Ἀ ριστοτἈ λους

Ἀ θικἈ ΝικομἈ χεια
ΒιβλἈ ονΙ
[1094a] ΠἈ σατἈ χνη καἈ πἈ σαμἈ θοδος, Ἀ μοἈ ωςδἈ πρἈ ξἈ ςτε καἈ προαἈ ρεσις,
Ἀ γαθοἈ τινἈ ςἈ φἈ εσθαι δοκεἈ ·διἈ καλἈ ςἈ πεφἈ ναντο τἈ γαθἈ ν,οἈ πἈ ντἈ
Ἀ φἈ εται. διαφορἈ δἈ τις φαἈ νεται τἈ ντελἈ ν·τἈ μἈ νγἈ ρεἈ σιν Ἀ νἈ ργειαι, τἈ δἈ
παρἈ αἈ τἈ ς(5) Ἀ ργατινἈ .Ἀ νδἈ εἈ σἈ τἈ λητινἈ παρἈ τἈ ςπρἈ ξεις, Ἀ ντοἈ τοις
βελτἈ ω πἈφυκε τἈν ἈνεργειἈ ν τἈ Ἀργα. πολλἈ ν δἈ πρἈ ξεων οἈσἈ ν καἈ τεχνἈ ν καἈ ἈπιστημἈ ν πολλἈ
γἈ νεται καἈ τἈ τἈ λη· Ἀ ατρικἈ ςμἈ νγἈ ρἈ γἈ εια, ναυπηγικἈ ςδἈ πλοἈ ον, στρατηγικἈ ςδἈ νἈ κη,
οἈ κονομικἈ ςδἈ πλοἈ τος. διαφἈ ρει δἈ οἈ δἈ ντἈ ςἈ νεργεἈ αςαἈ τἈ ςεἈ ναι τἈ τἈ λητἈ νπρἈ ξεων Ἀ παρἈ
ταἈ τας Ἀ λλοτι, καθἈ περ Ἀ πἈ τἈ νλεχθεισἈ νἈ πιστημἈ ν.
ΕἈ δἈ τι τἈ λος Ἀ στἈ τἈ νπρακτἈ νἈ διἈ αἈ τἈ βουλἈ μεθα, τἈ λλα δἈ διἈ τοἈ το, καἈ
μἈ (20) πἈ ντα διἈ Ἀ τερον αἈ ροἈ μεθα (πρἈ εισι γἈ ροἈ τωγἈ εἈ ςἈ πειρον, Ἀ στἈ εἈ ναι κενἈ νκαἈ ματαἈ αν
τἈ νἈ ρεξιν), δἈ λον Ἀ ςτοἈ τἈ Ἀ νεἈ ητἈ γαθἈ νκαἈ τἈ Ἀ ριστον. Ἀ ρἈ οἈ νκαἈ πρἈ ς
τἈ νβἈ ον Ἀ γνἈ σις αἈ τοἈ μεγἈ λην Ἀ χει Ἀ οπἈ νκα
, Ἀ καθἈ περ τοξἈ ται σκοπἈ ν
Ἀ χοντες μἈ λλον Ἀ ντυγχἈ νοιμεν τοἈ δἈ οντος; εἈ δἈ (25) οἈ τω, πειρατἈ οντἈ πἈ γε περιλαβεἈ ναἈ τἈ τἈ
ποτἈ ἈστἈ καἈ τἈνος τἈν ἈπιστημἈν Ἀ δυνἈμεων. δἈξειε δἈ Ἀν τἈς κυριωτἈτης
καἈ μἈ λιστα Ἀ ρχιτεκτονικἈ ς. τοιαἈ τηδἈ Ἀ πολιτικἈ φαἈ νεται· τἈ νας γἈ ρεἈ ναι χρεἈ ντἈ νἈ πιστημἈ νἈ ν
ταἈ ςπἈ λεσι, [1094b] (1) καἈ ποἈ ας Ἀ κἈ στους μανθἈ νειν καἈ μἈ χρι τἈ νος, αἈ τη
διατἈ σσει· Ἀ ρἈ μενδἈ καἈ τἈ ςἈ ντιμοτἈ ταςτἈ νδυνἈ μεων Ἀ πἈ ταἈ την οἈ σας, οἈ ον
στρατηγικἈν οἈκονομικἈν ἈητορικἈν· χρωμἈνης δἈ ταἈτης ταἈς λοιπαἈς [πρακτικαἈς]
τἈν ἈπιστημἈν, (5) Ἀτι δἈ νομοθετοἈσης τἈ δεἈ πρἈττειν καἈ τἈνων ἈπἈχεσθαι, τἈ ταἈτης τἈλος
περιἈ χοιἈ ντἈ τἈ νἈ λλων, Ἀ στετοἈ τἈ Ἀ νεἈ ητἈ νθρἈ πινονἈ γαθἈ ν.εἈ γἈ ρκαἈ ταἈ τἈ νἈ στινἈ νἈ καἈ
πἈ λει, μεἈ ζἈ νγε καἈ τελειἈ τεροντἈ τἈ ςπἈ λεωςφαἈ νεταικαἈ λαβεἈ νκαἈ σἈ ζειν·Ἀ γαπητἈ νμἈ νγἈ ρ
καἈ ἈνἈ (10) μἈνἈ, κἈλλιον δἈ καἈ θειἈτερον Ἀθνει καἈ πἈλεσιν. Ἀ μἈν οἈν μἈθοδος τοἈτων ἈφἈεται,
πολιτικἈ τις οἈσα.
ΛἈγοιτο δἈ Ἀν ἈκανἈς, εἈ κατἈ τἈν ἈποκειμἈνην Ἀλην διασαφηθεἈη· τἈ γἈρ
Ἀ κριβἈ ςοἈ χἈ μοἈ ωςἈ νἈ πασι τοἈ ςλἈ γοις Ἀ πιζητητἈ ον, Ἀ σπερ οἈ δἈ Ἀ ντοἈ ςδημιουργουμἈ νοις. τἈ δἈ
καλἈ καἈ τἈ δἈκαια, (15) περἈ Ἀν Ἀ πολιτικἈ σκοπεἈται, πολλἈν Ἀχει διαφορἈν καἈ
πλἈνην, Ἀστε δοκεἈν νἈμἈ μἈνον εἈναι, φἈσει δἈ μἈ. τοιαἈτην δἈ τινα πλἈνην Ἀχει καἈ τἈγαθἈ διἈ τἈ
πολλοἈ ςσυμβαἈ νεινβλἈ βαςἈ πἈ αἈ τἈ ν·Ἀ δηγἈ ρτινες Ἀ πἈ λοντοδιἈ πλοἈ τον, Ἀ τεροιδἈ διἈ Ἀ νδρεἈ αν.
ἈγαπητἈν οἈν περἈ τοιοἈτων (20) καἈ Ἀκ τοιοἈτων λἈγοντας παχυλἈς καἈ τἈπἈ
τἈ ληθἈ ςἈ νδεἈ κνυσθαι, καἈ περἈ τἈ νἈ ςἈ πἈ τἈ πολἈ καἈ Ἀ κτοιοἈ των λἈ γοντας τοιαἈ τακαἈ
συμπεραἈνεσθαι. τἈν αἈτἈν δἈ τρἈπον καἈ ἈποδἈχεσθαι χρεἈν Ἀκαστα τἈν λεγομἈνων·
πεπαιδευμἈ νουγἈ ρἈ στινἈ πἈ τοσοἈ τοντἈ κριβἈ ςἈ πιζητεἈ νκαθἈ Ἀ καστον(25) γἈ νος, Ἀ φἈ Ἀ σονἈ τοἈ
πρἈγματος φἈσις ἈπιδἈχεται· παραπλἈσιον γἈρ φαἈνεται μαθηματικοἈ τε πιθανολογοἈντος
ἈποδἈχεσθαι καἈ ἈητορικἈν ἈποδεἈξεις ἈπαιτεἈν.
Ἀ καστος δἈ κρἈ νει καλἈ ςἈ γινἈ σκει, καἈ τοἈ των Ἀ στἈ νἈ γαθἈ ςκριτἈ ς. [1095a] (1)
καθἈ Ἀ καστον μἈ νἈ ραἈ πεπαιδευμἈ νος, Ἀ πλἈ ςδἈ Ἀ περἈ πἈ νπεπαιδευμἈ νος. διἈ
τἈς πολιτικἈς οἈκ Ἀστιν οἈκεἈος ἈκροατἈς Ἀ νἈος· Ἀπειρος γἈρ τἈν κατἈ τἈν βἈον πρἈξεων, οἈ λἈγοι δἈ
Ἀ κτοἈ των καἈ περἈ τοἈ των· Ἀ τιδἈ τοἈ ςπἈ θεσιν Ἀ κολουθητικἈ ςἈ ν(5) ματαἈ ως
ἈκοἈσεται καἈ ἈνωφελἈς, ἈπειδἈ τἈ τἈλος ἈστἈν οἈ γνἈσις ἈλλἈ πρἈξις. διαφἈρει δἈ οἈδἈν νἈος τἈν
Ἀ λικἈ ανἈ τἈ Ἀ θοςνεαρἈ ς·οἈ γἈ ρπαρἈ τἈ νχρἈ νον Ἀ Ἀ λλειψις, Ἀ λλἈ διἈ τἈ κατἈ πἈ θος ζἈ νκαἈ διἈ κειν
Ἀκαστα. τοἈς γἈρ τοιοἈτοις ἈνἈνητος Ἀ γνἈσις γἈνεται, καθἈπερ τοἈς ἈκρατἈσιν· (10) τοἈς δἈ κατἈ
λἈ γον τἈ ςἈ ρἈ ξεις ποιουμἈ νοις καἈ πρἈ ττουσι πολυωφελἈ ςἈ νεἈ ητἈ περἈ τοἈ των εἈ δἈ ναι.
ΚαἈ περἈ μἈν ἈκροατοἈ, καἈ πἈς ἈποδεκτἈον, καἈ τἈ προτιθἈμεθα, πεφροιμιἈσθω ταἈτα.
