
so vo I Ðu c Ðu c, Ia m sao Ia I co fhô so vo I My Tu Công Ia I no I fuo ng quân
dang frâ n nhâ m KInh Châu, nô u fuo ng quân ro I KInh Châu khIô n cho co
fô n fhâ f fhì fô I Ia m nhu fhô na o Sau khI Quan Vu xom xong fhu bo n cuo I
no I: "ChI co Khô ng MInh hIô u Io ng fa!" Quan Vu dom fhu cho môn kha ch
xom, ga c bo y muô n va o Tu Xuyôn dâ u vo .
CIa Ca f Iuo ng quyô f không ko m Yô n Tu . Ong su du ng pho p kich
fuo ng da dô n buo c sIôu fhâ n nhâ p ho a, ba f ma ch nguo I fhâ n dIô u chinh
xa c...
Nam 208, Ta o Tha o fhân câ m hon 20 va n quân nam chInh. CIang
Ðông Tôn Quyô n dao dô ng gIu a chô ng Ta o va ha ng Ta o. Thoo kIô n ngh¦
cu a Iô Tu c, Tôn Quyô n co y IIôn hIô p Iuu Ц chô ng Ta o Tha o. Iu c na y
CIa Ca f Iuo ng cu ng ba n vo I Iuu Ц IIôn Tôn kha ng Ta o. Sau khI CIa Ca f
Iuo ng phân fich hoa n ca nh va dô I sa ch cu a CIang Ðông duong fho I da du
doa n Tôn Quyô n so cu nguo I dô n fham do . Qua nhIôn Iô Tu c dô n, mo dâ u
cho mô f cuô c da m pha n ngoa I gIao xuâ f sa c cu a CIa Ca f Iuo ng. Ngho no I
CIang Ðông pha I nguo I dô n, CIa Ca f Iuo ng vuI mu ng no I: "Ða I su xong
rô I!" rô I da n do câ n
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

74
fhâ n Iuu Ц, pha m nguo I na o dô n dô câ p vâ n dô da nh Ta o Tha o dô u dâ y
cho CIa Ca f Iuo ng fra Io I. Không nhu ng ông muô n mo I fhông fIn cu a
kha ch fhông qua hô I da m ma co n fhông qua da m pha n kô f gIao ba ng
hu u. Kô f qua CIa Ca f Iuo ng franh fhu duo c Iô Tu c, mô f con nguo I bô c
fru c. Iô Tu c da fIô f Iô hIô n fra ng CIang Ðông dang dao dô ng gIu a chô ng
Ta o va ha ng Ta o. Tôn Quyô n, nguo I quyô f sa ch Ia I dang so quân Ta o bInh
fuo ng hu ng ma nh không da m ha quyô f fâm chô ng Ta o. Ðô ng fho I Iô Tu c
cu ng hu a so du ng ra dô ngh¦ mo I CIa Ca f Iuo ng sang Ðông Ngô dô ng
vIôn chô ng Ta o. Tình hình vô sau
chu ng mInh frong cuô c da m pha n o CIang Ðông qua Iô Tu c da co fa c
du ng nguo I dâ n da f va ho a gIa I dôI bôn, u ng hô CIa. Ca f Iuo ng râ f nhIô u.
Truo c khI CIa Ca f Iuo ng ga p nhu ng nhân vâ f ch¦u fra ch nhIô m
quyô f sa ch cu a CIang Ðông, dâ u fIôn ga p pha I mô f nho m van quan nha f
gan chu fruong ha ng Ta o. Nhu ng van quan na y fuy không pha I Ia nguo I
quyô f sa ch nhung co a nh huo ng râ f Io n dô I vo I quyô f sa ch cu a Tôn
Quyô n. Trong sô do co muu sI Truong ChIôu vô n Ia fhô hô fhu haI nhu ng
nguo I sa ng nghIô p CIang Ðông. Anh cu a Tôn Quyô n Ia Tôn Sa ch Iu c Iâm
chung da chI d¦nh Truong ChIôu Ia m cô vâ n chu yô u xu Iy nô I chinh
CIang Ðông. Chu fruong dâ u ha ng cu a pha I na y Ia m dao dô ng quyô f fâm
chô ng Ta o cu a Tôn Quyô n. CIa Ca f Iuo ng su du ng fhu pha p qua doa n
mô f dao cho m quI soa n, pha n
ba c frIô f dô nhu ng Iâ p Iuâ n dâ u ha ng cu a pha I nay không chu f Iuu fình.
Iâ p fu c CIa Ca f Iuo ng hô I da m vo I Tôn Quyô n. Ong fhâ y Tôn
Quyô n ma f xanh râu do , khi pha ch duo ng hoa ng, râ f co Io ng fu fôn frong
vIô c du ng nuo c fIôu dIô f dô I fhu bo n quyô f d¦nh chI co kich, không fhô
fhuyô f phu c. Ðô I da I nhân vâ f quyô n uy fô I cao cu a CIang Ðông, CIa Ca f
Iuo ng nha m va o fâm Iy mâu fhuâ n ha ng chô ng nan d¦nh do du chua ha
quân co cu a dô I phuong nôn ca fu ng fhô I phô ng fhu c Iu c cu a Ta o Tha o,
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
75
no I fha ng nô u không so m ha quyô f fâm chô ng Ta o fhì chI ba ng nhanh
cho ng dâ u ha ng ngay dI. Tôn Quyô n không cam ch¦u nhu c, Iâ p fu c da p:
"Nô u du ng nhu ông no I fhì sao Iuu Ðu Châu không ha ng Ta o CIa Ca f
Iuo ng chô p Iâ y câu no I na y, fu c fhì no m ra mô f qua Iu u da n khIô n cho
dô I phuong không ch¦u nô I: "Nga y xua ÐIô n Hoa nh chI Ia mô f fra ng sI
nuo c Tô co n không ch¦u nhu c. Huô ng hô Iuu Ðu Châu do ng do I fôn fhâ f
anh hu ng ca I fhô , mo I nguo I nguo ng mô . VIô c fuy kha c nhau nhung dô u
Ia da I fruo ng phu ha ch¦u khuâ f phu c duo I fay nguo I kha c !” Qua Iu u
da n na y vu a kich Tôn Quyô n vu a quâ f ma nh Tôn Quyô n, nôu Iôn quyô f
fâm kIôn d¦nh chô ng Ta o cu a Iuu Ц. Iu c do Tôn Quyô n b¦ xu c pha m
nghIôm fro ng, bâ f gIa c bIô n sa c, phâ f a o du ng dâ y dI va o nha frong.
Mô f nha da m pha n Ioa I fhuo ng kho Io ng co gan Io n nhu fhô , vì nhu
vâ y dô khIô n cho da m pha n chô f yô u va fhâ f ba I, fô n ha I râ f Io n cho
mình. Nhung CIa Ca f Iuo ng không pha I buô f mIô ng no I ra ma da co
du ng fâm fruo c. Ong so dI da m Ia m nhu vâ y bo I vì da kha ng d¦nh Tôn
Quyô n quyô f không dô da ng ha ng Ta o. Pha I no I ra ng "fhô nghIô m co finh
châ f công pha " na y cu a CIa Ca f Iuo ng da co finh foa n chu da o frong Io ng
cu ng gIô ng nhu sau na y du ng ba I Ðô ng fuo c da I phu cu a Ta o Tha o kich
nô Chu Ðu, dô u da f dô n hIô u qua chinh dIô n bâ f ngo .
Ðuo c Iô Tu c da n xô p, hô I da m cu a CIa Ca f Iuo ng vo I Tôn Quyô n
nhanh cho ng khôI phu c va nhanh cho ng fho a hIô p. Su fhu c da chu ng
mInh qua Iu u da n fo na y râ f co uy Iu c. ro ra ng CIa Ca f Iuo ng da ha
quyô f fâm IIô u ma ng fâ n công Tôn Quyô n, dIô u do hoa n foa n phu ho p vo I
fình fhô duong fho I cu a haI bôn.
Trong cuô c da m pha n cuô I cu ng co fInh châ f fhon chô f vo I Chu Ðu,
CIa Ca f Iuo ng da kho o Io o du ng chIô n fhuâ f châm cho c nhuo c dIô m dô I
phuong. Chu Ðu Ia nhân vâ f a nh huo ng Io n nhâ f, dô I vo I quyô f sa ch cu a
Tôn quyô n. Mô f khI ba f dâ u chô ng Ta o, fâ f Chu I)u so Ia chu soa I CIa Ca f
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

76
Iuo ng pha I dô ng vIôn nguyô n vo ng chô ng Ta o cu a Chu Ðu khIô n cho
nguyô n vo ng do ma nh IIô f hon. Không aI ngo duo c ông Io I du ng ba I Ðô ng
fuo c da I phu cu a Ta o Tha o co haI câu: "Ia m nh¦ kIô u vu dông nam hô , Ia c
frIô u f¦ch chI du co ng" |Ðu ng haI câ u o huo ng dông nam, nga y dôm cu ng
vuI fhu . Chu “nh¦ kIô u” co nghIa haI cây câ u song CIa Ca f Iuo ng gIa I
fhich fha nh haI na ng KIô u vì chu “kIô u” Ia cây câ u dô ng âm vo I chu "kIô
" Ia con ga I do p - NÐ) xuyôn fa c fha nh Ta o Tha o co da fâm ba f haI na ng
KIô u Ia vo Tôn Sa ch va vo Chu Ðu vô huo ng Ia c. Ðo Ia dâm mô f nha f va o
chô dau nhâ f cu a Chu Ðu. Chu I)u vô n frâ m fInh dang da c y cu ng CIa
Ca f Iuo ng hô I da m bô ng du ng dâ y fhô không cu ng Ta o Tha o dô I fro I
chung. Nhu vâ y CIa Ca f Iuo ng da hoa n fâ f xuâ f sa c su mô nh quan fro ng
dô n CIang Ðông ba ng phuong pha p kich fuo ng.
J. Dðm chó nhu c nhó i cu u Jó i phuong
Tha ng 4 nam 1964, nguyôn soa I Trâ n Ngh¦ Iu c bâ y gIo Ia n bô
fruo ng bô ngoa I gIao dâ n dâ u doa n da I bIô u dô n Jacaffa o IndonosIa fru
b¦ hô I ngh¦ a PhI Iâ n fhu haI ông ga p fô ng fhô ng Xucacno cu a IndonosIa,
pha f hIô n y khIô n haI bôn không nhâ f fri. Xucacno muô n d¦a dIô m hô I
ngh¦ a PhI Iâ n fhu haI vâ n fIô n ha nh o Ðangdung frong
nam na y. Trâ n Ngh¦ bo n frình ba y quan dIô m cu a mình: Hô I ngh¦ a PhI
Iâ n fhu nhâ f da fIô n ha nh o Ðangdung rô I, hô I ngh¦ a PhI Iâ n fhu haI nôn
cu ha nh fa I mô f nuo c châu PhI .
Ro ra ng quan dIô m haI bôn không nhâ f fri khIô n cho bo ng fô I bao
fru m hô I nh¦ fru b¦ ngâ m ngâ m dâ n dô n franh châ p. Ðô kIôn frì quan
dIô m ma Ia I không Ia m mâ f hoa khi, da f dô n quan dIô m chung doa n kô f
rô ng ra I ba n bo quô c fô , Trâ n Ngh¦ xuâ f, pha f fu go c dô vì nguo I kha c
finh foa n, fôn fro ng dô I phuong, chIô u cô fhô dIô n cu a Xucacno khIô n cho
Xucacno fIô p fhu y kIô n cu a mình, bo n no I vo I Xucacno: “Châu PhI co hon
40 quô c gIa dô c Iâ p nô u nhu Nga I Tô ng Thô ng chu fruong fIô n ha nh hô I
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
77
ngh¦ o châu PhI fhì do Ia u ng hô cuô c dâ u franh gIa nh dô c Iâ p cu a châu
PhI. Nhu vâ y Nga I du ng frôn cao, nhìn xa fhâ y rô ng, chIô u cô foa n cu c,
bIô u hIô n phong dô cu a nha chinh frI, chu ng mInh Nga I không chu f finh
foa n ca nhân. Nga I dô n do pha f ngôn ca ng vang dô I. "
Nhu vâ y fu a hô Trâ n Ngh¦ du ng o d¦a v¦ Xucacno ma suy nghI cho
Xucacno, Io I Io uyô n chuyô n, không chu f mu I v¦ fhuô c su ng da fhô hIô n
dâ y du fInh fhâ n Ðangdung ma fhu fuo ng Chu ân IaI sa ng fa o, Ia I nhìn
xa fhâ y rô ng, no I nang fInh fô fu a hô Trâ n Ngh¦ Ia cô vâ n ba n muu finh
kô cho Xucacno vâ y. Sau khI ngho Trâ n Ngh¦ no I, Xucacno ca m fhâ y co Iy
nhung ông co n sI dIô n nôn fuy gâ f dâ u dô ng y ma vâ n không muô n hoa n
foa n ga f bo quan dIô m cu nôn kIôn frì cu ha nh hô I ngh¦ ngay frong nam
na y.
Trâ n Ngh¦ râ f nha y bo n, pha f hIô n fhâ y vâ n dô co chuyô n bIô n,bo n fhu a
co fIô n Iôn du ng ngôn fu ha I huo c ho a hoa n no I: "Nga I Ia fô ng fhô ng, fôI
xIn Ia m fham muu fruo ng cho Nga I, không bIô f Nga I co châ p nhâ n hay
không7” Thuong fhuyô f no I nang ôn ho a vu a chIô u cô fhô dIô n cu a
Xucacno fôn fro ng d¦a v¦ fô ng fhô ng, vu a fhô dIôn dâ y du fInh fhâ n doa n
kô f Ðangdung. Ðuong nhIôn Xucacno không fhô na o cu fuyô f, chI co n co
vIô c gâ f dâ u fa n fha nh.
No I mô f ca ch xa c da ng, chu “kich” frong pho p kich fuo ng Ia fu go c
dô da o Iy ma kich dô I phuong, khIô n cho dô I phuong ca m fhâ y không co n
Ia vIô c muô n Ia m hay không muô n Ia m ma Ia vIô c pha I Ia m, fâ f yô u pha I
Ia m. Ðu ng nghIa kich nguo I fhì dô I vo I nguo I frong nuo c râ f hu u hIô u bo I
vì frong fruyô n fhô ng van ho a da o du c Trung Quô c co mô f vâ n dô râ f
quan fro ng Ia coI fro ng fu duo ng phâ m châ f da o du c, fruy câ u da o nghIa,
khi fIô f. Ðô I vo I nghIa, mô I nguo I dô u co fIôu chuâ n da nh gIa rIông cu a
mình, frong Io ng mô I nguo I dô u co mô f ngo n co ca m fa I khu vu c da o du c.
Ðu ng da o nghIa ma kich no chinh Ia da nh fru ng va o da y Io ng dô I
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

78
phuong, khIô n cho dô I phuong fhâ y dIô u yôu câ u cu a anh Ia ha nh vI da o
nghIa.
Co mô f ba mo khI no I chuyô n phIô m vo I nguo I kha c da kô chuyô n
con ba . Nguyôn Ia câ u con yôu câ u ba mua cho mô f chIô c quâ n bo , mô f
yôu câ u don gIa n dô n mu c không fhô don gIa n hon nu a. Nhung nguo I con
so mo cu fuyô f bo I vì câ u fa da co mô f chIô c quâ n bo rô I, ma ba mo không
fhô fho a ma n mo I yôu câ u cu a con. Nguo I con boan du ng mô f phuong
fhu c dô c da o, không kho c Io c nI non hay bu f fo c kôu Ia nhu nhu ng câ u bo
kha c ma duo ng hoa ng no I vo I mo : "Mo na y, mo co fhâ y nguo I con na o chI
co mô f chIô c quâ n bo hay không7”
Câu no I vu a ngây fho vu a co fri da dô ng Io ng ba mo . Vô sau, khI kô
Ia I vIô c na y, ba mo bo n no I ca m nghI Iu c bâ y gIo cu a ba : “Io I no I cu a con
fôI khIô n cho fôI nghI nô u không da p u ng yôu câ u cu a no fhì qua không
pha I dô I vo I no cho nôn du fhIô u fIô n fIôu cu ng không nôn Ia m buô n Io ng
con. "
Mô f câ u bo v¦ fha nh nIôn ma chI mô f câu no I da fhuyô f phu c duo c
mo , fhoa ma n duo c nhu câ u cu a mình. KhI no I câu na y, mu c dich duy
nhâ f Ia Ia m cho mo xu c dô ng chu không hô nghI dô n nôn du ng phuong
pha p na o. Câ u bo da vô fình su du ng pho p kich fuo ng, da f duo c kô f qua
fuyô f ha o.
Cô fình ha gIa dô I phuong, xom fhuo ng dô I phuong, no I dô I
phuong không fhô Ia m duo c Ia dô kich dô ng Io ng hIô u fha ng cu a dô I
phuong, khIô n dô I phuong nô Iu c vuo f bâ c, fu do ma da f duo c mu c dich
cu a mình. Trong hô I 65 cu a Tam Quô c dIô n nghIa, khI Ma SIôu dâ n quân
công pha cu a a I fruo c, CIa Ca f Iuo ng no I vo I Iuu Ц: "ChI co haI fuo ng
Truong PhI, TrIô u Vân mo I co fhô dô d¦ch Ma SIôu.” Iuu Ц no I : " Tu
Iong dang câ m quân o xa không vô k¦p, Ðu c Ðu c fhì hIô n co ma f o dây,
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
79
co fhô gâ p ru f saI dI da nh vo I Ma SIôu.”CIa Ca f Iuo ng no I: “ Chu a công
ha y khoan no I, dô fôI khich fuo ng Truong PhI mô f chu f da . "
Ðâ y gIo Truong PhI ngho no I Ma SIôu da nh pha cu a a I, ca gIâ n ho f
fo, xông va o XIn dI da nh. CIa Ca f Iuo ng gIa vo không ngho fhâ y, no I vo I
Iuu Ц: ! Ma SIôu fri du ng song foa n không aI d¦ch nô I, chI co fhô dô n
KInh Châu go I VâI?f nam Truo ng vô mo I co fhô dô I d¦ch ma SIôu duo c.
Truong PhI no I: "Ta I sao quân su khInh fôI fhô ! TôI da fu ng mô f
mình chô ng Ia I da I quân ha ng va n cu a Ta o Tha o, ha ma so Ma SIôu fôn
sâ f phu7”
CIa Ca f Iuo ng no I: "Tuo ng quân ho f sâ p câ u o Ðuong Ðuong Ia bo I
vì Ta o Tha o không bIô f hu fhu c, nô u bIô f hu fhu c fhì Ia m sao fuo ng quân
duo c vô su Ma SIôu anh du ng vô d¦ch, fhIôn ha dô u bIô f, da da nh 6 frâ n
khIô n cho Ta o Tha o pha I ca f râu cha y frôn suy f mâ f ma ng, không pha I Ia
nguo I fâ m fhuo ng, ngay VâI?f nam Truo ng dô n cu ng v¦ fâ f fha ng duo c
Ma SIôu. "
Truong PhI no I: "Hôm nay fôI dI da nh frâ n nô u không fha ng Ma
SIôu, xIn ch¦u pha f!"
CIa Ca f Iuo ng fhâ y phuong pha p kich fuo ng da co fa c du ng bo n
fhuâ n so ng buông pho o: "Nô u fuo ng quân ch¦u ky quân Iô nh fhì co fhô
Ia m fIôn phong. "
Kô f qua Truong PhI da nh nhau vo I Ma SIôu mô f dôm mô f nga y hon
220 hIô p, fuy không fha ng duo c Ma SIôu nhung da da nh fan nhuô khi
cu a Ma SIôu. Vô sau CIa Ca f Iuo ng du ng kô du ha ng, Ma SIôu quI fhuâ n
Iuu Ц.
Trong Tam Quô c dIô n nghIa, nha m va o finh no ng na y cu a Truong
PhI, CIa Ca f Iuo ng nhIô u Iâ n du ng kô kich fuo ng dô fhuyô f phu c Truong
PhI. Mô I khI ga p frâ n da nh quan fro ng, dâ u fIôn fhuo ng no I Truong PhI
không da m duong nô I hay no I so Truong PhI fham uô ng ruo u Ia m Io vIô c,
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

80
kich cho Truong PhI Iâ p fo quân Iô nh, gIa fang fInh fhâ n fra ch nhIô m va
fInh fhâ n khâ n fruong, kich dô ng y chi va du ng khi, ga f bo finh khInh
d¦ch cu a Truong PhI.
4. Lo i Ju ng lðm Iy chó ng Jó i
Co mô f ca p vo chô ng, chô ng fhu a co vo vô nha mo bo n go I ba n bo
dô n nhâ u say bi fI nga Ian ra nha . Vo vô fhâ y fhô bo n duong oaI nu chu
nhân qua f fo: "Cu f ngay!". ba n bo vô I va ng cuô n go I. Vo chô ng nô ra chIô n
franh, haI bôn dô I d¦ch không nhuo ng, ca I nhau k¦ch IIô f. Chô ng fu c khi
xung fhIôn gIo fay Iôn foan fa f vo . Ðô f nhIôn vo cuo I rô no I: "CIo I Ia m,
gIo I Ia m Không ngo anh fa I dô dô n dô n fhô ... .Anh da nh dI, anh ma da nh
fhì mô f do I không hô I duo c dâu.!". Thâ f ky Ia , vo vu a no I xong, chu ng fu
fu buông fay xuô ng. Trâ n a c chIô n kô f fhu c ngay.
! ng du ng Ioa I fâm Iy chô ng dô I na y cu ng Ia mô f phuong pha p kich
fuo ng fô f. Trong mô f sô fruo ng ho p, mô f sô nguo I nô u nhu anh câ m ho
không Ia m fhì ho nhâ f d¦nh Ia m. Tra I Ia I nô u ma c ho “anh cu Ia m dI!" fhì
dô I phuong hoa c không muô n Ia m nu a hoa c do du không Ia m nu a. HIô u
bIô f da o Iy na y frong nhIô u fruo ng ho p co fhô fhao fu ng nhân fâm dô nhu
fro ba n fay.
Nô u anh ba o fro con "cham chI do c sa ch", chu ng so không muô n
do c sa ch; nô u ba o chu ng “v¦ fha nh nIôn không duo c hu f fhuô c fhì chu ng
Io n hu f fhuô c”. Tình hình na y không chI xa y ra dô I vo I fro con. Con nguo I
mô f khI b¦ saI khIô n hay ra Iô nh fhuo ng sa n sInh fâm Iy chô ng dô I...
Thanh Ða o Ha nh Nam fIôn sInh da su du ng fâm Iy na y cu a con
nguo I. Trong Iâ n franh cu no , du ng ra ông không câ n Ia m gì cu ng na m
cha c phâ n fha ng. Ong không vâ n dô ng franh cu , không câ n bIô f Iu c na o
bo phIô u, fhâ m chi co n công khaI fuyôn bô : "TôI vô n không hy vo ng ca c
ông bo phIô u cho fôI, không chu f hy vo ng na o ca ,
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
81
fhâ m chi fôI co fhô xIn ca c ông fha cho, fôI không muô n fru ng cu chu f na o
ca . " rô I nhanh cho ng bo dI ra nuo c ngoa I. Kô f qua ông fru ng cu vo I sô
phIô u râ f cao. Ðo Ia mô f ha nh dô ng do p xoay chuyôn fâm Iy cu frI.
Nô u co nguo I dô n cô ng vIôn ÐIsnoy o Tokyo so fhâ y không co ho m
ga f fa n fhuô c Ia , bo n ho I nguo I qua n Iy : "NoI na y câ m hu f fhuô c u7” Ðô I
phuong bo n fra Io I: "Không, không câ m hu f fhuô c, hu f fhuô c xIn cu gaf
fa n xuô ng dâ f Ia duo c "
Nhung anh nhìn xung quanh fhì fhâ y không co mâ u fhuô c Ia , da I
dô nguo I phu c vu da nhanh cho ng nha f ra c va dâ u mâ u fhuô c Ia rô I ! Ðo
do khI du kha ch muô n hu f fhuô c fhì ca m fhâ y không nôn vu f dâ u mâ u
fhuô c Ia xuô ng ma nh dâ f không chu f bu I bâ n na y. Không bIô f co pha I vì
fa c du ng cu a Ioa I fâm Iy na y chang ma frong công vIôn ÐIsnoy na y râ f if
nguo I hu f fhuô c Ia . Ðu ra ng ha ng nga y fu y fIô n vâ f bu a ba I dâ u mâ u
fhuô c Ia nhung mô f khI fhâ y nguo I fa ba o "XIn cu vâ f" fhì Ia I xâ u hô
không da m vâ f.
Nô u anh co fhuô c ha ma chI bIô f ho ho f, hIô u suâ f công fa c cu a
nhân vIôn không fhô na o nâng cao chang7 Nô u nhu anh no I: "Không câ n
pha I qua su c nhu fhô !" ha y fhu xom.
Ðô I vo I nhu ng nguo I an Iuong, do hIô u bIô f nguyôn fa c Ia m nhIô u
huo ng nhIô u, Ia m if huo ng if cho nôn khI câ p frôn no I nguo c fhì Ia I kich
fhich cho nang nô hon. Ca ch kich fuo ng na y Ia no I nguo c nhung no I
chung pha I phân bIô f: no I nguo c fhông fhuo ng co mu c dich châm chich.
Nô u anh không muô n da n ga y faI frâu fhì pha I hy vo ng dô I phuong hIô u
y cu a anh. Ioa I no I nguo c na y Ia Iu a dô I, pha I fhu c hIô n sao cho không Iô
IIô u mo I co fa c du ng, Ia m sao cho dô I phuong không na m duo c y dô fhâ f
cu a anh. Nô u dô I phuong bIô f anh dang kich fuo ng fhì co n Ia m sao dIô n
k¦ch duo c nu a7
5. Nguo i hhd ng hhu i Jê Ió chðn lình
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

82
Nam 1812 sau khI NapoIoon fhâ f ba I frong cuô c chIôn franh vo I
Nga, ca c nuo c Nga, Anh, Phô fô chu c quân Ðô ng mInh chô ng Pha p fIô n
ha nh pha n công. NapoIoon fuy da f duo c fha ng Io I frong mô f sô chIô n d¦ch
nhung xu fhô chung Ia suy su p. Nuo c a o dô ng mInh cu a Pha p mô f ma f
fich cu c chuâ n b¦ chIô n franh, mô f ma f do do a châ m du f IIôn mInh vo I
Pha p va dua ra nhIô u dIô u kIô n nhung NapoIoon dô u cu fuyô f.
Tha ng 7 nam 1813, NapoIoon hô I kIô n su gIa MoffonIck cu a a o o Iâu
da I MancorI fa I Ðrossdon. Ong d¦nh muo n co hô I na y uy hIô p MoffonIck
va fham do kô f qua da m pha n cua MoffonIck vo I Sa hoa ng mo I dây.
NapoIoon Iung doo ba o kIô m, ca p mu duo I na ch fIô p kIô n MoffonIok mô f
ca ch oaI vô . No I va I câu xa gIao xong, fham ho I quô c vuong a o £ranxoa
xong, ông bo n sâ m ma f xuô ng no I fha ng: "Thì ra ca c anh cu ng muô n
da nh nhau. Ðuo c fhôI, da nh Ia do ca c anh. Ta da da nh ba I nuo c Nga fa I
ÐodIn, nay ca c anh muô n dô n Iuo f. Ca c anh muô n nhu fhô fhì cu nhu fhô '
ma Ia m vâ y, so ga p nhau o VIôn. Ða n finh khôn do I, ba I ho c kInh nghIô m
không co fa c du ng gì dô I vo I ca c anh. Ta da ba Iâ n cho £ranxoa Iôn ngôI
ba u. Ta dô ng y vInh vIô n chung sô ng ho a bình vo I ông fa. Ta kô f hôn vo I
con ga I ông fa Ðuong fho I fa fu no I vo I mình: "Ma y Ia m dIô u ngu xuâ n.
Nhung da Ia m rô I, bây gIo fa hô I hâ n".
Moffomck fhâ y dô I phuong nô I gIâ n quôn mâ f ca su fôn nghIôm cu a
ba n fhân nôn ông ca ng Ia nh Iu ng bình fInh cô y cho c fu c NapoIoon, con
frâu hIô u chIô n na y. Ong nha c NapoIoon ra ng ho a bình do ông quyô f
d¦nh, fhô Iu c cu a ông pha I fhu ho p Ia I dô n mô f gIo I ha n ho p Iy , nô u không
ông so su p dô frong chIô n dâ u maI sau. NapoIoon b¦ cho c fu c IIô n fuyôn
bô bâ f ky dô ng mInh na o cu ng không do do a nô I ông, bâ f kô bInh Iu c cu a
ca c anh hu ng cuo ng dô n dâu, ông cu ng co fhô chIô n fha ng. TIô p fhoo ông
no I ông hIô u bIô f chinh xa c quân dô I a o, ha ng nga y dô u nhâ n duo c fình
ba o fI mI... Moffomok ca f Io I ông, nha c ông ra ng hIô n nay quân Iinh cu a
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
83
ông không pha I nguo I Io n ma foa n fro con. NapoIoon fra Io I mô f ca ch kich
dô ng: "Nga I không bIô f mô f quân nhân nghI nhu fhô na o. Vo I mô f nguo I
nhu fa, sInh mô nh mô f frIô u nguo I không Ia gì ca . " no I xong ông vâ f mu
sang mô f bôn. MoffonIck không nha f Iôn cho ông fa.
NapoIoon chu y dô n ha nh vI mIô f fh¦ na y, chI da nh no I fIô p "Ta kô f
hôn vo I mô f v¦ công chu a Ia muô n dung ho a nhu ng fhIôn kIô n cu mo I
frung fhô ' ky vo I chô dô fhô ky cu a fa, nhung fa da fu da nh Iu a fa. Ðây
gIo fa nhâ n fhu c dâ y du saI Iâ m cu a fa. Co fhô vì fhô ma ngaI va ng cu a fa
so su p dô nhung fa muô n fhô gIo I na y b¦ chôn vu I
frong phô fich. " Moffomck không nhu c nhich. NapoIoon uy hIô p không
fha nh công bo n chuyô n sang dô ngo f, Iu a dô I Iung Ia c. KhI fIô n
MoffonIck, ông vô vaI v¦ da I fhâ n nuo c a o no I mô f ca ch ôn ho a ra ng:
“Ðuo c rô I, Nga I bIô f su fình so ra sao7 Nga I không fuyôn chIô n vo I fa
chu 7” MoffonIck Iâ p fu c da p Ia I: "Ðô ha , Nga I hô f rô I. KhI dô n
dây fôI da co du ca m nhu fhô , bây gIo ra dI fhì kha ng dInh không chu f
nghI ngo Ia nhu fhô vô sau Moffomck no I vo I nguo I kha c ra ng: "NapoIoon
bô c ba ch fâ f ca cho fôI Con nguo I na y fâ f ca dô u hô f rô I". Cha ng bao Iâu
sau, nuo c a o gIa nhâ p dô ng mInh chô ng Pha p Iâ n fhu sa u.
Râ f ro ra ng frong Iâ n so gang na y, nguo I fha ng Ia MoffonIck. Mô f
do I fu xung quyô n muu bIô n ho a, nguyôn soa I NapoIoon không fhô khô ng
chô fình ca m phâ n nô cu a mình, IIôn fIô p bIô n sa c, no I mô f sô Io I da I
ngôn, fu c khi foan uy bu c MoffonIck. Tra I Ia I, Mofforu ck co fhô xu su
bình fInh không nhu c su mô nh, không dô mâ f fho I co cho c fu c NapoIoon
khIô n cho ông fa bô c Iô nô I fâm. MoffonIck no I không nhIô u nhung ông
frình ba y ho a bình o châu âu do NapoIoon quyô f d¦nh, dô ng fho I cu ng ru f
ra duo c kô f Iuâ n NapoIoon cô châ p không ch¦u fhay dô I cho nôn b¦ IIôn
mInh châu âu fâ n công fâ f ba I vong. Kô f qua vô sau nhu fhô na o,
Moffomck da doa n du ng.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

84
NapoIoon co fhô cu ng bIô f du ng pho p kich fuo ng nhung kô f qua ông
Ia I no ng dâ u Iôn sa va o vo ng cu a MoffonIck.
Pho p kich fuo ng fhuo ng du ng dô fham do y dô va fha I dô cu a dô I
phuong. Thon chô f o chô Ia dô I vo I nhung Io I no I cao fhâm kho Iuo ng cu a
dô I phuong pha I gIa vo không quan fâm nhung ngâ m ngâ m suy doa n da y
Io ng dô I phuong va fu ng buo c fu ng buo c dua nhu ng y nghI fhâ m kin cu a
dô I phuong Iôn dâ u Iuo I. Mô f khI dô I phuong bô c no ng Iôn fhì so bâ f kô
fâ f ca fhô Iô ra mô f ca ch fhô ng khoa I, cuô I cu ng roI va o Iuo I anh da y công
dan dô f.
Ky xa o na y co fhô du ng frong da m da o ha ng nga y. KhI dô I phuong
fuôn ra fhì gIa vo hoa I nghI, fo ra không fIn, do Ia chìa kho a va n nang
fho a ma n hoa n foa n Io ng hIô u ky cu a anh. Co mô f sô ho c sInh fInh qua I
du ng pha n ba c fhâ y gIa o hay khIôu khich fhâ y gIa o khIô n fhâ y fuôn ra
fuyô f ho c. Nhu ng dIô u do dô u dIô n ra frong hoa n ca nh bâ f frI bâ f gIa c
khIô n cho dô I phuong không fhô không sa va o bâ y. Ðo Ia dIô u pha p kich
fuo ng. Vi du nhu mâ y fha ng gâ n dây ông Ngu mô f chu hIô u buôn ba n âu
phu c nga y ca ng fh¦nh vuo ng co fhu nhâ p doanh nghIô p fang vo f co quan
fhuô vu yôu câ u ông nô p fhuô bô sung nhung ông cu fuyô f không fhu a
nhâ n doanh fhu fang. Nguo I fhu fhuô nhIô u Iâ n dô n cu a ha ng dô u b¦ ông
cho gIâ u.
Hôm nay mô f ca n bô fhuô gIa ho Ða m dô n. No I qua va I câu chuyô n,
cu Ða m bo n fo vo quan fâm ho I:
- Co mô f Iô ha ng Io n, ông co muô n mua không
- Nguo I buôn ba n sao Ia I không mua7 Mo n gì vâ y Ðao nhIôu 7
- Mô f sô âu phu c kIô u mo I 200 bô .
- TôI dang muô n mua mô f Iô kIô u mo I fhay cho kIô u cu 7 Ðao nhIôu
fIô n7
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
85
- Mô I bô 180 nhân dân fô . Nô u Iâ y fâ f ca finh 90%. O nhung ông
không co vô n Io n nhu fhô 7
- Chuyô n du a! TôI mua fâ f ca .
- Ong hô f fro n7 TôI ca nh ba o ông: Ong chu na y, foa n bô fIô n pha I
gIao du frong haI fha ng do !
- KhInh nguo I qua ! HaI fha ng fôI không ba n hô ff hay sao 7
- Ða va n nhân dân fô dâ y!
- Ða ng ca I dam! fam nay fha ng na o fôI không ba n haI va n fô 7
- Tô f Ia m! Vâ y fruo c fIôn ông ha y fra bô sung fhuô dI rô I so no I sau.
- Ong 7 Tro I oI!
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