ΛἈγωμεν δἈ ἈναλαβἈντες, ἈπειδἈ πἈσα γνἈσις καἈ προαἈρεσις (15) ἈγαθοἈ τινἈς
ἈρἈγεται, τἈ ἈστἈν οἈ λἈγομεν τἈν πολιτικἈν ἈφἈεσθαι καἈ τἈ τἈ πἈντων
ἈκρἈτατον τἈν πρακτἈν ἈγαθἈν. ἈνἈματι μἈν οἈν σχεδἈν ἈπἈ τἈν πλεἈστων ἈμολογεἈται· τἈν γἈρ
εἈδαιμονἈαν καἈ οἈ πολλοἈ καἈ οἈ χαρἈεντες λἈγουσιν, τἈ δἈ εἈ ζἈν καἈ τἈ εἈ πρἈττειν ταἈτἈν
Ἀ πολαμβἈ νουσι (20) τἈ εἈ δαιμονεἈ ν·περἈ δἈ τἈ ςεἈ δαιμονἈ ας, τἈ Ἀ στιν,
Ἀ μφισβητοἈ σικαἈ οἈ χἈ μοἈ ωςοἈ πολλοἈ τοἈ ςσοφοἈ ςἈ ποδιδἈ ασιν. οἈ μἈ νγἈ ρτἈ νἈ ναργἈ ντι καἈ
φανερἈν, οἈον ἈδονἈν Ἀ πλοἈτον Ἀ τιμἈν, Ἀλλοι δἈ Ἀλλο--πολλἈκις δἈ καἈ Ἀ αἈτἈς Ἀτερον· νοσἈσας

μἈν γἈρ ἈγἈειαν, πενἈμενος δἈ (25) πλοἈτον· συνειδἈτες δἈ ἈαυτοἈς Ἀγνοιαν τοἈς μἈγα τι καἈ ἈπἈρ
αἈ τοἈ ςλἈ γοντας θαυμἈ ζουσιν. Ἀ νιοι δἈ Ἀ οντο παρἈ τἈ πολλἈ ταἈ τα Ἀ γαθἈ Ἀ λλοτι καθἈ αἈ τἈ εἈ ναι, Ἀ
καἈ τοἈτοις πἈσιν αἈτιἈν Ἀστι τοἈ εἈναι ἈγαθἈ. ἈπἈσας μἈν οἈν ἈξετἈζειν τἈς δἈξας ματαιἈτερον Ἀσως
ἈστἈν, ἈκανἈν δἈ τἈς μἈλιστα (30) ἈπιπολαζοἈσας Ἀ δοκοἈσας Ἀχειν τινἈ λἈγον.
ΜἈ λανθανἈ τω δἈ ἈμἈ ς Ἀτι διαφἈ ρουσιν οἈ ἈπἈ τἈν ἈρχἈ ν λἈ γοι καἈ οἈ ἈπἈ
τἈ ςἈ ρχἈ ςε
. Ἀ γἈ ρκαἈ Ἀ ΠλἈ των Ἀ πἈ ρειτοἈ τοκαἈ Ἀ ζἈ τει, πἈ τερον Ἀ πἈ τἈ νἈ ρχἈ νἈ Ἀ πἈ τἈ ςἈ ρχἈ ςἈ στιν Ἀ
ἈδἈς, [1095b] (1) Ἀσπερ Ἀν τἈ σταδἈἈ ἈπἈ τἈν ἈθλοθετἈν ἈπἈ τἈ πἈρας Ἀ ἈνἈπαλιν. ἈρκτἈον μἈν γἈρ ἈπἈ
τἈν γνωρἈμων, ταἈτα δἈ διττἈς· τἈ μἈν γἈρ ἈμἈν τἈ δἈ ἈπλἈς. Ἀσως οἈν ἈμἈν
γε ἈρκτἈον ἈπἈ τἈν ἈμἈν γνωρἈμων. διἈ δεἈ τοἈς Ἀθεσιν Ἀχθαι καλἈς τἈν (5) περἈ καλἈν καἈ δικαἈων
καἈ Ἀλως τἈν πολιτικἈν ἈκουσἈμενον ἈκανἈς. ἈρχἈ γἈρ τἈ Ἀτι, καἈ εἈ τοἈτο φαἈνοιτο ἈρκοἈντως,
οἈ δἈ νπροσδεἈ σει τοἈ διἈ τι· Ἀ δἈ τοιοἈ τος Ἀ χει Ἀ λἈ βοι Ἀ νἈ ρχἈ ςἈἈ δἈ ως.Ἀ δἈ μηδἈ τερον Ἀ πἈ ρχει
τοἈ των, Ἀ κουσἈ τωτἈ νἈ σιἈ δου·
(10) οἈ τοςμἈ νπανἈ ριστοςἈ ςαἈ τἈ ςπἈ ντανοἈ σἈ ,
ἈσθλἈς δἈ αἈ κἈκεἈνος Ἀς εἈ εἈπἈντι πἈθηται.
Ἀς δἈ κε μἈτἈ αἈτἈς νοἈἈ μἈτἈ Ἀλλου ἈκοἈων
Ἀν θυμἈ βἈλληται, Ἀ δἈ αἈτἈ ἈχρἈιος ἈνἈρ.
ἈμεἈς δἈ λἈγωμεν Ἀθεν παρεξἈβημεν. τἈ γἈρ ἈγαθἈν (15) καἈ τἈν εἈδαιμονἈαν οἈκ ἈλἈγως ἈοἈκασιν
Ἀκ τἈν βἈων ἈπολαμβἈνειν οἈ μἈν πολλοἈ καἈ φορτικἈτατοι τἈν ἈδονἈν· διἈ καἈ
τἈν βἈον ἈγαπἈσι τἈν ἈπολαυστικἈν. τρεἈς γἈρ εἈσι μἈλιστα οἈ προἈχοντες, Ἀ τε νἈν εἈρημἈνος καἈ Ἀ
πολιτικἈς καἈ τρἈτος Ἀ θεωρητικἈς. οἈ μἈν οἈν πολλοἈ παντελἈς (20) ἈνδραποδἈδεις φαἈνονται
βοσκημἈτων βἈον προαιροἈμενοι, τυγχἈνουσι δἈ λἈγου διἈ τἈ πολλοἈς τἈν Ἀν ταἈς
Ἀ ξουσἈ αις Ἀ μοιοπαθεἈ νΣαρδαναπἈ λλἈ .οἈ δἈ χαρἈ εντες καἈ πρακτικοἈ τιμἈ ν·τοἈ γἈ ρπολιτικοἈ
βἈου σχεδἈν τοἈτο τἈλος. φαἈνεται δἈ ἈπιπολαιἈτερον εἈναι τοἈ ζητουμἈνου· δοκεἈ
γἈρ Ἀν (25) τοἈς τιμἈσι μἈλλον εἈναι Ἀ Ἀν τἈ τιμωμἈνἈ, τἈγαθἈν δἈ οἈκεἈἈν τι καἈ δυσαφαἈρετον
εἈ ναι μαντευἈ μεθα. Ἀ τιδἈ Ἀ οἈ κασιτἈ ντιμἈ νδιἈ κειν Ἀ ναπιστεἈ σωσιν Ἀ αυτοἈ ςἈ γαθοἈ ςεἈ ναι· ζητοἈ σι
γοἈ νἈ πἈ τἈ νφρονἈ μων τιμἈ σθαι, καἈ παρἈ οἈ ςγινἈ σκονται, καἈ Ἀ πἈ Ἀ ρετἈ ·δἈ λον οἈ νἈ τικατἈ γε
(30) τοἈτους Ἀ ἈρετἈ κρεἈττων. τἈχα δἈ καἈ μἈλλον Ἀν τις τἈλος τοἈ πολιτικοἈ βἈου ταἈτην
ἈπολἈβοι. φαἈνεται δἈ ἈτελεστἈρα καἈ αἈτη· δοκεἈ γἈρ ἈνδἈχεσθαι καἈ καθεἈδειν Ἀχοντα τἈν ἈρετἈν
Ἀ ἈπρακτεἈν διἈ βἈου, καἈ πρἈς τοἈτοις κακοπαθεἈν καἈ ἈτυχεἈν τἈ μἈγιστα· [1096a] (1) τἈν δἈ
οἈτω ζἈντα οἈδεἈς Ἀν εἈδαιμονἈσειεν, εἈ μἈ θἈσιν διαφυλἈττων. καἈ περἈ μἈν τοἈτων Ἀλις· ἈκανἈς
γἈρ καἈ Ἀν τοἈς ἈγκυκλἈοις εἈρηται περἈ αἈτἈν. τρἈτος δἈ ἈστἈν Ἀ θεωρητικἈς, ἈπἈρ οἈ (5) τἈν
ἈπἈσκεψιν Ἀν τοἈς ἈπομἈνοις ποιησἈμεθα.
Ἀ δἈ χρηματιστἈ ςβἈ αιἈ ςτις Ἀ στἈ νκα
, Ἀ Ἀ πλοἈ τος δἈ λον Ἀ τιοἈ τἈ ζητοἈ μενον
ἈγαθἈν· χρἈσιμον γἈρ καἈ Ἀλλου χἈριν. διἈ μἈλλον τἈ πρἈτερον λεχθἈντα τἈλη τις Ἀν ἈπολἈβοι· διἈ
αἈτἈ γἈρ ἈγαπἈται. φαἈνεται δἈ οἈδἈ ἈκεἈνα· καἈτοι πολλοἈ λἈγοι (10) πρἈς αἈτἈ καταβἈβληνται.
ταἈτα μἈν οἈν ἈφεἈσθω.
ΤἈ δἈ καθἈλου βἈλτιον Ἀσως ἈπισκἈψασθαι καἈ διαπορἈσαι πἈς λἈγεται, καἈπερ προσἈντους τἈς
τοιαἈτης ζητἈσεως γινομἈνης διἈ τἈ φἈλους Ἀνδρας εἈσαγαγεἈν τἈ εἈδη. δἈξειε δἈ Ἀν Ἀσως βἈλτιον
εἈναι καἈ δεἈν ἈπἈ σωτηρἈἈ γε τἈς (15) ἈληθεἈας καἈ τἈ οἈκεἈα ἈναιρεἈν, Ἀλλως τε καἈ φιλοσἈφους
Ἀντας· ἈμφοἈν γἈρ Ἀντοιν φἈλοιν Ἀσιον προτιμἈν τἈν ἈλἈθειαν.
ΟἈ δἈ κομἈσαντες τἈν δἈξαν ταἈτην οἈκ ἈποἈουν ἈδἈας Ἀν οἈς τἈ πρἈτερον καἈ Ἀστερον Ἀλεγον,
διἈπερ οἈδἈ τἈν ἈριθμἈν ἈδἈαν κατεσκεἈαζον· τἈ δἈ ἈγαθἈν λἈγεται καἈ Ἀν (20) τἈ τἈ Ἀστι καἈ Ἀν τἈ
ποιἈ καἈ Ἀν τἈ πρἈς τι, τἈ δἈ καθἈ αἈτἈ καἈ Ἀ οἈσἈα πρἈτερον τἈ φἈσει τοἈ πρἈς τι (παραφυἈδι γἈρ
τοἈτἈ Ἀοικε καἈ συμβεβηκἈτι τοἈ Ἀντος)· ἈστἈ οἈκ Ἀν εἈη κοινἈ τις ἈπἈ τοἈτοις ἈδἈα. Ἀτι δἈ ἈπεἈ
τἈγαθἈν ἈσαχἈς λἈγεται τἈ Ἀντι (καἈ γἈρ Ἀν τἈ τἈ λἈγεται, οἈον Ἀ θεἈς καἈ (25)
Ἀ νοἈς, καἈ Ἀν τἈ ποιἈ αἈ ἈρεταἈ, καἈ Ἀν τἈ ποσἈ τἈ μἈτριον, καἈ Ἀν τἈ πρἈς τι τἈ χρἈσιμον, καἈ Ἀν
χρἈνἈ καιρἈς, καἈ Ἀν τἈπἈ δἈαιτα καἈ Ἀτερα τοιαἈτα), δἈλον Ἀς οἈκ Ἀν εἈη κοινἈν τι καθἈλου καἈ Ἀν·
οἈ γἈ ρἈ νἈ λἈ γετἈ Ἀ νπἈ σαις ταἈ ςκατηγορἈ αις, Ἀ λλἈ Ἀ νμιἈ μἈ νἈ .Ἀ τιδἈ Ἀ πεἈ τἈ ν(30) κατἈ μἈ αν Ἀ δἈ αν
μἈα καἈ ἈπιστἈμη, καἈ τἈν ἈγαθἈν ἈπἈντων Ἀν Ἀν μἈα τις ἈπιστἈμη· νἈν δἈ
εἈσἈ πολλαἈ καἈ τἈν ἈπἈ μἈαν κατηγορἈαν, οἈον καιροἈ, Ἀν πολἈμἈ μἈν γἈρ στρατηγικἈ Ἀν νἈσἈ δἈ
ἈατρικἈ, καἈ τοἈ μετρἈου Ἀν τροφἈ μἈν ἈατρικἈ Ἀν πἈνοις δἈ γυμναστικἈ. ἈπορἈσειε δἈ Ἀν τις τἈ (35)
ποτε καἈ βοἈλονται λἈγειν αἈτοἈκαστον, εἈπερ Ἀν τε αἈτοανθρἈπἈ [1096b] (1) καἈ Ἀν ἈνθρἈπἈ εἈς
καἈ Ἀ αἈ τἈ ςλἈ γος Ἀ στἈ νἈ τοἈ Ἀ νθρἈ που. Ἀ γἈ ρἈ νθρωπος, οἈ δἈ νδιοἈ σουσιν· εἈ δἈ οἈ τως, οἈ δἈ Ἀ
ἈγαθἈν. ἈλλἈ μἈν οἈδἈ τἈ ἈἈδιον εἈναι μἈλλον ἈγαθἈν Ἀσται, εἈπερ μηδἈ λευκἈτερον τἈ πολυχρἈνιον
τοἈ (5) ἈφημἈρου. πιθανἈτερον δἈ ἈοἈκασιν οἈ ΠυθαγἈρειοι λἈγειν περἈ αἈτοἈ, τιθἈντες Ἀν τἈ τἈν
ἈγαθἈν συστοιχἈἈ τἈ Ἀν· οἈς δἈ καἈ ΣπεἈσιππος ἈπακολουθἈσαι δοκεἈ.

Ἀ λλἈ περἈ μἈ ντοἈ των Ἀ λλος Ἀ στωλἈ γος· τοἈ ςδἈ λεχθεἈ σιν Ἀ μφισβἈ τησἈ ςτις
ἈποφαἈνεται διἈ τἈ μἈ περἈ παντἈς ἈγαθοἈ τοἈς λἈγους (10) εἈρἈσθαι, λἈγεσθαι
δἈ καθἈ Ἀ νεἈ δος τἈ καθἈ αἈ τἈ διωκἈ μενα καἈ Ἀ γαπἈ μενα, τἈ δἈ ποιητικἈ τοἈ των Ἀ φυλακτικἈ πως Ἀ
τἈν ἈναντἈων κωλυτικἈ διἈ ταἈτα λἈγεσθαι καἈ τρἈπον Ἀλλον. δἈλον οἈν Ἀτι διττἈς λἈγοιτἈ Ἀν
τἈ γαθἈ ,καἈ τἈ μἈ νκαθἈ αἈ τἈ ,θἈ τερα δἈ διἈ ταἈ τα. χωρἈ σαντες (15) οἈ νἈ πἈ τἈ νἈ φελἈ μωντἈ καθἈ
αἈτἈ σκεψἈμεθα εἈ λἈγεται κατἈ μἈαν ἈδἈαν. καθἈ αἈτἈ δἈ ποἈα θεἈη τις Ἀν; Ἀ Ἀσα καἈ μονοἈμενα
διἈκεται, οἈον τἈ φρονεἈν καἈ ἈρἈν καἈ ἈδοναἈ τινες καἈ τιμαἈ; ταἈτα γἈρ εἈ καἈ διἈ Ἀλλο τι
διἈκομεν, Ἀμως τἈν καθἈ αἈτἈ ἈγαθἈν θεἈη τις Ἀν. Ἀ οἈδἈ (20) Ἀλλο οἈδἈν πλἈν τἈς ἈδἈας; Ἀστε
μἈταιον Ἀσται τἈ εἈδος. εἈ δἈ καἈ ταἈτἈ ἈστἈ τἈν καθἈ αἈτἈ, τἈν τἈγαθοἈ λἈγον Ἀν Ἀπασιν αἈτοἈς τἈν
αἈτἈν ἈμφαἈνεσθαι δεἈσει, καθἈπερ Ἀν χιἈνι καἈ ψιμυθἈἈ τἈν τἈς λευκἈτητος. τιμἈς δἈ καἈ
φρονἈσεως καἈ ἈδονἈς Ἀτεροι καἈ διαφἈροντες οἈ λἈγοι ταἈτἈ (25) Ἀ ἈγαθἈ. οἈκ Ἀστιν Ἀρα τἈ ἈγαθἈν
κοινἈν τι κατἈ μἈαν ἈδἈαν.
ἈλλἈ πἈς δἈ λἈγεται; οἈ γἈρ Ἀοικε τοἈς γε ἈπἈ τἈχης ἈμωνἈμοις. ἈλλἈ ἈρἈ γε τἈ ἈφἈ ἈνἈς εἈναι Ἀ πρἈς Ἀν
Ἀπαντα συντελεἈν, Ἀ μἈλλον κατἈ ἈναλογἈαν; Ἀς γἈρ Ἀν σἈματι Ἀψις, Ἀν ψυχἈ νοἈς, καἈ Ἀλλο δἈ Ἀν
ἈλλἈ. (30) ἈλλἈ Ἀσως ταἈτα μἈν ἈφετἈον τἈ νἈν· ἈξακριβοἈν γἈρ ἈπἈρ αἈτἈν Ἀλλης Ἀν εἈη φιλοσοφἈας
οἈκειἈτερον. ἈμοἈως δἈ καἈ περἈ τἈς ἈδἈας· εἈ γἈρ καἈ Ἀστιν Ἀν τι τἈ κοινἈ κατηγοροἈμενον ἈγαθἈν Ἀ
χωριστἈν αἈτἈ τι καθἈ αἈτἈ, δἈλον Ἀς οἈκ Ἀν εἈη πρακτἈν οἈδἈ κτητἈν ἈνθρἈπἈ· νἈν δἈ τοιοἈτἈν τι
(35) ζητεἈται. τἈχα δἈ τἈ δἈξειεν Ἀν βἈλτιον εἈναι γνωρἈζειν αἈτἈ [1097a] (1) πρἈς τἈ κτητἈ καἈ
πρακτἈ τἈν ἈγαθἈν· οἈον γἈρ παρἈδειγμα τοἈτἈ Ἀχοντες μἈλλον εἈσἈμεθα καἈ τἈ ἈμἈν ἈγαθἈ, κἈν
εἈδἈμεν, ἈπιτευξἈμεθα αἈτἈν. πιθανἈτητα μἈν οἈν τινα Ἀχει Ἀ λἈγος, Ἀοικε δἈ ταἈς ἈπιστἈμαις
διαφωνεἈν· (5) πἈσαι γἈρ ἈγαθοἈ τινἈς ἈφιἈμεναι καἈ τἈ ἈνδεἈς ἈπιζητοἈσαι παραλεἈπουσι τἈν
γνἈσιν αἈτοἈ. καἈτοι βοἈθημα τηλικοἈτον τοἈς τεχνἈτας Ἀπαντας ἈγνοεἈν καἈ μηδἈ ἈπιζητεἈν οἈκ
εἈλογον. Ἀπορον δἈ καἈ τἈ ἈφεληθἈσεται ἈφἈντης Ἀ τἈκτων πρἈς τἈν αἈτοἈ τἈχνην εἈδἈς τἈ αἈτἈ
τοἈτο ἈγαθἈν, (10) Ἀ πἈς ἈατρικἈτερος Ἀ στρατηγικἈτερος Ἀσται Ἀ τἈν ἈδἈαν αἈτἈν τεθεαμἈνος.
φαἈνεται μἈν γἈρ οἈδἈ τἈν ἈγἈειαν οἈτως ἈπισκοπεἈν Ἀ ἈατρἈς, ἈλλἈ τἈν ἈνθρἈπου, μἈλλον δἈ Ἀσως
τἈν τοἈδε· καθἈ Ἀκαστον γἈρ ἈατρεἈει. καἈ περἈ μἈν τοἈτων ἈπἈ τοσοἈτον εἈρἈσθω.
(15) ΠἈλιν δἈ ἈπανἈλθωμεν ἈπἈ τἈ ζητοἈμενον ἈγαθἈν, τἈ ποτἈ Ἀν εἈη. φαἈνεται μἈν γἈρ Ἀλλο Ἀν ἈλλἈ
πρἈξει καἈ τἈχνἈ· Ἀλλο γἈρ Ἀν ἈατρικἈ καἈ στρατηγικἈ καἈ ταἈς λοιπαἈς ἈμοἈως. τἈ οἈν ἈκἈστης
τἈγαθἈν; Ἀ οἈ χἈριν τἈ λοιπἈ πρἈττεται; τοἈτο δἈ Ἀν ἈατρικἈ μἈν ἈγἈεια, Ἀν στρατηγικἈ (20) δἈ νἈκη,
Ἀν οἈκοδομικἈ δἈ οἈκἈα, Ἀν ἈλλἈ δἈ Ἀλλο, Ἀν ἈπἈσἈ δἈ πρἈξει καἈ προαιρἈσει τἈ τἈλος· τοἈτου γἈρ
Ἀνεκα τἈ λοιπἈ πρἈττουσι πἈντες. ἈστἈ εἈ τι τἈν πρακτἈν ἈπἈντων ἈστἈ τἈλος, τοἈτἈ Ἀν εἈη τἈ πρακτἈν
ἈγαθἈν, εἈ δἈ πλεἈω, ταἈτα.