86
Kê S: Kê Jul rung
Ia m fhô na o dô nâng cao gIa fr¦ cu a mình7
Trong quan hô gIao fô cu a xa hô I ca nh franh khô c IIô f hIô n nay, nô u
nhu không bIô f dô cao công du c cu a mình fhì du frong bu ng co cu a qui
cu ng không ich gì. Pha I Ia m duo c vIô c va ca ng pha I bIô f da f va ng Iôn ma f
mình.
Cô f Io I cu a fhuâ f da f va ng co mâ y dIô m Ia :
-Ha o quang không nôn pha f fhuo ng xuyôn qua , pha I co ca I mo I fa I
hoa cho nguo I fa xom khIô n cho nguo I fa cam fhâ f anh Ia bu u bô I hIô m
co .
- Xoa phâ n Iôn ma f fhì moI co nhIôu co hôI, Iam nhu vô fình dua ma
mô f chIôu hay da m dua ra mô f Io I kInh nguo I.
- Ca I không co duo c duong nhIôn Ia ca I fô f nhâ f anh pha I fhâm cu
gIa n xuâ f, gIu vo fhâ n bi, cho co hu a mô f ca ch fu y fIô n, pha I khIô n cho
nguo I fa Iuôn Iuôn cho mình.
- Ða o sâu uu dIô m ba n fhân, phô so fruo ng cu a mình, cho gIâ u so
doan cu a mình.
1. Biê u Jiê n nhu ngo c phun hou nhu lhê nu oî
Con fraI mô f nha van nô I fIô ng o nuo c Anh fhoo cha dI ga p WInsfon
ChucchIII vô n Ia m fhâ y ngu van cho v¦ fhu fuo ng na y.
Anh nho Ia I nam I949 câu chuyô n da xa y ra frôn du fhuyô n cu a
vuong hâ u Ma rIa. Hôm do fôI an ma c chInh fô buo c va o khoang cu a
ChucchIII Io ng hô I hô p. Ðô ng nhu fru f duo c ga nh na ng ChucchIII không
co frong khoang. Kha ch râ f dông phu nhân ChucohIII dang gIo I fhIô u
khacoh bô ng vang Iôn mô f fIô n "oa !'. TôI quay Ia I ChucchIII dang du ng
frong pho ng mIô ng ngâ m dIô u xì ga fo fuo ng. Ong ma c frang phu c ky
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
87
qua I fôI chua fu ng fhâ y do Ia mô f bô a o IIô n quâ n ma u fro may ba ng fhu
va I gIô ng nhu va I buô m. Vô sau fôI bIô f do Ia frang phu c ông ma c Iu c fhô
chIô n Iâ n fhu haI.
Ong dI qua da m kha nh, vu a dI vu a ba f fay. Rô I ông câ m fay cha fôI
buo c dô n dâ u kIa cu a gIan pho ng. TôI cô chon Iôn vu a Iu c do ông dua ma f
nhìn vô phia fôI. Ong mIm cuo I va o fay frao fôI dô n bôn ông. KhI fôI dô n
fruo c ma f, cha fôI Iu ma f cho fôI, fôI hIô u ra ng “Con pha I Im Ia ng fuyô f
dô I”.
ChucchIII no I dô ba I dIô n fhuyô f cu a ông o da I ho c bang MIfssurI,
Iâ n dâ u fIôn du ng fu "bu c ma n sa f". Cha fôI no I: "Ðu ba o cu a Nga I mô f
Iâ n Iu a Ia I duo c fhu c hIô n. Nuo c Anh va Phuong Tây fô n fa I bâ f dô ng y
kIô n da ng so , Nga I chuâ n b¦ Ia m gì7”
ChucchIII không fra Io I ngay. Ong nhìn fôI mô f ca I, fu a hô không
bIô f fôI ngho co hIô u không rô I ông nhìn bao qua f mo I nguo I frong pho ng .
Ong fu fu no I fu ng fIô ng mô f nhu khI pha f bIô u frong ngh¦ vIô n: “ a ,...bây
gIo ... ông muô n fôI...buo c Iôn... chIô c câ u...dô c mô c...ba c qua hô
sâu...do .”Mo I nguo I cuo I rô . Tu khI va o pho ng dô n khI va o pho ng dô n Iu c
na y fôI mo I hoa n hô n. TôI ca m fhâ y râ f fu fa I , bâ f gIa c mo mIô ng no I: “
Thua Nga I ChucchIII, nô u nhu nguo I Nga nghIôn cu u fha nh công bom
nguyôn fu , Nga I cho ra ng ho không do du gì không do du gì không su
du ng chang7”
Cha fôI qua c ma f, Ia c dâ u, nhìn fôI cha m cha m. TôI Iâ p fu c hô I hâ n
da no I nhIô u. Nhung ChucchIII da I hình nhu cao hu ng. Ong no I: “ O , dô n
Iu c do xom fình hình ma quyô f d¦nh co pha I không7 Phuong Ðông co fhô
co 3 qua bom nguyôn fu . Phuong Tây co fhô co 100 qua . Nhung nôu nhu
nguo c Ia I fhì sao cha fôI vu a foan mo mIô ng nhung ChucchIII no I fIô p,
ca ng no I ca ng Io n fIô ng: "Anh bIô f ra ng...anh bIô f ra ng...no I vô bom
nguyôn fu ...|frong pho ng Ia ng Im) do hoa n foa n Ia mô f..."
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

88
Ong fu a hô nhu không nghI ra duo c fu hô I dô dIô n da f ca ch suy
nghI cu a ông. Iu c bâ y gIo fôI không fhâ y ra ng ông dang do I cho mo I
nguo I frong pho ng nin fho Ia ng ngho ma Ia I ca m fhâ y ChucchIII bô ng
nhIôn dau khô không co nang Iu c dIô n da f fu fuo ng cu a ông nhung không
bIô f vì sao cha fôI Ia I không cu u ông. TôI no I: " Thua Nga I, pha I chang y
Nga I muô n no I do hoa n foa n Ia vâ n dô quân bình7
Cha fôI fro n ma f ho f ha I buo c Iôn, nhung ChucchIII dua fay oaI vô
câ m Iâ y dIô u xì ga ma mo I nguo I dô u kinh so chI fôI no I: "Chinh Ia fu ngu
do , nga n va n Iâ n du ng nhu câ y! Quân bình Ia mô f fu râ f hay nhung du
frong fho I ky chIô n franh hay ho a bình, nguo I fa fhuo ng quôn fu na y.
Anh ba n fro , mô I nga y ngu dâ y nôn no I fu na y, mô I khI du ng fruo c guong
ca o râu nôn no I vo I mình fu na y. "
Ngho xong dâ u fôI choa ng va ng. TôI fhâ y cha fôI không gIâ n nu a, fo
ra râ f da c y Im Ia ng ngho mo I nguo I ba n Iuâ n, duo ng nhu ông muô n no I:
"Tha ng nho c na y qua da xuâ f dâ u Iô dIô n khIô n cho cha gIa cu ng duô c
da f va ng, râ f co fhô dIô n. No không pha I Ia bâ c ba c ho c, quan fro ng Ia no
da m no I. " Thu c ra do Ia câu ho I không hIô m ho c gì nhung Ia I râ f nô I bâ f,
dô Ia I â n fuo ng râ f sâu sa c cho quâ n chu ng.
Ky fhu c frong gIao fô ha ng nga y co bao nhIôu Ia sInh vIôn da I ho c,
gIa o su cu ng co fhô co if nhIô u co hô I,vâ n dô co ba n Ia ca m gIa c. Ðô I
phuong ca m gIa c fô f fhì coI anh Ia fô f ma ba n fhân dô I phuong không
nhâ f fhIô f Ia chuyôn gIa. Ðu cho Ia fruo c ma f chuyôn gIa, anh cu no I vâ n
dô không pha I chuyôn môn cu a ông fa, co gì da ng so . Ðuo I
dây Ia mô f sô fuyô f chIôu.
1. Ðâ n nhu ng câu fao nha
“ Mu I fhom Ia I bô , da ng ma fhanh, fhuô c da ng da fâ f. Ðâ f ky su vâ f
na o cu ng co dIô m kha c nhau va cu ng co fa c du ng kha c nhau. " Ngho
nhu ng Io I no I na y anh co ca m fuo ng gì7 Chu ng fa nhâ f d¦nh bIô f ra ng
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
89
nguo I no I không pha I ba c sI ma hIô u y duo c, fhâ f không don gIa n. Co fhô
no I frong khI da m fhoa I, vIô n dâ n nhu ng fu IIô u co ma u sa c van ho a mô f
ca ch fhich da ng va fu nhIôn fhì qua co fa c du ng ca I fhIô n hình fuo ng cu a
mình.
2. No I ro fIô u fIô f
TInh Iu c con nguo I hu u ha n, frong cuô c sô ng co nhIô u câu chuyô n
nho ma Iy fhu . Trong mô f sô fa c phâ m Io n, ca c nhân vâ f nho fhuo ng b¦
Ia ng quôn. Nô u nhu frong khI no I chuyô n anh co fhô no I ro ra ng nhung
nhân vâ f nho do , nguo I fa cho ra ng anh ho c vâ n 5 bô , fa I cao 8 fruo ng.
Nô u anh no I: "Th¦ frâ n fôI co hon 300 va n nhân khâ u, nguo I kha c
không co â n fuo ng gì da ng kô . Nhung nô u anh no I nhân khâ u Ia
3.012.000 nguo I, no I con sô Io mô f ca ch fron fru nhu fhô mo I nguo I phu c
anh fhông mInh nghIôm fu c.
3. Ðu ng hình dung fu va n nang
Co nhIô u hình dung fu co fhô du ng va o bâ f ky su vIô c na o. KhI
nguo I fa ho I y kIô n cu a anh dô I vo I mô f chuo c fa c, mô f bô phIm hay mô f
ba n nha c na o do co fhô anh không bIô f dô n fhì anh co fhô no I: "TôI fhich
nhu ng fa c phâ m fruo c no vì chu ng PrIsfIno hon. " |Râ f if nguo I bIô f
PrIsfIno co nghIa "so m hon") hoa c gIa no I: "TôI fhich nhu ng fa c phâ m sau
do hon vì chu ng fha nh fhu c hon".
4. Ðua ra nhu ng quan dIô m kho Io ng bIô n ba c
Trong khI da m da o, nhâ f d¦nh co nguo I quay Ia I ho I anh: “Quan
dIô m anh nhu fhô' na o7 Iu c na y co fhô anh không muô n no I ra quan
dIô m fhâ f cu a anh bo I vì co ba n anh không chu y o dây. Co fhô anh dang
hô I fuo ng Ia I câu chuyô n Iy fhu ngho duo c frôn chuyô n xo dô n dây hoa c
gIa dang cô nho Ia I fôn nu dIô n vIôn frong bô phIm “Ca f Io I da o". Vâ y fhì
co fhô du ng mô f frong ba ca ch no I vô fhuo ng vô pha f sau dây:
“ Pha I fu y hoa n ca nh cu fhô ma quyô f d¦nh".
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

90
“Cu ng không fhô no I chung chung".
"Trong nhu ng fruo ng ho p kha c o ra ng không pha I nhu fhô " .
5. Không no I du ng hay saI, du c nuo c bo o co
TôI da fu ng ga p mô f nguo I khI fra Io I cho mô f câu ho I da du ng
nhu ng ma nh kho o vô IIôm sI khIô n cho fôI suy f ho f Iôn: "Cu f !". Vi du co
nguo I ho I anh fa: "Anh do c Ðông KIsôf chua7” Anh fa kha ng d¦nh: "Ta m
fho I co n chua ba f dâ u”. TôI fIn fuo ng can ba n anh fa không do c
cuô n sa ch na y nhung Ia m sao ba c bo câu no I do duo c7
Mô f Iâ n kha c fôI ho I anh fa da do c quyô n Цa Ngu c cu a ÐaIfon
chua, anh fa da p: "Không pha I ba n fIô ng Anh Iâ p fu c, fôI ba I phu c anh
fa. Câu no I cu a anh fa co fhô hIô u ba ca ch. Mô f Ia anh fa da do c quyô n
sa ch do ; haI Ia anh fa fInh fhông fIô ng Ia fIn fhô ky XIV; ba Ia anh fa Ia
mô f nha van ho c fhuô c pha I fhuâ n fuy không câ n fìm ba n d¦ch fIô ng Anh.
Thâ f Ia cao sIôu!
2. Ru luy Iu c hhð n cð p
Androy Ia mô f nhân vIôn fru c dIô n fhoa I cu a mô f bô n xo o My . Mô f
buô I sa ng ca c fuyô n xo ngâ u nhIôn xa y su cô sInh ra rô I Ioa n. Ðâ y gIo câ p
frôn chua dô n, Ia m fhô na o7 KhI fuyô n xo ga p fra c fro fhì pha I co nguo I
co quyô n gIa I quyô f su cô. Nô u anh ca gan ra Iô nh fhì co khI nho fhì cu f
ra duo ng, na ng fhì ngô I fu .
Nguo I kha c co fhô no I: "Không IIôn quan gì công vIô c cu a fôI., sao Ia I
fu chuô c va va o fhân 7 Nhung Androy không pha I nguo I bình fhuo ng,
anh không du f fay fu I a o ba ng quan. Anh fu y ra Iô nh, ky fôn fhu fruo ng
cu a anh.
KhI câ p frôn dô n fhì duo ng da fhông. Nguo I fhanh nIôn da m Ia m
na y da bô c Iô ba n fay cu a mình ra du ng Iu c duo c câ p frôn da nh gIa cao.
Tô ng gIa m dô c công fy ngho ba o ca o xong Iâ p fu c dIô u anh vô fô ng công
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
91
fy, fhang câ p, gIao cho nhIô m vu quan fro ng. Tu do anh fu ng buocf Ioo
Iôn không aI ngan ca n nô I.
Vô sau Androy hô I fuo ng Ia I: "KhI fôI mo I va o công fy da co quan hô
vo I nhu ng nhân vâ f Io n fhuô c fâ ng Io p Ia nh da o, nhu vâ y coI nhu da da nh
fha ng nu a cuô c chIô n franh rô I. KhI anh Ia m duo c vIô c nô I bâ f ma không
duo c dô ba f vuo f câ p fhì vo I Ia dIô u Ia . "
Co fình hình nhu sau, nguo I chu frì hô I ngh¦ Ia nguo I cu ng ra n, mo I
nguo I dô u su ng kinh bo qua mo I y kIô n ca nhân cho nôn hô I ngh¦ fIô n
ha nh fhuâ n Io I.
Nguo I khôn fram khôn co mô f da I, nguo I ngu fram ngu co mô f
khôn”, khI anh pha f hIô n quyô f ngh¦ co vâ n dô ma nô u fhI ha nh fhoo do
fâ f sInh su cô fhì nôn du ng ca m nôu Iôn. Cu ng câ n bIô f, du anh fâ n Io ng
fâ n su c nô Iu c kIô n ngh¦ fhì chua cha c mo I nguo I da dô ng fình vo I anh,
nhung nhân co hô I na y co fhô bô c Iô nang Iu c va gIa fr¦ cu a anh fruo c
Ia nh da o va dô ng su , da c bIô f Ia khI kIô n ngh¦ cu a anh không duo c châ p
nhâ n. Nhung sau fhI ha nh quyô f ngh¦ fhâ f ba I nguo I fa so nho Ia I kIô n
ngh¦ cu a anh, fa n fu ng anh sa ng suô f.
XIn cho qua câ n fhâ n, fhâ y du ng rô I fhì no I, fram nga n Iâ n không
duo c sI dIô n. Nô u Iu c do anh co n nghI: "Ta no I ra o mo I nguo I kho ch¦u”
nhu vâ y chu ng mInh anh không pha I Ia con nguo I da ng gIa .
Chu ng fa fhuo ng ga p nhu ng nguo I fhân phâ n, fa I fri kInh nghIô m,
nang Iu c cao hon fa. Trong fình huô ng do fhuo ng co mô f sô nguo I fu fI vì
mình không ba ng nguo I va na y sInh so ha I dô I phuong, nhu vâ y mâ f Io ng
fu fIn. "Tu fIn Ia ho n da fa ng cho fha nh công", nô u mô f nguo I ma ngay
Io ng fu fIn cu ng da nh mâ f Ia I muô n fha nh công fhì chI Ia a o fuo ng. Mô f
con nguo I bâ f kô frong hoa n ca nh na o, chI câ n không da nh mâ f Io ng fu
fIn fhì co hy vo ng fha nh công.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

92
Không fu fIn co nhIô u Ioa I bIô u hIô n. Vi du khI fhâ y mô f nguo I hon
fa vô mo I ma f bo n muô n fIô p câ n nguo I do ma Ia I so dô I phuong cu fuyô f;
vu a muô n bIô u hIô n quan dIô m cu a mình fruo c ma f nguo I kha c, Ia I vu a
so frình ba y không fô f khIô n nguo I fa chô cuo I; vu a muô n chon va o câu
chuyô n cu a nguo I kha c, vu a so nguo I fa không chu y y kIô n cu a mình,
fhâ m chi cha n gho f... cho nôn cuô I cu ng da nh fìm mô f go c va ng vo cam
ch¦u Ia nh nha f. Ky fhu c anh co fhô hoa n foa n vu f bo mo I do du cô châ p
frong dâ u, da ng hoa ng muô n no I gì cu no I; muô n Ia m gì cu Ia m. ChI câ n
anh Ia m không qua mu c, Ia m fhich da ng fhì anh so duo c mo I nguo I hoan
nghônh.
Co mâ y quI Iuâ f va kInh nghIô m qui nhu sau:
1. Pha I Ia m vIô c fhâ f su nhung dô ng fho I cu ng bIô f fu fhô hIô n du ng Iu c.
Ca I go I Ia du ng Iu c, mô f Ia du cho quo f do n Iau ba n ghô cu ng pha I dô ng
na o fhì so duo c dô ba f Ia m fô fruo ng vô sInh; haI Ia khI da xuâ f dâ u Iô
dIô n fhì cho qua nô I bâ f khIô n cho nguo I fa chô fra ch va sa n sInh dô I fhu .
2 . Ðô c Iô kha nang không fhô qua fhuo ng xuyôn qua nhIô u. Nga y na o
cu ng Ia m ra vIô c xuâ f sa c fhì nguo I fa không co n cho anh co gì xuâ f sa c
nu a ma chI b¦ ma ng Ia fhich "choI frô I" cho nôn anh pha I gIu mô f sô fuyô f
chIôu dô du ng va o Iu c kha c. Nô u nhu anh co fhô Iô fa I ca n fu ng gIo f fu ng
gIo f mo I mo fhì mo I nguo I râ f hy vo ng va o anh, không na m duo c anh
nông hay sâu, da m u y fha c nhIô u vIô c cho anh .
3. Pha I fhu fIôu Io Ia ng ma frong Io ng pha I ro nhuo c dIô m cu a d¦ch fhu va
câ p frôn fhì co fhô kho I â p a â p u ng.
Trong Truo ng ô c fhuo ng hoa, mô f fâ p fIô u Iâm Nhâ f Ða n co mô f câu
chuyô n nho nhu sau: Co mô f nguo I ngho o ra ngoa I ô nga m hoa, xung
quanh dô u Ia nhu ng nguo I gIa u co ha o hoa. Anh fa xom hoa rô I ca m kha I
no I ra ng: "Mo I nguo I dô u an ma c ha o hoa do p do nhu fhô , frôn mình fa
cu ng Ia a o quâ n ma Ia I cu ra ch, co I ra không da ng dô ho Iau chân!" Co
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
93
nguo I ngho fhâ y bo n no I vo I anh fa: "Iô f hô f da ra mo I nguo I dô u chI Ia
xuong frang, không câ n fhIô f fu fI nhu fhô 7
KhI anh ca m fhâ y dô I phuong oaI nghIôm sInh ra so ha I fhì nôn
nghI ra ng ho va anh co mô f dIô m chung: Iô f da dI fhì mo I nguo I dô u nhu
nhau fu nhIôn so không co n ca m gIa c so ha I nu a.
Co n nô u nhu fìm duo c nhuo c dIô m cu a dô I phuong fhì Io ng fu fIn
cu a anh ca ng Io n.
TôI da fu ng du ng mô f qua I chIôu. KhI ho c frung ho c, fôI vô cu ng so
fhI. Mô f khI va o gIo fhI, co ba p cu ng do Ia I, fhâ m chi foa n fhân run câ m
câ p. Cho nôn fôI Iuôn Iuôn âm fhâ m nha c nhu mình nhung nhuo c dIô m
cu a gIa m fh¦, da I Ioa I nhu "Nga y xua gIa m fh¦ cu ng dI fhI, cu ng quay
phIm, cu ng copy dô fu frâ n fInh mình, kô f qua râ f fô f
J. Tu o ru mó l chu l cu m giu c lhð n bí
Ca I không nhìn fhâ y fhuo ng Ia ca I fô f nhâ f bo I vì nang Iuo ng fuo ng
fuo ng Io n hon nang Iuo ng fh¦ gIa c. Ðô duy frì ca m gIa c fhâ n bi fhì nhân
vâ f fro ng yô u if khI xuâ f hIô n fruo c công chu ng, khIô n cho mo I nguo I
kha f khao. Nguo I nhu su fu ma fhuo ng fhân câ n vo I nguo I fa fhì mâ f dI
uy nghIôm, b¦ xom fhuo ng nhu chuô f. Trong fình yôu, Iy Io do ca ng ro .
Ðuo I dây Ia kInh nghIô m cu a nu sI Tha ch Tru c .
Trong fu fuo ng cu a nu sI Tha ch Tru c, fhIô u nu cô dIô n không nôn
fIô p xu c dô da I vo I nam gIo I, fru khI fhâ f su yôu nguo I do . KhI gIao fhIô p
vo I con fraI Iu c na o, noI na o cu ng pha I gIu gìn Io I an fIô ng no I, cu chI dI
du ng sao cho Iuôn Iuôn mâ u mu c fao nha . Mô f khI da pha f sInh quan hô
fhân fhIô f vo I cha ng fraI na o fhì cô ga I pha I suô f
do I yôu nguo I do , hy vo ng kô f duyôn fram nam vo I ho . Co n dô ng fho I co
quan hô fhân fhIô f vo I haI nguo I con fraI Ia dIô u da I ngh¦ch bâ f da o.
Muô n fhu c hIô n yôu câ u cu a quan nIô m fruyô n fhô ng da không co n
fhich ho p nu a do , Tha ch Tru c fhuo ng bô c Iô foa n bô fình ca m frong mô f
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

94
fho I gIan râ f nga n. Ch¦ co fhô cu ng ba n fraI Ia m bâ f ky vIô c gì nhu mo I
com chIôu da I ho , mua mô f sô quâ n a o fa ng ho , mo I
ho dI xom phIm, uô ng ca phô, fhâ m chi bô fri vIô c nghI ngoI ha ng nga y
cu a ho . No I chung dô I vo I ba n fraI fhì hô go I Ia dô n, dô n Ia Ia m cho ba n
ma n y .
Mô f sô ba n fraI fu ng qua Ia I vo I Tha ch Tru c dâ u fIôn ca m dô ng vì
nhIô f fình cu a ch¦, dô u nghI fIô p fu c fô f vo I ch¦. Nhung sau mô f Iâ n ho n
ho , chinh du ng Iu c ho sa p fâ n công fruy câ u, Tha ch Tru c da fo ra sô f ruô f
không nh¦n duo c nu a, bô c Iô fình ca m qua nhIô u. Suy nghI mô f chu f fhì
bIô f ngay ba n fraI cu f hu ng, fro fha nh Ia nh nha f
vo I ch¦, fu ng nguo I dô u cuô n go I bo cu a cha y Iâ y nguo I ma ch¦ fhì mu f¦f
không bIô f dâu ma Iâ n.
Thông fhuo ng con fraI fhâ y fình ca m fuôn ra a o a o nhu fhô fhì co
haI Ioa I pha n u ng. Mô f sô nguo I fhì mô f ma f ra su c Io I du ng ba n ga I, mô f
ma f hô f su c câ n fhâ n, fra nh không Iu n qua sâu. Mô f sô nguo I kha c fhì so
ha I, so frong do co ca I bâ y bo n mô f nha f dao ca f du f, bo cha y ngay.
Truo c ma f bâ f ky nam gIo I na o, nu gIo I không duo c fo ra qua nôn
no ng. Cô pha I Ia m cho cha ng nghI ra ng ngoa I cha ng ra cô co n co ba n fraI
kha c. Con fraI fro I sInh fhich chInh phu c. Nô u nhu cô na y không co aI dô
anh fa ca nh franh fhì anh fa nhanh cho ng dI fìm cô kha c co nguo I dô
ca nh franh.
Trong fâm Iy ho c co quI Iuâ f fang gIa , fu c ca I gì ca ng không fhô co
duo c fhì dôm mong nga y muô n. Tình ca m kha c gIo I Ia I ca ng hon fhô .
Trong ca c noI du hi, ca c nu chIôu da I vIôn nga y nga y ngâ p frong nam gIo I
sao Ia I không fìm duo c mô f qua fIm chân fha nh yôu cô fa7 Ða I dô Ia duo c
mô f ca ch qua dô da ng fhì cu ng quôn dô da ng. Cho nôn không fhô hô ba n
fraI câ u fhì u ng ngay, vâ n pha I bIô f cu fuyô f du ng Iu c dô gIu mô f chu f
ca m gIa c fhâ n bi.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
95
Nô u nhu cha ng ru na ng ra ngoa I ô choI fhì nôn ba o ra ng râ f muô n
dI nhung da co ho n fruo c vo I nguo I kha c. Ca nh Ia m na y kich fhich hu ng
fhu cu a anh fa dô I vo I cô. Con fraI fhuo ng fhich fìm ba n ga I co nhIô u
nguo I ca nh franh. Nguo I ca nh franh ca ng nhIô u, anh fa ca ng fhich fhu .
ChIô m duo c mô f cô ga I nhu fhô , anh fa mo I ca m fhâ y ca ng vo vang. Con
ga I không aI dô m xIa, con fraI không fhâ y fhich fhu .
Ch¦ Tha ch Tru c ho I fôI: "Nhu vâ y không fhIôn cho con fraI coI fôI Ia
nguo I con ga I fu y fIô n hay sao7 TôI fha nh fhâ f no I: "Ch¦ cu Ia m nhu fhô'dI
rô I so ho I fôI sau”. Cha ng bao Iâu sau, Tha ch Tru c hIô u ro ha nh dô ng cu a
ch¦ fruo c dây fu a hô không kha c gì phuo ng hoa ng ga y
ca nh. Nhu ng ba n fraI fruo c kIa không quan fâm nay pha f hIô n ch¦ nhu
ma f frang gIu a vo ng fInh fu , dua nhau fo vo ân câ n Ia m do p Io ng ch¦. Ðâ y
gIo Tha ch Tru c cu ng pha f hIô n mình không yôu nguo I ba n fình cu , ch¦
fhân mâ f vo I nhIô u ba n fraI hon, ch¦ cu ng bIô f fu ba o vô nhu fhô na o dô
không da nh mâ f nguo I ch¦ yôu.
ÐIô n pha p Ia m cho nguo I fa khao kha f không pha I chI gIo I ha n
frong fình yôu ma fhôI.
1 Pha I fhuo ng no I "bâ n qua , không co fho I gIan" khIô n cho nguo I fa
nghI ba n Ia nguo I fha nh da f. Thu c fô , frong xa hô I nguo I du ng vo I fhu c
châ f do fhì ho fhuo ng no I không nhIô u Ia m.
Mô f sô nguo I khI ho I dô n fình hình gâ n dây, fhuo ng fra Io I không
suy nghI: "Ðâ n qua dI fhôI7 Tho I gIan hâ u nhu không du du ng!" va ra vo
fho a ma n.
Nô u dô I phuong no I: "ôI! Khô so qua nhI!" hay "Không hô gì, nguo I
co fa I nang fâ f vâ f va ", fâ f nhIôn ma f ho ra ng ro va gIa vo khIôm fô n no I:
“ O mô nh khô ma ", dâ u Iuo I oa n fha n, frong Io ng fra I Ia I nhu mo co . Ho
không quan fâm dô n cuô c sô ng phu c fa p, chI fhich ca câ m ma fhôI, muo n
do bIô u fh¦ fhân mang fro ng fra ch chu không pha I ko pha m phu vô du ng.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

96
Ioa I hình nguo I na y da sô muo n co bâ n b¦u dô frình dIô n nang Iu c
cu a ho , nâng cao fhân gIa cu a ho . Ia m nhu vâ y anh mo I khao kha f duo c
ga p mô f nguo I da I bâ n rô n.
2 . VIô f dâ y sô ghI cho p va nhâ f ky cu a anh rô I gIa vo vô y dô cho
nguo I kha c xom fhì co fhô khIô n cho dô I phuong na y ra ca m gIa c con
nguo I na y nang nô ghô. Ðo I vì frong con ma f nguo I do I, mô f con nguo I bâ n
rô n, gIao fIô p nhIô u quyô f không pha I Ia nguo I bâ f fa I, nhu vâ y fa o ra
duo c â n fuo ng muô n nguo I mong uo c.
3. Khoa fruong y dô fo Io n fuong IaI fô f do p cu a anh. Mô f nha van
vIô f mô f ba I dang ba o gIo I fhIô u fhIô u fho I mô f nguo I ba n. Nguo I ba n na y
Iu c fhIô u fho I co nhIô u mo uo c, fhuo ng no I vo I nguo I fa: "Sau na y fôI nhâ f
d¦nh Ia m ngh¦ vIôn quô c hô I" nhung cho dô n hôm nay anh fa vâ n chua
fhu c hIô n duo c gIâ c mo ngh¦ sI. Tuy vâ y, Iu c bâ y gIo fhì nhIô u dô ng su da
no I: "Anh cha ng na y co fâ m nhìn xa, Ia nhân vâ f da ng nô ” fhâ m chi công
fy da da nh gIa : "Co nguo I co chi khi nhu fhô Ia m vIô c frong công fy chu ng
fa Ia dIô u hIô m hoI" cho nôn anh fa nhanh cho ng fhang fIô n Iôn chu c
fruo ng pho ng, rô I cha ng bao Iâu sau Iôn chu c pho gIa m dô c công fy.
Co nhIô u phuong pha p khIô n cho nguo I kha c khâm phu c, mô f frong
nhu ng phuong pha p hu u hIô u nhâ f Ia Ia m cho nguo I fa ca m fhâ y anh co
fIô n dô pha f frIô n. Ðô bIô u fh¦ fIô m Iu c pha f frIô n fhì pha I co kha nang vo
mô f bu c franh fuoI do p, hu ng vI cu a fuong IaI, du cho ra ng bu c franh do
hoa n foa n không fhu c hIô n duo c nhung Ia I
vâ n fa o cho nguo I fa â n fuo ng râ f fô f. Vi du , anh co fhô no I vo I dô ng su ,
ba n bo : "Tuong IaI fôI muô n mô f mình du ng nôn co nghIô p va nhâ f d¦nh
fhu c hIô n kô hoa ch na y no I dI no I Ia I nhIô u Iâ n. Nhu vâ y ngay nhu ng
nguo I vô n không fIn Ia m cu ng bâ f gIa c no I: "XIn cho xom
fhuo ng anh fa, anh cha ng na y co fhô Ia m nôn mô f su nghIô p vI da I vo
oang.”
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
97
4. KhIô n cho ba n ga I oa m fhâ y anh co fuong IaI ru c ro , fhoo duô I
anh.
KhI anh muô n chInh phu c ba n ga I, anh co fhô no I vô fô I va vô fuong
IaI ma anh fuo ng fuo ng ra. Nô u ba n ga I vô n co ca m fình vo I anh ma Ia I
ngho nhu ng Io I fa n do c nhu fhô frong Io ng không fhô không fhâ m vuI,
cho ra ng mình da fìm duo c mô f nguo I ba n fraI Iy fuo ng fhâ m chi co n ra
su c gIu p do anh nhung IIô u anh co fhô fhu c hIô n y dô fa n do c do hay
không fhì kho no I.
Ðo I vì ca I không co duo c Ia ca I fô f nhâ f, cho nôn anh không nôn dô
da ng dô cho nguo I fa co duo c, pha I dô cho nguo I fa fho m kha f. Vi du anh
no I bây gIo không fIô n no I maI sau so ra ng ro nhu fhô na o, do cu ng Ia Ia m
cho nguo I fa fho m kha f.
Ia I no I vô fình yôu, cô ga p ba n fraI Iâ n dâ u co fhô không co su vIô c
gì qua fhân fhIô f dô n ga p nhau Iâ n fhu haI haI nguo I so u c chô không
duo c fình ca m xung dô ng, ngô I sa f bôn nhau fhì fhâ m: “Anh yôu om. Ðm
yôu anh". Ðô n Iâ n fhu ba haI bôn mo I fIô p xu c xa c fh¦f vo I nhau ôm nhau
hôn. Tuâ n fhu haI, haI bôn vIô f fhu fình ha ng nga y go I dIô n fhoa I cho
nhau fo fình fhuong nho . Vâ y fhì fIô f mu c fIô p fhoo haI bôn Ia m sao co
fhô dIô n xuâ f xuâ f sa c hon nu a, mô Iy hon nu a7
4. O Iðu lrong ru ng hou, co cu ng lhom
Co nhIô u phuong pha p muôn ma u muôn vo dô bIô u hIô n mình,
phuong pha p don gIa n nhâ f, dô mô hoa c nhân fâm nhâ f Ia fra frô n frong
gIo I fhuo ng Iuu, ho c fâ p fhoo ho . Mô f câu no I bình fhuo ng cu a fô ng fhô ng
Ia I fro fha nh co ng co cu u ma ng cho ky gIa . Nguo I phu c vu
fhuo ng IuI fo I khu vu c frIô u phu , nguo I kha c cu ng fuo ng Ia nha quyô n qui
không muô n phô fruong. Cu fhô co mô f sô bIô n pha p hu u hIô u sau dây:
1. Ðo ng vaI fro nguo I kha ch fhuo ng ra va o ca c dInh fhu cao câ p
khIô n dô I phuong fuo ng anh Ia nguo I fhuo ng Iuu.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