ΜεταβαἈνων δἈ Ἀ λἈγος εἈς ταἈτἈν ἈφἈκται· τοἈτο (25) δἈ Ἀτι μἈλλον διασαφἈσαι πειρατἈον. ἈπεἈ δἈ
πλεἈω φαἈνεται τἈ τἈλη, τοἈτων δἈ αἈροἈμεθἈ τινα διἈ Ἀτερον, οἈον πλοἈτον αἈλοἈς καἈ Ἀλως τἈ
Ἀργανα, δἈλον Ἀς οἈκ Ἀστι πἈντα τἈλεια· τἈ δἈ Ἀριστον τἈλειἈν τι φαἈνεται. ἈστἈ εἈ μἈν Ἀστιν Ἀν τι
μἈνον τἈλειον, τοἈτἈ Ἀν εἈη τἈ ζητοἈμενον, (30) εἈ δἈ πλεἈω, τἈ τελειἈτατον τοἈτων. τελειἈτερον δἈ
λἈγομεν τἈ καθἈ αἈτἈ διωκτἈν τοἈ διἈ Ἀτερον καἈ τἈ μηδἈποτε διἈ Ἀλλο αἈρετἈν τἈν <καἈ> καθἈ αἈτἈ
καἈ διἈ αἈτἈ αἈρετἈν, καἈ ἈπλἈς δἈ τἈλειον τἈ καθἈ αἈτἈ αἈρετἈν ἈεἈ καἈ μηδἈποτε διἈ Ἀλλο. τοιοἈτον
δἈ Ἀ εἈδαιμονἈα μἈλιστἈ εἈναι δοκεἈ·
[1097b] (1) ΤαἈτην γἈρ αἈροἈμεθα ἈεἈ διἈ αἈτἈν καἈ οἈδἈποτε διἈ Ἀλλο, τιμἈν δἈ καἈ ἈδονἈν καἈ
νοἈν καἈ πἈσαν ἈρετἈν αἈροἈμεθα μἈν καἈ διἈ αἈτἈ (μηθενἈς γἈρ ἈποβαἈνοντος ἈλοἈμεθἈ Ἀν Ἀκαστον
αἈτἈν), αἈροἈμεθα δἈ καἈ τἈς εἈδαιμονἈας χἈριν, (5) διἈ τοἈτων ἈπολαμβἈνοντες εἈδαιμονἈσειν. τἈν
δἈ εἈδαιμονἈαν οἈδεἈς αἈρεἈται τοἈτων χἈριν, οἈδἈ Ἀλως διἈ Ἀλλο. φαἈνεται δἈ καἈ Ἀκ τἈς
αἈταρκεἈας τἈ αἈτἈ συμβαἈνειν· τἈ γἈρ τἈλειον ἈγαθἈν αἈταρκες εἈναι δοκεἈ. τἈ δἈ αἈταρκες
λἈγομεν οἈκ αἈτἈ μἈνἈ, τἈ ζἈντι βἈον μονἈτην, ἈλλἈ καἈ γονεἈσι (10) καἈ τἈκνοις καἈ γυναικἈ καἈ
Ἀλως τοἈς φἈλοις καἈ πολἈταις, ἈπειδἈ φἈσει πολιτικἈν Ἀ Ἀνθρωπος. τοἈτων δἈ ληπτἈος Ἀρος τις·
ἈπεκτεἈνοντι γἈρ ἈπἈ τοἈς γονεἈς καἈ τοἈς ἈπογἈνους καἈ τἈν φἈλων τοἈς φἈλους εἈς Ἀπειρον
πρἈεισιν. ἈλλἈ τοἈτο μἈν εἈσαἈθις ἈπισκεπτἈον· τἈ δἈ αἈταρκες τἈθεμεν Ἀ μονοἈμενον (15) αἈρετἈν
ποιεἈ τἈν βἈον καἈ μηδενἈς ἈνδεἈ· τοιοἈτον δἈ τἈν εἈδαιμονἈαν οἈἈμεθα εἈναι· Ἀτι δἈ πἈντων
αἈρετωτἈτην μἈ συναριθμουμἈνην--συναριθμουμἈνην δἈ δἈλον Ἀς αἈρετωτἈραν μετἈ τοἈ
ἈλαχἈστου τἈν ἈγαθἈν· ἈπεροχἈ γἈρ ἈγαθἈν γἈνεται τἈ προστιθἈμενον, ἈγαθἈν δἈ τἈ μεἈζον
αἈρετἈτερον ἈεἈ. (20) τἈλειον δἈ τι φαἈνεται καἈ αἈταρκες Ἀ εἈδαιμονἈα, τἈν πρακτἈν οἈσα τἈλος.
ἈλλἈ Ἀσως τἈν μἈν εἈδαιμονἈαν τἈ Ἀριστον λἈγειν ἈμολογοἈμενἈν τι φαἈνεται, ποθεἈται δἈ
ἈναργἈστερον τἈ Ἀστιν Ἀτι λεχθἈναι. τἈχα δἈ γἈνοιτἈ Ἀν τοἈτἈ, εἈ ληφθεἈη τἈ Ἀργον (25) τοἈ
ἈνθρἈπου. Ἀσπερ γἈρ αἈλητἈ καἈ ἈγαλματοποιἈ καἈ παντἈ τεχνἈτἈ, καἈ Ἀλως Ἀν Ἀστιν Ἀργον τι καἈ

πρἈξις, Ἀν τἈ ἈργἈ δοκεἈ τἈγαθἈν εἈναι καἈ τἈ εἈ, οἈτω δἈξειεν Ἀν καἈ ἈνθρἈπἈ, εἈπερ Ἀστι τι Ἀργον
αἈτοἈ. πἈτερον οἈν τἈκτονος μἈν καἈ σκυτἈως Ἀστιν Ἀργα τινἈ καἈ πρἈξεις, ἈνθρἈπου δἈ (30) οἈδἈν
Ἀστιν, ἈλλἈ ἈργἈν πἈφυκεν; Ἀ καθἈπερ ἈφθαλμοἈ καἈ χειρἈς καἈ ποδἈς καἈ Ἀλως ἈκἈστου τἈν μορἈων
φαἈνεταἈ τι Ἀργον, οἈτω καἈ ἈνθρἈπου παρἈ πἈντα ταἈτα θεἈη τις Ἀν Ἀργον τι; τἈ
οἈν δἈ τοἈτἈ Ἀν εἈη ποτἈ; τἈ μἈν γἈρ ζἈν κοινἈν εἈναι φαἈνεται καἈ τοἈς φυτοἈς, ζητεἈται δἈ τἈ Ἀδιον.
[1098a] (1) ἈφοριστἈον Ἀρα τἈν τε θρεπτικἈν καἈ τἈν αἈξητικἈν ζωἈν. ἈπομἈνη δἈ αἈσθητικἈ τις Ἀν
εἈ η, φαἈ νεται δἈ καἈ αἈ τἈ κοινἈ καἈ Ἀ ππἈ καἈ βοἈ καἈ παντἈ ζἈἈ .λεἈ πεται δἈ πρακτικἈ τις τοἈ λἈ γον
Ἀχοντος· τοἈτου δἈ τἈ μἈν Ἀς ἈπιπειθἈς λἈγἈ, τἈ δἈ Ἀς (5) Ἀχον καἈ διανοοἈμενον. διττἈς δἈ καἈ
ταἈτης λεγομἈνης τἈν κατἈ ἈνἈργειαν θετἈον· κυριἈτερον γἈρ αἈτη δοκεἈ λἈγεσθαι. εἈ δἈ ἈστἈν
Ἀργον ἈνθρἈπου ψυχἈς ἈνἈργεια κατἈ λἈγον Ἀ μἈ Ἀνευ λἈγου, τἈ δἈ αἈτἈ φαμεν Ἀργον εἈναι τἈ γἈνει
τοἈδε καἈ τοἈδε σπουδαἈου, Ἀσπερ κιθαριστοἈ καἈ σπουδαἈου (10) κιθαριστοἈ, καἈ ἈπλἈς δἈ τοἈτἈ
ἈπἈ πἈντων, προστιθεμἈνης τἈς κατἈ τἈν ἈρετἈν ἈπεροχἈς πρἈς τἈ Ἀργον· κιθαριστοἈ μἈν γἈρ
κιθαρἈζειν, σπουδαἈου δἈ τἈ εἈ· εἈ δἈ οἈτως, [ἈνθρἈπου δἈ τἈθεμεν Ἀργον ζωἈν τινα, ταἈτην δἈ
ψυχἈς ἈνἈργειαν καἈ πρἈξεις μετἈ λἈγου, σπουδαἈου δἈ ἈνδρἈς εἈ ταἈτα καἈ (15) καλἈς, Ἀκαστον δἈ
εἈ κατἈ τἈν οἈκεἈαν ἈρετἈν ἈποτελεἈται· εἈ δἈ οἈτω,] τἈ ἈνθρἈπινον ἈγαθἈν ψυχἈς ἈνἈργεια γἈνεται
κατἈ ἈρετἈν, εἈ δἈ πλεἈους αἈ ἈρεταἈ, κατἈ τἈν ἈρἈστην καἈ τελειοτἈτην.
Ἀ τιδἈ Ἀ νβἈ Ἀ τελεἈ Ἀ .μἈ αγἈ ρχελιδἈ νἈ αροἈ ποιεἈ ,οἈ δἈ μἈ αἈ μἈ ρα·οἈ τω
δἈ οἈδἈ μακἈριον καἈ εἈδαἈμονα (20) μἈα ἈμἈρα οἈδἈ ἈλἈγος χρἈνος.
ΠεριγεγρἈφθω μἈν οἈν τἈγαθἈν ταἈτἈ· δεἈ γἈρ Ἀσως ἈποτυπἈσαι πρἈτον, εἈθἈ Ἀστερον ἈναγρἈψαι.
δἈξειε δἈ Ἀν παντἈς εἈναι προαγαγεἈν καἈ διαρθρἈσαι τἈ καλἈς Ἀχοντα τἈ περιγραφἈ, καἈ Ἀ χρἈνος
τἈν τοιοἈτων εἈρετἈς Ἀ συνεργἈς ἈγαθἈς εἈναι· Ἀθεν καἈ τἈν τεχνἈν (25) γεγἈνασιν αἈ ἈπιδἈσεις·
παντἈς γἈρ προσθεἈναι τἈ ἈλλεἈπον. μεμνἈσθαι δἈ καἈ τἈν προειρημἈνων χρἈ, καἈ τἈν ἈκρἈβειαν μἈ
ἈμοἈως Ἀν Ἀπασιν ἈπιζητεἈν, ἈλλἈ Ἀν ἈκἈστοις κατἈ τἈν ἈποκειμἈνην Ἀλην καἈ ἈπἈ τοσοἈτον ἈφἈ Ἀσον
οἈκεἈον τἈ μεθἈδἈ. καἈ γἈρ τἈκτων καἈ γεωμἈτρης διαφερἈντως (30) ἈπιζητοἈσι τἈν ἈρθἈν· Ἀ μἈν
γἈρ ἈφἈ Ἀσον χρησἈμη πρἈς τἈ Ἀργον, Ἀ δἈ τἈ Ἀστιν Ἀ ποἈἈν τι· θεατἈς γἈρ τἈληθοἈς. τἈν αἈτἈν δἈ
τρἈπον καἈ Ἀν τοἈς Ἀλλοις ποιητἈον, Ἀπως μἈ τἈ πἈρεργα τἈν Ἀργων πλεἈω γἈνηται. [1098b] (1) οἈκ
ἈπαιτητἈον δἈ οἈδἈ τἈν αἈτἈαν Ἀν Ἀπασιν ἈμοἈως, ἈλλἈ ἈκανἈν Ἀν τισι τἈ Ἀτι
δειχθἈναι καλἈς, οἈον καἈ περἈ τἈς ἈρχἈς· τἈ δἈ Ἀτι πρἈτον καἈ ἈρχἈ. τἈν ἈρχἈν δἈ αἈ μἈν ἈπαγωγἈ
θεωροἈνται, αἈ δἈ αἈσθἈσει, αἈ δἈ ἈθισμἈ τινἈ, καἈ Ἀλλαι δἈ Ἀλλως. μετιἈναι (5) δἈ πειρατἈον ἈκἈστας
Ἀ πεφἈκασιν, καἈ σπουδαστἈον Ἀπως διορισθἈσι καλἈς· μεγἈλην γἈρ Ἀχουσι ἈοπἈν πρἈς τἈ ἈπἈμενα.
δοκεἈ γἈ ρπλεἈ ον Ἀ Ἀ μισυ τοἈ παντἈ ςεἈ ναι Ἀ Ἀ ρχἈ ,καἈ πολλἈ συμφανἈ γἈ νεσθαι διἈ αἈ τἈ ςτἈ ν
ζητουμἈνων.