98
Thông fhuo ng nguo I fa cho ra ng, nhu ng nguo I fhuo ng ra va o dInh
fhu cao câ p va fhuo ng dI Ia I vo I gIo I fhuo ng Iuu nhâ f d¦nh Ia nhân vâ f
fhuo ng Iuu. Mô f sô vua Iu a Io I du ng fâm Iy na y ma o xung Ia nguo I
fhuo ng Iuu.
Pha n dIô m va kha ch sa n ha ng nhâ f Ia noI ca c vua Iu a muo n dô dIô n
fro Iu a da o. Truo c khI dIô n fro , bo n chu ng fhuo ng fìm hIô u fI mI kô f câ u,
fhIô f b¦, fhu c don... cu a pha n dIô m, kha ch sa n do . KhI chIôu da I dô I fuo ng
d¦nh Iu a bo n chu ng bIô u hIô n Ia quan kha ch quon cu a
nha ha ng. ChI câ n ky xa o bIô u dIô n cao mInh fhì nhu ng nguo I co fInh
fhâ n ca nh gIa c cao cu ng fhuo ng b¦ Iu a. Chu ng co fhô gIo I fhIô u vo I anh:
"Thu c don pha n dIô m na y râ f nô I fIô ng, mau I v¦ cu ng fuong dô I ho p khâ u
v¦ vo I nguo I sa nh dIô u.” KhI anh muô n dI vô sInh chu ng ba o cho anh bIô f
nha vô sInh o chô na o mô f ca ch chinh xa c.
Nhu vâ y duo c chu ng fIô p da I chu da o, fInh fhâ n ca nh gIa c cu a anh dâ n
dâ n buông Io ng, dâ n dâ n fu ng buo c fu ng buo c sa va o bâ y cu a chung.
Cu ng vâ y, khI anh mo I ba n ga I dô n pha n dIô m na o do du ng bu a, fo
ra vo quon bIô f ca c chIôu da I vIôn va ho I ho mô f ca ch fhân mâ f: "Co nhu
vâ y , cu a ha ng Ia m an mô f chu f nhu vâ y, ba n ga I cho ra ng anh Ia kha ch
quon cu a pha n dIô m .
Ro ra ng ky xa o Iu a na y co co so fâm Iy . KhI anh ba n vIô c Ia m an vo I
mô f dô I fuo ng không fIn fuo ng anh Ia m fhì Io I du ng Ioa I fâm Iy na y
fhuo ng da f dô n hIô u qua râ f fô f. Nô u nhu anh Iâ n dâ u fIôn mo I com
nguo I ba n ga I hâm mô da Iâu, cu ng du ng phuong pha p na y fhì ba n ga I dô
da ng buông Io ng ca nh gIa c, xom anh da ng fIn câ y, da ng nuong fu a va
chìm da m say sua frong a o fuo ng cuô c sô ng fuong IaI vo I anh.
Cho nôn anh chI câ n fìm hIô u chu da o nhu ng noI cao câ p ma anh so
dô n, buo c va o cu a nhu buo c va o nha mình vâ y fhì cu ng co fhô Ia m cho
nguo I fa ngô nhâ n anh Ia kha ch quon cu a pha n dIô m na y.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
99
2. IuI fo I mô f ca ch fu nhIôn gIu a ca c nha quyô n qui dô khIô n cho
nguo I fa ngô nhâ n anh Ia nguo I fhân fhô bâ f pha m.
Ha I Ðô NhI Iang fIôn sInh, pho gIa m dô c mô f fhuong xa Nhâ f Ða n
duo c công nhâ n Ia mô f nguo I fa I ho a I¦ch duyô f, dô ng fho I cu ng Ia mô f
vua Iu a chinh hIô u. Ðô fang gIa finh quyô n qui cu a mình, ông fa fhuo ng
xung hô mô f ca ch fhân mâ f vo I nhu ng da I nhân vâ f chinh fr¦ gIa ma ông
chua fu ng fIô p kIô n. Ong fhuo ng no I vo I nguo I fa: "Vu a rô I ÐIô n Trung
fIôn sInh go I dIô n fhoa I cho fôI..." hay Ia "TôI vu a du cuô c ho p ba o cu a
Phu c ÐIô n Cu Phu...".
Tu y fIô n xung hô fôn ca c da I nhân vâ f Ia mô f fuyô f chIôu nâng cao
fhân gIa cu a mình bo I vì ca ch xung hô nguo I kha c fhuo ng bIô u hIô n mu c
dô fhân mâ f va d¦a v¦ xa hô I cu a haI nguo I. Nô u nhu anh muô n muo n
danh finh fhu fuo ng ÐIô n Trung dô nâng cao fhân gIa cu a anh fhì go I
"fhu fuo ng ÐIô n Trung" hIô u qua không ba ng go I “ÐIô n Trung fIôn sInh",
go I "ÐIô n Trung fIôn sInh" hIô u qua không ba ng go I "ÐIô n Trung". No I
mô f ca ch kha c, ca ng fu y fIô n fhì ca ng nâng cao â n fuo ng vô mu c dô fhân
mâ f cu a anh vo I da I nhân vâ f do .
Thuâ f Iu a na y cung pha I xom xo f fình hình cu fhô ma d¦nh, hon nu a pha I
fuong dô I hIô u bIô f nguo I muo n danh, nô u không so Iô duôI ca o, khIô n cho
nguo I fa khInh.
3. No I ro hay ngâ m no I cho nguo I fa vô quan hô cu a anh vo I nhu ng
nguo I gIa u sang va fha I dô dô ng fình vô ho
Ro ra ng nô u chI du ng mô m mo p dô fu khoo fhì không ich gì. Nô u
nhu Io I no I cu a anh không kho p vo I ha nh vI va hình fuo ng cu a anh fhì chI
Ia m fro cuo I ma fhôI. CIa du , ha nh vI va hình fuo ng cu a anh không ko m
Ia m fhô fhì frong mô f sô fruo ng ho p fhich da ng no I dôI Io I fhich da ng aI
co fhô co hIô u qua . Quan fro ng Ia không duo c fru c fIô p no I mình quyô n
qui, co Iu c fhô hIô n gIa n fIô p mo mo a o a o fhì Ia I co hIô u qua .
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

100
Cu mô f vi du , frong khI no I chuyô n anh co fhô fa n duong mô f nguo I
fhich fIôu fIô n Ia nguo I bIô f huo ng fhu cuô c sô ng, nhu vâ y co nghIa anh
cu ng Ia nguo I nhu vâ y.
Nhân vIôn công fy no fhuo ng fhich da m Iuâ n ca c ba xa xI. Mô f
nguo I no I: "Cho ra ng fIô n gIô ng nhu a o fhuâ f ru f dây gIâ y frong vi ra
không bao gIo hô f dI nu a fhì fIô n cu a vo fôI cu ng không ch¦u o frong vi."
Mô f nguo I kha c no I: "Vo fôI fhu a nhâ n vo I fôI Ia ba fhich fIôu fIô n nhung
cho co no I ba xa xI, fìm mô f chu na o mo I mo ma no I.”
Iô I kô chuyô n cuo I na y co vo fô n fhuong nguo I nhung chu ng fa co
fhô gIa I fhich kha c. Ca c nhân vIôn na y dô u râ f yôu vo kIôu ha nh vô vo
mình, cho ra ng vo mình ma c do p hon vo nguo I kha c, hâ p dâ n hon nguo I
kha c. Ðo n ho chô gIô u finh xa xI cu a vo dô fo fình yôu va
kIôu ha nh dô I vo I vo , Iâ y do fhay cho khoo vo .
4. VInh quang cu a cu fô mâ y do I hay b¦a gIa pha , fu xung Ia do ng
do I danh môn huyô f fhô ng phu qui.
Mu a ha nam 1937, Khô ng fruo ng HI Ia m da I su da c mô nh foa n
quyô n dâ n dâ u mô f doa n da I bIô u sang Anh du Iô dang quang cu a hoa ng
dô Anh . Ðô cho hoa ng fô c nuo c Anh fro ng vo ng, Khô ng Tuo ng HI fu xung
Ia con cha u do ng dich cu a da I fha nh Khô ng Phu Tu . Ky fhu c frong gIa
pha ghI cho p I¦ch su do ng ho Khô ng frong 2000 nam dô o Khô ng mIô u fa I
Khu c Phu fInh Son Ðông không co chI na o Ia cu a Khô ng Tuo ng HI ca .
Ðuong fho I Khô ng Tuo ng HI da IôI ko o Khô ng Tuo ng Ðung, chu nhIô m
u y ban fhu y Io I Hoa ng Ha va Khô ng Ðu c Tha nh ba con cha u Khô ng Tu
mua gIa pha chI ho Khô ng na y, bô
sung Khô ng Tuo ng HI va o gIa pha do va chu a gIa pha ho Khô ng o huyô n
Tha I Cô c, dâ y Iôn dô n cuô I MInh dâ u Thanh, no I ra ng khI Iy Tu Tha nh
câ m dâ u nông dân nô I dâ y fhì mô f chI ho Khô ng cha y vô huyô n Tha I Cô c
fInh Son Ðông do Ia chI cu a Khô ng Tuo ng HI.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
101
Khô ng Tuo ng HI fu xung Ia nguo I fhôn ChI Phuo ng o khu c Phu fInh
Son Ðông. Khô ng Tuo ng HI bo ra 2000 nguyôn xây du ng gIa mIô u o fhôn
ChI Phuo ng nhu vâ y Khô ng Tuo ng HI da sa ng fa c ra gIa fhô ho Khô ng.
Ðô ng fho I dô chu ng mInh fhân phâ n ho Khô ng, frong khI no I chuyô n dIô n
fhuyô f Khô ng Tuo ng HI fhuo ng dâ n dôI
câu frong Iuâ n Ngu , Ma nh Tu . KhI Khô ng Tuo ng HI dâ n dâ u doa n da I
bIô u dô n Anh fhì fu xung Ia do I fhu 75 cu a "công fuo c Khô ng Khâu”.
Khô ng Tuo ng HI no I vo I mo I nguo I ra ng hoa ng dô nuo c Anh chIôu da I ông
Iong fro ng không pha I vì ông Ia da I su da c mô nh foa n quyô n cu a Trung
Quô c ma vì ông Ia con cha u "công fuo c Khô ng Khâu” fhuô c mô f do ng qui
fô c cô kinh frôn fhô gIo I.
5. A o gð m hhóng md c cho nguo i hu liê n
Mô f v¦ fIôn sInh no co mô f câu chuyô n râ f bình fhuo ng ma da ng
suy nghI. Mô f buô I chIô u mu a ha , fôI dô n mô f kha ch sa n fham mô f nguo I
ba n fu Hô ng Kông dô n. Kha ch sa n gâ n nha cho nôn fôI chI ma c mô f chIô c
a o so mI fhuo ng ra dI. Nguo I ga c cô ng kha ch sa n cha y fhoo fôI Iôn fhang
ma y ko o Ia I ho I fôI Ia aI, khIô n cho fôI râ f kho ch¦u. TôI không fhô không
xa ng gIo ng no I mâ y câu khIô n anh fa xâ u hô IuI ra. TôI no I vIô c na y vo I
nguo I ba n, ông fa cuo I no I: "Anh an ma c cu ng hoI don gIa n." Tu do vô sau,
mô I khI co dô n nhu ng noI công cô ng du bâ n mâ y fôI cu ng fhay dô I y phu c
chInh fô .
Ro ra ng xom nguo I ba ng a o Ia fhIô u gIa o du c song nguo I Ia I, không
chu y an ma c pha I chang Ia fhIô u fôn fro ng nguo I kha c . Cu ng nhu vâ y,
ha y no I vô dô frang su c. NhIô u phu nu du ng dô frang su c không pha I vì
Ia m da ng hay vì khoo cu a ma vì gIao fô xa hô I, vì fhô dIô n frong nhu ng
fruo ng ho p Iong fro ng. Mô f sô phu nu Ia vo nhu ng nguo I fhuo ng gIao fIô p,
fhuo ng xuyôn hô I ho p, Ia m công fa c Iô fân... dô u pha I du ng dô frang su c.
Mô f frong nhu ng phu nu do da vIô f: "Ky fhu c fôI không muô n doo nhIô u
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

102
dô frang su c, nga y fhuo ng dI dâu fôI không mang dô frang su c. Nhung
khI fhoo chô ng dI du ca c cuô c hô I Io n quan fro ng fôI không fhô không
mang dô frang su c Trong nhu ng fruo ng ho p Iong fro ng nhu fhô , không
mang dô frang su c fhì không ra fhô fhô ng gì. Chu ng fôI Ia I co nhu ng hoa f
dô ng nhu fhô , fôI không fhô không mua nhIô u dô frang su c."
Ky fhu c dô frang su c gIu p sa ng fa o ra mô f hình fuo ng fô f do p. Ðo Ia
vIô c bình fhuo ng. Co mâ y bIô n pha p sau dây:
1. Mua ca c dô du ng ha o hoa.
ChI câ n ba n không co vo ha fIô n fhì không aI no I ba n ha fIô n. Nôn
mua mô f sô dô không bao gIo ha gIa nhu mô f mIô ng ngo c cha ng ha n, du
ra ng mua ha ng nga n dô ng nhung du ng rô I vâ n co fhô ba n Ia I, co khI co n
co Ia I. Ðo mâ y va n ra mua mô f chIô c dô ng hô nô I fIô ng cu ng co fhô sau
na y ba n duo c cao gIa hon.
Ða fu ng co mô f nguo I ba n phuong Tây mô I nam fhay xo mô f Iâ n
khIô n mo I nguo I râ f hâm mô . Ði quyô f Ia anh fa mua xo da du ng rô I
nhung co n co fhô ba n Ia I. Mô I nam ba n chIô c cu mua chIô c mo I, nguo I fa
fuo ng nhu anh fa gIa u co Ia m.
Trong sô nhu ng phu nu fhuo ng du ng dô frang su c co mô f sô ba
mang dô frang su c dô fo ra cao sang hon nguo I, Ia m nhu mình Ia phuo ng
gIu a da n ga . Mu c dich khoo gIa u sang cu a nhu ng nguo I na y Ia mu c dich
chinh khI ho du ng dô frang su c.
2. Mô f cu ng co fhô gây cho nguo I fa ca m gIa c “ a c” .
Nhu ng mInh fInh ma n ba c an ma c frang su c không gì không II ky vì
ho muô n dô Ia I â n fuo ng ma nh frong quâ n chu ng, fhu hu f nhIô u nguo I ca
fu ng ho hon nu a. Thoo vo I frâ n cuô ng phong su ng ba I ngâ u fuo ng na y
không if phu nu nhuô m fo c va ng, ba ch kIm, fra ng; nam gIo I fhì dô fo c
da I, ma c va y da I; nu gIo I fhì ca f fo c nga n, ma c âu phu c fha f ca va f. Nam
không ra nam, nu không ra nu , gIa không ra gIa , fro không ra fro , Ioa n x¦
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
103
xa ngâ u, ky hình d¦ da ng, fu a hô do Ia fro ng dIô m cu a fra o Iuu na y. Cha y
fhoo fra o Iuu na y không fô n nhIô u fIô n Ia m, râ f fhich ho p cho fhanh rôn.
Tu c ngu co câu: "Nguo I do p vì Iu a, Iu a fô f vì phân". Nô u ba n an ma c
không chInh fô không kha c gì khIô n nguo I fa khInh ba n. Pha I bIô f du ng
gIu a da m dông ko fruo c nguo I sau mô f mình do ma f, không dô ng na o
nghI mô f chu f vô frang phu c Ia không duo c.
Ngoa I ra câ n ghI nho : Ðu ba n xuâ f sa c dô n dâu fhì fruo c công
chu ng cu ng không duo c no I xâ u "mô f", bo I vì ca I fho I fhuo ng Ia ba n fhân
cu a da I chu ng kô ca ba n. Ða n ma ng chu I "mô f" fu c ma ng chu I ho , fuyô f
nhIôn không fhô gây â n fuo ng fô f. Mo I nguo I so no I: "Anh na y co gì ghô
go m dâu, gIô ng nhu anh hô , ông an ma y, 'buô n cuo I qua !" Io ng ba n pha I
sa ng suô f ma mIô ng ba n pha I fhoo da I chu ng. Phâ n nô fhô fu c, không
fhu a nhâ n xa hô I hIô n fhu c xom nguo I ba ng y phu c fhì ba n so chô f duô I
frong nuo c bo f quâ n chu ng.
6. Tiê n hhóng Ju , phð m chð l Ju
Trong xa hô I không pha I chI va ng ba c dâ y nguo I mo I duo c da nh gIa
Ia fô f. Ða I da sô nhân dân dô u vi Io p ko p, co va sung ma f cu ng không fhô
fro fha nh nguo I bo o va cu ng co nguo I không fhich Ia m ra vo fro c phu , cho
nôn câ n can cu da c dIô m cu a mình ma fìm ra mô f kIô u ca ch rIông cho
mình fhì chua cha c nguo I fa da m xom fhuo ng. Co nhu ng nguo I kIô u
"chân nhân không Iô fuo ng", "â n sI gIu a cho .”
Phuong pha p không fô n fIô n na y co mâ y ca ch.
1 Ða o vô da c sa c rIông cu a mình.
Co mô f nha Ia ng gIô ng hon 10 nam fruo c fu quô ra fha nh fh¦, chô ng
Ia m công nhân vô sInh, b¦ dân fha nh fh¦ gô c khInh fhuo ng. Mâ y nam gâ n
dây con ca I da Iâ p gIa dình ra o rIông, haI vo chô ng ra n ba nh ra n ba n.
Ðâ n dâ n khâ m kha , fIô n ba c ru ng rInh, ho bo n xây du ng mo rô ng nha
cu a khang frang. Nhung ho không sa m fu fuo ng dang Ia "mô f” vo I gIa
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

104
mâ y nga n fô ma mo I fho mô c o quô ra Ia m mô f bô fra ng ky cha m kha c fu
IInh fhoo Iô I cô ma do p. Vo fhì fhôu a o gô I, fhôu khan ba n, fhôu ro m cu a
fhoo mâ u fruyô n fhô ng. HaI ông ba Ia I finh fình frâ m fInh, an no I du ng
da n. Xung quanh không fhô không hâm mô do I sô ng van ho a cu a ho .
2. Mô I nguo I mô f bâ c fhang xa hô I.
Nguo I xua bình phâ m sa ng fa c van ho c fhuo ng no I: "KIm ngo c ma n
duo ng bâ f fh¦ phu qui khi fuo ng" |Va ng ba c dâ y nha không pha I Ia gIâ u
sang) . Ðo Ia no I ha nh vI cu a gIa dình quyô f d¦nh gIa dình do du ng frôn
bâ c fhang xa hô I na o.
TôI cu ng mô f nguo I ba n co chu f vIô c dô n mô f gIa dình no . Ðuo c va o
nha frang fri ru c ro hoa ma f fhì Ia I ngho nguo I cha dang ma ng mo fu c
fIu, ba f con fâ p pIano frôn chIô c da n nhâ p khâ u da f fIô n. Nu chu nhân
ma f ma y ra ng ro ra do n chu ng fôI dI frôn dô m nhung, dâ u
fIôn yôu câ u chu ng fôI bo gIa y ra dI do p Iô va o nha . Thâ f ra mô f gIa dình
gIa u co nhu fhô na o dI nu a ma không co phong ca ch gIa dình fhuo ng Iuu
fhì chI Ia gIa dình con buôn ma fhôI.
CIa dình muô n Iôn bâ c fhang xa hô I cao, cuô c sô ng muô n dI Iôn câ n
pha I Ia m cho nguo I fa fhâ y mô f chu f không khi â m cu ng fao nha , fâ n
huo ng không bao gIo hô f. Nhu ng gIa dình gIa u co ma fôI fhâ y o phuong
ba c fhì
nha duo I frang fri foa n fhIô f b¦ âm fhanh va a nh sa ng hIô n da I nhung Ia I
foa n phong ca nh CIang Nam. Nguo I ngho o fhì fu ca f gIâ y fhoo mâ u hoa
cô fruyô n frang fri nhu nhu ng gIa dình o nha ha ng. Ðu nguo I fa ngho o
gIa u, co bâ f ky van ba ng ho c vâ n gì, gIa dình cu a ho dô u fhô hIô n su ha m
duo ng dô c da o cu a ho . Phong ca ch dô c da o cu a ho cho nguo I fa co ca m
gIa c vô fhang bâ c xa hô I cao.
3. Quan fâm nhu ng sa ch ba o mo I nhâ f.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
105
Ta m nam fruo c fôI mua duo c bô sa ch bosf soIIor Tha I Can Ða m.
Ða n fôI fhâ y bô sa ch, ca fu ng fôI dI dâ u fho I da I. Nhu vâ y, nô u nhu anh
fhich nhu ng sa ch bosf soIIor, nhu ng ngôn ngu dang fh¦nh ha nh, nhu ng
fho I frang mo I nhâ f fhì nguo I fa so gIo ngo n fay ca I fruo c ma f anh.
4. Ia m nguo I nhIô f fâm.
Con nguo I không fhô fra nh kho I fhâ f ba I. KhI fhâ f ba I nô u co fhô
ba f fay nguo I chIô n fha ng, chu c mu ng ho mô f ca ch nhIô f fình va fha nh
fhâ f fhì nguo I fa so ca m dô ng fâm Io ng rô ng mo cu a nguo I fhâ f ba I.
KhI do so suâ f ma fô n ha I nguo I kha c fhì anh pha I xIn Iô I nguo I fa.
Nô u xIn Iô I qua mô f chu f, dom 3 phâ n saI no I fha nh 5 phâ n saI fhì không
nhu ng da ho a gIa I duo c can qua ma Ia I co . hIô u qua va ng ngo c, khIô n cho
nguo I kha c ca m nhâ n sâu sa c fha nh y cu a anh, cho ra ng anh Ia con nguo I
da ng nô .
Nô u anh quan fâm nguo I gIa yô u nguo I fa n fâ f o xung quanh, gIu p
do an u I ho fhì nguo I fa cho anh Ia nguo I Iuong fhIô n.
5. Phong dô fhich ho p, cu chI da c fhô .
Nô u nhu muô n chu ng fo phong ca ch bâ f pha m, fhong dong fu fa I
cu a anh fhì anh nôn Ia m cho duo c:
ÐIô u bô du ng da n, cu chI châ m ra I, dô ng fa c nghIôm frang, vu ng
va ng nhu nu I Tha I Son. khI no I vo I dô I phuong vô mô f su vIô c quan fro ng
cu ng nhu khI fra Io I dô I phuong, ma f không IIô c ngang IIô c do c, nhìn
fha ng va o ma f dô I phuong fhì không nhu ng fang cuo ng su c fhuyô f phu c
cu a Io I no I ma co n dô Ia I cho nguo I fa â n fuo ng fra n frô su c ma nh, ha nh
dô ng quang mInh Iô I Ia c.
Nô u mô f nguo I co phong dô buo c chân khoan fhaI khIô n cho nguo I
fa khâm phu c vuI Io ng fhì co n hon ca va ng ba c dâ y nguo I, sa n sInh hIô u
qua gIao fô do p do Ia m Iu mo ca I xâ u. Co mô f sô nguo I co bô ma f gIô ng
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

106
nhu ngôI nha Ia m do dang, chI co pho ng fruo c ru c ro co n da ng sau gIô ng
nhu chIô c Iô u v¦f.
ÐIô u hIô n ba n fhân fuy không ru c ro nhung Ia I bô n vu ng fhì nguo I
fInh do I IIô c ma f nhìn fhâ y ngay. Cho nôn no I vô bIô u hIô n ba n fhân ma
không no I vô phâ m châ f, phong dô fhì Ia m ha I anh.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
107
Kê 9: Kê chu u lhe n
Ia m fhô'na o dô khIô n cho nguo I kha c không xâ u hô 7
Nguo I fa ma c a o quâ n fruo c Ia dô chô ng Ia I ro f muo f Ia nh Io o, fhu
dô n dô Ia m do p, fhu ba Ia dô chu a fho n. Ia m nguo I aI cu ng bIô f fho n khI
fu fình â n na c b¦ phanh phuI cho nôn gIo I chu a fho n Ia không fhô fhIô u. .
Nguo I fa không no I vIô c xâ u frong nha dô nguo I ngoa I bIô f. VIô c
rIông kho no I cu a mình không aI muô n phô ba y dô fro fha nh chuyô n fIô u
Iâm cho fhIôn ha . Nhung không Ia m fhì nguo I fa mo I không bIô f. Thuâ f
chu a fho n yôu câ u pha I gIu bi mâ f fuyô f dô I, fhu dô n Ia sau khI vIô c xâ u
da bô c Iô ra a nh sa ng fhì khIô n cho hâ u qua nho bo f dI.
Nguo I kha c b¦ xâ u hô fhì cho co buông Io I khoa I chi, nô u không so
kô f mô I oa n cu u va b¦ mo I nguo I fâ y chay. Nô u co fhô chu dô ng ho a gIa I
cho nguo I fa, chu a fho n cho nguo I fa fhì co fhô fhoo da chIô m duo c Io ng
nguo I.
VIô c do I khôn Iuo ng, vIô c bi mâ f rIông fu không pha I không fhô b¦
fIô f Iô . Mô I nguo I dô u co fhô b¦ xâ u hô mô f nga y na o do . Truo c fIôn pha I
gIu bình fInh, không duo c bô I rô I hoang mang khIô n cho fho n ca ng fhôm
fho n, dâ p vo chaI dâ u fra n ra kha p nha . Thu dô n pha I ho c duo c ca ch
fhuâ n fay dua dao chu không chu a fho n mô f ca ch sô ng suo ng, Iô IIô u.
Thu ba, co fhô du ng bIô n pha p "vua quay Ia I no I vo I fa hu u” phân fa n su
chu y cu a mo I nguo I, fra nh mu I nho n. Muôn va n không duo c dô cho nguo I
fa na m duo c da ng chuôI, IôI ra nhu ng dIô u xâ u hô co n Io n hon nu a khIô n
cho anh fhân ba I danh hô f.
1 . Khóng nên rì lhe n nho mu hhóng chu u
ThIô p Va ng fô son fhì aI aI cu ng fhich, co n dIô u xâ u hô fhì không aI
muô n nguo I kha c IôI ra. Nô u frong gIao fô , chu y chu a fho n, cho fho n, cho
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

108
gIâ u nhu ng dIô u rIông fu cho nguo I fa fhì nguo I fa ca m kich anh vô fâ n.
KhI co co hô I so dô n da p fh¦nh fình cu a anh. Anh Mô công fa c frong bô
phâ n fhIô f kô . Sau khI fô f nghIô p da I ho c Iâ p fu c da f duo c danh hIô u kIô n
fru c su câ p 1 , Ia mô f fhanh nIô n co fa I, fhân fhô cao Io n, no I nang ha I
huo c, dô yôu cho nôn duo c ca c ba n ga I yôu fhich. Anh cu ng không cho
gIâ u dIô u do ma Ia I fhuo ng da c y huônh hoang fruo c da m dông. Thu c Ia
mô f câ u con fraI da ng cha n.
Mô f nga y no , anh Mô cu ng haI v¦ fhuo ng câ p dô n co quan mô f
kha ch ha ng dang u y fha c fhIô f kô nha . Ðô I phuong, ngoa I mô f gIa m dô c
phu fra ch ra co n co haI v¦ bô fruo ng fham du cuô c ho p. Hôm nay Ia cuô c
ga p ma f dâ u fIôn dô fham do kha ch ha ng. HaI bôn du ng frong pho ng
kha m frao dô I danh fhIô p cho nhau. Ðâ y gIo fu frong vi
du ng danh fhIô p cu a anh Mô roI ra mô f vâ f. Anh Mô Iâ f dâ f nhìn xom va
mo I nguo I cu ng nhìn fhoo. Ðô ng nhIôn anh Mô kôu Iôn mô f fIô ng râ f bô I
rô I, nhu ng nguo I kha c cu ng nin fho Ia ng nguo I. Vâ f ro I frôn ba n Ia mô f
bao cao su fra nh fhaI. Anh Mô vô I va ng hô I ha nha f Iôn, run câ m câ p Io n
nhìn ma f gIa m dô c. CIa m dô c cuo I no I: "Ha ha,
không nhìn fhâ y, không nhìn fhâ y", sau do cuô c hô I da m fIô n ha nh frong
fIô ng cuo I va fhân fhIô n.
Io I no I fâ m pha o cu a gIa m dô c cha c cha n không aI fIn Ia fhu c
nhung Ia I co fa c du ng râ f fô f. Ðô chIô u cô danh du va fhô dIô n nguo I
kha c, no I dô I, no I fâ m pha o fhì co gì Ia fô I Iô I7 Không co ha I cho aI ca 7
Trong hoa n ca nh nhâ f d¦nh, co nguo I vì fra nh xu c pha m dIô u hu y
ky cu a nguo I kha c, dô pho ng dâ n dô n phIô n foa I khIô n cho dôI bôn không
vuI Io ng, co khI không fhô , không muô n, không fIô n no I fha ng ra vIô c gì
do fhì pha I du ng mô f su vIô c kha c fhay fhô hay ho a gIa I, bIô n hung fha nh
ca f, frIô n khaI gIao fô da f dô n mu c dich.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
109
Trong mô f buô I chIôu da I do so suâ f, mô f nguo I phu c vu da dua Iôn
mô f dIa fhu c an fh¦f Io n cho mô f ông ba n IsIam gIa o khIô n cho ba n fIô c
ngo nga ng, kho ch¦u. Thâ y fhô , fhu fuo ng Chu ân IaI no I du a fo: "Ðây Ia
v¦f, chu ng fa dô u Ia v¦f ca ". Nho fhay dô I danh fu ma da ho a gIa I duo c cu c
dIô n do nguo I phu c vu gây ra. Trong fình fhô mo I nguo I dô u bIô f ro cu c
dIô n kho ch¦u do nguo I phu c vu so suâ f nhung duong nhIôn không nôn
ba n Iuâ n vô so suâ f do , câ n pha I ho a gIa I nhanh cho ng cho nôn fhu fuo ng
Chu ân IaI mo I "chI Io n no I v¦f" qua Ia nguo I co fri.
Xom ra chu a fho n co Iu c không pha I Ia vIô c xâ u. Ca p pha I fình fhô
kho ch¦u nôn ra su c du ng câu chuyô n vo I nô I dung da nh Ia c huo ng chu y
cu a mo I nguo I, không nôn ba m va o vIô c da xa y ra khIô n cho ca ng bô fa c.
Trong gIao fô , không aI co fhô du finh duo c fâ f ca . Vi
du nhu anh không ngo dô I phuong Ia nguo I co hIô m khich vo I anh hay Ia
ba n cu a ko ca nh franh vo I anh. Cu ng co fhô anh không finh duo c dô I
phuong không fhich an mo n an Tu Xuyôn; cu ng co fhô bô ng nhIôn anh
no I saI mô f câu v.v... Nhu ng dIô u do dô u khIô n nguo I fa ngo nga ng kho
ch¦u. Iu c do fhì fình fhô ma anh du finh da fhay dô I, nhâ f fho I không fhô
không co kô mo I. Trong fruo ng ho p na y râ f câ n chu a fho n. Nang Iu c chu a
fho n cu a mô f nguo I duong nhIôn Iâ y kInh nghIô m sô ng Ia m co so , vâ n
du ng va o fhu c fô nhIô u Iâ n fro nôn Ia o Iuyô n fhông mInh. Ðô ng fho I,
nang Iu c u ng bIô n cu ng pha n a nh finh nhanh fri va ha m duo ng cu a con
nguo I . ChI co nhu ng nguo I công Iu c xu fhô fhâm hâ u mo I co fhô bIô n
nguy fha nh an frong nhu ng fruo ng
ho p pha f sInh bIô n ho a bâ f fhuo ng, khIô n cho mình fhoa f kho I ca nh kho
ch¦u va da f duo c hIô u qua fô f frong gIao fô .
Muô n chu a fho n pha I Ia m duo c nhu ng dIô u sau dây:
1 Ðâ f kô xuâ f hIô n fình huô ng gì dô u pha I gIu bình fInh cao dô
khIô n cho ma f không bIô n sa c. Nhu frong mô f Iâ n gIao d¦ch fhuong ma I,
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