ΣκεπτἈον δἈ περἈ αἈτἈς οἈ μἈνον Ἀκ τοἈ συμπερἈσματος (10) καἈ Ἀξ Ἀν Ἀ λἈγος,
Ἀ λλἈ καἈ Ἀ κτἈ νλεγομἈ νων περἈ αἈ τἈ ς·τἈ μἈ νγἈ ρἈ ληθεἈ πἈ ντα συνἈ δει τἈ Ἀ πἈ ρχοντα, τἈ δἈ ψευδεἈ
ταχἈ διαφωνεἈ τἈληθἈς. νενεμημἈνων δἈ τἈν ἈγαθἈν τριχἈ, καἈ τἈν μἈν ἈκτἈς λεγομἈνων τἈν δἈ
περἈ ψυχἈν καἈ σἈμα, τἈ περἈ ψυχἈν κυριἈτατα λἈγομεν καἈ (15) μἈλιστα ἈγαθἈ, τἈς δἈ πρἈξεις καἈ
τἈς ἈνεργεἈας τἈς ψυχικἈς περἈ ψυχἈν τἈθεμεν. Ἀστε καλἈς Ἀν λἈγοιτο κατἈ γε ταἈτην τἈν δἈξαν
παλαιἈν οἈσαν καἈ ἈμολογουμἈνην ἈπἈ τἈν φιλοσοφοἈντων. ἈρθἈς δἈ καἈ Ἀτι πρἈξεις τινἈς λἈγονται
καἈ ἈνἈργειαι τἈ τἈλος· οἈτω γἈρ τἈν περἈ ψυχἈν ἈγαθἈν (20) γἈνεται καἈ οἈ τἈν ἈκτἈς. συνἈδει δἈ τἈ
λἈγἈ καἈ τἈ εἈ ζἈν καἈ τἈ εἈ πρἈττειν τἈν εἈδαἈμονα· σχεδἈν γἈρ εἈζωἈα τις εἈρηται καἈ εἈπραξἈα.
φαἈνεται δἈ καἈ τἈ ἈπιζητοἈμενα τἈ περἈ τἈν εἈδαιμονἈαν ἈπανθἈ ἈπἈρχειν τἈ λεχθἈντι. τοἈς μἈν γἈρ
ἈρετἈ τοἈς δἈ φρἈνησις Ἀλλοις δἈ σοφἈα τις εἈναι δοκεἈ, (25) τοἈς δἈ ταἈτα Ἀ τοἈτων τι μεθἈ ἈδονἈς
Ἀ οἈκ Ἀνευ ἈδονἈς· Ἀτεροι δἈ καἈ τἈν ἈκτἈς εἈετηρἈαν συμπαραλαμβἈνουσιν. τοἈτων δἈ τἈ μἈν
πολλοἈ καἈ παλαιοἈ λἈγουσιν, τἈ δἈ ἈλἈγοι καἈ Ἀνδοξοι Ἀνδρες· οἈδετἈρους δἈ τοἈτων εἈλογον
διαμαρτἈνειν τοἈς Ἀλοις, ἈλλἈ Ἀν γἈ τι Ἀ καἈ τἈ πλεἈστα κατορθοἈν.
(30) ΤοἈς μἈν οἈν λἈγουσι τἈν ἈρετἈν Ἀ ἈρετἈν τινα συνἈδἈς Ἀστιν Ἀ λἈγος· ταἈτης γἈρ Ἀστιν Ἀ κατἈ
αἈτἈν ἈνἈργεια. διαφἈρει δἈ Ἀσως οἈ μικρἈν Ἀν κτἈσει Ἀ χρἈσει τἈ Ἀριστον
ἈπολαμβἈνειν, καἈ Ἀν Ἀξει Ἀ ἈνεργεἈἈ. τἈν μἈν γἈρ Ἀξιν ἈνδἈχεται μηδἈν ἈγαθἈν ἈποτελεἈν
ἈπἈρχουσαν, [1099a] (1) οἈον τἈ καθεἈδοντι Ἀ καἈ Ἀλλως πως ἈξηργηκἈτι, τἈν δἈ ἈνἈργειαν οἈχ
οἈἈ ντε· πρἈ ξει γἈ ρἈ ξἈ νἈ γκης, καἈ εἈ πρἈ ξει. Ἀ σπερ δἈ Ἀ λυμπἈ ασιν οἈ χοἈ κἈ λλιστοι καἈ Ἀ σχυρἈ τατοι
στεφανοἈνται ἈλλἈ (5) οἈ ἈγωνιζἈμενοι (τοἈτων γἈρ τινες νικἈσιν), οἈτω καἈ τἈν Ἀν τἈ βἈἈ καλἈν
κἈγαθἈν οἈ πρἈττοντες ἈρθἈς ἈπἈβολοι γἈνονται.
Ἀστι δἈ καἈ Ἀ βἈος αἈτἈν καθἈ αἈτἈν ἈδἈς. τἈ μἈν γἈρ Ἀδεσθαι τἈν ψυχικἈν, ἈκἈστἈ δἈ ἈστἈν ἈδἈ πρἈς Ἀ
λἈγεται φιλοτοιοἈτος, οἈον Ἀππος μἈν τἈ φιλἈππἈ, θἈαμα (10) δἈ τἈ φιλοθεἈρἈ· τἈν αἈτἈν δἈ τρἈπον
καἈ τἈ δἈκαια τἈ φιλοδικαἈἈ καἈ Ἀλως τἈ κατἈ ἈρετἈν τἈ φιλαρἈτἈ. τοἈς μἈν οἈν πολλοἈς τἈ ἈδἈα
μἈχεται διἈ τἈ μἈ φἈσει τοιαἈτἈ εἈναι, τοἈς δἈ φιλοκἈλοις ἈστἈν ἈδἈα τἈ φἈσει ἈδἈα· τοιαἈται δἈ αἈ

κατἈ ἈρετἈν πρἈξεις, Ἀστε καἈ τοἈτοις εἈσἈν ἈδεἈαι καἈ (15) καθἈ αἈτἈς. οἈδἈν δἈ προσδεἈται τἈς
ἈδονἈς Ἀ βἈος αἈτἈν Ἀσπερ περιἈπτου τινἈς, ἈλλἈ Ἀχει τἈν ἈδονἈν Ἀν ἈαυτἈ. πρἈς τοἈς εἈρημἈνοις γἈρ
οἈδἈ ἈστἈν ἈγαθἈς Ἀ μἈ χαἈρων ταἈς καλαἈς πρἈξεσιν· οἈτε γἈρ δἈκαιον οἈθεἈς Ἀν εἈποι τἈν μἈ
χαἈροντα τἈ δικαιοπραγεἈν, οἈτἈ ἈλευθἈριον τἈν μἈ χαἈροντα (20) ταἈς
ἈλευθερἈοις πρἈξεσιν· ἈμοἈως δἈ καἈ ἈπἈ τἈν Ἀλλων. εἈ δἈ οἈτω, καθἈ αἈτἈς Ἀν εἈεν αἈ κατἈ ἈρετἈν
πρἈξεις ἈδεἈαι. ἈλλἈ μἈν καἈ ἈγαθαἈ γε καἈ καλαἈ, καἈ μἈλιστα τοἈτων Ἀκαστον, εἈπερ καλἈς κρἈνει
περἈ αἈτἈν Ἀ σπουδαἈος· κρἈνει δἈ Ἀς εἈπομεν. Ἀριστον Ἀρα καἈ κἈλλιστον καἈ Ἀδιστον Ἀ (25)
εἈ δαιμονἈ α,καἈ οἈ διἈ ρισται ταἈ τακατἈ τἈ ΔηλιακἈ νἈ πἈ γραμμα·
κἈλλιστον τἈ δικαιἈτατον, λἈστον δἈ ἈγιαἈνειν·
Ἀδιστον δἈ πἈφυχἈ οἈ τις ἈρἈ τἈ τυχεἈν.
Ἀ παντα γἈ ρἈ πἈ ρχειταἈ ταταἈ ςἈ ρἈ σταις Ἀ νεργεἈ αις· ταἈ τας (30) δἈ ,Ἀ μἈ αν
τοἈτων τἈν ἈρἈστην, φαμἈν εἈναι τἈν εἈδαιμονἈαν.
ΦαἈνεται δἈ Ἀμως καἈ τἈν ἈκτἈς ἈγαθἈν προσδεομἈνη, καθἈπερ εἈπομεν·
ἈδἈνατον γἈρ Ἀ οἈ ἈἈδιον τἈ καλἈ πρἈττειν ἈχορἈγητον Ἀντα. πολλἈ μἈν γἈρ πρἈττεται, [1099b] (1)
καθἈπερ διἈ ἈργἈνων, διἈ φἈλων καἈ πλοἈτου καἈ πολιτικἈς δυνἈμεως· ἈνἈων δἈ τητἈμενοι
ἈυπαἈνουσι τἈ μακἈριον, οἈον εἈγενεἈας εἈτεκνἈας κἈλλους· οἈ πἈνυ γἈρ εἈδαιμονικἈς Ἀ τἈν ἈδἈαν
παναἈ σχηςἈ δυσγενἈ ςἈ μονἈ τηςκαἈ Ἀ τεκνος, (5) Ἀ τιδἈ Ἀ σωςἈ ττον, εἈ τἈ πἈ γκακοιπαἈ δεςεἈ ενἈ
φἈλοι, Ἀ ἈγαθοἈ Ἀντες τεθνἈσιν. καθἈπερ οἈν εἈπομεν, Ἀοικε προσδεἈσθαι καἈ τἈς τοιαἈτης
εἈημερἈας· Ἀθεν εἈς ταἈτἈ τἈττουσιν Ἀνιοι τἈν εἈτυχἈαν τἈ εἈδαιμονἈἈ, Ἀτεροι δἈ τἈν ἈρετἈν.
Ἀ θενκαἈ Ἀ πορεἈ ται πἈ τερἈ νἈ στιμαθητἈ νἈ Ἀ θιστἈ νἈ καἈ (10) Ἀ λλως πως Ἀ σκητἈ ν, Ἀ
κατἈ τινα θεἈαν μοἈραν Ἀ καἈ διἈ τἈχην παραγἈνεται. εἈ μἈν οἈν καἈ Ἀλλο τἈ Ἀστι θεἈν δἈρημα
ἈνθρἈποις, εἈλογον καἈ τἈν εἈδαιμονἈαν θεἈσδοτον εἈναι, καἈ μἈλιστα τἈν ἈνθρωπἈνων ἈσἈ
βἈλτιστον. ἈλλἈ τοἈτο μἈν Ἀσως Ἀλλης Ἀν εἈη σκἈψεως οἈκειἈτερον, φαἈνεται δἈ κἈν εἈ (15) μἈ
θεἈπεμπτἈς Ἀστιν ἈλλἈ διἈ ἈρετἈν καἈ τινα μἈθησιν Ἀ Ἀσκησιν παραγἈνεται, τἈν θειοτἈτων εἈναι· τἈ
γἈρ τἈς ἈρετἈς Ἀθλον καἈ τἈλος Ἀριστον εἈναι φαἈνεται καἈ θεἈἈν τι καἈ μακἈριον.