110
dô I phuong bô ng nhIôn no I anh ra gIa cho mô f công fy fhâ p hon cho ho ,
nhu vâ y qua ba f na f ho . Thông fIn fhuong ma I b¦ fIô f Iô nhu fhô Ia m cho
ca c ca n bô fhuong ma I râ f mâ f fhô dIô n. Nô u nhu ho không bình fInh,
qua u cang fha ng hay kich dô ng, râ f co kha nang không u ng pho nô I cu c
dIô n na y. Thu a nhâ n su fhu c na y hay Ia phâ n nô franh Iuâ n, IIô u ma ng
phu nhâ n so co fhô dâ n dô n gIao d¦ch fan vo .
Nhung nô u anh râ f bình fInh fhì co fhô nhanh cho ng fìm ra Iô I
fhoa f, vi du nhu gIa ca fhâ p vì không ba o da m dô I Ia I va ba o frì su a chu a,
hay Ia co chI fIô f na o do chua du ng nguyôn IIô u mo I, ky fhuâ f mo I, hay Ia
do hình fhu c fhanh foa n, fho I ha n gIao ha ng, ba o hIô m châ f Iuo ng v v...
kha c vo I Iô ha ng dang fhuong fha o. Ðâ f cu fhô na o
anh cu ng pha I fìm ra Iy do fhich ho p dô cu u va n fình fhô , fìm ra phuong
pha p ba o vô fhô dIô n cu a mình.
2. Ðâ f cu fình huô ng na o cu ng co fhô ho a gIa I mâu fhuâ n hay gIa m
khInh mâ u fhuâ n fình ra Iô I fhoa f cho dôI bôn, khIô n cho không khi cang
fha ng chuyô n sang ho a d¦u, fu quâ n ba ch chuyô n sang fu nhIôn. NhIô u
Iu c gIa I vây cho nguo I kha c co n quan fro ng hon cho cha n cho ba n fhân,
mô f ma f bIô u fh¦ fhông ca m va fôn fro ng dô I phuong, ma f kha c gIa nh
mô f ma nh dâ f sau na y cho ba n fhân.
3. Ho c fâ p fô f ca ch chuyô n d¦ch câu chuyô n va phân fa n su chu y
cu a nguo I kha c. No I saI hay Ia m saI vIô c gì do fhì ngoa I vIô c nhanh cho ng
nhâ n saI ra co n pha I chuyô n d¦ch câu chuyô n mô f ca ch kho o Io o, huo ng
su chu y cu a nguo I fa sang mô f phuong dIô n kha c. Vi du nhu du ng
phuong fhu c ha I huo c hay kô chuyô n fIô u Iâm dô chuyô n d¦ch mu c fIôu,
dom vIô c nguo I bIô n fha nh vIô c va f, dom câu chuyô n khIô n nguo I fa cang
fha ng bIô n fha nh chuyô n cuo I, v.v. . .
2. Lu m suo hhóng bj Io i no i u c Jó c Iu m ló n lhuong
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
111
HaI ba c sI ngoa I khoa frong khI mô ga p pha I vâ n dô nan gIa I bo n
ngu ng mô , mô f hô sI cao câ p ba o: "Sao không cu fhu mô f Iâ n xom sao ".
Mô f v¦ ba c sI ngoa I khoa chu a fho n bo n no I: "Ðo I vì chu ng fôI nho fuâ n Iô
fruo c ch¦ quôn ghI bô nh a n cho mô f bô nh nhân”. Cô hô sI fho n do ma f
không no I nôn Io I.
Co mô f ông chô ng sau khI an com o nha ha ng muô n fo ra ha o pho ng
bo n "boa" 20 dô Ia, vo bo n fhu Ia I sô fIô n do va no I Io n: "Phu c vu không
fô f Ia m, không da ng “boa" sô fIô n â y ông chô ng chI co n ca ch nhanh cho ng
ra kho I nha ha ng.
Trong cuô c sô ng fhuo ng ga p ha ng nguo I ngang fra I nhu fhô na y. Ho
fhuo ng Ia ba n, dô ng su hay vo cu a anh, o noI công cô ng fhuo ng ba vaI
anh ba o vo I mo I nguo I anh da fu ng co saI Iâ m na y fhâ f sa ch no , hay dua
ra fu IIô u “fham an" cu a anh, khIô n cho anh nhu c nhô I. Nô u anh nô I gIâ n
fhì ho so no I "bâ f qua du a mô f chu f ma fhôI", Ia I co n no I anh nha y ca m
qua , không co fInh fhâ n ha I huo c.
Ca p pha I nhu ng fruo ng ho p bâ f ngo nhu vâ y, co haI ca ch xu Iy kha c
nhau.
Mô f ca ch Ia pha n kha ng fIôu cu c, ngâ m mIô ng ch¦u xâ u hô hoa c Ia
nô I gIâ n Io n fIô ng pha n kha ng. Ca ch na y Ia m fô n ha I hình fuo ng fô f do p
cu a anh dô I vo I công chu ng. Ca ch fhu haI Ia u ng pho fich cu c, Io I du ng
fhông fIn cuô c gIao fô bâ f Io I na y cho mô f frâ n gIao fô co ich kha c, không
nhu ng chô ng Ia I da kich no mô f ca ch hu u hIô u ma co n duo c nguo I fa fôn
fro ng va hoan nghônh hon. Chuyôn gIa xa hô I ho c cu a da I ho c Hoa Th¦nh
Ðô n Ia Ðdvard Craff da nghIôn cu u hon 20 fruo ng ho p quâ n ba ch frong
gIao fô . ông no I b¦ Ia m nhu c công khaI duong nhIôn Ia vIô c không vuI va
cu ng không pha I Ia chuyô n vu n va f co fhô nhâ n nh¦n duo c. KhI b¦ Ia m
nhu c fô n fhuong fình ca m, da I da sô nguo I fa fhuo ng nô I gIâ n, no I Ia p
ba p, ma f do bu ng. Nhung anh nôn cho n mô f gIa I pha p kha c: gIu vu ng Iy
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

112
fri, khô ng chô fình fhô . Không câ n pha I phIô n na o Iâu ma pha I suy nghI
vì sao nguo I do Ia I vô Iô nhu fhô . Co mô f sô nguo I cô y khIô n cho anh ca m
fhâ y quâ n ba ch bo I vì frong Io ng ho ca m fhâ y anh cu ng bIô f dIô u gì cu a
ho , hay Ia dô ba o fhu vIô c gì anh da Ia m bâ f Io I cho ho . Mô f sô nguo I Ia ko
fhich frôu cho c buô f mIô ng no I ra chu không cô y Ia m nhu c anh.
Co n nha fâm Iy ho c ÐoIIo SkIIac fhì cho ra ng, nôn suy doa n xom co
dIô u gì bi â n không bô c Iô vo I Ioa I nguo I â y da khIô n ho ha nh dô ng nhu
fhô , fhu c fô do Ia dô u không fhô nhâ n d¦nh chinh xa c. Râ f co fhô nguo I fa
nghI ra ng anh không b¦ fô n fhuong vì dIô u do . KhI anh frì frich ha nh
dô ng vô Iô cu a ho fhì nhu ng nguo I an vu ng vô ma không co a c y na y Iâ p
fu c xIn Iô I anh.
Ðuong nhIôn, nôn u ng pho fình huô ng quâ n ba ch na y nhu fhô na o
fhì câ n xo f fình hình cu fhô . Nô u nhu ông chu hay fhuo ng ca m cu a anh
chI frich anh fruo c ma f ca c dô ng su , va hon nu a co fhô Iâ n sau Ia I Ia m
nhu fhô fhì anh co fhô du ng câu sau dây dô u ng pho mô f ca ch bình fInh
va fu fIn dô ba o vô Io ng fu fro ng cu a anh "Pha I chang chu ng fa co fhô
frao dô I rIông vo I nhau vâ n dô na y.
Cu ng vâ y, nô u b¦ vo hay ba n Ia m fô n fhuong nhu fhô , anh pha n
kich không ba ng bình fInh no I cho ho ro Ia ho da Ia m fô n fhuong anh7
Nô u ho fIô p fu c Ia m cho anh quâ n ba ch, anh pha I fIô n Iôn no I vo I ho Ia
anh sa p không co n fIn fuo ng ho nu a. Nang Iu c u ng pho na y bIô u fh¦ dâ y
du Io ng fu fro ng Ia nh ma nh, fInh fa o va nang Iu c fu khô ng chô fình ca m
cu a anh, khIô n cho dô I phuong fu nhìn Ia I ba n fhân ma fhâ y xâ u hô , fu
pha n fInh Io I no I va vIô c Ia m cu a ho .
KhI co sô nguo I cô fình Ia m nhu c anh Iâ n fhu haI khIô n cho anh
quâ n ba ch fhì anh nôn du ng bIô n pha p nghIôm kha c hon. Co Iu c anh nôn
ngan ca n ho ngay fa I chô , no I vo I ho : "Xon ra anh co y Ia m kho dô fôI, co
fhô no I cho bIô f Ia vì Iy do gì không7" Ca ch u ng pho na y bIô u hIô n anh
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
113
không mâ f Iy fri, Ia nguo I co ha m duo ng fô f khIô n cho nguo I xung quanh
fôn fro ng, dô I phuong pha I fhu a nhâ n va fhay dô I fâm y không Ia nh
ma nh cu a ho , ca I fhIô n va gIa fang quan hô haI bôn. Ðâ f Iuâ n anh du ng
fha I dô na o, quan fro ng nhâ f Ia không duo c nô I gIâ n. Nô I gIâ n chI khIô n
cho ko khIôu khich chIô m fhuo ng phong
va so dâ n dô n fha I dô fhu d¦ch sâu sa c hon.
J. Ngu xuó ng ró i lhu u lhê bð l Jð y
Ngu ngôn Ðdop co câu chuyô n ông ho I chu a fho n. Co mô f ông ho I
dô I fo c nguo I kha c cuo I ngu a ra dI. CIo fhô I bay bô fo c gIa , nhu ng nguo I
xung quanh bâ f gIa c cuo I vang. Ong ho I du ng ngu a Ia I, no I: "Ðô fo c na y
vô n không pha I cu a fôI, bay dI fhì co dIô u gì ky qua I dâu Cha ng pha I no
da fu ng ro I bo chu nhân sInh ra no dâ y u7”
Tô ng fhô ng IIncoIn cu ng co câu chuyô n fuong fu . Trong Iâ n franh
cu ngh¦ vIô n b¦ fhâ f ba I, co nguo I ho I ca m gIa nhu fhô na o IIncoIn kô mô f
câu chuyô n khI ông dI vâ n dô ng franh cu buo c pha I chô bu n frôn duo ng dI
fruo f chân xô nguo I kha c vang ra ngoa I duo ng, ông fu ba o mình: “ Ðây Ia
fruo f chu khôngpha I nga ".
Co nguo I ho I ông Ia m fô ng fhô ng nuo c My da I cuo ng quô c co ca m
gIa c gì7 IIncoIn ba o ông nghI dô n câu chuyô n mô f fô I pha m. Co mô f fôn
fô I pha m no fu fru ng pha f ba ng ca ch ba o nguo I Ia ng gIô ng cuo I Iôn nguo I
ha n dô n ngoa I fha nh dI xo ho a. Ha n ho I nguo I Ia ng gIô ng co ca m gIa c gì7
NguoI Ia ng gIô ng no I nô u do không pha I Ia mô f Ioa I vInh du fhì fha ra ng
dI bô .
IIncoIn no I: "TôI qua da hô nhIô u câu chuyô n, frong kInh nghIô m
fich Iu y Iâu nga y cu a fôI, fôI pha f hIô n nguo I fa fhuo ng du ng ha I huo c
Ia m phuong fIô n dIô n da f fhì dô da ng co a nh huo ng fô f".
Sau khI IIncoIn qua do I, quyô n sa ch Chuyô n cuo I cu a cu Abraham
ba n cha y nhu fôm fuoI. IIncoIn kô chuyô n cuo I không pha I dô cuo I. Nguo I
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

114
fa no I, chuyô n cuo I cu a fô ng fhô ng IIncoIn co n gIô ng nhu chuyô n ngu
ngôn dâ y a p fri fuô va y nghIa gIa o du c.
Nhanh fri va ha I huo c chIô m d¦a v¦ fro ng yô u frong vIô c chu a fho n,
bo I vì bIô f fhu a fhô , co vIô c xâ u hô nhu khI co nguo I vâ p nga Ia I ba o duo I
dâ f chô na y co ba fram Ia ng ba c dô chu a fho n. Mo I nguo I bo n nghI dô n ba
fram Ia ng ba c. Co n nô u khI sa va o fình fhô xâ u hô ma gIa I fhich Iung
fung fhì chI ca ng Ia m xâ u hô fhôm ma fhôI.
Nhanh fri va ha I huo c không Ia m cho nguo I fa a c ca m ma ca cuo I bo
qua su vIô c.
Mô f nha van vIô f mô f cuô n fIô u fhuyô f, sa ch duo c hoan nghônh. Co
mô f nha van kha c na y sInh Io ng dô ky ba o vo I ba ra ng: "TôI râ f fhich fIô u
fhuyô f cu a ba . Không bIô f aI vIô f hô ba quyô n fIô u fhuyô f na y 7 Nu van sI
da p: "Râ f vuI mu ng bIô f ông fhich fa c phâ m không ra gì na y, không bIô f
aI do c cho ông ngho vâ y 7" Ðô I phuong châm bIô m ba không bIô f vIô f, ba
pha n kich ba ng ca ch no I dô I phuong không bIô f do c. Ðâ y fhâ f Ia ngoa I
fình Iy , ma Ia I co fình Iy , chô dIô u ma fhôI, cuo I rô I bo qua. Ngoa I ra ma f
Ia nh nhu fIô n khI nguo I fa gây kho ch¦u cho anh cu ng Ia mô f Ioa I nhanh
fri cao câ p, cao sIôu va n fruo ng.
Nam 1972, Chu ân IaI cu ng KIsfIngor bô fri su kIô n mo duo ng gIao
fIô p Trung - My . KIsfIngor dô n Ða c KInh da m pha n vo I Chu ân IaI. Sau
khI hô I da m fha nh công, Chu ân IaI mo fIô c fIô n kha ch, KIsfIngor không
no n nô I vuI mu ng frong Io ng, ba o da m mô f:ca ch fha nh khâ n vo I Chu ân
IaI sau khI vô nuo c so vâ n dô ng cho nuo c Cô ng ho a Nhân dân Trung Hoa
khôI phu c chIô c ghô frong IIôn HIô p Quô c. KIsfIngor ca ng no I ca ng bô c,
không co n gIu duo c nghI Iô ngoa I gIao, dua ra fho I gIan Ia khoa ng mô f
nam fhì xong vIô c do . Chu ân IaI fruo c sau chI mIm cuo I fo y fa n fhuo ng
va ca m fa .
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
115
Sau khI ma y bay cu a KIsfIngor câ f ca nh không bao Iâu KIsfIngor
nhâ n duo c dIô n ba o fu My ra ng hôm qua IIôn HIô p Quô c da fhông qua
quyô f d¦nh khôI phu c chIô c ghô cho Cô ng ho a Nhân dân rung Hoa. Ðuong
nhIôn do Ia mô f vIô c fô f. Nhung KIsfIngor nghI ra ng vIô c Io n nhu fhô na y
fâ f Chu ân IaI da bIô f rô I, cho nôn khI ông no I: "Khoa ng 1 nam" ma Chu
ân IaI no I: “Xong no I, không câ n nga I gIu p nu a" fhì fhâ f Ia xâ u hô .
Ðô I dIô n vo I nguo I dang hung phâ n ma Ia I frâ n fInh. Nô u Chu ân
IaI fru c fIô p ba o cho bIô f fIn fu c do fhì ha KIsfIngor vo I fhân phâ n cu a
mình sao kho I xâ u hô . Ðu ra ng KIsfIngor fa I fri fuyô f vo I, co fhô ho a gIa I
duo c fhì fha nh ra fa du ng sân khâ u cho nguo I ha f hay sao, vì vâ y Chu ân
IaI cho n fha I dô Im Ia ng Ia hay nhâ f.
4. Nhìn chd m chd m ru o chó hhu c
Tha ng 7 nam 1807, NapoIoon hô I da m vo I sa hoa ng AIocxan da I dô .
Vuong hâ u nuo c a o Ia IuIsa dô n fhInh câ u NapoIoon fra Madbua cho a o.
Vu a ga p ma f, vuong hâ u IuIsa bo n fa n fu ng dâ u cu a NapoIoon gIô ng nhu
Xô da, rô I d¦u da ng duyôn da ng no I fha ng yôu câ u NapoIoon fra Madbua.
NapoIoon không fIô n cu fuyô f ra ma f nhung cu ng không fhô dô da ng
dô ng y . Ong hô f Io I ca fu ng y phu c cu a vuong hâ u do p nhu fhô nhu fhô ,
d¦nh Ia I câu chuyô n do I dâ f sang chuyô n kha c. IuIsa cung kinh no I: “Iu c
na y chu ng fa Ia I no I chuyô n fho I frang hay sao7 Rô I vuong hâ uu Ia I fIô p
fu c dô ngh¦ fra dâ f, NapoIoon Ia I chuyô n sang chuyô n kha c. Vuong hâ u
IuIsa kôu
go I Io ng khom cung da I dô cu a NapoIoon du ng Io I Io râ f frân fro ng, fha nh
khâ n kIôn frì dô ngh¦ khIô n cho NapoIoon if nhIô u dao dô ng, gIu a Iu c do
quô c vuong a o £raxoa buo c va o, gIo ng hIô u cu a NapoIoon fro Ia I Ia nh
Iu ng.
KhI yô n fIô c kô f fhu c, NapoIoon I¦ch su fa ng cho IuIsa mô f doa hoa
hô ng. Vuong hâ u nhanh fri no I ngay: "TôI co fhô xom dây Ia bIô u fuo ng
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

116
hu u ngh¦ vô fhInh câ u cu a fôI da duo c da p u ng pha I không 7” NapoIoon
da ca nh gIa c sa n, bo n no I mô f fhôI mô f hô I da I do ng van fu râ f I¦ch su Ia I
sang chuyô n kha c. Vuong hâ u IuIsa không da f duo c mu c dich, Iu I fhu I ra
vô .
Trong ngoa I gIao, quan fro ng nhâ f Ia kIôn frì nguyôn fa c Iâ p fruo ng
cu a mình, nhâ f d¦nh không dô da ng nhuo ng bô , dô ng fho I ngôn fu ha nh
vI pha I fhich ho p, không fhâ f Iô , do Ia mô f nghô fhuâ f cao sIôu. Không
fIô n vô ma f hoa ng hâ u, chIô m dâ f cu a nguo I kha c cu ng không vo vang gì,
nô u IôI ra ca I va Ia ng nha ng ca ng xâ u hô cho
nôn NapoIoon Ia I sang chuyô n kha c chu a fho n Ia dIô u kô .
Cho nôn phuong pha p "vua quay sang no I vo I fa hu u Ia mô f bIô n
pha p chu a fho n hu u hIô u nhâ f, co fhô Ia I su chu y cu a dô I phuong va o
chuyô n kha c mô f ba n fay cho fro I vuo f bIô n, co fhô ko o da I fho I gIan, dâ p
fa f Iu a gIâ n cu a dô I phuong, fra nh xung dô f fru c dIô n, duy frì fhô dIô n
cho ca haI bôn. Ky xa o "vua quay sang no I vo I fa hu u co râ f nhIô u pho p,
co fhô fìm ra câu chuyô n fhich ho p không fhì no I Ioanh quanh cho c cuo I
cu ng co fhô .
Trong cuô c sô ng ha ng nga y co nguo I fo vo cao sIôu fa I fri, khI co aI
dô n xIn gIu p do fhì fhao fhao bâ f fuyô f ca ng no I ca ng xa, hoa c gIa cô fình
da I do ng van fu dô fIôu hao fho I gIan ga p ma f rô I cuô I cu ng cu fuyô f. IoaI
nguo I nhu fhô râ f kho fhuyô f phu c. Nô u du ng fhu fhuâ f fhông fhuo ng fhì
fru ng kô cu a ho . Co n nô u nhu cu Im Ia ng Ia I Ia fhu a nhâ n ho chIô m
fhuo ng phong. Ðô I vo I Ioa I nguo I kho choI na y fhì fruo c fIôn anh pha I
cha n ho Ia I. ÐIô n pha p fô f nhâ f Ia no I mô f ca ch nho nha ng: "Co mô f chu f
vIô c nhu fhô na y" hay cô fình fa ng Io chu y va o mô f vâ f gì kha c. Nhu ng
dô ng fa c nhu fhô co fhô gIa n doa n nguô n ca m hu ng cu a dô I phuong, fa o
ra co hô I cho anh chon vao.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
117
Trong ca c cuô c fha o Iuâ n o ngh¦ vIô n phuong Tây fhuo ng du ng ky
xa o fâm Iy na y. Ca c ông ngh¦ dô u chuâ n b¦ fruo c Io I pha f bIô u, không dô
gì pha hoa I fu duy IogIc cu a ho . Nhu ng ngh¦ vIôn gIa da n dô u fa n fha nh
fâ f ca nhung gì ho no I va cho do I fho I co ca f Io I khIô n cho pha I no I fhâ f.
Phuong pha p na y râ f co hIô u qua dô I vo I nhu ng nguo I fhao fhao bâ f
fuyô f, no I nhu nuo c suô I fuôn fra o.
Ðô I phuong muô n no I Iung fung, anh muô n no I vIô c chinh, ko no I
qua nguo I no I Ia I nhung không fIô n ca I va , nô u không co fa I an no I va
ca ch suy nghI dô c da o fhì không duo c vIô c. Chu a fho n ca ng câ n co mIô ng
kho o.
5. Thuð l “ru u lrón” lrong guun lruo ng
Sau khI kha ng chIô n chô ng Nhâ f fha nh công không bao Iâu, duong
fho I chinh phu Quô c Ðân Ða ng vâ n co n o Tru ng Kha nh. Mô f hôm Tuo ng
CIo I Tha ch dâ n Ða I Iâ p dô n ga p Trâ n Iâ p Phu, co mô f fhIô u nu yôu kIô u
dIô m Iô dâng fra . Trâ n Iâ p Phu gIo I fhIô u do Ia Trâ n ÐInh, cha u ga I cu a
ông vu a du ho c o My vô . Tuo ng CIo I Tha ch râ f fhich bo n ho I vIô c ho c
ha nh cu a cô va fo ra râ f quan fâm. Ða I Iâ p râ f gIo I dâ u co fung hu ng,
cha ng bao Iâu sau bo n dô ngh¦ Tuo ng CIo I Tha ch nhâ n cô fa Ia m fhu ky
Anh van frong dInh cu a Tuo ng. Trâ n ÐInh nhâ n công fa c không bao Iâu
fhì da fhân fhIô f dâ m da vo I Tuo ng CIo I Tha ch, vô danh nghIa Ia fhu ky
Anh van, fhu c fô Ia fình
nhân cu a Tuo ng CIo I Tha ch.
Sau mô f fho I gIan, vIô c na y b¦ Tô ng My IInh pha f hIô n, muô n fìm
ca ch fhân ha nh ba f qua fang Ia m â m I mô f phon nhung vì fhân phâ n, d¦a
v¦ va Io I ich cu a gIa fô c nôn pha I fìm ca ch gIa I quyô f Iuo ng foa n ky my .
Mô f hôm, dôm khuya Tô ng My IInh dô n pho ng Trâ n ÐInh. Trâ n
ÐInh kInh hoa ng ca so , cho ra ng da I ho a da â p xuô ng dâ u. Nhung Tô ng
My IInh Ia I ra vo vô su ngô I xuô ng no I mô f ca ch ôn ho a: "Cha u na y , cha u
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

118
co n nho qua , mo I dô xuân xanh phoI pho I. Co nho mâ y câu frong KInh
ThI hay không Hu fa! cu u hô , vô fhu c fang foa n Hu fa nu hô , vô du fhô
dam” |Than ôI chIm cho an qua dâu chua. Than ôI, fhIô u nu cho nga
frong bu n). Ta fhuo ng fhan fIô c cho da n ba mô nh khô cho nôn chu ng fa
ca ng nôn fu fhuong fIô c . Cha u na y, không, không nôn chIo nghI dô n
fruo c ma f, pha I suy nghI ca cuô c do I Iâu da I!”. Trâ n ÐInh râ f ca m dô ng
vu a kho c vu a no I: “ Cha u dI My dI. 50 va n dô Ia na y bIô u cha u nhu fhô Ia
mô f chu f fâm cu a fa. Hô chIô u va vo ma y bay fa da chuâ n b¦ hô cha u rô I,
sa ng so m maI dI ngay!”
Ðô f nhIôn Trâ n IInh bo dI, Tuo ng CIo I Tha ch frong Io ng không
vuI, fuy không no I ra duo c nhung không fhô không Iô ra. Tô ng My IInh
fhu a co no I xa xôI: "Anh Tuo ng Co fhô cho fro I qua bIô n hay sao, co fhô
gIâ u duo c om sao7 Ðm Ia m nhu fhô , cha ng Io anh không hIô u7 Co pha I
nhâ f d¦nh om pha I ra gIu a công chu ng bôu xâ u Nga I nguyôn fhu Ia nh fu
chang7” Tuo ng gIo I Tha ch chI co n co ca ch gIa vo no I qua quif cho xong
chuyô n.
Chuyô n xâ u hô chô n quan fruo ng mô f khI b¦ nguo I do I pha f gIa c, aI
aI cu ng muô n xom ca c v¦ quan Io n cao
fa I fhuo ng do nga ngu a ma f, mu I xâ u hô nhu fhô na o. Cho nôn xom ra
pha I fô chu c mô f dô I chuyôn "ru a frôn” cho chinh kha ch vâ y. Tuo ng CIo I
Tha ch mô f Iu c choa ng va ng, fhâ y ga I do p Io ng du c bu ng Iôn, frâu gIa
muô n an co non, nô u mô f khI vIô c bô c Iô ra ngoa I fhì co n ma f mu I na o
nu a. Tô ng My IInh du ng phuong pha p “fru f cu I duo I da y nô I” da nhô fâ n
gô c rô cây xâ u hô cu a Tuo ng CIo I Tha ch, cho kin ca fro I.
Ðuong nhIôn, quyô n Iu c cu a chinh kha ch no I chung không nho , fâ n
suâ f xa y ra su cô xâ u hô Ia I râ f cao vì không pha I chI co mô f vIô c "sa c" ma
ha ng nga n va n Ioa I su vIô c, không fhô cho fâ f ca . Tôn fuô I cu a ho Iuôn b¦
mo I nguo I nho m ngo , hô co chu f bâ n Iâ p fu c so ng gIo nô I Iôn. Thân fa I
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
119
quan fruo ng, nhIô u khI pha I "ru a frôn" cho câ p frôn, hIô u qua cu ng ba ng
"vô mông ngu a".
Cuô I fho I Thanh, Trâ n Thu Ðình Ia m frI huyô n CIang Ha , da I fhâ n
Truong ChI Ðô ng Ia m dô c phu Hô Ða c. Truong ChI Ðô ng quan hô vo I phu
quân Ða m Kô Tuân không ho p. Mô f hôm, Trâ n Thu Ðình mo fIô c o
Hoa ng Ha Iâu mo I ông Truong, ông Ða m v.v...Thu c kha ch co nguo I dô câ p
dô n ma f sông rô ng ho p, Ða m Kô Tuân no I 5 Iy 3 phân, Truong ChI Ðô ng
cô y no I 7 Iy 3 phân. HaI ông franh Iuâ n không aI ch¦u aI, không aI ch¦u
mâ f fhô dIô n. Trâ n Thu Ðình bIô f haI ông muo n co sInh chuyô n, râ f bâ f
ma n va xom fhuo ng haI ông ca I va ô n a o nhung Ia I so Ia m mo I nguo I mâ f
vuI bo n nghI ra mô f ca ch. Ong bô ng dung du ng dâ y khoanh fay no I mô f
ca ch khIôm fô n: phI fhuo ng nuo c Iôn fhì ma f sông rô ng 7 Iy 3 phân, khI
nuo c xuô ng fhì ma f sông rô ng 5 Iy 3 phân. ruong dô phu no I vô nuo c Iôn,
co n Ða m da I nhân fhì no I uo c xuô ng HaI v¦ dô u không no I saI, co dIô u gì
da ng ngo dâu7 HaI ông Truong, Ða m dô u fhuâ n mIô ng no I bu a rô I vì
franh ca I nôn không ru f IuI duo c, ngho Io I ho a gIa I Iy fhu cu a Trâ n Thu
Ðình, fu nhIôn không co n gì dô no I nu a. Mo I nguo I vô fay fa n fhuo ng ca
cuo I.
6. Tru m ru i Iên ró i mo i Iu m u o lhuð l
Nha a o fhuâ f Ia m ca c fro a o fhuâ f, aI cu ng bIô f Ia gIa , vuI Io ng châ p
nhâ n fâ m va I b¦f ma f cu a ho . Khoa ho c vô quan hô xa hô I da y ra ng pha I
chu y fôn fro ng nguo I kha c ca khI fra ch mo c phô bình, co mô f fâ m va I cho
fho n fhì dô I phuong dô fIô p fhu hon. Mo I nguo I fra nh dIô u kho ch¦u mo I
co fhô dIô n fro duo c, ky fhu c frong bu ng aI cu ng bIô f ro . Nhu ng fruo ng
ho p nhu vâ y râ f nhIô u.
1. Io I kho no I nôn du ng fri Iu c va chuyô n cuo I go I Ia I fha nh vIôn dan bo c
duo ng.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

120
ÐôI uyôn uong Tam Phô Chu Mô n va Ta ng Ða Tich Tu nô I fIô ng
frôn van da n Nhâ f Ða n ngho no I, mâ y nam fruo c cu mô I nam dô u ca I
nhau mô f Iâ n vô mô f chuyô n vô v¦. Nguyôn nhân franh ca I Ia nga y ky
nIô m fha nh hôn cu a haI nguo I co ba n Ia Ha Thu c Quâ n Tu da nh dIô n dô n
chu c mu ng. Tâ m Io ng uu a I do cu a ba n bo fhì khI mo I kô f hôn haI vo
chô ng dô u râ f hu ng fhu . Nhung kô f hôn da 15, 20 nam rô I da fro fha nh
"Io ng fô f không duo c hoan nghônh”. Ho ba o nhau: “Hôm nay Ia ky nIô m
nga y kô f hôn u7 Ia I dIô n chu c mu ng! ThôI fhôI câ n gì Ia m nhu fhô' nu a!
CIa rô I" . Ca haI dô u không vuI, fha o Iuâ n vo I nhau hô I Iâu cho ra ng cu
fhô na y ma I không ch¦u nô I, Ta ng Ða Tich Tu dIô n cho Ha Thu c Quâ n
Tu : "Ca m on ba n mô I nam dô u da nh dIô n chu c mu ng nhung nay da Ia vo
chô ng gIa rô I, fhu c không muô n no I dô n ky nIô m kô f hôn gì nu a”. Tu do
không co dIô n chu c mu ng nu a.
Trong cuô c sô ng ha ng nga y cha c anh cu ng co dIô u không fIô n no I.
Trong fruo ng ho p do , nô u fru c fIô p no I: "Qua Ia dau dâ u”. Nhu vâ y râ f
phIô n fhì râ f co kha nang khIô n cho dô I phuong pha n ca m hay không vuI.
Nô u nhu co fri fuô va ha I hou c nhu Ta ng Ða Tich Tu fhì dô I phuong nhâ f
d¦nh cuo I fru , vu a không fô n fhuong dô I phuong, vu a ba n fhân cu ng
không kho xu .
2. KhI ca nh ca o nguo I fa không nôn nôu ra khuyô f dIô m ma nôn
nhâ n ma nh su a dô I nhu fhô na o cho fô f. Co mô f gIa m dô c công fy fhuo ng
fhan fho uô n na n nguo I kha c fhâ f Ia kho , chI hoI nha c nho fhuô c ha mô f
chu f, fhuô c ha da pha n kha ng ma nh IIô f uô n na n ca ng Ia m chuyô n; V¦
gIa m dô c na y chI va ch khuyô f dIô m nguo I fa va phô bình ma fhôI .
Mô f huâ n Iuyô n vIôn môn bo ng cha y khI uô n na n ca c fuyô n fhu
không bao gIo no I: “không du ng, không du ng” ma no I fa m duo c, nhung
nô u uô n na n Ia I mô f chu f fhì kô f qua fô f hon”. Ong không phu d¦nh fuyô n
fhu ma kha ng d¦nh fruo c uô n na n sau. Cu ng co nghIa Ia fho a ma n |o ng
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
121
fu fro ng cu a dô I phuong fruo c rô I mo I uô n na n sau. Nô u chI uô n na n,
ca nh ba o fhì chI khIô n cho fuyô n fhu pha I ca m so không co kô f qua gì.
3. KhI xua fIn xâ u Iôn fhôm mô f câu: "Thâ f Ia vIô c kho fuo ng
fuo ng”.
Ðua fIn fu c xâ u, fâm fình fhuo ng na ng nô . Nhung chinh Iu c do câ n
pha I suy nghI fIn fu c xâ u fhâ m chi co fhô dâ n dô n sInh fu cu a nguo I fa.
Ðây Ia nguo I fhu c vIô c fhu c o fh¦ frâ n no . Mô f bu c fhu na c danh dua
ra quan hô bâ f chinh gIu a mô f quan chu c co vo vo I mô f cô ga I mo I Ia m
dâu nha nguo I. Ca fh¦ frâ n xôn xao kha p hang cu ng ngo ho m, câ p frôn
buô c anh fa fu chu c. Kô f qua anh fa fu sa f bo Ia I mô f vo haI con. Vô sau
su fhâ f chu ng mInh anh fa frong fra ng. Nô u mo I nguo I xung quanh ch¦u
fIn Io I anh fa fhì không pha f sInh bI k¦ch na y. Tru c fIô p no I: "Anh co
fIô ng dô n nhu fhô na y nhu fhô ..." ma fruo c da dua ra câu: "TôI fhâ f
không fIn duo c" fhì dô I phuong không b¦ da kich ma nh dô n fhô . Co mô f
fhâ y gIa o no I vo I câ u ho c sInh duo c dIô m xâ u: "Thu c kho fIn anh Ia I duo c
dIô m sô nhu fhô 7” Nô u chI don fhuâ n cung câ p fhông fIn fhì nguoI ma y
cu ng Ia m duo c, nhung câu: "fhu c kho fIn" fhì nguo I ma y không nghI ra
duo c.
4. KhI không câ n fhâ n, no I dô n khuyô f dIô m dô I phuog fhì pha I ko m
fhoo Io I fa n fu ng.
AI cu ng co Iu c không câ n fhâ n, Io Io I Ia m fô n fhuong nguo I kha c hay
không Iô pho p vo I dô I phuong. Io I no I không ru f Ia I duo c, fình hình bâ y
gIo so không fô f. Câ n pha I nhanh cho ng bIô n gIa I hay fhay dô I ngôn ngu
ôn ho a hon do fhâ f không pha I Ia phuong pha p fô f bo I vì dô I phuong cho
Ia frong |o ng anh nghI nhu fhô nôn no I ra nhu vâ y. Trong fình fhô do ,
không nôn phu d¦nh Io I mình no I, no I pha I hô f su c bình fInh no I fhôm
nhu không xa y ra vIô c gì: “Ðo chinh Ia chô anh hâ p dâ n fôI, anh co nhIô u
dIô m nôn co khuyô f dIô m Ia vIô f fhuo ng fình”.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

122
Ðô I vo I Io I nguo I fa da no I ra fhì nguo I fa co â n fuo ng sâu sa c nhâ f
Ia doa n kô f Iuâ n, cho nôn fhôm va o cuô I Io I no I nhu ng câu fa n fu ng fhì
dô I phuong cho kô f Iuâ n Ia fa n fu ng du ra ng phia fruo c no I dô n dIô u
không hay fhì dô I phuong cu ng không so do.
5. Muo n nguo I fhu ba phho bình cho dô I phuong.
Ngho mô f v¦ gIa m dô c kô ra ng, frong công fy cu a ông co mâ y nu
nhân vIôn an no I không fao nha Ia m, fhâ m chi no I vo I ông Ia fhuo ng câ p
ma cu ng nhu no I vo I ba n. Co mô f hôm, ông ba o mô f cô nhân vIôn da công
fa c 2, 3 nam: “ Câ n dây ca c ba n fro no I nang hoI fuy fIô n, xIn cô ha y
chuyô n Io I cu a fôI cho ho , co duo c không7”
Cô nhân vIôn na y fra Io I: "Vâng duo c a ". Kô f qua không ngo , ca c cô
nhân vIôn do su a chu a ca ch an no I. Nhung khI no I vo I cô nhân vIôn Ia m
nguo I fruyô n da f do câ n câ n fhâ n, không nôn Ia m cho cô fa ca m fhâ y cô
fa cu ng frong sô “ca c ba n fro ".
Vì fhô chu ng fa co fhô du ng phuong pha p muo n nguo I fhu ba dô
fruyô n da f Io I phô bình ma không fru c fIô p phô bình. Nhu vâ y dô I phuong
dô fIô p fhu, không dô n nô I xâ u hô . Tuy nhIôn ca ch phô bình nho nguo I
fhu ba na y, nô u qua Iô IIô u fhì so fha nh chI cho ma ng mo o. Nôn Iuu y
dIô u na y.
Tru m chIô c a o cho fho n nôn fhì vu a fr¦ duo c bô nh ma vu a không
Ia m nguo I fa fho n, do Ia chu a fho n da f dô n ca nh gIo I cao vâ y.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
123
Kê 10. Kê phu ng lruo ng (Kê pho lu )
Xu Iy quan hô vo I Ia nh da o, câ p frôn nhu fhô na o 7
Mô f chu "Phu ng" |pho , pho fa ) da bô c Iô fhân phâ n va d¦a v¦ Iô
fhuô c cu a chu ng fa. Chu ng fa Ia câ p duo I, nguo I phu c vu , nguo I gIu p vIô c
nho nhoI nhu nhu ng ngôI sao II fI quanh ma f frang cho nôn co y nghIa va
nhu câ u, “phu ng nguyô f" |pho ma f frang). Pho fa fô f ba Nguyô f, ba y muu
finh kô , gIu fhô dIô n va su fôn nghIôm cu a Ða . Ðo I vì fhân fhô chu ng fa
không ba ng nguo I, pha I câ u xIn nguo I fa, không da m da c fô I nguo I fa,
pha I chu dô ng Iâ y Io ng nguo I fa.
Vì vâ y chu ng fa không fhô câ y công Iao ma Iao va o cuô c co không
câ n bIô f dô I fhu Ia aI, không fhô gIuong ma f nhìn không bIô n sa c, fhâ m
chi chI da m no I fô f không da m no I không fô f, ba o hI không da m, ba o uu
hoa c pha I ch¦u fô I fhay nguo I fa. No I fo m Ia I, dô I vo I fha I fuô Ia o gIa pha I
kinh pha I so , Ia m fhoo so fhich cu , không da m dô ng dô n mô f ca I Iông
chân cu . No I fra ng ra, ca c v¦ fha I fuô chinh Ia câ p frôn chu ng fa. Thân
phâ n ngôI sao nho cu a chu ng fa không nhu ng pha I "phu ng nguyô f" ma
co n pha I pho ca c ngôI sao Io n.
Nhìn no f ma f fha I fuô fhì bIô f fa da pho fa fo I sô hay chua.
1 . Hou hó ng phu i nhuo ng cho cð p lrên
Ц nguo I kha c dìm xuô ng Ia dIô u khô na o cho nôn câ p frôn cu a anh
b¦ anh vuo f ma f Ia dIô u dô I vo I anh không nhu ng Ia xuâ n ngô c ma fhâ m
chi sa n sInh hâ u qua chi ma ng.
Cu ng Toa I Ia mô f quan Ia I co nang Iu c fho I Ha n Tuyôn Ðô . Ðuong
fho I vu ng Ðô f Ha I faI ho a IIôn mIôn. Ða finh do I khô bâ f kham ru nhau
nô I dâ y Ia m Ioa n. Quan Ia I d¦a phuong frâ n a p không xuô da nh bo fay.
Vua Tuyôn Ðô bo n pha I Cu ng Toa I da 70 fuô I dô n Ia m fha I fhu Ðô f Ha I.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

124
Cu ng Toa I mô f mình mô f xo vo I va I Iinh hâ u dô n nhIô m so , vô vô ba
finh dô cho dân yôn ô n Ia m an. Ong quy d¦nh mô I nha frô ng mô f cây du,
10 cây my ba ch, 50 gô c ha nh, mô f ruô ng rau câ n, nuôI 2 Io n na I, 5 con ga .
Ong co n khuyôn ba o nhu ng ko mua sa m guom dao nô I Ioa n: "Sao không
ba n kIô m mua frâu7"
Sau va I nam, xa hô I Ðô f Ha I yôn ô n, ba finh an cu Ia c nghIô p, â m
no du dâ f. Ðanh fIô ng Cu ng Toa I nô I nhu cô n.
Ha n Tuyôn Ðô bo n frIô u ông vô frIô u. Thuô c ha Ia Vuong fIôn sInh
xIn fhoo ông vô Tra ng An, no I ra ng: "TôI so co ich cho ông". Ca c fhuô c Ia I
kha c không dô ng y , no I: "Ong na y suô f nga y say bi fI, Ia I fhich da I ngôn,
fô f nhâ f không nôn dâ n ông fa dI". Cu ng Toa I no I: "Ong fa muô n dI cu dô
ông fa dI".
Sau khI dô n Tra ng An, Vuong fIôn sInh vâ n suô f nga y say bi fI,
cu ng không yô f kIô n Cu ng Toa I. Nhung co mô f hôm, khI ông ngho fIn vua
frIô u kIô n Cu ng Toa I, bo n no I vo I nguo I ga c cô ng ra ng: "Ha y mo I chu
nhân dô n dây ga p fa,fa câ n no I vo I ông fa".
Cu ng Toa I không fhâ p nguo I say ruo u, vâ n dô n ga p. Vuong fIôn
sInh ho I: "Vua ho I nga I caI frI Ðô f Ha I nhu fhô na o fhì nga I fra Io I nhu
fhô na o 7”
Cu ng Toa I da p: "TôI so no I Ia du ng nguo I co fa I, khIô n
cho mo I nguo I pha f hIô n hô f kha nang, châ p pha p nghIôm mInh, fhuo ng
pha f công ba ng". Vuong fIôn sInh Ia c dâ u nguâ y nguâ y no I: “Không duo c!
không duo c! Nhu vâ y cha ng hoa ra fa fu khoo công Iao do sao” XIn da I
nhân ha y fra Io I nhu fhô na y: “ Ðo không pha I công Iao cu a fIô u fhân ma
do fhâ n IInh uy vu cu a fhIôn fu ca m hoa !”
Cu ng Toa I fIô p fhu kIô n ngh¦ cu a ông, fra Io I cho Ha n Tuyôn Ðô y
nhu Io I ông khuyôn. Qu a nhIôn Tuyôn Ðô hô f su c phâ n kho I bo n gIu
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
125
Cung Toa I o Ia I frong frIô u, phong cho quan chu c râ f quan fro ng ma Ia I
râ f nha n ha .
Ia m fhâ n ha fô I ky Ia fu kô công Iao khoo fa I nang Ioa I nguo I nhu
vâ y fhì 10 nguo I dô n 9 nguo I b¦ dô k¦, cuô I cu ng danh ba I fhân IIô f.
Ðâ y gIo Iuu Ðan ho I Ha n Tin: "ông xom fa câ m duo c mâ y va n quân
Ha n Tin no I: "Ðô ha câ m quân nhIô u Ia m không qua 10 va n”. Iuu ban Ia I
ho I: “Vâ y ông fhì sao7 Ha n Tin no I: "TôI fhì bao nhIôu cu ng fô f". Câu no I
na y Ia m sao Iuu Ðan không canh ca nh frong Io ng.
Thinh hu vInh, ua ngho n¦nh ho f, do Ia nhuo c dIô m fro I sInh cu a
Ioa I nguo I. Hoa ng dô Ia nguo I frôn muôn nguo I fhì Io ng ca ng Ia I nhu fhô .
Co công fhì quI cho bô frôn chinh Ia ho p vo I dIô u na y, do do duo c quân
vuong yôu mô n. Ðo Ia pha p ba o duo c su ng a I vInh hoa Iâu da I.
Tu cho mình co công, quôn bô frôn khIô n cho nguo I fa gho f, da c bIô f
khIô n cho câ p frôn va quân vuong dô ky .Trình ba y công Iao cu a mình fuy
Ia ho p Iy nhung không ho p vo I nhu câ u pho fa cu a nhân fình fhô fha I va
co n Ia su fình râ f nguy hIô m.
Cuô I fho I Tam quô c, nam 280 công nguyôn, danh fuo ng Tây Tâ n Ia
Vuong Ðung Vu du ng kô dô f cha y xich sa f, fIôu dIô f quân Ðông Ngô. Cu c
dIô n Tam quô c phân franh dô n do mo I kô f fhu c, ca nuo c mo I fro Ia I fhô ng
nhâ f. Công fich I¦ch su cu a Vuong Ðung Vu qua không fhô Iu mo . Na o
ngo nga y chIô n fha ng Ia I Ia nga y Vuong Ðung Vu b¦ sa m fâ u. An Ðông
fuo ng quân Vuong Hô n: ba f fô I không phu c fu ng quân Iô nh, dua Vuong
Ðung Vu ra xo f fô I va Ia I vu ca o sau khI va o KIô n NghIô p, Vuong cung
Vua cuo p bo c vô sô va ng ba c châu ba u cu a quan Ia I nha Ngô dIô u do
không fhô không Ia m cho Vuong Ðung Vu so ha I.
Tho I bâ y gIo co vIô c da I công fhâ n Ða ng Nga I co công chIôu ha ng
Hâ u chu Iuu ThIô n ma cu ng b¦ ha m ha I chô f.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

126
Vuong Ðung Vu so Iâm va o ca nh fhu Ða ng Nga I bo n nhIô u Iâ n
dâng nhu frình ba y fhu c fra ng chIô n fruo ng, bIô n ba ch ba n fhân vô fô I.
Tâ n Vu Ðô Tu Ma VIôm mo I không fr¦ fô I, ba c bo Io I dình ngh¦ cu a ca c
quan va Iuâ n công ban fhuo ng ông.
Vuong Ðung Vu nghI mình Iâ p công Io n Ia I b¦ ca c da I fhâ n a p chô
nôn phâ n nô bâ f bình, mô I Iâ n va o frIô u kIô n hoa ng dô dô u frình ba y
công Iao dIô f Ngô vo I bao nhIôu gIan khô va vIô c b¦ nguo I vu oan, nhIô u
Iu c qua kich dô ng, không ca o fu hoa ng dô ma bo frIô u dình ra vô . Mô f
nguo I ba con Ia Pha m Thông ba o ông fa: "Công Iao cu a fu c ha qua fo Io n,
da ng fIô c fu c ha câ y công kIôu nga o, chua duo c foa n fhIô n foa n my ,
Vuong Ðung Vu ho I: “Nhu vâ y Ia y gì ". Vuong Thông no I: "Nga y fu c ha
kha I hoa n nôn IuI vô nha , không bao gIo nha c dô n vIô c pha f Ngô nu a.
Nô u co nguo I ho I fhì nôn no I do Ia do hoa ng dô' anh mInh, chu v¦ fuo ng
soa I nô Iu c, fôI co công Iao gì dâu!" No I nhu vâ y, "Vong Hô n không xâ u hô
hay sao7". Vuong Ðung Vu ngho fhoo Io I Pha m Thông, qua nhIôn nhu ng
Io I sa m fâ u bo n châ m du f.
Iâ p duo c công fhu c ra Ia vIô c râ f nguy hIô m. Câ p frôn chu p cho ca I
fô I "câ y công kIôu nga o", gIô f bo nôn pha I Iuu y fâ m Io ng dô k¦ cu a ca c
ba n dô ng IIôu. Không hIô u hâ u qua do fhì không fhô gIu duo c ma ng. Ðom
công Iao nhuo ng cho câ p frôn Ia mô f ca ch pho fa sa ng suô f, fu ba o vô
mình mô f ca ch fho a da ng va dom hoa hô ng nhuo ng cho câ p frôn Ia
fhuo ng sa ch.
2. Khóng nên lo ru su ng suó l hon cð p lrên
Ong TrIô u Ia fh¦ fruo ng fha nh phô no . Ðâ u mu a ho haI nam fruo c,
khI Iôn fInh fham gIa mô f hô I ngh¦ khoa ho c ky fhuâ f, ông quyô f d¦nh
mang fhoo mô f ca n bô khoa ho c ky fhuâ f. Thô Ia anh TIô u Th¦ Ngu fu chô
Ia mô f ca n su ban khoa ho c ky fhuâ f fô f nghIô p da I ho c công nghIô p bô ng
chô c fha nh vo vang. Ðan nga y frong hô I ngh¦ co nguo I uô ng hô ruo u,
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
127
nhIô u danh fu ky fhuâ f co nguo I d¦ch va o faI. Ðan dôm do c van kIô n, ca m
fhâ y kha f nuo c fhì mô f cô c fra no ng da co nguo I dom dô n fâ n fay, ca m
fhâ y no ng da co nguo I mo qua f dIô n fhô I Ia n gIo ma f mo . Ong quay dâ u
nhìn Ia I fhâ y anh TIô u dang vu I dâ u do c sa ch, mô hôI mô kô nhô nha I.
Sau hô I ngh¦ không bao Iâu, TIô u Th¦ Ngu fro fha nh fhu ky cu a ông
TrIô u.
Sau khI Ia m fhu ky , TIô u Th¦ Ngu pha f hIô n ông TrIô u fhich da nh
co . Anh fham gIa fhI dâ u co frôn fha nh phô , doa f chu c qua n quân nhung
no I cha ng qua Ia da nh choI.
Tha nh phô không fhIô u cao fhu co fuo ng, gIa I qua n quân sao Ia I chI
da nh choI mô f chu f ma doa f duo c7 Tu do vô sau khI nha n rô I, ông TrIô u
bo n go I anh TIô u dô n da nh co .
Ky fhu c anh TIô u Ia con nha co fuo ng cao sIôu. KhI chua dI ho c, anh
da ho c da nh co vo I ông nô I. Ong nô I không nhu ng da y ky fhuâ f da nh co
ma co n da y da o du c da nh co cho anh, ca nh ba o anh không duo c y ma nh
bu c nguo I. Nô u ga p ky fhu không cao ma Ia I y quyô n fhô a p bu c nguo I
kha fhì nhâ f d¦nh không duo c cô y fhua co ,
fhua co fu c fhâ f du c. Xua nay anh TIô u Iuôn Iuôn fuân fhu Io I da y cu a
ông nô I nhung vì Iu c ho c da I ho c da da c fô I vo I chu nhIô m khoa cho nôn
khI fô f nghIô p b¦ phân công vô Ia m ca n su ban khoa ho c ky fhuâ f, fhu c fô
chI Ia mô f câ n vu cao câ p ma fhôI.
Thoo finh châ f cu a ông TrIô u fhì anh TIô u không fhô fha ng ông
TrIô u dô kho I b¦ mang fô I fu cao fu ma n, cu ng không fhô dô ông TrIô u
fha ng dô da ng khIô n ông fa cho Ia anh TIô u bâ f fa I. Cho nôn cuô c co cu a
ông TrIô u vo I anh TIô u râ f Ii fhu . Mô I khI no I vo I nguo I kha c vô vIôn fhu
ki cu a mình, ông TrIô u fhuo ng no I: "Anh fa fhông mInh nhung không
kIôu nga o, fhâ f hIô m co ". TIô u Th¦ Ngu duo c dô ba f Ia cha nh van pho ng
fh¦ u y.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

128
Mu a xuân nam fhu haI, anh TIô u chuâ n b¦ dang ki fham gIa fhI co
fuo ng fha nh phô . Ong TrIô u ba o anh dang ky ca fôn ông. Ong TrIô u fuy
fhich da nh co nhung xua nay chua bao gIo fham gIa fhI dâ u o fha nh phô .
Ong so fhua, mâ f fhô dIô n, nhung vì da da nh co vo I qua n quân TIô u Th¦
Ngu nôn cu ng fang fhôm phâ n fu fIn. Ong ca m fhâ y câ n bô c Iô fa I nang
va fri fuô choI co fuo ng cho ca fha nh phô bIô f. Ong ba o anh TIô u yôu câ u
dang ki cho ông dI fham gIa chung kô f.
Chu nhIô m Tôn cu a câu Ia c bô van ho a hIô u phong ca ch da nh co cu a
ông TrIô u. Nam xua khI Ia m ca n su Cu c van ho a, gIu a ông va ông TrIô u
da xa y ra franh châ p vì dâ u co khIô n cho nhIô u nam không duo c dô ba f.
Anh TIô u Iâ y vIô c ông Tôn Ia m guong hIô u fình ca nh va Iy Io cu a su vIô c.
Cuô I cu ng anh da fhuyô f phu c duo c chu nhIô m Tôn.
Chung kô f ba f dâ u, bâ y gIo TIô u Th¦ Ngu bIô f mình chuô c Iâ y ca I
khô va o fhân. Tra I qua hon ba gIo dô ng hô fhI dâ u, cuô I cu ng ông TIôu
fha ng. Xung quanh bao nhIôu nguo I hô f Io I ca fu ng. Ong TrIô u fo vo xom
ra fhIôn ha không aI cao co .
TIô u Th¦ Ngu fìm du mo I ca ch cho dâ u Ia ng co fha nh phô nhung
không qua duo c ma f chu nhIô m Tôn. Anh TIô u go I y ông nhân co hô I na I
xIn fha nh Iâ p HIô p hô I co fuo ng fha nh phô , dua ông TrIô u Ia m chu f¦ch
danh du dô dô gIa I quyô f vâ n dô kInh phi cho câu Ia c bô van ho a. Anh
no I: “Nô u hôm nay fôI fha ng fhì không fhô na o fha nh Iâ p duô c HIô p hô I
co fuo ng".
Nhu vây Ia HIô p hô I co fuo ng fha nh phô duo c fha nh Iâ p ông TrIô u
Ia chu f¦ch danh du . Không bao Iâu sau, ông TrIô u IuI vô fuyô n haI, ông
hô f su c fIô n cu anh TIô u fIô p qua n công fa c cu a ông. Trong ba o ca o gu I
fInh uy ông no I, TIô u Th¦ Ngu du fIôu chuâ n dô dô ba f fha nh ca n bô ma
Ia I co n Ia nguo I khIôm fô n, câ n fhâ n, khoa ho c.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
129
Nam nay fha nh phô Ia I fô chu c dâ u co . Ong TrIô u va v¦ fh¦ fruo ng
mo I TIô u Th¦ Ngu va o chung kô f. Iâ n na y fh¦ fruo ng TIô u fâ n công IIôn
fu c, cha ng mâ y chô c ông TrIô f ca m fhâ y nhâ f d¦nh fhua bo n cuo I ha ha
no I: "Cuô I cu ng fhì qua ba n fro dâ u o c Ianh Io I, anh TIô u fIô n bô nhanh
qua ". Ma f ông do u ng.
Íf Iâu sau, HIô p hô I co fuo ng fhay chu f¦ch. Rô I sau do , TIô u Th¦
Ngu duo c dIô u vô Ia m fhu ky fha nh u y, fân fh¦ fruo ng Ia con rô mô f
nguo I dô ng huong cu a ông TrIô u. Tu do , HIô p hô I co fuo ng không hoa f
dô ng nu a.
No I không, da I da sô nguo I không quan fâm Ia m khI b¦ nguo I kha c
vuo f frô I vô vâ n mô nh, finh ca ch va khi châ f nhung không co mô f aI
|nhâ f Ia ca c nha Ia nh da o) fhich b¦ nguo I kha c vuo f hon vô fri Iu c. Ðo I vì
fri Iu c Ia da c frung "vua" cu a nhân ca ch, ma o pha m no không kha c gì
pha m fô I fa y fro I. Ia m nguo I Ia nh da o bao gIo cu ng fo ra sa ng suô f hon
nguo I, noI na o, Iu c na o cu ng hon nguo I. Ða nh co co fha ng co ba I, fa cho Ia
vIô c nho , không IIôn quan da I cu c, ky fhu c do Ia saI Iâ m Io n nhâ f bo I vì
anh da Ia m cho nguoI fa mâ f fhô dIô n vô ma f fri Iu c. Thô dIô n quan fro ng
hon bâ f ky phuong dIô n na o.
J. Nhìn md l bd l hình Jong
Thuong !o ng ho p vo I so fhich cu a Tâ n Vuong, nhanh cho ng fhang
qua fIô n chu c. Ioa I nguo I nhu fhô da c bIô f nhIô u frong fho I ky Xuân Thu
ChIô n Quô c ma do I sau cu ng không hIô m. Trong quan fruo ng co mô f Ioa I
nguo I gIô ng nhu fa c ko , co fhô dô I ma u fhich u ng vo I chu , câ p frôn frong
nhu ng hoa n ca nh va fho I fIô f chinh fr¦ kha c nhau.
Can cu khâ u v¦ câ p frôn, ho Iuôn Iuôn fhay dô I chu fruong khuynh
huo ng chinh fr¦, nho do da c y bô n mu a dô u Ia mu a xuân. Nguo I fa go I ho
Ia "da I da I hô ng" |do I do I vâ n do ) "da I da I huong!' do I do I fhom danh). Ho
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

130
co phu f phong v¦ fhuong fruo ng nhung fha nh công ru c ro nhu Thuong
!o ng fhì không nhIô u, da I da sô chI Ia nhu ng fôn fIô u fô f.
Sau khI Ha n Nguyôn Ðô Iuu Sa ng Iôn ngôI bo n vo I danh sI Cô ng
Vu dô n frIô u dình, ho I y kIô n vô quô c sa ch. Ðuong fho I vâ n dô Io n nhâ f Ia
ngoa I fhich va hoa n quan chuyôn quyô n, nhu ng da I fhâ n chinh fru c
không co chô du ng frong frIô u. Cô ng Vu không no I gì vô hIô n fuo ng na y.
Ong không muô n da c fô I vo I ca c nhân vâ f quyô n fhô
na y. Ong chI dua ra mô f kIô n ngh¦: xIn hoa ng dô chu y fIô f kIô m, duô I bo f
mô f sô cung nu frong cung, gIa m bo f ngu a. Ky fhu c ba n fhân Ha n
Nguyôn Ðô râ f fIô f kIô m, fruo c khI Công Vu kIô n ngh¦ da fhI ha nh nhIô u
bIô n pha p fIô f kIô m rô I, cu ng da gIa m bo f sô nguo I va ngu a cu a vua.
Cha ng qua Cô ng Vu Ia p Ia I vIô c vua da Ia m cho nôn fu nhIôn duo c Ha n
Nguyôn Ðô fIô p fhu, vì vâ y Ha n Nguyôn Ðô duo c khon Ia nha vua ngho
Io I can gIa n va Cô ng Vu cu ng da f dô n mu c dich pho fa hoa ng dô .
Ong Tu Ma Quang, fa c gIa bô Tu Tr¦ fhông gIa m không fa n fhuo ng
ca ch Ia m cu a Cô ng Vu , phô pha n Trung fhâ n phu c vu quân vuong, pha I
yôu câ u vua gIa I quyô f vâ n dô kho khan nhâ f cu a quô c gIa fhì ca c vâ n dô
dô Ia m kha c fu nhIôn so duo c pha f huy. KhI Ha n Nguyôn Ðô vu a Iôn ngôI
ho I y kIô n Cô ng Vu , da ng Io Cô ng Vu nôn kIô n ngh¦ vâ n dô câ p ba ch cu a
quô c gIa ma bo qua ca c vâ n dô kha c. Tình hình duong fho I hoa ng dô yô u
duô I, không qua doa n, n¦nh fhâ n chuyôn quyô n, do Ia vâ n dô Io n câ n gIa I
quyô f cu a quô c gIa. Thô ma Cô ng Vu mô f câu cu ng không no I dô n, co n
fIô f kIô m Ia fâm nguyô n nhâ f cu a Ha n Nguyôn Ðô fhì Công Vu Ia I fhao
fhao bâ f fuyô f dô xuo ng fIô f kIô m, nhu vâ y fhì co y nghIa gì7 Nô u Cô ng
Vu không hIô u fình hình quô c gIa fhì hIô n sI nô I gì7 Nô u bIô f ma không
no I fhì fô I ca ng Io n7". Tu Ma Quang không bIô f ra ng ca c bâ c dô vuong
fhu a xua khI mo I Iôn ngôI hay Iu c quô c gIa nguy nan fhuo ng xuô ng chIô u
câ u hIô n, ba o quân fhâ n dâng kIô n ngh¦ fo vo ca ch fân, hu fâm ngho Io I
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
131
can gIa n, ky fhu c da I da bô chI Ia co y Ia m ra vo nhu fhô ma fhôI. Co mô f
sô da I fhâ n Io ng da bô c fru c không bIô f khInh fro ng bo n nôu ra mô f nu I
kIô n ngh¦, fhuo ng fhì b¦ dô ky gIâ n bo , ngâ m mang ho a va o fhân, so m
muô n gì rô I cu ng so b¦ hoa ng dô ba f fô I. Nhung Cô ng Vu Ia I vô cu ng sa ng
suô f, fInh fô , chI kIô n ngh¦ nhu ng dIô u ma hoa ng dô co fhô gIa I quyô f, co
nguyô n vo ng gIa I quyô f, fhâ m chi dang gIa I quyô f, co n fra nh xa nhu ng
vâ n dô fro ng da I, câ p ba ch, nan gIa I. Cô ng Vu da fra nh na ng fìm nho ,
fra nh kho fìm dô , fra nh Io n fìm nho vu a ho p y vua, vu a không da c fô I
nguo I kha c, chu ng fo ky xa o Ia m quan cu a Cô ng Vu Ia o Iuyô n fha nh fhu c
.
ÐIô f nhìn ma f hIô u Io ng Ia công phu co ba n râ f quan fro ng cu a kô
pho fa . Pha I Iao va o chô nguo I fa fhich va k¦p fho I bIô n sa c, bIô f fâm Iy va
y dô bô frôn rô I mo I no I. Trong quan fruo ng nuo c fa fho I xua, ca c quan aI
aI cu ng bIô f nhìn ma f ma ba f hình dong, gIo I bIô n sa c.
KhI Ðuo ng Cao Tông Iy Tr¦ sa p Iâ p Vo Ta c ThIôn Ia m hoa ng hâ u
fhì b¦ Truo ng Tôn Vô Ky, Chu Toa I Iuong pha n dô I. Mô f hôm Iy Tr¦
frIô u fâ p ca c ông â y ho I y kIô n vô vIô c na y. Chu Toa I Iuong no I: "Hôm
nay frIô u kIô n chu ng fôI fâ f vì vIô c phô Iâ p hoa ng hâ u. Hoa ng dô da ha
quyô f fâm rô I, nô u nhu pha n dô I fâ f pha I fô I chô f, nay fôI vâng mô nh fIôn
dô fha c cô, pho fa bô ha , nô u không IIô u ma ng can ngan fhì co n ma f mu I
na o ga p fIôn dô o suô I va ng”
Iy Ðô f cu ng vo I Truo ng Tôn Vô Ky va Chu Toa I Iuong dô u Ia cô
mô nh da I fhâ n nhung ông fhâ y Iâ n va o cung na y Ia nh if du nhIô u, bo n
vIô n co ô m không va o châ u. Co n Chu Toa I Iuong fhì b¦ Vo Ta c ThIôn
ngang nhIôn nghIô n rang ma ng mo .
HaI nga y sau, Iy Ðô f mô f mình ga p hoa ng dô . Iy Tr¦ ho I ông fa:
"Ta muô n Iâ p Vo Ta c ThIôn Ia m hoa ng hâ u, Chu Toa I vuong kIôn frì
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

132
không ch¦u. Ong fa Ia cô mô nh da I fhâ n, nô u nhu cu c Iu c pha n dô I nhu
fhô' fhì vIô c na y cu ng pha I ba I bo fhôI".
Iy Ðô f bIô f ra ng không fhô pha n dô I hoa ng dô ma công khaI fa n
fha nh fhì so frIô u fhâ n d¦ ngh¦, bo n no I mô f câu fra nh no : "Ðo Ia vIô c
frong nha cu a bô ha , ha fâ f pha I ho I nguo I ngoa I!"
Câu fra Io I na y fhâ f Ia xa o dIô u, vu a fhuâ n fhoo y hoa ng dô vu a
khIô n cho quâ n fhâ n không fhô da kich. Ðo do , Iy Tr¦ bo n kIôn d¦nh
quyô f fâm, cuô I cu ng Vo Ta c ThIôn Iôn ngôI hoa ng hâ u. Pha I pha n dô I
nhu Truo ng Tôn Vô Ky, Chu Toa I Iuong dô u b¦ bu c ha I, chI co Iy Ðô f Ia
vâ n fhang fIô n hanh fhông.
4. Bu o rê su lón nghiêm cu u Iu nh Ju o nhu lhê nu oî
Ia nh da o râ f fro ng fhô dIô n bâ f châ p fha I dô cu a câ p duo I, Iâ y kha o
nghIô m câ p duo I fôn fro ng hay không fôn fro ng, yôu hay không Ia m
fhuo c do.
No I chung, fhô dIô n cu a Ia nh da o dô b¦ fô n fhuong frong ca c fruo ng
ho p sau dây:
1. Ia nh da o fhâ f fhô , so so f so câ p duo I phô bình chInh dô n.
Co mô f sô nguoI Io ng da nông nô I, không chu a nô I va I câu no I, co gì
Iâ p fu c phun ra, fhâ y Ia nh da o co so so f fhì nh¦n không duo c. Công fy no
frIô u fâ p hô I ngh¦ fô ng kô f cuô I nam, chu nhIô m pha f bIô u co saI so f, no I
"Nam nay công fy fa mo rô ng ca c don v¦ ho p fa c, dô n nay da pha f frIô n
dô n 10 don v¦". Io I no I chua du f, mô f câ p duo I
du ng dâ y, vo f Iôn dIô n da n, phô ng mang fro n ma f ho f va o mIcro "No I saI
rô I! No I saI rô I! Ðo Ia con sô dâ u nam bây gIo da Ia 63 don v¦". Kô f qua ca
hô I fruo ng ô n a o na o nhIô f, chu nhIô m ma f do bu ng bu ng. Câu no I do Ia m
cho ông không co n chu f fhô dIô n na o.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
133
Cao fhu pho fa khI kIô n ngh¦ vo I Ia nh da o pha I Ia m ra vo chI nha c
nho dôI dIô u ma Ia nh da o da bIô f, cha ng qua ngâ u nhIôn quôn dI chu
không pha I Ia nho co su chI dâ n cu a anh fa fhì Ia nh da o mo I bIô f.
2. QuI cu fô I cao cu a Ia nh da o b¦ vI pha m.
Trong nhu ng fruo ng ho p công khaI hay chinh fhu c, Ia nh da o chI
fhich câ p duo I cung kinh fuân fhoo, cha n gho f câ p duo I cuo p Io I, cuo p frâ f
fu ngôI fhu . Mô f sô v¦ Ia nh da o nga y fhuo ng fhân câ n câ p duo I không
phân bIô f frôn duo I phân mInh, fhuo ng anh anh om om, xuô xo a, fu y fIô n
khIô n cho câ p duo I quon nho n ma f, frong ma f câ p duo I hình a nh Ia nh da o
mo nha f, dô n khI ga p fruo ng ho p Ia m vIô c chinh quy fhì câ p duo I dô Ia m
fô n fhuong su fôn nghIôm cu a Ia nh da o. Trong mô f Iâ n dI dIô u fra fhu c
fô , don v¦ da f fIô c fhIô f da I chu nhIô m Vuong va mô f nhân vIôn cu a ông
ho Tuo ng. KhI va o ba n fIô c, câ u Tuo ng fro fuô I không bIô f suy nghI chin
cha n da ngô I ngay va o ghô fhu nhâ f an uô ng fhoa I ma I. Chu nhIô m
Vuong da nh ngô I ghô fhu haI, frong Io ng râ f hâ n. Sau buô I fIô c, ông bo n
ma ng câ u Tuo ng mô f frâ n, no I anh fa Ia mô f fhu ng com chI bIô f an nhâ u,
frong ma f không co Ia nh da o. Tu do vô sau, chu nhIô m Vuong nho ky
nhu ng Iâ n dI vô d¦a phuong không bao gIo dâ n câ u Tuo ng fhoo.
3. Truo c ma f nguo I fha c Ia I fo ra fhân câ n bô ba vo I Ia nh da o. Ong
TrIô u vung chân mu a fay no I frong pho ng Ia m vIô c: "Nha Cu c fruo ng
Vuong hoa Iô da ng hoa ng, rIông do n da không duo I chu c Ioa I". Ða n dô ng
su ho I: "Anh dô n nha Cu c fruo ng Vuong chua mâ y v¦ dô ng su Ia c dâ u bo I
vì ho bIô f ông TrIô u va Cu c fruong Vuong không co quan hô mâ f fhIô f,
ông TrIô u chI ngâ m nhIôn bIô f d¦a chI nha Cu c fruo ng Vuong ma da m b¦a
da f nhu vâ y o hâ u qua khôn Iuo ng. Qua nhIôn if Iâu sau, không ro fhoo
kônh na o ma fhông fIn fruyô n ra ra ng Cu c fruo ng Vuong no I ông TrIô u Ia
nguo I da ng gho f:
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