ΕἈη δἈ Ἀν καἈ πολἈκοινον· δυνατἈν γἈρ ἈπἈρξαι πἈσι τοἈς μἈ πεπηρωμἈνοις πρἈς ἈρετἈν διἈ τινος
μαθἈσεως (20) καἈ ἈπιμελεἈας. εἈ δἈ ἈστἈν οἈτω βἈλτιον Ἀ τἈ διἈ τἈχην εἈδαιμονεἈν, εἈλογον Ἀχειν
οἈτως, εἈπερ τἈ κατἈ φἈσιν, Ἀς οἈἈν τε κἈλλιστα Ἀχειν, οἈτω πἈφυκεν, ἈμοἈως δἈ καἈ τἈ κατἈ τἈχνην
καἈ πἈσαν αἈτἈαν, καἈ μἈλιστα <τἈ> κατἈ τἈν ἈρἈστην. τἈ δἈ μἈγιστον καἈ κἈλλιστον ἈπιτρἈψαι τἈχἈ
λἈαν πλημμελἈς (25) Ἀν εἈη.
ΣυμφανἈς δἈ ἈστἈ καἈ Ἀκ τοἈ λἈγου τἈ ζητοἈμενον· εἈρηται γἈρ ψυχἈς ἈνἈργεια κατἈ ἈρετἈν ποιἈ τις.
τἈν δἈ λοιπἈν ἈγαθἈν τἈ μἈν ἈπἈρχειν ἈναγκαἈον, τἈ δἈ συνεργἈ καἈ χρἈσιμα πἈφυκεν ἈργανικἈς.
ἈμολογοἈμενα δἈ ταἈτἈ Ἀν εἈη καἈ τοἈς Ἀν ἈρχἈ· τἈ γἈρ τἈς πολιτικἈς (30) τἈλος Ἀριστον ἈτἈθεμεν,
αἈτη δἈ πλεἈστην ἈπιμἈλειαν ποιεἈται τοἈ ποιοἈς τινας καἈ ἈγαθοἈς τοἈς πολἈτας ποιἈσαι καἈ
πρακτικοἈς τἈν καλἈν.
ΕἈκἈτως οἈν οἈτε βοἈν οἈτε Ἀππον οἈτε Ἀλλο τἈν ζἈων οἈδἈν εἈδαιμον λἈγομεν· [1100a] (1) οἈδἈν
γἈρ αἈτἈν οἈἈν τε κοινωνἈσαι τοιαἈτης ἈνεργεἈας. διἈ ταἈτην δἈ τἈν αἈτἈαν οἈδἈ παἈς εἈδαἈμων
ἈστἈν· οἈπω γἈρ πρακτικἈς τἈν τοιοἈτων διἈ τἈν ἈλικἈαν· οἈ δἈ λεγἈμενοι διἈ τἈν ἈλπἈδα
μακαρἈζονται. δεἈ γἈρ, Ἀσπερ εἈπομεν, καἈ ἈρετἈς τελεἈας (5) καἈ βἈου τελεἈου. πολλαἈ γἈρ
μεταβολαἈ γἈνονται καἈ παντοἈαι τἈχαι κατἈ τἈν βἈον, καἈ ἈνδἈχεται τἈν μἈλιστἈ εἈθηνοἈντα
μεγἈλαις συμφοραἈς περιπεσεἈν ἈπἈ γἈρως, καθἈπερ Ἀν τοἈς ΤρωικοἈς περἈ ΠριἈμου μυθεἈεται·
τἈν δἈ τοιαἈταις χρησἈμενον τἈχαις καἈ τελευτἈσαντα ἈθλἈως οἈδεἈς εἈδαιμονἈζει.
(10) ΠἈτερον οἈν οἈδἈ Ἀλλον οἈδἈνα ἈνθρἈπων εἈδαιμονιστἈον Ἀως Ἀν ζἈ, κατἈ ΣἈλωνα δἈ χρεἈν
τἈλος ἈρἈν; εἈ δἈ δἈ καἈ θετἈον οἈτως, ἈρἈ γε καἈ Ἀστιν εἈδαἈμων τἈτε ἈπειδἈν ἈποθἈνἈ; Ἀ τοἈτἈ γε
παντελἈς Ἀτοπον, Ἀλλως τε καἈ τοἈς λἈγουσιν ἈμἈν ἈνἈργειἈν τινα τἈν εἈδαιμονἈαν; εἈ δἈ μἈ
λἈγομεν (15) τἈν τεθνεἈτα εἈδαἈμονα, μηδἈ ΣἈλων τοἈτο βοἈλεται, ἈλλἈ Ἀτι τηνικαἈτα Ἀν τις
ἈσφαλἈς μακαρἈσειεν Ἀνθρωπον Ἀς ἈκτἈς Ἀδη τἈν κακἈν Ἀντα καἈ τἈν δυστυχημἈτων, Ἀχει μἈν καἈ
τοἈτἈ ἈμφισβἈτησἈν τινα· δοκεἈ γἈρ εἈναἈ τι τἈ τεθνεἈτι καἈ κακἈν καἈ ἈγαθἈν, εἈπερ καἈ τἈ ζἈντι μἈ
(20) αἈσθανομἈνἈ δἈ, οἈον τιμαἈ καἈ ἈτιμἈαι καἈ τἈκνων καἈ Ἀλως ἈπογἈνων εἈπραξἈαι τε καἈ
δυστυχἈαι. ἈπορἈαν δἈ καἈ ταἈτα παρἈχει· τἈ γἈρ μακαρἈως βεβιωκἈτι μἈχρι γἈρως καἈ
τελευτἈσαντι κατἈ λἈγον ἈνδἈχεται πολλἈς μεταβολἈς συμβαἈνειν περἈ τοἈς ἈκγἈνους, καἈ τοἈς μἈν
αἈτἈν (25) ἈγαθοἈς εἈναι καἈ τυχεἈν βἈου τοἈ κατἈ ἈξἈαν, τοἈς δἈ Ἀξ ἈναντἈας· δἈλον δἈ Ἀτι καἈ τοἈς
ἈποστἈμασι πρἈς τοἈς γονεἈς παντοδαπἈς Ἀχειν αἈτοἈς ἈνδἈχεται. Ἀτοπον δἈ γἈνοιτἈ Ἀν, εἈ
συμμεταβἈλλοι καἈ Ἀ τεθνεἈς καἈ γἈνοιτο ἈτἈ μἈν εἈδαἈμων πἈλιν δἈ Ἀθλιος· Ἀτοπον δἈ καἈ τἈ μηδἈν
μηδἈ ἈπἈ (30) τινα χρἈνον συνικνεἈσθαι τἈ τἈν ἈκγἈνων τοἈς γονεἈσιν.

ἈλλἈ ἈπανιτἈον ἈπἈ τἈ πρἈτερον ἈπορηθἈν· τἈχα γἈρ Ἀν θεωρηθεἈη καἈ τἈ νἈν ἈπιζητοἈμενον Ἀξ
ἈκεἈνου. εἈ δἈ τἈ τἈλος ἈρἈν δεἈ καἈ τἈτε μακαρἈζειν Ἀκαστον οἈχ Ἀς Ἀντα μακἈριον ἈλλἈ Ἀτι
πρἈτερον Ἀν, πἈς οἈκ Ἀτοπον, εἈ ἈτἈ Ἀστιν εἈδαἈμων, (35) μἈ ἈληθεἈσεται κατἈ αἈτοἈ τἈ ἈπἈρχον
[1100b] (1) διἈ τἈ μἈ βοἈλεσθαι τοἈς ζἈντας εἈδαιμονἈζειν διἈ τἈς μεταβολἈς, καἈ διἈ τἈ μἈνιμἈν τι
τἈν εἈδαιμονἈαν ἈπειληφἈναι καἈ μηδαμἈς εἈμετἈβολον, τἈς δἈ τἈχας πολλἈκις ἈνακυκλεἈσθαι περἈ
τοἈς αἈτοἈς; δἈλον γἈρ Ἀς εἈ συνακολουθοἈημεν (5) ταἈς τἈχαις, τἈν αἈτἈν εἈδαἈμονα καἈ πἈλιν
Ἀθλιον ἈροἈμεν πολλἈκις, χαμαιλἈοντἈ τινα τἈν εἈδαἈμονα ἈποφαἈνοντες καἈ σαθρἈς ἈδρυμἈνον. Ἀ
τἈ μἈν ταἈς τἈχαις ἈπακολουθεἈν οἈδαμἈς ἈρθἈν; οἈ γἈρ Ἀν ταἈταις τἈ εἈ Ἀ κακἈς, ἈλλἈ προσδεἈται
τοἈτων Ἀ ἈνθρἈπινος βἈος, καθἈπερ εἈπομεν, κἈριαι (10) δἈ εἈσἈν αἈ κατἈ ἈρετἈν ἈνἈργειαι τἈς
εἈδαιμονἈας, αἈ δἈ ἈναντἈαι τοἈ ἈναντἈου.
ΜαρτυρεἈ δἈ τἈ λἈγἈ καἈ τἈ νἈν διαπορηθἈν. περἈ οἈδἈν γἈρ οἈτως ἈπἈρχει τἈν ἈνθρωπἈνων Ἀργων
βεβαιἈτης Ἀς περἈ τἈς ἈνεργεἈας τἈς κατἈ ἈρετἈν· μονιμἈτεραι γἈρ καἈ τἈν ἈπιστημἈν αἈται δοκοἈσιν
εἈναι· (15) τοἈτων δἈ αἈτἈν αἈ τιμιἈταται μονιμἈτεραι διἈ τἈ μἈλιστα καἈ συνεχἈστατα καταζἈν Ἀν
αἈταἈς τοἈς μακαρἈους· τοἈτο γἈρ Ἀοικεν αἈτἈἈ τοἈ μἈ γἈνεσθαι περἈ αἈτἈς λἈθην. ἈπἈρξει δἈ τἈ
ζητοἈμενον τἈ εἈδαἈμονι, καἈ Ἀσται διἈ βἈου τοιοἈτος· ἈεἈ γἈρ Ἀ μἈλιστα πἈντων πρἈξει καἈ
θεωρἈσει (20) τἈ κατἈ ἈρετἈν, καἈ τἈς τἈχας οἈσει κἈλλιστα καἈ πἈντἈ πἈντως ἈμμελἈς Ἀ γἈ Ἀς ἈληθἈς
ἈγαθἈς καἈ τετρἈγωνος Ἀνευ ψἈγου.