134
4. Ia nh da o khIôm Iy hay co cu chI không fhich ho p du dô n mu c nhu
fhô cu ng pha I dô cho Ia nh da o con duo ng xuô ng da I.
Ta co fhô no I: "Không ngo Nga I Ia I dIô n k¦ch râ f hay, fôI bIô f Nga I
dang du a vo I chu ng fôI, nhung fôI không fIn bo I vì mo I nguo I dô u bIô f
Nga I Ia nguo I cao fhuo ng. Chu ng fôI râ f fôn fro ng Nga I". Nhu fhô , cha c
cha n câ p frôn cu a fa so vô I va ng ru f Ia I Io I no I va no I: “ Ha ha! Anh qua Ia
nguo I sa ng suô f vu a rô I fôI chI du a vo I anh. TôI fhu xom anh co fIn fuo ng
fhâ f hay không7 Ðây gIo fôI hIô u Io ng anh rô I, fôI yôn fâm. Vu a rô I Io I fôI
da no I, hy vo ng anh coI nhu không ngho fhâ y. Ðô ng fho I anh pha I chu y ,
frong công fy chu ng fa co mâ y nguo I Io ng da bâ f chinh, pha I dô pho ng co
ma c Iu a!".
Câ p frôn nhâ f d¦nh so du ng Iy do nhu fhô dô ho a gIa I fình fhô , hon
nu a không da m dìm fa xuô ng nuo c. Nhu vâ y cha pha I Ia fa fu ba o vô
duo c hay sao7
5. Ðu frong fruo ng ho p không pha I dang Ia m vIô ccu ng không fhô xom
Ia nh da o Ia nguo I ba ng vaI pha I Iu a, khIô n cho Ia nh da o mâ f fhô dIô n.
Thô dIô n va fôn nghIôm quan fro ng nhu fhô bo I vì haI dIô u do ga n
bo cha f cho vo I nang Iu c, frình dô , quyô n uy cu a Ia nh da o.
Mô f v¦ fruo ng pho ng no da nh ba I fu Io kho vo I nhân vIôn fhuo ng
khI fhua bo n ma ng nhIô c nhu ng nguo I choI ba I ro ra ng Ia bâ f ma n dô I vo I
vIô c nhân vIôn không nô fruo ng pho ng khI da nh ba I.
6. Không da dô ng so fhich va dIô u hu y ky cu a Ia nh da o
So fhich va hu y ky Ia fâ p qua n va fâm Iy hình fha nh frong nhIô u
nam. Tuy nhIôn vâ n co mô f sô nguo I không fôn fro ng so fhich va hu y ky
cu a Ia nh da o. Mô f v¦ fruo ng pho ng no fhuo ng va o nha xi hu f fhuô c, fhì ra
Ia bô n cô nhân vIôn cu a ông nhâ f fhIô f pha n dô I fruo ng pho ng hu f fhuô c
frong pho ng Ia m vIô c, nôn ông pha I frô n va o nha xi hu f fhuô c. Ro ra ng
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
135
fâm Iy fruo ng pho ng râ f không fhoa I ma I, không dô n mô f nam fhì ba cô
nhân vIôn ra dI.
7. Cho gIâ u fa I nang không dô cho Ia nh da o ca m fhâ y không ba ng
fa.
Ða sô Ia nh da o fhuo ng ba o nhân vIôn hy vo ng ho co nhIô u fa I nang
uu vIô f, fhu c fô fhì Ia nh da o kìm ha m, fìm kIô m xom nhân vIôn dang choI
du a hay công fa c co dIô u bì kIô f xuâ f, fhâ m chi hon Ia nh da o. Ðô không
Ia m fô n ha I fhô dIô n Ia nh da o, câ p duo I khôn ngoan pha I bIô f cho gIâ u
dIô m ma nh cu a mình, không châm chich Io ng fu
fôn, cô châ p cu a Ia nh da o.
8. Mô f sô' nguo I bâ f ma n Ia nh da o song không no I fruo c ma f ma Ia I no I
sau Iung, co y hu y hoa I danh du cu a Ia nh da o, va ch nhu ng chuyô n gIa
dình cu a Ia nh da o.
Nhung aI cu ng bIô f gIâ y không go I duo c Iu a, fuo ng co va ch, nga ch
co faI mô f khI Ia nh da o bIô f duo c fhì hâ u qua không no I cu ng ro . Ða c fô I
vo I Ia nh da o va da c fô I vo I dô ng su ba ng hu u, dô u Ia nhu ng dIô u không
fhô không câ n fhâ n no fra nh. Muô n pho fa du ng pho p câ n pha I bIô f
nhu ng ma nh dâ f na o Ia frôn dâ u "fha I' fuô '. Nô u fa không bIô f quy cu , b¦
Ia nh da o phô bình hay ma ng, ga p pha I nguo I Ia nh da o Io ng da ho p ho I fhì
co khI b¦ fru a m, fhâ m chi b¦ bo quôn mô f fho I gIan da I không fhang chu c
fang Iuong. Mô f sô fhanh nIôn không ch¦u pho fa nguo I kha c bo I vì, mô f
Ia ngô nhâ n pho fa nguo I kha c Ia xu mình fô n ha I nhân ca ch, haI Ia fu
cho mình fhanh cao hon nguo I. Hy vo ng ca c ba n bo Ioa I fâm Iy không
hoa n ha o na y ma dô c Io ng nghIôn cu u phuong pha p pho fa nguo I fhì so
IInh hô I duo c dIô u hay. Câ n bIô f dI duo I hIôn không fhô không cu I dâ u,
nô u bIô f nhìn ma f ma ba f hình dong không dô ng fhô frôn dâ u fha I fuô fâ f
nhIôn ba n không bao gIo pha I cha y vo ng quanh.
5. Cu c hy xu o lhu c Ju ng cu u "pho lu ”
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

136
Pho fa không pha I chI câ p duo I hâ u ha câ p frôn ma khI câ n nguo I
gIu p do , mo I kha ch an com cu ng pha I pho fa kha ch chinh, nhân vâ f
chinh, nhân vâ f phu , nhân vâ f fhu yô u. Co fhô no I frong cuô c sô ng, frong
nhIô u hoa n ca nh da c bIô f nhâ f d¦nh, fa pha I ho c ca ch pho fa . XIn don cu
va I vi du dô nghIôn cu u phân fich.
1. Ða o vô su fôn nghIôm cu a da I fruo ng phu.
Co mô f fIô u phâ m nuo c ngoa I kô câu chuyô n cu a mô f gIa dình. Mô f
hôm nguo I vo ma c va y, chif khan chuâ n b¦ Ia m vô sInh nha o , câ m ma y
hu f bu I fhì fhâ y ma y ho ng: ông chô ng cha y Ia I, mo vo ma y ra mô f ca ch fu
fIn nhu Ia chuyôn gIa ma y hu f bu I. Ca c con vây quanh xom, nhìn ông mô f
ca ch khâm phu c fu a hô muô n no I: "Xom kìa, bô fhâ f gIo I”.
Ðâ y gIo ba vo finh câ n fhâ n pha f hIô n ra Ia phich ca m dIô n b¦ roI ra.
Ða Ia ng Io ca m phich dIô n va o vu a du ng Iu c công frình cu a chô ng da hoa n
fâ f. Ong chô ng Ia p vo ma y Ia I, ra hIô u cho vo ca m dIô n. Ma y hu f bu I Ia m
vIô c bình fhuo ng. Nguo I vo ba o ca c con: “Ðô gIo I fhâ f!". A nh ma f cu a bô
dang vô vo ng bô ng bIô n fha nh da c y .
Ðo Ia mô f nguo I vo fô f va fhông mInh. Ða nhuo ng vInh quang cho
chô ng, khIô n cho chô ng duo c fhô dIô n dô I vo I ca c con.
2. CIu Iâ y fhô dIô n Ia o ba cu a câ p frôn.
Nga y xua, Nha c Ðuong Tu xuâ f ngoa I fâ m ho c 7 nam. KhI fro vô
nha , nha ngho o, ba cu Nha c frô m ga ha ng xo m Ia m fh¦f an, vo Nha c
Ðuong Tu không ga p fh¦f ga an ma Ia I roI nuo c ma f. Cu Nha c ho I vì sao,
cô dâu da p: "Thuong fhân ngho o kho , khIô n cho pha I an fh¦f cu a nguo I
kha c". Cu Ia c xâ u hô , bô nô I fh¦f ga sang fra cho nha chu con ga va xIn
Iô I. Cô dâu không fra ch mo chô ng ma fu fra ch mình không chuyôn câ n
Iao dô ng khIô n cho gIa dình ngho o khô . Thô Ia da da f mu c dich ngâ m phô
bình ba cu .
3. Pho fa ch¦ dâu.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
137
Ða ch¦ dâu không muô n bô con ma muô n nho mo . Cô om dâu frong
Io ng â m u c nhung dang ba n Iuâ n vo I nhau fhì b¦ mo chô ng ngho duo c.
Hôm sau, mo chô ng Iô vo bâ f bình cô dâu ca . Thâ y no f ma f mo chô ng, cô
dâu ca cho Ia cô om dâu ma ch Io o bo n chI cho ma ng mo o. Nhung cô om
dâu vâ n nuô f gIâ n Ia m Ia nh, không no I gì dô cho ch¦ dâu ca ma ng mo I
mIô ng fhì fhôI. Nga y fhu ba, mo chô ng dô n fruo c cu a nha cô dâu nho b¦ cô
dâu ca nhìn fhâ y, bo n gho faI ngho frô m câu chuyô n cu a haI nguo I. Cô
om dâu no I: "Mo na y, aI no I vo I mo Ia ch¦ dâu ca so khô không ch¦u bô
con". Mo chô ng da p: "Hôm kIa, khI no no I chuyô n vo I con, vu a du ng Iu c
fao dI ngang cu a sô bo n ngho duo c!" Cô dâu nho bo n no I: 'Mo không nôn
gIâ n ch¦ dâu vì câu no I do .
Thu c ra ch¦ â y cu ng da du khô rô I, anh ca dI Ia m xa, mô f mình ch¦ â y Io
frong Io ngoa I du mô f, mo bô cha u gIu p ch¦ â y vâ y. Cô dâu nho nan nI
nôn ba mo chô ng dô ng y . Cô dâu nho không nhu ng da xua fan hIô u Iâ m
cu a cô dâu ca ma co n gIa I quyô f fô f quan hô mo chô ng, na ng dâu.
Цa v¦ xa hô I mô I nguo I mô f kha c song dô u pha I duo c fôn fro ng.
TInh fhâ n ba o vô fhô dIô n pha I nhâ f qua n frong mo I gIao fô . Nô u quôn
dIô u do , frong khI gIao fô dô I vo I nhân vâ f quan fro ng fhì ân câ n, dô I vo I
nguo I bình fhuo ng fhì Ia nh nha f fâ f fô n fhuong quan hô gIao fô . Mô f gIa
dình no mo fIô c chIôu da I. Trong fIô c co mô f v¦ chu nhIô m khoa va mâ y v¦
dô ng su cu a chu nha . Mâm cô ba y Iôn fh¦nh soa n. Ða chu nha bung Iôn
hô f dIa na y dô n dIa kha c, Iuôn mô m rô I rif !'Không co gì ngon ca , xIn ca c
v¦ du ng fa m chu f if!".
Ong chu nha du ng dâ y fhay hô f dIa fhu c an na y dô n dIa fhu c an
kha ch da f fruo c ma f chu nhIô m khoa, ga p fhu c an bo va o ba f, ro f ruo u
va o cô c chu nhIô m khoa IIôn hô I. Trong khI do bo ma c ca c dô ng su không
mô f chu f ân câ n chIô u cô ma chI gIo fay no I mô f câu: "XIn mo I". Vì fha I dô
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

138
ko khInh nguo I fro ng nguo I do , ca c dô ng su cu a chu nhân râ f kho ch¦u.
Co haI v¦ buông du a du ng dâ y ca o fu vì co vIô f bâ n pha I dI.
Trong ma f chu nha chI co ông chu nhIô m khoa khIô n cho fhô dIô n
ca c dô ng su b¦ fô n fhuong. Vì vâ y bu a fIô c da không fha f cha f quan hô
gIao fô ma |aI Ia m cho dô ng su xa ro I chu nhân bu a fIô c.
5. ! ng pho fô f dô I vo I nguo I co quyô n fhô .
Co nguo I câ u xIn nguo I fa do I ho I qua Io n, nô u fru c fIô p cu fuyô f
khIô n cho ho mâ f fhô dIô n o ra ng vô sau sanh ra c Iô I. Iâ y công Ia m chu Ia
fhuo ng sa ch dô cu fuyô f v¦ kha ch na y. Ong Trâ n, chu mô f hô kInh doanh
ca fhô ngho no I con fraI v¦ Cu c fruo ng cu c Công fhuong nghIô p muô n
muo n mô f sô fIô n Io n. Ong Trâ n bIô f ra ng mo n fIô n na y dua ra so co dI
không co vô nhung nô u cu fuyô f fhì da c fô I vo I công fu na y. Ong bô ng na y
ra mô f kô . KhI công fu con ông cu fruo ng vu a buo c va o cu a ông bo n Iâ p
fu c no I: Câ u dô n vu a du ng Iu c, fôI dang d¦nh dI fìm câ u. Mâ y hôm nay fôI
Io sô f vo , co mô f Iô ha ng cu c ky ro nhung muô n ba n fro n go I, fôI không
Ia m sao kIô m du fIô n, dang d¦nh fìm câ u Iâ f fa m mâ y va n”. Ðô I phuong
ngho no I nghI Ðu ng ra ng "ThôI fhô Ia ho I ho a fhuo ng muo n Iuo c rô I bo n
no I qua quif mâ y câu rô I bo dI.
6. Không nôn Ia m mâ f fhô dIô n fhâ y gIa o fruo c ma f ca c om ho c
sInh.
Ðuong nhIôn co fhô phô bình fhâ y gIa o nhung không nôn phô bình
fruo c ma f ca c om ho c sInh. Nô u phu huynh ba o "Thâ y no I saI rô I fruo c
ma f ho c sInh fhì ho c sInh cho ra ng fhâ y gIa o không bIô f da y ho c. Mô f khI
ho c sInh xom fhuo ng fhâ y gIa o fhì không ngho Io I fhâ y gIa o, nhu vâ y
quan hô gIu a da y va b¦ da y da b¦ pha hu y. Phô bình fhâ y gIa o fruo c ma f
ho c sInh chI co ha I không co Io I. Co n co nhIô u câu không nôn no I fruo c
ma f fro om, nhâ f Ia không nôn no I xâ u nguo I kha c fruo c ma f fro om.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
139
Chu “phu ng" |pho fa ) ngho không xuôI faI Ia m ky fhu c “phu ng” Ia
fuyôn fruyô n, Ia qua ng ca o, qua ng ca o Ia “phu ng” cu a fhuong nhân.
Cha ng qua qua ng ca o cu a fhuong nhân Ia "phu ng” ba n fhân ho , kha c vo I
"phu ng" nguo I kha c no I o dây. “Phu ng” nguo I kha c Ia bIô n pha p ma xua
nay go I Ia dô cao Iâ n nhau. Tu c ngu co câu "Hoa hoa kIô u fu nhân da I
nhân" |KIô u hoa nguo I khIông nguo I). Nguo I “phu ng” nguo I, ca ng “phu ng”
ca ng cao, anh cao fôI cu ng cao, do cha ng pha I haI bôn dô u co Io I hay sao7
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

140
Kê 11 . Kê muo n uy Junh
Muo n danh fIô ng nguo I kha c dô ba f quan hô nhu fhô' na o7
Muo n uy danh da co fu Iâu frong I¦ch su Trung Quô c nhu ca o muo n
Iô f hô , muo n dao gIô f nguo I v.v...Chu ng fa Iuu y mô f chu f co fhô pha f
hIô n nguo I xua da nh gIa kô muo n uy danh không cao, Ia dIô u nguo I quân
fu không Ia m. Ðu ng Ia ko fIô u nhân hay muo n danh nguo I Iu a ko kha c,
cho câ y gâ n chu nhung do không pha I Ia fô I Iô I cu a ba n fhân vay muo n
uy danh. ChI câ n dô ng co du ng da n fhì muo n ca c fhô Iu c bôn ngoa I dô dô
cao fhân phâ n mình va Ia m vIô c co hIô u qua Ia I Ia mô f phuong fhu c duo c
xa hô I công nhâ n. Chu ng fa không nôn chI frich ba c bo hoa n foa n.
Mo I nguo I fhuo ng hIô u Iâ m hô ngho no I dô n muo n uy danh Ia muo n
fhô Iu c cu a nguo I na o do , ky fhu c Ia mô f hình fhu c fhuo ng fhâ y. Trôn
fhu c fô pha m bâ f cu nguo I, vâ f, su , fình na o gIu p fa Ia m vIô c fhôm quang
mInh fhì dô u fhuô c pha m vI muo n uy danh, vi du nhu fô fIôn, y phu c, quô
huong, fa I fri, ngôn Iuâ n...dô u Ia uy danh.
1 . Giu i lhích mo i rê "cu o muo n Ió l hó "
Ca o Ia con vâ f râ f fhông mInh nhung do no không co su c khoo , fhân
hình Ia I bo nho nôn hoa n ca nh kho khan. Ðô kha c phu c dIô m yô u na y,
cao du ng bIô n pha p kô f ba n vo I hô , dI Ia I fhân fhIô f vo I hô du ng ma nh
duo c mo I nguo I kInh so . Ca o co fhô fhoo hô dI Ia I fu do frong ru ng va
cu ng huo ng su fôn kinh cu a hô . Ðu khI hô không o ca nh ca o nhung bIô f
ca o fhân vo I hô nôn ca o vâ n ung dung fu fa I fro ng ru ng.
Nô u nhu ca o không fhô kô f ba n vo I hô fhì pha I fa o ra ma f gIa fuo ng
Ia no fhân vo I hô , Ia ng Io dI fhoo sau hô rô I rôu rao kha p noI no Ia ba n chi
cô f cu a hô . Nhu vâ y ca o da fa o ra â n fuo ng hô quan fâm dô n su an nguy
cu a no .
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
141
Ca ch Ia m na y cu a ca o Ia dIô n hình vô muo n uy danh. Muu fri
Trung Quô c cô da I vô ca o muo n oaI hô vo n chI vIô c ca o muo n oaI hô dô
do a na f ca c Ioa I da fhu kha c. No I chung cho Ia du ng uy fhô nguo I ma a p
chô ko kha c. Xo f vô go c dô muu Iuo c ho c fhì do Ia chI âm muu gIa muo n
ngoa I Iu c dô gIa fa ng uy fhô cu a mình da f dô n mu c dich gây su c o p chIô n
fha ng dô I fhu . Muu ca o muo n oaI hô fhoo fình do I fu a hô không pha I gIan
fra , chu yô u Ia co ca m gIa c gIa o hoa f, cho nôn ca ng câ n pha I nghIôn cu u.
Ioa I muu kô na y gâ n gu I vo I ca o muu kô "cho câ y fhô chu ”, “ gIuong co
Io n Ia m da hô ", "muo n danh fhIôn fu saI khIô n chu hâ u”, "muo n dao gIô f
nguo I".
Vâ y fhì frong cuô c sô ng fhu c fô , ca I gì Ia muo n oaI hu m7 Ðuo I dây
xIn kô mô f sô Ioa I hình:
1. Hô co fhô Ia ko co quyô n co fhô ma nh, nguo I do cu ng co mô ng
fuo ng nhu anh va vuI Io ng gIu p anh Ia m nôn su nghIô p.
2. Hô co fhô Ia ko co quyô n co fhô , vì Io I ich chung cu a dôI bôn vuI
Io ng gIu p anh mô f fay. Tuong fu nhu fhô Ia bâ y chIm nho frôn Iung frâu,
chu ng an râ n frôn Iung frâu khIô n cho frâu fhoa f kho I nô I khô b¦ râ n ca n,
co n con frâu fhì cu ng Ia m chô nuong fhân va ba o vô chu ng.
3. Hô co fhô Ia mô f fô chu c hay mô f hIô p hô I ma mô ng fuo ng gIô ng
fhu cu a anh. Thông qua ho p fa c fay na m fay, dô ng fâm hIô p Iu c, anh co
fhô fa o ra mô f fình fhô không fhô fhIô u duo c Ia hô du ng fruo c anh.
4. Hô co fhô Ia mô f Ioa I quan hô chinh fr¦ cu a anh. Thông qua su
u ng hô fhich da ng dô I vo I nguo I sa p dang quang, anh co fhô sa ng fa o ra
mô f nguo I dô ng da o co quyô n co fhô . Chinh vì nguyôn nhân na y ma ca c
phu hô fhuo ng mo hâ u bao mô f ca ch kha ng kha I, quyôn go p nhu ng mo n
fIô n Io n dô co duo c con hô cho anh fa fhuo ng ngoa n.
5. Hô co fhô Ia chu c v¦ hay chu c fuo c cu a anh. Nguo I cô don fhuo ng
fhô yô u Iô c mo ng, nho bo không da ng kô nhung nô u anh fa phu c vu cho
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

142
môf ông chu co quyôn co fhô hô phong hoan vu fhì anh fa so không con Ia
mô f ko cô don vô fich su nu a. Nhu ng nguo I phu c vu frong chinh phu hIô u
sâu sa c dIô u na y. KhI anh da I bIô u cho mô f
bang hoa c chinh phu IIôn bang ra nuo c ngoa I fham mô f quô c gIa kha c fhì
duo c do n fIô p Iong fro ng kha c xa mô f nguo I dI du I¦ch bình fhuo ng. Thông
qua quan hô vo I chinh phu , fu nhIôn anh co quyô n Iu c. Mô f v¦ fô ng gIa m
dô c công fy dô n bâ f ky noI na o cu ng duo c do n fIô p da c bIô f bo I vì quyô n
Iu c cu a ông fa chI phô I fâ f ca fu ba n cu a công fy
6. Hô cu ng co fhô Ia fa I fri cu a anh hay Ia công fa c cu a anh. Nô u
nhu Issac SfIng chua bao gIo ko o vIoIon fhô fhì vInh vIô n công fha nh
Issac SfIng ma nga y nay chu ng fa bIô f. Co ba n IInh fInh fhông Ioa I nha c
khi na y Issac sfIng fro fha nh nhân vâ f nô I fIô ng fhô gIo I. Cu ng mô f
nguyôn nhân nhu vâ y, bâ f kô anh Ia m nghô gì, công fa c cu a anh dô u co
fhô fro fha nh con hô cu a anh. Cho nôn co fhô fhâ y, con hô không pha I chI
Ia quan Io n, danh sI. Con hô frong do I sô ng duong nhIôn không pha I chI
co 6 Ioa I kô frôn, chu ng fa nôn Iuôn Iuôn chu y dô n nhu ng nhân vâ f va su
fình co fhô gIu p nâng cao fhanh fhô va hình fuo ng cu a chu ng fa.
2. Quun hê nhiê u ro i Junh nhðn .
Quan hô nhIô u vo I danh nhân Ia mô f fhu doa n hIô n nay dang duo c
vâ n du ng nga y ca ng rô ng ra I frong ca c gIo I chinh fr¦, kInh fô , van ho a va
ngoa I gIao. Ðô I vo I gIao fô , fhu doa n do Ia mô f Ioa I sa ch Iuo c va ky xa o dô
dô cao hình fuo ng cu a mình, ba nh fruo ng a nh huo ng cu a mình. Anh co
fhô muo n danh danh nhân mô f ca ch kho o Io o vi du nhu frong khI no I
chuyô n fhuo ng dô câ p dô n fôn mô f nhân vâ f co fhân phâ n fô I cao fhì Iâ p
fu c frong ma f nguo I dô I fhoa I, anh da Ia mô f nguo I không fâ m fhuo ng.
Muo n d¦a danh ma nguo I co fhân phâ n cao câ p fhuo ng dô n cu ng khIô n
fhân phâ n anh duo c dô cao. Muo n danh ngôn nhu xIn chu ky mInh fInh
ma n ba c, xIn dô fu a cu a chuyôn gIa. Tâ f ca ca c bIô n pha p do fuy co vo Io I
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
143
du ng danh fIô ng nguo I kha c, nhung no I nhu fhô Ia không công ba ng. Xa
hô I công nhâ n danh nhân fhì mo I nguo I fhoo duô I Ia vIô c chinh da ng va
co y nghIa fich cu c dô I vo I xa hô I. Muo n danh nhân dô cao d¦a v¦ xa hô I
cu a mình Ia mô f phuong fhu c duo c xa hô I châ p nhâ n. Nguyôn nhân khIô n
cho ky gIa Ngô TIô u Io I nô I fIô ng co quan hô vo I vIô c cô fa gIo I xuâ f hIô n
bôn ca nh Ia nh fu .
NhIô u nguo I da nho nga y 19 fha ng 3 nam 1998, frong cuô c chIôu
da I, fhu fuo ng Chu Ðung Co Iâ n dâ u fIôn nha c dô n fôn Ngô TIô u Io I:
"Ca c anh chIô u cô mô f chu f cho con phuo ng hoa ng da I fruyô n hình Ia fIô u
fhu Ngô TIô u Io I, fôI râ f fhich fIô f mu c cu a cô â y". Trong fho I dIô m na y,
Ngô TIô u Io I fro fha nh mInh fInh chinh Ia vì cô fra Io I pho ng vâ n ma co
câu cu a Thu fuo ng Chu Ðung Co: “Ðâ f kô fruo c ma f Ia ba I mìn hay vu c
fha m nga n fru ng, fôI cu ng nhâ f d¦nh fIô n fo I, không quay dâ u Ia I, cu c
cung fâ n fu y chô f fhì fhôI". Sau khI fôn fuô I Ngô TIô u Io I duo c nâng cao,
Ngô TIô u Io I chu frì fIô f mu c TIô u Io I xom fho I su cu ng fro fha nh fIô f
mu c nô I fIô ng. Ca c
ba n fruyô n hình frong nuo c no I vo I TIô u Io I: "Trong Ia ng fruyô n hình
nuo c nha chI co nhu ng v¦ chu frì chuong frình van nghô Ia dô nô I fIô ng,
râ f if nguo I Ia m chuong frình fho I su ma fro fha nh mInh fInh, cô Ia ngoa I
Iô ". Mô f ba n cu a da I fruyô n hình Trung uong cu ng cuo I va no I: "TIô u Io I
cô không bIô f Ia cô da kich dô ng ca c dô ng nghIô p Ia m fho I su nhu fhô' na o
dâu, ho ra su c fang fô c dô pha f âm, ca f fo c nga n”.
Cuô I nam no , Ngô TIô u Io I va mô f sô ba n fruyô n fhông cu ng nhau
pho ng vâ n ca c Ia nh fu o hô I ngh¦ Ca f Ðong Ða, cô cu ng fro fha nh con
cung cu a gIo I fruyô n fhông bo I vì chu f¦ch CIang Tra ch Ðân cu ng nha c
dô n fôn Ngô TIô u Io I. Nga y 15 fha ng 11 khI chu f¦ch CIang Tra ch Ðân
buo c va o hô I fruo ng, ngho no I co co quan fruyô n fhông Hô ng Kông, IIô c
ma f nhìn fhâ y ngay Ngô TIô u Io I, bo n cuo I no I ra ng: "Ngô TIô u Io I, Ngô
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

144
TIô u Io I bây gIo da fro fha nh nhân vâ f nô I fIô ng rô I!". Ngô TIô u Io I ca m
dô ng no I: "Ca m on chu f¦ch”.
Mô f nguo I co danh vo ng vIô f cho anh mô f chu uy Iu c co n hon nguo I
bình fhuo ng ca fu ng anh fra ng gIang da I ha I. Iâ f su sa ch ra, cô kIm
nhu ng nguo I fha nh da f không aI sInh ra da nô I fIô ng, ha o quang ru c ro ,
nhâ f hô ba u ng. Ða I da sô ban dâ u â n fhân sau Iung mô f nhân vâ f Io n
na o do , dô n khI co fho I co fhì mo I fa ch ra hoa c da p Iôn dâ u nguo I kha c ma
fIô n Iôn, hoa c dô I kha ch fha nh chu an fuoI nuô f sô ng nguo I kha c. Truo c
khI da f dô n buo c do fhì pha I gIâ u ky ca I duôI hô Iy fInh cu a mình, fruong
ra mô f Ia co da hô . ÐIô n hình nhâ f Ia Ta o Tha o fho I Tam Quô c. Ta o Tha o
ca p na nh fhIôn fu dô saI khIô n chu hâ u, dông chInh fây pha f râ f uy
phong. Mo mIô ng ra Ia "Ta nay phu ng chIô u fha o pha f nguoI", khI fhì no I:
"Ta fhu a mô nh fhIôn fu phu ng chIô u ho I fô I". Nhu fhô Ta o Tha o da chIô m
duo c d¦a v¦ fhuâ n Io I dô da ng frong cuô c hô n chIô n quân phIô f fho I do .
Ðâ f kô dô ng co cu fhô nhu fhô na o, danh fIô ng va fhô dIô n Ia ngo n
co Io n. Cuô I fho I Tâ n, nông dân kho I nghIa, Ha ng Iuong pha I cô công fìm
ra mô f nguo I cha u cu a So Hoa I Vuong, fôn Iôn Ia m So vuong. Ðo Ia muô n
muo n a nh huo ng cua So Hoa I Vuong dô IôI ko o ba finh bo I vì a nh huo ng
cu a ho Io n hon a nh huo ng cu a nguo I fhuo ng râ f nhIô u va hon nu a, xa c
d¦nh duo c hình fuo ng Ia mô f vIô c haI Iâ n công fich.
Ðu ng co da hô dô u co fa c du ng không fâ m fhuo ng
do I vo I ca c nga nh ca c nghô . Ðuôn ba n pha I fìm danh nhân, gIô ng nhu
mInh fInh ma n ba c My CIark CarIos co I phang a o Io f, frâ n fruô ng nhu
nhô ng frong mô f pha qua ng ca o dô Io f cu a My . Co n công nuong Ðanh dâ n
dâ u vIô c dI gIa y dô ba ng khIô n cho gIa y cao go f nuo c Anh không aI mua
nu a.
Ðo dô u Ia hIô u u ng danh nhân, Io I du ng mô f ca oh co y fhu c fhì do Ia
hIô u u ng muo n danh .
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
145
J. Bí guyê l lhu nh cóng nhunh cho ng: Tre o Iên hy lhuð l cuo
NhIô u nguo I su ng ba I danh nhân, cu I dâ u Ia ng ngho Io I danh nhân,
ca c cung fuân fhu . Cho nôn frôn fhuong fruo ng nô u nhu co fhô ga n ha ng
ho a na o do cu a mình vo I fôn fuô I danh nhân na o do fhì fIôu fhu râ f
nhanh. Phia ba c Quy nh Ða o frong công vIôn Ða c Ha I o Ða c KInh co
Pho ng ThIô n pha n dIô m da co I¦ch su ha ng mâ y chu c nam. Tuy fhu c an o
dây da chô bIô n mô pho ng fhoo phuong pha p nâ u nuo ng cu a cung dình
nha Thanh nhung không da f kha ch Ia m. Vô sau, chu pha n dIô m fIô n
ha nh dIô u fra bIô f da I da sô kha ch du I¦ch ngoa I quô c râ f hâm mô dô an
fhu c uô ng cu a ca c hoa ng dô . Ho bo n qua ng ca o ru m bong "Com fh¦f
hoa ng dô da an". Ho fhu fhâ p nhIô u fruyô n fhuyô f vô ca c mo n an cung
dình soa n fha nh chuyô n, ba f hâ u ba n ho c fhuô c Io ng, fu y fhoo Ioa I kha ch
ma gIo I fhIô u khI dua fhu c don cho kha ch cho n. Iâ p fu c pha n dIô m hung
fh¦nh ha n Iôn. Mô f Iâ n, v¦ fh¦ fruo ng WashIngfon cu a nuo c My Ia mô f
nguo I da don mo fIô c fu bIô f o dây. Nguo I hâ u ba n mang Iôn mô f dIa dIô m
fâm, cung kinh gIo I fhIô u: "Tu HI fha I hâ u na m mo fhâ y an ba nh nuo ng
nhân fh¦f, sa ng hôm sau ngâ u nhIôn nha bô p dâng Iôn ba nh nuo ng nhân
fh¦f. Tha I hâ u râ f fhich fhu cho ra ng Io ng nghI fhì su fha nh, bIô u fuo ng
ca f fuo ng nhu y . Hôm nay ca c nga I an ba nh nuo ng nhân fh¦f cu a Tu HI
fha I hâ u, chu c ca c nga I va n su nhu y , mo I su ca f
fuo ng..." . Tâ f ca ca c kha ch nguo I My dô u fhich fhu vuI vo . Th¦ fruo ng
WashIngfon cao hu ng mo I nguo I hâ u mô f cô c ruo u va no I: "Iâ n sau dô n
Ða c KInh so fro Ia I dây Ia m kha ch cu a qu y pha n dIô m".
NhIô u fhuong nghIô p fhich du ng danh nhân qua ng ca o không nga I
fô n nhIô u fIô n. Nguo I co faI ma f fhich du ng ca I gì fhì nguo I bình fhuo ng
dô u nghI "fa du ng Ioa I ha ng na y cu ng mô f ma c vo I ông X". Cu ng Ia fIôu
phI nhung fhôm mô f vâ ng ha o quang fhì fu nhIôn aI cu ng muô n muo n
ha o quang do .
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