ΠολλἈν δἈ γινομἈνων κατἈ τἈχην καἈ διαφερἈντων μεγἈθει καἈ μικρἈτητι, τἈ μἈν μικρἈ τἈν
εἈτυχημἈτων, ἈμοἈως δἈ καἈ τἈν ἈντικειμἈνων, δἈλον Ἀς οἈ ποιεἈ (25) ἈοπἈν τἈς ζωἈς, τἈ δἈ μεγἈλα
καἈ πολλἈ γινἈμενα μἈν εἈ μακαριἈτερον τἈν βἈον ποιἈσει (καἈ γἈρ αἈτἈ συνεπικοσμεἈν πἈφυκεν,
καἈ Ἀ χρἈσις αἈτἈν καλἈ καἈ σπουδαἈα γἈνεται), ἈνἈπαλιν δἈ συμβαἈνοντα θλἈβει καἈ λυμαἈνεται τἈ
μακἈριον· λἈπας τε γἈρ ἈπιφἈρει καἈ ἈμποδἈζει πολλαἈς (30) ἈνεργεἈαις. Ἀμως δἈ καἈ Ἀν τοἈτοις
διαλἈμπει τἈ καλἈν, ἈπειδἈν φἈρἈ τις εἈκἈλως πολλἈς καἈ μεγἈλας ἈτυχἈας, μἈ διἈ ἈναλγησἈαν, ἈλλἈ
γεννἈδας Ἀν καἈ μεγαλἈψυχος.
ΕἈ δἈ εἈσἈν αἈ ἈνἈργειαι κἈριαι τἈς ζωἈς, καθἈπερ εἈπομεν, οἈδεἈς Ἀν γἈνοιτο τἈν μακαρἈων Ἀθλιος·
οἈδἈποτε (35) γἈρ πρἈξει τἈ μισητἈ καἈ τἈ φαἈλα. [1101a] (1) τἈν γἈρ Ἀς ἈληθἈς ἈγαθἈν καἈ
Ἀμφρονα πἈσας οἈἈμεθα τἈς τἈχας εἈσχημἈνως φἈρειν καἈ Ἀκ τἈν ἈπαρχἈντων ἈεἈ τἈ κἈλλιστα
πρἈττειν, καθἈπερ καἈ στρατηγἈν ἈγαθἈν τἈ παρἈντι στρατοπἈδἈ χρἈσθαι πολεμικἈτατα καἈ
σκυτοτἈμον Ἀκ τἈν δοθἈντων (5) σκυτἈν κἈλλιστον ἈπἈδημα ποιεἈν· τἈν αἈτἈν δἈ τρἈπον καἈ τοἈς
Ἀλλους τεχνἈτας Ἀπαντας. εἈ δἈ οἈτως, Ἀθλιος μἈν οἈδἈποτε γἈνοιτἈ Ἀν Ἀ εἈδαἈμων, οἈ μἈν μακἈριἈς
γε, Ἀν ΠριαμικαἈς τἈχαις περιπἈσἈ.
ΟἈδἈ δἈ ποικἈλος γε καἈ εἈμετἈβολος· οἈτε γἈρ Ἀκ τἈς εἈδαιμονἈας κινηθἈσεται ἈἈδἈως, (10) οἈδἈ
ἈπἈ τἈν τυχἈντων ἈτυχημἈτων ἈλλἈ ἈπἈ μεγἈλων καἈ πολλἈν, Ἀκ τε τἈν τοιοἈτων οἈκ Ἀν γἈνοιτο πἈλιν
εἈδαἈμων Ἀν ἈλἈγἈ χρἈνἈ, ἈλλἈ εἈπερ, Ἀν πολλἈ τινἈ καἈ τελεἈἈ, μεγἈλων καἈ καλἈν Ἀν αἈτἈ
γενἈμενος ἈπἈβολος.
ΤἈ οἈν κωλἈει λἈγειν εἈδαἈμονα τἈν κατἈ ἈρετἈν τελεἈαν (15) ἈνεργοἈντα καἈ τοἈς ἈκτἈς ἈγαθοἈς
ἈκανἈς κεχορηγημἈνον μἈ τἈν τυχἈντα χρἈνον ἈλλἈ τἈλειον βἈον; Ἀ προσθετἈον καἈ βιωσἈμενον
οἈτω καἈ τελευτἈσοντα κατἈ λἈγον; ἈπειδἈ τἈ μἈλλον ἈφανἈς ἈμἈν ἈστἈν, τἈν εἈδαιμονἈαν δἈ τἈλος
καἈ τἈλειον τἈθεμεν πἈντἈ πἈντως. εἈ δἈ οἈτω, μακαρἈους ἈροἈμεν (20) τἈν ζἈντων οἈς ἈπἈρχει καἈ
ἈπἈρξει τἈ λεχθἈντα, μακαρἈους δἈ ἈνθρἈπους. καἈ περἈ μἈν τοἈτων ἈπἈ τοσοἈτον διωρἈσθω.
ΤἈς δἈ τἈν ἈπογἈνων τἈχας καἈ τἈν φἈλων ἈπἈντων τἈ μἈν μηδοτιοἈν συμβἈλλεσθαι λἈαν Ἀφιλον
φαἈνεται καἈ ταἈς δἈξαις ἈναντἈον· πολλἈν δἈ καἈ παντοἈας ἈχἈντων διαφορἈς (25) τἈν
συμβαινἈντων, καἈ τἈν μἈν μἈλλον συνικνουμἈνων τἈν δἈ Ἀττον, καθἈ Ἀκαστον μἈν διαιρεἈν
μακρἈν καἈ ἈπἈραντον φαἈνεται, καθἈλου δἈ λεχθἈν καἈ τἈπἈ τἈχἈ Ἀν ἈκανἈς
Ἀχοι. εἈ δἈ, καθἈπερ καἈ τἈν περἈ αἈτἈν ἈτυχημἈτων τἈ μἈν Ἀχει τι βρἈθος καἈ ἈοπἈν πρἈς τἈν βἈον τἈ
(30) δἈ ἈλαφροτἈροις Ἀοικεν, οἈτω καἈ τἈ περἈ τοἈς φἈλους ἈμοἈως Ἀπαντας, διαφἈρει δἈ τἈν παθἈν
Ἀκαστον περἈ ζἈντας Ἀ τελευτἈσαντας συμβαἈνειν πολἈ μἈλλον Ἀ τἈ παρἈνομα καἈ δεινἈ
προϋπἈ ρχεινἈ νταἈ ςτραγἈ δἈ αιςἈ πρἈ ττεσθαι, συλλογιστἈ ονδἈ καἈ ταἈ τηντἈ νδιαφορἈ ν, μἈ λλον
δἈ Ἀσως (35) τἈ διαπορεἈσθαι περἈ τοἈς κεκμηκἈτας εἈ τινος ἈγαθοἈ κοινωνοἈσιν Ἀ τἈν
ἈντικειμἈνων. [1101b] (1) Ἀοικε γἈρ Ἀκ τοἈτων εἈ καἈ διικνεἈται πρἈς αἈτοἈς ἈτιοἈν, εἈτἈ ἈγαθἈν εἈτε
τοἈναντἈον, ἈφαυρἈν τι καἈ μικρἈν Ἀ ἈπλἈς Ἀ ἈκεἈνοις εἈναι, εἈ δἈ μἈ, τοσοἈτἈν γε καἈ τοιοἈτον Ἀστε
μἈ ποιεἈν εἈδαἈμονας τοἈς μἈ Ἀντας (5) μηδἈ τοἈς Ἀντας ἈφαιρεἈσθαι τἈ μακἈριον. συμβἈλλεσθαι
μἈν οἈν τι φαἈνονται τοἈς κεκμηκἈσιν αἈ εἈπραξἈαι τἈν φἈλων, ἈμοἈως δἈ καἈ αἈ δυσπραξἈαι,

τοιαἈτα δἈ καἈ τηλικαἈτα Ἀστε μἈτε τοἈς εἈδαἈμονας μἈ εἈδαἈμονας ποιεἈν μἈτἈ Ἀλλο τἈν τοιοἈτων
μηδἈν.
(10) ΔιωρισμἈνων δἈ τοἈτων ἈπισκεψἈμεθα περἈ τἈς εἈδαιμονἈας πἈτερα τἈν ἈπαινετἈν ἈστἈν Ἀ
μἈλλον τἈν τιμἈων· δἈλον γἈρ Ἀτι τἈν γε δυνἈμεων οἈκ Ἀστιν. φαἈνεται δἈ πἈν τἈ ἈπαινετἈν τἈ ποιἈν
τι εἈναι καἈ πρἈς τι πἈς Ἀχειν ἈπαινεἈσθαι· τἈν γἈρ δἈκαιον καἈ τἈν ἈνδρεἈον καἈ Ἀλως τἈν (15)
ἈγαθἈν τε καἈ τἈν ἈρετἈν ἈπαινοἈμεν διἈ τἈς πρἈξεις καἈ τἈ Ἀργα, καἈ τἈν ἈσχυρἈν δἈ καἈ τἈν
δρομικἈν καἈ τἈν Ἀλλων Ἀκαστον τἈ ποιἈν τινα πεφυκἈναι καἈ Ἀχειν πως πρἈς ἈγαθἈν τι καἈ
σπουδαἈον. δἈλον δἈ τοἈτο καἈ Ἀκ τἈν περἈ τοἈς θεοἈς ἈπαἈνων· γελοἈοι γἈρ φαἈνονται πρἈς ἈμἈς
ἈναφερἈμενοι, (20) τοἈτο δἈ συμβαἈνει διἈ τἈ γἈνεσθαι τοἈς ἈπαἈνους διἈ ἈναφορἈς, Ἀσπερ
εἈπομεν. εἈ δἈ ἈστἈν Ἀ Ἀπαινος τἈν τοιοἈτων, δἈλον Ἀτι τἈν ἈρἈστων οἈκ Ἀστιν Ἀπαινος, ἈλλἈ μεἈζἈν τι
καἈ βἈλτιον, καθἈπερ καἈ φαἈνεται· τοἈς τε γἈρ θεοἈς μακαρἈζομεν καἈ εἈδαιμονἈζομεν καἈ τἈν
ἈνδρἈν τοἈς θειοτἈτους (25) [μακαρἈζομεν]. ἈμοἈως δἈ καἈ τἈν ἈγαθἈν· οἈδεἈς γἈρ τἈν εἈδαιμονἈαν
ἈπαινεἈ καθἈπερ τἈ δἈκαιον, ἈλλἈ Ἀς θειἈτερἈν τι καἈ βἈλτιον μακαρἈζει.
ΔοκεἈ δἈ καἈ ΕἈδοξος καλἈς συνηγορἈσαι περἈ τἈν ἈριστεἈων τἈ ἈδονἈ· τἈ γἈρ μἈ ἈπαινεἈσθαι τἈν
ἈγαθἈν οἈσαν μηνἈειν Ἀετο Ἀτι κρεἈττἈν Ἀστι (30) τἈν ἈπαινετἈν, τοιοἈτον δἈ εἈναι τἈν θεἈν καἈ
τἈγαθἈν· πρἈς ταἈτα γἈρ καἈ τἈλλα ἈναφἈρεσθαι. Ἀ μἈν γἈρ Ἀπαινος τἈς ἈρετἈς· πρακτικοἈ γἈρ τἈν
καλἈν ἈπἈ ταἈτης· τἈ δἈ ἈγκἈμια τἈν Ἀργων ἈμοἈως καἈ τἈν σωματικἈν καἈ τἈν ψυχικἈν. ἈλλἈ ταἈτα
μἈν Ἀσως οἈκειἈτερον ἈξακριβοἈν (35) τοἈς περἈ τἈ ἈγκἈμια πεπονημἈνοις· ἈμἈν δἈ δἈλον Ἀκ τἈν
εἈρημἈνων [1102a] (1) Ἀτι ἈστἈν Ἀ εἈδαιμονἈα τἈν τιμἈων καἈ τελεἈων. Ἀοικε δἈ οἈτως Ἀχειν καἈ διἈ
τἈ εἈναι ἈρχἈ· ταἈτης γἈρ χἈριν τἈ λοιπἈ πἈντα πἈντες πρἈττομεν, τἈν ἈρχἈν δἈ καἈ τἈ αἈτιον τἈν
ἈγαθἈν τἈμιἈν τι καἈ θεἈον τἈθεμεν.