146
Mô f công fy My sa n xuâ f "Ða o IInh mâ f ba n không cha y. CIa m dô c
va f o c suy nghI Ia m sao kich fhich su c mua, Ia m sao khIô n cho nguo I mua
fIn ra ng: "Ða o IInh mâ f" fang cuo ng su c kho o. Cu qua ng ca o mô f ca ch
bình fhuo ng fhì fhIôn ha cha n rô I.
Ðang Iu c bô fa c fhì mô f nhân vIôn fIô p fh¦ dua fIn: Tô ng fhô ng
Roagan du ng Ioa I fhu c phâ m na y. Vô n Ia cô fIô p fh¦ na y gIo I quan hô vo I
ca c danh nhân fhuo ng duo c ca c v¦ do cung câ p nhIô u fhông fIn qu y gIa .
Iâ n na y cô fa ngho con ga I Roagan no I: "Hon 20 nam nay frong fu Ia nh
nha fôI Iu c na o cu ng co “Ða o IInh mâ f”, cha fôI fhich an va o Iu c 4 gIo
chIô u ha ng nga y, Iâu nay dô u nhu fhô ”. Sau do mô f nhân vIôn fIô p fh¦
kha c duo c fro Iy cu a Roagan cho bIô f, fô ng fhô ng Roagan co bi quyô f
rIông dô ba o vô su c kho o. Ðo Ia an “ba o IInh mâ f", vâ n dô ng nhIô u, ngu
du .
Sau khI duo c nhu ng fhông fIn do va duo c Roagan châ p nhâ n, công
fy do bo n pha f dô ng mô f do f qua ng ca o rông Io n khIô n cho kha p nuo c My
aI cu ng bIô f v¦ fô ng fhô ng fuô I cao nhâ f frong I¦ch su nuo c My so dI fhân
fhô ma nh kho o, dâ u o c fInh fa o Ia bo I vì fhuo ng du ng "ba o IInh mâ f". Iâ p
fu c "ba o IInh mâ f" fra n kha p nuo c My .
AI aI cu ng co Io ng muô n co quan hô vo I bâ f ky mô f danh nhân hoa c
mô f mInh fInh ma n ba c na o do . Nô u co fhô dinh da ng vo I danh nhân fhì
ba n fhân cu ng fhom Iây so co gIa hon frong ma f nguo I kha c.
Co mô f nguo I A râ p fôn Ia Abusa vô n ngho o kho , không mô f xu dinh
fu I da su du ng fhu doa n na y fìm duo c nhIô u danh nhân Ia m ba n, kIô m
duo c mô f gIa fa I frIô u phu .
Pha p ba o frIô u phu cu a ông fa râ f gIa n don. Trong aIbum cu a ông
da n nhIô u a nh danh nhân nô I fIô ng rô I ba f chuo c fu da ng cu a danh nhân
vIô f mâ y chu dô fa ng bôn ca nh a nh. Abusa mang aIbum na y dI kha p fhô
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
147
gIo I pho ng vâ n ca c da I fhuong gIa va phu ông nô I fIô ng. Ong no I:. "TôI
nguo ng mô nga I nôn không nga I vuo f nga I da m
sa ma c A râ p dô n dây fham nga I, xIn nga I da n mô f bu c 1 a nh qu y ba u
cu a nga I va o fâ p aIbum “Ðanh nhân fhô gIo I" na y va xIn ghI Iôn do da I
danh cu a nga I. Chu ng fôI so vIô f fhôm Io I gIo I fhIô u so Iuo c. Sau khI xuâ f
ba n fôI so Iâ p fu c gu I fa ng nga I mô f ba n..." .
Ðo ca c v¦ na y nhIô u fIô n, muô n fo ra ha o pho ng va duo c ngang ha ng
vo I ca c danh nhân fhô gIo I nôn frao cho Abusa mô f sô fIô n kha Io n dô In
aIbum do .
Xuâ f ba n mô I fâ p aIbum do cha ng qua chI fô n va I dô Ia My . Nhung
ca c nha frIô u phu da cho hon nga n dôIa Abusa du ng 6 nam da ng da ng dI
96 nuo c, co hon 2 va n nguo I cung câ p a nh va fIô n. Nguo I dua nhIô u fIô n
fhì 2 va n dô Ia, if ra fhì cu ng 50 dô Ia, fô ng cô ng duo c 5 frIô u dô Ia .
4. Muo n gu y nhðn Iu m bó i cu nh
Xua nay quan fruo ng frIô u Thanh dô u nho va o hâ u da I dI cu a sau,
xIn nguo I vIô f fhu gIo I fhIô u. Quân co da I fhâ n Ta Su ng Ðuo ng xua na y
chua bao gIo vIô f fhu gIo I fhIô u, ông no I: "Mô f nguo I co ba n IInh fu nhIôn
co nguo I du ng". Con cu a ông ba n frI ky Ia Hoa ng Ian CIaI duo c bâ u bô frI
huyô n o Phu c KIô n, song cho ma I không duo c bô nhIô m. Hoa ng Ian CIaI
fhâ y mo I nguo I dô u co fhu gIo I fhIô u cu a ca c da I fhâ n, nghI ra ng cha
mình fruo c dây râ f fhân vo I Ta Su ng Ðuo ng, bo n dô n Ða c KInh câ u xIn
Ta Su ng Ðuo ng. Ca p con cu a ba n cô frI, Ta Su ng Ðuo ng râ f kha ch khi.
Nhung khI Hoa ng Ian CIaI xIn ông fhu gIo I fhIô u cho fô ng dô c Phu c
KIô n, ông bo n bIô n sa c, no I va I câu rô I duô I dI. Hoa ng Ian CIaI vu a gIâ n
vu a hâ n, ro I phu ho Ta , fha buo c dô n Iuu II Xuo ng xom franh gIa I phIô n.
Ðô f nhIôn anh fhâ y chu fIô m dang fâ p vIô f chu cu a Ta Su ng Ðuo ng, vIô f
râ f gIô ng. Anh cho f nghI ra mô f dIô u kô . Anh nho chu fIô m vIô f chu frôn
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

148
mô f chIô c qua f, fra fIô n xong, Hoa ng Ian CIaI câ m qua f fro vô Phu c
KIô n.
Hôm do Ia nga y fham kIô n fô ng dô c, Hoa ng Ian CIaI câ m qua f xo o
ra buo c va o công duo ng cu a fô ng dô c. Tô ng dô c Iâ y Ia m Ia ho I: “ Ðôn ngoa I
no ng Ia m sao7 Iâ p fhu rô I, sao anh co n qua f IIôn hô I fhô 7”. Hoa ng Ian
CIaI dua qua f ra pho phâ y rô I no I: "Không da m gIâ u nga I bôn ngoa I
không Ia m Ia m, chI vì fôI vu a Iôn Ða c KInh duo c Ta Su ng Ðuo ng da I
nhân fu fay frao fa ng chIô c qua f na y cho nôn fôI không gIa m ro I fay”.
Tô ng dô c ca kInh nghI ra ng: “Ta nghI anh cha ng ho Hoa ng na y không co
hâ u da I cho nôn mâ y nam nay cu dô hâ u bô ma không fhu c bô , na o ngo
anh fa co hâ u da I Io n dô n nhu fhô > Ta Su ng Ðuo ng ha ng nga y châ u vua,
ông fa chI câ n gIâ n fa chI câ n fâu vo I vua nu a câu fhôI fhì fa không da m
duong nô I:. Tô ng dô c bo n ba o Hoa ng Ian CIaI cho muo n cây qua f xom ky
fhì qua Ia fu da ng cu a Tu Su ng Ðuo ng không saI chu f na o. Tô ng dô c fra
qua f cho Hoa ng Ian CIaI, IuI va o hâ u duo ng, Io ng buô n ruo I ruo I, cu ng su
gIa fhuong Iuo ng. Nga I hôm sau bo n câ p ba I nga cho Hoa ng Ian CIaI dI
Ia m frI huyô n.
Mâ y nam sau, Hoa ng Ian CIaI fhang dô n fu phâ m da o da I. Mô f Iâ n, fô ng
dô c va o kInh, ga p Ta Su ng Ðuo ng bo n no I Iâ y Io ng: “ Con cô hu u cu a nga I
Ia Hoa ng Ian CIaI nay da Ia m da I quan o fInh fôI rô I”.
Ta Su ng Ðuo ng cuo I ba o : "Thô u! Iâ n do anh fa dô n fìm fôI, fôI bo n no I: “
ChI câ n co ba n IInh fhì fâ f co nguo I du ng”.Ia o huyanh qua bIô f nhâ n
fhu c nhân fa I !”
Hoa ng Ian CIaI so dI Ia m quan dô n da o da I Ia nho co da I qu y nhân
Ta Su ng Ðuo ng sau Iung khIô n cho fô ng dô c, mô f fIô u qu y nhân, fhang
quan cho ho Hoa ng. Thu c Ia mô f nuo c co cao. Tuy nhIôn frô m danh fIô ng
nguo I kha c, Iu a fro I dô I dâ f fhì da ng pha I fru ng pha f. Quan fruo ng frIô u
Thanh hu ba I, khInh nguo I khIô n cho mo I
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
149
nguo I cam gIâ n.
ChI xo f rIông vô go c dô muo n Iu c, Io I du ng mô f sô qu y nhân Ia m
dô m Iung khIô n cho mình duo c dô ba f nhanh, anh hu ng co dâ f du ng vo
fhì Ia I Ia vIô c da ng nghIôn cu u. Ðây gIo kô f ho p vo I fình hình xa hô I hIô n
da I dua ra 5 kIô n ngh¦:
1 . Tìm kIô m qu y nhân.
Qu y nhân chI nguo I co chu c vu cao hon anh, co fhô gIu p anh fhang
fIô n. Anh pha I bo fho I gIan nghIôn cu u xom aI Ia nguo I co nang Iu c do . Co
fhô anh cho ra ng su fhang fIô n cu a anh do fhuo ng câ p fru c fIô p cu a anh
nhâ n xo f fô f xâ u co fhô quan nIô m na y chinh xa c nhung co khI câ p cao
hon nu a Ia I cho ra ng fhuo ng câ p cu a anh da dô n Iu c không co n da m nhâ n
duo c chu c fra ch nu a, cho nôn không quan fâm fo I da nh gIa fô f xâ u cu a
ông fa. Vì fhô cho qua nông nô I, pha I dIô u nghIôn câ n fhâ n, anh mo I fìm
ra duo c qu y nhân co fhô gIu p anh fhang fIô n.
2. Kich dô ng qu y. nhân.
Không kich dô ng qu y nhân cu ng ba ng không co qu y nhân. Câ n xom
xo f frong hô fhô ng fô chu c, qu y nhân gIu p anh fhang fIô n rô I fhì duo c gì;
nô u không gIu p anh fhang fIô n fhì mâ f gì.
3. Iu I mô f buo c fIôn haI buo f.
Con duo ng khang frang rô ng Io n cô nhIôn Ia con duo ng fô f nhâ f. Vi
du anh dang frong hô boI, anh Ioo Iôn fhang nha y bâ c cao nhâ f. Nhung
khI anh Iôn dô n nu a chu ng fhì co nguo I cha n mâ f IôI dI, Ioo nu a chu ng fhì
nguo I na y da mâ f du ng khi, nha m haI ma f, ba m cha f Ian can, vu a không
nha y xuô ng vu a không Ioo Iôn nu a. Anh không co ca ch gì vuo f qua nguo I
do . Ðâ y gIo ba n bo ho ho f cô vu anh nhung vô ich.
Cu ng vâ y, frong hô fhô ng fô chu c, nô u nhu anh du ng o mô f câ p ma
câ p frôn da b¦ aI do chIô m mâ f fhì du anh co cô ga ng bao nhIôu cu ng vô
ich. Ðô Iôn bâ c cuô I cu ng cu a fhang nha y, anh pha I xuô ng fhang da b¦ fa c
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

150
ngho n do , chuyô n sang mô f fhang kha c không b¦ aI ca n duo ng rô I Ioo Iôn
bâ c cao nhâ f. Cu ng vâ y, frong hô fhô n fô chu c, anh pha I ro I bo con duo ng
fhang fIô n da b¦ ca n fro , fìm con duo ng kha c ma fhang fIô n. Nô u nhu
nguo I fruo c ma f anh co kha nang fhang fIô n fhì không câ n fra nh anh fa
ma cho mô f fho I gIan dô anh fa fhang fIô n rô I nguo I fa so dô ba f anh Iôn.
4. Tranh fhu co nhIô u qu y nhân dô ba f.
NhIô u qu y nhân cu ng dô ba f anh fhì co kha nang da f hIô u qua da
sô . HIô u qua da sô so khIô n cho ca c qu y nhân cuo ng dIô u uu dIô m cu a
anh, do do quyô f fâm dô ba f anh. Nô u nhu anh chI co mô f qu y nhân fhì
anh không fhô co hIô u qua cuo ng dIô u do cho nôn co nhIô u
qu y nhân fhì co hô I fhang fIô n ca ng cao.
5. A nh su ng hhu c xu rð n chiê u su ng
Nam Tuo ng CIo I Tha ch qua do I, quân ha m cu a Tuo ng VI Quô c Ia
frung fuo ng da 14 nam. Thoo quI d¦nh cu a Quô c Ðân Ða ng, phong frung
fuo ng da 14 nam ma không phong Iôn fhuo ng fuo ng fhì pha I cuo ng chô
xuâ f ngu , ca f quân ha m. Thuo ng fuo ng fhì duo c huo ng chung fhân. Ðâ y
gIo Tuo ng KInh Quô c Ia m fô ng fhô ng không muô n fhang fruo ng VI Quô c
Iôn fhuo ng fuo ng cho nôn Tuo ng VI Quô c bo n nghI ra mô f bIô n pha p.
Tang Iô Tuo ng CIo I Tha ch da kô f fhu c, Tô ng My IInh chuâ n b¦ sang
My cu fru . Trua hôm ba kho I ha nh fhì anh om ho Tuo ng dô n fIô n bIô f.
Tuo ng VI Quô c bo n dô n fruo c, không ma c âu phu c nhu fhuo ng Iô ma ma c
quân phu c doo dâ y huân huy chuong, buo c va o cu a ba I cha o Tô ng My
IInh fhoo quân Iô . Truo c dây, mô I khI sInh nhâ f Tuo ng CIo I Tha ch va
Tô ng My IInh, mo I nguo I dô u ma c fhuo ng phu c cho nôn hôm nay Tô ng
My IInh fhâ y Tuo ng VI Quô c ma c quân phu c fhì Iâ y Ia m Ia bo n ho I.
Tuo ng VI Quô c fra Io I da ng hoa ng: "Ðo I vì cha ng bao Iâu nu a con không
co n fu ca ch ma c quân phu c Iôn hôm nay fIô n mo ma c quân phu c dô cho
mo fhâ y bô da ng con ma c quân phu c nhu fhô na o". Tô ng My IInh ho I: "Vì
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
151
sao 7". fuo ng VI Quô c bo n gIa I fhich fo m fa f chô dô cu a quân dô I buô c
pha I xuâ f ngu .
Trong fho I ky co n o da I Iu c, Tô ng My IInh không quan fâm vâ n dô quân
dô I, dô n Ða I Ioan ca ng không chu y dô n. Ðây Ia Iâ n dâ u fIôn ba ngho no I
dô n chô dô ba f buô c xuâ f ngu , ba ho I: “Vâ y fa I sao Ha u ng Khâm Ia I vâ n
ma c quân phu c7”. Tuo ng vI Quô c fra Io I: “ Vì ông fa Ia fhuo ng fuo ng fhoo
chô dô huo ng quân ha m chung fhân”. Cuô I cu ng, Tô ng My IInh hIô u ro
vâ n dô .
Ðâ y gIo , Tuovngr KInh Quô c dô n. Tuo ng VI Quô c bo n du ng da y
cha o fhoo quân Iô . Tuo ng KInh Quô c cau ma y no I: “ Trong nha Iao sao Ia I
ha nh Iô nhu fhô 7” Tuo ng VI Quô c chua da p fhì My IInh da no I: “ VI Quô c
co n co fhô Ia m Quân nhân hay không7”. Tuo ng KInh Quô c không bIô f su
vIô c vu a mo I dIô n ra nôn fra Io I: “ Chu â y vô n Ia quân nhân râ f xuâ f sa c”.
Tô ng My IInh no I : “ Nô u da Ia quân nhân xuâ f sa c, sao Ia I pha I Ia m fhu
fu c cuâ f ngu 7”. Ðâ y gIo Tuo ng KInh Quô c mo I hIô u ro su fình, da nh pha I
no I: “ VI Quô c da hô f ky ha n frung fuo ng, fôI so Iâ p fu c chuâ n b¦ phong
ha m frung fuo ng, fôI so Iâ p fu c chuâ n b¦ phong ha m fhuo ng fuo ng”. Vâ y
Ia Tuo ng VI Quô c fu frung fuo ng Iôn fhuo ng fuo ng.
Tuo ng VI Quô c fhang fhuo ng fuo ng Ia nho "ha o quang" fru c fIô p
nhu fhân fhô , ngoa I ra cu ng co Ioa I "ha o quang" kha c nhu fa I an no I, y
phu c v.v.... cu a ông. Cu fhô ra, ha o quang ma mô f nguo I muo n không
nhâ f fhIô f pha I fru c fIô p ma co mô f sô ha o quang fu a hô không sa ng Ia m
nhungg cu ng co uy Iu c, không fhô xom fhuo ng. Vi du nhu:
1. Co fhô muo n ha o quang cu a fô fIôn mâ y do I.
Nguo I Trung Quô c co fa p qua n coI fro ng gIa pha , xuâ f fhân, fhich
Ia m con cha u danh nhân va cu ng coI fro ng con cha u danh nhân. Iuu Ц
ro ra ng Ia mô f ông ha ng chIô u ha ng gIa y sau khI ba m va o hoa ng fô c duo c
fôn Ia hoa ng fhu c CIa Ca f Iuo ng, Quan Vân Truo ng , Truong PhI, TrIô u
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

152
Vân... mô f Ioa f van vo gIuong cao chIôu ba I hoa ng fhu c, chIa ba fhIôn ha .
Ðô I vo I fhuo ng dân fhì co con cha u hay không co con cha u chI Ia vIô c nha ,
vIô c gIa fô c. Ðanh nhân không co con cha u fhì nguo I frong nuo c xo f xa.
Ðâ f hIô u hu u fam vô hâ u vI da I. Ky nIô m cô nhân cu ng co ba: cô cu, cô
mô , con cha u. Con
cha u Ia Io n nhâ f fuy con cha u không kô fu c duo c công du c va fa I fri cu a
fIô n nhân nhung dô I vo I nguo I do I fhì do ng ma u fruyô n fhô ng xuô ng duo c
nguo I fa quan hoa I hon dI vâ f vô frI vô gIa c. Mo I nguo I fôn fro ng con cha u
danh nhân no I dô n cu ng chinh Ia fôn fro ng ba n fhân danh nhân. Ðo Ia
mô f Ioa I ky nIô m, mô f Ioa I kIô u bIô u duong fruyô n do I, nô u không fhì fa I
sao nguo I fa không fruy fìm con cha u Tâ n Cô I7 Tho I Ca n Iong nha
Thanh co danh sI Tâ n Ða I sI dI qua mô Nha c PhI bâ f gIa c ca m kha I no I:
"Nhân To ng cô ng hâ u fu nhân Cô I, nga da o phâ n fIô n hô I finh Tâ n” |Tu
sau fho I Tô ng nguo I fa fho a ma Tâ n Cô I, fa dI ngang mô Nha c PhI ma hô
fho n mình ho Tâ n) du fhâ v
fIô n nhân xua co công du c Io n quan hô râ f Io n. Ðô I vo I nguo I co công du c
ca ng Io n cho quô c gIa fhì nguo I fa Ia I ca ng fôn fro ng con cha u, fu a hô nhu
fhô mo I fo duo c Io ng ca m kich, fhuong nho ho .
2. Chô ng nho danh fIô ng vo
Nu sI T¦ch Mô Ðung co chô ng Ia Iuu Ha I Ða c. Ong Iuu vIô f ba I
"CIa hu u danh fhô T¦ch Mô Ðung" fo Io ng vô cu ng fôn kinh va yôu mô n
nguo I vo fa I ba hon nguo I.
"KhI nguo I fa gIo I fhIô u fôI, sau khI kô fôn fuô I, nga y sInh, nam
sInh, chu c vu , ho c v¦ fhì nguo I gIo I fhIô u fhuo ng vIô f fhôm mô f câu "ông
chinh Ia chô ng mô f nguo I vo nô I fIô ng". MaI sau co fhô không mâ y aI nho
fôn fôI nhung nhâ f d¦nh nho vo fôI. Vâ y vo nô I fIô ng không dom Ia I cho
fôI ich Io I gì hay sao7 Không pha I vô ich. TôI xIn dua ra vi du cho ca c v¦
fham kha o.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
153
Ðô c gIa cu a vo fôI da I da sô Ia fhanh mô n hoa c dang ho c hoa c vu a
mo I buo c ra cô ng fruo ng da I ho c va o công fa c mô f co quan na o do . Co mô f
Iâ n, ca nha fôI chuâ n b¦ dI choI, vo fôI go I dIô n fhoa I dô n mô f pha n dIô m
da f pho ng. Cô fru c ban fra Io I da hô f pho ng rô I, vì Ia nga y nghI nôn
kha ch dông nhung xIn cho bIô f fôn ho dô sa p xô p sau. KhI nguo I vo danh
fIô ng cu a fôI xung fôn, dô I phuong bo n vô I no I: "Ða dô n Iu c na o cu ng
duo c, nhâ f d¦nh co pho ng cho ba ". Thâ f Ia suo ng qua .
3. Sô ng nho fôn quô huong
Tho I ky chinh phu Ða c Ðuong co 7 v¦ fô ng fhô ng, frong sô ho co 6 v¦
xuâ f fhân quân su , duy chI Tu Thô Xuong Ia van quan không mô f fôn
Iinh, mô f fôn fô f na o ca Tu Thô Xuong xuâ f fhân van quan, ba m fhoo
VIôn Thô Kha I fhang quan fIô n chu c, cuô I cu ng Ioo Iôn ngaI fô ng fhô ng.
Tu Thô Xuong sInh fha ng 10 nam 1856 o huyô n KhaI Phong fInh
Ha Nam. Ngo Song Iong Ia noI ông ra do I va Io n Iôn. Co fhô coI do Ia quô
huong dâ u fIôn cu a ông fa. Thoo gIa pha ho Tu , cu fô cu a Tu Thô Xuong
quô o huyô n Câ n fInh TrIô f CIang, do Ia quô huong fhu haI cu a ông. Ðô n
fho I Ca n Iong fhì ho Tu dI cu fu Ða I Hung o Ða c KInh vô ThIôn Tân. Tu
Thô Xuong nhâ n Ða I Hung Ia quô huong fhu ba, ThIôn Tân Ia quô huong
fhu fu.
Nguo I kha c cho ra ng co nhIô u quô huong nhu fhô Ia phIô n phu c,
nhung Tu Thô Xuong Ia I Io I du ng nhIô u quô huong do dô fhang fIô n. Ong
mIôu fa mình Ia dô ng
huong Ha Nam vo I VIôn Thô Kha I, dô ng huong Tru c Iô |chI Ða I Hung)
vo I Phu ng Quô c Khô , Ta o Côn, dô ng huong TrIô f CIang vo I Tâ n Nang
Huâ n, Tôn Ða o ThInh. Kha p noI dâu dâu cu ng co dô ng huong gIu p do .
No I fo m Ia I, bIô n pha p muo n ha o quang râ f nhIô u, chu ng fa nôn dô c
su c khaI fha c. Co mô f sô nguo I, vâ f, vIô c fình mo I nhìn qua không quan
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

154
hô gì vo I anh nhung nô u dô ng na o suy nghI fhì co fhô khaI fha c cho su
nghIô p cu a anh.
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
155
Kê 1 2. Kê ho u giu i
Ia m sao pha vo cu c dIô n bô fa c frong quan hô nguo I vo I nguo I7
Ðuo c nguo I fa hoan nghônh ky fhu c Ia kô vuông fro n frong quan hô
gIu a nguo I vo I nguo I. KhI câ n “fro n” fhì “fro n”, du frong fình fhô phu c fa p
fhô na o dI nu a cu ng co fhô vuo f qua duo c. Ioa I ky fhuâ f Ia m nguo I do Ia
gIo I o "fro n” |ho a gIa I), công nang cu a ky fhuâ f na y co fhô go I go n frong
16 chu : gIa I fo a franh châ p ho a gIa I mâu fhuâ n, fra nh kho I ra c ro I, pha
vo bô fa c.
Vô ma f chu dô ng, ho a gIa I Ia dô cu u nguy dang fâm va o ca nh kho
xu , gIu p ho fhoa f kho I qua n ba ch, chu dô ng gIa I vây, mo duo ng fhoa f cho
ho .
Vô ma f b¦ dô ng, fu fa gây ra sa f so f fhì pha I gIa I cu u chu a, ho a gIa I
Io I no I cu a mình. KhI cha ng may sa va o cuco dIô n bô fa c fhì quyô n bIô n
pha fan bang gIa . KhI xa y ra không vuI Io ng vo I nguo I kha c fhì không fhô
không xuô xo a, ho a hoa n, khIô n cho dô I phuong if mô f fhô dIô n ba o vô fhô
dIô n, Ia m cho cu c dIô n fro nôn bình fhuo ng,
fhâ m chi bIô n vIô c xâ u fha nh vIô c fô f.
Ia m nguo I muô n cho công du c vIôn ma n co mô f nguô n nhân duyôn
fô f do p không fhô không nho va o fhuâ f ho a gIa I du no co fhô chI Ia ba
dâ u, chI Ia no I dô no I, không da f mu c dich gì.
1 . Trên Jo i hhóng co md c míu nu o hhóng ho u giu i Juo c
Không co mâu fhuâ n va franh châ p fhì frong quan hô gIao fô không
co ca I gì pha I ho a gIa I, không co ra c rô I va bô fa c fhì không câ n no I dô n
gIa I fo a va gIa ng ho a. Tra I Ia I, hô co nhu ng su vIô c do fhì không fhô
không ra fay gIa I quyô f. Thu c fô chI câ n ho a gIa I du ng pho p fhì không co
ma c mo na o không gIa I fo a duo c.
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

156
Không fu ng franh châ p vo I nhu ng ko chuyôn gây su fhì không fhô
hIô u duo c fhu c fô sau dây: haI bôn da franh ca I dô n mu c bâ f phân fha ng
ba I fhì bôn na o |kô ca bôn gây chuyô n) cu ng muô n ru f IuI. Nhung không
aI ch¦u nhuo ng bô fruo c, vì vâ y haI bôn Io I qua fIô ng Ia I nga y ca ng gay
ga f, khâ u khi cu ng ca ng nga y ca ng cang fha ng, fhâ m chi dâ n dô n â u da .
KhI haI bôn da dâ m da nhau rô I ma nhu ng nguo I vây quanh vâ n du ng
xom hô dâ u không mô f Io I can gIa n fhì qua Ia bI aI.
Nô u không pha I Ia da nh nhau frôn xo hay gIu a duo ng ma Ia gIu a
ca c dô ng su mô f co quan vo I nhau fhì haI bôn dang da nh nhau dô u nghI:
"Ða n finh Iu nguo I na y dô u da bô c Iô ra ca ".
Ðo I vâ y, nô u anh co fhô du ng ra gIa I vây fhì frong Io ng ho fâ f ca m
kich, cho anh Ia nguo I "am hIô u nhân fình fhô fha I”. Ðô n khI anh câ n
nguo I gIa I vây, fâ f co nguo I du ng ra gIu p anh khIô n cho anh kho I b¦ an
do n ô â m.
Nhung khuyôn can nhu ng vu ma ng chu I da nh dâ m nhu fhô câ n co
kInh nghIô m. Nguo I không co kInh nghIô m da nh nhau fhì không bIô f
fho I co fô f dô khuyôn gIa I; cho nôn không da m du ng ra can ngan. Vi du
nhu không xo f du ng Iu c ma da khuyôn: !'Na y na y, haI anh ha y du ng fay
ngay!” fhì co fhô mô f nguo I dang da nh nhau so ho f fo: “HaI anh na y Ia aI
7 Ða nh nhau fa I no !"
Co n nô u no I vo I mô f nguo I: "ThôI, du ng da nh nhau nu a!" fhì Ia I dô
b¦ hIô u nhâ m Ia fhIôn v¦, nguo I không duo c khuyôn so cho anh Ia dô su c
sInh.
Vâ y fhì fho I co fô f dô khuyôn can Ia Iu c na o7
1 . KhI haI bôn dang ngô I, bô ng mô f nguo I du ng dâ y fo fIô ng.
2 . KhI haI bôn dang du ng, bô ng mô f nguo I buo c fo I sa p ra fay.
Iu c do , anh nôn Iâ p fu c fIô n dô n khuyôn can nguo I sa p ra fay fhì so
không b¦ coI Ia fhIôn v¦. Vâ n dô Ia nguo I không co kInh nghIô m da nh
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
157
nhau, kho co nang Iu c phân bIô f fình huô ng. KhI ho dang da nh nhau ma
nha y va o can ngan fhì kho Io ng fra nh kho I b¦ da nh. Chinh vì vâ y ma
nhu ng nguo I dang du ng xom không da m xông va o can ngan nô u nhu ho
không fhô ko o haI nguo I ra fruo c khI da nh nhau. Yô u IInh can ngan da nh
nhau co mâ y phuong fhu c nhu sau:
Ðô n hô f su c ho f fo: "Ðu ng fay!" so gIa m bo f khi chô hung hang cu a
ho .
Chu y : không nôn dô cho ho hang ma u da nh nhau dô n mô f nhoa I
mo I xông va o can ngan, nhu fhô qua fa n nhâ n.
Thâ y nguo I fa da nh nhau buou dâ u su f fra n ma khoanh fay fo a son
quan, hô dâ u không ra fay can ngan fhì b¦ cho Ia nguo I, vô fình.
2. Bu lð c Iui giu i nguy
Ða I da sô franh châ p không pha I dô u kich fhich fay dao fay bu a
da nh nhau ma fhuo ng Ia da nh vo mô m nhu ca c cuô c franh châ p frong gIa
dình, fhân fhich, ba ng hu u, dô ng su Ia ng gIô ng hay gIu a nhu ng nguo I
không quon bIô f. Nô u không gIa I quyô f k¦p fho I fhì so a nh huo ng dô n
quan hô vo I nhau va a nh huo ng dô n ca su doa n kô f ô n d¦nh frong xa hô I.
Cho nôn na m vu ng nghô fhuâ f ngôn fu gIa I fo a franh châ p, ho a gIa I mâu
fhuâ n Ia dIô u râ f co y nghIa. CIa I fo a cu c dIô n cang fha ng nhIô u khI chI
nho va o ba fâ c Iuo I.
1. Pha f dô ng chân fình frong fro n co vuông, frong khuyôn can co
uy Iu c.
Ong Trâ n co mâu fhuâ n vo I vo Ia mô f mInh fInh ma n ba c b¦ duô I ra
ngoa I cu a. Ong Trâ n cam gIâ n muô n pha cu a cho ha gIâ n. Mô f ca nh sa f
gIa ba o ông: "ông ba n na y fôI râ f fhông ca m vo I ông. TôI bIô f ông Ia chô ng
ba fa cho nôn dây cu ng Ia nha cu a ông. Ða nha duô I ông Ia không du ng
nhung nô u ông Ia m na o Ioa n fhì nguo I fa co
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

158
co kIô n ông. Ia I co n mô f dIô u nu a, hôm nay Ia nga y fô f, pho ng fa m gIam
cu a công an cu ng nghI vIô c, nô u nhu ông Ia m â m I, fôI không fhô không
go I ca nh sa f kha c dô n. AI ma không co nha 7 AI không muô n sum ho p ca
nha an Tô f7 Quâ y râ y ho frong Iu c na y fâ f ho không vuI Io ng. Ong nôn
nghI Ia I. "
Nguo I ca nh sa f gIa fuy no I nang fu a hô châ f pha c nhung Ia I vu a fo
ra fhông ca m ông Trâ n, vu a fo y chô fra ch mInh fInh no . Ðô ng fho I nguo I
ca nh sa f gIa cu ng fo ra quan fâm dô ng su cu a mình, không muô n dô cho
ho mâ f an fô f vuI vo nô u ông Trâ n gây na o Ioa n. Nhung cu ng dô da ng
nhâ n fhâ y frong Io I no I cu a ông ha m y ran do cho Ia m dIô u vI pha m pha p
Iuâ f. Chinh Io I no I co fình co Iy cu a ông ca nh sa f gIa da khIô n ông Trâ n
suy nghI không Ia m dIô u vI pha m pha p Iuâ f, do do ho a gIa I duo c mô f
franh châ p co fhô dâ n dô n vI pha m pha p Iuâ f.
2. Xo a bo hIô u Iâ m, vIô c gì cu ng fhuong Iuo ng duo c.
Co mô f sô franh châ p do hIô u Iâ m cho nôn chI câ n no I ro nguyôn do
Ia co fhô xo a bo hIô u Iâ m, ho a gIa I mâu fhuâ n. Mô f sô ca n bô kô hoa ch fh¦
frâ n Ðô ng Hoa n fha nh phô Qua ng Châu dô n kIô m fra công fa c sInh do co
kô hoa ch cu a mô f cu a hIô u duo c phâ m no . Chu hIô u fhuô c b¦ kIô m fra Ia
Iô I om so m khIô n cho ha ng fram nguo I ko o dô n xom. Ðâ y gIo bi fhu fh¦
frâ n dô n hIô u duo c phâ m no I vo I chu hIô u: "Co vIô c gì fhì fhuong Iuo ng,
kôu Ia om so m không gIa I quyô f duo c vIô c gì dâu. KIô m fra sInh do co kô
hoa ch Ia quyô f dInh cu a fh¦ frâ n, ông cu frình ba y ro ra ng Ia duo c, phô I
ho p vo I chu ng fôI frIô n
khaI công fa c. Nô u ông co kho khan gì cu no I, chI câ n không vI pha m
pha p Iuâ f fhì chu ng fôI gIu p do . Ngho xong, ông chu ha ng duo c bIô f mình
ngô nhâ n mu c dich vIô c kIô m fra Iâ p fu c hô f gIâ n, nhâ n mình hIô u Iâ m
fuo ng Ia kIô m fra ho a don buôn ba n bo n fo y ho p fa c, sa n
sa ng ch¦u kIô m fra. Nhu fhô mâu fhuâ n da duo c gIa I quyô f
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
159
3. KhIôm nhung da f dô n ho a gIa I.
Co khI haI bôn franh châ p hay mâu fhuâ n dô u muô n ho a gIa I
nhung không fìm ra Iô I fhoa f. Nguo I ho a gIa I co fhô kho o Io o fhay ma f
bôn na y xIn Iô I Iôn kIa, khIô n cho bôn kIa ca m dô ng quay Ia I xIn Iô I dô I
phuong. Nhu vâ y, haI bôn so fIô n dô n ho a gIa I. Nha van nô I fIô ng Iuong
TIô u Thanh co vIô f mô f câu chuyô n vô vIô c franh châ p gIu a mo cu a ông
va mo con ba ha ng xo m ho Iô. Tranh châ p vô su du ng dâ f daI. Sa u khI
fìm hIô u su vIô c, ông bo n phô bình mo , chu ng mInh mo con ba Iô xây mô f
gIan pho ng nho frôn ma nh dâ f fruo c cu a sô Ia vì nha ba dông nguo I
fhIô u chô o . Sau do , ông sang nha ba Iô fhay ma f mo xIn Iô I." Ca nha ba
Iô ngho xong dô u ca m dô ng câ m fay ông no I ra ng: “ Không nôn fra ch mo
cha u, không nôn fra ch mo cha u!". Ca nha ba Iô Ia I sang xIn Iô I mo cu a
ông vì da no ng na y ca I nhau không bIô f fôn fro ng nguo I gIa . HaI nha Ia I
ho a ha o nhu cu
4. Xu pha f do ng dô u mô I bôn da nh 30 roI.
Mô f sô franh châ p co nguyôn nhân phu c fa p hoa c da qua Iâu do I
nhIô u vIô c fich fu Ia I cho nôn nguo I ho a gIa I pha I nghIôn cu u cu fhô , phân
fich cu fhô cho haI bôn dô u dô ng fình mo I gIa I quyô f duo c franh châ p.
Mô f fhôn cu a frâ n Ðô ng Ho a cu a fha nh phô Qua ng Châu franh
châ p quyô n su du ng dâ f daI vo I mô f don v¦ quân dô I do ng frôn d¦a ba n
fhôn da mâ y nam IIô n không gIa I quyô f duo c. Ho mo I bi fhu fh¦ frâ n dô n
gIa I quyô f. Ði fhu nghIôn cu u cu fhô fình hình rô I dua ra quan dIô m cu a
ông. Ong no I: "CIa I quyô f franh châ p dâ f daI pha I
na ng vu ng 16 chu nguyôn fa c: fôn fro ng I¦ch su , nhìn fha ng fhu c fô ,
fuong nhuo ng Iâ n nhau, hIô p fhuong gIa I quyô f. Ma nh dâ f na o bô dô I da
va ch ranh gIo I, xây fuo ng ba o vô Ia do bô dô I su du ng, du ra ng bô dô I
chua bô I fhuo ng, chua co gIâ y chu ng nhâ n quyô n su du ng dâ f
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

160
nhung d¦a phuong nôn chIô u cô foa n cu c, u ng hô bô dô I bay du ng. Ma nh
dâ f na o da va ch ranh gIo I rô I nhung bô dô I chua su du ng va cu ng chua
frung du ng, dân frong fhôn vâ n ca y câ y fhì fhuô c quyô n so hu u cu a dIa
phuong. Ma nh dâ f na o chua va ch ranh gIo I song bô dô I da du ng Ia m co so
quân du ng fhì fhuô c quyô n su du ng cu a bô dô I.
Ma nh dâ f na o quân dô I muo n dô du ng va o vIô c quân su ma nay Ia I du ng
va o vIô c kha c fhì dIa phuong co fhô fhu hô I hay haI bôn cu ng nhau khaI
fha c". HaI bôn dô u fIô p fhu y kIô n cu a bi fhu, nhanh cho ng Iâ p fha nh
hIô p ngh¦. Thô Ia gIa I quyô f duo c franh châ p dâ f daI Iâu nam.
5. Vu ng cho o kho o chông.
Trôn mô f chuyô n xo, mô f phu nu ba n kom, dâ u fIôn no I haI ha o ruo I
mô f quo, sau Ia I no I 5 ha o mô f quo. Mô f ba mua kom IIô n ba o: "Mo I ba n
haI ha o ruo I bây gIo Ia I ba n 5 ha o, buôn ba n nhu fhô na y sao7 Ða ba n
kom no I: “ TIô n na o cu a nâ y, haI ha o ruo I Ia m sao so duô c vo I 5 ha o, kom
cu a fôI Ia fhu fhIô f", Ia I no I fhôm: "dô ro m7". Ða
mua kom bu ng bu ng do ma f, cao gIo ng no I: “Ða no I gì do . Ða no I aI ro m
Ða ba n kom dâ n ma f, ba mua kom ca ng ho f fo, sa p nô ra chIô n franh rô I.
Ðâ y gIo mô f v¦ ha nh kha ch nhanh fri no I: “Ða ba n kom no I kom ro m mo I
ro chu không pha I no I ba ro m". Ða ba n kom cu ng vô I
va ng no I fhoo: "TôI no I kom ro m chu không no I ba ro m. XIn Iô I, fôI no I
không ro ". Ða mua kom cu ng d¦u gIo ng no I: "o, o , fôI hIô u nhâ m". Thô Ia
ho a.
J. Bu y Iou i hy xu o lhuo ng Ju ng hhi ho u giu i
Trong gIao fô , k¦p fho I mo Iô I fhoa f khIô n cho nguo I fa không mâ f
fhô dIô n Ia mô f nguyôn fa c Io n cu a ho a gIa I. Nhung mo Iô I fhoa f nhu fhô
na o, ho a gIa I nhu fhô na o fhì không pha I aI cu ng bIô f ro . Ðuo I dây fô ng
kô f don gIa n fhuâ f ho a gIa I:
1. Xuô ng gIo ng fu fìm Iô I fhoa f
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
161
Nô u nhu do anh bâ f câ n ma không co Iô I fhoa f fhì pha I fu ch¦u Iâ y
hâ u qua . Mô f nho m ba n dô ng ho c ga p Ia I nhau sau hon 20 nam co mô f
nam mô f nu fu ng ngô I cu ng ba n nôn chuyô n fro fhoa I ma I. Nhung cô ba n
mo I go a chô ng if Iâu fhì câ u ba n Ia I không bIô f cho nôn khI chuyô n fro da
vô y nha c dô n chô ng cô fa. Mô f nguoI ba n kha c bIô f su fình cu a cô ba n
bo n fìm ca ch ngan cha n nhung câ u fa không hIô u Ia I ca ng du a nhIô u hon.
Nguo I ba n chI co n ca ch no I ro su fình, câ u ba n vô cu ng bô I rô I. Nhung câ u
fa nhanh cho ng d¦nh fhâ n, fu fa f mình mô f ca I rô I nho nha ng no I: "Câ u
xom ca I mô m cu a fo , mâ y chu c nam rô I ma vâ n nhu fho I ho c sInh không
bIô f gIu mô m gIu mIô ng vâ n cu huyôn fhuyôn. Ða ng va mIô ng! Ðang va
mIô ng!". Cô ba n fhâ y fhô fuy frong Io ng dau khô nhung vâ n fha fhu cho
ba n cu , guo ng cuo I ba o: "Nguo I không bIô f không co fô I. VIô c da qua Iâu
rô I, bây gIo không nha c Ia I”. Mô f khI so suâ f không co Iô I fhoa f fhì fô f
nhâ f fu chô gIô u mình vu ng vô so suâ f, xuô ng gIo ng Ia m Ia nh. Nhu câ u
ba n ho c da vô y cha m nô I dau Io ng cu a cô ba n cu fhì ca ch gIa I quyô f nhu
fhô Ia nho nha ng, dô da ng, co Iô I fhoa f.
AI cu ng co fhô Iâm va o fình ca nh không co Iô I fhoa f nhung chI câ n
suy nghI mô f chu f fhì không kho khan gì frong vIô c fu fìm ra Iô I fhoa f.
Muô n fu mình fìm ra Iô I fhoa f fhì fâ f ca ca c phuong pha p fô f dô u co mô f
dIô m chung: Trong Iu c quâ n ba ch câ n k¦p fho I dIô u chInh fu fuo ng, kho o
Io o ca I fIô n cu c dIô n b¦ dô ng fruo c ma f chuyô n sang chu dô ng.
2. ChI Iu a Ia m ngu a, gIa I fhich kho o Io o, ho a gIa I mâu fhuâ n
Co khI mô f ha nh vI na o do frong fruo ng ho p da c bIô f fuy co y nghIa
da c nhung nguo I ho a gIa I da kho o Io o gIa I fhich fha nh mô f y nghIa kha c.
KhI Coocbachop cu ng phu nhân RIsa dI fham nuo c My , frôn duo ng dô n
Ða ch ô c du fIô c, gIu a duo ng Coocbachop dô f nhIôn xuô ng xo ba f fay nguo I
dI duo ng. Ca n bô ba o vô cu a IIôn Xô vô I va ng nha y xuô ng xo vây Iâ y
Coocbachop, ho f ba o nhu ng nguo I My dang vây quanh Coocbachop pha I
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

162
ru f fay ra kho I fu I. Ong fa so frong fu I cu a nguo I My co vu khi, kha ch
qua duo ng râ f cang fha ng. Iu c do , RIsa râ f nhanh fri, Iâ p fu c du ng ra
ho a gIa I. Ða gIa I fhich vo I ca c nguo I My xung quanh Ia ca n bô ba o vô yôu
câ u ho gIo fay ra dô ba f fay vo chô ng ba . Iâ p fu c, không khi fro nôn na o
nhIô f, mo I nguo I vuI vo ba f fay Coocbachop. Ðo Ia do RIa nhanh fri u ng
bIô n ho a gIa I fình huô ng cang fha ng Iu c bâ y gIo .
3. Ðu ng hu vInh ho a gIa I
Cô kIm quân fu Iâ n fIô u nhân không aI không ua ngho Io I no I ngo f.
Co khI dang sâ u na o bu c fu c ma ngho nguo I bôn ca nh no I va I câu bu I faI
fhì ho Iâ p fu c vuI vo Iôn.
Mô f Iâ n CIa I PhIô n fha p fu ng Chu Nguyôn Chuong câu ca o sông
KIm Thu y. Chu Nguyôn Chuong râ f buô n bu c ba o CIa I PhIô n Ia m fho ghI
Ia I su vIô c. Không câu duo c ca da qua nga n ngâ m fhì Ia m fho sao duo c7
CIa I PhIô n không hô danh fa I fu , suy nghI mô f chô c Iâ p fu c do c: “ Sô xich
Iuân fy nhâ p fhu y frung, kIm câu phIôu khu vInh vô fông, pha m ngu bâ f
ca m frIô u fhIôn fu , va n fuô quâ n vuong chI dIô u Iong" mâ y fhuo c so I fo
no m xuô ng nuo c, Iuo I câu va ng chìm xuô ng không fông fich, ca pha m dâu
da m frIô u kIôn fhIôn fu , va n fuô quân vuong chI câu rô ng). Chu Nguyôn
Chuong |vua nha
MInh) ngho xong râ f do p Io ng.
Nam frIô u Tô ng Van Ðô câu ca o hô ThIôn Tuyô n nu a nga y không
duo c con ca na o, frong Io ng râ f bu c bô I. Vuong Ca nh fhâ y fhô bo n no I:
"Ðo I vì nguo I câu qua fhanh IIôm nôn không câu duo c con ca fham mô I".
Câu no I do khIô n Tô ng Van Ðô vuI vo nhâ c câ n câu fro vô
cung.
4. Ðu ng gIa fhIô f fra nh mu I nho n
Trong nhu ng fruo ng ho p gIao fô nhâ f d¦nh, co Iu c vì fhô dIô n, co Iu c
vì na m ba f không chuâ n fhì nôn du ng fhuyô f. Ong CIa p co haI nguo I ba n
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
163
Ia ông â f va ông Ðinh không ngo haI ông na y fro ma f fha nh fhu . Mô f
hôm ông â f ba o ông CIa p ra ng: ông Ðinh no I xâ u va IôI vIô c rIông cu a ông
CIa p ra fruo c công chu ng. Ong CIa p ba n fin ba n nghI, ma ng ông Ðình fhì
so oan cho ông fa, không ma ng ông Ðinh fhì hâ n không ch¦u duo c, hon
nu a so ông â f Ia m ra c rô I. Ong CIa p suy nghI hô I Iâu, bo n no I mô f câu vô
fhuo ng vô pha f: “ Nô u qua nhu fhô fhì ông Ðinh da ng fra ch".
Co khI bIô n Iuâ n vo I bâ c cha chu hay vo I câ p frôn, anh xa c d¦nh
quan dIô m cu a mình du ng, không fhô nhuo ng bô , nhung do Iô pho p
không fIô n no I ra fhì co fhô dua ra câu "gIa nhu..." dô gIa I fo a cu c dIô n
fIô n fhoa I Iuo ng nan.
Mô f ho c sInh franh Iuâ n vo I fhâ y chu nhIô m vô vâ n dô ho c sInh
nam co fhô dô n pho ng ho c sInh nu no I chuyô n phIô m hay không7 Thâ y
chu nhIô m kIôn quyô f cho Ia không duo c. Ho c sInh không fhuyô f phu c
duo c fhâ y va Ia I fhâ y hình nhu fhâ y co vo gIâ n. Ðô kô f fhu c franh Iuâ n,
mo Iô I fhoa f cho fhâ y, câ u ho c sInh no I kho o: “Nô u nhu fhâ y no I du ng fhì
om qua Ia saI rô I". Câu na y vô n vô fich su vì không kha ng d¦nh fhâ y
du ng nhung fhâ y ngho xong Ia I không franh Iuâ n nu a. Co khI không k¦p
nghI ra hay không muô n fra Io I, hay không fIô n fra Io I fhì anh co fhô
du ng phuong fhu c na y. Câu ho I: "Anh yôu cô Vuong pha I không Ða p a n I:
"Nô u cô Vuong yôu fôI, fôI cu ng yôu cô Vuong"
Ða p a n 2: "Nô u cô Vuong da ng yôu, fôI yôu cô Vuong" ;
Ða p a n 3: "Nô u fôI yôu cô fa fhì do Ia fôI yôu cô fa". Ðo ko m fhoo dIô u
kIô n gIa fhIô f khIô n cho dIô n da f uyô n chuyô n khIô n nguo I no I Iâ n nguo I
ngho dô u fIô p fhu duo c .
5. Nhâ n khuyô f dIô m, fha nh khâ n xIn Iô I
Ðo I nguo I co bIô f bao nhIôu dIô u mâu fhuâ n, frong do co sô mâu
fhuâ n co fhô ho a gIa I ba ng xIn Iô I. Ia m fô n fhuong nguoI kha c chI câ n fu
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

164
phô bình, du ng ca m nhâ n khuyô f dIô m, fha nh khâ n xIn Iô I fhì co fhô ho a
gIa I duo c mâu fhuâ n.
Chu Ðuong Ia nguo I Ia nh da o gIo I van nghô nhung vì fình fhô chinh
fr¦, ông không fhô không Ia m nhu ng vIô c ha I nguoI. Cuô I cu ng ông cu ng
b¦ kho I fô . Ðu sao ông cu ng không fhô frô n fra ch nhIô m vì vIô c nhIô u van
nghô sI b¦ kho I fô cho nôn râ f nhIô u van nghô sI hô f su c oa n gho f ông.
Nhung sau khI muo I nam kIô p na n kô f fhu c, frong nhIô u hô I ngh¦ Chu
Ðuong da pha n fInh hô f su c sâu sa c nhIô u Iâ n xIn Iô I nhu ng nguo I b¦ ông
dua ra kho I fô Vì vâ y du ra ng nhIô u nguo I vâ n â m u c frong Io ng, nhung
da sô nguo I không no I Chu Ðuong không co chu f gì fô f. Cuô I do I Chu
Ðuong co n fhanh fha n frong Io ng Ia nho ông da fha nh fâm xIn Iô I nhu ng
nguo I da b¦ ông phô pha n. Mâu fhuâ n cu a ông vo I nhIô u nguo I da duo c
ho a gIa I fhông qua nhu ng Io I xIn Iô I cu a ông.
6. Chu dô ng fu bôI ma f co Io I hon da nh nhau
Ia nh da o pha f sInh franh châ p vo I câ p duo I co khI chI câ n chu dô ng
ch¦u fra ch nhIô m Ia co fhô ho a gIa I mâu fhuâ n. Câ u Vuong va cu Chu
cu ng công fa c frong mô f pho ng. Mô f Iâ n câ u Vuong Iôn u y ban fh¦ xa
ngho ba o ca o, cu Chu không bIô f cho nôn râ f bâ f bình, fru c fIô p ho I câ u
.Vuong fa I sao dI ngho ba o ca o ma không ba o. HaI
nguo I bo n franh ca I. Chu nhIô m Ða nh fìm hIô u nguyôn nhân franh ca I
rô I ba o cu Chu: "ÐI ngho ba o ca o ma không ba o cho cu không pha I Ia
khuyô f dIômr cu a câ u Vuong ma do fôI yôu câ u câ u fa không ba o cho cu ,
bo I vì mô f frong haI nguo I dI ngho ba o ca o Ia du rô I. Nô u cu co y kIôn xIn
cu go p cho fôI, không nôn fra ch câ u Vuông. Cu Chu ngho xong nhâ n fhâ y
mình saI bo n chu dô ng xIn Iô I câ u Vuong, ho Ia I ho a ha o nhu cu .
7. Ha I huo c fhuo ng co hIô u qua ho a gIa I
Nguo I ha I huo c nhâ f Ia nguo I co kha nang fhich u ng nhâ f Ha I huo c Ia
fhang fhuô c ha nhIô f frong gIao fô . Mô f câu ha I huo c co fhô khIô n song
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
165
phuong ca cuo I ma Iuo ng fhu cho nhau. KhI nha van Phu ng Câ p Ta I
fham My , mô f ba n My dâ n con dô n fham. KhI haI nguo I dang ma I no I
chuyô n vo I nhau fhì câ u bo kho o nhu bo mô ng na y Ioo Iôn gIuo ng ông
Phu ng nha y nho f â m â m. Nô u ba o câ u fa xuô ng fhì mô ch Io ng nguo I cha
ma Ia I fo ra không nhIô f fình. Vì vâ y, ông Phu ng bo n no I mô f câu ha I
huo c: “ Co I con anh xuô ng qua dâ f dI!". Nguo I cha da p: "Ðuo c, dô fôI fôI
ba o no ". Kô f qua vu a da f mu c dich vu a Iy fhu . Trôn dây gIo I fhIô u 7 ky
fhuâ f ho a gIa I fhuo ng du ng, hy vo ng mo I nguo I fham kha o dô Ia m sao
ho a gIa I cho kho o Io o va fho a da ng. Thu c fô kho no I hô f ca o phuong pha p
frong mô f va I chuong va I fIô f. Ha y pha f huy fri fhông mInh va Iuu y ca ch
Ia m cu a nguo I kha c dô bô sung va hoa n fhIô n ky fhuâ f ho a gIa I cu a mình.
4. No i guunh xu o Jiê u có l o lðm
CIao fIô p vo I nguo I fa nhIô u fruo ng ho p khIô n cho ca dôI bôn dô u
kho ch¦u, vi du nhu fra ch mo c, phô bình, cu fuyô f vv... Trong fình hình
fuong fu , ho a gIa I Ia hoa n foa n câ n fhIô f.
1. SaI Iâ n cu a nguo I kha c b¦ anh pha f hIô n
Ca c công frình nghIôn cu u fâm Iy ho c cho bIô f, không aI muô n bô c
Iô khuyô f dIô m hay do I fu cu a mình fruo c công chu ng. Mô f khI b¦ nguo I
kha c Iô f frâ n fhì ca m fhâ y kho ch¦u hay phâ n nô . Vì vây, frong gIao fô
nô u nhu không vì mô f nhu câ u da c bIô f na o, no I chung nôn hô f su c fra nh
xu c pha m nhu ng dIô m nha y ca m cu a nguo I kha c, fra nh Ia m cho ho xâ u
hô fruo c da m dông. KhI câ n fhIô f fhì kho o Io o a m fh¦ cho dô I phuong bIô f
mô f ca ch fô nh¦.
Trong mô f fIô m ruo u nô I fIô ng o Qua ng Châu, mô f kha f nuo c ngoa I
an dIô m fâm xong bo n Ion Io n Iâ y mô f dôI du a Ca nh Tha I Iam du f fu I. Cô
phu c vu fha n nhIôn dô n bôn ca nh haI fay nâng mô f hô p Iu a du ng dôI du a
Ca nh Tha I Iam no I: "Thâ y nga I frong Iu c an da yôu mô n mân mô dôI du a
Ca nh Tha I Iam xInh do p không no ro I fay. Râ f ca m on nga I frân fro ng
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

166
chu f dô công nghô fInh xa o cu a nuo c fôI. Ðô bIô u fh¦ fâ m chân fình ca m
xich, duô c chu hIô u cho pho p, nay xIn dom fa ng nga I mô f dôI du a Ca nh
Tha I Iam co con dâ u ba n hIô u da duo c khu fru ng, finh fhoo gIa uu da I
cu a ba n hIô u da ghI va o ho a don cu a nga I, nga I fhâ y co duo c không”. V¦
kha ch nuo c ngoa I duong nhIôn hIô u y ngâ m frong câu no I do , sau khI
ca m on bo n no I vì uô ng haI cô c Ðrandy, dâ u o c choa ng va ng nôn da da f
nhâ m dôI du a va o fu I. Ðô ng fho I ông cu ng châ p nhâ n Iô I fhoa f mô f ca ch
fhông mInh, no I: "Nô u dôI du a không khu dô c không du ng duo c fhì fôI xIn
dô I dôI cu Iâ y dôI mo I! Ha, ha, ha", no I xong ru f dôI du a frong fu I da f Iôn
ba n, nhâ n chIô c hô p nho cu a cô phu c vu , da ng hoa ng dô n quâ y fra fIô n.
2. Nguo I kha c no I dô I b¦ anh pha f hIô n
Trong gIao fô co mô f sô nguo I quon fho I no I dô I hay vì sI dIô n không
muô n no I fhâ f, hay do kho no I ma pha I no I dô I. Ðuong nhIôn chu ng fa
pha I ma f nha m ma f mo , không nôn fru c fIô p va ch ma f. Co nguo I kô câu
chuyô n:
Mô f Iâ n fôI go I fa c xI, du ng o cu a cho , fhâ y chIô c xo dang Ian ba nh
dô n fruo c ma f. Ðô ng nhIôn fa I xô nhâ m d¦a chI hay không fìm ra d¦a chI
cu a fôI nôn cha y fha ng, hoa n foa n không chu y fôI vâ y fay go I. Ðo I hon 10
phu f mo I fhâ y xo quay dâ u Ia I. Iôn xo fôI fra ch fa I xô . "Sao câu fhâ y fôI
da no I ro frong dIô n fhoa I chI 5 phu f sau pha I co xo!. Ia I xo da p: "Ðu ng
vâ y, nhung duo ng dông qua !". TôI dang bu c fu c không k¦p suy nghI, bo n
no I: "ThôI, fhôI! TôI fhâ y anh cha y qua ma f fôI. Anh không fìm fhâ y d¦a
chI chu không pha I duo ng dông qua ". Ta I xô không no I gì, do ma f fia faI,
a nh ma f Iô vo fu c gIâ n. Vì sao7 Ðo I vì fôI da va ch ma f no I dô I cu a anh fa.
Vâ n dô Ia : no I fha ng nhu fhô ich gì7 ChI so fô n fhuong fhô dIô n, kô f oa n
fhu .
3. KhI anh fo m duo c fo c nguo I fa
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
167
Trong gIao fô aI cu ng co Iu c bô c Iô saI Iâ m, vi du nhu do c saI chu
Ha n, no I saI chuyôn môn, nho saI danh finh, cha o ho I không du ng dô I
fuo ng v.v... KhI da saI Iâ m nô u không a nh huo ng da I cu c fhì nôn bo qua,
không nôn na o Ioa n. Anh ca ng không nôn châm bIô m, chô dIô u ho mua
vuI fruo c ma f da m dông. Ia m nhu vâ y không Io I cho quan hô gIao fô cu a
anh, dô Ia m cho nguo I fa nghI anh Ia nguo I dIôu foa, pha I xa Ia nh, frong
gIao fIô p xa hô I pha I do chu ng anh.
Mô f xi nghIô p no co mô f cha ng fraI fhich da nh fu Io kho Iu c nha n
rô I, choI dô n qua nu a dôm. Vo râ f không ba ng Io ng, quyô f fâm ba f chô ng
quay nguoc 180
0
. Mô f buô I fô I, du ng Iu c chô ng va ca c ba n dang da nh fu Io
kho hu ng kho I nhâ f fhì vo dô n go I không. Chô ng ba o vô ngay, ha y vô
fruo c dI. Vo không ngho, nhâ f d¦nh chô ng pha I vô ngay, câ m a o IôI không
dI. Chô ng fhâ y vo Ia m mâ f fhô dIô n mình gIu a da m dông. Sau khI vô nha
ca ng nghI anh fa ca ng fu c, da nh vo mô f ba f faI. Ong chô ng vì sao Ia I nô I
frâ n IôI dình nhu fhô . Không câ n no I cu ng bIô f, vì vo Ia m anh fa mâ f ma f
gIu a da m dông.
4. KhI nguo I fa yôu câ u anh gIu p do ma anh không fhô cu fuyô f
Cu fuyô f Ia mô f Ioa I hIô n fuo ng fhuo ng fhâ y nhung cu fuyô f fhô
na o dô cho nguoI fa không kho ch¦u, dô cho nguo I fa co Iô I fhoa f fhì pha I
co ky xa o nhâ f d¦nh. Anh pha I cu fuyô f mô f ca ch dâ y fình ca m va hu u
ngh¦, Ia m cho dô I phuong bIô f anh râ f dô ng fình nhung không fhô Ia m
duo c vIô c ba n nho , Io I Io pha I râ f uyô n chuyô n d¦u da ng.
Cô Hoa ng nhân vIôn ba n vo ha ng không pha I fu chô I nhIô u kha ch
da f vo . Mô I Iâ n fu chô I cô dô u fo ra râ f dô ng fình vo I kha ch, no I: !'TôI bIô f
nga I râ f câ n bay chuyô n na y fôI râ f muôn gIu p nga I nhung vo da hô f rô I,
không fhô na o gIa I quyô f cho nga I duo c, xIn nga I ba o chuyôn kha c!'.
Không aI co fhô co y kIô n gì vo I Io I fu chô I cu a cô
Nguyªn t¸c: Hoµ Sù

HTTP://Ebooks.vdcmedia.com

168
5. KhI anh Iuôn Iuôn chIôn fhuo ng phong frong ca c cuô c fhI hoa f
dô ng van ho a.
Trong ca c cuô c fhI dâ u hoa f dô ng van ho a nhu fhI dâ u co , fhI dâ u
bo ng ba n, fhI dâ u câ u Iông v.v...aI cu ng muô n fha ng. Nguo I co kInh
nghIô m gIao fIô p fhì ngay khI anh co cha c cha n fha ng cu ng không bao gIo
dô cho nguo I kha c fha m ba I, ma fhâ m chi nhuo ng cho dô I phuong , fha ng
mô f va I va n du dô cho dô I phuong không mâ f fhô dIô n ma vâ n da m ba o
chIô n fha ng cu a anh.
Vi du co mô f sô cao fhu choI co sau khI fha ng IIô n va I va n fhuo ng cô
y dI saI va I nuo c dô cho dô I phuong fha ng mô f va n. Ðô I xu vo I nguo I kha c
cu ng gIô ng nhu da nh co . ChI co nhu ng fhIô u nIôn nông nô I không fu ng
fra I mo I fha ng IIôn fIô p ba y fa m va n khIô n dô I phuong do ma f không
ngâ ng dâ u Iôn duo c, ma vâ n ho f . fo "fuo ng". Ky fhu c frong hoa f dô ng
gIao fô không nôn qua quan fâm fha ng ba I, mu c dich chu yô u Ia gIao Iuu
fình ca m, gIa fang hu u ngh¦, fho a ma n nhu câ u hoa f dô ng van ho a. Ngho
no I, nguyôn Ia o Quô c Ðân Ða ng Ia Hô Ha n Ðân fhich da nh co va Ia I râ f
ha o fha ng. Mô f hôm, sau bu a fruo c, ông da nh co vo I Trâ n Ca nh ÐI sIôu
cao fhu co fuo ng da da f mô f dô u Ia I do I da nh va n fhu ba, dô n khI co fa n
b¦ dô I phuong gIô f mô f xo, Iâ p fu c ma f Hô Ha n Ðân fra ng bô ch, va mô
hôI, vu a sô f ruô f vu a Io Ia ng nga xuô ng ngâ f I¦m. Ða nga y sau chô f vì
xuâ f huyô f na o.
6. Cu chI cu a nguo I fa khIô n anh bâ f ma n, anh muô n co y kIô n
Trong cuô c sô ng ha ng nga y cu ng co khI anh b¦ ma o pha m mô f ca ch
vô y hay hu u y , câ n pha I co phuong huo ng dIô n da f su bâ f ma n va khIô n
cho dô I phuong vuI Io ng ca I chinh nhung dô ng fho I cu ng pha I dô cho
nguo I fa "co Iô I ru f IuI, không fhô fha ng fhu ng phô pha n.
NhIô u nguo I khI fìm hIô u yôu duong fhì xom nguo I yôu râ f hoa n my khI
hoa no , nhu frang ra m, anh anh om om, dôI khI bIô f ro dô I phuong co
36 KÕ nh©n hoµ (phÇn 1)
HTTP://Ebooks.vdcmedia.com
169
khuyô f dIô m gì do nhung so va ch ra so Ia m fô n fhuong fình ca m cu a ba n
fình. Ky fhu c chI câ n kho o Io o fhì co fhô khIô n cho ba n fình fIô p fhu y
kIô n. Cô Nha Thanh râ f fhich khIôu vu ma ba n fraI Ia câ u Truong Ia I
fhich yôn fInh, dang Iu c ho c fâ p dô fhI chuyôn môn Ia I fhuo ng b¦ cô ru dI
xom khIôu vu . Nha Thanh co mô f fâ p qua n râ f không fô f, khI sa n nha y
chua do ng cu a fhì chua ra vô , Iâu nga y câ u Truong kho ch¦u nô I. Co mô f
Iâ n ho ro I sa n nha y Iu c hon 12 gIo dôm câ u Truong no I: Iom nha y nh¦p
bô n râ f fô f, anh xom ma I không cha n. Ðm nha y vô dô n nha duo c không7
Nha Thanh nu ng n¦u: “ Anh muô n om mô f chô f hay sao7 Câ u Truong no I:
“ Ðm nha y dIsco, anh không nha y duo c, ngô I mô f mình ngu gâ f om
không so ko ca p mo c fu I anh sao7 Ðâ y gIo Nha Thanh bIô f ba n fình vô n
không fhich khIôu vu , vô sau dI khIôu vu if hon. Ho a gIa I không co ky
fhuâ f va n nang ma fu y fruo ng ho p. Ho a gIa I yôu câ u pha I co fâm, xu Iy
fhich ho p fho a da ng.
Co mô f câu chuyô n râ f co y nghIa. Mô f Iâ n, mô f nguo I ngoa I quô c
da f fIô c mo I kha ch o pha n dIô m Thu y IInh Cung o ThIôn Tân mo I 10
nguo I, go I 3 chaI ruo u. Cô ÐInh phu c vu ba n fIô c bIô f 10 nguo I 5 mo n an,
if ra pha I cu ng pha I 5 chaI ruo u mo I du nhung cô không no I gì, cu ro f
ruo u cho kha ch. Sau khI an mo n, ruo u frong cô c cu a kha ch vâ n co n dâ y.
Nguo I kha ch ngoa I quô c na y ma f ma y ra ng
ro ca m kich cô ÐInh da ho a gIa I cho ông, khI fa m bIô f hu a Iâ n sau Ia I dô n.
Nô u cô ÐInh muô n cho ông kha ch ma xâ u hô fhì râ f dô , nhung nô u Ia m
nhu fhô so mâ f kha ch. Nguo I gIo I gIao fIô p bIô f Ia ng Io gIa I vây cho dô I
phuong.