(5) Ἀ πεἈ δἈ Ἀ στἈ νἈ εἈ δαιμον
Ἀ αψυχἈ ς Ἀ νἈ ργειτις

κατἈ Ἀ ρετ
Ἀ ντελεἈ αν, περἈ
ἈρετἈς ἈπισκεπτἈον Ἀν εἈη· τἈχα γἈρ οἈτως Ἀν βἈλτιον καἈ περἈ τἈς εἈδαιμονἈας θεωρἈσαιμεν. δοκεἈ
δἈ καἈ Ἀ κατἈ ἈλἈθειαν πολιτικἈς περἈ ταἈτην μἈλιστα πεπονἈσθαι· βοἈλεται γἈρ τοἈς πολἈτας
ἈγαθοἈς ποιεἈν καἈ τἈν (10) νἈμων ἈπηκἈους. παρἈδειγμα δἈ τοἈτων Ἀχομεν τοἈς ΚρητἈν καἈ
ΛακεδαιμονἈων νομοθἈτας, καἈ εἈ τινες Ἀτεροι τοιοἈτοι γεγἈνηνται. εἈ δἈ τἈς πολιτικἈς ἈστἈν Ἀ
σκἈψις αἈτη, δἈλον Ἀτι γἈνοιτἈ Ἀν Ἀ ζἈτησις κατἈ τἈν Ἀξ ἈρχἈς προαἈρεσιν. περἈ ἈρετἈς δἈ ἈπισκεπτἈον
ἈνθρωπἈνης δἈλον Ἀτι· καἈ γἈρ τἈγαθἈν (15) ἈνθρἈπινον ἈζητοἈμεν καἈ τἈν εἈδαιμονἈαν
ἈνθρωπἈνην. ἈρετἈν δἈ λἈγομεν ἈνθρωπἈνην οἈ τἈν τοἈ σἈματος ἈλλἈ τἈν τἈς ψυχἈς· καἈ τἈν
εἈδαιμονἈαν δἈ ψυχἈς ἈνἈργειαν λἈγομεν. εἈ δἈ ταἈθἈ οἈτως Ἀχει, δἈλον Ἀτι δεἈ τἈν πολιτικἈν
εἈδἈναι πως τἈ περἈ ψυχἈς, Ἀσπερ καἈ τἈν ἈφθαλμοἈς θεραπεἈσοντα (20) καἈ πἈν <τἈ> σἈμα, καἈ
μἈλλον ἈσἈ τιμιωτἈρα καἈ βελτἈων Ἀ πολιτικἈ τἈς ἈατρικἈς· τἈν δἈ ἈατρἈν οἈ χαρἈεντες πολλἈ
πραγματεἈονται περἈ τἈν τοἈ σἈματος γνἈσιν. θεωρητἈον δἈ καἈ τἈ πολιτικἈ περἈ ψυχἈς,
θεωρητἈον δἈ τοἈτων χἈριν, καἈ ἈφἈ Ἀσον ἈκανἈς Ἀχει πρἈς τἈ ζητοἈμενα· (25) τἈ γἈρ ἈπἈ πλεἈον
ἈξακριβοἈν ἈργωδἈστερον Ἀσως ἈστἈ τἈν προκειμἈνων.
ΛἈγεται δἈ περἈ αἈτἈς καἈ Ἀν τοἈς ἈξωτερικοἈς λἈγοις ἈρκοἈντως Ἀνια, καἈ χρηστἈον αἈτοἈς· οἈον τἈ
μἈν Ἀλογον αἈτἈς εἈναι, τἈ δἈ λἈγον Ἀχον. ταἈτα δἈ πἈτερον διἈρισται καθἈπερ τἈ τοἈ σἈματος μἈρια
καἈ πἈν τἈ (30) μεριστἈν, Ἀ τἈ λἈγἈ δἈο ἈστἈν ἈχἈριστα πεφυκἈτα καθἈπερ Ἀν τἈ περιφερεἈἈ τἈ κυρτἈν
καἈ τἈ κοἈλον, οἈθἈν διαφἈρει πρἈς τἈ παρἈν.
ΤοἈ ἈλἈγου δἈ τἈ μἈν Ἀοικε κοινἈ καἈ φυτικἈ, λἈγω δἈ τἈ αἈτιον τοἈ τρἈφεσθαι καἈ αἈξεσθαι· τἈν
τοιαἈτην γἈρ δἈναμιν τἈς ψυχἈς Ἀν Ἀπασι τοἈς τρεφομἈνοις θεἈη τις Ἀν [1102b] (1) καἈ Ἀν τοἈς
ἈμβρἈοις, τἈν αἈτἈν δἈ ταἈτην καἈ Ἀν τοἈς τελεἈοις· εἈλογἈτερον γἈρ Ἀ Ἀλλην τινἈ. ταἈτης μἈν οἈν
κοινἈ τις ἈρετἈ καἈ οἈκ ἈνθρωπἈνη φαἈνεται· δοκεἈ γἈρ Ἀν τοἈς Ἀπνοις ἈνεργεἈν μἈλιστα τἈ μἈριον
τοἈτο καἈ (5) Ἀ δἈναμις αἈτη, Ἀ δἈ ἈγαθἈς καἈ κακἈς Ἀκιστα διἈδηλοι καθἈ Ἀπνον (Ἀθεν φασἈν οἈδἈν
διαφἈρειν τἈ Ἀμισυ τοἈ βἈου τοἈς εἈδαἈμονας τἈν ἈθλἈων· συμβαἈνει δἈ τοἈτο εἈκἈτως· ἈργἈα γἈρ
Ἀστιν Ἀ Ἀπνος τἈς ψυχἈς Ἀ λἈγεται σπουδαἈα καἈ φαἈλη), πλἈν εἈ μἈ κατἈ μικρἈν καἈ διικνοἈνταἈ
τινες τἈν κινἈσεων, (10) καἈ ταἈτἈ βελτἈω γἈνεται τἈ φαντἈσματα τἈν ἈπιεικἈν Ἀ τἈν τυχἈντων. ἈλλἈ
περἈ μἈν τοἈτων Ἀλις, καἈ τἈ θρεπτικἈν ἈατἈον, ἈπειδἈ τἈς ἈνθρωπικἈς ἈρετἈς Ἀμοιρον πἈφυκεν.
Ἀοικε δἈ καἈ Ἀλλη τις φἈσις τἈς ψυχἈς Ἀλογος εἈναι, μετἈχουσα μἈντοι πἈ λἈγου. τοἈ γἈρ ἈγκρατοἈς
καἈ ἈκρατοἈς τἈν (15) λἈγον καἈ τἈς ψυχἈς τἈ λἈγον Ἀχον ἈπαινοἈμεν· ἈρθἈς γἈρ καἈ ἈπἈ τἈ βἈλτιστα
παρακαλεἈ· φαἈνεται δἈ Ἀν αἈτοἈς καἈ Ἀλλο τι παρἈ τἈν λἈγον πεφυκἈς, Ἀ μἈχεται καἈ ἈντιτεἈνει τἈ
λἈγἈ. ἈτεχνἈς γἈρ καθἈπερ τἈ παραλελυμἈνα τοἈ σἈματος μἈρια εἈς τἈ δεξιἈ προαιρουμἈνων κινἈσαι
(20) τοἈναντἈον εἈς τἈ ἈριστερἈ παραφἈρεται, καἈ ἈπἈ τἈς ψυχἈς οἈτως· ἈπἈ τἈναντἈα γἈρ αἈ ἈρμαἈ
τἈν ἈκρατἈν. ἈλλἈ Ἀν τοἈς σἈμασι μἈν ἈρἈμεν τἈ παραφερἈμενον, ἈπἈ δἈ τἈς ψυχἈς οἈχ ἈρἈμεν. Ἀσως
δἈ οἈδἈν Ἀττον καἈ Ἀν τἈ ψυχἈ νομιστἈον εἈναἈ τι παρἈ τἈν λἈγον, ἈναντιοἈμενον τοἈτἈ καἈ

ἈντιβαἈνον. (25) πἈς δἈ Ἀτερον, οἈδἈν διαφἈρει. λἈγου δἈ καἈ τοἈτο φαἈνεται μετἈχειν, Ἀσπερ
εἈπομεν· πειθαρχεἈ γοἈν τἈ λἈγἈ τἈ τοἈ ἈγκρατοἈς--Ἀτι δἈ Ἀσως εἈηκοἈτερἈν Ἀστι τἈ τοἈ σἈφρονος
καἈ ἈνδρεἈου· πἈντα γἈρ ἈμοφωνεἈ τἈ λἈγἈ.
ΦαἈνεται δἈ καἈ τἈ Ἀλογον διττἈν. τἈ μἈν γἈρ φυτικἈν οἈδαμἈς κοινωνεἈ (30) λἈγου, τἈ δἈ
ἈπιθυμητικἈν καἈ Ἀλως ἈρεκτικἈν μετἈχει πως, Ἀ κατἈκοἈν Ἀστιν αἈτοἈ καἈ πειθαρχικἈν· οἈτω δἈ καἈ
τοἈ πατρἈς καἈ τἈν φἈλων φαμἈν Ἀχειν λἈγον, καἈ οἈχἈσπερ τἈν μαθηματικἈν. Ἀτι δἈ πεἈθεταἈ πως
ἈπἈ λἈγου τἈ Ἀλογον, μηνἈει καἈ Ἀ νουθἈτησις καἈ πἈσα ἈπιτἈμησἈς τε καἈ παρἈκλησις. [1103a] (1)
εἈ δἈ χρἈ καἈ τοἈτο φἈναι λἈγον Ἀχειν, διττἈν Ἀσται καἈ τἈ λἈγον Ἀχον, τἈ μἈν κυρἈως καἈ Ἀν αἈτἈ, τἈ
δἈ Ἀσπερ τοἈ πατρἈς ἈκουστικἈν τι.
ΔιορἈζεται δἈ καἈ Ἀ ἈρετἈ κατἈ τἈν διαφορἈν ταἈτην· λἈγομεν γἈρ αἈτἈν τἈς (5) μἈν διανοητικἈς τἈς
δἈ ἈθικἈς, σοφἈαν μἈν καἈ σἈνεσιν καἈ φρἈνησιν διανοητικἈς, ἈλευθεριἈτητα δἈ καἈ σωφροσἈνην
ἈθικἈς. λἈγοντες γἈρ περἈ τοἈ Ἀθους οἈ λἈγομεν Ἀτι σοφἈς Ἀ συνετἈς ἈλλἈ Ἀτι πρἈος Ἀ σἈφρων·
ἈπαινοἈμεν δἈ καἈ τἈν σοφἈν κατἈ τἈν Ἀξιν· τἈν Ἀξεων δἈ τἈς ἈπαινετἈς ἈρετἈς (10) λἈγομεν.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful